Publikasjon nr.: FASIT Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Publikasjon nr.: 107-2002. FASIT - 2001 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv"

Transkript

1 Publikasjon nr.: FASIT Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv

2 Publikasjon nr.: FASIT Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv ISBN EBL Kompetanse AS Etter lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 er det forbudt å mangfoldiggjøre innholdet i denne publikasjonen, helt eller delvis, uten tillatelse av EBL Kompetanse AS. Forbudet gjelder enhver form for mangfoldiggjøring ved trykking, kopiering, stensilering, båndspill, elektronisk o.l.

3

4 Innhold Sammendrag Innledning Driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger Antall hendelser Antall driftsforstyrrelser og ILE fordelt på utløsende årsak og landsdel Antall driftsforstyrrelser med utløsende årsak om omgivelser fordelt på landsdel ILE med utløsende årsak omgivelser fordelt på landsdel Prosentvis fordeling av antall hendelser over året Prosentvis fordeling av ILE over året Prosentvis fordeling av antall hendelser over uka Prosentvis fordeling av antall hendelser over døgnet Prosentvis fordeling av lengste avbruddsvarighet Feil, reparasjonstid, feilårsaker Antall feil, feilfrekvens og ILE fordelt på anleggsdeler Prosentvis fordeling av antall feil som har ført til driftsforstyrrelser over året Variasjon i midlere reparasjonstid over året Kumulativ fordeling av reparasjontid Fordeling av utløsende årsak for feil under driftsforstyrrelser Prosentvis fordeling av utløsende årsak pr. anleggsdel Prosentvis fordeling av feilbeskrivelse pr. anleggsdel Feil på anleggsdeler, komponenter, typer Feil på kraftledning som har ført til driftsforstyrrelser Feil på fordelingstransformator som har ført til driftsforstyrrelse Feil på PEX-kabel som har ført til driftsforstyrrelser Feil på masse-kabel som har ført til driftsforstyrrelser Feil på effektbryter som har ført til driftsforstyrrelser Feil på lastskillebryter, skillebryter og siklastbryter som har ført til driftsforstyrrelser Grunnlagsdata Deltakende everk Antall anleggsdeler, feil og feilfrekvenser for årene Vedlegg - Definisjoner...28 Aktuelle publikasjoner omslagsside Feil- og avbruddsstatistikk - for 84 % av fordelingsnettet 1

5 Sammendrag Denne publikasjonen inneholder feil- og avbruddsstatistikk (1-22 kv) for Statistikken bygger på FASIT-rapporter innsendt fra det som pr er 82 everk, noen færre enn i 2000, men grunnet sammanslåinger representerer de en større andel av sluttbrukerne enn noen gang tidligere. Årets statistikk viser total ikke levert energi (ILE) på ca MWh for de everk som har bidratt med data. Dette utgjør 0,19 promille av levert energi (LE), en vesentlig nedgang fra 2000 (0,26 promille). Statistikken omfatter kun hendelser (driftsforstyrrelser og planlagte utkoplinger) som har oppstått i fordelingsnettet. Tidligere har også hendelser i regional- og sentralnettet som har medført avbrudd for sluttbrukere i fordelingsnettet vært en del av statistikken. Disse hendelsene dekkes av NVE og Statnett sine statistikker, og er derfor utelatt fra denne publikasjonen fra og med Antall hendelser i fordelingsnettet fordelte seg i 2001 med 48,7% driftsforstyrrelser og 51,2% planlagte utkoplinger. Dette er omtrent samme fordeling som i Tendensen med reduksjon av ILE pga planlagte utkoplinger vedvarer. Kun 31,9% av all ILE skyldes planlagte utkoplinger. Tilbake i 1998 var denne andelen 55 %. Statistikken viser at det registreres flere langvarige enn kortvarige avbrudd, noe som sannsynligvis kan forklares med dårligere registreringsrutiner for kortvarige avbrudd. Rapporten gir også et innblikk i hvordan antall hendelser og ikke levert energi varierer over året. Hyppigheten av kortvarige avbrudd pga driftsforstyrrelser viser store variasjoner over året, og er spesielt høy i perioden juli august med årsak tordenvær og fugl/dyr. Når det gjelder planlagte utkoplinger, er antall rapporter relativt konstant over året, mens ILE er desidert størst i mai og juni, som for mange er revisjonstid. Ser man på variasjoner i antall hendelser over uka, finner man at driftsforstyrrelser fordeler seg forholdsvis jevnt. Planlagte utkoplinger blir sjelden lagt til helg og utføres oftest i arbeidstiden. Gjennomsnittlig lengste avbruddsvarighet er ca 3 timer og 20 minutter for driftsforstyrrelser og ca 2 timer og 30 minutter for planlagte utkoplinger. (Lengste avbruddsvarighet er definert som lengste tidsperiode en sluttbruker har avbrudd innenfor en driftsforstyrrelse eller planlagt utkopling). Ser man hvordan feil som har ført til driftsforstyrrelser fordeler seg på ulike anleggsdeler, finner man at de anleggsdeler som bidrar med flest feil i rangert rekkefølge er kraftledninger (3016), fordelingstransformatorer (1144) og kabler (699). Ser man på ikke levert energi, blir imidlertid fordelingstransformatoren utbetydelig med sine 6% mot henholdsvis 45,4% og 18,4% for kraftledning og kabel. 2 Feil- og avbruddsstatistikk - for 84 % av fordelingsnettet

6 Feil på kraftledninger, kabler og fordelingstransformatorer utgjør ca 70% av alle feil som har ført til driftsforstyrrelser. I publikasjonen er det vist hvordan feilfrekvensen for disse tre anleggsdelene varierer mellom ulike landsdeler, og hvordan feilfrekvensen har utviklet seg i perioden I figuren under er det vist hvordan feil på disse tre anleggsdelene fordeler seg over året Statistikken for 2001 viser at omgivelser (torden, vind, snø/is, fugl/dyr, vegetasjon etc.) fortsatt er den dominerende utløsende feilårsak (30% av alle feil). Teknisk utstyr utgjør 9,1%, mennesker utgjør 5,5% og feil med ukjent årsak utgjør 32% (solid og gledelig nedgang fra 2000). Figuren nedenfor viser fordeling av utløsende feilårsak. Grunnlaget for innrapporteringen referert anleggsdel viser store geografiske forskjeller: Landsdel Sluttbrukere Transformatorer PEX Massekabel Kraftledning blank Kraftledning BLX (antall) 1-22 kv (antall) 1-22 kv (km) 1-22 kv (km) 1-22 kv (km) 1-22 kv (km) Øst-Norge Vest-Norge Midt-Norge Nord-Norge Alle EBL Kompetanse, november 2002 Feil- og avbruddsstatistikk - for 84 % av fordelingsnettet 3

7 1. Innledning EBL Kompetanse presenterer her feil- og avbruddsstatistikk for 2001 i det norske høyspennings fordelingsnettet (1-22 kv). Årets publikasjon er den tredje landsstatistikken som er utarbeidet med utgangspunkt i den nye FASITspesifikasjonen (med nye skjema etc) som ble satt i drift fra 1. januar De fleste nettselskapene har nå fått programvare som hindre ulovlige og gale registreringer ved hjelp av kvalitetssikringsrutiner. Dette har medført at vi i år har rette langt færre feil i registreringene enn tidligere. Fortsatt er det imidlertid problemer med varierende kvalitet på registreringene. Det er stor forskjell på hvor stor vekt de ulike nettselskapene legger på feilanalysen. Etter som Statnett utarbeider statistikk over hendelser som oppstår på høyere spenningsnivå, konsentrerer vi oss i denne statistikken utelukkende om hendelser som har oppstått i høyspennings fordelingsnett (1-22 kv). Som kriterium for utvalg av FASIT-rapporter er benyttet Systemspenning > 1 kv og < 33 kv og Anlegg der hendelsen inntraff = eget nett (jfr. FASIT-skjema). For informasjon om feil og avbrudd på høyere spenningsnivå henvises til Statnetts og NVEs statistikker. Statistikkens omfang Statistikken omfatter 82 everk, dvs. 58% av alle everk med distribusjonsnett. (Tilsvarende tall for 2000 var 89 everk, dvs 61 % av alle.) Disse selskapene representerer imidlertid så mye som ca 80 % av høyspennings fordelingsnett og 86 % av antall sluttbrukere. De står også for ca. 81 % av levering til sluttbrukere i fordelingsnettet. Omfanget er dermed vesentlig større enn i statistikker fra nittenhundretallet. De deltakende everk fordeler seg etter størrelse slik: Antall kunder Antall totalt Bidratt med data Andel i % Over % % % % % Sum % Geografisk fordeler everkene seg slik: Øst-Norge Antall totalt Bidratt med data Aust-Agder 1 1 Telemark 12 6 Buskerud 16 6 Vestfold 1 1 Oppland 10 6 Hedmark 5 3 Akershus 6 4 Oslo 1 1 Østfold 7 5 Sum Øst-Norge (55%) Vær oppmerksom på at verk som leverer i flere fylker er telt med i hvert fylke. En detaljert oversikt over de everk som har bidratt med data finnes i tabell 5.1. I totaltallene for Norge er det regnet inn noen flere everk med få sluttbrukere enn tidligere år. Vest-Norge Antall totalt Bidratt med data Vest-Agder 1 1 Rogaland 7 4 Hordaland 21 9 Sogn og Fjordane 13 5 Sum Vest-Norge (43%) Midt-Norge Antall totalt Bidratt med data Møre og Romsdal 14 9 Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag 1 1 Sum Midt-Norge (76%) Nord-Norge Antall totaltbidratt med data Nordland Troms 3 2 Finnmark 7 1 Sum Nord-Norge (50%) 4 Feil- og avbruddsstatistikk - for 84 % av fordelingsnettet

8 Samordning med andre statistikker Det utarbeides flere statistikker innen norsk eforsyning og det kan være grunn til å poengtere de forskjellige funksjoner disse har. EBL Kompetanse (tidligere Enfo): Siden 1989 har EBL Kompetanse / Enfo hvert år utgitt «Feil- og avbruddsstatistikk for det høyspente fordelingsnett t.o.m. 24 kv» og dette ble fra statistikkåret 1996 ført videre som «FASIT - åååå Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett t.o.m. 22 kv» Statnett: Statnett er tillagt ansvar for utarbeidelse av landsdekkende statistikk for nett med spenning kv, samt produksjonsenheter med direkte innmating til disse spenningsnivåene. Statistikken er basert på resultater fra feilanalyse som for kv utføres av Statnett, mens den for kv utføres av anleggseierne selv som deretter sender resultatene til Statnett. Statistikkene utgis årlig som «Statnett. Årsstatistikk åååå» NVE: Med utgangspunkt i everkenes innsendte nøkkeltall knyttet til avbrudd, har NVE fra 1995 utarbeidet årsstatistikk «NVE. AVBRUDDSSTATISTIKK åååå» over disse forhold. Statistikkene har forskjellig formål. Det har vist seg nyttig å skille mellom feilstatistikk og avbruddsstatistikk fordi de har et noe forskjellig anvendelsesområde samtidig som de utfyller hverandre. Feilstatistikkene beskriver alle feil i nettet uavhengig av om sluttbruker blir berørt, og den er først og fremst beregnet på nettplanleggere, driftspersonell og andre fagfolk innen elforsyningen. Avbruddsstatistikken er begrenset til de hendelser som fører til avbrudd for sluttbruker, og den gir derfor et mål på hvor pålitelig energileveringen er. Statistikken er mao mer kundeorientert. For å få til en best mulig samordning mellom de forskjellige statistikker er det opprettet en Referansegruppe for feil og avbrudd, som skal være et rådgivende organ for myndigheter og bransjen vedrørende registrering og bruk av data om feil og avbrudd. Som et bidrag til å skape en ryddig og mest mulig entydig språkbruk i forbindelse med statistikkene, ble det i 1998 utgitt et hefte med definisjoner for en del sentrale begreper som brukes i statistikksammenheng (revidert i 2001). Definisjonene som er brukt i denne publikasjonen er hentet fra nevnte hefte, og de mest sentrale er gjengitt i et eget vedlegg. Feil- og avbruddsstatistikk - for 84 % av fordelingsnettet 5

9 2. Driftsforstyrrelser og planlagte utkoplinger FASIT Alle tabeller: Blanke felt skal leses som null. Strek i et felt betyr at det ikke finnes tilstrekkelig datagrunnlag til å angi noen verdi, eventuelt at feltet ikke er relevant. Tabell 2.1 Antall hendelser (FASIT-rapporter) og ILE Antall hendelser Ikke levert energi (ILE) ILE/LE 1) Type hendelse Antall % MWh % Driftforstyrrelser , ,1 0,126 Ingen avbrudd 194 1, Kortv. Avbrudd ,5 23 0,2 0,000 Langv. Avbrudd , ,9 0,126 Planlagte utkoblinger , ,9 0,059 Varslede Kortv. Avbrudd 314 1,8 47 0,4 0,001 Langv. Avbrudd , ,3 0,054 Ikke varslede Kortv. Avbrudd 132 0,7 2 0,0 0,000 Langv. Avbrudd , ,1 0,004 Ingen utkobling 16 0, Annet 11 0,1 3 0,0 0,000 Alle hendelser , ,0 0,185 1) LE = Levert energi Merk at vi i denne sammenhengen snakker om antall hendelser (driftsforstyrrelse, planlagt utkopling, ingen utkopling eller annet), dvs. antall FASIT-rapporter. Denne statistikken omfatter altså ikke informasjon om antall rapporteringspunkt som er berørt av avbruddene (slik det framgår av NVEs avbruddsstatistikk). Skillet mellom langvarige og kortvarige avbrudd går her på om lengste avbruddsvarighet er større enn eller mindre eller lik 3 minutter. Det kan med andre ord forekomme at noen sluttbrukere opplever et kortvarig avbrudd mens andre opplever et langvarig avbrudd innenfor samme hendelse. Antall hendelser var denne gangen mot i 2000, mens total ILE var 11,4 GWh mot 14,7 GWh i Relativt sett ble det registrert mindre ILE i 2001 enn i Dette framgår av forholdet mellom ikke levert og levert energi (ILE/LE). Av tabellen ser en at dette forholdstallet var 0,19 promille i 2001 mot 0,26 promille i I 1999, 1998, 1997 og 1996 ble det registrert hhv 0,32, 0,27, 0,33 og 0,43 promille ILE i forhold til LE (jfr Figur 2.1). En klar tendens til mindre andel ILE pga planlagte utkoplinger de siste årene fortsetter. I 2001 forårsaket driftsforstyrrelser 68% av ILE og planlagte utkoplinger bare 32%, mot hhv 60% pga driftsforstyrrelser og 40% pga planlagte utkoplinger i Andelen ILE pga driftsforstyrrelser var 60% i 1999, 45 % i 1998, 50% i 1997 og 46% i Dette viser med all tydelighet at nettselskapene nå bestreber seg på å planlegge utkoplinger slik at ILE-mengden begrenses. Figur 2.1 ILE/LE for årene Figur 2.2 Fordeling av antall hendelser 6 Feil- og avbruddsstatistikk - for 84 % av fordelingsnettet

10 Tabell 2.2 Antall driftsforstyrrelser og ILE fordelt på utløsende årsak og landsdel Antall driftsforstyrrelser Ikke levert energi Utløsende årsak Antall % MWh % Omgivelser , ,4 Øst-Norge , ,1 Vest-Norge 560 6, ,9 Midt-Norge 723 8, ,6 Nord-Norge 476 5, ,9 Mennesker 472 5, ,3 Øst-Norge 216 2, ,5 Vest-Norge 88 1,0 95 1,2 Midt-Norge 88 1,0 65 0,8 Nord-Norge 80 0, ,7 Driftspåkjenninger 156 1, ,8 Øst-Norge 57 0, ,4 Vest-Norge 33 0,4 18 0,2 Midt-Norge 22 0,3 27 0,3 Nord-Norge 44 0,5 59 0,8 Konstruksjon/Montasje 152 1, ,3 Øst-Norge 35 0,4 88 1,1 Vest-Norge 42 0,5 55 0,7 Midt-Norge 50 0,6 36 0,5 Nord-Norge 25 0,3 80 1,0 Teknisk utstyr 786 9, ,8 Øst-Norge 414 4, ,2 Vest-Norge 157 1, ,1 Midt-Norge 92 1, ,5 Nord-Norge 123 1, ,9 Årsak ikke klarlagt , ,1 Øst-Norge , ,0 Vest-Norge 537 6, ,3 Midt-Norge 358 4, ,1 Nord-Norge 640 7, ,7 Annet 62 0,7 34 0,4 Alle driftsforstyrrelser , ,0 FASIT Med utløsende årsak forstår vi en hendelse eller omstendigheter som fører til svikt på en enhet (anleggsdel), dvs den direkte årsaken til at en feil oppstår. Den dominerende årsaksgruppen er omgivelser, som har forårsaket 49,2% av alle driftsforstyrrelser og 50,4% av ILE. Det er gledelig å se at gruppen årsak ikke klarlagt nå er nede i 32% av alle rapportene. Dette tallet har trolig tidligere vært unødvendig stort pga mangelfull registrering. Teknisk utstyr er også en viktig årsak med nesten 9,1 %. I gruppen annet finner vi årsakene tidligere feil og ingen utløsende årsak. Figur 2.3 Antall driftsforstyrrelser fordelt på utløsende årsak Feil- og avbruddsstatistikk - for 84 % av fordelingsnettet 7

11 Figur 2.4 Forholdet mellom de utløsende årsaker innen de ulike landsdeler Figur 2.5 ILE fordelt på utløsende årsak Tabell 2.3 Antall driftsforstyrrelser med utløsende årsak omgivelser fordelt på landsdel Fylke SUM Tordenvær Vind Snø/is Salt/ Fugl/dyr Vegetasjon Ikke angitt Annet forurensing Øst-Norge Vest-Norge Midt-Norge Nord-Norge Norge Hvis vi studerer årsaksgruppen omgivelser, finner vi at den utløsende feilårsak som medfører flest feil, er tordenvær (står for 48% av alle feil forårsaket av omgivelser) med vegetasjon som nummer to (21%). I forhold til 2000 er det mange feil som skyldes fugl/dyr. Figur 2.6 Fordeling av driftsforstyrrelser med utløsende årsak omgivelser 8 Feil- og avbruddsstatistikk - for 84 % av fordelingsnettet

12 Tabell 2.4 ILE [MWh] med utløsende årsak omgivelser fordelt på landsdel Fylke FASIT SUM Tordenvær Vind Snø/is Salt/ Fugl/dyr Vegetasjon Ikke angitt Annet forurensing Øst-Norge Vest-Norge Midt-Norge Nord-Norge Norge Når det gjelder ILE forårsaket av omgivelser, kommer tordenvær noe bedre ut enn når vi ser på antall driftsforstyrrelser. Dette skyldes at tordenvær ofte medfører forbigående feil med mindre konsekvenser for sluttbrukere enn varige feil. Den årsak som forårsaket mest ILE i gruppen omgivelser var vegetasjon (39,5%). Til sammenligning førte denne årsaken til 21% av antall driftsforstyrrelser forårsaket av omgivelser. Figur 2.7 Fordeling av ILE pga utløsende årsak omgivelser Tabell 2.5 Prosentvis fordeling av antall hendelser (FASIT-rapporter) over året Type hendelse Antall hendelser Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des SUM Driftsforstyrrelser ,1 5,2 4,3 4,5 4,7 7,4 18,6 16,0 5,5 6,4 14,0 6,4 100 Ingen avbrudd 194 7,2 8,2 6,7 10,8 4,6 5,2 16,0 13,4 11,3 7,7 4,6 4,1 100 Kortv. Avbrudd ,5 3,4 3,1 4,9 4,7 7,4 24,5 19,3 7,8 9,0 8,8 2,8 100 Langv. Avbrudd ,7 5,6 4,6 4,2 4,7 7,5 17,2 15,3 4,8 5,7 15,6 7,4 100 Planl. Utkoblinger ,6 7,7 10,1 7,1 8,6 9,1 7,2 8,4 7,9 9,1 10,4 6,9 100 Varslede Kortv. Avbrudd 314 7,0 7,0 15,0 12,7 6,7 9,6 6,4 5,1 8,6 8,9 7,0 6,1 100 Langv. Avbrudd ,2 7,8 10,4 6,8 8,8 9,5 6,9 8,0 8,0 9,8 10,1 6,7 100 Ikke varslede Kortv. Avbrudd 132 5,3 6,1 9,8 5,3 4,5 9,8 14,4 11,4 4,5 7,6 9,8 11,4 100 Langv. Avbrudd ,0 7,7 7,1 7,5 8,4 7,0 8,1 10,6 7,3 6,1 12,5 7,7 100 Ingen utkobling Annet Alle hendelser ,3 6,5 7,3 5,8 6,7 8,3 12,7 12,1 6,7 7,8 12,1 6,6 100 Fordelingen av planlagte utkoplinger er relativt konstant over året. Kortvarige avbrudd pga driftsforstyrrelser har som vanlig en topp i juli/august (årsak tordenvær og fugl/dyr), og også langvarige avbrudd pga driftsforstyrrelser har en forventet økning om sommeren. En kan også observere en høy andel driftsforstyrrelser som har forårsaket langvarige avbrudd i november. NB! Denne tabellen viser bare fordeling av antall rapporter og ikke avbruddsomfang. Dette kommer imidlertid fram i neste tabell. Feil- og avbruddsstatistikk - for 84 % av fordelingsnettet 9

13 Figur 2.8 Fordeling av hendelser over året Tabell 2.6 Prosentvis fordeling av ILE over året Type hendelse ILE (MWh) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des SUM Driftsforstyrrelser ,2 7,5 5,7 4,8 3,9 5,1 9,0 12,9 4,2 5,0 20,6 10,0 100 Ingen avbrudd Kortv. Avbrudd 23 6,9 6,7 3,2 5,2 3,7 5,5 21,4 12,2 13,1 7,4 9,7 5,0 100 Langv. Avbrudd ,2 7,5 5,8 4,8 3,9 5,1 9,0 12,9 4,2 5,0 20,6 10,0 100 Planl. Utkoblinger ,7 6,2 8,7 6,6 11,6 10,6 6,2 6,2 6,9 10,4 11,3 7,7 100 Varslede Kortv. Avbrudd 47 97,1 0,0 0,4 0,1 0,6 0,3 0,1 0,1 0,4 0,3 0,2 0,4 100 Langv. Avbrudd ,5 6,3 9,0 6,5 11,7 10,9 6,3 6,0 6,8 10,7 11,4 8,0 100 Ikke varslede Kortv. Avbrudd 2 2,2 3,0 12,9 3,4 0,5 3,6 14,9 7,7 3,2 13,6 14,2 21,0 100 Langv. Avbrudd 243 6,6 5,4 5,9 9,3 12,3 8,4 6,8 10,6 10,0 7,7 11,9 5,1 100 Ingen utkobling Annet Alle hendelser ,1 7,1 6,7 5,4 6,3 6,9 8,1 10,8 5,1 6,7 17,6 9,3 100 De mest omfattende avbruddene pga driftsforstyrrelser opptrer i november, men august, desember og januar skiller seg også ut. ILE pga planlagte utkoplinger har en topp på forsommeren, som i 1996, 1998, 1999 og 2000 (i 1997 var denne økningen mer moderat). Den relativt store avbruddshyppigheten om sommeren (som framgikk av forrige tabell) har ikke så store utslag på ILE. Dette skyldes et stort antall forbigående feil (tordenvær, fugl/dyr) om sommeren. Figur 2.9 Fordeling av ILE over året 10 Feil- og avbruddsstatistikk - for 84 % av fordelingsnettet

14 Tabell 2.7 Prosentvis fordeling av antall hendelser (FASIT-rapporter) over uka Type hendelse Antall hendelser Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn SUM Driftsforstyrrelser ,4 12,7 13,3 20,1 12,5 13,1 13,9 100 Ingen avbrudd ,3 10,3 16,0 22,2 11,9 13,4 14,9 100 Kortv. Avbrudd ,5 14,3 12,0 17,9 14,0 11,9 13,5 100 Langv. Avbrudd ,9 12,4 13,5 20,6 12,1 13,4 13,9 100 Planl. Utkoblinger ,2 18,4 21,1 21,6 17,2 3,0 3,4 100 Varslede Kortv. Avbrudd ,9 17,8 19,7 21,3 18,5 4,1 2,5 100 Langv. Avbrudd ,7 18,6 21,1 22,4 17,4 2,6 3,2 100 Ikke varslede Kortv. Avbrudd ,7 15,9 18,2 22,7 15,2 3,8 4,5 100 Langv. Avbrudd ,5 17,8 21,7 17,3 16,4 4,4 4,9 100 Ingen utkobling Annet Alle hendelser ,8 15,7 17,3 20,9 14,9 7,9 8,5 100 Mandager skiller seg ikke lengre ut med et høyt antall kortvarige avbrudd. Dette kan bety at automatisk gjeninnkopling nå blir registrert på de dager de inntreffer i stedet for som tidligere på mandag. Tabell 2.8 Prosentvis fordeling av antall hendelser (FASIT-rapporter) over døgnet Type hendelse Antall hendelser SUM Driftsforstyrrelser ,9 14,0 26,4 22,2 18,9 10,6 100 Ingen avbrudd 194 5,7 14,9 37,1 17,0 14,9 10,3 100 Kortv. Avbrudd ,0 18,6 31,1 20,2 16,0 6,2 100 Langv. Avbrudd ,9 12,9 24,9 22,9 19,8 11,6 100 Planl. Utkoblinger ,9 3,0 58,6 19,1 5,3 7,0 100 Varslede Kortv. Avbrudd 314 7,3 12,4 39,2 18,8 13,4 8,9 100 Langv. Avbrudd ,7 2,9 62,1 15,8 4,4 7,3 100 Ikke varslede Kortv. Avbrudd 132 5,3 6,8 42,4 31,8 6,8 6,8 100 Langv. Avbrudd ,3 1,5 46,9 35,2 7,8 5,3 100 Ingen utkobling Annet Alle hendelser ,4 8,4 42,9 20,6 11,9 8,7 100 De fleste avbrudd pga driftsforstyrrelser inntreffer når aktiviteten i samfunnet er høyest. De fleste avbrudd pga planlagte utkoplinger skjer naturlig nok på hverdager mellom kl 8 og 16 (faktisk så stor andel som 58,6% mellom kl 8 og 12). Igjen må det presiseres at dette ikke sier noe om avbruddenes omfang, kun fordelingen av antall hendelser. Feil- og avbruddsstatistikk - for 84 % av fordelingsnettet 11

15 Tabell 2.9 Prosentvis fordeling av lengste avbruddsvarighet 1) Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall Type hendelse hendelser Gj. snitt , > 8 SUM min min min min min time timer timer timer timer Driftsforstyrrelser ,7 6,6 5,7 4,4 11,4 14,8 15,7 11,9 7,7 100 Planl. Utkoblinger ,9 6,2 8,6 7,4 17,4 20,5 20,1 13,8 1,2 100 Varslede ,2 4,1 7,1 6,4 17,0 21,8 22,3 16,0 1,3 100 Ikke varslede ,5 16,2 15,9 12,5 19,3 14,1 9,3 3,3 1,0 100 Ingen utkobling Annet ,5 18,2 9,1 0,0 9,1 9,1 0,0 9,1 0,0 100 Alle hendelser ,1 6,4 7,2 6,0 14,5 17,7 17,9 12,9 4, ) Det registreres 1 «lengste avbruddsvarighet» i hver FASIT-rapport Lengste avbruddsvarighet er definert som lengste tidsperiode en sluttbruker har avbrudd innenfor en driftsforstyrrelse eller planlagt utkopling. Hvis samme sluttbruker opplever flere avbrudd innenfor samme hendelse beregnes lengste avbruddsvarighet som summen av alle periodene. Datagrunnlaget er her alle FASIT-rapportene, også de som har lengste avbruddsvarighet mindre enn 3 minutter (gjelder ca 13 %, litt lavere andel enn i 2000). Det er rapportert 93 driftsforstyrrelser som ikke har medført avbrudd for sluttbruker. Disse er inkludert i «antall 0-3 min». Tabellen viser hvordan antall FASIT-rapporter (i prosent) fordeler seg ut fra verdien på lengste avbruddsvarighet. For eksempel har 20,5 % av alle rapporter av type planlagte utkoplinger lengste avbruddsvarighet mellom 1 og 2 timer. Det er viktig å merke seg at tidsintervallene i tabellen (og figuren) ikke er like lange. Figuren må derfor tolkes med omhu. NB Ulik lengde på tidsintervallene. Figur 2.10 Fordeling av lengste avbruddsvarighet 12 Feil- og avbruddsstatistikk - for 84 % av fordelingsnettet

16 3. Feil, reparasjonstid, feilårsaker Tabell 3.1 Antall feil, feilfrekvens og ILE fordelt på anleggsdeler Anleggsdel Forbigående feil Varige feil Alle feil Antall Antall Feilfrekvens 1) Antall Feilfrekvens 1) Antall Feilfrekvens 1) ILE anleggsdeler feil feil feil MWh % Kraftledning ,21 (1,71) ,27 (3,81) ,48 (5,52) ,4 Fordelingstransf ,32 (0,18) 841 0,90 (0,69) ,23 (0,87) 468 6,0 Kabel ,10 (0,14) 674 2,76 (2,74) 699 2,86 (2,88) ,4 Effektbryter ,16 (0,16) 31 0,21 (0,26) 55 0,36 (0,42) 89 1,1 Lastskillebryter Skillebryter ,03 (0,03) 318 0,15 (0,14) 381 0,18 (0,16) 424 5,5 Siklastbryter Sikring ,9 Samlesk./føring ,9 Nettstasjon ,6 Statiskfasekomp ,1 Avleder ,8 Spenningstrafo ,9 Strømtrafo Slukkespole - Stasjonsforsyning Fjernstyring Koblingsutstyr ,4 Måle- og meldes ,1 Signaloverføring - Datautstyr - Brannteknisk.anlegg - Vern ,6 Anleggsdel ikke ident ,4 Systemfeil ,4 Andre anleggsdeler ,5 Totalt ,0 1) Feilfrekvens er antall feil pr 100 enheter, evt 100 km pr år. Datagrunnlag: Alle FASIT-rapporter (8656) med type hendelse lik driftsforstyrrelse, og der systemspenning samtidig er mellom 1 og 22 kv. Såkalte inspeksjonsfeil er dermed ikke med, noe som gjelder alle tabeller i resten av rapporten. Grunnen til dette er at relativt få everk gjennomfører registrering av slike feil fullt ut. Varige feil defineres som feil der korrigerende vedlikehold (reparasjon, etc) er nødvendig for at enheten igjen skal fungere som forutsatt. Forbigående feil defineres som feil der korrigerende vedlikehold ikke er nødvendig. En feil benevnes forbigående selv om den kan ha medført langvarig avbrudd. Feil som medfører sikringsskift (uten reparasjon av annen anleggsdel) klassifiseres som forbigående feil, se kommentar nedenfor. Feilfrekvenser er beregnet for de anleggsdeler en har tilgjengelige grunnlagsdata for (antall enheter, antall km). Blanke felt betyr at vedkommende valg ikke er registrert på noen FASIT-rapporter. På grunn av en del uklarheter omkring definisjonen av ulike brytertyper har vi valgt å slå sammen feil på lastskille-, skille- og siklastbryter. Effektbryter er derimot behandlet for seg. Antall feil er noe lavere enn i 2000 (9077 feil), samtidig som rapporteringsgrunnlaget (levert energi, størrelse på nett) som inngår i statistikken er noe større, slik at den totale feilfrekvensen er lavere enn i 2000, med untak for kraftledninger der den har gått opp. Registreringer innenfor klassen kontrollutstyr (vern, fjernstyring, etc) er økende (fra 65 i 2000 til 98 i 2001). Det er imidlertid grunn til å anta at dette tallet skulle vært enda høyere. Feil- og avbruddsstatistikk - for 84 % av fordelingsnettet 13

17 Det er også i år registrert påfallende få feil på statisk fasekompensator (reaktor og kondensatorbatteri). Dette skyldes sannsynligvis at slike feil sjelden medfører avbrudd for sluttbrukere. Det er en betydelig bedring å spore for varige feil kombinert med valget «anleggsdel ikke identifisert». Nå er bare 35 anleggsdeler reparert uten å ha blitt idenifisert mot 673 i Det er også denne gangen påfallende mange registreringer på sikring. Her har vi mistanke om at mange av disse skyldes ordinære sikringsbrudd, der sikringen har fungert som forutsatt. Feil på sikringen skal kun fylles ut når det er overveiende sannsynlig at det er feil på selve sikringen, dvs uønsket eller uteblitt utløsning. Figur 3.1 Fordeling av ILE på anleggsdel Tabell 3.2 Prosentvis fordeling av antall feil som har ført til driftsforstyrrelser over året Anleggsdel Antall feil Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des SUM Kraftledning ,4 4,2 3,6 4,0 4,2 5,8 14,3 14,8 5,5 4,9 20,0 9,1 100 Fordelingstransformator ,3 3,8 2,8 2,9 1,4 10,6 31,5 25,1 2,7 7,5 7,4 2,0 100 Kabel 699 8,9 7,0 10,0 5,4 10,4 10,0 8,9 8,9 5,9 9,3 8,2 7,2 100 Effektbryter 55 3,6 9,1 7,3 5,5 12,7 9,1 10,9 7,3 9,1 5,5 7,3 12,7 100 Lastskillebryter 150 6,0 9,3 6,7 5,3 4,7 6,7 14,7 11,3 8,0 11,3 10,0 6,0 100 Skillebryter 193 8,3 6,7 8,8 11,9 6,7 8,8 10,4 8,3 3,6 4,1 15,0 7,3 100 Siklastbryter 38 7,9 7,9 5,3 5,3 5,3 2,6 15,8 7,9 5,3 13,2 13,2 10,5 100 Sikring 589 5,9 5,1 5,6 4,4 2,7 8,0 24,4 20,4 3,6 2,5 14,6 2,7 100 Samleskinne/føring 77 11,7 10,4 3,9 5,2 9,1 9,1 7,8 9,1 5,2 1,3 18,2 9,1 100 Nettstasjon 61 3,3 11,5 1,6 14,8 9,8 3,3 11,5 18,0 3,3 6,6 13,1 3,3 100 Avleder 87 6,9 18,4 2,3 2,3 3,4 11,5 13,8 10,3 4,6 4,6 17,2 4,6 100 Vern 80 10,0 13,8 7,5 2,5 5,0 10,0 17,5 13,8 3,8 7,5 5,0 3,8 100 Anleggsdel ikke ident ,8 4,9 3,5 4,7 5,0 7,0 21,3 16,1 7,1 7,6 11,7 5,3 100 Alle anleggdeler ,1 5,2 4,3 4,5 4,7 7,4 18,6 16,0 5,5 6,4 14,0 6,4 100 Anleggsdeler med mindre enn 25 registrerte feil er ikke tatt med i tabellen. En stor del av feil på fordelingstransformator inntreffer om sommeren, noe som for en stor del har sin årsak i tordenvær. Det samme gjelder feil der anleggsdel ikke er identifisert. Vi vil anta at en stor del av de uidentifiserte feilene egentlig er feil på kraftledning. 14 Feil- og avbruddsstatistikk - for 84 % av fordelingsnettet

18 Figur 3.2 Fordeling av antall feil (varige og forbigående) over året. Tabell 3.3 Variasjon i midlere reparasjonstid over året (varige feil) [minutter] Anleggsdel Middelverdi for Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des hele året min Kraftledning Fordelingstransf Kabel Effektbryter Lastskillebryter Skillebryter Sikring Avleder Grunnlag for beregning av midlere reparasjonstid er alle feilrapporter med reparasjonstid > 0. Det er registrert 441 reparasjonstider (av 1966 mulige) for kraftledning, 137 (av 840 mulige) for fordelingstransformator og 54 (av 697 mulige) for kabel. Det er kun beregnet midlere reparasjonstid for anleggsdeler med 10 eller flere registreringer (av reparasjonstid), og måneder med 2 eller færre registrerte reparasjonstider på samme anleggsdel er ikke vist i tabellen. Vi har beregnet reparasjonstid for sikring, men vi betviler riktigheten av det store antall varige feil som er registrert på sikring. Da det enkelte måneder er få hendelser gir noen enkelthendelser med ekstreme verdier stort utslag i midlere reparasjonstid. Tabell 3.4 Kumulativ fordeling av reparasjonstid [minutter] Anleggsdel Mid.verdi St.avvik 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 95 % 100 % Kraftledning Fordelingstrafo Kabel Datagrunnlaget er nøyaktig det samme som i forrige tabell, men her er reparasjonstidene for kraftledning, fordelingstransformator og kabel presentert i en såkalt kumulativ fordeling. Prosentverdiene angir antall feil med kortere reparasjonstid enn den angitte verdien. F eks fører 90 % av alle kraftledningsfeil til reparasjonstid på under 287 min. Det betyr igjen at 10 % av alle kraftledningsfeil medfører lengre reparasjonstid enn dette. Datagrunnlaget for fordelingstransformator og kabel er noe spinkelt med hhv 137 og 54 registrerte reparasjonstider. Vi ser av figur 3.4 at reparasjonstid for kabel gjennomgående er høyere enn for kraftledning. Feil- og avbruddsstatistikk - for 84 % av fordelingsnettet 15

19 Merk forskjellig tidsskala på de to figurene. Eksempel (stiplet linje): 60 % av alle feil på fordelingstransformator har reparasjonstid mindre enn 3 timer og 2 minutter. Figur 3.3 Kumulativ fordeling av reparasjonstid for fordelingstransformator Figur 3.4 Kumulativ fordeling av reparasjonstid for kabel og kraftledning 16 Feil- og avbruddsstatistikk - for 84 % av fordelingsnettet

20 Tabell 3.5 Fordeling av utløsende årsak for feil under driftsforstyrrelser FASIT Utløsende årsak Forbigående feil Varige feil Alle feil Antall % ILE % Antall % ILE % Antall % ILE % Omgivelser 42,7 46,3 55,3 51,5 49,5 50,5 Torden 25,1 19,7 22,4 11,1 23,7 12,8 Vind 2,9 4,4 4,2 5,3 3,6 5,1 Snø/is 1,8 4,6 4,3 6,2 3,2 5,9 Frost/tele 0,2 Vann/nedbør/fukt. 0,2 2,3 1,0 0,8 0,6 1,1 Salt/forurensing 0,4 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 Fremmedlegemer 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Fugl/dyr 8,2 5,4 4,0 3,0 5,9 3,5 Vegetasjon 2,2 7,0 17,5 23,1 10,4 20,0 Ras 0,2 0,2 0,1 0,2 Brann/eksplosjon 0,1 0,4 0,3 0,5 0,2 0,5 Ikke angitt 1,8 1,2 0,6 0,5 1,1 0,7 Annet 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 Mennesker (personale) 2,4 2,2 1,7 1,4 2,0 1,5 Mennesker (innleid personale) 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 Mennesker (andre) 1,2 1,6 5,1 5,4 3,3 4,6 Feilbetjening 1,5 1,4 0,6 0,5 1,0 0,7 Arbeid/prøving 0,5 0,5 0,2 0,2 0,4 0,3 Trefelling 0,7 0,7 2,2 1,1 1,5 1,1 Graving/sprenging 0,1 0,2 2,2 2,8 1,2 2,3 Anleggsarbeid 0,2 0,1 0,8 0,7 0,5 0,6 Trafikkskade 0,1 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 Hærverk/sabotasje 0,2 0,3 0,2 0,5 0,2 0,5 Ikke angitt 0,2 0,3 0,3 0,6 0,2 0,5 Annet 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 Driftspåkjenninger 1,6 6,0 2,0 2,0 1,8 2,8 Overbelastning 0,8 3,3 0,8 0,4 0,8 1,0 Høy/lav spenning 0,2 2,1 0,2 0,1 0,2 0,5 Vibrasjon Varig lastøkning 0,1 0,1 Ikke angitt 0,4 0,3 0,5 1,0 0,5 0,9 Annet 0,2 0,2 0,5 0,4 0,3 0,4 Teknisk utstyr 1,4 1,7 15,8 19,2 9,1 15,8 Aldring 0,1 0,2 4,2 5,4 2,3 4,4 Slitasje 0,1 0,4 0,6 0,4 0,4 0,4 Korrosjon 0,1 0,1 0,1 Dårlig kontakt 0,1 1,2 0,7 0,7 0,6 Elektriske utladinger 0,6 0,5 0,3 0,4 Lekkasje 0,2 0,2 0,1 0,2 Løse deler 0,1 0,5 0,5 0,3 0,4 Skadet/defekt del 0,3 0,2 2,7 3,7 1,6 3,0 Sprekk/brudd 0,3 0,2 2,4 2,9 1,4 2,4 Råte Tilsmussing/urenheter 0,1 0,2 0,3 0,9 0,2 0,7 Blokkering 0,1 Ikke angitt 0,3 0,3 2,7 3,7 1,6 3,0 Annet 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 Konstruksjon/montasje m.m 0,6 1,0 2,7 3,9 1,8 3,4 Konstruksjons-/dim.feil 0,5 0,5 0,3 0,4 Produktsjonsfeil 0,8 0,6 0,4 0,5 Montasjefeil 0,1 0,1 0,6 0,4 0,4 0,4 Feil innst./justering 0,3 0,7 0,5 0,5 0,4 0,5 Mangelfulle instr./rutiner Mangelfullt vedlikehold 0,0 0,2 1,2 0,1 1,0 Utilstrekkelig vern 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Annet 0,1 0,5 0,1 0,4 Ikke angitt 0,1 0,1 0,1 0,1 Tidligere feil 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Ingen utløsende årsak 0,8 0,5 0,3 0,2 0,5 0,3 Årsak ikke klarlagt 49,0 40,6 16,6 16,1 31,6 20,8 SUM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Feil- og avbruddsstatistikk - for 84 % av fordelingsnettet 17

21 Med utløsende årsak menes hendelse eller omstendigheter som fører til svikt på en enhet. Det er kun anledning til å angi 1 utløsende feilårsak pr. FASIT-rapport, men ved samspill av flere årsaker kan det i tillegg angis 1 medvirkende årsak og 1 bakenforliggende årsak. Medvirkende og bakenforliggende årsak er så sjelden utfylt, at vi velger kun å presentere statistikk for utløsende årsak for Ved siden av valget årsak ikke klarlagt, som er angitt på 31,6 % av alle feilrapporter, er det årsaker under hovedgruppe omgivelser som dominerer (spesielt tordenvær og vegetasjon). Tabell 3.6 Prosentvis fordeling av utløsende årsak pr. anleggsdel Mennesker Anleggsdel Antall Omgivel- Perso- Inn- Drifts- Tekn. Konstr./ Tidligere Ingen Ikke totalt ser nale leid Andre påkjenn. utsyr montasje feil utløsende klarlagt SUM Kraftledning ,2 1,0 0,3 4,3 0,9 8,1 0,6 0,2 19,4 100 Fordelingstransf ,5 0,3 0,8 2,1 5,0 0,8 0,1 0,3 14,2 100 Kabel 699 9,7 2,6 0,1 15,6 2,4 32,8 4,9 0,7 0,6 30,6 100 Effektbryter 55 20,0 30,9 1,8 5,5 18,2 1,8 1,8 1,8 18,2 100 Lastskillebryter ,7 15,3 1,3 2,0 3,3 30,0 4,0 2,0 19,3 100 Skillebryter ,4 5,2 3,1 1,6 37,8 9,8 18,1 100 Siklastbryter 38 31,6 2,6 2,6 2,6 26,3 13,2 21,1 100 Sikring ,7 0,3 1,2 3,1 7,0 1,0 1,0 28,7 100 Samlesk./føring 77 64,9 2,6 1,3 14,3 16,9 100 Nettstasjon 61 50,8 4,9 6,6 9,8 14,8 1,6 11,5 100 Avleder 87 49,4 1,1 2,3 21,8 1,1 1,1 23,0 100 Vern 80 10,0 6,3 2,5 8,8 10,0 41,3 1,3 20,0 100 Anleggsdel ikke ident ,1 1,8 0,4 1,2 0,3 0,2 0,2 0,9 62,9 100 Andre anleggsdeler 77 32,5 6,5 1,3 6,5 14,3 10,4 2,6 1,3 24,7 100 Alle anleggdeler ,2 2,0 0,2 3,3 1,8 9,1 1,8 0,2 0,5 32,0 100 Tabellen viser hvordan utløsende årsak fordeler seg på de ulike årsaksgruppene for ulike anleggsdeler. Det er kun tatt med anleggsdeler som har minst 25 registrerte feil totalt. Teknisk utstyr er ofte utløsende årsak for brytere og kabler, mens Omgivelser er den dominerende årsakskategori for de fleste andre anleggsdeler. Vern er ofte utsatt for konstruksjon/montasjefeil. Andre mennesker er relativt ofte årsak til kabelfeil, og dette skyldes i hovedsak graveskader. Personale er årsak til 30,9 % av feil på effektbrytere (9,2 % i 2000). Andelen årsak ikke klarlagt er samtidig redusert fra 53,8 % i 2000 til 18,2 % for effektbrytere i Figur 3.5 Fordeling av utløsende årsak pr anleggsdel. 18 Feil- og avbruddsstatistikk - for 84 % av fordelingsnettet

22 Tabell 3.7 Prosentvis fordeling av feilbeskrivelse pr. anleggsdel Antall Materialtekniske Mekaniske Elektriske Andre Ikke Anleggsdel totalt feil feil feil feil angitt SUM Kraftledning ,7 2,3 83,7 3,5 5,8 100 Fordelingstransf ,4 1,0 89,1 3,8 2,7 100 Kabel ,9 5,7 68,2 2,0 9,2 100 Effektbryter 55 1,8 3,6 45,5 41,8 7,3 100 Lastskillebryter 150 9,3 2,7 61,3 16,0 10,7 100 Skillebryter ,2 4,7 62,2 7,3 5,7 100 Siklastbryter 38 31,6 7,9 42,1 13,2 5,3 100 Sikring 589 3,7 2,4 73,2 11,9 8,8 100 Samlesk./føring 77 14,3 1,3 71,4 5,2 7,8 100 Nettstasjon 61 9,8 4,9 59,0 9,8 16,4 100 Avleder 87 1,1 2,3 88,5 4,6 3,4 100 Vern 80 1,3 1,3 28,8 58,8 10,0 100 Anleggsdel ikke ident ,1 0,0 69,6 4,6 25,7 100 Andre anleggsdeler 77 11,7 6,5 55,8 19,5 6,5 100 Alle anleggdeler ,7 1,9 76,1 5,9 11,4 100 Tabellen viser fordelingen av feilbeskrivelse på ulike anleggsdeler. Kun anleggsdeler med minst 25 registrerte feil totalt er tatt med. Feil- og avbruddsstatistikk - for 84 % av fordelingsnettet 19

23 4. Feil på anleggsdeler, komponenter, typer FASIT Tabell Feil (sum varige og forbigående) på kraftledning som har ført til driftsforstyrrelser Blank Belagt (BLX) Hengeledning Totalt ILE Komponent Antall % Antall % Antall % Antall % MWh % Mast 32 1,1 1 2,1 33 1,1 36,4 1,0 Isolator 284 9,6 3 6, ,5 370,5 10,5 Faseline , ,7 2 66, ,6 2451,9 69,8 Toppline 7 0,2 7 0,2 4,4 0,1 Travers 19 0,6 19 0,6 20,7 0,6 Bendsel 57 1,9 1 2,1 58 1,9 49,7 1,4 Klemme 25 0,8 1 2,1 26 0,9 21,7 0,6 Loop 79 2,7 79 2,6 127,8 3,6 Skjøt 9 0,3 9 0,3 8,3 0,2 Avspenningshylse 1 1 1,2 0,0 Vibrasjonsdemping 0,0 Gnistgap 12 0,4 5 10,4 17 0,6 20,7 0,6 Bardun 5 0,2 5 0,2 3,9 0,1 Forankringsstag 0,0 Fundament 2 0,1 2 0,1 21,7 0,6 Jording 12 0,4 12 0,4 11,7 0,3 Flere komponenter 0,0 Ikke angitt/ukjent ,3 5 10,4 1 33, ,0 361,6 10,3 Sum Feilfrekvens (ant/100 km) 6,7 (5,0) 2,2 (1,7) - ( - ) 6,5 (5,5) Ikke levert energi (%) 98,0 2,0 100 Antall km Feilfrekvens i parantes angir gjennomsnitt for perioden Datagrunnlag: Alle registrerte feil på kraftledning (1-22 kv) der type hendelse er driftsforstyrrelse. Datagrunnlaget er relativt spinkelt for typene belagt (BLX) og hengeledning. Ut fra tallmaterialet som foreligger viser det seg at feilfrekvensen for kraftledning med blank line er markant høyere enn for belagt line. Total feilfrekvens for kraftledning (alle typer) er 6,5 feil/100 km, noe høyere enn i 2000 (5,4 feil/100 km). Dette er høyere enn tidligere år, noe som kan skyldes at everkene er blitt flinkerer til å identifisere anleggsdel kraftledning på forbigående feil. Andelen «Anleggsdel ikke identifisert» er redusert fra 36 % til 27 %. Feilfrekvensen for forbigående feil er sannsynligvis for lav. En del everk har dårlige/manglende rutiner på å føre FASIT-rapport for forbigående feil som medfører innkobling ved hjelp av GIK. Det er grunn til å anta at flesteparten av de feil som er registrert under «anleggsdel ikke identifisert» (se tabell 3.1) egentlig burde vært registrert på kraftledning. Hvis så er tilfelle, skulle feilfrekvensen vært multiplisert med ca 1,6. Feilfrekvens fordelt på landsdeler er vist i Figur 4.2. Som i de foregående årene finner vi den høyeste verdien i Øst-Norge. Datamaterialet viser at Øst-Norge er representert med km kraftledning, Vest-Norge med 9255 km, Midt-Norge med km og Nord-Norge med 9464 km. 20 Feil- og avbruddsstatistikk - for 84 % av fordelingsnettet

24 Figur 4.1 Feilfrekvens for kraftledning Figur 4.2 Feilfrekvens for kraftledninger fordelt på landsdeler (alle feil) Tabell Feil (varige og forbigående) på fordelingstransformator som har ført til driftsforstyrrelser Antall feilrapporter ILE Type transformator Antall % MWh % Olje (eksp. tank) , ,5 Olje (eksp. tank) , ,7 Olje (tett utførelse) 51 4,5 13 2,7 Silikonolje 1 0,1 Tørrisolert 1 0,1 SF6 3 0,3 1 0,2 Ikke angitt/ukjent , ,3 Sum , ,0 Feilfrekvens (ant/100 anl. deler) 1,23 (0,87) Antall fordelingstransformatorer Feilfrekvens i parentes angir veid gjennomsnitt for perioden Datagrunnlaget er her alle registrerte feil på fordelingstransformator (primærspenning 1-22 kv) der type hendelse er driftsforstyrrelse. Vi ser at datagrunnlaget er spinkelt for alle typer unntatt olje (eksp.tank). Den relative andelen av ikke angitt type er svært høy. Riktig avkryssing burde her være enkelt i de aller fleste tilfeller. Total feilfrekvens for fordelingstransformator (alle typer) er 1,23 feil/100 enheter, vesentlig høyere enn gjennomsnittet for perioden (se Figur 4.3). Det er ikke samlet inn grunnlagsdata som er detaljert nok til å beregne feilfrekvens for de enkelte transformatortypene. Feil- og avbruddsstatistikk - for 84 % av fordelingsnettet 21

25 Figur 4.3 Feilfrekvens for fordelingstransformator Figur 4.4 Feilfrekvens for fordelingstransformator fordelt på landsdeler (alle feil) Tabell Feil (sum varige og forbigående) på PEX-kabel som har ført til driftsforstyrrelser Kabel i jord Kabel i vann Kabel i luft Ikke angitt plassering Totalt ILE Komponent Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % MWh % Kabel 62 26, ,1 4 30, , ,8 Skjøt 25 10,8 1 11,1 0, , ,3 Overgangsskjøt 5 2,2 0,0 0,0 5 1,9 13 2,2 Endeavslutning 29 12, ,4 7 53, , ,7 Kabelsko/klemme 1 11,1 1 0,4 Flere komponenter Ikke angitt/ukjent , ,2 2 15, , ,9 Sum , , , , , ,0 Feilfrekvens (ant/100 km) ,0 (2,0) Ikke levert energi (%) 92,8 1,3 3,4 2,6 100,0 Antall km Feilfrekvens i parentes angir gjennomsnitt for perioden Feilfrekvens er stipulert pga mangelfull registrering av kabeltype i mange rapporter. 22 Feil- og avbruddsstatistikk - for 84 % av fordelingsnettet

26 Tabell Feil (sum varige og forbigående) på masse-kabel som har ført til driftsforstyrrelser Kabel i jord Kabel i vann Kabel i luft Ikke angitt plassering Totalt ILE Komponent Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % MWh % Kabel ,8 3 27,3 7 43, , ,5 Skjøt 18 6,0 2 12,5 20 6,0 41 6,6 Overgangsskjøt 23 7,7 23 6, ,5 Endeavslutning 34 11,4 4 36,4 4 80,0 6 37, , ,3 Kabelsko/klemme Flere komponenter Ikke angitt/ukjent ,1 4 36,4 1 20,0 1 6, , ,2 Sum , , , , , Feilfrekvens (ant/100 km) ,2 (3,7) Ikke levert energi (%) 83,4 4,5 2,8 9,4 100,0 Antall km Datagrunnlag: Alle registrerte feil på hhv PEX-kabel og massekabel (1-22 kv) der type hendelse er driftsforstyrrelse. Vi ser at datagrunnlaget er svært spinkelt for plassering i vann og i luft. At nesten alle feil på kabel i luft er på endeavslutningen kan skyldes en misoppfatning om at siden endeavslutningen befinner seg i luft skal kabelens plassering angis som luft. Plasseringen defineres imidlertid av det medium størstedelen av kabelen befinner seg i (f eks vann), og ikke av at feilstedet tilfeldigvis er på en del av kabelen som befinner seg i luft. Som tidligere år er feilfrekvensen for massekabel høyere enn for PEX-kabel (en faktor på 2,1 i 2001, og en faktor på 1,9 for perioden ). Total feilfrekvens for kabel (alle typer) er 2,8 feil/100 km, omtrent som gjennomsnittet for perioden med 2,7 feil/100 km (se Figur 4.5). Feilfrekvensen for kabel har hatt en klart synkende tendens de foregående 10 årene men har nå steget litt igjen. Figur 4.5 Feilfrekvens for kabel (alle typer) Figur 4.6 Feilfrekvens for kabel (alle typer) fordelt på landsdeler (sum varige og forbigående feil) Feil- og avbruddsstatistikk - for 84 % av fordelingsnettet 23

27 Tabell Feil (varige og forbigående) på effektbryter som har ført til driftsforstyrrelser Oljefattig Trykkluft SF6 SF6-Isolert Vakuum Ikke angitt type Totalt ILE Komponent Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % MWh % Isolasjon mot jord 1 50,0 1 2,2 2 3,6 7 8,3 Jording 1 50,0 1 1,8 0,1 Spenningspåkjent del 1 50,0 1 50,0 1 2,2 3 5,5 Drivmekanisme 1 50,0 1 2,2 2 3,6 4 4,2 Stativ Fundament Flere komponenter Ikke angitt/ukjent 2 100,0 1 50,0 1 50,0 1 50, , , ,4 Sum 2 100, , ,0 2,0 100, , , , ,0 Feilfrekvens (ant/100 anl.deler) ,36 (0,49) Ikke levert energi (%) 2,0 0,3 2,4 3,9 6,9 84,5 100,0 Antall effektbrytere Datagrunnlag: Alle registrerte feil på effektbryter (1-22 kv) der type hendelse er driftsforstyrrelse. Det er registrert relativt få feil for denne anleggsdelen, og det er i tillegg fortsatt svært mangelfull registrering av type og komponent. Total feilfrekvens for effektbryter (alle typer) er 0,36 feil/100 enheter, godt under gjennomsnittet for perioden (0,49). Tabell Feil på lastskillebryter, skillebryter og siklastbryter som har ført til driftsforstyrrelser Lastskillebryter Skillebryter Siklastbryter ILE Komponent Antall % Antall % Antall % MWh % Isolasjon mot jord 18 12, ,3 8 21, ,0 Jording 2 1,3 1 0,5 1 2,6 Spenningspåkjent del 16 10, ,9 7 18, ,6 Drivmekanisme 5 3,3 1 0,5 1 2,6 3 0,7 Stativ 1 0,7 2 5,3 2 0,4 Fundament Flere komponenter Ikke angitt/ukjent , , , ,2 Sum , , , ,0 Feilfrekvens (ant/100 anl.deler) 0,18 (0,18) Antall brytere (sum alle 3 typer): Datagrunnlag: Alle registrerte feil på lastskillebryter, skillebryter og siklastbryter (1-22 kv) der type feil er driftsforstyrrelse. Som tidligere nevnt har vi valgt å slå sammen disse brytertypene ved beregning av feilfrekvens. Total feilfrekvens for disse brytertypene er 0,18 feil/100 enheter, det samme som gjennomsnittet for perioden Feil- og avbruddsstatistikk - for 84 % av fordelingsnettet

28 5. Grunnlagsdata 5.1 Deltakende everk med grunnlagsdata Everk Landsdel Levert energi eget nett [GWh] Sluttbrukere [antall] Grunnlagsdata fra [år] Effektbryter [antall] Andre brytere [antall] Fordelingstransformator [antall] Kabel jord Kabel [km] Kabel vann PEX Masse Kraftledning [km] Blank BLX Agder Energi_KEV Vest Agder Energi_VAE Vest Agder Energi_AAE Øst Bindal Kraftlag Midt BKK Nett Vest Bodø Energi Nord Buskerud Kraftnett Øst Bø & Sauherad Energi Øst Eid Energi Vest Eidsiva Energi_HEAS Øst Evenes Kraftforsyning Nord Fauske Lysverk Nord Firdakraft Vest Fitjar Kraftlag Vest Fjelberg Kraftlag Vest Forsand Elverk Vest FosenKraft Midt Fredrikstad Energiverk Øst Fusa Kraftlag Vest Gauldal Energi Midt Gudbrandsdal Energi Øst Hadeland Energiverk Øst Hallingdal Kraftnett Øst Hammerfest Elverk Nett Nord Haugaland Kraft Vest Helgeland Kraftlag Nord Hemne Kraftlag Midt Hemsedal Energi Øst Hurum Energiverk Øst Høland og Setskog Øst Hålogaland Nord Istad kraft Midt Kragerø Øst Kvinnherad Energi Vest Lier Everk Øst Lofotkraft Nord Lyse Nett Vest Malvik Midt Meløy Energi Nord Midt-Nett Buskerud Øst Mjøsnett Øst Narvik Energi Nord Nesset Kraft Midt Nome Energi Øst Nordmøre Energiverk Midt Nord-Trøndelag Elverk Midt Nordvest Nett_Vestnes Midt Nord-Østerdal Øst Odda Energi Vest Oppdal Everk Midt forts. neste side Feil- og avbruddsstatistikk - for 84 % av fordelingsnettet 25

Publikasjon nr.: 157-2003. FASIT - 2002 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv

Publikasjon nr.: 157-2003. FASIT - 2002 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv Publikasjon nr.: 157-2003 FASIT - 2002 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv Publikasjon nr.: 157-2003 FASIT - 2002 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv ISBN 82-436-0497-9

Detaljer

Publikasjon nr.: 219-2006. FASIT - 2004 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv

Publikasjon nr.: 219-2006. FASIT - 2004 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv Publikasjon nr.: 219-2006 FASIT - 2004 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv Publikasjon nr.: 219-2006 FASIT - 2004 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv ISBN 82-436-0554-1

Detaljer

Planlagte utkoplinger. 0,1 Driftsforstyrrelser

Planlagte utkoplinger. 0,1 Driftsforstyrrelser Publikasjon nr: 5-21 FASIT - 2 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom 22 kv Feil- og avbruddsstatistikk - for 8 % av fordelingsnettet 31 Det er utgitt feilstatistikker fra 1989 Enfo Publikasjon

Detaljer

GJELDER. GÅR TIL EBL Kompetanse AS ELEKTRONISK ARKIVKODE FORFATTERE(E) DATO. 12X30702 olve.mogstad@sintef.no 29 AVDELING BESØKSADRESSE LOKAL TELEFAKS

GJELDER. GÅR TIL EBL Kompetanse AS ELEKTRONISK ARKIVKODE FORFATTERE(E) DATO. 12X30702 olve.mogstad@sintef.no 29 AVDELING BESØKSADRESSE LOKAL TELEFAKS GJELDER ARBEIDSNOTAT SINTEF Energiforskning AS Postadresse: 7465 Trondheim Resepsjon: Sem Sælands vei 11 Telefon: 73 59 72 00 Telefaks: 73 59 72 50 FASIT 2003 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett

Detaljer

GÅR TIL Statnett ELEKTRONISK ARKIVKODE FORFATTERE(E) DATO 12X

GÅR TIL Statnett ELEKTRONISK ARKIVKODE FORFATTERE(E) DATO 12X GJELDER ARBEIDSNOTAT SINTEF Energiforskning AS Postadresse: 7465 Trondheim Resepsjon: Sem Sælands vei 11 Telefon: 73 59 72 00 Telefaks: 73 59 72 50 FASIT 2006 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett

Detaljer

Innholdsfortegnelse Forord...3

Innholdsfortegnelse Forord...3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Forord...3 Sammendrag...4 1 Innledning...5 2 Driftsforstyrrelser...6 2.1 driftsforstyrrelser og ikke levert energi (ILE)... 6 2.2 driftsforstyrrelser og tapt vann...

Detaljer

FASIT Publikasjon nr: Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom. 22 kv

FASIT Publikasjon nr: Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom. 22 kv Publikasjon nr: 469-2000 FASIT - 1999 Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom. 22 kv Feil- og avbruddsstatistikk - for 70 % av fordelingsnettet 31 Det er utgitt feilstatistikker fra 1989 Enfo

Detaljer

Driftsforstyrrelser og feil i 33-420 kv-nettet

Driftsforstyrrelser og feil i 33-420 kv-nettet Årsstatistikk 215 Driftsforstyrrelser og feil i 33-42 kv-nettet Innholdsfortegnelse Forord... 1 Sammendrag... 2 1. Innledning... 3 2. Driftsforstyrrelser... 4 Antall driftsforstyrrelser og Ikke levert

Detaljer

Driftsforstyrrelser og feil i det norske distribusjonsnettet 1-22 kv

Driftsforstyrrelser og feil i det norske distribusjonsnettet 1-22 kv Årsstatistikk 2013 Driftsforstyrrelser og feil i det norske distribusjonsnettet 1-22 kv Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Hendelser, driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger

Detaljer

1 2 3 4 5 Det var 989 registrerte driftsforstyrrelser på disse spenningsnivåene i 2013 som er en økning på 60 % i forhold til 2012. Samlet medførte dette ikke levert energi (ILE) på 12600 MWh. 2013 var

Detaljer

Innholdsfortegnelse Forord...3

Innholdsfortegnelse Forord...3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Forord...3 Sammendrag...4 1 Innledning...5 2 Driftsforstyrrelser...6 2.1 driftsforstyrrelser og ikke levert energi (ILE)... 6 2.2 driftsforstyrrelser og tapt vann...

Detaljer

Avbruddsstatistikk 2012

Avbruddsstatistikk 2012 Avbruddsstatistikk 2012 Camilla Aabakken Seksjon for regulering av nettjenester Elmarkedstilsynet Agenda NVEs rolle i avbruddsrapportering Gjennomgang av statistikken t.o.m. 2012 Ikke levert energi (ILE)

Detaljer

Prinsipper for registrering i FASIT-skjema

Prinsipper for registrering i FASIT-skjema Prinsipper for registrering i FASIT-skjema Jørn Heggset SINTEF Energiforskning jorn.heggset@sintef.no FASIT-kurs 3. februar 2009 SINTEF Energiforskning AS 1 Innhold Nasjonal organisering Definisjoner Smakebiter

Detaljer

Driftsforstyrrelser, feil og planlagte utkoplinger i 1-22 kv-nettet

Driftsforstyrrelser, feil og planlagte utkoplinger i 1-22 kv-nettet Årsstatistikk 216 Driftsforstyrrelser, feil og planlagte utkoplinger i 1-22 kv-nettet Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Driftsforstyrrelser og planlagte utkoplinger... 5 2.1 Antall

Detaljer

Driftsforstyrrelser og feil i det norske distribusjonsnettet 1-22 kv

Driftsforstyrrelser og feil i det norske distribusjonsnettet 1-22 kv Årsstatistikk 2012 Driftsforstyrrelser og feil i det norske distribusjonsnettet 1-22 kv Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Hendelser, driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger

Detaljer

FASIT EKSEMPELSAMLING. FASITS ABC PUBLIKASJONSNR.: 384-2014

FASIT EKSEMPELSAMLING. FASITS ABC PUBLIKASJONSNR.: 384-2014 FASIT EKSEMPELSAMLING. FASITS ABC PUBLIKASJONSNR.: 384-2014 Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO Telefon: 23 08 89 00 Telefaks:

Detaljer

Avbruddsstatistikk 2013

Avbruddsstatistikk 2013 Avbruddsstatistikk 2013 Astrid Ånestad Seksjon for regulering av nettjenester Elmarkedstilsynet Agenda NVEs rolle i avbruddsrapportering Hendelser i 2013 som har påvirker statistikken Gjennomgang av statistikk

Detaljer

Driftsforstyrrelser, feil og planlagte utkoplinger i 1-22 kv-nettet

Driftsforstyrrelser, feil og planlagte utkoplinger i 1-22 kv-nettet Årsstatistikk 215 Driftsforstyrrelser, feil og planlagte utkoplinger i 1-22 kv-nettet Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Driftsforstyrrelser og planlagte utkoplinger... 5 2.1 Antall

Detaljer

Driftsforstyrrelser, feil og planlagte utkoplinger i 1-22 kv-nettet

Driftsforstyrrelser, feil og planlagte utkoplinger i 1-22 kv-nettet Årsstatistikk 2014 Driftsforstyrrelser, feil og planlagte utkoplinger i 1-22 kv-nettet Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Driftsforstyrrelser og planlagte utkoplinger... 5 2.1 Antall

Detaljer

Nordiskt förslag på standardisering av drifthändelsestatistik

Nordiskt förslag på standardisering av drifthändelsestatistik Nordiskt förslag på standardisering av drifthändelsestatistik Jørn Heggset, SINTEF Energiforskning AS www.energy.sintef.no/prosjekt/opal Arbeidsgruppe 1 under OPAL Olve Mogstad, SINTEF Energiforskning

Detaljer

Innholdsfortegnelse Forord...3

Innholdsfortegnelse Forord...3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Forord...3 Sammendrag...4 1 Innledning...5 2 Driftsforstyrrelser...6 2.1 driftsforstyrrelser og ikke levert energi (ILE)... 6 2.2 driftsforstyrrelser og tapt vann...

Detaljer

Årsstatistikk Feil og avbrudd i 1-22 kv nettet. 1 Innhold

Årsstatistikk Feil og avbrudd i 1-22 kv nettet. 1 Innhold Årsstatistikk 2008 Feil og avbrudd i 1-22 kv nettet 1 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Hendelser, driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger med ILE... 5 2.1 Antall hendelser

Detaljer

Feil- og avbruddsrapporteringen for 2008

Feil- og avbruddsrapporteringen for 2008 Feil- og avbruddsrapporteringen for 2008 Jørn Heggset SINTEF Energiforskning jorn.heggset@sintef.no FASIT-dagene 2009, 4. februar 2009 SINTEF Energiforskning AS 1 Rapportering innen 1. mars 2009 Til NVE

Detaljer

Avbruddsstatistikk og tilsynsvirksomhet

Avbruddsstatistikk og tilsynsvirksomhet Spenning [V] Avbruddsstatistikk og tilsynsvirksomhet FASITdagen 2009 Gardermoen 4. februar Hege Sveaas Fadum senioringeniør, Energiavdelingen, Nettseksjonen E-post: hsf@nve.no Telefon: 22 95 98 43 250

Detaljer

Innholdsfortegnelse Forord...3

Innholdsfortegnelse Forord...3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Forord...3 Sammendrag...4 1 Innledning...5 2 Driftsforstyrrelser...6 2.1 driftsforstyrrelser og ikke levert energi (ILE)... 6 2.2 driftsforstyrrelser og tapt vann...

Detaljer

Avbruddsstatistikk 2004

Avbruddsstatistikk 2004 Avbruddsstatistikk 2004 Amir Messiha 9 2005 R A P P O R T Avbruddsstatistikk 2004 Statistikk over avbrudd i leveringen av elektrisk energi til sluttbrukere i Norge Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Sammendrag Innledning Driftsforstyrrelser...6

Sammendrag Innledning Driftsforstyrrelser...6 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Forord...3 Sammendrag...4 1 Innledning...5 2 Driftsforstyrrelser...6 2.1 driftsforstyrrelser og ikke levert energi... 6 2.2 driftsforstyrrelser og tapt vann... 8

Detaljer

Avbruddsstatistikk 2003

Avbruddsstatistikk 2003 Avbruddsstatistikk 2003 Amir Messiha 6 2004 R A P P O R T Avbruddsstatistikk 2003 Statistikk over avbrudd i leveringen av elektrisk energi til sluttbrukere i Norge Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Prinsipper for registrering i FASIT-skjema

Prinsipper for registrering i FASIT-skjema Prinsipper for registrering i FASIT-skjema Jørn Heggset SINTEF Energi AS jorn.heggset@sintef.no FASIT-kurs 8. desember 2010 SINTEF Energi AS 1 Innhold Nasjonal organisering Definisjoner Nye krav fra 2011

Detaljer

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet Årsstatistikk 2006 Driftsforstyrrelser og feil i 33-420 kv nettet 1 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Driftsforstyrrelser... 5 2.1 Antall driftsforstyrrelser... 5 2.2 Antall driftsforstyrrelser

Detaljer

Driftsforstyrrelser og feil i det norske distribusjonsnettet 1-22 kv

Driftsforstyrrelser og feil i det norske distribusjonsnettet 1-22 kv Årsstatistikk 2010 Driftsforstyrrelser og feil i det norske distribusjonsnettet 1-22 kv 1 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Hendelser, driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger

Detaljer

Registreringsprinsipper i FASIT. Jørn Heggset FASIT for produksjonsanlegg,

Registreringsprinsipper i FASIT. Jørn Heggset FASIT for produksjonsanlegg, Registreringsprinsipper i FASIT Jørn Heggset FASIT for produksjonsanlegg, 10.12.2014 Feil- og avbruddsrapportering - Roller Referansegruppe for feil og avbrudd Rådgivende organ for registrering, rapportering

Detaljer

Neste generasjon FASIT Registreringsprinsipper FASIT-dagene 2016 Gardermoen,

Neste generasjon FASIT Registreringsprinsipper FASIT-dagene 2016 Gardermoen, Neste generasjon FASIT Registreringsprinsipper FASIT-dagene 2016 Gardermoen, 2016-11-24 Arnt Ove Eggen arnt.o.eggen@sintef.no +47 926 18 730 Beskrivelse 2 Bruker skal gi en kort beskrivelse/oppsummering

Detaljer

FEIL- OG AVBRUDDSSTATISTIKK I LAVSPENTNETT

FEIL- OG AVBRUDDSSTATISTIKK I LAVSPENTNETT FEIL- OG AVBRUDDSSTATISTIKK I LAVSPENTNETT NEKs Elsikkerhetskonferanse 21.-22.november Bjørn Tore Hjartsjø Fagsjef Drift- og feilanalyse Skagerak Nett AS Innledning Kort om Skagerak Nett Hva finnes av

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet Årsstatistikk 2009 Driftsforstyrrelser og feil i 33-420 kv nettet 1 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Driftsforstyrrelser... 5 2.1 Antall driftsforstyrrelser... 5 2.2 Antall driftsforstyrrelser

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Vedtak - Installasjon av AMS hos sluttbruker og fritak fra krav til registrering og rapportering av avbrudd

Vedtak - Installasjon av AMS hos sluttbruker og fritak fra krav til registrering og rapportering av avbrudd Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 07.01.2015 Vår ref.: 201403051-3 Arkiv: 634

Detaljer

Individuelle KILE-avtaler. Ketil Sagen, Energi Akademiet

Individuelle KILE-avtaler. Ketil Sagen, Energi Akademiet Individuelle KILE-avtaler Ketil Sagen, Energi Akademiet Innhold Hvorfor individuelle KILE-avtaler? Rammeverk Datafangst og databearbeiding Registrering av avbruddskostnad Hva bør en individuelle avtale

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

KILE. Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi

KILE. Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi KILE Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi Gerd H Kjølle, SINTEF Energiforskning gerd.kjolle@sintef.no SINTEF Energiforskning AS 1 KILE-presentasjon Hvorfor KILE? Totale kostnader (KILE

Detaljer

NTE Nett er det 7 største nettselskapet i landet. NTE har et km langt høy- og lavspenningsnett. Tilsvarer jordas diameter

NTE Nett er det 7 største nettselskapet i landet. NTE har et km langt høy- og lavspenningsnett. Tilsvarer jordas diameter NTE Nett er det 7 største nettselskapet i landet NTE har et 13 000km langt høy- og lavspenningsnett. Tilsvarer jordas diameter 99,99 % oppetid i nettet Resultat etter skatt 88 mill kr. Investering i 2010

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Utvalt avbrotsdata 2010

Utvalt avbrotsdata 2010 Utvalt avbrotsdata 2010 Innhald: Standardiserte indikatorar for leveringspålitelegheit (kortvarige og langvarige avbrot) Nøkkeltall på landsnivå (kortvarige og langvarige avbrot) Nøkkeltall fylkesvis (kortvarige

Detaljer

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet Årsstatistikk 2011 Driftsforstyrrelser og feil i 33-420 kv nettet 1 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Driftsforstyrrelser... 5 2.1 Antall driftsforstyrrelser... 5 2.2 Antall driftsforstyrrelser

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

FASIT dagene 2008. Ny KILE ordning konsekvenser for FASIT. Helge Seljeseth / helge.seljeseth@sintef.no. www.energy.sintef.no

FASIT dagene 2008. Ny KILE ordning konsekvenser for FASIT. Helge Seljeseth / helge.seljeseth@sintef.no. www.energy.sintef.no FASIT dagene 2008 Ny KILE ordning konsekvenser for FASIT Helge Seljeseth / helge.seljeseth@sintef.no Leveringskvalitet Spenningskvalitet FASIT www.energy.sintef.no 1 Ny beregningsmåte for KILE-kostnader

Detaljer

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2003

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2003 Yngleregistreringer av jerv i Norge i 3 Henrik Brøseth Roy Andersen Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport 1 På landsbasis har det i år blitt dokumentert eller antatt 7 ynglinger

Detaljer

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet Årsstatistikk 2010 Driftsforstyrrelser og feil i 33-420 kv nettet 1 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Driftsforstyrrelser... 5 2.1 Antall driftsforstyrrelser... 5 2.2 Antall driftsforstyrrelser

Detaljer

BKK Nett AS firmapost@bkk.no www.bkk.no

BKK Nett AS firmapost@bkk.no www.bkk.no Firma E-post Hjemmeside Agder Energi Nett AS nett@ae.no www.aenett.no Alta Kraftlag AL firmapost@altakraftlag.fm.no www.altakraftlag.no/ Andøy Energi AS firmapost@andoy-energi.no Arna Kraftselskap AS favgruppen@fav.no

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Feilanalyse. Forskriftskrav Retningslinjer kv Retningslinjer 1-22 kv Eksempler fra distribusjonsnett

Feilanalyse. Forskriftskrav Retningslinjer kv Retningslinjer 1-22 kv Eksempler fra distribusjonsnett Feilanalyse Forskriftskrav Retningslinjer 33-420 kv Retningslinjer 1-22 kv Eksempler fra distribusjonsnett Helge Seljeseth / helge.seljeseth@sintef.no Leveringskvalitet Spenningskvalitet FASIT www.energy.sintef.no

Detaljer

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte.

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord Saksbehandler/innvalgsnr: Liv Marie Nygaard - 22073742 Vår dato: 27.06.2012 Vår

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

NORDISK STANDARDISERING AV FEILSTATISTIKK. Olve Mogstad og Jørn Heggset, SINTEF Energiforskning Sven Jansson, Elforsk

NORDISK STANDARDISERING AV FEILSTATISTIKK. Olve Mogstad og Jørn Heggset, SINTEF Energiforskning Sven Jansson, Elforsk NORDISK STANDARDISERING AV FEILSTATISTIKK Olve Mogstad og Jørn Heggset, SINTEF Energiforskning Sven Jansson, Elforsk Sammendrag: Registrering av og avbrudd i kraftsystemet i de nordiske land er ikke etablert

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet Årsstatistikk 2013 Driftsforstyrrelser og feil i 33-420 kv nettet Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Driftsforstyrrelser... 5 2.1 Antall driftsforstyrrelser og Ikke levert energi

Detaljer

Nytteverdier av vedlikehold og fornyelse og hvordan de kan beskrives

Nytteverdier av vedlikehold og fornyelse og hvordan de kan beskrives EBL temamøte: Innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett Trondheim, 19. mars 2009 Nytteverdier av vedlikehold og fornyelse og hvordan de kan beskrives Eivind Solvang Innhold Nytteverdier

Detaljer

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet

Driftsforstyrrelser og feil i kv nettet Årsstatistikk 2012 Driftsforstyrrelser og feil i 33-420 kv nettet 1 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Driftsforstyrrelser... 5 2.1 Antall driftsforstyrrelser og Ikke levert energi

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.1 mar.1 mai.1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte.

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord, Bodil Rønning Dreyer, Jane Bordal Trafikksikkerhetsseksjonen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Avbruddsstatistikk Amir Messiha (red.)

Avbruddsstatistikk Amir Messiha (red.) Avbruddsstatistikk 2005 Amir Messiha (red.) 4 2006 R A P P O R T Avbruddsstatistikk 2005 Norges vassdrags- og energidirektorat 2006 Rapport nr 4-2006 Avbruddsstatistikk 2005 Utgitt av: Redaktør: Forfatter:

Detaljer

juli Vegtrafikkindeksen

juli Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen juli Vegtrafikkindeksen juli 2008 Det var 0,3 mindre trafikk i juli 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,2. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

Avbruddsstatistikk 2015

Avbruddsstatistikk 2015 Avbruddsstatistikk 2015 Håvard Hansen Seksjon for regulering av nettjenester Elmarkedstilsynet Agenda NVEs rolle i avbruddsrapporteringen Hendelser som har påvirket statistikken Gjennomgang av statistikken

Detaljer

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 3. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 3. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Avbruddsstatistikk 2007

Avbruddsstatistikk 2007 Avbruddsstatistikk 2007 Hege Sveaas Fadum (red.) 14 2008 R A P P O R T Avbruddsstatistikk 2007 2008 ii Rapport nr 14-2008 Avbruddsstatistikk 2007 Utgitt av: Redaktør: Forfatter: Hege Sveaas Fadum Hege

Detaljer

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening HUBRO Statusen i Sør-Trøndelag Paul Shimmings Norsk Ornitologisk Forening Osen Antall kjente lokaliteter = 6 Antall sjekket i prosjektperioden = 5 Antall sjekket lokalitet med aktivitet i minst én

Detaljer

Kobling av feil og anleggsdel - hvordan få til dette i praksis uten at nye komponenter blir heftet med gamle feil?

Kobling av feil og anleggsdel - hvordan få til dette i praksis uten at nye komponenter blir heftet med gamle feil? Trygger hverdagen. Investerer i framtiden Kobling av feil og anleggsdel - hvordan få til dette i praksis uten at nye komponenter blir heftet med gamle feil? Lofotkraft 2 Når har dette betydning? Transformatorskifte.

Detaljer

Relevante forskriftskrav for 2007 og 2008

Relevante forskriftskrav for 2007 og 2008 Relevante forskriftskrav for 2007 og 2008 FASIT dagene 2008 Gardermoen 5. og 6. februar Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen E-post: kab@nve.no Telefon: 22959457 Spenning [V] 250 200 150 100 50

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Inntektsrammereguleringen FASIT dagene 2008 5. februar 2008 Stig Olav Wiull rådgiver Seksjon for økonomisk regulering Innhold Hovedtrekkene i inntektsrammereguleringen

Detaljer

Videreutvikling av KILE-ordningen

Videreutvikling av KILE-ordningen Videreutvikling av KILE-ordningen EBLs næringspolitiske verksted om nettregulering 15. mai 2007 Siri Steinnes, shst@nve.no Seksjon for økonomisk regulering, NVE Plan for innlegget Utviklingen av regulering

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen mars 2008 Det var 5,2 mindre trafikk i mars 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,3. Det var 4,3 mindre trafikk med lette

Detaljer

september Vegtrafikkindeksen

september Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen september Vegtrafikkindeksen september 2008 Det var 2,4 meir trafikk i september 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,1 meir trafikk

Detaljer

FASIT som element i utvikling av vedlikeholdsstrategier

FASIT som element i utvikling av vedlikeholdsstrategier FASIT som element i utvikling av vedlikeholdsstrategier Jørn Heggset SINTEF Energiforskning jorn.heggset@sintef.no SINTEF Energiforskning AS 1 Prinsipper fra Vedlikeholdsstrategien (eksempel fra SANG)

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen mars 2009 Vegtrafikkindeksen mars 2009 Det var 5,6 meir trafikk i mars 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,0. Det var 5,4 meir trafikk med lette

Detaljer

Nordisk harmonisering av feil- og avbruddsdata

Nordisk harmonisering av feil- og avbruddsdata Nordisk harmonisering av feil- og avbruddsdata Jørn Heggset, Nationell och nordisk drifthändelsestatistik 12 oktober 2004 i Stockholm, Royal Viking Hotell www.energy.sintef.no/prosjekt/opal 1 Arbeidsgruppe

Detaljer

Status Referansegruppe for feil og avbrudd. Aktiviteter 2012 Planer 2013

Status Referansegruppe for feil og avbrudd. Aktiviteter 2012 Planer 2013 Status Referansegruppe for feil og avbrudd Aktiviteter 2012 Planer 2013 Fasitdagene 27-28. November 2012 Mandat Rådgivende organ for registrering og bruk av feil- og avbruddsdata Koordinering av den faglige

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006 REFERANSEGRUPPE FOR FEIL OG AVBRUDD

ÅRSRAPPORT 2006 REFERANSEGRUPPE FOR FEIL OG AVBRUDD ÅRSRAPPORT 2006 REFERANSEGRUPPE FOR FEIL OG AVBRUDD I hht mandat for referansegruppe feil og avbrudd vedtatt som 2 i samarbeidsavtale mellom NVE, Statnett SF og EBL Kompetanse AS av x.x.2006 skal det utarbeides

Detaljer

Driftsforstyrrelser og feil i kv-nettet

Driftsforstyrrelser og feil i kv-nettet Årsstatistikk 2014 Driftsforstyrrelser og feil i 33-420 kv-nettet Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Driftsforstyrrelser... 5 2.1 Antall driftsforstyrrelser og Ikke levert energi

Detaljer

nina minirapport 077

nina minirapport 077 77 Yngleregistreringer av jerv i Norge i 24 Henrik Brøseth Roy Andersen Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding til oppdragsgiver enn det som dekkes

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. november

Vegtrafikkindeksen. november Vegtrafikkindeksen 2010 november Vegtrafikkindeksen november 2010 Det var 2,4 meir trafikk i november 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 2,2 trafikkauke

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. oktober

Vegtrafikkindeksen. oktober Vegtrafikkindeksen 2011 oktober Vegtrafikkindeksen oktober 2011 Det var 1,6 meir trafikk i oktober 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,1. Det var 1,3 meir trafikk

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. april

Vegtrafikkindeksen. april Vegtrafikkindeksen 2011 april Vegtrafikkindeksen april 2011 Det var 0,3 meir trafikk i april 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 0,5 trafikkauke med lette

Detaljer

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 1. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 1. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 4. kvartal MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 4. kvartal - Årssammendrag Statens

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen mai 2008 Det var 1,7 meir trafikk i mai 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 1,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. juli

Vegtrafikkindeksen. juli Vegtrafikkindeksen 2010 juli Vegtrafikkindeksen juli 2010 Det var 0,2 mindre trafikk i juli 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar Vegtrafikkindeksen januar 2008 Det var 3,4 meir trafikk i januar 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,2 meir trafikk med lette

Detaljer

Informasjon fra Referansegruppe for feil og avbrudd. Jørn Heggset, Statnett FASIT-dagene 2017 Gardermoen, november 2017

Informasjon fra Referansegruppe for feil og avbrudd. Jørn Heggset, Statnett FASIT-dagene 2017 Gardermoen, november 2017 Informasjon fra Referansegruppe for feil og avbrudd Jørn Heggset, Statnett FASIT-dagene 2017 Gardermoen, 29-30 november 2017 Hvem er vi? Jørn Heggset Statnett SF (leder) Camilla Aabakken NVE (sekretær)

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. årsindeks

Vegtrafikkindeksen. årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 Det var 1,1 meir trafikk i 2010 enn i 2009. Trafikkveksten i 2010 var for lette kjøretøy og 1,9 for tunge kjøretøy. Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen

Detaljer

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte.

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Bodil Rønning Dreyer, Jane Bordal, Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord Trafikksikkerhetsseksjonen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Minoritetsrådgivere ved utvalgte ungdomsskoler og videregående skoler (MR)

Minoritetsrådgivere ved utvalgte ungdomsskoler og videregående skoler (MR) 2014 Forebyggingsseksjonens oversikt over henvendelser til minoritetsrådgivere, integreringsrådgivere, Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og regionale koordinatorer. NB: Når du leser tallene, vær oppmerksom

Detaljer