VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE"

Transkript

1 VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

2 F For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Oppdragsgiver SFJ. KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE Sak VARDEVEIEN 41 BESKRIVELSE ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER TOTALENTREPRISE KAP. 4 og 5 Oppdragsnummer Dokumentnummer Revisjon B-EL-01 D1

3 Sammendrag Norconsult AS har på oppdrag fra Sandefjord Kommunale Boligstiftelse v/usbl (heretter kun USBL) utarbeidet elektrobeskrivelsen i forbindelse av oppføring av nye omsorgsboliger med tilhørende personaldel i Vardeveien 41 i Sandefjord. Boligen skal bestå av 16 boenheter, kontor og garasje med felles boder. Det skal installeres heis i bygget. Denne beskrivelsen er en del av en totalentreprise, og den inneholder henvisninger til andre fags beskrivelser. El. Entreprenøren skal prise et komplett anlegg med bakgrunn i beskrivelse fra alle fag. Det tas utgangspunkt i beskrevet utstyr fra RIE. Det er imidlertid åpent for å tilby alternativer til RIE s forslag, det forutsettes da at tilbudt utstyr er av samme kvalitet som beskrevet, og at detaljert spesifikasjon vedlegges tilbudet. For USBL Morten Hansen Norconsult AS n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 3-39

4 Innhold ELKRAFT- OG TELETEKNISKE INSTALLASJONER Orientering Anmeldelser Kvalitetssikring Dokumentasjon Merking Utstyr Bygningsmål og tegninger Slissing og utsparinger m.v Røranlegget Lydbru Tilkoblinger Generelt montasjeutstyr Forhold på arbeidsplassen "Rent bygg" i byggeprosessen Opplæring og instruksjon Godkjennelse, sluttbefaring, prøvedrift Drift- og vedlikeholdsinstruks Garantibefaring ELKRAFTINSTALLASJONER ELKRAFT, GENERELT Systemer for kabelføring Systemer for jording Systemer for lynvern LAVSPENT FORSYNING Systemer for elkraftinntak Systemer for hovedfordeling Fordelinger til alminnelig forbruk Kursopplegg til alminnelig forbruk Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner Elkraftfordeling til virksomhet LYS Lys, generelt Belysningsutstyr Nødlysutstyr Elvarme Elvarme, generelt: Varmeovner Varmekabler Vannvarmere og elektrokjeler Reservekraft Reservekraft, generelt: TELE- OG AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER Tele- og automatisering, generelt Basisinstallasjoner for tele og automatisering n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 4-39

5 511 Systemer for kabelføring Inntakskabler for teleanlegg Telefordelinger Integrert kommunikasjon Kabling for IKT Telefoni og personsøking Telefoni og personsøking, generelt Telefonsentral Porttelefonanlegg Alarm og signalsystemer Brannalarmanlegg Adgangskontrollanlegg Lyd og bildesystemer Fellesantenner Enhetspriser tele- og automatiseringsanlegg Heisanlegg Bygningsmessige arbeider for heisentreprenøren Generalomkostninger Bygningsmessige arbeider for el. entreprenøren n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 5-39

6 Elkraft og teleinstallasjoner 4 ELKRAFTINSTALLASJONER 411 Systemer for kabelføring kr. 412 Systemer for jording kr. 413 Systemer for lynvern kr. 431 System for elkraftinntak kr. 432 System for hovedfordeling kr Fordeling til alminnelig forbruk kr Kursopplegg til alminnelig forbruk kr. 434 Elkraftfordeling til driftstekniske inst. kr. 435 Elkraftfordeling for virksomhet kr. 442 Belysning kr. 443 Nødlysutstyr kr. 45 Elvarme kr. 46 Reservekraft kr. SUM ELKRAFTINSTALLASJONER (overføres) ===================== n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 6-39

7 5 TELE- OG AUTOMATISERINGSANLEGG 514 Inntakskabler for teleanlegg kr. 515 Telefordelinger kr. 521 Kabling for IKT kr. 534 Porttelefon kr. 539 Andre installasjoner for telefoni kr. 542 Brannalarmanlegg kr. 543 Adgangskontrollanlegg kr. 552 Fellesantenner kr. SUM TELE OG AUTOMATISERINGSANLEGG SUM ELKRAFTINSTALLASJONER (overført fra forrige side) kr. ====================== kr. ====================== 69 GENERALOMKOSTNINGER kr ENHETSPRISER FRA KAP 4 1) ENHETSPRISER FRA KAP 5 1) SUM EKS. MVA kr kr kr 25% MVA kr SUM INKL. MVA kr 1) Disse er medtatt som prisbærende enhetspriser i konkurransesituasjonen og vil trekkes ut ved kontraktsinngåelse. n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 7-39

8 Serviceavtaler Det leveres opsjonspris for serviceavtale gjeldende i 5 år etter garantitiden for anlegget. NB! Serviceavtale for første driftsår inngår i denne entreprisen. Serviceavtale ut over 1. driftsår tilbys som opsjonspris. USBL ønsker tilbud på en spesifisert serviceavtale for 5 år for anleggene opplistet nedenfor. Byggherren stilles fritt til å bestille hele eller bare deler av arbeidene. Generelt for service- og vedlikeholdsarbeid av anleggene. Besøksformer: De forskjellige besøksformer defineres slik: - Faste servicebesøk 1 gang pr. år, med hovedformål å dekke "begynnende feil". Foreta generell service i henhold til spesifikasjon. Faste tidspunkt avtales for hvert år, henholdsvis vår og høst. Faste servicebesøk skal utføres til kontraktfestet pris. - Reparasjonsbesøk defineres som avtalte "feilrettinger"/reparasjoner, som utføres i henhold til avtalt tid og omfang. Oftest som resultat av tilbakemeldinger fra service- og inspeksjonsbesøk. Avtalte reparasjonsbesøk skal utføres av entreprenøren etter fastpristilbud og skriftlig bestilling, samt avtalt tidspunkt. "Mindre korreksjoner" skal utføres innenfor 1 uke. - Sjekkbesøk er avtalte besøk for å sjekke om noe av mindre viktighet er galt. Byggherren, eller andre med nødvendig myndighet, har bestilt dette besøket. Reaksjonstid er 1-2 dager. - Øyeblikkelig utrykning utføres etter telefonisk beskjed, for å avhjelpe plutselig oppståtte feil. Reaksjonstid er 4 timer. Øyeblikkelig utrykning skal utføres av entreprenøren etter telefonisk bestilling og medgått timer. Utrykningstid er satt til maks. 4 timer. (Dvs. innen 4 timer skal en servicemann ha innfunnet seg på plassen). Reparasjon skal påbegynnes omgående, og ferdigstilles snarest mulig. Rapportering Etter hvert avtalte besøk skal det avlegges en skriftlig rapport, som skal inneholde Opplysninger om bl.a. Tidspunkt, Tilstedeværende personer, Resultater av observasjoner, prøver o.l. Rapporten skal maskinskrives og inneholde klare anbefalinger for videre tiltak, samt eventuelle tidsfrister. Rapporten skal signeres av den/de personer(er) som har utført besøket, samt den person som er ansvarlig overordnet. Planlagt arbeid Planlagt arbeid skal varsles i god tid før dette påbegynnes og om når det skal ferdigstilles. Anlegg som skal stoppes/startes varsles på samme måte. Dette for at byggherren skal kunne varsle leietakere om tiltak som skal skje. Avtalens varighet Avtale undertegnes fra formell overtagelse. Deretter fornyes avtalen automatisk fra hvert årsskifte. 1 år er lik ett kalenderår/regnskapsår. Avtalen kan avvikles med 3 måneders gjensidig varsel. OPSJONSPRISER 443 Nødlysutstyr kr. 460 Reservekraft kr. 534 Porttelefon kr. 542 Brannalarmanlegg kr. Med opsjonsprisen skal det medfølge forslag til kontrakt. n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 8-39

9 PÅSLAG/TIMEPRISER VED REGNINGSARBEID OG KALKULASJONSFAKTORER Påslagsprosent (F) på materiell ifølge nettoprisliste (listepris fratrukket entreprenørens rabatt) F= Timepriser Montør Lærling Ingeniør/saksbehandler kr. kr. kr. Alle faktorer og timepriser er eksklusive merverdiavgift. AUTORISASJONER: Entreprenøren har følgende autorisasjon: ELKRAFT: TELE/DATA:. El. entreprenøren må inneha godkjenning fra Post og Teletilsynet. Godkjenningsbevis med godkjenningsnummer legges med i tilbudet. Kabel TV:. El. entreprenøren må inneha godkjenning som kabel TV installatør. Godkjenningsbevis med godkjenningsnummer legges med i tilbudet. NØDLYS:.. Nødlysprosjektering i tiltaksklasse 2 er påkrevet (risikoklasse 4) BRANNALARM... Brannalarmprosjektering i tiltaksklasse 2 er påkrevet (risikoklasse 4) n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 9-39

10 LISTE OVER LEVERANDØRER SOM SKAL BENYTTES I PROSJEKTET: Lysutstyr Nødlys Elvarmeutstyr Tavlebygger.. Brytere/stikkontakter Porttelefon. IKT/RTV utstyr. Brannalarm Veggkanaler.. n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 10-39

11 ELKRAFT- OG TELETEKNISKE INSTALLASJONER Orientering I henhold til felles tilbuds- og kontraktsbestemmelser for det totale byggeprosjektet og denne kravspesifikasjonen, skal det leveres komplette elektrotekniske anlegg for prosjektet. Anleggene skal oppfylle alle krav som er stillet i kontraktsdokumentene. Det skal leveres komplette, funksjonsdyktige anlegg inklusive prosjektering av anleggene iht. bl.a.: NS 3431 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. NS Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. NS Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse. NS Dokumentasjon av utstyrsleveranser. FEU Forskrift om elektrisk utstyr. FEL Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. NEK 439: Tavlenormen NEK-EN Automatsikringer for overstrømsbeskyttelse for husholdningsog liknende installasjoner. NEK-EN Maskinsikkerhet - Maskiners elektriske utrustning. NEK 400:2014 med tilhørende normer. NEK 399:2014 Tilknytningspunkt for el- og ekomnett NEK-EN :2002, Informasjonsteknologi - Felles kablingssystemer. NEK EN , 2, 3- Informasjonsteknologi Kablingsinstallasjon. Aktuelle publikasjoner fra Lyskultur. Aktuelle publikasjoner fra FG vedr. brannalarm, adgangskontroll og innbruddsalarm. Plan og bygningsloven (PBL). Universell Utforming Husbankens skjerpede tiltakspakke for energi og miljø Anmeldelser Elektroentreprenøren har det fulle ansvar for at installasjonene blir forskriftsmessig forhåndsmeldt og ferdigmeldt til det lokale el-tilsyn (DLE), om nødvendig også til brannvesen og bygningsvesen, eventuelt teleleverandør der dette måtte være påkrevd, uten ekstra omkostninger for byggherre. n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 11-39

12 Søknader iht. PBL for brannalarmanlegg og nød/ledelysanlegg er ikke utarbeidet og må utføres av el. entreprenøren. Samsvar om levering VVS anlegg som maskiner iht. forskrift om maskiner utføres av ventilasjonsentreprenøren og skal ikke utstedes av el. entreprenøren. Ref. også «Tilbudsmappe vedlegg 1» Prosjektering. Det leveres ett komplett og funksjonsdyktige anlegg inklusive prosjektering. I prisen skal inngå detaljprosjektering og detaljplanlegging ihht denne beskrivelse for alle el. kraft- og teletekniske anlegg som er aktuelle for byggeprosjektet. Det benyttes AutoCad eller likeverdig DAK verktøy som kan lese og eksportere filer i dwg format. Laginndeling skal følge norsk standard NS3451 og NS8351 og symboler som benyttes skal være iht. NEK 144. Dersom det benyttes elektroapplikasjon sammen med for eksempel AutoCad benyttes disse symboler. Foreligger det detaljtegninger av innredninger, skal disse konfereres vedrørende plassering av utstyr. Entreprenøren skal medta saksbehandling og oppfølging på byggeplass, samt nødvendig møter med tiltakshaverens representant. Alle arbeidstegninger og tavleskjemaer utarbeides og fremlegges for tiltakshaver 14 dager før arbeidene starter. Ref. også «Tilbudsmappe vedlegg 1» Tegningsunderlag (minimum): Plantegninger elkraft M=1:50 Plantegninger tele, svakstrøm,føringsveier M=1:50 Tavlekjemaer (enlinjeskjemaer) for alle fordelinger Teknisk himlingsplan (resultat av koordinering mellom de tekniske entreprenørene) Topologi-tegning som viser alle systemer som leveres av el. Entreprenøren inkludert alle systemer som disse er koblet sammen med. Alle systemer skal ha merking ihht NS3451 (bygningsdelstabellen) Planlegging/rådgiving i forkant av denne beskrivelse er utført av: Norconsult AS, Larvik v/ Morten Hansen Dir: Mob: Epost: Kvalitetssikring Entreprenøren forplikter seg til å gjennomføre et opplegg for kvalitetssikring av sine arbeider/leveranser. Før kontrakt opprettes skal entreprenøren fremlegge forslag til hvordan han har tenkt å gjennomføre dette. Forslaget skal godkjennes og om nødvendig justeres av byggherre/rådgivende ingeniør. Entreprenøren må ta hensyn til og samarbeide med byggets øvrige entreprenører for å ivareta tverrfaglig kontroll, koordinering og grensesnitt mellom de ulike faglige disipliner. Dette innebærer blant annet utarbeidelse av sammenstillingstegninger mellom n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 12-39

13 elektrofagene og VVS-fagene. Funksjoner som er uttegnet på skjemaer for automatikk o.l., utarbeidet av automatikk leverandør o.a., skal gjennomgås før montering. Eventuelle feil i skjemaene skal meddeles byggherre for retting. Ref. også «Tilbudsmappe vedlegg 1» Dokumentasjon Ved endringer under arbeidets gang, skal ett sett tegninger holdes ajourført. Endringer/merking påføres med rød penn for utarbeidelse av som bygget tegninger. All dokumentasjon skal fortrinnsvis være på norsk. Dokumentasjon skal være iht. NS 5820 med følgende suppleringer: Tekniske datablad skal omfatte: Merkedata for tilbudt utstyr Kopi av sertifikat for sertifiseringspliktig utstyr Normal levetid/brukstid Akustiske støyforhold Elektriske støyforhold Alt utstyr skal tilfredsstille de krav som er satt i EU's EMC- direktiv Dokumentasjon ved levering av utstyr I forbindelse med levering av utstyr skal følgende dokumentasjon foreligge ved leveransen: Montasjeanvisning med montasjetegninger Benyttede symboler, forkortelser o.l. i skjema- tegninger skal være forklart i symbolliste og utført etter gjeldene norm. Symboler iht NEK 144 benyttes. Komponentliste/apparatspesifikasjon for benyttede deler/komponenter Anleggene overleveres i godkjent, utprøvd og i driftsklar stand. Skriftlig dokumentasjon fra egenkontroll og funksjonstester skal fremlegges før ferdigbefaring. For tele- og automatiseringsanlegg skal det leveres/oppgis: Dokumentasjon på at komplett anleggsdel, inklusiv utstyr for overføring av signal/alarm, er i driftsatt, kontrollmålt, funksjonstestet, og anlegget virker som spesifisert. Koblingsskjemaer ajourført etter utførelse. Komponentlister med opplysning og delnr. vedlegges. Produksjonsdato og idriftsettelsesdato oppgis. Muntlig instruksjon for bruker, og for drifts- og vedlikeholdspersonell, med informasjon om rutiner for vedlikehold, revisjon og rengjøring. Samsvarserklæringer. Enhver installasjon skal, under montasje og/eller når den er ferdig, inspiseres visuelt og prøves for å verifisere, så langt det er praktisk mulig, at kravene i normen er oppfylt før installasjonen settes i drift av eieren. Jf. for øvrig NEK 400:2014. I tillegg til det som nevnes i den etterfølgende beskrivelse, skal den samlede dokumentasjonen også omfatte det som kreves av offentlig regler og forskrifter for elektrotekniske anlegg. n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 13-39

14 Merking Utstyr Kabler og ledninger merkes ved fordelinger og forbrukssted. Alle bokser, brytere, stikkontakter og uttak merkes med el. fordeling og kursnummer. Det benyttes merkesystem som gir varig og tydelig merking. Utstyr over himling merkes under himling med gravert skilt skrudd/poppet til spilen. Merketape godtas ikke. Gjelder branndetektorer, sentralutstyr og lignende som må være tilgjengelig for service/vedlikehold. Gjelder ikke koblingsbokser og stikkontakter. Generelt skal reservedeler for installert utstyr være tilgjengelig i minst 10 år. Bygningsmål og tegninger Elektroentreprenøren skal selv kontrollere bygningsmessige mål på stedet. Han må sjekke utsparingsmål, transportmuligheter for fordelinger og andre større enheter inn i bygget til sin respektive plass. Må større enheter inn - transponeres før vegger/dører monteres, skal dette meddeles byggeleder så tidlig som mulig. Slissing og utsparinger m.v. Røranlegget Lydbru Tilkoblinger Utsparinger for rør, bokser og gruber er elektroentreprenørens koordineringsansvar. Elektroentreprenøren må ha utført slissing og lagt rør etc. før det ordinære pussearbeidet på overflatene utføres. Rør og bokser som monteres i yttervegger, eller i vegger mellom rom med forskjellig temperatur, skal monteres slik at det ikke dannes kondens. Alle rør legges med fall mot boksene, slik at eventuelt kondensvann ikke blir i rørene. Ved større lengder skal røranlegget forsynes med trekkbokser. Alle bokser skal monteres slik at de kommer i plan med ferdig tak og vegger. For å hindre lydbru der hvor to bokser står mot hverandre fra motsatt vegg, skal forbindelsesrøret legges i en sløyfe og rommet mellom boksene fylles med betong eller isolerende materiale. Boksene skal monteres forskjøvets i forhold til hverandre med minimum 200mm. Ved påsetting av kabelsko f.o.m. 10mm2 og oppover skal det alltid anvendes kontaktpressing. Lodding tillates ikke. I kontaktpunkter der kobber (Cu) kommer i kontakt med aluminium (Al) skal det ubetinget anvendes godkjente spesial- overganger av type Al - Cu eller liknende. Ved ettårsbefaringen må elektroentreprenøren nøye kontrollere alle slike kontaktpunkter spesielt med henblikk på solid kontaktforbindelse og eventuell korrosjon. Jording foretas i alminnelighet gjennom de resp. kablers jordtråd/skjerm. n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 14-39

15 I røranlegg inntrekkes alltid jordtråd. Generelt montasjeutstyr Alle mål er regnet fra ferdig gulv til senter på utstyr, bokser etc. Der ikke annet er nevnt skal utstyr monteres iht. Norsk standard NS Hvor to eller flere bokser står sammen, skal det benyttes felles boks med felles frontplate. Termostater monteres med senter boks rett over senter boks for brytere, slik at utstyret kommer på rett linje langs dørlist e.l. Ved festing av materiell skal ekspansjonsbolter benyttes ved større belastninger. Forøvrig kan plastplugger benyttes når de gir forsvarlig feste. Forhold på arbeidsplassen Elektroentreprenøren skal så lenge installasjons- arbeidene pågår, holde en og samme "bas"- montør på anleggsplassen som byggeleder og rådgivende ingeniør til enhver tid kan informere og få informasjon fra vedr. den daglige fremdrift, detaljplanlegging etc. El. entreprenøren skal etter hvert som arbeidene utføres holde ett sett tegningskopier ajour med nøyaktig og tydelig angivelse av de endringer og/eller tilføyelser som har skjedd under arbeidets gang. Elektroentreprenøren skal uoppfordret møte til alle byggemøter og andre tekniske møter der han blir innkalt. Elektroentreprenøren må til enhver tid holde seg underrettet om de øvrige entreprenørers arbeider, og må i særlig grad påse at det ikke skjer kollisjoner med øvrige arbeider. Elektroentreprenøren skal når det pågår arbeide, ha en ansvarlig arbeidsleder tilstede på bygget. Arbeidslederen skal kontrollere at det skjulte røranlegget blir forlagt i rett tid, og påse at dette under støping/muring ikke ødelegges av andre. Elektroentreprenøren må også se til at brytere ikke kommer bak dører, og at bokser blir i henhold til himlinger og veggens utforming. Elektroentreprenøren skal selv under arbeidets gang konferere med byggelederen angående detaljplassering som ikke med tilstrekkelig nøyaktighet fremgår på tegninger og spesifikasjoner. Elektroentreprenøren skal påse at hans montører viser nødvendig forsiktighet og underordnes de på byggeplassen gjeldene regler og bestemmelser. Elektroentreprenøren er ansvarlig for enhver skade som hans arbeidere påfører tiltakshaverens eller andres eiendom. Eventuelle merutgifter som følge at disse forhold ikke iakttas må bæres av elektroentreprenøren. Elektroentreprenøren plikter å ha en ansvarlig representant tilstede på byggemøter. Elektroentreprenøren må påregne at deler av anlegget, så som ventilasjonsanlegget, deler av lys- og tekn. anlegg kan bli forlangt satt i drift før de totale installasjonsarbeider er ferdige. Ved varsel om slik idriftsettelse skal elektroentreprenøren innrette sine arbeider deretter uten ekstra omkostninger. "Rent bygg" i byggeprosessen Det legges stor vekt på at "ren byggeprosess" blir fulgt. Alle installasjoner og arbeider skal følge overordnet prosedyre. n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 15-39

16 Opplæring og instruksjon Ved overlevering av anlegget skal entreprenøren gi byggherrens folk nødvendig opplæring i bruk og ettersyn av anlegget. Bruker skal undervises i bruk og vedlikehold av samtlige elkraft- og teletekniske anlegg som er omfattet av denne beskrivelsen. Opplæringen skal fordeles med 1.gangs opplæring i tilknytning til ferdigstillelse. 2.gangs opplæring skal skje etter overlevering og etter at bruker er blitt kjent med anleggene. Entreprenøren skal dokumentere at opplæringen er gitt. Opplæringen skal innfri følgende krav: Sikre at driftspersonell har tilstrekkelig kunnskap til å drifte anleggene på en sikker og hensiktsmessig måte. Sørge for at driftspersonell blir fortrolig med systemet, og kjent med de mulighetene som ligger i det. Sørge for at driftspersonell får nok informasjon om anlegget slik at de selv kan foreta justeringer av brukerkonfigurasjonen Sørge for at systemansvarlige får nok informasjon til å forestå den overordnede driften av systemet. Sørge for at driftspersonell får nok informasjon om anlegget slik at de selv kan foreta feilsøking og 1. hånds feilretting av anlegget. Sørge for at rutiner for vedlikehold og ettersyn blir forstått. Godkjennelse, sluttbefaring, prøvedrift. Når entreprenøren er forvisset om at anlegget fungerer tilfredsstillende og er i overensstemmelse med kontraktens betingelser, skal han sende ferdigmelding og varsle hovedentreprenør og byggeherre. Entreprenør og byggherre foretar så funksjonsprøve og kontroll av anlegget. Før denne kontrollen foretas, skal entreprenøren selv foreta funksjonsprøver og kontroll av anleggene, og testprotokoller / rapporter skal på forhånd sendes til byggherre / RIE. Kontrollen skal innbefatte en så fullstendig funksjonsprøve som mulig av apparater og utstyr. Alt nødvendig utstyr som er nødvendig for ferdigmelding og kontrollen må stilles til rådighet av entreprenøren. Entreprenøren skal stille nødvendig montør- og eller ingeniørhjelp til disposisjon under prøving og kontroll av anlegget, uten tillegg i prisen. Dersom funksjonsprøven avslører feil eller mangler ved anlegget, skal entreprenøren omgående utbedre feilene uten omkostninger. Tilkomstutgifter / utgifter til konstatering av mangelen og andre utgifter som er en direkte og nødvendig følge av utbedring av mangelen, dekkes av el. entreprenøren, ref. NS El. entreprenøren skal medregne nødvendig service og vedlikehold på anleggene i løpet av garantitiden. Pris for nødvendig service skal være inkludert i anbudet, ekskl. forbruksmateriell. n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 16-39

17 Drift- og vedlikeholdsinstruks Entreprenøren skal utarbeide en komplett og entydig FDV-dokumentasjon som omfatter spesifikasjoner med oppgave over leverandører for alle materialer og alt utstyr som er benyttet. Videre skal det leveres drifts- og vedlikeholdsinstrukser på norsk for alt utstyr og alle installasjoner. FDV instruks lages iht. tiltakshaver sitt FDV system dersom dette finnes. Hvis ikke lages instruksen iht. RIF norm. Entreprenøren skal levere et sett instruksjonspermer for drift og vedlikehold av anlegget. I tillegg skal instruksen leveres digitalt på minnepinne. Det vil bli lagt stor vekt på at kravene til dokumentasjon etterkommes. Alle utgifter til dokumentasjoner og instrukser bæres av entreprenøren. Instruksjonsbøkene skal inneholde komplett dokumentasjon av de enkelte anleggene. For å sikre godkjenning må dokumentasjonen senest være overlevert byggherren for kontroll før overtakelse. Endelig FDV dokumentasjon skal overleveres senest ved overlevering av bygget. Manglende eller mangelfull FDV-dokumentasjon er grunnlag for å nekte overtakelse. Innestående beløp utbetales ikke før all FDV dokumentasjon er godkjent av tiltakshaver. Ref. også «Tilbudsmappe vedlegg 1» Garantibefaring Garantitiden skal være 5 år. Elektroentreprenør må medregne garantibefaring for 1., 2. og 3. garantiår. Eventuelle feil og mangler som blir registrert ved disse befaringene utføres kostnadsfritt for tiltakshaveren. n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 17-39

18 5.04 ELKRAFTINSTALLASJONER 40 ELKRAFT, GENERELT De elektrotekniske anlegg utføres i overensstemmelse med offentlige forskrifter og byggherrens eventuelle administrative bestemmelser. Det elektriske anlegget utføres og ferdigstilles etter NEK 400:2014. Relevante norske standarder som er i samsvar med europeiske standarder skal gjelde. Krav til materiell, utførelse og tekniske bestemmelser skal være iht. NS 3420 for alle kapitler i dette prosjektet. Alt aktuelt materiell og utstyr må ved levering være godkjent av NEMKO eller likeverdig testlaboratorium. Det benyttes et enhetlige og brukervennlige merkesystemer (Statsbyggs tverrfaglig merkesystem) for merking av kabler og utstyr. Merkesystemet benyttes i all dokumentasjon og FDV-instrukser. Det refereres generelt til denne beskrivelsen og beskrivelse og tegninger fra øvrige fag. 411 Systemer for kabelføring Det skal medregnes nødvendige 110mm rør fra hovedtavle og ut av bygget for inntakskabler, utelys, telekabler, etc. Til underfordelinger legges tilstrekkelig med 50mm rør i grunn som føringsvei mellom fordelingene. Til ventilasjonsrom, personalrom og kontor legges rør ubrutt fra hovedfordeling. Alle rør skal ha i trukket trekketråd sammen med siste inntrukket kabel. I områder med nedtagbare himlinger benyttes gitterbakker/kabelbroer som hovedføringsveier. I områder med fasthimling legges el. anlegg som skjultanlegg. På vegg i rom med datarbeidsplasser monteres plastkanaler av type TEK 123 med uttak tilpasset og med samme farge som veggkanalene. For vertikale føringer benyttes mindre kanaler av samme fabrikat og i samme "familie" (som TEK 100). Kanaler skal være av type som leveres med ferdige prefabrikkerte utvendige og innvendige hjørner, skjøtestykker og innbygningsbokser i PVC. Alt utstyr i kanaler tilpasses dekklokk for kanaler og skal ha en jevn overflate / overgang mot lokket. Gjennomføringer i etasjeskiller og i branncellebegrensende vegger branntettes med godkjent masse. Evt. kabelstiger kappes på hver side av gjennomføringen. Føringsveier i tekniske rom monteres etter at VVS entreprenører har montert sitt utstyr, slik at kollisjoner unngås. 412 Systemer for jording Jording utføres iht. NEK 400:2014 med ringjord og tverrforbindelser. Ringjord og tverrforbindelser forlegges på nivå under drensrør. Rørlegger leverer evt. jordingsmuffe på avløpsrør. 413 Systemer for lynvern Grovvern og mellomvern for overspenning monteres i fordelinger iht. NEK 400:2014. Prises under kap for el. fordelinger. n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 18-39

19 43 LAVSPENT FORSYNING Det medtas termofotografering av fordelinger, med full last. Entreprenør er ansvarlig for å skaffe tilveie tilstrekkelig last slik at dette kan gjennomføres. Testrapport overleveres før overlevering. Fotografering utføres av firma godkjent iht. DNV (Veritas), NEMKO eller likeverdig. 431 Systemer for elkraftinntak Elverk leverer hovedkabler fra trafo/gateskap til hovedtavle. El. entreprenøren melder fra og koordinerer mot Elverk, samt bistår hovedentreprenøren med legging i grøft. Tilkobling i hovedtavle utføres av el. entreprenøren. Grøfter graves og gjenfylles av hovedentrepenør, se også bygningsmessige arbeider. 432 Systemer for hovedfordeling Hovedfordeling for el. anlegg etableres i eget tavlerom i u.etg. Rack for spredenett for tele/data for personaldelen etableres i dette tavlekottet. Det avsettes også plass for nødvendig svakstrømsutstyr for funksjoner i bygget. Det må hensyntas at del av tavlerom (typisk halvparten) skal benyttes for inntak og videreføring av signaler for R/TV og offentlige telelinjer samt annet nødvendig svakstrømsutstyr/sentralutstyr. Leveransen av fordelinger skal oppfylle samtlige gjeldende norske lover og forskrifter, som blant annet: - Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg med veiledning (FEL) - Forskrift om elektrisk utstyr (FEU) Leveransen av fordelinger skal oppfylle samtlige krav i relevante standarder og normer, som blant annet NEK 400:2010, NEK 399:2014 og NEK og 3 (usakkyndig betjening for den del av tavla som inneholder automatsikringer). Form 2b benyttes dersom fordelingen inneholder strømskinner. I tillegg til dette skal VVS- og maskinfordelinger oppfylle kravene i Forskrift om maskiner og NEK EN Maskinsikkerhet - Elektrisk utstyr i maskiner. Leveransene skal inkludere erklæring om samsvar iht. Forskrift om elektrisk utstyr (samsvarserklæring), CE- merkes og dokumenteres iht. NEK 439. Fordelingene skal leveres i fabrikkferdigutførelse, og være av anerkjent merke. Hovedfordelingen dimensjoneres for byggets totale last, samt 30 % utvidelsesmulighet. Alle underfordelinger tilføres spenning fra hver sin effektbryter og forsynes med egne kabler fra hovedfordeling. Alle målere monteres i eget felt i hovedfordelingen iht. NEK399:2014. En måler for hver boenhet, samt service leilighet, og en for felles strøm. Alle utgående stigere til underfordelinger overvåkes med strømstyrt jordfeilvarsling med utgang for pre-alarm (innstillbar) og alarm (innstillbar). Det monteres nettinstrument i front av tavlen som skal kunne tilkobles SD anlegg via M-BUS. n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 19-39

20 Alle effektbrytere/vern skal være av samme fabrikat. For annet utstyr skal det benyttes ensartet fabrikat i størst mulig grad. Alle automatsikringer og effektbrytere skal ha vern i alle faser. (inkl. nøytralleder). Foruten avganger til underfordelinger og fordelinger for VVS-tekniske anlegg, bestykkes fordelingen med nødvendige kurssikringer og utstyr for personaldel, garasje/boder og andre fellesarealer. Alle Al-kabler påmonteres overganger Al-Cu. Grovvern for overspenning monteres i hovedfordelingen. Undertegnet samsvarserklæring skal følge fordelingen. El. entreprenøren utarbeider ajourført styrestrømsskjemaer og arrangementstegninger, samt komplette kortslutnings og spenningsfall beregninger. Merkespenning U 400V TN Fordelinger til alminnelig forbruk Underfordelinger for fellesarealer og kontorer. Det etableres underfordeling som del av hovedtavle for fellesarealer, og en egen underfordeling i kontor. I kontor benyttes innfelt kombisentral med plass til sterk- og svakstrøm. Det etableres også en intern fordeling i renovasjonsboden for stikkontakter og utvendig belysning samt 16A 1-fas og 3-fas reserve kurser. Dette tilknyttes måleren for felles forbruk, kontor skal i tillegg over egen internmåler. Underfordelingene bestykkes med nødvendige kurssikringer. Underfordelinger dimensjoneres for områdets totale last, samt 20 % utvidelsesmulighet Kurssikringer leveres som automatsikringer med integrerte jordfeilbrytere. Fordelingene utføres som 400V TN og skal tilfredsstille krav iht. NEK400:2014 og NEK439-3 (usakkyndig betjening). Form 2b benyttes dersom fordelingen inneholder strømskinner. Koordinerte mellomvern for overspenning monteres i underfordelingene. Undertegnet samsvarserklæring skal følge fordelingene. El. entreprenøren utarbeider ajourført styrestrømsskjemaer og arrangementstegninger, samt komplette kortslutnings og spenningsfall beregninger. Ferdig montert og godkjent med samtlige utgående kabler tilkoblet rekkeklemmer, inkl.. nipler. Underfordelinger for boenheter og serviceleilighet. Det etableres underfordelinger i bod, ref. plantegning, type innfelt kombisentral med plass til sterk- og svakstrøm. Underfordelingene bestykkes med nødvendige kurssikringer. Underfordelinger dimensjoneres for områdets totale last, samt 20 % utvidelsesmulighet Kurssikringer leveres som automatsikringer med integrerte jordfeilbrytere. n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 20-39

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012 4 ELKRAFTINSTALLASJONER B2 4 ELKRAFTINSTALLASJONER PRIS (KR) 40 GENERELT 41 GENERELLE INSTALLASJONER 42 HØYSPENNINGSANLEGG 43 FORDELINGSANLEGG 44 LYSANLEGG 45 ELVARMEANLEGG 46 DRIFTSTEKNISKE ANLEGG 47

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER

Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg SVEIN UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF INNHOLDSFORTEGNELSE Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret.

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

Elektrotekniske installasjoner i boliger.

Elektrotekniske installasjoner i boliger. 2. utgave år 2000 ICS -------- Søkeord: bolig, inntak, teknisk sentral, føringssoner, punkter, uttak, lys, varme, IKT, alarm, signal, merking, dokumentasjon Descriptors: dwelling, service line, controlpanel,

Detaljer

Forprosjektrapport H15E05. Wilberg Atrium. Prosjektering av kontorbygg

Forprosjektrapport H15E05. Wilberg Atrium. Prosjektering av kontorbygg Forprosjektrapport H15E05 Wilberg Atrium Prosjektering av kontorbygg.. Mahir Bukvic.. Martin Bekkevold Forord Vi er to studenter, Mahir Bukvic og Martin Bekkevold, som skal gjøre oppgaven «Wilberg Atrium»,

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UNINETT Fagspesifikasjon RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UFS nr.: 121 Versjon: Versjon 1 Status: Godkjent Dato: 23. 06. 2010 Tittel: Retningslinjer for prosjektering

Detaljer

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1 IK/PERSONAL-BOK FOR Leithe & Christiansen AS Side 1 A ADMINISTRATIV DEL A.1 INNLEDNING/ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE OVER IK-BOKA FOR LEITHE & CHRISTIANSEN AS A.1.1. PRESANTASJON A.1.2. FORMÅL OG HENSIKT

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG

PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG PA 5601 PROSJEKTERINGSANVISNING PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG Godkjent dato: 2012-05-25 DocuLive nr: 200300705-13 Dokumenteier: B-direktør Utgiver: FS Dokumentansvarlig: FE Side 1 av 13 PA 5601 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Livsløpstandard i boliger For Bedre Innemiljø For Bedre Etablering For Bedre Omsorg Utarbeidet av: ELBUS Forskningsveien 3B 0313 OSLO Telefon: 22 95 56

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

Innbruddsalarmutstyr Automatiske innbruddsalarmanlegg. Næring og boliginstallasjoner (innbrudd, brann og vann)

Innbruddsalarmutstyr Automatiske innbruddsalarmanlegg. Næring og boliginstallasjoner (innbrudd, brann og vann) FG-regler for Innbruddsalarmutstyr Automatiske innbruddsalarmanlegg Næring og boliginstallasjoner (innbrudd, brann og vann) Innbruddsalarmforetak Innbruddsalarmkonsulenter Alarmstasjoner FG-200:1 Gyldig

Detaljer

EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner

EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner FoU-prosjekt nr 50087 EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Sluttrapport Versjon 1.0 (11.12.98) FoU-prosjekt ADMINISTRATIVT ANSVARLIG STATSBYGG (NAVN, DATO OG SIGN.) Morten Ryjord PROSJEKTANSVARLIG STATSBYGG

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

REGLER FOR AUTOMATISKE INNBRUDDSALARMANLEGG

REGLER FOR AUTOMATISKE INNBRUDDSALARMANLEGG REGLER FOR AUTOMATISKE INNBRUDDSALARMANLEGG OG BOLIGALARMANLEGG (INNBRUDD, BRANN OG VANN) utgitt av 2006 Erstatter regelverket av 1999 MEDLEMSSELSKAPENE I FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON STÅR FRITT TIL

Detaljer

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Energi August 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. VEILEDNING TIL DOKUMENTET... 3 1. GENERELT... 4 ORIENTERING... 4 STANDARD OG KVALITET... 4 FORSKRIFTER, STANDARDER OG RETNINGSLINJER...

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

22 andelsleiligheter

22 andelsleiligheter 22 andelsleiligheter Leveransebeskrivelse 30.09.2009 Oasen Borettslag er et konsept basert på arkitektens signatur. Det å bo er å høre til å bo er å identifisere seg med stedet. Det burde være en selvsagt

Detaljer

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene.

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene. Kort om prosjektet: Prosjektet Nyhavn ved gamle Bergen er et unikt prosjekt beliggende på bryggekanten i Byfjorden. Prosjektet vil bestå av totalt 47moderne eierleiligheter fordelt på 2 bygg ( bygg 2 og

Detaljer

35 nye sentrumsnære leiligheter

35 nye sentrumsnære leiligheter 35 nye sentrumsnære leiligheter STAVANGER/TASTA Adresse: Tastagata 54 (Kaptein Mejlænders gate) BRA fra - til: Leilighetene vil være fra ca. 55-185 kvm. fra kr 3.0-13,5 mill. STAVANGER/TASTA Sentrumsnære

Detaljer

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 «STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 1 Adresse: Strømsbuveien 66 4836 Arendal Betegnelse: Gnr. 502 Bnr. 425 i Arendal kommune Eier: Ragi Invest AS Ansvarlig megler: Leif Chr. de Presno / Mobil: 47 20 12 74

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG PA 8 RENT TØRT BYGG REV. 20.09.09 Side 1 av 11 Innhold Innhold...2 1 Orientering...4 2 Hindre fuktskader...5 2.1 Sikring av uferdig bygning mot fukt...5 3 Renhold

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer