STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN"

Transkript

1 Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen 1

2 Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: Telefax: E-post: 2. utgave ISBN

3 Forord Formålet med revisjonsstandardene er å bidra til å gi begrepet god revisjonsskikk i Riksrevisjonen et innhold i samsvar med de kravene som Riksrevisjonen stiller til gjennomføring av revisjonen. Revisjonsstandardene er basert på INTOSAIs standarder for statlig revisjon. Andre nasjonale og internasjonale revisjonsstandarder har også vært brukt som bakgrunnsmateriale for utarbeidelsen av revisjonsstandardene for Riksrevisjonen. Revisjonsstandardene skal legges til grunn for alt revisjonsarbeid i Riksrevisjonen fra og med 1. juli Vedtatt i Riksrevisjonens møte 1. februar 2005 Bjarne Mørk-Eidem leder 3

4 4

5 Innhold 1 INNLEDNING 1 Lov og instruks om Riksrevisjonens virksomhet 1 God revisjonsskikk i Riksrevisjonen - revisjonsstandarder 1 Forholdet lov/instruks, revisjonsstandarder og retningslinjer for revisjonsarbeidet 2 Oppbygning av revisjonsstandardene 3 2 GENERELLE STANDARDER 5 Generelle prinsipper for revisjonen i Riksrevisjonen 5 Misligheter 7 Veiledning 9 Kvalitetskontroll av revisjonsarbeidet 11 3 OPERATIVE STANDARDER 13 Planleggingen av revisjonen 13 Metodisk tilnærming 14 Vurdering av intern kontroll 15 Vesentlighet 16 Risikovurdering 17 Bruk av andre revisorers og eksperters arbeid 17 Revisjonsbevis 18 Dokumentasjon 20 Kvalitetssikring av revisjonsarbeidet 21 4 RAPPORTERINGSSTANDARDER 23 Rapportering 23 Vedlegg 1 - Samtlige standarder 25 Vedlegg 2 - Utdrag av INTOSAIs revisjonsstandarder 27 Vedlegg 3 - INTOSAIs Code of Ethics 36 5

6 6

7 1 INNLEDNING Lov og instruks om Riksrevisjonens virksomhet Riksrevisjonens virksomhet er regulert i lov av 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen (riksrevisjonsloven) og Instruks om Riksrevisjonens virksomhet vedtatt av Stortinget 11. mars Riksrevisjonen skal gjennom revisjon, kontroll og veiledning bidra til at statens inntekter blir innbetalt som forutsatt, og at statens midler og verdier blir brukt og forvaltet på en økonomisk forsvarlig måte, og i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger, jf. riksrevisjonsloven 1. Riksrevisjonens oppgaver følger ellers av lovens 9 og instruksens kapittel 2, 3 og 4. I lovens 10 er det satt følgende krav til revisjonsutførelsen: Riksrevisjonen skal være objektiv og nøytral ved utførelsen av sine oppgaver. Revisjonen skal planlegges, gjennomføres og rapporteres slik lov, instruks og god revisjonsskikk i Riksrevisjonen krever. God revisjonsskikk i Riksrevisjonen revisjonsstandarder Begrepet god revisjonsskikk i Riksrevisjonen er dynamisk og vil utvikle seg over tid i forhold til lov, instruks, internasjonale og nasjonale standarder, retningslinjer og anerkjent metodikk. Formålet med revisjonsstandardene er å bidra til å gi begrepet god revisjonsskikk i Riksrevisjonen et innhold som samsvarer med de kravene Riksrevisjonen stiller til å gjennomføre revisjon. Alle revisjonsstandardene er for lettvint referanse samlet i vedlegg 1. Revisjonsstandardene baserer seg på INTOSAI-standardene og INTOSAIs Code of Ethics. De relevante standardene er gjengitt i vedlegg 2, og Code of Ethics i vedlegg 3. Standarder for revisjon og beslektede tjenester, utgitt av Norges revisorforening (NRF), og andre internasjonale og nasjonale standarder har også vært brukt som bakgrunnsmateriale for utarbeidelsen av standardene i Riksrevisjonen. Revisjonsstandardene i Riksrevisjonen gjelder alle typer revisjon. Bruken av standardene tilpasses de enkelte revisjonstypenes formål, i samsvar med retningslinjene for revisjonsarbeidet. Alle revisjonsstandardene er for lettvint referanse samlet i vedlegg 1. 1

8 1 INNLEDNING Forholdet lov/instruks, revisjonsstandarder og retningslinjer for revisjonsarbeidet Forholdet mellom lov og instruks, revisjonsstandardene og retningslinjer for revisjonsarbeidet vises i følgende framstilling: Lov og instruks for Riksrevisjonen Revisjonsstandarder i Riksrevisjonen Retningslinjer for regnskapsrevisjon Retningslinjer for forvaltningsrevisjon Retningslinjer for selskapskontrollen Generelle retningslinjer og rammevilkår for revisjonsarbeidet Figuren viser de enkelte nivåene av bestemmelser og retningslinjer som revisjonsarbeidet i Riksrevisjonen skal utføres i henhold til. Riksrevisjonsloven og instruks om Riksrevisjonens virksomhet Loven og instruksen gir rammene for Riksrevisjonens arbeid. Vi viser til heftet Lov og instruks om Riksrevisjonen - med kommentarer, utgitt av Riksrevisjonen i juni Lov og instruks vedtatt av Stortinget går foran enhver revisjonsstandard. Standarder og retningslinjer skal sikre at intensjonene i lov og instruks blir ivaretatt i revisjonsarbeidet. Revisjonsstandarder i Riksrevisjonen Revisjonsstandardene tar sikte på å gi begrepet god revisjonsskikk i Riksrevisjonen et innhold. Innholdet i begrepet er dynamisk og vil utvikle seg over tid i forhold til lov, instruks, internasjonale og nasjonale standarder, retningslinjer og anerkjent metodikk. Kravene i revisjonsstandardene kan derfor være strengere enn detaljerte krav som stilles i lov og instruks. I slike tilfeller skal revisjonsstandardene følges. Retningslinjer for revisjonsarbeidet Kravene til revisjonsarbeidet gitt i lov, instruks og revisjonsstandardene blir konkretisert i retningslinjene for de enkelte revisjonstypene. Retningslinjene beskriver hvordan revisjonsarbeidet skal gjennomføres. 2

9 1 INNLEDNING Oppbygning av revisjonsstandardene Revisjonsstandardene for Riksrevisjonen er delt i tre grupper: generelle standarder operative standarder rapporteringsstandarder De enkelte standardene er klassifisert under en av disse gruppene. De generelle standardene inneholder først og fremst krav som er grunnleggende for alle typer revisjon som gjennomføres i Riksrevisjonen. De operative standardene gjelder krav til revisjonsarbeidet, og omhandler i det vesentlige krav til utførelsen av alle typer revisjon. Rapporteringsstandardene inneholder krav til dokumentasjon og rapportering av utført revisjon for alle revisjonstypene. Oppbygningen av revisjonsstandardene er vist i følgende framstilling: Revisjonsstandarder i Riksrevisjonen Generelle standarder Operative standarder Rapporteringsstandarder Generelle prinsipper for revisjon i Riksrevisjonen Misligheter Veiledning Kvalitetskontroll av revisjonsarbeidet Planlegging av revisjonen Metodisk tilnærming Vurdering av intern kontroll Vesentlighet Risikovurdering Bruk av andre revisorers og eksperters arbeid Revisjonsbevis Dokumentasjon Kvalitetssikring av revisjonsarbeidet Rapportering Revisjonsstandardene er nummerert fortløpende. Til hver standard er det gitt forklaringer. Kravene som kommer fram i forklaringene, er en del av revisjonsstandardene og skal tas hensyn til i revisjonen. Begrepet revisor blir brukt som en fellesbetegnelse i standardene. Dette er ment å dekke enhver som utfører revisjonsarbeid for Riksrevisjonen, og omfatter i prinsippet både riksrevisorene, Riksrevisjonens tjenestemenn og andre som utfører revisjonstjenester eller -arbeid for Riksrevisjonen. 3

10 1 INNLEDNING I standardene er det nedfelt at revisor må planlegge og gjennomføre revisjonen med en profesjonell skeptisk holdning, og være forberedt på at det kan foreligge omstendigheter som fører til at økonomisk eller annen informasjon kan inneholde vesentlige feil og avvik. Revisors arbeidsfelt vil spenne over så mange ulike forhold at det ikke er mulig å stille opp ett sett av regler eller minimumskrav som dekker ethvert forhold. Revisors profesjonelle skjønn er avgjørende for de konklusjonene som treffes. I revisjonsstandardene er dette grunnleggende. Alle som utfører revisjonsarbeid for Riksrevisjonen har et selvstendig ansvar for kvalitet i sitt arbeid, for at revisjonsstandardene blir fulgt, og for at revisjonsarbeidet er utført i henhold til god revisjonsskikk i Riksrevisjonen. 4

11 2 GENERELLE STANDARDER Generelle prinsipper for revisjonen i Riksrevisjonen Hensikten med disse standardene er å fastsette generelle prinsipper for alle typer revisjon som blir utført i Riksrevisjonen. De generelle standardene skal sikre at Riksrevisjonen og/eller revisor utfører oppgavene knyttet til de operative standardene og rapporteringsstandardene med god kvalitet og på en effektiv måte. 1 Riksrevisjonen skal være uavhengig. 2 Revisor skal utvise faglig og personlig integritet ved utøvelsen av revisjonen. Forklaringer Uavhengighet Riksrevisjonens uavhengighet er fastsatt i riksrevisjonsloven 2 hvor det heter: Riksrevisjonen skal utføre sine oppgaver uavhengig og selvstendig og bestemmer selv hvordan arbeidet skal innrettes og organiseres. Riksrevisjonen er ikke underlagt Regjeringens instruksjonsmyndighet. Regjeringen eller forvaltningen kan ikke gi regler eller treffe vedtak som hindrer Riksrevisjonen i å utføre revisjon og kontroll, eller gripe inn i gjennomføringen av oppgavene. Riksrevisjonens budsjettforslag sendes direkte til Stortinget, jf. riksrevisjonsloven 8 første ledd. Finansdepartementet kan ikke gripe inn i budsjettprosessen eller legge føringer for Stortingets bevilgninger til Riksrevisjonen. Bare Stortinget kan fastsette rammene for Riksrevisjonens virksomhet, både rettslig (ved lov, instruks eller plenarvedtak) og økonomisk (budsjett og bevilgningsreglement). Stortinget og Riksrevisjonen har en felles forståelse om at Riksrevisjonen innenfor de gitte rammene har en selvstendig stilling og ansvar for selv å klargjøre det nærmere innholdet i og gjennomføringen av revisjonsoppgavene. Blant annet skal Riksrevisjonen selv fastsette den metodikken som passer for de oppgavene som skal gjennomføres. Det følger av riksrevisjonsloven 10 første ledd at Riksrevisjonen skal være objektiv og nøytral ved utførelsen av oppgavene. Riksrevisjonen skal være partipolitisk nøytral, 5

12 2 GENERELLE STANDARDER og ikke være gjenstand for partipolitisk påvirkning i sitt arbeid. Stortinget kan likevel gjennom plenarvedtak instruere Riksrevisjonen om å iverksette særlige undersøkelser, men Riksrevisjonen velger selv hvordan undersøkelsen skal gjennomføres, jf. riksrevisjonsloven 9 sjuende ledd. Instruksjonsretten er fortutsatt brukt med varsomhet og på en måte som ikke kan reise tvil om Riksrevisjonens uavhengighet. Riksrevisjonen har anledning til å kreve enhver opplysning eller redegjørelse som er nødvendig for å utføre sine oppgaver, jf. riksrevisjonsloven 12 første ledd. Riksrevisjonen avgjør hva som er nødvendig og relevant informasjon for utføringen av arbeidet. Faglig og personlig integritet I samsvar med riksrevisjonsloven 19 første ledd skal revisor holde seg strengt til prinsippene om uavhengighet og objektivitet, og utføre arbeidet med allmennhetens interesser i tankene. Revisor skal ikke ha en tilknytning til den reviderte/kontrollerte virksomheten som svekker vedkommendes uavhengighet eller objektivitet ved gjennomføringen av oppgavene. Forhold som kan påvirke uavhengigheten, skal vurderes før man utfører revisjonsoppdraget. Revisor skal utvise tilbørlig integritet og aktsomhet ved utøvelsen av revisjonen, slik at revisjonen oppfattes som uavhengig og objektiv. Revisor bør unngå mulige interessekonflikter ved å avstå fra å ta imot gaver som kan påvirke, eller oppfattes som påvirkning av revisors uavhengighet og integritet. Revisor skal ikke bruke sin offentlige stilling til personlig vinning og skal unngå forhold som skaper risiko for misbruk av stillingen. Revisors taushetsplikt framgår av riksrevisjonsloven 15. Opplysninger som er innhentet fra en revidert virksomhet, skal kun brukes til formål knyttet til revisjonen. Riksrevisjonen kan imidlertid underrette politiet ved mistanke om straffbar handling, og samarbeide med aktuell kontrollmyndighet før revisjonen er avsluttet og forholdet er meddelt revidert virksomhet eller overordnet departement. Revisor skal benytte metoder og praksis av så høy kvalitet som mulig i revisjonsarbeidet. Revisor skal følge fastsatte retningslinjer og rutiner for revisjonsarbeidet, slik at det blir mulig å løse oppgavene effektivt. Revisor er forpliktet til å oppføre seg på en profesjonell måte til enhver tid og å benytte høye yrkesmessige standarder i arbeidet. Arbeidet skal utføres på en kompetent og upartisk måte. Revisor må planlegge og gjennomføre revisjonen med en profesjonell skeptisk holdning og være forberedt på at det kan foreligge omstendigheter som medfører at informasjonen kan inneholde vesentlige feil og avvik. Hvilke revisjonshandlinger som er nødvendige for å utføre en revisjon i henhold til god revisjonsskikk i Riksrevisjonen, må bestemmes med hensyn til kravene i lovgivningen, instruksen, revisjonsstandardene og retningslinjene for revisjonen. 6

13 2 GENERELLE STANDARDER Revisor skal ved behandling av informasjon følge instruks for informasjonssikkerhet i Riksrevisjonen og utfyllende sikkerhetsbestemmelser. 3 Riksrevisjonen skal opptre på en måte som inngir tillit og troverdighet hos Stortinget, forvaltningen, allmennheten og revidert virksomhet. Forklaringer Allmennhetens tillit til og respekt for revisors arbeid er i stor grad et resultat av de ferdighetene, vurderingene og det arbeidet som er gjort av revisorer som en samlet yrkesgruppe. Det er derfor i revisors og allmenhetens interesse at revisor samarbeider med andre revisorer, på en rederlig og balansert måte. For å oppnå troverdighet og for å bli sett på som objektiv er det viktig at Riksrevisjonens rapporter og uttalelser oppfattes som grundige, nøyaktige og pålitelige av kompetente fagmiljøer. 4 Riksrevisjonen og revisor skal ha den nødvendige kompetansen. Forklaringer Revisor må ha tilstrekkelig kompetanse og erfaring, og tilgang på de hjelpemidlene som til enhver tid trengs for å utøve revisjonen effektivt. Revisor skal ha en kompetanse som er i samsvar med revisjonsoppgavens omfang og kompleksitet. Revisor skal oppdatere seg i takt med utviklingen innenfor sitt fagområde og få anledning til å etterleve dette kravet. Misligheter Hensikten med disse standardene er å fastsette krav til vurdering av risiko for misligheter ved utførelsen av alle typer revisjon i Riksrevisjonen. 5 Riksrevisjonen skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter. 6 Når revisor planlegger og gjennomfører revisjonshandlinger og vurderer og rapporterer resultatet av disse, skal revisor vurdere risikoen for at det kan foreligge misligheter. 7 Revisor skal vurdere å innhente informasjon i virksomheten om avdekkede tilfeller av misligheter og hvilke konsekvenser dette eventuelt har medført. 7

14 2 GENERELLE STANDARDER Forklaringer Det følger av riksrevisjonsloven 9 fjerde ledd at Riksrevisjonen skal bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil gjennom revisjonen. Det ble ved behandlingen av loven påpekt at Riksrevisjonen har en viktig rolle i kampen mot misligheter og korrupsjon. Dette ble understreket ved at Riksrevisjonen ble gitt muligheten til å melde funn og mistanker til politiet eller andre kontrollinstanser. Det følger av riksrevisjonsloven 15 fjerde ledd at Riksrevisjonen uten hinder av taushetsplikt kan melde fra om dette. Begrepet misligheter benyttes om tilsiktede handlinger som innebærer uredelighet for å oppnå en urettmessig eller ulovlig fordel for seg selv eller andre. Misligheter kan være utført av en eller flere personer innen ledelsen, personer som har overordnet ansvar for styring og kontroll, av ansatte eller av andre. Misligheter skilles fra feil ved om den underliggende handlingen er gjort med hensikt eller er utilsiktet. I hovedsak er følgende typer misligheter relevante for revisjonen: korrupsjon utroskap underslag tyveri uredelig regnskaps- og resultatrapportering Revisor skal vurdere risikoen for at det kan foreligge misligheter i regnskapet eller annen relevant informasjon. I vurderingen av hvilke forhold som skal revideres, legges kvantitative og kvalitative vesentlighetsbetraktninger til grunn. Det er viktig at revisor er klar over at mislighetssaker knyttet til bruk av offentlige midler ofte vekker større oppmerksomhet enn i privat sektor. Riksrevisjonen må forholde seg til Stortingets og allmennhetens forventninger til hvordan offentlige midler skal brukes, og til forventningene til Riksrevisjonen som revisjonsorgan. Vi må derfor vurdere hensiktsmessige tiltak for å avdekke eventuelle misligheter uten at revisjonen blir en form for etterforskning. Dette vil i enkelte tilfeller også gjelde der hvor mislighetene ikke involverer vesentlige beløp eller verdier. Virksomheter kan ta avgjørelser som har økonomisk konsekvens for andre aktører, uten at disse beslutningene har regnskapsmessig betydning for virksomheten eller det offentlige, f.eks. utdeling av konsesjoner og tillatelser. I tillegg utøver enkelte virksomheter myndighet av ikke-økonomisk karakter, hvor aktører kan ha interesse av å påvirke beslutninger eller handlinger. I virksomheter som tar denne typen beslutninger, er det risiko for at personer kan bli involvert i korrupsjon, og revisor skal i sin risikoanalyse vurdere faren for dette. Virksomhetene, og ikke revisor, har hovedansvaret for å forebygge og avdekke misligheter gjennom implementering og drift av betryggende regnskaps- og internkontrollsystemer. Revisjon kan bidra til å minske risikoen for at det oppstår misligheter, og revisor skal ved planlegging og gjennomføring av revisjoner ha en kritisk holdning til at det kan foreligge misligheter i revidert virksomhet. 8

15 2 GENERELLE STANDARDER Revisor skal ved mistanke om misligheter opptre varsomt og korrekt og ikke trekke forhastede slutninger. I samråd med seksjonens/avdelingens ledelse avklarer revisor videre saksgang, herunder om politiet eller andre kontrollmyndigheter skal informeres, og om nødvendige tiltak for å unngå bevisforspillelse med mer skal iverksettes. Riksrevisjonens leder og revisjonsråden skal informeres. Veiledning Hensikten med disse standardene er å fastsette krav til revisors veiledning overfor reviderte virksomheter for å forebygge framtidige feil og mangler. Slik veiledning kan skje ved utførelsen av alle typer revisjon i Riksrevisjonen. 8 I tilknytning til revisjonsarbeidet kan revisor veilede revidert virksomhet på områder hvor revisor har nødvendig kompetanse. 9 Revisor skal ved veiledning overfor revidert virksomhet opptre slik at det ikke kan reises tvil om Riksrevisjonens uavhengighet og objektivitet. 10 Revisor skal ikke opptre på en slik måte at veiledningen kan oppfattes som pålegg til virksomheten. Forklaringer Det følger av riksrevisjonsloven 9 femte ledd at Riksrevisjonen har en veiledningsfunksjon overfor forvaltningen. Med veiledning menes råd og anbefalinger til virksomheten som gis med bakgrunn i faglig kompetanse, kunnskap om virksomheten og annen relevant kunnskap. Veiledning formidles til virksomheten gjennom skriftlig og muntlig revisjonskommunikasjon. Veiledning gis på bakgrunn av: revisjonsfunn rettet mot revisjonens mål forhold som avdekkes under revisjonen, men som ikke er direkte relatert til revisjonens mål forespørsler fra virksomheten Veiledning kan også gis i tilfeller der Riksrevisjonen deltar som observatør i arbeidsgrupper eller utvalg. Veiledningen må verken formelt eller reelt binde opp de senere revisjons- og kontrollvurderingene. Veiledningen må utøves med varsomhet og på en måte som ikke setter kontrollens uavhengighet og objektivitet i fare. Revisor skal ikke under noen omstendigheter opptre på en slik måte at det kan bidra til å reise spørsmål ved, eller svekke Riksrevisjonens uavhengighet og objektivitet overfor revidert virksomhet. 9

16 2 GENERELLE STANDARDER Forvaltningen har et selvstendig ansvar for sine egne veivalg, uavhengig av revisjonens veiledning. Revisor skal kun veilede på områder hvor vedkommende har den nødvendige kompetansen. Prinsipielle spørsmål fra revidert virksomhet, og spørsmål hvor revisor er usikker på hvordan han skal veilede, skal revisor alltid legge fram for overordnet nivå. Revisor skal dokumentere sin veiledning i arbeidspapirene dersom den ikke er dokumentert på annen måte. Revisor må vurdere revisjonsmessige forhold av interesse for styring og kontroll som kommer fram som følge av revisjonen, og kommunisere disse til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. Riksrevisjonen kan delta som observatør i arbeidsgrupper eller utvalg. Formålet er å bidra med relevant kompetanse som Riksrevisjonen har. For å ivareta uavhengigheten og unngå interessekonflikter må revisor klargjøre sin veilederrolle og understreke at han ikke kan binde opp eller forplikte Riksrevisjonen til et bestemt syn på eventuelle løsningsforslag som kommer fram under arbeidet. Revisor bør imidlertid kunne gi råd og veiledning om de løsningene som blir vurdert å kunne ha uheldige konsekvenser, det vil si konsekvenser som det senere kan bli aktuelt for revisjonen å stille spørsmål ved eller å kritisere. 10

17 2 GENERELLE STANDARDER Kvalitetskontroll av revisjonsarbeidet Hensikten med denne standarden er å fastsette krav til overordnet kvalitetskontroll av revisjonsarbeidet i avdelingene og seksjonene. 11 Det skal gjennomføres kvalitetskontroll for å sikre at revisjonsarbeidet blir gjennomført i henhold til god revisjonsskikk i Riksrevisjonen. Forklaringer Med kvalitetskontroll menes en systematisk gjennomgang av seksjonenes revisjonsarbeid og organisering. Omfanget av kontrollen er alle oppgaver som revisor er pålagt i medhold av lov og instruks for Riksrevisjonen. Målet for kvalitetskontrollen i Riksrevisjonen er å fremme effektiv ressursbruk og en revisjon med god kvalitet, herunder mest mulig lik praktisering av metodikken og revisorskjønnet, og bidra til metodisk utvikling og økt kompetanse. Det skal utarbeides skriftlige retningslinjer og rutiner for kvalitetskontroll. God revisjonsskikk i Riksrevisjonen og Riksrevisjonens overordnede standarder gjelder også for arbeidet med kvalitetskontroll, så langt dette passer. Utfallet av kvalitetskontrollen skal avklares med den ansvarlige linjeledelsen før det rapporteres til Riksrevisjonens toppledelse. Kvalitetskontroll av alle revisjonstyper skal normalt gjennomføres årlig. 11

18 12

19 3 OPERATIVE STANDARDER Planleggingen av revisjonen Hensikten med disse standardene er å fastsette krav til planleggingen ved utførelsen av alle typer revisjon i Riksrevisjonen. 12 Revisor skal planlegge arbeidet slik at revisjonen blir utført på en faglig tilfredsstillende og effektiv måte. 13 Revisor skal utarbeide revisjonsplan etter gjeldende retningslinjer. 14 Revisjonsplanen skal være et hensiktsmessig styringsverktøy. Forklaringer Med planlegging menes her en prosess som har som hensikt å strukturere, organisere og prioritere revisjonsarbeidet. Planleggingen skal dokumenteres i henhold til gjeldende retningslinjer. Arbeidsmengden i planleggingen vil variere med virksomhetens eller prosjektets størrelse, revisjonens kompleksitet og revisors erfaring og kunnskap om virksomheten. Planprosessen vil variere avhengig av revisjonstype, men kan omfatte følgende aktiviteter: innhente informasjon vurdere risiko vurdere vesentlighet definere mål bestemme omfang, tilnærming og type, problemstilling i undersøkelser vurdere tilgang på data og gjennomførbarhet utarbeide budsjett og tidsplan for revisjonen identifisere kompetansebehov og bemanne revisjonsteam orientere og eventuelt diskutere med virksomheten revisjonens omfang, mål og revisjonskriterier 13

20 3 OPERATIVE STANDARDER I planleggingen av revisjonen kan det være aktuelt med følgende: identifisere viktige aspekter ved det miljøet virksomheten opererer i opparbeide seg en forståelse for de ansvarsforholdene virksomheten står overfor identifisere viktige prosesser, styringssystemer og kontroller. Gjennomføre foreløpige vurderinger for å identifisere styrker og svakheter ved disse undersøke rollen og arbeidet til virksomhetens internrevisjon vurdere i hvilken grad revisjonen kan baseres på andre revisorers arbeid, herunder internrevisjonen vurdere i hvilken grad virksomheten har iverksatt handlinger på bakgrunn av tidligere revisjonsfunn og anbefalinger vurdere datakilder og metode for gjennomføring Revisjonsplanen skal være detaljert nok til å være et nyttig styringsverktøy for å gjennomføre det enkelte revisjonsoppdraget. Form og innhold vil imidlertid variere etter revisjonstype, virksomhetens eller prosjektets størrelse og kompleksitet og revisors valg av metodikk og teknologiske løsninger. I regnskapsrevisjonen og selskapskontrollen detaljerer revisor planleggingen videre i revisjonsprogram. Vesentlige endringer i eller avvik fra planen skal være dokumentert i arbeidspapirene og godkjent av seksjons- eller avdelingsledelse. Når revisor planlegger en regnskapsrevisjon, skal han analysere regnskapet for å kunne utføre en effektiv og målrettet revisjon. Metodisk tilnærming Hensikten med denne standarden er å fastsette krav til valg og bruk av metoder i planleggingen og gjennomføringen av alle typer revisjon i Riksrevisjonen. 15 Revisor skal bruke anerkjente metoder i planleggingen og gjennomføringen av revisjonen. Den metodiske tilnærmingen skal knyttes opp til revisjonens formål. Forklaringer Med metode menes framgangsmåte, teknikk og/eller verktøy som revisor bruker for å planlegge og gjennomføre revisjonen. Det går et hovedskille mellom valg og bruk av metoder for innsamling av data, og for analyse av data. Den metodiske tilnærmingen skal dokumenteres og kunne etterprøves. 14

21 3 OPERATIVE STANDARDER Anerkjente metoder for revisjon er for eksempel: analytiske kontroller utvalgsbaserte kontroller dokumentanalyse spørreundersøkelse (intervju og spørreskjema) regnskapsanalyse Den metodiske tilnærmingen skal knyttes opp til revisjonens formål. Det innebærer at målene for revisjonen, problemstillingene som skal besvares, og hvordan revisjonen skal rapporteres, i tillegg til tids- og ressursaspektet, er elementer som skal vurderes i sammenheng. I enhver revisjon skal revisor tilstrebe å benytte de mest egnede og effektive metodene. Vurdering av intern kontroll Hensikten med disse standardene er å fastsette krav til vurdering av virksomhetens rammeverk for risikohåndtering ved utførelsen av alle typer revisjon i Riksrevisjonen. 16 Revisor skal foreta en foreløpig vurdering av virksomhetens risikohåndteringstiltak som er relevante for revisjonen. 17 Dersom revisor velger å bygge sin revisjon på relevante, interne kontrollaktiviteter, skal disse systemtestes. Forklaringer Målet med revisors vurdering av virksomhetens risikohåndtering er å sikre at revisjonsinnsatsen rettes mot de vesentligste forhold som er mest risikoutsatte, for dermed å gjennomføre en effektiv og målrettet revisjon. For risikoforhold som er relevante for revisjonens mål og problemformulering, vurderer revisor virksomhetens risikohåndtering. Dersom de interne kontrollaktivitetene fungerer som forutsatt, kan revisor bygge på disse og ev. redusere egne kontrollhandlinger. Revisor bruker et rammeverk for risikohåndtering som et analyseverktøy for å identifisere og vurdere hvordan virksomheten håndterer den risikoen den står overfor. 15

22 3 OPERATIVE STANDARDER Rammeverket for risikohåndtering består av bl.a. følgende komponenter: internmiljø målsetting identifisering av hendelser risikovurdering risikorespons kontrollaktiviteter informasjon og kommunikasjon overvåkning Rammeverket bygger på COSO-modellen og er nærmere beskrevet i retningslinjene. Revisor gjennomfører systemtester for å vurdere om virksomhetens rutiner og etablerte interne kontrollaktiviteter er utformet og faktisk fungerer på en tilfredsstillende måte. Hvis revisor velger å bygge på virksomhetens kontrollaktiviteter, skal disse systemtestes. Vesentlighet Hensikten med denne standarden er å fastsette krav til vurderingen av vesentlighet ved utførelsen av alle typer revisjon i Riksrevisjonen. 18 Revisor skal foreta vurderinger av vesentlighet for å kunne utføre en effektiv og tilstrekkelig revisjon. Forklaringer Vesentlighet innen forvaltningsrevisjon bedømmer vi ut fra konsekvensen av avvik i en revisjon. Konsekvensen er enten av prinsipiell, økonomisk eller stor samfunnsmessig betydning. Vesentlighet innen regnskapsrevisjon må vi se i forhold til at informasjonen kan inneholde feil, mangler eller bygge på skjønnsmessige vurderinger. Kostnadene ved å unngå alle feil og mangler kan være så store at de overstiger nytten av så høy presisjon. Vi må derfor kunne aksepteres at det er feil av en viss størrelse (vesentlighetsgrense) uten at dette har betydning for virksomhetens evne til å gjennomføre Stortingets budsjettvedtak og forutsetninger, eller er av avgjørende betydning for brukerne av informasjonen. Vurderingen skjer ut fra både kvantitative og kvalitative vurderinger. Innenfor regnskapsrevisjon skal vi ta hensyn til vesentlighet i hele revisjonsprosessen. Hvis det i gjennomføringen av revisjonen kommer fram forhold som vil påvirke vesentlighetsgrensen, må vi vurdere grensen på nytt mot brukernes antatte krav til presisjon i økonomisk eller annen informasjon. 16

23 3 OPERATIVE STANDARDER Risikovurdering Hensikten med disse standardene er å fastsette krav til vurderingen av risiko for vesentlige feil og avvik ved utførelsen av alle typer revisjon i Riksrevisjonen. 19 Revisor skal foreta risikovurderinger for alt revisjonsarbeid som utføres i Riksrevisjonen, og vurderingene skal være et ledd i en prosess som iverksettes for å kunne utføre en effektiv og tilstrekkelig revisjon. Forklaringer På overordnet nivå skal vi vurdere risikoene på tvers av revisjonstypene. På operasjonelt nivå skal vi i forbindelse med revisjonsprosessen gjøre risikovurderinger innenfor hver revisjonstype. Hensikten er å utføre en effektiv og tilstrekkelig revisjon. Ut fra de gjennomførte risikovurderingene i planleggingsfasen skal vi blant annet prioritere mellom revisjonsoppgavene. Risikovurdering er en systematisk prosess vi ufører for å vurdere risikoen for at det foreligger feil og mangler i et regnskap, og for at Stortingets vedtak og forutsetninger ikke blir iverksatt. I Riksrevisjonen skal risikovurderingsprosessen være styrende for arbeidet med planer for revisjonsarbeidet. Risikovurderingen på operasjonelt nivå skal hjelpe revisor til å prioritere i revisjonsarbeidet. Revisor skal endre det planlagte arbeidet hvis det skulle komme fram ny og annen informasjon. Bruk av andre revisorers og eksperters arbeid Hensikten med disse standardene er å fastsette krav til revisors bruk av andre revisorers og eksperters arbeid, for eksempel internrevisjoners arbeid i den reviderte virksomhet, ved utførelsen av alle typer revisjon i Riksrevisjonen. 20 Dersom revisor benytter arbeid utført av andre, skal revisor gjennomgå og vurdere om utført arbeid er tilfredsstillende for revisjonens formål og oppfyller kravene til revisjonsbevis. 21 I virksomheter som har internrevisjon, skal revisor ha en hensiktsmessig dialog og gjøre seg kjent med planer og rapporter, og vurdere eventuell effekt disse kan ha på den revisjonen som planlegges utført i virksomheten, blant annet for å søke å unngå unødvendig dobbeltarbeid. 17

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet 5.oktober 2011 5. oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Lotteri- og stiftelsestilsynets virksomhet... 4 1.2 Tilsyn... 5 1.3 Standarder

Detaljer

Standarder. for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet. Atle Hamar direktør

Standarder. for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet. Atle Hamar direktør 2014 Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet 19.desember 2014 Atle Hamar direktør Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Lotteri- og stiftelsestilsynets virksomhet... 4 1.2 Tilsyn...

Detaljer

ISA og ISSAI. - hva er særtrekket for offentlig sektor

ISA og ISSAI. - hva er særtrekket for offentlig sektor ISA og ISSAI - hva er særtrekket for offentlig sektor NKRFs Fagkonferanse 2013 Riksrevisjonen - Stortingets kontrollorgan 2 Bidra effektivt til Stortingets kontroll og fremme god forvaltning kompetent

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2018

STRATEGISK PLAN 2014 2018 014 2018 STRATEGISK PLAN 2014 2018 1 FORORD Riksrevisjonen er tildelt en viktig samfunnsrolle som uavhengig revisjons- og kontrollorgan. Stortinget har gitt Riksrevisjonen oppdraget med å kontrollere at

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR REGNSKAPSREVISJON

RETNINGSLINJER FOR REGNSKAPSREVISJON Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen Mars 2006 I Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 20 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV.

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. 2017 FORORD Vedtektene for Den norske Revisorforening, 3-7, pålegger alle oppdragsansvarlige medlemmer å

Detaljer

Vår referanse 2016/01233-3 ARBEIDSRETTEN Org. nr.: 971525681 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2016 Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Arbeidsrettens årsregnskap for

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

KU og forvaltningsrevisjon

KU og forvaltningsrevisjon KU og forvaltningsrevisjon 1 Kontrollutvalgets tilsynsoppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse at kommunen fører kontroll

Detaljer

Riksrevisjonen medspiller eller motstander? SSØs kundeforum 2011

Riksrevisjonen medspiller eller motstander? SSØs kundeforum 2011 Riksrevisjonen medspiller eller motstander? SSØs kundeforum 2011 Riksrevisjonen er Stortingets kontrollorgan Enda flere brudd på anskaffelses- regelverket? Manglende informasjons- sikkerhet? Svakheter

Detaljer

Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt

Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt Instruks for internrevisjon i Garanti-Instituttet for Eksportkreditt 2005 Side 1 av 5 Internrevisjonsinstruksen setter rammer

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2006-2010

STRATEGISK PLAN 2006-2010 STRATEGISK PLAN 2006-2010 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

1. FORMÅL 2. PROFESJONELT GRUNNLAG

1. FORMÅL 2. PROFESJONELT GRUNNLAG Vedlikeholdes av: Chief Compliance Officer Side: 1 av 5 1. FORMÅL Internrevisjonen skal fremme og beskytte GIEKs verdier gjennom å gi risikobaserte og objektive bekreftelser, råd og innsikt. Den skal bidra

Detaljer

Riksrevisjonen møter styret

Riksrevisjonen møter styret US 60/2017 Riksrevisjonen møter styret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/03135 Vedlegg: Riksrevisjonens beretning til årsregnskapet

Detaljer

Kommunerevisjonen. Dato: 10. mai 2010

Kommunerevisjonen. Dato: 10. mai 2010 BERGEN KOMMUNE Kommunerevisjonen/Kommunerevisjonen felles Notat Saksnr.: 200913378-36 Saksbehandler: OJJO Emnekode: REV-1222 Til: Fra: Kontrollutvalget Kommunerevisjonen Dato: 10. mai 2010 Kvalitetssikring

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Til Fellesnemda i Nye Stavanger kommune, under etablering/vertskommune Kopi: Kontrollutvalg og kommunestyrene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune

Til Fellesnemda i Nye Stavanger kommune, under etablering/vertskommune Kopi: Kontrollutvalg og kommunestyrene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Side: Cicel T. Aarrestad 4.8.2017 1 av 6 Til Fellesnemda i Nye Stavanger kommune, under etablering/vertskommune Kopi: Kontrollutvalg og kommunestyrene i Finnøy,

Detaljer

Vår referanse 2016/00861-3 Riksrevisjonen SPRAKRADET Org. nr.: 971527404 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Sprakradets arsregnskap

Detaljer

Var referanse 2016/01125-5 Riksrevisjonen NASJONALBIBLIOTEKET Org. nr.: 976029100 Riksrevisjonens beretning Til Norsk Lokalhistorisk Institutt Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen

Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen Utarbeidet av Riksrevisjonen mars 2010 Forord Riksrevisjonen må som uavhengig revisjons- og kontrollorgan

Detaljer

Økonomidirektør og sjefssamling 2015

Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Avd. dir. Arne Lunde, Bergen 23.04.15 Hva er intern kontroll 14 Intern kontroll Alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har innebygd intern kontroll

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen 0032 Oslo 32 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Vedr. 2016-00951-6 - Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen sender post digitalt til alle virksomheter og privatpersoner. Dette

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning Agder IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor Postboks 2805, 3702 Skien TIf.:3591 7030 Fax:3591 7059 e-post post-tkr@tekomrev.no www.tekomrev.no Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune cio Temark - og

Detaljer

v/ KomSek Trøndelag IKS

v/ KomSek Trøndelag IKS Til kontrollutvalget v/ KomSek Trøndelag IKS i Steinkjer kommune Deres ref.: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: AHa 15/1540 O-O3.03 05.11.2015 Engasjementsbrev Steinkjer kommune 1. Innledning KomRev Trøndelag

Detaljer

Fredskorpsets retningslinjer for varsling av mistanke om økonomiske misligheter eller andre kritikkverdige forhold

Fredskorpsets retningslinjer for varsling av mistanke om økonomiske misligheter eller andre kritikkverdige forhold Fredskorpsets retningslinjer for varsling av mistanke om økonomiske misligheter eller andre kritikkverdige forhold Grunnprinsipper Det skal praktiseres null-toleranse for økonomiske misligheter for alle

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014 Vår saksbehandler Ronikerts John 22241461 Vår dato Vår referanse. 27.05.2015 2014/01329-14 Deres dato Deres referanse Riksrevisjonen FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER Utsatt offentlighet

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Riksrevisjonens innføring, tilpasning og bruk av nye internasjonale regnskapsstandarder (ISSAI) Mai 2012 ISF II

Riksrevisjonens innføring, tilpasning og bruk av nye internasjonale regnskapsstandarder (ISSAI) Mai 2012 ISF II Riksrevisjonens innføring, tilpasning og bruk av nye internasjonale regnskapsstandarder (ISSAI) Mai 2012 ISF II Agenda Formålet med ISSAI-rammeverket Riksrevisjonens innføring av rammeverket Tilpasning

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 2 Behovet for revisjon og revisors rammebetingelser

Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 2 Behovet for revisjon og revisors rammebetingelser Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 1.1 Ulike former for revisjon og avgrensing av hva boken dekker 1.2 Kort historisk oversikt over finansiell revisjon og ekstern

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 95/17 28.09.2017 Dato: 05.09.2017 Arkivsaksnr: 2017/551 Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Universitetet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter Mai 2017 «Forvaltningsrevisjon av effektivitet og kvalitet i internkontrollen» Mai 2017 Prosjektplan

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

God statlig/kommunal/ offentlig revisjonsskikk. Unn Helen Aarvold, Oslo kommune, Kommunerevisjonen Jens Gunvaldsen, Riksrevisjonen

God statlig/kommunal/ offentlig revisjonsskikk. Unn Helen Aarvold, Oslo kommune, Kommunerevisjonen Jens Gunvaldsen, Riksrevisjonen God statlig/kommunal/ offentlig revisjonsskikk Unn Helen Aarvold, Oslo kommune, Kommunerevisjonen Jens Gunvaldsen, Riksrevisjonen 1 Om utviklingen i offentlig revisjon som internasjonalt fagområde 2 Status

Detaljer

«COMPLIANCE AUDIT» OFFENTLIG ETTERLEVELSESREVISJON: Standardutvikling i INTOSAI. Hvor er vi og hvor går vi?

«COMPLIANCE AUDIT» OFFENTLIG ETTERLEVELSESREVISJON: Standardutvikling i INTOSAI. Hvor er vi og hvor går vi? «COMPLIANCE AUDIT» OFFENTLIG ETTERLEVELSESREVISJON: Standardutvikling i INTOSAI Hvor er vi og hvor går vi? Mona Paulsrud, Riksrevisjonen/Compliance Audit Subcommittee Hva jeg skal snakke om? 1. Status

Detaljer

Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle

Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle Rica Nidelven, 11. juni 2013 14.00 15.00 Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle Anders Berg Olsen 2013, Anders Berg Olsen, HiST Handelshøyskolen i Trondheim. Dette materialet er beskyttet

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

4. Departementene inkluderes ikke i kravet om å vurdere bruk av internrevisjon, jf. pkt. 6.3.

4. Departementene inkluderes ikke i kravet om å vurdere bruk av internrevisjon, jf. pkt. 6.3. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/2276 16.10.2014 HØRINGSSVAR FRA KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET PÅ BRUK AV INTERNREVISJON I STATEN Det vises til Finansdepartementets

Detaljer

Revisjonsmandatet faller noe utenfor?

Revisjonsmandatet faller noe utenfor? Revisjonsmandatet faller noe utenfor? NKRFs fagkonferanse 15. juni 2010 Radisson Blu Hotel, Lillehammer Rolleiv Lilleheie, daglig leder Buskerud Kommunerevisjon IKS Lillehammer 15.6.10 1 Revisjon i offentlig

Detaljer

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF 26.02.2009 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver... 3

Detaljer

Etiske retningslinjer for Vestby kommune

Etiske retningslinjer for Vestby kommune Etiske retningslinjer for Vestby kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2016 1. INNLEDNING Etiske retningslinjer kan sies å danne en norm for hva som er god og ansvarlig opptreden. Målet med de etiske

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. performance auditing value for money audit. Trondheim 7. juni 2012

Forvaltningsrevisjon. performance auditing value for money audit. Trondheim 7. juni 2012 Forvaltningsrevisjon performance auditing value for money audit Trondheim 7. juni 2012 formål Deltakerne skal få kjennskap til: forvaltningsrevisjonsprosessen bl.a. bestilling, planlegging og gjennomføring,

Detaljer

Kommunelovens forskrift om revisjon

Kommunelovens forskrift om revisjon Kommunelovens forskrift om revisjon Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Denne forskrift gjelder ved a) revisjon av kommuners og fylkeskommuners årsregnskap. b) revisjon av kommunale og fylkeskommunale foretaks

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 Rundskriv Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 LEDERANSVARET I SYKEHUS 1. INNLEDNING Sykehusets hovedoppgaver er å yte god pasientbehandling, utdanne helsepersonell, forskning og opplæring av

Detaljer

PATENTSTYRET Postboks 8160 DEP 0033 OSLO Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Patentstyret 2015

PATENTSTYRET Postboks 8160 DEP 0033 OSLO Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Patentstyret 2015 Vår saksbehandler Inger Skare Hotvedt 22241342 Vår dato Vår referanse 19.05.2016 2016/00743-1 Deres dato Deres referanse Riksrevisjonen 86 ")0 " Utsatt offentlighet jf. rrevl. 18(2) Postboks 8160 DEP 0033

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stokke kommune 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON... 3 1.3 OVERORDNET RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING... 4 1.4 METODE

Detaljer

KU og regnskapsrevisjon i kommunene

KU og regnskapsrevisjon i kommunene KU og regnskapsrevisjon i kommunene 1 Kontrollutvalgets tilsyns og kontrolloppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse

Detaljer

Risiko, mislighold og korrupsjon

Risiko, mislighold og korrupsjon Risiko, mislighold og korrupsjon Riksrevisor Per-Kristian Foss, MNKRFs nyttårsmøte 28. januar 2015 Om Riksrevisjonen Stortingets revisjons- og kontrollorgan Reviderer 215 statlige virksomheter Kontrollerer

Detaljer

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter Kunnskapsdepartementet 13. oktober 2015 Norges Interne Revisorers Forening Ellen Brataas, generalsekretær Revisjon kan være så mangt, og utføres

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx. ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2016, sak xx/16 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/16, versjon 1+n, dato xx.xx.2016

Detaljer

HELSE NORD RHF ENDRING

HELSE NORD RHF ENDRING Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.10.2009 200800560-13 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 90-2009 INSTRUKS

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Eiere: Bjerkreim, Eigersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy, Rogaland Fylkeskommune, Sandnes, Sokndal, Sola, Stavanger og Strand kommune Vi sikrer fellesskapets

Detaljer

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon IFAC Board Endelig versjon Desember 2013 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

Detaljer

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Studiesamling 2014 for fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Cicel T. Aarrestad Revisjonsdirektør og statsautorisert revisor www.rogaland-revisjon.no

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift Torsdag 31. oktober 2013 kl. 09.00 21.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten

Detaljer

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11.

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11. REGLEMENT for KONTROLLUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre 05.09.11 i sak 76/11. INNHOLD: 1. VIRKEOMRÅDE...2 2. FORMÅL...2 3. VALG...2 4. KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

MOTTATT O2 JUN 2015 KHIO

MOTTATT O2 JUN 2015 KHIO R i ksrevi sjonen MOTTATT O2 JUN 2015 KHIO Vår saksbehandler Hanne Nordrehaug 21540898 Vår datovår referanse 29.05.20152014/01243-6 Deres datoderes referanse Utsatt offentlighet jf. rrevl. 18(2) Postboks

Detaljer

Endringer i revisjonsstandardene

Endringer i revisjonsstandardene Endringer i revisjonsstandardene Regnskapsrevisjon Unn H. Aarvold, statsautorisert revisor avdelingsdirektør Oslo Kommune, 1 Claritystandardene - bakgrunn Forbedre lesbarhet og forståelse Beskrive mål

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf. 75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 26-2005 ETABLERING AV INTERN

Detaljer

Riksrevisjonens handlingsplan for oppfølging av SAI PMF-rapporten 2017

Riksrevisjonens handlingsplan for oppfølging av SAI PMF-rapporten 2017 Riksrevisjonens handlingsplan for oppfølging av SAI PMF-rapporten 2017 Illustrasjon: Lars Tothammer Riksrevisjonens toppledergruppe (TLG) vedtok 31. august 2016 at det skulle gjennomføres en intern evaluering

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet Nærings- og fiskeridepartementet 1 Nærings- og fiskeridepartementets budsjett og regnskap for 2014 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2014 Samlet bevilgning Regnskap Overført til

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer SIRDAL KOMMUNE Etiske retningslinjer For folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune Vedtatt i kommunestyre 26.06.10, sak 10/53 Etiske retningslinjer for folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune 1.

Detaljer

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet Olje- og energidepartementet 1 Olje- og energidepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er hjemlet i kommunelovens 77 med tilhørende forskrift om kontrollutvalg av 15.juni 2004. Kommunestyret har det overordnede

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

Fra avsluttende revisjonsbrev til revisjonsberetninger -

Fra avsluttende revisjonsbrev til revisjonsberetninger - Fra avsluttende revisjonsbrev til revisjonsberetninger - Konsekvenser for Riksrevisjonens regnskapsrevisjon Åse Kristin B. Hemsen underdirektør Fra avsluttende revisjonsbrev til revisjonsberetning 1. Hvorfor

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune.

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalgets møte den.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Hensynet til innbyggerne... 3 Hensynet til kommunens omdømme... 3 Lojalitet...

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

Retningslinjer for forvaltningsrevisjon. Riksrevisjonen 2000

Retningslinjer for forvaltningsrevisjon. Riksrevisjonen 2000 Retningslinjer for forvaltningsrevisjon Riksrevisjonen 2000 Retningslinjenes oppbygning Innledning Hva er forvaltningsrevisjon? Tilnærming til forvaltningsrevisjon Foranalysen Hovedanalysen Etterarbeid

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074 Kulturdepartementet 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Akelius Revisjon. Dokumentasjon ved revisjon av små foretak

Akelius Revisjon. Dokumentasjon ved revisjon av små foretak Akelius Revisjon Dokumentasjon ved revisjon av små foretak Dokumentasjon ved revisjon av små foretak DnR kom med en veiledning for dokumentasjon ved revisjon av små foretak i oktober. Veiledningen kan

Detaljer

Retningslinjer for tilsyn i Lotteritilsynet

Retningslinjer for tilsyn i Lotteritilsynet Retningslinjer for tilsyn i Lotteritilsynet 1. oktober 2011 Versjonshåndtering Distribusjon Dato Utarbeidet av Signatur 28.8.2011 Dato Godkjent Signatur 1.10.2011 Atle Hamar Tilsynsfrekvens Distribusjon

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. NKRFs medlemmer

Etiske retningslinjer. for. NKRFs medlemmer Etiske retningslinjer for NKRFs medlemmer Fastsatt av årsmøtet 11. juni 2012 Etiske retningslinjer for NKRFs medlemmer INNLEDNING De etiske retningslinjene er utarbeidet for NKRFs medlemmer 1 og skal være

Detaljer

Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2010 Nye standarder/rammeverk - misligheter

Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2010 Nye standarder/rammeverk - misligheter Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2010 Nye standarder/rammeverk - misligheter Riksrevisjonen 25.10.2010 Formålet med presentasjonen 1. Bidra til utvidet forståelse av mislighetsrisikoen i offentlige

Detaljer

NKRFs Fagkonferanse 2017 v/statsautorisert revisor Linn Therese Bekken, Vestfold kommunerevisjon

NKRFs Fagkonferanse 2017 v/statsautorisert revisor Linn Therese Bekken, Vestfold kommunerevisjon NKRFs Fagkonferanse 2017 v/statsautorisert revisor Linn Therese Bekken, Vestfold kommunerevisjon 1. Rammeverk 2. Innledning hva er vesentlighet 3. Fastsettelse av vesentlighet 4. Særskilt vesentlighet

Detaljer