Rammeavtale rydding og bortkjøring av søppel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammeavtale rydding og bortkjøring av søppel"

Transkript

1 KRAVSPESIFIKASJON 1. Innledning Eiendoms- og byfornyelsesetaten forvalter ulike typer tomtearealer og ulike type bygninger i og omkring Oslo. I tilknytning til eiendommene har vi jevnlig behov for opprydding av søppel. Rammeavtalen gjelder ulike typer oppdrag for opprydding av tomteareal og opprydding i bygninger. 2. Beskrivelse av oppdrag 2.1. Omfang Rammeavtalen skal dekke behov for søppelrydding som oppstår i forbindelse med akutte behov, ordinære oppdrag, og faste oppdrag. Akutte oppdrag er oppdrag med oppstart i løpet av 8 timer etter at bestilling er sendt. Ordinære oppdrag er oppdrag med oppstart innen 4 dager etter at bestilling er sendt. Faste oppdrag er oppdrag som gjennomføres på faste tomtearealer hver 14 dag Type søppel Type søppel vil være blandet, men er hovedsakelig papir, papp, klær, møbler, hvitvarer, bildeler, treverk, glass og bygningsavfall. Det vil også være en del sprøyter og andre udelikate saker. Det kan gis smusstillegg for håndtering av tilsmusset eller smittefarlig materiale, for eksempel plukking av sprøyter, ekskrementer mv. Det kan gis risikotillegg for rydding i bygg/ tomter som er under okkupasjon. Ved denne type oppdrag vil oppdragsgiver som hovedregel sørge for vakthold fra vaktselskap. Smusstillegget og risikotillegget er fast, og gis pr. time Søppelplukking De fleste tomtearealene ligger slik til at det er best egnet med manuell søppelplukking. Det samme gjelder rydding av søppel fra bygninger. 1

2 2.4 Bortkjøring og behandling av søppel De fleste oppdrag vil omfatte bortkjøring av søppelet til behandling hos godkjent avfallsmottak med konsesjon. Veiesedler skal vedlegges faktura. Ved større oppdrag hvor det er behov for container, vil oppdragsgiver selv utplassere containere som søppelet kan kastes i. I disse tilfellene vil Eiendoms- og byfornyelsesetaten selv foreta bortkjøring og deponering av avfallet Tomteareal Tomtearealene varierer fra noen få kvadratmeter til større tomter Faste oppdrag Rammeavtalen omfatter faste oppdrag for rydding av faste tomteareal annen hver uke. Det skal ved hvert gjennomført fast oppdrag fylles ut et skjema med rapportering av hvor mye tid som er medgått til opprydding og hvilken type søppel for er fjernet fra områdene, i henhold til eget skjema. Vedlegg 1 til kravspesifikasjonen Skjema for rapportering fra faste oppdrag for rydding av tomteareal. Vedlegg 2 og 3 til kravspesifikasjonen Oversikt over faste oppdrag med kart. Det gjøres oppmerksom på at tomeareal kan utgå og andre komme til i løpet av avtaleperioden. 2.6 Bygninger Eiendoms- og byfornyelsesetaten forvalter og leier ut ulike typer bygg. Typiske oppdrag gjelder rydding av søppel i forbindelse med klargjøring for utleie eller salg. Enkelte bygg er av eldre dato og bærer sterkt preg av manglende vedlikehold, og har blant annet sopp- og råteangrep. Oppdrag i denne type bygg må påregnes. Oppdrag som gjelder rydding etter okkupasjon kan forekomme. Basert på erfaringer vil type søppel kunne være: klær, utstyr, madrasser, møbler, bildekk, matavfall, glass, el- artikler, stein, verktøy, materialer, murstein, maskiner, paller mv. 3. Utstyr Av utstyr må leverandøren disponere minimum 3 biler for bortkjøring av søppel. Bilene, alternativt ved bruk av tilhenger, må minimum ha kapasitet - 8 kubikk. 2

3 Minst 1 av bilene skal være førstegangsregistrert etter 1. januar 2011 for å tilfredsstille Euro 5 krav. 4. Leveranser og betaling 4.1 Rydding Oppdragene honoreres pr. time etter medgått tid, pr. person. Timeprisen skal dekke alle utgifter og kostnader knyttet til oppdraget, herunder forbruksmateriell, rekvisita, reisetid, service, leverings- og fakturaomkostninger mv. Timeprisen regnes for effektiv arbeidstid. Reisetid kan ikke faktureres. 4.2 Bortkjøring Bortkjøring honoreres pr. time etter medgått tid pr. bil. Timeprisen skal dekke alle utgifter knyttet til oppdraget, herunder drivstoff, forsikringer, avgifter med mer. 4.3 Diverse tilleggsutgifter Smusstillegget og risikotillegget er fast, og kan gis pr. time etter nærmere avtale, ved aktuelle oppdrag. Fyllingsavgifter faktureres for faktisk kostand pluss påslag. Kopi av veieseddel/ kvittering skal vedlegges faktura. Påslag gis kun ved sortert avfall. Dersom leverandøren ved enkelte oppdrag må benyttes utstyr, el., som for eksempel minigraver, faktureres faktisk kostand (eks. leiekostand), pluss påslag. 5. Tildeling av oppdrag (avrop) 5.1 Generelt Det vil bli gjort avrop fra rammeavtalen for hvert oppdrag. Tildeling av oppdrag skal gjøres ved skriftlig bestilling som skal identifisere oppdraget, beskrive rammene for det og angi oppdragsgiver kontaktpersoner. For oppdrag med samlet verdi under kr eks. mva kan bestilling/avrop gjøres direkte til én eller flere av leverandørene. 3

4 For oppdrag med samlet verdi kr eks. mva eller høyere skal det avholdes minikonkurranse før det kan velges leverandør. Leverandøren skal levere tilstrekkelige ytelser for å dekke EBY sine behov for de avtalte tjenester. Dersom det ikke kan tilbys ønsket tjeneste eller innfri ønsket frist, skal det innen 5 virkedager gis en skriftlig begrunnelse. Oppdraget kan i så fall gå til en annen leverandør. 5.2 Avropsprosedyre for oppdrag med samlet verdi under kr eks. mva: Avrop utføres på standard skjema etter følgende prosedyre. 1. EBY sender et avropsskjema med en grov beskrivelse av oppdraget til oppdragstakeren. 2. Oppdragstakeren returnerer avropsskjemaet til EBY med kommentarer til oppdragsbeskrivelsen og antatt tidsforbruk og oppdragstakers kostnader på oppdraget. 3. EBY aksepterer tilbudet med å returnere avropsskjemaet til oppdragsgiveren med et unikt avropsnummer. Dette nummeret benyttes ved fakturering. 5.3 Fordeling av oppdrag mellom rammeavtaleleverandørene: Alle bestillinger/ avrop på rammeavtalen opp til en antatt kostnad på kroner ,- eks. mva. kan gjøres direkte til en av oppdragstakerne. Fordelingsnøkkel mellom rammeavtaleleverandørene: Oppdragsgiver vil gi beste leverandør (det økonomisk mest fordelaktige tilbudet) ca. 50 % av oppdragene, nest beste leverandør 30 % av oppdragene, og tredje beste ca. 20 % av oppdragene. 5.4 Fordeling av faste oppdrag De faste oppdragene fordeles likt mellom rammeavtaleleverandørene det første året, hvor hver leverandør skal utføre de faste oppdragene i 4 måneder hver. Hver leverandør vil bli evaluert på kvalitet og tidsbruk. Evalueringen vil danne grunnlag for den videre fordelingen av faste oppdrag. 5.5 Minikonkurranser for oppdrag med samlet verdi kr eks. mva eller høyere For avrop på rammeavtalene med en samlet verdi over kr ,- eks. mva skal det gjennomføres en minikonkurranse mellom leverandørene for å avgjøre hvem som skal tildeles avropet. EBY vil utarbeide egne maler for tilbudsinnbydelse og avropsskjemaer som skal benyttes. Timeprisene som er oppgitt i rammeavtalene er maksimalpriser, og det er mulig for leverandørene å gi lavere priser for det enkelte avrop ved minikonkurranser. EBY kan benytte følgende tildelingskriterier i mini konkurransene: 4

5 Timepris/pris for oppdraget* (timepris kan ikke være høyere enn prisen tilbudt i konkurransen) Totalpris (antatt timeforbruk) Eventuell pris for spesialkompetanse, materialer og eller utstyr som ikke er oppgitt i opprinnelig tilbud Leveringstid Oppdragsforståelse EBY avgjør hvilke av kriteriene som benyttes ved utlysning av hver enkelt minikonkurranse og hvordan kriteriene vektlegges i forhold til hverandre. *Pris Timepris basert på antatt tidsforbruk og totale kostnader. EBY forbeholder seg retten til unntaksvis å bruke fast pris som tildelingskriterium på hele eller deler av et oppdrag. 6. Generelle krav 6.1 Håndtering av avfall Leverandøren er ansvarlig for å levere/ deponere avfallet hos godkjente deponi med konsesjon. Kopi av veieseddel/ kvittering skal vedlegges faktura. 6.2 Forsikring og HMS Leverandøren skal ivareta sine plikter etter arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, herunder blant annet yrkesskadeforsikring, og bedriftshelsetjeneste. 6.3 Arbeidsforhold Leverandøren skal ivareta sine plikter etter arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, herunder blant annet arbeidsavtaler, arbeidsreglement, og verneombud/annen ordning. Ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakter, har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normal for vedkommende sted og yrke, jf. Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av , nr Språk Ved hvert enkelt oppdrag ønskes minimum 1 norskspråklig person. 5

6 Vedlegg 1 til Kravspesifikasjon: Rapporteringsskjema for faste oppdrag rydding av søppel fra tomter Dato Adresse på oppdraget Brobekkveien Type søppel Mengde Tidsbruk Spesial Avfall Andre forhold Arvesetveien Haugerud t-banestasj. Jerikoveien Jerikostien Furuset senter Karihaugveien Vestre Haugen Garver Ytterborgsvei Rommen Stovner senter vei Bøgata Brinken Enerhaugkleiva Refstadveien Kakkelovnskroken Kalbakken t-bane 6

7 Tidsperiode Mengde søppel Tidsbruk Dato: Type søppel: Mengde: Tidsbruk: Spesial avfall: Andre forhold: Tidsperiode: Mengde søppel: Tidsbruk: Dato for når tomten er ryddet Eks. småsøppel som avfall fra kiosker, møbler, metaller, bygningsavfall, hageavfall, treverk, etc. Oppgis på følgende måte: for eksempel 1 søppelsekk, 8 sekker, halv container, 1 container Antall personer og biler i antall timer Eks. hvitvarer, bildekk, maling, asbest, pc utstyr Eks.på tilbakemeldinger kan være: trær som kan være til fare, dumping av masser, bilvrak, sigøynere, høyt gress eller kratt. Perioden skjemaet gjelder for Total mengde søppel for hele runden Total tidsbruk på hele runden Vedlegg 2: Kart 1 Faste oppdrag Kart 2 Faste oppdrag 7

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE Froland kommune inviterer til anbudskonkurranse om brøyting og snørydding i Froland kommune. Anbudsgrunnlaget

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en ett trinns konkurranse med forhandling om rammeavtale for anskaffelse av hotelltjenester. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Dekningsområde

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Konkurransegrunnlag SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET 2009-2013 Overhalla kommune Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013 KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektering og leie av deponigasspumpestasjon med fakkel (testanlegg). Prosjektering og etablering av tilkoblingspunkt til eksisterende deponigassanlegg. Opsjon 1: Etablere overføringsledning

Detaljer

Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken

Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken 20.6.2012 Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken 1 Formål og anvendelsesområde Disse vilkårene gjelder for utførelse av oppdrag i Den kulturelle skolesekken når oppdragene utføres av midlertidig

Detaljer

Notat til b st rets organer

Notat til b st rets organer , Oslo komriitires-».- C(J. Notat til b st rets organer Til: Finanskomiteen Dato: 23.06.2011 Fra: Byråden for finans Var ref (saksnr): 201101310-13 Arkivkode: 126 Notat nr.: 67/2011 ORIENTERING OM GJENNOMFØRT

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK Utarbeidet av: Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet Dato: 26.mars 2014 Sist revidert av: Godkjent av: Dato: Innkjøpshåndbok for Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) 1 Forord... 4 1.

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede er tilsluttet en rammeavtale med.flere leverandører om levering av blant annet mobiltelefoni. Ved tildeling av kontrakt under rammeavtalen gjennomførte

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser COWI AS Att: Regiondirektør Sverre Ottesen Postboks 6051 Bedriftssenteret 5892 BERGEN Deres referanse Vår referanse Dato 2010/290 27.01.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten

Detaljer

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT - et praktisk verktøy for norske bedrifter - Oppdatert pr. 12. februar 2009 0 Innledning 1 Ansettelse 2 Innleie 3 Innleie 4 Innleie 5 Avtale 6 Oppdragsavtale

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en begrenset anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtalefor forsikringsmeglertjenester. Selskapets tilbud ble avvist under henvisning til at

Detaljer

"Plukkliste" for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering

Plukkliste for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering VEILEDER "Plukkliste" for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Målgruppe... 2 1.3. Videreutvikling og ønske om tilbakemeldinger...

Detaljer

Tilbyder kan også legge ved andre opplysninger om den tilbudte løsningen som han mener er av betydning for leveransen.

Tilbyder kan også legge ved andre opplysninger om den tilbudte løsningen som han mener er av betydning for leveransen. 1. INNLEDNING en fastslår hvilke konkrete krav oppdragsgiver stiller til leveransen, samt de grunnleggende forhold som må være tilstede for at tilbudet skal komme i betraktning. Leverandør må påse at det

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Betingelser Omfang og bruk av avtalene

Betingelser Omfang og bruk av avtalene Betingelser Omfang og bruk av avtalene Innenfor produktområdet hygienehjelpemidler har NAV inngått hhv Rammeavtale for kjøp av hygienehjelpemidler, tilbehør, reservedeler og tjenester dertil med følgende

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår arbeidsleie som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig er avtalt

Detaljer

Økonomireglement for Berg kommune

Økonomireglement for Berg kommune Økonomireglement for Berg kommune Vedtatt av Berg kommunestyre den 16.12.2008 i sak 85/08. Vedtaks-/endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato og/eller saksnummer Kommunestyret 16.12.08 sak 85/08 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer