Vedlegg til reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt, Rendalen kommune. Hydrogeologi og AvløpsRådgivning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg til reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt, Rendalen kommune. Hydrogeologi og AvløpsRådgivning"

Transkript

1 Vedlegg til reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt, Rendalen kommune. Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Eirik Lindgaard / Lars Westlie Areal+ AS / Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Januar 2015

2 1.0 INNLEDNING 1.1 Generelt Areal+ AS har på oppdrag fra Renåtangen hyttefelt SA gjennom Statskog SF, utarbeidet reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt i Rendalen kommune. I forbindelse med disse arbeidene skal det gjøres vurderinger av muligheter for vann og avløp. Dette dokumentet er et vedlegg til reguleringsplan. 1.2 Grunnlag for rapport Dette dokumentet er utarbeidet på bakgrunn av befaring og feltarbeid i området. Disse arbeidene ble utført i tidsrommet september Hensikten med befaringen og feltarbeidet var å utføre en grov kartlegging av naturgrunnlaget for å kunne utarbeide et forslag til muligheter for vann og avløp, slik at dette kunne ivaretas i de arbeidene som utføres med utarbeidelse av reguleringsplan for dette området. Arbeidene har bl.a. bestått av undersøkelser som løsmasse vurderinger, resipientlokaliseringer og muligheter for plassering av vannforsyninger. Ettersom det ikke er strøm i området og det heller ikke foreligger noen konkrete planer om fremføring av strøm de nærmeste årene, er dette en begrensende faktor i forhold til hvilke løsninger som kan vurderes/velges. Med strøm i området er det mange mulige løsninger som kan benyttes og vi har derfor på bakgrunn av dette valgt å ikke spesifisere enkelte løsninger, men heller vist til muligheter. Rapporten viser derfor i tillegg en oversikt over videre arbeider som er nødvendig for å få på plass endelige spesifikke løsninger for vann og avløp. 1.3 Rådgivere Rapporten er utarbeidet av Areal+ AS, v/eirik Lindgaard, i samarbeid med Hydrogeologi og AvløpsRådgivning, v/lars Westlie. Eirik Lindgaard er VA ingeniør med 20 års erfaring fra bl.a. prosjektering av VA ledningsnett for boligfelt/hyttefelt, samt prosjektering av utslipp fra boliger/hytter. Lars Westlie har over 23 års erfaring innen fagområdene hydrogeologi, vann og avløp. Erfaringsgrunnlaget spenner seg fra forskning, utredninger, konsulent/rådgivning samt kurs og foredrag med god innsikt i faglig valg av ulike renseløsninger for avløp. / Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Side 1 av 12

3 2.0 BEFARING 2.1 Generelt Befaringen ble gjennomført for å gi en grov kartlegging av løsmasseforekomster, resipientmuligheter og generelt naturgrunnlag som kan være av interesse. Det ble også sett på vannforsyningsmuligheter og plassering av brønner. Vurderingene er gjennomført for å minimere en eventuell interessekonflikt mellom nye utslipp av avløpsvann og nye vannforsyninger i området. Det er fokusert på vurdering av resipienter, overflatetopografi, løsmasser, samt forurensingsbetraktninger mellom vannforsyningskilder og utslippspunkter for avløpsvann. 2.2 Løsmasser i området Området består av en isbreavsetning, og består av morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet. Materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer, vanligvis hardt sammenpakket, dårlig sortert og kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. Moreneavsetninger med tykkelse fra 0,5 m til flere ti-talls meter. Det er få eller ingen fjellblotninger i området. Kilde NGU. Dette stemmer i forhold til de registreringer som ble gjort i felt, i tillegg til at enkelte myrer er registrert. Løsmassene varierte fra myr til tette siltige masser, grov sand og grus, samt stein og blokk. For beskrivelse av løsmasser vises til tabell 1 og kornfordelingsanalyser i vedlegg 1. Ut fra kornfordelingskurvene vil en k-verdi (permeabilitet) ligge mellom 0.1 til 10 meter pr. døgn. Det betyr at det er stor variasjon på vannledningsevnene i jordmassene. Generelt i området ble det ikke registrert noe direkte grunnvann, men kun i forbindelse med tette masser og i nærheten av myr. Figur 1. Løsmasser i området. Kilde: NGU / Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Side 2 av 12

4 Bilde 1. Løsmasser i området, siltig materiale. Foto: Eirik Lindgaard Bilde 2. Løsmasser i området, grov sand og grus. Foto: Eirik Lindgaard / Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Side 3 av 12

5 Tabell 1. Grunnforhold registrert med skovleboringer på 8 lokaliteter i undersøkelsesområdet. Inspeksjonsbor ble brukt i hele området for å eventuelt finne variasjoner i løsmasser og avstand til fjell. Undersøkelseslokalitet Jordbeskrivelse Lagringsfasthet Lokalitet a 1. Område A 0-0,1 m 0,1-0,3 m Under 0,3m Grunnvann ble ikke registrert Lokalitet a 2. Område A (Kornfordelingsanalyse) 0-0,05 m 0,05-0,6 m Under 0,6 m Grunnvann ble ikke registrert Lokalitet a 3. Område A Utstrømningsomåde 0-0,1 m 0,1-0,3 m Grunnvann registrert på tette masser Lokalitet a 4.Område A Utstrømningsomåde 0-0,3 m 0,3-0,4 m Under 4 m Grunnvann ble registrert i myr rett over grusig morene. Lokalitet b 1. Område B (Kornfordelingsanalyse) 0-0,05 m 0,05-0,35 m Under 0,35 m Grunnvann ble ikke registrert direkte Lokalitet b 2. Område B 0-0,05 m 0,05-0,3 m Under 0,3 m Grunnvann ble ikke registrert direkte Organisk topplag Siltig sand med grus Fjell/stor stein sannsynlig stor stein Mye blokk og stor stein i overflaten Organisk topplag Grov sand og grus Fjell/stor stein sannsynlig stein Mye blokk og stor stein i overflaten Myrjord Tette siltige masser Myrmasser Grusig morene - Vannførende Grusig morene Organisk topplag Sandig silt Sandig silt fuktige masser Mye stor stein i overflaten Organisk topplag Sandig silt - fuktige masser Fjell/stor stein sannsynlig stein Mye stor stein i overflaten Liten lagringsfasthet Middels lagringsfasthet - Liten lagringsfasthet Middels lagringsfasthet - - Middelslagringsfasthet - Middelslagringsfasthet - Liten lagringsfasthet Middels lagringsfasthet - Liten lagringsfasthet Middels lagringsfasthet - / Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Side 4 av 12

6 Lokalitet b 3. Område B 0-0,05 m 0,05-0,25 m Under 0,25 m Grunnvann ble ikke registrert direkte Lokalitet d 1. Område D 0-0,05 m 0,05-0,3 m 0,3 0,4 m Under 0,4 m Grunnvann ble ikke registrert Organisk topplag Sandig silt fuktig mot bunn Fjell/stor stein sannsynlig stein Mye blokk og stor stein i overflaten Organisk topplag Siltig sand og grus Sandig silt Fjell/stor stein sannsynlig stein Mye blokk og stor stein i overflaten Liten lagringsfasthet Middels lagringsfasthet - Liten lagringsfasthet Middels lagringsfasthet Middels lagringsfasthet Kartutsnitt 1. Oversikt over lokaliteter, markert med rød sirkel og bokstavkode. / Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Side 5 av 12

7 2.3 Bergart med strøk og fall Bergarten i området består av feltspatholdig sandstein og kvartsitt. Kilde NGU. Det var ikke noe fjell i dagen i dette området. Bergarten har et fall på 25 grader mot nordvest og et strøk mot sørvest til nord/øst. Denne observasjonen er ikke gjort i felt, men er hentet fra kartverk fra NGU. Figur 2. Bergarter i området Kilde NGU 2.4 Lokale resipienter Det er få eller ingen lokale bekker, elver og vann som anbefales brukt som resipient for renset avløpsvann. Moserudbekken renner langs planområdet i øst, fra syd mot nord. Se bilde 3. Denne må undersøkes nærmere dersom større fellesløsninger skal vurderes, ettersom bekken kan ha liten vannføring deler av året som kan føre til fare for uttørking og bunnfrysing. Hensynet til rekreasjon i og ved denne bekken må vektlegges sterkt, dersom denne skal vurderes som resipient. Bilde 3. Lokal bekk. Foto: Lars Westlie / Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Side 6 av 12

8 Bruk av åpne vannspeil som resipient er gunstig der hvor vannføringen er god og utnyttelsesmulighetene i forbindelse med vannforsyning og rekreasjon ikke forringes Alternative resipienter (mellomresipienter) utover dette er jord, myr og grunnvann. Det undersøkte området har i hovedsak to grunnvannsmagasiner. Grunnvann i fjell og lokalt hengende grunnvann i mineralske løsmasser over tette underliggende masser. Grunnvannet i fjell er ikke undersøkt nærmere. Grunnvann i løsmasser henger ofte over fjell enten på tette silt og leirmasser eller bunnmorene. Slike hengende grunnvannspeil kan benyttes som resipient dersom jordmassene som vannet magasineres i, har tilstrekkelig transportevne. I slike tilfeller må eventuelt fare for forurensing av brønner som bruker denne delen av grunnvannet som vannforsyningskilde undersøkes. Løsmasser med god hydraulisk kapasitet er ofte egnet som resipient (eller mellomresipient). Løsmassenes utstrekning, mektighet, sammensetning og opprinnelse er av stor betydning for valg av renseløsning. Dette varierer fra enkel slamavskilling til biologisk og kjemisk fullrensing. Under forutsetning av at drikkevanns- eller andre brukerinteresser som direkte er knyttet til området er vurdert og tatt hensyn til, vil jord som resipient / mellomresipient normalt være å foretrekke. Dette er også forankret i forurensingsforskriften. 2.5 Vannforsyningskilder Det er registrert borebrønn innenfor område for reguleringsplan. Borebrønnen er plassert i forbindelse med eksisterende bebyggelse og er registrert som brønn i fjell. I forhold til strøk og fall i bergart, vil normalt ikke denne borebrønnen ligge utsatt til i forhold til utslipp fra nye hyttetomter, dersom disse blir liggende øst for denne. Dette må også vurderes ut fra en fremtidig planlegging av konkrete løsninger i området. Det er ikke rapportert inn andre brønner i området og det er heller ikke gjort ytterligere undersøkelser i eksisterende hytteområde for å kartlegge de som eventuelt ikke er registrert i NGU sin database. Figur 3. Registrerte drikkevannsbrønner Kilde NGU / Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Side 7 av 12

9 2.6 Tilknytning til eksisterende VA nett Det er langt til nærmeste kommunale ledningsnett for avløp. Det vil medføre store utbyggingskostnader med å få etablert en overføringsledning til kommunalt nett og vil for dette prosjektet ikke være realistisk. / Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Side 8 av 12

10 3.0 LØSNINGSFORSLAG 3.1 Vannforsyning Det anbefales at borebrønner/vannposter plasseres som vist i reguleringsplanen. Tilfeldige boringer i området ut over det som er anvist anbefales ikke. Forslag til plasseringer av nye brønner og områder for boring tar utgangspunkt i bergartens strøk og fall, grunnvannstrykk i området samt terrengtopografi og underliggende tette masser. Fjellsprenging i området anbefales ikke da dette kan endre sprekksystemer i fjellet og grunnvannsstabiliteten i området. Generelt for hytteområdene anbefales det å samarbeide om vannforsyningene. Brønnkapasiteter og praktiske muligheter må vurderes i forbindelse med boring av brønn. Nye brønner bør prøvepumpes for å kunne beregne kapasitet. Dersom det er et stort ønske/behov for flere brønner utover det som er anbefalt må plassering vurderes i hvert enkelt tilfelle. Brønnene må sikres mot inntrengning av fremmedvann. Fremmedvann og overflatevann i dette området med mye myr kan føre til uønsket farge og humus i vannet. Brønnhus må ha sokkel av betong som ikke slipper gjennom fremmedvann til brønntoppen. Brønner som er utsatt kan med fordel benytte mansjetter øverst i borehullet for å hindre overflatenært sigevann å trenge ned. Antall brønner for området må avgjøres etter prøveboring og testpumping. Brønnene bør også sikres mot beitedyr, ved at brønnområdene inngjerdes. Det bør også legges opp til å kunne installeres UV behandling på vannforsyningene som en hygienisk barriere. Eventuelle beitedyr mm vil kunne påvirke drikkevannskildene. Dersom hele hyttefeltet skal ha innlagt vann i alle hytter krever dette flere brønner i området. Plassering av vannforsyningskilder i forhold til valg av avløpsløsninger er avgjørende for å sikre godt og betryggende vann. Samarbeid om vannkilder anbefales sterkt får å få så få brønner som mulig. Forslag til brønnplassering er også vist nedenfor, se kartutsnitt 2. Brønner utover dette må vurderes/undersøkes i hvert enkelt tilfelle. Kartutsnitt 2. Oversikt over lokaliteter felles drikkevannsbrønner / Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Side 9 av 12

11 3.2 Renseløsning for avløp Avløpsanleggene bør være enkelt anlegg eller anlegg for naturlige gruppe av hytter. Det på bakgrunn av at det er få større flater med mineralske masser som kan utnyttes til større infiltrasjonsanlegg i området, samt at det er store avstander mellom tomtene. Forslag til områder som kan benyttes til fellesanlegg er vist på kartutsnitt nr. 3. Kartutsnitt 3. Oversikt over lokaliteter for felles infiltrasjon, markert med rød skravur. Som nevnt vil etablering av større renseløsninger føre til større infiltrasjonsanlegg som igjen krever større flater. Ettersom det er få flater i området er det begrenset hvor mange som kan knyttes til et fellesanlegg. Det er også begrensende dybdeforhold i området som vist i tabell 1. Ved etablering av biologiske filtre for rensing av avløpsvann, kan man knytte til flere hytteeiendommer for utslipp til den samme tilgjengelige infiltrasjonsflaten. Ettersom det ikke er strøm, eller er planer om etablering av strøm i den nærmeste fremtid, er dette alternativet ikke relevant pr. d.d. For enkelte tomter kan det være lokale begrensinger i forhold til grunnforhold og avstand til drikkevannsforsyninger, som medfører at man kun kan infiltrere gråvann eller ikke har mulighet til infiltrasjon i det hele tatt. For disse eiendommene finnes bl.a. følgende toalettløsninger, biologisk klosett og forbrenningsklosett. / Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Side 10 av 12

12 Biologisk klosett Ved bruk av biologisk klosett må denne utstyres med varmekabler slik at overskuddsvæske fordampes og komposteringsprosessen har best mulige forhold. Kompostert materiale må være fri for tarmbakterier (minimum 6 mnd gammelt materiale) før dette deponeres på egen tomt. Overskuddsvæske og ukompostert materiale må ikke deponeres på egen tomt eller innenfor hytteområdet. Dette kan føre til at tarmbakterier transporteres i løsmasser og i bergartens sprekksystem og kan forurense nærliggende brønner. Forbreningstoalett Forbrenningstoalett forbrenner alt toalettavfall dersom toalettet brukes riktig etter anvisningen. En slik løsning krever en del strøm men vil sørge for et null utslipp av tarmbakterier. Restavfallet deponeres som oftest som vanlig husholdningsavfall og vil innenfor feltet ikke føre til noen fare for forurensing. Generelt for tomter som kun kan benytte gråvannsløsninger. Urin og overskuddsvæske fra biologiske klosett skal ikke tilføres et renseanlegg for gråvann, da dette er en del av toalettavløpet. Overskuddsvæske fra biologiske klosetter må derfor heller ikke infiltreres i grunnen. Ved bruk av biologiske klosett bør denne utstyres med varmekabel som fordamper overskytende væske, samt elektrisk avtrekksvifte med avlufting over tak. Dersom det akkumuleres overskuddvæske skal denne samles opp i egnede beholdere som er tilpasset klosettenheten og tas med ut av området. Overskuddsvæske som ledes til terreng eller til grunnen i hytteområde vil utgjøre en stor fare for forurensing av drikkevannsforsyningene og området generelt. Vann fra boblebad og store badekar har store vannvolumer. Slike vannvolumer skal normalt ikke føres til renseanlegget dersom det ikke er spesielt dimensjonert for dette. Normalt har slike enheter egne innebygde rensesystemer. Før elektrisitet føres til området, må løsninger som er beregnet for hytter uten innlagt vann, eventuelt benyttes. 3.3 Vann og avløpsplaner Denne rapporten har lagt til grunn en grov kartlegging av naturgrunnlaget for å kunne utarbeide et forslag som viser muligheter for vann- og avløpsløsninger, slik at dette kunne ivaretas i de arbeidene som utføres med utarbeidelse av reguleringsplan for dette området. Når reguleringsplanen er godkjent, anbefales det å utarbeide en VA-plan for område. En slik plan vil være overordnet og gi svar på hvilke renseløsninger som kan benyttes for de enkelte tomtene. Områder for felles vannforsyning/drikkevannsbrønner er allerede regulert inn i reguleringsplanen. Registrering av private enkeltbrønner må utføres. Valg og plassering av avløpsløsninger skal vurderes ut fra stedets naturgrunnlag og gi en klar beskrivelse på grensesnitt mellom utslipp og brukerinteresser gjennom klare anbefalinger. Planen vil etter en kommunal godkjenning bli et verktøy både for tiltakshaver(e) og ikke minst kommunen. Dersom planen inneholder et enkelt tiltak eller flere enkelttiltak vil den være styrende i den kommunale saksbehandlingen ved søknad om utslipp av renset avløpsvann. Dette vil for tiltakshaver og kommunen lette saksbehandlingsarbeidet. Kommunen vil i tillegg få en nødvendig totaloversikt over området med hensyn til, eksisterende avløp, vannforsyninger, naturgrunnlag, lokale resipienter En VA-plan gjelder for alle interesser knyttet til utslipp av renset avløpsvann innenfor planområdet, det være seg eksisterende hytter og tomter. Detaljundersøkelser for hvert enkelt tiltak skal normalt utføres ved søknad om utslippstillatelse. VA-planen legges da til grunn ut fra anbefaling av rensemetode. / Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Side 11 av 12

13 4.0 Vedlegg Kornfordelingsanalyse felt A, a2. 09/ sider Kornfordelingsanalyse felt B, b1. 09/ sider / Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Side 12 av 12

14

15

16

17

18

19

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Fredrikstad kommune, 2011 Utgave 2 Forord Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel for anleggseiere (tiltakshaver) for å få oversikt over de ulike

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Hovedplan Vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015 2025 Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Sandefjord kommune april 2015-1 - - 2 - Forord Norske kommuner står overfor store utfordringer når det gjelder vannforsyningen

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til mindre

Detaljer

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg ASKER KOMMUNE kommunalteknisk avdeling Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Utgave: 3.1 Dato: 2015-05-21 Veileder - Søknadsprosess

Detaljer

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn og årsaker til krav om oppgradering/utskifting av mindre avløpsanlegg... 3 1.2

Detaljer

Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune

Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune En veiledning for kommunale saksbehandlere, nøytrale fagkyndige, prosjekterende og utførende DETALJERT INNHOLD 1 OM EKSISTERENDE AVLØPSLØSNINGER...

Detaljer

BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder

BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder INNHOLD Forord... 3 1. UTARBEIDELSE AV KLAUSULERINGSSONER... 4 2. NYDANNELSE AV GRUNNVANN... 7 3. FORURENSNINGSKILDER OG TRANSPORTMEKASNISMER... 8 3.1 Forurensningstyper...

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Slik renser du avløpsvann

Slik renser du avløpsvann Veileder Slik renser du avløpsvann Etablering og oppgradering av mindre private avløpsrenseanlegg Hjelp, jeg må ha mitt eget avløpsrenseanlegg! Når du ikke er tilkoblet det kommunale avløpsanlegget, slipper

Detaljer

Kartbilag: Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig:

Kartbilag: Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. (07) 90 40 11 Telefax (07) 92 16 20 RAPPORT Rapport nr. 92.201 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Steinkjer kommune Forfatter: Bernt O. Hilmo Fylke:

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag Utgave: 1 Dato:2011-03-31 Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. 19.11.08 VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Vannforsyningens ABC. Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1

Vannforsyningens ABC. Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Vannforsyningens ABC Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker G. VANNFORSYNING I SPREDT BEBYGGELSE, TIL SJØS OG I FLASKER...2 G.1 DRIKKEVANNFORSYNING I SPREDT BEBYGGELSE...2

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013

TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013 TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013 Utarbeidet av: Werner Stefanussen, Hans Olav Ness Jon Dalsnes, Erling Mathisen April 2013 1 (17) W ern er S t ef an us se n Mobile +47 95082154 Werner.Stefanussen@sweco.no

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n.

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n. Arbeidsutkast 16.06.2015 grensevassdragene Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021 w w w.va n npo r tale n.no /g lom m a Forslag til regionalt tiltaksprogram for de norske delene av vannregion

Detaljer

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Overvann og grunnvann

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Overvann og grunnvann Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Utgave: 1 Dato: 2011-05-04 2 3 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen. Utgave/dato: 1 / 2011-05-04

Detaljer

5 Registreringer og verdivurdering

5 Registreringer og verdivurdering 5 Registreringer og verdivurdering 5.1 Geologi 5.1.1 Berggrunn Langs rv 4 mellom Grua og Brandbu består fjellgrunnen hovedsakelig av skifer, sandstein og kalkstein. Bergartene er foldet, og løper som rygger

Detaljer

Vurdering av planlagt kloakkledning langs Pollelva i Askøy kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 395

Vurdering av planlagt kloakkledning langs Pollelva i Askøy kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 395 Vurdering av planlagt kloakkledning langs Pollelva i Askøy kommune R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 395 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Vurdering av planlagt kloakkledning langs Pollelva

Detaljer

NGU Rapport 2008.060. Verktøy for vurdering av vannkilden som hygienisk barriere. Grunnvann i fjell

NGU Rapport 2008.060. Verktøy for vurdering av vannkilden som hygienisk barriere. Grunnvann i fjell NGU Rapport 2008.060 Verktøy for vurdering av vannkilden som hygienisk barriere. Grunnvann i fjell NGU Norges geologiske undersekelse Geofogical Survey of Norway Norges geologiske unders0kelse Postboks

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål - vann og helse Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse Innhold Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll

Detaljer

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget [Dobbelklikk her og skriv inn filnavn]konsekvenser for biologisk mangfoldkonsekvenser for biologisk mangfold Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Detaljer

Bioforsk. Report. Drift (<50

Bioforsk. Report. Drift (<50 Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 4 Nr. 148 2009 Drift og vedlikehold av mindre avløpsrenseanlegg (

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103, 90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: BESKRIVELSE/AVGRENSNING.

Detaljer

RAPPORT. Kostnader og nytte ved overvannstiltak 2015/02. Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang

RAPPORT. Kostnader og nytte ved overvannstiltak 2015/02. Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang RAPPORT 2015/02 Kostnader og nytte ved overvannstiltak Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/02 Oppdragsgiver Rapporttittel

Detaljer