Overordnet vann- og avløpsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overordnet vann- og avløpsplan"

Transkript

1 Overordnet vann- og avløpsplan Byggeområdet F6 i kommuneplan Teinevassåsen/Søbekkseter Hedalen Sør-Aurdal kommune FEBRUAR 2017

2 Innhold: FORORD... 3 INNLEDNING GRUNNFORHOLD OG FELTUNDERSØKELSER RESIPIENTFORHOLD JORD SOM RESIPIENT GRUNNVANN SOM RESIPIENT ÅPNE VANNSPEIL SOM RESIPIENT VANNFORSYNINGSKILDER TEINEVASSÅSEN/SØBEKKSETER OMRÅDET EKSISTERENDE GRUNNVANNSBRØNNER VURDERING AV MULIGHETER FOR VANNFORSYNING DIMENSJONERINGSGRUNNLAG AVLØPSVANNMENGDER SLAMMENGDER OMRÅDEINNDELING OG VALG AV RENSELØSNING Område 1: (10 hytter) Område 2: (6 hytter) Område 3: (4 hytter) TYPE AVLØPSANLEGG Område 1: Biologisk renseanlegg med etterpolering i myr Område 2: Forbehandling/ jordhauginfiltrasjon Område 3: Forbehandling/ jordhauginfiltrasjon LEDNINGSNETT OVERVANNSHÅNDTERING Side 2 av 13

3 FORORD I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for byggeområdet F6 i kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter, har Ing. Oddvar Mythe på oppdrag av Cowi vurdert muligheten for vann- og avløp i området. Planområdet er på i alt ca.97 da og ligger i området nord for Helsenningen i Sør-Aurdal. Denne rammeplanen synliggjør forhold som mengde avløpsvann, anbefalt rensemetode, alternative forslag til plassering av anlegg, ulike resipientkvaliteter samt forhold knyttet til vannforsyning. Forslag til valg av løsninger er fremkommet etter en vurdering av resipientenes kvalitet og kapasitet sett i forhold til planlagt aktivitet og utnyttelse av området. Hamar Februar Oddvar Mythe Prosjektleder Side 3 av 13

4 INNLEDNING Dette dokumentet er utarbeidet på bakgrunn av befaring og feltarbeid i området. Disse arbeidene ble utført i tidsrommet oktober Hensikten med befaringen og feltarbeidet var å utføre en grov kartlegging av naturgrunnlaget for å kunne utarbeide forslag til vann- og avløpsplan, i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for dette området. Arbeidene har bl.a. bestått av løsmasse vurderinger, resipientlokaliseringer og muligheter for plassering av avløpsanlegg i tillegg til å se på områder egnet for vannforsyninger. Det er flere mulige avløpsløsninger som kan benyttes i området. Rapporten viser en oversikt over videre arbeider som er nødvendig for å få på plass endelige spesifikke løsninger for vann og avløp. Området er delt inn i 3 delområder. Avløpsvann er tenkt ledet til 3 stk fellesanlegg som dimensjoneres for ønsket antall hytter. Det legges opp til utslipp av renset avløpsvann til stedlige masser eller bekk. Utslippene etableres slik at det ikke oppstår konflikt i forhold til ønsket om å forsyne hytteområdet med drikkevann via blant annet grunnvannsbrønner. Ut fra stedlige forhold vil det være vanskelig å forsvare rent naturbaserte løsninger med bare infiltrasjon i stedlige masser, uten i kombinasjon med forbehandling og eventuelt minirenseanlegg. Det ble under feltundersøkelsene søkt etter aktuelle områder for anleggsplassering ut fra avstand til hyttene, topografi, fallforhold, avstand til fjell og resipient. Det er spesielt fokusert på god utnyttelse av naturgrunnlaget ved etablering og plassering av løsningene for å forhindre uønsket forurensning til overflatevann, drikkevann samt sår i terrenget. 2 GRUNNFORHOLD OG FELTUNDERSØKELSER Befaringen ble gjennomført for å gi en grov kartlegging av løsmasseforekomster, resipientmuligheter og generelt naturgrunnlag som kan være av interesse. Det ble også sett på vannforsyningsmuligheter og plassering av brønner. Det er fokusert på vurdering av resipienter, overflatetopografi, løsmasser, samt forurensingsbetraktninger mellom vannforsyningskilder og utslippspunkter for avløpsvann. Stedlige masser er vurdert for bruk i forbindelse med oppbygging og etablering av infiltrasjonsanlegg. Løsmassene består av matjord, myr, morene, silt og leire. Figur 1, viser løsmassemektighet i området Side 4 av 13

5 3 RESIPIENTFORHOLD Av vannresipienter i området finnes lokale bekker og Helsenningen. Alternative resipienter utover dette er jord/myr og grunnvann. 3.1 JORD SOM RESIPIENT Løsmasser med god hydraulisk kapasitet er ofte egnet som resipient (eller mellomresipient). Løsmassenes utstrekning, mektighet, sammensetning og opprinnelse avgjør behovet for forbehandling. Dette varierer fra enkel slamavskilling til biologisk og kjemisk fullrensing. Under forutsetning av at det ikke er drikkevannsinteresser eller andre brukerinteresser knyttet til området, vil jord/myr som resipient normalt være å foretrekke. Som tidligere nevnt vil det være vanskelig å forsvare naturbaserte løsninger med infiltrasjon i stedlige masser, uten i kombinasjon med forbehandling og eventuelt minirenseanlegg Området består av en isbreavsetning, og består av morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med middels mektighet. Materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer, vanligvis hardt sammenpakket, dårlig sortert og kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. Moreneavsetninger med tykkelse fra 0,5 m til flere titalls meter. Dette stemmer i forhold til de registreringer som ble gjort i felt i tillegg til at enkelte myrer er registrert. Løsmassene varierte fra myr til tette siltige masser, grov sand og grus, samt stein og blokk. Generelt i området ble det ikke registrert noe direkte grunnvann, men kun i forbindelse med tette masser og i nærheten av myr. Figur 2, viser løsmassenes infiltrasjonsevne i området Side 5 av 13

6 3.2 GRUNNVANN SOM RESIPIENT Det undersøkte området har i hovedsak to grunnvannsmagasiner: Grunnvann i fjell og lokalt hengende grunnvann i mineralske løsmasser og små myrer. Grunnvannet i fjell er ikke undersøkt nærmere. Grunnvann i løsmasser henger ofte over fjell enten på tette silt- og leirmasser eller bunnmorene. Slike hengende grunnvannspeil kan benyttes som resipient dersom jordmassene som vannet magasineres i har tilstrekkelig transportevne. Det må ikke foreligge fare for forurensing av brønner som bruker denne delen av grunnvannet som vannforsyningskilde. I det undersøkte området er forholdene slik at lokal resipient frarådes brukt. 3.3 ÅPNE VANNSPEIL SOM RESIPIENT Det er lang avstand (ca. 350 m) til nærmeste åpne vannspeil som er Helsenningen. Det vil derfor måtte etableres anlegg der renset avløpsvann ledes ut i lokale bekker og stedlige masser. Avløpsvannet vil etter lang oppholdstid (> 60 døgn) nå Helsenningen. Det anbefales å benytte Helsenningen som resipient via renseanlegg/kunstig infiltrasjon og lokale bekker. I nedbørsfeltet er det ca. 54 eksisterende og 20 planlagte hytter. Det foreslås at planlagte hytter knyttes til i alt 3 felles avløpsanlegg der renset avløpsvann til slutt føres til stedlige masser/vassdrag 4 VANNFORSYNINGSKILDER Vannverk som forsyner mer enn 20 hytter eller minst 50 personer eller næringsmiddelvirksomhet er godkjenningspliktige etter forskrift om vannforsyning og drikkevann, (drikkevannsforskriften). Vannforsyningen i feltet som omfattes av denne rapporten baseres på enkeltbrønner evt. mindre fellesanlegg som ikke vil være godkjenningspliktige. Innlagt vann og økt sanitærstandard krever vannforsyningskilder som sikrer hytteeierne vann av god kvalitet og tilstrekkelig mengde. Det er tenkt benyttet borebrønner i fjell som vannforsyning til hyttefeltene. For å ivareta behovet for vannforsyning til hyttefeltet er det viktig å etablere kilder som kan ivareta følgende mål: Godt vann Nok vann Sikker vannforsyning Vannforsyning innenfor økonomisk forsvarlige rammer Selv om hyttefeltet ikke kommer inn under godkjenningsordningen, gjelder drikkevannsforskriftens krav til kvalitet. Vannforsyningsbehov for i alt 20 hytter: Qdimmaks: 20 hytter x 5pe x 200 l x 2,5* x 3,0** = l = 150 m 3 /døgn eller 1,7 l/s. (* timefaktor, ** døgnfaktor) Side 6 av 13

7 Det er i utgangspunktet tenkt at det etableres enkeltvannforsyningskilder i dette området. Det kan imidlertid tenkes at det kan etableres felles anlegg hvor dette er fornuftig. Det vil i så fall bli små anlegg basert på 2-4 hytter. Det blir imidlertid ikke lagt noen føringer for dette i denne planen. 4.1 TEINEVASSÅSEN/SØBEKKSETER OMRÅDET Berggrunnen i området er en del av Hedalsgruppen/granitten, med bergarter fra proterozoisk tid. I planområdet er det en del granitt og Granodioritt dvs. relativt harde bergarter. Terrenget rundt det aktuelle området ligger på ca meters høyde. Figur 2, viser bergart i området, granitt Bergartene i området er hovedsakelig kompetente, og det skal være mulig å finne vann i området. Imidlertid finnes lokale mindre områder med inkompetente bergarter som kan gi lite vann. Side 7 av 13

8 4.2 EKSISTERENDE GRUNNVANNSBRØNNER Det er boret flere fjellbrønner i områdene rundt planlagte hyttefelt som forsyner eksisterende fritidseiendommer. Eksisterende brønner gir fra 0,10 l/s til 0,9 l/s; jfr. NGU s brønndatabase. Det legges i VA-planen opp til typer avløpsanlegg og plassering som gjør at eksisterende vannkilder ikke skal bli forurenset. Figur 3, oversikt eksisterende grunnvannsbrønner i området Side 8 av 13

9 4.3 VURDERING AV MULIGHETER FOR VANNFORSYNING For å forsyne hele feltet på 20 hytter er det behov for 3-4 brønner. Det finnes i dag flere enkeltbrønner i området. Status for disse med hensyn til kvalitet og kapasitet er delvis kjent. Figur 4, Viser grunnvannspoetnsialet og som vi ser er det begrenset i dette området De fleste eksisterende brønnene i området har en dybde på mellom 100 og 120 meter, der flere brønner er trykket for å gi mer vann. Det forutsettes at det må bores like dypt for nye brønner i feltene for å få nødvendig kapasitet. Hvor mye vann en får ut avhenger imidlertid av graden av oppsprekking og om disse sprekkene er kommuniserende og åpne. I utgangspunktet legges det opp til enkeltbrønner for feltene. Side 9 av 13

10 5 DIMENSJONERINGSGRUNNLAG Området som skal avkloakkeres består av 20 nye planlagte hytter. Ved full avkloakkering av hyttene blir den totale dimensjonerende vannmengde -inklusive fremmedvann- som vil belaste resipienten ca. 20,9 m 3 /døgn (se tabell 1). Tabell 1. Bestemmelse av teoretisk antall personekvivalenter (pe) og dimensjonerende vannmengde Antall Antall pe pr. Spesifikk Total normgivende enhet vannmengde vannmengde enheter l/pe [m 3 /døgn] Virksomhet/ Bebyggelse Omregnet antall pe Nye hytter ,0 100 Fremmedvann ,0 Dimensjonerende mengdeberegning (Qmaks) 22,0 1 Det skal legges nytt ledningsnett med krav til varig tetthet frem til hvert renseanlegg. Et tett ledningsnett uten fremmedvann vil redusere belastningen på anlegget og dermed bedre renseeffekten og forlenge levetiden. Det vil imidlertid ofte, selv på nye ledninger, være en viss innlekking på grunn av utette pakninger og varierende grunnvannsforhold. I henhold til TA 611 vil ofte fremmedvannsmengden ligge i størrelsesorden l/p d avhengig av ledningslengde og -diameter. Vi har her valgt å lege oss på laveste mengde da det er lite ledningsnett. 5.1 AVLØPSVANNMENGDER Midlere spillvannstilrenning Qs = 100 pe x 0,2 m 3 /pe.d = 20 m 3 /d + 2,0 m 3 /d = 22,0 m 3 /d. 5.2 SLAMMENGDER Gjennomsnittlig belegg/brukstid er satt til 60 %, 5 mnd. pr. år og slammengden til 0,7 l/pe x døgn. Stot = 0,7 x 100 x 200 x 0,6 = 8,4 m 3 /år 1000 Side 10 av 13

11 6 OMRÅDEINNDELING OG VALG AV RENSELØSNING Med bakgrunn i plassering av planlagte hytter har vi delt inn området i 3 felt/avløpssoner sett utfra naturlig fallforhold og topografi samt fornuftig plassering sett opp imot best egnet lokalitet. I denne rapporten/ VA-plan er det er satt opp forslag til type renseløsning innenfor de ulike felt, men dette må endelig fastsettes gjennom grunn- og resipientundersøkelser som gjennomføres under detaljplanlegging. For å få en av kloakkering av planområdet som er optimalt tilpasset hytteplasseringer og resipient har vi delt inn hytteområdet i feltene 1 til 3: Område 1: (10 hytter) Område 1 ligger øverst i området lengst øst. Dette området grenser mot en myr i vestenden av feltet. Det er liten mektighet, med begrenset infiltrasjonsevne. Område 2: (6 hytter) Område 2 ligger nederst i feltet sør for område 1. Dette området har liten mektighet. Det er også her tette masser. Området hvor en tenker plassering av avløpsanlegg ligger i et mer hellende terreng enn område 1 og skaper bedre infiltreringsforhold. Det er også noe tørrere i dette området. Område 3: (4 hytter) Område 3 ligger lengst vest i feltet. Dette området har middels mektighet. Grunnforholdene er noenlunde lik område 2, med middels mektighet og større mulighet for infiltrasjon. Også her er det hellende terreng hvor anlegget er tenkt plassert. Side 11 av 13

12 6.1 TYPE AVLØPSANLEGG Det er planlagt fellesanlegg med inndeling av tre områder. Dette gir anlegg for 4 til 10 hytter. Etablering av større renseløsninger vil føre til større avløpsanlegg som igjen krever større flater. Ettersom det er noe begrenset med gode infiltrasjonsflater i området er det begrenset hvor store anleggene kan være. Ved etablering av biologiske filtre for rensing av avløpsvann, kan man knytte til flere hytteeiendommer for utslipp til den samme tilgjengelige infiltrasjonsflaten som etterpolering. Dette vil være aktuelt for område 2 og 3. For område 1 vil en kombinasjon av biologisk forbehandling med etterpolering i myr. Denne rapporten har lagt til grunn en grov kartlegging av naturgrunnlaget for å kunne utarbeide et forslag som viser muligheter for vann- og avløpsløsninger, slik at dette kunne ivaretas i de arbeidene som utføres med utarbeidelse av reguleringsplan for dette området. Parallelt med godkjenning av reguleringsplan blir det gjort mer detaljerte grunnundersøkelser for endelig bestemmelse av type avløpsanlegg. Områder for felles avløpsanlegg legges inn i reguleringsplanen. Valg og plassering av avløpsløsninger skal vurderes ut fra stedets naturgrunnlag og gi en klar beskrivelse på grensesnitt mellom utslipp og brukerinteresser gjennom klare anbefalinger. Overordnet forslag til type renseløsning: Område 1: Biologisk renseanlegg med etterpolering i myr For dette området foreslår vi benyttet et biologisk renseanlegg hvor avløpsvannet vanligvis renses ved horisontal strømning gjennom et vannmettet filter. Rensingen skjer ved filtrering, mikrobiell nedbrytning av organisk materiale og ved kjemiske reaksjoner mellom avløpsvann og filtermedium. Renset avløpsvann slippes så til etterpolering i myr. Område 2: Forbehandling/ jordhauginfiltrasjon For dette området foreslår vi benyttet biologisk forbehandling før infiltrasjon i jordhauginfiltrasjon. Her er det liten mektighet og tette masser for direkte infiltrasjon og derfor kan dette være en god løsning. Forbehandlingsanlegget vil bestå av biomoduler. Rensingen skjer ved filtrering, mikrobiell nedbrytning av organisk materiale og ved kjemiske reaksjoner mellom avløpsvann og filtermedium. Etterpoleringsanlegget vil bestå av jordhauginfiltrasjon. Område 3: Forbehandling/ jordhauginfiltrasjon Også for dette området foreslår vi benyttet biologisk forbehandling før infiltrasjon i jordhauginfiltrasjon. Her er det liten mektighet og tette masser for direkte infiltrasjon og derfor kan dette være en god løsning. Forbehandlingsanlegget vil bestå av biomoduler. Rensingen skjer ved filtrering, mikrobiell nedbrytning av organisk materiale og ved kjemiske Side 12 av 13

13 reaksjoner mellom avløpsvann og filtermedium. Etterpoleringsanlegget vil bestå av jordhauginfiltrasjon. 6.2 LEDNINGSNETT Det skal etableres et hovedledningsnett knyttet til hvert renseanlegg. For å beskytte grunnvannet og sikre god effekt og lang levetid på avløpsanlegget er det viktig at mengden ut- /innlekkingsvann reduseres til et minimum. Det må derfor utvises nøyaktighet ved alle sammen- og påkoblinger på nettet. Ledningsgrøfta skal så langt det er mulig dreneres slik at avløpsledningen ikke blir liggende i grunnvannssonen. Om nødvendig bør avskjærende drensgrøfter og leirpropper benyttes. Sprenging i området bør så langt som mulig unngås. 7 OVERVANNSHÅNDTERING Når det gjelder håndtering av overvann og drensvann i området vil dette i all hovedsak skje gjennom grønne tak, ta vare på mest mulig vegetasjon/skog i området rundt hyttene, infiltrasjon i grunnen, stedlige myrer og åpne vannveier (dvs. lokal overvannsdisponering). Dette skal skje på en slik måte at det ikke skaper store forandringer i den naturlige vannbalansen. Ved å ta vare på vassdrag/naturlige myrer vil en unngå en rokkering av den naturlige vannbalansen i området. Fordelene med lokal overvannsdisponering (LOD) er følgende: - Redusere flombelastningen til vassdrag - Redusere forurensningstilførselen til vassdrag - Frigjøre kapasitet i event. ledningsnett - Redusere tilrenningen til renseanlegg I utbyggingsområdet vil det bli tatt vare på eksisterende naturlige bekker og tilhørende kratt/busk vegetasjon. I overgangssonen mellom vassdrag og bebyggelse ligger det godt til rette for naturlig overvannshåndtering. I de tilfeller en ikke unngår en slik vannbalanse i forbindelse med utbygging må dette kompenseres og at det blir tatt hensyn til i den videre planlegging av området. Det kan benyttes bruk av ulike typer bufferbasseng men kanskje vel så viktig er det å planlegge grøntarealer/våtmark for naturlig infiltrasjon for å styrke det biologiske mangfoldet. En kombinasjon av grøntareal/infiltrasjon, fordrøyningsmagasin og event. flomveier er en rettesnor som bør følges. Det vil bli tatt hensyn til tilstrekkelig dimensjonering og utforming av både veggrøfter og stikkrenner på opparbeidede veger i områder slik at en unngår erosjon/skader ved store nedbørsmnegder.veggrøfter vil ha en kombinert funksjon ved at de vil fungere som infiltrasjon ved normal nedbør og som flomveier ved ekstremvær. Tomtene er planlagt på høydedrag slik at de ikke vil være utsatt for flomfare. Side 13 av 13

14

Overordnet vann- og avløpsplan

Overordnet vann- og avløpsplan Overordnet vann- og avløpsplan Byggeområdet F8 i kommuneplan Teinevassåsen/Søbekkseter Hedalen Sør-Aurdal kommune FEBRUAR 2017 Innhold: FORORD... 3 INNLEDNING... 4 2 GRUNNFORHOLD OG FELTUNDERSØKELSER...

Detaljer

Overordnet vann- og avløpsplan

Overordnet vann- og avløpsplan Overordnet vann- og avløpsplan Byggeområdet F10 i kommuneplan Teinevassåsen/Søbekkseter Hedalen Sør-Aurdal kommune REV. AUGUST 2017 Innhold: FORORD... 3 INNLEDNING... 4 2 GRUNNFORHOLD OG FELTUNDERSØKELSER...

Detaljer

Overordnet vann- og avløpsplan

Overordnet vann- og avløpsplan Overordnet vann- og avløpsplan Byggeområdet F1 i kommuneplan Teinvassåsen Hedalen Sør-Aurdal kommune AUGUST 2017 Innhold: FORORD... 4 INNLEDNING... 5 2 GRUNNFORHOLD OG FELTUNDERSØKELSER... 5 3 RESIPIENTFORHOLD...

Detaljer

Vedlegg til reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt, Rendalen kommune. Hydrogeologi og AvløpsRådgivning

Vedlegg til reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt, Rendalen kommune. Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Vedlegg til reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt, Rendalen kommune. Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Eirik Lindgaard / Lars Westlie Areal+ AS / Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Januar 2015 1.0 INNLEDNING

Detaljer

Vedlegg til reguleringsplan for Grøndalen fritidsområde, Rendalen kommune. Hydrogeologi og AvløpsRådgivning

Vedlegg til reguleringsplan for Grøndalen fritidsområde, Rendalen kommune. Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Vedlegg til reguleringsplan for Grøndalen fritidsområde, Rendalen kommune. Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Eirik Lindgaard / Lars Westlie Areal+ AS / Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Januar 2015 1.0 INNLEDNING

Detaljer

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt VA-dagene i Midt-Norge Oktober 2011 Asplan Viak, Raveien 2, 1430 Ås knutr.robertsen@asplanviak.no Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse

Detaljer

Etablerer vi godt nok beslutningsgrunnlag før vi velger løsning?

Etablerer vi godt nok beslutningsgrunnlag før vi velger løsning? Etablerer vi godt nok beslutningsgrunnlag før vi velger løsning? Innlegg av Jørgen Ove Myrre () foreleser og Lars Westlie (Hydrogeologi og avløpsrådgivning) Det er mange forhold som kan påvirke valg av

Detaljer

Fjell-ljom boligfelt VA-plan. Skurdalen 4/9-2017

Fjell-ljom boligfelt VA-plan. Skurdalen 4/9-2017 Fjell-ljom boligfelt VA-plan Skurdalen 4/9-2017 1 Forord Interessegruppa for utvikling av boligfeltet Fjell-ljom; Skurdalen bu- og bygdelaug, har engasjert Arne Sverre Frydenlund til å utarbeide forslag

Detaljer

Søre Buhovd (planid: ) Vann og avløpsplan for hyttefelt på eiendommene gbnr: 101/3, 101/4,101/13, 101/14, 101/17, 101/31 m.fl.

Søre Buhovd (planid: ) Vann og avløpsplan for hyttefelt på eiendommene gbnr: 101/3, 101/4,101/13, 101/14, 101/17, 101/31 m.fl. Søre Buhovd (planid: 01201306) Vann og avløpsplan for hyttefelt på eiendommene gbnr: 101/3, 101/4,101/13, 101/14, 101/17, 101/31 m.fl. Grunneiere og tiltakshavere: Berit Sevre, Halgrim Malstenbråten, Knut

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ÅGOTDOKK I HOL KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Ågotdokk Gnr.11 Bnr.121

REGULERINGSPLAN FOR ÅGOTDOKK I HOL KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Ågotdokk Gnr.11 Bnr.121 REGULERINGSPLAN FOR ÅGOTDOKK I HOL KOMMUNE Vann- og avløpsplan. Ågotdokk Gnr.11 Bnr.121 Lauvvang VAR Consult 14.03.2013 Rev.17.07.2013 Rev.30.08.2013 1 INNHOLD: FORORD 1.0 SAMMENDRAG 2.0 EKSISTERENDE FORHOLD

Detaljer

Vann- og avløpsplan Gammelvollåsen hyttefelt

Vann- og avløpsplan Gammelvollåsen hyttefelt Vann- og avløpsplan Gammelvollåsen hyttefelt Del av gnr 151 bnr 64 Vedlegg til reguleringsplan Planident 2017-000-1 Selbu kommune Planforslag utkast 20.05.2017 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal

Detaljer

Etterpolering ved infiltrasjon i jord

Etterpolering ved infiltrasjon i jord Etterpolering ved infiltrasjon i jord Fagtreff Vannforeningen Ås, 12. oktober 2009 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Infiltrasjon i jord som etterpolering Økt hygienisering - viktig i spredt bebyggelse

Detaljer

Fagsamling i Sogn og Fjordane. 8-9 mars Planlegging av renseanlegg

Fagsamling i Sogn og Fjordane. 8-9 mars Planlegging av renseanlegg Fagsamling i Sogn og Fjordane 8-9 mars 2010 Planlegging av renseanlegg Knut Robert Robertsen Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse 1981 1986 NLH / GEFO / Jordforsk 1986 1990 Geofuturum /

Detaljer

AVLØPSPLAN STUTARHAUGEN HYTTEOMRÅDE

AVLØPSPLAN STUTARHAUGEN HYTTEOMRÅDE AVLØPSPLAN STUTARHAUGEN HYTTEOMRÅDE Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå 18.08.2015 AVLØPSPLAN STUTARHAUGEN Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 18.08.2015 Kunde: Stutarhaugen Vel og Tor Arne

Detaljer

Reguleringsplan for Skurdalstølane. Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane. Utgave: 3 Dato: 2015-04-21

Reguleringsplan for Skurdalstølane. Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane. Utgave: 3 Dato: 2015-04-21 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane Utgave: 3 Dato: 2015-04-21 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane Utgave/dato:

Detaljer

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 3 / 2014-05-02 Arkivreferanse: 531854003 Lagringsnavn rapport Oppdrag: 531854 Detaljregulering

Detaljer

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no Velkommen Jan Einar Ruud 30 års erfaring som fagperson innen VA Infiltrasjon Som rensemetode Hva? Hvorfor? Hvordan? Infiltrasjon Intensjonen: Rense avløp og tilbakeføre dette til naturen på kosteffektiv

Detaljer

VA - PLAN BRATTSTØLEN HYTTEGREND TISLEIDALEN

VA - PLAN BRATTSTØLEN HYTTEGREND TISLEIDALEN VA - PLAN BRATTSTØLEN HYTTEGREND TISLEIDALEN Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå VA - PLAN BRATTSTØLEN HYTTEGREND Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 Kunde: Henrik Hyseth VA - plan Brattstølen

Detaljer

FLASKEBEKK VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger ved Flaskebekk er utført på bakgrunn av følgende:

FLASKEBEKK VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger ved Flaskebekk er utført på bakgrunn av følgende: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Flaskebekk Vurdering av fremtidige VA- løsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi FLASKEBEKK VURDERING

Detaljer

SVESTAD / NORDSTRAND VURDERING AV FREMTIDIGE VA- LØSNINGER. Vurdering av fremtidige VA-løsninger på Svestad/Nordstrand er utført på bakgrunn av:

SVESTAD / NORDSTRAND VURDERING AV FREMTIDIGE VA- LØSNINGER. Vurdering av fremtidige VA-løsninger på Svestad/Nordstrand er utført på bakgrunn av: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Svestad/Nordstrand Vurdering av fremtidige vann- og avløpsløsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Ine Hovi Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen

Detaljer

Øvre Kollen en del av eiendommen. i Flå kommune. VA plan

Øvre Kollen en del av eiendommen. i Flå kommune. VA plan Øvre Kollen en del av eiendommen 18/19 i Flå kommune Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Knut Harald Kolsrud Øvre Kollen Prosjektansvarlig hos o.giver: Knut Harald Kolsrud Prosj.ansv.hos Anleggsplan

Detaljer

VA - PLAN FOR DEL AV AURDALSÅSEN SØR. Nystølen, Hauststølhaugen og Steinbrennutn

VA - PLAN FOR DEL AV AURDALSÅSEN SØR. Nystølen, Hauststølhaugen og Steinbrennutn VA - PLAN FOR DEL AV AURDALSÅSEN SØR Nystølen, Hauststølhaugen og Steinbrennutn Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå 10.08.2014 VA - PLAN FOR DEL AV AURDALSÅSEN SØR Rapport nr.: Oppdrag

Detaljer

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR. B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR. B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1 RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1 3.april. 2017 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsarbeidet er det utarbeidet forprosjekt for utbygging av infrastruktur

Detaljer

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann...

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann... Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 604361-01 VA Skrimsletta 25.11.2015 Revisjon A Frank Jacobsen Knut Robert Robertsen VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA INNHOLD Innledning...

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV OPPDRAG VA vurdering HM Rit AS OPPDRAGSNUMMER 186985 TIL Magne Kaasa OPPDRAGSLEDER Karin Kvålseth OPPRETTET AV Ingrid Flatland Høydahl DATO 6 KOPI TIL Vann og avløpsvurdering for reguleringsfelt Vamark

Detaljer

Langs Søndre Sprovei er det lagt en betongledning som leder bort avløpsvann fra boligene i området til sjø ved Søndre Spro brygge, se figur 3B.

Langs Søndre Sprovei er det lagt en betongledning som leder bort avløpsvann fra boligene i området til sjø ved Søndre Spro brygge, se figur 3B. Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Spro Vurdering av fremtidige vann- og avløpsløsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Ine Hovi Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen SPRO VURDERING

Detaljer

BLYLAGET VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av fremtidige VA-løsninger på Blylaget er utført på bakgrunn av følgende:

BLYLAGET VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av fremtidige VA-løsninger på Blylaget er utført på bakgrunn av følgende: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Blylaget Vurdering av fremtidige vann- og avløpsløsninger Dato: 2009.02.17 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi BLYLAGET VURDERING

Detaljer

Slåtteli seter gnr.34/2 i Nore og Uvdal kommune. VA plan

Slåtteli seter gnr.34/2 i Nore og Uvdal kommune. VA plan Slåtteli seter gnr.34/2 i Nore og Uvdal kommune VA plan Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Tor Olav Røysgård VA plan Slåtteli seter Prosjektansvarlig hos o.giver: Tor Olav Røysgård Prosj.ansv.hos Anleggsplan

Detaljer

Tabell 1 Tabell 1. Aktuelle hytter som er med innenfor planen med forslag til anleggsfordeling: bruksnr.

Tabell 1 Tabell 1. Aktuelle hytter som er med innenfor planen med forslag til anleggsfordeling: bruksnr. Grunnundersøkelser og hydrogeologiske vurderinger i forbindelse med planlegging av avløpsanlegg og vannforsyning for eksisterende og nye hytter Bruiten i Etnedal kommune Bakgrunnsopplysninger Tiltakshavere:

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås

Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Valg av avløpsløsning Viktig å velge den rensløsning

Detaljer

BOMANNSVIK OG GRØSTAD SKOG VURDERING AV FREMTIDIGE VA- LØSNINGER

BOMANNSVIK OG GRØSTAD SKOG VURDERING AV FREMTIDIGE VA- LØSNINGER Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Bomannsvik Vurdering av lokale vann- og avløpsløsninger Dato: 2009.02.17 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi BOMANNSVIK OG

Detaljer

VA-plan for 41 hytter - Detaljregulering område 24/78 Hingsa - Kvisla, Hol

VA-plan for 41 hytter - Detaljregulering område 24/78 Hingsa - Kvisla, Hol VA-plan for 41 hytter - Detaljregulering område 24/78 Hingsa - Kvisla, Hol Utgave: 1 Dato: 20.12.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 1/ 20.12.2016 Filnavn: VA-plan.docx

Detaljer

VA plan, Øvre Ranten hyttegrend i Nes kommune.

VA plan, Øvre Ranten hyttegrend i Nes kommune. VA plan, Øvre Ranten hyttegrend i Nes kommune. Gnr./bnr.: 56/54 mfl. 10.6.16 Innhold 1. Forord... 3 2. Områdebeskrivelse... 3 2.1 Geologi og hydrogeologi... 3 3. Lovverket... 4 3.1 For drikkevannforsyningen...

Detaljer

VURDERING AV INFRASTRUKTUR OVERVANN, SPILLVANN OG VANN/BRANNVANN INNHOLD. 1 Innledning 2

VURDERING AV INFRASTRUKTUR OVERVANN, SPILLVANN OG VANN/BRANNVANN INNHOLD. 1 Innledning 2 SPENNCON RAIL AS VURDERING AV INFRASTRUKTUR ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no TEMADOKUMENT FOR REGULERINGSPLAN INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av eksisterende

Detaljer

Grunnundersøkelser for infiltrasjon av mindre avløp oppdatert veileder fra Norsk Vann

Grunnundersøkelser for infiltrasjon av mindre avløp oppdatert veileder fra Norsk Vann Grunnundersøkelser for infiltrasjon av mindre avløp oppdatert veileder fra Norsk Vann Fagtreff om infiltrasjon av avløpsvann, Ås-UMB, 9.5.2011 Trond Mæhlum trond.mahlum@bioforsk.no Jord kan være et fantastisk

Detaljer

Hydrogeologi og AvløpsRådgivning

Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Lars Westlie Hydrogeolog Ingeniør fra Høyskolen i Telemark 1992 Naturforvaltning og hydrogeologi Jordforsk Forsker 1992 2001, Utvikle renseløsninger, generell hydrogeologi

Detaljer

Hydrogeologi og AvløpsRådgivning

Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Lars Westlie Vann og avløpsplan for Skareåsane hyttefelt _ Sigdal kommune. Mai 2015 Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Rapport Grunnundersøkelser og hydrogeologiske vurderinger

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4. Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15

REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4. Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15 REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4 Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15 1 INNHOLD: 1. ORIENTERING GENERELT. 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG 3.PRINSIPP. GRØFTER

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Fastsatt av Trysil kommunestyre den.., med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Rapport Gullhaugen felt H15

Rapport Gullhaugen felt H15 Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Rapport Gullhaugen felt H15 Grunnundersøkelser og hydrogeologiske vurderinger i forbindelse med planlegging av avløpsanlegg og vannforsyning. Eirik Lindgaard Lars Westlie

Detaljer

Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge

Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge - Så här gör vi i Norge! Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge En svenske? Petter Northug Anders W. Yri, Asplan Viak AS Vannforsyningsdagene Bergen 2005 Markbädd: Infiltrasjon: Infiltrasjonsanlegg

Detaljer

Store infiltrasjonsanlegg. Driftsassistansen Knut Robert Robertsen

Store infiltrasjonsanlegg. Driftsassistansen Knut Robert Robertsen Store infiltrasjonsanlegg Driftsassistansen 2017 Knut Robert Robertsen Store Infiltrasjonsanlegg Driftsassistansen 2017 Knut Robert Robertsen NGU 1981 1986 Jordforsk / Bioforsk 1986 1990 GEOfuturum / COWI

Detaljer

SOLBERGSKOGEN VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger på Solbergskogen er utført på bakgrunn av følgende:

SOLBERGSKOGEN VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger på Solbergskogen er utført på bakgrunn av følgende: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Solbergskogen Vurdering av fremtidige VA-løsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi SOLBERGSKOGEN VURDERING

Detaljer

Vurdering av lokale avløpsløsninger på Ursvik er utført på bakgrunn av følgende:

Vurdering av lokale avløpsløsninger på Ursvik er utført på bakgrunn av følgende: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Ursvik Vurdering av fremtidige VA-løsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi URSVIK VURDERING AV FREMTIDIGE

Detaljer

KIRKEVIKA VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger i Kirkevika er utført på bakgrunn av følgende:

KIRKEVIKA VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger i Kirkevika er utført på bakgrunn av følgende: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Kirkevika Vurdering av fremtidige VA-løsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi KIRKEVIKA VURDERING AV

Detaljer

Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune. Anders W. Yri, Asplan Viak AS

Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune. Anders W. Yri, Asplan Viak AS Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune Anders W. Yri, Asplan Viak AS Leksjonens innhold: Innføring om infiltrasjonsanlegg Renseprosesser i anleggene Hva skal grunnundersøkelse for

Detaljer

Vann og Avløpsplan for Åsen hyttefelt, gnr 116, bnr. 1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune

Vann og Avløpsplan for Åsen hyttefelt, gnr 116, bnr. 1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN Vann og Avløpsplan for Åsen hyttefelt, gnr 116, bnr. 1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune Forord Den foreliggende vann og avløpsplan er utarbeidet som en del av arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Overordnet planlegging Vann- og avløpsløsninger Hyttefelt og spredt bebyggelse

Overordnet planlegging Vann- og avløpsløsninger Hyttefelt og spredt bebyggelse Overordnet planlegging Vann- og avløpsløsninger Hyttefelt og spredt bebyggelse Knut Robert Robertsen Asplan Viak 15.12.2008 knutr.robertsen@asplanviak.no Presentasjonstittel (Topp- og bunntekst) 15.12.2008

Detaljer

Avløpsløsninger for hytter. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås

Avløpsløsninger for hytter. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Avløpsløsninger for hytter Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås - Dårlige avløpsløsninger kan være en fare for liv og helse! Ordliste Gråvann: Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kommer fra

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Vedtatt av (navn) kommune (dato) med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat Oppdragsgiver: Oppdrag: 612976-01 Veg-VA Solhovda Sør Dato: 24.03.2017 Skrevet av: Magnus Skrindo 612976_NOTAT UTVIDELSE RENSEDISTRIKT INNHOLD Orientering... 1 eksisterende forhold... 2 2.1 Overføring

Detaljer

Infiltrasjonsanlegg. Funksjon og utforming. Knut Robert Robertsen

Infiltrasjonsanlegg. Funksjon og utforming. Knut Robert Robertsen Infiltrasjonsanlegg Funksjon og utforming Knut Robert Robertsen Infiltrasjonsanlegg Vannforeningen februar 2017 Knut Robert Robertsen NGU 1981 1986 Jordforsk / Bioforsk 1986 1990 GEOfuturum / COWI 1990-2003

Detaljer

Produktkatalog www.vpi.no

Produktkatalog www.vpi.no Nordens ledende produsent av tanker i glassfiberarmert polyester - GRP Produktkatalog www.vpi.no UTGAVE 4, 03/2014 NATURBASERTE AVLØPSANLEGG Vannbransjen prosessløsninger for miljø og industri! Infiltrasjonsanlegg

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune. Side 1 av 1 Hjemmel: Fastsatt av Lillesand bystyre 18.10.2017 med hjemmel i forskrift av 1. juni

Detaljer

Hydrogeologi og AvløpsRådgivning - Rapport

Hydrogeologi og AvløpsRådgivning - Rapport Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Rapport Grunnundersøkelser og hydrogeologiske vurderinger i forbindelse med planlegging av avløpsanlegg og vannforsyning. Oppdragsgiver: Hyttefelt : Vannforsyning: Avløpsanlegg:

Detaljer

Hydrogeologi og AvløpsRådgivning

Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Lars Westlie Vann og avløpsplan for Skareheim Seterskog hyttefelt _ Sigdal kommune. Juni 2015 Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Rapport Grunnundersøkelser og hydrogeologiske

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV. Karin Kvålseth

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV. Karin Kvålseth OPPDRAG VA vurdering HM Rit AS OPPDRAGSNUMMER 186985 TIL Magne Kaasa OPPDRAGSLEDER Karin Kvålseth OPPRETTET AV Karin Kvålseth DATO Vann og avløpsvurdering for reguleringsfelt Kostveit Bakgrunn Det er planer

Detaljer

Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås

Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Asplan Viak AS Selveiende stiftelse etablert 1962 Landsdekkende nettverk av rådgivere og konsulenter representert

Detaljer

Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter. Overvann som ressurs. Svein Ole Åstebøl, COWI AS

Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter. Overvann som ressurs. Svein Ole Åstebøl, COWI AS VA-konferansen Møre og Romsdal 2011 Årsmøte Driftsassistansen Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter Svein Ole Åstebøl, COWI AS Overvann som ressurs Svein Ole Åstebøl, COWI AS Utfordringer

Detaljer

Hydrogeologi og AvløpsRådgivning -

Hydrogeologi og AvløpsRådgivning - Hydrogeologi og AvløpsRådgivning - Sluttrapport Kartlegging og vurdering av muligheter for vann- og avløp, samordnet med regulering av hytteområdet Ristetstøl. - Midtre Syndin i Vestre Slidre kommune Utført/skrevet

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Klaus Hanssens Veg 16 Kronstad, Villa Fredheim GNR. BNR. 162/75 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64250000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Tiltakshaver: Sentraltind AS Utarbeidet av:

Detaljer

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene

Detaljer

Rapport Gullhaugen felt M

Rapport Gullhaugen felt M Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Rapport Gullhaugen felt M Grunnundersøkelser og hydrogeologiske vurderinger i forbindelse med planlegging av avløpsanlegg og vannforsyning. Eirik Lindgaard Lars Westlie

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅRSTAD BYDEL. NATTLANDSFJELLET, GNR. 11 BNR. 366 M. FL. REG. PLANID 61960000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1913-notat VA-rammeplan Bergen, 29.04 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

Kurs i Larvik 29. september 2015 Overvann 3-leddsstrategien

Kurs i Larvik 29. september 2015 Overvann 3-leddsstrategien Kurs i Larvik 29. september 2015 Overvann 3-leddsstrategien LOD-tiltak Oddvar Lindholm NMBU Bruk 3-leddsstrategien i planene Tallene er eksempler og må tilpasses lokalt. Fang opp og infiltrer alle regn

Detaljer

BESKRIVELSE AV OVERVANNSLØSNINGEN

BESKRIVELSE AV OVERVANNSLØSNINGEN Askhøgda BESKRIVELSE AV OVERVANNSLØSNINGEN 15.03.2017 Generelt Utgangspunktet for overvannshåndteringen er Oslo kommunes veileder for utbyggere, «Overvannshåndtering». Overvannet skal i størst mulig grad

Detaljer

Jordrenseanlegg Er de tekniske løsningene gode nok? Eksempler på anlegg. Jens Chr. Køhler, Jordforsk

Jordrenseanlegg Er de tekniske løsningene gode nok? Eksempler på anlegg. Jens Chr. Køhler, Jordforsk Jordrenseanlegg Er de tekniske løsningene gode nok? Eksempler på anlegg Jens Chr. Køhler, Jordforsk Hyttefelt med separate infiltrasjonsanlegg Et det slik vi vil ha det? Renseløsninger Infiltrasjon i stedlige

Detaljer

Oppdrag: VA-rammeplan for Skauen Fjellgrend på Vaset Sæter, Nord Aurdal kommune Vår ref.: P10007

Oppdrag: VA-rammeplan for Skauen Fjellgrend på Vaset Sæter, Nord Aurdal kommune Vår ref.: P10007 Oppdrag: VA-rammeplan for Skauen Fjellgrend på Vaset Sæter, Nord Aurdal kommune Vår ref.: P10007 Ref. Nord Aurdal kommune: Dato: 03.02.2010 Rev A: 15.11.2011 Skrevet av: AO, GB INNHOLDSFORTEGNELSE OPPDRAG:

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Rev1: 27.03.2015 I forbindelse med reguleringsplan for nye boliger

Detaljer

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner Side 1 av 5 Hjemmel: Fastsatt av kommunestyre

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Vedtatt av Hole kommunestyre (dato) med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), fastsatt

Detaljer

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Rulleskiløype Melshei VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 2017 Oppdragsgiver:

Detaljer

Separate avløpsløsninger og nødvendige feltvurderinger. Hvilke feltvurderinger kreves gjennomført for ulike renseløsninger?

Separate avløpsløsninger og nødvendige feltvurderinger. Hvilke feltvurderinger kreves gjennomført for ulike renseløsninger? Separate avløpsløsninger og nødvendige feltvurderinger. Hvilke feltvurderinger kreves gjennomført for ulike renseløsninger? Av Jørgen Ove Myrre og Lars Westlie Jørgen Ove Myrre er ansatt BraVA rådgivning

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Teinvassåsen hytteområde i Sør-Aurdal kommune

Detaljreguleringsplan for Teinvassåsen hytteområde i Sør-Aurdal kommune SEPTEMBER 2017 SØR-AURDAL KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kongensgate 12 Pb 223 3603 Kongsberg Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no Detaljreguleringsplan for Teinvassåsen hytteområde i Sør-Aurdal kommune PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015 Klokkerjordet Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. 1 Innhold 1. Eksisterende situasjon... 3 2. Forklaring utbygging... 5 3. Vannforsyning... 5 4. Spillvann... 6 5. Overvannshåndtering... 7 6. Konklusjon...

Detaljer

VA-plan for 41 hytter - Detaljregulering område 24/78 Hingsa - Kvisla, Hol

VA-plan for 41 hytter - Detaljregulering område 24/78 Hingsa - Kvisla, Hol VA-plan for 41 hytter - Detaljregulering område 24/78 Hingsa - Kvisla, Hol Utgave: 2 Dato: 03.10.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 1/ 20.12.2016 Filnavn: VA-plan.docx

Detaljer

Kommune: Inderøy. Inderøy kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og feltbefaring.

Kommune: Inderøy. Inderøy kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og feltbefaring. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.202 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Inderøy kommune Forfatter: Hilmo B.O.

Detaljer

VA - PLAN VAKKERLIA HYTTEFELT

VA - PLAN VAKKERLIA HYTTEFELT VA - PLAN VAKKERLA HYTTEFELT Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå 08.08.2017 VA - PLAN VAKKERLA HYTTEFELT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 01.08.2017 Kunde: Per Thomas Nyhuus VA plan Vakkerlia

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Hamar, Stange og Løten kommunestyrer XXX med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, del IV, jf. lov av 13.03.1981

Detaljer

Vann- og avløpsplan. Dagaliåsen hyttefelt. Del av 95/1

Vann- og avløpsplan. Dagaliåsen hyttefelt. Del av 95/1 REGULERINGSPLAN FOR DAGALIÅSEN HYTTEFELT. Vann- og avløpsplan. Dagaliåsen hyttefelt. Del av 95/1 Lauvvang VAR Consult 03.03.15 rev.22.06.15 rev.27.8.15 rev.03.10.15 1 INNHOLD: FORORD 1.0 SAMMENDRAG 2.0

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Nedre Åstveit Park AS GNR. BNR. 209/14 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 63300000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 03.11.2014 I forbindelse med reguleringsplan for nytt boligområde

Detaljer

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4.

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4. Hjemmel: Fastsatt av Larvik med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Gnr. xxx, bnr. xxx i xxxx koune Dokuentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Vedlegg: C Det er gjennoført befaring og grunnundersøkelse på gnr. xxx, bnr. xxx, i xxxx koune for å vurdere best egnet

Detaljer

REGULERINGSPLAN RENNEDALEN GBNR. 64/2 I HOL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN RENNEDALEN GBNR. 64/2 I HOL KOMMUNE REGULERINGSPLAN RENNEDALEN GBNR. 64/2 I HOL KOMMUNE Vann- og avløpsplan. Rennedalen Lauvvang VAR Consult 27.10.15 rev.19.04.16 rev. 12.05.16 rev. 14.09.16 1 INNHOLD: FORORD 1.0 SAMMENDRAG 2.0 EKSISTERENDE

Detaljer

Rammeplan for avløp. VA- løsninger i Fuglesangveien. Bjørn Rosseland og Jens Chr. Køhler. Jordforsk rapport nr. 109/04

Rammeplan for avløp. VA- løsninger i Fuglesangveien. Bjørn Rosseland og Jens Chr. Køhler. Jordforsk rapport nr. 109/04 Rammeplan for avløp VA- løsninger i Fuglesangveien Bjørn Rosseland og Jens Chr. Køhler Jordforsk rapport nr. 109/04 Senter for jordfaglig miljøforskning Hovedkontor: Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tel.

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre DD. MND 2012 med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning

Detaljer

GRAVARHOVDA I DAGALI I HOL KOMMUNE. Del av Gnr. 97, Bnr. 1. Vann- og avløpsplan.

GRAVARHOVDA I DAGALI I HOL KOMMUNE. Del av Gnr. 97, Bnr. 1. Vann- og avløpsplan. GRAVARHOVDA I DAGALI I HOL KOMMUNE Del av Gnr. 97, Bnr. 1 Vann- og avløpsplan. Lauvvang VVA Tjenester 15.06.2008 1 Forord Undertegnede er engasjert av grunneier i området, Helene Harritslev Kjønås v/ Siv.ark.Jon

Detaljer

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 613847-01 Batteriveien 20, Frogn kommune (Gnr./Bnr. 86/539, planid 086-4100). Dato: 25.04.2017 Skrevet av: Manar Alkhayat (manar.alkhayat@asplanviak.no, 47331036) Kvalitetskontroll:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: naturforvalter Arkiv: GNR 43/100 Arkivsaksnr.: 17/766-17

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: naturforvalter Arkiv: GNR 43/100 Arkivsaksnr.: 17/766-17 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: naturforvalter Arkiv: GNR 43/100 Arkivsaksnr.: 17/766-17 KLAGE PÅ UTSLIPPSTILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN GNR 43 BNR 100 I TAFTØYAN Ferdigbehandles i: Formannskapet Saksdokumenter:

Detaljer

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 1. Formål Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg skal forenkle kommunens saksbehandling

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave/dato:

Detaljer

Forprosjektering og Grunnlag for utslippssøknad. VA Naustervik

Forprosjektering og Grunnlag for utslippssøknad. VA Naustervik Forprosjektering og Grunnlag for utslippssøknad VA Naustervik Sandnes kommune JÆRCONSULT AS Rådgivende ingeniører Dato: 31.01.17 Innhold 1 INNLEDNING:... 2 2 GRUNNFØRHOLD... 4 3 DIMENSJOERING... 5 3.1

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt

Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø Molde 27. mai 2009 Renseløsninger Infiltrasjonsanlegg Prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg Minirenseanlegg Filterbedanlegg

Detaljer

Wallax. avløpsrenseanlegg. Avløp i spredt bebyggelse

Wallax. avløpsrenseanlegg. Avløp i spredt bebyggelse Wallax avløpsrenseanlegg Avløp i spredt bebyggelse Wallax avløpsrenseanlegg - sikrer mot forurensing i spredt bebyggelse Avløp i spredt bebyggelse utgjør i dag en betydelig forurensingskilde som belaster

Detaljer

Hydrogeologi og AvløpsRådgivning - Sluttrapport

Hydrogeologi og AvløpsRådgivning - Sluttrapport Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Sluttrapport Kartlegging og vurdering av muligheter for vann og avløp, samordnet med regulering av Hagastøl hytteområdet. Midtre Syndin i Vestre Slidre kommune Utført/skrevet

Detaljer