VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE"

Transkript

1 VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

2 F For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Oppdragsgiver SFJ. KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE Sak VARDEVEIEN 41 BESKRIVELSE ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER TOTALENTREPRISE KAP. 4 og 5 Oppdragsnummer Dokumentnummer Revisjon B-EL-01 D1

3 Sammendrag Norconsult AS har på oppdrag fra Sandefjord Kommunale Boligstiftelse v/usbl (heretter kun USBL) utarbeidet elektrobeskrivelsen i forbindelse av oppføring av nye omsorgsboliger med tilhørende personaldel i Vardeveien 41 i Sandefjord. Boligen skal bestå av 16 boenheter, kontor og garasje med felles boder. Det skal installeres heis i bygget. Denne beskrivelsen er en del av en totalentreprise, og den inneholder henvisninger til andre fags beskrivelser. El. Entreprenøren skal prise et komplett anlegg med bakgrunn i beskrivelse fra alle fag. Det tas utgangspunkt i beskrevet utstyr fra RIE. Det er imidlertid åpent for å tilby alternativer til RIE s forslag, det forutsettes da at tilbudt utstyr er av samme kvalitet som beskrevet, og at detaljert spesifikasjon vedlegges tilbudet. For USBL Morten Hansen Norconsult AS n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 3-39

4 Innhold ELKRAFT- OG TELETEKNISKE INSTALLASJONER Orientering Anmeldelser Kvalitetssikring Dokumentasjon Merking Utstyr Bygningsmål og tegninger Slissing og utsparinger m.v Røranlegget Lydbru Tilkoblinger Generelt montasjeutstyr Forhold på arbeidsplassen "Rent bygg" i byggeprosessen Opplæring og instruksjon Godkjennelse, sluttbefaring, prøvedrift Drift- og vedlikeholdsinstruks Garantibefaring ELKRAFTINSTALLASJONER ELKRAFT, GENERELT Systemer for kabelføring Systemer for jording Systemer for lynvern LAVSPENT FORSYNING Systemer for elkraftinntak Systemer for hovedfordeling Fordelinger til alminnelig forbruk Kursopplegg til alminnelig forbruk Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner Elkraftfordeling til virksomhet LYS Lys, generelt Belysningsutstyr Nødlysutstyr Elvarme Elvarme, generelt: Varmeovner Varmekabler Vannvarmere og elektrokjeler Reservekraft Reservekraft, generelt: TELE- OG AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER Tele- og automatisering, generelt Basisinstallasjoner for tele og automatisering n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 4-39

5 511 Systemer for kabelføring Inntakskabler for teleanlegg Telefordelinger Integrert kommunikasjon Kabling for IKT Telefoni og personsøking Telefoni og personsøking, generelt Telefonsentral Porttelefonanlegg Alarm og signalsystemer Brannalarmanlegg Adgangskontrollanlegg Lyd og bildesystemer Fellesantenner Enhetspriser tele- og automatiseringsanlegg Heisanlegg Bygningsmessige arbeider for heisentreprenøren Generalomkostninger Bygningsmessige arbeider for el. entreprenøren n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 5-39

6 Elkraft og teleinstallasjoner 4 ELKRAFTINSTALLASJONER 411 Systemer for kabelføring kr. 412 Systemer for jording kr. 413 Systemer for lynvern kr. 431 System for elkraftinntak kr. 432 System for hovedfordeling kr Fordeling til alminnelig forbruk kr Kursopplegg til alminnelig forbruk kr. 434 Elkraftfordeling til driftstekniske inst. kr. 435 Elkraftfordeling for virksomhet kr. 442 Belysning kr. 443 Nødlysutstyr kr. 45 Elvarme kr. 46 Reservekraft kr. SUM ELKRAFTINSTALLASJONER (overføres) ===================== n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 6-39

7 5 TELE- OG AUTOMATISERINGSANLEGG 514 Inntakskabler for teleanlegg kr. 515 Telefordelinger kr. 521 Kabling for IKT kr. 534 Porttelefon kr. 539 Andre installasjoner for telefoni kr. 542 Brannalarmanlegg kr. 543 Adgangskontrollanlegg kr. 552 Fellesantenner kr. SUM TELE OG AUTOMATISERINGSANLEGG SUM ELKRAFTINSTALLASJONER (overført fra forrige side) kr. ====================== kr. ====================== 69 GENERALOMKOSTNINGER kr ENHETSPRISER FRA KAP 4 1) ENHETSPRISER FRA KAP 5 1) SUM EKS. MVA kr kr kr 25% MVA kr SUM INKL. MVA kr 1) Disse er medtatt som prisbærende enhetspriser i konkurransesituasjonen og vil trekkes ut ved kontraktsinngåelse. n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 7-39

8 Serviceavtaler Det leveres opsjonspris for serviceavtale gjeldende i 5 år etter garantitiden for anlegget. NB! Serviceavtale for første driftsår inngår i denne entreprisen. Serviceavtale ut over 1. driftsår tilbys som opsjonspris. USBL ønsker tilbud på en spesifisert serviceavtale for 5 år for anleggene opplistet nedenfor. Byggherren stilles fritt til å bestille hele eller bare deler av arbeidene. Generelt for service- og vedlikeholdsarbeid av anleggene. Besøksformer: De forskjellige besøksformer defineres slik: - Faste servicebesøk 1 gang pr. år, med hovedformål å dekke "begynnende feil". Foreta generell service i henhold til spesifikasjon. Faste tidspunkt avtales for hvert år, henholdsvis vår og høst. Faste servicebesøk skal utføres til kontraktfestet pris. - Reparasjonsbesøk defineres som avtalte "feilrettinger"/reparasjoner, som utføres i henhold til avtalt tid og omfang. Oftest som resultat av tilbakemeldinger fra service- og inspeksjonsbesøk. Avtalte reparasjonsbesøk skal utføres av entreprenøren etter fastpristilbud og skriftlig bestilling, samt avtalt tidspunkt. "Mindre korreksjoner" skal utføres innenfor 1 uke. - Sjekkbesøk er avtalte besøk for å sjekke om noe av mindre viktighet er galt. Byggherren, eller andre med nødvendig myndighet, har bestilt dette besøket. Reaksjonstid er 1-2 dager. - Øyeblikkelig utrykning utføres etter telefonisk beskjed, for å avhjelpe plutselig oppståtte feil. Reaksjonstid er 4 timer. Øyeblikkelig utrykning skal utføres av entreprenøren etter telefonisk bestilling og medgått timer. Utrykningstid er satt til maks. 4 timer. (Dvs. innen 4 timer skal en servicemann ha innfunnet seg på plassen). Reparasjon skal påbegynnes omgående, og ferdigstilles snarest mulig. Rapportering Etter hvert avtalte besøk skal det avlegges en skriftlig rapport, som skal inneholde Opplysninger om bl.a. Tidspunkt, Tilstedeværende personer, Resultater av observasjoner, prøver o.l. Rapporten skal maskinskrives og inneholde klare anbefalinger for videre tiltak, samt eventuelle tidsfrister. Rapporten skal signeres av den/de personer(er) som har utført besøket, samt den person som er ansvarlig overordnet. Planlagt arbeid Planlagt arbeid skal varsles i god tid før dette påbegynnes og om når det skal ferdigstilles. Anlegg som skal stoppes/startes varsles på samme måte. Dette for at byggherren skal kunne varsle leietakere om tiltak som skal skje. Avtalens varighet Avtale undertegnes fra formell overtagelse. Deretter fornyes avtalen automatisk fra hvert årsskifte. 1 år er lik ett kalenderår/regnskapsår. Avtalen kan avvikles med 3 måneders gjensidig varsel. OPSJONSPRISER 443 Nødlysutstyr kr. 460 Reservekraft kr. 534 Porttelefon kr. 542 Brannalarmanlegg kr. Med opsjonsprisen skal det medfølge forslag til kontrakt. n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 8-39

9 PÅSLAG/TIMEPRISER VED REGNINGSARBEID OG KALKULASJONSFAKTORER Påslagsprosent (F) på materiell ifølge nettoprisliste (listepris fratrukket entreprenørens rabatt) F= Timepriser Montør Lærling Ingeniør/saksbehandler kr. kr. kr. Alle faktorer og timepriser er eksklusive merverdiavgift. AUTORISASJONER: Entreprenøren har følgende autorisasjon: ELKRAFT: TELE/DATA:. El. entreprenøren må inneha godkjenning fra Post og Teletilsynet. Godkjenningsbevis med godkjenningsnummer legges med i tilbudet. Kabel TV:. El. entreprenøren må inneha godkjenning som kabel TV installatør. Godkjenningsbevis med godkjenningsnummer legges med i tilbudet. NØDLYS:.. Nødlysprosjektering i tiltaksklasse 2 er påkrevet (risikoklasse 4) BRANNALARM... Brannalarmprosjektering i tiltaksklasse 2 er påkrevet (risikoklasse 4) n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 9-39

10 LISTE OVER LEVERANDØRER SOM SKAL BENYTTES I PROSJEKTET: Lysutstyr Nødlys Elvarmeutstyr Tavlebygger.. Brytere/stikkontakter Porttelefon. IKT/RTV utstyr. Brannalarm Veggkanaler.. n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 10-39

11 ELKRAFT- OG TELETEKNISKE INSTALLASJONER Orientering I henhold til felles tilbuds- og kontraktsbestemmelser for det totale byggeprosjektet og denne kravspesifikasjonen, skal det leveres komplette elektrotekniske anlegg for prosjektet. Anleggene skal oppfylle alle krav som er stillet i kontraktsdokumentene. Det skal leveres komplette, funksjonsdyktige anlegg inklusive prosjektering av anleggene iht. bl.a.: NS 3431 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. NS Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. NS Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse. NS Dokumentasjon av utstyrsleveranser. FEU Forskrift om elektrisk utstyr. FEL Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. NEK 439: Tavlenormen NEK-EN Automatsikringer for overstrømsbeskyttelse for husholdningsog liknende installasjoner. NEK-EN Maskinsikkerhet - Maskiners elektriske utrustning. NEK 400:2014 med tilhørende normer. NEK 399:2014 Tilknytningspunkt for el- og ekomnett NEK-EN :2002, Informasjonsteknologi - Felles kablingssystemer. NEK EN , 2, 3- Informasjonsteknologi Kablingsinstallasjon. Aktuelle publikasjoner fra Lyskultur. Aktuelle publikasjoner fra FG vedr. brannalarm, adgangskontroll og innbruddsalarm. Plan og bygningsloven (PBL). Universell Utforming Husbankens skjerpede tiltakspakke for energi og miljø Anmeldelser Elektroentreprenøren har det fulle ansvar for at installasjonene blir forskriftsmessig forhåndsmeldt og ferdigmeldt til det lokale el-tilsyn (DLE), om nødvendig også til brannvesen og bygningsvesen, eventuelt teleleverandør der dette måtte være påkrevd, uten ekstra omkostninger for byggherre. n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 11-39

12 Søknader iht. PBL for brannalarmanlegg og nød/ledelysanlegg er ikke utarbeidet og må utføres av el. entreprenøren. Samsvar om levering VVS anlegg som maskiner iht. forskrift om maskiner utføres av ventilasjonsentreprenøren og skal ikke utstedes av el. entreprenøren. Ref. også «Tilbudsmappe vedlegg 1» Prosjektering. Det leveres ett komplett og funksjonsdyktige anlegg inklusive prosjektering. I prisen skal inngå detaljprosjektering og detaljplanlegging ihht denne beskrivelse for alle el. kraft- og teletekniske anlegg som er aktuelle for byggeprosjektet. Det benyttes AutoCad eller likeverdig DAK verktøy som kan lese og eksportere filer i dwg format. Laginndeling skal følge norsk standard NS3451 og NS8351 og symboler som benyttes skal være iht. NEK 144. Dersom det benyttes elektroapplikasjon sammen med for eksempel AutoCad benyttes disse symboler. Foreligger det detaljtegninger av innredninger, skal disse konfereres vedrørende plassering av utstyr. Entreprenøren skal medta saksbehandling og oppfølging på byggeplass, samt nødvendig møter med tiltakshaverens representant. Alle arbeidstegninger og tavleskjemaer utarbeides og fremlegges for tiltakshaver 14 dager før arbeidene starter. Ref. også «Tilbudsmappe vedlegg 1» Tegningsunderlag (minimum): Plantegninger elkraft M=1:50 Plantegninger tele, svakstrøm,føringsveier M=1:50 Tavlekjemaer (enlinjeskjemaer) for alle fordelinger Teknisk himlingsplan (resultat av koordinering mellom de tekniske entreprenørene) Topologi-tegning som viser alle systemer som leveres av el. Entreprenøren inkludert alle systemer som disse er koblet sammen med. Alle systemer skal ha merking ihht NS3451 (bygningsdelstabellen) Planlegging/rådgiving i forkant av denne beskrivelse er utført av: Norconsult AS, Larvik v/ Morten Hansen Dir: Mob: Epost: Kvalitetssikring Entreprenøren forplikter seg til å gjennomføre et opplegg for kvalitetssikring av sine arbeider/leveranser. Før kontrakt opprettes skal entreprenøren fremlegge forslag til hvordan han har tenkt å gjennomføre dette. Forslaget skal godkjennes og om nødvendig justeres av byggherre/rådgivende ingeniør. Entreprenøren må ta hensyn til og samarbeide med byggets øvrige entreprenører for å ivareta tverrfaglig kontroll, koordinering og grensesnitt mellom de ulike faglige disipliner. Dette innebærer blant annet utarbeidelse av sammenstillingstegninger mellom n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 12-39

13 elektrofagene og VVS-fagene. Funksjoner som er uttegnet på skjemaer for automatikk o.l., utarbeidet av automatikk leverandør o.a., skal gjennomgås før montering. Eventuelle feil i skjemaene skal meddeles byggherre for retting. Ref. også «Tilbudsmappe vedlegg 1» Dokumentasjon Ved endringer under arbeidets gang, skal ett sett tegninger holdes ajourført. Endringer/merking påføres med rød penn for utarbeidelse av som bygget tegninger. All dokumentasjon skal fortrinnsvis være på norsk. Dokumentasjon skal være iht. NS 5820 med følgende suppleringer: Tekniske datablad skal omfatte: Merkedata for tilbudt utstyr Kopi av sertifikat for sertifiseringspliktig utstyr Normal levetid/brukstid Akustiske støyforhold Elektriske støyforhold Alt utstyr skal tilfredsstille de krav som er satt i EU's EMC- direktiv Dokumentasjon ved levering av utstyr I forbindelse med levering av utstyr skal følgende dokumentasjon foreligge ved leveransen: Montasjeanvisning med montasjetegninger Benyttede symboler, forkortelser o.l. i skjema- tegninger skal være forklart i symbolliste og utført etter gjeldene norm. Symboler iht NEK 144 benyttes. Komponentliste/apparatspesifikasjon for benyttede deler/komponenter Anleggene overleveres i godkjent, utprøvd og i driftsklar stand. Skriftlig dokumentasjon fra egenkontroll og funksjonstester skal fremlegges før ferdigbefaring. For tele- og automatiseringsanlegg skal det leveres/oppgis: Dokumentasjon på at komplett anleggsdel, inklusiv utstyr for overføring av signal/alarm, er i driftsatt, kontrollmålt, funksjonstestet, og anlegget virker som spesifisert. Koblingsskjemaer ajourført etter utførelse. Komponentlister med opplysning og delnr. vedlegges. Produksjonsdato og idriftsettelsesdato oppgis. Muntlig instruksjon for bruker, og for drifts- og vedlikeholdspersonell, med informasjon om rutiner for vedlikehold, revisjon og rengjøring. Samsvarserklæringer. Enhver installasjon skal, under montasje og/eller når den er ferdig, inspiseres visuelt og prøves for å verifisere, så langt det er praktisk mulig, at kravene i normen er oppfylt før installasjonen settes i drift av eieren. Jf. for øvrig NEK 400:2014. I tillegg til det som nevnes i den etterfølgende beskrivelse, skal den samlede dokumentasjonen også omfatte det som kreves av offentlig regler og forskrifter for elektrotekniske anlegg. n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 13-39

14 Merking Utstyr Kabler og ledninger merkes ved fordelinger og forbrukssted. Alle bokser, brytere, stikkontakter og uttak merkes med el. fordeling og kursnummer. Det benyttes merkesystem som gir varig og tydelig merking. Utstyr over himling merkes under himling med gravert skilt skrudd/poppet til spilen. Merketape godtas ikke. Gjelder branndetektorer, sentralutstyr og lignende som må være tilgjengelig for service/vedlikehold. Gjelder ikke koblingsbokser og stikkontakter. Generelt skal reservedeler for installert utstyr være tilgjengelig i minst 10 år. Bygningsmål og tegninger Elektroentreprenøren skal selv kontrollere bygningsmessige mål på stedet. Han må sjekke utsparingsmål, transportmuligheter for fordelinger og andre større enheter inn i bygget til sin respektive plass. Må større enheter inn - transponeres før vegger/dører monteres, skal dette meddeles byggeleder så tidlig som mulig. Slissing og utsparinger m.v. Røranlegget Lydbru Tilkoblinger Utsparinger for rør, bokser og gruber er elektroentreprenørens koordineringsansvar. Elektroentreprenøren må ha utført slissing og lagt rør etc. før det ordinære pussearbeidet på overflatene utføres. Rør og bokser som monteres i yttervegger, eller i vegger mellom rom med forskjellig temperatur, skal monteres slik at det ikke dannes kondens. Alle rør legges med fall mot boksene, slik at eventuelt kondensvann ikke blir i rørene. Ved større lengder skal røranlegget forsynes med trekkbokser. Alle bokser skal monteres slik at de kommer i plan med ferdig tak og vegger. For å hindre lydbru der hvor to bokser står mot hverandre fra motsatt vegg, skal forbindelsesrøret legges i en sløyfe og rommet mellom boksene fylles med betong eller isolerende materiale. Boksene skal monteres forskjøvets i forhold til hverandre med minimum 200mm. Ved påsetting av kabelsko f.o.m. 10mm2 og oppover skal det alltid anvendes kontaktpressing. Lodding tillates ikke. I kontaktpunkter der kobber (Cu) kommer i kontakt med aluminium (Al) skal det ubetinget anvendes godkjente spesial- overganger av type Al - Cu eller liknende. Ved ettårsbefaringen må elektroentreprenøren nøye kontrollere alle slike kontaktpunkter spesielt med henblikk på solid kontaktforbindelse og eventuell korrosjon. Jording foretas i alminnelighet gjennom de resp. kablers jordtråd/skjerm. n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 14-39

15 I røranlegg inntrekkes alltid jordtråd. Generelt montasjeutstyr Alle mål er regnet fra ferdig gulv til senter på utstyr, bokser etc. Der ikke annet er nevnt skal utstyr monteres iht. Norsk standard NS Hvor to eller flere bokser står sammen, skal det benyttes felles boks med felles frontplate. Termostater monteres med senter boks rett over senter boks for brytere, slik at utstyret kommer på rett linje langs dørlist e.l. Ved festing av materiell skal ekspansjonsbolter benyttes ved større belastninger. Forøvrig kan plastplugger benyttes når de gir forsvarlig feste. Forhold på arbeidsplassen Elektroentreprenøren skal så lenge installasjons- arbeidene pågår, holde en og samme "bas"- montør på anleggsplassen som byggeleder og rådgivende ingeniør til enhver tid kan informere og få informasjon fra vedr. den daglige fremdrift, detaljplanlegging etc. El. entreprenøren skal etter hvert som arbeidene utføres holde ett sett tegningskopier ajour med nøyaktig og tydelig angivelse av de endringer og/eller tilføyelser som har skjedd under arbeidets gang. Elektroentreprenøren skal uoppfordret møte til alle byggemøter og andre tekniske møter der han blir innkalt. Elektroentreprenøren må til enhver tid holde seg underrettet om de øvrige entreprenørers arbeider, og må i særlig grad påse at det ikke skjer kollisjoner med øvrige arbeider. Elektroentreprenøren skal når det pågår arbeide, ha en ansvarlig arbeidsleder tilstede på bygget. Arbeidslederen skal kontrollere at det skjulte røranlegget blir forlagt i rett tid, og påse at dette under støping/muring ikke ødelegges av andre. Elektroentreprenøren må også se til at brytere ikke kommer bak dører, og at bokser blir i henhold til himlinger og veggens utforming. Elektroentreprenøren skal selv under arbeidets gang konferere med byggelederen angående detaljplassering som ikke med tilstrekkelig nøyaktighet fremgår på tegninger og spesifikasjoner. Elektroentreprenøren skal påse at hans montører viser nødvendig forsiktighet og underordnes de på byggeplassen gjeldene regler og bestemmelser. Elektroentreprenøren er ansvarlig for enhver skade som hans arbeidere påfører tiltakshaverens eller andres eiendom. Eventuelle merutgifter som følge at disse forhold ikke iakttas må bæres av elektroentreprenøren. Elektroentreprenøren plikter å ha en ansvarlig representant tilstede på byggemøter. Elektroentreprenøren må påregne at deler av anlegget, så som ventilasjonsanlegget, deler av lys- og tekn. anlegg kan bli forlangt satt i drift før de totale installasjonsarbeider er ferdige. Ved varsel om slik idriftsettelse skal elektroentreprenøren innrette sine arbeider deretter uten ekstra omkostninger. "Rent bygg" i byggeprosessen Det legges stor vekt på at "ren byggeprosess" blir fulgt. Alle installasjoner og arbeider skal følge overordnet prosedyre. n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 15-39

16 Opplæring og instruksjon Ved overlevering av anlegget skal entreprenøren gi byggherrens folk nødvendig opplæring i bruk og ettersyn av anlegget. Bruker skal undervises i bruk og vedlikehold av samtlige elkraft- og teletekniske anlegg som er omfattet av denne beskrivelsen. Opplæringen skal fordeles med 1.gangs opplæring i tilknytning til ferdigstillelse. 2.gangs opplæring skal skje etter overlevering og etter at bruker er blitt kjent med anleggene. Entreprenøren skal dokumentere at opplæringen er gitt. Opplæringen skal innfri følgende krav: Sikre at driftspersonell har tilstrekkelig kunnskap til å drifte anleggene på en sikker og hensiktsmessig måte. Sørge for at driftspersonell blir fortrolig med systemet, og kjent med de mulighetene som ligger i det. Sørge for at driftspersonell får nok informasjon om anlegget slik at de selv kan foreta justeringer av brukerkonfigurasjonen Sørge for at systemansvarlige får nok informasjon til å forestå den overordnede driften av systemet. Sørge for at driftspersonell får nok informasjon om anlegget slik at de selv kan foreta feilsøking og 1. hånds feilretting av anlegget. Sørge for at rutiner for vedlikehold og ettersyn blir forstått. Godkjennelse, sluttbefaring, prøvedrift. Når entreprenøren er forvisset om at anlegget fungerer tilfredsstillende og er i overensstemmelse med kontraktens betingelser, skal han sende ferdigmelding og varsle hovedentreprenør og byggeherre. Entreprenør og byggherre foretar så funksjonsprøve og kontroll av anlegget. Før denne kontrollen foretas, skal entreprenøren selv foreta funksjonsprøver og kontroll av anleggene, og testprotokoller / rapporter skal på forhånd sendes til byggherre / RIE. Kontrollen skal innbefatte en så fullstendig funksjonsprøve som mulig av apparater og utstyr. Alt nødvendig utstyr som er nødvendig for ferdigmelding og kontrollen må stilles til rådighet av entreprenøren. Entreprenøren skal stille nødvendig montør- og eller ingeniørhjelp til disposisjon under prøving og kontroll av anlegget, uten tillegg i prisen. Dersom funksjonsprøven avslører feil eller mangler ved anlegget, skal entreprenøren omgående utbedre feilene uten omkostninger. Tilkomstutgifter / utgifter til konstatering av mangelen og andre utgifter som er en direkte og nødvendig følge av utbedring av mangelen, dekkes av el. entreprenøren, ref. NS El. entreprenøren skal medregne nødvendig service og vedlikehold på anleggene i løpet av garantitiden. Pris for nødvendig service skal være inkludert i anbudet, ekskl. forbruksmateriell. n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 16-39

17 Drift- og vedlikeholdsinstruks Entreprenøren skal utarbeide en komplett og entydig FDV-dokumentasjon som omfatter spesifikasjoner med oppgave over leverandører for alle materialer og alt utstyr som er benyttet. Videre skal det leveres drifts- og vedlikeholdsinstrukser på norsk for alt utstyr og alle installasjoner. FDV instruks lages iht. tiltakshaver sitt FDV system dersom dette finnes. Hvis ikke lages instruksen iht. RIF norm. Entreprenøren skal levere et sett instruksjonspermer for drift og vedlikehold av anlegget. I tillegg skal instruksen leveres digitalt på minnepinne. Det vil bli lagt stor vekt på at kravene til dokumentasjon etterkommes. Alle utgifter til dokumentasjoner og instrukser bæres av entreprenøren. Instruksjonsbøkene skal inneholde komplett dokumentasjon av de enkelte anleggene. For å sikre godkjenning må dokumentasjonen senest være overlevert byggherren for kontroll før overtakelse. Endelig FDV dokumentasjon skal overleveres senest ved overlevering av bygget. Manglende eller mangelfull FDV-dokumentasjon er grunnlag for å nekte overtakelse. Innestående beløp utbetales ikke før all FDV dokumentasjon er godkjent av tiltakshaver. Ref. også «Tilbudsmappe vedlegg 1» Garantibefaring Garantitiden skal være 5 år. Elektroentreprenør må medregne garantibefaring for 1., 2. og 3. garantiår. Eventuelle feil og mangler som blir registrert ved disse befaringene utføres kostnadsfritt for tiltakshaveren. n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 17-39

18 5.04 ELKRAFTINSTALLASJONER 40 ELKRAFT, GENERELT De elektrotekniske anlegg utføres i overensstemmelse med offentlige forskrifter og byggherrens eventuelle administrative bestemmelser. Det elektriske anlegget utføres og ferdigstilles etter NEK 400:2014. Relevante norske standarder som er i samsvar med europeiske standarder skal gjelde. Krav til materiell, utførelse og tekniske bestemmelser skal være iht. NS 3420 for alle kapitler i dette prosjektet. Alt aktuelt materiell og utstyr må ved levering være godkjent av NEMKO eller likeverdig testlaboratorium. Det benyttes et enhetlige og brukervennlige merkesystemer (Statsbyggs tverrfaglig merkesystem) for merking av kabler og utstyr. Merkesystemet benyttes i all dokumentasjon og FDV-instrukser. Det refereres generelt til denne beskrivelsen og beskrivelse og tegninger fra øvrige fag. 411 Systemer for kabelføring Det skal medregnes nødvendige 110mm rør fra hovedtavle og ut av bygget for inntakskabler, utelys, telekabler, etc. Til underfordelinger legges tilstrekkelig med 50mm rør i grunn som føringsvei mellom fordelingene. Til ventilasjonsrom, personalrom og kontor legges rør ubrutt fra hovedfordeling. Alle rør skal ha i trukket trekketråd sammen med siste inntrukket kabel. I områder med nedtagbare himlinger benyttes gitterbakker/kabelbroer som hovedføringsveier. I områder med fasthimling legges el. anlegg som skjultanlegg. På vegg i rom med datarbeidsplasser monteres plastkanaler av type TEK 123 med uttak tilpasset og med samme farge som veggkanalene. For vertikale føringer benyttes mindre kanaler av samme fabrikat og i samme "familie" (som TEK 100). Kanaler skal være av type som leveres med ferdige prefabrikkerte utvendige og innvendige hjørner, skjøtestykker og innbygningsbokser i PVC. Alt utstyr i kanaler tilpasses dekklokk for kanaler og skal ha en jevn overflate / overgang mot lokket. Gjennomføringer i etasjeskiller og i branncellebegrensende vegger branntettes med godkjent masse. Evt. kabelstiger kappes på hver side av gjennomføringen. Føringsveier i tekniske rom monteres etter at VVS entreprenører har montert sitt utstyr, slik at kollisjoner unngås. 412 Systemer for jording Jording utføres iht. NEK 400:2014 med ringjord og tverrforbindelser. Ringjord og tverrforbindelser forlegges på nivå under drensrør. Rørlegger leverer evt. jordingsmuffe på avløpsrør. 413 Systemer for lynvern Grovvern og mellomvern for overspenning monteres i fordelinger iht. NEK 400:2014. Prises under kap for el. fordelinger. n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 18-39

19 43 LAVSPENT FORSYNING Det medtas termofotografering av fordelinger, med full last. Entreprenør er ansvarlig for å skaffe tilveie tilstrekkelig last slik at dette kan gjennomføres. Testrapport overleveres før overlevering. Fotografering utføres av firma godkjent iht. DNV (Veritas), NEMKO eller likeverdig. 431 Systemer for elkraftinntak Elverk leverer hovedkabler fra trafo/gateskap til hovedtavle. El. entreprenøren melder fra og koordinerer mot Elverk, samt bistår hovedentreprenøren med legging i grøft. Tilkobling i hovedtavle utføres av el. entreprenøren. Grøfter graves og gjenfylles av hovedentrepenør, se også bygningsmessige arbeider. 432 Systemer for hovedfordeling Hovedfordeling for el. anlegg etableres i eget tavlerom i u.etg. Rack for spredenett for tele/data for personaldelen etableres i dette tavlekottet. Det avsettes også plass for nødvendig svakstrømsutstyr for funksjoner i bygget. Det må hensyntas at del av tavlerom (typisk halvparten) skal benyttes for inntak og videreføring av signaler for R/TV og offentlige telelinjer samt annet nødvendig svakstrømsutstyr/sentralutstyr. Leveransen av fordelinger skal oppfylle samtlige gjeldende norske lover og forskrifter, som blant annet: - Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg med veiledning (FEL) - Forskrift om elektrisk utstyr (FEU) Leveransen av fordelinger skal oppfylle samtlige krav i relevante standarder og normer, som blant annet NEK 400:2010, NEK 399:2014 og NEK og 3 (usakkyndig betjening for den del av tavla som inneholder automatsikringer). Form 2b benyttes dersom fordelingen inneholder strømskinner. I tillegg til dette skal VVS- og maskinfordelinger oppfylle kravene i Forskrift om maskiner og NEK EN Maskinsikkerhet - Elektrisk utstyr i maskiner. Leveransene skal inkludere erklæring om samsvar iht. Forskrift om elektrisk utstyr (samsvarserklæring), CE- merkes og dokumenteres iht. NEK 439. Fordelingene skal leveres i fabrikkferdigutførelse, og være av anerkjent merke. Hovedfordelingen dimensjoneres for byggets totale last, samt 30 % utvidelsesmulighet. Alle underfordelinger tilføres spenning fra hver sin effektbryter og forsynes med egne kabler fra hovedfordeling. Alle målere monteres i eget felt i hovedfordelingen iht. NEK399:2014. En måler for hver boenhet, samt service leilighet, og en for felles strøm. Alle utgående stigere til underfordelinger overvåkes med strømstyrt jordfeilvarsling med utgang for pre-alarm (innstillbar) og alarm (innstillbar). Det monteres nettinstrument i front av tavlen som skal kunne tilkobles SD anlegg via M-BUS. n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 19-39

20 Alle effektbrytere/vern skal være av samme fabrikat. For annet utstyr skal det benyttes ensartet fabrikat i størst mulig grad. Alle automatsikringer og effektbrytere skal ha vern i alle faser. (inkl. nøytralleder). Foruten avganger til underfordelinger og fordelinger for VVS-tekniske anlegg, bestykkes fordelingen med nødvendige kurssikringer og utstyr for personaldel, garasje/boder og andre fellesarealer. Alle Al-kabler påmonteres overganger Al-Cu. Grovvern for overspenning monteres i hovedfordelingen. Undertegnet samsvarserklæring skal følge fordelingen. El. entreprenøren utarbeider ajourført styrestrømsskjemaer og arrangementstegninger, samt komplette kortslutnings og spenningsfall beregninger. Merkespenning U 400V TN Fordelinger til alminnelig forbruk Underfordelinger for fellesarealer og kontorer. Det etableres underfordeling som del av hovedtavle for fellesarealer, og en egen underfordeling i kontor. I kontor benyttes innfelt kombisentral med plass til sterk- og svakstrøm. Det etableres også en intern fordeling i renovasjonsboden for stikkontakter og utvendig belysning samt 16A 1-fas og 3-fas reserve kurser. Dette tilknyttes måleren for felles forbruk, kontor skal i tillegg over egen internmåler. Underfordelingene bestykkes med nødvendige kurssikringer. Underfordelinger dimensjoneres for områdets totale last, samt 20 % utvidelsesmulighet Kurssikringer leveres som automatsikringer med integrerte jordfeilbrytere. Fordelingene utføres som 400V TN og skal tilfredsstille krav iht. NEK400:2014 og NEK439-3 (usakkyndig betjening). Form 2b benyttes dersom fordelingen inneholder strømskinner. Koordinerte mellomvern for overspenning monteres i underfordelingene. Undertegnet samsvarserklæring skal følge fordelingene. El. entreprenøren utarbeider ajourført styrestrømsskjemaer og arrangementstegninger, samt komplette kortslutnings og spenningsfall beregninger. Ferdig montert og godkjent med samtlige utgående kabler tilkoblet rekkeklemmer, inkl.. nipler. Underfordelinger for boenheter og serviceleilighet. Det etableres underfordelinger i bod, ref. plantegning, type innfelt kombisentral med plass til sterk- og svakstrøm. Underfordelingene bestykkes med nødvendige kurssikringer. Underfordelinger dimensjoneres for områdets totale last, samt 20 % utvidelsesmulighet Kurssikringer leveres som automatsikringer med integrerte jordfeilbrytere. n:\514\67\ \4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\rie\vardeveien 41 - kap. 5.doc Side 20-39

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

Jendem skole Nybygg og ombygging

Jendem skole Nybygg og ombygging Fræna kommune Jendem skole og ombygging Elektrotekniske anlegg og heis Forprosjekt og kalkyle Oppdragsnr.: 5166968 Dokumentnr.: 5166968_Forprosjekt_RIE Versjon: D01 2017-09-20 Oppdragsgiver: Fræna kommune

Detaljer

Forvaltning, Drift og Vedlikehold. FDV - Instruks

Forvaltning, Drift og Vedlikehold. FDV - Instruks Forvaltning, Drift og Vedlikehold FDV - Instruks Elektrotekniske anlegg. Til bruk for teknisk vedlikeholdspersonell. Sjølyststranda A-1 Utarbeidet av: 1. ADRESSELISTE. FDV Dokumentasjon. INNHOLDSFORTEGNELSE.

Detaljer

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg :

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg : Regningsarbeider elektrotekniske anlegg For arbeider og leveranser hvor bestemmelsene om regningsarbeider i NS kommer til anvendelse, skal nedenstående timepriser for arbeid og påslag for materialer og

Detaljer

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg ASAK KIRKESTUE Totalentreprise Elektrotekniske anlegg Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg Ing. EVENSEN AS 20.10.2010 Prosjektnr. 1039 ASAK KIRKESTUE Side 2 av 7 Orientering Bygget skal inneholde

Detaljer

Stavanger eiendom. Sist lagret: 8. mars 2012 Side 1 av 6

Stavanger eiendom. Sist lagret: 8. mars 2012 Side 1 av 6 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 4 ELKRAFT... 4 40 ELKRAFT, GENERELT... 4 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT... 4 411 SYSTEMER FOR KABELFØRING... 4 412 SYSTEMER FOR JORDING... 4 42 HØYTSPENT

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

Valmueveien 9. 8 stk boenheter med fellesarealer. Bok 4 Kravspesifikasjon RIE

Valmueveien 9. 8 stk boenheter med fellesarealer. Bok 4 Kravspesifikasjon RIE Valmueveien 9 8 stk boenheter med fellesarealer Kravspesifikasjon RIE 5114089 Dokument nr.: 1 J 2014-18-06 Tilbudsdokument RAn JOSO Ran i 2014-16-06 For godkjenning hos oppdragsgiver RAn JOSO Ran Rev.

Detaljer

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord GENERELLE PUNKTER Det skal monteres et nytt nødstrømsaggregat som dekker behovet til Austjord. Nødstrømsaggregatet monteres utvendig ved trafo for hele anlegget. Det er beregnet å støpe en betongplate

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr.

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr. Trondheim kommune Trondheim eiendom Side 1 av 7 Tilbudsskjema/Prissammendrag elektro og tele, samt heisanlegg TILBUDSSKJEMA Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader

Detaljer

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 1 (5) OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE for DX-Kjøling Ullersmo fengsel 19.06.2013 ÅF Infrastruktur AS Haslevangen 15 0512 Oslo Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 2 (5) 3. VVS-ANLEGG

Detaljer

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: 1 Rigg, drift og prosjektering 2

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 24.01.2011 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM 1 Filnavn: Ver253 FEF dato: Side 1 av 10 Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Detaljer

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider Omsorgsboliger Leira PRISSKJEMA SOM SKAL MEDFØLGE TILBUD: O. Sammenstilling A. Hovedkapitler Kapittel 1 Generelle kostnader 1.1 Kapitalytelser 1.2 Tilrigging 1.3 Drift 1.4 Nedrigging 1.5 Prosjektering

Detaljer

OSCARSBORG FESTNING TAKARBEIDER

OSCARSBORG FESTNING TAKARBEIDER FORSVARSBYGG OSCARSBORG FESTNING TAKARBEIDER 14.01.2013 ELEKTRISKE ANLEGG Prosjekt: FORSVARSBYGG - OSCARSBORG FESTNING - TAKARBEIDER Side 2 LI LI.1 STE OVER TEGNINGER Følgende dokumenter er utarbeidet

Detaljer

Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter

Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter Generelt. Anlegget skal prosjekteres av el installatøren ut fra denne beskrivelse. Det skal i god tid før

Detaljer

BESKRIVELSE ELEKTRO - INNHOLDSFORTEGNELSE. Innholdsfortegnelse

BESKRIVELSE ELEKTRO - INNHOLDSFORTEGNELSE. Innholdsfortegnelse BESKRIVELSE ELEKTRO - INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 4 ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER... 2 40 ELKRAFT... 2 40.1 ORIENTERING... 2 40.2 GENERELLE BESTEMMELSER... 2 40.3 LEVERINGSOMFANG... 2 40.4 DOKUMENTASJON...

Detaljer

Paviljongbygg - Tøyen. Elektrotekniske anlegg. ÅF Infrastruktur AS

Paviljongbygg - Tøyen. Elektrotekniske anlegg. ÅF Infrastruktur AS Paviljongbygg - Tøyen Elektrotekniske anlegg ÅF Infrastruktur AS PAVILJONGBYGG TØYEN, UIO 2 (9) Innhold 4 ELKRAFT RIE... 4 40 Elkraft, generelt... 4 41 Basisinstallasjoner for elkraft... 4 411 Systemer

Detaljer

Anskaffelseskatalog Elektro

Anskaffelseskatalog Elektro Anskaffelseskatalog Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 27.03.2012 avtales E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 01.10.2012 avtales E 4401 Belysningsutstyr 07.05.2012

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL SØRFOLD KOMMUNE NØDSTRØMSAGGREGAT SØRFOLD ELDRESENTER

TILBUDSFORESPØRSEL SØRFOLD KOMMUNE NØDSTRØMSAGGREGAT SØRFOLD ELDRESENTER TILBUDSFORESPØRSEL SØRFOLD KOMMUNE NØDSTRØMSAGGREGAT SØRFOLD ELDRESENTER 1 Tilbudskjema med sammendrag Tilbudsskjema I samsvar med tilbudsmaterialet og eventuelle opplysninger og forbehold gitt i medfølgende

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

Stavanger eiendom. Sist lagret: 16. desember 2015 Side 1 av 7

Stavanger eiendom. Sist lagret: 16. desember 2015 Side 1 av 7 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 4 ELKRAFT... 4 40 ELKRAFT, GENERELT... 4 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT... 4 411 SYSTEMER FOR KABELFØRING... 4 412 SYSTEMER FOR JORDING... 4 42 HØYTSPENT

Detaljer

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil.

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil. Årvollbrinken Side 1 av 6 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom i kjeller. Hovedfordeling

Detaljer

NESBYEN BARNEHAGE D04 KRAV OG YTELSESSPESIFIKASJON ELEKTRO

NESBYEN BARNEHAGE D04 KRAV OG YTELSESSPESIFIKASJON ELEKTRO Oppdragsgiver NES KOMMUNE Rapporttype KRAV OG YTELSESSPESIFIKASJON ELEKTRO NESBYEN BARNEHAGE D04 KRAV OG YTELSESSPESIFIKASJON ELEKTRO D04 KRAV OG YTELSESSPESIFIKASJON ELEKTRO 2 (7) SUMMERINGSSKJEMA KAPITTELSAMMENDRAG

Detaljer

Ferdigbefaringsrapport

Ferdigbefaringsrapport Malm oppvekstsenter Ferdigbefaringsrapport Elektro 2015-11-16Oppdragsnr.:5140164 (1401 RN) Byggherre :Verran Kommune. Oppdragsgiver :Verran Kommune. Prosjekt :Malm oppvekstsenter. Entreprise :Elektro.

Detaljer

4 ELEKTROINSTALLASJONER

4 ELEKTROINSTALLASJONER Frydenberg Side 39 av 75 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Hovedfordeling. Hovedfordeling for Felt A er installert i eget tavlerom i kjeller i hus 5. I denne fordelinger

Detaljer

KAP. 4 ELKRAFT KAP. 5 TELE OG AUTOMATISERING

KAP. 4 ELKRAFT KAP. 5 TELE OG AUTOMATISERING KAP. 4 ELKRAFT KAP. 5 TELE OG AUTOMATISERING Byggherre/tiltakshaver: NANNESTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Dato: 21.03.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 4 EL-KRAFT 40 ORIENTERING 3 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT 4

Detaljer

Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405

Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405 Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405 Forsvarsbygg Utvikling Nord Bodø E0 For tilbud 11.11.09 OJ 1 Oppdatering

Detaljer

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling.

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom/nisje i parkeringskjeller.

Detaljer

DOKUMENT H. N Tele- og automatiseringsinstallasjoner Nybygg.

DOKUMENT H. N Tele- og automatiseringsinstallasjoner Nybygg. agerø kommune Nybygg Sannidal Skole. DOKUMENT H. N50-56. Tele- og automatiseringsinstallasjoner Nybygg. Innhold 50N TELE OG AUTOMATISERING, GENERELT...2 51N BASISINSTALLSJONER FOR TELE OG AUTOMATISERING...2

Detaljer

Ing. Hallås Elverum AS Prosjekt: 9147-FAC Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Ing. Hallås Elverum AS Prosjekt: 9147-FAC Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 9147-FAC Side 521-1 Kapittel/fag: 521 KABLING FOR IKT 521 KABLING FOR IKT 521.1 ORIENTERING Her medtas kursopplegg for tele/data til uttak i kanaler. Kabling og utstyr skal være i hht gjeldende

Detaljer

INTERNKONTROLL Entreprenøren skal gjennomføre kvalitetssikring og utføre internkontroll for å sikre at installasjonen er forskriftsmessig utført.

INTERNKONTROLL Entreprenøren skal gjennomføre kvalitetssikring og utføre internkontroll for å sikre at installasjonen er forskriftsmessig utført. ELAFT, TELE OG AUTOMATISERING GENERELLE BESTEMMELSER LOVER, FORSIFTER OG STANDARDER De elektrotekniske installasjoner skal utføres i samsvar med gjeldene offentlige lover og forskrifter, standarder og

Detaljer

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Kapittel/fag: 521 KABLING FOR IKT 521 KABLING FOR IKT 521.1 ORIENTERING I dette kapittel medtas kursopplegg med punkter

Detaljer

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON Side 1 PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON MÅLSETTING Søgne Kommune har installert et EDB styrt FDV- program som skal brukes på alle eksisterende og nye bygg. Med bakgrunn i dette skal all dokumentasjon

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FDVU KS 9001

KRAVSPESIFIKASJON FDVU KS 9001 INNHOLD: 1 INNLEDNING/HENSIKT... 2 2 GENERELT... 2 3 DOKUMENTASJON... 2 4 TESTPERIODE... 3 5 OPPLÆRING... 4 6 MAPPESTRUKTUR MED INNHOLD... 4 7 LOVER, FORSKRIFTER OG VEILEDERE... 5 8 ENDRING OG HISTORIKK...

Detaljer

Kravspesifikasjon - brannalarmanlegg

Kravspesifikasjon - brannalarmanlegg Kategori: Teknisk drift og forvaltning Gyldig fra: 20.06.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF - Drift-/teknisk divisjon Retningslinje Dok. eier: Geir Brugger Dok. ansvarlig: Atle Åstveit

Detaljer

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og "justert" TFM

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og justert TFM DEL 2 BYGG 21 253 Luker 211 Klargjøring av tomt 254 Gulv og overflate 212 Byggegrop 255 Himling og overflate 213 Forsterkning av grunn 257 Utstyr 214 Fundamenter 26 215 Bærelag 261 Primærkonstruksjoner

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER SIO STENSBERGSGATAN 13 Studentboliger FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 40 GENERELT... 3 41 GENERELLE ANLEGG... 4

Detaljer

Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato: 10.05.2012

Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato: 10.05.2012 Anskaffelseskatalog Versjon: 3 Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 20.06.2012 avtales 27.10.2011 E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 08.11.2012 avtales 10.05.2012

Detaljer

KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON, MERKING

KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON, MERKING Dato: KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON, MERKING Merkesystem/ID-nummerering (TverrFaglig Merkesystem - TFM) RI/ARK skal benytte et enhetlig, tverrfaglig merke-/id-nummer system for identifisering av alle produkter

Detaljer

PA 4001 Elkraft PROSJEKTERINGSANVISNING REVISJONSLISTE PA REVISJONER Rev. nr Dato Pkt Revisjonen gjelder

PA 4001 Elkraft PROSJEKTERINGSANVISNING REVISJONSLISTE PA REVISJONER Rev. nr Dato Pkt Revisjonen gjelder PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4001 Elkraft Dokumentnavn: Generell prosjekteringsanvisning for elkraft. Godkjent dato: xx.xx.2016 REVISJONSLISTE PA 4001 Dokumentet er lagret som: PA4001-Elkraft_Ver REVISJONER

Detaljer

Snarøya skole. Delrehabilitering Fasaderehabilitering og ventilasjonsanlegg SFO. Kap. 4 Elkraftinstallasjoner og kap. 5 Tele og automatisering

Snarøya skole. Delrehabilitering Fasaderehabilitering og ventilasjonsanlegg SFO. Kap. 4 Elkraftinstallasjoner og kap. 5 Tele og automatisering 08.06.2016 Snarøya skole Delrehabilitering Fasaderehabilitering og ventilasjonsanlegg SFO Kap. 4 Elkraftinstallasjoner og kap. 5 Tele og automatisering 4 ELKRAFTINSTALLASJONER 40 ELKRAFT, GENERELT 40.1

Detaljer

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser.

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser. 4. ELKRAFTINSTALLASJONER 4.0 Generelle krav og bestemmelser. 4.0.1 Omfang. Prosjektet ved Festningsåsen barnehage omfatter følgende: Nybygg med tilhørende ombygging i eksisterende del. De ulike tiltak

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TOTALENTREPRISEKONKURRANSE DEL II TILBUDSSKJEMA 24.01.2011 II TILBUDSSKJEMA 1. HOVEDSAMMENSTILLING AV TILBUDSSUM 1 Kap. 0 Felleskostnader

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

Prisen skal også omfatte bistand til elektroentreprenør ved legging og uttrekk av eksisterende kabler som ikke skal benyttes vedere.

Prisen skal også omfatte bistand til elektroentreprenør ved legging og uttrekk av eksisterende kabler som ikke skal benyttes vedere. 03 Grøfter og groper for tekniske installasjoner Eksisterende stigekabler til sorteringsanlegget skal suppleres med to stk nye kabler. Prisen for gravearbeidene skal være komplett med tilbakefylling av

Detaljer

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Halse Eiendom AS Utdrag: Denne utredning omfatter heisanlegg for person og varetransport i BUEN- Nytt kulturhus i Mandal. Det er foretatt en forenklet vurdering av heiskapasitet

Detaljer

Stranda Kommune Geiranger Omsorgssenter OH1/ BOLIGSPRINKLING- TYPE 3 Beskrivelse

Stranda Kommune Geiranger Omsorgssenter OH1/ BOLIGSPRINKLING- TYPE 3 Beskrivelse Side 1 av 5 Stranda Kommune Geiranger Omsorgssenter OH1/ BOLIGSPRINKLING- TYPE 3 Beskrivelse Sprinkleranlegg Juli 2016 Side 2 av 5 33 SPRINKLERANLEGG VVS planlegging AS er engasjert av byggherren for å

Detaljer

KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR ELEKTROTEKNISKE ANLEGG. ÅF NORGE AS Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult.

KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR ELEKTROTEKNISKE ANLEGG. ÅF NORGE AS Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult. KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult.com/no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 02. TILBUDSSKJEMA MED SAMMENSTILLING...

Detaljer

INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER

INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER 0693 OSLO Side 1 av 5 INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER 3.01 PPROSJEKTFORUTSETNINGER Felles for prosjektene 3.01.1 Gjennomføringstidspunkt/ ferdigstillelse. 2 3.01.2 Opprydding... 2 3.01.3 Avfallshåndtering/

Detaljer

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier Elektriske installasjoner i boliger Viktig informasjon til boligeier Det er eier og/eller bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget og at elektrisk utstyr er i henhold til gjeldende regelverk.

Detaljer

PA Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 02.02.09

PA Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 02.02.09 Entreprenøren skal tilby låser, beslag, dørautomatikk og adgangskontroll i henhold til beskrivelsen i dette kapitlet. Generelt: Beslagliste som viser konkret hvilket utstyr, også kortleser utstyr, som

Detaljer

ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015

ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015 ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015 SIDE: 1 YTELSESSPESIFIKASJON AUTOMASJON Innhold 56. AUTOMASJON 3 56.1 GENERELT 3 56.11 Dokumentasjon i tilbudet 3 56.12

Detaljer

KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR HEISTEKNISK ANLEGG. ÅF NORGE AS Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult.

KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR HEISTEKNISK ANLEGG. ÅF NORGE AS Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult. KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR HEISTEKNISK ANLEGG Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult.com/no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 B TILBUDSSKJEMA... 3 B.1 HUS M1...

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Prosjekt: Storåsen høydebasseng Side D1-2. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Storåsen høydebasseng Side D1-2. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Storåsen høydebasseng Side D1-2 Kapittel: 03 BETONGARBEIDER 03 BETONGARBEIDER 03.2.16 LM1.5802A INNSTØPING AV INNSTØPNINGSGODS Antall stk 2 Type: Rør Metode: Valgfri Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse

Detaljer

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning om kabelvalg og IKT

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning om kabelvalg og IKT Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Halse Eiendom AS Utdrag: På forprosjektnivå kan utredningen sammenfattes i følgende hovedkonklusjon: IKT-rom felles med dimmerom og serverrom er definert i størrelse ca. 12

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5

DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5 DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5 Betalingsbetingelser. Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser - 30 % - ved bestilling - 30 % - når mesteparten av materiellet er levert byggeplassen

Detaljer

Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift

Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift Prosjektanvisning - Generelle bestemmelser Revidert dato: 07.10.2016 Versjon: 2013-1 Godkjent dato: 03.12.2013 Side: 1 av 8 Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift Lillehammer kommunale eiendomsselskap

Detaljer

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger NEK TS 400 bolig:2016 NEK 400 bolig Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS

Detaljer

RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE

RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG - Avklaring nr. 13 Følgende saker er stilt som spørsmål fra tilbydere: Sak 1. Dreier seg om gassalarm tilkoblet brannvarslinga. Det

Detaljer

NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE

NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE Oppdragsgiver Birkenes kommune Rapporttype Rapport 2012-07-02 NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE 2 (8) FOR BIRKENES KOMMUNE Oppdragsnr.: 8120184 Oppdragsnavn: Nødstrømsanlegg for Birkenes kommune Dokument

Detaljer

PROSJEKT: Hentelager og tilbygg 2014. Hagebyveien 26 AS, Skien Revidert den: 11.02.2014. Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder:

PROSJEKT: Hentelager og tilbygg 2014. Hagebyveien 26 AS, Skien Revidert den: 11.02.2014. Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder: 00.14.1 SVARDOKUMENT DOKUMENTASJON FRA TILBYDER 1.1 Generelle opplysninger Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder: Kontaktperson:.......... Tlf: Faks:.. E-post :.. 1.2 Attester fra myndigheter:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Gamle Ulriken skole, avlastningsskole Dato: 15.09.09 RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt

Detaljer

Sist lagret: 19. oktober 2016 Side 1 av 8

Sist lagret: 19. oktober 2016 Side 1 av 8 Sist lagret: 19. oktober 2016 Side 1 av 8 Versjon Dato Endringsbeskrivelse Utført av Sjekket av Godkjent av 04 30.09.2016 Layout og oppdatering av tekst, primært krav vedr. lys og stikk. AMS SBS EO Innholdsfortegnelse

Detaljer

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb.

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb. SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL Rev. Dato Tekst Saksb. Kontr Godkj Oppdragsnavn: Omsorgsboliger - Notevarp Oppdragsgiver: Sauherad Kommune

Detaljer

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering 2002 : Kommentarer fra byggherren hvordan tenkte vi og hva ble

Detaljer

Montasje. Leverandøren skal generelt beregne 5 dagers behandlingstid hos oppdragsgiver for godkjenning av milepæler.

Montasje. Leverandøren skal generelt beregne 5 dagers behandlingstid hos oppdragsgiver for godkjenning av milepæler. Vedlegg 4c Teknisk beskrivelse - Prosjektgjennomføring 1 Generelt Anskaffelsen består av komplett MR- maskin, inklusive fjerning av gammelt utstyr, montasje, nytt eller oppgradert RF- bur og opplæring.

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema Tilbud- og prisskjema 15.04.2016, revidert 20.05.2016 NB! Alle etterspurte priser skal oppgis. Manglende utfylling vil kunne føre til avvisning av tilbudet. Prisskjemaer for de enkelte fag skal fylles

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER Vedlegg til beskrivelse:

GENERELLE BESTEMMELSER Vedlegg til beskrivelse: GENERELLE BESTEMMELSER Vedlegg til beskrivelse: Plantegninger utarbeidet av S. K. Langeland AS LOVER, FORSIFTER OG STANDARDER De elektrotekniske installasjoner skal utføres i samsvar med gjeldene offentlige

Detaljer

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.99

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.99 Side: 1 av 5 Side: 2 av 5 Hensikten med kapittelet er å sikre at sporvekselvarmeanlegg bygges i henhold til prosjekterte planer, at monteringen av utstyr i sporvekselen ikke påvirker funksjonen til anlegget,

Detaljer

Reservekraftanlegg. Fitjar kommune TILBUDSFORESPØRSEL RESERVEKRAFTANLEGG VEDLEGG 2 - TILBUDSSKJEMA

Reservekraftanlegg. Fitjar kommune TILBUDSFORESPØRSEL RESERVEKRAFTANLEGG VEDLEGG 2 - TILBUDSSKJEMA anlegg Fitjar kommune TILBUDSFORESPØRSEL RESERVEKRAFTANLEGG VEDLEGG 2 - TILBUDSSKJEMA 12.01.2017 Vedlegg 2 TILBUDSSKJEMA: Entreprenør tilbyr seg å levere komplett ferdig prosjekt med tilhørende anlegg

Detaljer

KAP. 4 ELKRAFT KAP. 5 TELE OG AUTOMATISERING

KAP. 4 ELKRAFT KAP. 5 TELE OG AUTOMATISERING KAP. 4 ELKRAFT KAP. 5 TELE OG AUTOMATISERING Byggherre/tiltakshaver: NANNESTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Dato: 13.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 4 EL-KRAFT 40 ORIENTERING 3 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT 4

Detaljer

BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering

BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering Trondheim eiendom BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering Bilag B Vederlag Entreprise E 4101 Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG...

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato:

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato: GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) ns innhold 1. Strukturert kabling UFS 102 1) Overordnet krav kap 2.1 2) Horisontal kabling kap 2.2 3) Vertikal kabling kap 2.3 4) Patching?

Detaljer

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom 21.10.2014 2 Retningslinjer for prøvedrift av tekniske anlegg i nybygg Prøvedrift skal utføres etter ferdig bygg, men

Detaljer

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 6 Infrastruktur Regler for bygging Utgitt: 01.01. 07

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 6 Infrastruktur Regler for bygging Utgitt: 01.01. 07 Koblingsanlegg Side: 1 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BYGGING OG MONTASJE... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Ingeniørarbeider... 3 2.3 Montasje... 3 2.3.1 Generelt...3 2.3.2 Produksjon...3 2.3.3 Prøver i fabrikk...3

Detaljer

Post Ytterdør D3 dørtype DD1 er en skrivefeil, skal være SD1.

Post Ytterdør D3 dørtype DD1 er en skrivefeil, skal være SD1. Spørsmål og svar Nye spørsmål og svar fremkommer med svart i tekst i tabellen under. Spørsmål og svar som tidligere er utsendte beholdes i grå tekst (på denne måten). Dato Spørsmål og svar 15.05.2014 Spørsmål

Detaljer

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema Bruviksveien 9 A og B Renovering av tomannsbolig Prisskjema Revisjoner (publisert 24.10.2016 på Doffin): Prisskjema er revidert iht. ulike faser beskrevet i revidert prisskjema. BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING

Detaljer

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Fortsatt bygges det boliger i Norge som ikke er tilrettelagt for informasjonsteknologi Uten Vnett Multi:

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sametinget. Tilbygg K201 Totalentreprise DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sametinget. Tilbygg K201 Totalentreprise DL TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON US 32A

FDV-DOKUMENTASJON US 32A FDV-DOKUMENTASJON US 32A Innhold Produktbeskrivelse anvendelsesområde... 2 Tekniske data... 2 Anvisninger for drift og vedlikehold... 3 Instruks til bruker... 3 Rengjøring... 4 Ettersyn og kontroll...

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK ORIGOBYGGET RENOVERING Prosjektnummer Sweco: 356970 Dato Oppdragsgiver: Navn Firma Fork. Anmerkning Tilbydere Kopi til: Utarbeidet av: Svein Solvang Sweco SS I dette vedlegget beskrives funksjoner og omfang

Detaljer

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Innledning Byggene vi overtar tilfredsstiller ofte ikke våre forventninger. Uforholdsmessig mye tid går med til

Detaljer

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE 1 (8) Oppdragsgiver Larvik kommune, Eiendom 2014-06-04 Rev C VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

Detaljer

Kragerø kommune - Levangsheia SFO. Anbudsbeskrivelse totalentreprise. Kap. 5. Tele- og automatiseringsinstallasjoner. Dato:

Kragerø kommune - Levangsheia SFO. Anbudsbeskrivelse totalentreprise. Kap. 5. Tele- og automatiseringsinstallasjoner. Dato: agerø kommune - Levangsheia SFO. Anbudsbesivelse totalentreprise. Kap. 5. Tele- og automatiseringsinstallasjoner. Dato: 20.07.2014 Kapittel 5 TELE og AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER 50 TELE OG AUTOMATISERING,

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

Brukerveiledning for pluggbart kablingssystem fra WAGO

Brukerveiledning for pluggbart kablingssystem fra WAGO Brukerveiledning for pluggbart kablingssystem fra WAGO 1. Generelt Pluggbar kabling er godkjent og beskrevet i IEC 61635 Bruk av Winsta Pluggbart kablingssystem sørger for fleksibel elektrisk installasjon.

Detaljer

3 Prisskjema med sammendrag

3 Prisskjema med sammendrag 3 Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

Rehabilitering lysanlegg Vadmyra kunstgressbane

Rehabilitering lysanlegg Vadmyra kunstgressbane Rehabilitering lysanlegg Vadmyra kunstgressbane Kravspesifikasjon Entreprise for rehabilitering av lysanlegg. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Pkt. Tekst Side 1. Organisering av prosjektet 1.1. Orientering om

Detaljer