MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : fra til

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.09.2003 Tid : fra 19.00 til"

Transkript

1 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : fra til Til stede på møtet: Høyre: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg Ingrid Haslestad 3. Walter Brynhildsen 4. Berit Solveig Holmèn 5. Tore Simonsen 6. Stein Gaare 7. Vera Nordmark Olsen 8. Jan Emil Sand 9. Jahn Magnus Jahnsen 10. Magnar Arne Hjelmeland 11. Kjell Vagtberg 12. Erik Engen 13. Kjell Granerød Forfall:/Varamedlemmer: Arbeiderpartiet: 14. Nils Ingar Aabol 15. Ian Skorge Johannessen 16. Bodil Wilhelmsen 17. Torstein Luth-Hanssen Else Bjørg Thorbjørnsen 18. Lasse Frednes 19. Ingrid Overaae 20. Jan Frigge Lindgren Senterpartiet: 21. Jan Semb Døvle 22. Elisabeth Larsen 23. Anne Beate Haug Kristelig folkeparti: 24. Øivind Nilsen 25. Inger-Johanne Rønning 26. Einar Sætre 27. Inga Margrethe Krossøy Fremskrittspartiet: 28. Jon Johansen 29. Sverre Hellsaa 30. Øystein Johnsen Bråten Venstre: 31. Øyvind Dahl

2 Fra adm. (evt. andre): Rådmann Kjell A. Hansen, kommuneadvokat Finn Rasmussen, Kommunalsjefer, virksomhetsledere og stab. Underskrifter: Foruten ordfører og varaordfører skal følgende skrive under protokollen: Høyre: AP: KrF: Jan Emil Sand Lasse Frednes Øivind Nilsen Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Per-Eivind Johansen ordfører Walter Brynhildsen varaordfører Jan Emil Sand Lasse Frednes Øivind Nilsen Side 2 av 8

3 Behandlede saker: Saknr. 0044/03 REFERATER ENDRING I KOMMUNELOVEN INITIATIVRETT Stortinget vedtok en ny bestemmelse - 39a om initiativrett for innbyggerne. Bestemmelsen trådte i kraft Ny 39a om initiativrett er tatt inn i et eget kapittel i kommuneloven. Kapittelet og bestemmelsen har fått følgende utforming: Kapittel 6A. Innbyggerinitiativ 39a. Innbyggerinitiativ 1. kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, dersom minst 2 prosent av innbyggerne, alternativt 300 i kommunen eller 500 i fylket står bak forslaget. 2. kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet. Initiativtakerne skal informeres om de avgjørelser som treffes og de tiltak som gjennomføres av forslaget. 3. et forslag med samme innhold kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme valgperiode. Et forslag kan heller ikke settes frem på nytt før det er gått fire år siden forslaget sist ble fremmet. 4. Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragraf og som blir nedstemt i kommunestyret eller fylkestinget, kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler. Med initiativrett menes at innbyggerne i en kommune eller fylkeskommune har rett til å sette en sak på dagsorden i kommunen/fylkeskommunen. De folkevalgte har ikke plikt til å vedta forslaget, men de skal ta stilling til det innbyggerne foreslår. Innbyggerinitiativ kan også fremmes av personer under stemmerettsalderen. At initiativet må komme fra innbyggere i kommunen innebærer at de må være registrert som bosatt i kommunen. Enstemmig tatt til orientering Saknr. 0045/03 MOTTAK AV TURNUSLEGER I STOKKE KOMMUNE 1. Statens autorisasjonskontors vedtak om å pålegge Stokke kommune å motta turnuslege tas til etterretning. 2. Kostnadene innarbeides i budsjettet ved behandling av 2.tertial Side 3 av 8

4 1. Statens autorisasjonskontors vedtak om å pålegge Stokke kommune å motta turnuslege tas til etterretning. 2. Kostnadene innarbeides i budsjettet ved behandling av 2.tertial Saknr. 0046/03 OVERTAKELSE AV DRIFT AV YME Det inngås ikke avtale med Smiløkka industrier a/s om drift av Yme produkter og Yme service. Det inngås ikke avtale med Smiløkka industrier a/s om drift av Yme produkter og Yme service. Saknr. 0047/03 NY BEHANDLINGTAU'S SELSKAPSFORM - SELSKAPSAVTALE OG SÆRBESTEMMELSER KOMMUNALE GODKJENNING Stokke kommunestyre vedtar Selskapsavtale for Tønsbergfjordens Avløpsutvalg IKS TAU datert og Særbestemmelser for Tønsbergfjordens Avløpsutvalg IKS for mottak og behandling av avløpsvann datert Stokke kommunestyre vedtar Selskapsavtale for Tønsbergfjordens Avløpsutvalg IKS TAU datert og Særbestemmelser for Tønsbergfjordens Avløpsutvalg IKS for mottak og behandling av avløpsvann datert Side 4 av 8

5 Saknr. 0048/03 9-K SAMARBEID OM KART OG OPPMÅLINGSVIRKSOMHET - GEODATAPLAN 1. Stokke kommune ønsker å delta i 9-k samarbeidet om geodatatjenester. 2. Foreslått basis tjenestenivå innføres i Stokke kommune i løpet av Investeringskostnader (kr ,-) og driftskostnader (kr ,-) innarbeides i budsjett Stokke kommune inngår avtale med Tønsberg kommune om at Tønsberg påtar seg vertskommuneansvar for etablering og drift av felles innsynsløsning på Web fra Stokke kommune inngår avtale med Tønsberg kommune om at Tønsberg påtar seg vertskommuneansvar for etablering og drift av felles plandatabase fra Rådmannen kommer tilbake med forslag til besparelser på drift / vurdering og harmonisering av gebyrer i forbindelse med budsjett 2004 / økonomiplan Det opprettes et samarbeidsforum for hele geodataområdet. Stokke kommune deltar i samfinansiering av sekretær med kr 9 000,-. Behandling: Representant Nils Ingar Aabol (Ap) gjentok sitt forslag fra formannskapet: 1. Stokke kommune må pga. sin vanskelige økonomiske situasjon dessverre i denne omgang takke nei til videre deltakelse i 9-k samarbeidet om geodatatjenester. 2. Det avsettes midler til investering for oppgradering av Stokke kommunes eget kartverk ca. 0,8-1,0 millioner kroner innen år Denne investeringen delfinansieres ved bruk av Stokke kommunes midler i Geoverksfondet anslagsvis kroner. Ved alternativ votering ble formannskapets innstilling vedtatt med 20 mot 11 stemmer. Vedtaket lyder slik: 1. Stokke kommune ønsker å delta i 9-k samarbeidet om geodatatjenester. 2. Foreslått basis tjenestenivå innføres i Stokke kommune i løpet av Investeringskostnader (kr ,-) og driftskostnader (kr ,-) innarbeides i budsjett Stokke kommune inngår avtale med Tønsberg kommune om at Tønsberg påtar seg vertskommuneansvar for etablering og drift av felles innsynsløsning på Web fra Stokke kommune inngår avtale med Tønsberg kommune om at Tønsberg påtar seg vertskommuneansvar for etablering og drift av felles plandatabase fra Rådmannen kommer tilbake med forslag til besparelser på drift / vurdering og harmonisering av gebyrer i forbindelse med budsjett 2004 / økonomiplan Det opprettes et samarbeidsforum for hele geodataområdet. Stokke kommune deltar i samfinansiering av sekretær med kr 9 000,-. Side 5 av 8

6 Saknr. 0049/03 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM ØST Forslag til reguleringsplan for Stokke Sentrum Øst med tilhørende reguleringsbestemmelser, begge datert , vedtas. Behandling: Representant Jon Johansen (Frp) foreslår at eiendommen til Revaa og Knut Antonsen reguleres til formålet bensinstasjon/bolig/kontor/forretning og at 4 i reguleringsbestemmelsene endres tilsvarende. Representant Øyvind Dahl (V) foreslo dette tillegget: Fellesarealet økes til 40m² per leilighet. Forslag til reguleringsplan for Stokke Sentrum Øst med tilhørende reguleringsbestemmelser, begge datert , vedtas. Votering: Det ble først votert over innstillingen. Innstillingen ble enstemmig vedtatt (31-0). Tilleggsforslaget fra representant Jon Johansen (Frp) fikk 3 stemmer og falt. Tilleggsforslaget fra representant Øyvind Dahl (V) fikk 1 stemme og falt. Saknr. 0050/03 UTBYGGING AV NY FYLKESVEG 560, BORGESKOGEN - DALEN MED VANN, AVLØPSANLEGG OG RØR FOR FIBER TIL BREDBÅND 1. Stokke kommune vil uttrykke tilfredshet med at Vestfold fylkeskommune har satt i gang et samarbeid for å få til en rask videreføring av fylkesveg 560 Borgeskogen Dalen som er viktig både for Stokke kommune, for det regionale næringsområdet og for hele regionen. 2. Stokke kommune gir sin tilslutning til at en foretar en samlet utbygging av veg, vann, avløp og tilrettelegging for bredbånd fra Borgeskogen Dalen. 3. Stokke kommune vil delta i et spleiselag med inntil 5 mill. kroner for å få ferdigbygget fylkesveg 560 helt fram til Dalen, og for å tilrettelegge for bredbåndframføring. 4. Stokke kommune forplikter seg til å dekke årlige renter og avdrag på et lån på 5 mill. kroner som Vestfold fylkeskommune opptar til formålet. Det forutsettes fastrente i 10 år og avdragstiden minimum 20 år. Tilskuddet innarbeides i økonomiplanen fra Stokke kommune vil oppfordre Vestfold fylkeskommune til å prioritere vegstrekningen i budsjett 2004 med et ytterligere beløp for å få fullfinansiert prosjektet. Side 6 av 8

7 1. Stokke kommune vil uttrykke tilfredshet med at Vestfold fylkeskommune har satt i gang et samarbeid for å få til en rask videreføring av fylkesveg 560 Borgeskogen Dalen som er viktig både for Stokke kommune, for det regionale næringsområdet og for hele regionen. 2. Stokke kommune gir sin tilslutning til at en foretar en samlet utbygging av veg, vann, avløp og tilrettelegging for bredbånd fra Borgeskogen Dalen. 3. Stokke kommune vil delta i et spleiselag med inntil 5 mill. kroner for å få ferdigbygget fylkesveg 560 helt fram til Dalen, og for å tilrettelegge for bredbåndframføring. 4. Stokke kommune forplikter seg til å dekke årlige renter og avdrag på et lån på 5 mill. kroner som Vestfold fylkeskommune opptar til formålet. Det forutsettes fastrente i 10 år og avdragstiden minimum 20 år. Tilskuddet innarbeides i økonomiplanen fra Stokke kommune vil oppfordre Vestfold fylkeskommune til å prioritere vegstrekningen i budsjett 2004 med et ytterligere beløp for å få fullfinansiert prosjektet. Saknr. 0051/03 KOMMUNEPLAN HØRINGSFORSLAG Kommuneplangruppas forslag til kommuneplan for , datert , legges ut til høring. Kommuneplangruppas forslag til kommuneplan for , datert , legges ut til høring. Saknr. 0052/03 VIDEREFØRING AV 9-K 1. Stokke kommune ønsker fortsatt å delta i et forpliktende samarbeid i 9-k, med de føringer som ligger i saksframlegget. 2. Prosjektperioden settes til , og eget prosjektsekretariat / prosjektleder videreføres i samme tidsrom. Side 7 av 8

8 1. Stokke kommune ønsker fortsatt å delta i et forpliktende samarbeid i 9-k, med de føringer som ligger i saksframlegget. 2. Prosjektperioden settes til , og eget prosjektsekretariat / prosjektleder videreføres i samme tidsrom. Saknr. 0053/03 MØTEPLAN FORSLAG TIL ENDRINGER HØSTEN 2003 Forslag til endringer i møteplan høsten 2003 for kommunestyret, formannskap, hovedutvalgene, arbeidsmiljøutvalg og eldreråd vedtas. Forslag til endringer i møteplan høsten 2003 for kommunestyret, formannskap, hovedutvalgene, arbeidsmiljøutvalg og eldreråd vedtas. Saknr. 0054/03 EVENTUELT Representant Øyvind Dahl (V) etterlyste referat fra de forhandlinger kommunen har hatt med Jernbaneverket vedr. undergang for planlagt ringveg utenfor Stokke sentrum. Ordføreren opplyste at Jernbaneverkets prisoverslag for omlegging fylkesveg 560 ble meget høyt, og at Jernbaneverket ikke fant å kunne finansiere dette i forbindelse med omlegging av de farlige planovergangene ved Grimestad og Buer. Jernbaneverkets saneringsplan vil bli forelagt kommunestyret. Side 8 av 8