MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : fra til

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2001 Tid : fra 19.00 til 20.30."

Transkript

1 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : fra til Til stede på møtet: Høyre: Forfall:/Varamedlemmer: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg Ingrid Haslestad 3. Walter Brynhildsen 4. Berit Solveig Holmèn 5. Tore Simonsen 6. Stein Gaare 7. Vera Nordmark Olsen 8. Jan Emil Sand 9. Jahn Magnus Jahnsen Kjell Granerød 10. Magnar Arne Hjelmeland 11. Kjell Vagtberg 12. Erik Engen 13. Jorunn Marie Bangsund Arbeiderpartiet: 14. Nils Ingar Aabol 15. Ian Skorge Johannessen 16. Bodil Wilhelmsen 17. Torstein Luth-Hanssen 18. Lasse Frednes 19. Ingrid Overaae 20. Jan Frigge Lindgren Kom til sak 04/01 Senterpartiet: 21. Jan Semb Døvle 22. Elisabeth Larsen 23. Anne Beate Haug Anne Anholt Kristelig folkeparti: 24. Øivind Nilsen 25. Inger-Johanne Rønning 26. Einar Sætre 27. Inga Margrethe Krossøy Fremskrittspartiet: 28. Jon Johansen Leif Chr. Larsen 29. Sverre Hellsaa Arne Storli 30. Øystein Johnsen Bråten Venstre: 31. Øyvind Dahl

2 Fra adm. (evt. andre): Rådmann Kjell A. Hansen, kommuneadvokat Finn Rasmussen, stab og etatssjefer Underskrifter: Foruten ordfører og varaordfører skal følgende skrive under protokollen: Høyre: AP: SP: Tore Simonsen Ian Skorge Johannessen Elisabeth Larsen Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Per-Eivind Johansen ordfører Walter Brynhildsen varaordfører Tore Simonsen Ian Skorge Johannessen Elisabeth Larsen Side 2 av 9

3 Behandlede saker: Saknr. 0001/01 REFERATER Referatene tas til orientering. Referatene enstemmig (30-0) tatt til orientering. Saknr. 0002/01 ELDRERÅDET - ÅRSRAPPORT FOR 2000 Årsrapport 2000 for eldrerådet tas til orientering. Årsrapport 2000 for eldrerådet enstemmig (30-0) tatt til orientering. Saknr. 0003/01 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING CAFE BIRDIE I medhold av alkohollovens 1-4b, 1-7a,b,c, 4-2, 4-3 og 4-4, serveringslovens 3 jf 4, 5 og 6 og med forbehold om bestått etablerer- og kunnskapsprøve etter ovennevnte lovverk, næringsmiddeltilsynets godkjenning og godkjent vandelsattest for bevillingshaver og stedfortreder foreligger, innvilges serverings- og skjenkebevilling med følgende spesifikasjon: Tidsrom: til Bevillingshaver og styrer : Tom Arne Tollefsen Stedfortreder: Morten Andreassen Serveringssted: Cafe Birdie, Golfhallen Vear. Alkoholvare: øl, vin og brennevin Omfang: Alminnelig Type virksomhet: kafe Skjenkeareal: ca 100 kvm innvendig areal med ca 50 sitteplasser Skjenke- og åpningstid: Følger av forskrift av om åpnings- og skjenketid for serverings- og skjenkesteder i Stokke. Behandling: Repr. Øivind Nilsen (KRF) gjentok sitt forslag fra hovedutvalgets møte om å avslå søknaden. Ved alternativ votering ble rådmannens innstilling vedtatt med 26 mot 4 stemmer (KRF s gruppe). Rådmannens innstilling vedtatt med 26 mot 4 stemmer (KRF s gruppe). Side 3 av 9

4 Saknr. 0004/01 MERKNADER FRA REVISOR OM VEDTAKSOPPFØLGING I HUSLEIESAKER 1. Kommunestyret tar Sandefjord Distriksrevisjons rapport til etterretning. 2. I punktet til revisjonens holdning til selvkostprinsippet, stadfestes dagens praksis med å bruke boligens markedsverdi som utgangspunkt for å beregne deler av husleien for den enkelte bolig. 3. Når det gjelder for meget inntatt leiesum beregnet til vedlikehold i forhold til forbruk kompenseres dette ved at leien for året 2001 holdes uendret. K.sak nr. 0041/92 om Fastsettelse av husleie i boliger Peer Gyntsvei oppheves. Hovedutvalgets (HMK) innstilling enstemmig vedtatt. (31-0) Saknr. 0005/01 BOSETTING AV FLYKTNINGER I STOKKE Stokke kommune melder til UDI at det kan mottas 60 flyktninger i perioden Administrasjonen anmodes om å vurdere mottak av 1 til 2 enslige mindreårige. 2. Det ansettes en sosialkonsulent i 100% stilling i inntil 3 års engasjement til å ivareta etablerings- og integreringsarbeidet. 3. Lønnsmidler dekkes av statlig integreringstilskudd. 4. Hovedutvalg for administrasjon anmoder næringslivet i Stokke om å engasjere seg for å ta flyktninger i arbeid. Hovedutvalg for administrasjons innstilling enstemmig vedtatt (31-0). Saknr. 0006/01 OVERFØRING AV DRIFTSOPERATØRANSVAR FOR FOSSNES FLYKTNINGEMOTTAK TIL FOSSNES AS 1. Driftsoperatøransvaret for flyktningemottaket overføres fra Stokke kommune til Fossnes AS og Fossnes AS overtar driftskontrakten med UDI. 2. Vertskommunekompensasjonen overføres direkte fra UDI til Stokke kommune. Side 4 av 9

5 Saknr. 0007/01 STORTINGSVALG OG SAMETINGSVALG VALG AV LEDER OG NESTLEDER VALGSTYRET Leder: Nestleder: Ordfører Varaordfører Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt (31-0). Saknr. 0008/01 REGULERING - VESTFOLD GOLFKLUBB Forslag til reguleringsplan for Vestfold Golfklubbs golfbane med tilhørende bestemmelser, begge sist datert , vedtas. HMK/Det faste planutvalgs innstiling enstemmig vedtatt (31-0). Saknr. 0009/01 REGULERINGSPLAN FOR BEKKEJORDET, GNR 3 BNR GANGS BEHANDLING Reguleringsplan datert for gnr 3 bnr 2, Vear i Stokke Kommune med bestemmelser sist revidert , vedtas i medhold til plan og bygningslovens HMK/Det faste planutvalgs innstiling enstemmig vedtatt (31-0). Saknr. 0010/01 REGULERING GNR. 31 BNR STOREVAHR Reguleringsplanen for eiendommene gbnr. 31/14, 31/46, 31/53, 31/ /172 i Stokke kommune, sist revidert med bestemmelser sist revidert , vedtas. HMK/Det faste planutvalgs innstiling enstemmig vedtatt (31-0). Side 5 av 9

6 Saknr. 0011/01 HUSBANKEN - GJENOPPTAGELSE AV ORDNING MED ETABLERINGSLÅN FRA Stokke Kommune låner 4 mill. kroner til etableringslån av Den Norske Stats Husbank for året 2001, til videre utlån. Budsjettet økes med 4 mill.på konto nr Lån til etablering. Utlån posteres på kto Tilskuddsmidler søkes i det omfang det er mulig å oppnå. 3. Avtale om låneadministrasjon og inkasso med Lindorf A/S, datert opprettes. 4. Ovenstående regler for etableringslån i Stokke kommune vedtas. 5. HHS sak 74/92 regler for forvaltning av husbankordninger datert oppheves. Saknr. 0012/01 EIKERENPROSJEKTET - GARANTI FOR LÅNEOPPTAK 1. Stokke kommune stiller simpel garanti for Eikeren-anlegget Garantien begrenses til maksimalt 9,6 millioner kroner, og det garanteres kun for hovedstolen. Garantiens varighet settes til 30 år. Garantien nedtrappes i takt med avdragsplanen. 2. Saken oversendes fylkesmannen for godkjenning. Garantien er ikke effektiv før godkjenning foreligger. Saknr. 0013/01 GARANTI FOR LÅNEOPPTAK TIL FELLESAREAL TIL NYE ENGVEIEN OG LEIEAVTALE FOR FELLESAREALET 1. Stokke kommune stiller simpel garanti for låneopptak til fellesarealet på Engveien med et maksimalbeløp på kr ,-. Garantien nedtrappes når statlige tilskudd benyttes til innfrielse av gjelden. Det tas sikte på å nedbetale gjelden med ca 4 mill. kr fra prosjektet med fire leiligheter, 4 etg. nordre fløy. Garantien nedtrappes i tråd med avdragsplanen, med 1/25 del fra år 6 og faller helt bort etter 30 år Stokke kommune stiller simpel garanti for låneopptak til boligdel med et maksimalbelp på kr ,-. Garantien nedtrappes i tråd med avdragsplanen, med 1/40 del pr. år og faller helt bort etter 40 år. Side 6 av 9

7 2. Garantien sendes fylkesmannen til godkjenning og er ikke effektiv før godkjenning foreligger. 3. Stokke kommune godkjenner en leieavtale for fellesarealet som dekker de faktiske kostnader til renter og avdrag vedr. fellesarealet. Dette innebærer en høyere husleie årlig de fem første årene. Dette finansieres av refusjon av merverdiavgift. Det finansieres midlertidig med bruk av frie fondsmidler. Forholdet innarbeides i økonomiplanen ved neste rullering. 4. Stokke kommune forutsetter at kommunen etter 30 år kan disponere fellesdelen vederlagsfritt, med unntak av nødvendig vedlikehold. Behandling: Representantene Øivind Nilsen (KRF), Bodil Wilhelmsen (AP) og Vera Nordmark Olsen (H) erklærte seg inhabile og vek sete. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt (28-0). Saknr. 0014/01 SØKNAD OM GARANTI FOR LÅN TIL ETABLERING AV STOKKE FORELDRELAGSBARNEHAGE BA 1. Stokke kommune stiller simpel garanti for bygge- og banklån på inntil kr kroner til etablering av Stokke Foreldrelagsbarnehage BA. Byggelån forutsettes konvertert i serie / annuitetslån med løpetid inntil 30 år. Garantiansvaret reduseres i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet, og bortfaller i sin helhet etter 32 år regnet fra låneopptaket. 2. Ved låneopptak i Husbanken stilles det garanti overfor Husbanken for utmålt beløp. Videre stilles det garanti for resterende beløp innenfor rammen på kroner overfor annen (lokal) bank. 3. Garantivedtaket sendes fylkesmannen til godkjenning. Garantien er ikke gyldig før godkjenning foreligger. Side 7 av 9

8 Saknr. 0015/01 SALG AV FRYDENBERGVEIEN 41 Eiendommen Frydenbergveien 41. Gr.nr. 58 B.nr. 13 selges til dagens leietakere Soad Mohamed og Esmail Sheyki for en pris av kr ,-. Salgsutgiftene deles likt mellom kjøper og selger. Oppmåling av eiendommen må utføres og betales av kjøper. Oppgjør for eiendommen med fratrekk av halvdel av sakskostnader ca. kr ,- føres slik: kto Salg av fast eiendom økes med kr ,-. Post Bruk av avsetninger reduseres med tilsvarende beløp. Saknr. 0016/01 ENDRING AV LOKAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER OG DELER GEBYR REGULATIV 1. Med hjemmel i lov av om kommunale vann og kloakkavgifter 3, samt Miljøverndepartementets rammeforskrifter av , sist endret , vedtar kommunestyret endringer i Forskrift for vann og kloakkavgifter i samsvar med vedlagt forslag til forskrift og gebyrregulativ. 2. Hovedutvalg for miljø og kommunalteknikk gis myndighet til å ta endelige avgjørelser i hht. Forskrift, og foreta mindre juseringer/tilpasninger av gebyrregulativ, leveringsbetingelse mv. Hovedutvalgets (HMK) innstilling enstemmig vedtatt (31-0). Saknr. 0017/01 REGLEMENT FOR DEN FASTE BYGGEKOMITE 1. Reglementet for den faste byggekomite datert vedtas. 2. Sak om retningslinjer for behandling av kommunale byggesaker behandles av HMK. 3. Reglementene trer i kraft straks. Behandling: Repr. Jan Semb Døvle (SP) fremmet følgende forslag til endring i Reglement for den faste byggekomite : Oppnevning og sammensetning. 1. Den faste byggekomitè er et underutvalg av HMK. Byggekomitèen består av 3 medlemmer, leder i HMK, sektorleder og en representant fra brukerne. Ved større byggeprosjekter kan flere tiltre komitèen. Eiendomssjefen er sekretær. 2. Leder av HMK er komitèens leder. 3. Utgår. Side 8 av 9

9 Innstillingens punkt 1 fra HMK ble satt opp mot forslaget fra repr. Jan Semb Døvle. Det ble avgitt 10 stemmer for innstillingen og 21 stemmer for forslaget fra Jan Semb Døvle. Repr. Jan Semb Døvle (SP) fremmet følgende forslag til endring i Reglement for den faste byggekomite : Arbeids- og ansvarsområde. 1. Ordet finansiering strykes. Enstemmig vedtatt (31-0). Innstillingens punkt 2 og 3 enstemmig vedtatt (31-0). Kommunestyrets vedtak er dermed: 1. Reglementet for den faste byggekomite vedtatt med følgende endringer: Oppnevning og sammensetning. 1. Den faste byggekomitè er et underutvalg av HMK. Byggekomitèen består av 3 medlemmer, leder i HMK, sektorleder og en representant fra brukerne. Ved større byggeprosjekter kan flere tiltre komitèen. Eiendomssjefen er sekretær. 2. Leder av HMK er komitèens leder. Arbeids- og ansvarsområde. 1. Ordet finansiering strykes. 2. Sak om retningslinjer for behandling av kommunale byggesaker behandles av HMK. 3. Reglementene trer i kraft straks. Saknr. 0018/01 ØKONOMIREGLEMENT FOR STOKKE KOMMUNE - REVISJON Endringene i økonomireglement for Stokke kommune vedtas og gjøres gjeldende fra Formannskapets innstilling enstemmig (31-0) vedtatt. Saknr. 0019/01 EVENTUELT Behandling: 1. Repr. Øyvind Dahl (V) stilte spørsmål rundt konsekvenser av vekst. Ordføreren og repr. Nils I. Aabol ga tilsvar. Emnet vil bli tatt opp på Laholmseminaret. 2. Repr. Jan Frigge Lindgren (AP) kunne opplyse at det vil bli avsatt kr. 100 mill. som kan nyttes til kompetanseheving. Han nevnte flyktningekonsulenten. Søknadsfrist er 6. april Side 9 av 9

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2000 Tid : fra kl. 18.00 til kl. 19.35

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2000 Tid : fra kl. 18.00 til kl. 19.35 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2000 Tid : fra kl. 18.00 til kl. 19.35 Til stede på møtet: Høyre: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg Ingrid Haslestad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. Til stede på møtet: Høyre: Forfall:/Varamedlemmer: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.04.99 Tid : fra 19.00 til 20.15. Forfall:/Varamedlemmer:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.04.99 Tid : fra 19.00 til 20.15. Forfall:/Varamedlemmer: STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.04.99 Tid : fra 19.00 til 20.15 Til stede på møtet Høyre: 1. Per-Eivind Johansen 2. Rigmor B. Haugan 3. Berit Solveig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2003 Tid : fra 19.00 til 21.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2003 Tid : fra 19.00 til 21.30 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2003 Tid : fra 19.00 til 21.30 Til stede på møtet: Arbeiderpartiet: 1. Nils Ingar Aabol 2. Veslemøy Lindgren 3. Torstein

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 17.03.2005 Fra kl. 1000 Til kl. 1645 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 11:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 05.09.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 114/12 Til saknr.: 131/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Delegeringsreglement for Frogn kommune

Delegeringsreglement for Frogn kommune Delegeringsreglement for Frogn kommune Innhold: Vedtatt i Kommunestyret 16.11.1998 Endret i kommunestyrets møte den 16.12.2002 Endret i kommunestyrets møte den 15.6.2009 Endret i kommunestyrets møte den

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Page 1 of 8 Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Karmøy kommune Side 9 av 9 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 11.10.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer