Vedtak og orienteringer av varig verdi. Må ved lederskifte leveres til den nye lederen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtak og orienteringer av varig verdi. Må ved lederskifte leveres til den nye lederen"

Transkript

1 Vedtak og orienteringer av varig verdi Må ved lederskifte leveres til den nye lederen VOVV, oppdatert Januar

2 2

3 Røde Kors prinsippene HUMANITET Røde Kors formål er å forebygge og lindre menneskelig nød og lidelse, samt å sikre respekt for enkeltmennesket. UPARTISKHET Røde Kors yter hjelp til mennesker, uansett rase, religion, ideologi eller hva de har gjort. Røde Kors streber utelukkende etter å lindre nød og å komme hurtig til hjelp der det er behov. NØYTRALITET For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk, rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter. UAVHENGIGHET Røde Kors skal ha en selvstendig rolle overfor myndigheter og andre organisasjoner, slik at vi til enhver tid kan handle i tråd med Røde Kors-prinsippene. FRIVILLIGHET Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillig medlemskap og er ikke på noen måte tilskyndet av ønske om økonomiske fordeler. ENHET I hvert land kan det bare være én Røde Kors organisasjon. Den må være åpen for alle og utføre sin humanitære virksomhet over hele landet. UNIVERSALITET Røde Kors er en verdensomspennende Bevegelse der hvert enkelt lands Røde Kors foreninger har lik status og samme plikter og rettigheter. 3

4 4

5 Lover for Røde Kors (av oktober 1865 og senere endringer, sist av ) KAPITTEL I FORMÅL EMBLEM 1. Norges Røde Kors er stiftet 22. september 1865 på grunnlag av den resolusjon som ble vedtatt på Den internasjonale Konferanse i Genève i Foreningens første plan ble stadfestet av Kongen 4. november Røde Kors er en humanitær, frivillig organisasjon som skal drive sin virksomhet i samsvar med Genèvekonvensjonene av 1949 og Tilleggsprotokollene av 1977 og 2005, og med Den internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne Bevegelsens syv grunnprinsipper: Humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet. Norges Røde Kors er godkjent av Den internasjonale Røde Kors-komiteen og står tilsluttet Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger. Røde Kors skal drive sin virksomhet i samsvar med Bevegelsens vedtekter, resolusjoner og vedtak fastsatt av Forbundets Generalforsamling, Delegatrådet og Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmånekonferansen. Norges Røde Kors er 14. august 1907 autorisert av Det Kgl. Forsvarsdepartement som frivillig hjelpeforening for den militære sanitet i tilfelle av krig. Denne autorisasjon er bekreftet av Det Kgl. Forsvarsdepartement 6. april Røde Kors emblem er et rødt kors på hvit bunn. Emblemet skal anvendes i samsvar med Genèvekonvensjonene av 1949 og dens Tilleggsprotokoller av 1977 og 2005, nasjonal lovgivning og bestemmelser fastsatt av Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmånekonferansen samt Landsstyret. 3. Norges Røde Kors deltar i Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevegelsens arbeid og støtter arbeidet for å fremme gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk. 4. Røde Kors stiller seg i krigstid til rådighet for totalforsvaret av landet etter bestemmelser som gis av Kongen eller den han bemyndiger. I fredstid forbereder Norges Røde Kors slik innsats i samråd med de berørte departementer. Røde Kors støtter i fredstid det militære sanitet, sivilforsvarets sanitet, den offentlige rednings-, helse- og sosialtjeneste med personell og materiell. Røde Kors forbereder slik støtte i samråd med de berørte myndigheter. 5. Røde Kors bidrar til å spre kunnskap om og å øke respekten for Genèvekonvensjonene, Røde Kors-prinsippene og internasjonal humanitær rett for øvrig, samt til å spre kunnskap om Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevegelsen. 6. Norges Røde Kors deltar i humanitær og sosial virksomhet ved bl.a.: - å yte hjelp til ofre for væpnede konflikter, naturkatastrofer og ulykker nasjonalt og internasjonalt, samt å etablere en forsvarlig beredskap for dette. - å rekruttere og skolere nødvendig personell. - å dra omsorg for barn, ungdom, eldre og andre som har behov for spesiell omsorg. - å etablere kontakt mellom mennesker og drive forebyggende sosialt arbeid gjennom Røde Kors' aktiviteter. - å arbeide for eller selv sette i gang oppgaver som er til beste for grupper av mennesker eller enkeltmennesker som faller utenfor det offentliges bistandsapparat. 5

6 KAPITTEL II - ORGANISASJON MEDLEMSKAP 7. Røde Kors er en forening med: - lokale foreninger (senere kalt lokalforeninger) - jf. Kap. IV - distriktsvise foreninger (senere kalt distrikter) - jf. Kap V. - landsforening (Norges Røde Kors) jf. Kap VI, VII og VIII. 8. Landsforeningens organer er: - Landsstyret, jf. Kap. VI - Kontrollkomiteen, jf. Kap. VII - Landsmøtet, jf. Kap VIII. 9. Medlemskap i Røde Kors er åpent for alle, uten diskriminering av noe slag, som deler foreningens formål (jf. Kap I). Landsstyret kan stille spesielle kvalitets- og alderskrav for å kunne utføre bestemte verv eller aktiviteter i de enkelte organisasjonsledd, jf. 7. Røde Kors har følgende medlemskap: - enkeltmedlemskap - barnemedlemskap - ungdomsmedlemskap - familiemedlemskap - livsvarigmedlemskap - æresmedlemskap - bedriftsmedlemskap Medlemskap tegnes i lokalforening og gir medlemskap i landsforeningen. Der det ikke er lokalforening, tegnes medlemskap i distriktet. Et medlem kan når som helst si opp sitt medlemskap. Medlemskapet opphører automatisk dersom kontingenten ikke er betalt. Et medlem som motarbeider foreningens formål eller Røde Kors-prinsippene, som opptrer i strid med Røde Kors sine lover eller som opptrer på en måte som anses til skade for Røde Kors, kan av Landsstyret ekskluderes som medlem eller fra sine tillitsverv. Den som utøver tjeneste/aktivitet og som ikke oppfyller de kvalitets- og alderskrav som er satt av Landstyret, jf. første ledd, kan utelukkes fra å utøve denne tjenesten/aktiviteten. Det samme gjelder for den som motarbeider foreningens formål eller Røde Kors-prinsippene, som opptrer i strid med Røde Kors sine lover eller som opptrer på en måte som anses til skade for Røde Kors. Avgjørelsen tas av styret i det organisasjonsledd, jf. 7, som har ansvaret for den aktuelle aktiviteten/tjenesten. Avgjørelsen kan ankes, jf. 15. Landsstyret fastsetter utfyllende bestemmelser om medlemskap og kontingent. 10. Person som Norges Røde Kors ønsker å hedre, kan utnevnes til æresmedlem av Norges Røde Kors. Tilsvarende kan en person som et distrikt eller en lokalforening ønsker å hedre, utnevnes til æresmedlem av vedkommende distrikt eller lokalforening. 6

7 KAPITTEL III - ALMINNELIGE BESTEMMELSER 11. Det enkelte organisasjonsledd, jf. 7, er alene ansvarlig for de forpliktelser det har påtatt seg. Det respektive styret er ansvarlig for forvaltning og kontroll av sitt organisasjonsledd. Om annet ikke er bestemt i det enkelte organisasjonsledds egne lover konstituerer styret seg selv og velger selv sin leder og nestleder, med mindre disse er valgt av årsmøtet. Tjenestetiden er to år. Fratrer styreleder eller nestleder før tjenestetiden er ute skal styret, dersom det fortsatt er vedtaksført, konstituere ny leder eller nestleder (jf. 2. ledd) eller sørge for valg av ny leder eller nestleder, med mindre dette valget kan utstå til neste årsmøte. Til et styre kan ikke velges personer som er ansatt eller har ledende tillitsverv i virksomheter som dette styret har ansvar for. Ansatte kan heller ikke velges som årsmøtedelegat. Landsstyret vedtar regler om inhabilitet for tillitsvalgte, medlemmer og ansatte i Røde Kors. Flertallet av styrets medlemmer og ett varamedlem må være fylt 18 år. 12. Regnskapene for landsforeningen og dens organisasjonsledd skal revideres av statsautorisert/registrert revisor. Distriktsstyret kan gi dispensasjon fra hovedregelen og gi samtykke til at revisjon av regnskapene til lokalforeninger foretas av person med relevant kompetanse. 13. Landsstyret fastsetter innenfor rammen av disse lover: Kommentarer til lovene, lovnormer for lokalforening og distrikt og direktiver for Røde Kors' arbeid. 14. Bare medlemmer som har fylt 15 år, har stemmerett. For deltagelse på Røde Kors Ungdoms møter, og for delegater som representerer Røde Kors Ungdom på øvrige møter, gjelder aldersgrensen 13 til 30 år. 15. Avgjørelser innenfor et organisasjonsledd, jf. 7, kan ankes til nærmeste høyere ledd til avgjørelse. Landsstyret fastsetter nærmere ankeregler og ankeinstanser. KAPITTEL IV LOKALFORENINGEN 16. En lokalforening i Røde Kors er et selvstendig organisasjonsledd, jf. 7. Lokalforeningen har ansvaret for all Røde Kors-virksomhet i sitt lokalmiljø. 17. Lokalforeningen har egne lover, utarbeidet på grunnlag av og i henhold til lovnorm fastsatt av Landsstyret. Lovene skal være godkjent av distriktsstyret. 18. Lokalforeningen rår over egne midler innenfor rammen av Røde Kors' formål. Lokalforeningen er alene ansvarlig for de forpliktelser som den og dens lokalråd påtar seg, jf. 11. Lokalforeningen yter tilskudd til distriktet og til landsforeningen etter regler fastsatt av Landsstyret. 7

8 19. Lokalforeningen ledes av ett styre som består av følgende medlemmer: leder, nestleder og ett til fire styremedlemmer med inntil to varamedlemmer. Der lokalforeningen har egne lokalråd inngår lederne for disse i tillegg i lokalforeningsstyret som fullverdige medlemmer uten bundet mandat. Nestlederne er varamedlemmer. Lederen innkaller styret til møter så ofte som det trengs. Hvert medlem av styret kan kreve at styret sammenkalles. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av styret, og herunder lokalforeningens leder eller nestleder, er til stede. 20. Lokalforeningens årsmøte, som avholdes innen utgangen av februar måned, er foreningens høyeste myndighet og innkalles av styret i samsvar med lokalforeningens lover. Årsmøtet skal: - godkjenne styrets og lokalrådenes beretninger og reviderte regnskap(er) for det foregående kalenderår. - godkjenne lokalforeningens og lokalrådenes ev. handlingsprogram og budsjett(er) for inneværende kalenderår. - foreta valg i samsvar med lokalforeningens lover. - behandle andre saker som er innmeldt til styret i samsvar med lokalforeningens lover. Landsstyret gir nærmere bestemmelser om valgenes gjennomføring. Stemmerett på årsmøtet har fremmøtte medlemmer, jf. 9 og 14. Vedtak om endring av lokalforeningens lover, krever to tredjedels flertall. Forøvrig gjøres alle andre vedtak ved simpelt flertall med mindre noe annet er bestemt. Blanke stemmer holdes utenfor ved opptelling. Det skal føres protokoll for årsmøtet. Nyvalgt leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer overtar sine verv straks årsmøtet er avsluttet. Lokalforeningens styre kan innkalle til ekstraordinært møte når det finner det nødvendig eller når minst det antall medlemmer som fremgår av lokalforeningens lover, krever det. Et ekstraordinært møte kan kun behandle de saker som foranlediget innkallingen. 21. En lokalforening kan løse sine arbeidsoppgaver innenfor Røde Kors formål ved å opprette avdelinger for: - Røde Kors Hjelpekorps - Røde Kors Omsorg - Røde Kors Ungdom Lokalforeningens organisering og mandat skal fremgå av dens lover. Avdelingene skal ledes av et lokalråd. Lokalrådene leder de aktuelle aktivitetene i henhold til handlingsprogram og budsjett som er vedtatt av lokalforeningens årsmøte. Lokalrådene skal velges på egne valgmøter hvor kun medlemmer som er frivillig i avdelingens aktiviteter har stemmerett. Lokalforeningens lover, jf 17, fastsetter nærmere regler for gjennomføringen av disse valgmøtene. Landsstyret fastsetter retningslinjer for lokalrådene, samt hvilken organisasjonsstruktur 8

9 Røde Kors Hjelpekorps skal ha for å kunne fylle sin operative funksjon. KAPITTEL V DISTRIKTET 22. Et distrikt av Røde Kors er et selvstendig organisasjonsledd (jf. 7) for lokalforeninger i vedkommende fylke. Landsstyret kan gi tillatelse til organisering som avviker fra fylkesgrensene. Distriktet kan ha egne medlemmer, jf. 9. Distriktet er et service- og samordningsledd mellom lokalforeningene og foreningens øvrige organer (jf. 8). 23. Distriktet representerer Røde Kors innenfor sitt fylke (jf. 22) og skal der arbeide for landsforeningens formål. Distriktet skal arbeide for opprettelse av lokalforeninger i de kommuner som ikke har lokalforeninger innen sitt område. Distriktet har egne lover, utarbeidet på grunnlag av og i henhold til lovnorm fastsatt av Landsstyret. Lovene for det enkelte distrikt skal godkjennes av Landsstyret. Distriktet rår over egne midler innenfor rammen av Røde Kors' formål. Det alene er ansvarlig for de forpliktelser det påtar seg. 24. Distriktet ledes av ett styre som består av følgende medlemmer: - leder - nestleder styremedlemmer varamedlemmer - som alle velges av årsmøtet - 3 distriktsrådsledere for hhv. Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og Røde Kors Ungdom Distriktsrådslederne for Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og Røde Kors Ungdom, med nestlederne som varamedlemmer, inngår i distriktsstyret som fullverdige medlemmer uten bundet mandat. Distriktsleder og nestleder samt ledere og nestledere for distriktsrådene kan ikke være medlem eller varamedlem av noe landsråd. Distriktslederen innkaller styret til møter så ofte som det trengs. Hvert medlem av styret og daglig leder i distriktet kan kreve at styret sammenkalles. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av styret, herunder distriktsleder eller nestleder er til stede. Distriktet skal ha felles økonomi. 25. Distriktets årsmøte er distriktets høyeste myndighet. Årsmøtet består av distriktsstyret, distriktsrådene, representanter for lokalforeningene og lokalrådene, valgt eller utpekt i samsvar med distriktets lover. Styret innkaller til årsmøtet som skal holdes slik det er bestemt i distriktets lover. Årsmøtet skal holdes minimum hvert annet år. Hvis distriktet har årsmøte hvert annet år, skal det opprettes en kontrollkomité, i henhold til de instrukser som er gitt av Landsstyret. Årsmøtet skal: - godkjenne distriktsstyrets og ev. distriktsrådenes beretning(er) og revidert(e) regn- 9

10 - godkjenne distriktsstyrets og distriktsrådenes justert(e) handlingsprogram og budsjett(er) for inneværende år. - godkjenne distriktsstyrets og distriktsrådenes handlingsprogram og budsjetter for det kommende år. - foreta valg i henhold til lovene. - behandle andre saker som er innmeldt til distriktsstyret i samsvar med distriktets lover. Landsstyret gir nærmere bestemmelser om valgenes gjennomføring. Stemmerett på årsmøtet har fremmøtte medlemmer, slik det fremgår av distriktets lover. Vedtak om endring av distriktets lover, krever to tredjedels flertall. Forøvrig gjøres alle andre vedtak ved simpelt flertall, med mindre noe annet er bestemt. Blanke stemmer holdes utenfor ved opptelling. Det skal føres protokoll for årsmøtet. Nyvalgt leder, nestleder og styremedlemmer og varamedlemmer overtar sine verv straks årsmøtet er avsluttet. Distriktsstyret kan innkalle til ekstraordinært møte når det finner det nødvendig eller når en tredjedel eller flere av distriktets lokalforeninger krever det. Et ekstraordinært møte kan kun behandle de saker som foranlediget innkallingen. 26. Som rådgivende organ for distriktsstyret skal det opprettes distriktsråd for: - Røde Kors Hjelpekorps - Røde Kors Omsorg - Røde Kors Ungdom Rådene er distriktets høyeste faglige organ innenfor de respektive fagområdene. Rådenes sammensetning skal fremgå av distriktets lover. Landsstyret fastsetter retningslinjer for distriktsrådene samt hvilken organisasjonsstruktur Røde Kors Hjelpekorps skal ha for å kunne fylle sin operative funksjon. Distriktsrådene leder aktiviteter innenfor de respektive fagområdene i henhold til handlingsprogram og budsjett som er vedtatt av distriktets årsmøte, jf. 25. KAPITTEL VI LANDSSTYRET 27. Landsstyret er Røde Kors høyeste styrende myndighet i perioden mellom to landsmøter. Landsstyret leder landsforeningens virksomhet og forvalter organisasjonens midler i samsvar med det Hovedprogram og de vedtak som er vedtatt på Landsmøtet. Landsstyret representerer Røde Kors overfor statsmyndighetene i Norge og i andre land, samt overfor Røde Kors og Røde Halvmåne foreninger utenfor Norge. Landsstyret skal: - fremlegge årsberetning og regnskap for kontrollkomiteen til godkjennelse samt utarbeide handlingsprogram og budsjett for landsforeningens virksomhet. - godkjenne kjøp og salg av eiendom. - fastsette tid og sted for Landsmøtet. - fastsette lovnormer, instrukser og retningslinjer for ulike virksomheter. 10

11 - fastsette bestemmelser om valg i landsforeningens organisasjonsmessige ledd. - velge Komité for Norges Røde Kors Æresbevisninger og fastsette Statutter for æresbevisningene. - behandle løpende saker. 28. Landsstyret består av: - president, - 2 visepresidenter, - 6 styremedlemmer, - 2 varamedlemmer - som alle velges av Landsmøtet, - 4 medlemmer med 4 varamedlemmer fra Det sentrale råd, - 3 landsrådsledere for hhv. Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og Røde Kors Ungdom, - 1 styremedlem, valgt av de ansatte. De 4 medlemmene fra Det sentrale råd og deres varamedlemmer samt landsrådslederne for Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og Røde Kors Ungdom, med nestlederne som varamedlemmer, inngår i Landsstyret som fullverdige medlemmer uten bundet mandat. Et styremedlem med varamedlem velges av og blant de ansatte i Norges Røde Kors. Valget krever absolutt flertall. Styremedlemmet med varamedlem inngår i Landsstyret som fullverdig medlem uten bundet mandat. Landsstyrets funksjonstid er fra avslutningen av et landsmøte til og med det neste landsmøtet. Landsmøtevalgt medlem eller varamedlem av Landsstyret kan ikke samtidig inneha tillitsverv i landsrådene, distriktsstyrene eller distriktsrådene. 29. Presidenten leder Landsstyrets arbeid og skal sørge for at Landsstyret holder møter så ofte som det trengs. Hvert medlem av styret og generalsekretær kan kreve at Landsstyret sammenkalles. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av samtlige medlemmer og herunder presidenten eller en av visepresidentene er til stede. Med mindre noe annet er bestemt, skjer Landsstyrets vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er presidentens stemme avgjørende. Det skal føres protokoll over Landsstyrets forhandlinger og vedtak. Dersom Landsstyrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for virksomheten kan avgjørelse fattes av Presidenten. Landsstyret skal i tilfelle underrettes så tidlig som mulig. 30. Landsstyret kan opprette et arbeidsutvalg bestående av presidenten og to av dets medlemmer. Landsstyret gir nærmere retningslinjer for arbeidsutvalgets oppgaver og myndighet. 31. Distriktslederne utgjør Norges Røde Kors Sentrale råd jf. 40. Som rådgivende organ for Landsstyret skal det opprettes egne landsråd for: - Røde Kors Hjelpekorps - Røde Kors Omsorg - Røde Kors Ungdom 11

12 Landsrådene er landsforeningens høyeste faglige (rådgivende) organ innenfor sine respektive arbeidsområder Landsstyret fastsetter retningslinjer for valg av landsråd, samt deres sammensetning, funksjonstid og virksomhetsområder. 32. Generalsekretæren står for den daglige ledelse av Norges Røde Kors og skal følge de retningslinjer og pålegg Landsstyret har gitt. Generalsekretæren er ansatt av Landsstyret. Daglig ledelse omfatter ikke saker som etter foreningens forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Generalsekretær kan ellers avgjøre saker etter fullmakt fra landsstyret i det enkelte tilfelle eller når landsstyrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for foreningen. Landsstyret skal snarest underrettes ved avgjørelsen. Generalsekretæren skal sørge for at all forvaltning skjer i samsvar med offentlige lover og forskrifter. Generalsekretæren deltar i Landsstyrets møter med tale og forslagsrett. Generalsekretæren har ansvar for forberedelser og oppfølging av Landsstyremøtene. 33. Norges Røde Kors forpliktes av Landsstyret ved underskrift av presidenten eller i dennes fravær ved en av visepresidentene, med parafering av generalsekretæren eller dennes stedfortreder. Generalsekretæren forplikter Norges Røde Kors i saker som inngår i den daglige ledelse. KAPITTEL VII KONTROLLKOMITEEN 34. Kontrollkomiteen, som består av leder, nestleder og tre medlemmer, samt to varamedlemmer, velges av Landsmøtet og arbeider etter instruks gitt av samme. Tillitsvalgte og ansatte i Røde Kors, samt nærstående til disse, kan ikke sitte i kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen skal - årlig godkjenne Landsstyrets årsberetning og regnskap. - utpeke revisor. - påse at Landsstyrets virksomhet er i overensstemmelse med organisasjonens lover og Landsmøtets vedtak. - påse at landsmøtet gjennomføres i overensstemmelse med organisasjonens lover og Landsmøtets vedtak. KAPITTEL VIII LANDSMØTET 35. Landsmøtet er Røde Kors høyeste myndighet. Landsmøtet, som innkalles med minst fire måneders varsel hvert tredje år til tid og sted som fastsatt av Landsstyret, består av: - lederne for lokalforeningene - distriktslederne - Landsstyret - medlemmene av landsrådene - ledere av distriktsrådene - representanter for Røde Kors Sykepleiersamfunn I tilfeller hvor den påmeldte lokalforeningens representant har forfall kan Landsmøtet 12

13 godkjenne at personer fra samme lokalforening, og som er godkjent av lokalforeningen, møter som delegat. Tilsvarende gjelder for distriktsrepresentanter. Forslag som ønskes behandlet på Landsmøtet fra andre enn Landsstyret, må være innkommet til Landsstyret minst tre måneder før Landsmøtet holdes. Dagsorden med sakspapirer skal sendes ut minst fire uker før møtet. 36. Landsmøtet ledes av presidenten. Landsmøtet skal: - foreta valg av to dirigenter for møtets forhandlinger. - forelegges Landsstyrets beretning for de tre foregående år, slik disse er årlig godkjent av Kontrollkomiteen, samt Kontrollkomiteens beretning. - godkjenne Landsstyrets forslag til Hovedprogram herunder rammebudsjett for kommende tre år. - vedta Lover for Røde Kors og behandle andre innkomne forslag. - velge president, to visepresidenter og seks medlemmer med to varamedlemmer til Landsstyret. - velge kontrollkomité og fastsette instruks for denne. - velge valgkomité og fastsette valgordning for Landsmøtet. - utnevne æresmedlemmer etter innstilling fra Komiteen for Norges Røde Kors Æresbevisninger. Stemmerett på Landsmøtet har delegatene - jf. 35. Bare de som er til stede på Landsmøtet kan avgi stemme. Alle valg foregår etter bestemmelser fastsatt av Landsstyret. Vedtak om endring av Lover for Røde Kors krever to tredjedels flertall. Med mindre annet er bestemt, gjøres alle andre vedtak med simpelt flertall. Blanke stemmer holdes utenfor ved opptelling. Ved stemmelikhet er presidentens stemme avgjørende. Det skal føres protokoll for Landsmøtet. Nyvalgte medlemmer og varamedlemmer av Landsstyret og kontrollkomiteen, samt valgkomiteen overtar sine verv straks Landsmøtet er avsluttet. 37. Landsmøtevalgte medlemmer av Landsstyret med varamedlemmer, samt medlemmer av kontrollkomiteen og valgkomiteen skal fortsette i sine verv inntil det er skjedd nyvalg av lovlig innkalt landsmøte. Medlemmer av landsrådene og medlemmer av komiteer oppnevnt av Landsstyret skal likeledes fortsette i sine verv inntil nye valg eller oppnevnelser kan skje. 38. Ekstraordinært landsmøte kan innkalles når Landsstyret finner det nødvendig eller minst en tredjedel, eller flere av styrene i lokalforeningene krever det. Slikt landsmøte innkalles med minst to ukers varsel og kan bare behandle de saker som de er innkalt for og som dagsorden, utsendt sammen med innkallingen, redegjør for. KAPITTEL IX - DET SENTRALE RÅD 39. Det sentrale råd er Røde Kors høyeste faglige, rådgivende organ, og arbeider etter retningslinjer gitt av Landsmøtet. Det sentrale råd skal gi råd og bistand til Landsstyret i utvikling av Hovedprogram, årlige 13

14 handlingsprogram og budsjettforslag, samt vedrørende tiltak som krever organisasjonens allmenne oppslutning. Det sentrale råd skal ivareta landsforeningens formål og Hovedprogram ved sine drøftelser og råd til Landsstyret. 40. Det sentrale råd består av distriktslederne med deres nestledere som varamedlemmer. Det sentrale råd velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene. 41. Det sentrale råd innkalles av presidenten to ganger i året og ellers ved behov. Hvert av rådets medlemmer kan også anmode om at Det sentrale råd blir kalt sammen. Dagsorden sendes ut sammen med innkallingen. Det skrives referat fra Det sentrale råds møter. KAPITTEL X - IKRAFTTREDEN 42. Disse lover trer i kraft etter vedtakelse av Landsmøtet. Endringene skal oversendes Røde Kors-bevegelsens lovkomité for godkjennelse (The Joint ICRC/International Federation Commission for National Society Statutes (Joint Statutes Commission)). 14

15 Kommentarer til Lover for Røde Kors (som vedtatt av Landsstyret , med seneste endring ) 2. Den internasjonale Røde Kors og Røde Halvmånekonferansen har fastsatt bestemmelser for de nasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreningers bruk av Røde Korsog Røde Halvmåne-emblemene. Bestemmelsene er fastsatt i samråd med de stater som har undertegnet Genèvekonvensjonene. De siste bestemmelser trådte i kraft 30. juni Bestemmelsene er oversatt til norsk og utgitt av Røde Kors i et eget hefte som er tilgjengelig på Røde Kors intranett samt ved Norges Røde Kors hovedkontor i Oslo Disse paragrafene er selve fundamentet for arbeidet i Røde Kors både i fred og i krig. De er utarbeidet på grunnlag av og i samsvar med de oppgaver som en nasjonal forening er gitt i Statuttene for Den internasjonale Røde Kors og Røde Halvmånebevegelsen. I denne forbindelse er det grunn til å understreke at en nasjonal Røde Korseller Røde Halvmåne-forening har både et nasjonalt og internasjonalt ansvar. De arbeidsområder som fremgår av 6 må dessuten ses på som hovedarbeidsområder. Når det gjelder Røde Kors-arbeidet i det enkelte lokalmiljø, må de lokale ledd selv analysere forholdene i sitt nærmiljø med sikte på å finne frem til arbeidsoppgaver som det er naturlig å starte opp. Her skal prinsippet om humanitet og det å hjelpe de mest utsatte grupper være de altoverskyggende formål. Samlet kan 3-6 anses som Røde Kors formålsparagrafer. 7. De enkelte organisasjonsledd er egne rettssubjekt. Dette fremgår av 11. Med organisasjonsledd menes de lokale foreninger, de distriktsvise foreninger og landsforeningen. Lokalråd, distriktsråd og landsråd er underlagt organisasjonsleddene på lokalt, distrikts- og nasjonalt nivå. 9. Røde Kors er en medlemsorganisasjon, hvor minstekrav til medlemskap er årlig betalt kontingent, fastsatt av Landsstyret. Æresmedlemmer, livsvarige medlemmer og bedriftsmedlemmer tildeles diplom, fastsatt av Landsstyret. Landsstyret kan stille krav til medlemskap, utdannelse, kunnskap og alder for å utføre bestemte tjenester eller verv i Røde Kors. Slike tjenester eller verv utføres frivillig og uten vederlag. I og med at medlemskap i Røde Kors bygger på en betalingsordning, må medlemmet som ønsker rettigheter i organisasjonen, ha oppfylt sine betalingsforpliktelser. Dette innebærer blant annet at betalt kontingent er en forutsetning for å delta og ha stemmerett på organisasjonens vedtektsfastsatte møter. Ifølge Røde Kors Frivillighetspolitikk, vedtatt på Landsmøtet 2008, er medlemskap også en forutsetning for å være tillitsvalgt. Ekskludering av medlemmer kan bare foretas av Landsstyret etter innstilling fra styret i det organisasjonsledd, se kommentarer til 7, som vedkommende er underlagt. Kopi av innstillingen skal sendes distriktsstyret til orientering. Før saken avgjøres av Landsstyret, skal den som saken angår, gis anledning til å fremkomme med en skriftlig uttalelse. Landsstyrets avgjørelse meddeles den eller de personer og instanser innen Røde Kors som saken angår. 15

16 Utelukkelse av noen fra tjeneste/aktivitet i Røde Kors kan foretas av styret i det organisasjonsledd, se kommentarer til 7, som har ansvaret for den aktuelle tjenesten/aktiviteten. Før styret fatter vedtak om eventuell utelukkelse, skal respektivt råd (jf. lovenes 21, 26 og 31) konfereres. En frivillig i Røde Kors som er beskyldt for forhold som er nevnt i denne paragrafen, må få anledning til å uttale seg om saken. Ved anklage om alvorlige forhold kan styret i det ansvarlige organisasjonsleddet utelukke vedkommende fra tjeneste til saken er avgjort. Avgjørelsen meddeles den eller de personer og instanser innen Røde Kors som saken angår. Avgjørelsen kan ankes av partene eller andre frivillige i Røde Kors med klageinteresse i saken. Hvilke frivillige som har klageinteresse besluttes av styret i organisasjonsleddet i den enkelte sak ut i fra vedkommendes tilknytning til saken. Beslutningen om klageinteresse kan ankes. Betydelige endringer i bestemmelser om medlemskap og kontingent skal drøftes med Det sentrale råd. Etter personopplysningsloven 2 nr 4 er Landsstyret "behandlingsansvarlig" for, og administrerer medlemsdatabasen til Røde Kors. Landsstyret kan gi andre organisasjonsledd tilgang til opplysninger om egne medlemmer i medlemsdatabasen. Alle organisasjonsleddene i Røde Kors er forpliktet til å behandle medlemsopplysningene på slik måte at de sikrer medlemmenes personvern. 11. Første ledd i denne paragrafen danner grunnlaget for at hvert organisasjonsledd, se kommentarene til 7, er et selvstendig rettssubjekt. Med dette menes at det kan være avtalepart i sivile saker, skattesubjekt i offentlige saker, part i forvaltningssaker og det kan saksøkes og slås konkurs. Dette innebærer at det heller ikke vil være mulig å videreføre krav mot et høyere organisasjonsledd eller mot moderorganisasjonen. Fjerde ledd gjelder på ethvert nivå i landsforeningen. Landsstyret har vedtatt egne bestemmelser om permisjon og lønnskompensasjon til frivillige. Det ønskes også gjennom denne bestemmelsen å sikre at ansatte ikke får utilsiktede beslutningsrettigheter i organisasjonen. Det påligger det enkelte organisasjonsledd å utvise forsiktighet og skjønn i spørsmålet om ansattes deltagelse i organisasjonens tillitsvalgte organer. Det vises også til organisasjonens Retningslinjer for inhabilitetsregler. Unntaket for denne regel er lovfestet representasjonsrett for ansatte. Tillitsvalgte kan engasjeres til betalte tidsbegrensede oppdrag under hensyntagen til de vedtatte innhabilitetsregler. Den tillitsvalgte bør forelegge for sitt styre/det organ som har valgt vedkommende, om tillitsvervet skal fratres i funksjonsperioden og om varamedlem skal innkalles. 12. I prinsippet skal alle regnskaper revideres av statsautorisert/registrert revisor. For mindre regnskaper i lokalforeninger kan imidlertid distriktsstyret, etter søknad, bestemme at revisjonen kan utføres av en uhildet person med relevant kompetanse. En slik tillatelse kan kun gis for en bestemt periode, for eksempel inntil 5 år. Denne tillatelsen kan når som helst trekkes tilbake. I denne forbindelse vil man også peke på at man er nøye med attestasjoner på utbetalinger, bilag m.v. Det skal f.eks. alltid være to underskrifter på uttak og utbetalinger, og personer som er beslektet eller på annen måte står i et avhengighetsforhold til hverandre kan ikke samtidig inneha verv som leder/ nestleder og kasserer i samme styre. 13. I tråd med Røde Kors prinsippet om enhet og i den hensikt å effektivisere organisasjonen har Landsstyret innenfor rammen av lover, Hovedprogram og andre vedtak fattet av Landsmøtet, rett til å gi instrukser og direktiver til alle ledd i organisasjonen. 16

17 16. Det må defineres i lokalforeningens lover hvilket «geografisk område» den dekker. Kommunesammenslutninger har ført til at det i enkelte kommuner er flere lokalforeninger. Distriktsstyret bør motivere og arbeide for at lokalforeninger i en og samme kommune går sammen og danner én lokalforening. 18. Selv om tilskudd til landsforeningen ikke er aktuelt i dag, inneholder lovene en hjemmel om dette slik at det kan iverksettes dersom det i fremtiden skulle bli aktuelt. Slike tiltak bør i tilfelle forelegges Det sentrale råd for informasjon og drøftinger. 19. Årsmøtet i en lokalforening kan gjennom sine lover bestemme om lokalforeningens styre skal være representert i lokalrådene. Representasjon fra lokalforeningens styre i lokalrådene må ha en hensikt. I og med at lederne for lokalrådene i Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og Røde Kors Ungdom inngår i lokalstyret burde kontakten være tilstrekkelig ivaretatt. Dersom det likevel er ønskelig med slik representasjon, må man ha tilstrekkelig med årsmøtevalgte styremedlemmer til å kunne ivareta representasjonen. Derfor er antallet årsmøtevalgte styremedlemmer satt til maksimalt fire. Det understrekes dessuten at lokalrådenes ledere møter i lokalforeningens styre med ordinære plikter og rettigheter og uten bundet mandat. Dette innebærer at de kan gå i- mot vedtak i lokalrådene. Lokalforeningen skal ha ett styre. Dersom lokalforeningens årsmøte vedtar å opprette avdelinger for Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og/eller Røde Kors Ungdom, skal det velges lokalråd for disse. Avdelingenes valgmøter kan imidlertid beslutte at lokalforeningens styre og/eller valgkomité også skal være respektiv avdelings lokalråd og/eller valgkomité. Det er nødvendig at Røde Kors Hjelpekorps har en gjennomgående faglig operativ kommandolinje fra sentralt til lokalt plan. Det betyr at lokalforeningens årsmøte og lokalstyret må gi Røde Kors Hjelpekorps rammer og fullmakter som sikrer Hjelpekorpsets operativitet. Foreligger tvil om tolkning eller fastlåst uenighet, søkes saken løst gjennom organisasjonsmessig tjenestevei. 20. Dersom en lokalforening på grunn av spesielle årsaker som for eksempel et komplisert regnskap ikke ser det som forsvarlig eller mulig å ha årsmøte innen utgangen av februar måned, kan distriktsstyret gi dispensasjon fra denne bestemmelsen i forbindelse med godkjennelse av lokalforeningens lover. Dispensasjonen skal gis for en bestemt periode. Årsmøtets godkjenning av årsberetning, regnskap og budsjett er å anse som en foreløpig og generell tilslutning til de foretatte disposisjoner og en alminnelig tilslutning til den politikk man ønsker å føre det kommende året. Dersom beretning og regnskaper ikke godkjennes, kan dette gi uttrykk for mistillit fra årsmøtet. Beretning og regnskap går da tilbake til styret som må redegjøre nærmere for det som årsmøtet påtaler. Dersom det som er påtalt ikke kan rettes opp på årsmøtet, må det innkalles til et nytt årsmøte der styret fremlegger ny beretning og nytt regnskap for godkjennelse. Årsmøtet kan også vedta at det skal iverksettes granskning. Denne utføres normalt av revisor. Når granskningen er utført, sammenkalles til nytt årsmøte der granskningsberetningen deles ut og leses opp. Utfallet av granskningen er avgjørende for hva som videre må gjøres. 17

18 Granskning av regnskapet kan også kreves av et mindretall på minst en tredjedel av de tilstedeværende på årsmøtet. Dersom slik granskning blir krevd, får dette oppsettende virkning for så vidt angår årsmøtets godkjennelse av regnskapet. Det må derfor sammenkalles til et nytt årsmøte når granskningen er avsluttet. Årsmøtets behandling/godkjenning fritar ikke det avtroppende styret for ansvar i tilfelle det senere skulle bli et rettslig oppgjør vedrørende årsberetning, regnskap og budsjett. Følgende regler for avstemning gjelder: - Simpelt flertall vil si at det forslaget som det stemmes over, skal ha flere stemmer enn hva hver av de andre forslagene får. - Absolutt flertall vil si at det forslaget som det stemmes over, skal ha flere stemmer enn de øvrige forslag til sammen. - Kvalifisert flertall vil si at det er regulert i lover eller ved andre særskilte bestemmelser at flertallet skal være av en viss størrelse, f.eks. to tredjedeler. Alle årsmøtets vedtak protokollføres og utfallet av stemmegivningen skal tas inn i protokollen. Antall stemmeberettigede skal fremgå av protokollen. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst én annen person som pekes ut av årsmøtet blant de tilstedeværende. Det som her er uttalt gjelder også for lokalrådenes valgmøter og for årsmøtene på distriktsnivå. Et ekstraordinært møte er et unntakstilfelle som kun skal nyttes dersom det inntreffer noe som styret mener det ikke selv har fullmakt til å avgjøre og som ikke kan vente til det ordinære årsmøtet. Et ekstraordinært møte kan kun behandle de saker som foranlediget møtet og dette skal fremgå av innkallingen til møtet. Et ekstraordinært møte er i prinsippet et ekstraordinært årsmøte. Alle ledd i organisasjonen skal planlegge sin virksomhet på så lang sikt som praktisk mulig, på bakgrunn av Røde Kors Hovedprogram. 21. Det er lokalforeningen som har ansvaret for all Røde Kors-virksomhet i sitt lokalmiljø. Lokalforeningen kan derfor sette i verk de aktiviteter som dens styre til enhver tid finner formålstjenlig eller nødvendig. Styrer og råd kan etter behov opprette ressursgrupper. Ressursgruppene opprettes av respektivt styre/råd, og skal løse oppgaver etter mandat fra dette. Eksempelvis kan slike ressursgrupper bidra med faglig utvikling, eller praktiske gjøremål som å fylle vaktlister og koordinere ulike aktiviteter. Aktiviteter som blir koordinert/administrert av slike ressursgrupper benevnes med aktivitetens navn (f.eks. kan en ressursgruppe leksehjelp opprettes for å koordinere leksehjelpen). 22. Distriktet er det koordinerende og administrative organ mellom organisasjonens lokale og sentrale ledd. Distriktet er et selvstendig organisasjonsledd med egne definerte oppgaver og lover godkjent av Landsstyret. Distriktsstyret skal se til at Røde Korsvirksomheten i alle organisasjonsledd i distriktet foregår i overensstemmelse med Røde Kors idégrunnlag, formål, lover, vedtak og retningslinjer gitt av Landsmøtet, Landsstyret, distriktsårsmøtet og distriktsstyret. Distriktsstyret kan overfor lokale ledd og distriktsråd som ikke forholder seg slik, pålegge disse å følge gjeldende lover, vedtak og retningslinjer. I tilfelle pålegg ikke følges, kan: 18

19 - distriktsstyret fatte vedtak om å sette lokalforeninger under distriktets administrasjon. - Landsstyret fatte vedtak om å sette distriktsråd under distriktets administrasjon. 24. For valg av 3 distriktsrådsledere (med vara) for hhv. Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og Røde Kors Ungdom, se Retningslinjer for valg i Røde Kors. Distriktets årsmøte kan gjennom distriktets lover eventuelt bestemme om distriktsstyret skal være representert i distriktsrådene. For øvrig gjør de samme kommentarer seg gjeldende på distriktsnivå som på lokalnivå. Det vises derfor til kommentarene til Hvert distrikt bør ha en kontrollkomité. Sammensetningen og mandat for distriktets kontrollkomité skal i tilfelle fremgå av egen instruks fastsatt av distriktets årsmøte, som også velger komiteen. Betegnelsen representant for lokalforeningen bør forstås slik at det er leder/nestleder som representerer sin forening, jf. kommentarene til For opprettelse av ressursgrupper, se kommentarer til Til siste ledd er å bemerke: Det er anledning til å velge en som innehar tillitsverv i landsråd, distriktsstyre eller distriktsråd inn i Landsstyret, men vedkommende må da trekke seg fra sitt andre tillitsverv og varamedlemmet går inn i vedkommendes sted i landsrådet, distriktsstyret eller distriktsrådet. Følgende landsstyremedlemmer (med vara) velges på egne valgmøter i forkant av landsmøtet: - 4 medlemmer med 4 varamedlemmer fra Det sentrale råd, - 3 landsrådsledere for hhv. Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og Røde Kors Ungdom, - 1 styremedlem, valgt av de ansatte. Medlemmene (inkl. vara) fra Det sentrale råd velges av og blant distriktslederne. Dersom en distriktsleder er forhindret fra å delta på valgmøtet, kan distriktet sende nestleder i stedet, men nestledere kan ikke velges som Det sentrale råds representanter i Landsstyret. Varamedlemmene fra Det sentrale råd velges som varamedlem. Dersom et landsstyremedlem fra Det sentrale råd er forhindret fra å delta på Landsstyremøtene, skal vedkommende erstattes av varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Dersom ett eller flere av landsstyremedlemmene/varamedlemmene fra Det sentrale råd går av som distriktsleder(e), må vedkommende fratre sitt verv i Landsstyret. Varamedlemmene rykker da opp i numerisk rekkefølge. Landsstyret vurderer i hvert enkelt tilfelle hvorvidt det er behov for å avholde suppleringsvalg for å erstatte varamedlemmer. De ansattes representant i styret velges av og blant de fast ansatte i Norges Røde Kors. Dersom styremedlemmet har sitt arbeidssted ved hovedkontoret, bør varamedlemmet ha arbeidssted på et av distriktskontorene, og omvendt. Dersom de ansattes representanter ikke lenger er ansatt i Norges Røde Kors, må vedkommende fratre sitt verv i Landsstyret. Landsstyret vurderer i hvert enkelt tilfelle hvor vidt det er behov for å avholde suppleringsvalg. For valg av 3 landsrådsledere (med vara) for hhv. Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og Røde Kors Ungdom, se Retningslinjer for valg i Røde Kors. 19

20 29. Landsstyrets varamedlemmer innkalles ved behov og i den rekkefølge de er valgt. Innkalling utover dette vedtas av Landsstyret for hver landsmøteperiode. 31. Såfremt landsråd søkes utvidet, vil valg til de nye tillitsverv normalt måtte utstå til kommende landsmøte. Dersom utvidelsen er av avgjørende betydning for avdelingens virksomhet, kan imidlertid Landsstyret gi tillatelse til at det holdes suppleringsvalg. Det samme gjelder dersom landsråd mister medlemmer i valgperioden. Da kan Landsstyret, etter søknad fra landsrådet, tillate at det gjennomføres et ekstraordinært valgmøte, slik at landsrådet igjen blir fulltallig. Det føres vanlig protokoll over valget, som forelegges den sentrale kontrollkomiteen til godkjenning. For opprettelse av ressursgrupper, se kommentarer til Generalsekretæren står for den daglige ledelsen av Norges Røde Kors. I vurderingen av hva som ligger i uttrykket daglig ledelse må det ikke bare tas hensyn til sakens art og betydning isolert sett, men også hvilken betydning den kan ha for Norges Røde Kors på lengre sikt. Uttrykket må ses i sammenheng med fullmaktsbestemmelsen i bestemmelsens 2. ledd. Begrepene av stor betydning og uvanlig art må vurderes med utgangspunkt i Røde Kors formål, prinsippene, langtidsplaner og virksomhetens størrelse målt i omsetning og antall ansatte. Det vises for øvrig til aksjeselskapsloven, teori og praksis knyttet til den analoge bestemmelsen for daglig leder i aksjeselskaper. 34. Kontrollkomiteen er ved sin oppnevnelse (valg) og sin instruks gitt fullmakt til å handle på Landsmøtets vegne i landsmøteperioden. Kontrollkomiteen kan derfor i sin funksjon sammenlignes med en form for generalforsamling i likhet med hva man har for aksjeselskap. Behandling av årsregnskap og beretning bør foregå i plenum, slik at hele Kontrollkomiteen er samlet. 35. Lokalforeningene skal ha samme vekttall i avgjørelsesprosessen på Landsmøtet. I likhetsprinsippet som er nedfelt i prinsippet om Universalitet er det understreket at alle Røde Kors-foreninger skal være like. En stor forening skal derfor ikke ha fortrinn for en liten en. I alle internasjonale Røde Kors-fora, det være seg f.eks. Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-konferansen eller generalforsamlingen i Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger har hver nasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-forening bare én stemme. Det er derfor riktig å overføre dette prinsippet når det gjelder lokalforeningers representasjon på Landsmøtet. Lederen, eventuelt nestlederen ved forfall, i lokalforeningen, distriktsstyret og distriktsrådene deltar som representant på Landsmøtet. Dersom verken leder eller nestleder kan møte, har distriktsstyret fullmakt til å gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. 36. Landsmøtet har som Røde Kors høyeste myndighet absolutt og overordnet avgjørelsesmyndighet hva angår vedtak/beslutninger i organisasjonen. Dette tilsier at de respektive ledd gir sin representasjon i Landsmøtet meget høy prioritet. Valgkomiteen er selvstendig i sin vurdering og innstilling av kandidater til ulike verv så vel til Kontrollkomité som til Landsstyre. Valgkomiteen bør imidlertid sørge for en balansert sammensetning i sine forslag, slik at det tas nødvendig hensyn til oppgavenes innhold, styrets ansvar og kandidatenes samlede kompetanse. Minoritetsbakgrunn samt geografisk og kjønnsmessig fordeling av kandidatene bør også vektlegges. 20

21 Personer som har innehatt samme tillitsverv i landsforeningen i tre valgperioder sammenhengende, bør ikke motta gjenvalg, med mindre slikt gjenvalg er spesielt ønskelig. Tilsvarende bør gjelde også innen Røde Kors forskjellige andre ledd. 37. Bestemmelsen om å fortsette i vervet til nyvalg har funnet sted gjelder også de ansattes representant. 39. Det sentrale råd informeres om årets virksomhet etter kontrollkomiteens behandling og godkjenning (attestasjon). Rådet er en viktig medspiller i kommunikasjonen mellom de lokale ledd og Landsstyret. Det har egne retningslinjer for sin virksomhet gitt av Landsmøtet. Eventuelle endringer i retningslinjene må derfor fremmes som bestemt for forslag til Landsmøtet. Det er en forutsetning at Landsstyret konsulterer Det sentrale råd i saker av betydning for de ytre ledd og som krever generell oppslutning, eller i saker som er av prinsipiell betydning. Det ligger til Landsstyret selv å utvise skjønn om nødvendigheten av slike drøftelser. Det er en forutsetning at Rådet medvirker til egne arbeidsoppgaver. 40. I tillegg til at presidenten er til stede på rådets møter (jf. pkt. 6 i retningslinjer for Det sentrale råd), er det naturlig at de to visepresidentene er til stede i rådets møter. 21

22 Hovedprogram for Røde Kors Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse Mangfold og lokal variasjon er Røde Kors styrke. Det finnes imidlertid noen brede kjerneområder som binder oss sammen over hele landet og over hele verden der alle Røde Kors-foreninger har utviklet gode aktiviteter og der behovet for Røde Kors innsats vil øke i årene som kommer. 1 Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden : 1. Røde Kors skal være talsperson for mennesker i sårbare livssituasjoner, og sikre oppslutning om internasjonal humanitær rett. 2. Røde Kors skal handle når ulykker og katastrofer rammer. 3. Røde Kors skal gi hjelp og omsorg til mennesker i sårbare livssituasjoner. 4. Røde Kors skal være en uavhengig, attraktiv, inkluderende og medlemsstyrt frivillig organisasjon. ******* I landsmøteperioden skal vi prioritere våre oppgaver etter følgende kriterier: 1. Det skal foreligge et udekket behov hos mennesker i sårbare livssituasjoner. 2. Aktiviteten følger naturlig av vårt oppdrag og er i henhold til våre prinsipper. 3. Behovene er ikke dekket av andre med bedre kompetanse eller mer naturlig forankring. 4. Røde Kors har kompetanse og ressurser til å utføre oppgaven. Hovedprogrammet er vedtatt av Landsmøtet og alle tillitsvalgte i Røde Kors i Norge forplikter seg til å følge opp Hovedprogrammet i organisasjonsleddenes årlige planer tilpasset lokale behov. Røde Kors i Norge skal utøve behovsrelaterte, humanitære aktiviteter i lokalsamfunnet gjennom sine lokalforeninger, støttet av distriktsorganisasjonen. Distriktet skal bistå lokale ledd med rådgivning og kompetansetiltak og være pådriver overfor lokale ledd slik at målsettinger i Hovedprogrammet nås. Distriktet skal være koordinator for lokale ledd og bindeledd mellom lokalt og nasjonalt nivå i organisasjonen. 1 Strategy

23 1. Røde Kors skal være talsperson for mennesker i sårbare livssituasjoner, og sikre oppslutning om internasjonal humanitær rett Alle mennesker har rettigheter, uansett om de er ofre for væpnet konflikt eller naturkatastrofer, om de lever skjult eller sitter i fengsel, om de er på vei ut av misbruk og sosial isolasjon eller på vei inn i det norske samfunnet. Stadig mer kompliserte konfliktbilder setter internasjonal humanitær rett under press, og de humanitære konsekvensene av våpnene som benyttes, kan føre til behov for utvikling eller styrking av internasjonal humanitær rett. Røde Kors bygger sine aktiviteter og sitt engasjement på at enkeltmenneskers rettigheter skal respekteres. Der internasjonal humanitær rett eller menneskerettigheter utfordres, er det Røde Kors sitt oppdrag å beskytte mennesker i sårbare situasjoner. Røde Kors i Norge: sikrer forankring av sine aktiviteter og budskap i Røde Kors prinsipper, internasjonal humanitær rett, menneskerettigheter og Røde Kors-bevegelsens styrende vedtak fremmer kunnskap om internasjonal humanitær rett i samarbeid med alle deler av Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsen. Røde Kors i Norge bidrar til utvikling av nasjonale og internasjonale forpliktelser som gir økt beskyttelse for mennesker i sårbare livssituasjoner. Røde Kors i Norge er talsperson overfor myndigheter, private aktører og offentlighet mot urettferdighet, overgrep og brudd på menneskers rettigheter. I landsmøteperioden betyr dette å: Lokalt være en synlig humanitær aktør som sier i fra der vi ser at urettferdighet og overgrep finner sted i lokalsamfunnet. utvikle tillitsvalgte til å bli gode talspersoner som deltar aktivt i samfunnsdebatten. bidra til oppslutning om internasjonal humanitær rett. opparbeide god kontakt med lokale myndigheter, private aktører og andre frivillige organisasjoner. være en aktiv pådriver for et trygt og tolerant lokalsamfunn. Nasjonalt utvikle kunnskap om internasjonal humanitær rett og menneskerettigheter i organisasjonen. spre kunnskap om og si i fra ved brudd på internasjonal humanitær rett. utvikle organisasjonens standpunkter basert på Røde Kors-prinsippene, nasjonal og internasjonal lovgivning og vedtak samt erfaring og kunnskap fra Røde Korsaktiviteter. 23

24 arbeide aktivt med myndighetskontakt på nasjonalt plan og utvikle gode nettverk med myndigheter, private aktører, andre frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner. sikre forståelse og respekt for viktigheten av et nøytralt humanitært handlingsrom nasjonalt og internasjonalt. være en synlig humanitær aktør med klare budskap innen prioriterte områder. Internasjonalt bidra til å styrke Røde Kors og Røde Halvmåne- bevegelsens arbeid for økt forståelse og respekt for menneskers humanitære behov og rettigheter i sårbare situasjoner. samarbeide med Røde Kors og Røde Halvmåne- bevegelsen om politikkutvikling og påvirkning av institusjoner og myndigheter. delta aktivt i Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsens arbeid for forpliktende internasjonale avtaler som styrker menneskers rettigheter og begrenser lidelse og nød. forebygge og bekjempe misbruk av emblemene slik at de bevarer sin kraft til å beskytte ofrene og de som kommer dem til unnsetning. 24

Lover for Røde Kors. (av oktober 1865 og senere endringer, sist av 5.10.2008)

Lover for Røde Kors. (av oktober 1865 og senere endringer, sist av 5.10.2008) Lover for Røde Kors (av oktober 1865 og senere endringer, sist av 5.10.2008) KAPITTEL I FORMÅL EMBLEM 1. Norges Røde Kors er stiftet 22. september 1865 på grunnlag av den resolusjon som ble vedtatt på

Detaljer

LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2011

LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2011 KAPITTEL I FORMÅL EMBLEM LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2011 1. Norges Røde Kors er stiftet 22. september 1865 på grunnlag av den resolusjon som ble vedtatt på Den internasjonale Konferanse

Detaljer

Kommentarer til Lover for Røde Kors

Kommentarer til Lover for Røde Kors Kommentarer til Lover for Røde Kors Sist oppdatert etter landsstyrets møte 12. des. 2014 1. Ifølge bestemmelsene skal Røde Kors drive sin virksomhet i samsvar med Den internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2014

LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2014 LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2014 KAPITTEL I FORMÅL EMBLEM 1. Norges Røde Kors er stiftet 22. september 1865 på grunnlag av den resolusjon som ble vedtatt på Den internasjonale Konferanse

Detaljer

Forslag til reviderte lover KAPITTEL I FORMÅL EMBLEM

Forslag til reviderte lover KAPITTEL I FORMÅL EMBLEM Forslag til reviderte lover KAPITTEL I FORMÅL EMBLEM 1. Norges Røde Kors er stiftet 4. november 1865 på grunnlag av den resolusjon som ble vedtatt på Den internasjonale Konferanse i Genève i 1863. Foreningens

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

LOVER FOR. Vedtatt av Årsmøtet 25. april 2015

LOVER FOR. Vedtatt av Årsmøtet 25. april 2015 LOVER FOR Vedtatt av Årsmøtet 25. april 2015 Godkjent av Landsstyrets AU 21. juni 2015 Kapittel I. Formål 1. Nordland Røde Kors, som er stiftet den 18. april 1923, er et selvstendig organisasjonsledd og

Detaljer

Vedtak og orienteringer av varig verdi

Vedtak og orienteringer av varig verdi Vedtak og orienteringer av varig verdi VOVV oppdatert februar 2013 Side 1 av 123 Røde Kors-prinsippene HUMANITET Røde Kors formål er å forebygge og lindre menneskelig nød og lidelse, samt å sikre respekt

Detaljer

Sak 7. Lover for Røde Kors

Sak 7. Lover for Røde Kors Sak 7. Lover for Røde Kors Redaksjonskomiteens forslag 6. Røde Kors deltar i humanitær og sosial virksomhet ved bl.a.: å yte hjelp til ofre for væpnede konflikter, naturkatastrofer og ulykker nasjonalt

Detaljer

Bestemmelser for valg i Røde Kors

Bestemmelser for valg i Røde Kors Bestemmelser for valg i Røde Kors Vedtatt av Landsstyret 9. desember 2011, sist endret 4. juni 2017 I. GENERELLE VALGREGLER 1. Valgbarhet 1.1. Dersom noen av valgkomiteens medlemmer stiller til valg, må

Detaljer

Konkret forslag: Beholde dagens tekst «4 medlemmer som velges fra og av Det sentrale råd»

Konkret forslag: Beholde dagens tekst «4 medlemmer som velges fra og av Det sentrale råd» Lover Forslag: Trukket Sak nummer: sak 8, Vedlegg 1 Paragraf (lover): 29 Beholde dagens tekst «4 medlemmer som velges fra og av Det sentrale råd» Forslaget fremmes av: Røde Kors: Stjørdal Inge Auran Delegatnummer:

Detaljer

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse Mangfold og lokal variasjon er Røde Kors styrke. Det finnes imidlertid noen brede kjerneområder som binder oss sammen over hele landet

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

LOVER FOR Lover for Bodø Røde Kors. Vedtatt på årsmøte

LOVER FOR Lover for Bodø Røde Kors. Vedtatt på årsmøte LOVER FOR Lover for Bodø Røde Kors Vedtatt på årsmøte 17.02 2016 Godkjent av Nordland Røde Kors distriktsstyre 13.02 2017 Kapittel formål 1 Bodø Røde Kors er stiftet den 20. oktober 1914. Den er en selvstendig

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010) 1 Formål 1.1 Organisasjonens navn er Artistorganisasjonen GramArt. 1.2 GramArt har til oppgave å arbeide for,

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

LOVER FOR FANA RØDE KORS. Vedtatt på årsmøte i Fana Røde Kors den 6. Mars 2009 Godkjent av distriktsstyret den 10 februar 2010.

LOVER FOR FANA RØDE KORS. Vedtatt på årsmøte i Fana Røde Kors den 6. Mars 2009 Godkjent av distriktsstyret den 10 februar 2010. LOVER FOR FANA RØDE KORS Vedtatt på årsmøte i Fana Røde Kors den 6. Mars 2009 Godkjent av distriktsstyret den 10 februar 2010. 1 Kapittel I. Formål 1. Fana Røde Kors er stiftet den 8.november 1946. Den

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening Vedtekter for Transportbedriftenes Landsforening Ajourført 8.6.2009 2 FORMÅL 1-1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet. Landsforeningen skal virke for at medlemsbedriftene

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund ble stiftet 15. februar 1983. Vedtektene ble vedtatt på Landsmøtet den 8. juni 2011 og sist endret på Landsmøtet den 14. mai 2013. KAPITTEL

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP).

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP). Vedtekter for Statens vegvesens (SVP). Vedtatt på stiftelsesmøtet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998 (Sist endret på Landsmøtet 2. juni 2016) Kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet pr. 1.1.2011. 1. Formål.

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER.

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. Vedtatt av Representantskapsmøtet 2016 (revidert pr. 4. juni 2016) Forrige revisjoner foretatt: Lovendringer vedtatt av representantskapsmøtet 4. juni 2016 Lovendringer vedtatt

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk plastikkirurgisk forening, forkortet NPKF. På engelsk betegnes

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993.

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993. Forslag til justerte lover for MIFF. I møte onsdag 10. februar 2016 vedtok hovedstyret enstemmig å anbefale MIFFs generalforsamling 17. april 2016 å godkjenne disse nye lovene. Se også vedlagt dokument

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland Vedtekter Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Oppland forkortet NSFLSL Oppland 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 26.10.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS)

Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS) Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS) 1 Navn Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS). Det engelske navnet er Norwegian Nursing Research Society in Norwegian Nurses Organisation.

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 16. juni 2015 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004, 3. juni 2009 og 16. juni 2015 1. Organisasjon Det Kongelige

Detaljer

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe Vedtekter for nymusikks komponistgruppe (oppdatert ved årsmøtet 23.02.2017, godkjent av landsmøtet i nymusikk 28.04.2016) 1. Formål nymusikks komponistgruppe (heretter forkortet NMK) er en organisasjon

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL: 1 Organisasjonens navn er: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, forkortet til FORF. 2 FORF har som

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016

VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016 VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016 1 Formål Faggruppe NOR skal bidra til å oppfylle NFFs formål i samsvar med forbundets

Detaljer

A. Medlemmer: Medlemskap i faggruppen er åpent for medlemmer i NSF som imøtekommer de krav til medlemskap som faggruppa for øvrig fastsetter.

A. Medlemmer: Medlemskap i faggruppen er åpent for medlemmer i NSF som imøtekommer de krav til medlemskap som faggruppa for øvrig fastsetter. Vedtekter for NSFs faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus Vedtatt på GF 8. mai 2012 (Etter NSFs mal vedtatt på Landsmøte 2011) 1 Navn Faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus,

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

medlem. Er styrets beslutning om dette ikke enstemmig, forelegges saken for et medlemsmøte. Gjelder innstillingen et styremedlem, forelegges saken i

medlem. Er styrets beslutning om dette ikke enstemmig, forelegges saken for et medlemsmøte. Gjelder innstillingen et styremedlem, forelegges saken i Vedtekter Vedtekter for Romerike Tannlegeforening Sist endret 23.10.2013 1 Formål Foreningens formål er å ivareta standens interesser faglig, sosialt og økonomisk og å fremme et kollegialt samhold. 2 Medlemsformål

Detaljer

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund ble stiftet 15. februar 1983. Vedtektene ble vedtatt på Landsmøtet den 8. juni 2011 og sist endret på Landsmøtet den 9. mai 2017. KAPITTEL

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013

VEDTEKTER. Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013 VEDTEKTER Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013 Kapittel I - Personellforbundets vedtekter 1 Formål Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som står tilknyttet

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

Lov for Unge Høyres Landsforbund 1 2 4

Lov for Unge Høyres Landsforbund 1 2 4 Lov for Unge Høyres Landsforbund Vedtatt på Landsmøtet i Bergen 1946 med forandringer på Landsmøtene i Sandefjord 1949, Hamar 1951, Stavanger 1953, Bergen 1955, Oslo 1957, Oslo 1959, Haugesund 1961, Sandefjord

Detaljer

revidert 27. mars 2017

revidert 27. mars 2017 V E DT E K T E R revidert 27. mars 2017 Lokaltrafikkhistorisk forening ble stiftet i Oslo 19. april 1966. 1 Formål Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) er en upolitisk forening som på idealistisk grunnlag

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

Lov. For Hallingdal Tråvlag

Lov. For Hallingdal Tråvlag Lov For Hallingdal Tråvlag Stiftet 10. mai 1985 Vedtatt den 10. mai 1985 med senere endringer på lagets generalforsamling senest av 31. januar 2008 Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn Hallingdal tråvlag

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt)

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) Vedtekter En undergruppe av OHF Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) 1. Formål Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling

Detaljer

VEDTEKTER FOR ICF NORGE

VEDTEKTER FOR ICF NORGE VEDTEKTER FOR ICF NORGE 1. ORGANISASJONENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Organisasjonens navn er ICF Norge. Organisasjonen er registrert som en ikkekommersiell ideell organisasjon, og har organisasjonsnummer 992

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer