UNIRAND AS Org

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIRAND AS Org. 985 163 049"

Transkript

1 K O N S E R N R E G N S K A P UNIRAND AS Org Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 5: Kontantstrøm Side 6: Prinsippnote Side 8: Noter

2 Konsernregnskap UniRand Resultat Note Tilskudd fra departement og statlig etater Inntekt fra ekstern finansiert virksomhet Salgsinntekter Salg av eiendom, utstyr og lignende Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt ( ) ( ) Lønnskostnader 2 ( ) ( ) - - Varekostnader Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 12 ( ) ( ) - - Nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Investeringer og påkostninger - - ( ) ( ) Andre driftskostnader 3, 12 ( ) ( ) ( ) ( ) Sum driftskostnad ( ) ( ) (53 864) Driftsresultat Netto finansinntekt/(-kostnad) 4, Ordinært resultat før skattekostnad (3 439) (11 760) Skatt på ordinært resultat 16 (3 439) (11 760) Ordinært resultat Ekstraordinær inntekt - - Ekstraordinær kostnad - - Skattekostnad på ekstraordinært resultat Sum ekstraordinære poster Konsernresultat fra årets virksomhet Overføringer Fremføring av udekket tap Overføringer annen egenkapital Sum overføringer

3 Konsernregnskap UniRand Balanse Note EIENDELER A. Anleggsmidler I. Immaterielle eiendeler - - Forskning og utvikling Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter Utsatt skattefordel Goodwill - - II. Varige driftsmidler - - Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Skip, rigger, fly og lignende Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende III. Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i annet foretak i samme konsern Lån til foretak i tilknyttet selskap Investeringer i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum anleggsmidler B. Omløpsmidler I. Varer - - Beholdninger - - II. Fordringer Kundefordringer Prosjektfordringer Andre fordringer III. Investeringer - - Aksjer og andeler i foretak i samme konsern Markedsbaserte aksjer Markedsbaserte obligasjoner Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Andre finansielle instrumenter - - IV. Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

4 Konsernregnskap UniRand Balanse Note EGENKAPITAL OG GJELD C. Egenkapital I. Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital II. Opptjent egenkapital - - Bundet egenkapital Fond Årets resultat overført annen egenkapital ( ) ( ) Annen opptjent egenkapital ( ) ( ) Sum opptjent egenkapital Sum innskutt og opptjent egenkapital D. Gjeld I. Avsetning for forpliktelser - - Avsatt andel av tilskudd til bevilningsfinansiert virksomhet Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelse - - II. Annen langsiktig gjeld - - Gjeld til kredittinstitusjoner Pensjonsforpliktelse III. Kortsiktig gjeld - - Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Prosjektgjeld Skyldige skattetrekk Betalbar skatt Andre skyldige offentlige trekk Skyldige offentlige avgifter Avsatte feriepenger Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, Benedicte Rustad Lisbeth Dyrberg Asbjørn Rødseth Erik Gulbrandsen Styrets leder Styremedlem Styremedlem Adm. direktør

5 Konsernregnskap UniRand Kontantstrømoppstilling Driftsresultat etter avregning Periodens betalte skatter Ordinære avskrivninger Kostnadsføring av driftsmidler - Endring markedsverdi finansielle omløpsmidler - Endring i beholdninger - (26 825) (12 000) Endring i kundefordringer ( ) Netto endring prosjektfordringer/-gjeld Endring i leverandørgjeld ( ) - - Endring i pensjonsavsetninger Endring i andre tidsavgrensningsposter ( ) (A) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (Investering)/salg av aksjer/obligasjoner (53 832) (228) Investeringer i varige driftsmidler (90 713) ( ) - - Kostnadsføring av driftsmidler - - (53 832) (228) (B) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (90 713) ( ) - - Endring avsatt andel midler bevilgningsfinansiert virksomhet Endring ikke inntektsført bevilgning Netto finansinntekt/(-kostnad) (C) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Sum ekstraordinære poster (D) Netto kontantstrøm andre endringer (E) Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende (A-B+/-C+/-D) (F) Beh. av bankinnskudd, kontanter og lignende ved periodens beg Beh. av bankinnsk., kont. og lign. ved per. slutt (F+/-E) Spesifikasjon av kontantbeholdningen ved periodens slutt: Bankinnskudd Skattetrekksinnskudd og lignende Håndkasser og andre kontantbeholdninger Sum bankinnskudd og kontanter

6 Regnskapsprinsipper UniRand AS har forretningskontor i Oslo og heleid av Universitetet i Oslo. Det utarbeides konsernregnskap for UniRand AS, samt datterselskapene Norsk senter for studier av problematferd AS (Atferdssenteret AS), Norsk kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS (NKVTS AS) og DigForsk AS. Alle interne forhold konsernselskapene imellom er eliminert. Aksjer og eiendeler knyttet til de ovennevnte virksomhetene er eliminert i konsernregnskapet. Konsernregnskapet utleveres ved selskapets forretningskontor i Oslo. Anvendt regnskapsprinsipp Regnskapene til UniRand er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk og bygger på transaksjons-, opptjenings-, sammenstillings-, forsiktighets- og kongruensprinsippet. Ved usikkerhet anvendes beste estimat. Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn. Inntektsføring UniRand resultatfører inntekt når den er opptjent (Opptjeningsprinsippet), jf. Regnskapsloven $ 4-1 første ledd nr 2. I tillegg til enkelte unntak fra opptjeningsprinsippet som følger direkte av regnskapsloven, kan små foretak gjøre unntak fra hovedregelen når NRS 8 åpner for det. Offentlige tilskudd Datterselskapene til UniRand mottar offentlig tilskudd til drift. Mottatte tilskudd periodiseres sammen med de kostnader tilskuddet er ment å dekke. Det knytter seg tilbakebetalingsforpliktelser på ubenyttede prosjektmidler. Kostnader Kostnader er resultatført i den perioden den er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse. Avgrensningen for en periodisering av kostnader er praktisert til mottakstidspunktet av varen og tjenesten. Prosjekter er behandlet etter metoden løpende avregning uten fortjeneste. Denne metoden tilsier at påløpte kostnader tilsvarer fremdriften i prosjektene. Skatter Skattekostnaden knyttes til det regnskapsmessige resultatet i UniRand og består av summen av betalbare skatter og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen er beregnet med nominell skattesats på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Datterselskapene er på bakgrunn av skatteloven 2-32 (1) fritatt fra alminnelig skatteplikt da selskapene ikke har erverv til formål. Skattekostnaden er på dette grunnlag satt til 0 i regnskapet og betalbar skatt og utsatt skatt er ikke beregnet. Varige driftsmidler Investeringer og påkostninger i eiendom, bygg og utstyr som har en kostpris som overstiger kroner og har en økonomisk levetid på over tre år balanseføres og avskrives over driftsmiddelets levetid. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, blir det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Aksjer og andre finansielle eiendeler Aksjer og andre finansielle eiendeler balanseføres i utgangspunktet til anskaffelseskost.

7 Regnskapsprinsipper Omløpsmidler - Kortsiktig gjeld Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetningen til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Internhandel Alle vesentlige interne transaksjoner og mellomværende er eliminert i finansregnskapet. Pensjoner Regnskapsføring av pensjonskostander skjer i samsvar med Norsk Regnskapsstandard 6. Netto pensjonskostnader består av nåverdi av årets pensjonsopptjening og rentekostnad på pensjonsforpliktelsen, fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene og korrigert for den fordelte virkning av endringer i pensjonsplan, estimater og avvik. I henhold til regnskapsstandarden skal selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan, der de fremtidige pensjonsytelsene er basert på antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalderen. Ved verdsettelsen av pensjonsmidlene benyttes estimert verdi ved regnskapsavslutningen. Denne estimerte verdi korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra SPK over pensjonsmidlenes flytteverdi. Ved måling av påløpte pensjonsforpliktelser benyttes estimert forpliktelse ved regnskapsavslutningen. Denne estimerte verdi korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra SPK over påløpt pensjonsforpliktelse. Aktuarmessige beregninger blir foretatt hvert år av SPK basert på informasjon fra selskapet. Kontantstrøm Kontantstrømsoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontoplan UniRand benytter NS 4102 som utgangspunkt for sin interne kontoplan.

8 Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra departement og statlige etater Barne- og likestillingsdepartementet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Helsedirektoratet Utdanningsdirektoratet Justisdepartementet Forsvaret NAV Overførte bevilgninger fra tidligere år / til neste år ( ) Sum årets tilskudd fra departement og statlige etater Årets tilskudd fra departement og statlig etater Inntekt fra eksternt finansiert virksomhet (EFV): - - Statlige etater Kommunale og fylkeskommunale etater Organisasjoner Næringsliv/privat EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning EU tilskudd/tildeling til undervisning og annet Statlig fond Andre Sum inntekt fra eksternt finansiert virksomhet (EFV) Salg av eiendom, utstyr og lignende - - Salg av eiendom Salg av utstyr Salg av andre driftsmidler Sum salg av eiendom, utstyr og lignende - - Annen driftsinntekt: - - Salgsinntekter, avgiftspliktige Salgsinntekter, avgiftsfrie Salg (utenom avgiftsområde) Bidrag til BFV fra øvrige Leieinntekter Refusjoner Øvrige andre inntekter Sum andre inntekter Sum driftsinntekt Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte mm Lønnskostnader Lønninger Feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Sykepenger og andre refusjoner ( ) ( ) Andre ytelser Sum lønnskostnader Antall ansatte i Unirand konsern

9 UniRand Ytelser til ledende personer Styrehonorar Lønn Naturalytelse Samlet godtgj. Samlet godtgj. Erik Gulbrandsen Bjørn Hol Asbjørn Rødseth Lisbeth Dyrberg Benedicte Rustad - styrets leder Sum godtgjørelse UniRand har i 2009 betalt kr ,- til UiO for frikjøp av Erik Gulbrandsen i 10 % stilling i 9 måneder. Av de ,- er kr ,- direkte lønnskostnader. Sum godtgjørelse alle selskaper Elimineringer av styrehonorar UniRand Sum godtgjørelse konsern Atferdssenteret Ytelser til ledende personer Styrehonorar Lønn Naturalytelse Samlet godtgj. Samlet godtgj. Helle Sandvik - daglig leder Tore Hansen - styrets leder Frid Anny Hansen Hilde Heggelund Egil Larsen Monica Dalen Odd Arne Tjernsland Asbjørn Bøe Tori Maurseth UniRand AS v/erik Gulbrandsen Sum godtgjørelse NKVTS Ytelser til ledende personer Styrehonorar Lønn Naturalytelse Samlet godtgj. Samlet godtgj. Inger Elise Birkeland - daglig leder Bjørn Hol - styrets leder Trine Normann Aud Karin Bjørn Synnøve Skjeldal Kristin Skjørten Magne Raundalen Toril Araldsen Camilla Grimsæth Dag Album Randi Saur Ingrid Fernanda Stokke Ole Kristian Hjemdal Siri Thoresen Johannes Tveit Sandvin UniRand AS v/erik Gulbrandsen Sum godtgjørelse DigForsk Ytelser til ledende personer Styrehonorar Lønn Naturalytelse Samlet godtgj. Samlet godtgj. Jennifer Jane Akselsen - daglig leder Bjørnar Sarnes - styrets leder Frigg-Ottar Os Ingrid Smuk Rolstad Per Mathis Siri Unn Røyneland Sonja Maria Innselset Sum godtgjørelse Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer Daglig leder/adm.direktør og styreleder har ingen avtale om sluttvederlag. Selskapene har ikke bonus eller opsjonsordninger. Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for medlemmer av ledergruppen eller styret.

10 Revisor Revisjon Andre tjenester Beløpene er ekskl. mva. Note 3 Annen driftskostnad Andre driftskostnader består av: Husleie Fellesutgifter, elektrisitet, renhold Vedlikehold egne bygg og anlegg Vedlikehold og ombygging av leide lokaler Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler (8 021) - - Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv Mindre utstyrsanskaffelser Leie av maskiner, inventar og lignende Konsulenttjenester og innleid arbeidskraft Kontor- og forskningstjenester Andre kjøp av tjenester Reiser og diett Laboratorie- og undervisningsmateriell Bøker, aviser, tidsskrifter m.m Kostnader til tele og data (ikke utstyrsanskaffelser) Kontingenter, gaver, tilskudd Andre kontorkostnader Øvrige driftskostnader Sum andre driftskostnader Note 4 Netto finansinntekt/(-kostnad) Finansinntekter - - Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på investering i annet foretak i samme konsern Inntekt på investering i tilknyttet selskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Renteinntekter Mottatt utbytte Agio Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader - - Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Rentekostnad til foretak i samme konsern Rentekostnad Tap v/salg av aksjer Disagio Endring markedsverdi verdipapirportefølje fondene Annen finanskostnad Sum finanskostnader Netto finansinntekt/(-kostnad)

11 Note 5 Kundefordringer Kundefordringer til pålydende Avsatt til latent tap Fordringer på kredittkort (Visa-/Mastercard) Sum kundefordringer Tap på krav Endring i avsetning til tap på krav Kostnadsført tap på krav utgjør - - Aldersfordeling kundefordringer: Ikke forfalt Sum Ikke forfalt Sum (3 850) Note 6 Andre fordringer Fordringer på ansatte: - - Reise- og ekskursjonsforskudd Personallån Andre fordringer på ansatte Sum fordringer på ansatte Periodiseringer: - - Påløpt, ikke fakturert/mottatt andre inntekter Forskuddsbetalte kostnader Andre periodiseringer Sum periodiseringer Depositum Øvrige fordringer Sum andre fordringer Note 7 Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd og interimskonti Håndkasser og andre kontantbeholdninger Sum bankinnskudd og kontanter Herav bundne bankinnskudd: Garantier Andre bundne innskudd Sum bundne bankinnskudd Øremerkede midler til pensjonsforpliktelser Sum øremerkede bankinnskudd

12 Note 8 Skyldige offentlige avgifter Skyldig merverdiavgift Skyldige arbeidsgiveravgift Andre offentlige avgifter Sum skyldige offentlige avgifter Note 9 Annen kortsiktig gjeld Gjeld til ansatte: - - Reiseregninger - - Variabel lønn 89 - Annen gjeld til ansatte (10 665) 89 - Sum gjeld til ansatte (10 665) Periodiseringer: - - Mottatt/forskuddsfakturert andre inntekter Investeringer Energikostnader Andre periodiseringer Sum periodiseringer Øvrige kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Note 10 Aksjekapital Aksjekapitalen pr består av følgende aksjeklasser: Antall aksjer Pålydende Bokført verdi Aksjer Selskapets aksjonærer er: Antall aksjer Eierandel Stemmeandel Universitetet i Oslo (UiO) % 100 % Innskutt egenkapital består av: Aksjekapital Sum Innskutt egenkapital Note 11 Annen opptjent egenkapital Annen opptjent egenkapital ( ) ( ) Overført fra årets resultat Annen opptjent egenkapital ( ) ( )

13 Note 12 Varige driftsmidler Tomter Øvrige bygninger Maskiner Driftsbygninger Transportmidler Inventar og utstyr Bokført anskaffelseskost Årets tilgang Avgang anskaffelseskost Fra anl. under utf. til annen gr Anskaffelseskost Akk. nedskrivninger pr Årets nedskrivninger - - Akk avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Akk. Avskrivn. avgang i året - - Balanseført verdi Ingen avskrivning år dekomponert lineært år dekomponert lineært 3-15 år lineært 3-15 år lineært 3-15 år lineært Morselskapet har ingen varige driftsmidler. Langsiktige leie- og leasingavtaler Morselskapet har ikke husleiekostnader. Atferdssenteret AS har i 2009 leid kontorlokaler i Essendropsgate 3. Husleiekontrakten ble inngått i Denne er uoppsigelig i perioden til Årlig leiesum i perioden er kr ,- Atferdssenteret AS har i 2009 leid datasystemer fra Universitetet i Oslo. Leien utgjorde for 2009 kr ,- Avtalen blir automatisk fornyet hvert år og har seks måneders oppsigelsestid. NKVTS AS har i 2009 leid kontorlokaler i Kirkeveien 166, Ullevål Universitetssykehus. Leien utgjorde for 2009 kr ,- Leieavtalen utløp Avtalen er de neste 5 årene løpende, med 6 måneders oppsigelse. NKVTS AS har i 2009 leid datasystemer fra Universitetet i Oslo. Leien utgjorde for 2009 kr ,- Avtalen blir automatisk fornyet hvert år og har seks måneders oppsigelsestid. Digforsk AS har kontorlokaler på 9 steder. Leien utgjorde for 2009 kr ,- Sentral Adresse (post/besøk) Årlig husleie Start leieforhold Karasjok Postboks 19, Karasjok/Storgata 30, 2.et. Vardø Postboks 93, 9950 Vardø / Skolegata 1 Berlevåg Prestegårdsgaten 15, Berlevåg Kautokeino Boaronjàrga 21, Kautokeino/Gr.nr3,br.nr.11 Båtsfjord Strandveien 19, Postboks 600, Båtsfjord Lakselv Postboks 295, Lakselv/Industribygget,2.et. Tana Kunnskapens hus, Rådhusveien 2, 9845 Tana Bø Vinje i Bø, Postboks 292, Bø i Vesterålen Beiarn 8110 Moldjord / Moldjord Masi Oves varesenter, 9529 Masi Oppsigelsestid Oppsigelse 6 mnd. før kontraktutløp. Kontrakt skrives for ett år av gangen. (Avventer ny kontrakt fra kommunen) Oppsigelse 5 mnd. før kontraktutløp. Kontrakt skrives for ett år av gangen. Endret leieareal og husleie mnd. oppsigelse. Kontrakt skrives for tre år av gangen. Ny kontrakt fra mnd. oppsigelse 6 mnd. oppsigelse 6 mnd. oppsigelse 6 mnd. oppsigelse Avsluttet leieforhold

14 Morselskap Note 13 Pensjonskostnader Ved etablering av selskapet inngikk Unirand AS en ytelsesbasert pensjonsavtale med Statens Pensjonskasse (SPK) for fast ansatt daglig leder. Ved avtalen med SPK har Unirand AS påtatt seg en langsikitg pensjonsforpliktelse som aktuarmessig er beregnet til kr i Beregningen bygger på en rekke forutsetninger, og er beheftet med betydelig usikkerhet. Forpliktelsen medfører ingen likviditetsmessig belastning i de nærmeste årene. Følgende økonomiske forutsetninger er benyttet ved beregningen av pensjonskostnader og forpliktelser Brutto påløpt pensjonsforpliktelse (PBO) Pensjonsmidler Netto påløpt pensjonsforpliktelser Balanseført netto pensjonsforpliktelse De økonomiske forutsetninger er vurdert i en langsiktig tidshorisont. Den ansatte har 20% stilling i UniRand som er innmeldt til Statens Pensjonskasse, men beløpet har ikke blitt innbetalt siden 2005, og den ansatte er ikke trukket for sin andel av pensjonskostnader, da SPK ikke har system som kan håntere dette. Den ansatte har i utgangspunktet 100% stilling på Universitetet i Oslo, og frikjøpes 10 % av UniRand AS, og er innmeldt i SPK. UniRand AS har i arbeidsavtalen med daglig leder en forpliktelse for at tilsettingsforholdet er knyttet til medlemskap i SPK, eller i en tilsvarende pensjonsordning, i hele tilsettingsperioden. Bokført pensjonskostnad var i 2006 og 2007 kr 0. Det ble i 2008 avsatt kr ,- til pensjonskostnader for den ansatte. I 2009 ble det foretatt en avregning fra 2006 til 2009 og de reelle pensjonsforpliktelsene UniRand AS har ovenfor sin ansatt ble avsatt. Pensjonskostnaden i 2009 er derfor kr ,-

15 Atferdssenteret AS Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS er tilsluttet Statens Pensjonskasse. Alle faste ansatte er tilsluttet ordningen, og de blir innmeldt i pensjonsordningen fra første ansettelsesdag. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Ved beregningen brukes lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag. Antall ansatte som er tilsluttet ordningen er 54. Premie for 2009 er kr ,- Følgende økonomiske forutsetninger er benyttet ved beregningen av pensjonskostnader og forpliktelser. Avstemming - balanseført pensjonsforpliktelse DBO ved periodens slutt Pensjonsmidler ved periodens slutt Netto pensjonsforpliktelse AGA av netto pensjonsforpliktelse Netto pensjonsforpliktelse inkl. AGA Ikke resultatført aktuarielt tap ( gevinst ) Estimatavvik AGA Balanseført pensjonsforpliktelse inkl. AGA Herav balanseført AGA Endring pensjonsmidler De økonomiske forutsetninger er vurdert i en langsiktig tidshorisont. Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 5,40 % 5,00 % Forventet avkastning pensjonsmidler 5,00 % 5,50 % Årlig forventet lønnsvekst 4,25 % 4,50 % Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling 4,00 % 4,25 % Årlig forventet G-regulering 4,00 % 4,25 % Amortiseringsfaktor (Forventet gjenstående tjenestetid) Korridor i % 10,00 % 10,00 % Gjennomsnittlig arbeidsgiveravgiftfaktor 14,10 % 14,10 % Demografiske data Antall yrkesaktive Gjennomsnittsalder - yrkesarktive Sum pensjonsgrunnlag Gjennomsnittlig lønn Antall pensjonister 1 1 Antall oppsatt - - Aktuarmessige forutsetninger Dødlighet K2005 K2005 Uførhet 200 % * K % * K63 Etterlatte / giftesannsynlighet K2005 K2005 Frivillig avgang 20%;10% Timeansatte 3%;1% Faste ansatte 3%;1% Uttakstilbøyelighet førtid (AFP) 5% 62 år 5 %

16 NKVTS AS NKVTS er tilsluttet Statens Pensjonskasse. Alle faste ansatte er tilsluttet ordningen, og de blir innmeldt i pensjonsordningen fra første ansettelsesdag. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Ved beregningen brukes lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag. Antall ansatte som er tilsluttet ordningen er 49. Premie for 2009 er kr ,- Følgende økonomiske forutsetninger er benyttet ved beregningen av pensjonskostnader og forpliktelser. Avstemming - balanseført pensjonsforpliktelse DBO ved periodens slutt Pensjonsmidler ved periodens slutt Netto pensjonsforpliktelse AGA av netto pensjonsforpliktelse Netto pensjonsforpliktelse inkl. AGA Ikke resultatført aktuarielt tap ( gevinst ) Estimatavvik AGA Balanseført pensjonsforpliktelse inkl. AGA Herav balanseført AGA Endring pensjonsmidler De økonomiske forutsetninger er vurdert i en langsiktig tidshorisont. Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 5,50 % 5,50 % Forventet avkastning pensjonsmidler 5,50 % 5,50 % Årlig forventet lønnsvekst 4,25 % 4,50 % Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling 4,25 % 4,25 % Årlig forventet G-regulering 4,25 % 4,25 % Amortiseringsfaktor (Forventet gjenstående tjenestetid) 7 9 Korridor i % 10,00 % 10,00 % Gjennomsnittlig arbeidsgiveravgiftfaktor 14,10 % 14,10 % Demografiske data Antall yrkesaktive Gjennomsnittsalder - yrkesarktive Sum pensjonsgrunnlag Gjennomsnittlig lønn Antall pensjonister 2 2 Antall oppsatt - - Aktuarmessige forutsetninger Dødlighet K2005 K2005 Uførhet 200 % * K % * K63 Etterlatte / giftesannsynlighet K2005 K2005 Frivillig avgang 18%;2% 8%;2% Uttakstilbøyelighet førtid (AFP) 1% 62 år 15% 62 år DigForsk AS DigForsk har Vital innskuddspensjon, som ikke balanseføres. Ordningen omfatter alle ansatte og premien utgjør for 2009 kr ,-

17 Note 14 Nærstående parter, mellomværende og transaksjoner med selskap i samme konsern Konsernets nærstående parter består av hovedaksjonær, datterselskaper, medlemmer av styret og ledelsen. Alle transaksjoner er foretatt som en del av den ordinære virksomheten og til armlengdes priser. Datterselskapene har inngått avtale med morselskapet. Ved etablering av UniRand AS forutsatte Universitetet i Oslo (UiO) at datterselskapene skal betale et årlig driftstilskudd som er med på å finansiere driften av holdingselskapet (jfr notat fra universitetsdirektøren av 24.mai 2002). I samsvar med vedtak fattet av styret i UniRand AS om finansieringsmodell skal datterselskapene betale et årlig driftstilskudd til morselskapet tilsvarende inntil 0,5% av selskapets omsetning, men minimum kr UniRand AS UiO har følgende salg av varer og tjenester til UniRand AS: Frikjøp ansatt Erik Gulbrandsen i 10 % stilling Andre tjenester Sum salg Atferdssenteret AS UniRand har følgende fordringer på Atferdssenteret AS: Driftstilskudd Sum mellomværende De vesentlige avtalene med Atferdssenteret er som følger: Driftstilskudd Driftstilskudd, for lite avsatt året før Styrehonorar Viderefakturerte kostnader Sum avtaler UiO har følgende kundefordringer mot Atferdssenteret AS: Leie datatjenester Sum kundefordringer UiO har følgende leverandørgjeld til Atferdssenteret AS: Undervisningsmateriell Sum leverandørgjeld UiO har følgende kjøp av varer og tjenester fra Atferdssenteret AS: Seminaravgift Undervisningsmateriell Sum kjøp UiO har følgende salg av varer og tjenester til Atferdssenteret AS: Leie datatjenester Andre tjenester Trykksak Kopiering Sum salg

18 NKVTS AS UniRand har følgende fordringer på NKVTS AS: Driftstilskudd Sum mellomværende De vesentlige avtalene med NKVTS er som følger: Driftstilskudd Styrehonorar Viderefakturerte kostnader Sum UiO har følgende kundefordringer mot NKVTS AS: Leie datatjenester Sum kundefordringer UiO har følgende leverandørgjeld til NKVTS AS: Undervisning Sum leverandørgjeld UiO har følgende kjøp av varer og tjenester fra NKVTS AS: Undervisningsmateriell Undervisning Bevilgning til prosjekt Barns rettigheter (NFR) Sum kjøp UiO har følgende salg av varer og tjenester til NKVTS AS: Leie datasystemer Konsulenttjenester Trykksak Kopiering diverse Bøker Artikkelkopier - Bibliotek Lisenser Kurs- og seminaravgifter Eksternfinansiert stilling Annen rentekostnad Sum salg

19 DigForsk AS UniRand har følgende fordringer på DigForsk AS: Driftstilskudd Sum mellomværende De vesentlige avtalene med DigForsk er som følger: Driftstilskudd Frikjøp ansatt (5 109) - Sum UiO har følgende kjøp av varer og tjenester fra DigForsk AS: Digitaliseringsoppdrag Andre kjøp Sum kjøp UiO har følgende salg av varer og tjenester til DigForsk AS: Annen fremmed tjeneste Frikjøp ansatte Kurs og kursmateriell Sum salg Note 15 Datterselskap Anskaffelses-tidspunkt Konsolidert (ja/nei) Forretningskontor Stemme- og Eierandel Bokført verdi Virkelig verdi Atferdssenteret AS April 2003 Ja Oslo 100 % NKVTS AS November 2003 Ja Oslo 100 % DigForsk AS Desember 2005 Ja Oslo 100 % Innskutt aksjekapital hos datterselskapene: Atferdssenteret As NKVTS AS DigForsk AS Sum aksjekapital datterselskaper Opptjent egenkapital hos datterselskapene: Atferdssenteret As NKVTS AS DigForsk AS Sum opptjent egenkapital datterselskaper

20 Note 16 Skattekostnad Årets skattekostnad - - Betalbar skatt på årets resultat Netto endring utsatt skatt Netto endring betalt for mye/(lite) tidligere år Skattekostnad Midlertidige forskjeller Midlertidige forskjeller Pensjonsforpliktelse Underskudd til fremføring Sum midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel, 28%

UNIRAND AS Org. 985 163 049

UNIRAND AS Org. 985 163 049 K O N S E R N R E G N S K A P 2 0 1 1 UNIRAND AS Org. 985 163 049 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 5: Kontantstrøm Side 6: Prinsippnote Side 8: Noter Konsernregnskap 2011 - UniRand

Detaljer

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 NORSK SENTER FOR STUDIER AV PROBLEMATFERD OG INNOVATIV PRAKSIS AS Org. 985 638 187 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 5: Kontantstrøm Side 6: Prinsippnote

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Høgskolen i Nesna Note Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 79 065 107 437 Tilskudd fra NFR 1 1 225 1 413 Inntekt

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 165 420 157 308 Tilskudd andre statlige

Detaljer

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Tilskudd fra UFD og andre departement 1 245 476 318 311 Tilskudd fra NFR 1 2 272 4 208 Inntekt fra oppdragsvirksomhet

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008 Note 1 Regnskapsprinsipper - Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer - Virkning av endring i konsernsammensetning Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO RESULTATREGNSKAP inklusive aksjeselskaper Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter 2 59 411 215 55 001 070 373 194 885 367 831 981 Inntektsføring tilskudd 6 12 574 946

Detaljer

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2014

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2014 RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2014 STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS RESULTATREGNSKAP (1000 kr) Konsern 2014 2013 Note Note 2014 2013 Driftsinntekter og -kostnader 67 470 49 949 2 Salgsinntekter

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005 HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005 HELGELANDSSYKEHUSET HF NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Basisramme 401 956 009 502 239 000 3 Aktivitetsbasert inntekt 385 656 698 262 166 493 3 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013 RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS RESULTATREGNSKAP (1000 kr) 2013 2012 Note Note 2013 2012 Driftsinntekter og -kostnader

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 1 Regnskapsprinsipper Note 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar

Detaljer

RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen

RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen KONSERNET MORSELSKAPET 2011 IFRS 2012 IFRS Note DRIFTSINNTEKTER 2012 IFRS 2011 IFRS 109 960 103 492 Annonser 94 965 102 268 61 093 59 005 Opplag 59 005 61 093 9

Detaljer

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS RESULTATREGNSKAP (1000 kr) 2012 2011 Note Note 2012 2011 Driftsinntekter og -kostnader 52 543 53 316 2 Salgsinntekter 2 503 947 505 071 116 687 126 232 6 Offentlige

Detaljer

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454 36 37 RESULTATREGNSKAP 01.01. 31.12. BALANSE PR. 31.12. Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent og serviceavgift 1 27 919 26 665 Innkjøpsavtaler 2 25 546 23 604 Driftsinntekt, camping 6 107 5

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar regnskap 1.tertial 2015 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2010 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 4 544

Detaljer

Noter Alle beløp i hele tusen kr. Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet for 2014 er avlagt etter forskrift om forenklet IFRS (forifrs). Måling av resultat og balansetall følger av IFRS som fastsatt

Detaljer

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO RESULTATREGNSKAP inklusive aksjeselskaper Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter 2 53.289.705 59.411.215 355.991.773 373.194.885 Inntektsføring tilskudd 3, 6 96.372.031

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 1 1 491 019 1 464 775 Aktivitetsbasert inntekt 1 942 212 875 891 Annen driftsinntekt 1 122 971 138 990 Sum driftsinntekter

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Resultatregnskap HELSE STAVANGER HF

Resultatregnskap HELSE STAVANGER HF Alle tall i 1000 NOK Resultatregnskap HELSE STAVANGER HF Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2,3 3 537 667 3 894 080 Aktivitetsbasert inntekt 2,3 2 002 958 1 550 999 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP Note nr 2014 2013

RESULTATREGNSKAP Note nr 2014 2013 Årsregnskap 2014 - Sørlandet Sykehus HF RESULTATREGNSKAP Note nr 2014 2013 Basisramme 1 3 523 725 3 943 499 Aktivitetsbasert inntekt 1 1 855 059 1 505 525 Annen driftsinntekt 1 174 050 169 859 Sum driftsinntekter

Detaljer