Reguleringsplan for Skurdalstølane. Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane. Utgave: 3 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan for Skurdalstølane. Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane. Utgave: 3 Dato: 2015-04-21"

Transkript

1 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane Utgave: 3 Dato:

2 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane Utgave/dato: 3 / Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Utarbeide privat detaljregulering Allan Hjort Jørgensen Plan Detaljplan (PBL) Magnus Skrindo Anders Yri/Allan Hjort Jørgensen

3 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Orientering Revidering av VA-planen Eksisterende forhold Eksisterende planer Eksisterende avløpsløsninger Eksisterende vannforsyning Naturgrunnlag / geologi Løsmasser Berggrunn Grunnundersøkelser Dimensjoneringsgrunnlag Drikkevann og avløpsvann Brannvann Forurensingsbelastning og resipienter Vannforsyning Prinsippløsning Bygg for vannforsyningsanlegg Godkjenning av vannforsyningssystem Avløpsløsninger Aktuelle avløpsløsninger Infiltrasjonsløsninger Forbehandling før infiltrasjon i stedlige løsmasser Filterbedanlegg/våtmarksfilter Biofilter for gråvann Biologisk/kjemisk renseanlegg Forslag til løsninger for nye hytter Utbygging- og driftsselskap for va-anlegg Videre arbeid...33

4 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane 4 VEDLEGG: Kornfordelingsanalyser TEGNINGER: Tegning HB100 rev 01, dat

5 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane 5 1 ORIENTERING I forbindelse med revidering av er det gjort vurdering av vann- og avløpsløsning for planlagte tomter. Området består av spredt hyttebebyggelse. Innenfor planområdet er det i dag 46 hytter og 20 ubebygde tomter. I tillegg er det planlagt 100 nye tomter i planområdet. Totalt vil planområdet omfatte 166 hytter når alle tomter er bebygd. Det ble i 2007 utført befaringer i området av Asplan Viak med tanke på vurdering av plassering av nye tomter og vurdering av muligheten for etablering av renseanlegg i området (infiltrasjonsanlegg). Det er utarbeidet to notat fra disse befaringene, som m.a. danner grunnlaget for plassering av tomter i reguleringsplanen og denne VA-planen. Notatene er ikke lagt med som vedlegg. Det er i tillegg utført befaring i oktober 2014 for å vurdere plassering av renseanlegg/infiltrasjonsområder ut fra reguleringsplanforslaget. 2 REVIDERING AV VA-PLANEN Hol kommune har hatt VA-planen til gjennomsyn ifm. innsendt reguleringsplan til 1. gangs behandling. Hol kommune har kommet med en del innspill til VA-planen. Disse innspillene er hensyntatt ved justeringer som er foretatt av reguleringsplanen og revidering av VA-planen. De viktigste endringene i reguleringsplanen er: - Det er lagt inn hensynssoner der det skal etableres grunnvannsbrønner for drikkevannsuttak til felles vannforsyningsanlegg samt hensynssoner for de områdene hvor en forutsetter etablering av infiltrasjonsområder for avløpsvann, da enten som infiltrasjon som eneste renseløsning eller som etterrensing av avløpsvann fra biologisk/kjemisk renseanlegg. - Det er lagt inn egne formål på områdene hvor det skal etableres bygg for vannforsyningsanlegg og bygg for avløpsrenseanlegg. De viktigste endringene i VA-planen er i tillegg: - Justert plassering av vannuttak slik at disse ikke kan bli berørt av eksisterende utslipp - Justert plassering av noen forslåtte plasseringer av renseanlegg, slik at disse ikke påvirker eksisterende vannkilder - Konkretisert valg av renseløsning for hvert delområde. Tett tank for oppsamling av klosettvann er tatt ut som løsning. - Antall personekvivalenter pr. hytte er økt til 5.

6 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane 6 3 EKSISTERENDE FORHOLD 3.1 Eksisterende planer Det er ikke utarbeidet vann- og avløpsplan (VA-plan) for eksisterende reguleringsplan fra Det utarbeidet noen utslippssøknader og gitt tillatelse for separate renseanlegg for enkelthytter eller felles renseanlegg tilrettelagt for tilknytting 2-5 hytter. På plantegning HB100 er det avmerket eksisterende renseanlegg (infiltrasjonsanlegg) som er registrert på befaring eller en kjenner til har utslippstillatelse. Det er ikke undersøkt alle gjeldene utslippstillatelser i området for å fastsette plassering av alle infiltrasjonsanlegg. Det forutsettes at alle eksisterende avløpsanlegg beholdes. Det legges til rette for å kunne tilknytte eksisterende tomter som ikke er bebygd, til nye, planlagte vannforsynings- og avløpsrenseanlegg. Når det gjelder nye områder for etablering av grunnvannsbrønner og vannuttak, er disse plassert i god avstand fra eksisterende avløpsanlegg, slik at disse ikke kan bli påvirket. Alle slamavskillere som er registrert i Hol kommune sitt system for tømming av slamavskillere er avmerket på tegning HB100 (markert med grønn ring). 3.2 Eksisterende avløpsløsninger Det er registrert tre felles renseanlegg i området. Disse er markert på plantegning HB100. Renseanleggene er infiltrasjonsanlegg eller forfilteranlegg med infiltrasjon i etterkant. I tillegg er det avmerket tre anlegg for enkelthytter (gnr/bnr 47/46, 47 og 59). Hol kommune opplyser om at det er nylig er etablert felles renseanlegg på eiendom gnr/bnr 81/22, som er et fellesanlegg for tomtene gnr/bnr 81/ Tabell 1 viser noen av resultatene fra grunnundersøkelser som er gjort i forbindelse med utarbeidelse av utslippssøknader for renseanleggene. Tabell 1. Oversikt over et utvalg av anlegg i området. Anlegg/Område Antall hytter Type anlegg Prøvested Massetype Infiltrasjontest Anlegg A1 5 Fellesanlegg, forfilteranlegg P1 Sandig/grusig 1 m/d med infiltrasjon i etterkant (alt avløpsvann) morene 47/46, 47 og 59 3 Enkeltanlegg, infiltrasjon i P2 Grusig morene 2,9 m/d grunnen (alt avløpsvann) (20 % silt) 47/61, 62 og 63 3 Enkeltanlegg, infiltrasjon i P3 Morene, dårlig 2 m/d grunnen (alt avløpsvann) sortert 47/70, 71 og 72 3 Fellesanlegg, infiltrasjon i P4 Morene, dårlig 5 m/d grunnen (alt avløpsvann) sortert 52/ Fellesanlegg, infiltrasjon i grunnen (alt avløpsvann) P5 (3 prøver) Morene, grusig, siltig sand 3,1 og 4,7 m/d

7 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane Eksisterende vannforsyning Det er etablert en god del grunnvannsbrønner i fjell i reguleringsplanområdet. Figur 1 og 2 viser brønnene som er registrert i NGU sin database. På tegning HB100 er også disse brønnene vist, men noen plasseringer er justert til antatt plassering av brønner, siden det er noen feilregistreringer i NGU sin database. I tillegg er det en del brønner som ikke er registrert i NGU-basen. Disse må registreres når det skal lages utslippssøknader. Figur 1. Oversikt over registrerte grunnvannsbrønner i fjell i NGU sin database, område øst I tabell 2 er det satt opp en del data for et utvalg av brønnene som er registrert i NGU sin database. Som en ser er det målt varierende vanngivermengder fra brønnene, men generelt er det meget god kapasitet til grunnvannsbrønnene i området. De aller fleste brønnene ligger på over 1000 liter/time, noe som er veldig god kapasitet. Enkelte brønner har noen hundre liter kapasitet, men de er i fåtall. To brønner er registeret med henholdsvis og

8 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane 8 liter/time, noe som er meget bra (dersom målingene stemmer). Vi har ikke gjennomført nærmere kartlegging berggrunn i området med viktige bruddsoner og sprekkesystemer, men ut fra oppgitte vanngiverevne i de eksiterende brønnene, tror vi at de fleste brønnene er boret mot godt utviklede bruddsoner/oppsprukne partier som gir større vannmengder enn det som er normalt for bergartene som finnes i området. Se kapittel 3,2 for beskrivelse av berggrunn i området. Tabell 2. Utvalg av grunnvannsbrønner i området Brønn id Dybde til fjell [m] Dybde av brønn [m] Oppgitt kapasitet [l/time] , , , , , , , , , , , , Figur 2. Oversikt over registrerte grunnvannsbrønner i fjell i NGU sin database, område vest

9 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane 9 4 NATURGRUNNLAG / GEOLOGI 4.1 Løsmasser Løsmassene i området domineres av et «tynt» eller «tykt» morenedekke, se figur 3. I tillegg er det noe myrområder, spesielt i nordvestre området. Figur 3. Løsmassekart (NGU). Det synes å være 1-3 meter morenedekke i området ut i fra det som er observert på befaring. Området i nordvest synes å ha minst morenedekke, og det er myrområde videre mot nord. Ved Skurdalstølane er det et område med større løsmassemektighet, se avmerking på figur 3. I brønndatabasen til NGU er det oppført to brønner med henholdsvis 4 og 10 meter til fjell. Det er også tatt ut morenemasser i vegskjæring ovenfor adkomstveg, se bilde 1. Figur 4. Masseuttak ved Skurdalstølane.

10 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane Berggrunn Berggrunnen i området består av metaryolitt og granitt, se figur 3. Dette er bergarter som vanligvis gir vannmengder mellom 0.1 og 0.5 l/s i et borehull. Ut fra oppgitte vanngiverevne, som er beskrevet i kapittel 2.3 for eksisterende er brønner i området, tror vi at mange av brønnene boret mot bruddsoner og oppsprukne partier, noe som gir større vannmengder enn det som er normalt for disse bergartene. Figur 5. Berggrunnskart (NGU). Metaryolitt Granitt Metaryolitt Granitt 5 GRUNNUNDERSØKELSER Det er ikke utført grunnundersøkelser i forbindelse med utarbeidelsen av VA-planen. Det er uført befaringer og kartlagt mulighetene for å etablere renseanlegg basert vurdering av terreng, vegskjæringer, etc. I tillegg er det vurdert grunnlagsdata fra tidligere utarbeidet utslippssøknader, jfr. kap. 2. Ut fra kornfordelingsanalysene utført i forbindelse med utslippssøknader i området, kan morenemassene i området defineres som sandig eller grusig morene, avhengig av hvor i området disse er tatt ut og dybde under terrengflate. Utførte infiltrasjonstester viser målt vannledningsevne til 1 5 meter pr. døgn. Resultatet av prøvene er også avhengig av hvor disse er utført og dybde under terreng. Ut fra disse kornfordlingsanalysene og vurdering av mektighet av løsmasser vegskjæringer, m.m., vurderes det til at det er mulig å få til infiltrasjonsløsninger i området. I denne VAplanen er det foreslått en del områder som kan benyttes til renseanlegg-/infiltrasjonsanlegg. Før det søkes om utslippstillatelse, må det gjennomføres grunnundersøkelser på hvert enkelt område for å kartlegge grunnforholdene og dokumentere egnethet for infiltrasjon i stedlige løsmasser. Ut i fra dette arbeidet vil en da avklare hvilken type renseløsning som er best egnet for hvert delområde.

11 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane 11 6 DIMENSJONERINGSGRUNNLAG 6.1 Drikkevann og avløpsvann Det foreslås at følgende enhetsdata legges til grunn ved dimensjonering av forurensingsbelastning i reguleringsplanområdet: Antall pe pr hytte: Spesifikt vannforbruk: Årlig bruksdøgn pr hytte: 5 pe 150 l/pe x døgn 50 døgn i gjennomsnitt Det er ikke tatt hensyn til lekkasjer, pga. begrenset ledningsnett. Det er ikke lagt inn maks. døgn/time faktor. Tabell 3. Dimensjoneringsgrunnlag Beskrivelse Antall Antall pe Sum Q dim pr. enhet pe [m3/døgn] Eksisterende hytter/tomter Planlagte tomter Sum totalt Sum gjestedøgn pr år Brannvann Når det gjelder brannvannforsyning, forutsettes det at dette ikke blir en del av drikkevannsforsyningen. Dvs. at det ikke blir tilgjengelig slokkevann i området. Bannvesenet må derfor ha egne tankbiler. Dette er bekreftet av Hol kommune er en akseptabel løsning. Nærmeste tappepunkt som er lett tilgjengelig er i kulvert i Geilo Fjellandsby, avstand ca 6 km.

12 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane 12 7 FORURENSINGSBELASTNING OG RESIPIENTER Eksisterende utslipp er basert på infiltrasjon i grunnen med videre utstrømming mot Skurdalsfjorden eller lokale bekker. Det samme blir det for de planlagte anleggene. Figur 6. Resipientområdet for planlagte renseanlegg. A10 A4 A5 A9 A3 Feilregistrert? A8 A7 A6 A2 A1 De røde pilene markerer resipientområdene for planlagte renseanlegg. De to østre anleggene A1 og A2, vil ha resipientområdet mot liten bekk langs adkomstveg, se også tegning HB100. Infiltrert avløpsvann vil ha god oppholdstid i morenemassene ned mot bekk. Anlegg A3 er plassert der det antas å være størst løsmassemektigheter nedstrøms. Men her er det grunnvannsbrønner på nedsiden som en må vurdere om kan bli påvirket. Avstanden fra A3 til nærmeste brønn er 300 meter, slik at det i utgangspunktet skal være tilfredsstillende oppholdstid i løsmassene før evt. renset avløpsvann kan nå frem til nærmeste grunnvannsbrønn.

13 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane 13 For å være sikker på at grunnvannsbrønn ikke forurenses, skal det tas ut vannprøver før anlegget etableres og når anlegget er tatt i bruk. Dersom det skulle vise seg at vannkilden blir påvirket, skal anleggseier av anlegg A3 gi ny vannforsyning til vedkommende med f.eks. tilknytting til felles vannforsyningsanlegg V3. Ved A4 og A5 vil infiltrert avløpsvann i løsmassene ledes til nedstrøms bekk/myrområde. Når det gjelder anleggene A6-A8, er det ikke her noen lokal bekk renset avløpsvann dreneres ut mot. Renset avløpsvann vil følge morenemassene ned mot bebyggelsen nedstrøms. Avstanden til nærmeste grunnvannsbrønn er over 500 meter. (Brønn på figur 4 i området mellom A8 og Pålgardhaug må være feilplassert/feil GPS-koordinat. Dette må kontrolleres ved utarbeidelse av utslippssøknad). Det er en grunnvannsbrønn til eiendom gnr/bnr 86/5. Denne vil ligge slik til at denne kan bli påvirket av både avløpsanlegg A7 og A8-1. Det er en forutsetning at gnr/bnr 86/5 blir tilknyttet nytt vannforsyningsanlegg V8. Utbyggere av anlegg A7 og A8-1 må koste denne tilknyttingen, og det må foreligge avtale om dette ved innsending av utslippssøknad. Utslipp fra A9 vil dreneres mot bekk i vest. I tabell 4 og 5 er det beregnet utslipp av næringsstoffer fra eksisterende hytter, godkjente tomter og planlagte tomter, totalt 166 hytter. Det beregnes belastning fra 114 pe basert på forutsetningen om bruk av hyttene 50 døgn pr. år. Tabell 4. Beregnet forurensningsproduksjon for 166 hytter med avrenning til Skurdalsfjorden. Forurensningsproduksjon Pe Døgn P kg/d P kg BOF5 kg/d BOF5 kg N kg/d Maks. ukesbel , , , Snitt pr år, 114 pe , , , N kg Tabell 5. Beregnet utslipp av næringsstoffer til Skurdalsfjorden. Basert på rensing av avløpsvann fra 166 hytter med forsterket infiltrasjonsanlegg eller biologisk kjemisk renseanlegg med etterpolering i infiltrasjonsanlegg. Utslipp fra RA til resipient Renseeffekt P P kg/år Renseeffekt BOF5 BOF5 kg/år Renseeffekt N N kg/år Snitt 91 pe/år 95 3,

14 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane 14 8 VANNFORSYNING 8.1 Prinsippløsning Det forutsettes at vannforsyningen for nye hytter baseres på forsyning fra grunnvannsbrønner som i dag. Det skal etableres brønner og vannforsyningsanlegg for mindre grupper av hytter. For å kunne etablere flere avløpsanlegg med lokale utslipp, er det en forutsetning at det etableres brønner for grupper av hytter, slik at en oppnår tilfredsstillende avstander mellom utslipp og borebrønnene. Dersom en får samlet avløpsvannet til større felles renseanlegg, står en friere til å etablere vannkilder innenfor delområdene. Det vil også være mer kostnadseffektivt å etablere vannbehandling for forsyningssystem der det er tilknyttet flere hytter. Typisk vannkvalitet til eksisterende grunnvannsbrønner i området er ikke undersøkt. Det er aktuelt å knytte noen eksisterende hytter som allerede har grunnvannsbrønner til felles vannforsyningsanlegg, dersom det er fare for forurensing av disse enkeltbrønnene. Dette gjelder brønn på gnr/bnr 86/5 (nedstrøms renseanlegg A8), eventuelt brønn på eiendom på gnr/bnr 47/10 (nedstrøms renseanlegg A3). Utbygger av avløpsanleggene må erstatte vannkildene, se kap. 7. Det ligger godt til rette for å etablere felles vannforsyningsanlegg for grupper av hytter, fordi det er god vanngiverevne til grunnvannsbrønnene i området. Det kan vurderes om av hyttene skal forsynes direkte fra brønn, eller om en må etablere et utjevningstank/basseng for å kunne forsyne ved toppbelastning. Det ligger også godt til rette for å tilknytte eksisterende tomter til de nye vannforsyningsanleggene, hvor det i dag ikke er etablert vannforsyning. Dette gjelder: - 3 tomter sør for nye tomter (tilknyttes V8 eller kun V8-2) - 4 tuntomter gnr/bnr 47/67 (tilknyttes V8-1) - 4 tuntomter gnr/bnr 47/73-76 (tilknyttes V3, eller kun V3-3) På tegning HB100 er det vist aktuelle områder for nye brønner til felles vannforsyningsanlegg, da markert som skraverte områder. De samme områdene ligger også inne som hensynssoner i reguleringsplanen. Alle brønner som skal tilknyttes felles vannforsyningsanlegg plasseres innenfor angitte områder. Råvann fra brønnene ledes med egne vannledninger til felles vannbehandlings-/forsyningsanlegg. Det kan etableres vannkilder utenfor sonene. Etableres det brønner utenfor sonene, vil dette kun være for forsyning av enkelthytter. Disse må i såfall plasseres slik at de ikke blir påvirket av eksisterende eller planlagte avløpsrenseanlegg. Dette må være brønneiers ansvar. Tabell 6 er en oversikt over planlagte, felles vannforsyningsanlegg. Det vil være fullt mulig å slå sammen områder og lage større, felles forsyningsområder.

15 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane 15 Tabell 6. Planlagte vannforsyningsanlegg Vannforsynings- Plassering av brønner Forsyning av tomter Antall anlegg V1 V V3 V3-1 V , 83-86, evt og eks. 16 (22) tomter gnr/bnr 47/73-76 V4 V4-1 og V og V5 V V6* V V7 V V8-1** V , og 4 eks. tomter gnr/bnr 47/67 15 V8-2** V8-2 og V og 3 eks. tomter gnr/bnr 47/57 12 V8-3** V V9 V9-1 og V *Tomtene kan også tilknyttes annet felles vannverk, eksempel V8-1 eller V7. **V8 kan lages som ett felles vannforsyningsanlegg, siden det er forutsatt tilknytting til samme renseanlegg. Det forutsettes at tomt 1 og 2 etablerer egne brønner på tomtene. 8.2 Bygg for vannforsyningsanlegg Plassering av bygg for vannforsyningsanlegget med evt. utjevningsbasseng er vist på plantegning HB100, og områdene har eget formål i reguleringsplanen. I overbyggene som plasseres over ventilkum/plasstøpt ventilkammer monteres nødvendig vannbehandlingsutstyr. Ved behov for utjevningsvolum til vannforsyningsanlegget benyttes nedgravd glassfibertank som plasseres inntil overbygg. Trykkøkningspumper plasseres i ventilkum under overbygg. Som nevnt er det skravert områder hvor det etableres grunnvannsbrønner. Antall brønner som må etableres er avhengig av kapasiteten til disse.

16 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane 16 Figur 7. Figur viser eksempel på et lite vannverk med ventilkammer/vannbehandlingsanlegg med overbygg. 8.3 Godkjenning av vannforsyningssystem Iht. Forskrift om vannforsyning og drikkevann må godkjenningspliktige vannforsyningssystem sende søknad til Mattilsynet. Vannforsyningsanlegget er godkjenningspliktig når dette forsyner 50 personer eller mer (skal endres til 10 m 3 /døgn). Foreslåtte vannforsyningsanlegg er da i utgangspunktet godkjenningspliktig (ikke V5). Søknaden må opplyse om både vannkilde, vannbehandling og forsyningsområde. For nye vannforsyningssystem anvendes det to trinn frem til endelig godkjenning: godkjenning av planer tillatelse til driftsstart (oppstarttillatelse) I første fase er det godkjenning av vannkilde og prinsippvalg for vannforsyningssystemet som er aktuell. Det er videre viktig å kunne etablere en brønn i en tidlig fase for klarlegge kvalitet og kapasitet til denne. Dette danner grunnlag for utforming av vannbehandlingsanlegget. Det anbefales at det tas ut prøve for en relativt omfattende analyse ved start og avslutning av prøvepumpingsperioden.

17 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane 17 9 AVLØPSLØSNINGER 9.1 Aktuelle avløpsløsninger Følgende anleggstyper kan m.a. velges for hytteområdene: - Infiltrasjonsanlegg, herunder: o Vanlig infiltrasjonsanlegg o Infiltrasjonsanlegg med sandfilter o Jordhauganlegg - Filteranlegg, herunder: o Biofilter for gråvann o Forfilteranlegg med infiltrasjon i etterkant o Våtmarksfilter/filterbedanlegg - Minirenseanlegg: o Biologisk/kjemisk renseanlegg med etterpolering 9.2 Infiltrasjonsløsninger Denne løsningen baserer seg på den tradisjonelle renseløsningen med slamavskilling og fordeling av avløpsvannet i grøfter/basseng, gravd fortrinnsvis i liten dybde under terrengnivå, med fordelingslag av vaska pukk under infiltrasjonsrørene. Figur 8 viser aktuelle typer infiltrasjonsløsninger og prinsippet med oppbygging av disse. Figur 8. Infiltrasjonsløsninger Det er benyttet infiltrasjonsløsninger for de fleste anleggene som er etablert innenfor planområdet i dag. Infiltrasjon med innlagt sandfilter er samme løsning som for vanlig infiltrasjon, men det legges et sandlag under fordelingslaget, se figur 5. Denne løsningen øker sikkerheten da

18 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane 18 fordrøyningsvolumet blir større. Samtidig antas levetiden å øke, fordi nedbrytning av organisk stoff vil forgå i sandlaget, og reduserer dermed gjentetting av infiltrasjonsflaten. Anlegget er beregnet der løsmassene har for dårlige egenskaper til at tradisjonelle infiltrasjonsanlegg kan benyttes (begrenset mektighet, lav infiltrasjonskapasitet). Figur 9. Etablert infiltrasjonsanlegg med sandfilter. 9.3 Forbehandling før infiltrasjon i stedlige løsmasser Forbehandlingsanlegg benyttes i kombinasjon med infiltrasjonsgrøfter eller basseng. Gjennom forbehandling reduseres den organiske belastningene på etterfølgende infiltrasjonsanlegg og den hydrauliske kapasiteten vil dermed øke. Anlegget er beregnet der løsmassene har for dårlige egenskaper til at tradisjonelle infiltrasjonsanlegg kan benyttes, alternativt der kvaliteten er tilfredsstillende, men tilgjengelig infiltrasjonsarealer er for lite. Den største fordelen med denne løsningen sammenlignet med sandfilter under fordelingslaget, er at forfilteret er tilgjengelig for utskifting/etterfyling. Anlegg A1 er bygd som et forfilteranlegg, siden det er lav vannledningsevne til løsmassene på lokaliteten.

19 Alarmføler Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane 19 Figur 10. Eksisterende renseanlegg A1, forfilteranlegg Filterkummer Infiltrasjonsområde Slamavskiller Figur 11. Spredesystem i eksisterende filterkummer, anlegg A1. Figur 12. Figur viser en prinsippskisse av forbehandlingsanlegg for avløpsvann. Slamavskiller To-Veis pumpekum for slamavskiller Filterkum Innløp Pumpeledning til filterkum Pumpeledning til infiltrasjon Uttak for selvfall til infiltrasjonsgrøft

20 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane Filterbedanlegg/våtmarksfilter Filterbedanlegg/våtmarksfilter er beregnet for sårbare resipienter med høye krav til fjerning av fosfor, organisk materiale og sykdomsfremkallende bakterier. Slamavskilt avløpsvann pumpes over et forfilter, og ledes til et vannmettet filterbasseng. Figur 13. Figur viser prinsippskisse av et våtmarksfilter for avløpsvann. Slamavskiller Pumpekum Filterkum Innløp Filterbasseng Utløpskum Sikkerhetsoverløp Utløp 9.5 Biofilter for gråvann Det kan være aktuelt å benytte biofilter for gråvann der det er marginale infiltrasjonsforhold. Som toalettløsning kan det da benyttes vakuumtoalett og oppsamling i tett tank. Dette tillates ikke i Hol kommune iht. lokal forskrift, slik at det må forutsettes bruk av biologisk toalett eller tilsvarende løsning. Figur 14. Figur viser prinsippskisse av gråvannsfilter (tilsvarende forfilteranlegget).

21 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane Biologisk/kjemisk renseanlegg Denne renseanleggtypen er i prinsippet en nedskalert utgave av store konvensjonelle renseanlegg, der alt avløpsvann renses. Renset avløpsvann kan slippes ut til resipient, evt. via et etterpoleringsanlegg. Eller renset avløpsvann ledes til et infiltrasjonsanlegg for infiltrasjon i stedlige masser. Det er to prinsippløsninger: - Mekanisk/kjemisk renseanlegg - Biologisk/kjemisk renseanlegg De mekanisk/kjemiske renseanleggene har begrenset biologisk renseffekt, slik at det forutsettes kun bruk av biologisk/kjemisk renseanlegg i området. Figur 15. Eksempel på biologisk/kjemisk renseanlegg for nedgraving. Ved først rensing gjennom nevnte typer renseanlegg og infiltrasjon i grunnen i etterkant, oppnår en svært god renseeffekt. Renseanleggene krever mer tilsyn i forhold til infiltrasjonsanleggene og filteranleggene. Det må etableres serviceavtale med leverandør av anleggene. Det bør etableres overbygg på renseanleggene for å lette tilsyn og drift vinterstid. Minirenseanlegg for enkelthytter frarådes, pga. svært variabel tilførsel av avløpsvann og derav vanskelige driftsforhold for renseanlegget. Det vil være en stor fordel å samle avløpsvannet fra flere hytter til felles renseanlegg, både av hensyn til bedre driftsforhold, bedre renseeffekt og at dette vil medføre reduserte årlig driftskostnader pr. hytte. Renset avløpsvann skal ledet til etterpolering i tilkjørte og stedlige løsmasser (infiltrasjonsanlegg). Renseanlegg som benyttes skal være teknisk godkjent av SINTEF og renseanleggene skal ha en minimum renseeffekt på 90% av fosfor og BOF 5, slik at en kan oppnå en renseeffekt på 95 % ved infiltrasjon/etterpolering etterkant.

22 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane 22 Figur 16. Eksempel på overbygg til biologisk kjemisk renseanlegg for 17 hytter. Figur 17. Eksempel på infiltrasjonsanlegg etter et biologisk/kjemisk renseanlegg.

23 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane Forslag til løsninger for nye hytter Prinsippvalg På tegning HB100 er det angitt delområder som tilknyttes samme renseanlegg ut fra naturlig samling/grupper av hytter og registrerte løsmasseavsetninger ved befaring. Det er ikke vurdert muligheten for å samle avløpsvann fra alle hyttene i planområdet til ett felles renseanlegg innenfor planområdet eller felles renseanlegg for hytteområdet og bebyggelsen langs fylkesveg 40. Dette pga. at det allerede er etablert renseløsninger for bygde hytter i området, og ved å samle avløpsvann fra alle hytter i området, og evt. ytterligere bebyggelse, vil kreve overføringsledning ned til Skurdalsfjorden og utslipp til denne. Før en gjør endelig valg av avløpsløsning må det gjøres grunnundersøkelser for å kunne vurdere best egnet renseprosess og type renseanlegg som skal benyttes for hvert delområde. Det må også avklares organisering av utbygging av fellesanlegg, og om det bør etableres et utbyggings-/driftsselskap for hvert anlegg eller for flere anlegg. Det er viktig at grunneierne har en dialog i denne prosessen, slik at en får en god totalløsning for området. Se for øvrig kapittel 10 om Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg.

24 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane Anlegg A1 og A2 Det foreslås at eksisterende forfilteranlegg A1 utvides med at det sette ned egen slamavskiller for tomt , to ekstra filterkummer og at infiltrasjonsanlegget utvides. Vannkvalitet til brønnene på gnr/bnr 85/17 og 85/18 skal kontrolleres før og etter bygging av A1, selv om disse ligger i akseptabel avstand til renseanlegget. Dersom det skulle vise seg at vannkildene blir påvirket av dagens anlegg eller ved utvidelse, knyttes hyttene til forsyningsanlegg V1. Dersom påvirkningen av vannkildene kommer av utvidelse av renseanlegget, må utbygger av anlegg A1 ta alle kostnadene med å gi tomtene sikker vannforsyning. Alternativt kan tomtene tilknyttes anlegg A2. Figur 18. Felles renseanlegg A1 og A2. For tomtene foreslås det at det bygges infiltrasjonsanlegg som jordhauganlegg med innlagt sandfilter. Det er tilstrekkelig areal for å bygge infiltrasjonsanlegget i minimum 50 meters lengde. Den hydrauliske kapasiteten vil dermed ikke overskrides, selv om det er lav vannledningsevne til massene i området. Dersom grunnundersøkelsene viser at det er begrenset mulighet å etablere infiltrasjonsanlegg, skal det benyttes biologisk/kjemisk renseanlegg før infiltrasjon i grunnen. Område for overbygg til renseanlegg er avsatt i reguleringsplanen.

25 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane 25 Figur 19. Området hvor anlegg A2 kan plasseres Anlegg A3 Det er forholdvis gode løsmasseavsetninger nedstrøms området A3. Grunnundersøkelser vil avklare muligheten for å etablere infiltrasjonsanlegg som renseanlegg (sandfilteranlegg). Det er forutsatt tilknyttet 16 planlagte tomter (69-86). Og i tillegg ligger det til rette å tilknytte de 4 tomtene gnr/bnr 47/ Slik at totalt kan det bli 20 hytter tilknyttet anlegget og i tillegg 2 ekstra hytter på tomtene Grunnundersøkelsene vil klarlegge om en kan bygge vanlig infiltrasjonsanlegg, eller om det må benyttes biologisk/kjemisk renseanlegg før infiltrasjon. Figur 20. Området hvor anlegg A3 kan plasseres.

26 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane 26 Figur 21. Felles renseanlegg A3. Området som er skravert for anlegg A3 har en lengde på 140 meter med tanke på den hydrauliske belastning. Hyttene på tomtene 81/21-24 har etablert eget renseanlegg og det forutsettes at disse beholder dette anlegget. Vannforsyningsområdet V3-1 er justert for å tilstrekkelig avstand til dette utslippspunktet.

27 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane Anlegg A4 og A5 I området som er skravert for anlegg A4 er det marginale grunnforhold for infiltrasjon. Her skal det etableres et biologisk/kjemisk renseanlegg med etterpolering/infiltrasjon etterkant, trolig med sandfilter for å få tilfredsstillende etterrensing. Et biologisk/kjemisk renseanlegg krever et lite overbygg over selve renseanlegget og område for dette er avsatt i reguleringsplanen. Som alternativ løsning kan det legges overføringsledning ned til anlegg A5 og bygge felles renseanlegg for området T62-68 eller med videreføring til anlegg A8-1 eller pumping til over til anlegg A3. Figur 22. Felles renseanlegg A4 og A5 Det er egne anlegg på eksisterende tomter gnr/bnr 81/ Det forutsettes at disse beholder etablerte anlegg. Området for vannuttak V5 har god avstand til disse utslippspunktene.

28 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane 28 Figur 23. Område A4. Det forventes at det er akseptable grunnforhold for å etablere infiltrasjonsanlegg som anlegg A5. Det er forutsatt tilknyttet 7 hytter (T62-68). Evt. tilknytting av hytter fra anlegg A4 (10 hytter). Området virker godt drenert ut fra vegetasjonen i området. Figur 24. Område for anlegg A5. Som nevnt kan det også være en mulighet å knytte alle hyttene planlagt tilknyttet anleggene (områdene) A4 og A5 med pumping til anlegg A3 eller med selvfall til anlegg A8-1.

29 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane Anlegg A6 og A7 Anlegg A6 og A7 er forutsatt bygd som infiltrasjonsanlegg, men det må gjøres kartlegging av grunnforhold før anleggstype velges. Det kan være aktuelt med annen anleggstype for A6 (biologisk kjemisk renseanlegg og etterpolering), da det kan være noe vått nedstrøms tomtene. For dette anlegget er det avsatt område for å sette opp bygg til et biologisk/kjemisk renseanlegg før infiltrasjon i grunnen. Figur 25. Vegskjæring ovenfor område A7. Figur 26. Felles renseanlegg A6 og A7.

30 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane 30 Det forutsettes at alle eksisterende hytter oppstrøms tomtene med egne avløpsanlegg, beholder disse. Ved plassering av områdene for nye vannuttak er det tatt hensyn til disse utslippene Anlegg A8 Siden det er mange vannkilder nedstrøms planlagte tomtene og tidligere godkjente områdene samt eiendom 47/67 som inneholder 4 tomter, er det forutsatt at disse tilknyttes felles renseanlegg A8-1. Videre er det forutsatt at tomtene pumper avløpsvann opp til anlegg A8-1 samt at det legges selvfallsledning fra tomtene og I tillegg kommer de eksisterende tomtene som er naturlig å knytte til anlegget. Anlegget vil da ta imot avløpsvann fra 38 hytter (55 hytter dersom anlegg A4 og A5 ikke bygges og det bygges overføringsledning ned til A8-1 i stedet). Det forutsettes at anlegg A8-1 bygges som et biologisk/kjemisk renseanlegg med full infiltrasjon i grunnen i etterkant. Dette for oppnå best mulig rensing med tanke på nedstrøms vannkilder langs fylkesveg 40. Området avsatt til renseanlegg/etter-rensing har en lengde på ca. 150 meter med tanke på infiltrasjon i grunnen av avløpsvann opp mot 55 hytter. Grunneier av 47/10 ønsker likevel at det blir vurdert om det kan etableres egne avløpsanlegg for tomtene på denne eiendommen. Det er derfor avsatt 2 alternativt områder for å etablere avløpsanlegg, A8-2 og A8-3. Avløpsrenseanlegg A8-2 vil eventuelt ta imot avløpsvann fra tomtene Det er avsatt område for renseanlegg nedenfor tomtene 20 og 21. Området er befart og det kan være mulig å etablere et biologisk/kjemisk renseanlegg med infiltrasjon i etterkant. Grunnundersøkelser er nødvendig for kartlegge hvordan et renseanlegg kan bygges opp i dette området. Videre er det avsatt et ekstra område A8-3 for tomtene samt 4 eksisterende tomter på 47/67. Det må gjøres nærmere grunnundersøkelser for å vurdere hvor egnet dette området er for å etablere renseanlegg, og hvordan et renseanlegg kan bygges opp. Det er også her avsatt område for å etablere et bygg for biologisk/kjemisk renseanlegg i tillegg til etterpolering i etterkant.

31 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane 31 Figur 27. Felles renseanlegg A8-1, alternativt A8-2 og A-8-3

32 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane Anlegg A9 Det er marginalt med løsmasser der A9 er forutsatt plassert. Det er også fuktig. Det forutsettes oppbygging av et biologisk/kjemisk renseanlegg med etterpolering i etterkant. Figur 28. Anlegg A9 For tomt 1 og 2 forutsettes bruk av forfilteranlegg med infiltrasjon i grunnen på egne tomter, alternativt kan eksisterende renseanlegg utvides for tilknytting av 2 ekstra hytter (anlegg A10). Figur 29. Område nedstrøms tomt 1 og 2.

33 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane UTBYGGING- OG DRIFTSSELSKAP FOR VA-ANLEGG Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg forutsetter at nye VA-anlegg skal være eid av kommunen. Dette gjelder ikke for anlegg under 50 pe. Kommunen kan gi tillatelse til etablering av nye, private anlegg, dersom bebyggelsen ligger for langt fra eksisterende kommunale anlegg og kostnadene med å tilknytte kommunale anlegg vil bli uakseptabel høye. Loven forutsetter at nye private anlegg skal være eid av brukerne. Derfor vil det være viktig å avklare organisering av utbygging og drift av anleggene på et tidlig tidspunkt i videre planlegging. 11 VIDERE ARBEID Videre arbeid etter at reguleringsplan og VA-plan er godkjent er: - Utførelse av grunnundersøkelser på de lokalitetene som er aktuelle for fellesanlegg - Avklare samarbeid om å etablere fellesanlegg, og etablere utbyggings- og driftsselskap, der dette er nødvendig. - Utarbeide utslippssøknad for hvert enkelt anlegg eller samlet for hele området - Detaljprosjektere vannforsynings- og avløpsanlegg. Søke om tillatelse til tiltak iht. PBL for anleggene. Byggesøknad for veger kan med fordel omsøkes samtidig. - Bygging av anlegg, når byggetillatelse foreligger. - Søke om ferdigattest når anleggene er ferdig og klar til bruk.

34 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane 34 VEDLEGG

35 passert vektprosent 100 Kornfordelingsanalyse, Prøve 1 Utslippsøknad, Gnr./bnr. 47/2; Hol kommune Silt Sand Grus ,01 0, kornstørrelse (mm) Kornfordeling Sikt 0,075 0,125 0,25 0, Passert i% 22,5 25,2 36,4 45,4 55,6 66,8 79,3 89,9 100,0 100,0 100,0 Passert vekt Sortering Dyp D10 D50 D60 S0 Merknader Dato: ,4 0,02 0,70 1,35 67,5 Massene er usortert, sandig/grusig morene. Sign.:AMR

36 100 Kornfordelingsanalyse, Prøve 1 Utslippsøknad, Gnr./bnr. 47/46 og 47; Hol kommune Silt Sand Grus passert vektprosent ,01 0, kornstørrelse (mm) Kornfordeling Sikt 0,075 0,125 0,25 0, Passert i% 22,9 26,3 33,4 40,3 47,4 57,1 69,2 81,8 100,0 100,0 100,0 Passert vekt Sortering Dyp D10 D50 D60 S0 Merknader Dato: ,4 0,03 1,25 2,50 83,3 Massene er usortert, grusig morene Sign.:ms

37

38

39

40

41

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 3 / 2014-05-02 Arkivreferanse: 531854003 Lagringsnavn rapport Oppdrag: 531854 Detaljregulering

Detaljer

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat Oppdragsgiver: Oppdrag: 612976-01 Veg-VA Solhovda Sør Dato: 24.03.2017 Skrevet av: Magnus Skrindo 612976_NOTAT UTVIDELSE RENSEDISTRIKT INNHOLD Orientering... 1 eksisterende forhold... 2 2.1 Overføring

Detaljer

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave/dato:

Detaljer

Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås

Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Valg av avløpsløsning Viktig å velge den rensløsning

Detaljer

VA-plan for 41 hytter - Detaljregulering område 24/78 Hingsa - Kvisla, Hol

VA-plan for 41 hytter - Detaljregulering område 24/78 Hingsa - Kvisla, Hol VA-plan for 41 hytter - Detaljregulering område 24/78 Hingsa - Kvisla, Hol Utgave: 1 Dato: 20.12.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 1/ 20.12.2016 Filnavn: VA-plan.docx

Detaljer

Etterpolering ved infiltrasjon i jord

Etterpolering ved infiltrasjon i jord Etterpolering ved infiltrasjon i jord Fagtreff Vannforeningen Ås, 12. oktober 2009 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Infiltrasjon i jord som etterpolering Økt hygienisering - viktig i spredt bebyggelse

Detaljer

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt VA-dagene i Midt-Norge Oktober 2011 Asplan Viak, Raveien 2, 1430 Ås knutr.robertsen@asplanviak.no Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse

Detaljer

VA-plan for 41 hytter - Detaljregulering område 24/78 Hingsa - Kvisla, Hol

VA-plan for 41 hytter - Detaljregulering område 24/78 Hingsa - Kvisla, Hol VA-plan for 41 hytter - Detaljregulering område 24/78 Hingsa - Kvisla, Hol Utgave: 2 Dato: 03.10.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 1/ 20.12.2016 Filnavn: VA-plan.docx

Detaljer

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ÅGOTDOKK I HOL KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Ågotdokk Gnr.11 Bnr.121

REGULERINGSPLAN FOR ÅGOTDOKK I HOL KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Ågotdokk Gnr.11 Bnr.121 REGULERINGSPLAN FOR ÅGOTDOKK I HOL KOMMUNE Vann- og avløpsplan. Ågotdokk Gnr.11 Bnr.121 Lauvvang VAR Consult 14.03.2013 Rev.17.07.2013 Rev.30.08.2013 1 INNHOLD: FORORD 1.0 SAMMENDRAG 2.0 EKSISTERENDE FORHOLD

Detaljer

Nibstad Eiendom As. VA-plan Storefjellstølen

Nibstad Eiendom As. VA-plan Storefjellstølen VA-plan Storefjellstølen Utgave: 1 Dato: 21.12.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Storefjellstølen Utgave/dato: 1/ 21.12.2016 Filnavn: VA-plan Storefjellstølen.docx Arkiv

Detaljer

Fjell-ljom boligfelt VA-plan. Skurdalen 4/9-2017

Fjell-ljom boligfelt VA-plan. Skurdalen 4/9-2017 Fjell-ljom boligfelt VA-plan Skurdalen 4/9-2017 1 Forord Interessegruppa for utvikling av boligfeltet Fjell-ljom; Skurdalen bu- og bygdelaug, har engasjert Arne Sverre Frydenlund til å utarbeide forslag

Detaljer

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Gnr. xxx, bnr. xxx i xxxx koune Dokuentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Vedlegg: C Det er gjennoført befaring og grunnundersøkelse på gnr. xxx, bnr. xxx, i xxxx koune for å vurdere best egnet

Detaljer

Øvre Kollen en del av eiendommen. i Flå kommune. VA plan

Øvre Kollen en del av eiendommen. i Flå kommune. VA plan Øvre Kollen en del av eiendommen 18/19 i Flå kommune Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Knut Harald Kolsrud Øvre Kollen Prosjektansvarlig hos o.giver: Knut Harald Kolsrud Prosj.ansv.hos Anleggsplan

Detaljer

Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge

Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge - Så här gör vi i Norge! Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge En svenske? Petter Northug Anders W. Yri, Asplan Viak AS Vannforsyningsdagene Bergen 2005 Markbädd: Infiltrasjon: Infiltrasjonsanlegg

Detaljer

AVLØPSPLAN STUTARHAUGEN HYTTEOMRÅDE

AVLØPSPLAN STUTARHAUGEN HYTTEOMRÅDE AVLØPSPLAN STUTARHAUGEN HYTTEOMRÅDE Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå 18.08.2015 AVLØPSPLAN STUTARHAUGEN Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 18.08.2015 Kunde: Stutarhaugen Vel og Tor Arne

Detaljer

Avløpsanlegg for enkelthytter og mindre hyttefelt. Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø

Avløpsanlegg for enkelthytter og mindre hyttefelt. Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø Avløpsanlegg for enkelthytter og mindre hyttefelt Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø Renseløsninger Slamavskiller med direkte utslipp Infiltrasjonsanlegg Sandfilteranlegg Prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg

Detaljer

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no Velkommen Jan Einar Ruud 30 års erfaring som fagperson innen VA Infiltrasjon Som rensemetode Hva? Hvorfor? Hvordan? Infiltrasjon Intensjonen: Rense avløp og tilbakeføre dette til naturen på kosteffektiv

Detaljer

z ^a UTREDNING AV RENSELØSNING/ DOKUMENTASJON AV RENSEGRAD ^G.-A AVSk illerz. #e^ ^ BEGRUNNELSE FOR VALGT RENSELØSNING: o ^LI^.IO.^ V^ ^--.. yt1^ l.

z ^a UTREDNING AV RENSELØSNING/ DOKUMENTASJON AV RENSEGRAD ^G.-A AVSk illerz. #e^ ^ BEGRUNNELSE FOR VALGT RENSELØSNING: o ^LI^.IO.^ V^ ^--.. yt1^ l. UTREDNING AV RENSELØSNING/ DOKUMENTASJON AV RENSEGRAD Søknad om utslipp - vedlegg B I forbindelse med prosjektering av avløpsanlegg på eiendom ei Gnr.... bnr Qg. festenr/seksjonsnr... i......ic>... kommune

Detaljer

Produktkatalog www.vpi.no

Produktkatalog www.vpi.no Nordens ledende produsent av tanker i glassfiberarmert polyester - GRP Produktkatalog www.vpi.no UTGAVE 4, 03/2014 NATURBASERTE AVLØPSANLEGG Vannbransjen prosessløsninger for miljø og industri! Infiltrasjonsanlegg

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Jordrenseanlegg Er de tekniske løsningene gode nok? Eksempler på anlegg. Jens Chr. Køhler, Jordforsk

Jordrenseanlegg Er de tekniske løsningene gode nok? Eksempler på anlegg. Jens Chr. Køhler, Jordforsk Jordrenseanlegg Er de tekniske løsningene gode nok? Eksempler på anlegg Jens Chr. Køhler, Jordforsk Hyttefelt med separate infiltrasjonsanlegg Et det slik vi vil ha det? Renseløsninger Infiltrasjon i stedlige

Detaljer

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Vedlegg: C Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Det er gjennomført befaring og grunnundersøkelse på gnr.xxx, bnr. xxx, i xxxx kommune for å vurdere best egnet avløpsløsning på eiendommen.

Detaljer

Aktuelle renseløsninger i spredt bebyggelse

Aktuelle renseløsninger i spredt bebyggelse Aktuelle renseløsninger i spredt bebyggelse Fagdag mindre avløp Tynset, 19.01.2017 Guro Randem Hensel, NIBIO Avløpsløsninger i spredt bebyggelse - Typer av renseløsninger Det finnes en meny av ulike separate

Detaljer

Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt

Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø Molde 27. mai 2009 Renseløsninger Infiltrasjonsanlegg Prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg Minirenseanlegg Filterbedanlegg

Detaljer

1 Orientering Dimensjoneringsgrunnlag Vannforsyningsanlegg Råvannsmengde Størrelse utjevningsbasseng...

1 Orientering Dimensjoneringsgrunnlag Vannforsyningsanlegg Råvannsmengde Størrelse utjevningsbasseng... NOTAT Oppdragsgiver: Jørgenheia AS Oppdrag: 532812 Dato: 20170601 Skrevet av: Magnus Skrindo Kvalitetskontroll: Allan Hjorth Jørgensen NOTAT_VAPLANTRINN III INNHOLD 1 Orientering... 1 2 Dimensjoneringsgrunnlag...

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der det

Detaljer

Fagsamling i Sogn og Fjordane. 8-9 mars Planlegging av renseanlegg

Fagsamling i Sogn og Fjordane. 8-9 mars Planlegging av renseanlegg Fagsamling i Sogn og Fjordane 8-9 mars 2010 Planlegging av renseanlegg Knut Robert Robertsen Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse 1981 1986 NLH / GEFO / Jordforsk 1986 1990 Geofuturum /

Detaljer

Avløpsløsninger for hytter. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås

Avløpsløsninger for hytter. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Avløpsløsninger for hytter Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås - Dårlige avløpsløsninger kan være en fare for liv og helse! Ordliste Gråvann: Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kommer fra

Detaljer

Vann- og avløpsplan Gammelvollåsen hyttefelt

Vann- og avløpsplan Gammelvollåsen hyttefelt Vann- og avløpsplan Gammelvollåsen hyttefelt Del av gnr 151 bnr 64 Vedlegg til reguleringsplan Planident 2017-000-1 Selbu kommune Planforslag utkast 20.05.2017 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal

Detaljer

Slåtteli seter gnr.34/2 i Nore og Uvdal kommune. VA plan

Slåtteli seter gnr.34/2 i Nore og Uvdal kommune. VA plan Slåtteli seter gnr.34/2 i Nore og Uvdal kommune VA plan Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Tor Olav Røysgård VA plan Slåtteli seter Prosjektansvarlig hos o.giver: Tor Olav Røysgård Prosj.ansv.hos Anleggsplan

Detaljer

GRAVARHOVDA I DAGALI I HOL KOMMUNE. Del av Gnr. 97, Bnr. 1. Vann- og avløpsplan.

GRAVARHOVDA I DAGALI I HOL KOMMUNE. Del av Gnr. 97, Bnr. 1. Vann- og avløpsplan. GRAVARHOVDA I DAGALI I HOL KOMMUNE Del av Gnr. 97, Bnr. 1 Vann- og avløpsplan. Lauvvang VVA Tjenester 15.06.2008 1 Forord Undertegnede er engasjert av grunneier i området, Helene Harritslev Kjønås v/ Siv.ark.Jon

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV OPPDRAG VA vurdering HM Rit AS OPPDRAGSNUMMER 186985 TIL Magne Kaasa OPPDRAGSLEDER Karin Kvålseth OPPRETTET AV Ingrid Flatland Høydahl DATO 6 KOPI TIL Vann og avløpsvurdering for reguleringsfelt Vamark

Detaljer

Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt

Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø Molde 27. mai 2009 Renseløsninger Infiltrasjonsanlegg Prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg Minirenseanlegg Filterbedanlegg

Detaljer

Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune. Anders W. Yri, Asplan Viak AS

Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune. Anders W. Yri, Asplan Viak AS Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune Anders W. Yri, Asplan Viak AS Leksjonens innhold: Innføring om infiltrasjonsanlegg Renseprosesser i anleggene Hva skal grunnundersøkelse for

Detaljer

Tegnforklaring. VA plan. "Kvammslia nedre" Ivar Vognild

Tegnforklaring. VA plan. Kvammslia nedre Ivar Vognild --- - - - Tegnforklaring VA plan "Kvammslia nedre" Ivar Vognild Kvamslia Nedre Gnr. 233, bnr. 1 i Oppdal kommune Vedlegg: C Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Det er gjennomført befaring

Detaljer

VA - PLAN FOR DEL AV AURDALSÅSEN SØR. Nystølen, Hauststølhaugen og Steinbrennutn

VA - PLAN FOR DEL AV AURDALSÅSEN SØR. Nystølen, Hauststølhaugen og Steinbrennutn VA - PLAN FOR DEL AV AURDALSÅSEN SØR Nystølen, Hauststølhaugen og Steinbrennutn Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå 10.08.2014 VA - PLAN FOR DEL AV AURDALSÅSEN SØR Rapport nr.: Oppdrag

Detaljer

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4.

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4. Hjemmel: Fastsatt av Larvik med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. 19.11.08 VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der

Detaljer

Overordnet vann- og avløpsplan

Overordnet vann- og avløpsplan Overordnet vann- og avløpsplan Byggeområdet F10 i kommuneplan Teinevassåsen/Søbekkseter Hedalen Sør-Aurdal kommune REV. AUGUST 2017 Innhold: FORORD... 3 INNLEDNING... 4 2 GRUNNFORHOLD OG FELTUNDERSØKELSER...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG RENSEKRAV Retningslinjene er en tydeliggjøring av hva forurensningsmyndigheten i kommunene krever ved etablering

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Vedtatt av Hole kommunestyre (dato) med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), fastsatt

Detaljer

Wallax. avløpsrenseanlegg. Avløp i spredt bebyggelse

Wallax. avløpsrenseanlegg. Avløp i spredt bebyggelse Wallax avløpsrenseanlegg Avløp i spredt bebyggelse Wallax avløpsrenseanlegg - sikrer mot forurensing i spredt bebyggelse Avløp i spredt bebyggelse utgjør i dag en betydelig forurensingskilde som belaster

Detaljer

Etablerer vi godt nok beslutningsgrunnlag før vi velger løsning?

Etablerer vi godt nok beslutningsgrunnlag før vi velger løsning? Etablerer vi godt nok beslutningsgrunnlag før vi velger løsning? Innlegg av Jørgen Ove Myrre () foreleser og Lars Westlie (Hydrogeologi og avløpsrådgivning) Det er mange forhold som kan påvirke valg av

Detaljer

Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås

Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Asplan Viak AS Selveiende stiftelse etablert 1962 Landsdekkende nettverk av rådgivere og konsulenter representert

Detaljer

Dokumentasjonav rensegradog beskrivelseav anlegg. Overflatekartlegging: Sjakting med gravemaskin: Generell kommentar:

Dokumentasjonav rensegradog beskrivelseav anlegg. Overflatekartlegging: Sjakting med gravemaskin: Generell kommentar: Gnr. bnr. i kx* kommune Vedlegg: C Dokumentasjonav rensegradog beskrivelseav anlegg Det er gjennomført befaring og grunnundersøkelse på gnr.m, bnr. k#, kommune for å vurdere best egnet avløpsløsning på

Detaljer

DALBO NORDSTRAND! INNLEDENDE VURDERING AVLØPSLØSNINGER. Innledende vurdering av avløpsløsninger for Dalbo Nordstrand.

DALBO NORDSTRAND! INNLEDENDE VURDERING AVLØPSLØSNINGER. Innledende vurdering av avløpsløsninger for Dalbo Nordstrand. Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 525 965! Avløpsløsninger Dalbo Nordstrand Del: Utkast 1 Dato: 2011-06-24 Skrevet av: Ine Hovi og Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: DALBO NORDSTRAND! INNLEDENDE

Detaljer

Vedlegg til reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt, Rendalen kommune. Hydrogeologi og AvløpsRådgivning

Vedlegg til reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt, Rendalen kommune. Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Vedlegg til reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt, Rendalen kommune. Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Eirik Lindgaard / Lars Westlie Areal+ AS / Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Januar 2015 1.0 INNLEDNING

Detaljer

*Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier skal dette angis under pkt 8. Eventuelle merknader.

*Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier skal dette angis under pkt 8. Eventuelle merknader. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Informasjon: Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift

Detaljer

Store infiltrasjonsanlegg. Driftsassistansen Knut Robert Robertsen

Store infiltrasjonsanlegg. Driftsassistansen Knut Robert Robertsen Store infiltrasjonsanlegg Driftsassistansen 2017 Knut Robert Robertsen Store Infiltrasjonsanlegg Driftsassistansen 2017 Knut Robert Robertsen NGU 1981 1986 Jordforsk / Bioforsk 1986 1990 GEOfuturum / COWI

Detaljer

VA - PLAN BRATTSTØLEN HYTTEGREND TISLEIDALEN

VA - PLAN BRATTSTØLEN HYTTEGREND TISLEIDALEN VA - PLAN BRATTSTØLEN HYTTEGREND TISLEIDALEN Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå VA - PLAN BRATTSTØLEN HYTTEGREND Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 Kunde: Henrik Hyseth VA - plan Brattstølen

Detaljer

Overordnet vann- og avløpsplan

Overordnet vann- og avløpsplan Overordnet vann- og avløpsplan Byggeområdet F6 i kommuneplan Teinevassåsen/Søbekkseter Hedalen Sør-Aurdal kommune FEBRUAR 2017 Innhold: FORORD... 3 INNLEDNING... 4 2 GRUNNFORHOLD OG FELTUNDERSØKELSER...

Detaljer

Status VA/Miljø-Blader og uttestingsnormer for dokumentasjon av renseeffekt mindre avløpsanlegg

Status VA/Miljø-Blader og uttestingsnormer for dokumentasjon av renseeffekt mindre avløpsanlegg Status VA/Miljø-Blader og uttestingsnormer for dokumentasjon av renseeffekt mindre avløpsanlegg Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø VA/Miljø-Blader

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre DD. MND 2012 med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning

Detaljer

Overordnet planlegging Vann- og avløpsløsninger Hyttefelt og spredt bebyggelse

Overordnet planlegging Vann- og avløpsløsninger Hyttefelt og spredt bebyggelse Overordnet planlegging Vann- og avløpsløsninger Hyttefelt og spredt bebyggelse Knut Robert Robertsen Asplan Viak 15.12.2008 knutr.robertsen@asplanviak.no Presentasjonstittel (Topp- og bunntekst) 15.12.2008

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Vedtatt av (navn) kommune (dato) med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV. Karin Kvålseth

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV. Karin Kvålseth OPPDRAG VA vurdering HM Rit AS OPPDRAGSNUMMER 186985 TIL Magne Kaasa OPPDRAGSLEDER Karin Kvålseth OPPRETTET AV Karin Kvålseth DATO Vann og avløpsvurdering for reguleringsfelt Kostveit Bakgrunn Det er planer

Detaljer

Bioforsk Rapport. www.bioforsk.no. WebGIS avløp for Klepp. Vol. 2 Nr. 142 2007. Stein Turtumøygard og Anders Yri Bioforsk Jord og miljø

Bioforsk Rapport. www.bioforsk.no. WebGIS avløp for Klepp. Vol. 2 Nr. 142 2007. Stein Turtumøygard og Anders Yri Bioforsk Jord og miljø Bioforsk Rapport Vol. 2 Nr. 142 2007 WebGIS avløp for Klepp Stein Turtumøygard og Anders Yri Bioforsk Jord og miljø www.bioforsk.no Innhold 1. Innledning...1 2. Metodebeskrivelse...2 2.1. Modellen WebGIS

Detaljer

Overordnet vann- og avløpsplan

Overordnet vann- og avløpsplan Overordnet vann- og avløpsplan Byggeområdet F8 i kommuneplan Teinevassåsen/Søbekkseter Hedalen Sør-Aurdal kommune FEBRUAR 2017 Innhold: FORORD... 3 INNLEDNING... 4 2 GRUNNFORHOLD OG FELTUNDERSØKELSER...

Detaljer

Nedre Aasberg - del av eiendommen. Vann- og avløpsplan

Nedre Aasberg - del av eiendommen. Vann- og avløpsplan Nedre Aasberg - del av eiendommen Gnr. 96/1 i Hol kommune Vann- og avløpsplan Oppdragsgiver: Ingrid Aasberg Formell oppdragstittel: Nedre Aasberg januar 2016 Prosjektansvarlig hos o.giver: Øystein Landsgård

Detaljer

Meråker Kommune FORPROSJEKT

Meråker Kommune FORPROSJEKT Meråker Kommune FORPROSJEKT VA-ANLEGG TEVELDALEN 09.10.12 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. BELIGGENHET OG GRUNNFORHOLD... 4 4. ANTALL HYTTER/HYTTETOMTER... 4 5. UTBYGGING AV VANNFORSYNINGSANLEGG...

Detaljer

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg.

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg. Vedtatt i bygningsrådet 23.06.2008 Oppdal kommune Retningslinjer for utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter 1. VIRKEOMRÅDE Retningslinjene gjelder ved utslipp av sanitært og kommunalt

Detaljer

BLYLAGET VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av fremtidige VA-løsninger på Blylaget er utført på bakgrunn av følgende:

BLYLAGET VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av fremtidige VA-løsninger på Blylaget er utført på bakgrunn av følgende: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Blylaget Vurdering av fremtidige vann- og avløpsløsninger Dato: 2009.02.17 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi BLYLAGET VURDERING

Detaljer

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE Fastsatt av Sør-Fron kommunestyre den 15. desember 2015, sak 119/15, med hjemmel i Forskrift

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer

Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19.

Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Anders Yri, Asplan Viak AS Renseanlegg med biofilter I Tromsø kan

Detaljer

Infiltrasjonsanlegg. Funksjon og utforming. Knut Robert Robertsen

Infiltrasjonsanlegg. Funksjon og utforming. Knut Robert Robertsen Infiltrasjonsanlegg Funksjon og utforming Knut Robert Robertsen Infiltrasjonsanlegg Vannforeningen februar 2017 Knut Robert Robertsen NGU 1981 1986 Jordforsk / Bioforsk 1986 1990 GEOfuturum / COWI 1990-2003

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Hamar, Stange og Løten kommunestyrer XXX med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, del IV, jf. lov av 13.03.1981

Detaljer

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 1. Formål Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg skal forenkle kommunens saksbehandling

Detaljer

Aasremmen AS/Geilo 950 AS. VA-plan Solhovda Sør. Utgave: 2 Dato:

Aasremmen AS/Geilo 950 AS. VA-plan Solhovda Sør. Utgave: 2 Dato: VA-plan Solhovda Sør Utgave: 2 Dato: 2016-07-06 VA-plan Solhovda Sør 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Solhovda Sør Utgave/dato: 2 / 6. jul. 2016 Arkivreferanse: - Oppdrag: 601897

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 31.08.2011 38/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 31.08.2011 38/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005242 : E: M0 : Monica N. Nesse Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 31.08.2011 38/11 ORIENTERING OM AVLØPSLØSNINGER

Detaljer

SOLBERGSKOGEN VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger på Solbergskogen er utført på bakgrunn av følgende:

SOLBERGSKOGEN VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger på Solbergskogen er utført på bakgrunn av følgende: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Solbergskogen Vurdering av fremtidige VA-løsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi SOLBERGSKOGEN VURDERING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksansvarlig Kommunestyret 20.09.2012 081/12 BERGUN Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 12/506 12/3254 M40, Gunhild Bergene Vann- og avløpsplan

Detaljer

Aktuelle renseløsninger Verktøy for planlegging, gjennomføring og oppfølging av avløpsanlegg i spredt bebyggelse

Aktuelle renseløsninger Verktøy for planlegging, gjennomføring og oppfølging av avløpsanlegg i spredt bebyggelse Aktuelle renseløsninger Verktøy for planlegging, gjennomføring og oppfølging av avløpsanlegg i spredt bebyggelse Fagdag mindre avløpsanlegg, Hamar, 21.01.2016 Guro Randem Hensel, NIBIO Fusjon fra 1. juli

Detaljer

Avløpsløsninger i spredt bebyggelse status og aktuelle løsninger Behov for opprydding?

Avløpsløsninger i spredt bebyggelse status og aktuelle løsninger Behov for opprydding? Avløpsløsninger i spredt bebyggelse status og aktuelle løsninger Behov for opprydding? Vannseminar Stjørdal, 20.04.2016 Guro Randem Hensel, NIBIO Avløp i spredt bebyggelse mindre avløpsanlegg Aktuelle

Detaljer

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV RØMO AVLØPSRENSEANLEGG juli 2011 Ansv.nr.: 432962 Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene i avløpssonen: Eksisterende og planlagte avløpsledninger,

Detaljer

Søknad om rammetillatelse til utslipp av avløpsvann

Søknad om rammetillatelse til utslipp av avløpsvann Bioforsk Rapport Vol. 10 Nr. 21 2015 Tøfstølhøvda og Agnbrokkvegen hyttefelt i Etnedal kommune. Plan for vann- og avløpsløsninger i hyttefeltene Søknad om rammetillatelse til utslipp av avløpsvann Guro

Detaljer

UTSLIPPSØKNAD FOR KVAM RENSEANLEGG. August 2011 10/4029. Steinkjer Kommune Utslippssøknad for Kvam Renseanlegg 10/4029

UTSLIPPSØKNAD FOR KVAM RENSEANLEGG. August 2011 10/4029. Steinkjer Kommune Utslippssøknad for Kvam Renseanlegg 10/4029 UTSLIPPSØKNAD FOR KVAM RENSEANLEGG August 2011 Søknad om utslippstillatelse 1. Søker: Kommune: STEINKJER KOMMUNE Kommunens kontaktperson: EINAR NØVIK Avd: Avdeling for samfunnsutvikling Enhet: Enhet for

Detaljer

Sandfilteranlegg for rensing av avløpsvann fra bolig eller hytte

Sandfilteranlegg for rensing av avløpsvann fra bolig eller hytte Vol.2 Nr.28 2007 www.bioforsk.no Prinsippskisse av sandfiltergrøft med drenslag, filterlag av lettklinker eller sand og fordelingslag med infiltrasjonsrør Sandfilteranlegg for rensing av avløpsvann fra

Detaljer

Rammeplan for avløp. VA- løsninger i Fuglesangveien. Bjørn Rosseland og Jens Chr. Køhler. Jordforsk rapport nr. 109/04

Rammeplan for avløp. VA- løsninger i Fuglesangveien. Bjørn Rosseland og Jens Chr. Køhler. Jordforsk rapport nr. 109/04 Rammeplan for avløp VA- løsninger i Fuglesangveien Bjørn Rosseland og Jens Chr. Køhler Jordforsk rapport nr. 109/04 Senter for jordfaglig miljøforskning Hovedkontor: Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tel.

Detaljer

FLASKEBEKK VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger ved Flaskebekk er utført på bakgrunn av følgende:

FLASKEBEKK VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger ved Flaskebekk er utført på bakgrunn av følgende: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Flaskebekk Vurdering av fremtidige VA- løsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi FLASKEBEKK VURDERING

Detaljer

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER Oppdragsgiver: Turufjell AS, ved Jon Erik Wee Oppdrag: 609416-01 Turufjell VA-løsninger Dato: 29.08.2016 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE

Detaljer

Status avløpsanlegg < 50 pe

Status avløpsanlegg < 50 pe VAnndammen 2010 Hvilke hjelpemidler/veiledninger finnes for saksbehandling og tilsyn på enkeltanlegg for avløp? Aktuelle renseløsninger for etterpolering av 1 utslipp fra slamavskillere Av Ole Lien, Norsk

Detaljer

NYSETLIE I ÅL KOMMUNE OVERORDNET VANN- OG AVLØPSPLAN FOR HYTTEFELTET VED NYSETLIE, F3-1 OG F3-2 I KOMMUNEPLANENS AREALDEL

NYSETLIE I ÅL KOMMUNE OVERORDNET VANN- OG AVLØPSPLAN FOR HYTTEFELTET VED NYSETLIE, F3-1 OG F3-2 I KOMMUNEPLANENS AREALDEL NYSETLIE I ÅL KOMMUNE OVERORDNET VANN- OG AVLØPSPLAN FOR HYTTEFELTET VED NYSETLIE, F3-1 OG F3-2 I KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2011-09-29 Overordnet vann- og avløpsplan for Nysetlie DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg

Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg Fagdager privat VA, Hamar februar 2012 Guro Randem Hensel, Bioforsk Jord og miljø Innhold Krav til ansvarlige aktører Krav til kompetanse

Detaljer

SVESTAD / NORDSTRAND VURDERING AV FREMTIDIGE VA- LØSNINGER. Vurdering av fremtidige VA-løsninger på Svestad/Nordstrand er utført på bakgrunn av:

SVESTAD / NORDSTRAND VURDERING AV FREMTIDIGE VA- LØSNINGER. Vurdering av fremtidige VA-løsninger på Svestad/Nordstrand er utført på bakgrunn av: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Svestad/Nordstrand Vurdering av fremtidige vann- og avløpsløsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Ine Hovi Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen

Detaljer

På de følgende sidene vil du få informasjon om:

På de følgende sidene vil du få informasjon om: Denne presentasjonen inneholder opplysninger om bakgrunnen for kommunens pålegg om å oppgradere alle mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Presentasjonen er også en veileder for hvorledes den enkelte skal

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

VA plan, Øvre Ranten hyttegrend i Nes kommune.

VA plan, Øvre Ranten hyttegrend i Nes kommune. VA plan, Øvre Ranten hyttegrend i Nes kommune. Gnr./bnr.: 56/54 mfl. 10.6.16 Innhold 1. Forord... 3 2. Områdebeskrivelse... 3 2.1 Geologi og hydrogeologi... 3 3. Lovverket... 4 3.1 For drikkevannforsyningen...

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Dokuentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Vedlegg C Det er gjennoført befaring og grunnundersøkelse på gnr. bnr. i Nøtterøy koune for å vurdere best egnet avløpsløsning på eiendoen. Resultater

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE Sunndal kommune Kommunalteknisk tjeneste RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE Hjemmelsgrunnlag for retningslinjene er: Plan- og bygningsloven, Forurensningsloven, Forurensningsforskriften,

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende

Detaljer

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner Side 1 av 5 Hjemmel: Fastsatt av kommunestyre

Detaljer

Grunnundersøkelser for infiltrasjon av mindre avløp oppdatert veileder fra Norsk Vann

Grunnundersøkelser for infiltrasjon av mindre avløp oppdatert veileder fra Norsk Vann Grunnundersøkelser for infiltrasjon av mindre avløp oppdatert veileder fra Norsk Vann Fagtreff om infiltrasjon av avløpsvann, Ås-UMB, 9.5.2011 Trond Mæhlum trond.mahlum@bioforsk.no Jord kan være et fantastisk

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Nissedal kommune. Vannforsyning Felle - Vurdering. Utgave: 1 Dato:

Nissedal kommune. Vannforsyning Felle - Vurdering. Utgave: 1 Dato: Vannforsyning Felle - Vurdering Utgave: 1 Dato: 2015.02.03 Vannforsyning Felle - Vurdering II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vannforsyning Felle - Vurdering Utgave/dato: 1 / 2015.02.03

Detaljer

AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER OG BEREGNINGER

AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER OG BEREGNINGER Org. nr. 997 491 718 Ing. S. Solli Karl Rasmussens vei 15 9910 Bjørnevatn Mob.tlf. 95478872 E-post ssoll@online.no Dato: 05.11.2012 RADIUS KIRKENES AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER

Detaljer

BIOLOGISK/KJEMISK RENSEANLEGG

BIOLOGISK/KJEMISK RENSEANLEGG GreenClean Easy BIOLOGISK/KJEMISK RENSEANLEGG Dette kjennetegner våre GreenClean Easy renseanlegg: Enkel og funksjonssikker konstruksjon Enkelt vedlikehold Lave driftskostnader PATENTERT Sv. pat. nr: SE

Detaljer