Vedtekter for Forsvarets seniorforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for Forsvarets seniorforbund"

Transkript

1 Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund ble stiftet 15. februar Vedtektene ble vedtatt på Landsmøtet den 8. juni 2011 og sist endret på Landsmøtet den 14. mai KAPITTEL 1: GRUNNLEGGENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål Forsvarets seniorforbund (FSF) er en landsomfattende og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon, for og av pensjonister, som har til formål å: a. Ivareta og fremme eldrepolitiske interesser, herunder pensjonistenes økonomiske, helsemessige og kulturelle interesser, og styrke pensjonistenes stilling i samfunnet. b. Ivareta og fremme medlemmenes sosiale og velferdsmessige interesser. c. Styrke Forsvarets stilling i samfunnet. 1-2 Oppgaver FSFs formål søkes oppnådd gjennom samarbeid med forbundets avdelinger, sentrale militære og politiske myndigheter, forsvarstilsattes tjenestemannsorganisasjoner, landsomfattende organisasjoner, offentlige myndigheter og næringslivet. For Forsvaret er dette regulert i Bestemmelser om samarbeid og støtte til Forsvarets seniorforbund og tilknyttede avdelinger. 1-3 Organisasjon og virkeområde FSFs besluttende organer er: a. Landsmøtet b. Landsstyret c. Lokalavdelingene FSFs øvrige organer er:

2 d. Lederkonferansen(-e) e. Regionmøtet 1-4 Medlemskap FSF tar opp medlemmer som på bakgrunn av tjeneste i Forsvaret har opparbeidet rett til tjenestepensjon fra Statens Pensjonskasse (SPK). Likeledes tas opp som medlemmer deres ektefeller eller samboere samt etterlatte ektefeller eller samboere. Med Forsvaret menes i denne sammenheng også Forsvarsdepartementet og alle underliggende etater. I tillegg til medlemmer som oppfyller ovennevnte krav, kan det tas opp som medlemmer i forbundet personer som har eller har hatt en spesiell tilknytning til Forsvaret. Dette kan eksempelvis være personell med tidligere tjeneste i Forsvaret, HV-befal, veteraner fra internasjonale operasjoner eller personer som på en positiv måte støtter opp rundt Forsvarets posisjon i samfunnet. Likeledes deres ektefeller og samboere. Medlemskap i forbundet skal primært skje ved tilknytning til den avdeling vedkommende geografisk hører til. Ved slik tilknytning delegeres vurdering og avgjørelse om medlemskap til avdelingene. Medlemmene administreres av avdelingene som periodisk rapporterer antall tilknyttede medlemmer til forbundet etter fastlagte retningslinjer. For personer som ikke ønsker lokal medlemstilknytning, kan det innvilges medlemskap som knyttes direkte opp til forbundet. Forbundet sentralt vurderer da om medlemskap kan innvilges. Medlemmer med direkte tilknytning administreres sentralt av forbundet, men gis normalt ikke lokal oppfølging på linje med ordinær tilknytning til en avdeling. Ønsker et medlem å bli overflyttet til en annen avdeling, kan dette skje ved henvendelse til FSF sentralt. Ønsker et medlem å melde seg ut av organisasjonen må det enkelte medlem selv skriftlig gi melding til forbundet om dette med kopi til lokalavdelingen.

3 KAPITTEL 2: GENERELLE BESTEMMELSER 2-1 Hederstegn Forsvarets seniorforbunds hederstegn er forbundets høyeste utmerkelse. Forslag til kandidater kan fremmes av enkeltpersoner, avdelinger eller av landsstyret. Det skal følge en skriftlig begrunnelse med forslaget. Landsstyrets vedtak om tildeling krever 2/3 flertall. Hederstegnet tildeles på forbundets første landsmøte etter vedtaket. 2-2 Kontingent Medlemmene betaler en årlig kontingent til forbundet som fastsettes av landsmøtet, i tillegg betales en lokalt fastsatt kontingent. Kontingent for medlemmer som administreres av forbundet sentralt, fastsettes av landsmøtet. Det svares kontingent for alle medlemmer pr 31. desember foregående år. Medlemmer som melder seg inn etter 1. august, betaler bare medlemskontingent til forbundet, ikke til avdelingen for angjeldende år. Disse gis imidlertid gyldig medlemskap fra innmeldingsdato. 2-3 Dokumentstruktur Ledelse av forbundet skal ha grunnlag i: a. Rullerende strategidokument for tre landsmøteperioder b. Handlingsplan med rammebudsjett for landsmøteperioden c. Årlig virksomhetsplan med budsjett 2-4 Regnskap FSFs regnskapsår regnes fra 1. januar til 31. desember og skal årlig revideres av valgte revisorer. 2-5 Sikringsfond FSFs sikringsfond har som formål å sikre økonomisk handlefrihet. Fondets størrelse og retningslinjer for bruk, fastsettes av landsmøtet.

4 2-6 Valgbarhet Alle medlemmer er valgbare til tillitsverv i Forsvarets seniorforbund og dets organisasjonsledd. Personell som innehar tillitsverv i andre ikke samarbeidende pensjonistforbund/-foreninger er ikke valgbare til tillitsverv innen Forsvarets seniorforbund. 2-7 Tolkning av vedtektene Tolkning av forbundets vedtekter foretas av landsstyret og forelegges første ordinære landsmøte. 2-8 Endring av vedtektene Endring av vedtektene kan bare foretas på ordinært landsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten. Det kreves 2/3 flertall. 2-9 Utelukkelse Landsstyret kan med 2/3 flertall vedta å utelukke avdelinger og medlemmer fra forbundet når disse opptrer i strid med forbundets vedtekter. Vedtaket kan, med oppsettende virkning, påklages til landsmøtet Oppløsning Forslag om oppløsning av forbundet behandles på første landsmøte etter at forslaget er fremsatt. Forslaget krever 2/3 flertall. I tillegg må vedtaket behandles og vedtas med 2/3 flertall på et etterfølgende landsmøte for å være gyldig. Dersom landsmøtet vedtar oppløsning, skal landsmøtet fatte vedtak om disponering av forbundets midler. Oppløsning av forbundets avdelinger skal godkjennes av landsstyret. KAPITTEL 3: LANDSMØTET 3-1 Myndighet Landsmøtet er FSFs høyeste myndighet og holdes hvert annet år, normalt innen utgangen av juni måned.

5 3-2 Representasjon På landsmøtet møter: a. Med stemme, tale og forslagsrett: I. Landsstyret II. Avdelingenes valgte delegater b. Uten stemmerett, men med tale og forslagsrett: I. Landsstyremedlemmer når det gjelder godkjennelse av beretning og regnskaper. c. Med talerett: I. Vararepresentanter til landsstyret II. Æresmedlemmer og medlemmer som innehar forbundets hederstegn d. Med tale og forslagsrett i saker som ligger innenfor komiteen eller utvalgets arbeidsområde: I. Medlemmer av utvalg etter landsstyrets bestemmelser II. Revisorer III. Valgkomiteens medlemmer e. Avdelingenes representasjon fordeles slik: I. Inntil 200 tilknyttede medlemmer: 1 representant II tilknyttede medlemmer 2 representanter III tilknyttede medlemmer 3 representanter IV tilknyttede medlemmer 4 representanter V. 801 tilknyttede medlemmer eller mer 5 representanter Representasjonen er basert på antall betalende medlemmer tilknyttet avdelingene pr 31. desember det foregående år. 3-3 Innkalling a) Varsel om landsmøte sendes senest tolv uker før møtedato b) Frist for innmelding av saker som ønskes behandlet på landsmøtet, må være innsendt innen ti uker før landsmøtet c) Innkalling og valgkomiteens forslag, sendes ut senest fire uker før landsmøtets start. 3-4 Beslutningsmyndighet Lovlig innkalt landsmøte er beslutningsdyktig med det antall godkjente representanter som møter. Landsmøtet kan bare behandle saker som er oppført på sakslisten.

6 3-5 Stemmegivning Med mindre annet er bestemt i vedtektene, skal et vedtak for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Blanke stemmer skal anses som avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. 3-6 Landsmøtets oppgaver Landsmøtet skal behandle: a. Konstituering b. Beretning c. Regnskap d. Innkomne forslag e. Fastsette kontingent til forbundet, både for medlemmer direkte tilknyttet forbundet og for medlemmer tilknyttet avdelingene f. Vedta strategiplan g. Vedta handlingsplan med rammebudsjett h. Foreta følgende valg til landsstyret etter forslag fra valgkomiteen: I. Leder II. Nestleder III. Forbundssekretær IV. Organisasjonssekretær V. Kasserer VI. Velge representanter med vararepresentanter fra hver region i. Leder, nestleder, forbundssekretær, organisasjonssekretær og kasserer velges ved særskilte valg. j. Foreta følgende øvrige valg: I. Valgkomité med leder og to medlemmer samt to varamedlemmer II. To revisorer med to varamedlemmer KAPITTEL 4: EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE 4-1 Ekstraordinært landsmøte Ekstraordinært landsmøte innkalles av landsstyret med minst 2 ukers varsel etter: a. Vedtak av landsmøtet eller b. Enstemmig vedtak av landsstyret eller c. Krav fra minst 1/4 av avdelingene

7 Ekstraordinært landsmøte gjennomføres som ordinært landsmøte, men skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket, eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære landsmøtet. KAPITTEL 5: LANDSSTYRET 5-1 Myndighet Landsstyret er forbundets høyeste myndighet mellom to landsmøter 5-2 Sammensetning Landsstyret består av leder, nestleder, forbundssekretær, organisasjonssekretær, kasserer og styremedlemmer fra regionene 5-3 Beslutningsdyktighet Landsstyret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederen, eventuelt nestlederens stemmegivning avgjørende 5-4 Innkalling Lederen innkaller til styremøte minst 4 ganger om året. Landsstyremøter skal også holdes når et flertall av landsstyrets medlemmer krever det. Innkalling vedlagt agenda og relevante dokumenter skal sendes medlemmer og varamedlemmer senest 2 uker før møtet. Gjenpart av innkalling med saksliste sendes i tillegg til alle avdelingene. 5-5 Referat Referat fra landsstyrets møter sendes alle avdelingene, landsstyrets medlemmer og varamedlemmer. 5-6 Oppgaver Landsstyrets oppgaver er å: a. Lede forbundet og forvalte forbundets midler etter vedtektene og vedtak fattet av landsmøtet b. Oppnevne underutvalg, f. eks Arbeidsutvalg c. Gi nødvendige fullmakter til den daglige driften av forbundet d. Følge opp driften av forbundet e. Godkjenne opprettelse og nedleggelse av avdelinger

8 f. Vedta årlig virksomhetsplan med budsjett g. Foreslå medlemmer til valgkomité h. Utarbeide beretning og legge fram revidert regnskap samt tilrettelegge alle saker for landsmøtet i. Tildele forbundets hederstegn j. Etter behov å foreta suppleringsvalg KAPITTEL 6: AVDELINGENE 6-1 Avdelinger Der forholdene ligger til rette for det, kan det opprettes lokale avdelinger under FSF. Forbundets basisvedtekter skal legges til grunn for avdelingenes vedtekter. Avdelingenes navn benevnes som Forsvarets seniorforbund, avdeling NN (FSFNN) 6-2 Oppgaver Avdelingene skal sende til forbundet: a. Innen 15. april: Referat fra årsmøtet, årsberetning, revidert regnskap og medlemsliste pr 31.desember forrige år. b. Vedtekter og vedtektsendring snarest etter at endringen har skjedd c. Periodisk alle endringer av tilknyttede medlemmer. KAPITTEL 7: LEDERKONFERANSEN(-E) 7-1 Myndighet Lederkonferansen(-e) er ikke et besluttende organ. 7-2 Hensikt Lederkonferansen(-e) skal være et forum for informasjon, inspirasjon og idéutveksling, samt et rådgivende organ for landsstyret. 7-3 Sammensetning Hvert år mellom landsmøtene holdes lederkonferansen(-e)for landsstyrets medlemmer og varamedlemmer, avdelingsledere, valgkomiteens medlemmer og gjester etter behov.

9 7-4 Innkalling Lederkonferansen(-e) innkalles med minst åtte ukers varsel. Tema som ønskes belyst fremmes senest seks uker før konferansen. Program utarbeides av landsstyret og sendes ut senest fire uker før konferansen. KAPITTEL 8: REGIONMØTET 8-1 Sammensetning Regionmøtet er et forbundsorgan for avdelingene innen et bestemt geografisk område, og består av avdelingslederne, regionens landsstyremedlem og varamedlem. Regionenes utstrekning fastsettes av Landsstyret. 8-2 Oppgaver Regionmøtet: a. Skal innstille til valgkomiteen ett landsstyremedlem og varamedlem. b. Koordinerer kandidater til fylkeskommunale (eventuelt til bydeler i større byer) eldreråd når det er flere avdelinger innen samme fylke. c. Behandler saker av felles interesse i regionen uten å fatte formelle vedtak. d. Fremmer samarbeid i regionen om aktiviteter og reiser e. Avholder årlige regionmøter. 8-3 Innkalling Regionens landsstyremedlem både innkaller til og leder regionmøtet. oooooooooooo

10 Basisvedtekter for Forsvarets seniorforbunds avdelinger Vedtekter for Forsvarets seniorforbund, avdeling NN, stiftet den Vedtatt den med senere endringer godkjent av Forsvarets seniorforbund den. KAPITTEL 1: GENERELT 1-1 Formål Forsvarets seniorforbund, avdeling NN (FSFNN) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon, for og av pensjonister, som er tilsluttet Forsvarets seniorforbund (FSF) og har som formål å: a. Ivareta og fremme eldrepolitiske interesser, herunder pensjonistenes økonomiske, helsemessige og kulturelle interesser, og styrke pensjonistenes stilling i samfunnet. b. Ivareta og fremme medlemmenes sosiale og velferdsmessige interesser. c. Styrke Forsvarets stilling i samfunnet 1 2 Oppgaver Avdelingenes formål søkes oppnådd gjennom samarbeid med forbundet sentralt, vertsavdeling, andre regionale og lokale militære og sivile myndigheter, forsvarstilsattes tjenestemannsorganisasjoner samt andre regionale og lokale pensjonistorganisasjoner/foreninger. Avdelingene er forbundets lokale talerør.

11 1-3 Organisasjon Avdelingens organer er: a. Årsmøtet b. Styret Øvrige organer er: c. Medlemsmøte 1-4 Medlemskap FSF tar opp medlemmer som på bakgrunn av tjeneste i Forsvaret har opparbeidet rett til tjenestepensjon fra Statens Pensjonskasse (SPK). Likeledes tas opp som medlemmer deres ektefeller eller samboere samt etterlatte ektefeller eller samboere. Med Forsvaret menes i denne sammenheng også Forsvarsdepartementet og alle underliggende etater. I tillegg til medlemmer som oppfyller ovennevnte krav, kan det tas opp som medlemmer i forbundet personer som har eller har hatt en spesiell tilknytning til Forsvaret. Dette kan eksempelvis være personell med tidligere tjeneste i Forsvaret, HV-befal, veteraner fra internasjonale operasjoner eller personer som på en positiv måte støtter opp rundt Forsvarets posisjon i samfunnet. Likeledes deres ektefeller og samboere. Medlemskap i forbundet skal primært skje ved tilknytning til den avdeling vedkommende geografisk hører til. Ved slik tilknytning delegeres vurdering og avgjørelse om medlemskap til avdelingene. Medlemmene administreres av avdelingene som periodisk rapporterer antall tilknyttede medlemmer til forbundet etter fastlagte retningslinjer. For personer som ikke ønsker lokal medlemstilknytning, kan det innvilges medlemskap som knyttes direkte opp til forbundet. Forbundet sentralt vurderer da om medlemskap kan innvilges. Medlemmer med direkte tilknytning administreres sentralt av forbundet, men gis normalt ikke lokal oppfølging på linje med ordinær tilknytning til en avdeling. Ønsker et medlem å bli overflyttet til en annen avdeling, kan dette skje ved henvendelse til FSF sentralt.

12 1-5 Hedersbevisninger Årsmøtet fastsetter hvilke hedersbevisninger avdelingen skal ha. Tildeling av hedersbevisninger vedtas av styret basert på innkomne forslag. Styret kan selv fremme kandidater til dette. Tildeling finner sted på årsmøte eller ved en annen passende anledning. 1-6 Forbundets hederstegn Forslag om tildeling av forbundets hederstegn til fortjente medlemmer, oversendes landsstyret for behandling 1-7 Medlemskontingent Avdelingens medlemskontingent fastsettes av årsmøtet. Landsmøtet fastsetter kontingent pr medlem til forbundet. 1-8 Stemmerett og valgbarhet Alle medlemmer er valgbare til tillitsverv i avdelingen, som representant til landsmøtet eller møte i overordnede organisasjonsledd. Personer som innehar tillitsverv i andre ikke samarbeidende pensjonistforbund/-foreninger er ikke valgbare til tillitsverv innen Forsvarets seniorforbund. Styrets medlemmer har ikke stemmerett når det gjelder godkjenning av beretning og regnskap de selv har vært med på å utarbeide. Avdelingens revisorer har ikke stemmerett når det gjelder godkjenning av regnskap de selv har revidert. 1 9 Utelukkelse Styret kan med 2/3 flertall vedta å innstille til landsstyret om utelukkelse av medlemmer som opptrer i strid med avdelingens formålsparagraf eller med sin opptreden skader avdelingen og/eller forbundet. Vedtak om slik innstilling kan med oppsettende virkning påklages til årsmøtet Tolkning og vedtektsendring Dersom det reises tvil om tolkning av basisvedtektene, skal dette forelegges landsstyret til uttalelse. Vedtektsendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i avdelingen etter å ha vært oppført på sakslisten, og

13 krever 2/3 flertall. Når årsmøtet har vedtatt vedtektsendringer, skal disse sendes landsstyret til godkjenning Melding til forbundet Avdelingene skal sende/melde til forbundet: a. Innen 15. april: Protokoll fra årsmøtet, årsberetning, revidert regnskap og liste over betalende medlemmer pr 31. desember forrige år. b. Vedtak om vedtektsendring sendes snarest for godkjenning. Ved godkjenning av vedtektene trer disse i kraft fra den dato forbundet har bestemt. c. Periodisk alle endringer av tilknyttede medlemmer Oppløsning Forslag om oppløsning av avdelingen behandles på første årsmøte etter at forslaget er fremsatt. Forslaget krever 2/3 flertall. Vedtaket må for å være gyldig behandles og vedtas med 2/3 flertall på et etterfølgende årsmøte. Forslag om oppløsning sendes deretter landsstyret for godkjenning. Dersom vedtak om oppløsning godkjennes av landsstyret, skal avdelingens aktiva oppbevares av forbundet. Ved eventuell gjenopprettelse av avdelingen tilbakeføres aktiva. Er avdelingen ikke gjenopprettet innen tre år tilfaller aktiva FSF. KAPITTEL 2: ÅRSMØTE 2 1 Myndighet Årsmøtet er avdelingens høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av mars måned. 2 2 Innkalling a. Varsel om årsmøtet sendes medlemmene minst fire uker før møtedato b. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må være innsendt til styret innen to uker før årsmøte.

14 c. Innkalling med fullstendig saksliste og tilhørende saksdokumenter, styrets innstillinger gjøres tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. 2 3 Beslutningsmyndighet Lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antall tilstedeværende styremedlemmer. 2 4 Stemmegivning Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Med mindre annet er vedtektsfestet må vedtak for å være gyldig, vedtas med alminnelig flertall. Ingen representant har mer enn en stemme. 2 5 Årsmøtets oppgaver. Årsmøtet skal: a. Konstituere seg selv b. Behandle årsberetningen c. Behandle regnskapet. d. Behandle innkomne forslag. e. Fastsette medlemskontingent for inneværende år. f. Behandle og godkjenne handlingsplan m/ budsjett. g. Foreta valg Styrets medlemmer med varamedlemmer velges primært for to år om gangen. Valgkomité og revisorer med vararepresentanter velges også for to år. Årsmøtet kan foreta nødvendige tillempinger for å bevare kontinuitet i styret og sikre lokalavdelingens fortsatte drift. 2-6 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte i avdelingen innkalles av avdelingens styre med minst to ukers skriftlig varsel etter: a. Vedtak på årsmøte i avdelingen eller b. Vedtak i styret eller c. Skriftlig krav fra minst 1/3 av medlemmene

15 Ekstraordinært årsmøte gjennomføres som et ordinært årsmøte, men skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling til det ekstraordinære årsmøte. KAPITTEL 3: STYRET 3 1 Myndighet Styret er avdelingens høyeste myndighet mellom to årsmøter og består av leder,( nestleder,) sekretær, kasserer og styremedlem (-mer), evt. Varamedlem (-mer). 3 2 Oppgaver Styret skal med ansvar overfor årsmøtet: a. Lede avdelingen og forvalte dens midler i henhold til vedtektene og vedtak fattet på årsmøtet. b. Gjøre vedtak i alle administrative saker c. Foreta de nødvendige disposisjoner for avdelingens drift d. Trekke opp retningslinjer for virksomheten innenfor den ramme årsmøtet har satt e. Oppnevne komiteer/utvalg som anses nødvendig og fastsette deres mandat f. Innkalle til årsmøte og medlemsmøter g. Representere avdelingen utad Styret holder møter etter behov, eller når et flertall av styrets medlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Referat/protokoll fra styrets møter sendes alle styrets medlemmer og varamedlemmer. KAPITTEL 4: DIVERSE 4 1 Forhold til forbundets vedtekter Basisvedtekter for Forsvarets seniorforbunds avdelinger er obligatorisk for avdelingene. Avdelingene kan vedta tilleggsbestemmelser der dette ikke er i strid med forbundets vedtekter eller basisvedtektene. Vedtektsendringer som gjøres av landsmøtet og som berører basisvedtektene, skal automatisk og uten

16 opphold gjøres gjeldende for avdelingene fra den dato som landsmøtet har bestemt. 4 2 Avdelingene forpliktes til å benytte forbundets navn og logo i sin egen profilering. Verifisert av Landsstyret den 26. september 2013 oooooooooooo Vedtekter for Forsvarets seniorforbund LM2013.docx

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 Vedtekter for Narvik Slalåmklubb, stiftet 20.01.1957, med senere endringer, senest av 19.06.2015 Godkjent av Nordland

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013

VEDTEKTER. Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013 VEDTEKTER Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013 Kapittel I - Personellforbundets vedtekter 1 Formål Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som står tilknyttet

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp

Detaljer

LOVER FOR KRISTIANSAND BADMINTON KLUBB. Stiftet 25.september 1947.

LOVER FOR KRISTIANSAND BADMINTON KLUBB. Stiftet 25.september 1947. LOVER FOR KRISTIANSAND BADMINTON KLUBB Stiftet 25.september 1947. Revidert første gang 6.mai 1998. Revidert igjen 4. mai 2012 basert på vedtak gjort i Idrettsstyret 28. november 2011. Godkjent av Vest-Agder

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis.

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis. Vedtekter 2011 2015 Vedtekter 1 FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon På selvstendig grunnlag

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 KAPITTEL I KAPITTEL II KAPITTEL III KAPITTEL IV KAPITTEL V KAPITTEL

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007.

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. 1 NAVN Forbundets navn er Norsk Bedriftsforbund - interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter. 2 FORMÅL Norsk

Detaljer

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010.

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. 1. Dagsorden: 2. Åpning/velkommen kl. 19.23 v/leif Tore 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to møtedeltakere som skal undertegne

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 2 Klubbens lover

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 2 Klubbens lover 2.7 Borgen Ils lover Lov for Borgen Idrettslag, stiftet 2. oktober 1927, med senere endringer, senest av 27. november 2014. Godkjent av Østfold Idrettskrets den 4.2.2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkrets/region

Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkrets/region

Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

Lovnorm for idrettsråd

Lovnorm for idrettsråd Ufravikelig lovnorm Generelt om lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den 1 Formål I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1) Seilforeningens formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret

Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret Ny lov for klubben basert på NIF s lov norm av 2012. Lov for Halden Skiklubb stiftet 12 januar 1891. Vedtatt den 12 januar 1891 år

Detaljer

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Vedtatt på Tromsø klatreklubbs ekstraordinært årsmøte 25. februar 2013 Innholdsfortegnelse: Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål 1-2. Organisasjon

Detaljer

LOV for Cirrus RC Flyklubb

LOV for Cirrus RC Flyklubb LOV for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklybb, stiftet 5. mars 1969, med senere endringer, senest av 14. november 2013, godkjent av Lovutvalget i Oslo idrettskrets den 27. januar 2014. I. INNLEDENDE

Detaljer