Vedlegg til reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt, Rendalen kommune. Hydrogeologi og AvløpsRådgivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg til reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt, Rendalen kommune. Hydrogeologi og AvløpsRådgivning"

Transkript

1 Vedlegg til reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt, Rendalen kommune. Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Eirik Lindgaard / Lars Westlie Areal+ AS / Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Januar 2015

2 1.0 INNLEDNING 1.1 Generelt Areal+ AS har på oppdrag fra Renåtangen hyttefelt SA gjennom Statskog SF, utarbeidet reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt i Rendalen kommune. I forbindelse med disse arbeidene skal det gjøres vurderinger av muligheter for vann og avløp. Dette dokumentet er et vedlegg til reguleringsplan. 1.2 Grunnlag for rapport Dette dokumentet er utarbeidet på bakgrunn av befaring og feltarbeid i området. Disse arbeidene ble utført i tidsrommet september Hensikten med befaringen og feltarbeidet var å utføre en grov kartlegging av naturgrunnlaget for å kunne utarbeide et forslag til muligheter for vann og avløp, slik at dette kunne ivaretas i de arbeidene som utføres med utarbeidelse av reguleringsplan for dette området. Arbeidene har bl.a. bestått av undersøkelser som løsmasse vurderinger, resipientlokaliseringer og muligheter for plassering av vannforsyninger. Ettersom det ikke er strøm i området og det heller ikke foreligger noen konkrete planer om fremføring av strøm de nærmeste årene, er dette en begrensende faktor i forhold til hvilke løsninger som kan vurderes/velges. Med strøm i området er det mange mulige løsninger som kan benyttes og vi har derfor på bakgrunn av dette valgt å ikke spesifisere enkelte løsninger, men heller vist til muligheter. Rapporten viser derfor i tillegg en oversikt over videre arbeider som er nødvendig for å få på plass endelige spesifikke løsninger for vann og avløp. 1.3 Rådgivere Rapporten er utarbeidet av Areal+ AS, v/eirik Lindgaard, i samarbeid med Hydrogeologi og AvløpsRådgivning, v/lars Westlie. Eirik Lindgaard er VA ingeniør med 20 års erfaring fra bl.a. prosjektering av VA ledningsnett for boligfelt/hyttefelt, samt prosjektering av utslipp fra boliger/hytter. Lars Westlie har over 23 års erfaring innen fagområdene hydrogeologi, vann og avløp. Erfaringsgrunnlaget spenner seg fra forskning, utredninger, konsulent/rådgivning samt kurs og foredrag med god innsikt i faglig valg av ulike renseløsninger for avløp. / Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Side 1 av 12

3 2.0 BEFARING 2.1 Generelt Befaringen ble gjennomført for å gi en grov kartlegging av løsmasseforekomster, resipientmuligheter og generelt naturgrunnlag som kan være av interesse. Det ble også sett på vannforsyningsmuligheter og plassering av brønner. Vurderingene er gjennomført for å minimere en eventuell interessekonflikt mellom nye utslipp av avløpsvann og nye vannforsyninger i området. Det er fokusert på vurdering av resipienter, overflatetopografi, løsmasser, samt forurensingsbetraktninger mellom vannforsyningskilder og utslippspunkter for avløpsvann. 2.2 Løsmasser i området Området består av en isbreavsetning, og består av morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet. Materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer, vanligvis hardt sammenpakket, dårlig sortert og kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. Moreneavsetninger med tykkelse fra 0,5 m til flere ti-talls meter. Det er få eller ingen fjellblotninger i området. Kilde NGU. Dette stemmer i forhold til de registreringer som ble gjort i felt, i tillegg til at enkelte myrer er registrert. Løsmassene varierte fra myr til tette siltige masser, grov sand og grus, samt stein og blokk. For beskrivelse av løsmasser vises til tabell 1 og kornfordelingsanalyser i vedlegg 1. Ut fra kornfordelingskurvene vil en k-verdi (permeabilitet) ligge mellom 0.1 til 10 meter pr. døgn. Det betyr at det er stor variasjon på vannledningsevnene i jordmassene. Generelt i området ble det ikke registrert noe direkte grunnvann, men kun i forbindelse med tette masser og i nærheten av myr. Figur 1. Løsmasser i området. Kilde: NGU / Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Side 2 av 12

4 Bilde 1. Løsmasser i området, siltig materiale. Foto: Eirik Lindgaard Bilde 2. Løsmasser i området, grov sand og grus. Foto: Eirik Lindgaard / Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Side 3 av 12

5 Tabell 1. Grunnforhold registrert med skovleboringer på 8 lokaliteter i undersøkelsesområdet. Inspeksjonsbor ble brukt i hele området for å eventuelt finne variasjoner i løsmasser og avstand til fjell. Undersøkelseslokalitet Jordbeskrivelse Lagringsfasthet Lokalitet a 1. Område A 0-0,1 m 0,1-0,3 m Under 0,3m Grunnvann ble ikke registrert Lokalitet a 2. Område A (Kornfordelingsanalyse) 0-0,05 m 0,05-0,6 m Under 0,6 m Grunnvann ble ikke registrert Lokalitet a 3. Område A Utstrømningsomåde 0-0,1 m 0,1-0,3 m Grunnvann registrert på tette masser Lokalitet a 4.Område A Utstrømningsomåde 0-0,3 m 0,3-0,4 m Under 4 m Grunnvann ble registrert i myr rett over grusig morene. Lokalitet b 1. Område B (Kornfordelingsanalyse) 0-0,05 m 0,05-0,35 m Under 0,35 m Grunnvann ble ikke registrert direkte Lokalitet b 2. Område B 0-0,05 m 0,05-0,3 m Under 0,3 m Grunnvann ble ikke registrert direkte Organisk topplag Siltig sand med grus Fjell/stor stein sannsynlig stor stein Mye blokk og stor stein i overflaten Organisk topplag Grov sand og grus Fjell/stor stein sannsynlig stein Mye blokk og stor stein i overflaten Myrjord Tette siltige masser Myrmasser Grusig morene - Vannførende Grusig morene Organisk topplag Sandig silt Sandig silt fuktige masser Mye stor stein i overflaten Organisk topplag Sandig silt - fuktige masser Fjell/stor stein sannsynlig stein Mye stor stein i overflaten Liten lagringsfasthet Middels lagringsfasthet - Liten lagringsfasthet Middels lagringsfasthet - - Middelslagringsfasthet - Middelslagringsfasthet - Liten lagringsfasthet Middels lagringsfasthet - Liten lagringsfasthet Middels lagringsfasthet - / Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Side 4 av 12

6 Lokalitet b 3. Område B 0-0,05 m 0,05-0,25 m Under 0,25 m Grunnvann ble ikke registrert direkte Lokalitet d 1. Område D 0-0,05 m 0,05-0,3 m 0,3 0,4 m Under 0,4 m Grunnvann ble ikke registrert Organisk topplag Sandig silt fuktig mot bunn Fjell/stor stein sannsynlig stein Mye blokk og stor stein i overflaten Organisk topplag Siltig sand og grus Sandig silt Fjell/stor stein sannsynlig stein Mye blokk og stor stein i overflaten Liten lagringsfasthet Middels lagringsfasthet - Liten lagringsfasthet Middels lagringsfasthet Middels lagringsfasthet Kartutsnitt 1. Oversikt over lokaliteter, markert med rød sirkel og bokstavkode. / Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Side 5 av 12

7 2.3 Bergart med strøk og fall Bergarten i området består av feltspatholdig sandstein og kvartsitt. Kilde NGU. Det var ikke noe fjell i dagen i dette området. Bergarten har et fall på 25 grader mot nordvest og et strøk mot sørvest til nord/øst. Denne observasjonen er ikke gjort i felt, men er hentet fra kartverk fra NGU. Figur 2. Bergarter i området Kilde NGU 2.4 Lokale resipienter Det er få eller ingen lokale bekker, elver og vann som anbefales brukt som resipient for renset avløpsvann. Moserudbekken renner langs planområdet i øst, fra syd mot nord. Se bilde 3. Denne må undersøkes nærmere dersom større fellesløsninger skal vurderes, ettersom bekken kan ha liten vannføring deler av året som kan føre til fare for uttørking og bunnfrysing. Hensynet til rekreasjon i og ved denne bekken må vektlegges sterkt, dersom denne skal vurderes som resipient. Bilde 3. Lokal bekk. Foto: Lars Westlie / Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Side 6 av 12

8 Bruk av åpne vannspeil som resipient er gunstig der hvor vannføringen er god og utnyttelsesmulighetene i forbindelse med vannforsyning og rekreasjon ikke forringes Alternative resipienter (mellomresipienter) utover dette er jord, myr og grunnvann. Det undersøkte området har i hovedsak to grunnvannsmagasiner. Grunnvann i fjell og lokalt hengende grunnvann i mineralske løsmasser over tette underliggende masser. Grunnvannet i fjell er ikke undersøkt nærmere. Grunnvann i løsmasser henger ofte over fjell enten på tette silt og leirmasser eller bunnmorene. Slike hengende grunnvannspeil kan benyttes som resipient dersom jordmassene som vannet magasineres i, har tilstrekkelig transportevne. I slike tilfeller må eventuelt fare for forurensing av brønner som bruker denne delen av grunnvannet som vannforsyningskilde undersøkes. Løsmasser med god hydraulisk kapasitet er ofte egnet som resipient (eller mellomresipient). Løsmassenes utstrekning, mektighet, sammensetning og opprinnelse er av stor betydning for valg av renseløsning. Dette varierer fra enkel slamavskilling til biologisk og kjemisk fullrensing. Under forutsetning av at drikkevanns- eller andre brukerinteresser som direkte er knyttet til området er vurdert og tatt hensyn til, vil jord som resipient / mellomresipient normalt være å foretrekke. Dette er også forankret i forurensingsforskriften. 2.5 Vannforsyningskilder Det er registrert borebrønn innenfor område for reguleringsplan. Borebrønnen er plassert i forbindelse med eksisterende bebyggelse og er registrert som brønn i fjell. I forhold til strøk og fall i bergart, vil normalt ikke denne borebrønnen ligge utsatt til i forhold til utslipp fra nye hyttetomter, dersom disse blir liggende øst for denne. Dette må også vurderes ut fra en fremtidig planlegging av konkrete løsninger i området. Det er ikke rapportert inn andre brønner i området og det er heller ikke gjort ytterligere undersøkelser i eksisterende hytteområde for å kartlegge de som eventuelt ikke er registrert i NGU sin database. Figur 3. Registrerte drikkevannsbrønner Kilde NGU / Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Side 7 av 12

9 2.6 Tilknytning til eksisterende VA nett Det er langt til nærmeste kommunale ledningsnett for avløp. Det vil medføre store utbyggingskostnader med å få etablert en overføringsledning til kommunalt nett og vil for dette prosjektet ikke være realistisk. / Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Side 8 av 12

10 3.0 LØSNINGSFORSLAG 3.1 Vannforsyning Det anbefales at borebrønner/vannposter plasseres som vist i reguleringsplanen. Tilfeldige boringer i området ut over det som er anvist anbefales ikke. Forslag til plasseringer av nye brønner og områder for boring tar utgangspunkt i bergartens strøk og fall, grunnvannstrykk i området samt terrengtopografi og underliggende tette masser. Fjellsprenging i området anbefales ikke da dette kan endre sprekksystemer i fjellet og grunnvannsstabiliteten i området. Generelt for hytteområdene anbefales det å samarbeide om vannforsyningene. Brønnkapasiteter og praktiske muligheter må vurderes i forbindelse med boring av brønn. Nye brønner bør prøvepumpes for å kunne beregne kapasitet. Dersom det er et stort ønske/behov for flere brønner utover det som er anbefalt må plassering vurderes i hvert enkelt tilfelle. Brønnene må sikres mot inntrengning av fremmedvann. Fremmedvann og overflatevann i dette området med mye myr kan føre til uønsket farge og humus i vannet. Brønnhus må ha sokkel av betong som ikke slipper gjennom fremmedvann til brønntoppen. Brønner som er utsatt kan med fordel benytte mansjetter øverst i borehullet for å hindre overflatenært sigevann å trenge ned. Antall brønner for området må avgjøres etter prøveboring og testpumping. Brønnene bør også sikres mot beitedyr, ved at brønnområdene inngjerdes. Det bør også legges opp til å kunne installeres UV behandling på vannforsyningene som en hygienisk barriere. Eventuelle beitedyr mm vil kunne påvirke drikkevannskildene. Dersom hele hyttefeltet skal ha innlagt vann i alle hytter krever dette flere brønner i området. Plassering av vannforsyningskilder i forhold til valg av avløpsløsninger er avgjørende for å sikre godt og betryggende vann. Samarbeid om vannkilder anbefales sterkt får å få så få brønner som mulig. Forslag til brønnplassering er også vist nedenfor, se kartutsnitt 2. Brønner utover dette må vurderes/undersøkes i hvert enkelt tilfelle. Kartutsnitt 2. Oversikt over lokaliteter felles drikkevannsbrønner / Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Side 9 av 12

11 3.2 Renseløsning for avløp Avløpsanleggene bør være enkelt anlegg eller anlegg for naturlige gruppe av hytter. Det på bakgrunn av at det er få større flater med mineralske masser som kan utnyttes til større infiltrasjonsanlegg i området, samt at det er store avstander mellom tomtene. Forslag til områder som kan benyttes til fellesanlegg er vist på kartutsnitt nr. 3. Kartutsnitt 3. Oversikt over lokaliteter for felles infiltrasjon, markert med rød skravur. Som nevnt vil etablering av større renseløsninger føre til større infiltrasjonsanlegg som igjen krever større flater. Ettersom det er få flater i området er det begrenset hvor mange som kan knyttes til et fellesanlegg. Det er også begrensende dybdeforhold i området som vist i tabell 1. Ved etablering av biologiske filtre for rensing av avløpsvann, kan man knytte til flere hytteeiendommer for utslipp til den samme tilgjengelige infiltrasjonsflaten. Ettersom det ikke er strøm, eller er planer om etablering av strøm i den nærmeste fremtid, er dette alternativet ikke relevant pr. d.d. For enkelte tomter kan det være lokale begrensinger i forhold til grunnforhold og avstand til drikkevannsforsyninger, som medfører at man kun kan infiltrere gråvann eller ikke har mulighet til infiltrasjon i det hele tatt. For disse eiendommene finnes bl.a. følgende toalettløsninger, biologisk klosett og forbrenningsklosett. / Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Side 10 av 12

12 Biologisk klosett Ved bruk av biologisk klosett må denne utstyres med varmekabler slik at overskuddsvæske fordampes og komposteringsprosessen har best mulige forhold. Kompostert materiale må være fri for tarmbakterier (minimum 6 mnd gammelt materiale) før dette deponeres på egen tomt. Overskuddsvæske og ukompostert materiale må ikke deponeres på egen tomt eller innenfor hytteområdet. Dette kan føre til at tarmbakterier transporteres i løsmasser og i bergartens sprekksystem og kan forurense nærliggende brønner. Forbreningstoalett Forbrenningstoalett forbrenner alt toalettavfall dersom toalettet brukes riktig etter anvisningen. En slik løsning krever en del strøm men vil sørge for et null utslipp av tarmbakterier. Restavfallet deponeres som oftest som vanlig husholdningsavfall og vil innenfor feltet ikke føre til noen fare for forurensing. Generelt for tomter som kun kan benytte gråvannsløsninger. Urin og overskuddsvæske fra biologiske klosett skal ikke tilføres et renseanlegg for gråvann, da dette er en del av toalettavløpet. Overskuddsvæske fra biologiske klosetter må derfor heller ikke infiltreres i grunnen. Ved bruk av biologiske klosett bør denne utstyres med varmekabel som fordamper overskytende væske, samt elektrisk avtrekksvifte med avlufting over tak. Dersom det akkumuleres overskuddvæske skal denne samles opp i egnede beholdere som er tilpasset klosettenheten og tas med ut av området. Overskuddsvæske som ledes til terreng eller til grunnen i hytteområde vil utgjøre en stor fare for forurensing av drikkevannsforsyningene og området generelt. Vann fra boblebad og store badekar har store vannvolumer. Slike vannvolumer skal normalt ikke føres til renseanlegget dersom det ikke er spesielt dimensjonert for dette. Normalt har slike enheter egne innebygde rensesystemer. Før elektrisitet føres til området, må løsninger som er beregnet for hytter uten innlagt vann, eventuelt benyttes. 3.3 Vann og avløpsplaner Denne rapporten har lagt til grunn en grov kartlegging av naturgrunnlaget for å kunne utarbeide et forslag som viser muligheter for vann- og avløpsløsninger, slik at dette kunne ivaretas i de arbeidene som utføres med utarbeidelse av reguleringsplan for dette området. Når reguleringsplanen er godkjent, anbefales det å utarbeide en VA-plan for område. En slik plan vil være overordnet og gi svar på hvilke renseløsninger som kan benyttes for de enkelte tomtene. Områder for felles vannforsyning/drikkevannsbrønner er allerede regulert inn i reguleringsplanen. Registrering av private enkeltbrønner må utføres. Valg og plassering av avløpsløsninger skal vurderes ut fra stedets naturgrunnlag og gi en klar beskrivelse på grensesnitt mellom utslipp og brukerinteresser gjennom klare anbefalinger. Planen vil etter en kommunal godkjenning bli et verktøy både for tiltakshaver(e) og ikke minst kommunen. Dersom planen inneholder et enkelt tiltak eller flere enkelttiltak vil den være styrende i den kommunale saksbehandlingen ved søknad om utslipp av renset avløpsvann. Dette vil for tiltakshaver og kommunen lette saksbehandlingsarbeidet. Kommunen vil i tillegg få en nødvendig totaloversikt over området med hensyn til, eksisterende avløp, vannforsyninger, naturgrunnlag, lokale resipienter En VA-plan gjelder for alle interesser knyttet til utslipp av renset avløpsvann innenfor planområdet, det være seg eksisterende hytter og tomter. Detaljundersøkelser for hvert enkelt tiltak skal normalt utføres ved søknad om utslippstillatelse. VA-planen legges da til grunn ut fra anbefaling av rensemetode. / Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Side 11 av 12

13 4.0 Vedlegg Kornfordelingsanalyse felt A, a2. 09/ sider Kornfordelingsanalyse felt B, b1. 09/ sider / Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Side 12 av 12

14

15

16

17

18

19

Vedlegg til reguleringsplan for Grøndalen fritidsområde, Rendalen kommune. Hydrogeologi og AvløpsRådgivning

Vedlegg til reguleringsplan for Grøndalen fritidsområde, Rendalen kommune. Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Vedlegg til reguleringsplan for Grøndalen fritidsområde, Rendalen kommune. Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Eirik Lindgaard / Lars Westlie Areal+ AS / Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Januar 2015 1.0 INNLEDNING

Detaljer

Tabell 1 Tabell 1. Aktuelle hytter som er med innenfor planen med forslag til anleggsfordeling: bruksnr.

Tabell 1 Tabell 1. Aktuelle hytter som er med innenfor planen med forslag til anleggsfordeling: bruksnr. Grunnundersøkelser og hydrogeologiske vurderinger i forbindelse med planlegging av avløpsanlegg og vannforsyning for eksisterende og nye hytter Bruiten i Etnedal kommune Bakgrunnsopplysninger Tiltakshavere:

Detaljer

Rapport Gullhaugen felt H15

Rapport Gullhaugen felt H15 Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Rapport Gullhaugen felt H15 Grunnundersøkelser og hydrogeologiske vurderinger i forbindelse med planlegging av avløpsanlegg og vannforsyning. Eirik Lindgaard Lars Westlie

Detaljer

Rapport Gullhaugen felt M

Rapport Gullhaugen felt M Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Rapport Gullhaugen felt M Grunnundersøkelser og hydrogeologiske vurderinger i forbindelse med planlegging av avløpsanlegg og vannforsyning. Eirik Lindgaard Lars Westlie

Detaljer

Hydrogeologi og AvløpsRådgivning - Rapport

Hydrogeologi og AvløpsRådgivning - Rapport Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Rapport Grunnundersøkelser og hydrogeologiske vurderinger i forbindelse med planlegging av avløpsanlegg og vannforsyning. Oppdragsgiver: Hyttefelt : Vannforsyning: Avløpsanlegg:

Detaljer

Hydrogeologi og AvløpsRådgivning

Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Lars Westlie Vann og avløpsplan for Skareheim Seterskog hyttefelt _ Sigdal kommune. Juni 2015 Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Rapport Grunnundersøkelser og hydrogeologiske

Detaljer

Overordnet vann- og avløpsplan

Overordnet vann- og avløpsplan Overordnet vann- og avløpsplan Byggeområdet F10 i kommuneplan Teinevassåsen/Søbekkseter Hedalen Sør-Aurdal kommune REV. AUGUST 2017 Innhold: FORORD... 3 INNLEDNING... 4 2 GRUNNFORHOLD OG FELTUNDERSØKELSER...

Detaljer

Overordnet vann- og avløpsplan

Overordnet vann- og avløpsplan Overordnet vann- og avløpsplan Byggeområdet F8 i kommuneplan Teinevassåsen/Søbekkseter Hedalen Sør-Aurdal kommune FEBRUAR 2017 Innhold: FORORD... 3 INNLEDNING... 4 2 GRUNNFORHOLD OG FELTUNDERSØKELSER...

Detaljer

Etablerer vi godt nok beslutningsgrunnlag før vi velger løsning?

Etablerer vi godt nok beslutningsgrunnlag før vi velger løsning? Etablerer vi godt nok beslutningsgrunnlag før vi velger løsning? Innlegg av Jørgen Ove Myrre () foreleser og Lars Westlie (Hydrogeologi og avløpsrådgivning) Det er mange forhold som kan påvirke valg av

Detaljer

Hydrogeologi og AvløpsRådgivning

Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Lars Westlie Vann og avløpsplan for Skareåsane hyttefelt _ Sigdal kommune. Mai 2015 Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Rapport Grunnundersøkelser og hydrogeologiske vurderinger

Detaljer

Overordnet vann- og avløpsplan

Overordnet vann- og avløpsplan Overordnet vann- og avløpsplan Byggeområdet F6 i kommuneplan Teinevassåsen/Søbekkseter Hedalen Sør-Aurdal kommune FEBRUAR 2017 Innhold: FORORD... 3 INNLEDNING... 4 2 GRUNNFORHOLD OG FELTUNDERSØKELSER...

Detaljer

Hydrogeologi og AvløpsRådgivning -

Hydrogeologi og AvløpsRådgivning - Hydrogeologi og AvløpsRådgivning - Sluttrapport Kartlegging og vurdering av muligheter for vann- og avløp, samordnet med regulering av hytteområdet Ristetstøl. - Midtre Syndin i Vestre Slidre kommune Utført/skrevet

Detaljer

Hydrogeologi og AvløpsRådgivning - Sluttrapport

Hydrogeologi og AvløpsRådgivning - Sluttrapport Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Sluttrapport Kartlegging og vurdering av muligheter for vann og avløp, samordnet med regulering av Hagastøl hytteområdet. Midtre Syndin i Vestre Slidre kommune Utført/skrevet

Detaljer

Hydrogeologi og AvløpsRådgivning

Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Lars Westlie Hydrogeolog Ingeniør fra Høyskolen i Telemark 1992 Naturforvaltning og hydrogeologi Jordforsk Forsker 1992 2001, Utvikle renseløsninger, generell hydrogeologi

Detaljer

AVLØPSPLAN STUTARHAUGEN HYTTEOMRÅDE

AVLØPSPLAN STUTARHAUGEN HYTTEOMRÅDE AVLØPSPLAN STUTARHAUGEN HYTTEOMRÅDE Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå 18.08.2015 AVLØPSPLAN STUTARHAUGEN Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 18.08.2015 Kunde: Stutarhaugen Vel og Tor Arne

Detaljer

Vann- og avløpsplan Gammelvollåsen hyttefelt

Vann- og avløpsplan Gammelvollåsen hyttefelt Vann- og avløpsplan Gammelvollåsen hyttefelt Del av gnr 151 bnr 64 Vedlegg til reguleringsplan Planident 2017-000-1 Selbu kommune Planforslag utkast 20.05.2017 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal

Detaljer

VA - PLAN FOR DEL AV AURDALSÅSEN SØR. Nystølen, Hauststølhaugen og Steinbrennutn

VA - PLAN FOR DEL AV AURDALSÅSEN SØR. Nystølen, Hauststølhaugen og Steinbrennutn VA - PLAN FOR DEL AV AURDALSÅSEN SØR Nystølen, Hauststølhaugen og Steinbrennutn Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå 10.08.2014 VA - PLAN FOR DEL AV AURDALSÅSEN SØR Rapport nr.: Oppdrag

Detaljer

Langs Søndre Sprovei er det lagt en betongledning som leder bort avløpsvann fra boligene i området til sjø ved Søndre Spro brygge, se figur 3B.

Langs Søndre Sprovei er det lagt en betongledning som leder bort avløpsvann fra boligene i området til sjø ved Søndre Spro brygge, se figur 3B. Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Spro Vurdering av fremtidige vann- og avløpsløsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Ine Hovi Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen SPRO VURDERING

Detaljer

SVESTAD / NORDSTRAND VURDERING AV FREMTIDIGE VA- LØSNINGER. Vurdering av fremtidige VA-løsninger på Svestad/Nordstrand er utført på bakgrunn av:

SVESTAD / NORDSTRAND VURDERING AV FREMTIDIGE VA- LØSNINGER. Vurdering av fremtidige VA-løsninger på Svestad/Nordstrand er utført på bakgrunn av: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Svestad/Nordstrand Vurdering av fremtidige vann- og avløpsløsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Ine Hovi Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen

Detaljer

Øvre Kollen en del av eiendommen. i Flå kommune. VA plan

Øvre Kollen en del av eiendommen. i Flå kommune. VA plan Øvre Kollen en del av eiendommen 18/19 i Flå kommune Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Knut Harald Kolsrud Øvre Kollen Prosjektansvarlig hos o.giver: Knut Harald Kolsrud Prosj.ansv.hos Anleggsplan

Detaljer

Fagsamling i Sogn og Fjordane. 8-9 mars Planlegging av renseanlegg

Fagsamling i Sogn og Fjordane. 8-9 mars Planlegging av renseanlegg Fagsamling i Sogn og Fjordane 8-9 mars 2010 Planlegging av renseanlegg Knut Robert Robertsen Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse 1981 1986 NLH / GEFO / Jordforsk 1986 1990 Geofuturum /

Detaljer

Slåtteli seter gnr.34/2 i Nore og Uvdal kommune. VA plan

Slåtteli seter gnr.34/2 i Nore og Uvdal kommune. VA plan Slåtteli seter gnr.34/2 i Nore og Uvdal kommune VA plan Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Tor Olav Røysgård VA plan Slåtteli seter Prosjektansvarlig hos o.giver: Tor Olav Røysgård Prosj.ansv.hos Anleggsplan

Detaljer

VA - PLAN BRATTSTØLEN HYTTEGREND TISLEIDALEN

VA - PLAN BRATTSTØLEN HYTTEGREND TISLEIDALEN VA - PLAN BRATTSTØLEN HYTTEGREND TISLEIDALEN Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå VA - PLAN BRATTSTØLEN HYTTEGREND Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 Kunde: Henrik Hyseth VA - plan Brattstølen

Detaljer

Overordnet vann- og avløpsplan

Overordnet vann- og avløpsplan Overordnet vann- og avløpsplan Byggeområdet F1 i kommuneplan Teinvassåsen Hedalen Sør-Aurdal kommune AUGUST 2017 Innhold: FORORD... 4 INNLEDNING... 5 2 GRUNNFORHOLD OG FELTUNDERSØKELSER... 5 3 RESIPIENTFORHOLD...

Detaljer

Etterpolering ved infiltrasjon i jord

Etterpolering ved infiltrasjon i jord Etterpolering ved infiltrasjon i jord Fagtreff Vannforeningen Ås, 12. oktober 2009 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Infiltrasjon i jord som etterpolering Økt hygienisering - viktig i spredt bebyggelse

Detaljer

1. INNLEDNING 2. UTFØRTE UNDERSØKELSER

1. INNLEDNING 2. UTFØRTE UNDERSØKELSER 1. INNLEDNING NGU har på oppdrag fra Porsanger kommune gjennomført grunnundersøkelser ved en nedlagt kommunalt avfallsdeponi ved Borsjohka 1,5 km sør for Lakselv sentrum (figur 1). Deponiet var i offisiell

Detaljer

KIRKEVIKA VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger i Kirkevika er utført på bakgrunn av følgende:

KIRKEVIKA VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger i Kirkevika er utført på bakgrunn av følgende: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Kirkevika Vurdering av fremtidige VA-løsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi KIRKEVIKA VURDERING AV

Detaljer

FLASKEBEKK VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger ved Flaskebekk er utført på bakgrunn av følgende:

FLASKEBEKK VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger ved Flaskebekk er utført på bakgrunn av følgende: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Flaskebekk Vurdering av fremtidige VA- løsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi FLASKEBEKK VURDERING

Detaljer

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no Velkommen Jan Einar Ruud 30 års erfaring som fagperson innen VA Infiltrasjon Som rensemetode Hva? Hvorfor? Hvordan? Infiltrasjon Intensjonen: Rense avløp og tilbakeføre dette til naturen på kosteffektiv

Detaljer

*Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier skal dette angis under pkt 8. Eventuelle merknader.

*Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier skal dette angis under pkt 8. Eventuelle merknader. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Informasjon: Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift

Detaljer

Avløpsløsninger for hytter. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås

Avløpsløsninger for hytter. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Avløpsløsninger for hytter Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås - Dårlige avløpsløsninger kan være en fare for liv og helse! Ordliste Gråvann: Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kommer fra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksansvarlig Kommunestyret 20.09.2012 081/12 BERGUN Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 12/506 12/3254 M40, Gunhild Bergene Vann- og avløpsplan

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 31.08.2011 38/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 31.08.2011 38/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005242 : E: M0 : Monica N. Nesse Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 31.08.2011 38/11 ORIENTERING OM AVLØPSLØSNINGER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksansvarlig Kommunestyret 28.06.2012 047/12 BERGUN Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 10/884 12/2264 M30 Gunhild Bergene Vann- og avløpsplan Bjødnalabben

Detaljer

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt VA-dagene i Midt-Norge Oktober 2011 Asplan Viak, Raveien 2, 1430 Ås knutr.robertsen@asplanviak.no Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse

Detaljer

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Gnr. xxx, bnr. xxx i xxxx koune Dokuentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Vedlegg: C Det er gjennoført befaring og grunnundersøkelse på gnr. xxx, bnr. xxx, i xxxx koune for å vurdere best egnet

Detaljer

BLYLAGET VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av fremtidige VA-løsninger på Blylaget er utført på bakgrunn av følgende:

BLYLAGET VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av fremtidige VA-løsninger på Blylaget er utført på bakgrunn av følgende: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Blylaget Vurdering av fremtidige vann- og avløpsløsninger Dato: 2009.02.17 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi BLYLAGET VURDERING

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE Sunndal kommune Kommunalteknisk tjeneste RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE Hjemmelsgrunnlag for retningslinjene er: Plan- og bygningsloven, Forurensningsloven, Forurensningsforskriften,

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Fastsatt av Trysil kommunestyre den.., med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ÅGOTDOKK I HOL KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Ågotdokk Gnr.11 Bnr.121

REGULERINGSPLAN FOR ÅGOTDOKK I HOL KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Ågotdokk Gnr.11 Bnr.121 REGULERINGSPLAN FOR ÅGOTDOKK I HOL KOMMUNE Vann- og avløpsplan. Ågotdokk Gnr.11 Bnr.121 Lauvvang VAR Consult 14.03.2013 Rev.17.07.2013 Rev.30.08.2013 1 INNHOLD: FORORD 1.0 SAMMENDRAG 2.0 EKSISTERENDE FORHOLD

Detaljer

Vurdering av lokale avløpsløsninger på Ursvik er utført på bakgrunn av følgende:

Vurdering av lokale avløpsløsninger på Ursvik er utført på bakgrunn av følgende: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Ursvik Vurdering av fremtidige VA-løsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi URSVIK VURDERING AV FREMTIDIGE

Detaljer

VA plan, Øvre Ranten hyttegrend i Nes kommune.

VA plan, Øvre Ranten hyttegrend i Nes kommune. VA plan, Øvre Ranten hyttegrend i Nes kommune. Gnr./bnr.: 56/54 mfl. 10.6.16 Innhold 1. Forord... 3 2. Områdebeskrivelse... 3 2.1 Geologi og hydrogeologi... 3 3. Lovverket... 4 3.1 For drikkevannforsyningen...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 11.11.2009 76/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 11.11.2009 76/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803943 : O: : 101-289 : Monica Nedrebø Nesse Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 11.11.2009 76/09 GNR 101

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

RAMMEPLAN FOR LANGEBÅT VEL

RAMMEPLAN FOR LANGEBÅT VEL ANØ-rapport nr. 41/04 RAMMEPLAN FOR LANGEBÅT VEL Frogn kommune Juli 2004 ANØ-rapport nr. 41/04 Prosjektnr.: 1041600 Tilgjengelighet: Utgitt dato: Begrenset Postboks 38, 2027 Kjeller Telefon: 63 89 11 00

Detaljer

Separate avløpsløsninger og nødvendige feltvurderinger. Hvilke feltvurderinger kreves gjennomført for ulike renseløsninger?

Separate avløpsløsninger og nødvendige feltvurderinger. Hvilke feltvurderinger kreves gjennomført for ulike renseløsninger? Separate avløpsløsninger og nødvendige feltvurderinger. Hvilke feltvurderinger kreves gjennomført for ulike renseløsninger? Av Jørgen Ove Myrre og Lars Westlie Jørgen Ove Myrre er ansatt BraVA rådgivning

Detaljer

Fjell-ljom boligfelt VA-plan. Skurdalen 4/9-2017

Fjell-ljom boligfelt VA-plan. Skurdalen 4/9-2017 Fjell-ljom boligfelt VA-plan Skurdalen 4/9-2017 1 Forord Interessegruppa for utvikling av boligfeltet Fjell-ljom; Skurdalen bu- og bygdelaug, har engasjert Arne Sverre Frydenlund til å utarbeide forslag

Detaljer

VURDERING AV INFRASTRUKTUR OVERVANN, SPILLVANN OG VANN/BRANNVANN INNHOLD. 1 Innledning 2

VURDERING AV INFRASTRUKTUR OVERVANN, SPILLVANN OG VANN/BRANNVANN INNHOLD. 1 Innledning 2 SPENNCON RAIL AS VURDERING AV INFRASTRUKTUR ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no TEMADOKUMENT FOR REGULERINGSPLAN INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av eksisterende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksansvarlig Kommunestyret 20.09.2012 082/12 BERGUN Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 12/507 12/3255 M40 Gunhild Bergene Vann- og avløpsplan -

Detaljer

BOMANNSVIK OG GRØSTAD SKOG VURDERING AV FREMTIDIGE VA- LØSNINGER

BOMANNSVIK OG GRØSTAD SKOG VURDERING AV FREMTIDIGE VA- LØSNINGER Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Bomannsvik Vurdering av lokale vann- og avløpsløsninger Dato: 2009.02.17 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi BOMANNSVIK OG

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SØNDRE EKEBERG HYTTEVEL

RAMMEPLAN FOR SØNDRE EKEBERG HYTTEVEL ANØ-rapport nr. 28/04 RAMMEPLAN FOR SØNDRE EKEBERG HYTTEVEL Frogn kommune Februar 2004 ANØ-rapport nr. 28/04 Prosjektnr.: 1033500 Tilgjengelighet: Begrenset Utgitt dato: Postboks 38, 2027 Kjeller Telefon:

Detaljer

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven).

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/1430-2 Arkivnr.: M41 Saksbehandler: rådgiver natur og miljø, Kari-Anne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: naturforvalter Arkiv: GNR 43/100 Arkivsaksnr.: 17/766-17

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: naturforvalter Arkiv: GNR 43/100 Arkivsaksnr.: 17/766-17 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: naturforvalter Arkiv: GNR 43/100 Arkivsaksnr.: 17/766-17 KLAGE PÅ UTSLIPPSTILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN GNR 43 BNR 100 I TAFTØYAN Ferdigbehandles i: Formannskapet Saksdokumenter:

Detaljer

Reguleringsplan for Skurdalstølane. Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane. Utgave: 3 Dato: 2015-04-21

Reguleringsplan for Skurdalstølane. Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane. Utgave: 3 Dato: 2015-04-21 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane Utgave: 3 Dato: 2015-04-21 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane Utgave/dato:

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 14/7801 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 25.09.2014 036/14 steeir Ny og revidert VA-plan for Sørei utmarksområde Vedlegg: Dok. dato Tittel

Detaljer

SOLBERGSKOGEN VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger på Solbergskogen er utført på bakgrunn av følgende:

SOLBERGSKOGEN VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger på Solbergskogen er utført på bakgrunn av følgende: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Solbergskogen Vurdering av fremtidige VA-løsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi SOLBERGSKOGEN VURDERING

Detaljer

Overordnet planlegging Vann- og avløpsløsninger Hyttefelt og spredt bebyggelse

Overordnet planlegging Vann- og avløpsløsninger Hyttefelt og spredt bebyggelse Overordnet planlegging Vann- og avløpsløsninger Hyttefelt og spredt bebyggelse Knut Robert Robertsen Asplan Viak 15.12.2008 knutr.robertsen@asplanviak.no Presentasjonstittel (Topp- og bunntekst) 15.12.2008

Detaljer

RAMMEPLAN FOR MARIKOVA VEL

RAMMEPLAN FOR MARIKOVA VEL ANØ-rapport nr. 54/04 RAMMEPLAN FOR MARIKOVA VEL Frogn kommune November 2004 ANØ-rapport nr. 54/04 Prosjektnr.: 1042900 Tilgjengelighet: Utgitt dato: Begrenset Postboks 38, 2027 Kjeller Telefon: 63 89

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune. Side 1 av 1 Hjemmel: Fastsatt av Lillesand bystyre 18.10.2017 med hjemmel i forskrift av 1. juni

Detaljer

Søknad om rammetillatelse til utslipp av avløpsvann

Søknad om rammetillatelse til utslipp av avløpsvann Bioforsk Rapport Vol. 10 Nr. 21 2015 Tøfstølhøvda og Agnbrokkvegen hyttefelt i Etnedal kommune. Plan for vann- og avløpsløsninger i hyttefeltene Søknad om rammetillatelse til utslipp av avløpsvann Guro

Detaljer

z ^a UTREDNING AV RENSELØSNING/ DOKUMENTASJON AV RENSEGRAD ^G.-A AVSk illerz. #e^ ^ BEGRUNNELSE FOR VALGT RENSELØSNING: o ^LI^.IO.^ V^ ^--.. yt1^ l.

z ^a UTREDNING AV RENSELØSNING/ DOKUMENTASJON AV RENSEGRAD ^G.-A AVSk illerz. #e^ ^ BEGRUNNELSE FOR VALGT RENSELØSNING: o ^LI^.IO.^ V^ ^--.. yt1^ l. UTREDNING AV RENSELØSNING/ DOKUMENTASJON AV RENSEGRAD Søknad om utslipp - vedlegg B I forbindelse med prosjektering av avløpsanlegg på eiendom ei Gnr.... bnr Qg. festenr/seksjonsnr... i......ic>... kommune

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der det

Detaljer

NOTAT Djupvika undersøkelser

NOTAT Djupvika undersøkelser NOTAT Notat nr.: 583641-Geo 01 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Tom Fredrik Aas Weto Eiendom AS Kopi til: Fra: Shaima Ali Alnajim Sweco Norge AS GEOTEKNISK VURDERING HYTTEFELT DJUPVIKA Innledning

Detaljer

Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland

Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland Hjemmel: Fastsatt av Nordre Land kommunestyre i sak./13 med hjemmel i forskrift

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Vedtatt av Hole kommunestyre (dato) med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), fastsatt

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg

Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg Fagdager privat VA, Hamar februar 2012 Guro Randem Hensel, Bioforsk Jord og miljø Innhold Krav til ansvarlige aktører Krav til kompetanse

Detaljer

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner Side 1 av 5 Hjemmel: Fastsatt av kommunestyre

Detaljer

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg.

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg. Vedtatt i bygningsrådet 23.06.2008 Oppdal kommune Retningslinjer for utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter 1. VIRKEOMRÅDE Retningslinjene gjelder ved utslipp av sanitært og kommunalt

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV OPPDRAG VA vurdering HM Rit AS OPPDRAGSNUMMER 186985 TIL Magne Kaasa OPPDRAGSLEDER Karin Kvålseth OPPRETTET AV Ingrid Flatland Høydahl DATO 6 KOPI TIL Vann og avløpsvurdering for reguleringsfelt Vamark

Detaljer

Grunnvann i Nannestad kommune

Grunnvann i Nannestad kommune Grunnvann i Nannestad kommune NGU Rapport 92.080 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse. Erfaring hittil Veien fremover

Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse. Erfaring hittil Veien fremover More og Romdal VA-Konferansen 2009 24-25.juni 2009 Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse Erfaring hittil Veien fremover Andrea Zuur Saksbehandler Opprydding i avløp i spredt bebyggelse Oversikt

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre DD. MND 2012 med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING - MASSEUTTAK OG GRUNNVANN. KLØFTEFOSS INDUSTRIOMRÅDE

KONSEKVENSUTREDNING - MASSEUTTAK OG GRUNNVANN. KLØFTEFOSS INDUSTRIOMRÅDE DESEMBER 2013 KRISTOFFER LOE & SØNNER AS KONSEKVENSUTREDNING - MASSEUTTAK OG GRUNNVANN. KLØFTEFOSS INDUSTRIOMRÅDE TEMA DELTEMA NATURRESSURSER GRUNNVANN FAGRAPPORT ADRESSE COWI AS Sandvenvegen 40 5600

Detaljer

Grunnundersøkelser for infiltrasjon av mindre avløp oppdatert veileder fra Norsk Vann

Grunnundersøkelser for infiltrasjon av mindre avløp oppdatert veileder fra Norsk Vann Grunnundersøkelser for infiltrasjon av mindre avløp oppdatert veileder fra Norsk Vann Fagtreff om infiltrasjon av avløpsvann, Ås-UMB, 9.5.2011 Trond Mæhlum trond.mahlum@bioforsk.no Jord kan være et fantastisk

Detaljer

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Vedlegg: C Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Det er gjennomført befaring og grunnundersøkelse på gnr.xxx, bnr. xxx, i xxxx kommune for å vurdere best egnet avløpsløsning på eiendommen.

Detaljer

Gode avløpsløsninger. Godt vann. Vann og avløp. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Gode avløpsløsninger. Godt vann. Vann og avløp. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Gode avløpsløsninger Godt vann Vann og avløp Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Godt vann i Sande et felles ansvar I Sande kan du bade og hygge deg langs en langstrakt kystlinje eller gå

Detaljer

Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås

Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Valg av avløpsløsning Viktig å velge den rensløsning

Detaljer

DALBO NORDSTRAND! INNLEDENDE VURDERING AVLØPSLØSNINGER. Innledende vurdering av avløpsløsninger for Dalbo Nordstrand.

DALBO NORDSTRAND! INNLEDENDE VURDERING AVLØPSLØSNINGER. Innledende vurdering av avløpsløsninger for Dalbo Nordstrand. Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 525 965! Avløpsløsninger Dalbo Nordstrand Del: Utkast 1 Dato: 2011-06-24 Skrevet av: Ine Hovi og Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: DALBO NORDSTRAND! INNLEDENDE

Detaljer

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER Oppdragsgiver: Turufjell AS, ved Jon Erik Wee Oppdrag: 609416-01 Turufjell VA-løsninger Dato: 29.08.2016 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA BOLIGHUS, HYTTER OG LIGNENDE - HØRINGSFORSLAG

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA BOLIGHUS, HYTTER OG LIGNENDE - HØRINGSFORSLAG ArkivsakID.: 16/4959 Arkivkode: FA - M41 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 025/16 Miljø- og teknikkomiteen 28.09.2016 149/16 Formannskapet 12.10.2016 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN

Detaljer

RAMMEPLAN FOR HAVERÅSEN VEL

RAMMEPLAN FOR HAVERÅSEN VEL ANØ-rapport nr. 49/04 RAMMEPLAN FOR HAVERÅSEN VEL Frogn kommune Oktober 2004 ANØ-rapport nr.49/04 Prosjektnr.: 1044600 Tilgjengelighet: Begrenset Utgitt dato: Postboks 38, 2027 Kjeller Telefon: 64 89 11

Detaljer

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE Fastsatt av Sør-Fron kommunestyre den 15. desember 2015, sak 119/15, med hjemmel i Forskrift

Detaljer

Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune. Anders W. Yri, Asplan Viak AS

Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune. Anders W. Yri, Asplan Viak AS Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune Anders W. Yri, Asplan Viak AS Leksjonens innhold: Innføring om infiltrasjonsanlegg Renseprosesser i anleggene Hva skal grunnundersøkelse for

Detaljer

AVLØPSPLAN MIDTBERG HYTTEOMRÅDE

AVLØPSPLAN MIDTBERG HYTTEOMRÅDE AVLØPSPLAN MIDTBERG HYTTEOMRÅDE Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå 25.01.2016 AVLØPSPLAN MIDTBERG Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 25.01.2016 Kunde: Thor Melby, Venstrevegen 183, 2890

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

Avløpsløsning for Sangefjell

Avløpsløsning for Sangefjell Tiliatech AS Postboks 97, Bekkelagshøgda 1109 Oslo Org. nr: 987 532 238 MVA Konto nr: 2711 21 13016 Tlf. 91 351 499 Avløpsløsning for Sangefjell Renseanlegget på Steintippen må bygges om for å tilfredsstille

Detaljer

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.100 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Snåsa kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge

Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge - Så här gör vi i Norge! Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge En svenske? Petter Northug Anders W. Yri, Asplan Viak AS Vannforsyningsdagene Bergen 2005 Markbädd: Infiltrasjon: Infiltrasjonsanlegg

Detaljer

Grunnlag for vurdering av søknad om infiltrasjonsanlegg hva er viktig, og hvorfor?

Grunnlag for vurdering av søknad om infiltrasjonsanlegg hva er viktig, og hvorfor? Grunnlag for vurdering av søknad om infiltrasjonsanlegg hva er viktig, og hvorfor? Eksempler fra Hamar, Stange og Løten kommuner. 24.5.2016 Ane Christensen Tange, Løten kommune Innhold Forurensningsloven

Detaljer

By skog og Ringsstad hyttefelt i Søndre-Land kommune

By skog og Ringsstad hyttefelt i Søndre-Land kommune Rapport Vol. 3 Nr. 26 2008 By skog og Ringsstad hyttefelt i Søndre-Land kommune Planer for vann- og avløpsløsninger Søknad om rammetillatelse for utslipp av avløpsvann Jens Chr. Køhler Bioforsk Jord og

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1430-5 Arkivnr.: M41 Saksbehandler: rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset 23/136 Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra bestemmelse om forbud mot tett tank for hytte

Detaljer

Grunnvann i Bærum kommune

Grunnvann i Bærum kommune Grunnvann i Bærum kommune NGU Rapport 92.091 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG RENSEKRAV Retningslinjene er en tydeliggjøring av hva forurensningsmyndigheten i kommunene krever ved etablering

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/717-3 Arkivnr.: GNR 23/65 Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø,

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Sauherad kommune

NGU Rapport Grunnvann i Sauherad kommune NGU Rapport 91.084 Grunnvann i Sauherad kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.084 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

NGU Rapport Grunnvannsundersøkelser Skorild, Snillfjord kommune

NGU Rapport Grunnvannsundersøkelser Skorild, Snillfjord kommune NGU Rapport 2007.047 Grunnvannsundersøkelser Skorild, Snillfjord kommune 1. INNLEDNING Lerøy Midnor AS eier et settefiskanlegg på Skorild i Snillfjord kommune. Anlegget får i dag produksjonsvann fra elva

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra boliger og fritidsbebyggelse i Sør-Aurdal kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra boliger og fritidsbebyggelse i Sør-Aurdal kommune Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra boliger og fritidsbebyggelse i Sør-Aurdal kommune Vedtatt av Sør-Aurdal kommunestyret 19.06.2008, sak 047/08, med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift

Detaljer

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 3 / 2014-05-02 Arkivreferanse: 531854003 Lagringsnavn rapport Oppdrag: 531854 Detaljregulering

Detaljer