Januar: Årsmøte på Det Akademiske Kvarter15 møtte, leiar i Norsk Målungdom Vebjørn Sture snakka og vi åt kake.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Januar: 20.01. Årsmøte på Det Akademiske Kvarter15 møtte, leiar i Norsk Målungdom Vebjørn Sture snakka og vi åt kake."

Transkript

1 Januar: Årsmøte på Det Akademiske Kvarter15 møtte, leiar i Norsk Målungdom Vebjørn Sture snakka og vi åt kake. Sakslista var: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av to til å skrive under møteboka 3. Val av møteleiar og skrivar 4. Årsmelding 5. Rekneskap 6. Val av styre 7. Vedtak om underskriftsrett 8. Val av utsendingar til landsmøte i Norsk Målungdom 9. Val av utsendingar til landsmøtet i Noregs Mållag 10. Årsplan 11. Budsjett 12. Fråsegner 13. Innkomne saker Vi fekk fleire styrelemar enn vi har hatt på mange år, valde rekord mange utsendingar til landsmøta i NM og NMU og vedtok ein arbeidsplan for fyrste gong på lenge. Vi vedtok to fråsenger om nynorsk på Flesland lufthamn som styret skulle arbeide vidare med. Dette har ikkje skjedd Styremøte Det noverande styret fann og fekk kontrollen over den eksisterande SmiBgruppa på facebook - hurra! Denne har sidan blitt brukt flittig til å spreie info om tilskipingar og viktige saker Norsk Målungdom sin Vinterleir på Stange, Hedmark Dei fire SmiB-medlemane som for fekk ei kjekk helg med ski, snø, nynorsk, språk, hedmarksdialekt og mykje anna saman med andre målungdomar. SmiB-leiar Fredrik held t.d. ei innleiing om norsk folkemusikk. Vi delte ut flygeblad om Studentsamlinga og reklamerte hemningslaust. SmiB dekte deltakaravgifta for medlemar. Gratis moro! Styremøte Årsmøte i Bergen Målungdom Marta møtte for oss og inviterte dei på Studentsamling m.m Årsmøte i AUF i Hordaland

2 Fredrik og Ingrid møtte. Leiar heldt helsingstale der han snakka om kor vakkert og egalitært nynorsk er, skrytte av sidemålsinnsatsen deira og mobba dei for at dei har dårlegare språkpolitikk enn MDG (LOL). Han siterte dessutan Einar Førde so mykje han berre kunne. Vi gav dei jakkemerke og nynorskpamflettar i gåve og fekk at 5 meter minefri veg. Februar: Styremøte Styremøte Leiar-Fredrik fekk BUL Ervingen til å vedta ei fråsegn om nynorsk-flesland. Dei sende fråsegna vidare til styret for å få til eit samarbeid med andre mållag/ungdomslag/andre. Dette har ikkje skjedd meir med, og er noko styret bør arbeida vidare med Styremøte Årsmøte i Bergen Mållag Fredrik, Håkon og Marta var på årsmøte i det største lokallaget i Noregs Mållag, og hadde med seg jakkemerke og klistermerke Studentsamling i Bergen Vi skipa til den største studentsamlinga som har vore på lenge - med omlag 45 deltakarar innom i løp av helga. Sjå meir lenger nede! Noereh sitt Landsmøte 2014 Låggŋi gielav! Leiar-Fredrik reiste til Drag i Tysfjord (Nordland) og var med på den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh sitt årsmøte med seminaret " Låggŋi gielav!". Tysfjord er eit lulesamisk område, og leiaren lærte ein god del om samisk språk, kultur, gruvedrift i Sápmi og mykje anna. Han heldt helsingstale frå NMU og fekk dei til å vedta ymse ting som t.d. at ein ved kommunesamanslåingar skal ta språkpolitiske omsyn. Leiar-Fredrik hadde med jakkemerke og tilfang som han delte ut. Mars: "Korleis bli ein supervervar?" - Medlemsmøte med Oddny Miljeteig Medlemsmøte der vi vedtok rekneskap (som var ettersedd av ettersynsperson for fyrste gong på mange år), og hadde innleiing med måldame og SV-ar Oddny Miljeteig. Ho fortalde om sidemålstriden, si eiga ekstrem verving og korleis det skal gjerast. 11 møtte og vi åt pizza SmiB fekk instagramkonto! Sak om nynorskmangel i Studentavisene (Framtida.no) Der vart leiar-fredrik sitert på at vi ville ha eit møte med StudVest og K7. Dette har ikkje skjedd. (http://framtida.no/articles/studentane-bor-fa-mote-si-eiga-malform-istudentavisa#.u3lprihpfc_ ) Fråsengsfest / Medlemsmøte Vi hadde møte for medlemane våre om sakene som skulle opp på Landsmøte i NMU. Det vart eit styremøte gitt, men vi gjekk gjennom både fråsegner, saker og kom med endringsframlegg Årsmøte i Vestmannalaget Det eldste mållaget i verda hadde årsmøte på Sandviken Seniorsenter. Leiar-Fredrik og Ingrid møtte, åt kake og høyrde eit fint føredrag om utflyttarar til Amerika.

3 14.03 Årsmøte i Foreininga Nordens Ungdom Vi inviterte oss sjølve, Fredrik V. H. held helsingstale og snakka om språkmangfald i Norden og at det kunne vi samarbeide om. Vi fekk sildesalatflagg-kort og masse nordenstæsj Årsmøte i Hordaland Mållag Kassastyrar-Ingrid reiste. Ho fekk mellom anna fylkeslaget til å vedta eit punkt i arbeidsprogrammet sitt om "Nynorsk på Flesland" og fant ut at målungdomslaga i fylket hadde rett til ein utsending på styremøta deira Styremøte Landstyremøte Korkje Ingrid eller leiar-fredrik hadde høve til å reise Landsmøte i Norsk Målungdom Vi sende 7 utsendingar og fylde soleis landsmøtekvoten vår (for fyrste gong på mange år). Vi fremja tre fråsegner, der "Nav, ogso på nynorsk?" og "Nynorsk i fotballverda" vart send vidare til landsstyret pga tidsplanen, og "Hurra for Storfjord - eit fleirspråkleg føredøme!" vart vedteken. Denne fråsegna har dessutan ført til debatt og regionrådet for Nord-Troms skal ta opp fleirspråkleg skilting. Dessutan vart framlegget vårt til eit nytt punkt i Internasjonalt program om språkstoda i Europa nedstemd, men vi fekk ein lenger paragraf om nasjonale minoritetar. Vi hadde med oss SmiB-tilfang som vel vekte noko åtgaum og stemning. April: Nynorskbar med Kristin Fridtun Vi hadde ansvar for Nynorskbaren til Bergen Mållag denne månaden. Kristin Fridtun snakka om dei to favorittkarane sine: Ivar Aasen og Alf Prøysen. Tilfeldigvis to karar som anten har jubilert eller som jubilerer i næraste framtid. Ho trekte fram rettferdskjensla og respekten for dei som sto lågast i rangstigen som fellestrekk mellom dei to. Det møtte omlag 30. Det var gratis inngang for SmiB-medlemar. Kunne sikkert ha vore fleire Bergen Mållag-medlemar, og det kunne vore reklamert meir Landsmøte i Noregs Mållag Vi sendte alle tre utsendingane våre frå SmiB, pluss at leiar-fredrik var utsending frå BUL Ervingen og Fredrik V. H. var utsending frå NMU. SmiB hadde altso heile 5 utsendingar, truleg ogso ein rekord. Det var god stemning, arbeidsplandiskusjon, vi og dei andre NMU-laga fekk inn eit punkt om Nynorsk i akademia. Vi hadde eit framlegg om å endre "Nynorsk kyrkjemål" til "Nynorsk som religiøst bruksspråk" som vart nedstemt, men vi vekk i det minste ei endring i rett retning. Meir trist var det at punktet om grunnlov på samisk, kvensk, nynorsk og bokmål vart endra til å berre gjelde nynorsk. Men elles eit triveleg landsmøte med fest og moro og mange artige målfolk Styremøte Skrivar-Marte flytta til Stavanger over ferien. Marta tok over som skrivar fram til omframt årsmøte. Fredrik V. H. rykka opp på fast plass - berre ein formalitet sidan han har møtt fast i styret frå før av. Leiar-Fredrik og Håkon fekk ansvar for å lage nye lover Beat.no lansert på nynorsk! Den fyrste musikkstrøymingstenesta på nynorsk, etter hjelp frå SmiB. Sjå meir lenger

4 nede Landstyremøte Fyrste landsstyremøte i perioden. Fredrik og Fredrik møtte. Fråsegnene til Håkon vart vedtekne. Mai: Stortinget vedtek grunnlova på nynorsk! Nynorsken vert i røynda grunnlovsfesta - den største sigeren sidan jamstellingsvedtaket - og vi festa på Nynorskbar med Oddny Miljeteig. SmiB har sendt inn epost til stortingsrepresentantar og har dessutan oppmoda andre til å gjere det same Innkallingsdugnad Fredrik og Fredrik sendte ut innkallingar og fiksa sakspapir til Omframt Årsmøte Styremøte Grunnlovsdagen - Blomelegging hjå Ivar Aasen-bysta Vi feira grunnlovsdagen og nynorsk grunnlov med å leggje krans på Ivar Aasen-bysta ved HF-biblioteket på Sydneshaugen. Vi song songar, åt twist, leiar-fredrik held tale og sola skein. Neste år kan vi sikkert prente opp litt fleire songar og kanskje nokon songar vi kan. Dessutan kan vi kanskje vidareføre sikken med å gå vidare å synge i Ivar Aasen-gata. Kring 40 møtte. Det har vore 8 styremøte og to medlemsmøte i perioden. Ting som kan gjerast betre i neste halvår og i neste arbeidsplan: Fordel ansvar for dei ulike årsmøtepunkta til ulike styrelemar Fastsetje styremøte og ha fleire av styremøte - slik at saker ikkje berre vert gjort, men diskutert Forsøk på medlemshendingar: Styret har jamleg prøvd å dra med seg medlemar på Den Nationale Scene, Litteraturhuset og møte i Studentersamfunnet, men for det meste har det vorte styremedlemshendigar, og ikkje medlemshendingar... Korleis vi kan gjere dette betre i framtida er eit viktig spørsmål. Tilfangsarbeid: Vi har laga både små og store "Bergen lufthamn Flesland"-klistermerke. Dessutan har vi planer om å trykke opp jakkemerke, både "Eg<3Nynorsk" og sjølvlaga (t.d. "Nynorsk+dialekt=sant"). Vebjørn Sture har laga framlegg til ny logo. På vakt mot eksamenar berre på bokmål eller med dårleg nynorsk Vi har lagt ut meldingar på twitter og på facebook, men har so langt ikkje fått nokon tips. Kan vere godt eller dårleg teikn. Nettsida: Fredrik V. H. har gjort ein del forbetringar, men meir gjenstår. Klistermerkeutsending

5 Styret sender med ujamne mellomrom ut klistermerke til tingarar landet rundt. Vi har truleg sendt ut over 1000 klistermerke sidan årsmøtet. (?) Nye lover Leiar-Fredrik og Håkon har sidan april arbeida med å forbetre lovene våre. Dei gamle samsvara ikkje med NMU sine lover sentralt og det var fleire ting vi ville endre. Dei to har difor sett på standardlovene til NMU og NM, lovene til SmiO og SmiN og standardlovene for nynorskorganisasjonar, og har utarbeid eit framlegg til årsmøtet. Dei har tatt kontakt med våre samiske kontaktar for å få namneframlegg på samisk, og har fått framlegg til kvensknamn i frå Kveeninuoret. Beat.no Beat.no er den tredje største musikkstrøymingstenesta i Noreg. Dei sende e-post med førespurnad om hjelp til nynorskomsetjing. Dette ville vi sjølvsagt hjelpe dei med, og leiar-fredrik fekk Vegard i SmiO og postleiar-ida til å ta jobben. Nynorskutgåva vart lansert 22. april og soleis har nynorsken kome i bruk på eit heilt nytt domene! Medan vi ventar på at dei andre strøymingstenestene skal kome etter, kan vi gle oss over at Beat.no ogso vil ha samisk omsetjing. Leiar-Fredrik har sett dei i kontakt med Noereh og Sametingets Ungdomspolitiske utval (ogso kjend som Helge og Ánná Káisá). Elles har vi brukt mykje tid på å få kontakt med andre mållag i Bergen, og har voneleg fått laga ein del rettleiarar og rutinar som gjer det lettare å ta over styret og vanskelegare for laget å liggje daudt. Ting på årsplanen som ikkje har skjedd: Stand på NHH Kozekveld med fanelaging Stand på SV Utdeling av "Nynorskpamfletten" og "Nynorsknøkkelen" til lektor-/lærarstudentar Fane i 17.Mai-toget Studentsamling; Vi skipa til den største studentsamlinga som har vore på lenge - med omlag 45 deltakarar innom i løp av helga. Det er ogso den største tilskipinga vi i styret har skipa til, og kravde ein stor del av arbeidsinnsatsen vår. SmiB dekte reisa for deltakarane og heile samlinga var helt gratis. (Økonomien vert elles handsama i økonomivitringa og i årsrekneskapen.) Vi byrja planlegginga i november og hadde heldigvis klart nokre innleiarar og skulen vi tinga før årsmøtet. Når det nye styret var vald gjekk det arbeidet lettare, og sjølv om det var hektisk undervegs, må vi sei at forarbeidet var ganske so vellukka. Programmet var slik: Fredag Nokon kjem til å kome Velkomne! Innsjekking Kjem du før, gje ein lyd Kveldsverd / Tacokos Verte kjende-leikar

6 21.30 Filmframsyning, brettspel og moro Tystnad Laurdag Frukost Opning v/ Bergensordførar Trude H. Drevland Martin Paulsen Språkstoda i Kviterussland Gunnstein Akselberg Bontelabo og «Floriiida»? Stadnamn i Hordaland Dugurd (mat altso) Kræsjkurs i folkedans! v/ Guro Haugen frå BUL Ervingen Hans Marius Hansteen «Poetikk og politikk: Immanuel Kant og Jaques Rancei re møter Ivar Aasen» Pause! Middag Ut for å gjere Bergen by utrygg! Spørjeleik med morodama og strilen Yvonne Algerøy (som ikkje møtte...) Miniminikonsert med gruppa "Dá lea Jeanine" songar på både samisk og nynorsk Liv og røre ut i natta Nattverd for dei svoltne Sundag Frukost Noereh! #snakksamisktemæ! Sametinget sin språkkampanje & samiske sjekketriks Øystein Vangsnes Språkleg mangfald og (in)toleranse i Noreg Dugurd og avslutning Utsjekk og syrgjeleg farvel Reaksjonane vi har motteke har vore overveldande positive. Eit lite knippe: Ordførar Trude Drevland si opningstale: "Programmet dykkar viser ei bredde som syner kor viktig saka dykkar er!" Målungdomsleiar Vebjørn Sture: "Har hatt ei kanonhelg på Studentsamling i Bergen <3 som ikkje berre var den soleklårt største studentsamlinga i mi NMU-levetid, men jamvel særs godt planlagt og gjennomført, med eit framifrå program og like framifrå deltakarar" Og sist men desto meir gledeleg: SmiO-leiar Jorunn Simonsen Thingnes: "De har sett ein ny standard for studentsamlingane!" Blesting: Dette skjedde for det meste innan i NMU-systemet. Vi hadde lysing i Motmæle, fekk det inn i Mållaget sin kallendar på nett og i "Norsk Tidend", delte ut "Ivar Aasen på fylla"-flygeblad på Vinterleiren til NMU, fekk Studentmållaga i Nidaros og Oslo til å invitere folk, og vi brukte facebook og twitter mykje. Noko som kunne vore betre er pressemeldingane vi sendte ut og plakatane som vi la mykje arbeid i, men kanskje ikkje tidleg nok eller fekk ut til mange nok. Vi kunne nok fått tak i endå fleire bergensstudentar (t.d. nordisk lektorar og andre språkstudentar) hadde vi vore litt meir

7 koordinerte her. Innleiarar og program Vi fekk mykje skryt for programmet, sjølv om somme tykte førelesingane om Immanuel Kant/Ivar Aasen og Kviterussland var litt langdryge. Men noko slikt må vi ha for at SmiO skal bli nøgd. Dessutan var det fleire som sette pris på att vi hadde andre postar, som folkedans og filmkveld. Det var bra at vi var noko lunde tidleg ute med dette. Alle innleiarane fekk dessutan ein "gødtepøse" som det verka som dei sette pris på. Det var bra vi hadde songhefter, slik at eventuelle hol i programmet kunne tettast med allsong. Synginga var det fleire som sette pris på. At kvizen med Algerøy på laurdagskvelden utgjekk var sjølvsagt dumt, men Marta var ein god erstattar. Konserten same kveld var utruleg fin. Ansvarsfordeling og mat: Vi fekk tips om matoppskrifter frå Maria Svendsen og fekk gratis supergod is frå "Isrosa" (og sende sjølvsagt takkekort til Isrosamannen). Dette er eit av punkta der vi kunne fordelt ansvaret noko betre, nokon gjekk for mykje på kjøkkenet, andre ikkje i det heile. T.d. kunne vi fordelt presenteringa av innleiarar på fleire personar, slik at ingen vart gåande i kjøkkenet heile tida.

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4

Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4 Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4 NESTE ÅR, 2015 MED LIVIVINJE Me har jo hatt ein del år med Livivinje -aktivitetar no. Prosjekttida er jo over og

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET?

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? 2 Vi som går i 6. klasse ved Tokke skule, fekk i år eit nytt norskverk: Ord for alt 6, nynorsk utgåve. Dette

Detaljer

Me vil ha nynorske lærebøker

Me vil ha nynorske lærebøker Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2008 Kinofilm på nynorsk Endeleg! Det er heile 23 år sidan sist. I slutten av september kjem den brasilianske filmen

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Vår ref: Dykkar ref: Dato: HF-LP/13-02 2012/6261 Oslo, 14.02.2013 Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Norsk Målungdom sender med dette svar

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

Gøymde seg heime på Silda i 3 årtyskarane på razzia

Gøymde seg heime på Silda i 3 årtyskarane på razzia 1 Gøymde seg heime på Silda i 3 årtyskarane på razzia kvar veke! Mons Silden visste ikkje at han var ettersøkt og gjekk i land rett forbi vaktene Artikkel i Sunnmørsposten 197? Våren 1942 spreidde dei

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e ÅRSMELDING 2013 1 S i d e Styret/funksjoner i klubben: Styret Navn Valg/År På valg Leiar Frode Fester 1 år Nei Nestleiar Christian Hagen 0 år Ja Skrivar Hildegunn Pettersen 0 År Ja Økonomi Thomas Zwartjes

Detaljer

Valkamputvalet sin sluttrapport

Valkamputvalet sin sluttrapport Valkamputvalet sin sluttrapport Vi slår det fast med ein gong: Sogn og Fjordane Venstre nådde målsetjinga vi har slåss for sidan 1969. Gunvald Ludvigsen vart etter nervepirrande oppteljingar vald som stortingsrepresentant

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald.

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald. Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 1 februar 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Skrivekløe Marit Eikemo har blitt leiar for Litteratursymposiet i Odda. Det er for å få meir tid til å skrive. Delvis.

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Endeleg innkalling VT 06/12

Endeleg innkalling VT 06/12 Endeleg innkalling VT 06/12 5 10 Tid: tysdag 22. mai, kl. 17.15 Stad: Grupperom P 234, Sydneshaugen skole, Det humanistiske fakultet Vi opnar møtet med pizza kl. 17.00. Sydneshaugen skole er eit stort,

Detaljer

a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar til kamp mot norsk EUmedlemskap, driva folkeopplysing om EU og kjempa mot snikinnmelding i EU.

a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar til kamp mot norsk EUmedlemskap, driva folkeopplysing om EU og kjempa mot snikinnmelding i EU. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 1 NAMN OG FØREMÅL a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit Park Hotell Vossevangen, Voss Frammøte til årsmøte fredag 17. februar kl. 18.00 starta opp med faginnlegg v/leiar i Noregs Bondelag Nils T. Bjørke.

Detaljer

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Til Høyanger kommune ved Ordførar Leikanger kommune ved Ordførar Sogndal kommune ved Ordførar Luster kommune ved Ordførar Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Me viser til hyggjeleg møte i

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 ~ laussal kr 20.- ~ Sykkelgruppa i IF Klypetussen er i god vekst, her representert ved 3 av medlemmene: Rune Ramsvik, Trond Austrheim og Dagfinn Garnes Johnsen,

Detaljer