FBOT- Tips til selvangivelsen. 2,75% rente i Befalets låneordning. Skatteendringer Låneordninger og rentesatser Side 6-7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FBOT- Tips til selvangivelsen. 2,75% rente i Befalets låneordning. Skatteendringer 2011. Låneordninger og rentesatser Side 6-7."

Transkript

1 FBOT- NR. 2 - FEBRUAR ÅRGANG Hjelp i alle livets faser! NYE ARTIKLER FAST STOFF Skatteendringer 2011 Side 2-3 Tips til selvangivelsen Side 4-5 Låneordninger og rentesatser Side 6-7 Kontakt FBOT Side 8 Boligannonser Side 9-12 Tips til selvangivelsen 2,75% rente i Befalets låneordning

2 FBOT-nytt 2/2011 Side 2 Skatteendringer 2011 Regelendringer og nye skattesatser Statsbudsjettet for 2011 med regelendringer og oppdaterte skattesatser er vedtatt av Stortinget. Regelendringene og de nye satsene trådte i kraft fra 1. januar Vi skal i det følgende presentere noen av regelendringene og gi en oversikt over de nye skattesatsene. Toppskatt - trinn 1 Innslagspunktet for toppskatt, trinn 1, økes fra kr i 2010 til kr i 2011, dvs en økning på 3,25%. Toppskatt - trinn 2 Innslagspunktet for toppskatt, trinn 2, økes fra kr i 2010 til kr i 2011, dvs en økning på 3,25%. Særfradrag for alder Særfradrag for alder som i 2010 var på kr utgår. Særfradrag for uførhet mv. Særfradrag for uførhet som i 2010 var på kr øker til kr , dvs en økning på 65,25%. Minstefradrag i lønnsinntekt Øvre grense for minstefradrag i lønnsinntekt øker fra kr i 2010 til kr i 2011, dvs en økning på 3,25%. Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid Den nedre grensen for fradrag for reiser mellom hjem og arbeid er øket fra kr i 2010 til kr i 2011, dvs en økning på 1,80%. Skatteregler for pensjonister Det er vedtatt endringer i skattereglene for pensjonister. Hensikten er å tilpasse skattereglene til pensjonsreformen. Se Finansdepartementets hjemmesider for nærmere informasjon. Flere skatteoppgjørspuljer Fra 1 jan 11 endres ligningsloven slik at det åpnes for at skatteoppgjøret for personlige skattytere kan sendes ut i flere puljer enn de to man har i dag, i første omgang ved at det produseres to, evt tre, nye skatteoppgjør i tiden mellom dagens skatteoppgjør i juni og oktober. Betalingstidspunktene for restskatt og tilgodeskatt forskyves tilsvarende, men 20 aug vil fortsatt være tidligste forfallstidspunkt for restskatt. Renter ved restskatt og tilbakebetalt skatt Fra 1 jan 11 endres bestemmelsene i skattebetalingsloven om rentetillegg og rentegodtgjørelse ved skatteavregningen. Rentesatsen er fastsatt til styringsrenten i Norges Bank, redusert med 28%.

3 FBOT-nytt 2/2011 Side 3 Skatteendringer 2011 Områder 2010-regler 2011-regler Prosentvis endring Nedre grense for å betale trygdeavgift kr kr Toppskatt, trinn 1, innslagspunkt kr kr 3,25% Toppskatt, trinn 1, sats 9,0 % 9,0 % Toppskatt, trinn 2, innslagspunkt kr kr 3,25% Toppskatt, trinn 2, sats 12,0 % 12,0 % Minstefradrag, lønnsinntekt, sats 36,0 % 36,0 % Minstefradrag, lønnsinntekt, øvre grense kr kr 3,25% Fradrag for reise mellom hjem og arbeid, nedre grense kr kr 1,8% Maksimalt fradrag for innbet. Fagforeningskontingent kr kr Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner kr kr Formuesskatten regler regler Grenser Sats Grenser Sats Kommune ,0 % ,0 % og over 0,7 % og over 0,7 % Stat ,0 % ,0 % og over 0,4 % og over 0,4 % Maksimal formuesskatt 1,1% 1,1%

4 FBOT-nytt 2/2011 Side 4 Tips til selvangivelsen I januar får alle tilsendt lønns- og trekkoppgave fra arbeidsgiver og årsoppgaver fra banker, NAV, barnehaver etc. De samme opplysninger blir også sendt Skatteetaten, som bruker dem som grunnlag for den forhåndsfylte selvangivelsen som kommer i april. Start kontrollarbeidet i januar/februar Når selvangivelsen mottas i april skal skattyter kontrollere forhåndsutfyllingen, og endre eventuelle feil. Man kan gjøre denne prosessen enklere ved at man i starten av året passer på at man har mottatt alle de oppgaver man skal, og at disse er riktige. Feil som er rettet opp i starten av året vil komme med riktig beløp i selvangivelsen, og man slipper å rette selv i april. Dersom du finner feil i din tilsendte oppgave, har du krav på å få en ny og korrekt oppgave. Ta i så fall kontakt med oppgavegiver. Oppgavegiver skal også sende en eventuell endringsoppgave til Skatteetaten. Har du ikke fått oppgavene innen 1. februar, bør du etterlyse dem så snart som mulig. Når det gjelder oppgave fra aksjonærregisteret med oversikt over beholdning i aksjer- og grunnfondsbevis (tidligere kalt beholdningsoppgave) mottas denne i slutten av mars. Har du ikke fått oppgaven, kan det være grunn til å tro at heller ikke Skatteetaten har fått opplysningene. Skal opplysningene komme med i den forhåndsutfylte selvangivelsen i april, må oppgavegiveren sende manglende oppgaver til Skatteetaten innen 1. mars. En annen side av saken er at selv om for eksempel arbeidsgiver eller annen oppgavegiver sender inn feil opplysninger, er det i siste omgang skattyter som har ansvaret, og som risikerer tillegg- eller straffeskatt. Sjekkliste typiske årsoppgaver lønns- og trekkoppgave fra arbeidsgiver og evt. biarbeidsgivere årsoppgave fra borettslag/boligaksjeselskap/boligsameie årsoppgave fra banker pensjonsoppgave fra NAV og andre trygdeutbetalere årsoppgave VPS eller aksjefond årsoppgave fra forsikringsselskap årsoppgave fra barnehaven årsoppgave fra skolefritidsordning årsoppgaver over gaver gitt til frivillige organisasjoner eller til forskning/ yrkesopplæring

5 FBOT-nytt 2/2011 Side 5 Tips til selvangivelsen Koder i lønns- og trekkoppgaven På lønns- og trekkoppgaven kan det være ført opp forskjellige beløp og koder. Kodene viser hva det enkelte beløpet gjelder. Kodene skal sikre at lønn, godtgjøringen og andre ytelser blir skattlagt på riktig måte. De mest vanlige ytelsene fører arbeidsgiveren i de faste rubrikkene på lønns- og trekkoppgaven. Det er lønn, fagforeningskontingent, premie til pensjonsordning osv. I feltet nedenfor vil det eventuelt være ført opp kode og beløp for andre ytelser for eksempel fri bil, eller godtgjørelser du har fått for å dekke utgifter på tjenestereiser. Du finner oversikt over alle kodene i kodeoversikten på nettsiden til Nedenfor gis det noen eksempler på kodegrupper i lønns- og trekkoppgaven: Serie Type ytelse 100 Lønn, honorarer, trekkpliktige naturalytelser Under denne kodegruppen innberettes lønn og annen godtgjørelse for arbeid, herunder feriepenger og sykepenger, fødselspenger, godtgjørelse til styremedlemmer mv. 300 Beløp fratrukket ved utbetalingen Denne kodegruppen omfatter alle oppgavepliktige fradrag i lønnen som eventuelt gjøres av arbeidsgiver. Herunder hører den totale innbetalte fagforeningskontingent, både når kontingenten er trukket i lønnen og når den er betalt direkte av arbeidstakeren til foreningen. Premie til pensjonsordninger og underholdsbidrag etter pålegg fra Arbeids og velferdsetatens innkrevningssentral innberettes under kodegruppen. 600 Trekkfrie utgiftsgodtgjørelser til overnatting og kost Med utgiftsgodtgjørelse menes godtgjørelse til dekning av utgifter mottakeren pådrar seg under utførelsen av arbeid, oppdrag eller verv. Under kodegruppen innberettes diettgodtgjørelse, nattillegg og antall døgn på tjenestereiser i Norge og utland. Diettgodtgjørelse skal være etter statens satser eller tilsvarende. Levering av selvangivelse Personlige skatteytere kan slippe å levere selvangivelse. Dette gjelder kun for de som ikke har endringer eller tillegg til den forhåndsutfylte selvangivelsen, som en mottar fra skatteetaten. Du er selv ansvarlig for å sjekke at innholdet er riktig. Skatteetaten legger til grunn at skatteyter samtykker i at den forhåndsutfylte selvangivelsen er korrekt utfylt, så lenge de ikke mottar endringer. I stedet for å levere selvangivelsen til skattekontoret, er det mulighet for å levere over Internett, mobiltelefon (SMS) eller telefon. Frist for å levere selvangivelsen for lønnstagere er 30. april. Annen nyttig informasjon Skatteetaten har egne hjemmesider på Internett. Her kan man generelt finne mye nyttig informasjon til hjelp ved utfylling av selvangivelsen. Oversikt over alle koder som brukes i lønns- og trekkoppgavene finnes på disse sidene. I tillegg er det tilgjengelig en modell for skatteberegning. På hjemmesidene finner man også de ulike frister som det er hensiktsmessig å kjenne til.

6 FBOT-nytt 2/2011 Side 6 Låneordninger og rentesatser På de to neste sidene finner du en oversikt over alle låneordningene i Forsvaret, samt gjeldende rentebetingelser. Befalets låneordning Administreres av FBOT, og behandles på månedlige lånemøter. Søknad sendes FBOT. Befalets låneordning del I, maksimalt lånebeløp kr , nom rente 2,75%. Befalets låneordning del II (uten pant), maksimalt lånebeløp kr , nom rente 2,75%. Ekstraordinært lønnsforskudd Ekstraordinært lønnsforskudd. Maks 2 brutto månedslønner. Rentefritt. Søknad sendes FLA. Statens Pensjonskasse Maksimalt lånebeløp kr Nom rente 2,75%. Søknad sendes SPK. Personallånsavtaler FLYTENDE RENTE Under , mill 1 mill - 2 mill Over 2 mill 0-75% 0-75% 0-75% 0-75% 4,05% 4,05% 3,45% 3,15% 4,05% 4,05% 3,45% 3,15% FAST RENTE Over ,- Under ,- 3 år 5 år 10 år 3 år 5 år 10 år 0-75% 0-75% 0-75% 0-75% 0-75% 0-75% 4,30 4,65 5,05 4,30 4,65 5,05 4,50 4,85 5,25 4,50 4,85 5,25 Tabellen viser gjeldende rente i Personallånsavtalene pr 10. februar Endringer kan ha skjedd etter at redaksjonen ble avsluttet. DnB NOR bruker forsvarlig verdigrunnlag (FVG) som grunnlag for utmåling. Dette utgjør 100% av markedsverdi/omsetningsverdi. Rentebetingelsene i DnB NOR for lån med flytende rentesatser er gjeldende fra og med 8. november For fastrentelån er renten gjeldende fra og med 4. februar Lån med både fast og flytende rente i DnB NOR er sikret innenfor 75% av FVG. På FBOTs hjemmesider på internett har du direkte tilgang til DnB NORs nettfilial med full oversikt over de tilbud som foreligger. Kontaktpersoner: Guri Myklebust, tlf eller nærmeste DnB-filial.

7 FBOT-nytt 2/2011 Side 7 Låneordninger og rentesatser Postbanken bruker forsvarlig verdigrunnlag (FVG) som grunnlag for utmåling. Dette utgjør 100% av markedsverdi/omsetningsverdi. Rentebetingelsene i Postbanken for lån med flytende rentesatser er gjeldende fra og med 8. november For fastrentelån er renten gjeldende fra og med 4. februar Lån med både fast og flytende rente i Postbanken er sikret innenfor 75 % av FVG. På FBOTs hjemmesider på internett har du direkte tilgang til Postbankens nettfilial med full oversikt over de tilbud som foreligger. Kontaktpersoner: Magny Blindheim Jørgensen, tlf 03000, mailadresse: eller det lokale kundesenter. Kontakt FBOT for informasjon om Personallånsavtalene, og for tilsendelse av søknadsskjemaer. Forsvarets låneordning (avsluttet i 1991) Ved sletting av sikkerhet, kontakt FBOT. Ved saldoopplysninger, innløsning og trekk i lønn, kontakt FRA v/ Irene Selstø, tlf , siv tlf Bibehold av lån i Forsvarets og Befalets låneordninger Militært og sivilt personell som slutter i Forsvaret før naturlig avgang, får beholde sine lån i Forsvarets- og Befalets låneordning i 3 år med rentestønad og garanti fra Forsvaret. Det gjelder særregler for personell som slutter i forbindelse med avgangsstimulerende tiltak, ta kontakt med FBOT for vilkår. Finansieringskonvolutten På bakgrunn av mange henvendelser fra personellet har FBOT utviklet en konvolutt som inneholder det man trenger for å kunne søke om lån som ansatt i Forsvaret. Finansieringskonvolutten kan bestilles pr telefon, mil /siv , ved personlig fremmøte i Rådhusgt 2, Oslo eller via e-post til Hva inneholder konvolutten? Søknadsskjema Befalets låneordning Sjekkliste for Befalets låneordning Informasjon om FBOT Søknadsskjema ekstraordinært lønnsforskudd Søknadsskjema Statens Pensjonskasse Lånesøknad DnB NOR Lånesøknad Postbanken Boligfinansieringsheftet Søknad om lån i Befalets låneordning sendes FPT/FBOT, Oslo mil/akershus, 0015 OSLO Møtedatoer Befalets låneordning 1 halvår 2011: 10. februar 10. mars 7. april 12. mai 9. juni

8 FBOT-nytt 2/2011 Side 8 Kontakt FBOT Besøk Rådhusgt 2, 1 etg, Oslo Post FBOT, Postmottak, 2617 Lillehammer E-post Telefaks 510-/ Intranett: Internett: Ledelse Sjef, Oblt Bjørn Breistrand Kontor: / Mobil: Bolig & Kvarter Lån & Rådgivning Seniorrådg. Paal Vive Kontor: / Rådgivende, koordinerende og kontrollerende funksjon overfor Forsvarets bolig- og kvartervirksomhet. FSBOR, boligregler og boligrett Seniorrådg. Tor Helge Støle Kontor: / Mobil: Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning Låneavtaler / Befalets låneordninger FBOT-nytt og informasjonshefter Seniorkons. Grete Karlsen Kontor: / Mobil: Rådgivende, koordinerende og kontrollerende funksjon overfor Forsvarets bolig- og kvartervirksomhet. Boligmodulen, brukeradministrasjon og brukerstøtte, boligdata, statistikk Rådg. Vibeke Godal Kontor: / Juridisk rådgivning og gjeldsrådgivning Forsvarets låneordning (Mislighold/innfrielse) informasjonshefter, FBOT-nytt Førstekons. Marianne Ullvassveen Kontor: / Mobil: Rådgivende, koordinerende og kontrollerende funksjon overfor Forsvarets bolig- og kvartervirksomhet. Håøya Feriesenter, Boligmodulen, brukeradministrasjon og brukerstøtte, boligdata, statistikk, Befalets låneordninger september

9 FBOT-nytt 2/2011 Side 9 Boligannonser FBOT-nytt er Forsvarets og de ansattes egen Markedsplass. Her tas gratis inn annonser om boliger og tomter for salg, kjøp eller leie. FBOT er ansvarlig utgiver, mens FLO P Base-Viken RSF Grafisk har ansvaret for trykking og distribusjon, med utsendelse ca den 15 i hver måned. Stoff som ønskes tatt inn i FBOTnytt må foreligge i FBOT før den 5 i måneden. Ved behov for et annet antall av FBOT-nytt enn det som avdelingen mottar i dag, gi beskjed til FBOT. FBOT tar forbehold om eventuelle trykkfeil. ØSTLANDET NR 1 - BOLIGER TIL SALGS I AKERSHUS OG OSLO Forsvarsbygg v/skifte Eiendom Sør skal gjennom DnB NOR Eiendom selge boliger i Oslo og Akershus. Salgsprosessen går etter gjeldende prioritetsregler for salg av Forsvarets boliger. Fast ansatte som er interessert i å tre inn i høyeste bud etter prioritet 2, bes henvende seg skriftlig til DnB NOR Eiendom innen kl 1200, gjerne på mail. Fristen er absolutt, og interessenter som henvender seg etter denne dato vil ikke bli tatt i betraktning. Adresse Postnr Poststed Kommune Arealtype Salgstakst Bta/P-rom Vevelstadåsen 1405 LANGHUS SKI Selveierleilighet, 4- Ca 95/85 kvm 43 roms, 3. etg. Myrlia HAGAN NITTEDAL Enebolig Ca 126/110 kvm Nedre Goslia LOMMEDALEN BÆRUM Del av tomannsbolig Ca 140/120 kvm Takster er under utarbeidelse av takstmann. For nøyaktige areal, detaljer om boligene, vennligst kontakt megler. Selger er Staten v/ Forsvarsdepartementet v/ Forsvarsbygg v/ Skifte Eiendom Sør Alle henvendelser om boligene rettes til: Megler/kontakt: DnB NOR Eiendom v/fredrik Mathisen Tlf:

10 FBOT-nytt 2/2011 Side 10 Boligannonser (forts) NR 2 ENEBOLIG I DRØBAK SELGES Stor, innholdsrik enebolig i Drøbak m/carport selges. Inneholder bla praktikantdel, 3 stuer, 3 bad, 4 peiser, 3/4 soverom, 2 solrike terrasser. Barnevennlig, nær skoler og off. komm til Oslo/Ski/Ås. Prisant kr ,- + omk. Omk: Ca 2,58% av kjøpesum, dvs kr Adresse: Dueveien 2 i Drøbak. P-rom/Bta: 243/307 kvm. Byggeår Tomt: 984 kvm Finnkode: Eiendomsmegler: Christina Lund Riise, DnBNOR Eiendom avd. Drøbak Mob: Kontor Kontaktes kan også eier: Pensjonert kom.kapt Steinar Eriksen, tlf NR 3 ENEBOLIG TIL SALGS - ELVERUM Adresse: Torvmyrvegen 5, 2406 Elverum. Meget velholdt, flott og usjenert eiendom Verditakst: Kr ,-. BRA/P-rom: 136/128 kvm. Byggeår: Innhold: 1. etasje: Vindfang, entré, stue, kjøkken, vaskerom, bad, soverom og innvendig bod. 2. etasje: Trapperom, bad, 2 soverom og innvendig bod. Stor frittstående garasje, BRA ca. 37 kvm, carport og laftet koie på ca. 5 kvm. Innlagt strøm i alle bygg. Standard: Meget velholdt og fin enebolig som er betydelig oppgradert de senere årene. Nytt flisgulv med varmekabler på kjøkkenet, vindfang og entré. Nytt parkettgulv i stue med underliggende termostatstyrt varmeduk sørger for et lunt og varmt innemiljø. Stort og flott kjøkken fra Sigdal med malt, lys innredning og romslig spiseplass. Integrerte hvitevarer med kjølehjørne, stekeovn og komfyrtopp med induksjon, oppvaskmaskin og kjøkkenventilator. Keramiske fliser mellom benk og overskap. Totalrehabilitert flislagt bad i 1. etasje i Badet har veggmontert WC, dusjkabinett og Svedberg baderomsinnredning med 4 servantskap og et høyskap. Flislagt bad i 2. etasje fra 2002 med boblekar, WC og baderomsinnredning fra Tema Bad med folierte fronter med 2 servantskap og 1 skuffeseksjon. Eget vaskerom innenfor kjøkkenet med utgang til terreng. Downlights med dimmer i stue, bad 1. etasje samt trapperom i 2. etasje. Utgang fra stue og soverom til delvis overbygget, solrik og skjermet terrasse på totalt ca. 45 kvm. Terrassemarkise. Inngangsparti på ca. 3 kvm og terrasseplatting ut fra vaskerommet på ca. 5 kvm. Utvendige persienner på alle store vinduer. Sentralstøvsuger. Kabel- TV med bredbåndtilknytning.

11 FBOT-nytt 2/2011 Side 11 Boligannonser (forts) Beliggenhet: Eiendommen har en fin og barnevennlig beliggenhet i et nyere boligfelt på Grindalsmoen. Eiendommen grenser til friområde med akebakke, gapahuk, fotballbane og lekeplass. Rolig og trivelig boligområde. Ca. 3,5 km til sentrum, ca. 2 km til skole og butikk med post, ca. 2,5 km til Terningmoen/ Terningen Arena. Ca. 900 m til barnehage. I umiddelbar nærhet er det flotte turområder sommer og vinter i Grundsetmarka. Lysløype rett ved. Ca. 30 km til Rena leir. Fellesvisning: Torsdag kl Eiendomsmegler/kontakt: Hedmark Eiendom v/ Espen Hansen på tlf NORD-NORGE NR 4 LEILIGHETER TIL SALGS - HESSENG Skifte Eiendom Region Nord skal gjennom DnB NOR Eiendom Alta selge følgende enheter: 6 like leiligheter i rekke på Hesseng med garasjeplass Adresse: Reinsdyrveien 14A og B, Reinsdyrveien 16A og B, Reinsdyrveien 18A og B. Hver leilighet inneholder: Vindfang, bod, entré, bad/vaskerom, soverom, stue og kjøkken. Fra stue utgang til veranda. Byggeår:1969. P.rom: 43 kvm, Bruttoareal: 53 kvm Garasjeplass på 20 kvm i felles garasjebygg Takst er satt til kr pr. enhet. Salgsprosessen går etter gjeldende prioritetsregler. Fast ansatte i Forsvaret som ønsker å tre inn i høyeste bud etter prioritet 2, bes henvende seg skriftlig innen Fristen er absolutt og interessenter som henvender seg etter denne dato, vil ikke bli tatt i betraktning. Kontakt Roar Kjeldsberg, DnB Eiendom, avd. Alta for informasjon. Tlf , fax NR 5 BOLIGER TIL SALGS - ANDENES Forsvarsbygg v/skifte Eiendom Nord skal gjennom DnB NOR Eiendom selge boliger på Andenes. Salgsprosessen går etter gjeldende prioritetsregler for salg av Forsvarets boliger. Fast ansatte som er interessert i å tre inn i høyeste bud etter prioritet 2, bes henvende seg skriftlig til DnB NOR Eiendom innen Det forutsettes da at ingen med bedre prioritetsstatus har meldt seg. Fristen er absolutt, og interessenter som henvender seg etter denne dato vil ikke bli tatt i betraktning.

12 FBOT-nytt 2/2011 Side 12 Boligannonser (forts) Merkevegen 14 - Rekkehus med 3 soverom og carport Takst: kr ,-. Areal: Bta/Bra/p-rom; 142/125/107 kvm. Innhold: 1.etasje: Vindfang, gang, stue, 3 soverom, kjøkken og baderom/wc. Kjeller: Gang, vaskerom og 3 boder. Byggeår: Tomten er ifølge målebrev 722 kvm og rekkehusboligen ligger i enden av rekke på 4. Merkevegen 16 - Rekkehus med 3 soverom og carport Takst: kr ,-. Areal: Bta/Bra/p-rom; 142/125/107 kvm Innhold: 1.etasje: Vindfang, gang, stue, 3 soverom, kjøkken og baderom/wc. Kjeller: Gang, vaskerom og 3 boder. Byggeår: Tomten er ifølge målebrev 387 kvm og boligen ligger mellom 2 andre boliger i rekke. Merkevegen 65 - Atriumsbolig med 3 soverom og carport Takst: kr ,-. Areal: Bta/Bra/p-rom; 110/97/92 kvm Innhold: 1.etasje: Vindfang, gang, stue, 3 soverom, kjøkken, toalett-rom, bad, vaskerom, kjølerom og bod. Det er egen sportsbod ute. Byggeår: Tomten er ifølge målebrev på 313 kvm. Boligen har også 1/8 ideell andel av fellesareal i gnr 43, bnr 244 i Andøy kommune. Felles for eiendommene er at de ligger ved byggefeltet Merket med gangavstand til butikk og sentrum. Rekkehusboligene ligger i en rekke av 3 og har ingen sameiekostnader. Boligene har tjent som tjenestebolig for Forsvarets eget personell på Andenes. Tomtene er opparbeidet med plen og asfaltert adkomstvei. Oppussing må påregnes. Kontaktperson i DnB NOR Eiendom er: Megler: Odd Sverre Holte, DnB NOR Eiendom, 9480 Harstad. Tlf / mobil telefaks mail:

FBOT- NR. 9 - OKTOBER 2015-39. ÅRGANG Hjelp i alle livets faser!

FBOT- NR. 9 - OKTOBER 2015-39. ÅRGANG Hjelp i alle livets faser! FBOT- NR. 9 - OKTOBER 2015-39. ÅRGANG Hjelp i alle livets faser! NYE ARTIKLER FAST STOFF Oppdaterte økonomihefter! Side 2 Låneordninger og rentesatser Side 3-4 Kontakt FBVT Side 5 Boligannonser Side 6

Detaljer

FBOTNR. 8 - SEPTEMBER 2015-39. ÅRGANG

FBOTNR. 8 - SEPTEMBER 2015-39. ÅRGANG FBOTNR. 8 - SEPTEMBER 2015-39. ÅRGANG Hjelp i alle NYE ARTIKLER FAST STOFF Formuesforholdet mellom samboere Side 2-4 Låneordninger og rentesatser Side 5-6 livets faser! Kontakt FBVT Boligannonser Side

Detaljer

FBOTNR. 7 - AUGUST 2015-39. ÅRGANG

FBOTNR. 7 - AUGUST 2015-39. ÅRGANG FBOTNR. 7 - AUGUST 2015-39. ÅRGANG Hjelp i alle NYE ARTIKLER FAST STOFF Nyt sensommeren på Håøya! Side 2 Låneordninger og rentesatser Side 3-4 livets faser! Kontakt FBVT Boligannonser Side 5 Side 6 Nyt

Detaljer

FBOTNR. 3 - MARS 2010-34. ÅRGANG

FBOTNR. 3 - MARS 2010-34. ÅRGANG FBOTNR. 3 - MARS 2010-34. ÅRGANG Hjelp i alle NYE ARTIKLER FAST STOFF Særskilte skatteregler Låneordninger og rentesatser Side 5-6 Side 2-4 livets faser! Kontakt FBOT Boligannonser Side 7 Side 8-10 Særskilte

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta

GARANTI BOLIGAVIS. Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta GARANTI BOLIGAVIS Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta Gakorisletta Borettslag Prisant. 1 260 000 P-Rom 51 m2 Denne leiligheten er perfekt for både unge førstegangs-etablerere og eldre, som ikke trenger

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 22 /2015 Bladet utgis av GARANTI Alta 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Apanes Brl Alta Nyhet ALTA/ Unik endeleilighet med i Apanes

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Skal du selge bolig eller leilighet? profesjonelle og vi gjør vårt beste for deg!

GARANTI BOLIGAVIS. Skal du selge bolig eller leilighet? profesjonelle og vi gjør vårt beste for deg! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 16/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Skal du selge bolig eller leilighet? Vi kan hjelpe deg! Vi er lokalkjente, profesjonelle og vi gjør vårt beste for deg! Kronstad Alta Nyhet! SPIREAVEIEN

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Utsikt fra Komsatoppen Foto: Robert Baardsen

GARANTI BOLIGAVIS. Utsikt fra Komsatoppen Foto: Robert Baardsen GARANTI BOLIGAVIS Nr. 11/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Utsikt fra Komsatoppen Foto: Robert Baardsen Alta Breverud Brl ALTA/BREVERUD BRL Koselig 3-roms BL-leilighet i Breverudmyra. Dette er en innbydende

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager!

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 10/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Velkommen til åpningsdager! Onsdag 27 - fredag 29 mai Vi har åpningsdager i våre nye lokaler i Alta Sentrum onsdag 27 - fredag 29 mai! Tollevikbergan

Detaljer

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv 0301 Christiansen Tor Hermod Kløfterhagen 44 1067 Oslo Fødselsnummer Skatteklasse 1 Guidelines to the tax

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Kontakt oss for en boligprat! Vi er lokalkjente, profesjonelle og vil alltid gjøre vårt beste for deg!

GARANTI BOLIGAVIS. Kontakt oss for en boligprat! Vi er lokalkjente, profesjonelle og vil alltid gjøre vårt beste for deg! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 13/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Kontakt oss for en boligprat! Vi er lokalkjente, profesjonelle og vil alltid gjøre vårt beste for deg! Nyhet Gakorimyra Alta Visning, juli 9.

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Du finner oss i Alta Sentrum. START SALGET NÅ! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. Du finner oss i Alta Sentrum. START SALGET NÅ! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 9/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Du finner oss i Alta Sentrum START SALGET NÅ! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Thomasbakken Alta ing n s i v s e l l Fe kl 5 1 0 2 i 28. ma 0!

Detaljer

finn.no - Norges største markedsplass. Annonser for kjøp og salg av nytt og brukt, eller ledige stillinger.

finn.no - Norges største markedsplass. Annonser for kjøp og salg av nytt og brukt, eller ledige stillinger. finn.no - Norges største markedsplass. Annonser for kjøp og salg av nytt og brukt, eller ledige stillinger. http://www.finn.no/finn/realestate/object?id=4302868&sid=220554410137805&pos=9&rub=10 Page 1

Detaljer

Fosserødåsen. borettslag BOLIG I KVELDE. Larvik Boligbyggelag tlf.: 33 13 85 00, www.labo.no. er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for

Fosserødåsen. borettslag BOLIG I KVELDE. Larvik Boligbyggelag tlf.: 33 13 85 00, www.labo.no. er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for BOLIG I KVELDE Fosserødåsen borettslag Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av noe større Larvik Boligbyggelag

Detaljer

REKKEHUS I ÅLESUND - ROLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL SENTRUM - PRISANTYDNING HVER ENHET: 1.450.000,- Nordigårdsgate 32, 34, 36 P-rom 92 m²

REKKEHUS I ÅLESUND - ROLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL SENTRUM - PRISANTYDNING HVER ENHET: 1.450.000,- Nordigårdsgate 32, 34, 36 P-rom 92 m² REKKEHUS I ÅLESUND Nordigårdsgate 32, 34, 36 P-rom 92 m² - ROLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL SENTRUM - PRISANTYDNING HVER ENHET: 1.450.000,- Informasjon om boligen: Beskrivelse: Innholdsrike rekkehus

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. din! Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. din! Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr 23 /2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Boret tslag s spesi aliste n din! Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Alta Ternesvingen 27 A ALTA/GAKORIÅSEN BRL Koselig 2-roms

Detaljer

Montebello -Sjarmerende enebolig med sol og utsikt kr 7.950.000,-*

Montebello -Sjarmerende enebolig med sol og utsikt kr 7.950.000,-* 22 Bolig Oslo Vest/Sentrum Nybygg prosjekt Karianne Hammer Mette Hagen Haakon Hammer Stortingsgaten 30, 0161 Oslo, tlf. 23 11 52 00 - nybyggprosjekt@privatmegleren.no Husebybakken 12 a 0379 Oslo Montebello

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 2 /2016 Bladet utgis av GARANTI Alta Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Kaiskuru Alta NYHET Visning, l k 26.01.16.30. 16.30-17 en! Velkomm ALTA/KAISKURU Enebolig med

Detaljer

Pris 115.000,- + omk.

Pris 115.000,- + omk. Stor leilighet-3 sov 2 bad. Flott anlegg meget barnevennlig 300 meter til strand. utsikt fra terrassen Adresse: Mahmutlar, Alanya Areal: Ca 160 kvm inkl balkonger Pris 115.000,- + omk. Kontaktperson: Kontor

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

Mangler dokumentasjon som kreves i rapporten skal dette håndteres slik instruksen i NS 3600 sier. Oppgaven kombineres med film av baderom.

Mangler dokumentasjon som kreves i rapporten skal dette håndteres slik instruksen i NS 3600 sier. Oppgaven kombineres med film av baderom. Gruppene skal fylle ut i WebTakst (ny utgave) Elvegata 58, 2003 Lillestrøm, Skedsmo kommune Det skal fylles ut opplysninger basert på gitte opplysninger, samt tillegg av egne oppfatning av hva som kan

Detaljer

OPPGRADERT ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT I TAKELVLIA SOLRIK EIENDOM I ROLIG BOLIGFELT MED NÆRHET TIL NATUREN PRISANTYDNING: 2 800 000 + OMK

OPPGRADERT ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT I TAKELVLIA SOLRIK EIENDOM I ROLIG BOLIGFELT MED NÆRHET TIL NATUREN PRISANTYDNING: 2 800 000 + OMK OPPGRADERT a ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT I TAKELVLIA SOLRIK EIENDOM I ROLIG BOLIGFELT MED NÆRHET TIL NATUREN PRISANTYDNING: 2 800 000 + OMK Målselv kommune Trollbakken 10, 9321 Moen Gnr. 17, Bnr.231 P- rom/bra

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE 28 BRUK EN LOKALKJENT EIENDOMSMEGLER! VEITVET: 3-ROMS OPPUSSINGSOBJEKT Oslo Nord VEITVETSTUBBEN 3 B Balkong på 13 kvm Mulighet for peis Ingen forkjøpsrett! avd.

Detaljer

Grendehusvegen, 1929 Auli

Grendehusvegen, 1929 Auli Grendehusvegen, 1929 Auli Nybygg, Borettslag. 2 mannsboliger i flotte omgivelser, innflyttningsklare. BTA 151 kvm inkl. Utebod, terrasse BRA 123 kvm Primærareal 96,9 kvm Innskudd: fra 590 000,- Felleskostnader

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Gå ikk e glip av vå. Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. Gå ikk e glip av vå. Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 24 /2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Gå ikk e glip p av vå rt juleti lbud Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Vår julegave til deg Tegn oppdraget med oss i desember

Detaljer

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE 30 BRUK EN LOKALKJENT EIENDOMSMEGLER! SKULLERUD - ATTRAKTIV 2 ROMS JOHAN SCHARFFENBERGS VEI 99 Lys og pen med romslig balkong i 4. etg. med heis! Sikringsordning

Detaljer

ALVANUTLIA AKSDAL. Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840.

ALVANUTLIA AKSDAL. Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840. Oppdragsnr.: 570121 ALVANUTLIA AKSDAL TOMANNSBOLIG Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840.000,- + omk Megler: Jan Audun Lutro/Jan

Detaljer

Paradis Eiendomsmegling as Jacob Kjødes veg 15, Paradis

Paradis Eiendomsmegling as Jacob Kjødes veg 15, Paradis En meget koselig nyere hytte med flott beliggenhet i begynnelsen av Sysendalen. Adresse: Eiendomstype: Høel, 5785 Vøringsfoss Hytte, selveier på eiet tomt Arealer: P-rom: 76 kvm, BRA: 79 kvm, BTA: 90 kvm

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport

VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport RAPPORTANSVARLIG: Prestelvgata 1 Postboks 354, 9811 VADSØ Tel: 90 06 1 6 E-mail: ingulfniskavara@navarenno VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport Adresse KANABAKKEN 6, 9800 VADSØ

Detaljer

RYENBERGVEIEN 75 B 0677 OSLO 80 M2 PEN OG VELHOLDT LEILIGHET 3 ETG. VESTVENDT

RYENBERGVEIEN 75 B 0677 OSLO 80 M2 PEN OG VELHOLDT LEILIGHET 3 ETG. VESTVENDT RYENBERGVEIEN 75 B 0677 OSLO 80 M2 PEN OG VELHOLDT LEILIGHET 3 ETG. VESTVENDT BALKONG MED FANTASTISK UTSIKT OVER BYEN PARKERING I FELLES GARASJE - KORT AVSTAND TIL OFFENTLIG KOMMUNIKASJON, POST- BANK,

Detaljer

Prosjekt: Granneslia, Grannes, Hafrsfjord Eneboliger, eneboliger i rekke, rekkehus, og leiligheter ved Hafrsfjord.

Prosjekt: Granneslia, Grannes, Hafrsfjord Eneboliger, eneboliger i rekke, rekkehus, og leiligheter ved Hafrsfjord. Prosjekt: Eneboliger, eneboliger i rekke, rekkehus, og leiligheter ved Hafrsfjord. ENEBOLIG B1 Eneboligene ligger innerst og øverst på feltet, godt tilbaketrukket, i en blindvei. Totalt er der kun 6 eneboliger,

Detaljer

Gamle Åsvei. GAMLE ÅSVEI 59B - Funkisbolig med panorama over byen og deler av Trondheimsfjorden. Nært både sentrum, St. Olavs Hospital og Bymarka.

Gamle Åsvei. GAMLE ÅSVEI 59B - Funkisbolig med panorama over byen og deler av Trondheimsfjorden. Nært både sentrum, St. Olavs Hospital og Bymarka. Gamle Åsvei Illustrasjonsbilde GAMLE ÅSVEI 59B - Funkisbolig med panorama over byen og deler av Trondheimsfjorden. Nært både sentrum, St. Olavs Hospital og Bymarka. Panoramautsikt over fjorden Gamle Åsvei

Detaljer

Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv 0219 Fødselsnummer 19 03 62 392 23 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer 25 09 61 479 05 Beston Aud

Detaljer

Kvalitetshytte fra Geilo Laft

Kvalitetshytte fra Geilo Laft Kvalitetshytte fra Geilo Laft Nyoppført kvalitetshytte bygget av. Hytten har en fantastisk kvalitet og detaljrikdom med håndskårne detaljer på alle dørlister, solide åser og bjelker, samt håndhugde søyler

Detaljer

Uke 5, 2011 Eiendomsmegler A Boligdel til Karmsund

Uke 5, 2011 Eiendomsmegler A Boligdel til Karmsund Uke 5, 2011 Eiendomsmegler A Boligdel til Karmsund Vågslid Gard Haugesund Haugesund Skudeneshavn Vedavågen Kopervik Håvik Kolnes Haugesund Haugesund Haugesund Åkrehamn Kopervik Torvastad Karmøy/Stol Prisant.

Detaljer

Uke 5, 2011 Eiendomsmegler A Boligdel til Karmsund

Uke 5, 2011 Eiendomsmegler A Boligdel til Karmsund Uke 5, 2011 Eiendomsmegler A Boligdel til Karmsund Vågslid Gard Haugesund Haugesund Skudeneshavn Vedavågen Kopervik Håvik Kolnes Haugesund Haugesund Haugesund Åkrehamn Kopervik Torvastad Karmøy/Stol Prisant.

Detaljer

NY ENEBOLIG Flott familiebolig i to fulle etasjer

NY ENEBOLIG Flott familiebolig i to fulle etasjer 1 NY ENEBOLIG Flott familiebolig i to fulle etasjer Detaljer Pris: 4 058 000 kr Adresse: Jerpevegen 5 By/Sted: Elverum Kommune: Elverum Fylke: Hedmark Postnummer: 2411 Finn kode: 90187427 Etasjer: 2 Bruksareal

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Lundåsen Trondheim Sør

Lundåsen Trondheim Sør Et boligprosjekt fra Block Watne Lundåsen Trondheim Sør 10 moderne og eksklusive eneboliger Nær marka Barnevennlig Lite trafikk Et boligprosjekt fra Block Watne 65 63 61 59 57 67 Lundåsen 71 19 Jakob Vingsands

Detaljer

Selvangivelse 2012 0400

Selvangivelse 2012 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2012 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

RATVIKA BYGGETRINN II

RATVIKA BYGGETRINN II RATVIKA BYGGETRINN II 12 selveierleiligheter u/oppførelse - BTA 70,5 m2 Vestvendt veranda/terrasse og carport Adresse: Ratvika, 6015 Ålesund Bta./Bra./Boa.: 70,5 m2 / 60,1 m2 / 58,0 m2 Antall soverom:

Detaljer

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE 5 OBOS BOLIGAVIS UKE 5 014 BRUK EN LOKALKJENT EIENDOMSMEGLER! Har du husket å forsikre hjemmet ditt? Medlemsforsikring til medlemspris. OBOS tilbyr en av Norges

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

TOMANNSBOLIG PÅ VEGSUND MED UTSIKT. Praktisk og moderne rekkehusleilighet. på barnevennelige Myrland. 92 m 2 / 2-3 soverom

TOMANNSBOLIG PÅ VEGSUND MED UTSIKT. Praktisk og moderne rekkehusleilighet. på barnevennelige Myrland. 92 m 2 / 2-3 soverom TOMANNSBOLIG PÅ VEGSUND MED UTSIKT Praktisk og moderne rekkehusleilighet på barnevennelige Myrland 92 m 2 / 2-3 soverom LEILIGHETEN 92m2 med innholdsrik bolig. 3 soverom (2 godkjente + 1 bod som tilfredstiller

Detaljer

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

PROSPEKT FRITTLIGGENDE ENEBOLIG

PROSPEKT FRITTLIGGENDE ENEBOLIG PROSPEKT FRITTLIGGENDE ENEBOLIG Adresse: 6740 Selje. EIENDOM: Gbnr. 56/106 i 1441 Selje. Bolighus med garasje. Stor eiende tomt i Selje sentrum. Kort vei til sjø / sandstrand (ca. 200 m) og til fjellet.

Detaljer

kr. 1 200 000,- + omk

kr. 1 200 000,- + omk Oslo Dyretråkket 29, 1251 Oslo Prisant.: kr. 1 200 000,- + omk Verditakst: kr. 1 300 000,- Eierform: Andel/borettslag BRA/P-rom: 58 m 2 /55 m 2 Felleskostnader: kr. 4 660,- Fellesgjeld: kr. 193 394,- 1

Detaljer

SELFALLET. INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015

SELFALLET. INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015 SELFALLET INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015 Moderne og innholdsrike eneboliger i kjede med terrasse på hele 42 kvm. Sjøutsikt og kort vei til Manger sentrum. OMgivelsene Her kan du leve det gode liv i et attraktivt,

Detaljer

ENEBOLIG MED POTENSIAL & SOLRIK HAGE - KVADRATUREN

ENEBOLIG MED POTENSIAL & SOLRIK HAGE - KVADRATUREN ENEBOLIG MED POTENSIAL & SOLRIK HAGE - KVADRATUREN Kirkegata 38 Prisantydning: kr. 2.790.000.- + 2,5 % omk. til staten BRA: 116 kvm. Kirkegata 38 Byggeår: 1811 Tomt: 154 m² eiertomt Totalt BRA: 116 m²,

Detaljer

BYGG 3 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO -

BYGG 3 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO - BYGG 3 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO - LANDLIG OG BYNÆRT I Loesmoen Hageby får du bokvaliteter du vil sette pris på. De nye, moderne leilighetsbyggene bidrar til en enklere hverdag. Uten utvendig

Detaljer

TOMANNSBOLIG M/CARPORT PÅ EMBLEM. Praktisk og moderne tomannsbolig med carport sentralt og barnevennelig på Nedregotten, Emblem 92 m2 / 3 soverom

TOMANNSBOLIG M/CARPORT PÅ EMBLEM. Praktisk og moderne tomannsbolig med carport sentralt og barnevennelig på Nedregotten, Emblem 92 m2 / 3 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. TOMANNSBOLIG M/CARPORT PÅ EMBLEM Praktisk og moderne

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. team for de. Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. team for de. Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 19/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta 3 meg l e re som j obbe ri team for de g Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Skal du selge bolig? - Gode priser - Erfaring og tillit

Detaljer

BYGG 2 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO -

BYGG 2 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO - BYGG 2 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO - LANDLIG OG BYNÆRT I Loesmoen Hageby får du bokvaliteter du vil sette pris på. De nye, moderne leilighetsbyggene bidrar til en enklere hverdag. Uten utvendig

Detaljer

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE 1 OBOS BOLIGAVIS UKE 1 015 BRUK EN LOKALKJENT EIENDOMSMEGLER! Har du husket å forsikre hjemmet ditt? Medlemsforsikring til medlemspris. OBOS tilbyr en av Norges

Detaljer

Selvangivelse 2015 0400

Selvangivelse 2015 0400 Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2015 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer

Detaljer

TØMMERLIA 8 A, ASMALØY.

TØMMERLIA 8 A, ASMALØY. a TØMMERLIA 8 A, ASMALØY. Prisantydning kr. 2 450 000,- SOLRIK OG LETTSTELT ENDESEKSJON GRENSENDE TIL FRIOMRÅDE MED FRITTSTÅENDE BOD OG GARASJE. KORT VEI TIL SKOLE, BARNEHAGE, KOLONIALBUTIKK, STRENDER

Detaljer

KRINGSJÅ 1-ROMS ANDELSLEILIGHET- VESTVENDT BALKONG - OPPUSSINGSOBJEKT

KRINGSJÅ 1-ROMS ANDELSLEILIGHET- VESTVENDT BALKONG - OPPUSSINGSOBJEKT KRINGSJÅ 1-ROMS ANDELSLEILIGHET- VESTVENDT BALKONG - OPPUSSINGSOBJEKT ADRESSE: BTA/BOA: Minister Ditleffsvei 5 c 0862 Oslo Gnr 50, bnr 290, andelsnr 67 38/33 M2 PRISANTYDNING: Kr 1.200.000,- MEGLER: Advokat

Detaljer

BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO BRENSRUDTOPPEN 157, 1385 ASKER

BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO BRENSRUDTOPPEN 157, 1385 ASKER BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO BRENSRUDTOPPEN 157, 1385 ASKER ENEBOLIG I ASKER - 4 SOVEROM - 2 BAD - DOBBEL GARASJE - HVITEVARER - GOD STANDARD - BARNEVENNLIG OMRÅDE - STUE, SPISESTUE OG TV-STUE. VELKOMMEN

Detaljer

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D Prisantydning 2 390 000,- + omk. av tomt P-rom / bra: ca. 71,8 m 2 Tomtestørrelse ca. 1279,8 m 2 (Felles) Byggeår 2015 Eiendomstype Leilighet Innhold Kort om Fjellsvegen 76 D 5 Velkommen til Øvre Fjelde

Detaljer

ENEBOLIGER MED HAGE I ETABLERT OMRÅDE

ENEBOLIGER MED HAGE I ETABLERT OMRÅDE PRISER FRA 4.750.000,- ** BO FRA KR. 3.823,-* PR. MND. FAGERHEIM, GANDDAL ENEBOLIGER MED HAGE I ETABLERT OMRÅDE ATTRAKTIV BELIGGENHET I ET ETABLERT OG MEGET BARNEVENNLIG OMRÅDE. Fagerheim er et nyere og

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Flotte og romslige vestvendte boliger med god planløsning og solrike terrasser

Flotte og romslige vestvendte boliger med god planløsning og solrike terrasser EIKESKAR NOTODDEN Flotte og romslige vestvendte boliger med god planløsning og solrike terrasser ENEBOLIGER I KJEDE Illustrasjon EIKESKAR NOTODDEN BLOCK WATNE Illustrasjon Illustrasjon 2 BLOCK WATNE NOTODDEN

Detaljer

KUN 1 IGJEN! GRØDEM ALLÉ INNHOLDSRIKE FAMILIEBOLIGER BOLIGER NÆR SJØEN PÅ GRØDEM, RANDABERG

KUN 1 IGJEN! GRØDEM ALLÉ INNHOLDSRIKE FAMILIEBOLIGER BOLIGER NÆR SJØEN PÅ GRØDEM, RANDABERG GRØDEM ALLÉ BOLIGER NÆR SJØEN PÅ GRØDEM, RANDABERG KUN 1 IGJEN! INNHOLDSRIKE FAMILIEBOLIGER ET GODT STED Å LEVE MED KORT VEI TIL DE GODE OPPLEVELSENE N GR ØD Grødem ligger i Randaberg kommune, Jærens nordre

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

TOMANNSBOLIG PÅ LERSTAD. Praktisk og moderne tomannsboliger. Sentral beliggenhet med nærhet til alt. 92 m 2 / 2-3 soverom

TOMANNSBOLIG PÅ LERSTAD. Praktisk og moderne tomannsboliger. Sentral beliggenhet med nærhet til alt. 92 m 2 / 2-3 soverom TOMANNSBOLIG PÅ LERSTAD Praktisk og moderne tomannsboliger Sentral beliggenhet med nærhet til alt 92 m 2 / 2-3 soverom LEILIGHETEN 92m2 med innholdsrik bolig er det man får her. 3 soverom (2 godkjente

Detaljer

TYSSØY 7 eneboliger. Moderne arkitektur, maritimt miljø med mulighet for båtplass, fantastisk utsikt. TORSBYGG AS

TYSSØY 7 eneboliger. Moderne arkitektur, maritimt miljø med mulighet for båtplass, fantastisk utsikt. TORSBYGG AS TYSSØY 7 eneboliger Moderne arkitektur, maritimt miljø med mulighet for båtplass, fantastisk utsikt. TORSBYGG AS Moderne eneboliger med store vindusflater og kvaliteter og rom som du ofte finner i langt

Detaljer

Moderne boliger med carport kort vei til sjø og badestrender

Moderne boliger med carport kort vei til sjø og badestrender FJÆRÅTUNET MANSTAD Moderne boliger med carport kort vei til sjø og badestrender ENEBOLIGER I KJEDE OG LEILIGHETER MANSTAD Fjæråtunet BLOCK WATNE Illustrasjon Her kan du virkelig finne din plass i solen.

Detaljer

SALG AV ENEBOLIG PÅ GOTTEBERG I MÅLØY.

SALG AV ENEBOLIG PÅ GOTTEBERG I MÅLØY. PROSPEKT SALG AV ENEBOLIG PÅ GOTTEBERG I MÅLØY. EIENDOM: Gbnr. 117 / 142 i 1439 Vågsøy. Frittliggende enebolig m/ garasje i underetg. Adr.: Gt. 4, nr. 99, 6700 Måløy. Solrikt område og flott utsikt over

Detaljer

jakobshilleren trinn 3

jakobshilleren trinn 3 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 3 Nye flotte boliger på toppen av fjellet Velkommen til Jakobshilleren trinn 3 Stongafjellet Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser og en overkommelig

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

TO TOMANNSBOLIGER I BLINDHEIMSBREIVKA. Praktisk og moderne tomannsbolig sentralt og barnevennelig i Blindheimsbreivika 142,5 m2 / 4 soverom

TO TOMANNSBOLIGER I BLINDHEIMSBREIVKA. Praktisk og moderne tomannsbolig sentralt og barnevennelig i Blindheimsbreivika 142,5 m2 / 4 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. TO TOMANNSBOLIGER I BLINDHEIMSBREIVKA Praktisk og

Detaljer

Selvangivelse 2014 0400

Selvangivelse 2014 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2014 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

Strandvegen Panorama Hustype A1/Tomt 4

Strandvegen Panorama Hustype A1/Tomt 4 1 Strandvegen Panorama Hustype A1/Tomt 4 Detaljer Pris: 8 880 000 kr Adresse: Strandvegen By/Sted: Brumunddal Kommune: Ringsaker Fylke: Hedmark Postnummer: 2380 Finn kode: 94775631 Etasjer: 3 Bruksareal

Detaljer

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m2 / 3 soverom

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m2 / 3 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. 4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN Praktiske og moderne

Detaljer

Trodalen Trinn 2. Ole Stenens veg 36

Trodalen Trinn 2. Ole Stenens veg 36 1 Trodalen Trinn 2. Ole Stenens veg 36 Detaljer Pris: Adresse: By/Sted: Kommune: Fylke: 2 650 000 kr Ole Stenens veg 36 Øyer Øyer Oppland Postnummer: 2636 Finn kode: 70447642 Etasjer: 2 Bruksareal - m²:

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

ENEBOLIG PÅ KOLLSÅSLIA

ENEBOLIG PÅ KOLLSÅSLIA ENEBOLIG PÅ KOLLSÅSLIA Kollsåslia 16 5116 ULSET Advokatpartner ANS v/advokatfullmektig Linda Sørfonn Moe C. Sundtsgate 39, Pb 2026 Nordnes, 5817 Bergen Telefon 55 54 70 81 linda.moe@advokatpartner.no Eiendom

Detaljer

GRUNDSET I ELVERUM. Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste.

GRUNDSET I ELVERUM. Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste. Bygd for å vare GRUNDSET I ELVERUM Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste. GRUNDSET BOLIGFELT I LANDLIGE OMGIVELSER I Grundset

Detaljer

SORTLAND HOLMSTADDALEN

SORTLAND HOLMSTADDALEN SORTLAND HOLMSTADDALEN En sjelden god anledning til å erverve en unik eiendom. Prisantydning: 1 500 000,- Eier (Selveier) kombinasjonslokaler BTA: 636 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

Granattunet BEGBY FREDRIKSTAD ENEBOLIG I REKKE. Dette er å bo moderne. I åpne og trygge omgivelser, nært alt du behøver i hverdagen.

Granattunet BEGBY FREDRIKSTAD ENEBOLIG I REKKE. Dette er å bo moderne. I åpne og trygge omgivelser, nært alt du behøver i hverdagen. ENEBOLIG I REKKE Granattunet Dette er å bo moderne. I åpne og trygge omgivelser, nært alt du behøver i hverdagen. I en bolig hvor alt fungerer. Hvor veggene er tette og rette, hvor lyset slippes til og

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Passivhus: Mo i Rana Furumogata 14

Passivhus: Mo i Rana Furumogata 14 Passivhus: Mo i Rana Furumogata 14 Energieffektiv og moderne enebolig med carport. Solrik og rolig beliggenhet i etablert boligområde med fantastiske turmuligheter. Kort vei til populære Klokkerhagen fritidspark.

Detaljer

5 PROSJEKTERTE ENEBOLIGER KLOMREHEIA

5 PROSJEKTERTE ENEBOLIGER KLOMREHEIA 5 PROSJEKTERTE ENEBOLIGER KLOMREHEIA Klomreheia 2, 4, 6, 8 og 10 Prisantydning: kr. 2.125.000.- + omk. til staten kr. 10.298,- (se side 6) Mulighet for husbankfinansiering Carport og veranda på ca. 30

Detaljer

Øvre Myrland. Moderne funkisleiligheter i Elvebakken i Sortland. Her har du Sortlandsmarka som din nærmeste nabo og sentrum kun 5 minutter unna.

Øvre Myrland. Moderne funkisleiligheter i Elvebakken i Sortland. Her har du Sortlandsmarka som din nærmeste nabo og sentrum kun 5 minutter unna. Øvre Myrland Moderne funkisleiligheter i Elvebakken i Sortland. Her har du Sortlandsmarka som din nærmeste nabo og sentrum kun 5 minutter unna. Omgivelser I Øvre Myrland bor du i et trygt og barnevennlig

Detaljer

Uke 7, 2015 Eiendomsmegler A Boligdel til Haugesund

Uke 7, 2015 Eiendomsmegler A Boligdel til Haugesund Uke 7, 2015 Eiendomsmegler A Boligdel til Haugesund Fastlandssiden Gard Søre bydel Åkra Tysvær Etne Søre bydel Ølen Nedstrand Etne Hauge Vikedal Vinje Skudenes Kopervik Skåredalen Søre bydel Nordre bydel

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Kråkerøy- Kjedet enebolig med flott utsikt. 2 250 000 kr. 2 500 000 kr.

SALGSOPPGAVE. Kråkerøy- Kjedet enebolig med flott utsikt. 2 250 000 kr. 2 500 000 kr. SALGSOPPGAVE Kråkerøy- Kjedet enebolig med flott utsikt LG 2 250 000 kr. 2 500 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 122 kvm. 108 kvm. SO Lånetakst: Verditakst: T Prisantydning: 2 490 000 kr. +

Detaljer

Verdalsvegen 45. 4 eneboliger på store tomter i Verdalen, Kleppe

Verdalsvegen 45. 4 eneboliger på store tomter i Verdalen, Kleppe Verdalsvegen 45 4 eneboliger på store tomter i Verdalen, Kleppe Her er en god plass dersom du lengter til strand og hav, samtidig som du ønsker kort vei til skole, barnehage, handel og andre viktige tilbud!

Detaljer

ENEBOLIG TIL SALGS I STORFJORD.

ENEBOLIG TIL SALGS I STORFJORD. ENEBOLIG TIL SALGS I STORFJORD. Skoleveien, 9143 Skibotn. Prisantydning 1 080 000 Primærrom 102 m 2 Boligtype Betegnelse Eieform Enebolig Boligeiendom Selveier Soverom 3 Adresse: Skoleveien. 9143 Skibotn

Detaljer

SLETTATUNET 2.714.000,- Hustype B (Bra 158 m 2 )

SLETTATUNET 2.714.000,- Hustype B (Bra 158 m 2 ) LETTATUNET 17 nøkkelferdige eneboliger, Vedavågen aste priser, første mann til mølla! Hustype A (Bra 18 m ) Inkl. tomt (604-737 m ) Hustype B (Bra 158 m ) Inkl. tomt (604-737 m ).614.000,-.714.000,-.984.000,-

Detaljer

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE 29 BRUK EN LOKALKJENT EIENDOMSMEGLER! LINDEBERGÅSEN - 4-ROMS LEILIGHET LINDEBERGÅSEN 17 Lys og hyggelig 4- roms leilighet med gjennomgående planløsning, stor

Detaljer

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. 0301 Fødselsnummer Skatteklasse 1 27 07 96 328 51 Foyn Cecilie Christensen Hellerudveien 48 D 0672 Oslo Forklaringer

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM FRITIDSBOLIG. VOLL 8920 SØMNA Kontaktperson: Anita Hartviksen Ravn tlf: 907 60 661 e-post: anitahravn@outlook.com Kommune nr: 1812 Område: Dalbotn Gnr. 62 Bnr.15 Bruksareal:

Detaljer

Selvangivelse 2013 0400

Selvangivelse 2013 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2013 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Nordmann Ola Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Fødselsnummer 03 11 63 003 31 Skatteklasse

Detaljer

MEGET INNHOLDSRIKE ENEBOLIGER

MEGET INNHOLDSRIKE ENEBOLIGER MEGET INNHOLDSRIKE ENEBOLIGER HESTHAMMAREN B5 HOMMERSÅK Ideel beliggenhet Flotte turområder Barnevennlig Smarte løsninger Suksessen fortsetter Hommersåk er et idyllisk beliggende tettsted i enden av Riskafjorden

Detaljer