FBOT- Tips til selvangivelsen. 2,75% rente i Befalets låneordning. Skatteendringer Låneordninger og rentesatser Side 6-7.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FBOT- Tips til selvangivelsen. 2,75% rente i Befalets låneordning. Skatteendringer 2011. Låneordninger og rentesatser Side 6-7."

Transkript

1 FBOT- NR. 2 - FEBRUAR ÅRGANG Hjelp i alle livets faser! NYE ARTIKLER FAST STOFF Skatteendringer 2011 Side 2-3 Tips til selvangivelsen Side 4-5 Låneordninger og rentesatser Side 6-7 Kontakt FBOT Side 8 Boligannonser Side 9-12 Tips til selvangivelsen 2,75% rente i Befalets låneordning

2 FBOT-nytt 2/2011 Side 2 Skatteendringer 2011 Regelendringer og nye skattesatser Statsbudsjettet for 2011 med regelendringer og oppdaterte skattesatser er vedtatt av Stortinget. Regelendringene og de nye satsene trådte i kraft fra 1. januar Vi skal i det følgende presentere noen av regelendringene og gi en oversikt over de nye skattesatsene. Toppskatt - trinn 1 Innslagspunktet for toppskatt, trinn 1, økes fra kr i 2010 til kr i 2011, dvs en økning på 3,25%. Toppskatt - trinn 2 Innslagspunktet for toppskatt, trinn 2, økes fra kr i 2010 til kr i 2011, dvs en økning på 3,25%. Særfradrag for alder Særfradrag for alder som i 2010 var på kr utgår. Særfradrag for uførhet mv. Særfradrag for uførhet som i 2010 var på kr øker til kr , dvs en økning på 65,25%. Minstefradrag i lønnsinntekt Øvre grense for minstefradrag i lønnsinntekt øker fra kr i 2010 til kr i 2011, dvs en økning på 3,25%. Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid Den nedre grensen for fradrag for reiser mellom hjem og arbeid er øket fra kr i 2010 til kr i 2011, dvs en økning på 1,80%. Skatteregler for pensjonister Det er vedtatt endringer i skattereglene for pensjonister. Hensikten er å tilpasse skattereglene til pensjonsreformen. Se Finansdepartementets hjemmesider for nærmere informasjon. Flere skatteoppgjørspuljer Fra 1 jan 11 endres ligningsloven slik at det åpnes for at skatteoppgjøret for personlige skattytere kan sendes ut i flere puljer enn de to man har i dag, i første omgang ved at det produseres to, evt tre, nye skatteoppgjør i tiden mellom dagens skatteoppgjør i juni og oktober. Betalingstidspunktene for restskatt og tilgodeskatt forskyves tilsvarende, men 20 aug vil fortsatt være tidligste forfallstidspunkt for restskatt. Renter ved restskatt og tilbakebetalt skatt Fra 1 jan 11 endres bestemmelsene i skattebetalingsloven om rentetillegg og rentegodtgjørelse ved skatteavregningen. Rentesatsen er fastsatt til styringsrenten i Norges Bank, redusert med 28%.

3 FBOT-nytt 2/2011 Side 3 Skatteendringer 2011 Områder 2010-regler 2011-regler Prosentvis endring Nedre grense for å betale trygdeavgift kr kr Toppskatt, trinn 1, innslagspunkt kr kr 3,25% Toppskatt, trinn 1, sats 9,0 % 9,0 % Toppskatt, trinn 2, innslagspunkt kr kr 3,25% Toppskatt, trinn 2, sats 12,0 % 12,0 % Minstefradrag, lønnsinntekt, sats 36,0 % 36,0 % Minstefradrag, lønnsinntekt, øvre grense kr kr 3,25% Fradrag for reise mellom hjem og arbeid, nedre grense kr kr 1,8% Maksimalt fradrag for innbet. Fagforeningskontingent kr kr Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner kr kr Formuesskatten regler regler Grenser Sats Grenser Sats Kommune ,0 % ,0 % og over 0,7 % og over 0,7 % Stat ,0 % ,0 % og over 0,4 % og over 0,4 % Maksimal formuesskatt 1,1% 1,1%

4 FBOT-nytt 2/2011 Side 4 Tips til selvangivelsen I januar får alle tilsendt lønns- og trekkoppgave fra arbeidsgiver og årsoppgaver fra banker, NAV, barnehaver etc. De samme opplysninger blir også sendt Skatteetaten, som bruker dem som grunnlag for den forhåndsfylte selvangivelsen som kommer i april. Start kontrollarbeidet i januar/februar Når selvangivelsen mottas i april skal skattyter kontrollere forhåndsutfyllingen, og endre eventuelle feil. Man kan gjøre denne prosessen enklere ved at man i starten av året passer på at man har mottatt alle de oppgaver man skal, og at disse er riktige. Feil som er rettet opp i starten av året vil komme med riktig beløp i selvangivelsen, og man slipper å rette selv i april. Dersom du finner feil i din tilsendte oppgave, har du krav på å få en ny og korrekt oppgave. Ta i så fall kontakt med oppgavegiver. Oppgavegiver skal også sende en eventuell endringsoppgave til Skatteetaten. Har du ikke fått oppgavene innen 1. februar, bør du etterlyse dem så snart som mulig. Når det gjelder oppgave fra aksjonærregisteret med oversikt over beholdning i aksjer- og grunnfondsbevis (tidligere kalt beholdningsoppgave) mottas denne i slutten av mars. Har du ikke fått oppgaven, kan det være grunn til å tro at heller ikke Skatteetaten har fått opplysningene. Skal opplysningene komme med i den forhåndsutfylte selvangivelsen i april, må oppgavegiveren sende manglende oppgaver til Skatteetaten innen 1. mars. En annen side av saken er at selv om for eksempel arbeidsgiver eller annen oppgavegiver sender inn feil opplysninger, er det i siste omgang skattyter som har ansvaret, og som risikerer tillegg- eller straffeskatt. Sjekkliste typiske årsoppgaver lønns- og trekkoppgave fra arbeidsgiver og evt. biarbeidsgivere årsoppgave fra borettslag/boligaksjeselskap/boligsameie årsoppgave fra banker pensjonsoppgave fra NAV og andre trygdeutbetalere årsoppgave VPS eller aksjefond årsoppgave fra forsikringsselskap årsoppgave fra barnehaven årsoppgave fra skolefritidsordning årsoppgaver over gaver gitt til frivillige organisasjoner eller til forskning/ yrkesopplæring

5 FBOT-nytt 2/2011 Side 5 Tips til selvangivelsen Koder i lønns- og trekkoppgaven På lønns- og trekkoppgaven kan det være ført opp forskjellige beløp og koder. Kodene viser hva det enkelte beløpet gjelder. Kodene skal sikre at lønn, godtgjøringen og andre ytelser blir skattlagt på riktig måte. De mest vanlige ytelsene fører arbeidsgiveren i de faste rubrikkene på lønns- og trekkoppgaven. Det er lønn, fagforeningskontingent, premie til pensjonsordning osv. I feltet nedenfor vil det eventuelt være ført opp kode og beløp for andre ytelser for eksempel fri bil, eller godtgjørelser du har fått for å dekke utgifter på tjenestereiser. Du finner oversikt over alle kodene i kodeoversikten på nettsiden til Nedenfor gis det noen eksempler på kodegrupper i lønns- og trekkoppgaven: Serie Type ytelse 100 Lønn, honorarer, trekkpliktige naturalytelser Under denne kodegruppen innberettes lønn og annen godtgjørelse for arbeid, herunder feriepenger og sykepenger, fødselspenger, godtgjørelse til styremedlemmer mv. 300 Beløp fratrukket ved utbetalingen Denne kodegruppen omfatter alle oppgavepliktige fradrag i lønnen som eventuelt gjøres av arbeidsgiver. Herunder hører den totale innbetalte fagforeningskontingent, både når kontingenten er trukket i lønnen og når den er betalt direkte av arbeidstakeren til foreningen. Premie til pensjonsordninger og underholdsbidrag etter pålegg fra Arbeids og velferdsetatens innkrevningssentral innberettes under kodegruppen. 600 Trekkfrie utgiftsgodtgjørelser til overnatting og kost Med utgiftsgodtgjørelse menes godtgjørelse til dekning av utgifter mottakeren pådrar seg under utførelsen av arbeid, oppdrag eller verv. Under kodegruppen innberettes diettgodtgjørelse, nattillegg og antall døgn på tjenestereiser i Norge og utland. Diettgodtgjørelse skal være etter statens satser eller tilsvarende. Levering av selvangivelse Personlige skatteytere kan slippe å levere selvangivelse. Dette gjelder kun for de som ikke har endringer eller tillegg til den forhåndsutfylte selvangivelsen, som en mottar fra skatteetaten. Du er selv ansvarlig for å sjekke at innholdet er riktig. Skatteetaten legger til grunn at skatteyter samtykker i at den forhåndsutfylte selvangivelsen er korrekt utfylt, så lenge de ikke mottar endringer. I stedet for å levere selvangivelsen til skattekontoret, er det mulighet for å levere over Internett, mobiltelefon (SMS) eller telefon. Frist for å levere selvangivelsen for lønnstagere er 30. april. Annen nyttig informasjon Skatteetaten har egne hjemmesider på Internett. Her kan man generelt finne mye nyttig informasjon til hjelp ved utfylling av selvangivelsen. Oversikt over alle koder som brukes i lønns- og trekkoppgavene finnes på disse sidene. I tillegg er det tilgjengelig en modell for skatteberegning. På hjemmesidene finner man også de ulike frister som det er hensiktsmessig å kjenne til.

6 FBOT-nytt 2/2011 Side 6 Låneordninger og rentesatser På de to neste sidene finner du en oversikt over alle låneordningene i Forsvaret, samt gjeldende rentebetingelser. Befalets låneordning Administreres av FBOT, og behandles på månedlige lånemøter. Søknad sendes FBOT. Befalets låneordning del I, maksimalt lånebeløp kr , nom rente 2,75%. Befalets låneordning del II (uten pant), maksimalt lånebeløp kr , nom rente 2,75%. Ekstraordinært lønnsforskudd Ekstraordinært lønnsforskudd. Maks 2 brutto månedslønner. Rentefritt. Søknad sendes FLA. Statens Pensjonskasse Maksimalt lånebeløp kr Nom rente 2,75%. Søknad sendes SPK. Personallånsavtaler FLYTENDE RENTE Under , mill 1 mill - 2 mill Over 2 mill 0-75% 0-75% 0-75% 0-75% 4,05% 4,05% 3,45% 3,15% 4,05% 4,05% 3,45% 3,15% FAST RENTE Over ,- Under ,- 3 år 5 år 10 år 3 år 5 år 10 år 0-75% 0-75% 0-75% 0-75% 0-75% 0-75% 4,30 4,65 5,05 4,30 4,65 5,05 4,50 4,85 5,25 4,50 4,85 5,25 Tabellen viser gjeldende rente i Personallånsavtalene pr 10. februar Endringer kan ha skjedd etter at redaksjonen ble avsluttet. DnB NOR bruker forsvarlig verdigrunnlag (FVG) som grunnlag for utmåling. Dette utgjør 100% av markedsverdi/omsetningsverdi. Rentebetingelsene i DnB NOR for lån med flytende rentesatser er gjeldende fra og med 8. november For fastrentelån er renten gjeldende fra og med 4. februar Lån med både fast og flytende rente i DnB NOR er sikret innenfor 75% av FVG. På FBOTs hjemmesider på internett har du direkte tilgang til DnB NORs nettfilial med full oversikt over de tilbud som foreligger. Kontaktpersoner: Guri Myklebust, tlf eller nærmeste DnB-filial.

7 FBOT-nytt 2/2011 Side 7 Låneordninger og rentesatser Postbanken bruker forsvarlig verdigrunnlag (FVG) som grunnlag for utmåling. Dette utgjør 100% av markedsverdi/omsetningsverdi. Rentebetingelsene i Postbanken for lån med flytende rentesatser er gjeldende fra og med 8. november For fastrentelån er renten gjeldende fra og med 4. februar Lån med både fast og flytende rente i Postbanken er sikret innenfor 75 % av FVG. På FBOTs hjemmesider på internett har du direkte tilgang til Postbankens nettfilial med full oversikt over de tilbud som foreligger. Kontaktpersoner: Magny Blindheim Jørgensen, tlf 03000, mailadresse: eller det lokale kundesenter. Kontakt FBOT for informasjon om Personallånsavtalene, og for tilsendelse av søknadsskjemaer. Forsvarets låneordning (avsluttet i 1991) Ved sletting av sikkerhet, kontakt FBOT. Ved saldoopplysninger, innløsning og trekk i lønn, kontakt FRA v/ Irene Selstø, tlf , siv tlf Bibehold av lån i Forsvarets og Befalets låneordninger Militært og sivilt personell som slutter i Forsvaret før naturlig avgang, får beholde sine lån i Forsvarets- og Befalets låneordning i 3 år med rentestønad og garanti fra Forsvaret. Det gjelder særregler for personell som slutter i forbindelse med avgangsstimulerende tiltak, ta kontakt med FBOT for vilkår. Finansieringskonvolutten På bakgrunn av mange henvendelser fra personellet har FBOT utviklet en konvolutt som inneholder det man trenger for å kunne søke om lån som ansatt i Forsvaret. Finansieringskonvolutten kan bestilles pr telefon, mil /siv , ved personlig fremmøte i Rådhusgt 2, Oslo eller via e-post til Hva inneholder konvolutten? Søknadsskjema Befalets låneordning Sjekkliste for Befalets låneordning Informasjon om FBOT Søknadsskjema ekstraordinært lønnsforskudd Søknadsskjema Statens Pensjonskasse Lånesøknad DnB NOR Lånesøknad Postbanken Boligfinansieringsheftet Søknad om lån i Befalets låneordning sendes FPT/FBOT, Oslo mil/akershus, 0015 OSLO Møtedatoer Befalets låneordning 1 halvår 2011: 10. februar 10. mars 7. april 12. mai 9. juni

8 FBOT-nytt 2/2011 Side 8 Kontakt FBOT Besøk Rådhusgt 2, 1 etg, Oslo Post FBOT, Postmottak, 2617 Lillehammer E-post Telefaks 510-/ Intranett: Internett: Ledelse Sjef, Oblt Bjørn Breistrand Kontor: / Mobil: Bolig & Kvarter Lån & Rådgivning Seniorrådg. Paal Vive Kontor: / Rådgivende, koordinerende og kontrollerende funksjon overfor Forsvarets bolig- og kvartervirksomhet. FSBOR, boligregler og boligrett Seniorrådg. Tor Helge Støle Kontor: / Mobil: Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning Låneavtaler / Befalets låneordninger FBOT-nytt og informasjonshefter Seniorkons. Grete Karlsen Kontor: / Mobil: Rådgivende, koordinerende og kontrollerende funksjon overfor Forsvarets bolig- og kvartervirksomhet. Boligmodulen, brukeradministrasjon og brukerstøtte, boligdata, statistikk Rådg. Vibeke Godal Kontor: / Juridisk rådgivning og gjeldsrådgivning Forsvarets låneordning (Mislighold/innfrielse) informasjonshefter, FBOT-nytt Førstekons. Marianne Ullvassveen Kontor: / Mobil: Rådgivende, koordinerende og kontrollerende funksjon overfor Forsvarets bolig- og kvartervirksomhet. Håøya Feriesenter, Boligmodulen, brukeradministrasjon og brukerstøtte, boligdata, statistikk, Befalets låneordninger september

9 FBOT-nytt 2/2011 Side 9 Boligannonser FBOT-nytt er Forsvarets og de ansattes egen Markedsplass. Her tas gratis inn annonser om boliger og tomter for salg, kjøp eller leie. FBOT er ansvarlig utgiver, mens FLO P Base-Viken RSF Grafisk har ansvaret for trykking og distribusjon, med utsendelse ca den 15 i hver måned. Stoff som ønskes tatt inn i FBOTnytt må foreligge i FBOT før den 5 i måneden. Ved behov for et annet antall av FBOT-nytt enn det som avdelingen mottar i dag, gi beskjed til FBOT. FBOT tar forbehold om eventuelle trykkfeil. ØSTLANDET NR 1 - BOLIGER TIL SALGS I AKERSHUS OG OSLO Forsvarsbygg v/skifte Eiendom Sør skal gjennom DnB NOR Eiendom selge boliger i Oslo og Akershus. Salgsprosessen går etter gjeldende prioritetsregler for salg av Forsvarets boliger. Fast ansatte som er interessert i å tre inn i høyeste bud etter prioritet 2, bes henvende seg skriftlig til DnB NOR Eiendom innen kl 1200, gjerne på mail. Fristen er absolutt, og interessenter som henvender seg etter denne dato vil ikke bli tatt i betraktning. Adresse Postnr Poststed Kommune Arealtype Salgstakst Bta/P-rom Vevelstadåsen 1405 LANGHUS SKI Selveierleilighet, 4- Ca 95/85 kvm 43 roms, 3. etg. Myrlia HAGAN NITTEDAL Enebolig Ca 126/110 kvm Nedre Goslia LOMMEDALEN BÆRUM Del av tomannsbolig Ca 140/120 kvm Takster er under utarbeidelse av takstmann. For nøyaktige areal, detaljer om boligene, vennligst kontakt megler. Selger er Staten v/ Forsvarsdepartementet v/ Forsvarsbygg v/ Skifte Eiendom Sør Alle henvendelser om boligene rettes til: Megler/kontakt: DnB NOR Eiendom v/fredrik Mathisen Tlf:

10 FBOT-nytt 2/2011 Side 10 Boligannonser (forts) NR 2 ENEBOLIG I DRØBAK SELGES Stor, innholdsrik enebolig i Drøbak m/carport selges. Inneholder bla praktikantdel, 3 stuer, 3 bad, 4 peiser, 3/4 soverom, 2 solrike terrasser. Barnevennlig, nær skoler og off. komm til Oslo/Ski/Ås. Prisant kr ,- + omk. Omk: Ca 2,58% av kjøpesum, dvs kr Adresse: Dueveien 2 i Drøbak. P-rom/Bta: 243/307 kvm. Byggeår Tomt: 984 kvm Finnkode: Eiendomsmegler: Christina Lund Riise, DnBNOR Eiendom avd. Drøbak Mob: Kontor Kontaktes kan også eier: Pensjonert kom.kapt Steinar Eriksen, tlf NR 3 ENEBOLIG TIL SALGS - ELVERUM Adresse: Torvmyrvegen 5, 2406 Elverum. Meget velholdt, flott og usjenert eiendom Verditakst: Kr ,-. BRA/P-rom: 136/128 kvm. Byggeår: Innhold: 1. etasje: Vindfang, entré, stue, kjøkken, vaskerom, bad, soverom og innvendig bod. 2. etasje: Trapperom, bad, 2 soverom og innvendig bod. Stor frittstående garasje, BRA ca. 37 kvm, carport og laftet koie på ca. 5 kvm. Innlagt strøm i alle bygg. Standard: Meget velholdt og fin enebolig som er betydelig oppgradert de senere årene. Nytt flisgulv med varmekabler på kjøkkenet, vindfang og entré. Nytt parkettgulv i stue med underliggende termostatstyrt varmeduk sørger for et lunt og varmt innemiljø. Stort og flott kjøkken fra Sigdal med malt, lys innredning og romslig spiseplass. Integrerte hvitevarer med kjølehjørne, stekeovn og komfyrtopp med induksjon, oppvaskmaskin og kjøkkenventilator. Keramiske fliser mellom benk og overskap. Totalrehabilitert flislagt bad i 1. etasje i Badet har veggmontert WC, dusjkabinett og Svedberg baderomsinnredning med 4 servantskap og et høyskap. Flislagt bad i 2. etasje fra 2002 med boblekar, WC og baderomsinnredning fra Tema Bad med folierte fronter med 2 servantskap og 1 skuffeseksjon. Eget vaskerom innenfor kjøkkenet med utgang til terreng. Downlights med dimmer i stue, bad 1. etasje samt trapperom i 2. etasje. Utgang fra stue og soverom til delvis overbygget, solrik og skjermet terrasse på totalt ca. 45 kvm. Terrassemarkise. Inngangsparti på ca. 3 kvm og terrasseplatting ut fra vaskerommet på ca. 5 kvm. Utvendige persienner på alle store vinduer. Sentralstøvsuger. Kabel- TV med bredbåndtilknytning.

11 FBOT-nytt 2/2011 Side 11 Boligannonser (forts) Beliggenhet: Eiendommen har en fin og barnevennlig beliggenhet i et nyere boligfelt på Grindalsmoen. Eiendommen grenser til friområde med akebakke, gapahuk, fotballbane og lekeplass. Rolig og trivelig boligområde. Ca. 3,5 km til sentrum, ca. 2 km til skole og butikk med post, ca. 2,5 km til Terningmoen/ Terningen Arena. Ca. 900 m til barnehage. I umiddelbar nærhet er det flotte turområder sommer og vinter i Grundsetmarka. Lysløype rett ved. Ca. 30 km til Rena leir. Fellesvisning: Torsdag kl Eiendomsmegler/kontakt: Hedmark Eiendom v/ Espen Hansen på tlf NORD-NORGE NR 4 LEILIGHETER TIL SALGS - HESSENG Skifte Eiendom Region Nord skal gjennom DnB NOR Eiendom Alta selge følgende enheter: 6 like leiligheter i rekke på Hesseng med garasjeplass Adresse: Reinsdyrveien 14A og B, Reinsdyrveien 16A og B, Reinsdyrveien 18A og B. Hver leilighet inneholder: Vindfang, bod, entré, bad/vaskerom, soverom, stue og kjøkken. Fra stue utgang til veranda. Byggeår:1969. P.rom: 43 kvm, Bruttoareal: 53 kvm Garasjeplass på 20 kvm i felles garasjebygg Takst er satt til kr pr. enhet. Salgsprosessen går etter gjeldende prioritetsregler. Fast ansatte i Forsvaret som ønsker å tre inn i høyeste bud etter prioritet 2, bes henvende seg skriftlig innen Fristen er absolutt og interessenter som henvender seg etter denne dato, vil ikke bli tatt i betraktning. Kontakt Roar Kjeldsberg, DnB Eiendom, avd. Alta for informasjon. Tlf , fax NR 5 BOLIGER TIL SALGS - ANDENES Forsvarsbygg v/skifte Eiendom Nord skal gjennom DnB NOR Eiendom selge boliger på Andenes. Salgsprosessen går etter gjeldende prioritetsregler for salg av Forsvarets boliger. Fast ansatte som er interessert i å tre inn i høyeste bud etter prioritet 2, bes henvende seg skriftlig til DnB NOR Eiendom innen Det forutsettes da at ingen med bedre prioritetsstatus har meldt seg. Fristen er absolutt, og interessenter som henvender seg etter denne dato vil ikke bli tatt i betraktning.

12 FBOT-nytt 2/2011 Side 12 Boligannonser (forts) Merkevegen 14 - Rekkehus med 3 soverom og carport Takst: kr ,-. Areal: Bta/Bra/p-rom; 142/125/107 kvm. Innhold: 1.etasje: Vindfang, gang, stue, 3 soverom, kjøkken og baderom/wc. Kjeller: Gang, vaskerom og 3 boder. Byggeår: Tomten er ifølge målebrev 722 kvm og rekkehusboligen ligger i enden av rekke på 4. Merkevegen 16 - Rekkehus med 3 soverom og carport Takst: kr ,-. Areal: Bta/Bra/p-rom; 142/125/107 kvm Innhold: 1.etasje: Vindfang, gang, stue, 3 soverom, kjøkken og baderom/wc. Kjeller: Gang, vaskerom og 3 boder. Byggeår: Tomten er ifølge målebrev 387 kvm og boligen ligger mellom 2 andre boliger i rekke. Merkevegen 65 - Atriumsbolig med 3 soverom og carport Takst: kr ,-. Areal: Bta/Bra/p-rom; 110/97/92 kvm Innhold: 1.etasje: Vindfang, gang, stue, 3 soverom, kjøkken, toalett-rom, bad, vaskerom, kjølerom og bod. Det er egen sportsbod ute. Byggeår: Tomten er ifølge målebrev på 313 kvm. Boligen har også 1/8 ideell andel av fellesareal i gnr 43, bnr 244 i Andøy kommune. Felles for eiendommene er at de ligger ved byggefeltet Merket med gangavstand til butikk og sentrum. Rekkehusboligene ligger i en rekke av 3 og har ingen sameiekostnader. Boligene har tjent som tjenestebolig for Forsvarets eget personell på Andenes. Tomtene er opparbeidet med plen og asfaltert adkomstvei. Oppussing må påregnes. Kontaktperson i DnB NOR Eiendom er: Megler: Odd Sverre Holte, DnB NOR Eiendom, 9480 Harstad. Tlf / mobil telefaks mail:

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Sjekk alle opplysninger og fradrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skatteregler for pensjonister side

Detaljer

LEILIGHET INNHOLDSRIK OG SJØNÆR FEVIK. Unik leilighet på 250 kvm. med sjøutsikt, 3 bad, 2 stuer og dbl. garasje! Randulf Hansensvei 13

LEILIGHET INNHOLDSRIK OG SJØNÆR FEVIK. Unik leilighet på 250 kvm. med sjøutsikt, 3 bad, 2 stuer og dbl. garasje! Randulf Hansensvei 13 LEILIGHET INNHOLDSRIK OG SJØNÆR FEVIK Prisantydning: Kr. 3 490 000,- + omk. Unik leilighet på 250 kvm. med sjøutsikt, 3 bad, 2 stuer og dbl. garasje! Randulf Hansensvei 13 MEGLERS KOMMENTAR Unik leilighet

Detaljer

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave Lønns-ABC 2008 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008 11. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM Prisantydning: Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G Kr. 1 650 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Leiligheten er beliggende

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave Lønns-ABC 2010 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010 13. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND Prisantydning: Kr. 3 900 000,- + omk. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m²

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² ANDENES MRKEVEIEN 96 4 roms atriumsbolig ved Merket Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DNB Eiendom Odd

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave Lønns-ABC 2009 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009 12. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave Lønns-ABC 2013 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013 16. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom Oppdragsnummer: 58090 Mjøndalen Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Adresse: Hermanbakken 22 P-rom/BRA: Ca. 128 kvm/167 kvm Prisantydning: Kr 2 900 000,- + omkostninger Fast eiendom Hermanbakken

Detaljer

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge.

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. Hva er skatt, og hvordan fungerer arbeidslivet i Norge? Hva tenker dere når dere ser dette

Detaljer

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Lønns-ABC 2004 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene for 2004. Heftet er

Detaljer

Draget. Meget innholdsrik og romslig tomannsbolig. Prisant.: 3 190 000,- Megler: Rune Johansen Telefon: 478 58 541 E-post: rune@kbbl.mr.

Draget. Meget innholdsrik og romslig tomannsbolig. Prisant.: 3 190 000,- Megler: Rune Johansen Telefon: 478 58 541 E-post: rune@kbbl.mr. Meget innholdsrik og romslig tomannsbolig Draget Ormtunga 11 BRA/P-rom: 152/147 kvm Ant. Soverom: 4 Byggeår: 2013 Eierform: Selveier Prisant.: 3 190 000,- Megler: Rune Johansen Telefon: 478 58 541 E-post:

Detaljer

Sist oppdatert 5. desember 2014

Sist oppdatert 5. desember 2014 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 16. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og

Detaljer

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave Lønns-ABC 2012 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012 15. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 (Redaksjonen avsluttet februar 2012) OSLO FEBRUAR 2012 POST Skattebetalerforeningen Det må ikke

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

nnhold Informasjon om eiendommen Nabolagsprofil Plantegning Viktig informasjon / Ord og uttrykk Råd til deg på boligjakt Budreglement Finansiering

nnhold Informasjon om eiendommen Nabolagsprofil Plantegning Viktig informasjon / Ord og uttrykk Råd til deg på boligjakt Budreglement Finansiering I nnhold Informasjon om eiendommen Nabolagsprofil Plantegning Viktig informasjon / Ord og uttrykk Råd til deg på boligjakt Budreglement Finansiering K irkegata 6, 9600 Hammerfest Eiendommen ligger sentralt

Detaljer

SKATTE BETALEREN. De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten

SKATTE BETALEREN. De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten SKATTE BETALEREN 5 2009 www.skattebetaleren.no Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Høyest markedsandel blant

Detaljer

SARPSBORG SENTRUM. Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26. Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010. P-ROM ca 110 m²/bra: ca 115 m²/bta: ca 130 m²

SARPSBORG SENTRUM. Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26. Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010. P-ROM ca 110 m²/bra: ca 115 m²/bta: ca 130 m² SARPSBORG SENTRUM Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26 Prisantydning: 1 650 000,- + omk. Boligtype: Enebolig Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010 Ansvarlig megler Advokat Ingvar Hagen P-ROM ca 110 m²/bra: ca

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

SISTE LEILIGHET PÅ 102 KVM MED HUSBANK- FINANSIERING SØGNE. Søgne - Ny og stor selveier med parkering i kjeller - Siste sjanse! Torvmoen 90, leil.

SISTE LEILIGHET PÅ 102 KVM MED HUSBANK- FINANSIERING SØGNE. Søgne - Ny og stor selveier med parkering i kjeller - Siste sjanse! Torvmoen 90, leil. SISTE LEILIGHET PÅ 102 KVM MED HUSBANK- FINANSIERING SØGNE Prisantydning: Kr. 3 600 000,- + omk. Søgne - Ny og stor selveier med parkering i kjeller - Siste sjanse! Torvmoen 90, leil. 121 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

HYTTE PÅ STOR TOMT MED BÅTPLASS BYGLAND. Prisantydning: Kr. 1 990 000,- + omk. Fossekollen/Reiårsfossen - Flott nyere hytte med alle fasiliteter.

HYTTE PÅ STOR TOMT MED BÅTPLASS BYGLAND. Prisantydning: Kr. 1 990 000,- + omk. Fossekollen/Reiårsfossen - Flott nyere hytte med alle fasiliteter. HYTTE PÅ STOR TOMT MED BÅTPLASS Prisantydning: Kr. 1 990 000,- + omk. BYGLAND Fossekollen/Reiårsfossen - Flott nyere hytte med alle fasiliteter. MEGLERS KOMMENTAR Fritidsboligen ligger på Fossekollen ved

Detaljer

Søre bydel. Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND. Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus

Søre bydel. Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND. Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus Søre bydel Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus Innhold 04 Kort om eiendommen 06 Velkommen inn 08 Informasjon om eiendommen 11 Andre

Detaljer