FBOTNR. 3 - MARS ÅRGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FBOTNR. 3 - MARS 2010-34. ÅRGANG"

Transkript

1 FBOTNR. 3 - MARS ÅRGANG Hjelp i alle NYE ARTIKLER FAST STOFF Særskilte skatteregler Låneordninger og rentesatser Side 5-6 Side 2-4 livets faser! Kontakt FBOT Boligannonser Side 7 Side 8-10 Særskilte skatteregler 2,50% rente i Befalets låneordning fom 1 mai

2 FBOT-nytt 3/2010 Side 2 Sommer på Håøya! Særskilte skatteregler Flere regelsett i norsk skatterett omhandler offiserer i Forsvaret særskilt. Dessuten er det flere regler og unntak, som kan ha særlig betydning for den delen av Forsvarets personell som er underlagt beordring (de mobile personellgrupper). Av regler som kan ha særlig betydning for de mobile personellgrupper, kan nevnes bestemmelse om opptjening av botid ved ikke-bruk, i forbindelse med gevinstbeskatning ved salg av bolig. Andre bestemmelser er reglene om fordelsbeskatning av rimelig bolig og rimelige lån i arbeidsforhold. Disse reglene behandles ikke nærmere her. Videre behandles ikke de alminnelige bestemmelser om pendling og fradrag for merutgifter ved pendling. Fremstillingen er ikke ment å være en uttømmende beskrivelse av alle særlige skattemessige bestemmelser som kan få betydning for offiserer. Den baserer seg på ligningen for inntektsåret Fremstillingen retter seg i hovedsak mot yrkestilsatte offiserer. Reglene om bonusutbetaling ved kontraktsmessig tjeneste i Luftforsvaret (1989-ordningen om forskuddsbetaling og 1985-ordningen om etterskuddsbetaling) behandles ikke. Lønnsinntekt Foruten fast regulativlønn utbetales det en rekke særtillegg i Forsvaret. De fleste av disse er å anse som regulære lønnstillegg, og skattlegges i sin helhet som inntekt. Lønnsinntekt beskattes med hjemmel i skatteloven 5-1, med utfyllende bestemmelser i Tillegg som behandles som lønn, kan for eksempel være: Beredskapstillegg Øvingsgodtgjørelse Vaktgodtgjørelse Skattefradrag Det gis fradrag for alle utgifter som er pådratt for å erverve inntekt. Nødvendige utgifter som skattyter har pådratt seg for å oppebære inntekten, er dermed fradragsberettiget. Videre vil renter av skattyters gjeld være fradragsberettiget. Minstefradraget er et alternativ til virkelig medgåtte kostnader. Skattyter som har større kostnader av den art som dekkes av minstefradraget, skal derfor i stedet ha fradrag for faktiske kostnader.

3 FBOT-nytt 3/2010 Side 3 Sommer på Håøya! Særskilte skatteregler Administrativ forpleining Administrativ forpleining innebærer fri kost og fritt losji. For pendlere beregnes det et tillegg i inntekt for kostbesparelse i hjemmet med kr 76 pr døgn, dette gjelder ikke for personell på tjenestereise. Kontantgodtgjørelsen på reiser skattlegges ikke. Det gis ikke fradrag for småutgifter til aviser og telefon mv, dersom skattyter har administrativ forpleining. Flyttegodtgjørelse Befal får flyttegodtgjørelse ved flytting som følge av beordring. Godtgjørelsen er ment å skulle dekke virkelige flyttekostnader. Dersom flyttingen ikke er pålagt av Forsvaret, og heller ikke er foretatt pga skifte av arbeidssted, er godtgjørelsen skattepliktig i sin helhet (for eksempel ved flytting til ønsket bosted etter 30 års tjeneste). Dersom flytting skjer pga skifte av arbeidssted, anses godtgjørelse normalt ikke å gi overskudd. Sivilt personell i Forsvaret får dekket flytting med hjemmel i Særavtale om offentlige tjenestemenns flyttegodtgjørelse, jfr SPH pkt 9.8. For øvrig vises det til Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret (Kompensasjonsavtalen). Et eventuelt underskudd på flyttegodtgjørelse inngår i minstefradraget, det gis dermed bare fradrag dersom de faktiske utgifter er større enn standardfradraget. Faktiske utgifter må i den forbindelse dokumenteres. Kostnader til reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise) Befal som bor utenfor tjenesteområdet og ikke fører to husholdninger (velger å dagpendle), får delvis dekket kostnader til reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise) på visse vilkår. Godtgjørelsen skal behandles som lønn. Flyttebonus Flyttebonusens størrelse er landsdelsavhengig. Godtgjørelsen er skattepliktig i sin helhet. Det vises til Kompensasjonsavtalens pkt 3.3.

4 FBOT-nytt 3/2010 Side 4 Sommer på Håøya! Særskilte skatteregler Husleierefusjon I tilfeller hvor militær bolig ikke kan skaffes, og vedkommende må leie bolig på det private marked, refunderes differansen mellom den husleie som betales og den husleie som er vanlig på det nye tjenestestedet i Forsvarets familieboliger/kvarter. Det vises til Kompensasjonsavtalens pkt Denne godtgjørelsen er å anse som lønn. Fri uniform/uniformsgodtgjørelse Fordel ved fri uniform er ikke skattepliktig. Godtgjørelsen antas ikke å gi skattepliktig overskudd. Uniformsutgifter utover den mottatte godtgjørelse, godkjennes i alminnelighet ikke til fradrag. Bonus for avdelingsbefal Det vises til Forsvarets personalhåndbok del B, pkt Utbetaling av bonus er skattepliktig på utbetalingstidspunktet uavhengig av hvilken inndeling som foretas av bonusutbetalingen. Utenlandstillegg Utenlandstillegg, bostedsgodtgjørelse, valutatillegg og familietillegg for befal som gjennomgår kurs/skole og tjeneste i utlandet, er ikke skattepliktig inntekt. Befal med redusert lønn Redusert lønn etter fratreden er å anse som pensjonsytelse, og regnes dermed som personinntekt med lav sats på trygdavgift. I selvangivelsen skal den reduserte lønn føres opp som pensjon og ikke som ordinær lønnsinntekt. Ytterligere informasjon For ytterligere informasjon innen saksområdet, se Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon i Forsvaret (Kompensasjonsavtalen) og Lignings-ABC som er elektronisk tilgjengelig på internett: skatteetaten.no. I særskilte tilfeller kan Forsvarets lønnsadministrasjon (FLA) kontaktes.

5 FBOT-nytt 3/2010 Side 5 Låneordninger og rentesatser På de to neste sidene finner du en oversikt over alle låneordningene i Forsvaret, samt gjeldende rentebetingelser. Befalets låneordning Administreres av FBOT, og behandles på månedlige lånemøter. Søknad sendes FBOT. Befalets låneordning del I, maksimalt lånebeløp kr , nom rente 2,25% (2,50% fom 1 mai). Befalets låneordning del II (uten pant), maksimalt lånebeløp kr , nom rente 2,25% (2,50% fom 1 mai). Ekstraordinært lønnsforskudd Ekstraordinært lønnsforskudd. Maks 2 brutto månedslønner. Rentefritt. Søknad sendes FLA. Statens Pensjonskasse Maksimalt lånebeløp kr Nom rente 2,25% (2,50% fom 1 mai). Søknad sendes SPK. Personallånsavtaler FLYTENDE RENTE Under , mill 1 mill - 2 mill Over 2 mill 0-75% 0-75% 0-75% 0-75% 4,10% 3,60% 3,40% 3,00% 4,00% 3,60% 3,30% 3,00% FAST RENTE Over ,- Under ,- 3 år 5 år 10 år 3 år 5 år 10 år 0-75% 0-75% 0-75% 0-75% 0-75% 0-75% 4,00 4,40 4,90 4,00 4,40 4,90 4,20 4,60 5,10 4,20 4,60 5,10 Tabellen viser gjeldende rente i Personallånsavtalene pr 10. mars Endringer kan ha skjedd etter at redaksjonen ble avsluttet. DnB NOR bruker forsvarlig verdigrunnlag (FVG) som grunnlag for utmåling. Dette utgjør 100% av markedsverdi/omsetningsverdi. Rentebetingelsene i DnB NOR for lån med flytende rentesatser er gjeldende fra 21. januar 2010 (for gamle lån gjelder endringen fra 10. mars 2010). For fastrentelån er renten gjeldende fra og med 4. mars Lån med både fast og flytende rente i DnB NOR er sikret innenfor 75% av FVG. På FBOTs hjemmesider på internett har du direkte tilgang til DnB NORs nettfilial med full oversikt over de tilbud som foreligger. Kontaktpersoner: Guri Myklebust, tlf eller nærmeste DnB-filial.

6 FBOT-nytt 3/2010 Side 6 Låneordninger og rentesatser Postbanken bruker forsvarlig verdigrunnlag (FVG) som grunnlag for utmåling. Dette utgjør 100% av markedsverdi/omsetningsverdi. Rentebetingelsene i Postbanken for nye lån med flytende rentesatser er gjeldende fra 21. januar 2010 (for gamle lån gjelder endringen fra 10. mars 2010). For fastrentelån er renten gjeldende fra og med 4. mars Lån med både fast og flytende rente i Postbanken er sikret innenfor 75 % av FVG. På FBOTs hjemmesider på internett har du direkte tilgang til Postbankens nettfilial med full oversikt over de tilbud som foreligger. Kontaktpersoner: Magny Blindheim Jørgensen, tlf 03000, mailadresse: eller det lokale kundesenter. Kontakt FBOT for informasjon om Personallånsavtalene, og for tilsendelse av søknadsskjemaer. Forsvarets låneordning (avsluttet i 1991) Ved sletting av sikkerhet, kontakt FBOT. Ved saldoopplysninger, innløsning og trekk i lønn, kontakt FRA v/ Irene Selstø, tlf , siv tlf Bibehold av lån i Forsvarets og Befalets låneordninger Militært og sivilt personell som slutter i Forsvaret før naturlig avgang, får beholde sine lån i Forsvarets- og Befalets låneordning i 3 år med rentestønad og garanti fra Forsvaret. Det gjelder særregler for personell som slutter i forbindelse med avgangsstimulerende tiltak, ta kontakt med FBOT for vilkår. Finansieringskonvolutten På bakgrunn av mange henvendelser fra personellet har FBOT utviklet en konvolutt som inneholder det man trenger for å kunne søke om lån som ansatt i Forsvaret. Finansieringskonvolutten kan bestilles pr telefon, mil /siv , ved personlig fremmøte i Rådhusgt 2, Oslo eller via e-post til Hva inneholder konvolutten? Søknadsskjema Befalets låneordning Sjekkliste for Befalets låneordning Informasjon om FBOT Søknadsskjema ekstraordinært lønnsforskudd Søknadsskjema Statens Pensjonskasse Lånesøknad DnB NOR Lånesøknad Postbanken Boligfinansieringsheftet Søknad om lån i Befalets låneordning sendes FPT/FBOT, Oslo mil/akershus, 0015 OSLO Møtedatoer Befalets låneordning 1 halvår 2010: 4. mars 8. april 6. mai 3. juni

7 FBOT-nytt 3/2010 Side 7 Kontakt FBOT Besøk Rådhusgt 2, 1 etg, Oslo Post FBOT, Postmottak, 2617 Lillehammer E-post Telefaks 510-/ Ledelse Sjef, KK Lasse Reiersen Kontor: / Mobil: Bolig & Kvarter Seniorrådg. Paal Vive Kontor: / Rådgivende, koordinerende og kontrollerende funksjon overfor Forsvarets bolig- og kvartervirksomhet. FSBOR, boligregler og boligrett Lån & Rådgivning Seniorrådg. Tor Helge Støle Kontor: / Mobil: Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning Låneavtaler / Befalets låneordninger FBOT-nytt og informasjonshefter Seniorkons. Grete Karlsen Kontor: / Mobil: Rådgivende, koordinerende og kontrollerende funksjon overfor Forsvarets bolig- og kvartervirksomhet. Boligmodulen, brukeradministrasjon og brukerstøtte, boligdata, statistikk Rådg. Vibeke Godal Kontor: / Juridisk rådgivning og gjeldsrådgivning Forsvarets låneordning (Mislighold/innfrielse) informasjonshefter, FBOT-nytt Førstekons. Marianne Ullvassveen Kontor: / Mobil: Rådgivende, koordinerende og kontrollerende funksjon overfor Forsvarets bolig- og kvartervirksomhet. Håøya Feriesenter; Boligmodulen, brukeradministrasjon og brukerstøtte, boligdata, statistikk, Befalets låneordninger 11. september 9. oktober

8 FBOT-nytt 3/2010 Side 8 Boligannonser FBOT-nytt er Forsvarets og de ansattes egen Markedsplass. Her tas gratis inn annonser om boliger og tomter for salg, kjøp eller leie. FBOT er ansvarlig utgiver, mens FLO P Base-Viken RSF Grafisk har ansvaret for trykking og distribusjon, med utsendelse ca den 15 i hver måned. Stoff som ønskes tatt inn i FBOTnytt må foreligge i FBOT før den 5 i måneden. Ved behov for et annet antall av FBOT-nytt enn det som avdelingen mottar i dag, gi beskjed til FBOT. FBOT tar forbehold om eventuelle trykkfeil. ØSTLANDET NR 12-4-ROMS LEILIGHET PÅ RODELØKKA I OSLO TIL LEIE Stor gjennomgående leilighet i 3. etasje med kort avstand til Grünerløkka og andre områder med restauranter/pub er, butikker, parker og museer med mer. Meget gode forbindelser med busser, trikker og T-bane. Kort avstand til de større veiforbindelsene ut av byen. Leiligheten er bygget i 2000 og har god standard. 2 balkonger og felles garasjeanlegg med disponering av 2 parkeringsplasser tilknyttet leiligheten. Fint uteareal (bakgård) med gjennomgang til Rodeløkkas historiske trehusbebyggelse. Leiligheten vil være delvis møblert under leieperioden. Annet: Kabel-TV m/internettforbindelse, dagligvare (Kiwi) i 1. etasje, heis, trappevask inkl i husleie, gjesteparkering i garasjeanlegg. Leieperiode: 1 år fra midten av juli Leie pr måned, ca kr ,- (+ strøm). Depositum kr ,-. For nærmere opplysninger/visningsavtale, kontakt Kjell Øygard, mobil , e-post SØRLANDET NR 13-2 SELVEIERLEILIGHETER TIL SALGS - KRISTIANSAND Nr. 1 - Hånesveien 63, leil 205, 4635 Kristiansand S Leiligheten ligger sentralt på Hånes. Leiligheten ligger i 2. etg og ble bygd i 1984/85. Inneholder: entré, soverom, bad/wc/vaskerom, stue og kjøkken. Fra stuen er det utgang til balkong. Leiligheten fremstår med en enkel standard og kan trenge noe modernisering. Parkeringsplass i kjeller. Det er heis i bygget. Bra/P-rom: 56/56 kvm Felleskostnader pr. mnd.: 2800,- Salgsverdi: kr ,- (låneverdi ,-)

9 FBOT-nytt 3/2010 Side 9 Boligannonser (forts) Nr. 2 Hånesveien 63, leil 504, 4635 Kristiansand S Leiligheten ligger sentralt på Hånes. Leiligheten ligger i 5. etg og ble bygget i 1984/85. Inneholder: entré, soverom, bad/wc/vaskerom, stue og kjøkken. Det er åpent løsning mellom stue og kjøkken. Fra stuen er det utgang til balkong. Leiligheten fremstår med en enkel standard og kan trenge noe modernisering. Parkeringsplass i kjeller. Det er heis i bygget. Bra/P-rom: 53/53 kvm Felleskostnader pr. mnd.: 2800,- Salgsverdi: kr ,- (låneverdi ,-) Eiendommene selges med forbehold om overordnet myndighets godkjennelse. Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil i annonsen. Felles for boligene: Fast ansatte i Forsvaret, som er interessert i å tre inn i høyeste bud etter pri 2, best kontakte megler innen 14. april kl Denne frist er absolutt og interessenter som henvender seg etter denne dato, vil ikke bli tatt i betraktning. For nærmere informasjon om boligen, kontakt; DnB Eiendom Avd Kristiansand v/jøran Flakk, på tlf eller Forsvarsbygg Skifte Eiendom v/prosjektleder Trond Nordby, tlf NORD-NORGE NR 14 - BOLIGER TIL SALGS - BODØ Skifte Eiendom Region Nord skal gjennom DnB NOR Eiendom Bodø selge følgende enheter i Bodø: Regine Normanns vei 80: enebolig i kjede med dobbel carport Bruttoareal: 170 kvm. P-rom: 103 kvm. Tomteareal: ca 436 kvm eiendomstomt. Boligen inneholder underetasje med vf, gang, vaskerom, gang og 3 boder. 1. etasje inneholder bad, 3 soverom, kjøkken og stue med utgang til altan. Takst er satt til kr ,-. Regine Normanns vei 86: frittliggende enebolig med carport Bruttoareal: 170 kvm. P-rom: 103 kvm. Tomteareal: ca 476 kvm eiendomstomt. Boligen inneholder underetasje med vf, gang, vaskerom, gang og 3 boder. 1. etasje inneholder bad, 3 soverom, kjøkken og stue med utgang til altan. Takst er satt til kr ,-.

10 FBOT-nytt 3/2010 Side 10 Boligannonser (forts) Lars Bergs vei 10: 4-roms enebolig i kjede med carport Bruttoareal: 123 kvm. P-rom: 84 kvm. Tomteareal: ca 363 kvm eiendomstomt. Boligen inneholder vf, gang, 3 soverom, bad/wc, kjøkken og stue med utgang til altan. Kjeller med vaskerom, 2 boder og krypkjeller. Takst er satt til kr ,-. Salgsprosessen går etter gjeldende prioritetsregler (nye regler etter ). Fast ansatte i Forsvaret som ønsker å tre inn i høyeste bud etter prioritet 2, bes henvende seg skriftlig innen Fristen er absolutt og interessenter som henvender seg etter denne dato, vil ikke bli tatt i betraktning. Dersom Bodø kommune benytter seg av sin forkjøpsrett, vil ikke eiendommen (e) komme for salg. Kontakt Pål Martin Arntzen, DnB NOR Eiendom, avd Bodø, for nærmere informasjon. Telefon fax epost: NR 15-4 LEILIGHETER TIL SALGS - HESSENG Skifte Eiendom Region Nord skal gjennom DnB NOR Eiendom Alta selge følgende enheter: Myrveien 11 A, 11 B, 11 C og 11 D, 9912 HESSENG 4 like leiligheter i 4-mannsbolig - 2 leiligheter i hver etasje Byggeår: 1962 Hver leilighet med P-rom på 66 kvm og bruksareal på 86 kvm. Felles kommunal festet tomt på 1035 kvm. Leilighetene inneholder: Stue, kjøkken, bad/wc, 2 soverom og boder. Felles vindfang, entré. Felles vaskerom, tørkerom og bod i kjeller. Noe av loftet er også fellesareal. Garasjeplass i felles garasjebygg. Takst pr. leilighet er satt til kr Salgsprosessen går etter gjeldende prioritetsregler. Fast ansatte i Forsvaret som ønsker å tre inn i høyeste bud etter prioritet 2, bes henvende seg skriftlig innen kl Fristen er absolutt og interessenter som henvender seg etter denne dato, vil ikke bli tatt i betraktning. Kontakt Roar Kjeldsberg, DnB Eiendom, avd. Alta for informasjon. Tlf , Fax

FBOT- Tips til selvangivelsen. 2,75% rente i Befalets låneordning. Skatteendringer 2011. Låneordninger og rentesatser Side 6-7.

FBOT- Tips til selvangivelsen. 2,75% rente i Befalets låneordning. Skatteendringer 2011. Låneordninger og rentesatser Side 6-7. FBOT- NR. 2 - FEBRUAR 2011-35. ÅRGANG Hjelp i alle livets faser! NYE ARTIKLER FAST STOFF Skatteendringer 2011 Side 2-3 Tips til selvangivelsen Side 4-5 Låneordninger og rentesatser Side 6-7 Kontakt FBOT

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

Viktig nytt på lønnsområdet

Viktig nytt på lønnsområdet Viktig nytt på lønnsområdet 2012 Agenda Endringene på lønnsområdet i 2012 Reisegodtgjørelser skattemessig frikobling fra statens særavtaler Utgiftsgodtgjørelser på tjenestereiser og arbeidsopphold endringer

Detaljer

håndbok for avdelingsbefal

håndbok for avdelingsbefal håndbok for avdelingsbefal NORGES OFFISERSFORBUND forbundet for alt befal 2007 Innhold 1 Norges Offisersforbund... 3 2 Hvordan bli avdelingsbefal?... 4 3 Jeg er avdelingsbefal. Hva nå?... 5 4 Lønn, godtgjøringer

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2008 Grant Thornton informerer Nr. 2/2008 Din samarbeidspartner innen revisjon og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Velkommen til det første nummeret av Grant Thornton informerer

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2011 Grant Thornton informerer Nr. 3/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Rådgivning på tørt og vått Etter en ekstraordinær

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Sjekk alle opplysninger og fradrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skatteregler for pensjonister side

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

informerer ID-TYVERI Aksjonærmodellen Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift SKILSMISSE år hobby blir næring Grant Thornton

informerer ID-TYVERI Aksjonærmodellen Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift SKILSMISSE år hobby blir næring Grant Thornton Grant Thornton informerer Nr. 3/2007 Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift ye skatteregler om internprising ID-TYVERI SKILSMISSE Kartlegge sitt eget arbeidsmiljø år hobby blir næring Aksjonærmodellen

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

MORVIK. - Attraktivt enderekkehus

MORVIK. - Attraktivt enderekkehus MORVIK - Attraktivt enderekkehus Attraktiv hjørnerekkehus til salgs på populære Morvik i et veletablert boligområde. Eiendommen er nordvestvendt og solrik med gode uteområder. Boligen består av stue med

Detaljer

POST & 1 * 2 ( & # 0 3 $ & ( & + + 3 $ ) # * & ( + ( 4 6NDWWHEHWDOHU (

POST & 1 * 2 ( & # 0 3 $ & ( & + + 3 $ ) # * & ( + ( 4 6NDWWHEHWDOHU ( POST POST SKATTE-NØKKELEN 2010/2011 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2010/2011 (Redaksjonen avsluttet desember 2010) OSLO JANUAR 2011 POST Skattebetalerforeningen Det

Detaljer

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 (Redaksjonen avsluttet februar 2012) OSLO FEBRUAR 2012 POST Skattebetalerforeningen Det må ikke

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen 4 roms toppleilighet og sydvendt veranda Adresse: Bjørnebærstien 67, 4 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 93/93/100 m² F.kostnader: Kr. 2 874,- Fellesgjeld: Kr. 38 047,- Visning:

Detaljer

SKATTE SPAR ARVEAVGIFT BETALEREN. Slik støtter du barn og barnebarn mens de studerer FREM MED MÅLEBÅNDET! SJEKK SKATTEOPP- GJØRET NØYE

SKATTE SPAR ARVEAVGIFT BETALEREN. Slik støtter du barn og barnebarn mens de studerer FREM MED MÅLEBÅNDET! SJEKK SKATTEOPP- GJØRET NØYE SKATTE BETALEREN 3 2010 www.skattebetaleren.no SPAR ARVEAVGIFT Slik støtter du barn og barnebarn mens de studerer SJEKK SKATTEOPP- GJØRET NØYE PENSJONISTER KAN FÅ HØYERE SKATT FREM MED MÅLEBÅNDET! Økonomisk

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer

Sist oppdatert 5. desember 2014

Sist oppdatert 5. desember 2014 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 16. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og

Detaljer

SKATTE BETALEREN. De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten

SKATTE BETALEREN. De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten SKATTE BETALEREN 5 2009 www.skattebetaleren.no Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Høyest markedsandel blant

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010 Grant Thornton informerer Nr. 1/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Grant Thornton Norge vokser videre Grant Thornton har

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Leveringsfrist 30. april 2014 Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk skatteetaten.no

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008 Grant Thornton informerer Nr. 1/2008 AKTUELLE DATOER 8. mars Terminoppgave arbeidsgiveravgift og skattetrekk levering papiroppgave. 10. mars Årsoppgave og betalingsfrist (mva) for næringsdrivende med omsetning

Detaljer

Vedlegg til særavtalen

Vedlegg til særavtalen 1 Vedlegg til særavtalen Vedlegg 1: Forsvarets personelltjeneste (FPT) administrative vedlegg til Særavtalen Del A: Administrative bestemmelser knyttet til særavtalen Del B: Satser Vedlegg 2: Forsvarets

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Ingen endring ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL 1.3 Samboere Innhold: Uttrykket

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004)

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer Tilråding fra Finansdepartementet av 3. oktober 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer