HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Under behandlingen av sak 31/13 Ut i Øyan var Tor Henning Jørgensen, næringssjef i Dønna kommune tilstede.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Under behandlingen av sak 31/13 Ut i Øyan var Tor Henning Jørgensen, næringssjef i Dønna kommune tilstede."

Transkript

1 HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: Fra kl: Til kl: Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen (unntatt sak 32) Elbjørg Larsen (unntatt sak 27 og 30) Arnt Erling Paulsen Laila Furu Vold Oddrunn S. Dahlheim Jim Dahl Vegar Dalen (unntatt sak 23) Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roy Skogsholm rådmann Liv Hansen formannskapssekretær Siv Nilsen kommunalleder 1 Geir Berglund kommunalleder 2 Roy Nilssen enhetsleder teknisk sektor Kine Jeanette Hanssen informasjonsmedarbeider Merknader til innkalling: Det var ingen merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til sakslisten. Det var ingen merknader til referatsaklisten. Det var ingen merknader til listen over delegerte vedtak. Behandlede saker: 19/13 35/13 Før behandlingen av sakene var Mona Gilstad fra Sør-Helgeland Regionråd og orienterte om arbeidet med Kystplanen. Under behandlingen av sak 31/13 Ut i Øyan var Tor Henning Jørgensen, næringssjef i Dønna kommune tilstede. Etter behandlingen av sakene ble følgende tatt opp: Ny kirkegård (repr. Oddrunn S. Dahlheim) Gåsvær bryggene /kai (repr. Oddrunn S. Dahlheim og Arnt Erling Paulsen) Utlyst stilling som flyktningekonsulent (repr. Laila Furu Vold) Underskrifter:

2 Arnt Frode Jensen Vegar Dalen Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Herøy,

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 19/13 10/1591 SVERRE ØSTERDAL: OPPFØRING AV FASTKAI PÅ GNR. 3 BNR /13 11/1957 REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - GNR. 4 BNR /13 12/793 REVISJON AV HURTIGBÅTRUTER 22/13 12/1444 HYTTETOMT - ROMUND ÅSHEIM - GNR. 4 BNR /13 12/1476 REGULERINGSPLAN FOR MØRENOT - ØKSNINGAN NOTBØTERI 24/13 12/1838 KVINNESTEMMERETTSJUBILEET /13 12/2470 ÅSEN BOLIGFELT KOSTNADER OG FINANSIERING 26/13 13/158 SØKNAD - NÆRINGSFONDET ARANYA K. ANDERSEN 27/13 13/188 SØKNAD OM KONSESJON - GNR 8 BNR 9 HALVAR LARSSEN, HERØY 28/13 13/239 SØKNAD OM KONSESJON - GNR/BNR-FNR 2/4-2 ROGER SJØBERG OG MARITA NORUM 29/13 13/268 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM 30/13 13/288 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKARDSØYA INDUSTRIOMRÅDE OG MASSETAK. 31/13 13/291 UT I ØYAN - NY PROSJEKTFASE

4 32/13 13/309 SØKNAD OM KJØP AV EIENDOM - NY SAK 33/13 13/315 ETABLERING AV HELGELAND HAVN IKS 34/13 13/317 RENOVERING VEILYS /13 13/321 HERØY VANNVERK 10. BYGGETRINN - HØYDEBASSENG LANGÅSEN

5 19/13 SVERRE ØSTERDAL: OPPFØRING AV FASTKAI PÅ GNR. 3 BNR Formannskapets vedtak: Med henvisning til plan- og bygningslovens 20-2 og Lov om havner og farvann 27 tillates fastkaiet oppført som omsøkt med søknad datert Med hjemmel i plan- og bygningslovens 32-8 og Forskrift til byggesak 16-1 ilegges tiltakshaver et overtredelsesgebyr på kr ,- for å ha latt oppføre fastkai på sin fritidseiendom gnr. 3 bnr. 155 uten søknad og nødvendig tillatelse. Rådmannens innstilling tiltres. Med henvisning til plan- og bygningslovens 20-2 og Lov om havner og farvann 27 tillates fastkaiet oppført som omsøkt med søknad datert Med hjemmel i plan- og bygningslovens 32-8 og Forskrift til byggesak 16-1 ilegges tiltakshaver et overtredelsesgebyr på kr ,- for å ha latt oppføre fastkai på sin fritidseiendom gnr. 3 bnr. 155 uten søknad og nødvendig tillatelse.

6 20/13 REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - GNR. 4 BNR. 65 Formannskapets vedtak: Søknaden om fradeling imøtekommes. Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte følgende endringsforslag: Søknaden om fradeling imøtekommes. Ordfører Arnt Frode Jensen s endringsforslag ble enst. vedtatt. Med hjemmel i kommunedelplan 2 og 3 for Sør- og Nord-Herøy med omegn, tillates ikke fradelinger i uregulerte områder. Dette gjelder særlig der fradelinger kan legge hindringer for etableringer av selvstendige nye boligtomter nær allerede utbygd infrastruktur eller bidra til vanskliggjøring for gjennomføring av kommunedelplanen.

7 21/13 REVISJON AV HURTIGBÅTRUTER Formannskapets vedtak: 1. Herøy formannskap støtter de framlagte ruteforslagene for hurtigbåt, ferge og buss med følgende forslag til justeringer: - Det innføres behovsanløp ved Brasøy fergekai på mandag, torsdag og fredag etter anløp Sandvær Fergeturen fra Brasøy kl må anløpe Flostad før Søvik. - Det innføres behovsanløp på Måsøy onsdag formiddag (i begge retninger i sommerruten) og ettermiddag samt lørdag ettermiddag. 2. Herøy formannskap forutsetter at det etableres en bilordning; distriktsmobil eller lignende; i Brasøy/Husvær. 3. Herøy formannskap ber fylkeskommunen å iverksette ruteendringen så snart som mulig. 4. Det anbefales at Husvær tas inn på morgenturen fra Vega på signal, forutsatt at distriktsmobilen beholdes. Under behandlingen av saken ble fikk leder av Husvær grendeutvalg, Inge Skauen, uttale seg, jfr. formannskapets reglement 10 Deputasjoner. Repr. Oddrunn S. Dahlheim framsatte følgende forslag: Hurtigbåtrutene fra før opprettholdes med anløp av Tennvalen. Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende tilleggsforslag: Det anbefales at Husvær tas inn på morgenturen fra Vega på signal, forutsatt at distriktsmobilen beholdes. Votering: 1) Det ble først votert over repr. Oddrunn S. Dahlheim s forslag som falt med 2 st. 2) Det ble så votert over rådmannens innstilling og som ble vedtatt med 6 mot 1 st. 3) Det ble så votert over ordføreren s tilleggsforslag og som ble enst. vedtatt.

8 1. Herøy formannskap støtter de framlagte ruteforslagene for hurtigbåt, ferge og buss med følgende forslag til justeringer: - Det innføres behovsanløp ved Brasøy fergekai på mandag, torsdag og fredag etter anløp Sandvær Fergeturen fra Brasøy kl må anløpe Flostad før Søvik. - Det innføres behovsanløp på Måsøy onsdag formiddag (i begge retninger i sommerruten) og ettermiddag samt lørdag ettermiddag. 2. Herøy formannskap forutsetter at det etableres en bilordning; distriktsmobil eller lignende; i Brasøy/Husvær. 3. Herøy formannskap ber fylkeskommunen å iverksette ruteendringen så snart som mulig.

9 22/13 HYTTETOMT - ROMUND ÅSHEIM - GNR. 4 BNR. 322 Vedtak: Saken utsettes. Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte følgende utsettelsesforslag: Saken sendes tilbake og vurderes på et prinsipielt grunnlag og som omfatter sentrumsplanen. Utsettelsesforslaget ble enst. vedtatt. Formannskapet vedtar at dispensasjon jf. plan- og bygningsloven 19-2 eller 19-3 ikke skal kunne gis i områder som omfattes av bestemmelsen 2 til Kommunedelplan for Sør- og Nord- Herøy med Omegn,

10 23/13 REGULERINGSPLAN FOR MØRENOT - ØKSNINGAN NOTBØTERI Formannskapets innstilling: Formannskapet anbefaler at Herøy kommunestyre godkjenner at forslaget til Detaljreguleringsplan for Øksningan Notbøteri, gitt plan id i Herøy kommune, med følgende endringer før saken legges frem for kommunestyret: Plankartet justeres jf. formannskapets vedtak i sak 160/12 Bestemmelser justeres jf. formannskaps vedtak i sak 160/12 I forhold til høringsuttalelser inngitt etter formannskapets vedtak i sak 160/12 justeres plankart og bestemmelser som angitt under, og senest innen den , slik at saken i tide kan sendes ut, og kan tas opp til behandling av kommunestyret den Endringer som skal utføres på plan- og bestemmelser i tillegg til vedtak av Formannskapet i sak 160/12 er som følger: Plankartet påføres hensynssone for flomfare, 200 års flom estimert til nivå 3.36 meter relativt NN 1954 jf. høringsuttalelse fra NVE. Retningslinje inntas i bestemmelsene for å synliggjøre forholdet til kulturminneloven jf. høringsuttalelse fra Sametinget. Repr. Vegar Dalen fratrådte som inhabil jfr. FVL 6, 2.ledd. Rådmannens innstilling tiltres.

11 Formannskapet anbefaler at Herøy kommunestyre godkjenner at forslaget til Detaljreguleringsplan for Øksningan Notbøteri, gitt plan id i Herøy kommune, med følgende endringer før saken legges frem for kommunestyret: Plankartet justeres jf. formannskapets vedtak i sak 160/12 Bestemmelser justeres jf. formannskaps vedtak i sak 160/12 I forhold til høringsuttalelser inngitt etter formannskapets vedtak i sak 160/12 justeres plankart og bestemmelser som angitt under, og senest innen den , slik at saken i tide kan sendes ut, og kan tas opp til behandling av kommunestyret den Endringer som skal utføres på plan- og bestemmelser i tillegg til vedtak av Formannskapet i sak 160/12 er som følger: Plankartet påføres hensynssone for flomfare, 200 års flom estimert til nivå 3.36 meter relativt NN 1954 jf. høringsuttalelse fra NVE. Retningslinje inntas i bestemmelsene for å synliggjøre forholdet til kulturminneloven jf. høringsuttalelse fra Sametinget.

12 24/13 KVINNESTEMMERETTSJUBILEET 2013 Formannskapets vedtak: Formannskapet godkjenner det framlagte program og budsjett. Utgiften dekkes av formannskapets disposisjonskonto. Formannskapets innstilling tiltres. Formannskapet godkjenner det framlagte program og budsjett. Utgiften dekkes av formannskapets disposisjonskonto.

13 25/13 ÅSEN BOLIGFELT KOSTNADER OG FINANSIERING Formannskapets innstilling: 1. Boligfeltet Åsen bygges ut som skissert i vedlagte kartutsnitt. 2. Utbyggingen har en økonomisk ramme på kr. 3. Utbyggingen finansieres ved refusjoner og bidrag fra berørte aktører som beskrevet i saksframlegget. 4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån og avtale betingelser for lån. Rådmannens innstilling tiltres. 1. Boligfeltet Åsen bygges ut som skissert i vedlagte kartutsnitt. 2. Utbyggingen har en økonomisk ramme på kr. 3. Utbyggingen finansieres ved refusjoner og bidrag fra berørte aktører som beskrevet i saksframlegget. 4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån og avtale betingelser for lån.

14 26/13 SØKNAD - NÆRINGSFONDET ARANYA K. ANDERSEN Formannskapets vedtak: 1. Herøy formannskap innvilger kr i lån til Aranya Kaeokanha Andersen til utstyr for oppstart av frisøsalong. 2. Bevilgningen utbetales over Næringsfond Dokumentasjon av faktiske utgifter må framlegges før utbetaling. 4. Tilsagnet bortfaller dersom forespurt dokumentasjon ikke er framlagt innen Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte forslag om at tilskudd endres til lån. Endringsforslaget ble enst. vedtatt. 1. Herøy formannskap bevilger kr i tilskudd til Aranya Kaeokanha Andersen til utstyr for oppstart av frisøsalong. 2. Bevilgningen utbetales over Næringsfond Dokumentasjon av faktiske utgifter må framlegges før utbetaling. 4. Tilsagnet bortfaller dersom forespurt dokumentasjon ikke er framlagt innen

15 27/13 SØKNAD OM KONSESJON - GNR 8 BNR 9 HALVARD LARSSEN, HERØY Formannskapets vedtak: Med hjemmel i konsesjonsloven nr. 98 av gis Halvar Larssen, Sørvågveien 16, 8850 Herøy konsesjon for erverv av gnr/bnr 8/9 i Herøy til næringsformål. Repr. Elbjørg Larsen fratrådte som inhabil jfr. FVL 6 pkt. B. Rådmannens innstilling tiltres. Med hjemmel i konsesjonsloven nr. 98 av gis Halvar Larssen, Sørvågveien 16, 8850 Herøy konsesjon for erverv av gnr/bnr 8/9 i Herøy til næringsformål.

16 28/13 SØKNAD OM KONSESJON - GNR/BNR-FNR 2/4-2 ROGER SJØBERG OG MARITA NORUM Formannskapets vedtak: Med hjemmel i konsesjonsloven nr. 98 av gis Roger Sjøberg og Marita Norum, Sørlandsveien 824, 8617 Dalsgrenda konsesjon for erverv av bygning på gnr/bnr-fnr 2/4-2 i Herøy til fritidsformål Rådmannens innstilling tiltres. Med hjemmel i konsesjonsloven nr. 98 av gis Roger Sjøberg og Marita Norum, Sørlandsveien 824, 8617 Dalsgrenda konsesjon for erverv av bygning på gnr/bnr-fnr 2/4-2 i Herøy til fritidsformål

17 29/13 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Formannskapets vedtak: Formannskapet tolker planbestemmelser gitt til Kommunedelplan Sør- og Nord-Herøy med Omegn, jf. forarbeidene gitt til planen slik at det med boligtomter i områder utlagt til boliger og som ikke inngår i bestemmelsene til planen 2, i utgangspunktet skal gis dispensasjon til å kunne oppføre naust og legge ut flytebrygge. Vedtak om slik dispensasjon for fradeling til sjøtomt/oppføring av naust til bruk for fastboende i Herøy delegeres til leder, teknisk enhet. Søknader om dispensasjon må følge reglene gitt av Plan- og bygningsloven Kap. 19 samt de vurderinger som ellers følger tilsvarende for å kunne utlegge flytekai som nevnt i bestemmelsene 14. I henhold til Plan- og bygningsloven 19-2, gis det dispensasjon, til å fradele parsell fra eiendommen 4/70 til bruk som sjøtomt til naust og flytekai. Dispensasjonen er gitt med følgende vilkår: 1. Parsellen som er omsøkt fradelt fra eiendommen 4/70 til sjøtomt kan bare benyttes av fastboende i Herøy Kommune. 2. Naust tillates oppført i tradisjonell stil og som gir føringer til mønehøyde, utførelse, størrelse, kledning, farge på kledning mv.. Naustet skal ikke kunne benyttes eller innredes til beboelse. 3. Parsellen tillates ikke sammenføyd med annen eiendom enn eiendom i bruk til helårsbolig. 4. Flytekai betinger at eiendom eier sjøgrunn eller at det er sikret rettigheter til å etablere slik i sjø dersom sjøgrunn ikke medfølger fradelingen. 5. Før oppføring av naust eller utlegging av flytekai gjennomføres må tiltakene være omsøkt og godkjent jf. Plan- og bygningsloven 20-1 samt Lov om havner og farvann. 6. Veirett til parsell som er søkt fradelt fra eiendommen 4/70 må være sikret på en tilstrekkelig måte ved påføring av slik rettigheter på nødvendige eiendommer. I henhold til Plan- og bygningsloven 20-1, bokstav m) innvilges tillatelse til fradeling av parsell som omsøkt ved søknad av fra eiendommen GNR. 4, BNR. 70. Vilkår for fradelingen er at vilkårene knyttet til dispensasjonen punkt 1., 4. og 6. oppfylles før fradelingen kan gjennomføres. Rådmannens innstilling tiltres.

18 Formannskapet tolker planbestemmelser gitt til Kommunedelplan Sør- og Nord-Herøy med Omegn, jf. forarbeidene gitt til planen slik at det med boligtomter i områder utlagt til boliger og som ikke inngår i bestemmelsene til planen 2, i utgangspunktet skal gis dispensasjon til å kunne oppføre naust og legge ut flytebrygge. Vedtak om slik dispensasjon for fradeling til sjøtomt/oppføring av naust til bruk for fastboende i Herøy delegeres til leder, teknisk enhet. Søknader om dispensasjon må følge reglene gitt av Plan- og bygningsloven Kap. 19 samt de vurderinger som ellers følger tilsvarende for å kunne utlegge flytekai som nevnt i bestemmelsene 14. I henhold til Plan- og bygningsloven 19-2, gis det dispensasjon, til å fradele parsell fra eiendommen 4/70 til bruk som sjøtomt til naust og flytekai. Dispensasjonen er gitt med følgende vilkår: 1. Parsellen som er omsøkt fradelt fra eiendommen 4/70 til sjøtomt kan bare benyttes av fastboende i Herøy Kommune. 2. Naust tillates oppført i tradisjonell stil og som gir føringer til mønehøyde, utførelse, størrelse, kledning, farge på kledning mv.. Naustet skal ikke kunne benyttes eller innredes til beboelse. 3. Parsellen tillates ikke sammenføyd med annen eiendom enn eiendom i bruk til helårsbolig. 4. Flytekai betinger at eiendom eier sjøgrunn eller at det er sikret rettigheter til å etablere slik i sjø dersom sjøgrunn ikke medfølger fradelingen. 5. Før oppføring av naust eller utlegging av flytekai gjennomføres må tiltakene være omsøkt og godkjent jf. Plan- og bygningsloven 20-1 samt Lov om havner og farvann. 6. Veirett til parsell som er søkt fradelt fra eiendommen 4/70 må være sikret på en tilstrekkelig måte ved påføring av slik rettigheter på nødvendige eiendommer. I henhold til Plan- og bygningsloven 20-1, bokstav m) innvilges tillatelse til fradeling av parsell som omsøkt ved søknad av fra eiendommen GNR. 4, BNR. 70. Vilkår for fradelingen er at vilkårene knyttet til dispensasjonen punkt 1., 4. og 6. oppfylles før fradelingen kan gjennomføres.

19 30/13 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKARDSØYA INDUSTRIOMRÅDE OG MASSETAK. Formannskapets innstilling: Formannskapet ser positivt på at det etableres næring som tiltenkt i eksisterende masseuttak på Skardsøya og at masseuttaket i området utvides. Det forutsettes at et planforslag som fremmes har foretatt de nødvendige konsekvensvurderinger og at eventuelle innsigelser er ryddet av veien. Planforslag som legges frem må i nødvendig grad avklare løsning for fremføring av vann og kraftforsyning. Repr. Elbjørg Larsen fratrådte som inhabil jfr. FVL 6 pkt. B. Rådmannens innstilling tiltres. Formannskapet ser positivt på at det etableres næring som tiltenkt i eksisterende masseuttak på Skardsøya og at masseuttaket i området utvides. Det forutsettes at et planforslag som fremmes har foretatt de nødvendige konsekvensvurderinger og at eventuelle innsigelser er ryddet av veien. Planforslag som legges frem må i nødvendig grad avklare løsning for fremføring av vann og kraftforsyning.

20 31/13 UT I ØYAN - NY PROSJEKTFASE Formannskapets vedtak: Kommunene Herøy og Dønna overtar i fellesskap eierskapet til prosjektet "Ut i øyan", fra HALD IKS. Det etableres en styringsgruppe for prosjektet bestående av næringssjefene i Herøy og Dønna kommuner, to representanter fra reiselivsnæringen (en fra hver av kommunene) og en representant fra Kystriksveien Reiseliv AS. Styringsgruppen får i oppgave å utvikle en prosjektplan, som legges frem til politisk godkjenning. Formannskapet får delegert ansvaret for å følge prosjektet videre. Næringssjefene konstituerer styringsgruppen. Rådmannens innstilling tiltres. Kommunene Herøy og Dønna overtar i fellesskap eierskapet til prosjektet "Ut i øyan", fra HALD IKS. Det etableres en styringsgruppe for prosjektet bestående av næringssjefene i Herøy og Dønna kommuner, to representanter fra reiselivsnæringen (en fra hver av kommunene) og en representant fra Kystriksveien Reiseliv AS. Styringsgruppen får i oppgave å utvikle en prosjektplan, som legges frem til politisk godkjenning. Formannskapet får delegert ansvaret for å følge prosjektet videre. Næringssjefene konstituerer styringsgruppen.

21 32/13 SØKNAD OM KJØP AV EIENDOM Formannskapets vedtak: 1 Herøy kommune selger parsell som vist på vedlagte kartskisse til Herøy båtforening. 2 Kommunen har rett til å bygge og vedlikeholde kommunaltekniske anlegg på parsell (påføres skjøtet) 3 Sjøtomtene gnr.4 bnr. 48, gnr.4 bnr. 257 og gnr.4 bnr. 1 fnr.75 sikres veirett over den fradelte parsellen.. 4 Prisen settes til 35,00 kr/m 2. Ordfører Arnt Frode Jensen fratrådte som inhabil jfr. FVL 6, andre ledd og møtet ble ledet av varaordfører Elbjørg Larsen under behandlingen av saken. Rådmannens innstilling tiltres. 1. Herøy kommune selger parsell som vist på vedlagte kartskisse til Herøy båtforening. 2. Kommunen har rett til å bygge og vedlikeholde kommunaltekniske anlegg på parsell (påføres skjøtet) 3. Sjøtomtene gnr.4 bnr. 48, gnr.4 bnr. 257 og gnr.4 bnr. 1 fnr.75 sikres veirett over den fradelte parsellen.. 4. Prisen settes til 35,00 kr/m 2.

22 33/13 ETABLERING AV HELGELAND HAVN IKS Vedtak: Saken utsettes. Repr. Arnt Erling Paulsen framsatte forslag om at saken utsettes. Utsettelsesforslaget ble enst. vedtatt. 1. Herøy kommune slutter seg til etableringen av Helgeland Havn IKS i.h.t. vedlagte selskapsavtale. 2. Herøy kommune slutter seg framlagte strategiplan for selskapet der kommunen overfører alt sitt engasjement innenfor strategi 1-3 til Helgeland Havn IKS 3. Det inngås egen avtale mellom Herøy kommune og Helgeland Havn om utvikling og drift av kaier, terminaler og bygg/anlegg. 4. Med hjemmel i lov om havner og farvann kapittel 2 ( 10), delegeres kommunestyrets forvaltningsansvar til Helgeland Havn IKS.

23 34/13 RENOVERING VEILYS 2013 Formannskapets vedtak: 1. I 2013 renoveres følgende anlegg i samsvar med beskrivelse i saksframlegg: Ferdigstillelse Husvær Ferdigstillelse Brasøy Tenna Lys langs FV på Sør-Staulen 2. Veilysanlegg som er markert med blått på vedlagte kart legges ned. Dersom det ikke medfører ekstra kostnader kan deler av disse anleggene holdes i drift så lenge de ikke utløser større vedlikehold. Rådmannens innstilling tiltres. 1. I 2013 renoveres følgende anlegg i samsvar med beskrivelse i saksframlegg: Ferdigstillelse Husvær Ferdigstillelse Brasøy Tenna Lys langs FV på Sør-Staulen 2. Veilysanlegg som er markert med blått på vedlagte kart legges ned. Dersom det ikke medfører ekstra kostnader kan deler av disse anleggene holdes i drift så lenge de ikke utløser større vedlikehold.

24 35/13 HERØY VANNVERK 10. BYGGETRINN - HØYDEBASSENG LANGÅSEN Formannskapets innstilling: 1. Det etableres nytt høydebasseng med en kapasitet på ca 2000 m 3 på Langåsen. 2. Utbyggingen har en kostnadsramme på kr (inkl. mva) som finansieres med tilskudd og låneopptak som vist i vedlegg til saksframlegget. 3. Formannskapet gis fullmakt til å vedta endelig finansiering og låneopptak når svar på tilskuddsøknad foreligger. Rådmannens innstilling tiltres. 1. Det etableres nytt høydebasseng med en kapasitet på ca 2000 m 3 på Langåsen. 2. Utbyggingen har en kostnadsramme på kr (inkl. mva) som finansieres med tilskudd og låneopptak som vist i vedlegg til saksframlegget. 3. Formannskapet gis fullmakt til å vedta endelig finansiering og låneopptak når svar på tilskuddsøknad foreligger.

MØTEPROTOKOLL Formannskap

MØTEPROTOKOLL Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2015 Fra kl: 09.00 Til kl: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen Arnt Erling

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Fra kl: 12.00 Til kl: 12.45 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen (unntatt sak 158/14)

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Fra kl: 09.00 Til kl: 11.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Liv Hansen formannskapssekretær Siv Nilsen kommunalleder 1 Geir Berglund kommunalleder 2

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Liv Hansen formannskapssekretær Siv Nilsen kommunalleder 1 Geir Berglund kommunalleder 2 HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.09.2015 Fra kl: 09.00 Til kl: 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2017 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen Arnt Erling Paulsen Laila

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 30.06.2009 Fra kl: 12.45 Til: 13.20 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt-Frode Jensen unntatt sak 62/09 Laila

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 30.08.2011 Fra kl: 13.00 Til kl: 13.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Elbjørg Larsen Laila Furu Vold Oddrunn S. Dahlheim Vegar Dalen

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Elbjørg Larsen Laila Furu Vold Oddrunn S. Dahlheim Vegar Dalen HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2015 Fra kl: 11:30 Til kl: 12:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Liv Hansen formannskapssekretær Siv Nilsen kommunalleder 1 Geir Berglund kommunalleder 2

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Liv Hansen formannskapssekretær Siv Nilsen kommunalleder 1 Geir Berglund kommunalleder 2 HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Møterommet på Herøy skole Møtedato: 04.10.2012 Fra kl: 09.00 Til kl: 09.05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 0.02.3 Fra kl: 18.00 Til kl: 19.4 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 11.10.2011 Fra kl: 09.00 Til kl: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt-Frode Jensen (unntatt sak 91/11) Elbjørg

Detaljer

HERØY KOMMUNE. Formannskap

HERØY KOMMUNE. Formannskap HERØY KOMMUNE Nr 718231 Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 11-2002 MØTEPROTOKOLL "åg... [E JE] Dokid: 17005650 (17/873-6). Formannskap den 09 05 2017 Formannskap Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2017

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 21.03.2012 Fra kl: 14.00 Til kl: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Elbjørg Larsen Laila Furu Vold Vegar Dalen Jim Dahl Oddrunn S. Dahlheim

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Elbjørg Larsen Laila Furu Vold Vegar Dalen Jim Dahl Oddrunn S. Dahlheim HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 27.08.2013 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 20.01.2009 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Plan og teknisk hovedutvalg. Anne Lise Gjengaar Svein Cato Jakobsen Britt Anne Karlsen Marthe Solheim Ann Kristin Lenning

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Plan og teknisk hovedutvalg. Anne Lise Gjengaar Svein Cato Jakobsen Britt Anne Karlsen Marthe Solheim Ann Kristin Lenning HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og teknisk hovedutvalg Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 27.01.2010 Fra kl: 18.00 Til kl: 19.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 27.06.2012 Fra kl: 09.00 Til kl: 09.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.10.2015 Fra kl: 09.00 Til kl: 09:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Arnt

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 13.04.2010 Fra kl: 09.00 Til kl: 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Herøy Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 30.09.2014 Fra kl: 09.00 Til kl: 09.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Plan og teknisk hovedutvalg. Svein Cato Jakobsen. Elin Nilsen prosjekt vegnavn i Herøy Jan Nikolaisen sekretær

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Plan og teknisk hovedutvalg. Svein Cato Jakobsen. Elin Nilsen prosjekt vegnavn i Herøy Jan Nikolaisen sekretær HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og teknisk hovedutvalg Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 06.04. 2011 Fra kl: 18.00 Til kl: 19.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 08.09.2010 Tid: Kl 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.06.2015 Fra kl: 09.00 Til kl: 11.05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Liv Hansen formannskapssekretær Roy Nilssen kommunalleder 3 Jonny Iversen fagleder (sak 80/14)

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Liv Hansen formannskapssekretær Roy Nilssen kommunalleder 3 Jonny Iversen fagleder (sak 80/14) HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Fra kl: Til kl: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 06.02.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Torfinn Vassvik, Gunn Mari

Detaljer

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL.

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL. GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Svein Oddvar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Frank Broks,

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN FOR MØRENOT - ØKSNINGAN NOTBØTERI 2012.

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN FOR MØRENOT - ØKSNINGAN NOTBØTERI 2012. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen på Rådhuset Møtedato: 19.03.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen, Guttorm Nergård Anne Jespersen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen, Guttorm Nergård Anne Jespersen. Berg kommune Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 12.11.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 22.01.2014 Fra kl: 09.00 Til kl: 10.30 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 08.06.2011 Fra kl: 0900 Til kl: 1215 Møteleder: Varaordfører Ellen Svarstad Møteinnkalling: Skriftlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Råd for eldre og funksjonshemmede Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 10.12.2012 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Fra kl: 13.00 Til kl: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Roy Skogsholm rådmann Siv Nilsen kommunalleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. Andre): Forfall: MERKNADER: Randi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13.49 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Torbjørn Johnsen ( konsulent)

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Torbjørn Johnsen ( konsulent) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 16.02.2016 Tid: 12:00-14:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Roger Markussen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Møterommet i underetg. Rådhuset Møtedato: 19.08.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Møterommet i underetg. Rådhuset Møtedato: 19.08.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Møterommet i underetg. Rådhuset Møtedato: 19.08.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Arnt Jakobsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 16.12.2009 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10.

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10. Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 24.05.2017 Tidspunkt: Fra 08:30 til 10.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Oddvar Indergård Hans Bernhard Meland Beate Bonvik Arild Røland Elisabet Selås

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Oddvar Indergård Hans Bernhard Meland Beate Bonvik Arild Røland Elisabet Selås Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.09.2016 Tid: 10:55 13:05 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.08.2014 Tid: 09:00 11:10 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2008 Tid: kl.17.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Susanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.11.2013 Møtestart: 10.00 Møteslutt: Ca. kl. 13.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tor Andersen Tom Tobiassen Geir Viggo

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE SVERRE ØSTERDAL: OPPFØRING AV FASTKAI PÅ GNR. 3 BNR. 155.

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE SVERRE ØSTERDAL: OPPFØRING AV FASTKAI PÅ GNR. 3 BNR. 155. Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 11.03.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 23.04.2010 Tid: 09.00-12.30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Ingolf Dragset, Tora Husan, May-Britt Bjerkås, Wenche

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen, Erik Roll, Eidar Tøllefsen, Janne Helgesen, Dag Brustind, Siv N. Henriksen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen, Erik Roll, Eidar Tøllefsen, Janne Helgesen, Dag Brustind, Siv N. Henriksen Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 06.04.2011 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen, Erik Roll, Eidar Tøllefsen, Janne Helgesen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.09.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Magne Vik, Kjersti Gylseth,

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Roy Mienna for Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Fra administrasjonen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 28.06.2010 Tid: 14:00 15:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 28.02.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Klæbu kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.09.2010 Tid: kl. 13.20 14.50 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Hans B. Meland Beate Bonvik - fratrådte som inhabil

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.09.2014 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: Kl. 09.00 Kl 10.00 Informasjon og drøfting om budsjett/virksomhetsplan Kl 13.00 Styringsgruppe strategisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 13:15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård FO Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: 10:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2014 Tid: Kl. 09.00 Felles formannskapsmøte med Røros formannskap Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete

Detaljer

MØTEBOK. Ikke møtt Jens Tennebø Jensenius V Varamedlem Otto Strand Bernt-Aksel Jensen AP Varamedlem Beate Hansine Aronsen

MØTEBOK. Ikke møtt Jens Tennebø Jensenius V Varamedlem Otto Strand Bernt-Aksel Jensen AP Varamedlem Beate Hansine Aronsen Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 16.01.2014 Fra kl. 09.00 Til kl. 10.20 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Plan og teknisk hovedutvalg

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Plan og teknisk hovedutvalg HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og teknisk hovedutvalg Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 11.02.2011 Fra kl: 12.00 Til kl: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 30.08.2007 Tid: 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 30.08.2007 Tid: 18.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 30.08.2007 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Guttorm Nergård,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/748 KYSTPLAN - HELGELAND Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: RNR KP-KYST- 2014 Saksnr.: Utvalg Møtedato 74/13 Formannskap 11.06.2013 9/13 Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.45 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/965 4/55 - VEDR. ØNSKE OM KJØP AV TOMT Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 4/55 Saksnr.: Utvalg Møtedato 154/14 Formannskap 25.11.2014 2/15 Formannskap

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2009 Tid: Kl. 09.00 NAV Arbeidslivssenter v/ingrid Storrøsæter og Kari Grotdal Brænd informerer om sykefravær og de

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Sørbø, Svein

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 08.05.2012 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line van Gemert

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE ARVID M. PEDERSEN - SØKNAD OM DELING AV GNR. 4, BNR. 210

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE ARVID M. PEDERSEN - SØKNAD OM DELING AV GNR. 4, BNR. 210 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN OG TEKNISK HOVEDUTVALG Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 03.03.2010 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7

Aure kommune MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7 Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg Kommuneutvikling Møtedato: 10.07.2007 Møtested: Rådhuset på Aure Fra kl: 10.00 Til kl: 13:00 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7 Forfall meldt

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Skule Storheil, Knut Nilsen, Hanne Nora Nilsen, Lillian B. Tønder,

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 28.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hartvik

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.06.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Ole Kristian Holand Medlem SP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Ole Kristian Holand Medlem SP Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 12.05.2017 Tidspunkt: 10:30 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 01.02.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Kaja Sillerud

Detaljer