FASIT KRAVSPESIFIKASJON VERSJON 2016 PUBLIKASJONSNR.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FASIT KRAVSPESIFIKASJON VERSJON 2016 PUBLIKASJONSNR.: 388-2015"

Transkript

1 FASIT KRAVSPESIFIKASJON 2016 PUBLIKASJONSNR.:

2 Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO Telefon: Telefaks: Epost: Internett: Publ.nr: ISBN-nr: Energi Norge AS Etter lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 er det forbudt å mangfoldiggjøre innholdet i denne publikasjonen, helt eller delvis, uten tillatelse av Energi Norge AS. Forbudet gjelder enhver form for mangfoldiggjøring ved trykking, kopiering, stensilering, båndspill, elektronisk o.l.

3

4

5 Historikk DATO SBESKRIVELSE Høringsutkast til Referansegruppe for feil og avbrudd og programvareleverandører Endelig versjon 3 av 225

6

7 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Registreringsdel Opplysninger som gjelder alle hendelser Opplysninger om konsekvenser (avbrudd, tapt vann) Opplysninger om feil Beregning av tidsforbruk og avbruddsindekser Beregning av tidsforbruk Beregning av avbruddsindekser på sluttbrukernivå Beregning av ILE, KILE og avbrutt effekt Dataunderlag Beregning av årsenergi Beregning av ILE Beregning av ILE for et rapporteringspunkt Beregning av ILE for et leveringspunkt (utgått fra Versjon 2014) Beregning av ILE for én hendelse Beregning av timeverdier ved bruk av generelle lastprofiler Beregning ved avvik i måleperiode Passive EAN-nummer Beregning av timeverdier ved bruk av egendefinerte lastprofiler Første og siste intervall under avbruddstidsrommet Rutiner for kalibrering av beregnet lastnivå mot lastmålinger Beregning av KILE (gammel metode, utgått fra Versjon 2010) Beregning av KILE ved bruk av kostnadsfunksjoner Kostnadsfunksjon og korreksjonsfaktorer for beregning av KILE Korreksjonsfaktor for varslede avbrudd Etablering av P ref Serier av avbrudd Håndtering av utkoblbar last (inkludert i Kapittel 4.8) Bruk av aggregat Individuelle avtaler om direkte utbetaling Beregning av KILE ved redusert leveringskapasitet (flyttet til Kapittel 4.7) Indeksregulering av KILE beregnet med standardsatser Håndtering av KPI-justering ved rapportering i FASIT og erapp (utgikk fra Versjon 2010) Melding om KILE fra berørt til ansvarlig konsesjonær, opplysning om KPI-indeks benyttet i beregningen (utgikk fra Versjon 2010) av 225

8 4.6 Beregning av avbrutt effekt Beregning av avbrutt effekt for et rapporteringspunkt Beregning av avbrutt effekt for et leveringspunkt (utgår fra Versjon 2014) Beregning av avbrutt effekt for én hendelse ILE, KILE og avbrutt effekt ved redusert leveringskapasitet Beregning av ILE ved redusert leveringskapasitet Beregning av KILE ved redusert leveringskapasitet Miks av avbrudd og redusert leveringskapasitet i samme hendelse Beregning av avbrutt effekt ved redusert leveringskapasitet Håndtering av utkoblbar last Driftsforstyrrelser med utkobling i høyspenningsnett med årsak i lavspenningsnett Utvekslingsformat for opplysninger om sluttbruker Resultatpresentasjoner Eksportformater og rapporter Årsrapportering av FASIT-rapporter Utvekslingsfil for avbruddsrapportering til NVE Informasjonsflyt mellom ansvarlig og berørte konsesjonærer Opplysninger som skal sendes fra ansvarlig til berørt konsesjonær Opplysninger som skal sendes fra berørt til ansvarlig konsesjonær Gjeldende konvensjoner for ODEL-formatet (utgikk fra Versjon 2008) Opplysninger som skal sendes fra FASIT til avregningssystem hos berørt konsesjonær Rapporter knyttet til individuelle avtaler om direkte utbetaling Visningsmodus for NVE- og Statnettfil (utgikk fra Versjon 2010) Informasjon som inngår i teknisk/økonomisk rapportering til NVE Identifisering av kunder berørt av svært langvarige avbrudd Driftsforstyrrelsesrapport til Systemansvarlig Driftsforstyrrelser med utkopling i høyspenningsnett med årsak i lavspenningsnettet (flyttet til Kapittel 4.9) Kvalitetssikringsrutiner i FASIT programvare Regler som skal implementeres Regler knyttet til strukturen i FASIT-skjemaene Regler knyttet til beregning av tidsforbruk Regler knyttet til beregning av avbruddsforhold Diverse regler knyttet til rapportering fra og import til FASIT Litteraturreferanser av 225

9 VEDLEGG 1: UTVEKSLINGSFORMAT MOT NVES AVBRUDDSSTATISTIKK VEDLEGG 2: IMPORTFORMAT FOR GENERELLE LASTPROFILER VEDLEGG 3: IMPORTFORMAT FOR EGENDEFINERTE LASTPROFILER VEDLEGG 4: IMPORTFORMAT FOR TEMPERATURSERIER FRA DNMI VEDLEGG 5: RUTINER FOR HÅNDTERING AV SLUTTBRUKERDATA VEDLEGG 6: FASIT-SKJEMA VEDLEGG 7: SKJEMA FOR MELDINGER MELLOM KONSESJONÆRER VEDLEGG 8: GRUNNLAGSDATA OM HØYSPENNINGS DISTRIBUSJONSNETT TIL STATISTISK BRUK VEDLEGG 9: UTVEKSLINGSFORMAT TIL SYSTEMANSVARLIG av 225

10

11 1 Innledning Denne rapporten inneholder kravspesifikasjon for FASIT programvare. Rapporten inneholder både krav som gjelder pr. dato og krav som gjelder fra og med 1. januar Rapporten erstatter tidligere spesifikasjoner for FASIT programvare, dvs. TR A7395 (Eggen 2014) og endringsnotatet AN Rapporten inneholder en grovspesifikasjon av FASIT programvare, og er ingen detaljert kravspesifikasjon. Dette innebærer bl.a. at datatekniske løsninger og brukergrensesnitt ikke er beskrevet, noe som gjør at utviklere av programvaren har en stor grad av frihet i valg av hensiktsmessige løsninger tilpasset sitt system. De rammebetingelser og regler programutviklere må forholde seg til er imidlertid beskrevet i rapporten. Hoveddelen av FASIT (Feil- og AvbruddsStatistikk I Totalnettet) er utviklet i fellesfinansierte forskningsprosjekter innenfor EFFEN og EFFEKT. Opplegget består av følgende deler: Kravspesifikasjon for programvare (denne rapporten) inneholder de krav som stilles til FASIT programvare. Veiledning for registrering av feil og avbrudd i kraftsystemet (EnFO 1999) og FASIT eksempelsamling (EBL-K ) (EBL 2009) brukes av de som registrerer feil og avbrudd hos nettselskapene. Skjema (se Vedlegg 6) benyttes til å registrere informasjon om feil og avbrudd før dataene mates inn i programmet. Grunnleggende krav (EFI TR A4364) (Heggset 1995) ble utviklet innenfor EFFEN-prosjektet Feil-og avbruddsstatistikk, og var basis for utvikling av FASIT-opplegget. Dette har senere blitt supplert med utvidede krav, særlig som følge av forskriftsendringer. Figur 1.1 Oppbyggingen av FASIT NB! For å benytte innholdet i denne kravspesifikasjonen for salg til nettselskap kreves det en kontrakt med Energi Norge AS. 9 av 225

12 2 Registreringsdel Dette kapitlet beskriver krav til registreringsdelen i FASIT programvare, dvs. krav til registrering av de opplysningene som framgår av FASIT-skjemaene (se Vedlegg 6). Dette er data som skal lagres uten noen form for behandling. Leverandører av FASIT programvare står fritt til å velge hvordan brukergrensesnittet skal se ut, men det anbefales at brukeren kun får tilgang til valg som er relevante ut fra den systemspenning som velges. Dette er definert av de tre FASIT-skjemaene ( 1 kv, 1-22 kv, 33 kv). Tabellene nedenfor følger i hovedtrekk rekkefølgen i papirskjemaene. Kolonnen Skjema (siste kolonne i tabellene)angir hvilke(t) papirskjema opplysningen gjelder: L = Lavspenningsdistribusjonsnett ( 1 kv) H = Høyspenningsdistribusjonsnett (1-22 kv) R = Regionalnett og sentralnett ( 33 kv) Krav: Alle valg annet skal følges av et kommentarfelt. Det skal være mulig å skrive kommentarer i tilknytning til alle poster (nummerert fra 1-27 nedenfor). 2.1 Opplysninger som gjelder alle hendelser 1. Beskrivelse/kommentarer Post der brukeren skal kunne gi en tekstbeskrivelse av hendelsen. Bør være mulig med minimum 500 tegn. Gjelder alle skjemaene. 2. Generelle opplysninger Felt Lagringsformat Skjema Rapportnummer Ref rapportnummer Intern ref Rapporterende selskap Avdeling/Distrikt Dato for hendelse Klokkeslett Ukedag Registrert av Kontrollert av Tekst (skal genereres av programmet) Tekst (valgliste med tidligere registrerte rapporter) Tekst Tekst Tekst åååå-mm-dd tt:mm:ss Tekst (autogenerert fra dato) Tekst Tekst Det bør være mulig for brukeren å definere lister med lovlige valg for flere av disse feltene. NB! Dato- og klokkeslettformatet skal være som angitt her i rapporteringsfil til Systemansvarlig (Statnett). Når det gjelder feltet Ref rapportnummer, skal det i tillegg til valglisten være mulig å skrive inn fri tekst. Det anbefales at valglisten også inkluderer hele eller deler av listen med navn på nettselskap slik den er definert av NVE (se post 4, felt Navn annen anleggseier/kunde). 10 av 225

13 3. Type hendelse Hovednivå Undernivå 1 Undernivå 2 Skjema driftsforstyrrelse planlagt utkopling varslet ikke varslet forebyggende vedlikehold reparasjon ombygging/nybygging utkopling pga. tredjepart trinning av transformator annet H ingen utkopling annet Alle valgene på undernivå 2 er gyldige i kombinasjon med begge valg på undernivå Anlegg der hendelsen inntraff Feil nr Anlegg Eier Annen rapport Systemspenning [kv] Nettnivå KILE i eget nett [%] Genereres automatisk (heltall, jf. regler nedenfor) Eget anlegg Sluttbruker tilknyttet eget anlegg Kraftprodusent tilknyttet eget anlegg Annet nettselskap Navn konsesjonær Navn sluttbruker Navn kraftprodusent Navn iht. NVEs liste over konsesjonærer med inntektsramme Blank Sluttbrukers rapportnr Kraftprodusents rapportnr. Annet nettselskaps rapportnr. Spenning på feil- eller utkoplingsstedet Sentralnett Regionalnett Høyspennings distribusjonsnett - luft - blandet - kabel Lavspennings distribusjonsnett Angir andel av KILE i eget nett som denne hendelse er ansvarlig for Sum i denne kolonne skal være 100,0 % Hvis Statnett som Systemansvarlig forårsaker en driftsforstyrrelse skal ikke Statnett (som anleggseier) være ansvarlig konsesjonær. Berørte nettselskap blir i slike tilfeller selv ansvarlig konsesjonær for KILE for egne sluttbrukere. NB! Dette skal også gjenspeiles i avbruddsrapport til NVE og i erapp. Utfyllingsregler: Tabellen kommer i utgangspunktet fram som én linje. Om det er flere feil i driftsforstyrrelsen slik at ILE og KILE skal fordeles på flere feil, skal det være mulig å fylle ut minst 7 ekstra linjer. Kolonne for "KILE i eget nett" skal åpnes for utfylling. Ved utfylling av flere linjer skal alle kolonnene fylles ut med unntak av at Annen rapport bare fylles ut dersom det i andre kolonne er valgt Annet nettselskap eller Kraftprodusent tilknyttet eget anlegg. Det skal være mulig å slette en og en linje. Er det registrert bare en linje skal KILE-prosenten automatisk settes til 100 %. 11 av 225

14 Kolonne 1 Feil nr Ved hjelp av rapportnummer, feilnummer og ref. rapportnummer skal det være mulig å finne fram til alle feil som er knyttet til samme hendelse. Ved en driftsforstyrrelse skal alle feil og delrapporter innenfor det enkelte nettselskap knyttet til denne driftsforstyrrelsen ha samme rapportnummer. Første rad i post 4 skal inneholde informasjon om driftsforstyrrelsens primærfeil, uavhengig om den er i eget eller annet nett. For at kvaliteten på registreringen skal bli så god som mulig, kreves det at Feil nr fylles ut automatisk av FASIT programvare iht. følgende regler: Hvis (Type hendelse = driftsforstyrrelse) og (Anlegg der hendelsen inntraff = Eget anlegg): Feil nr > 0. Feil nr skal starte med 1 og økes med 1 for hver feil av denne type som registreres i en FASIT-rapport. Hvis (Type hendelse = planlagt utkopling, ingen utkopling eller annet) og (Anlegg der hendelsen inntraff = Eget anlegg): Feil nr = 0. Hvis (Anlegg der hendelsen inntraff <> Eget anlegg): Feil nr < 0. Feil nr skal starte med -1 og reduseres med 1 for hver feil av denne type som registreres i en FASIT-rapport. Kolonne 2 Anlegg Nedtrekksmeny eller lignende skal gi følgende lovlige valg: Eget anlegg Sluttbruker tilknyttet eget anlegg Kraftprodusent tilknyttet eget anlegg Annet nettselskap Dersom Eget anlegg velges skal kolonne "Eier" automatisk fylles ut med konsesjonærens navn, og kolonne Systemspenning og Nettnivå skal være åpen for utfylling. Dersom Sluttbruker tilknyttet eget anlegg velges skal det i tillegg åpnes for å skrive inn navnet i kolonne "Eier". Dersom Kraftprodusent tilknyttet eget anlegg eller Annet nettselskap velges skal det i tillegg åpnes for å skrive inn navnet i kolonne "Eier" og rapportnummer (hos dette nettselskapet eller kraftprodusenten) i kolonne "Annen rapport". Dersom det er valgt "Sluttbruker tilknyttet eget anlegg" skal avbruddskonsekvenser for denne sluttbrukeren ikke rapporteres til NVE. Eventuelle avbruddskonsekvenser for andre sluttbrukere skal rapporteres fra det nettselskapet som har sluttbruker der hendelsen inntraff. I forbindelse med registrering av avbruddsrapporter der det angis Annet nettselskap som ansvarlig for avbruddet skal det stilles spørsmål fra programmet om eventuelle individuelle avtaler skal videreføres. Er svaret nei, skal det benyttes standardsatser ved beregning av KILE. KILE for dette avbruddet skal i den videre rapporteringen fra nettselskapet håndteres som KILE iht. standardsatser. For nettselskap som ikke har sluttbrukere med individuell KILE-avtale skal det være mulig å slå av hele spørrefunksjonen. Kolonne 3 Eier Navn sluttbruker / kraftprodusent tilknyttet eget nett dersom hendelsen oppsto der. Navn fra NVEs liste over konsesjonærer med inntektsramme dersom ILE og KILE skal belastes annet nettselskap. Kvalitetssikringsrutine skal sikre at navnet skrives riktig. Dersom hendelsen skyldes sluttbruker eller kraftprodusent tilknyttet annet nettselskap skal dette nettselskapets navn føres inn, ikke navnet til sluttbrukeren eller kraftprodusenten. 12 av 225

15 Kolonne 4 Annen rapport Ikke åpen for utfylling dersom Eget anlegg, Sluttbruker tilknyttet eget anlegg eller Kraftprodusent tilknyttet eget anlegg er valgt i andre kolonne. Ved Annet nettselskap hentes nummeret fra Melding om hendelse som er mottatt fra denne. Kolonnen skal inneholde rapportnummer som skal belastes med ILE og KILE hos ansvarlig konsesjonær. Kolonne 5 Systemspenning Angir systemspenning på feilstedet/utkoplingsstedet i aktuell rapport. Ved registrering av hendelser hos sluttbruker (tidligere kalt kundeinstallasjon) skal spenningen settes til spenningsnivå i tilknytningspunktet uavhengig av spenning på feilstedet. Dersom driftforstyrrelsen består av flere feil, skal høyeste spenningsnivå bestemme hvilket skjema som skal benyttes (rødt 1 22 kv eller grønt > 33 kv) ved utfylling av det som på papirskjemaet er side 1. Aktuelle systemspenninger i det norske kraftsystemet er: 0.23, 0.4, 1, 3.3, 6.6, 11, 22, 33, 45, 66, 110, 132, 220, 300 og 420 kv. Kolonne 6 Nettnivå Nettnivå på feilstedet/utkoplingsstedet. Dette benyttes i forbindelse med rapportering i erapp til NVE (jf. Kapittel 7.8). Nedtrekksmeny eller liknende skal gi følgende lovlige valg (Olje- og energidepartementet 2004): Sentralnett Regionalnett Høyspenningsdistribusjonsnett luft Høyspenningsdistribusjonsnett blandet Høyspenningsdistribusjonsnett kabel Lavspenningsdistribusjonsnett Kolonne 7 KILE i eget nett [%] Kolonnen inneholder fordeling av KILE (og ILE) mellom de ulike radene i posten. Utfylling i denne kolonnen forutsetter at ansvarlige konsesjonærer skriftlig har bekreftet at de påtar seg ansvaret. Summen av alle prosentsatsene i kolonne 7 skal være 100,0 %. NB! Dette innebærer at man skal kunne angi fordeling av KILE med desimaltall med minst 1 desimals nøyaktighet. ILE- og KILE-ansvar for hendelser registrert hos sluttbruker eller kraftprodusent faller på det nettselskapet som har anlegget tilknyttet i sitt nett. I tillegg til ILE og KILE skal også følgende indekser (jf. Tabell 7.1) fordeles pr. feil iht. de samme prosentsatsene: Antall berørte sluttbrukere, Samlet sluttbrukeravbruddsvarighet, Samlet rapporteringspunktavbruddsvarighet, Avbrutt effekt til rapporteringspunkter i eget nett, Antall berørte rapporteringspunkter i eget nett. 5. Seksjonering utført ved Hovednivå Undernivå 1 Undernivå 2 Skjema manuell lokal kopling fjernkontroll automatikk ingen seksjonering De tre første valgene skal kunne kombineres, mens det siste valget (ingen seksjonering) er ekskluderende. H H H H 13 av 225

16 6. Driftssituasjon før hendelsen inntraff Post der brukeren skal kunne skrive fri tekst med informasjon om f.eks. koblingsbilde (delingspunkt), produksjon i området, osv. Automatisk innfylling kan benyttes. Gammel overskrift Delingspunkter før hendelsen inntraff fjernes. Gjelder alle skjemaene. 7. Hendelsesforløp Kolonne Format / lovlige koder Skjema ID Stasjon Bryter/sikring i eget nett Ut/Inn Dato Kl Seksjonering, reparasjon, etc Utløsende vern Verninnstilling Koblingsmetode GIK-respons GIK-Innstilling Bryterrespons Totalrespons Feilreferanse Tall Tekst Tekst Tekst åååå-mm-dd tt:mm:ss FB = Første bryterfall/utkopling, GS = Gjenoppretting startet, GA = Grovseksjonering avsluttet, FI = Feil isolert/omkopling avsluttet, DG = Drift gjenopprettet, SI = Siste sluttbruker innkoplet, AL = Alarm, RS = Reparasjon startet, RF = Reparasjon foreløpig avsluttet, RA = Reparasjon avsluttet Tekst iht. liste over vern i post 17, kolonne Funksjon 3-fase, fase AS = Automatikk, SB = Sikringsbrudd, MA = Manuelt, FS = Fjernstyring, GI = Automatisk gjeninnkobling GV = GIK vellykket, GM = GIK mislykket, FG = Feil på GIK, IB = Ikke GIK-betingelser, IG = GIK ikke installert KG = KONGIK, H1 = HGIK 1, H3 = HGIK 3, H13 = HGIK 1+3, IG = GIK ikke installert Korrekt, Forsinket, Uteblitt/Ufullstendig, Øvrige Korrekt, Forsinket, Uteblitt, Uønsket, Tidlig, Ufullstendig, Planmessig korrekt men driftsmessig uønsket, Ukjent Heltall (refererer til feil nr innenfor driftsforstyrrelsen ved ukorrekt bryterog/eller GIK-respons) Feltene fylles ut av brukeren, eller av programmet hvis bryterkoplinger importeres fra SCADA, DMS e.l., eller simuleres i grafisk enlinjeskjema. Seksjonering, reparasjon, etc refererer til primærfeilen. Hvis det skal registreres reparasjonstider osv. for flere feil gjøres dette i post 15. Også for primærfeilen skal det være mulig å benytte post 15 for registrering av reparasjonstid. ID skal være et fortløpende referansenummer for hendelser (bryterkoplinger m.m.) innenfor hendelsesforløpet som skal benyttes til kryssreferering mot vernrespons. I hendelsesforløpet skal det være mulig å starte feilregistreringen uten bryterkobling i første linje. Koden AL = Alarm skal i slike tilfeller benyttes til beregning av ulike tider (som alternativ til FB = første bryterfall). 7b. Vern- og bryterrespons: (Skjema R) I FASIT programvare skal det etter post 7a Hendelsesforløp legges inn noen flere registreringer knyttet til feilanalysen. Valgene finnes ikke på papirskjemaet, og vil kun være knyttet til feil som registreres på skjema R. Det er kun relevant å registrere Vern- og bryterrespons for hendelser med koblingsmetode lik automatikk eller GIK (post 7). For andre koblingsmetoder skal ikke posten være tilgjengelig. For alle vern som har eller skulle ha gitt utløsesignal skal følgende informasjon registreres og rapporteres til Systemansvarlig i forbindelse med feilanalysen: L, H R H, R H, R R R R R 14 av 225

17 Opplysning Betingelse for registrering Format / lovlige valg ID Tall. Refererer til ID i post 7a Hendelsesforløp Verntype Systemspenning 33 kv Tekst iht. liste over vern i post 17, kolonne Funksjon Vernrespons Systemspenning 33 kv Korrekt, Forsinket, Uteblitt, Uønsket, Ukjent, Tidlig, Planmessig korrekt men driftsmessig uønsket Feilnummer Systemspenning 33 kv Heltall (refererer til feilnummer innenfor driftsforstyrrelsen som har eller skulle ha medført vernutløsning) Feilreferanse Systemspenning 33 kv og ukorrekt vernrespons Heltall (Refererer til feilnummeret der feilen på vernet er registrert) Registreringene gjøres i en tabell, og tabellen skal ha like mange linjer som det er vern som har eller skulle ha gitt utløsesignal. 7c. Feilanalyse, tiltak, oppfølging, spørsmål (Skjema R) Post der brukeren skal kunne skrive fri tekst om feilanalysen til bruk for Systemansvarlig. Det skal som et minimum være plass til 500 tegn. 7d. Feilanalyse, uklarheter/spørsmål knyttet til feilanalysen: (Skjema R) Post der brukeren skal kunne skrive fri tekst med spørsmål til feilanalysen rettet til Systemansvarlig Det skal som et minimum være plass til 500 tegn. 8. Måleverdier til kalibrering Post der brukeren skal kunne angi timesmålinger til bruk for kalibrering av Avbrutt effekt og ILE. Antall linjer er dynamisk og skal samsvare med antall målinger som er aktuelt for denne rapporten. Kolonne Format / lovlige koder Skjema Målepunkt Måleverdi Timenummer for målingen Fritekst (Gyldig benevnelse på målepunkt) heltall [kwh/h] åååå-mm-dd tt H, R H, R H, R 2.2 Opplysninger om konsekvenser (avbrudd, tapt vann) 9. Berørte nettdeler/stasjoner Post der brukeren skal kunne skrive fri tekst. Gjelder alle skjemaene. 10. Førte hendelsen til avbrudd for sluttbrukere? Hovednivå Undernivå 1 Undernivå 2 Skjema ja nei 15 av 225

18 10b. Førte hendelsen til redusert leveringskapasitet til sluttbruker i regional- eller sentralnett? (gjelder kun R-skjema) Hovednivå Undernivå 1 Undernivå 2 Skjema ja nei Dersom det krysses ja i 10b. skal det gis mulighet til å legge inn følgende opplysninger (en rad pr. sluttbruker): R R SluttbrukerID Effektgrense [kw] Fra tidspunkt (dato klokkeslett) Sluttbruker 1 Sluttbruker 2 osv. Til tidspunkt (dato klokkeslett) Flyttall åååå-mm-dd tt:mm:ss åååå-mm-dd tt:mm:ss Opplever en sluttbruker endring i effektgrensen under hendelsens forløp skal dette registreres i en ny linje i tabellen. Alle sluttbrukere som opplever redusert kapasitet må registreres separat med sin effektgrense. Hvis samme sluttbruker har flere effektgrenser innenfor samme hendelse, registreres hver effektgrense på egen linje (dvs. at samme sluttbruker i slike tilfeller vil stå på flere linjer). Som fra-tidspunkt gjelder det klokkeslett som sluttbrukeren har fått melding om at effektgrensen skal inntre. Som til-tidspunkt gjelder det tidspunkt der effektbegrensningen er opphevet og sluttbrukeren har mottatt melding om dette. Det er tillatt å realisere registreringene av de samme opplysningene som en del av post 7 hendelsesforløp. For beregning av ILE ved kapasitetsbegrensninger, se Kapittel 4.7. At nettselskapet faktisk må kontakte sluttbrukeren og varsle om effektgrensen må ikke forveksles med varslet avbrudd og dermed lavere KILE-sats. For at en slik hendelse skal regnes som varslet må det være avtalt på forhånd i rimelig tid før hendelsen inntreffer. Dersom anlegget har avtale om utkoblbar overføring løper varslingstiden som normalt, og tidspunkt C i Figur 4.3 Figur 4.3vil være sammenfallende med tidspunktet for utløp av varslingstiden, mens tidspunkt A vil være første bryterfall (og også starttidspunktet for varslingstiden dersom egen varsling ikke er gitt). 10c. Medførte hendelsen samtidig utkobling av alle lavspenningskurser på samme fordelingstransformator? Hovednivå Undernivå 1 Undernivå 2 Skjema ja nei L L For alle FASIT-rapporter med Systemspenning < 1 kv som har ja i post 10c skal KILE beregnes og rapporteres til NVE. Krav: Post 10c skal ikke være tilgjengelig ved Systemspenning > 1 kv. 16 av 225

19 11. Avbrutt effekt, ILE og KILE som Eget anlegg er ansvarlig for (KILE gitt av standardsatser rapporteres i 2012-kroner, mens KILE pga. individuelle avtaler rapporteres som faktisk utbetalt beløp) Rapportnummer: Sluttbrukere tilknyttet Feil nr Industri [KILE, kkr] H & T [KILE, kkr] Jordbruk [KILE, kkr] Husholdning [KILE, kkr] Offentlig [KILE, kkr] Industri med eldrevne prosesser [KILE, kkr] ILE Avbr. effekt Indiv. avt. Indiv. avt. Indiv. avt. Indiv. avt. Indiv. avt. Standardsats Standardsats Standardsats Standardsats Standardsats Standardsats Indiv. avt. [kwh] [kw] Eget anlegg BK1 BK2. BKn SUM Krav: Det skal genereres en slik tabell for hver feil og planlagt utkopling i eget anlegg som medfører avbrudd i eget eller andres nett. Feilnummer viser hvilken av feilene (eller planlagte utkoplinger) i post 4 som er ansvarlig for angitte avbruddskonsekvenser. Tabellen skal fylles ut for alle feil nr i Post 4 der det i Kolonne 2 er valgt Eget anlegg, Sluttbruker tilknyttet eget anlegg eller Kraftprodusent tilknyttet eget anlegg og knyttes opp til vedkommende delrapport. BK1 til BKn (berørt konsesjonær) angis ut i fra liste over nettselskap fra NVE (se Vedlegg 1B). ILE og KILE i rad Eget anlegg beregnes og fylles inn av programmet, mens tall fra BK1 til BKn skrives inn av brukeren etter å ha mottatt Melding om avbrutt effekt, ILE og KILE fra BK. Avbrutt effekt, ILE og KILE fra Eget anlegg skal kun være den andelen som denne feilen er ansvarlig for i Eget anlegg. ILE som følge av eventuelle andre hendelser i eget eller andres nett skal ikke inngå her. Tabellen kan også benyttes til å angi hvem som skal ha Melding om hendelse (FASIT skal generere slik melding for hver BK angitt i tabellen). NB: Prosentsatsen angitt i post 4 skal ikke benyttes på ILE og KILE mottatt fra BK1 til BKn. Verdiene for avbrutt effekt, ILE og KILE som er mottatt fra berørt konsesjonær skal ikke justeres av ansvarlig konsesjonær, men gjengis eksakt. Posten er ikke med på papirskjemaet fordi linje Eget anlegg fylles ut av programmet, mens dataene til BK1 osv. blir tilsendt fra andre nettselskap, og dermed blir et vedlegg til et eventuelt papirskjema. 17 av 225

20 12. Forsyning gjenopprettet ved Hovednivå Undernivå 1 Undernivå 2 Skjema reparasjon omkopling provisorisk reserve provisorisk reparasjon innkopling eget nett sikringsskift innkopling annet nett annet 13. Konsekvenser for kraftproduksjon Kolonne Format / lovlige koder Skjema Feilnummer Berørt kraftstasjon Redusert effekt Tapt produksjon Tapt vann Heltall Fritekst Flyttall [MW] Flyttall [MWh] Flyttall [MWh] Alle opplysninger skrives inn manuelt av bruker. Feilnummer viser hvilken av årsakene i post 4 som er ansvarlig. Det skal være mulig å skrive inn verdier for flere kraftstasjoner. Disse opplysningene skal hentes inn av ansvarlig konsesjonær fra berørt kraftprodusent. R R R R R 18 av 225

21 2.3 Opplysninger om feil 14. Feilsted Post der brukeren skal kunne skrive fri tekst. Gjelder alle skjemaene. 14b. Geografisk posisjon Post der brukeren skal kunne skrive inn geografiske koordinater for feilstedet. Posten skal bestå av to felt; et for lengdegrad eller øst/vest koordinat, og et felt for breddegrad eller nord/sør koordinat. Det spesifiseres ikke hvilket kartdatum som skal/bør benyttes, men ved rapportering til Systemansvarlig skal geografisk posisjon til feilsted være gitt som lengdegrad og breddegrad i desimalgrader referert til kartdatum WGS Feilnummer Posten skal fylles ut når det er Driftsforstyrrelse i Eget anlegg eller Planlagt utkopling i kombinasjon med Reparasjon i Eget anlegg. Gjelder alle skjemaene. Rapportnr og Ref skal fylles inn automatisk av programmet. Feil nr skal fylles inn av bruker. Tabell med følgende overskrift: Heading Beskrivelse Format / lovlige koder Skjema Rapportnr Ref Feil nr Rapportnummeret for denne feilen Refererer til primærfeilens rapportnummer Angir denne feilens nummerrekkefølge Heltall Heltall Heltall H, R H, R H, R 16. Anlegg med feil Anlegg med feil er definert som Gruppe anleggsdeler som utfører en hovedfunksjon i kraftsystemet og med kommentar: Et produksjonsanlegg kan f.eks. bestå av turbin, generator, transformator, effektbryter, skillebryter, vern etc. Grensen mellom ulike anlegg er lagt til effektbryter. Posten skal være åpen for registrering på alle spenningsnivå. Hovednivå Undernivå 1 Undernivå 2 Skjema produksjonsanlegg vannkraft vindkraft gasskraft varmekraft (øvrige) annet kompenseringsanlegg kraftledningsanlegg samleskinneanlegg kabelanlegg transformatoranlegg annet (Tilhørende tobokstav-koder for de enkelte valgene er angitt i Tabell 7.1.) 19 av 225

22 17. Anleggsdel med feil Anleggsdel Plassering Funksjon Type Komponent Skjema VV=anleggsdeler i vannvei BI=bekkeinntak IT=inntak KA=kanal LU=luke MD=magasin/dam SK=svingkammer TR=trykksjakt/rørgate TU=tunnel VA=vassdrag VE=ventilkammer AN=annet R, H (anleggsdeler i produksjonsanlegg skal ha alle valg tilgjengelig hvis Systemspenning er over 1 kv) VE=ventilsystem KU=kule SP=spjeld R, H TU=turbin PT=pelton FT=francis KT=kaplan BT=bulb RI=ringledning TR=tromme AK=aksel LH=løpehjul LS=løpehjulsskovler LN=løpehjulsnav LK=løpehjulskammer LA=ledeapparat TI=tilløpsrør med nålservo og deflektor SR=sugerør LO=lokk SP=spalteringer AB=akseltettingsboks LG=lager BR=bremsesystem FK=feil på flere komponenter* R, H TG=turbinregulator ER=elektronisk HR=hydraulisk SM=servomotor HA=hydraulikkaggregat HS=hydraulisk styresystem ER=elektronisk regulator FK=feil på flere komponenter* R, H 20 av 225

23 Anleggsdel Plassering Funksjon Type Komponent Skjema GE=generator ST=stator RO=rotor AK=armkryss LA=bremse- og løfteanlegg LB=bremse- og løftebukker TA=trykkoljeavlastning KS=kjølesystem LG=lager FK=feil på flere komponenter* R, H RF=roterende fasekompensator ST=stator RO=rotor AK=armkryss LA=bremse- og løfteanlegg LB=bremse- og løftebukker TA=trykkoljeavlastning KS=kjølesystem LG=lager FK=feil på flere komponenter* R, H MU=magnetiseringsutstyr RM=roterende SM=statisk BM=børsteløs FM=feltmaskin MT=magnetiseringstransformator KT=kompounderingstransformator FB=feltbryter SR=strømretter FK=feil på flere komponenter* R, H SM=smøreoljesystem MO=motor PU=pumpe FI=filter FK=feil på flere komponenter* R, H TY=trykkluftanlegg R, H KJ=kjølevannsanlegg PU=pumpe RR=rør og rørdeler VE=ventil FI=filter KT=kjølevannstank FK=feil på flere komponenter* R, H 21 av 225

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

3 Samfunnsøkonomiske kostnader av avbrudd... 5. 4 Historikk om KILE og beregning av KILE-kostnader... 7

3 Samfunnsøkonomiske kostnader av avbrudd... 5. 4 Historikk om KILE og beregning av KILE-kostnader... 7 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Begreper og definisjoner... 4 3 Samfunnsøkonomiske kostnader av avbrudd... 5 4 Historikk om KILE og beregning av KILE-kostnader... 7 5 Hvordan fastlegges KILE-satsene...

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...7 1.1 INNFØRING AV LOKAL PRODUKSJON MEDFØRER ENDRINGER I NETTET...7 1.2 RAPPORTENS INNHOLD...8 1.3 BAKGRUNN...8 1.4 ANSVARSFORHOLD...9 1.5 BEGRENSNINGER...9 1.6

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Veiledning for rasjonering i kraftsystemet

Veiledning for rasjonering i kraftsystemet Veiledning for rasjonering i kraftsystemet Roar Kristensen Bjarne Larsen 3 2005 V E I L E D E R Veiledning for rasjonering i kraftsystemet Planmal for rasjonering Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Tiltak for å redusere sannsynligheten for at et område er strømløst over lang tid

Tiltak for å redusere sannsynligheten for at et område er strømløst over lang tid Tiltak for å redusere sannsynligheten for at et område er strømløst over lang tid Regelverksprosjektet mellom NVE, DSB og Statnett 2 2009 HØYSPENT R A P P O R T Tiltak for å redusere sannsynligheten for

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Energi Norge AS EnergiAkademiet EBL Kompetanse AS Besøksadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper

Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper Forslag til endringer i modellene for fastsetting av selskapenes kostnadsnormer Tore Langset, Roar Amundsveen, Ole Petter Kordahl, Hilde Marit Kvile, Silje

Detaljer

Endringer i inntektsregulering

Endringer i inntektsregulering 4 Endringer i inntektsregulering Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Tore Langset Roar Amundsveen, Tonje Merete Andresen, Erik Normann Drevdal, Hilde Marit Kvile, Geir

Detaljer

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 1 Formål... 1 Nettavtalen og innleiekontrakten... 1 Hva er nytt... 1 Akkreditering... 2 Virkeområde... 2 Et eksempel... 2 Funksjonskrav... 4 Total maksimal feilvisning...

Detaljer

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå Releasenotes Visma Business Regnskapsbyrå Versjon 5.21.2 Visma Software Norge AS Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HVOR FINNER DU AKTUELL BYRÅDOKUMENTASJON?... 1 INFOLINE FOR DISTRIBUSJON AV VIKTIGE DOKUMENTER...

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Redigert 12.7.12 Enterprise HRM - Nyheter og endringer i windows Side 2 av 57 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i kontrollforskriften NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt 1 2012 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK 2. utgave April, 2005 Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert

Detaljer

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning M-355 2015 VEILEDER Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Pål Spillum Kontaktperson i Miljødirektoratet Trude Syversen

Detaljer