FASIT EKSEMPELSAMLING. FASITS ABC PUBLIKASJONSNR.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FASIT EKSEMPELSAMLING. FASITS ABC PUBLIKASJONSNR.: 384-2014"

Transkript

1 FASIT EKSEMPELSAMLING. FASITS ABC PUBLIKASJONSNR.:

2 Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO Telefon: Telefaks: Epost: Internett: Publ.nr: ISBN-nr: Energi Norge AS Etter lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 er det forbudt å mangfoldiggjøre innholdet i denne publikasjonen, helt eller delvis, uten tillatelse av Energi Norge AS. Forbudet gjelder enhver form for mangfoldiggjøring ved trykking, kopiering, stensilering, båndspill, elektronisk o.l.

3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Behandling av FASIT-rapporter Eksempler Eksempel 1 Forebyggende vedlikehold Eksempel 2 Snøfall på transformator Eksempel 3 Trefall på linje Eksempel 4 Manglende kjøling av generator Eksempel 5 Kortslutning av samleskinne Eksempel 6 Gjentakende feil pga. jordslutning Eksempel 7 Provisorisk reparasjon Eksempel 8 Feil hos sluttbruker tilknyttet eget anlegg Eksempel 9 Avglemt jordingsapparat Eksempel 10 Forebyggende vedlikehold med feilbetjening Eksempel 11 Sikringsbrudd på en fase Eksempel 12 Dobbel jordfeil Eksempel 13 Kabelfeil og to vernfeil Vedlegg 1 FASIT Eksempelnett Vedlegg 2 Informasjon om enkeltposter i en FASIT-rapport Opplysninger om hendelsesforløp Opplysninger om konsekvenser (avbrudd, tapt vann) Opplysninger om feil BILAG/VEDLEGG [Skriv inn ønsket bilag/vedlegg] 3 av 86

4

5 1 Innledning FASIT som registreringssystem for feil og avbrudd i kraftsystemet har vært i bruk siden I løpet av årene som har gått har det vært en del endringer i kravspesifikasjonen, og etter at veiledning for registrering første gang ble utarbeidet i 1999 har også skjemaene blitt revidert flere ganger. Denne eksempelsamlingen inneholder supplement til veiledningen fra 1999, og gir eksempler på hvordan noen typiske hendelser kan registreres i FASIT. Eksemplene er presentert på en slik form at de kan benyttes som et øvingshefte der man først leser en beskrivelse av hendelsen, og kommer med forslag til hvordan dette skal registreres, før løsningsforslaget med kommentarer studeres. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at registrering i FASIT innebærer bruk av skjønn. Det er ofte hendelser som ikke passer inn i de beskrivelsene som er tilgjengelige. Små nyanser kan også gjøre at to nesten like hendelser registreres litt forskjellig i FASIT. For et fornuftig grunnlag til utarbeidelse av en landsstatistikk er det imidlertid viktig å sette et kryss utenfor den av de foreslåtte beskrivelsene som nærmest mulig beskriver det inntrufne, framfor å velge Annet eller Ukjent. Eksemplene i denne samlingen er relatert til FASIT Eksempelnett gitt i Vedlegg 1. I eksemplene er det benyttet reelle navn på nettselskap for å unngå feilmeldinger i de tilfellene noen fyller ut eksemplene i FASIT programvare. Eksemplene som er benyttet har imidlertid ingen forbindelse med de nettselskapsnavn som blir benyttet i samlingen. Videre er de oppgitte ILE- og KILE-tallene som benyttes i enkelte av eksemplene fiktive, og ikke i henhold til offisiell beregningsmetode. Denne versjonen av eksempelsamlingen er oppdatert i 2014 med tanke på krav gjeldende fra 1. januar Forskrifter som er relevante for FASIT-arbeidet er FOR Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FoL) FOR Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (FoS) FOR Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer 4 av 86

6 2 Behandling av FASIT-rapporter En FASIT-rapport skal snarest mulig etter en hendelse fylles ut så godt det er mulig. For hendelser som medfører avbrudd for sluttbrukere vil det være nødvendig å vente til døgnmiddeltemperatur for aktuelt døgn er mottatt før rapporten avsluttes. Et nett er dynamisk og forandres i løpet av året. Dette kan både være i form av koblingsbilde og sammensetning av sluttbrukere. Derfor er en fortløpende behandling og ferdigstillelse av rapportene viktig for et mest mulig korrekt resultat. Det er et forskriftskrav om at kundeinformasjonen oppdateres minimum hver tredje måned. For hendelser som involverer flere nettselskap er det viktig å få avklart ansvarsforhold for å kunne beregne ILE og KILE, samt å fordele dette riktig mellom de ansvarlige. Ansvar for KILE hos nettselskap skal bekreftes skriftlig. Skjemaene Melding om hendelse og Melding om Avbrutt effekt, ILE og KILE skal benyttes for å utveksle nødvendig informasjon mellom nettselskapene. Generering av dette kan gjøres direkte i FASIT programvare. For hendelser med spenningsnivå 33 kv skal utfylt skjema sendes til Systemansvarlig for kontroll og kommentering. Etter å ha mottatt tilbakemelding fra Systemansvarlig skal rapporten så snart det er mulig kontrolleres og avsluttes. NVE skal ha mulighet til å revidere rapporteringen fra det enkelte nettselskap. Det skal derfor være mulig å gå tilbake til en eldre rapport og dokumentere de beregninger som er gjort. Koblingsbilde og lastforhold i nettet må derfor kunne gjenskapes for denne revisjonen. Det kan være aktuelt for NVE å gå inntil 10 år tilbake i tid. Ferdig utfylte FASIT-rapporter benyttes bl.a. som datagrunnlag for utarbeidelse av nasjonale statistikker. NVE utgir avbruddsstatistikk og Statnett utgir feilstatistikk i nett > 1 kv. Et nøyaktig registreringsarbeid i de enkelte nettselskapene er derfor viktig for en god og pålitelig nasjonal statistikk. Tilsvarende statistikker på lokalt nivå vil være interessante for det enkelte nettselskap for å skaffe seg en oversikt over hvordan man ligger i forhold til landsgjennomsnittet, beskrivelse av utviklingstrender i eget nett, eller for å skaffe data til teknisk-økonomiske analyser. 5 av 86

7 3 Eksempler 3.1 Eksempel 1 Forebyggende vedlikehold For å gjennomføre forebyggende vedlikehold på lavspenningssiden av fordelingstransformator T4 i nettstasjon NS4 blir T4 koplet ut. Utkoplingen er varslet med annonse i avisen. Utkoplingen skjer med effektbryter BE11 kl. 00:30:00. Kl. 04:05:00 er arbeidet ferdig, og BE11 koples inn igjen. Fyll ut FASIT-rapport for hendelsen. Kommentarer til Eksempel 1 (Et forslag til utfylling er vist i FASIT-rapport ) Dette er en vanlig hendelse. Det viktigste her er å få krysset for riktig Type hendelse. Om man glemmer å krysse for planlagt utkopling og varslet vil FASIT programvare benytte avbruddsatser for ikke varslede avbrudd, noe som medfører vesentlig høyere KILE-kostnad enn nødvendig. Anlegg der hendelsen inntraff er Eget anlegg i høyspennings distribusjonsnett, luft. Valget mellom luft, kabel eller blandet avgjøres av andelen av hhv. luftledning og kabel. Dersom det er mer enn 90 % luftledning velges høyspennings distribusjonsnett, luft, og tilsvarende for kabel. Dersom det er mer enn 10 % av både luftledning og kabel benyttes høyspennings distribusjonsnett, blandet. Ved planlagte utkoplinger som ikke skyldes feil settes systemspenning lik spenning på utkoplingsstedet, i dette tilfellet 22 kv. Det ble utført forebyggende vedlikehold i nettstasjonen, og feilnummer er derfor 0. Under Hendelsesforløp er det viktig å få tidspunktene riktig med kodene FB (Første bryterfall/utkobling) og SI (Siste sluttbruker innkoplet). Alle sluttbrukere under nettstasjonen fikk avbrudd, slik at under Førte hendelsen til avbrudd for sluttbrukere? skal det krysses for ja. I dette tilfellet er all kobling utført manuelt av vedlikeholdspersonellet. Forsyningen ble gjenopprettet ved å kople samme bryter inn igjen. I posten Forsyning gjenopprettet ved kan man derfor krysse av for innkopling eget nett. Det er ingen konkret feil å knytte avbruddet til, og side 2 skal derfor ikke fylles ut. 6 av 86

8 FASIT 1-22 kv Beskrivelse/kommentarer Kl. 0030, Nettstasjon NS4: Planlagt utkopling av Nettstasjon NS4 pga. forebyggende vedlikehold. Inn etter 3 timer 35 min. Generelle opplysninger Rapportnummer: Ref rapportnummer: Intern ref: Rapp. selskap: Eidsiva Nett AS Avdeling/Distrikt: Sone 1 Dato for hendelse: Kl: 00:30 Ukedag: Lørdag Registrert av: Marit Hansen Kontrollert av: Ola Nordmann Type hendelse driftsforstyrrelse planlagt utkopling varslet ikke varslet forebyggende vedlikehold reparasjon om-/nybygging utkopling pga tredjepart trinning av transformator ingen utkopling (AUS, etc) Driftssituasjon før hendelsen inntraff Nettet delt med BS3 og BS6 Hendelsesforløp Anlegg der hendelsen inntraff Feil nr Anlegg 1) Eier Annen rapport 2) Systemspenning 3) Nettnivå 4) KILE [%] 5) 0 Eget anlegg Eidsiva Nett AS 22 kv Høysp dist luft 100 1) Eget anlegg, Sluttbruker tilknyttet eget anlegg, Kraftprodusent tilknyttet eget anlegg, Annet nettselskap 2) FASIT rapportnummer hos selskap 3) Spenning på feil- eller utkoplingsstedet 4) Sentralnett, Regionalnett, Høyspennings distribusjonsnett- Luft, Blandet eller Kabel, Lavspennings distribusjonsnett 5) Fordeling av KILE i eget nett ID Stasjon Bryter/sikring i eget nett, forbindelse til nett, Ut/Inn Dato Kl Seksjonering, Utløsende Koblings- GIKreserveaggregat, reparasjon, AUS, etc reparasjon, etc 1) vern metode 2) respons 3) 1 NS4 BE11 U :30:00 FB MA 2 NS4 BE11 I :05:00 SI 1) FB Første bryterfall/utkopling GS Gjenoppretting startet GA Grovseksjonering avsluttet FI Feil isolert/omkopling avsluttet DG Drift gjenopprettet SI AL RS RF RA Siste sluttbruker innkoplet Alarm Reparasjon startet Rep. foreløpig avsluttet Reparasjon avsluttet 2) AS Automatikk SB Sikringsbrudd MA Manuelt FS Fjernstyring GI Automatisk gjeninnkobling 3) GV GIK Vellykket GM GIK Mislykket FG Feil på GIK IB Ikke GIK-betingelser IG GIK ikke installert Berørte nettdeler/stasjoner (transf., avgang, kunde etc) NS4 Seksjonering utført ved manuell lokal kopling fjernkontroll automatikk ingen seksjonering Førte hendelsen til avbrudd* for sluttbrukere? ja * spenning < 5% av nominell verdi nei Måleverdier til kalibrering Målepunkt Måleverdi [kwh/h] Timenummer for målingen Forsyning* gjenopprettet ved reparasjon omkopling provisorisk reserve provisorisk reparasjon innkopling eget nett sikringsskift innkopling nett * til siste sluttbruker Kopiering kun etter avtale med Energi Norge

9 3.2 Eksempel 2 Snøfall på transformator Pga. stort snøfall ble det overslag mellom transformatorklemme og kasse på fordelingstransformator T7 i nettstasjon NS7. Det var feil på vernet til effektbryter BE14, noe som førte til at effektbryter BE9 løste ut på jordfeil. GIK var mislykket. Etter manuell utkopling av BE14 ble BE9 lagt inn igjen fra driftssentralen, og forsyning til NS6 gjenopprettet. Snørydding på T7 ble gjort før BE14 ble lagt inn igjen. Hendelsesforløp BE9 U :50:00 BE14 U :35:00 BE9 I :38:00 Fjerning av snø på transformator :38:00 BE14 I :55:00 En overslagsberegning viser at KILE-kostnaden ved hendelsen er kr 4400,- for nettstasjon NS7 og kr 11800,- for nettstasjon NS6. Påfølgende dag ble vernet justert fra kl. 09:15 til kl. 09:30. Det viste seg at innstillingen av tidsforsinkelse var utført feil. Fyll ut FASIT-rapport for hendelsen. Kommentarer til Eksempel 2 (Et forslag til utfylling er vist i FASIT-rapport ) I dette tilfellet er det to feil, en på fordelingstransformatoren og en på overstrømsvernet foran T7. Det er derfor nødvendig å registrere to feil. I slike tilfeller blir side 1 felles for de to feilene. I Beskrivelse/kommentarer beskrives hendelsen best mulig slik at man ved en senere anledning lettere kan sette seg inn i hendelsen. Type hendelse er nå driftsforstyrrelse. Både vernet og transformatoren er i Eget anlegg i et Høyspennings distribusjonsnett kabel. I dette tilfellet var det enkelt å fastslå at utkoplingen av T7 skyldes snøen på transformatoren, mens utkoplingen av NS6 skyldes feilen på vernet. Ut fra forholdet mellom KILE på de to aktuelle transformatorene kan KILE-fordelingen mellom feilene fastsettes. Feil 1: 4400 / % = 27,2 % Feil 2: / % = 72,8 % 27 % tillegges snøen og 73 % tillegges vernfeilen. Under Hendelsesforløp settes alle bryterkoplinger som er relevant for hendelsen og ILE-beregningen. I forbindelse med de enkelte hendelsene er det mulig å sette inn koder som forklarer hva som skjer, og som senere kan benyttes til å beregne tidsforbruk under hendelsen. BE9 faller først som følge av jordstrøm. Her settes FB for å markere Første bryterfall/utkopling. Dette bryterfallet ble utløst av jordstrømvernet, noe som markeres som utløsende vern. I dette tilfellet ble GIK forsøkt men var mislykket, noen som markeres med koden GM (GIK Mislykket) i feltet GIK-respons. 8 av 86

10 Kl. 19:35 kommer første bryterkobling i forbindelse med gjenopprettingen, og kode GS (Gjenoppretting startet) settes. Med innkopling av BE9 har mer enn halvparten av belastningen fått tilbake forsyningen, og kode GA (Grovseksjonering avsluttet) kan settes. Samtidig er feilen isolert og kode FI settes også. Ved koding som angår feilen skal man i denne posten ha fokus på primærfeilen. Sekundærfeilens reparasjonstid registreres for seg. Start av fjerning av snø markeres derfor med RS (Reparasjon startet), og ved innkopling av BE14 var arbeidet ferdig, og RA (Reparasjon avsluttet) og SI (Siste sluttbruker innkoplet) settes. Seksjonering ble i dette tilfellet utført delvis med manuell lokal kopling (BE14) og fjernkontroll fra driftssentral. Dette krever derfor 2 kryss i feltet for Seksjonering utført ved. Siden hendelsen medførte at sluttbrukerne forsynt fra T6 og T7 mistet forsyningen skal det krysses for ja i Førte hendelsen til avbrudd for sluttbrukere? Forsyningen til siste sluttbruker ble gjenopprettet ved reparasjon (fjerning av snø). Baksiden på primærrapporten skal gi detaljer om primærfeilen, i dette tilfellet overslaget til transformatorkassen. Dette er da feil nummer 1. Under Anleggsdel med feil krysses mest mulig detaljert inn opplysninger om anleggsdelen. I dette tilfellet ble feilen angitt å ligge på gjennomføringen på transformatoren. Feil oppdaget ved angir hvordan nettselskapet blir oppmerksomme på at det er en feil i nettet, i dette tilfellet var det bryterfall/sikringsbrudd. Feilkarakter er varig fordi det var nødvendig å fjerne snøen før innkobling (korrigerende vedlikehold). Reparasjonsart er derfor Permanent reparasjon. Utløsning av jordfeilvernet viser at man i dette tilfellet hadde en jordslutning. Utløsende årsak for feilen var snø og is, og Medvirkende årsak til at snøen la seg på gjennomføringen var vind. Ut over dette var det ingen annen årsak til primærfeilen. For sekundærfeilen skal det fylles ut egen bakside. I posten for Feilnummer fylles nødvendige opplysninger om rapportnummer og feilnummer inn. Anleggsdel med feil er denne gang et elektronisk overstrømsvern. Oppdaging av feil på vern skjer som oftest ved at vernet ikke opererer som forutsatt når en annen feil oppstår, så også i dette tilfellet. Feil oppdaget ved skal derfor angis som annen feil. Feilkarakter er varig da den krever en justering for at vernet senere skal reagere riktig. Reparasjonsart er derfor igjen Permanent reparasjon. Årsaken til feil på vern kan være flere, men i dette tilfellet var det feil innstilling/justering. Hvorfor det ble feil innstilt angis som Bakenforliggende årsak (mangelfulle instrukser/rutiner). 9 av 86

11 FASIT 1-22 kv Beskrivelse/kommentarer Kl. 1850, Trafo T7 i Nettstasjon NS7: Jordslutning på T7 pga. inndriving av snø. Uteblitt funksjon på BE14 pga. feil på vernet medførte utløsning av BE9, og utkopling av Sone 2. Etter feilsøking ble BE14 koplet ut og BE9 koplet inn før snøen ble fjernet fra T7. Jordfeilvernet på BE14 ble justert for å sikre selektivitet mot BE9. Inn etter 1 time 5 min. Generelle opplysninger Rapportnummer: Ref rapportnummer: Intern ref: Rapp. selskap: Avdeling/Distrikt: Eidsiva Nett AS Sone 2 Dato for hendelse: Kl: 18:50 Ukedag: Onsdag Registrert av: Marit Hansen Kontrollert av: Ola Nordmann Type hendelse driftsforstyrrelse planlagt utkopling varslet ikke varslet forebyggende vedlikehold reparasjon om-/nybygging utkopling pga tredjepart trinning av transformator ingen utkopling (AUS, etc) Driftssituasjon før hendelsen inntraff Nettet delt med BS3 og BS6 Hendelsesforløp Anlegg der hendelsen inntraff Feil nr Anlegg 1) Eier Annen rapport 2) Systemspenning 3) Nettnivå 4) KILE [%] 5) 1 Eget anlegg Eidsiva Nett AS 22 kv Høysp dist kabel 27 2 Eget anlegg Eidsiva Nett AS 22 kv Høysp dist kabel 73 1) Eget anlegg, Sluttbruker tilknyttet eget anlegg, Kraftprodusent tilknyttet eget anlegg, Annet nettselskap 2) FASIT rapportnummer hos selskap 3) Spenning på feil- eller utkoplingsstedet 4) Sentralnett, Regionalnett, Høyspennings distribusjonsnett- Luft, Blandet eller Kabel, Lavspennings distribusjonsnett 5) Fordeling av KILE i eget nett ID Stasjon Bryter/sikring i eget nett, forbindelse til nett, Ut/Inn Dato Kl Seksjonering, Utløsende Koblings- GIKreserveaggregat, reparasjon, AUS, etc reparasjon, etc 1) vern metode 2) respons 3) 1 Sentrum BE9 U :50:00 FB Linjevern AS GM 2 NS7 BE14 U :35:00 GS 3 Sentrum BE9 I :38:00 GA, FI 4 NS7 Fjerning av snø på transformator :38:00 RS 5 NS7 BE14 I :55:00 RA, SI 1) FB Første bryterfall/utkopling GS Gjenoppretting startet GA Grovseksjonering avsluttet FI Feil isolert/omkopling avsluttet DG Drift gjenopprettet SI AL RS RF RA Siste sluttbruker innkoplet Alarm Reparasjon startet Rep. foreløpig avsluttet Reparasjon avsluttet 2) AS Automatikk SB Sikringsbrudd MA Manuelt FS Fjernstyring GI Automatisk gjeninnkobling 3) GV GIK Vellykket GM GIK Mislykket FG Feil på GIK IB Ikke GIK-betingelser IG GIK ikke installert Berørte nettdeler/stasjoner (transf., avgang, kunde etc) Sone 2 Seksjonering utført ved manuell lokal kopling fjernkontroll automatikk ingen seksjonering Førte hendelsen til avbrudd* for sluttbrukere? ja * spenning < 5% av nominell verdi nei Måleverdier til kalibrering Målepunkt Måleverdi [kwh/h] Timenummer for målingen Forsyning* gjenopprettet ved reparasjon omkopling provisorisk reserve provisorisk reparasjon innkopling eget nett sikringsskift innkopling nett * til siste sluttbruker Kopiering kun etter avtale med Energi Norge

12 Feilsted Fordelingstransformator T7 Geografisk posisjon Feilnummer Rapportnr Ref Feil nr 1 Anleggsdel med feil Anleggsdeler i vannvei Ventilsystem Turbin Generator Roterende fasekomp. Effektbryter Lastskillebryter Skillebryter Siklastbryter oljefattig trykkluft SF 6 SF 6 -isolert vakuum luftisolert spenningspåkj. del drivmekanisme isolasjon mot jord stativ fundament jording Sikring Samleskinne/Føring skinne/rør line kabel SF 6 -isolert faseleder isolasjon mot jord klemme kontakt stativ fundament jording Feil oppdaget ved bryterfall/sikringsbrudd observasjon (tilfeldig) tilstandskontroll Transformator (fordeling) mast mastefot kiosk i bygning olje (eksp. tank) olje (tett) silikonolje tørrisolert SF 6 gjennomføring kjøleutstyr trinnkopler eksp.krets trafokasse innv. enheter Kabel jord vann luft hovedk. 1-leder hovedk. flerleder PE masse kabel skjøt overg.skjøt endeavsl. kabelsko/ klemme Ved feil på kraftledning og kabel Fellesfeil? ja nei vedlikeholdsarbeid overvåking melding fra 3. person Nettstasjon (bygning, arr.) mast mastefot kiosk i bygning lavsp.stativ fundament tak/vegg dør/lokk ventilasjon avløp Kraftledning blank belagt (BL) hengeledning mast faseline toppline loop skjøt isolator travers bendsel avspenningshylse klemme bardun forankringsstag gnistgap vibrasjonsdemping fundament jording annen feil innkopling Kondensatorbatteri Reaktor Avleder Spenningstransformator Strømtransformator Slukkespole Stasjonsforsyning strømretter batteri nødaggregat Fjernstyring Koplingsutstyr Måle- og meldesystem Signaloverføring Anleggsdelopplysninger Arkivref.: 3423 Fabrikat: ASEA Typebetegnelse: Ytelse/kapasitet: Fabrikasjonsår: Idriftsettelsesår: Feilkarakter varig forbigående gjentakende antall Anleggsdel skiftet Anleggsdel skiftet med AUS Midlertidig reparasjon Reparasjonstid 500 kva Vern elektromekanisk elektronisk numerisk overstrøm spenning usymmetri jordstrøm lysbue termisk overlast linjevern Datautstyr Brannteknisk anlegg Anleggsdel ikke ident. Systemfeil Systemjording isolert spole Reparasjonsart og -tid ved varige feil 17 Midlertidig reparasjon med AUS Permanent reparasjon Permanent reparasjon med AUS Feilbeskrivelse Materialtekniske feil varmgang slitasje korrosjon materialtretthet Utløsende årsak Omgivelser tordenvær vind snø/is frost/tele vann/nedbør/fuktighet salt/forurensing fremmedlegemer fugl/dyr vegetasjon ras brann/eksplosjon Mekaniske feil lekkasje løse deler skadet del vibrasjon deformasjon Mennesker personale innleid personale andre personer feilbetjening arbeid/prøving trefelling graving/sprenging anleggsarbeid trafikkskade hærverk/sabotasje Elektriske feil utladninger redusert isolasjonsevne dårlig kontakt jordslutning dobbel jordslutning fase-/ledningsbrudd uten fase-/ledningsbrudd med Driftspåkjenninger overbelastning høy/lav spenning vibrasjon varig lastøkning kortslutning uten kortslutning med lav/høy spenning redusert ytelse overbelastning Teknisk utstyr aldring slitasje korrosjon dårlig kontakt elektriske utladninger lekkasje løse deler skadet/defekt del sprekk/brudd råte tilsmussing/urenheter blokkering Andre feil uteblitt funksjon* uønsket funksjon* forurensinger fremmedlegemer * gjelder kun feil på bryter/sikring og kontrollutstyr Ukjent Konstruksjon/Montasje konstruksjons-/ dimensjoneringsfeil produksjonsfeil montasjefeil feil innstilling/justering mangelfulle instrukser/rutiner mangelfullt vedl.hold utilstrekkelig vern Tidligere feil Årsak ikke klarlagt Bakenforliggende/medvirkende årsak Omgivelser Mennesker Driftspåkjenninger Teknisk utstyr Konstruksjon/Montasje Ingen kjent bakenforliggende/medvirkende årsak Årsak nærmere spesifisert (se utløsende årsak) Vind Kopiering kun etter avtale med Energi Norge

13 Feilsted Linjevern, bryter BE14 Geografisk posisjon Anleggsdel med feil Anleggsdeler i vannvei Ventilsystem Turbin Generator Roterende fasekomp. Effektbryter Lastskillebryter Skillebryter Siklastbryter oljefattig trykkluft SF 6 SF 6 -isolert vakuum luftisolert spenningspåkj. del drivmekanisme isolasjon mot jord stativ fundament jording Sikring Samleskinne/Føring skinne/rør line kabel SF 6 -isolert faseleder isolasjon mot jord klemme kontakt stativ fundament jording Feil oppdaget ved bryterfall/sikringsbrudd observasjon (tilfeldig) tilstandskontroll Transformator (fordeling) mast mastefot kiosk i bygning olje (eksp. tank) olje (tett) silikonolje tørrisolert SF 6 gjennomføring kjøleutstyr trinnkopler eksp.krets trafokasse innv. enheter Kabel jord vann luft hovedk. 1-leder hovedk. flerleder PE masse kabel skjøt overg.skjøt endeavsl. kabelsko/ klemme Ved feil på kraftledning og kabel Fellesfeil? ja nei vedlikeholdsarbeid overvåking melding fra 3. person Nettstasjon (bygning, arr.) mast mastefot kiosk i bygning lavsp.stativ fundament tak/vegg dør/lokk ventilasjon avløp Kraftledning blank belagt (BL) hengeledning mast faseline toppline loop skjøt isolator travers bendsel avspenningshylse klemme bardun forankringsstag gnistgap vibrasjonsdemping fundament jording annen feil innkopling Feilnummer Rapportnr Ref Feil nr 2 Kondensatorbatteri Reaktor Avleder Spenningstransformator Strømtransformator Slukkespole Stasjonsforsyning strømretter batteri nødaggregat Fjernstyring Koplingsutstyr Måle- og meldesystem Signaloverføring Anleggsdelopplysninger Arkivref.: Fabrikat: Typebetegnelse: Ytelse/kapasitet: Fabrikasjonsår: Idriftsettelsesår: Feilkarakter varig forbigående gjentakende antall 4832 MERLIN GERIN SEPAM Anleggsdel skiftet Anleggsdel skiftet med AUS Midlertidig reparasjon Vern isolert spole elektromekanisk elektronisk numerisk overstrøm spenning usymmetri jordstrøm lysbue termisk overlast linjevern Datautstyr Brannteknisk anlegg Anleggsdel ikke ident. Systemfeil Systemjording Reparasjonsart og -tid ved varige feil Midlertidig reparasjon med AUS Permanent reparasjon Permanent reparasjon med AUS Reparasjonstid 15 Feilbeskrivelse Materialtekniske feil varmgang slitasje korrosjon materialtretthet Utløsende årsak Omgivelser tordenvær vind snø/is frost/tele vann/nedbør/fuktighet salt/forurensing fremmedlegemer fugl/dyr vegetasjon ras brann/eksplosjon Mekaniske feil lekkasje løse deler skadet del vibrasjon deformasjon Mennesker personale innleid personale andre personer feilbetjening arbeid/prøving trefelling graving/sprenging anleggsarbeid trafikkskade hærverk/sabotasje Elektriske feil utladninger redusert isolasjonsevne dårlig kontakt jordslutning dobbel jordslutning fase-/ledningsbrudd uten fase-/ledningsbrudd med Driftspåkjenninger overbelastning høy/lav spenning vibrasjon varig lastøkning kortslutning uten kortslutning med lav/høy spenning redusert ytelse overbelastning Teknisk utstyr aldring slitasje korrosjon dårlig kontakt elektriske utladninger lekkasje løse deler skadet/defekt del sprekk/brudd råte tilsmussing/urenheter blokkering Andre feil uteblitt funksjon* uønsket funksjon* forurensinger fremmedlegemer * gjelder kun feil på bryter/sikring og kontrollutstyr Ukjent Konstruksjon/Montasje konstruksjons-/ dimensjoneringsfeil produksjonsfeil montasjefeil feil innstilling/justering mangelfulle instrukser/rutiner mangelfullt vedl.hold utilstrekkelig vern Tidligere feil Årsak ikke klarlagt Bakenforliggende/medvirkende årsak Omgivelser Mennesker Driftspåkjenninger Teknisk utstyr Konstruksjon/Montasje Ingen kjent bakenforliggende/medvirkende årsak Årsak nærmere spesifisert (se utløsende årsak) Mangelfulle instrukser/rutiner Kopiering kun etter avtale med Energi Norge

14 3.3 Eksempel 3 Trefall på linje En vindfull dag velter et tre inn på en 22 kv luftlinje tilhørende Hafslund Nett på avgangen LP2. To faseliner blir slått sammen til en topolt kortslutning. Feilen blir frakoplet av effektbryter BE7 slik at både Sone 1 og Sone 2 blir koblet ut. Etter åpning av BE16 legges BE7 inn slik at forsyningen blir gjenopprettet til Sone 1 og Sone 2. Etter fjerning av treet blir også BE16 lagt inn. BE16 med tilhørende vernutrustning eies av Hafslund Nett. I 66 kv-nettet er det spolejordet nullpunkt, mens 22 kv-nettet har isolert nullpunkt. Hendelsen medførte følgende ILE og KILE: Hos Eidsiva Nett AS Satsgrupper ILE [kwh] KILE [kr] Pga. avbrudd til industri med standardsats Pga. avbrudd handel og tjenester med standardsats Pga. avbrudd til jordbruk med standardsats Pga. avbrudd til offentlig virksomhet med standardsats Pga. avbrudd til husholdning med standardsats Pga. avbrudd til industri med eldrevne prosesser med standardsats 0 0 Pga. avbrudd til sluttbrukere med individuell avtale Hos Hafslund Nett AS Satsgrupper ILE [kwh] KILE [kr] Pga. avbrudd til industri med standardsats Pga. avbrudd handel og tjenester med standardsats Pga. avbrudd til jordbruk med standardsats Pga. avbrudd til offentlig virksomhet med standardsats Pga. avbrudd til husholdning med standardsats Pga. avbrudd til industri med eldrevne prosesser med standardsats 0 0 Pga. avbrudd til sluttbrukere med individuell avtale 0 0 Følgende bryterkoplinger ble utført: BE7 ut 12:14:00 BE16 ut 12:20:00 BE7 inn 12:21:00 BE16 inn 15:30:00 13 av 86

15 Feilen ligner mye på feilen i Eksempel 2, med unntak av at her er det to nettselskap som er involvert. Vi har valgt å se på 2 ulike årsaker til dette hendelsesforløpet: Alt 1: Feil innstilling av vernet til BE16 ift. verdien angitt i releplanen medførte at BE16 ikke løste ut, og man fikk korrekt reserveutløsning av BE7. Alt. 2: Feil på numerisk overstrømsvern til bryter BE7 medførte selektivitetssvikt. Årsaken til feilen viste seg å være feil innstilling av tidsforsinkelse ift. verdi angitt i releplanen. Fyll ut FASIT-rapport for Eidsiva Nett og Hafslund Nett for begge tilfellene. Fyll ut skjema Melding om hendelse fra Hafslund Nett og Melding om Avbrutt effekt, ILE og KILE fra Eidsiva Nett for Alternativ 1. Kommentarer til Eksempel 3 Alt 1: Både feilen på kraftledningen og på vernet ligger hos Hafslund Nett (FASIT-rapport 40054) Eidsiva Nett AS er i dette tilfellet kun berørt konsesjonær. Det er en 66 kv bryter som faller, så selv om feilstedet (vernet BE16) ligger på 22 kv skal driftsforstyrrelsen registreres på FASIT-rapport for spenningsnivå 33 kv. Vern hører til i høyspennings luftnett hos Hafslund Nett. Hadde vernet fungert riktig hadde ingen av sluttbrukerne hos Eidsiva Nett blitt berørt, så denne feilen får hele ansvaret for ILE og KILE hos Eidsiva Nett. I dette tilfellet var det ingen feil å rette i Eidsivas nett. Så snart Hafslunds nett var koplet fra kunne forsyningen til alle Eidsiva Netts sluttbrukere gjenopprettes ved innkopling eget nett. Hafslund Nett må i dette tilfellet fylle ut FASIT-rapport med to baksider tilsvarende det som ble gjort i Eksempel 2. I forbindelse med feilen på vernet må de også fylle ut og sende skjema Melding om hendelse til Eidsiva Nett, siden denne feilen har hatt konsekvenser for Eidsiva Nett. Dette skjemaet ligger inne i FASIT programvare, og kan genereres derfra når FASIT-rapporten er registrert. Alle relevante opplysninger om feilen vil da automatisk bli fylt ut. I tillegg må man manuelt fylle ut noen tilleggsopplysninger om f.eks. ansvarsforhold, kontaktpersoner o.l. Skjemaet skal inneholde alle relevante opplysninger som berørt konsesjonær kan ha behov for fra ansvarlig konsesjonær. Når Eidsiva Nett har mottatt Melding om hendelse fra Hafslund Nett der de skriftlig bekrefter at de påtar seg ansvaret, kan de registrere hendelsen, beregne ILE og KILE, og sende Melding om Avbrutt effekt, ILE og KILE tilbake til Hafslund Nett. Det er viktig at dette gjøres nøyaktig og innen rimelig tid slik at all rapportering blir riktig. Både Eidsiva Nett og Hafslund Nett skal rapportere denne mengden med ILE og KILE til NVE. NVE mottar rapport både fra Hafslund Nett om ILE hos Eidsiva Nett som Hafslund Nett tar ansvaret for, og fra Eidsiva Nett om ILE de har gitt Hafslund Nett ansvaret for. Disse tallene skal stemme overens. Det er derfor viktig at Eidsiva Nett ikke endrer på rapporten og beregningene etter at Melding om Avbrutt effekt, ILE og KILE er sendt til Hafslund Nett. 14 av 86

16 FASIT 1-22 kv Beskrivelse/kommentarer Kl. 1214, Linjeseksjon mellom BE16 og BS30: Kortslutning med pga. trefall medførte uønsket utløsning av BE7 hos Eidsiva Nett. Vernet løste ut fordi tidsforsinkelsen for BE16 var feil innstilt. Avbrudd i Eidsivas 22 kv distribusjonsnett og på linjeseksjonen mellom BE16 og BS30. Vernet ansvarlig for KILE hos Eidsiva, mens linjefeilen er ansvarlig for KILE hos Hafslund. Inn etter 3 timer 16 min. Generelle opplysninger Rapportnummer: Ref rapportnummer: Intern ref: Rapp. selskap: Hafslund Nett Avdeling/Distrikt: Dato for hendelse: Kl: 12:14 Ukedag: Fredag Registrert av: Kontrollert av: Kari Hansen Hans Nilsen Type hendelse driftsforstyrrelse planlagt utkopling varslet ikke varslet forebyggende vedlikehold reparasjon om-/nybygging utkopling pga tredjepart trinning av transformator ingen utkopling (AUS, etc) Driftssituasjon før hendelsen inntraff Linjen delt med BS30 Hendelsesforløp Anlegg der hendelsen inntraff Feil nr Anlegg 1) Eier Annen rapport 2) Systemspenning 3) Nettnivå 4) KILE [%] 5) 1 Eget anlegg Hafslund Nett 22 kv Høysp dist luft Eget anlegg Hafslund Nett 22 kv Høysp dist luft 0 1) Eget anlegg, Sluttbruker tilknyttet eget anlegg, Kraftprodusent tilknyttet eget anlegg, Annet nettselskap 2) FASIT rapportnummer hos selskap 3) Spenning på feil- eller utkoplingsstedet 4) Sentralnett, Regionalnett, Høyspennings distribusjonsnett- Luft, Blandet eller Kabel, Lavspennings distribusjonsnett 5) Fordeling av KILE i eget nett ID Stasjon Bryter/sikring i eget nett, forbindelse til nett, Ut/Inn Dato Kl Seksjonering, Utløsende Koblings- GIKreserveaggregat, reparasjon, AUS, etc reparasjon, etc 1) vern metode 2) respons 3) 1 Sentrum BE7 (Eidsiva Nett AS) U :14:00 FB Overstrøm 2 Sentrum BE16 U :20:00 GS 3 Sentrum BE7 (Eidsiva Nett AS) I :21:00 4 Sentrum BE16 I :30:00 SI 1) FB Første bryterfall/utkopling GS Gjenoppretting startet GA Grovseksjonering avsluttet FI Feil isolert/omkopling avsluttet DG Drift gjenopprettet SI AL RS RF RA Siste sluttbruker innkoplet Alarm Reparasjon startet Rep. foreløpig avsluttet Reparasjon avsluttet 2) AS Automatikk SB Sikringsbrudd MA Manuelt FS Fjernstyring GI Automatisk gjeninnkobling 3) GV GIK Vellykket GM GIK Mislykket FG Feil på GIK IB Ikke GIK-betingelser IG GIK ikke installert Berørte nettdeler/stasjoner (transf., avgang, kunde etc) Linjeseksjon mellom BE16 og BS30. Eidsiva Nett Seksjonering utført ved manuell lokal kopling fjernkontroll automatikk ingen seksjonering Førte hendelsen til avbrudd* for sluttbrukere? ja * spenning < 5% av nominell verdi nei Måleverdier til kalibrering Målepunkt Måleverdi [kwh/h] Timenummer for målingen Forsyning* gjenopprettet ved reparasjon omkopling provisorisk reserve provisorisk reparasjon innkopling eget nett sikringsskift innkopling nett * til siste sluttbruker Kopiering kun etter avtale med Energi Norge

17 Feilsted Linjeseksjon mellom BE16 og BS30 Geografisk posisjon Feilnummer Rapportnr Ref Feil nr 1 Anleggsdel med feil Anleggsdeler i vannvei Ventilsystem Turbin Generator Roterende fasekomp. Effektbryter Lastskillebryter Skillebryter Siklastbryter oljefattig trykkluft SF 6 SF 6 -isolert vakuum luftisolert spenningspåkj. del drivmekanisme isolasjon mot jord stativ fundament jording Sikring Samleskinne/Føring skinne/rør line kabel SF 6 -isolert faseleder isolasjon mot jord klemme kontakt stativ fundament jording Feil oppdaget ved bryterfall/sikringsbrudd observasjon (tilfeldig) tilstandskontroll Transformator (fordeling) mast mastefot kiosk i bygning olje (eksp. tank) olje (tett) silikonolje tørrisolert SF 6 gjennomføring kjøleutstyr trinnkopler eksp.krets trafokasse innv. enheter Kabel jord vann luft hovedk. 1-leder hovedk. flerleder PE masse kabel skjøt overg.skjøt endeavsl. kabelsko/ klemme Ved feil på kraftledning og kabel Nettstasjon (bygning, arr.) mast mastefot kiosk i bygning lavsp.stativ fundament tak/vegg dør/lokk ventilasjon avløp Kraftledning Fellesfeil? ja nei vedlikeholdsarbeid overvåking melding fra 3. person blank belagt (BL) hengeledning annen feil innkopling mast faseline toppline loop skjøt isolator travers bendsel avspenningshylse klemme bardun forankringsstag gnistgap vibrasjonsdemping fundament jording Kondensatorbatteri Reaktor Avleder Spenningstransformator Strømtransformator Slukkespole Stasjonsforsyning strømretter batteri nødaggregat Fjernstyring Koplingsutstyr Måle- og meldesystem Signaloverføring Anleggsdelopplysninger Arkivref.: Fabrikat: Typebetegnelse: Ytelse/kapasitet: Fabrikasjonsår: Idriftsettelsesår: Feilkarakter varig forbigående gjentakende antall Anleggsdel skiftet Anleggsdel skiftet med AUS Midlertidig reparasjon Reparasjonstid FeAl A Vern elektromekanisk elektronisk numerisk overstrøm spenning usymmetri jordstrøm lysbue termisk overlast linjevern Datautstyr Brannteknisk anlegg Anleggsdel ikke ident. Systemfeil Systemjording isolert spole Reparasjonsart og -tid ved varige feil 196 Midlertidig reparasjon med AUS Permanent reparasjon Permanent reparasjon med AUS Feilbeskrivelse Materialtekniske feil varmgang slitasje korrosjon materialtretthet Utløsende årsak Omgivelser tordenvær vind snø/is frost/tele vann/nedbør/fuktighet salt/forurensing fremmedlegemer fugl/dyr vegetasjon ras brann/eksplosjon Mekaniske feil lekkasje løse deler skadet del vibrasjon deformasjon Mennesker personale innleid personale andre personer feilbetjening arbeid/prøving trefelling graving/sprenging anleggsarbeid trafikkskade hærverk/sabotasje Elektriske feil utladninger redusert isolasjonsevne dårlig kontakt jordslutning dobbel jordslutning fase-/ledningsbrudd uten fase-/ledningsbrudd med Driftspåkjenninger overbelastning høy/lav spenning vibrasjon varig lastøkning kortslutning uten kortslutning med lav/høy spenning redusert ytelse overbelastning Teknisk utstyr aldring slitasje korrosjon dårlig kontakt elektriske utladninger lekkasje løse deler skadet/defekt del sprekk/brudd råte tilsmussing/urenheter blokkering Andre feil uteblitt funksjon* uønsket funksjon* forurensinger fremmedlegemer * gjelder kun feil på bryter/sikring og kontrollutstyr Ukjent Konstruksjon/Montasje konstruksjons-/ dimensjoneringsfeil produksjonsfeil montasjefeil feil innstilling/justering mangelfulle instrukser/rutiner mangelfullt vedl.hold utilstrekkelig vern Tidligere feil Årsak ikke klarlagt Bakenforliggende/medvirkende årsak Omgivelser Mennesker Driftspåkjenninger Teknisk utstyr Konstruksjon/Montasje Ingen kjent bakenforliggende/medvirkende årsak Årsak nærmere spesifisert (se utløsende årsak) Vind Kopiering kun etter avtale med Energi Norge

18 Feilsted Overstrømsvern BE16 Geografisk posisjon Feilnummer Rapportnr Ref Feil nr 2 Anleggsdel med feil Anleggsdeler i vannvei Ventilsystem Turbin Generator Roterende fasekomp. Effektbryter Lastskillebryter Skillebryter Siklastbryter oljefattig trykkluft SF 6 SF 6 -isolert vakuum luftisolert spenningspåkj. del drivmekanisme isolasjon mot jord stativ fundament jording Sikring Samleskinne/Føring skinne/rør line kabel SF 6 -isolert faseleder isolasjon mot jord klemme kontakt stativ fundament jording Feil oppdaget ved bryterfall/sikringsbrudd observasjon (tilfeldig) tilstandskontroll Transformator (fordeling) mast mastefot kiosk i bygning olje (eksp. tank) olje (tett) silikonolje tørrisolert SF 6 gjennomføring kjøleutstyr trinnkopler eksp.krets trafokasse innv. enheter Kabel jord vann luft hovedk. 1-leder hovedk. flerleder PE masse kabel skjøt overg.skjøt endeavsl. kabelsko/ klemme Ved feil på kraftledning og kabel Fellesfeil? ja nei vedlikeholdsarbeid overvåking melding fra 3. person Nettstasjon (bygning, arr.) mast mastefot kiosk i bygning lavsp.stativ fundament tak/vegg dør/lokk ventilasjon avløp Kraftledning blank belagt (BL) hengeledning mast faseline toppline loop skjøt isolator travers bendsel avspenningshylse klemme bardun forankringsstag gnistgap vibrasjonsdemping fundament jording annen feil innkopling Kondensatorbatteri Reaktor Avleder Spenningstransformator Strømtransformator Slukkespole Stasjonsforsyning strømretter batteri nødaggregat Fjernstyring Koplingsutstyr Måle- og meldesystem Signaloverføring Anleggsdelopplysninger Arkivref.: Fabrikat: National Industri Typebetegnelse: TKO Ytelse/kapasitet: Fabrikasjonsår: 1975 Idriftsettelsesår: 1975 Feilkarakter varig forbigående gjentakende antall Anleggsdel skiftet Anleggsdel skiftet med AUS Midlertidig reparasjon Vern elektromekanisk elektronisk numerisk overstrøm spenning usymmetri jordstrøm lysbue termisk overlast linjevern Datautstyr Brannteknisk anlegg Anleggsdel ikke ident. Systemfeil Systemjording isolert spole Reparasjonsart og -tid ved varige feil Reparasjonstid Midlertidig reparasjon med AUS Permanent reparasjon Permanent reparasjon med AUS Feilbeskrivelse Materialtekniske feil varmgang slitasje korrosjon materialtretthet Utløsende årsak Omgivelser tordenvær vind snø/is frost/tele vann/nedbør/fuktighet salt/forurensing fremmedlegemer fugl/dyr vegetasjon ras brann/eksplosjon Mekaniske feil lekkasje løse deler skadet del vibrasjon deformasjon Mennesker personale innleid personale andre personer feilbetjening arbeid/prøving trefelling graving/sprenging anleggsarbeid trafikkskade hærverk/sabotasje Elektriske feil utladninger redusert isolasjonsevne dårlig kontakt jordslutning dobbel jordslutning fase-/ledningsbrudd uten fase-/ledningsbrudd med Driftspåkjenninger overbelastning høy/lav spenning vibrasjon varig lastøkning kortslutning uten kortslutning med lav/høy spenning redusert ytelse overbelastning Teknisk utstyr aldring slitasje korrosjon dårlig kontakt elektriske utladninger lekkasje løse deler skadet/defekt del sprekk/brudd råte tilsmussing/urenheter blokkering Andre feil uteblitt funksjon* uønsket funksjon* forurensinger fremmedlegemer * gjelder kun feil på bryter/sikring og kontrollutstyr Ukjent Konstruksjon/Montasje konstruksjons-/ dimensjoneringsfeil produksjonsfeil montasjefeil feil innstilling/justering mangelfulle instrukser/rutiner mangelfullt vedl.hold utilstrekkelig vern Tidligere feil Årsak ikke klarlagt Bakenforliggende/medvirkende årsak Omgivelser Mennesker Driftspåkjenninger Teknisk utstyr Konstruksjon/Montasje Ingen kjent bakenforliggende/medvirkende årsak Årsak nærmere spesifisert (se utløsende årsak) Kopiering kun etter avtale med Energi Norge

19 Melding om hendelse Uthevede felter må fylles ut! Fra (ansvarlig konsesjonær): Nettselskap : Hafslund Nett AS Kontaktperson : Hans Nilsen Tlf. : Faks : E-post : Status: Til (berørt konsesjonær): Nettselskap : Eidsiva Nett AS Kontaktperson : Ola Nordmann Tlf. : Faks : E-post : (Foreløpig, Kontrollert) Kontrollert Dato/Sign.: Hans Nilsen (sign.) Antall sider : 1 Rapporterende selskap Avdeling/distrikt : : Hafslund Nett AS Rapportnummer : Dato for hendelse : Klokkeslett : 12:14:00 Ukedag Registrert av Kontrollert av : Fredag : Kari Hansen : Hans Nilsen Type hendelse : Driftsforstyrrelse Type planlagt utkopling : Systemspenning : 22 kv Nettnivå : Høysp dist luft Driftssituasjon før hendelsen inntraff : BS30 ute Berørte nettdeler/stasjoner Feilsted : Linjeseksjon mellom BE16 og BS30. Eidsiva Nett : Overstrømsvern BE16 Beskrivelse/kommentarer: Kortslutning mellom BE16 og BS30 medførte uønsket utløsning av BE7. Vernet løste ut fordi vernet på bryter BE16 ikke løste som forutsatt. Tidsforsinkelsen for BE16 var feil innstilt. Avbrudd i Eidsiva Nett sitt 22 kv distribusjonsnett og på linjeseksjonen mellom BE16 og BS30. Vernet er ansvarlig for KILE hos Eidsiva Nett AS, mens linjefeilen er ansvarlig for KILE hos Hafslund Nett AS. Målepunkt Timenummer [åååå-mm-dd tt] Måleverdi [kwh/h] ID Stasjon Bryter/sikring Ut/Inn Dato Kl. 1 Sentrum BE7 (Eidsiva) Ut :14:00 2 Sentrum BE16 Ut :20:00 3 Sentrum BE7 (Eidsiva) Inn :21:00 4 Sentrum BE16 Inn :30:00 Varighet av hendelse [min]: Fordeling av KILE-ansvar: 7 minutter Hafslund Nett AS påtar seg ansvaret for at Eidsiva Nett AS hadde avbrudd i Sone 1 og Sone 2 i 7 minutter. 18 av 86

20 Melding om Avbrutt effekt, ILE og KILE Status: Uthevede felter må fylles ut! Fra (berørt konsesjonær): Nettselskap : Eidsiva Nett AS Kontaktperson : Ola Nordmann Tlf. : Faks : E-post : (Foreløpig, Kontrollert) Kontrollert Til (ansvarlig konsesjonær): Nettselskap : Hafslund Nett AS Kontaktperson : Hans Nilsen Tlf. : Faks : E-post : Dato/Sign.: Ola Nordmann (sign.) Antall sider : 2 Vedlegg: Rapporterende selskap : Eidsiva Nett AS Avdeling/distrikt : Regionalnett Rapportnummer : Dato for hendelse : Klokkeslett : 12:14:00 Ukedag : Fredag Registrert av : Ole Olsen Kontrollert av : Ola Nordmann Type hendelse : Driftsforstyrrelse Type planlagt utkopling : Systemspenning : 22 kv Nettnivå : Høysp dist luft Navn annen anleggseier : Hafslund Nett AS Rapportnummer annen anleggseier: KILE-ansvar (prosentandel mottaker har ansvar for): 100 % Eventuelle andre ansvarlige nettselskap: Sum ILE mottaker er ansvarlig for (sum med standardsats og individuelle avtaler): Sum avbrutt effekt mottaker er ansvarlig for (sum med standardsats og individuelle avtaler): KILE pga. avbrudd til industri med standardsats: KILE pga. avbrudd til handel og tjenester med standardsats: KILE pga. avbrudd til jordbruk med standardsats: KILE pga. avbrudd til offentlig virksomhet med standardsats: KILE pga. avbrudd til husholdning med standardsats: KILE pga. avbrudd til industri med eldrevne prosesser med standardsats: KILE pga. avbrudd til industri med individuell avtale: 1 KILE pga. avbrudd til handel og tjenester med individuell avtale: 1 KILE pga. avbrudd til jordbruk med individuell avtale: 1 KILE pga. avbrudd til offentlig virksomhet med individuell avtale: kwh kw 2,640 kkr 3,366 kkr 0,150 kkr 0,520 kkr 0,160 kkr 0 kkr 0,880 kkr 0 kkr 0 kkr 0 kkr 19 av 86

21 KILE pga. avbrudd til husholdning med individuell avtale: 1 KILE pga. avbrudd til industri med eldrevne prosesser med individuell avtale: 1 0 kkr 0 kkr 1) Ta kun med verdier for avtaler som er videreført til aktuell ansvarlig konsesjonær. For avtaler som ikke er videreført beregnes KILE med standardsats.og legges til feltet for KILE med standardsats. KILE med standardsats oppgis i 2012-kroner, mens KILE med individuell avtale oppgis med det som faktisk utbetales. Driftssituasjon før hendelsen inntraff: BS4 og BS5 ute. Beskrivelse/kommentarer: Kortslutning på linje hos Hafslund Nett AS medførte uønsket utløsning av BE7. Vernet løste ut fordi vernet på Hafslund Nett AS sin bryter BE16 ikke løste som forutsatt. Avbrudd Sone 1 og Sone 2. Hendelsesforløp ID Stasjon Bryter/sikring Ut/Inn Dato Kl. 1 Sentrum BE7 (Eidsiva) Ut :14:00 2 Sentrum BE16 Ut :20:00 3 Sentrum BE7 (Eidsiva) Inn :21:00 4 Sentrum BE16 Inn :30:00 Konsekvenser for kraftproduksjon (kun ved spenning på feilstedet > 33 kv) Berørt kraftstasjon Redusert effekt [MW] Tapt produksjon [MWh] Tapt vann [MWh] Sum 20 av 86

22 Alt 2: Trefall hos Hafslund Nett og vernfeil hos Eidsiva Nett (FASIT-rapport ) I dette tilfellet blir saken vesentlig enklere. Årsaken til avbruddet for Eidsiva Netts sluttbrukere skyldes feilen på vernet foran T2. Hadde dette vernet fungert riktig hadde BE16 fått tid til å kople ut feilstedet, og kun sluttbrukere hos Hafslund Nett hadde blitt berørte. Og omvendt, feilen på vernet hadde ingen konsekvens for Hafslund Nett siden trefallet uansett hadde medført at de ble uten strøm. Det skal derfor ikke rapporteres noen ILE og KILE mellom selskapene. Melding om hendelse kan sendes som informasjon om hva som har skjedd, men ingen trenger å påta seg noe ansvar for det som hendte i den andres nett. Det er viktig å være oppmerksom på at det å motta Melding om hendelse ikke er tilstrekkelig til å anse at det andre nettselskapet har påtatt seg ansvaret. Bekreftelse av ansvaret skal være klar og skriftlig. Melding om Avbrutt effekt, ILE og KILE utgår i alternativ b) da ingen har ansvar for ILE i nett. I dette tilfellet ble ingen kraftstasjon direkte berørte av hendelsen, så Konsekvenser for kraftproduksjonen blir 0. FASIT-rapporten skal sendes Statnett for kommentar. For Hafslund Nett blir registreringen lik registreringen om primærfeilen i alternativ a) (rapport ) med unntak for at man i Hendelsesforløp ikke tar med linje 2 ( ) for å få registrert vernfeilen. Vernfeilen hos Eidsiva Nett angår ikke Hafslund Nett, og de vil ikke ha behov for å foreta noen registrering av den. 21 av 86

23 FASIT 33 kv driftsforstyrrelse planlagt utkopling varslet ikke varslet forebyggende vedlikehold reparasjon om-/nybygging utkopling pga tredjepart ingen utkopling (AUS, etc) Driftssituasjon før hendelsen inntraff Hendelsesforløp Generelle opplysninger Rapportnummer: Ref rapportnummer: Beskrivelse/kommentarer Intern ref: Rapp. selskap: Eidsiva Nett AS Kl. 1214, SENTRUM: Uønsket utløsning av BE7 pga. kortslutning på linje hos Hafslund Avdeling/Distrikt: Regionalnett Nett AS. Vernet løste ut pga. selektivitetssvikt, feil innstilling av tidsforsinkelse på overstrømsvern Dato for hendelse: for T2. Utkopling av Sone 1 og Sone 2. Inn etter 3 timer 16 min. Kl: 12:14 Ukedag: Fredag Registrert av: Ole Olsen Kontrollert av: Ola Nordmann Type hendelse Anlegg der hendelsen inntraff Feil nr Anlegg 1) Eier Annen rapport 2) Systemspenning 3) Nettnivå 4) KILE [%] 5) -1 Annet nettselskap Hafslund Nett AS kv Høysp dist luft 0 1) Eget anlegg, Sluttbruker tilknyttet eget anlegg, Kraftprodusent tilknyttet eget anlegg, Annet nettselskap 2) FASIT rapportnummer hos selskap 3) Spenning på feil- eller utkoplingsstedet 4) Sentralnett, Regionalnett, Høyspennings distribusjonsnett- Luft, Blandet eller Kabel, Lavspennings distribusjonsnett 5) Fordeling av KILE i eget nett ID Stasjon Bryter/sikring i eget nett, forbindelse til nett, Ut/Inn Dato Kl Seksjonering, Koblings- GIK- GIKreserveaggregat, reparasjon, AUS, etc reparasjon, etc 1) metode 2) respons 3) innstilling 4) 1 Sentrum BE7 U :14:00 FB AS IB H3 2 Sentrum BE16 U :20:00 GS 3 Sentrum BE7 I :21:00 SI 4 Sentrum BE16 I :30: Eget anlegg Eidsiva Nett AS 66 kv Regionalnett 100 Nettet forsynt fra G1 og Statnett over BE17. Distribusjonsnett delt med BS3 og BS6. 1) FB Første bryterfall/utkopling GS Gjenoppretting startet GA Grovseksjonering avsluttet FI Feil isolert/omkopling avsluttet DG Drift gjenopprettet SI AL RS RF RA Siste sluttbruker innkoplet Alarm Reparasjon startet Rep. foreløpig avsluttet Reparasjon avsluttet 2) AS Automatikk SB Sikringsbrudd MA Manuelt FS Fjernstyring GI Automatisk gjeninnkobling 3) GV GIK Vellykket GM GIK Mislykket FG Feil på GIK IB Ikke GIK-betingelser IG GIK ikke installert 4) KG KONGIK H1 HGIK 1 H3 HGIK 3 H13 HGIK Berørte nettdeler/stasjoner (transf., avgang, kunde etc) Sone 1 og Sone 2 Konsekvenser for kraftproduksjon Feilnr. Berørt Redusert Tapt Tapt kraftstasjon effekt [MW] produksjon [MWh] vann [MWh] Ingen Feilanalyse, tiltak, oppfølging, spørsmål Utkoblingen var uønsket. Vernet koblet ut for tidlig pga. feil innstilling. Førte hendelsen til avbrudd* for sluttbrukere? ja nei * spenning < 5% av nominell verdi Red. leveringskapasitet til sluttbruker i regional- eller sentralnett? ja nei Måleverdier til kalibrering Målepunkt Måleverdi [kwh/h] Timenummer for målingen Forsyning* gjenopprettet ved reparasjon omkopling provisorisk reserve provisorisk reparasjon innkopling eget nett sikringsskift innkopling nett * til siste sluttbruker Kopiering kun etter avtale med Energi Norge

24 Feilsted Sentrum, overstrømsvern for BE7 Geografisk posisjon Feilnummer / 1 Rapportnr Ref Hafslund Feil nr Anlegg med feil Produksjonsanlegg Kabelanlegg Anleggsdel med feil Anleggsdeler i vannvei Ventilsystem Turbin Turbinregulator Generator Roterende fasekompensator Magnetiseringsutstyr Smøreoljesystem Tilleggsopplysninger* om anleggsdel Trykkluftanlegg Kjølevannsanlegg Tømme- og lenseanlegg Effektbryter Lastskillebryter Skillebryter Samleskinne/Føring Transformator Kabel Plassering Funksjon Type Komponent med feil * se veiledning for lovlige valg Kompenseringsanlegg Transformatoranlegg Vernmodul Overstrøm Elektromekanisk Tidsrele Kraftledningsanlegg Annet Kraftledning SF 6 -anlegg Kondensatorbatteri Reaktor SVC (TCR) Avleder Spenningstransformator Strømtransformator HF-sperre Ved feil på kraftledning og kabel Fellesfeil? (samtidig feil på parallelle anleggsdeler) ja nei Samleskinneanlegg Slukkespole Stasjonsforsyning Vern Spenningsregulator Fjernstyring Koplingsutstyr Måle- og meldesystem Anleggsdelopplysninger Arkivref.: Fabrikat: Typebetegnelse: Ytelse/kapasitet: Fabrikasjonsår: Idriftsettelsesår: VERN T2 NEBB Signaloverføring Datautstyr Brannteknisk anlegg Anleggsdel ikke ident. Systemfeil Ved feil på vern og kontrollutstyr Funksjon som sviktet 1-fase utløsning Utløsning Øvrige vernfunksjoner Hurtig enfase gjeninnkopling Hurtig gjeninnkobling Kontrollert gjeninnkobling Innkobling Innfasing Annen automatikk Feilbefengt fase L1 L2 L3 Feil oppdaget ved bryterfall/sikringsbrudd observasjon (tilfeldig) tilstandskontroll Reparasjonsart og -tid ved varige feil Feilbeskrivelse Materialtekniske feil varmgang slitasje korrosjon kavitasjon erosjon materialtretthet brekkasje sprengning Utløsende årsak Omgivelser tordenvær vind snø/is frost/tele vann/nedbør/fuktighet salt/forurensing fremmedlegemer fugl/dyr vegetasjon setninger ras brann/eksplosjon Bakenforliggende/medvirkende årsak vedlikeholdsarbeid overvåking melding fra 3.-person Mekaniske feil friksjon lekkasje løse deler skadet del feil klaring vibrasjon deformasjon parameteravvik Mennesker personale innleid personale andre personer feilbetjening arbeid/prøving trefelling graving/sprenging anleggsarbeid trafikkskade hærverk/sabotasje annen feil innkopling Elektriske feil utladninger redusert isolasjonsevne dårlig kontakt jordslutning dobbel jordslutning fase-/ledningsbrudd uten fase-/ledningsbrudd med Driftspåkjenninger overbelastning høy/lav spenning høyt/lavt nivå høyt/lavt trykk vibrasjon varig lastøkning Feilkarakter varig forbigående gjentakende antall Anleggsdel skiftet Midlertidig reparasjon -Permanent reparasjon Reparasjonstid Anleggsdel skiftet med AUS Midlertidig reparasjon med AUS Permanent reparasjon med AUS kortslutning uten kortslutning med lav/høy spenning redusert ytelse overbelastning lav/høy frekvens pendling/stabilitetssvikt Teknisk utstyr aldring slitasje korrosjon kavitasjon erosjon dårlig kontakt elektriske utladninger lekkasje løse deler skadet/defekt del sprekk/brudd råte tilsmussing/urenheter blokkering Systemjording spole direkte isolert Andre feil tidlig funksjon* uteblitt funksjon* sen funksjon* uønsket funksjon* forurensinger fremmedlegemer * gjelder kun feil på bryter/sikring og kontrollutstyr Ukjent Konstruksjon/Montasje konstruksjons-/ dimensjoneringsfeil produksjonsfeil montasjefeil feil innstilling/justering mangelfulle instrukser/rutiner mangelfullt vedl.hold utilstrekkelig vern Tidligere feil Årsak ikke klarlagt Omgivelser Mennesker Driftspåkjenninger Teknisk utstyr Konstruksjon/Montasje Ingen kjent bakenforliggende/ medvirkende årsak Årsak nærmere spesifisert (se utløsende årsak) Kopiering kun etter avtale med Energi Norge

Prinsipper for registrering i FASIT-skjema

Prinsipper for registrering i FASIT-skjema Prinsipper for registrering i FASIT-skjema Jørn Heggset SINTEF Energi AS jorn.heggset@sintef.no FASIT-kurs 8. desember 2010 SINTEF Energi AS 1 Innhold Nasjonal organisering Definisjoner Nye krav fra 2011

Detaljer

Prinsipper for registrering i FASIT-skjema

Prinsipper for registrering i FASIT-skjema Prinsipper for registrering i FASIT-skjema Jørn Heggset SINTEF Energiforskning jorn.heggset@sintef.no FASIT-kurs 3. februar 2009 SINTEF Energiforskning AS 1 Innhold Nasjonal organisering Definisjoner Smakebiter

Detaljer

Neste generasjon FASIT Registreringsprinsipper FASIT-dagene 2016 Gardermoen,

Neste generasjon FASIT Registreringsprinsipper FASIT-dagene 2016 Gardermoen, Neste generasjon FASIT Registreringsprinsipper FASIT-dagene 2016 Gardermoen, 2016-11-24 Arnt Ove Eggen arnt.o.eggen@sintef.no +47 926 18 730 Beskrivelse 2 Bruker skal gi en kort beskrivelse/oppsummering

Detaljer

Planlagte utkoplinger. 0,1 Driftsforstyrrelser

Planlagte utkoplinger. 0,1 Driftsforstyrrelser Publikasjon nr: 5-21 FASIT - 2 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv Feil- og avbruddsstatistikk - for 8 % av fordelingsnettet 31 Det er utgitt feilstatistikker fra 1989 Enfo Publikasjon

Detaljer

GJELDER. GÅR TIL EBL Kompetanse AS ELEKTRONISK ARKIVKODE FORFATTERE(E) DATO. 12X30702 olve.mogstad@sintef.no 29 AVDELING BESØKSADRESSE LOKAL TELEFAKS

GJELDER. GÅR TIL EBL Kompetanse AS ELEKTRONISK ARKIVKODE FORFATTERE(E) DATO. 12X30702 olve.mogstad@sintef.no 29 AVDELING BESØKSADRESSE LOKAL TELEFAKS GJELDER ARBEIDSNOTAT SINTEF Energiforskning AS Postadresse: 7465 Trondheim Resepsjon: Sem Sælands vei 11 Telefon: 73 59 72 00 Telefaks: 73 59 72 50 FASIT 2003 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett

Detaljer

Publikasjon nr.: 157-2003. FASIT - 2002 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv

Publikasjon nr.: 157-2003. FASIT - 2002 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv Publikasjon nr.: 157-2003 FASIT - 2002 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv Publikasjon nr.: 157-2003 FASIT - 2002 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv ISBN 82-436-0497-9

Detaljer

Driftsforstyrrelser og feil i 33-420 kv-nettet

Driftsforstyrrelser og feil i 33-420 kv-nettet Årsstatistikk 215 Driftsforstyrrelser og feil i 33-42 kv-nettet Innholdsfortegnelse Forord... 1 Sammendrag... 2 1. Innledning... 3 2. Driftsforstyrrelser... 4 Antall driftsforstyrrelser og Ikke levert

Detaljer

Publikasjon nr.: 107-2002. FASIT - 2001 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv

Publikasjon nr.: 107-2002. FASIT - 2001 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv Publikasjon nr.: 107-2002 FASIT - 2001 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv Publikasjon nr.: 107-2002 FASIT - 2001 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv ISBN 82-594-2368-5

Detaljer

Publikasjon nr.: 219-2006. FASIT - 2004 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv

Publikasjon nr.: 219-2006. FASIT - 2004 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv Publikasjon nr.: 219-2006 FASIT - 2004 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv Publikasjon nr.: 219-2006 FASIT - 2004 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv ISBN 82-436-0554-1

Detaljer

Feil- og avbruddsrapporteringen for 2008

Feil- og avbruddsrapporteringen for 2008 Feil- og avbruddsrapporteringen for 2008 Jørn Heggset SINTEF Energiforskning jorn.heggset@sintef.no FASIT-dagene 2009, 4. februar 2009 SINTEF Energiforskning AS 1 Rapportering innen 1. mars 2009 Til NVE

Detaljer

Publikasjon nr.: FASIT Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv

Publikasjon nr.: FASIT Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv Publikasjon nr.: 220-2006 FASIT - 2005 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv Publikasjon nr.: 220-2006 FASIT - 2005 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv ISBN 82-436-0556-8

Detaljer

Driftsforstyrrelser, feil og planlagte utkoplinger i 1-22 kv-nettet

Driftsforstyrrelser, feil og planlagte utkoplinger i 1-22 kv-nettet Årsstatistikk 216 Driftsforstyrrelser, feil og planlagte utkoplinger i 1-22 kv-nettet Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Driftsforstyrrelser og planlagte utkoplinger... 5 2.1 Antall

Detaljer

Driftsforstyrrelser og feil i det norske distribusjonsnettet 1-22 kv

Driftsforstyrrelser og feil i det norske distribusjonsnettet 1-22 kv Årsstatistikk 2013 Driftsforstyrrelser og feil i det norske distribusjonsnettet 1-22 kv Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Hendelser, driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger

Detaljer

Driftsforstyrrelser, feil og planlagte utkoplinger i 1-22 kv-nettet

Driftsforstyrrelser, feil og planlagte utkoplinger i 1-22 kv-nettet Årsstatistikk 2014 Driftsforstyrrelser, feil og planlagte utkoplinger i 1-22 kv-nettet Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Driftsforstyrrelser og planlagte utkoplinger... 5 2.1 Antall

Detaljer

Neste generasjon FASIT Viktigste endringer FASIT-dagene 2016 Gardermoen,

Neste generasjon FASIT Viktigste endringer FASIT-dagene 2016 Gardermoen, Neste generasjon FASIT Viktigste endringer FASIT-dagene 2016 Gardermoen, 2016-11-24 Arnt Ove Eggen arnt.o.eggen@sintef.no +47 926 18 730 driftsforstyrrelse Utløsning, påtvungen eller utilsiktet utkobling,

Detaljer

Feilanalyse. Forskriftskrav Retningslinjer kv Retningslinjer 1-22 kv Eksempler fra distribusjonsnett

Feilanalyse. Forskriftskrav Retningslinjer kv Retningslinjer 1-22 kv Eksempler fra distribusjonsnett Feilanalyse Forskriftskrav Retningslinjer 33-420 kv Retningslinjer 1-22 kv Eksempler fra distribusjonsnett Helge Seljeseth / helge.seljeseth@sintef.no Leveringskvalitet Spenningskvalitet FASIT www.energy.sintef.no

Detaljer

Driftsforstyrrelser og feil i det norske distribusjonsnettet 1-22 kv

Driftsforstyrrelser og feil i det norske distribusjonsnettet 1-22 kv Årsstatistikk 2012 Driftsforstyrrelser og feil i det norske distribusjonsnettet 1-22 kv Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Hendelser, driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger

Detaljer

Registreringsprinsipper i FASIT. Jørn Heggset FASIT for produksjonsanlegg,

Registreringsprinsipper i FASIT. Jørn Heggset FASIT for produksjonsanlegg, Registreringsprinsipper i FASIT Jørn Heggset FASIT for produksjonsanlegg, 10.12.2014 Feil- og avbruddsrapportering - Roller Referansegruppe for feil og avbrudd Rådgivende organ for registrering, rapportering

Detaljer

Driftsforstyrrelser, feil og planlagte utkoplinger i 1-22 kv-nettet

Driftsforstyrrelser, feil og planlagte utkoplinger i 1-22 kv-nettet Årsstatistikk 217 Driftsforstyrrelser, feil og planlagte utkoplinger i 1-22 kv-nettet Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Driftsforstyrrelser og planlagte utkoplinger... 5 2.1 Antall

Detaljer

Driftsforstyrrelser, feil og planlagte utkoplinger i 1-22 kv-nettet

Driftsforstyrrelser, feil og planlagte utkoplinger i 1-22 kv-nettet Årsstatistikk 215 Driftsforstyrrelser, feil og planlagte utkoplinger i 1-22 kv-nettet Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Driftsforstyrrelser og planlagte utkoplinger... 5 2.1 Antall

Detaljer

Driftsforstyrrelser og feil i det norske distribusjonsnettet 1-22 kv

Driftsforstyrrelser og feil i det norske distribusjonsnettet 1-22 kv Årsstatistikk 2010 Driftsforstyrrelser og feil i det norske distribusjonsnettet 1-22 kv 1 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Hendelser, driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger

Detaljer

Innholdsfortegnelse Forord...3

Innholdsfortegnelse Forord...3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Forord...3 Sammendrag...4 1 Innledning...5 2 Driftsforstyrrelser...6 2.1 driftsforstyrrelser og ikke levert energi (ILE)... 6 2.2 driftsforstyrrelser og tapt vann...

Detaljer

Årsstatistikk Feil og avbrudd i 1-22 kv nettet. 1 Innhold

Årsstatistikk Feil og avbrudd i 1-22 kv nettet. 1 Innhold Årsstatistikk 2008 Feil og avbrudd i 1-22 kv nettet 1 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Hendelser, driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger med ILE... 5 2.1 Antall hendelser

Detaljer

FEIL- OG AVBRUDDSSTATISTIKK I LAVSPENTNETT

FEIL- OG AVBRUDDSSTATISTIKK I LAVSPENTNETT FEIL- OG AVBRUDDSSTATISTIKK I LAVSPENTNETT NEKs Elsikkerhetskonferanse 21.-22.november Bjørn Tore Hjartsjø Fagsjef Drift- og feilanalyse Skagerak Nett AS Innledning Kort om Skagerak Nett Hva finnes av

Detaljer

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet Årsstatistikk 2009 Driftsforstyrrelser og feil i 33-420 kv nettet 1 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Driftsforstyrrelser... 5 2.1 Antall driftsforstyrrelser... 5 2.2 Antall driftsforstyrrelser

Detaljer

GÅR TIL Statnett ELEKTRONISK ARKIVKODE FORFATTERE(E) DATO 12X

GÅR TIL Statnett ELEKTRONISK ARKIVKODE FORFATTERE(E) DATO 12X GJELDER ARBEIDSNOTAT SINTEF Energiforskning AS Postadresse: 7465 Trondheim Resepsjon: Sem Sælands vei 11 Telefon: 73 59 72 00 Telefaks: 73 59 72 50 FASIT 2006 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett

Detaljer

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet Årsstatistikk 2006 Driftsforstyrrelser og feil i 33-420 kv nettet 1 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Driftsforstyrrelser... 5 2.1 Antall driftsforstyrrelser... 5 2.2 Antall driftsforstyrrelser

Detaljer

Krav om rapportering av driftsforstyrrelser i produksjonsanlegg. Jørn Heggset FASIT for produksjonsanlegg, 10.12.2014

Krav om rapportering av driftsforstyrrelser i produksjonsanlegg. Jørn Heggset FASIT for produksjonsanlegg, 10.12.2014 Krav om rapportering av driftsforstyrrelser i produksjonsanlegg Jørn Heggset FASIT for produksjonsanlegg, 10.12.2014 Kontaktinformasjon Feilanalyse Bemannet Feilanalysekontor på dagtid mandag-fredag Statnett

Detaljer

FASIT Publikasjon nr: Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom. 22 kv

FASIT Publikasjon nr: Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom. 22 kv Publikasjon nr: 469-2000 FASIT - 1999 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom. 22 kv Feil- og avbruddsstatistikk - for 70 % av fordelingsnettet 31 Det er utgitt feilstatistikker fra 1989 Enfo

Detaljer

KILE. Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi

KILE. Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi KILE Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi Gerd H Kjølle, SINTEF Energiforskning gerd.kjolle@sintef.no SINTEF Energiforskning AS 1 KILE-presentasjon Hvorfor KILE? Totale kostnader (KILE

Detaljer

Nordiskt förslag på standardisering av drifthändelsestatistik

Nordiskt förslag på standardisering av drifthändelsestatistik Nordiskt förslag på standardisering av drifthändelsestatistik Jørn Heggset, SINTEF Energiforskning AS www.energy.sintef.no/prosjekt/opal Arbeidsgruppe 1 under OPAL Olve Mogstad, SINTEF Energiforskning

Detaljer

Brukerveiledning for FASIT-rapportering i Fosweb

Brukerveiledning for FASIT-rapportering i Fosweb Brukerveiledning for FASIT-rapportering i Fosweb Applikasjon i Fosweb for registrering av driftsforstyrrelser for selskaper uten inntektsramme. Dokument revisjonshistorikk Revisjon Dato Av Merknad v1.0

Detaljer

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet Årsstatistikk 2011 Driftsforstyrrelser og feil i 33-420 kv nettet 1 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Driftsforstyrrelser... 5 2.1 Antall driftsforstyrrelser... 5 2.2 Antall driftsforstyrrelser

Detaljer

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet Årsstatistikk 2013 Driftsforstyrrelser og feil i 33-420 kv nettet Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Driftsforstyrrelser... 5 2.1 Antall driftsforstyrrelser og Ikke levert energi

Detaljer

1 2 3 4 5 Det var 989 registrerte driftsforstyrrelser på disse spenningsnivåene i 2013 som er en økning på 60 % i forhold til 2012. Samlet medførte dette ikke levert energi (ILE) på 12600 MWh. 2013 var

Detaljer

FASIT KRAVSPESIFIKASJON VERSJON 2015 PUBLIKASJONSNR.: 383-2014

FASIT KRAVSPESIFIKASJON VERSJON 2015 PUBLIKASJONSNR.: 383-2014 FASIT KRAVSPESIFIKASJON 2015 PUBLIKASJONSNR.: 383-2014 Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO Telefon: 23 08 89 00 Telefaks:

Detaljer

Brukerveiledning for FASIT-rapportering i Fosweb

Brukerveiledning for FASIT-rapportering i Fosweb Applikasjon i Fosweb for registrering av driftsforstyrrelser for produsenter og sluttbrukere. Dokument revisjonshistorikk Revisjon Dato Av Merknad v1.0 16.12.2015 Jørn Heggset Ny FASIT-applikasjon i Fosweb

Detaljer

Brukerveiledning for FASIT-rapportering i Fosweb

Brukerveiledning for FASIT-rapportering i Fosweb Applikasjon i Fosweb for registrering av driftsforstyrrelser for produsenter og sluttbrukere. Dokument revisjonshistorikk Revisjon Dato Av Merknad v1.0 16.12.2015 Jørn Heggset Ny FASIT-applikasjon i Fosweb

Detaljer

Driftsforstyrrelser og feil i kv-nettet

Driftsforstyrrelser og feil i kv-nettet Årsstatistikk 2014 Driftsforstyrrelser og feil i 33-420 kv-nettet Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Driftsforstyrrelser... 5 2.1 Antall driftsforstyrrelser og Ikke levert energi

Detaljer

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet Årsstatistikk 2010 Driftsforstyrrelser og feil i 33-420 kv nettet 1 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Driftsforstyrrelser... 5 2.1 Antall driftsforstyrrelser... 5 2.2 Antall driftsforstyrrelser

Detaljer

Nordisk harmonisering av feil- og avbruddsdata

Nordisk harmonisering av feil- og avbruddsdata Nordisk harmonisering av feil- og avbruddsdata Jørn Heggset, Nationell och nordisk drifthändelsestatistik 12 oktober 2004 i Stockholm, Royal Viking Hotell www.energy.sintef.no/prosjekt/opal 1 Arbeidsgruppe

Detaljer

FASIT dagene Nytt i FASIT kravspesifikasjon versjon Helge Seljeseth /

FASIT dagene Nytt i FASIT kravspesifikasjon versjon Helge Seljeseth / FASIT dagene 2008 Nytt i FASIT kravspesifikasjon versjon 2008 Helge Seljeseth / helge.seljeseth@sintef.no Leveringskvalitet Spenningskvalitet FASIT www.energy.sintef.no 1 ENDRINGER I KRAVSPESIFIKASJONEN

Detaljer

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet Årsstatistikk 2012 Driftsforstyrrelser og feil i 33-420 kv nettet 1 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Driftsforstyrrelser... 5 2.1 Antall driftsforstyrrelser og Ikke levert energi

Detaljer

Innholdsfortegnelse Forord...3

Innholdsfortegnelse Forord...3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Forord...3 Sammendrag...4 1 Innledning...5 2 Driftsforstyrrelser...6 2.1 driftsforstyrrelser og ikke levert energi (ILE)... 6 2.2 driftsforstyrrelser og tapt vann...

Detaljer

Stormen Dagmar julen 2011 analyser av feil og avbrudd

Stormen Dagmar julen 2011 analyser av feil og avbrudd Sommerjobbprosjektet 212 Stormen Dagmar julen 211 analyser av feil og avbrudd Jostein Lille-Mæhlum, sommeransatt SINTEF Energi Gerd Kjølle, seniorforsker SINTEF Energi, gerd.kjolle@sintef.no 1 Dagmar,

Detaljer

Relevante forskriftskrav for 2007 og 2008

Relevante forskriftskrav for 2007 og 2008 Relevante forskriftskrav for 2007 og 2008 FASIT dagene 2008 Gardermoen 5. og 6. februar Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen E-post: kab@nve.no Telefon: 22959457 Spenning [V] 250 200 150 100 50

Detaljer

Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen om endringer i leveringskvalitet og kontrollforskriften

Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen om endringer i leveringskvalitet og kontrollforskriften NVE nve@nve.no Vår ref.: Arvid Bekjorden Vår dato: 25.09.17 Deres ref.: Saksreferanse 201700443. Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen om endringer i leveringskvalitet og kontrollforskriften Distriktsenergi

Detaljer

FASIT KRAVSPESIFIKASJON VERSJON 2016 PUBLIKASJONSNR.: 388-2015

FASIT KRAVSPESIFIKASJON VERSJON 2016 PUBLIKASJONSNR.: 388-2015 FASIT KRAVSPESIFIKASJON 2016 PUBLIKASJONSNR.: 388-2015 Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO Telefon: 23 08 89 00 Telefaks:

Detaljer

Innholdsfortegnelse Forord...3

Innholdsfortegnelse Forord...3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Forord...3 Sammendrag...4 1 Innledning...5 2 Driftsforstyrrelser...6 2.1 driftsforstyrrelser og ikke levert energi (ILE)... 6 2.2 driftsforstyrrelser og tapt vann...

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat FASIT-dagene 2013: Uenighetssaker om ansvarlig konsesjonær for avbrudd - reglene, saksgangen og vedtakene Hege Sveaas Fadum seksjon for regulering av nettjenester

Detaljer

FASIT dagene Nytt i FASIT kravspesifikasjon versjon Helge Seljeseth /

FASIT dagene Nytt i FASIT kravspesifikasjon versjon Helge Seljeseth / FASIT dagene 2009 Nytt i FASIT kravspesifikasjon versjon 2009 Helge Seljeseth / helge.seljeseth@sintef.no Leveringskvalitet Spenningskvalitet FASIT www.energy.sintef.no SINTEF Energiforskning AS 1 Endringer

Detaljer

Notat. Statnett. OA-v. Sak:

Notat. Statnett. OA-v. Sak: Statnett Notat Sak: Veileder for når systemansvarlig skal informeres og deretter ev. fatte før idriftsettelse av nye anlegg eller endringer i egne anlegg i eller tilknyttet regional- eller sentralnettet

Detaljer

Innholdsfortegnelse Forord...3

Innholdsfortegnelse Forord...3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Forord...3 Sammendrag...4 1 Innledning...5 2 Driftsforstyrrelser...6 2.1 driftsforstyrrelser og ikke levert energi (ILE)... 6 2.2 driftsforstyrrelser og tapt vann...

Detaljer

Sammendrag Innledning Driftsforstyrrelser...6

Sammendrag Innledning Driftsforstyrrelser...6 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Forord...3 Sammendrag...4 1 Innledning...5 2 Driftsforstyrrelser...6 2.1 driftsforstyrrelser og ikke levert energi... 6 2.2 driftsforstyrrelser og tapt vann... 8

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 15. desember 2017 kl. 15.25 PDF-versjon 19. desember 2017 14.12.2017 nr. 2029 Forskrift

Detaljer

Relevante forskriftskrav for 2008 og 2009

Relevante forskriftskrav for 2008 og 2009 Spenning [V] Relevante forskriftskrav for 2008 og 2009 FASIT-dagene 2009 Clarion Hotel Oslo Airport - Gardermoen 3. og 4. februar 2009 Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen E-post: kab@nve.no Telefon:

Detaljer

Disposisjon. Hva er en plusskunde? Beregning av ILE, KILE og avbrutt effekt Mulig konsekvens og løsninger. Norges vassdrags- og energidirektorat

Disposisjon. Hva er en plusskunde? Beregning av ILE, KILE og avbrutt effekt Mulig konsekvens og løsninger. Norges vassdrags- og energidirektorat Disposisjon Hva er en plusskunde? Beregning av ILE, KILE og avbrutt effekt Mulig konsekvens og løsninger 1 Hva er en plusskunde? Kontrollforskriften, gjeldende fra 1.1.2017 Sluttbruker med forbruk og produksjon

Detaljer

Veiledning for rapportering av tekniske data for nettanlegg til NVE. Innsamling av data for årene 2010-2014

Veiledning for rapportering av tekniske data for nettanlegg til NVE. Innsamling av data for årene 2010-2014 Veiledning for rapportering av tekniske data for nettanlegg til NVE Innsamling av data for årene 2010-2014 Seksjon for økonomisk regulering Norges- vassdrag og energidirektorat 1. Informasjon om rapportering

Detaljer

Ny KILE-ordning fra 2009

Ny KILE-ordning fra 2009 Ny KILE-ordning fra 2009 FASIT dagene 2008 Gardermoen 5. og 6. februar Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen E-post: kab@nve.no Telefon: 22959457 Spenning [V] 250 200 150 100 50 0 Varighet 230

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat KILE-ordningen i 15 år Hege Sveaas Fadum seksjon for regulering av nettjenester KILE-ordningen 15 år Forskriftskravenes utvikling Forvaltningspraksisen Hvordan har dette

Detaljer

Data for stasjon Panelboks/avsnitt Datafelt/Parameter Engelsk oversettelse Typisk betegnelse

Data for stasjon Panelboks/avsnitt Datafelt/Parameter Engelsk oversettelse Typisk betegnelse (side 1 av 6) Data for stasjon Basisdata Navn Anleggskonsesjon Konsesjonærens/eierens navn på stasjonen. Normalt navngis stasjoner basert på sin lokalisering. Benevnelsene transformatorstasjon, kraftstasjon

Detaljer

Neste generasjon FASIT Målsetting og status FASIT-dagene 2016 Gardermoen,

Neste generasjon FASIT Målsetting og status FASIT-dagene 2016 Gardermoen, Neste generasjon FASIT Målsetting og status FASIT-dagene 2016 Gardermoen, 2016-11-24 Arnt Ove Eggen arnt.o.eggen@sintef.no +47 926 18 730 Neste generasjon FASIT Prosjektets målsetting er å utvikle en kravspesifikasjon

Detaljer

Eksempler på registrering av driftsforstyrrelser. Olve Mogstad FASIT for produksjonsanlegg, 10.12.2014

Eksempler på registrering av driftsforstyrrelser. Olve Mogstad FASIT for produksjonsanlegg, 10.12.2014 Eksempler på registrering av driftsforstyrrelser Olve Mogstad FASIT for produksjonsanlegg, 10.12.2014 Hva skal registreres Automatiske utfall av aggregater Nettutfall Feil i produksjonsanlegg Hendelsesforløp,

Detaljer

Statnett SF Avdeling Vern- og Kontrollanlegg Seksjon Vern og Feilanalyse. Jan-Arthur Saupstad Fagansvarlig

Statnett SF Avdeling Vern- og Kontrollanlegg Seksjon Vern og Feilanalyse. Jan-Arthur Saupstad Fagansvarlig Statnett SF Avdeling Vern- og Kontrollanlegg Seksjon Vern og Feilanalyse Jan-Arthur Saupstad Fagansvarlig Fasitdagene 15-16. November 2011 Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet 22 Feilanalyse og

Detaljer

FASIT dagene 2008. Ny KILE ordning konsekvenser for FASIT. Helge Seljeseth / helge.seljeseth@sintef.no. www.energy.sintef.no

FASIT dagene 2008. Ny KILE ordning konsekvenser for FASIT. Helge Seljeseth / helge.seljeseth@sintef.no. www.energy.sintef.no FASIT dagene 2008 Ny KILE ordning konsekvenser for FASIT Helge Seljeseth / helge.seljeseth@sintef.no Leveringskvalitet Spenningskvalitet FASIT www.energy.sintef.no 1 Ny beregningsmåte for KILE-kostnader

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat FASIT-dagene 2013: Enkeltvedtak i saker om ansvarlig konsesjonær - reglene, saksgangen og vedtakene Hege Sveaas Fadum seksjon for regulering av nettjenester Innhold

Detaljer

Funksjonskrav i kraftsystemet FIKS - 2012. Tirsdag 16. Oktober 2012 - Thon Hotel Opera, Oslo Bjørn Walther

Funksjonskrav i kraftsystemet FIKS - 2012. Tirsdag 16. Oktober 2012 - Thon Hotel Opera, Oslo Bjørn Walther Funksjonskrav i kraftsystemet FIKS - 2012 Tirsdag 16. Oktober 2012 - Thon Hotel Opera, Oslo Bjørn Walther Konsesjon Konsesjon NVE Energiloven Vassdragsreguleringsloven Industrikonsesjonsloven Energilovforskriften

Detaljer

FASIT Versjon 2019 FASIT-dagene 2017 Gardermoen, november 2017

FASIT Versjon 2019 FASIT-dagene 2017 Gardermoen, november 2017 FASIT Versjon 2019 FASIT-dagene 2017 Gardermoen, 29. 30. november 2017 Arnt Ove Eggen arnt.o.eggen@sintef.no +47 926 18 730 Formålet med FASIT Formålet med FASIT er å fremskaffe informasjon om leveringspåliteligheten

Detaljer

1 Definisjoner av nettnivå i distribusjonsnettet

1 Definisjoner av nettnivå i distribusjonsnettet Retningslinje 01-00-02 TILKNYTNING PÅ ULIKE NETTNIVÅ Gyldig fra: 2016-05-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINISJONER AV NETTNIVÅ I DISTRIBUSJONSNETTET...1 2 HØYSPENNINGSTILKNYTNING

Detaljer

FASIT som element i utvikling av vedlikeholdsstrategier

FASIT som element i utvikling av vedlikeholdsstrategier FASIT som element i utvikling av vedlikeholdsstrategier Jørn Heggset SINTEF Energiforskning jorn.heggset@sintef.no SINTEF Energiforskning AS 1 Prinsipper fra Vedlikeholdsstrategien (eksempel fra SANG)

Detaljer

NORDISK STANDARDISERING AV FEILSTATISTIKK. Olve Mogstad og Jørn Heggset, SINTEF Energiforskning Sven Jansson, Elforsk

NORDISK STANDARDISERING AV FEILSTATISTIKK. Olve Mogstad og Jørn Heggset, SINTEF Energiforskning Sven Jansson, Elforsk NORDISK STANDARDISERING AV FEILSTATISTIKK Olve Mogstad og Jørn Heggset, SINTEF Energiforskning Sven Jansson, Elforsk Sammendrag: Registrering av og avbrudd i kraftsystemet i de nordiske land er ikke etablert

Detaljer

Spenningskvalitetsmålinger nyttig ved feilanalyse?

Spenningskvalitetsmålinger nyttig ved feilanalyse? FASIT-dagene 2016 Spenningskvalitetsmålinger nyttig ved feilanalyse? Helge Seljeseth helge.seljeseth@statnett.no STATNETT avd. Feilanalyse www.statnett.no "Hva skjer`a Baghera???" HENG MED så får du se!

Detaljer

Pålitelighet i kraftforsyningen

Pålitelighet i kraftforsyningen NEK Elsikkerhetskonferansen 27. nov. 2013 Pålitelighet i kraftforsyningen Gerd Kjølle Seniorforsker SINTEF Energi/ professor II NTNU Inst for elkraftteknikk gerd.kjolle@sintef.no 1 Oversikt - problemstillinger

Detaljer

Avbruddsstatistikk og tilsynsvirksomhet

Avbruddsstatistikk og tilsynsvirksomhet Spenning [V] Avbruddsstatistikk og tilsynsvirksomhet FASITdagen 2009 Gardermoen 4. februar Hege Sveaas Fadum senioringeniør, Energiavdelingen, Nettseksjonen E-post: hsf@nve.no Telefon: 22 95 98 43 250

Detaljer

Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser

Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser Erland S. Østgård Øyvind Bergsrønning Frode Øverby Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap - DSB Justis

Detaljer

Avbruddsstatistikk 2007

Avbruddsstatistikk 2007 Avbruddsstatistikk 2007 Hege Sveaas Fadum (red.) 14 2008 R A P P O R T Avbruddsstatistikk 2007 2008 ii Rapport nr 14-2008 Avbruddsstatistikk 2007 Utgitt av: Redaktør: Forfatter: Hege Sveaas Fadum Hege

Detaljer

Produksjonsteknisk Konferanse 2010, Gardermoen Kravene til Statnett i FIKS

Produksjonsteknisk Konferanse 2010, Gardermoen Kravene til Statnett i FIKS Statnett er av NVE gitt ansvar for hele kraftsystemet, dvs. at produksjon,overføring og forbruk fungerer og spiller godt sammen Ansvar og myndighet er definert i Forskrifter om Systemansvar - FOS FIKS:

Detaljer

Oversendelse av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting - Kragerø Energi AS

Oversendelse av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting - Kragerø Energi AS KRAGERØ ENERGI AS Bråteveien 6 3772 KRAGERØ Vår dato: 11.09.2018 Vår ref.: 201835138-3 Arkiv: 647 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Håvard Hansen Oversendelse av revisjonsrapport og varsel om vedtak

Detaljer

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast?

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Tekna, Trondheim 5. januar 2010 Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Birger Hestnes regionsjef Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Forskriftskrav utskifting

Detaljer

Må man forvente avbrudd ved overgang til separatdrift?

Må man forvente avbrudd ved overgang til separatdrift? Må man forvente avbrudd ved overgang til separatdrift? Motstridende interesser mellom D-netteier og systemansvarlig? FASIT-dagene 2016, Gardermoen, 23-24 november Olve Mogstad Separatnett og produksjonsanlegg

Detaljer

Veiledning for rapportering av tekniske data for nettanlegg til NVE Seksjon for økonomisk regulering Norges- vassdrag og energidirektorat

Veiledning for rapportering av tekniske data for nettanlegg til NVE Seksjon for økonomisk regulering Norges- vassdrag og energidirektorat Veiledning for rapportering av tekniske data for nettanlegg til NVE 2015 Seksjon for økonomisk regulering Norges- vassdrag og energidirektorat 1. Informasjon om rapportering 1.1 Innledning Høsten 2006

Detaljer

Tilstanden på kraftnettet vårt?? Anngjerd Pleym SINTEF Energiforskning AS

Tilstanden på kraftnettet vårt?? Anngjerd Pleym SINTEF Energiforskning AS Tilstanden på kraftnettet vårt?? Anngjerd Pleym SINTEF Energiforskning AS 1 Innhold Hva bestemmer tilstanden til en komponent Tilstandskontrollmetoder Hvordan kartlegge tilstanden i et nett Bidrag fra

Detaljer

Informasjon fra Referansegruppe for feil og avbrudd. Jørn Heggset, Statnett FASIT-dagene 2017 Gardermoen, november 2017

Informasjon fra Referansegruppe for feil og avbrudd. Jørn Heggset, Statnett FASIT-dagene 2017 Gardermoen, november 2017 Informasjon fra Referansegruppe for feil og avbrudd Jørn Heggset, Statnett FASIT-dagene 2017 Gardermoen, 29-30 november 2017 Hvem er vi? Jørn Heggset Statnett SF (leder) Camilla Aabakken NVE (sekretær)

Detaljer

Erfaringer med feil og avbruddsregistrering hos Troms Kraft Nett AS. Svein Thyrhaug

Erfaringer med feil og avbruddsregistrering hos Troms Kraft Nett AS. Svein Thyrhaug Erfaringer med feil og avbruddsregistrering hos Troms Kraft Nett AS Svein Thyrhaug GEOGRAFI, STATISTIKK 9 600 km linje/kabel 67 000 Nett kunder 2500 GWh overført energi 24 transformatorstasjoner Nettmessige

Detaljer

Hvilke kritiske hendelser i strømforsyningen kan medføre at en eller flere bydeler får avbrudd? Case Oslo. DECRIS Seminar 12.

Hvilke kritiske hendelser i strømforsyningen kan medføre at en eller flere bydeler får avbrudd? Case Oslo. DECRIS Seminar 12. DECRIS: Hvilke kritiske hendelser i strømforsyningen kan medføre at en eller flere bydeler får avbrudd? Case Oslo DECRIS Seminar 12. Februar 2009 Gerd Kjølle, SINTEF Energiforskning 1 FFIforskningsinstitutt

Detaljer

Kobling av feil og anleggsdel - hvordan få til dette i praksis uten at nye komponenter blir heftet med gamle feil?

Kobling av feil og anleggsdel - hvordan få til dette i praksis uten at nye komponenter blir heftet med gamle feil? Trygger hverdagen. Investerer i framtiden Kobling av feil og anleggsdel - hvordan få til dette i praksis uten at nye komponenter blir heftet med gamle feil? Lofotkraft 2 Når har dette betydning? Transformatorskifte.

Detaljer

DOBBEL JORDFEIL MED STORE ØDELEGGELSER - EKSEMPEL PÅ FEILANALYSE I D-NETT

DOBBEL JORDFEIL MED STORE ØDELEGGELSER - EKSEMPEL PÅ FEILANALYSE I D-NETT DOBBEL JORDFEIL MED STORE ØDELEGGELSER - EKSEMPEL PÅ FEILANALYSE I D-NETT FASIT-dagene 29.-30.november 2017 Bjørn Tore Hjartsjø Fagsjef Drift- og feilanalyse Skagerak Nett AS Antall hendelser hos Skagerak

Detaljer

Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet

Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet REN blad 3005 VER 1.2 / 2011 Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet mellom Sunnfjord Energi AS (Nettselskapet) på den ene siden og [Fyll inn kundens navn] (Innmatingskunden)

Detaljer

Avbruddsstatistikk Amir Messiha

Avbruddsstatistikk Amir Messiha Avbruddsstatistikk 2006 Amir Messiha 9 2007 R A P P O R T Avbruddsstatistikk 2006 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Avbruddsstatistikk for 2006 1 Rapport nr 9-2007 Avbruddsstatistikk 2006 Utgitt

Detaljer

Identifikasjon av kritiske funksjoner og sårbarheter i kraftnettet

Identifikasjon av kritiske funksjoner og sårbarheter i kraftnettet NEK Elsikkerhetskonferansen 2011 Identifikasjon av kritiske funksjoner og sårbarheter i kraftnettet Hva er kritisk for forsyningssikkerheten? Hva kan utløse store hendelser? Gerd Kjølle, Seniorforsker/Professor

Detaljer

Vedtak - Klage på avbrudd i Borgeveien 240

Vedtak - Klage på avbrudd i Borgeveien 240 Side 1 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 16.02.2015 Vår ref.: 201404266-14 Arkiv:

Detaljer

Automatiske FASIT løsninger virkelighet eller utopi. Hans Fredrik Christensen Cascade as

Automatiske FASIT løsninger virkelighet eller utopi. Hans Fredrik Christensen Cascade as Automatiske FASIT løsninger virkelighet eller utopi Hans Fredrik Christensen Cascade as Hva er FASIT? Feil- og AvbruddsStatistikk I Totalnettet Virkemiddel for regulator (NVE) for å belønne/straffe det

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting Lyse Elnett AS

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting Lyse Elnett AS LYSE ELNETT AS Postboks 8124 4069 STAVANGER Vår dato: 20.09.2018 Vår ref.: 201800736-3 Arkiv: 647 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Eirik Eggum Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak

Detaljer

FASIT versjon 2019 med FASIThub og Infotorg Innledning. FASIT-dagene 2017, Ketil Sagen, EnergiAkademiet

FASIT versjon 2019 med FASIThub og Infotorg Innledning. FASIT-dagene 2017, Ketil Sagen, EnergiAkademiet FASIT versjon 2019 med FASIThub og Infotorg Innledning FASIT-dagene 2017, Ketil Sagen, EnergiAkademiet FASIT versjon 2019 FASIT versjon 2019 = et nytt system for registrering og rapportering av feil og

Detaljer

Videreutvikling av KILE-ordningen

Videreutvikling av KILE-ordningen Videreutvikling av KILE-ordningen EBLs næringspolitiske verksted om nettregulering 15. mai 2007 Siri Steinnes, shst@nve.no Seksjon for økonomisk regulering, NVE Plan for innlegget Utviklingen av regulering

Detaljer

Utkast til revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting av avvik funnet ved revisjon med leveringskvalitet og feilanalyse, Andøy Energi AS

Utkast til revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting av avvik funnet ved revisjon med leveringskvalitet og feilanalyse, Andøy Energi AS Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 16.12.2016 Vår ref.: 201603745-4 Arkiv: 647

Detaljer

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen Valg av vern mot kortslutning og overbelastning Takst og kontroll Dataløsninger Kurs og undervisning Prosjektering Agenda Verntyper Utløsekarakteristikker Normer for vern Beskyttelse mot overbelastningsstrøm

Detaljer

Utfordringer i distribusjonsnettet AUS-seminar 2007 - Kjell Ødegård/Hafslund Nett

Utfordringer i distribusjonsnettet AUS-seminar 2007 - Kjell Ødegård/Hafslund Nett Utfordringer i distribusjonsnettet AUS-seminar 2007 - Kjell Ødegård/Hafslund Nett Økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i kraftledningssaker - Vi skal ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILKOBLING AV MIDLERTIDIGE ANLEGG MED SPENNINGSNIVÅ > 1000 V I ALTA KRAFTLAGS LOKALNETT

RETNINGSLINJER FOR TILKOBLING AV MIDLERTIDIGE ANLEGG MED SPENNINGSNIVÅ > 1000 V I ALTA KRAFTLAGS LOKALNETT RETNINGSLINJER FOR TILKOBLING AV MIDLERTIDIGE ANLEGG MED SPENNINGSNIVÅ > 1000 V I ALTA KRAFTLAGS LOKALNETT 1 Innledning Denne retningslinje gjelder ved etablering av midlertidige (provisoriske) anlegg

Detaljer

Distribuert produksjon utfordrer spenningskvalitet, lokal stabilitet og reléplaner

Distribuert produksjon utfordrer spenningskvalitet, lokal stabilitet og reléplaner Distribuert produksjon utfordrer spenningskvalitet, lokal stabilitet og reléplaner Brukermøte spenningskvalitet Kielfergen 13. 25. September 2009 Tarjei Solvang, SINTEF Energiforskning AS tarjei.solvang@sintef.no

Detaljer