UNIRAND AS Org

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIRAND AS Org. 985 163 049"

Transkript

1 K O N S E R N R E G N S K A P UNIRAND AS Org Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 5: Kontantstrøm Side 6: Prinsippnote Side 8: Noter

2 Konsernregnskap UniRand Resultat Note Tilskudd fra departement og statlig etater Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet Salgsinntekter Salg av eiendom, maskiner og utstyr mv Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt ( ) ( ) Lønnskostnader 2 ( ) ( ) Varekostnader ( ) ( ) ( ) ( ) Andre driftskostnader 3,4 ( ) ( ) Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 4 ( ) ( ) Nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler ( ) ( ) Sum driftskostnad ( ) ( ) Driftsresultat Finansinntekter 5, Finanskostnader 5,6 (32 609) (11 505) Sum finansposter Ordinært resultat før skattekostnad (58 111) (84 074) Skatt på ordinært resultat 7 (58 111) (84 074) Årsresultat Herav minoritetens andel av resultat Herav majoritetens andel av resultat Disponeringer Fremføring av udekket tap Overføringer annen egenkapital Sum overføringer

3 Konsernregnskap UniRand Balanse Note EIENDELER A. Anleggsmidler I. Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter Utsatt skattefordel Goodwill II. Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner, anlegg og lignende Transportmidler og lignende Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende III. Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 8 Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner, depositum og andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler B. Omløpsmidler I. Varer Varebeholdninger II. Fordringer Kundefordringer Kundefordringer konsern Påløpt inntekt Andre kortsiktige fordringer III. Investeringer Markedsbaserte aksjer og obligasjoner Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Andre finansielle instrumenter IV. Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

4 Konsernregnskap UniRand Balanse Note EGENKAPITAL OG GJELD C. Egenkapital I. Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Minoritetsinteresser Sum innskutt egenkapital II. Opptjent egenkapital Bundet egenkapital Fond Årets resultat overført annen egenkapital ( ) ( ) Annen opptjent egenkapital Årets resultat overført minoritetsinteresser Minoritetsinteresser (57 378) ( ) Sum opptjent egenkapital Sum innskutt og opptjent egenkapital D. Gjeld I. Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelse II. Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner III. Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Leverandørgjeld konsern Skyldige skattetrekk Betalbar skatt Andre skyldige offentlige trekk Skyldige offentlige avgifter Avsatte feriepenger Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, Benedicte Rustad Lisbeth Dyrberg Asbjørn Rødseth Erik Gulbrandsen Styrets leder Styremedlem Styremedlem Adm. direktør

5 Konsernregnskap UniRand Kontantstrømoppstilling Driftsresultat Periodens betalte skatter Ordinære avskrivninger Kostnadsføring av driftsmidler Endring markedsverdi finansielle omløpsmidler Endring i beholdninger (65 576) ( ) Endring i kundefordringer (21) Endring i leverandørgjeld ( ) Endring i pensjonsavsetninger (77 046) Endring i andre tidsavgrensningsposter (A) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (54 060) (Investering) / salg av aksjer / obligasjoner (6 000) Endring i depositum og andre langsiktige fordringer Investeringer i varige driftsmidler ( ) ( ) Kostnadsføring av driftsmidler (B) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) Endring ikke inntektsført bevilgning Netto finansinntekt / (-kostnad) (C) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Sum ekstraordinære poster (D) Netto kontantstrøm andre endringer (E) Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende (A-B+/-C+/-D) (F) Beh. av bankinnskudd, kontanter og lignende ved periodens beg Beh. av bankinnsk., kont. og lign. ved per. slutt (F+/-E) Spesifikasjon av kontantbeholdningen ved periodens slutt: Bankinnskudd Skattetrekksinnskudd og lignende Håndkasser og andre kontantbeholdninger Sum bankinnskudd og kontanter

6 Regnskapsprinsipper UniRand AS har forretningskontor i Oslo og heleid av Universitetet i Oslo. Det utarbeides konsernregnskap for UniRand AS, samt datterselskapene Norsk senter for studier av problematferd AS (Atferdssenteret AS), Norsk kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS (NKVTS AS), DigForsk AS og Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS (NIOM AS). Alle interne forhold konsernselskapene imellom er eliminert. Aksjer og eiendeler knyttet til de ovennevnte virksomhetene er eliminert i konsernregnskapet. Konsernregnskapet utleveres ved selskapets forretningskontor i Oslo. Anvendt regnskapsprinsipp Regnskapene til UniRand er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk og bygger på transaksjons-, opptjenings-, sammenstillings-, forsiktighets- og kongruensprinsippet. Ved usikkerhet anvendes beste estimat. Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn. Inntektsføring UniRand resultatfører inntekt når den er opptjent (Opptjeningsprinsippet), jf. Regnskapsloven $ 4-1 første ledd nr 2. I tillegg til enkelte unntak fra opptjeningsprinsippet som følger direkte av regnskapsloven, kan små foretak gjøre unntak fra hovedregelen når NRS 8 åpner for det. Offentlige tilskudd Datterselskapene til UniRand mottar offentlig tilskudd til drift. Mottatte tilskudd periodiseres sammen med de kostnader tilskuddet er ment å dekke. Det knytter seg tilbakebetalingsforpliktelser på ubenyttede prosjektmidler. Kostnader Kostnader er resultatført i den perioden den er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse. Avgrensningen for en periodisering av kostnader er praktisert til mottakstidspunktet av varen og tjenesten. Prosjekter er behandlet etter metoden løpende avregning uten fortjeneste. Denne metoden tilsier at påløpte kostnader tilsvarer fremdriften i prosjektene. Skatter Skattekostnaden knyttes til det regnskapsmessige resultatet i UniRand og består av summen av betalbare skatter og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen er beregnet med nominell skattesats på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Datterselskapene er på bakgrunn av skatteloven 2-32 (1) fritatt fra alminnelig skatteplikt da selskapene ikke har erverv til formål. Skattekostnaden er på dette grunnlag satt til 0 i regnskapet og betalbar skatt og utsatt skatt er ikke beregnet. Varige driftsmidler Investeringer og påkostninger i eiendom, bygg og utstyr som har en kostpris som overstiger kroner og har en økonomisk levetid på over tre år balanseføres og avskrives over driftsmiddelets levetid. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, blir det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Aksjer og andre finansielle eiendeler Aksjer og andre finansielle eiendeler balanseføres i utgangspunktet til anskaffelseskost.

7 Regnskapsprinsipper Omløpsmidler - Kortsiktig gjeld Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetningen til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Internhandel Alle vesentlige interne transaksjoner og mellomværende er eliminert i finansregnskapet. Pensjoner Regnskapsføring av pensjonskostander skjer i samsvar med Norsk Regnskapsstandard 6. Netto pensjonskostnader består av nåverdi av årets pensjonsopptjening og rentekostnad på pensjonsforpliktelsen, fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene og korrigert for den fordelte virkning av endringer i pensjonsplan, estimater og avvik. I henhold til regnskapsstandarden skal selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan, der de fremtidige pensjonsytelsene er basert på antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalderen. Ved verdsettelsen av pensjonsmidlene benyttes estimert verdi ved regnskapsavslutningen. Denne estimerte verdi korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra SPK over pensjonsmidlenes flytteverdi. Ved måling av påløpte pensjonsforpliktelser benyttes estimert forpliktelse ved regnskapsavslutningen. Denne estimerte verdi korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra SPK over påløpt pensjonsforpliktelse. Aktuarmessige beregninger blir foretatt hvert år av SPK basert på informasjon fra selskapet. Kontantstrøm Kontantstrømsoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden.

8 Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra departement og statlige etater Barne- og likestillingsdepartementet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Helsedirektoratet Utdanningsdirektoratet Justisdepartementet Forsvaret NAV Nordisk ministerråd Overførte bevilgninger fra tidligere år / (til neste år) ( ) Sum årets tilskudd fra departement og statlige etater Årets tilskudd fra departement og statlig etater Årets tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet Statlige etater Kommunale og fylkeskommunale etater Organisasjoner Næringsliv/privat EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning EU tilskudd/tildeling til undervisning og annet Statlig fond Andre Sum årets tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet Salg av eiendom, maskiner og utstyr mv Salg av eiendom Salg av maskiner og utstyr Salg av andre driftsmidler Sum salg av eiendom, maskiner og utstyr mv Salgsinntekter Salgsinntekter, avgiftspliktige Salgsinntekter, avgiftsfrie Salgsinntekter, utenfor avgiftsområde Sum salgsinntekter Andre inntekter Leieinntekter Refusjoner Øvrige andre inntekter Periodiserte inntekter Sum andre inntekter Sum driftsinntekt

9 Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte mm Lønnskostnader Lønninger Feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Sykepenger og andre refusjoner ( ) ( ) Andre ytelser Sum lønnskostnader Antall ansatte i Unirand konsern UniRand Ytelser til ledende personer Styrehonorar Lønn Naturalytelse Samlet godtgj. Samlet godtgj. Erik Gulbrandsen Benedicte Rustad - styrets leder Asbjørn Rødseth Lisbeth Dyrberg Sum godtgjørelse UniRand har i 2011 betalt kr til UiO for frikjøp av Erik Gulbrandsen i 10 % stilling. Av de kr er kr direkte lønnskostnader. Sum godtgjørelse alle selskaper Elimineringer av styrehonorar UniRand Sum godtgjørelse konsern Atferdssenteret Ytelser til ledende personer Styrehonorar Lønn Naturalytelse Samlet godtgj. Samlet godtgj. Helle Sandvik - daglig leder Tore Hansen - styrets leder Frid Anny Hansen Egil Larsen Monica Dalen John Kjøbli Elinor F. Major May-Britt Drugli Hilde Heggelund Harald Janson Asbjørn Bøe UniRand AS v/erik Gulbrandsen Sum godtgjørelse NKVTS Ytelser til ledende personer Styrehonorar Lønn Naturalytelse Samlet godtgj. Samlet godtgj. Inger Elise Birkeland - daglig leder Bjørn Hol - styrets leder Trine Normann - styrets nestleder Magne Raundalen Synnøve Skjeldal Toril Araldsen Lutine de Wal Pastoor Ingrid Fernanda Stokke Camilla Grimsæth Dag Album Aud Karin Bjørn Kristin Skjørten Ingrid Olavsdotter Nesland UniRand AS v/erik Gulbrandsen Sum godtgjørelse

10 Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte mm. - forts. DigForsk Ytelser til ledende personer Styrehonorar Lønn Naturalytelse Samlet godtgj. Samlet godtgj. Jennifer Jane Akselsen - daglig leder Bjørnar Sarnes - styrets leder Frigg-Ottar Os Ingrid Smuk Rolstad Per Mathis Siri Unn Røyneland Sonja Maria Innselset UniRand AS v/erik Gulbrandsen Sum godtgjørelse NIOM Ytelser til ledende personer Styrehonorar Lønn Naturalytelse Samlet godtgj. Samlet godtgj. Jon E. Dahl - daglig leder fra Pål Brodin - styrets leder og konstituert daglig leder Jan Sigvard Olsson - daglig leder Pekka Kalevi Vallittu Sigfus Eliasson Jan Pål Harald Bertil Resare Kjell Røynesdal Preben Hørsted Bindslev Hilde Galtung Anne Bjørg Tveit Tove Synnøve Langhaug Anette Eleonora Gunnæs Sum godtgjørelse Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer Daglig leder/adm.direktør og styreleder har ingen avtale om sluttvederlag. Selskapene har ikke bonus eller opsjonsordninger. Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for medlemmer av ledergruppen eller styret Revisor Revisjon Bistand ved stiftelsen Andre tjenester Beløpene er ekskl. mva. Note 3 Annen driftskostnad Andre driftskostnader består av: Husleie Fellesutgifter, elektrisitet, renhold Vedlikehold egne bygg og anlegg Vedlikehold og ombygging av leide lokaler Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv Mindre utstyrsanskaffelser Leie av maskiner, inventar og lignende Konsulenttjenester og innleid arbeidskraft Kontor- og forskningstjenester Andre kjøp av tjenester Reiser og diett Laboratorie- og undervisningsmateriell Bøker, aviser, tidsskrifter m.m Kostnader til tele og data (ikke utstyrsanskaffelser) Kontingenter, gaver, tilskudd Andre kontorkostnader Øvrige driftskostnader Sum andre driftskostnader

11 Note 4 Varige driftsmidler Tomter Øvrige bygninger Maskiner Driftsbygninger Transportmidler Inventar og utstyr Bokført anskaffelseskost Årets tilgang Avgang anskaffelseskost (72 824) (72 824) ( ) Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Balanseført verdi Ingen avskrivning år lineært år lineært 3-15 år lineært 3-15 år lineært 3-15 år lineært Morselskapet har ingen varige driftsmidler. Langsiktige leie- og leasingavtaler Morselskapet har ikke husleiekostnader. Atferdssenteret AS har i 2011 leid kontorlokaler i Essendropsgate 3. Husleiekontrakten ble inngått i Denne er uoppsigelig i perioden til Årlig leiesum i perioden er kr Atferdssenteret AS har i 2011 leid datasystemer fra Universitetet i Oslo. Leien utgjorde for 2011 kr Avtalen blir automatisk fornyet hvert år og har seks måneders oppsigelsestid. NKVTS AS har i 2011 leid kontorlokaler i Kirkeveien 166, Ullevål Universitetssykehus. Leien utgjorde for 2011 kr ,- Leieavtalen er de neste 5 årene løpende, med seks måneders oppsigelse. NKVTS AS har i 2011 leid datasystemer fra Universitetet i Oslo. Leien utgjorde for 2011 kr ,- Avtalen blir automatisk fornyet hvert år og har seks måneders oppsigelsestid. NIOM AS har i 2011 leid kontorlokaler i Sognsveien 70 A, 0805 OSLO. Leien utgjorde for 2011 kr NIOM AS har i 2011 leid datasystemer fra Universitetet i Oslo. Leien utgjorde for 2011 kr Digforsk AS har i løpet av 2011 hatt kontorlokaler på 11 adresser. Leien utgjorde for 2011 kr Sentral Adresse (post/besøk) Årlig husleie Start leieforhold Oppsigelsestid Berlevåg Prestegårdsgaten 15, Ny kontrakt fra års kontrakt med 6mnd oppsigelse. Berlevåg Bø Vinje i Bø, Postboks 292, Avsluttet kontrakt Bø i Vesterålen Båtsfjord Strandveien 19, Postboks Avsluttet kontrakt , 9990 Båtsfjord Båtsfjord Hindeberg gt Ny lokaler og kontrakt fra års kontrakt med 3mnd Båtsfjord oppsigelse. Karasjok Postboks 19, Karasjok Avsluttet kontrakt / Storgata 30, 2. et. Kautokeino Boaronjàrga 21, års kontrakt. 3 mnd oppsigelse. Kautokeino, / Gårdsnummer Kautokeino Gironluodd 5, Ny kontrakt fra for 2 år. Kautokeino Oslo Universitetet i Oslo Årlig leie avtales i februar hvert år. Tana Kunnskapens hus, Rådhusveien 2, 9845 Tana Vadsø Rådhusgt 6, 8810 Vadsø Vardø Postboks 93, 9950 Vardø / Skolegata 1 Ny kontrakt fra for 2 år. Ny kontrakt fra Årlig kontrakt avtales i februar hvert år.

12 Note 5 Netto finansinntekt/(-kostnad) Finansinntekter Renteinntekter Endring i markedsverdi finansielle omløpsmidler Gevinst ved salg av aksjer Mottatt utbytte Valutagevinst Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Rentekostnad Tap ved salg av aksjer Valutatap Annen finanskostnad Sum finanskostnader Netto finansinntekt / (-kostnad) Note 6 Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd og interimskonti Håndkasser og andre kontantbeholdninger Sum bankinnskudd og kontanter Herav bundne bankinnskudd: Garantier Andre bundne innskudd Sum bundne bankinnskudd Øremerkede midler til pensjonsforpliktelser Sum øremerkede bankinnskudd Note 7 Skattekostnad Årets skattekostnad Betalbar skatt på årets resultat Netto endring utsatt skatt Netto endring betalt for mye/(lite) tidligere år Skattekostnad Midlertidige forskjeller Midlertidige forskjeller Pensjonsforpliktelse Underskudd til fremføring Sum midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel, 28%

13 Note 8 Datterselskap Anskaffelses tidspunkt Konsolidert (ja/nei) Forretningskontor Stemme- og Eierandel Bokført verdi Virkelig verdi Atferdssenteret AS April 2003 Ja Oslo 100 % NKVTS AS November 2003 Ja Oslo 100 % DigForsk AS Desember 2005 Ja Oslo 100 % NIOM AS Oktober 2010 Ja Oslo 51 % Innskutt aksjekapital hos datterselskapene: Atferdssenteret As NKVTS AS DigForsk AS NIOM AS Sum aksjekapital datterselskaper Opptjent egenkapital hos datterselskapene: Atferdssenteret As NKVTS AS DigForsk AS NIOM AS Sum opptjent egenkapital datterselskaper Note 9 Kundefordringer Kundefordringer til pålydende Kundefordringer konsern Avsatt til latent tap Fordringer kredittkort Sum kundefordringer Tap på krav Endring i avsetning til tap på krav Kostnadsført tap på krav utgjør Aldersfordeling kundefordringer: Ikke forfalt Sum Ikke forfalt Sum (22 150)

14 Note 10 Andre fordringer Fordringer på ansatte: Reise- og ekskursjonsforskudd Personallån Andre fordringer på ansatte Sum fordringer på ansatte Periodiseringer: Påløpt, ikke fakturert/mottatt andre inntekter Forskuddsbetalte kostnader Andre periodiseringer Sum periodiseringer Øvrige fordringer: Depositum Til gode merverdiavgift Øvrige fordringer Sum øvrige fordringer Sum andre fordringer Note 11 Aksjekapital Aksjekapitalen pr består av følgende aksjeklasser: Antall aksjer Pålydende Bokført verdi Aksjer Selskapets aksjonærer er: Antall aksjer Eierandel Stemmeandel Universitetet i Oslo (UiO) % 100 % Innskutt egenkapital består av: Aksjekapital Minoritetsinteresser Sum Innskutt egenkapital Note 12 Annen opptjent egenkapital ( ) ( ) Annen opptjent egenkapital Overført fra årets resultat Andre endringer egenkapital (3 060) - Minoritetsinteresser Overført fra årets resultat minoritetsinteresser (57 378) ( ) Annen opptjent egenkapital Note 13 Skyldige offentlige avgifter Skyldig merverdiavgift Skyldige arbeidsgiveravgift Andre offentlige avgifter Sum skyldige offentlige avgifter

15 Note 14 Annen kortsiktig gjeld Gjeld til ansatte: Skyldige reisekostnader Skyldig lønn, pensjon, styrehonorar Annen gjeld til ansatte Sum gjeld til ansatte Periodiseringer: Mottatt uopptjent inntekt Periodisert tilskudd Påløpte kostnader Andre periodiseringer Sum periodiseringer Øvrige kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Morselskap Note 15 Pensjonskostnader Ved etablering av selskapet inngikk Unirand AS en ytelsesbasert pensjonsavtale med Statens Pensjonskasse (SPK) for fast ansatt daglig leder. Ved avtalen med SPK har Unirand AS påtatt seg en langsikitg pensjonsforpliktelse som aktuarmessig er beregnet til kr i Beregningen bygger på en rekke forutsetninger, og er beheftet med betydelig usikkerhet. Forpliktelsen medfører ingen likviditetsmessig belastning i de nærmeste årene. Følgende økonomiske forutsetninger er benyttet ved beregningen av pensjonskostnader og forpliktelser Brutto påløpt pensjonsforpliktelse (PBO) Pensjonsmidler Netto påløpt pensjonsforpliktelser Balanseført netto pensjonsforpliktelse De økonomiske forutsetninger er vurdert i en langsiktig tidshorisont. Den ansatte har 20% stilling i UniRand som er innmeldt til Statens Pensjonskasse, men beløpet har ikke blitt innbetalt siden 2005, og den ansatte er ikke trukket for sin andel av pensjonskostnader, da SPK ikke har system som kan håntere dette. Den ansatte har i utgangspunktet 100% stilling på Universitetet i Oslo, og frikjøpes 10 % av UniRand AS, og er innmeldt i SPK. UniRand AS har i arbeidsavtalen med daglig leder en forpliktelse for at tilsettingsforholdet er knyttet til medlemskap i SPK, eller i en tilsvarende pensjonsordning, i hele tilsettingsperioden. Bokført pensjonskostnad var i 2006 og 2007 kr 0. Det ble i 2008 avsatt kr til pensjonskostnader for den ansatte. I 2009 ble det foretatt en avregning for årene 2006 til 2009 og de reelle pensjonsforpliktelsene UniRand AS har ovenfor sin ansatt ble avsatt. Pensjonskostnaden i 2009 var derfor kr Pensjonskostnaden i 2010 var kr Pensjonskostnaden i 2011 er kr Sum avsatte pensjonskostnader for er kr

16 Atferdssenteret AS Note 15 Pensjonskostnader - forts. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS er tilsluttet Statens Pensjonskasse. Alle faste ansatte er tilsluttet ordningen, og de blir innmeldt i pensjonsordningen fra første ansettelsesdag. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Ved beregningen brukes lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag. Antall ansatte som er tilsluttet ordningen pr er 49. Premie for 2011 er kr Følgende økonomiske forutsetninger er benyttet ved beregningen av pensjonskostnader og forpliktelser. Avstemming - balanseført pensjonsforpliktelse DBO ved periodens slutt Pensjonsmidler ved periodens slutt Netto pensjonsforpliktelse AGA av netto pensjonsforpliktelse Netto pensjonsforpliktelse inkl. AGA Ikke resultatført aktuarielt tap ( gevinst ) Estimatavvik AGA Balanseført pensjonsforpliktelse inkl. AGA Herav balanseført AGA Endring pensjonsmidler ( ) * Beregnet nedgang i balanseført pensjonforpliktelse i 2010 på kr ble ikke regnskapsført. Dette siden nedgangen var forbigående. Endring pensjonsforpliktelser i regnskapet 2011 er dermed kr De økonomiske forutsetninger er vurdert i en langsiktig tidshorisont. Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 3,90 % 3,80 % Forventet avkastning pensjonsmidler 4,80 % 4,00 % Årlig forventet lønnsvekst 4,00 % 4,50 % Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling 3,00 % 3,00 % Årlig forventet G-regulering 3,75 % 4,00 % Amortiseringsfaktor (Forventet gjenstående tjenestetid) Korridor i % 10,00 % 10,00 % Gjennomsnittlig arbeidsgiveravgiftfaktor 14,10 % 14,10 % Demografiske data Antall yrkesaktive Gjennomsnittsalder - yrkesarktive Sum pensjonsgrunnlag Gjennomsnittlig lønn Antall pensjonister Antall oppsatt Aktuarmessige forutsetninger Dødlighet K2005 K2005 Uførhet 200 % * K % * K63 Etterlatte / giftesannsynlighet K2005 K2005 Frivillig avgang 20%;alle Timeansatte 20%;10% Timeansatte 5%;1% Faste ansatte3%;1% Faste ansatte Uttakstilbøyelighet førtid (AFP) 0,5% 62 år 5% 62 år

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO RESULTATREGNSKAP inklusive aksjeselskaper Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter 2 59 411 215 55 001 070 373 194 885 367 831 981 Inntektsføring tilskudd 6 12 574 946

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0 Resultatregnskap Tall i 1000 kr Note 2005 2004 2005 2004 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 10 328 810 10 210 983 241 105 242 607 Annen driftsinntekt 1 633 496 1 701 126 384 095 452 332 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Bankinnskudd 7 851.470 818.639 Sum utlån til og fordringer

Detaljer

NetCom Konsern Balanse

NetCom Konsern Balanse NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt 3 752 2 914 2 494 Driftsinntekter 1 3 752 2 914 2 494 Nettverks- og produktkostnader 2 1 11 848 658 Lønn og sosiale kostnader 3 387 296 269

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER RESULTATREGNSKAP Note Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 14 749,8 12 574,7 10 578,7 Andre driftsinntekter 2 47,8 100,2 49,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 14 797,6 12 674,9 10 627,6 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap Steen & Strøm AS

Årsregnskap Steen & Strøm AS Årsregnskap Steen & Strøm AS for perioden 1. januar til 31. desember Tall i NOK 1000 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2010 2009 Leieinntekter 6 34 144 34 519 Andre driftsinntekter 6 72 636 55 362

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 27 662 25 733 Vekst i omsetning 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder 1 871 2 074 Antall medarbeidere

Detaljer

Norsk Tipping Års- og samfunnsrapport PREMIER: SNITT TAPT PER SPILLER: PREMIER: SNITT TAPT PER SPILLER: PREMIER: SNITT TAPT PER SPILLER: PREMIER:

Norsk Tipping Års- og samfunnsrapport PREMIER: SNITT TAPT PER SPILLER: PREMIER: SNITT TAPT PER SPILLER: PREMIER: SNITT TAPT PER SPILLER: PREMIER: 4 Norsk Tipping PRODUKTOVERSIKT Omsetning og premier oppgitt i hele tusen OMSETNING KR: 3 761 733 SNITTOMSETNING 2 179 PREMIER: 1 880 867 SNITT TAPT 1 090 ANTALL SPILLERE: 1 726 311 GJENNOMSNITTSALDER

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Virksomhetsområder Kraftproduksjon Nett Marked Driftsresultat 428 802 194 974 124 940 Morselskap/Øvrig Eliminering konsern Sum

Virksomhetsområder Kraftproduksjon Nett Marked Driftsresultat 428 802 194 974 124 940 Morselskap/Øvrig Eliminering konsern Sum Note 1 Segmentinformasjon Virksomhetsområder Kraftproduksjon Nett Marked Salgsinntekter 929 128 629 442 1 137 693 Herav internt i konsernet 34 818 41 788 67 670 Av- og nedskrivninger 115 840 107 380 67

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer