Å R S R E G N S K A P

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9"

Transkript

1 Å R S R E G N S K A P NORSK SENTER FOR STUDIER AV PROBLEMATFERD OG INNOVATIV PRAKSIS AS Org Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 5: Kontantstrøm Side 6: Prinsippnote Side 9: Noter Side 17: Eliminering morselskap

2 Resultat Note Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater Tilskudd fra NFR Inntekt fra ekstern finansiert virksomhet Salgsinntekter Salg av eiendom, utstyr og lignende Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Lønnskostnader 2 ( ) ( ) Varekostnader Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 13 (50 164) ( ) Nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Investeringer og påkostninger 3 ( ) ( ) Andre driftskostnader 4,13 ( ) ( ) Sum driftskostnad ( ) ( ) Driftsresultat Netto avregning bevilgningsfinansiert virksomhet Resultat etter avregning bevilgningsfinansiert virksomhet Netto finansinntekt/(-kostnad) 5, Ordinært resultat før skattekostnad Skatt på ordinært resultat - - Ordinært resultat Ekstraordinær inntekt Ekstraordinær kostnad Skattekostnad på ekstraordinært resultat Sum ekstraordinære poster - - Resultat fra årets virksomhet Overføringer Overføringer annen egenkapital Sum overføringer

3 Balanse Note EIENDELER A. Anleggsmidler I. Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter Utsatt skattefordel - - Goodwill II. Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Skip, rigger, fly og lignende Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende III. Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap - - Investeringer i annet foretak i samme konsern Lån til foretak i tilknyttet selskap Investeringer i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum anleggsmidler B. Omløpsmidler I. Varer Beholdninger II. Fordringer Kundefordringer Prosjektfordringer Andre fordringer III. Investeringer Aksjer og andeler i foretak i samme konsern Markedsbaserte aksjer Markedsbaserte obligasjoner Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Andre finansielle instrumenter IV. Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

4 Balanse Note EGENKAPITAL OG GJELD C. Egenkapital I. Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital II. Opptjent egenkapital (fra eksternt finansiert virksomhet) Bundet egenkapital Fond Årets resultat overført annen egenkapital Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum innskutt og opptjent egenkapital D. Gjeld I. Avsetning for forpliktelser Avsatt andel av tilskudd til bevilningsfinansiert virksomhet Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelse II. Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Pensjonsforpliktelse III. Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Prosjektgjeld Skyldige skattetrekk Betalbar skatt - - Andre skyldige offentlige trekk Skyldige offentlige avgifter Avsatte feriepenger Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, Tore Hansen Erik Gulbrandsen Frid Hansen Styrets leder Styremedlem Styremedlem Hilde Heggelund Harald Janson Egil Larsen Helle Sandvik Styremedlem Styremedlem Styremedlem Daglig leder

5 Kontantstrømoppstilling Driftsresultat etter avregning Periodens betalte skatter Ordinære avskrivninger Kostnadsføring av driftsmidler Endring markedsverdi finansielle omløpsmidler Endring i beholdninger Endring i kundefordringer ( ) Netto endring prosjektfordringer/-gjeld Endring i leverandørgjeld ( ) ( ) Endring i pensjonsavsetninger Endring i andre tidsavgrensningsposter ( ) (A) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ( ) (Investering)/salg av aksjer/obligasjoner Investeringer i varige driftsmidler (36 881) ( ) Kostnadsføring av driftsmidler (B) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (36 881) ( ) Endring avsatt andel midler bevilgningsfinansiert virksomhet Endring ikke inntektsført bevilgning Netto finansinntekt/(-kostnad) (C) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter - - Sum ekstraordinære poster (D) Netto kontantstrøm andre endringer - - (E) Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende (A-B+/-C+/-D) ( ) (F) Beh. av bankinnskudd, kontanter og lignende ved periodens beg Beh. av bankinnsk., kont. og lign. ved per. slutt (F+/-E) Spesifikasjon av kontantbeholdningen ved periodens slutt: Innskudd statens konsernkonto (ikke rentebærende) Andre rentebærende bankinnskudd Skattetrekksinnskudd og lignende Håndkasser og andre kontantbeholdninger Sum bankinnskudd og kontanter

6 Regnskapsprinsipper Anvendt regnskapsprinsipp Regnskapene for Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS (Atferdssenteret) er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk, tilpasset universitet- og høyskolesektoren, og bygger på transaksjons-, opptjenings-, sammenstillings-, omvendt sammenstillings-, forsiktighets- og kongruensprinsippet. Ved usikkerhet anvendes beste estimat. Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn. Atferdssenteret har forretningskontor i Oslo, og er datterselskap av UniRand AS, heleid av Universitetet i Oslo. Det utarbeides konsernregnskap for UniRand AS, samt datterselskapene Norsk senter for studier av problematferd AS (Atferdssenteret AS), Norsk kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS (NKVTS AS) og DigForsk AS. Alle interne forhold konsernselskapene imellom er eliminert. Aksjer og eiendeler knyttet til de ovennevnte virksomhetene er eliminert i konsernregnskapet. Konsernregnskapet utleveres ved morselskapets forretningskontor i Oslo. Kategorisering av bevilgningsfinansiert og eksternfinansiert virksomhet Bevilgningsfinansierte inntekter (BFV) består av tilskudd fra ulike departement, statlige etater og Norges forskningsråd (NFR), samt andre inntekter. Eksternfinansierte inntekter (EFV) er kategorisert i to grupper, oppdrags- og bidragsprosjekter. Oppdragsprosjekter er prosjekter selskapene utfører for en ekstern oppdragsgiver hvor sistnevnte har eiendomsretten til resultatene av prosjektet. Denne formen for prosjekter har som hovedregel en fast pris og stiller selskapene ovenfor en finansiell risiko ved gjennomføring. Prosjektene skal normalt generere et overskudd som står i forhold til den risikoen prosjektene har medført. Det er et krav at oppdragsinntekten skal dekke estimert kostnad, herunder indirekte kostnader, for prosjektet ved prosjektstart. Resultatet i aktive oppdragsprosjekter avregnes til null mot prosjektfordring og/eller prosjektgjeld. Atferdssenteret utfører ikke oppdragsprosjekter. Bidragsprosjekter er prosjekter hvor Atferdssenteret henter støtte fra eksterne bidragsytere, uten konkrete krav til leveranser. Det foreligger ikke krav om fullfinansiering av slike prosjekter. Atferdssenteret vil ha eiendomsretten til forskningsresultatene. Resultatene i aktive bidragsprosjekter avregnes til null mot bevilgningsfinansierte midler i den utstrekning kostnadene overstiger inntektene. Dette er å anse som Atferdssenterets egenandel til bidragsprosjektet. Dersom inntektene overstiger kostnadene, avregnes de aktive bidragsprosjektene til null, mot kortsiktig gjeld. Inntekter Som hovedregel er tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse på rapporteringstidspunktet, behandlet etter bestemmelsene i Statlig Regnskapsstandard SRS 10: Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger. Dette innebærer at bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet, andre departement, statlige etater og tilskudd fra NFR er presentert i resultat/balanse i den perioden tilskuddet er mottatt. Bevilgninger og tilskudd fra Kunnskapsdepartementet, andre departement, statlige etater og NFR som ikke er benyttet på balansedagen, er klassifisert som forpliktelse og ført opp som avregning bevilgningsfinansiert virksomhet i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for andre statlige bevilgninger og tilskudd som gjelder vedkommende periode og som ikke er benyttet på balansedagen. Bevilgninger og tilskudd som uttrykkelig er forutsatt benyttet i senere perioder, er klassifisert som

7 Regnskapsprinsipper forskudd og presentert som ikke inntektsført bevilgning i balansen. Inntekter som forutsetter en motytelse behandlet etter bestemmelsene i SRS 9, Regnskapsføring av transaksjonsbaserte inntekter, er rapportert i den perioden rettigheten til inntekten er opptjent. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter fra salg av tjenester anses som opptjent på det tidspunktet krav om vederlag oppstår. Offentlige tilskudd Atferdssenteret mottar offentlig tilskudd til drift. Mottatte tilskudd periodiseres sammen med de kostnader tilskuddet er ment å dekke. Det knytter seg tilbakebetalingsforpliktelser på ubenyttede prosjektmidler. Kostnader Kostnader er resultatført i den perioden den er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse. Avgrensningen for en periodisering av kostnader er praktisert til mottakstidspunktet av varen og tjenesten. Prosjekter er behandlet etter metoden løpende avregning uten fortjeneste. Denne metoden tilsier at påløpte kostnader tilsvarer fremdriften i prosjektene. Tap i aktive prosjekter Det foretas ikke en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter, da eventuelle tap kostnadsføres som ved endelig konstatering av underdekning i prosjektet. Slike tap vil som hovedregel først være kjent ved prosjektavslutning, men i de tilfeller hvor det blir konstatert sannsynlig tap før avslutning, vil det bli foretatt en avsetning. Underskudd i bidragsprosjekter anses som en del av ordinær drift ved Atferdssenteret, og det avsettes følgelig ikke for latente tap. Skatter Atferdssenteret er på bakgrunn av skatteloven 2-32 (1) fritatt fra alminnelig skatteplikt da selskapet ikke har erverv til formål. Skattekostnaden er på dette grunnlag satt til 0 i regnskapet og betalbar skatt og utsatt skatt er ikke beregnet. Varige driftsmidler Investeringer og påkostninger i eiendom, bygg og utstyr som har en kostpris som overstiger kroner og en økonomisk levetid på over tre år, er kostnadsført fortløpende og presentert på linjen kostnadsførte investeringer og påkostninger. Mindre anskaffelser er kostnadsført som andre driftskostnader. Tidligere perioder ble investeringer og påkostninger i eiendom, bygg og utstyr som hadde en kostpris som oversteg kroner og hadde en økonomisk levetid på over tre år vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler var lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, ble det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid ble avskrevet lineært over den økonomiske levetiden. Siste gjenstående avskrivning i Atferdssenteret blir foretatt i Herretter kostnadsføres varige driftsmidler fortløpende. Resultat- og balanseregnskapet vil da ikke inkludere poster for henholdsvis varige driftsmidler eller avskrivninger. Varige driftsmidler øvrige Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Immaterielle eiendeler Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler ved Atferdssenteret som har en kostpris som overstiger kroner og en økonomisk

8 Regnskapsprinsipper levetid på mer enn tre år, er kostnadsført løpende og presentert på linjen Investeringer og påkostninger. Mindre anksaffelser er kostnadsført under andre driftskostnader. Aksjer og andre finansielle eiendeler Aksjer og andre finansielle eiendeler balanseføres i utgangspunktet til anskaffelseskost. Dersom virkelig verdi av selskapene er lavere enn balanseført verdi og verdifallet ikke forventes å være forbigående, foretas nedskriving til virkelig verdi. Eiendelen i balansen er vist under finansielle eiendeler. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som finansinntekt i året hvor utbytte er avsatt, dersom det er opptjent i eierperioden. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetningen til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Pensjoner Regnskapsføring av pensjonskostander skjer i samsvar med Norsk Regnskapsstandard. Netto pensjonskostnader består av nåverdi av årets pensjonsopptjening og rentekostnad på pensjonsforpliktelsen, fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene og korrigert for den fordelte virkning av endringer i pensjonsplan, estimater og avvik. I henhold til regnskapsstandarden skal selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan, der de fremtidige pensjonsytelsene er basert på antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalderen. Ved verdsettelsen av pensjonsmidlene benyttes estimert verdi ved regnskapsavslutningen. Denne estimerte verdi korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra SPK over pensjonsmidlenes flytteverdi. Ved måling av påløpte pensjonsforpliktelser benyttes estimert forpliktelse ved regnskapsavslutningen. Denne estimerte verdi korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra SPK over påløpt pensjonsforpliktelse. Aktuarmessige beregninger blir foretatt hvert år av SPK basert på informasjon fra selskapet. Virksomhetskapital Universitet og høyskoler kan opptjene virksomhetskapital kun innenfor den ekstern finansierte virksomheten (EFV). For Atferdssenteret er det innenfor EFV kun avsluttede oppdragsprosjekter i regnskapsåret som kan gi resultat og derigjennom virksomhetskapital. Ubenyttede midler innenfor den bevilgningsfinansierte virksomheten anses som en forpliktelse, med henvisning til gjennomføring av oppdraget. Atferdssenteret tilbakefører fortløpende resultatet av avsluttede oppdragsprosjekter til den organisasjonsdelen det er opptjent, samtidig med at virksomhetskapitalen ved enhetene overføres til annen virksomhetskapital. Kontantstrøm Kontantstrømsoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontoplan Atferdssenteret benytter NS 4102 som utgangspunkt for sin interne kontoplan. Atferdssenteret blir revidert av Riksrevisjonen, samt av valgte privat revisjonsselskap.

9 Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra KD Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater Barne- og likestillingsdepartementet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Helsedirektoratet - grunnbevilgning Helsedirektoratet - til kommuneimplementering Utdanningsdirektoratet - grunnbevilgning Utdanningsdirektoratet - til PALS Overførte bevilgninger fra tidligere år / til neste år Sum årets tilskudd fra andre departement og statlige etater Årets tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater Årets tilskudd fra NFR Inntekt fra eksternt finansiert virksomhet (EFV): Statlige etater - - Kommunale og fylkeskommunale etater Organisasjoner Næringsliv/privat EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning EU tilskudd/tildeling til undervisning og annet Statlig fond Andre Sum inntekt fra eksternt finansiert virksomhet (EFV) Salg av eiendom, utstyr og lignende Salg av eiendom Salg av utstyr Salg av andre driftsmidler Sum salg av eiendom, utstyr og lignende - - Annen driftsinntekt: Salgsinntekter, avgiftspliktige Salgsinntekter, avgiftsfrie Salg (utenom avgiftsområde) Bidrag til BFV fra øvrige Leieinntekter - - Refusjoner Øvrige andre inntekter Sum andre inntekter Sum driftsinntekt

10 Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte mm. Lønnskostnader Lønninger Feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Sykepenger og andre refusjoner ( ) ( ) Andre ytelser Sum lønnskostnader Antall ansatte Ytelser til ledende personer Styrehonorar Lønn Naturalytelse Samlet godtgj. Samlet godtgj. Helle Sandvik - daglig leder Tore Hansen - styrets leder Frid Anny Hansen Hilde Heggelund Egil Larsen Monica Dalen Odd Arne Tjernsland Asbjørn Bøe Tori Maurseth UniRand AS v/erik Gulbrandsen Sum godtgjørelse Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer Daglig leder/adm.direktør og styreleder har ingen avtale om sluttvederlag. Selskapene har ikke bonus eller opsjonsordninger. Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for medlemmer av ledergruppen eller styret. Revisor Revisjon Andre tjenester - - Beløpene er ekskl. mva. Note 3 Investeringer og påkostninger av driftsmidler Regnskapsposten består av investeringer og påkostninger til: Eiendom og bygg (egne) Eiendom og bygg (leide) Teknisk data og undervisningsutstyr Anleggsmaskiner og transportmidler Kontormaskiner og annet inventar Andre investeringskostnader Sum investeringer og påkostninger av driftsmidler

11 Note 4 Annen driftskostnad Andre driftskostnader består av: Husleie Fellesutgifter, elektrisitet, renhold Vedlikehold egne bygg og anlegg Vedlikehold og ombygging av leide lokaler Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler (17 375) Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv Mindre utstyrsanskaffelser Leie av maskiner, inventar og lignende Konsulenttjenester og innleid arbeidskraft Kontor- og forskningstjenester Andre kjøp av tjenester Reiser og diett Laboratorie- og undervisningsmateriell Bøker, aviser, tidsskrifter m.m. Kostnader til tele og data (ikke utstyrsanskaffelser) Kontingenter, gaver, tilskudd Andre kontorkostnader Øvrige driftskostnader ( ) Sum andre driftskostnader Note 5 Netto finansinntekt/(-kostnad) Finansinntekter Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på investering i annet foretak i samme konsern Inntekt på investering i tilknyttet selskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Renteinntekter Mottatt utbytte Agio Annen finansinntekt - - Sum finansinntekter Finanskostnader Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Rentekostnad til foretak i samme konsern Rentekostnad - - Tap v/salg av aksjer Disagio Endring markedsverdi verdipapirportefølje fondene Annen finanskostnad - - Sum finanskostnader Netto finansinntekt/(-kostnad)

12 Note 6 Kundefordringer Kundefordringer til pålydende Avsatt til latent tap Fordringer på kredittkort (Visa-/Mastercard) Sum kundefordringer Tap på krav Endring i avsetning til tap på krav Kostnadsført tap på krav utgjør - - Aldersfordeling kundefordringer: År Ikke forfalt Sum Note 7 Andre fordringer Fordringer på ansatte: Reise- og ekskursjonsforskudd Personallån Andre fordringer på ansatte Sum fordringer på ansatte Periodiseringer: Påløpt, ikke fakturert/mottatt andre inntekter Forskuddsbetalte kostnader Andre periodiseringer Sum periodiseringer Depositum Øvrige fordringer Sum andre fordringer Note 8 Bankinnskudd, kontanter og lignende Innskudd statens konsernkonto (ikke rentebærende) Andre bankinnskudd og interimskonti Håndkasser og andre kontantbeholdninger - - Sum bankinnskudd og kontanter Herav bundne bankinnskudd: Garantier Andre bundne innskudd Sum bundne bankinnskudd - -

13 Note 9 Skyldige offentlige avgifter Skyldig merverdiavgift Skyldige arbeidsgiveravgift Andre offentlige avgifter Sum skyldige offentlige avgifter Note 10 Annen kortsiktig gjeld Selskap: Gjeld til ansatte: Reiseregninger Variabel lønn Annen gjeld til ansatte - (56 662) Sum gjeld til ansatte - (56 662) Periodiseringer: Mottatt/forskuddsfakturert andre inntekter Investeringer Energikostnader Andre periodiseringer Sum periodiseringer Øvrige kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Note 11 Virksomhetskapital Aksjekapitalen pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Bokført verdi Aksjer Selskapets aksjonærer er: Antall Eierandel Stemmeandel UniRand AS % 100 % Virksomhetskapitalen består av: Aksjekapital Sum virksomhetskapital Note 12 Annen virksomhetskapital Annen virksomhetskapital ( ) Overført fra årets resultat Annen virksomhetskapital

14 Note 13 Varige driftsmidler Maskiner Driftsbygninger Transportmidler Inventar og utstyr Bokført anskaffelseskost Årets tilgang Avgang anskaffelseskost Fra anl. under utf. til annen gr Anskaffelseskost Akk. nedskrivninger pr Årets nedskrivninger - - Akk avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Akk. Avskrivn. avgang i året - - Balanseført verdi Avskrivningsatser (levetider) år dekomponert lineært 3-15 år lineært 3-15 år lineært 3-15 år lineært Langsiktige leie- og leasingavtaler Atferdssenteret AS har i 2009 leid kontorlokaler i Essendropsgate 3. Husleiekontrakten ble inngått i Denne er uoppsigelig i perioden til Årlig leiesum i perioden er kr ,- Atferdssenteret AS har i 2009 leid datasystemer fra Universitetet i Oslo. Leien utgjorde for 2009 kr ,- Avtalen blir automatisk fornyet hvert år og har seks måneders oppsigelsestid.

15 Note 14 Pensjonskostnader Atferdssenteret AS er tilsluttet Statens Pensjonskasse. Alle faste ansatte er tilsluttet ordningen, og de blir innmeldt i pensjonsordningen fra første ansettelsesdag. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Ved beregningen brukes lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag. Antall ansatte som er tilsluttet ordningen er 54. Premie for 2009 er kr ,- Følgende økonomiske forutsetninger er benyttet ved beregningen av pensjonskostnader og forpliktelser. Avstemming - balanseført pensjonsforpliktelse DBO ved periodens slutt Pensjonsmidler ved periodens slutt Netto pensjonsforpliktelse AGA av netto pensjonsforpliktelse Netto pensjonsforpliktelse inkl. AGA Ikke resultatført aktuarielt tap ( gevinst ) Estimatavvik AGA Balanseført pensjonsforpliktelse inkl. AGA Herav balanseført AGA Endring pensjonsmidler De økonomiske forutsetninger er vurdert i en langsiktig tidshorisont. Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 5,40 % 5,00 % Forventet avkastning pensjonsmidler 5,00 % 5,50 % Årlig forventet lønnsvekst 4,25 % 4,50 % Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling 4,00 % 4,25 % Årlig forventet G-regulering 4,00 % 4,25 % Amortiseringsfaktor (Forventet gjenstående tjenestetid) Korridor i % 10,00 % 10,00 % Gjennomsnittlig arbeidsgiveravgiftfaktor 14,10 % 14,10 % Demografiske data Antall yrkesaktive Gjennomsnittsalder - yrkesarktive Sum pensjonsgrunnlag Gjennomsnittlig lønn Antall pensjonister 1 1 Antall oppsatt - - Aktuarmessige forutsetninger Dødlighet K2005 K2005 Uførhet 200 % * K % * K63 Etterlatte / giftesannsynlighet K2005 K2005 Frivillig avgang 20%;10% Timeansatte 3%;1% Faste ansatte 3%;1% Uttakstilbøyelighet førtid (AFP) 5% 62 år 5 %

16 Note 15 Nærstående parter, mellomværende og transaksjoner med selskap i samme konsern Konsernets nærstående parter består av hovedaksjonær, datterselskaper, medlemmer av styret og ledelsen. Datterselskapene har inngått avtale med morselskapet. Alle transaksjoner er foretatt som en del av den ordinære virksomheten og til armlengdes priser. Morselskapet har følgende fordringer på Atferdssenteret AS: Skyldig driftstilskudd Sum mellomværende De vesentlige avtalene er som følger: Driftstilskudd Driftstilskudd, for lite avsatt året før Styrehonorar Viderefakturerte kostnader Sum Ved etablering av UniRand AS forutsatte UiO at datterselskapene skal betale et årlig driftstilskudd som er med på å finansiere driften av holdingselskapet (jfr notat fra universitetsdirektøren av 24.mai 2002). I samsvar med vedtak fattet av styret i UniRand AS om finansieringsmodell skal datterselskapene betale et årlig driftstilskudd til morselskapet tilsvarende inntil 0,5% av selskapets omsetning, men minimum kr

17 Eliminering Ark Enhet Linje Konto Kontotekst Notehenvisning Resultat Unirand Annen driftsinntekter 3700 Adm./driftstilskudd datterselskap Atferdssenteret Andre driftskostnader 6795 Driftstilskudd UniRand Unirand Annen driftsinntekter 3730 Styrehonorar datterselskap Atferdssenteret Lønnskostnader 5331 Styrehonorar UniRand Balanse Unirand Investering i datterselskaper 1800 AK Atferdssenteret AS Atferdssenteret Annen innskutt egenkapital 2000 Aksjekapital Unirand Kundefordring 1500 Kundefordring Atferdssenteret Leverandørgjeld 2410 Leverandørgjeld

UNIRAND AS Org. 985 163 049

UNIRAND AS Org. 985 163 049 K O N S E R N R E G N S K A P 2 0 1 1 UNIRAND AS Org. 985 163 049 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 5: Kontantstrøm Side 6: Prinsippnote Side 8: Noter Konsernregnskap 2011 - UniRand

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar regnskap 1.tertial 2015 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013 RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS RESULTATREGNSKAP (1000 kr) 2013 2012 Note Note 2013 2012 Driftsinntekter og -kostnader

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO RESULTATREGNSKAP inklusive aksjeselskaper Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter 2 59 411 215 55 001 070 373 194 885 367 831 981 Inntektsføring tilskudd 6 12 574 946

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning Årsregnskap og styrets årsberetning 2012 Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 2012 - Resultatregnskap (Beløp i hele 1 000) 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0 Resultatregnskap Tall i 1000 kr Note 2005 2004 2005 2004 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 10 328 810 10 210 983 241 105 242 607 Annen driftsinntekt 1 633 496 1 701 126 384 095 452 332 Sum driftsinntekter

Detaljer

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Bankinnskudd 7 851.470 818.639 Sum utlån til og fordringer

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Universitetsstyret Universitetet Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Regnskap for Universitetet første tertial 2014 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges med dette frem for universitetsstyret

Detaljer

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer Virkning av endring i konsernsammensetning GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER VURDERING OG KLASSIFISERING ANDRE FORHOLD

Detaljer

NetCom Konsern Balanse

NetCom Konsern Balanse NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt 3 752 2 914 2 494 Driftsinntekter 1 3 752 2 914 2 494 Nettverks- og produktkostnader 2 1 11 848 658 Lønn og sosiale kostnader 3 387 296 269

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge ÅRSRAPPORT 2003 Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge Presentasjon av virksomheten Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er et av seks selvstendig helseforetak, eid av Helse Midt-Norge RHF.

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Konsernregnskap. Polaris Media ASA

Konsernregnskap. Polaris Media ASA Konsernregnskap Polaris Media ASA 2014 Polaris Media ASA Oppstilling av konsernets totalresultat (Tall i 1.000 NOK) 2014 2013 Omarbeidet 1) Salgsinntekter 4,5 1 658 503 1 744 630 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Side 59. Norsk Tipping Års- og samfunnsrapport. Beløp i mill. kr. Note 2009 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER

RESULTATREGNSKAP. Side 59. Norsk Tipping Års- og samfunnsrapport. Beløp i mill. kr. Note 2009 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER 59 RESULTATREGNSKAP Beløp i mill. kr. Note DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 12 574,7 10 578,7 10 388,4 Andre driftsinntekter 2 188,2 140,2 128,8 SUM DRIFTSINNTEKTER 12 762,8 10 718,9 10 517,2 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer