FASIT KRAVSPESIFIKASJON VERSJON 2016 PUBLIKASJONSNR.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FASIT KRAVSPESIFIKASJON VERSJON 2016 PUBLIKASJONSNR.: 388-2015"

Transkript

1 FASIT KRAVSPESIFIKASJON 2016 PUBLIKASJONSNR.:

2 Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO Telefon: Telefaks: Epost: Internett: Publ.nr: ISBN-nr: Energi Norge AS Etter lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 er det forbudt å mangfoldiggjøre innholdet i denne publikasjonen, helt eller delvis, uten tillatelse av Energi Norge AS. Forbudet gjelder enhver form for mangfoldiggjøring ved trykking, kopiering, stensilering, båndspill, elektronisk o.l.

3

4

5 Historikk DATO SBESKRIVELSE Høringsutkast til Referansegruppe for feil og avbrudd og programvareleverandører Endelig versjon 3 av 225

6

7 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Registreringsdel Opplysninger som gjelder alle hendelser Opplysninger om konsekvenser (avbrudd, tapt vann) Opplysninger om feil Beregning av tidsforbruk og avbruddsindekser Beregning av tidsforbruk Beregning av avbruddsindekser på sluttbrukernivå Beregning av ILE, KILE og avbrutt effekt Dataunderlag Beregning av årsenergi Beregning av ILE Beregning av ILE for et rapporteringspunkt Beregning av ILE for et leveringspunkt (utgått fra Versjon 2014) Beregning av ILE for én hendelse Beregning av timeverdier ved bruk av generelle lastprofiler Beregning ved avvik i måleperiode Passive EAN-nummer Beregning av timeverdier ved bruk av egendefinerte lastprofiler Første og siste intervall under avbruddstidsrommet Rutiner for kalibrering av beregnet lastnivå mot lastmålinger Beregning av KILE (gammel metode, utgått fra Versjon 2010) Beregning av KILE ved bruk av kostnadsfunksjoner Kostnadsfunksjon og korreksjonsfaktorer for beregning av KILE Korreksjonsfaktor for varslede avbrudd Etablering av P ref Serier av avbrudd Håndtering av utkoblbar last (inkludert i Kapittel 4.8) Bruk av aggregat Individuelle avtaler om direkte utbetaling Beregning av KILE ved redusert leveringskapasitet (flyttet til Kapittel 4.7) Indeksregulering av KILE beregnet med standardsatser Håndtering av KPI-justering ved rapportering i FASIT og erapp (utgikk fra Versjon 2010) Melding om KILE fra berørt til ansvarlig konsesjonær, opplysning om KPI-indeks benyttet i beregningen (utgikk fra Versjon 2010) av 225

8 4.6 Beregning av avbrutt effekt Beregning av avbrutt effekt for et rapporteringspunkt Beregning av avbrutt effekt for et leveringspunkt (utgår fra Versjon 2014) Beregning av avbrutt effekt for én hendelse ILE, KILE og avbrutt effekt ved redusert leveringskapasitet Beregning av ILE ved redusert leveringskapasitet Beregning av KILE ved redusert leveringskapasitet Miks av avbrudd og redusert leveringskapasitet i samme hendelse Beregning av avbrutt effekt ved redusert leveringskapasitet Håndtering av utkoblbar last Driftsforstyrrelser med utkobling i høyspenningsnett med årsak i lavspenningsnett Utvekslingsformat for opplysninger om sluttbruker Resultatpresentasjoner Eksportformater og rapporter Årsrapportering av FASIT-rapporter Utvekslingsfil for avbruddsrapportering til NVE Informasjonsflyt mellom ansvarlig og berørte konsesjonærer Opplysninger som skal sendes fra ansvarlig til berørt konsesjonær Opplysninger som skal sendes fra berørt til ansvarlig konsesjonær Gjeldende konvensjoner for ODEL-formatet (utgikk fra Versjon 2008) Opplysninger som skal sendes fra FASIT til avregningssystem hos berørt konsesjonær Rapporter knyttet til individuelle avtaler om direkte utbetaling Visningsmodus for NVE- og Statnettfil (utgikk fra Versjon 2010) Informasjon som inngår i teknisk/økonomisk rapportering til NVE Identifisering av kunder berørt av svært langvarige avbrudd Driftsforstyrrelsesrapport til Systemansvarlig Driftsforstyrrelser med utkopling i høyspenningsnett med årsak i lavspenningsnettet (flyttet til Kapittel 4.9) Kvalitetssikringsrutiner i FASIT programvare Regler som skal implementeres Regler knyttet til strukturen i FASIT-skjemaene Regler knyttet til beregning av tidsforbruk Regler knyttet til beregning av avbruddsforhold Diverse regler knyttet til rapportering fra og import til FASIT Litteraturreferanser av 225

9 VEDLEGG 1: UTVEKSLINGSFORMAT MOT NVES AVBRUDDSSTATISTIKK VEDLEGG 2: IMPORTFORMAT FOR GENERELLE LASTPROFILER VEDLEGG 3: IMPORTFORMAT FOR EGENDEFINERTE LASTPROFILER VEDLEGG 4: IMPORTFORMAT FOR TEMPERATURSERIER FRA DNMI VEDLEGG 5: RUTINER FOR HÅNDTERING AV SLUTTBRUKERDATA VEDLEGG 6: FASIT-SKJEMA VEDLEGG 7: SKJEMA FOR MELDINGER MELLOM KONSESJONÆRER VEDLEGG 8: GRUNNLAGSDATA OM HØYSPENNINGS DISTRIBUSJONSNETT TIL STATISTISK BRUK VEDLEGG 9: UTVEKSLINGSFORMAT TIL SYSTEMANSVARLIG av 225

10

11 1 Innledning Denne rapporten inneholder kravspesifikasjon for FASIT programvare. Rapporten inneholder både krav som gjelder pr. dato og krav som gjelder fra og med 1. januar Rapporten erstatter tidligere spesifikasjoner for FASIT programvare, dvs. TR A7395 (Eggen 2014) og endringsnotatet AN Rapporten inneholder en grovspesifikasjon av FASIT programvare, og er ingen detaljert kravspesifikasjon. Dette innebærer bl.a. at datatekniske løsninger og brukergrensesnitt ikke er beskrevet, noe som gjør at utviklere av programvaren har en stor grad av frihet i valg av hensiktsmessige løsninger tilpasset sitt system. De rammebetingelser og regler programutviklere må forholde seg til er imidlertid beskrevet i rapporten. Hoveddelen av FASIT (Feil- og AvbruddsStatistikk I Totalnettet) er utviklet i fellesfinansierte forskningsprosjekter innenfor EFFEN og EFFEKT. Opplegget består av følgende deler: Kravspesifikasjon for programvare (denne rapporten) inneholder de krav som stilles til FASIT programvare. Veiledning for registrering av feil og avbrudd i kraftsystemet (EnFO 1999) og FASIT eksempelsamling (EBL-K ) (EBL 2009) brukes av de som registrerer feil og avbrudd hos nettselskapene. Skjema (se Vedlegg 6) benyttes til å registrere informasjon om feil og avbrudd før dataene mates inn i programmet. Grunnleggende krav (EFI TR A4364) (Heggset 1995) ble utviklet innenfor EFFEN-prosjektet Feil-og avbruddsstatistikk, og var basis for utvikling av FASIT-opplegget. Dette har senere blitt supplert med utvidede krav, særlig som følge av forskriftsendringer. Figur 1.1 Oppbyggingen av FASIT NB! For å benytte innholdet i denne kravspesifikasjonen for salg til nettselskap kreves det en kontrakt med Energi Norge AS. 9 av 225

12 2 Registreringsdel Dette kapitlet beskriver krav til registreringsdelen i FASIT programvare, dvs. krav til registrering av de opplysningene som framgår av FASIT-skjemaene (se Vedlegg 6). Dette er data som skal lagres uten noen form for behandling. Leverandører av FASIT programvare står fritt til å velge hvordan brukergrensesnittet skal se ut, men det anbefales at brukeren kun får tilgang til valg som er relevante ut fra den systemspenning som velges. Dette er definert av de tre FASIT-skjemaene ( 1 kv, 1-22 kv, 33 kv). Tabellene nedenfor følger i hovedtrekk rekkefølgen i papirskjemaene. Kolonnen Skjema (siste kolonne i tabellene)angir hvilke(t) papirskjema opplysningen gjelder: L = Lavspenningsdistribusjonsnett ( 1 kv) H = Høyspenningsdistribusjonsnett (1-22 kv) R = Regionalnett og sentralnett ( 33 kv) Krav: Alle valg annet skal følges av et kommentarfelt. Det skal være mulig å skrive kommentarer i tilknytning til alle poster (nummerert fra 1-27 nedenfor). 2.1 Opplysninger som gjelder alle hendelser 1. Beskrivelse/kommentarer Post der brukeren skal kunne gi en tekstbeskrivelse av hendelsen. Bør være mulig med minimum 500 tegn. Gjelder alle skjemaene. 2. Generelle opplysninger Felt Lagringsformat Skjema Rapportnummer Ref rapportnummer Intern ref Rapporterende selskap Avdeling/Distrikt Dato for hendelse Klokkeslett Ukedag Registrert av Kontrollert av Tekst (skal genereres av programmet) Tekst (valgliste med tidligere registrerte rapporter) Tekst Tekst Tekst åååå-mm-dd tt:mm:ss Tekst (autogenerert fra dato) Tekst Tekst Det bør være mulig for brukeren å definere lister med lovlige valg for flere av disse feltene. NB! Dato- og klokkeslettformatet skal være som angitt her i rapporteringsfil til Systemansvarlig (Statnett). Når det gjelder feltet Ref rapportnummer, skal det i tillegg til valglisten være mulig å skrive inn fri tekst. Det anbefales at valglisten også inkluderer hele eller deler av listen med navn på nettselskap slik den er definert av NVE (se post 4, felt Navn annen anleggseier/kunde). 10 av 225

13 3. Type hendelse Hovednivå Undernivå 1 Undernivå 2 Skjema driftsforstyrrelse planlagt utkopling varslet ikke varslet forebyggende vedlikehold reparasjon ombygging/nybygging utkopling pga. tredjepart trinning av transformator annet H ingen utkopling annet Alle valgene på undernivå 2 er gyldige i kombinasjon med begge valg på undernivå Anlegg der hendelsen inntraff Feil nr Anlegg Eier Annen rapport Systemspenning [kv] Nettnivå KILE i eget nett [%] Genereres automatisk (heltall, jf. regler nedenfor) Eget anlegg Sluttbruker tilknyttet eget anlegg Kraftprodusent tilknyttet eget anlegg Annet nettselskap Navn konsesjonær Navn sluttbruker Navn kraftprodusent Navn iht. NVEs liste over konsesjonærer med inntektsramme Blank Sluttbrukers rapportnr Kraftprodusents rapportnr. Annet nettselskaps rapportnr. Spenning på feil- eller utkoplingsstedet Sentralnett Regionalnett Høyspennings distribusjonsnett - luft - blandet - kabel Lavspennings distribusjonsnett Angir andel av KILE i eget nett som denne hendelse er ansvarlig for Sum i denne kolonne skal være 100,0 % Hvis Statnett som Systemansvarlig forårsaker en driftsforstyrrelse skal ikke Statnett (som anleggseier) være ansvarlig konsesjonær. Berørte nettselskap blir i slike tilfeller selv ansvarlig konsesjonær for KILE for egne sluttbrukere. NB! Dette skal også gjenspeiles i avbruddsrapport til NVE og i erapp. Utfyllingsregler: Tabellen kommer i utgangspunktet fram som én linje. Om det er flere feil i driftsforstyrrelsen slik at ILE og KILE skal fordeles på flere feil, skal det være mulig å fylle ut minst 7 ekstra linjer. Kolonne for "KILE i eget nett" skal åpnes for utfylling. Ved utfylling av flere linjer skal alle kolonnene fylles ut med unntak av at Annen rapport bare fylles ut dersom det i andre kolonne er valgt Annet nettselskap eller Kraftprodusent tilknyttet eget anlegg. Det skal være mulig å slette en og en linje. Er det registrert bare en linje skal KILE-prosenten automatisk settes til 100 %. 11 av 225

14 Kolonne 1 Feil nr Ved hjelp av rapportnummer, feilnummer og ref. rapportnummer skal det være mulig å finne fram til alle feil som er knyttet til samme hendelse. Ved en driftsforstyrrelse skal alle feil og delrapporter innenfor det enkelte nettselskap knyttet til denne driftsforstyrrelsen ha samme rapportnummer. Første rad i post 4 skal inneholde informasjon om driftsforstyrrelsens primærfeil, uavhengig om den er i eget eller annet nett. For at kvaliteten på registreringen skal bli så god som mulig, kreves det at Feil nr fylles ut automatisk av FASIT programvare iht. følgende regler: Hvis (Type hendelse = driftsforstyrrelse) og (Anlegg der hendelsen inntraff = Eget anlegg): Feil nr > 0. Feil nr skal starte med 1 og økes med 1 for hver feil av denne type som registreres i en FASIT-rapport. Hvis (Type hendelse = planlagt utkopling, ingen utkopling eller annet) og (Anlegg der hendelsen inntraff = Eget anlegg): Feil nr = 0. Hvis (Anlegg der hendelsen inntraff <> Eget anlegg): Feil nr < 0. Feil nr skal starte med -1 og reduseres med 1 for hver feil av denne type som registreres i en FASIT-rapport. Kolonne 2 Anlegg Nedtrekksmeny eller lignende skal gi følgende lovlige valg: Eget anlegg Sluttbruker tilknyttet eget anlegg Kraftprodusent tilknyttet eget anlegg Annet nettselskap Dersom Eget anlegg velges skal kolonne "Eier" automatisk fylles ut med konsesjonærens navn, og kolonne Systemspenning og Nettnivå skal være åpen for utfylling. Dersom Sluttbruker tilknyttet eget anlegg velges skal det i tillegg åpnes for å skrive inn navnet i kolonne "Eier". Dersom Kraftprodusent tilknyttet eget anlegg eller Annet nettselskap velges skal det i tillegg åpnes for å skrive inn navnet i kolonne "Eier" og rapportnummer (hos dette nettselskapet eller kraftprodusenten) i kolonne "Annen rapport". Dersom det er valgt "Sluttbruker tilknyttet eget anlegg" skal avbruddskonsekvenser for denne sluttbrukeren ikke rapporteres til NVE. Eventuelle avbruddskonsekvenser for andre sluttbrukere skal rapporteres fra det nettselskapet som har sluttbruker der hendelsen inntraff. I forbindelse med registrering av avbruddsrapporter der det angis Annet nettselskap som ansvarlig for avbruddet skal det stilles spørsmål fra programmet om eventuelle individuelle avtaler skal videreføres. Er svaret nei, skal det benyttes standardsatser ved beregning av KILE. KILE for dette avbruddet skal i den videre rapporteringen fra nettselskapet håndteres som KILE iht. standardsatser. For nettselskap som ikke har sluttbrukere med individuell KILE-avtale skal det være mulig å slå av hele spørrefunksjonen. Kolonne 3 Eier Navn sluttbruker / kraftprodusent tilknyttet eget nett dersom hendelsen oppsto der. Navn fra NVEs liste over konsesjonærer med inntektsramme dersom ILE og KILE skal belastes annet nettselskap. Kvalitetssikringsrutine skal sikre at navnet skrives riktig. Dersom hendelsen skyldes sluttbruker eller kraftprodusent tilknyttet annet nettselskap skal dette nettselskapets navn føres inn, ikke navnet til sluttbrukeren eller kraftprodusenten. 12 av 225

15 Kolonne 4 Annen rapport Ikke åpen for utfylling dersom Eget anlegg, Sluttbruker tilknyttet eget anlegg eller Kraftprodusent tilknyttet eget anlegg er valgt i andre kolonne. Ved Annet nettselskap hentes nummeret fra Melding om hendelse som er mottatt fra denne. Kolonnen skal inneholde rapportnummer som skal belastes med ILE og KILE hos ansvarlig konsesjonær. Kolonne 5 Systemspenning Angir systemspenning på feilstedet/utkoplingsstedet i aktuell rapport. Ved registrering av hendelser hos sluttbruker (tidligere kalt kundeinstallasjon) skal spenningen settes til spenningsnivå i tilknytningspunktet uavhengig av spenning på feilstedet. Dersom driftforstyrrelsen består av flere feil, skal høyeste spenningsnivå bestemme hvilket skjema som skal benyttes (rødt 1 22 kv eller grønt > 33 kv) ved utfylling av det som på papirskjemaet er side 1. Aktuelle systemspenninger i det norske kraftsystemet er: 0.23, 0.4, 1, 3.3, 6.6, 11, 22, 33, 45, 66, 110, 132, 220, 300 og 420 kv. Kolonne 6 Nettnivå Nettnivå på feilstedet/utkoplingsstedet. Dette benyttes i forbindelse med rapportering i erapp til NVE (jf. Kapittel 7.8). Nedtrekksmeny eller liknende skal gi følgende lovlige valg (Olje- og energidepartementet 2004): Sentralnett Regionalnett Høyspenningsdistribusjonsnett luft Høyspenningsdistribusjonsnett blandet Høyspenningsdistribusjonsnett kabel Lavspenningsdistribusjonsnett Kolonne 7 KILE i eget nett [%] Kolonnen inneholder fordeling av KILE (og ILE) mellom de ulike radene i posten. Utfylling i denne kolonnen forutsetter at ansvarlige konsesjonærer skriftlig har bekreftet at de påtar seg ansvaret. Summen av alle prosentsatsene i kolonne 7 skal være 100,0 %. NB! Dette innebærer at man skal kunne angi fordeling av KILE med desimaltall med minst 1 desimals nøyaktighet. ILE- og KILE-ansvar for hendelser registrert hos sluttbruker eller kraftprodusent faller på det nettselskapet som har anlegget tilknyttet i sitt nett. I tillegg til ILE og KILE skal også følgende indekser (jf. Tabell 7.1) fordeles pr. feil iht. de samme prosentsatsene: Antall berørte sluttbrukere, Samlet sluttbrukeravbruddsvarighet, Samlet rapporteringspunktavbruddsvarighet, Avbrutt effekt til rapporteringspunkter i eget nett, Antall berørte rapporteringspunkter i eget nett. 5. Seksjonering utført ved Hovednivå Undernivå 1 Undernivå 2 Skjema manuell lokal kopling fjernkontroll automatikk ingen seksjonering De tre første valgene skal kunne kombineres, mens det siste valget (ingen seksjonering) er ekskluderende. H H H H 13 av 225

16 6. Driftssituasjon før hendelsen inntraff Post der brukeren skal kunne skrive fri tekst med informasjon om f.eks. koblingsbilde (delingspunkt), produksjon i området, osv. Automatisk innfylling kan benyttes. Gammel overskrift Delingspunkter før hendelsen inntraff fjernes. Gjelder alle skjemaene. 7. Hendelsesforløp Kolonne Format / lovlige koder Skjema ID Stasjon Bryter/sikring i eget nett Ut/Inn Dato Kl Seksjonering, reparasjon, etc Utløsende vern Verninnstilling Koblingsmetode GIK-respons GIK-Innstilling Bryterrespons Totalrespons Feilreferanse Tall Tekst Tekst Tekst åååå-mm-dd tt:mm:ss FB = Første bryterfall/utkopling, GS = Gjenoppretting startet, GA = Grovseksjonering avsluttet, FI = Feil isolert/omkopling avsluttet, DG = Drift gjenopprettet, SI = Siste sluttbruker innkoplet, AL = Alarm, RS = Reparasjon startet, RF = Reparasjon foreløpig avsluttet, RA = Reparasjon avsluttet Tekst iht. liste over vern i post 17, kolonne Funksjon 3-fase, fase AS = Automatikk, SB = Sikringsbrudd, MA = Manuelt, FS = Fjernstyring, GI = Automatisk gjeninnkobling GV = GIK vellykket, GM = GIK mislykket, FG = Feil på GIK, IB = Ikke GIK-betingelser, IG = GIK ikke installert KG = KONGIK, H1 = HGIK 1, H3 = HGIK 3, H13 = HGIK 1+3, IG = GIK ikke installert Korrekt, Forsinket, Uteblitt/Ufullstendig, Øvrige Korrekt, Forsinket, Uteblitt, Uønsket, Tidlig, Ufullstendig, Planmessig korrekt men driftsmessig uønsket, Ukjent Heltall (refererer til feil nr innenfor driftsforstyrrelsen ved ukorrekt bryterog/eller GIK-respons) Feltene fylles ut av brukeren, eller av programmet hvis bryterkoplinger importeres fra SCADA, DMS e.l., eller simuleres i grafisk enlinjeskjema. Seksjonering, reparasjon, etc refererer til primærfeilen. Hvis det skal registreres reparasjonstider osv. for flere feil gjøres dette i post 15. Også for primærfeilen skal det være mulig å benytte post 15 for registrering av reparasjonstid. ID skal være et fortløpende referansenummer for hendelser (bryterkoplinger m.m.) innenfor hendelsesforløpet som skal benyttes til kryssreferering mot vernrespons. I hendelsesforløpet skal det være mulig å starte feilregistreringen uten bryterkobling i første linje. Koden AL = Alarm skal i slike tilfeller benyttes til beregning av ulike tider (som alternativ til FB = første bryterfall). 7b. Vern- og bryterrespons: (Skjema R) I FASIT programvare skal det etter post 7a Hendelsesforløp legges inn noen flere registreringer knyttet til feilanalysen. Valgene finnes ikke på papirskjemaet, og vil kun være knyttet til feil som registreres på skjema R. Det er kun relevant å registrere Vern- og bryterrespons for hendelser med koblingsmetode lik automatikk eller GIK (post 7). For andre koblingsmetoder skal ikke posten være tilgjengelig. For alle vern som har eller skulle ha gitt utløsesignal skal følgende informasjon registreres og rapporteres til Systemansvarlig i forbindelse med feilanalysen: L, H R H, R H, R R R R R 14 av 225

17 Opplysning Betingelse for registrering Format / lovlige valg ID Tall. Refererer til ID i post 7a Hendelsesforløp Verntype Systemspenning 33 kv Tekst iht. liste over vern i post 17, kolonne Funksjon Vernrespons Systemspenning 33 kv Korrekt, Forsinket, Uteblitt, Uønsket, Ukjent, Tidlig, Planmessig korrekt men driftsmessig uønsket Feilnummer Systemspenning 33 kv Heltall (refererer til feilnummer innenfor driftsforstyrrelsen som har eller skulle ha medført vernutløsning) Feilreferanse Systemspenning 33 kv og ukorrekt vernrespons Heltall (Refererer til feilnummeret der feilen på vernet er registrert) Registreringene gjøres i en tabell, og tabellen skal ha like mange linjer som det er vern som har eller skulle ha gitt utløsesignal. 7c. Feilanalyse, tiltak, oppfølging, spørsmål (Skjema R) Post der brukeren skal kunne skrive fri tekst om feilanalysen til bruk for Systemansvarlig. Det skal som et minimum være plass til 500 tegn. 7d. Feilanalyse, uklarheter/spørsmål knyttet til feilanalysen: (Skjema R) Post der brukeren skal kunne skrive fri tekst med spørsmål til feilanalysen rettet til Systemansvarlig Det skal som et minimum være plass til 500 tegn. 8. Måleverdier til kalibrering Post der brukeren skal kunne angi timesmålinger til bruk for kalibrering av Avbrutt effekt og ILE. Antall linjer er dynamisk og skal samsvare med antall målinger som er aktuelt for denne rapporten. Kolonne Format / lovlige koder Skjema Målepunkt Måleverdi Timenummer for målingen Fritekst (Gyldig benevnelse på målepunkt) heltall [kwh/h] åååå-mm-dd tt H, R H, R H, R 2.2 Opplysninger om konsekvenser (avbrudd, tapt vann) 9. Berørte nettdeler/stasjoner Post der brukeren skal kunne skrive fri tekst. Gjelder alle skjemaene. 10. Førte hendelsen til avbrudd for sluttbrukere? Hovednivå Undernivå 1 Undernivå 2 Skjema ja nei 15 av 225

18 10b. Førte hendelsen til redusert leveringskapasitet til sluttbruker i regional- eller sentralnett? (gjelder kun R-skjema) Hovednivå Undernivå 1 Undernivå 2 Skjema ja nei Dersom det krysses ja i 10b. skal det gis mulighet til å legge inn følgende opplysninger (en rad pr. sluttbruker): R R SluttbrukerID Effektgrense [kw] Fra tidspunkt (dato klokkeslett) Sluttbruker 1 Sluttbruker 2 osv. Til tidspunkt (dato klokkeslett) Flyttall åååå-mm-dd tt:mm:ss åååå-mm-dd tt:mm:ss Opplever en sluttbruker endring i effektgrensen under hendelsens forløp skal dette registreres i en ny linje i tabellen. Alle sluttbrukere som opplever redusert kapasitet må registreres separat med sin effektgrense. Hvis samme sluttbruker har flere effektgrenser innenfor samme hendelse, registreres hver effektgrense på egen linje (dvs. at samme sluttbruker i slike tilfeller vil stå på flere linjer). Som fra-tidspunkt gjelder det klokkeslett som sluttbrukeren har fått melding om at effektgrensen skal inntre. Som til-tidspunkt gjelder det tidspunkt der effektbegrensningen er opphevet og sluttbrukeren har mottatt melding om dette. Det er tillatt å realisere registreringene av de samme opplysningene som en del av post 7 hendelsesforløp. For beregning av ILE ved kapasitetsbegrensninger, se Kapittel 4.7. At nettselskapet faktisk må kontakte sluttbrukeren og varsle om effektgrensen må ikke forveksles med varslet avbrudd og dermed lavere KILE-sats. For at en slik hendelse skal regnes som varslet må det være avtalt på forhånd i rimelig tid før hendelsen inntreffer. Dersom anlegget har avtale om utkoblbar overføring løper varslingstiden som normalt, og tidspunkt C i Figur 4.3 Figur 4.3vil være sammenfallende med tidspunktet for utløp av varslingstiden, mens tidspunkt A vil være første bryterfall (og også starttidspunktet for varslingstiden dersom egen varsling ikke er gitt). 10c. Medførte hendelsen samtidig utkobling av alle lavspenningskurser på samme fordelingstransformator? Hovednivå Undernivå 1 Undernivå 2 Skjema ja nei L L For alle FASIT-rapporter med Systemspenning < 1 kv som har ja i post 10c skal KILE beregnes og rapporteres til NVE. Krav: Post 10c skal ikke være tilgjengelig ved Systemspenning > 1 kv. 16 av 225

19 11. Avbrutt effekt, ILE og KILE som Eget anlegg er ansvarlig for (KILE gitt av standardsatser rapporteres i 2012-kroner, mens KILE pga. individuelle avtaler rapporteres som faktisk utbetalt beløp) Rapportnummer: Sluttbrukere tilknyttet Feil nr Industri [KILE, kkr] H & T [KILE, kkr] Jordbruk [KILE, kkr] Husholdning [KILE, kkr] Offentlig [KILE, kkr] Industri med eldrevne prosesser [KILE, kkr] ILE Avbr. effekt Indiv. avt. Indiv. avt. Indiv. avt. Indiv. avt. Indiv. avt. Standardsats Standardsats Standardsats Standardsats Standardsats Standardsats Indiv. avt. [kwh] [kw] Eget anlegg BK1 BK2. BKn SUM Krav: Det skal genereres en slik tabell for hver feil og planlagt utkopling i eget anlegg som medfører avbrudd i eget eller andres nett. Feilnummer viser hvilken av feilene (eller planlagte utkoplinger) i post 4 som er ansvarlig for angitte avbruddskonsekvenser. Tabellen skal fylles ut for alle feil nr i Post 4 der det i Kolonne 2 er valgt Eget anlegg, Sluttbruker tilknyttet eget anlegg eller Kraftprodusent tilknyttet eget anlegg og knyttes opp til vedkommende delrapport. BK1 til BKn (berørt konsesjonær) angis ut i fra liste over nettselskap fra NVE (se Vedlegg 1B). ILE og KILE i rad Eget anlegg beregnes og fylles inn av programmet, mens tall fra BK1 til BKn skrives inn av brukeren etter å ha mottatt Melding om avbrutt effekt, ILE og KILE fra BK. Avbrutt effekt, ILE og KILE fra Eget anlegg skal kun være den andelen som denne feilen er ansvarlig for i Eget anlegg. ILE som følge av eventuelle andre hendelser i eget eller andres nett skal ikke inngå her. Tabellen kan også benyttes til å angi hvem som skal ha Melding om hendelse (FASIT skal generere slik melding for hver BK angitt i tabellen). NB: Prosentsatsen angitt i post 4 skal ikke benyttes på ILE og KILE mottatt fra BK1 til BKn. Verdiene for avbrutt effekt, ILE og KILE som er mottatt fra berørt konsesjonær skal ikke justeres av ansvarlig konsesjonær, men gjengis eksakt. Posten er ikke med på papirskjemaet fordi linje Eget anlegg fylles ut av programmet, mens dataene til BK1 osv. blir tilsendt fra andre nettselskap, og dermed blir et vedlegg til et eventuelt papirskjema. 17 av 225

20 12. Forsyning gjenopprettet ved Hovednivå Undernivå 1 Undernivå 2 Skjema reparasjon omkopling provisorisk reserve provisorisk reparasjon innkopling eget nett sikringsskift innkopling annet nett annet 13. Konsekvenser for kraftproduksjon Kolonne Format / lovlige koder Skjema Feilnummer Berørt kraftstasjon Redusert effekt Tapt produksjon Tapt vann Heltall Fritekst Flyttall [MW] Flyttall [MWh] Flyttall [MWh] Alle opplysninger skrives inn manuelt av bruker. Feilnummer viser hvilken av årsakene i post 4 som er ansvarlig. Det skal være mulig å skrive inn verdier for flere kraftstasjoner. Disse opplysningene skal hentes inn av ansvarlig konsesjonær fra berørt kraftprodusent. R R R R R 18 av 225

21 2.3 Opplysninger om feil 14. Feilsted Post der brukeren skal kunne skrive fri tekst. Gjelder alle skjemaene. 14b. Geografisk posisjon Post der brukeren skal kunne skrive inn geografiske koordinater for feilstedet. Posten skal bestå av to felt; et for lengdegrad eller øst/vest koordinat, og et felt for breddegrad eller nord/sør koordinat. Det spesifiseres ikke hvilket kartdatum som skal/bør benyttes, men ved rapportering til Systemansvarlig skal geografisk posisjon til feilsted være gitt som lengdegrad og breddegrad i desimalgrader referert til kartdatum WGS Feilnummer Posten skal fylles ut når det er Driftsforstyrrelse i Eget anlegg eller Planlagt utkopling i kombinasjon med Reparasjon i Eget anlegg. Gjelder alle skjemaene. Rapportnr og Ref skal fylles inn automatisk av programmet. Feil nr skal fylles inn av bruker. Tabell med følgende overskrift: Heading Beskrivelse Format / lovlige koder Skjema Rapportnr Ref Feil nr Rapportnummeret for denne feilen Refererer til primærfeilens rapportnummer Angir denne feilens nummerrekkefølge Heltall Heltall Heltall H, R H, R H, R 16. Anlegg med feil Anlegg med feil er definert som Gruppe anleggsdeler som utfører en hovedfunksjon i kraftsystemet og med kommentar: Et produksjonsanlegg kan f.eks. bestå av turbin, generator, transformator, effektbryter, skillebryter, vern etc. Grensen mellom ulike anlegg er lagt til effektbryter. Posten skal være åpen for registrering på alle spenningsnivå. Hovednivå Undernivå 1 Undernivå 2 Skjema produksjonsanlegg vannkraft vindkraft gasskraft varmekraft (øvrige) annet kompenseringsanlegg kraftledningsanlegg samleskinneanlegg kabelanlegg transformatoranlegg annet (Tilhørende tobokstav-koder for de enkelte valgene er angitt i Tabell 7.1.) 19 av 225

22 17. Anleggsdel med feil Anleggsdel Plassering Funksjon Type Komponent Skjema VV=anleggsdeler i vannvei BI=bekkeinntak IT=inntak KA=kanal LU=luke MD=magasin/dam SK=svingkammer TR=trykksjakt/rørgate TU=tunnel VA=vassdrag VE=ventilkammer AN=annet R, H (anleggsdeler i produksjonsanlegg skal ha alle valg tilgjengelig hvis Systemspenning er over 1 kv) VE=ventilsystem KU=kule SP=spjeld R, H TU=turbin PT=pelton FT=francis KT=kaplan BT=bulb RI=ringledning TR=tromme AK=aksel LH=løpehjul LS=løpehjulsskovler LN=løpehjulsnav LK=løpehjulskammer LA=ledeapparat TI=tilløpsrør med nålservo og deflektor SR=sugerør LO=lokk SP=spalteringer AB=akseltettingsboks LG=lager BR=bremsesystem FK=feil på flere komponenter* R, H TG=turbinregulator ER=elektronisk HR=hydraulisk SM=servomotor HA=hydraulikkaggregat HS=hydraulisk styresystem ER=elektronisk regulator FK=feil på flere komponenter* R, H 20 av 225

23 Anleggsdel Plassering Funksjon Type Komponent Skjema GE=generator ST=stator RO=rotor AK=armkryss LA=bremse- og løfteanlegg LB=bremse- og løftebukker TA=trykkoljeavlastning KS=kjølesystem LG=lager FK=feil på flere komponenter* R, H RF=roterende fasekompensator ST=stator RO=rotor AK=armkryss LA=bremse- og løfteanlegg LB=bremse- og løftebukker TA=trykkoljeavlastning KS=kjølesystem LG=lager FK=feil på flere komponenter* R, H MU=magnetiseringsutstyr RM=roterende SM=statisk BM=børsteløs FM=feltmaskin MT=magnetiseringstransformator KT=kompounderingstransformator FB=feltbryter SR=strømretter FK=feil på flere komponenter* R, H SM=smøreoljesystem MO=motor PU=pumpe FI=filter FK=feil på flere komponenter* R, H TY=trykkluftanlegg R, H KJ=kjølevannsanlegg PU=pumpe RR=rør og rørdeler VE=ventil FI=filter KT=kjølevannstank FK=feil på flere komponenter* R, H 21 av 225

FASIT KRAVSPESIFIKASJON VERSJON 2015 PUBLIKASJONSNR.: 383-2014

FASIT KRAVSPESIFIKASJON VERSJON 2015 PUBLIKASJONSNR.: 383-2014 FASIT KRAVSPESIFIKASJON 2015 PUBLIKASJONSNR.: 383-2014 Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO Telefon: 23 08 89 00 Telefaks:

Detaljer

Feil- og avbruddsrapporteringen for 2008

Feil- og avbruddsrapporteringen for 2008 Feil- og avbruddsrapporteringen for 2008 Jørn Heggset SINTEF Energiforskning jorn.heggset@sintef.no FASIT-dagene 2009, 4. februar 2009 SINTEF Energiforskning AS 1 Rapportering innen 1. mars 2009 Til NVE

Detaljer

FASIT dagene Nytt i FASIT kravspesifikasjon versjon Helge Seljeseth /

FASIT dagene Nytt i FASIT kravspesifikasjon versjon Helge Seljeseth / FASIT dagene 2008 Nytt i FASIT kravspesifikasjon versjon 2008 Helge Seljeseth / helge.seljeseth@sintef.no Leveringskvalitet Spenningskvalitet FASIT www.energy.sintef.no 1 ENDRINGER I KRAVSPESIFIKASJONEN

Detaljer

FASIT dagene Nytt i FASIT kravspesifikasjon versjon Helge Seljeseth /

FASIT dagene Nytt i FASIT kravspesifikasjon versjon Helge Seljeseth / FASIT dagene 2009 Nytt i FASIT kravspesifikasjon versjon 2009 Helge Seljeseth / helge.seljeseth@sintef.no Leveringskvalitet Spenningskvalitet FASIT www.energy.sintef.no SINTEF Energiforskning AS 1 Endringer

Detaljer

Prinsipper for registrering i FASIT-skjema

Prinsipper for registrering i FASIT-skjema Prinsipper for registrering i FASIT-skjema Jørn Heggset SINTEF Energi AS jorn.heggset@sintef.no FASIT-kurs 8. desember 2010 SINTEF Energi AS 1 Innhold Nasjonal organisering Definisjoner Nye krav fra 2011

Detaljer

Registreringsprinsipper i FASIT. Jørn Heggset FASIT for produksjonsanlegg,

Registreringsprinsipper i FASIT. Jørn Heggset FASIT for produksjonsanlegg, Registreringsprinsipper i FASIT Jørn Heggset FASIT for produksjonsanlegg, 10.12.2014 Feil- og avbruddsrapportering - Roller Referansegruppe for feil og avbrudd Rådgivende organ for registrering, rapportering

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 15. desember 2017 kl. 15.25 PDF-versjon 19. desember 2017 14.12.2017 nr. 2029 Forskrift

Detaljer

KILE. Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi

KILE. Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi KILE Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi Gerd H Kjølle, SINTEF Energiforskning gerd.kjolle@sintef.no SINTEF Energiforskning AS 1 KILE-presentasjon Hvorfor KILE? Totale kostnader (KILE

Detaljer

Neste generasjon FASIT Målsetting og status FASIT-dagene 2016 Gardermoen,

Neste generasjon FASIT Målsetting og status FASIT-dagene 2016 Gardermoen, Neste generasjon FASIT Målsetting og status FASIT-dagene 2016 Gardermoen, 2016-11-24 Arnt Ove Eggen arnt.o.eggen@sintef.no +47 926 18 730 Neste generasjon FASIT Prosjektets målsetting er å utvikle en kravspesifikasjon

Detaljer

Relevante forskriftskrav for 2007 og 2008

Relevante forskriftskrav for 2007 og 2008 Relevante forskriftskrav for 2007 og 2008 FASIT dagene 2008 Gardermoen 5. og 6. februar Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen E-post: kab@nve.no Telefon: 22959457 Spenning [V] 250 200 150 100 50

Detaljer

Prinsipper for registrering i FASIT-skjema

Prinsipper for registrering i FASIT-skjema Prinsipper for registrering i FASIT-skjema Jørn Heggset SINTEF Energiforskning jorn.heggset@sintef.no FASIT-kurs 3. februar 2009 SINTEF Energiforskning AS 1 Innhold Nasjonal organisering Definisjoner Smakebiter

Detaljer

FASIT dagene 2008. Ny KILE ordning konsekvenser for FASIT. Helge Seljeseth / helge.seljeseth@sintef.no. www.energy.sintef.no

FASIT dagene 2008. Ny KILE ordning konsekvenser for FASIT. Helge Seljeseth / helge.seljeseth@sintef.no. www.energy.sintef.no FASIT dagene 2008 Ny KILE ordning konsekvenser for FASIT Helge Seljeseth / helge.seljeseth@sintef.no Leveringskvalitet Spenningskvalitet FASIT www.energy.sintef.no 1 Ny beregningsmåte for KILE-kostnader

Detaljer

Neste generasjon FASIT Registreringsprinsipper FASIT-dagene 2016 Gardermoen,

Neste generasjon FASIT Registreringsprinsipper FASIT-dagene 2016 Gardermoen, Neste generasjon FASIT Registreringsprinsipper FASIT-dagene 2016 Gardermoen, 2016-11-24 Arnt Ove Eggen arnt.o.eggen@sintef.no +47 926 18 730 Beskrivelse 2 Bruker skal gi en kort beskrivelse/oppsummering

Detaljer

Ny KILE-ordning fra 2009

Ny KILE-ordning fra 2009 Ny KILE-ordning fra 2009 FASIT dagene 2008 Gardermoen 5. og 6. februar Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen E-post: kab@nve.no Telefon: 22959457 Spenning [V] 250 200 150 100 50 0 Varighet 230

Detaljer

Disposisjon. Hva er en plusskunde? Beregning av ILE, KILE og avbrutt effekt Mulig konsekvens og løsninger. Norges vassdrags- og energidirektorat

Disposisjon. Hva er en plusskunde? Beregning av ILE, KILE og avbrutt effekt Mulig konsekvens og løsninger. Norges vassdrags- og energidirektorat Disposisjon Hva er en plusskunde? Beregning av ILE, KILE og avbrutt effekt Mulig konsekvens og løsninger 1 Hva er en plusskunde? Kontrollforskriften, gjeldende fra 1.1.2017 Sluttbruker med forbruk og produksjon

Detaljer

FASIT EKSEMPELSAMLING. FASITS ABC PUBLIKASJONSNR.: 384-2014

FASIT EKSEMPELSAMLING. FASITS ABC PUBLIKASJONSNR.: 384-2014 FASIT EKSEMPELSAMLING. FASITS ABC PUBLIKASJONSNR.: 384-2014 Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO Telefon: 23 08 89 00 Telefaks:

Detaljer

Relevante forskriftskrav for 2008 og 2009

Relevante forskriftskrav for 2008 og 2009 Spenning [V] Relevante forskriftskrav for 2008 og 2009 FASIT-dagene 2009 Clarion Hotel Oslo Airport - Gardermoen 3. og 4. februar 2009 Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen E-post: kab@nve.no Telefon:

Detaljer

Forslag til endring av forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet

Forslag til endring av forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet Forslag til endring av forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet Høringsdokument 1. juli 2005 Frode Trengereid (red.) 8 2005 D O K U M E N T Forslag til endring av forskrift om leveringskvalitet i

Detaljer

Avbruddsstatistikk og tilsynsvirksomhet

Avbruddsstatistikk og tilsynsvirksomhet Spenning [V] Avbruddsstatistikk og tilsynsvirksomhet FASITdagen 2009 Gardermoen 4. februar Hege Sveaas Fadum senioringeniør, Energiavdelingen, Nettseksjonen E-post: hsf@nve.no Telefon: 22 95 98 43 250

Detaljer

Nordiskt förslag på standardisering av drifthändelsestatistik

Nordiskt förslag på standardisering av drifthändelsestatistik Nordiskt förslag på standardisering av drifthändelsestatistik Jørn Heggset, SINTEF Energiforskning AS www.energy.sintef.no/prosjekt/opal Arbeidsgruppe 1 under OPAL Olve Mogstad, SINTEF Energiforskning

Detaljer

Neste generasjon FASIT Viktigste endringer FASIT-dagene 2016 Gardermoen,

Neste generasjon FASIT Viktigste endringer FASIT-dagene 2016 Gardermoen, Neste generasjon FASIT Viktigste endringer FASIT-dagene 2016 Gardermoen, 2016-11-24 Arnt Ove Eggen arnt.o.eggen@sintef.no +47 926 18 730 driftsforstyrrelse Utløsning, påtvungen eller utilsiktet utkobling,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Forord...3

Innholdsfortegnelse Forord...3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Forord...3 Sammendrag...4 1 Innledning...5 2 Driftsforstyrrelser...6 2.1 driftsforstyrrelser og ikke levert energi (ILE)... 6 2.2 driftsforstyrrelser og tapt vann...

Detaljer

Feilanalyse. Forskriftskrav Retningslinjer kv Retningslinjer 1-22 kv Eksempler fra distribusjonsnett

Feilanalyse. Forskriftskrav Retningslinjer kv Retningslinjer 1-22 kv Eksempler fra distribusjonsnett Feilanalyse Forskriftskrav Retningslinjer 33-420 kv Retningslinjer 1-22 kv Eksempler fra distribusjonsnett Helge Seljeseth / helge.seljeseth@sintef.no Leveringskvalitet Spenningskvalitet FASIT www.energy.sintef.no

Detaljer

Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen om endringer i leveringskvalitet og kontrollforskriften

Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen om endringer i leveringskvalitet og kontrollforskriften NVE nve@nve.no Vår ref.: Arvid Bekjorden Vår dato: 25.09.17 Deres ref.: Saksreferanse 201700443. Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen om endringer i leveringskvalitet og kontrollforskriften Distriktsenergi

Detaljer

AMS i FASIT Muligheter og utfordringer FASIT-dagene 2016 Gardermoen,

AMS i FASIT Muligheter og utfordringer FASIT-dagene 2016 Gardermoen, AMS i FASIT Muligheter og utfordringer FASIT-dagene 2016 Gardermoen, 2016-11-23 Arnt Ove Eggen arnt.o.eggen@sintef.no +47 926 18 730 Bruk av AMS i avbruddsregistrering AMS skal primært brukes til avregning

Detaljer

NORDISK STANDARDISERING AV FEILSTATISTIKK. Olve Mogstad og Jørn Heggset, SINTEF Energiforskning Sven Jansson, Elforsk

NORDISK STANDARDISERING AV FEILSTATISTIKK. Olve Mogstad og Jørn Heggset, SINTEF Energiforskning Sven Jansson, Elforsk NORDISK STANDARDISERING AV FEILSTATISTIKK Olve Mogstad og Jørn Heggset, SINTEF Energiforskning Sven Jansson, Elforsk Sammendrag: Registrering av og avbrudd i kraftsystemet i de nordiske land er ikke etablert

Detaljer

Videreutvikling av KILE-ordningen

Videreutvikling av KILE-ordningen Videreutvikling av KILE-ordningen EBLs næringspolitiske verksted om nettregulering 15. mai 2007 Siri Steinnes, shst@nve.no Seksjon for økonomisk regulering, NVE Plan for innlegget Utviklingen av regulering

Detaljer

NESTE GENERASJON FASIT EFFEKTIVISERING, BEDRE DATAKVALITET OG ØKT ANVENDELSE AV FEIL- OG AVBRUDDSDATA

NESTE GENERASJON FASIT EFFEKTIVISERING, BEDRE DATAKVALITET OG ØKT ANVENDELSE AV FEIL- OG AVBRUDDSDATA NESTE GENERASJON FASIT EFFEKTIVISERING, BEDRE DATAKVALITET OG ØKT ANVENDELSE AV FEIL- OG AVBRUDDSDATA Av Jørn Heggset, Jan-Arthur Saupstad (Statnett SF) Arnt Ove Eggen (SINTEF Energi AS) Ketil Sagen (Energi

Detaljer

FEIL- OG AVBRUDDSSTATISTIKK I LAVSPENTNETT

FEIL- OG AVBRUDDSSTATISTIKK I LAVSPENTNETT FEIL- OG AVBRUDDSSTATISTIKK I LAVSPENTNETT NEKs Elsikkerhetskonferanse 21.-22.november Bjørn Tore Hjartsjø Fagsjef Drift- og feilanalyse Skagerak Nett AS Innledning Kort om Skagerak Nett Hva finnes av

Detaljer

Automatiske FASIT løsninger virkelighet eller utopi. Hans Fredrik Christensen Cascade as

Automatiske FASIT løsninger virkelighet eller utopi. Hans Fredrik Christensen Cascade as Automatiske FASIT løsninger virkelighet eller utopi Hans Fredrik Christensen Cascade as Hva er FASIT? Feil- og AvbruddsStatistikk I Totalnettet Virkemiddel for regulator (NVE) for å belønne/straffe det

Detaljer

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet Årsstatistikk 2006 Driftsforstyrrelser og feil i 33-420 kv nettet 1 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Driftsforstyrrelser... 5 2.1 Antall driftsforstyrrelser... 5 2.2 Antall driftsforstyrrelser

Detaljer

Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen

Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen Spenning [V] Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen FASIT dagene 2009 Clarion Hotel Oslo Airport - Gardermoen 9. desember 2009 09h40 10h10 Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen

Detaljer

Pålitelighet i kraftforsyningen

Pålitelighet i kraftforsyningen NEK Elsikkerhetskonferansen 27. nov. 2013 Pålitelighet i kraftforsyningen Gerd Kjølle Seniorforsker SINTEF Energi/ professor II NTNU Inst for elkraftteknikk gerd.kjolle@sintef.no 1 Oversikt - problemstillinger

Detaljer

Driftsforstyrrelser og feil i 33-420 kv-nettet

Driftsforstyrrelser og feil i 33-420 kv-nettet Årsstatistikk 215 Driftsforstyrrelser og feil i 33-42 kv-nettet Innholdsfortegnelse Forord... 1 Sammendrag... 2 1. Innledning... 3 2. Driftsforstyrrelser... 4 Antall driftsforstyrrelser og Ikke levert

Detaljer

Kvalitetssikring av datagrunnlag og rapporter

Kvalitetssikring av datagrunnlag og rapporter Kvalitetssikring av datagrunnlag og rapporter Helge Seljeseth (Olve Mogstad) Helge Seljeseth / helge.seljeseth@sintef.no Leveringskvalitet Spenningskvalitet FASIT www.energy.sintef.no SINTEF Energiforskning

Detaljer

Krav om rapportering av driftsforstyrrelser i produksjonsanlegg. Jørn Heggset FASIT for produksjonsanlegg, 10.12.2014

Krav om rapportering av driftsforstyrrelser i produksjonsanlegg. Jørn Heggset FASIT for produksjonsanlegg, 10.12.2014 Krav om rapportering av driftsforstyrrelser i produksjonsanlegg Jørn Heggset FASIT for produksjonsanlegg, 10.12.2014 Kontaktinformasjon Feilanalyse Bemannet Feilanalysekontor på dagtid mandag-fredag Statnett

Detaljer

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet Årsstatistikk 2009 Driftsforstyrrelser og feil i 33-420 kv nettet 1 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Driftsforstyrrelser... 5 2.1 Antall driftsforstyrrelser... 5 2.2 Antall driftsforstyrrelser

Detaljer

Driftsforstyrrelser og feil i det norske distribusjonsnettet 1-22 kv

Driftsforstyrrelser og feil i det norske distribusjonsnettet 1-22 kv Årsstatistikk 2013 Driftsforstyrrelser og feil i det norske distribusjonsnettet 1-22 kv Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Hendelser, driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger

Detaljer

Data for stasjon Panelboks/avsnitt Datafelt/Parameter Engelsk oversettelse Typisk betegnelse

Data for stasjon Panelboks/avsnitt Datafelt/Parameter Engelsk oversettelse Typisk betegnelse (side 1 av 6) Data for stasjon Basisdata Navn Anleggskonsesjon Konsesjonærens/eierens navn på stasjonen. Normalt navngis stasjoner basert på sin lokalisering. Benevnelsene transformatorstasjon, kraftstasjon

Detaljer

Avbruddsstatistikk 2007

Avbruddsstatistikk 2007 Avbruddsstatistikk 2007 Hege Sveaas Fadum (red.) 14 2008 R A P P O R T Avbruddsstatistikk 2007 2008 ii Rapport nr 14-2008 Avbruddsstatistikk 2007 Utgitt av: Redaktør: Forfatter: Hege Sveaas Fadum Hege

Detaljer

Årsstatistikk Feil og avbrudd i 1-22 kv nettet. 1 Innhold

Årsstatistikk Feil og avbrudd i 1-22 kv nettet. 1 Innhold Årsstatistikk 2008 Feil og avbrudd i 1-22 kv nettet 1 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Hendelser, driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger med ILE... 5 2.1 Antall hendelser

Detaljer

Status Referansegruppe for feil og avbrudd. Aktiviteter 2012 Planer 2013

Status Referansegruppe for feil og avbrudd. Aktiviteter 2012 Planer 2013 Status Referansegruppe for feil og avbrudd Aktiviteter 2012 Planer 2013 Fasitdagene 27-28. November 2012 Mandat Rådgivende organ for registrering og bruk av feil- og avbruddsdata Koordinering av den faglige

Detaljer

Avbruddsstatistikk 2013

Avbruddsstatistikk 2013 Avbruddsstatistikk 2013 Astrid Ånestad Seksjon for regulering av nettjenester Elmarkedstilsynet Agenda NVEs rolle i avbruddsrapportering Hendelser i 2013 som har påvirker statistikken Gjennomgang av statistikk

Detaljer

Statnett SF Avdeling Vern- og Kontrollanlegg Seksjon Vern og Feilanalyse. Jan-Arthur Saupstad Fagansvarlig

Statnett SF Avdeling Vern- og Kontrollanlegg Seksjon Vern og Feilanalyse. Jan-Arthur Saupstad Fagansvarlig Statnett SF Avdeling Vern- og Kontrollanlegg Seksjon Vern og Feilanalyse Jan-Arthur Saupstad Fagansvarlig Fasitdagene 15-16. November 2011 Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet 22 Feilanalyse og

Detaljer

Driftsforstyrrelser, feil og planlagte utkoplinger i 1-22 kv-nettet

Driftsforstyrrelser, feil og planlagte utkoplinger i 1-22 kv-nettet Årsstatistikk 2014 Driftsforstyrrelser, feil og planlagte utkoplinger i 1-22 kv-nettet Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Driftsforstyrrelser og planlagte utkoplinger... 5 2.1 Antall

Detaljer

Driftsforstyrrelser og feil i det norske distribusjonsnettet 1-22 kv

Driftsforstyrrelser og feil i det norske distribusjonsnettet 1-22 kv Årsstatistikk 2012 Driftsforstyrrelser og feil i det norske distribusjonsnettet 1-22 kv Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Hendelser, driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger

Detaljer

Individuelle KILE-avtaler. Ketil Sagen, Energi Akademiet

Individuelle KILE-avtaler. Ketil Sagen, Energi Akademiet Individuelle KILE-avtaler Ketil Sagen, Energi Akademiet Innhold Hvorfor individuelle KILE-avtaler? Rammeverk Datafangst og databearbeiding Registrering av avbruddskostnad Hva bør en individuelle avtale

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat KILE-ordningen i 15 år Hege Sveaas Fadum seksjon for regulering av nettjenester KILE-ordningen 15 år Forskriftskravenes utvikling Forvaltningspraksisen Hvordan har dette

Detaljer

Innholdsfortegnelse Forord...3

Innholdsfortegnelse Forord...3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Forord...3 Sammendrag...4 1 Innledning...5 2 Driftsforstyrrelser...6 2.1 driftsforstyrrelser og ikke levert energi (ILE)... 6 2.2 driftsforstyrrelser og tapt vann...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006 REFERANSEGRUPPE FOR FEIL OG AVBRUDD

ÅRSRAPPORT 2006 REFERANSEGRUPPE FOR FEIL OG AVBRUDD ÅRSRAPPORT 2006 REFERANSEGRUPPE FOR FEIL OG AVBRUDD I hht mandat for referansegruppe feil og avbrudd vedtatt som 2 i samarbeidsavtale mellom NVE, Statnett SF og EBL Kompetanse AS av x.x.2006 skal det utarbeides

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet

Forslag til endringer i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet Forslag til endringer i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet Høringsdokument 3. juli 2006 Karstein Brekke (red.) 7 2006 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om leveringskvalitet

Detaljer

Erfaringer med feil og avbruddsregistrering hos Troms Kraft Nett AS. Svein Thyrhaug

Erfaringer med feil og avbruddsregistrering hos Troms Kraft Nett AS. Svein Thyrhaug Erfaringer med feil og avbruddsregistrering hos Troms Kraft Nett AS Svein Thyrhaug GEOGRAFI, STATISTIKK 9 600 km linje/kabel 67 000 Nett kunder 2500 GWh overført energi 24 transformatorstasjoner Nettmessige

Detaljer

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Rapportmanual GRUNNLAGSDATA FOR BEREGNING AV KILE - Side 1 / 6

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Rapportmanual GRUNNLAGSDATA FOR BEREGNING AV KILE - Side 1 / 6 GRUNNLAGSDATA FOR BEREGNING AV KILE Side 1 / 6 MR12 Hensikt Forhåndsbetingelser GRUNNLAGSDATA FOR BEREGNING AV KILE Beskrivelse sist revidert: År: 2008. Måned: 09. Dag: 09. GRUNNLAGSDATA FOR BEREGNING

Detaljer

Informasjon fra Referansegruppe for feil og avbrudd. Jørn Heggset, Statnett FASIT-dagene 2017 Gardermoen, november 2017

Informasjon fra Referansegruppe for feil og avbrudd. Jørn Heggset, Statnett FASIT-dagene 2017 Gardermoen, november 2017 Informasjon fra Referansegruppe for feil og avbrudd Jørn Heggset, Statnett FASIT-dagene 2017 Gardermoen, 29-30 november 2017 Hvem er vi? Jørn Heggset Statnett SF (leder) Camilla Aabakken NVE (sekretær)

Detaljer

Avbruddsstatistikk 2008

Avbruddsstatistikk 2008 Avbruddsstatistikk 2008 Hege Fadum Sveaas (red.) 10 2009 R A P P O R T Avbruddsstatistikk 2008 Rapport nr 10 Avbruddsstatistikk 2008 Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Håndtering av svært langvarige avbrudd

Håndtering av svært langvarige avbrudd Håndtering av svært langvarige avbrudd Helge Seljeseth (Olve Mogstad) Helge Seljeseth / helge.seljeseth@sintef.no Leveringskvalitet Spenningskvalitet FASIT www.energy.sintef.no SINTEF Energiforskning AS

Detaljer

Prosjektnotat. Endringer i FASIT kravspesifikasjon. Versjon 2015 (HØRINGSUTKAST)

Prosjektnotat. Endringer i FASIT kravspesifikasjon. Versjon 2015 (HØRINGSUTKAST) SINTEF Energi AS Postadresse: Postboks 4761 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73597200 Telefaks: 73597250 energy.research@sintef.no www.sintef.no/energi Foretaksregister: NO 939 350 675 MVA Prosjektnotat

Detaljer

Innholdsfortegnelse Forord...3

Innholdsfortegnelse Forord...3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Forord...3 Sammendrag...4 1 Innledning...5 2 Driftsforstyrrelser...6 2.1 driftsforstyrrelser og ikke levert energi (ILE)... 6 2.2 driftsforstyrrelser og tapt vann...

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat FASIT-dagene 2013: Uenighetssaker om ansvarlig konsesjonær for avbrudd - reglene, saksgangen og vedtakene Hege Sveaas Fadum seksjon for regulering av nettjenester

Detaljer

Innholdsfortegnelse Forord...3

Innholdsfortegnelse Forord...3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Forord...3 Sammendrag...4 1 Innledning...5 2 Driftsforstyrrelser...6 2.1 driftsforstyrrelser og ikke levert energi (ILE)... 6 2.2 driftsforstyrrelser og tapt vann...

Detaljer

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet Årsstatistikk 2010 Driftsforstyrrelser og feil i 33-420 kv nettet 1 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Driftsforstyrrelser... 5 2.1 Antall driftsforstyrrelser... 5 2.2 Antall driftsforstyrrelser

Detaljer

Status Referansegruppe for feil og avbrudd. Aktiviteter 2009 Planer 2010

Status Referansegruppe for feil og avbrudd. Aktiviteter 2009 Planer 2010 Status Referansegruppe for feil og avbrudd Aktiviteter 2009 Planer 2010 Fasit-dagene 8. 9. desember 2009 Mandat Rådgivende organ for registrering og bruk av feil- og avbruddsdata Registrering: Anbefale

Detaljer

Notat. Statnett. OA-v. Sak:

Notat. Statnett. OA-v. Sak: Statnett Notat Sak: Veileder for når systemansvarlig skal informeres og deretter ev. fatte før idriftsettelse av nye anlegg eller endringer i egne anlegg i eller tilknyttet regional- eller sentralnettet

Detaljer

Avbruddsstatistikk Amir Messiha (red.)

Avbruddsstatistikk Amir Messiha (red.) Avbruddsstatistikk 2005 Amir Messiha (red.) 4 2006 R A P P O R T Avbruddsstatistikk 2005 Norges vassdrags- og energidirektorat 2006 Rapport nr 4-2006 Avbruddsstatistikk 2005 Utgitt av: Redaktør: Forfatter:

Detaljer

Planlagte utkoplinger. 0,1 Driftsforstyrrelser

Planlagte utkoplinger. 0,1 Driftsforstyrrelser Publikasjon nr: 5-21 FASIT - 2 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv Feil- og avbruddsstatistikk - for 8 % av fordelingsnettet 31 Det er utgitt feilstatistikker fra 1989 Enfo Publikasjon

Detaljer

Driftsforstyrrelser og feil i det norske distribusjonsnettet 1-22 kv

Driftsforstyrrelser og feil i det norske distribusjonsnettet 1-22 kv Årsstatistikk 2010 Driftsforstyrrelser og feil i det norske distribusjonsnettet 1-22 kv 1 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Hendelser, driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger

Detaljer

Driftsforstyrrelser, feil og planlagte utkoplinger i 1-22 kv-nettet

Driftsforstyrrelser, feil og planlagte utkoplinger i 1-22 kv-nettet Årsstatistikk 215 Driftsforstyrrelser, feil og planlagte utkoplinger i 1-22 kv-nettet Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Driftsforstyrrelser og planlagte utkoplinger... 5 2.1 Antall

Detaljer

Publikasjon nr.: 157-2003. FASIT - 2002 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv

Publikasjon nr.: 157-2003. FASIT - 2002 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv Publikasjon nr.: 157-2003 FASIT - 2002 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv Publikasjon nr.: 157-2003 FASIT - 2002 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv ISBN 82-436-0497-9

Detaljer

Eksempler på registrering av driftsforstyrrelser. Olve Mogstad FASIT for produksjonsanlegg, 10.12.2014

Eksempler på registrering av driftsforstyrrelser. Olve Mogstad FASIT for produksjonsanlegg, 10.12.2014 Eksempler på registrering av driftsforstyrrelser Olve Mogstad FASIT for produksjonsanlegg, 10.12.2014 Hva skal registreres Automatiske utfall av aggregater Nettutfall Feil i produksjonsanlegg Hendelsesforløp,

Detaljer

Informasjon fra Referansegruppe for feil og avbrudd. Jørn Heggset, Statnett (leder) FASIT-dagene 2016 Gardermoen, november 2016

Informasjon fra Referansegruppe for feil og avbrudd. Jørn Heggset, Statnett (leder) FASIT-dagene 2016 Gardermoen, november 2016 Informasjon fra Referansegruppe for feil og avbrudd Jørn Heggset, Statnett (leder) FASIT-dagene 2016 Gardermoen, 23-24 november 2016 Hvem er vi? Jørn Heggset Hege Sveaas Fadum Ketil Sagen Egil Arne Østingsen

Detaljer

Sammendrag Innledning Driftsforstyrrelser...6

Sammendrag Innledning Driftsforstyrrelser...6 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Forord...3 Sammendrag...4 1 Innledning...5 2 Driftsforstyrrelser...6 2.1 driftsforstyrrelser og ikke levert energi... 6 2.2 driftsforstyrrelser og tapt vann... 8

Detaljer

Hammerfest Energi etablert 1891. Byens første vannkraftverk var basis for Nord-Europas første gatelys i 1891

Hammerfest Energi etablert 1891. Byens første vannkraftverk var basis for Nord-Europas første gatelys i 1891 FØRST OG FREMST Hammerfest Energi etablert 1891 Byens første vannkraftverk var basis for Nord-Europas første gatelys i 1891 Noen hovedtall for selskapet (2007) Omsetning 115 mill. kr. Ansatte 55 Overført

Detaljer

Utkast til revisjonsrapport og varsel om retting av avvik funnet ved revisjon med leveringskvalitet og feilanalyse, Istad Nett AS

Utkast til revisjonsrapport og varsel om retting av avvik funnet ved revisjon med leveringskvalitet og feilanalyse, Istad Nett AS Istad Nett AS Plutovegen 5 6419 MOLDE Vår dato: 26.10.2016 Vår ref.: 201603722-6 Arkiv: 647 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Håvard Hansen Utkast til revisjonsrapport og varsel om retting av avvik

Detaljer

Publikasjon nr.: 107-2002. FASIT - 2001 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv

Publikasjon nr.: 107-2002. FASIT - 2001 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv Publikasjon nr.: 107-2002 FASIT - 2001 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv Publikasjon nr.: 107-2002 FASIT - 2001 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv ISBN 82-594-2368-5

Detaljer

Endringer i forskriftene om leveringskvalitet og systemansvaret i kraftsystemet

Endringer i forskriftene om leveringskvalitet og systemansvaret i kraftsystemet Endringer i forskriftene om leveringskvalitet og systemansvaret i kraftsystemet Forskriftstekst og merknader til innkomne høringskommentarer Norges vassdrags- og energidirektorat 2006 1 Dokument nr 13

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Institutt for elkraftteknikk FAG PÅLITELIGHET I ELKRAFTSYSTEMER - GRUNNKURS.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Institutt for elkraftteknikk FAG PÅLITELIGHET I ELKRAFTSYSTEMER - GRUNNKURS. FAG 4 PÅLITELIGHET I ELKRAFTSYSTEMER - GRUNNKURS. Formål: Øving nr. 0. Bli kjent med begreper og metode for å analysere avbruddsforhold i fordelingsnett. L a L b c Tegnforklaring: -- Effektbryter L --

Detaljer

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet Årsstatistikk 2011 Driftsforstyrrelser og feil i 33-420 kv nettet 1 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Driftsforstyrrelser... 5 2.1 Antall driftsforstyrrelser... 5 2.2 Antall driftsforstyrrelser

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat FASIT-dagene 2013: Enkeltvedtak i saker om ansvarlig konsesjonær - reglene, saksgangen og vedtakene Hege Sveaas Fadum seksjon for regulering av nettjenester Innhold

Detaljer

Driftsforstyrrelser, feil og planlagte utkoplinger i 1-22 kv-nettet

Driftsforstyrrelser, feil og planlagte utkoplinger i 1-22 kv-nettet Årsstatistikk 216 Driftsforstyrrelser, feil og planlagte utkoplinger i 1-22 kv-nettet Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Driftsforstyrrelser og planlagte utkoplinger... 5 2.1 Antall

Detaljer

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet Årsstatistikk 2013 Driftsforstyrrelser og feil i 33-420 kv nettet Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Driftsforstyrrelser... 5 2.1 Antall driftsforstyrrelser og Ikke levert energi

Detaljer

Stikkord for innhold:

Stikkord for innhold: KS Område: Driftssentral Ansvarlig: Driftssentralen Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Driftssentral - Nettbibliotek Godkjent: Seksjonsleder Driftskontoll KS Rutine: Driftssentralen Rutine for varsling,

Detaljer

Leveringskvalitet i kraftsystemet

Leveringskvalitet i kraftsystemet Deres referanse Vår referanse Dato Hege Sveas Fadum Ulf Møller 01.10.2012 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0303 Oslo Leveringskvalitet i kraftsystemet Det vises til høringsbrev

Detaljer

Oversending av endelig revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Hafslund Nett AS leveringskvalitet og feilanalyse

Oversending av endelig revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Hafslund Nett AS leveringskvalitet og feilanalyse Hafslund Nett AS Postboks 990 Skøyen 0247 OSLO Vår dato: 08.11.2016 Vår ref.: 201603536-9 Arkiv: 647 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Astrid Ånestad Oversending av endelig revisjonsrapport og varsel

Detaljer

1 Definisjoner av nettnivå i distribusjonsnettet

1 Definisjoner av nettnivå i distribusjonsnettet Retningslinje 01-00-02 TILKNYTNING PÅ ULIKE NETTNIVÅ Gyldig fra: 2016-05-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINISJONER AV NETTNIVÅ I DISTRIBUSJONSNETTET...1 2 HØYSPENNINGSTILKNYTNING

Detaljer

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet Årsstatistikk 2012 Driftsforstyrrelser og feil i 33-420 kv nettet 1 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Driftsforstyrrelser... 5 2.1 Antall driftsforstyrrelser og Ikke levert energi

Detaljer

FASIT som element i utvikling av vedlikeholdsstrategier

FASIT som element i utvikling av vedlikeholdsstrategier FASIT som element i utvikling av vedlikeholdsstrategier Jørn Heggset SINTEF Energiforskning jorn.heggset@sintef.no SINTEF Energiforskning AS 1 Prinsipper fra Vedlikeholdsstrategien (eksempel fra SANG)

Detaljer

Nordisk harmonisering av feil- og avbruddsdata

Nordisk harmonisering av feil- og avbruddsdata Nordisk harmonisering av feil- og avbruddsdata Jørn Heggset, Nationell och nordisk drifthändelsestatistik 12 oktober 2004 i Stockholm, Royal Viking Hotell www.energy.sintef.no/prosjekt/opal 1 Arbeidsgruppe

Detaljer

Veiledning til beregningsgrunnlaget for fastsettelse av inntektsramme

Veiledning til beregningsgrunnlaget for fastsettelse av inntektsramme Notat Til: Fra: Ansvarlig: Omsetningskonsesjonærer med inntektsramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langset Dato: 14.10.2008 Vår ref.: NVE inntektsrammer 2009 Arkiv: Kopi: Veiledning til beregningsgrunnlaget

Detaljer

Veiledning for rapportering av tekniske data for nettanlegg til NVE. Innsamling av data for årene 2010-2014

Veiledning for rapportering av tekniske data for nettanlegg til NVE. Innsamling av data for årene 2010-2014 Veiledning for rapportering av tekniske data for nettanlegg til NVE Innsamling av data for årene 2010-2014 Seksjon for økonomisk regulering Norges- vassdrag og energidirektorat 1. Informasjon om rapportering

Detaljer

EBLs foreløpige kommentarer til NVEs forslag til utvidelse av KILE-ordningen

EBLs foreløpige kommentarer til NVEs forslag til utvidelse av KILE-ordningen EBLs foreløpige kommentarer til NVEs forslag til utvidelse av KILE-ordningen Trond Svartsund, EBL EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Teori/praksis Homogene-/inhomogene grupper Husholdning

Detaljer

Endringer i forskrift 30. november 2004 nr 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet

Endringer i forskrift 30. november 2004 nr 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet Endringer i forskrift 30. november 2004 nr 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet Forskriftstekst og merknader til innkomne høringskommentarer Karstein Brekke (red.) 18 2005 D O K U M E N T Endringer

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Driftsforstyrrelser og feil i kv-nettet

Driftsforstyrrelser og feil i kv-nettet Årsstatistikk 2014 Driftsforstyrrelser og feil i 33-420 kv-nettet Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Driftsforstyrrelser... 5 2.1 Antall driftsforstyrrelser og Ikke levert energi

Detaljer

Forskrift om leveringskvalitet krav og erfaringer

Forskrift om leveringskvalitet krav og erfaringer Forskrift om leveringskvalitet krav og erfaringer Brukermøte Spenningskvalitet 2007 12. og 13. september Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen E-post: kab@nve.no Telefon: 22 95 94 57 Norges vassdrags-

Detaljer

BRUK AV FORDELINGSTRANSFORMATOR MED AUTOMA- TISK TRINNKOBLER

BRUK AV FORDELINGSTRANSFORMATOR MED AUTOMA- TISK TRINNKOBLER BRUK AV FORDELINGSTRANSFORMATOR MED AUTOMA- TISK TRINNKOBLER Av Magne Lorentzen Kolstad, SINTEF Energi Sammendrag Begrensninger i nettkapasitet er i dag én av hovedutfordringene mot integrasjon av ny fornybar

Detaljer

Produksjonsteknisk Konferanse 2010, Gardermoen Kravene til Statnett i FIKS

Produksjonsteknisk Konferanse 2010, Gardermoen Kravene til Statnett i FIKS Statnett er av NVE gitt ansvar for hele kraftsystemet, dvs. at produksjon,overføring og forbruk fungerer og spiller godt sammen Ansvar og myndighet er definert i Forskrifter om Systemansvar - FOS FIKS:

Detaljer

Hege Sveaas Fadum Senioringeniør, Nettseksjonen epost: tlf: Norges vassdrags- og energidirektorat. Pst 2.

Hege Sveaas Fadum Senioringeniør, Nettseksjonen epost: tlf: Norges vassdrags- og energidirektorat. Pst 2. Plt 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 17:34:19 16:34:19 15:34:19 Nettkonferansen 2008: Delsesjon 2: Leveringskvalitet i kraftsystemet 2.desember 2008 Utfordrende juridisk problemstilling i Forskrift

Detaljer

1 2 3 4 5 Det var 989 registrerte driftsforstyrrelser på disse spenningsnivåene i 2013 som er en økning på 60 % i forhold til 2012. Samlet medførte dette ikke levert energi (ILE) på 12600 MWh. 2013 var

Detaljer

Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS - NVEs vedtak i saken

Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS - NVEs vedtak i saken FleNorges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS 0247 OSLO 1 9 MAR2013 Vår dato: Vår ref.: 201207052-7 etnkaa Arkiv: 634 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Camilla Aabakken Problemer med strømforsyning

Detaljer

AUTOMATISK HENDELSESANALYSE. Av Henrik Kirkeby SINTEF Energi AS

AUTOMATISK HENDELSESANALYSE. Av Henrik Kirkeby SINTEF Energi AS AUTOMATISK HENDELSESANALYSE Av Henrik Kirkeby SINTEF Energi AS Sammendrag SINTEF har utviklet et analyseverktøy i Matlab som kan brukes til hendelsesanalyse, kalt A-HA (automatisk hendelsesanalyse). Verktøyet

Detaljer