VA-plan for 41 hytter - Detaljregulering område 24/78 Hingsa - Kvisla, Hol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VA-plan for 41 hytter - Detaljregulering område 24/78 Hingsa - Kvisla, Hol"

Transkript

1 VA-plan for 41 hytter - Detaljregulering område 24/78 Hingsa - Kvisla, Hol Utgave: 2 Dato:

2 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 1/ Filnavn: VA-plan.docx Arkiv ID Oppdrag: Kvisla - Detaljregulering H810 i kommuneplanen for Hol Oppdragsleder: Eirik Øen Avdeling: Vann og miljø Fag Vann, avløp, vannmiljø, geologi Skrevet av: Magnus Skrindo Kvalitetskontroll: Rannveig Brattegard

3 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Orientering Eksisterende VA-forhold Dimensjoneringsgrunnlag Naturgrunnlag og geologi Løsmasser Berggrunn og potensialet for vannuttak i fjellbrønner Nedbørsfelt Vurdering av løsninger for vannforsyning og renseløsning Generelt Befaring av planområdet Generelt for vannforsyningen Generelt for avløpsrenseanleggene Vurdering av aktuelle løsninger for hvert felt Forurensingsbelastning og resipienter Utslippssøknad Videre arbeid Referanser...23 Vedlegg: Kornfordelingsanalyser P1-P5

4 3 1 ORIENTERING I forbindelse med utarbeidelse av privat Detaljregulering fritidsbebyggelse område 24/78 Hingsa Kvisla, Hol, er det vurdert vann- og avløpsløsninger for 41 planlagte tomter for fritidsbebyggelse. 2 EKSISTERENDE VA-FORHOLD Det foreligger ingen planer om felles avløpsanlegg for området, eller krav om tilknytting til kommunalt VA-anlegg for området Kvisla - Årset. For spredt bebyggelse mellom Geilo og Hol (fra Lien til Holselva) er det i Hovedplan avløp for Hol kommune [1] planlagt følgende tiltak: Kartlegging av tilstand av separate avløpsanlegg, tilstandsvurdering, og eventuelt pålegg om utbedring av separate anlegg. I hovedplanen legges også opp til en utvidet vassdragsovervåkning for å avklare økologisk og kjemisk tilstand i elva Usteåne. Usteåne er hovedresipient nedstrøms planlagt utbyggingsområde. 3 DIMENSJONERINGSGRUNNLAG Det foreslås at følgende dimensjoneringsgrunnlag legges til grunn ved vurdering av kapasitet vannforsyning, forurensingsbelasting og avløpsvannmengder. Antall pe pr hytte: Spesifikt vannforbruk: 6 pe 150 l/pe x døgn Hvert område har begrenset med ledningsnett, slik at en ser bort ifra innlekkasje. Pga. at reguleringsplanen forutsetter forholdsvis store hytter, er antall personekvivalenter pr hytte endret til 6 pe med bakgrunn fra kommentar fra Hol kommune. Vannforbruk er satt til 150 liter/person og døgn, slik at Q dim blir 900 liter/hytte og døgn. Til sammenligning er det i Hovedplan Vann for Hol kommune benyttet 4,5 personer i gjennomsnitt for en fritidsbolig ved beregning av vannbudsjett.

5 4 4 NATURGRUNNLAG OG GEOLOGI 4.1 Løsmasser Ut fra løsmassekartet fra NGU er det for det meste tykt lag av morene over fjell innen planområdet, se Figur 1. Morenedekket varierer mellom 0,5 4 meter. Dette er også registrert ved boring av grunnvannsbrønner i nærområdet. Torv / myr Morene, tykt dekke Figur 1 Kvartærgeologisk kart (løsmassekart) over planområdet. Torv / myr er vist med brun farge, tynt morenedekke med lys grønn farge og tykt morenedekke er vist med mørkere grønn farge. Kilde: NGU. Reguleringsområdet ligger innenfor polygon med rød, stiplet linje (grovt inntegnet).

6 5 4.2 Berggrunn og potensialet for vannuttak i fjellbrønner Berggrunnen i området består av Granitt og Gabbro, se Figur 2 nedenfor. Granitt Gabbro Figur 2 Kart fra NGU sin database som viser berggrunnen i området. Røde ringer viser utbyggingsområdene. Blå symbol er registrerte grunnvannsbrønner i NGU sin database. Tabell 1. Registrerte brønner i NGU sin database. Brønn Id Målt kapasitet [ltr/time] Avstand til fjell [m] Dyp [m] , , , , Som det fremgår av Tabell 1 er det generelt forholdsvis god kapasitet i grunnvannsbrønner i området. Ut fra en samlet vurdering er det en forventing om at borebrønner i område vil ha en vanngiverevne på liter/time. Det antas derfor at det er god mulighet å forsyne hvert av de fire planlagte delområdene med 1-2 grunnvannsbrønner i fjell. Vannkvaliteten i de eksisterende borebrønne er imidlertid ikke kartlagt.

7 6 Med bruk av borebrønner som vannkilde, forventes en stabil og god råvannskvalitet, og at vannkilden vil fungere som en hygienisk barriere. I mange tilfeller vil vannkvaliteten fra borebrønner være så god at det vil være nok med UV-behandling som eneste rensetrinn. I borevann kan det imidlertid være for høye verdier av jern, mangan og fluor som gjør at vannet må behandles ekstra.

8 7 5 NEDBØRSFELT Det går to mindre bekker gjennom reguleringsplanområdet; Bjørnagrove lengst mot nordøst og Høljesetgrove lenger mot sørvest. Begge bekkene har begrenset nedslagsfelt. Høljesetgrove har det største nedslagsfeltet på 0,8 km 2. Muligheten for å utnytte bekkene til resipient er begrenset på grunn av svært liten vannføring i perioder gjennom året. Gjennom reguleringsplanprosessen har det også kommet inn kommentarer om at Høljesetgrove ikke må forurenses pga. vannuttak inntil bekken. Figur 3. Nedbørfeltet til Høljesetgrove.

9 8 6 VURDERING AV LØSNINGER FOR VANNFORSYNING OG RENSELØSNING 6.1 Generelt Det er vurdert separate VA-løsninger i hvert av de fem utbyggingsområdene innenfor planen. For hvert av feltene felt 1 4 vil det være ett vannforsyningsanlegg og ett avløpsrenseanlegg for 10 hytter. I felt 5 er en eksisterende hytte tilknyttet eksiterende renseanlegg og egen grunnvannsbrønn. Det forutsettes at eksisterende renseanlegg utvides og ny hytte tilknyttes eksisterende grunnvannsbrønn i felt Befaring av planområdet Det ble gjennomført befaring av området i september Det har også blitt utført prøvegravinger med gravemaskin på flere aktuelle lokaliteter for plassering av renseanlegg. Det er foreløpig ikke blitt utført infiltrasjonstester med infiltrometer for måling av vannets synkehastighet i de stedlige jordmassene. 6.3 Generelt for vannforsyningen Det er i reguleringsplanen avsatt formål til å etablere overbygg for et felles vannforsyningsanlegg i hvert av feltene felt 1-4. Det plassers en grunnvannsbrønn i tilknytting dette overbygget, evt. inne i bygget. I tillegg tas det høyde for at en må ha minst en supplerende brønn. Dersom kapasiteten til brønn er mer enn 1000 liter/time, vil det være tilstrekkelig med 1 brønn pr felt. Men det bør legges frem «råvannsledning» til supplerende brønn. I overbygg som etableres, antatt størrelse 2 x 2,5 meter, settes trykktank og det avsettes plass for evt. vannbehandling (eksempel jern-/manganfilter). 6.4 Generelt for avløpsrenseanleggene Som oppgitt i kapittel 5 er det lite aktuelt å benytte de lokale bekkene i området for utslipp fra renseanlegg. Det legges derfor opp til at avløpsvannet renses og føres til diffust utslipp i grunnen (til grunnvann). Som vist i Figur 1 er det tykt lag av morenemasser over fjell i området. Nærmere grunnundersøkelser av de stedlige morenemassene vil gi svar på hvilke typer avløpsrenseløsninger (med infiltrasjon av utslippet) som kan etableres. I forbindelse med planleggingen av renseløsningene må det også sikres at eksisterende og nye drikkevannskilder (borebrønner) ikke vil bli forurenset av utslippene.

10 9 Aktuelle renseløsninger (med infiltrasjon av utslippet til grunnen): 1. Infiltrasjonsanlegg: Typer infiltrasjonsløsninger som jordhauginfiltrasjonsanlegg eller ordinære lukkede infiltrasjonsanlegg som eneste rensetrinn. Infiltrasjonsanlegg har meget god renseevene. Slike anlegg er beskrevet nærmere på neste side. 2. Bruk av biologisk/kjemisk renseanlegg før infiltrasjon. Der det ikke er gode nok betingelser for å benytte infiltrasjonsanlegg som eneste rensetrinn, må det etableres et renseanlegg med biologisk/kjemisk rensing som forbehandlingstrinn før avløpet føres til et tilpasset infiltrasjonsanlegg. Etter kjemisk/biologisk rensing ledes normalt renset avløpsvann til en ekstra slamavskilling før vannet pumpes inn i et infiltrasjonsanlegg/jordhauganlegg. Avløpet vil bli ytterligere renset i infiltrasjonstrinnet, slik at det oppnås en svært god renseevne før vannet når grunnvannet. Det er altså ikke avklart om det vil bli nødvendig med etablering av biologisk/kjemisk renseanlegg før infiltrasjon for de ulike feltene. Det må gjøres mer omfattende grunnundersøkelse for hvert delområde før en fastsetter endelige renseløsninger. Om kjemiske/biologiske renseanlegg Eksempel på utforming av kjemiske/biologiske renseanlegg er vist i Figur 4. Det er i reguleringsplanen avsatt formål til å etablere biologisk/kjemisk renseanlegg med overbygg. Nødvendig overbygg antas til 5 x 10 meter. Figur 4. Eksempel på planløsning for biologisk/kjemisk renseanlegg for hytter.

11 10 Figur 5. Et nedgravd kjemisk/biologisk renseanlegg (type Klargester) for 24 hytter med overbygg. Om infiltrasjonsanlegg I et infiltrasjonsanlegg forbehandles avløpet i en slamavskiller før vannet fordeles ut i et infiltrasjonsareal. Vannet renses når det trenger ned i grunnen og ned til grunnvannet. Etablering av infiltrasjonsfilter forutsetter selvdrenerende jordmasser (sandige jordmasser) med høy nok evne til å holde tilbake aktuelle forurensningsstoffer. Det forventes at løsninger med infiltrasjon innen planområdet vil være av typen jordhauginfiltrasjonsanlegg, se venstre side av Figur 6, samt eksempler på utforming i av anlegg i Figur 7 og Figur 8. Figur 6. Figur til venstre viser hovedtyper av infiltrasjon, mens figur til høyre viser eksempel på et anlegg med dyp infiltrasjon for et hus.

12 11 Figur 7. Eksempel på tverrsnitt av et jordhauginfiltrasjonsfilter Figur 8 Eksempel på et jordinfiltrasjonsfilter i skrånet terreng. Bildet er tatt etter at fordelingslaget(pukk) er lagt på over laget med sand (laget med sand er lagt over stedlige morenemasser).

13 Vurdering av aktuelle løsninger for hvert felt Felt 1 og 5 Vannforsyning Som Figur 9 viser er det avsatt plass for vannforsyningsanlegg for felt 1. Det må gjøres nærmere vurdering om brønn kan etableres ved overbygg eller trekkes lenger oppover i terrenget (vestover) pga utslipp fra hytte i felt 5, samt fra gnr/bnr 50/133. Planlagt hytte i felt 5 tilknyttes eksisterende brønn. Eksisterende brønn har meget god kapasitet, 2500 ltr/time. Det kan vurderes om felt 1 tilknyttes brønnen til felt 5. Pga. av stort uttak fra denne brønnen i dette tilfellet, bør da eksisterende avløpsrenseanlegg for felt 5 ikke benyttes, og felt 5 tilknyttes felles renseanlegg for felt 1. Avløpsrenseløsninger Det er avsatt ett område øst for felt 1 til felles renseanlegg. For felt 5 forutsettes utvidelse av eksisterende infiltrasjonsanlegg. Det er utført graving i avsatt område for avløpsrenseanlegg i felt 1. Det ble sjaktet til 2 meters dybde i morenemasser. Grunnvann og fjell ble ikke påvist. Jordmassene består av «grusig/sandig morene» med forholdsvis lite innhold av finstoff. Kornfordelingsanalyse (P5) er vist i vedlegg. Felt 1 GV G V P5 GV Felt 5 Figur 9. Planlagt vann- og avløpsløsning for felt 1 og 5. Område for infiltrasjon er skravert areal. For felt 1 er det også avsatt formål for mulig overbygg til renseanlegg. P5 viser prøvegravingsgrop og GV angir eksisterende grunnvannsbrønn.

14 13 Det er regulert egen adkomst fra Sandsvegen med tanke på tilkomst til renseanlegget. Det er registret en vannkilde nordøst for planlagt renseanlegg. Det vurderes til at denne ligger utenfor resipientområdet og ikke vil bli påvirket. Med normalt uttak fra brønn på 50/91, skal ikke denne bli påvirket. For å være sikker på at dette ikke forekommer, kan en forutsette vannprøveuttak før anlegg etableres og en tid etter anlegget er tatt i bruk for å dokumentere dette (min. 2 vannprøver før og etter etablering). Dersom det skulle vise seg at brønn blir påvirket, må det forutsettes at eiendommen får ny vannforsyning fra nye brønner til hyttefeltet. Videre nedover mot riksveg 7 er det ikke bebyggelse, avstand ca. 500 meter. Figur 10. Prøvegrop P5, morene (grusig/sandig morene). Ledningsanlegg Figur 9 viser forslag til ledningstraseer i Felt 1. Det vil være behov for minimum 2 vannkummer i tillegg til stikkledningene som legges direkte fra vannforsyningsanlegget; en kum til forsyning tomt 5 og 6, en for tomt 3-4 og en kum for 7-9. Det settes ned plast inspeksjonskummer for alle stikkledninger spillvann. Det benyttes dimensjon Ø110 for alle spillvannsledninger. Overvann ledes bort via åpne veg-grøfter og stikkrenner.

15 Felt 2 og 3 Vannforsyning Som Figur 12 viser, er det avsatt plass for vannforsyningsanlegg for både felt 2 og 3 (markert med V). Det bør fortrinnsvis etableres ett felles vannforsyningsanlegg plassert øverst i Felt 3 som forsyner begge feltene. I felt 2 vil en kunne etablere en brønn ved avsatt område til vannforsyningsanlegg, men også mellom tomt 7 og 8 eller nord for 8, avhengig av hvor det er god moreneavsetning og ikke vannsig. Men løsningen anbefales ikke. Avløpsrenseløsninger Det er utført prøvegraving på 3 lokaliteter. Ved P3 er det noe fuktig grunn, noe som i utgangspunktet indikerer begrenset infiltrasjonsevne, se Figur 11. Kornfordelingsanalyse viser også at det er ca 30 % silt og leire. Ved P4 er det en tørr morenerygg, men det er høy lagringsfasthet i jordmassene. Også her er det høyt innhold av finstoff, se vedlegg. Kornfordelingsanalysene av P3 og P4 og kartlegging i områdene indikerer at jordmassene i avsatte områder både for felt 2 og 3 har begrenset kapasitet for mottak av avløpsvann. Områdene er altså mindre egnet for løsninger med infiltrasjon. Bruk av disse områdene betinger bruk av biologisk/kjemisk renseanlegg som hovedrensetrinn før det er mulig med infiltrasjon av vannet. Infiltrasjonen må optimaliseres med bruk av både stedlige morenemasser og tilkjørt sandjord (jordhauginfiltrasjon). Figur 11. Prøvegrop P3. Noe fuktige masser, men god mektighet av avsetningen.

16 15 Infiltrasjonsområder er vurdert, men skal ikke benyttes Figur 12. Planlagt vann- og avløpsløsning for felt 2 og 3. Område for infiltrasjon er vist med skravert areal. Det er også vist 2 andre aktuelle lokaliteter for infiltrasjon sør for feltene, men disse er aktuelle siden de ligger utenfor planområdet og nær bekk. P2, P3 og P4 viser prøvegravingsgroper. Vannforsyningsanlegg er markert med V. Figur 13. Resipientområde for renseanlegg

17 16 Ledningsanlegg Figur 12 viser forslag til ledningstraseer i felt 2 og 3. For Felt 2 vil det være behov for 4-5 vannkummer i tillegg til stikkledningene som legges direkte fra vannforsyningsanlegget, og tilsvarende for felt 3. For felt 3 er det forutsatt at det legges en ringledning. Det kan da monteres en sirkulasjonspumpe som gir god frostsikring i tillegg at en unngår stillestående vann. Det settes ned plast inspeksjonskummer for alle stikkledninger spillvann. Det benyttes dimensjon Ø110 for alle spillvannsledninger. Overvann ledes bort via åpne veg-grøfter og stikkrenner.

18 17 Felt 4 Vannforsyning Som Figur 14 viser er det avsatt plass for vannforsyningsanlegg for felt 4, merket med V. Det etableres brønn i forbindelse med bygget. Avløpsrenseløsning Det er utført prøvegraving på en lokalitet (P1). felt 4 har trolig noe begrenset morenedekke, men har noen rygger med tykkere avsetninger. Flere prøvegravinger vil være nødvendig for å kunne plassere et infiltrasjonsanlegg, da enten som etterrensing for biologisk/kjemisk renseanlegg eller med direkte infiltrasjon. Kornfordelingsanalyse av prøve fra prøvegrop P1 er vist i vedlegg. Det ble gravd ned til 1,2-1,5 meter til fjell ved P1. Figur 15 angir område hvor infiltrasjonen bør etableres, for å unngå fare for forurensing av borebrønner nedstrøms felt 4. Figur 14. Planlagt vann- og avløpsløsning for felt 4. Det er avsatt eget formål for evt. renseanlegg med overbygg. Det er videre vist 2 aktuelle infiltrasjonsområder. Vannforsyningsanlegg er markert med V.

19 18 Figur 15. Det er en fordel å legge utslippsområdet lengst mulig mot sørvest for å unngå påvirkning av nedstrøms vannkilder. Avstand til registrert vannkilde på eiendom 51/20 er ca 280 meter. Denne forutsettes å ligge utenfor resipientområdet. Ledningsanlegg Figur 14 viser forslag til ledningstraseer i felt 4. For felt 4 vil det være behov for 4-5 vannkummer i tillegg til stikkledningene som legges direkte fra vannforsyningsanlegget. Det forutsatt at det legges en ringledning, slik at det kan monteres sirkulasjonspumpe på ledningsanlegget. Det settes ned plast inspeksjonskummer for alle stikkledninger spillvann. Det benyttes dimensjon Ø110 for alle spillvannsledninger. Overvann ledes bort via åpne veg-grøfter og stikkrenner.

20 19 7 FORURENSINGSBELASTNING OG RESIPIENTER Lokale avløpsanlegg for planlagte hytter vil ha god rensing i både kjemisk/biologisk renseanlegg [2] og i påfølgende infiltrasjonsanlegg [3]. Se Tabell 2 for forventede utslippskonsentrasjoner og renseeffekter. Tabell 2. Forventede utslippskonsentrasjoner og renseeffekter i planlagt anlegg med både biologisk/kjemisk anlegg og jordhauginfiltrasjon. Parameter Forventet utslippskonsentrasjon Forventet renseeffekt Total fosfor (Tot P) <0,5 mg/l >95 % Organisk stoff (BOF 5) <13 mg/l >95 % Total Nitrogen (Tot N) <40 mg/l % TKB/ E- coli* <10 per 100 ml >99,99% *Minimumskravet til god badevannskvalitet er 1000 TKB/100 ml Det kan også være aktuelt med direkte infiltrasjon for noen av feltene, dersom påfølgende grunnundersøkelser viser at dette er mulig. For 41 hytteenheter beregnes maksimal ukebelastning (påskeuka) til 221 pe (6 pe/hytte, samt at 90 % av hyttene er i bruk i påsken). På årsbasis tilsvarer det utslippet fra 40 pe, forutsatt gjennomsnittlig 60 bruksdøgn pr hytte. For beregning av forurensningsproduksjon er det benyttet følgende verdier [4]: Fosfor: 1,6 g/pe og døgn, Organisk stoff: 60 g BOF5/døgn, Nitrogen: 12 g/døgn Tabell 3: Beregning av forurensningsproduksjon og forventet årlig utslipp for 41 hytteenheter Utslipp fra 41 Antall Fosfor, Organisk stoff Nitrogen, hytteenheter pe kg BOF 5, kg kg Maks , ukeproduksjon Årsproduksjon Forventet 95 % 95 % 60 % renseeffekt Årlig utslipp Beregningene viser at årlig utslipp av fosfor vil være i størrelsesorden 1 kg/år, og utslippet av organisk stoff på ca 40 kg/år. Nitrogen vil i hovedsak foreligge i nitratform, som ikke er skadelig for fisk. Utslippet av nitrogen er beregnet til i størrelsesorden 63 kg/år. For at bekkene i området fortsatt skal tilstandsklassifiseres som god, må midlere årskonsentrasjon for fosfor være <15 µg/l. Referanseverdi for vannforekomstene forutsettes tilhører er 5 µg/l. Ut fra at vi forventer at bekkene er nær referanseverdi, kan en forvente at nivået av fosfor kan økes med ca 5 µg/l, uten at det er risiko for at miljømålet for bekken ikke oppnås.

21 20 Felt 1: For felt 1 (10 hytter) er det evt. Bjørnagrove som er resipient, dersom infiltrert avløpsvann dreneres til denne. Figur 16. Nedslagsfelt Bjørnargrove, 2,4 km 2 og gjennomsnittlig vannføring på 20 l/s*km 2 (NEVINA). Det beregnes 0,3 kg/fosfor pr. år fra denne delen av hyttefeltet med 95% renseeffekt (basert på 6 pe/hytte). Lengden av gjennomstrømming i løsmasser før renset avløpsvann når resipient vil avgjøre faktisk utslipp. Trolig er rensegraden bedre enn 95%. Økt belastning av fosfor over året til bekken er maksimalt 0,5 µg/l, men i perioder med høy belastning kan det teoretisk være mulig å komme over 5 µg/l dersom vannføringen er lav. For å sikre seg at miljømålet til bekk overholdes skal det ved utarbeidelse av utslippssøknad kontrollere tilstanden i eksisterende bekk med vannprøvetaking. Det skal etableres renseanlegg for felt 1 med nødvendige rensetrinn, slik at en ikke forringer tilstanden til bekken.

22 21 Felt 2 og 3: Renset og infiltrert avløpsvann for felt 2 og 3 (20 hytter) har resipientområdet mot sørøst og har ikke avrenning mot Høljeslåttgrove. Vi mener at en ikke skal forutsette økt belastning på bekken. Figur 17. Resipientområde for renseanlegg for felt 2, 3 og 4. Det samme gjelder anlegget for felt 4 (10 hytter), hvor det ikke er noen typisk resipient/bekk nedstrøms renseanlegget. Økt belastning av hovedresipient Hallingdalsleva mener vi er av svært beskjeden karakter pga. lang oppholdstid i løsmasser før resipient nås.

23 22 8 UTSLIPPSSØKNAD Iht. forurensingsforskriften 13-4 skal det søkes om utslippstillatelse. Det er angitt i forurensingsforskriften hva søknaden skal inneholde. Utslippet skal nabovarsles både mht. forurensingsforskriften og Plan- og bygningsloven. I forbindelse med søknad om utslipp må en gjøre en nærmere vurdering av utformingen av renseanlegg. Det må gjøres nærmere undersøkelse av grunnen for å se på mulig utforming av jordhauginfiltrasjonsanlegg. 9 VIDERE ARBEID Videre arbeid etter at reguleringsplan og VA-plan er godkjent er: - Utføre nødvendig feltarbeid for grunnundersøkelser/kartlegging og utarbeide utslippssøknad for renseanleggene herunder nabovarsling av evt. berørte parter. - Detaljprosjektere vannforsynings- og avløpsrenseanlegg samt ledningsanlegg. Søke om tillatelse til tiltak iht. PBL for anleggene. Byggesøknad for veger kan med fordel omsøkes samtidig. - Bygging av anlegg, når byggetillatelse foreligger. - Søke om ferdigattest når anleggene er ferdig og klar til bruk.

24 23 10 REFERANSER [1] AsplanViak, Hovedplan Avløp , [2] A. Yri, «Undersøkelse av mindre avløpsanlegg i normal drift (tabell 1),» Bioforsk, Ås, [3] T. Mæhlum, «Grunnundersøkelser for infiltrasjon - mindre avløpsanlegg (tabell 10.1),» Norsk Vann BA, [4] SFT, «Veileder 95:02 Miljømål for vannforekomstene. Tilførselsberegning,» Statens forurensningstilsyn,

25 passert vektprosent 100 Kornfordelingsanalyse, Prøve 1 Gnr./bnr. 51/1 Even Rygg Silt Sand Grus ,01 0, kornstørrelse (mm) Kornfordeling Sikt 0,075 0,125 0,25 0, Passert i% 24,8 31,8 41,1 49,4 58,3 68,1 77,5 86,4 100,0 100,0 100,0 Passert vekt Sortering Dyp D10 D50 D60 S0 Merknader Dato: ,7 0,04 0,55 1,20 30,0 Massene er dårlig sortert, sandig morene Sign.:MS

26 passert vektprosent 100 Kornfordelingsanalyse, Prøve 2 Gnr./bnr. 48/1 Askjel Bere Silt Sand Grus ,01 0, kornstørrelse (mm) Kornfordeling Sikt 0,075 0,125 0,25 0, Passert i% 13,0 16,4 22,1 30,9 42,2 56,1 72,5 86,3 100,0 100,0 100,0 Passert vekt Sortering Dyp D10 D50 D60 S0 Merknader Dato: ,7 0,05 1,50 2,40 48,0 Massene er usortert, grusig morene Sign.:MS

27 passert vektprosent 100 Kornfordelingsanalyse, Prøve 3 Gnr./bnr. 49/3, Arne Veslehaug Silt Sand Grus ,01 0, kornstørrelse (mm) Kornfordeling Sikt 0,075 0,125 0,25 0, Passert i% 28,5 35,5 48,6 58,1 65,9 74,2 82,1 88,8 100,0 100,0 100,0 Passert vekt Sortering Dyp D10 D50 D60 S0 Merknader Dato: ,7 0,03 0,29 0,62 20,7 Massene er dårlig sortert, morene - siltig grusig sand Sign.:MS

28 passert vektprosent 100 Kornfordelingsanalyse, Prøve 4 Gnr./bnr. 48/1 Askjel Bere Silt Sand Grus ,01 0, kornstørrelse (mm) Kornfordeling Sikt 0,075 0,125 0,25 0, Passert i% 32,2 38,7 48,5 57,3 65,1 73,6 81,8 89,1 100,0 100,0 100,0 Passert vekt Sortering Dyp D10 D50 D60 S0 Merknader Dato: ,7 0,02 0,28 0,65 32,5 Massene er dårlig sortert, sandig morene Sign.:MS

29 passert vektprosent 100 Kornfordelingsanalyse, Prøve 5 Gnr./bnr. 54/3 Bjørn Tore Sand Silt Sand Grus ,01 0, kornstørrelse (mm) Kornfordeling Sikt 0,075 0,125 0,25 0, Passert i% 14,2 19,9 29,8 41,3 52,8 65,4 78,0 89,7 100,0 100,0 100,0 Passert vekt Sortering Dyp D10 D50 D60 S0 Merknader Dato: ,7 0,06 0,85 1,55 25,8 Massene er dårlig sortert, morene - grusig siltig sand Sign.:MS

VA-plan for 41 hytter - Detaljregulering område 24/78 Hingsa - Kvisla, Hol

VA-plan for 41 hytter - Detaljregulering område 24/78 Hingsa - Kvisla, Hol VA-plan for 41 hytter - Detaljregulering område 24/78 Hingsa - Kvisla, Hol Utgave: 1 Dato: 20.12.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 1/ 20.12.2016 Filnavn: VA-plan.docx

Detaljer

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 3 / 2014-05-02 Arkivreferanse: 531854003 Lagringsnavn rapport Oppdrag: 531854 Detaljregulering

Detaljer

Aasremmen AS/Geilo 950 AS. VA-plan Solhovda Sør. Utgave: 2 Dato:

Aasremmen AS/Geilo 950 AS. VA-plan Solhovda Sør. Utgave: 2 Dato: VA-plan Solhovda Sør Utgave: 2 Dato: 2016-07-06 VA-plan Solhovda Sør 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Solhovda Sør Utgave/dato: 2 / 6. jul. 2016 Arkivreferanse: - Oppdrag: 601897

Detaljer

Reguleringsplan for Skurdalstølane. Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane. Utgave: 3 Dato: 2015-04-21

Reguleringsplan for Skurdalstølane. Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane. Utgave: 3 Dato: 2015-04-21 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane Utgave: 3 Dato: 2015-04-21 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane Utgave/dato:

Detaljer

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat Oppdragsgiver: Oppdrag: 612976-01 Veg-VA Solhovda Sør Dato: 24.03.2017 Skrevet av: Magnus Skrindo 612976_NOTAT UTVIDELSE RENSEDISTRIKT INNHOLD Orientering... 1 eksisterende forhold... 2 2.1 Overføring

Detaljer

Fjell-ljom boligfelt VA-plan. Skurdalen 4/9-2017

Fjell-ljom boligfelt VA-plan. Skurdalen 4/9-2017 Fjell-ljom boligfelt VA-plan Skurdalen 4/9-2017 1 Forord Interessegruppa for utvikling av boligfeltet Fjell-ljom; Skurdalen bu- og bygdelaug, har engasjert Arne Sverre Frydenlund til å utarbeide forslag

Detaljer

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave/dato:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ÅGOTDOKK I HOL KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Ågotdokk Gnr.11 Bnr.121

REGULERINGSPLAN FOR ÅGOTDOKK I HOL KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Ågotdokk Gnr.11 Bnr.121 REGULERINGSPLAN FOR ÅGOTDOKK I HOL KOMMUNE Vann- og avløpsplan. Ågotdokk Gnr.11 Bnr.121 Lauvvang VAR Consult 14.03.2013 Rev.17.07.2013 Rev.30.08.2013 1 INNHOLD: FORORD 1.0 SAMMENDRAG 2.0 EKSISTERENDE FORHOLD

Detaljer

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til

Detaljer

NYSETLIE I ÅL KOMMUNE OVERORDNET VANN- OG AVLØPSPLAN FOR HYTTEFELTET VED NYSETLIE, F3-1 OG F3-2 I KOMMUNEPLANENS AREALDEL

NYSETLIE I ÅL KOMMUNE OVERORDNET VANN- OG AVLØPSPLAN FOR HYTTEFELTET VED NYSETLIE, F3-1 OG F3-2 I KOMMUNEPLANENS AREALDEL NYSETLIE I ÅL KOMMUNE OVERORDNET VANN- OG AVLØPSPLAN FOR HYTTEFELTET VED NYSETLIE, F3-1 OG F3-2 I KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2011-09-29 Overordnet vann- og avløpsplan for Nysetlie DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Nibstad Eiendom As. VA-plan Storefjellstølen

Nibstad Eiendom As. VA-plan Storefjellstølen VA-plan Storefjellstølen Utgave: 1 Dato: 21.12.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Storefjellstølen Utgave/dato: 1/ 21.12.2016 Filnavn: VA-plan Storefjellstølen.docx Arkiv

Detaljer

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt VA-dagene i Midt-Norge Oktober 2011 Asplan Viak, Raveien 2, 1430 Ås knutr.robertsen@asplanviak.no Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV OPPDRAG VA vurdering HM Rit AS OPPDRAGSNUMMER 186985 TIL Magne Kaasa OPPDRAGSLEDER Karin Kvålseth OPPRETTET AV Ingrid Flatland Høydahl DATO 6 KOPI TIL Vann og avløpsvurdering for reguleringsfelt Vamark

Detaljer

Etterpolering ved infiltrasjon i jord

Etterpolering ved infiltrasjon i jord Etterpolering ved infiltrasjon i jord Fagtreff Vannforeningen Ås, 12. oktober 2009 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Infiltrasjon i jord som etterpolering Økt hygienisering - viktig i spredt bebyggelse

Detaljer

Øvre Kollen en del av eiendommen. i Flå kommune. VA plan

Øvre Kollen en del av eiendommen. i Flå kommune. VA plan Øvre Kollen en del av eiendommen 18/19 i Flå kommune Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Knut Harald Kolsrud Øvre Kollen Prosjektansvarlig hos o.giver: Knut Harald Kolsrud Prosj.ansv.hos Anleggsplan

Detaljer

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER Oppdragsgiver: Turufjell AS, ved Jon Erik Wee Oppdrag: 609416-01 Turufjell VA-løsninger Dato: 29.08.2016 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE

Detaljer

Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås

Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Valg av avløpsløsning Viktig å velge den rensløsning

Detaljer

Fagsamling i Sogn og Fjordane. 8-9 mars Planlegging av renseanlegg

Fagsamling i Sogn og Fjordane. 8-9 mars Planlegging av renseanlegg Fagsamling i Sogn og Fjordane 8-9 mars 2010 Planlegging av renseanlegg Knut Robert Robertsen Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse 1981 1986 NLH / GEFO / Jordforsk 1986 1990 Geofuturum /

Detaljer

VA - PLAN BRATTSTØLEN HYTTEGREND TISLEIDALEN

VA - PLAN BRATTSTØLEN HYTTEGREND TISLEIDALEN VA - PLAN BRATTSTØLEN HYTTEGREND TISLEIDALEN Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå VA - PLAN BRATTSTØLEN HYTTEGREND Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 Kunde: Henrik Hyseth VA - plan Brattstølen

Detaljer

Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge

Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge - Så här gör vi i Norge! Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge En svenske? Petter Northug Anders W. Yri, Asplan Viak AS Vannforsyningsdagene Bergen 2005 Markbädd: Infiltrasjon: Infiltrasjonsanlegg

Detaljer

DETALJREGULERING HINGSA KVISLA, GNR/BNR 24/78 - SLUTTBEHANDLING

DETALJREGULERING HINGSA KVISLA, GNR/BNR 24/78 - SLUTTBEHANDLING Hol kommune Arkivsak-dok. 16/02479-45 Saksbehandler Anders Johansen Saksgang Utvalg for plan og utvikling Kommunestyret DETALJREGULERING HINGSA KVISLA, GNR/BNR 24/78 - SLUTTBEHANDLING Saken avgjøres av:

Detaljer

AVLØPSPLAN STUTARHAUGEN HYTTEOMRÅDE

AVLØPSPLAN STUTARHAUGEN HYTTEOMRÅDE AVLØPSPLAN STUTARHAUGEN HYTTEOMRÅDE Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå 18.08.2015 AVLØPSPLAN STUTARHAUGEN Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 18.08.2015 Kunde: Stutarhaugen Vel og Tor Arne

Detaljer

Vann- og avløpsplan Gammelvollåsen hyttefelt

Vann- og avløpsplan Gammelvollåsen hyttefelt Vann- og avløpsplan Gammelvollåsen hyttefelt Del av gnr 151 bnr 64 Vedlegg til reguleringsplan Planident 2017-000-1 Selbu kommune Planforslag utkast 20.05.2017 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal

Detaljer

VA - PLAN FOR DEL AV AURDALSÅSEN SØR. Nystølen, Hauststølhaugen og Steinbrennutn

VA - PLAN FOR DEL AV AURDALSÅSEN SØR. Nystølen, Hauststølhaugen og Steinbrennutn VA - PLAN FOR DEL AV AURDALSÅSEN SØR Nystølen, Hauststølhaugen og Steinbrennutn Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå 10.08.2014 VA - PLAN FOR DEL AV AURDALSÅSEN SØR Rapport nr.: Oppdrag

Detaljer

AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER OG BEREGNINGER

AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER OG BEREGNINGER Org. nr. 997 491 718 Ing. S. Solli Karl Rasmussens vei 15 9910 Bjørnevatn Mob.tlf. 95478872 E-post ssoll@online.no Dato: 05.11.2012 RADIUS KIRKENES AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER

Detaljer

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no Velkommen Jan Einar Ruud 30 års erfaring som fagperson innen VA Infiltrasjon Som rensemetode Hva? Hvorfor? Hvordan? Infiltrasjon Intensjonen: Rense avløp og tilbakeføre dette til naturen på kosteffektiv

Detaljer

Vedlegg til reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt, Rendalen kommune. Hydrogeologi og AvløpsRådgivning

Vedlegg til reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt, Rendalen kommune. Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Vedlegg til reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt, Rendalen kommune. Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Eirik Lindgaard / Lars Westlie Areal+ AS / Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Januar 2015 1.0 INNLEDNING

Detaljer

DETALJREGULERING OMRÅDE HINGSA KVISLA, GNR/BNR 24/78

DETALJREGULERING OMRÅDE HINGSA KVISLA, GNR/BNR 24/78 Hol kommune Arkivsak-dok. 16/02479-19 Saksbehandler Anders Johansen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING OMRÅDE HINGSA KVISLA, GNR/BNR 24/78 Saken avgjøres av: Utvalg for plan og utvikling

Detaljer

Bioforsk Rapport. www.bioforsk.no. WebGIS avløp for Klepp. Vol. 2 Nr. 142 2007. Stein Turtumøygard og Anders Yri Bioforsk Jord og miljø

Bioforsk Rapport. www.bioforsk.no. WebGIS avløp for Klepp. Vol. 2 Nr. 142 2007. Stein Turtumøygard og Anders Yri Bioforsk Jord og miljø Bioforsk Rapport Vol. 2 Nr. 142 2007 WebGIS avløp for Klepp Stein Turtumøygard og Anders Yri Bioforsk Jord og miljø www.bioforsk.no Innhold 1. Innledning...1 2. Metodebeskrivelse...2 2.1. Modellen WebGIS

Detaljer

1 Orientering Dimensjoneringsgrunnlag Vannforsyningsanlegg Råvannsmengde Størrelse utjevningsbasseng...

1 Orientering Dimensjoneringsgrunnlag Vannforsyningsanlegg Råvannsmengde Størrelse utjevningsbasseng... NOTAT Oppdragsgiver: Jørgenheia AS Oppdrag: 532812 Dato: 20170601 Skrevet av: Magnus Skrindo Kvalitetskontroll: Allan Hjorth Jørgensen NOTAT_VAPLANTRINN III INNHOLD 1 Orientering... 1 2 Dimensjoneringsgrunnlag...

Detaljer

INFORMASJONSMØTE Avløpssanering Stangelandsåna og Figgjovassdraget. Sandnes rådhus 31.10.13

INFORMASJONSMØTE Avløpssanering Stangelandsåna og Figgjovassdraget. Sandnes rådhus 31.10.13 INFORMASJONSMØTE Avløpssanering Stangelandsåna og Figgjovassdraget Sandnes rådhus 31.10.13 Deltakere på møtet fra Sandnes kommune: Kjersti Ohr, bymiljøsjef Monica Nedrebø Nesse, overingeniør miljø Kontaktinformasjon:

Detaljer

Slåtteli seter gnr.34/2 i Nore og Uvdal kommune. VA plan

Slåtteli seter gnr.34/2 i Nore og Uvdal kommune. VA plan Slåtteli seter gnr.34/2 i Nore og Uvdal kommune VA plan Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Tor Olav Røysgård VA plan Slåtteli seter Prosjektansvarlig hos o.giver: Tor Olav Røysgård Prosj.ansv.hos Anleggsplan

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Aktuelle renseløsninger i spredt bebyggelse

Aktuelle renseløsninger i spredt bebyggelse Aktuelle renseløsninger i spredt bebyggelse Fagdag mindre avløp Tynset, 19.01.2017 Guro Randem Hensel, NIBIO Avløpsløsninger i spredt bebyggelse - Typer av renseløsninger Det finnes en meny av ulike separate

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Vedtatt av (navn) kommune (dato) med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer

FLASKEBEKK VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger ved Flaskebekk er utført på bakgrunn av følgende:

FLASKEBEKK VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger ved Flaskebekk er utført på bakgrunn av følgende: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Flaskebekk Vurdering av fremtidige VA- løsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi FLASKEBEKK VURDERING

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV. Karin Kvålseth

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV. Karin Kvålseth OPPDRAG VA vurdering HM Rit AS OPPDRAGSNUMMER 186985 TIL Magne Kaasa OPPDRAGSLEDER Karin Kvålseth OPPRETTET AV Karin Kvålseth DATO Vann og avløpsvurdering for reguleringsfelt Kostveit Bakgrunn Det er planer

Detaljer

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Gnr. xxx, bnr. xxx i xxxx koune Dokuentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Vedlegg: C Det er gjennoført befaring og grunnundersøkelse på gnr. xxx, bnr. xxx, i xxxx koune for å vurdere best egnet

Detaljer

*Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier skal dette angis under pkt 8. Eventuelle merknader.

*Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier skal dette angis under pkt 8. Eventuelle merknader. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Informasjon: Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift

Detaljer

Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune. Anders W. Yri, Asplan Viak AS

Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune. Anders W. Yri, Asplan Viak AS Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune Anders W. Yri, Asplan Viak AS Leksjonens innhold: Innføring om infiltrasjonsanlegg Renseprosesser i anleggene Hva skal grunnundersøkelse for

Detaljer

Infiltrasjonsanlegg som renseløsning - mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe)

Infiltrasjonsanlegg som renseløsning - mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe) Vol.2 Nr.25 2007 www.bioforsk.no Prinsippskisse av grunt infiltrasjonsanlegg. Vannet renner fra bolig/hytte til slamavskiller og videre til pumpekum for støtbelastning ut i infiltrasjonsgrøfter etablert

Detaljer

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene

Detaljer

Tiltaksplan for avløp i fritidsbebyggelse og spredt bebyggelse i Ås kommune

Tiltaksplan for avløp i fritidsbebyggelse og spredt bebyggelse i Ås kommune Tiltaksplan for avløp i fritidsbebyggelse og spredt bebyggelse i Ås kommune 2004-2007 Anders Yri Teknisk Etat Kommunalteknisk avdeling Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Registreringer...3 3. Vurdering

Detaljer

Saksbehandler spredt avløp Sheriff eller Ole Brumm

Saksbehandler spredt avløp Sheriff eller Ole Brumm Saksbehandler spredt avløp Sheriff eller Ole Brumm Dag Erik Håvimb Rådgiver Prosjekt Opprydding spredt avløp Utgangspunktet: EUs vanndirektiv Mål om god økologisk tilstand hos de fleste vannforekomster

Detaljer

Overordnet vann- og avløpsplan

Overordnet vann- og avløpsplan Overordnet vann- og avløpsplan Byggeområdet F10 i kommuneplan Teinevassåsen/Søbekkseter Hedalen Sør-Aurdal kommune REV. AUGUST 2017 Innhold: FORORD... 3 INNLEDNING... 4 2 GRUNNFORHOLD OG FELTUNDERSØKELSER...

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Etablerer vi godt nok beslutningsgrunnlag før vi velger løsning?

Etablerer vi godt nok beslutningsgrunnlag før vi velger løsning? Etablerer vi godt nok beslutningsgrunnlag før vi velger løsning? Innlegg av Jørgen Ove Myrre () foreleser og Lars Westlie (Hydrogeologi og avløpsrådgivning) Det er mange forhold som kan påvirke valg av

Detaljer

DALBO NORDSTRAND! INNLEDENDE VURDERING AVLØPSLØSNINGER. Innledende vurdering av avløpsløsninger for Dalbo Nordstrand.

DALBO NORDSTRAND! INNLEDENDE VURDERING AVLØPSLØSNINGER. Innledende vurdering av avløpsløsninger for Dalbo Nordstrand. Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 525 965! Avløpsløsninger Dalbo Nordstrand Del: Utkast 1 Dato: 2011-06-24 Skrevet av: Ine Hovi og Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: DALBO NORDSTRAND! INNLEDENDE

Detaljer

Hans A Tandberg. VA-plan Tverrlie 7

Hans A Tandberg. VA-plan Tverrlie 7 VA-plan Tverrlie 7 Utgave: 1 Dato: 08.03.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Tverrlia 7 Utgave/dato: 1/ Filnavn: VA-plan Tverrlia 7.docx Arkiv ID Oppdrag: 612346-01 VA-plan

Detaljer

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV RØMO AVLØPSRENSEANLEGG juli 2011 Ansv.nr.: 432962 Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene i avløpssonen: Eksisterende og planlagte avløpsledninger,

Detaljer

Overordnet vann- og avløpsplan

Overordnet vann- og avløpsplan Overordnet vann- og avløpsplan Byggeområdet F6 i kommuneplan Teinevassåsen/Søbekkseter Hedalen Sør-Aurdal kommune FEBRUAR 2017 Innhold: FORORD... 3 INNLEDNING... 4 2 GRUNNFORHOLD OG FELTUNDERSØKELSER...

Detaljer

Grunnundersøkelser for infiltrasjon av mindre avløp oppdatert veileder fra Norsk Vann

Grunnundersøkelser for infiltrasjon av mindre avløp oppdatert veileder fra Norsk Vann Grunnundersøkelser for infiltrasjon av mindre avløp oppdatert veileder fra Norsk Vann Fagtreff om infiltrasjon av avløpsvann, Ås-UMB, 9.5.2011 Trond Mæhlum trond.mahlum@bioforsk.no Jord kan være et fantastisk

Detaljer

VA plan, Øvre Ranten hyttegrend i Nes kommune.

VA plan, Øvre Ranten hyttegrend i Nes kommune. VA plan, Øvre Ranten hyttegrend i Nes kommune. Gnr./bnr.: 56/54 mfl. 10.6.16 Innhold 1. Forord... 3 2. Områdebeskrivelse... 3 2.1 Geologi og hydrogeologi... 3 3. Lovverket... 4 3.1 For drikkevannforsyningen...

Detaljer

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Vedtatt av Hole kommunestyre (dato) med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), fastsatt

Detaljer

SVESTAD / NORDSTRAND VURDERING AV FREMTIDIGE VA- LØSNINGER. Vurdering av fremtidige VA-løsninger på Svestad/Nordstrand er utført på bakgrunn av:

SVESTAD / NORDSTRAND VURDERING AV FREMTIDIGE VA- LØSNINGER. Vurdering av fremtidige VA-løsninger på Svestad/Nordstrand er utført på bakgrunn av: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Svestad/Nordstrand Vurdering av fremtidige vann- og avløpsløsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Ine Hovi Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øksnes kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

Overordnet vann- og avløpsplan

Overordnet vann- og avløpsplan Overordnet vann- og avløpsplan Byggeområdet F8 i kommuneplan Teinevassåsen/Søbekkseter Hedalen Sør-Aurdal kommune FEBRUAR 2017 Innhold: FORORD... 3 INNLEDNING... 4 2 GRUNNFORHOLD OG FELTUNDERSØKELSER...

Detaljer

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE Fastsatt av Sør-Fron kommunestyre den 15. desember 2015, sak 119/15, med hjemmel i Forskrift

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune. Side 1 av 1 Hjemmel: Fastsatt av Lillesand bystyre 18.10.2017 med hjemmel i forskrift av 1. juni

Detaljer

Sirdal kommune Handeland rensedistrikt Søknad om utvidet utslippstillatelse

Sirdal kommune Handeland rensedistrikt Søknad om utvidet utslippstillatelse 2016 Sirdal kommune Handeland rensedistrikt Søknad om utvidet utslippstillatelse Oddvar Kjellesvik 009.004 22.11.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1.0 ORIENTERING 2 2.0 SØKNADENS OMFANG 3 3.0 EKSISTERENDE

Detaljer

Langs Søndre Sprovei er det lagt en betongledning som leder bort avløpsvann fra boligene i området til sjø ved Søndre Spro brygge, se figur 3B.

Langs Søndre Sprovei er det lagt en betongledning som leder bort avløpsvann fra boligene i området til sjø ved Søndre Spro brygge, se figur 3B. Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Spro Vurdering av fremtidige vann- og avløpsløsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Ine Hovi Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen SPRO VURDERING

Detaljer

Jordrenseanlegg Er de tekniske løsningene gode nok? Eksempler på anlegg. Jens Chr. Køhler, Jordforsk

Jordrenseanlegg Er de tekniske løsningene gode nok? Eksempler på anlegg. Jens Chr. Køhler, Jordforsk Jordrenseanlegg Er de tekniske løsningene gode nok? Eksempler på anlegg Jens Chr. Køhler, Jordforsk Hyttefelt med separate infiltrasjonsanlegg Et det slik vi vil ha det? Renseløsninger Infiltrasjon i stedlige

Detaljer

Store infiltrasjonsanlegg. Driftsassistansen Knut Robert Robertsen

Store infiltrasjonsanlegg. Driftsassistansen Knut Robert Robertsen Store infiltrasjonsanlegg Driftsassistansen 2017 Knut Robert Robertsen Store Infiltrasjonsanlegg Driftsassistansen 2017 Knut Robert Robertsen NGU 1981 1986 Jordforsk / Bioforsk 1986 1990 GEOfuturum / COWI

Detaljer

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4.

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4. Hjemmel: Fastsatt av Larvik med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Hydrogeologi og AvløpsRådgivning

Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Lars Westlie Hydrogeolog Ingeniør fra Høyskolen i Telemark 1992 Naturforvaltning og hydrogeologi Jordforsk Forsker 1992 2001, Utvikle renseløsninger, generell hydrogeologi

Detaljer

Forprosjektering og Grunnlag for utslippssøknad. VA Naustervik

Forprosjektering og Grunnlag for utslippssøknad. VA Naustervik Forprosjektering og Grunnlag for utslippssøknad VA Naustervik Sandnes kommune JÆRCONSULT AS Rådgivende ingeniører Dato: 31.01.17 Innhold 1 INNLEDNING:... 2 2 GRUNNFØRHOLD... 4 3 DIMENSJOERING... 5 3.1

Detaljer

Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG

Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse

Detaljer

På de følgende sidene vil du få informasjon om:

På de følgende sidene vil du få informasjon om: Denne presentasjonen inneholder opplysninger om bakgrunnen for kommunens pålegg om å oppgradere alle mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Presentasjonen er også en veileder for hvorledes den enkelte skal

Detaljer

KIRKEVIKA VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger i Kirkevika er utført på bakgrunn av følgende:

KIRKEVIKA VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger i Kirkevika er utført på bakgrunn av følgende: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Kirkevika Vurdering av fremtidige VA-løsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi KIRKEVIKA VURDERING AV

Detaljer

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Vedlegg: C Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Det er gjennomført befaring og grunnundersøkelse på gnr.xxx, bnr. xxx, i xxxx kommune for å vurdere best egnet avløpsløsning på eiendommen.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k:

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k: SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Kristin Jenssen Sola Arkivsaksnr.: 13/3723 Arkiv: M30 Prosjekt spredt avløp - oppnevning av saksordfører Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid

Detaljer

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger:

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger: Oppdragsgiver: Magnus Helland AS Oppdrag: 524251 VA-rammeplan Nygårdslien Del: VA-rammeplan Dato: 2011-04-04 Revisjon: Skrevet av: 1 Åshild Skare Kvalitetskontroll: Anders Prøsch REVISJON AV VA-RAMMEPLAN

Detaljer

Rammeplan for avløp. VA- løsninger i Fuglesangveien. Bjørn Rosseland og Jens Chr. Køhler. Jordforsk rapport nr. 109/04

Rammeplan for avløp. VA- løsninger i Fuglesangveien. Bjørn Rosseland og Jens Chr. Køhler. Jordforsk rapport nr. 109/04 Rammeplan for avløp VA- løsninger i Fuglesangveien Bjørn Rosseland og Jens Chr. Køhler Jordforsk rapport nr. 109/04 Senter for jordfaglig miljøforskning Hovedkontor: Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tel.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4. Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15

REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4. Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15 REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4 Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15 1 INNHOLD: 1. ORIENTERING GENERELT. 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG 3.PRINSIPP. GRØFTER

Detaljer

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.03.2017 Referanse: 11004/2017 Arkiv: M30 Vår saksbehandler: Kinga Adam Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak Saksnr Utvalg Møtedato 17/20

Detaljer

Aktuelle renseløsninger Verktøy for planlegging, gjennomføring og oppfølging av avløpsanlegg i spredt bebyggelse

Aktuelle renseløsninger Verktøy for planlegging, gjennomføring og oppfølging av avløpsanlegg i spredt bebyggelse Aktuelle renseløsninger Verktøy for planlegging, gjennomføring og oppfølging av avløpsanlegg i spredt bebyggelse Fagdag mindre avløpsanlegg, Hamar, 21.01.2016 Guro Randem Hensel, NIBIO Fusjon fra 1. juli

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

GRAVARHOVDA I DAGALI I HOL KOMMUNE. Del av Gnr. 97, Bnr. 1. Vann- og avløpsplan.

GRAVARHOVDA I DAGALI I HOL KOMMUNE. Del av Gnr. 97, Bnr. 1. Vann- og avløpsplan. GRAVARHOVDA I DAGALI I HOL KOMMUNE Del av Gnr. 97, Bnr. 1 Vann- og avløpsplan. Lauvvang VVA Tjenester 15.06.2008 1 Forord Undertegnede er engasjert av grunneier i området, Helene Harritslev Kjønås v/ Siv.ark.Jon

Detaljer

Infiltrasjonsanlegg. Funksjon og utforming. Knut Robert Robertsen

Infiltrasjonsanlegg. Funksjon og utforming. Knut Robert Robertsen Infiltrasjonsanlegg Funksjon og utforming Knut Robert Robertsen Infiltrasjonsanlegg Vannforeningen februar 2017 Knut Robert Robertsen NGU 1981 1986 Jordforsk / Bioforsk 1986 1990 GEOfuturum / COWI 1990-2003

Detaljer

Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse. Erfaring hittil Veien fremover

Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse. Erfaring hittil Veien fremover More og Romdal VA-Konferansen 2009 24-25.juni 2009 Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse Erfaring hittil Veien fremover Andrea Zuur Saksbehandler Opprydding i avløp i spredt bebyggelse Oversikt

Detaljer

Holtet Pukk & Betong AS. Soleseter hyttefelt, søknad om forlengelse av utslippstillatelse. Utgave: Dato:

Holtet Pukk & Betong AS. Soleseter hyttefelt, søknad om forlengelse av utslippstillatelse. Utgave: Dato: Soleseter hyttefelt, søknad om forlengelse av utslippstillatelse Utgave: 530049-1 Dato: 2016-08-31 Soleseter hyttefelt, søknad om forlengelse av utslippstillatelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Nedre Aasberg - del av eiendommen. Vann- og avløpsplan

Nedre Aasberg - del av eiendommen. Vann- og avløpsplan Nedre Aasberg - del av eiendommen Gnr. 96/1 i Hol kommune Vann- og avløpsplan Oppdragsgiver: Ingrid Aasberg Formell oppdragstittel: Nedre Aasberg januar 2016 Prosjektansvarlig hos o.giver: Øystein Landsgård

Detaljer

Kommune: Vang. Prosjektnr.:

Kommune: Vang. Prosjektnr.: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.037 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Vang kommune Forfatter: Rohr-Torp E. Fylke:

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Overordnet planlegging Vann- og avløpsløsninger Hyttefelt og spredt bebyggelse

Overordnet planlegging Vann- og avløpsløsninger Hyttefelt og spredt bebyggelse Overordnet planlegging Vann- og avløpsløsninger Hyttefelt og spredt bebyggelse Knut Robert Robertsen Asplan Viak 15.12.2008 knutr.robertsen@asplanviak.no Presentasjonstittel (Topp- og bunntekst) 15.12.2008

Detaljer

RAPPORT. Leka kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Leka kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.095 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Leka kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner Side 1 av 5 Hjemmel: Fastsatt av kommunestyre

Detaljer

VA - PLAN VAKKERLIA HYTTEFELT

VA - PLAN VAKKERLIA HYTTEFELT VA - PLAN VAKKERLA HYTTEFELT Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå 08.08.2017 VA - PLAN VAKKERLA HYTTEFELT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 01.08.2017 Kunde: Per Thomas Nyhuus VA plan Vakkerlia

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2014

VA-dagene Innlandet 2014 VA-dagene Innlandet 2014 Godt vannmiljø! Opprydding av avløpsanlegg i spredt bebyggelse Gjertrud Eid, Norsk Vann gjertrud.eid@norskvann.no Tingenes tilstand på landsbasis ca. 340.000 mindre avløpsanlegg

Detaljer

Produktkatalog www.vpi.no

Produktkatalog www.vpi.no Nordens ledende produsent av tanker i glassfiberarmert polyester - GRP Produktkatalog www.vpi.no UTGAVE 4, 03/2014 NATURBASERTE AVLØPSANLEGG Vannbransjen prosessløsninger for miljø og industri! Infiltrasjonsanlegg

Detaljer

Grunnvann i Etne kommune

Grunnvann i Etne kommune Grunnvann i Etne kommune NGU Rapport 92.120 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.100 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Snåsa kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

Solør Renovasjon IKS

Solør Renovasjon IKS Grunnundersøkelser - dokumentasjon 105-6 I ÅSNES KOMMUNE Test ref.: 2012-043 Dato: 19.07.2012 Rev.: A Solør Renovasjon IKS Dokumentasjonen er utarbeidet med bakgrunn i befaring og grunnundersøkelser på

Detaljer

BLYLAGET VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av fremtidige VA-løsninger på Blylaget er utført på bakgrunn av følgende:

BLYLAGET VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av fremtidige VA-løsninger på Blylaget er utført på bakgrunn av følgende: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Blylaget Vurdering av fremtidige vann- og avløpsløsninger Dato: 2009.02.17 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi BLYLAGET VURDERING

Detaljer

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann...

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann... Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 604361-01 VA Skrimsletta 25.11.2015 Revisjon A Frank Jacobsen Knut Robert Robertsen VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA INNHOLD Innledning...

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Hamar, Stange og Løten kommunestyrer XXX med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, del IV, jf. lov av 13.03.1981

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Nesveien, Bergen. opus bergen as. Informasjon. P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Nesveien, Bergen. opus bergen as. Informasjon. P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Nesveien, Bergen Informasjon Oppdragsgiver: TA 1 AS Oppdrag: P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato: 06-05-2014 Skrevet av: Frederic Bull-Tornøe Kvalitetskontroll:

Detaljer

z ^a UTREDNING AV RENSELØSNING/ DOKUMENTASJON AV RENSEGRAD ^G.-A AVSk illerz. #e^ ^ BEGRUNNELSE FOR VALGT RENSELØSNING: o ^LI^.IO.^ V^ ^--.. yt1^ l.

z ^a UTREDNING AV RENSELØSNING/ DOKUMENTASJON AV RENSEGRAD ^G.-A AVSk illerz. #e^ ^ BEGRUNNELSE FOR VALGT RENSELØSNING: o ^LI^.IO.^ V^ ^--.. yt1^ l. UTREDNING AV RENSELØSNING/ DOKUMENTASJON AV RENSEGRAD Søknad om utslipp - vedlegg B I forbindelse med prosjektering av avløpsanlegg på eiendom ei Gnr.... bnr Qg. festenr/seksjonsnr... i......ic>... kommune

Detaljer