Innholdskrav opptaksdokument for Merkur Market

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdskrav opptaksdokument for Merkur Market"

Transkript

1 September 2015 Innholdskrav opptaksdokument for Merkur Market Vedlegg A til opptaksreglene for Merkur Market

2 Vedlegg A: Innholdskrav til opptaksdokument for Merkur Market Generelle innholdskrav Følgende standardtekst skal inntas på opptaksdokumentets forside: Merkur Market er en multilateral handelsfasilitet driftet av Oslo Børs. Merkur Market er underlagt de regler i verdipapirhandelloven med forskrift som gjelder slike markedsplasser. For selskapene som er tatt opp til handel på Merkur Market gjelder disse reglene og markedsplassens egne regler, som er mindre omfattende enn regelverket som gjelder for selskaper notert på Oslo Børs og Oslo Axess. Merkur Market er ikke et regulert marked, og er derfor ikke underlagt børsloven og børsforskriften. Investorer bør legge dette til grunn i forbindelse med sine investeringsbeslutninger. Opptaksdokumentet skal gi en klar og dekkende beskrivelse av selskapet og verdipapirene som søkes tatt opp til handel, hvor vesentlige karakteristika og risikoforhold ved selskapet og aksjene tydelig fremkommer. Kravene til innhold i opptaksdokumentet følger nedenfor. Eventuelle vesentlige forhold eller karakteristika ved selskapet eller selskapets aksjer eller som gjelder en transaksjon i forkant av opptak til handel men som ikke fremkommer av innholdskravene angitt nedenfor skal også beskrives i opptaksdokumentet. Eventuelle vesentlige feil eller endringer i opplysningene som fremkommer i opptaksdokumentet som oppstår etter offentliggjøring av opptaksdokumentet og før opptak til handel skal offentliggjøres. Innholdskravene angitt nedenfor er basert på Kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 (prospektforordningen) art. 4a(6), ref. også ESMAs prospektanbefaling ESMA/2011/81. Selskapsbeskrivelse NR. OMTALE AV KRAV HVOR I OPPTAKSDOKUMENTET OMTALEN ER INNTATT OG EVENTUELLE KOMMENTARER 1. ANSVARLIGE 1.1. Navnet på de ansvarlige for informasjonen som gis i opptaksdokumentet eller deler av dette. Dersom noen kun er ansvarlige for deler av opptaksdokumentet, skal det angis hvilke deler dette gjelder. For fysiske personer, herunder medlemmer av utsteders styre, ledelse eller tilsynsorganer, skal navn og stillingsbetegnelse angis. For juridiske personer skal navn og forretningskontor angis. 2/14

3 1.2. En erklæring fra de ansvarlige for opptaksdokumentet om at opplysningene i opptaksdokumentet så langt de kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra opptaksdokumentet som er av en slik art at de kan endre opptaksdokumentets betydningsinnhold, og at de ansvarlige har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette. Dersom noen kun er ansvarlige for deler av opptaksdokumentet, skal disse avgi en tilsvarende erklæring for de aktuelle deler. 2. REVISORER SOM FORETAR LOVFESTET REVISJON 2.1. Navn og adresse til utstederens revisor for perioden nevnt i punkt 20.1 første setning (samt opplysning om vedkommendes medlemskap i en bransjeorganisasjon) Dersom revisor har trukket seg, er fjernet eller ikke er gjenvalgt i løpet av perioden som omfattes av den historiske finansielle informasjonen, skal det gis nærmere opplysninger om dette, dersom det er vesentlig. 4. RISIKOFAKTORER En beskrivelse av risikoforhold som er spesifikke for utstederen eller utstederens bransje i et avsnitt kalt «risikofaktorer». 5. OPPLYSNINGER OM UTSTEDER 5.1. Utsteders historie og utvikling Utsteders foretaksnavn og eventuelt andre forretningskjennetegn Utsteders registrerte forretningskontor og organisasjonsnummer Utsteders stiftelsesdato og varigheten dersom utsteder skal bestå i et begrenset tidsrom Utsteders domisil og juridiske form, gjeldende lovgivning for utsteders virksomhet, hjemstat og adresse og telefonnummer til utsteders forretningskontor (eller hovedkontor dersom dette er et annet enn forretningskontoret) 3/14

4 5.1.5 Viktige hendelser i utviklingen av utsteders virksomhet. 6. FORRETNINGSOVERSIKT 6.1. Hovedvirksomhet Beskrivelse av utsteders virksomhet og vesentlige forhold som påvirker virksomheten. 6.2 Viktigste markeder Beskrivelse av de viktigste markedene utsteder opererer i. 6.4 Det må inntas opplysninger om virksomhetskritiske patenter eller lisenser, industrielle avtaler, forretningsavtaler, finansielle kontrakter, mv. 6.5 Grunnlaget for eventuelle opplysninger om utsteders konkurransemessige stilling. 7. ORGANISASJONSSTRUKTUR 7.1. Dersom utsteder inngår i et konsern, skal det gis en kort beskrivelse av konsernet og vesentlige datterselskaper. 13. RESULTATPROGNOSER ELLER RESULTATESTIMATER Dersom en utsteder velger å innta en resultatprognose eller et resultatestimat, må opptaksdokumentet inneholde opplysninger som nevnt i punkt De viktigste forutsetninger utsteder har basert sine prognoser og estimater på. Det må være et klart skille mellom forutsetninger om forhold som medlemmene av styre, ledelse eller tilsynsorganer kan ha innflytelse på, og forutsetninger om forhold som ligger utenfor deres innflytelse. Forutsetningene må dessuten være lette å forstå for investorer, de må være spesifikke og presise og de må ikke avhenge av at de estimatene som ligger til grunn for prognosene generelt sett er nøyaktige Resultatprognosen eller -estimatet må utarbeides slik at disse er sammenlignbare med den historiske finansielle informasjonen. 4/14

5 14. STYRE, LEDELSE OG TILSYNSORGANER, SAMT LEDENDE ANSATTE Navn, forretningsadresse og stilling hos utsteder for medlemmer av styre, ledelse og tilsynsorganer, samt ledende ansatte. Det skal gis en oversikt over personenes viktigste aktiviteter utenfor utsteder dersom disse er av vesentlig betydning for utsteder: Angivelse av familiære relasjoner mellom noen av de nevnte personer. For alle medlemmer av utsteders styre og ledelse skal det gis nærmere opplysninger om relevant ledelseskompetanse og -erfaring sammen med følgende opplysninger: b) eventuell domfellelse for økonomisk kriminalitet de fem siste år, c) opplysninger om eventuelle konkurser, bobehandlinger eller avviklinger som de nevnte personer de fem siste år har vært involvert i som medlem av styre eller ledelse, d) opplysninger om eventuelle forvaltningsrettslige anklager og sanksjoner (herunder sanksjoner fra bransjeorganisasjoner), eller om vedkommende er fradømt retten til å delta som medlem av en utsteders styre, ledelse eller tilsynsorganer eller til å fungere som leder av en utsteder de fem siste år. Dersom det ikke finnes slike forhold, skal det gis en bekreftelse på dette Mulige interessekonflikter mellom styre, ledelse eller tilsynsorganer og ledende ansattes private interesser og utstederes interesser. Opplysninger om eventuelle begrensninger som personer nevnt i punkt 14.1 har avtalt vedrørende avhendelse av sin beholdning av utsteders verdipapirer innenfor en bestemt periode. 5/14

6 16. ARBEIDSFORMENE I STYRET Når det gjelder utsteders siste avsluttet regnskapsår, og med mindre annet er angitt, for personene angitt i punkt 14.1: Eventuell utløpsdato for nåværende valgperiode og angivelse av perioden vedkommende har tjenestegjort Opplysninger om kontrakter mellom medlemmer av styre, ledelse eller tilsynsorganer og utsteder eller utsteders datterforetak, som fastsetter ytelser ved avslutning av ansettelsesforholdet, eller en egnet negativ erklæring Opplysninger om eventuell revisjonskomité og kompensasjonskomité, herunder navn på utvalgsmedlemmene og et sammendrag av mandatet for utvalgets arbeid En erklæring om hvorvidt utsteder oppfyller hjemstatens regler og anbefalinger for eierstyring og selskapsledelse (corporate governance). Dersom utsteder ikke oppfyller slike regler eller anbefalinger, skal erklæringen ledsages av en forklaring på hvorfor utsteder ikke oppfyller slike regler eller anbefalinger. Dersom utsteder ikke er underlagt, eller ikke frivillig har valgt å følge, en slik anbefaling vil det være tilstrekkelig å angi dette. 17. ARBEIDSTAKERE Antall arbeidstakere ved utløpet av perioden eller gjennomsnittlig antall for hvert regnskapsår for perioden som omfattes av den historiske finansielle informasjonen fram til datoen for opptaksdokumentet (og eventuelle vesentlige endringer av antall ansatte) EIERANDELER OG AKSJEOPSJONER For hver enkelt person som nevnt i punkt 14.1, framlegges opplysninger om beholdning av aksjer i utsteder og eventuelle opsjoner tilknyttet utsteders aksjer. Opplysningene skal være så oppdatert som praktisk mulig. 6/14

7 17.3. Opplysninger om ordninger for ansattes erverv av aksjer eller opsjoner mv. i utsteder. 18. STØRRE AKSJEEIERE I den grad utsteder har kjennskap til dette, skal det opplyses om aksjonærer som direkte eller indirekte har en eier- eller stemmerettsandel på 5 % eller mer i utsteder sammen med størrelsen på eier- og stemmerrettsandelen Beskrivelse av alle avtaler som er kjent av utsteder og som på et senere tidspunkt kan føre til en endring av kontrollen over utsteder. 19. TRANSAKSJONER MELLOM NÆRSTÅENDE PARTER Det skal inntas informasjon om transaksjoner med nærstående for perioden som omfattes av den historiske finansielle informasjonen og fram til datoen for opptaksdokumentet iht. "Løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market" pkt. 3.3 (1). 20. FINANSIELL INFORMASJON OM UTSTEDERS EIENDELER OG FORPLIKTELSER, ØKONOMISKE STILLING OG RESULTAT Historisk finansiell informasjon Revidert historisk finansiell informasjon for de to siste regnskapsårene (eller for hele perioden utsteder har drevet sin virksomhet, dersom perioden er kortere enn to år) sammen med tilhørende revisjonsberetning for hvert år. Slik finansiell informasjon må utarbeides i samsvar med pkt 4.2 sjette ledd i løpende forpliktelser, dvs. IFRS, IFRS-ekvivalent, norsk GAAP for norske selskaper, andre anerkjente regnskapsstandarder, eventuelt annen GAAP godkjent av Oslo Børs ASA. Dersom den reviderte finansielle informasjonen er utarbeidet i samsvar med nasjonale regnskapsstandarder, skal den finansielle informasjonen for det siste reviderte årsregnskap minimum omfatte: a) balanse b) resultatregnskap 7/14

8 c) en oversikt som viser alle endringer i egenkapitalen eller endringer i egenkapitalen med unntak av endringer som følge av egenkapitaltransaksjoner med eierne eller utbetalinger til eierne, d) kontantstrømoppstilling, e) regnskapsprinsipper og noter. Den historiske årlige finansielle informasjonen skal være revidert Tilleggsinformasjon ved større transaksjoner Ved transaksjoner gjennomført etter siste reviderte regnskap som innebærer en endring på mer enn 25 prosent i selskapets eiendeler, driftsinntekter eller årsresultat, jf. løpende forpliktelser pkt tredje ledd skal det i opptaksdokumentet inntas informasjon i samsvar med løpende forpliktelser pkt Regnskaper Dersom utsteder utarbeider både selskaps- og konsernregnskaper, skal i det minste de konsoliderte årsregnskapene inntas i opptaksdokumentet Revisjon av årlig historisk finansiell informasjon En erklæring om at den historiske finansielle informasjonen er revidert. Dersom revisor som har foretatt lovfestet revisjon har nektet å utarbeide en revisjonsberetning om den historiske finansielle informasjonen, eller dersom revisjonsberetningen inneholder forbehold eller presiseringer, skal nektelsen, forbeholdet eller presiseringer gjengis fullt ut med en forklaring Angivelse av de andre opplysningene i opptaksdokumentet som er revidert av revisor Dersom finansielle opplysninger i opptaksdokumentet ikke er hentet fra utsteders reviderte regnskaper, skal kilden angis og det skal presiseres at opplysningene ikke er revidert. 8/14

9 20.5. Alderen på den siste finansielle informasjonen Det siste regnskapsåret for den reviderte finansielle informasjonen skal ikke være eldre enn: a) 18 måneder fra datoen for opptaksdokumentet dersom utsteder inntar revidert delårsrapport i opptaksdokumentet, eller b) 15 måneder fra datoen for opptaksdokumentet dersom utsteder inntar urevidert delårsrapport i opptaksdokumentet Delårsinformasjon og annen finansiell informasjon Dersom utsteder har offentliggjort kvartalsvis eller halvårlig finansiell informasjon etter datoen for de sist reviderte regnskapene, må denne informasjonen inngå i opptaksdokumentet. Dersom den kvartalsvise eller halvårlige finansielle informasjonen har vært revidert eller underlagt begrenset revisjon, skal revisjonsberetningen eller rapporten fra den begrensede revisjon inntas. Dersom den kvartalsvise eller halvårlige finansielle informasjonen ikke har vært revidert eller underlagt begrenset revisjon, skal dette angis Dersom opptaksdokumentet er datert mer enn tolv måneder etter utløpet av det siste reviderte regnskapsåret, skal det inntas finansiell delårsinformasjon for minimum de seks første månedene i regnskapsåret. Delårsinformasjonen kan være urevidert (noe som i tilfelle må angis) Utbyttepolitikk En beskrivelse av utsteders utbyttepolitikk og eventuelle begrensninger i den forbindelse Rettergang og voldgift Opplysninger om forvaltningssaker, rettstvister eller voldgiftssaker siste 12 måneder (herunder saker som er anlagt eller varslet og som utsteder har kjennskap til), som kan få eller som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på utstederens og/eller konsernets økonomiske stilling eller lønnsomhet, eller eventuelt en egnet negativ erklæring. 9/14

10 20.9 En beskrivelse av eventuelle vesentlige endringer i utstederes finansielle stilling eller markedsstilling som er skjedd siden utløpet av siste regnskapsperiode hvor det er offentliggjort enten revidert finansiell informasjon eller delårsinformasjon. 21. TILLEGGSOPPLYSNINGER Aksjekapital Følgende opplysninger per datoen for den siste balansen som inngår i den historiske finansielle informasjonen: Aksjekapital for hver aksjeklasse: a) antall aksjer styret har fullmakt til å utstede, b) antall utstedte og fullt innbetalte aksjer og antall utstedte aksjer som ikke er fullt innbetalt, c) pålydende verdi per aksje eller angivelse av at aksjene ikke har noen pålydende verdi, Dersom det finnes aksjer som ikke representerer kapitalen, skal antall og viktigste egenskaper angis Antall, bokført verdi og pålydende verdi for aksjer i utsteder som eies av eller på vegne av utsteder selv eller utsteders datterselskap Beløp og omfang av konvertible verdipapirer, ombyttelige verdipapirer eller verdipapirer med kjøps- eller tegningsretter, samt angivelse av vilkårene og reglene for konvertering, ombytting eller tegning Opplysninger om og vilkår for kjøpsretter og/eller -plikter relatert til aksjer styret har fullmakt til å utstede, eller en forpliktelse til å forhøye aksjekapitalen Opplysninger om opsjoner på kapitalen i konsernselskaper eller avtaler med eller uten betingelser om å få slike opsjoner, samt nærmere opplysninger om opsjonene, herunder de personer opsjonene relaterer seg til. 10/14

11 Aksjekapitalens utvikling med vekt på endringer i perioden som omfattes av den historiske finansielle informasjonen Stiftelsesdokument og vedtekter Angivelse av utsteders hovedformål med henvisning til hvor dette er å finne i stiftelsesdokumentet og i vedtektene Et sammendrag av bestemmelser i utsteders vedtekter som gjelder medlemmer av utsteders styre, ledelse og tilsynsorganer En beskrivelse av rettigheter, preferanser og begrensninger knyttet til hver klasse av de eksisterende aksjer En beskrivelse av framgangsmåten for å endre aksjeeiernes rettigheter, med angivelse av om vilkårene er strengere enn det som er fastsatt i loven En beskrivelse av vilkårene for innkalling til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, herunder vilkår for møterett En kort beskrivelse av bestemmelser i utsteders vedtekter som kan tenkes å forsinke, utsette eller hindre et kontrollskifte i utsteder Angivelse av bestemmelser i utsteders vedtekter som fastsetter grensen for størrelse på eierandeler som skal offentliggjøres En beskrivelse av vilkår i stiftelsesdokumentet eller vedtektene om endring av kapitalen, dersom vilkårene er strengere enn det som er fastsatt i loven Opplysningene som angitt i pkt til kan oppfylles ved at vedtektene er tatt med som vedlegg til opptaksdokumentet, jf. pkt. 24, gitt at opplysningene er lett tilgjengelig. 11/14

12 22. VESENTLIGE KONTRAKTER Et sammendrag av vesentlige kontrakter hvor utsteder eller konsernselskap er part inngått de to siste år før offentliggjøringen av opptaksdokumentet, med unntak av kontrakter inngått innenfor den normale virksomheten. Et sammendrag av alle andre kontrakter (med unntak av kontrakter inngått innenfor den normale virksomheten) som er inngått av et konsernmedlem, og som inneholder bestemmelser som gir et konsernmedlem plikter eller rettigheter som er vesentlige for konsernet på datoen for opptaksdokumentet. 23. OPPLYSNINGER FRA TREDJEMANN, EKSPERTUTTALELSER OG INTERESSEERKLÆRINGER 23.1 Dersom det i opptaksdokumentet inngår en ekspertuttalelse eller -rapport, skal personens navn, forretningsadresse, kvalifikasjoner og eventuelle vesentlige interesser i utsteder angis. Dersom uttalelsen eller rapporten er utarbeidet på anmodning fra utsteder, skal dette angis, samt dens form og sammenhengen den inngår i, med samtykke fra personen som har godkjent innholdet i den aktuelle delen av opptaksdokumentet Dersom opplysningene har tredjemann som kilde, framlegges en bekreftelse på at opplysningene er korrekt gjengitt og at etter det utsteder kjenner til og kan kontrollere ut fra offentliggjorte opplysninger fra tredjemann, er ingen fakta utelatt som kan medføre at de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller villedende. I tillegg skal utsteder angi kilden(e) til opplysningene. 24. VEDTEKTER Kopi av utsteders vedtekter skal vedlegges opptaksdokumentet. Alternativt kan det angis hvor disse er elektronisk tilgjengelig. 12/14

13 Verdipapirbeskrivelse 2. RISIKOFAKTORER Et avsnitt kalt risikofaktorer, hvor det klart redegjøres for vesentlige risikofaktorer for verdipapirene som omfattes av tilbudet og/eller opptas til notering, med henblikk på å vurdere markedsrisikoen i tilknytning til verdipapirene. 3. NØKKELOPPLYSNINGER 3.1. Erklæring om arbeidskapital Erklæring fra utsteder om at arbeidskapitalen etter utsteders vurdering anses tilstrekkelig til å dekke utsteders nåværende behov, eller opplysning om hvordan utsteder planlegger å framskaffe nødvendig arbeidskapital OPPLYSNINGER OM VERDIPAPIRENE SOM TILBYS/OPPTAS TIL HANDEL 4.1. En beskrivelse av type og klasse verdipapirer som tilbys og/eller opptas til handel, herunder ISIN (International Security Identification Number) eller andre tilsvarende sikkerhetsidentifikasjonskoder Gjeldende lovgivning for verdipapirene Ved utstedelser av verdipapirer skal forventet utstedelsesdato opplyses Opplysninger om eventuelle begrensninger i verdipapirenes frie omsettelighet Opplysninger om eventuelle regler om pliktige tilbud og/eller tvangsinnløsning (squeeze-out) og tvangsutløsning (sell-out) relatert til verdipapirene Når det gjelder staten der utsteder har sitt forretningskontor, og den eller de stater der tilbudet fremsettes eller der det søkes om opptak til notering: 1 Jf. ESMAs oppdatering av CESRs prospektanbefaling pkt (ESMA/2013/319) 13/14

14 - opplysninger om eventuell kildeskatt på inntektene fra verdipapiret, - angivelse av om utsteder tar ansvar for å holde tilbake kildeskatten. 5. OPPLYSNINGER OM EMISJON/TILBUD/NEDSALG SOM GJENNOMFØRES I FORBINDELSE MED OPPTAK TIL HANDEL PÅ MERKUR MARKET Det skal gis opplysninger om størrelsen på emisjonen/tilbudet der det skilles mellom solgte og tegnede verdipapirer, samt opplysninger om tildeling, kursfastsettelse, stabilisering og utvanning, kostnader, informasjon om bindingsavtaler (lockup) ved nesdsalg og annen relevant informasjon. Annen relevant informasjon vil bl.a. omfatte rett til utbytte for verdipapirene som utstedes. 6. AVTALER OM OPPTAK TIL NOTERING OG HANDEL 6.1. Angivelse av om verdipapirene som tilbys er eller vil bli omfattet av en søknad om opptak til notering eller handel på børs, regulert marked eller annen markedsplass, med angivelse av de aktuelle markeder. Det må ikke gis inntrykk av at opptak nødvendigvis vil bli godkjent. Tidligste noteringsdatoer må opplyses dersom disse er kjent Opplysning om regulerte markeder eller andre markeder, der verdipapirer av samme klasse allerede er tatt opp til notering eller handel, i den utstrekning dette er kjent for utsteder Nærmere opplysning om enheter som har forpliktet seg til å fungere som mellommenn i annenhåndsomsetning, som skaper likviditet gjennom å stille kjøps- og salgskurser, og en beskrivelse av hovedvilkårene i deres forpliktelse. 10. TILLEGGSOPPLYSNINGER Dersom det i opptaksdokumentet er angitt rådgivere i forbindelse med et tilbud, opplyses det om hvilken funksjon disse har hatt. 14/14

15 OSLO BØRS ASA Postboks 450 Sentrum 0105 Oslo Besøksadresse: Tollbugata 2, Oslo Ved spørsmål ta kontakt med Notering Telefon:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL)

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL) VEDLEGG IX MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL) (Obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per enhet på

Detaljer

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal)

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal) VEDLEGG IV Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal) (Obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per enhet på

Detaljer

VEDLEGG I. Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokument for aksjer. Nr. Omtale av krav Hvor i prospektet står omtalen Kommentar

VEDLEGG I. Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokument for aksjer. Nr. Omtale av krav Hvor i prospektet står omtalen Kommentar VEDLEGG I Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokument for aksjer Nr. Omtale av krav Hvor i prospektet står omtalen Kommentar 1. ANSVARLIGE 1.1. Navnet på de ansvarlige for informasjonen

Detaljer

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL INNGÅ I VERDIPAPIRDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER MED PÅLYDENDE VERDI PER ENHET PÅ MINST 50 000 EURO (MAL)

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL INNGÅ I VERDIPAPIRDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER MED PÅLYDENDE VERDI PER ENHET PÅ MINST 50 000 EURO (MAL) VEDLEGG XIII MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL INNGÅ I VERDIPAPIRDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER MED PÅLYDENDE VERDI PER ENHET PÅ MINST 50 000 EURO (MAL) Nr. Omtale av krav Hvor I prospektet star omtalen

Detaljer

1 INNLEDNING... 3. 2.3.1 Ledelse... 5 2.3.2 Styre... 6 2.3.3 Managementselskaper... 6

1 INNLEDNING... 3. 2.3.1 Ledelse... 5 2.3.2 Styre... 6 2.3.3 Managementselskaper... 6 HØRING Opptaksregler for aksjer på Merkur Market (opptaksreglene) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 1.1 1.2 GENERELT... 3 VIRKEOMRÅDE... 3 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR... 4 2.1.1 Tilstrekkelig

Detaljer

September Opptaksregler for Merkur Market

September Opptaksregler for Merkur Market September 2015 Opptaksregler for Merkur Market INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 1.1 1.2 GENERELT... 3 VIRKEOMRÅDE... 3 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR... 4 2.1.1 Tilstrekkelig informasjon

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

Reglene kommer til anvendelse på søknad om opptak av grunnfondsbevis så langt de passer.

Reglene kommer til anvendelse på søknad om opptak av grunnfondsbevis så langt de passer. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess kapittel 1 og 2 1 Generelt Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår eller AO) ble fastsatt av styret i Oslo Børs ASA ( ) 2007, og suppleres

Detaljer

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS datert 13. desember 2012 Kristiansand, 18.11 2013 2. Ansvarlige bekrefter at opplysningene i prospektet så langt kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/573. DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 862/2012. av 4.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/573. DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 862/2012. av 4. 17.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/573 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 862/2012 2017/EØS/51/64 av 4. juni 2012 om endring av forordning (EF) nr. 809/2004 med hensyn

Detaljer

Juni 2014. Oslo Børs IR-anbefaling

Juni 2014. Oslo Børs IR-anbefaling Juni 2014 Oslo Børs IR-anbefaling 1. Språk 2. Offentliggjøring av informasjon 2. 1 Delårsrapporter 2.2 Om offentliggjøring av informasjon utenom børsens åpningstid 2.3 Informasjon om fremtidsutsikter/guiding

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Heading for the future... REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess Børssirkulære nr. 5/2014 Til: Utstedere av aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og Oslo Axess 11. desember 2014 Vår ref: 962183 Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess 1

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Vi åpner dørene for flere selskaper

Vi åpner dørene for flere selskaper Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper - etablert 1819 - etablert 2007 Merkur Market - åpner tidlig 2016 Børsens hovedfunksjon Kilde til kapital

Detaljer

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013 FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 Kristiansand, 18.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 24. april 2012 Bærekonstruksjonene fra Moelven Limtre AS preger interiøret i biblioteket i Vennesla. Arkitekt: Helen &Hard. Foto: Ketil Jacobsen Moelven Industrier ASA

Detaljer

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a.

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a. 1 TERM SHEET 27. november 2013 4,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 001 0697519 Utsteder: Type lån: OBOS BBL (tidligere Oslo Bolig- og Sparelag) Åpent obligasjonslån med fast

Detaljer

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( )

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( ) Besl. O. nr. 86 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 86 Jf. Innst. O. nr. 90 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 69 (2004-2005) År 2005 den 24. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Gjeldende fra 1. januar 2012. Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter

Gjeldende fra 1. januar 2012. Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter Gjeldende fra 1. januar 2012 Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter Oslo Børs ønsker å bidra til at de noterte selskapene

Detaljer

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Nedenfor følger standard skjema som skal benyttes når det skal avgis en redegjørelse for opptak til notering av fortrinnsretter

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Xxxxx (KI Ident) Aksjeeiers fullstendige navn Ref. nr. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA holdes på: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo

Detaljer

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA Ordinær generalforsamling avholdes Onsdag 11. mai 2011 kl 18.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen Generalforsamlingen

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.

Detaljer

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA. 20. mai 2010, kl på Hotel Continental i Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA. 20. mai 2010, kl på Hotel Continental i Oslo. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA Til behandling foreligger: 20. mai 2010, kl. 09.30 på Hotel Continental i Oslo. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Tom

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Olav Thon Eiendomsselskap ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, samt retningslinjer

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder

Detaljer

Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3)

Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3) Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3) Oslo, 4. januar 1999 Vår ref: GH/19353 Til: Utstedere av aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner og børsmedlemmer Lov om årsregnskap mv. (regnskapsloven) av 17. juli

Detaljer

Sammendrag. 3,25% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo,

Sammendrag. 3,25% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo, ISIN NO0010720683 3,25% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683 Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Intex Resources ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA, org nr 976 094 875, ( Intex eller Selskapet ) holdes på: Thon Conference Vika

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i. Til aksjeeiere i TECO Coating Services ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i Lysaker Torg 8 1366 Lysaker 22. juni

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

Regler for strukturerte produkter (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Regler for strukturerte produkter (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Regler for strukturerte produkter (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL STRUKTURERTE PRODUKTER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3

Detaljer

Sammenlikning av krav til innhold i obligasjonsprospekter i EU-dir 2003/71 vs. børsforskriftens krav

Sammenlikning av krav til innhold i obligasjonsprospekter i EU-dir 2003/71 vs. børsforskriftens krav Sammenlikning av krav til innhold i obligasjonsprospekter i EU-dir vs. s krav For alle punktene er det i sammenlikningen mot s krav lagt til grunn at låntaker utarbeider fullt prospekt. I praksis vil imidlertid

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 24. april 2015 Kl.: 13:00

Detaljer

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder ISIN NO Oslo,

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder ISIN NO Oslo, FRN Storebrand Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder Oslo, 20.03.2017 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer Valgkomiteen forslår at honoraret til styreleder og styremedlemmene settes til følgende:

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer Valgkomiteen forslår at honoraret til styreleder og styremedlemmene settes til følgende: Til aksjeeiere i Borgestad ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BORGESTAD ASA Ordinær generalforsamling i Borgestad ASA avholdes på Hotel Vic i Porsgrunn torsdag 19. mai 2016 kl. 13.00, åpnes

Detaljer

Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs

Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs Merkur Market - en ny markedsplass for små og mellomstore bedrifter Med Merkur Market åpner Oslo Børs i januar 2016 dørene

Detaljer

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA evigvarende fondsobligasjon 2013 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO Oslo,

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA evigvarende fondsobligasjon 2013 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO Oslo, FRN Storebrand Bank ASA evigvarende fondsobligasjon 2013 med innløsningsrett for utsteder Oslo, 13.06.2016 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/508. DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 486/2012. av 30.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/508. DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 486/2012. av 30. 17.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/508 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 486/2012 2017/EØS/51/63 av 30. mars 2012 om endring av forordning (EF) nr. 809/2004 med hensyn

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Til aksjeeierne i I.M. Skaugen SE INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Aksjeeierne i I.M. Skaugen SE innkalles herved til ordinær generalforsamling 18. mars 2010, kl. 16:00, på selskapets kontor

Detaljer

Nr. 67/864 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/68/EF. av 6. september 2006

Nr. 67/864 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/68/EF. av 6. september 2006 Nr. 67/864 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/68/EF 2010/EØS/67/63 av 6. september 2006 om endring av rådsdirektiv 77/91/EØF med hensyn til stiftelsen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

Juli 2016 ETF-reglene

Juli 2016 ETF-reglene Juli 2016 ETF-reglene Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond Innhold 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 3 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2017/2023 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo,

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2017/2023 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo, NorgesGruppen ASA, 29.03.2017 Sammendrag ISIN NO0010787823 Sammendrag FRN NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2017/2023 ISIN NO0010787823 Tilrettelegger: Oslo, 29.03.2017 Sammendraget er utarbeidet

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Innkalling til Ordinær Generalforsamling Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30 Moelven Industrier ASA Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA avholdes torsdag 29. april 1999

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Intex Resources ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA, org nr 976 094 875, ( Intex eller Selskapet ) holdes på: KS Agenda Møtesenter,

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

1. Åpning av møtet ved styreleder Jan Løkling og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved styreleder Jan Løkling og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til Aksjeeiere i Grenland Group ASA 11.05. 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Grenland Group ASA innkalles til ordinær generalforsamling 4. juni 2010 kl. 13.00 i selskapets lokaler

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII Viktig informasjon et har utelukkende

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg 1. Redegjørelse om foretaksstyring Styret i SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg legger til grunn at banken følger retningslinjene i Norsk anbefaling: Eierstyring

Detaljer

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015 SOLVANG ASA Innkalling til Generalforsamling 2015 Aksjeeierne i Solvang ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling på Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav V s gate 3, Stavanger: Til behandling foreligger:

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, Kommisjonsforordning (EF) nr. 2273/2003 av 22. desember 2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF med hensyn til unntak for tilbakekjøpsprogrammer og stabilisering av finansielle

Detaljer

26.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 14. desember 2004

26.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 14. desember 2004 Nr. 38/445 KOMMISJONSREKOMMANDASJON 2008/EØS/38/55 av 14. desember 2004 om å fremme en egnet ordning for godtgjøring til medlemmer av ledelsen i børsnoterte selskaper(*) (2004/913/EF) KOMMISJONEN FOR DE

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, 0161 Oslo. 30. april 2015 kl. 0900 Generalforsamlingen

Detaljer

Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM

Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM Høringsinstanser i henhold til vedlagte liste Deres ref: Vår ref: Dato: 23. september 2015 Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM 1 Høringsprosess Enkelte forslag

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

Veiledning. Prospektkontroll DATO: 12.08.2015. versjon1.1

Veiledning. Prospektkontroll DATO: 12.08.2015. versjon1.1 Veiledning Prospektkontroll DATO: 12.08.2015 versjon1.1 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 4 2 Innsendelse av prospekt til kontroll 4 2.1 Forhåndsuttalelser 4 2.2 Førsteutkast til prospekt mv. 4 2.3

Detaljer

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") mandag den 6. januar 2014 kl. 1400 i

Detaljer

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl Til aksjonærene i C.TYBRING-GJEDDE ASA Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl. 15.00 i selskapets lokaler på Karihaugen Til behandling foreligger: 1. Administrerende direktør

Detaljer

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA NORSK WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA Torsdag 25. april 2013 kl. 10:45 i selskapets lokaler i Strandveien 20, 1366 Lysaker INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamlingen vil bli

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA 1 av 8 Til aksjeeierne i Nutri Pharma ASA 28 april, 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA. Sted: Selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA holdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo 30. april 2009

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket

Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket 1. Generelt 1.1 Generelt om Informasjonsmerket Oslo Børs presenterer i tabeller og i de offisielle kurslistene for Oslo Børs og Oslo

Detaljer

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret i TrønderEnergi AS 08.02.2013 B 4/13 Forslag til vedtak Framlagte forslag til vedtak ble vedtatt med tillegg

Detaljer