Norsk kommunalteknisk forening - Plan- og byggesaksseminar: Tromsø, 6. februar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk kommunalteknisk forening - Plan- og byggesaksseminar: Tromsø, 6. februar 2012"

Transkript

1 Norsk kommunalteknisk forening - Plan- og byggesaksseminar: Tromsø, 6. februar 2012 Byggesaksbehandling av VA-ledninger: Hvilke tekniske krav bør stilles ved tilsyn og kontroll Gunnar Mosevoll Virksomhetsleder for vannforsyning og avløp Skien kommune, Bydrift NKF_Plan- og byggesaksseminar_tekniske krav VA-ledn_ ppt 1

2 Målet med tilsyn Formålet med kommunenes tilsyn i byggesaker er: Bidra til bedre kvalitet på byggverk i kommunen Sikre at tiltak oppføres i samsvar med plan- og bygningsloven Avdekke om aktørene i byggesaken utfører sine oppgaver i henhold til den tildelte ansvarsretten Et tilsyn krever at byggverkets egenskaper skal måles mot fastsatte krav til byggverket. Hvordan skal kravene til VA-anlegg utformes? Dette foredraget gjelder bare VA-ledninger 2

3 Plan- og bygningsloven - bestemmelser om tilsyn Tilsynsplikt Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. Kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Kommunen skal føre tilsyn ved allerede gitte pålegg og når den blir oppmerksom på ulovligheter utover bagatellmessige forhold. Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere forskrift fra departementet. Kommunen kan samarbeide med andre kommuner eller instanser om tilsyn Tilsynets innhold Utover tilsynsplikten i 25-1 avgjør kommunen i hvilke saker og på hvilke områder det skal føres tilsyn. Tilsynet gjennomføres på den måte, i det omfang og med den intensitet som kommunen finner hensiktsmessig. Kommunen kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaken og inntil 5 år etter at ferdigattest er gitt, jf andre ledd. Hvis tilsynet viser vesentlig svikt som ikke er ivaretatt ved uavhengig kontroll, kan kommunen kreve sakkyndig bistand eller utføre tekniske prøver for tiltakshavers regning. Tilsynet skal avsluttes med en sluttrapport. Departementet kan gi forskrift om innhold, gjennomføring og rapportering av tilsyn. 3

4 Funksjonskrav til VA-ledninger - Oversikt Enhet for funksjon Vannforsyning Avløp Kapasitet x x Tetthet x x Evne til selvrensing x Påvirkning av vannkvalitet x Driftssikkerhet/arbeidssikkerhet x x Arbeidsmiljø x x Flerbruk av grunn x x Juridiske rettigheter x x Kravene gitt i lover, forskrifter og veiledninger kan inndeles i gruppene ovenfor 4

5 Viktige lover og forskrifter Plan- og bygningsloven Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) Forskrift om byggesak (Byggesaksforskriften) Forurensningsloven Forurensningsforskriften Folkehelseloven med flere.. Drikkevannsforskriften 5

6 Hvor kommer kravene inn i byggeprosessen? Faser i byggeprosessen Overordnet planlegging Detaljprosjektering Bygging Sluttkontroll / igangkjøring dokumentasjon Faser i byggesaksbehandlingen Forhåndskonferanse Søknad om tiltak Tillatelse til tiltak Ferdigstillelse Tilsyn og Kontroll kan komme inn i alle faser Hensikten med dette foredraget er å legge til grunnlaget for tilsyn av: Detaljprosjektering Bygging Sluttkontroll / igangkjøring / dokumentasjon for drift 6

7 Tilsyn av detaljprosjektering av VA-ledninger - Oversikt Enhet for funksjon Vannforsyning Avløp Kapasitet x x Tetthet x x Evne til selvrensing x Påvirkning av vannkvalitet x Driftssikkerhet x x Arbeidsmiljø/ arbeidssikkerhet x x Flerbruk av grunn x x Juridiske rettigheter x x Funksjonskrav merket med svart kryss kan inngå i tilsyn av detaljprosjektering 7

8 Tilsyn av bygging av VA-ledninger - Oversikt Enhet for funksjon Vannforsyning Avløp Kapasitet x x Tetthet x x Evne til selvrensing x Påvirkning av vannkvalitet x Driftssikkerhet x x Arbeidsmiljø /arbeidssikkerhet x x Flerbruk av grunn x x Juridiske rettigheter x x Funksjonskrav merket med svart kryss kan inngå i tilsyn av bygging 8

9 Tilsyn av sluttkontroll / dokumentasjon av VA-ledninger - Oversikt Enhet for funksjon Vannforsyning Avløp Kapasitet x x Tetthet x x Evne til selvrensing x Påvirkning av vannkvalitet x Driftssikkerhet x x Arbeidsmiljø /arbeidssikkerhet x x Flerbruk av grunn x x Juridiske rettigheter x x Alle typer funksjonskrav inngår i sluttkontroll /dokumentasjon 9

10 Hvem eier VA-ledningene? Stikkledninger: En huseier eller flere huseiere i fellesskap Hovedledninger: a. Kommuner b. Samvirker c. Private firma uten abonnenter, for eksempel en stor industribedrift d. Private firma med abonnenter Kommunene har særlig rett til å stille krav dersom en privat utbygger ønsker å la kommunen overta en VA-ledning; se pbl Kommunene overdrar ledningene vederlagsfritt. 10

11 Huseiers viktige rettigheter for VA-ledninger Rett til å ha VA-ledninger liggende på annen manns grunn: Se pbl 27-1 og 27-2 Rett til tilkopling til annen manns VA-ledning: Se pbl

12 VA-ledninger som ligger i denne gaten må ha svært høy driftssikkerhet og lang levetid Legging av gatevarme framskynder fornyelse av VA-ledninger 12

13 Anlegg for VA-ledninger kan være uryddige 13

14 Anlegg for VA-ledninger kan være uryddige 14

15 Anlegg for VA-ledninger kan være uryddige 15

16 Anlegg for VA-ledninger kan være ryddige 16

17 VA-kummer er viktige Forankring av rørdelene i en vannkum er nødvendig for at en slik kum skal bli en sikker arbeidsplass. Forankringskreftene er flere tonn 17

18 VA-kummer er viktige Avløpskummer med renneløp 18

19 Flomveger: Hvorfor skal alt overvannet straks inn i rørledninger? Skiens viktigste flomveg: Kverndalsgata og Torgata! 30. juli 2009 midt på dagen Forholdene er slik eller verre < 10 timer / år 19

20 Vannet samler seg i flomveger - her må vi sette inn tiltak Hovedflomveg Flomvegen starter oppe i skogen, går gjennom bebygde områder før den ender i Skienselva Flomveger både følger og krysser veger 20

21 Tilsyn av detaljprosjektering av VA-ledninger Viktige emner I det følgende er det gitt oversikt over emner som kan være aktuelle for et byggesakstilsyn for VA-ledninger. Sjekklister for tilsyn av VA-ledninger bør utvikles Ved overtakelse av VA-ledninger bør kommunen stille flere krav enn de som gjennomgås under et tilsyn etter plan- og bygningsloven. Dette gjelder for eksempel til innmåling av ledningene og fotografi av viktige detaljer 21

22 Tilsyn av detaljprosjektering av vannledninger Viktige emner Rørdiameter vannledning: Brannvannskummer antall og plassering: Brannkummer - drenering og sikring mot innsug: Hindre forurensning at vannet i hovedvannledning blir forurenset fra en bygning: Arbeidssikkerhet i vannkummer: Vannledninger spyling: Vannledning lekkasjesøking: Frostsikring: Vannbehov brannslokking Egen plan for brannslokking Rørdelene i kummen skal vanligvis stå tørt Vannventil skal være sikret mot innsug Vann skal aldri kunne gå fra bygningen og ut i hovedledningen Planlagt forankring av rørdeler Tilstrekkelig med kummer med utspylingsventiler Avstand mellom kummer må ikke være for lang. Frostsikkert dyp eller isolasjon mot frost Tilgjengelighet for drift og vedlikehold: Atkomst med gravemaskin 22

23 Tilsyn av bygging av vannledninger Viktige emner Avvik fra tegninger: Hvis avvik fra tegninger; kan de godtas? Masse for fundament og omfylling: Brannkummer - drenering og sikring mot innsug: Frostsikring: Tilgjengelighet for drift og vedlikehold: Er massene i fundamentet og omfyllingsmassen tilpasset egenskapene for vannledning (styrke, korrosjon) Rørdelene i kummen skal vanligvis stå tørt. Vannventil skal være sikret mot innsug Fare for at frosten skal slå ned gjennom bart fjell? Atkomst med gravemaskin til alle kummer og langs hele ledningen 23

24 Tilsyn av sluttkontroll / dokumentasjon av vannledninger Viktige emner Rørdiameter vannledning: Som-bygd-tegninger Brannvannskummer Som-bygd-tegninger antall og plassering: God nok atkomst for brannvesenet? Brannkummer - drenering og sikring mot innsug: Hindre forurensning at vannet i hovedvannledning blir forurenset fra en bygning: Arbeidssikkerhet i vannkummer: Vannledninger spyling: Vannledning lekkasjesøking: Tetthet: Vannkvalitet: Inspeksjon Som-bygd-tegning for tilknytninger Trykkprøvingsrapport Som-bygd-tegning + inspeksjon Som-bygd-tegning Trykkprøvingsrapport Rapport fra spyling og trykkprøving Rapport fra bakterieanalyser Tilgjengelighet for drift og vedlikehold: Som-bygd-tegninger Tilknytning abonnenter: Ferdigmelding tilknytning av abonnenter 24

25 Tilsyn av detaljprosjektering av avløpsledninger Viktige emner Rørdiameter avløpsledning: Ledningsfall / kapasitet: Avløpskummer antall og plassering: Avløpskummer - diameter og renner: Arbeidssikkerhet i avløpskummer: Avløpskummer sikring mot uvedkommende: Grunnforhold / fundament/ omfylling / rørtype: Høydeforskjell laveste sluk i bygninger Tetthetsprøving: Kapasitet, driftssikkerhet Preakseptert løsning eller beregning - Avstanden skal ikke overstige lengden på spyleslange - Atkomst for spylebil - Stor nok for spyling / suging - Liten fare for avleiring i kumrenner - Retningsforandring utenfor kum Dybde / sikring for nedstiging Tungt kumlokk Sikkerhetsrist ved dype kummer Setninger på ledningen må unngås Tilstrekkelig høydeforskjell Unntaksvis: Annen løsning Skal tilfredsstille krav til tetthet for lang. Tilgjengelighet for drift og vedlikehold: Atkomst med gravemaskin 25

26 Tilsyn av bygging av avløpsledninger Viktige emner Avvik fra tegninger: Hvis avvik fra tegninger; kan de godtas? Masse for fundament og omfylling: Avløpskummer - driftssikkerhet: - Er massene i fundamentet og omfyllingsmassen tilpasset egenskapene for avløpsledning (styrke, korrosjon) - Unngå setninger - Utforming av rennene i kummene - Retningsforandring utenfor kum Tilgjengelighet for drift og vedlikehold: Atkomst med gravemaskin til alle kummer og langs hele ledningen 26

27 Tilsyn av sluttkontroll / dokumentasjon av avløpsledninger Viktige emner Rørdiameter avløpsledning: Ledningsfall / kapasitet: Avløpskummer antall og plassering: Avløpskummer - diameter og renner: Arbeidssikkerhet i avløpskummer: Avløpskummer tiltak for sikring av uvedkommende: Som bygd tegninger Rørinspeksjon med video-kamera Som-bygd-tegninger og inspeksjon på spyleslange - Atkomst for spylebil Som-bygd-tegning og inspeksjon Inspeksjon Inspeksjon Grunnforhold / fundament/ omfylling / rørtype: Høydeforskjell laveste sluk i bygninger Tetthetsprøving: Rørinspeksjon med video-kamera Som-bygd-tegning Ferdigmelding tilknytning av bygning Rapport fra tetthetsprøving Tilgjengelighet for drift og vedlikehold: Atkomst med gravemaskin 27

28 Viktige lover og forskrifter Plan- og bygningsloven Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) Forskrift om byggesak (Byggesaksforskriften) Forurensningsloven Forurensningsforskriften Folkehelseloven med flere.. Drikkevannsforskriften 28

29 Plan- og bygningsloven viktige bestemmelser om VA-ledninger Vannforsyning Bygning må ikke føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. Det samme gjelder opprettelse eller endring av eiendom for slik bebyggelse. Rettighet til å føre vannledning over annens grunn, alternativt til å knytte seg til felles ledningsnett, skal være sikret ved tinglyst dokument eller på annen måte som kommunen godtar som tilfredsstillende. Når offentlig vannledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til vannledningen. Vil dette etter kommunens skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad, eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning. Kommunen kan i andre tilfeller enn nevnt i andre ledd, kreve at bygningen skal knyttes til offentlig vannledning når særlige hensyn tilsier det. Reglene i andre og tredje ledd gjelder også for eksisterende byggverk. 29

30 Plan- og bygningsloven viktige bestemmelser om VA-ledninger Avløp Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent, skal bortleding av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven. Rettighet til å føre avløpsledning over annens grunn, alternativt til å knytte seg til felles ledningsnett, skal være sikret ved tinglyst dokument eller på annen måte som kommunen godtar som tilfredsstillende. Når offentlig avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen, knyttes til avløpsledningen. Vil dette etter kommunenes skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning. Kommunen kan i andre tilfeller enn nevnt i andre ledd, kreve at bygningen skal knyttes til avløpsledning når særlige hensyn tilsier det. Reglene i andre og tredje ledd gjelder også for eksisterende byggverk. Før oppføring av bygning blir satt i gang, skal avledning av grunn- og overvann være sikret. Tilsvarende gjelder ved vedlikehold av drenering for eksisterende byggverk. 30

31 Plan- og bygningsloven viktige bestemmelser om VA-ledninger Tilknytning til eksisterende private anlegg Plan- og bygningsmyndigheten kan tillate tilknytning til private vann- og avløpsanlegg. Eieren av anlegget kan i så fall kreve at den som blir tilknyttet anlegget foretar eller betaler de utvidelser og forandringer av anlegg som tilknytningen gjør nødvendig, eller at det blir stilt sikkerhet for dette. Eieren kan i tillegg kreve refusjon for de opprinnelige anleggsutgiftene og senere oppgraderinger. Kostnadene og refusjonen fastsettes ved skjønn. Utgiftene til skjønnet bæres av den som blir tilknyttet anlegget. 31

32 Plan- og bygningsloven viktige bestemmelserom VA-ledninger Krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann del 1 I regulert strøk kan grunn bare bebygges eller eksisterende bebyggelse utvides vesentlig eller gis en vesentlig endret bruk, eller eiendom opprettes eller endres, dersom: a) offentlig veg er opparbeidet og godkjent så langt den er vist i planen,.. b) hovedavløpsledning, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Kommunen kan godta avløpsforbindelse til annet hovedavløpsanlegg. c) hovedvannledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Kommunen kan godta vannforsyning fra annen vannledning. Kommunen kan gi kommuneplanbestemmelser om utførelsen av arbeid etter første ledd. Kommunen kan også stille krav til løsninger og produktvalg, innenfor gjeldende bestemmelser og så langt det er nødvendig for å sikre rasjonell drift og vedlikehold av anlegget. 32

33 Plan- og bygningsloven viktige bestemmelser om VA-ledninger Krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann del 2 Kommunen kan gi tillatelse til tiltak etter 20-1 første ledd bokstaver a, d og m på vilkår av at arbeidene etter første ledd blir utført før tiltaket ferdigstilles. Utsettelse for tiltak etter 20-1 første ledd bokstav a og d kan gjøres betinget av tinglyst erklæring. Utsettelse for tiltak etter 20-1 første ledd bokstav m eller midlertidig dispensasjon for opparbeidelsen ved slike tiltak skal være betinget av tinglyst erklæring. Ved bygging kan kommunen kreve at det stilles sikkerhet for kostnadene ved ferdigstillelse. I område som i kommuneplan er avsatt til utbygging eller til råstoffutvinning, kan kommunen sette som vilkår i tillatelse etter 20-1 at tiltak etter første ledd er gjennomført. Veg, hovedavløpsledning og hovedvannledning som er lagt av grunneier eller fester etter denne paragraf, holdes ved like av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Det skal holdes overtakelsesforretning. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidet i full bredde etter første ledd bokstav a. Kommunen kan kreve å overta anlegget tidligere, mot selv å ferdigstille anlegget. Er eiendom opprettet eller endret, eller byggverket tatt i bruk, må tiltakshaver dekke utgiftene til ferdigstillelse. Kommunen trer inn i en forholdsmessig del av refusjonskravet der slikt krav foreligger. 33

34 Plan- og bygningsloven viktige bestemmelser om VA-ledninger Sluttkontroll og ferdigattest Ikke fullstendig Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av kommunen når Det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver eller ansvarlig søker. For tiltak som krever uavhengig kontroll skal det foreligge dokumentasjon for utført sluttkontroll, jf Sluttdokumentasjonen skal vise at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser i eller i medhold av denne lov. Kommunen kan utstede ferdigattest også der det foreligger bagatellmessige overtredelser av krav i eller i medhold av denne lov. Ved ferdigattest skal det fra tiltakshavers eller de ansvarlige foretaks side foreligge tilstrekkelig dokumentasjon over byggverkets, herunder byggeproduktenes, egenskaper som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold av bygget. Departementet kan gi forskrift om innhold, avlevering og oppbevaring av slik dokumentasjon. Når det gjenstår mindre vesentlig arbeid og kommunen finner det ubetenkelig, kan det utstedes midlertidig brukstillatelse for hele eller deler av tiltaket. I midlertidig brukstillatelse skal det framgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse. Kommunen kan kreve at det stilles sikkerhet for at gjenstående arbeider blir rettet. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, skal kommunen gi pålegg om ferdigstillelse, som kan gjennomføres ved sanksjoner etter kapittel

35 Forurensningsloven viktige bestemmelser om avløpsledninger 21. (definisjoner) Med avløpsanlegg forstås anlegg for transport og behandling av avløpsvann. Med avløpsvann forstås både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann. 35

36 Forurensningsloven viktige bestemmelser om avløpsledninger 22. (krav til utførelse av avløpsanlegg) Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette nærmere krav til avløpsledning, herunder om den skal være lukket og vanntett. Forurensningsmyndigheten kan avgjøre om alt avløpsvann skal ledes i felles ledning eller om det skal kreves særskilte ledninger for ulike typer avløpsvann. Ved omlegging eller utbedring av avløpsledninger kan forurensningsmyndigheten kreve at eier av tilknyttet stikkledning foretar tilsvarende omlegging eller utbedring. Også ellers kan forurensningsmyndigheten kreve omlegging eller utbedring av stikkledning, når særlige grunner tilsier det. I utslippstillatelse for avløpsanlegg kan det settes som vilkår at dette innrettes slik at anlegget kan ta avløpsvann fra annen kommune eller fra andre eiendommer. Merkostnaden dette fører til skal betales av de som får muligheter til tilknytning. I mangel av avtale, fastsettes merkostnaden og fordelingen av dette ved rettslig skjønn. Kostnadene ved underskjønnet skal deles forholdsvis mellom partene i skjønnssaken som får muligheter for tilknytning. Kommentar: Kommunen er forurensningsmyndighet for stikkledninger. 36

37 Forurensningsloven viktige bestemmelser om avløpsledninger 23. (rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg) Forurensningsmyndigheten kan bestemme at avløpsvann kan ledes inn i en annens avløpsanlegg. Om plikt til tilknytning til eksisterende avløpsledning gjelder reglene i plan- og bygningsloven. Vedtak etter plan- og bygningsloven kan likevel treffes av forurensningsmyndigheten. Skjer tilknytning til kommunal avløpsledning, betales tilknytningsavgift etter lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. Skjer tilknytning til privat avløpsanlegg, kan eieren av anlegget kreve at vedkommende foretar eller betaler de utvidelser og forandringer av avløpsanlegget som tilknytningen gjør nødvendig, eller at det blir stilt sikkerhet for dette. Eieren kan også kreve refusjon for anleggsutgiftene i samsvar med plan- og bygningsloven. Kostnadene ved underskjønnet skal bæres av den som blir tilknyttet anlegget. 37

38 Forurensningsloven viktige bestemmelser om avløpsledninger 24a. (særlige erstatningsregler for avløpsanlegg) Anleggseieren er ansvarlig uten hensyn til skyld for skade som et avløpsanlegg volder fordi kapasiteten ikke strekker til eller fordi vedlikeholdet har vært utilstrekkelig gjelder tilsvarende. 38

39 Forurensningsforskriften viktige bestemmelser om avløpsledninger Virkeområde for kapittel 12 Kapittel 12 gjelder for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe. For virksomhet som kun slipper ut gråvann, gjelder dette kapittel bare dersom det er innlagt vann. Krav i kapittel 12 gjelder ikke påslipp til offentlig avløpsnett Avløpsnett Avløpsnettet skal, uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader, dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig med hensyn til a) avløpsvannets mengde og egenskaper, b) forebygging av lekkasjer, og c) begrensning av forurensning av resipienten som følge av overløp. 39

40 Forurensningsforskriften viktige bestemmelser om avløpsledninger Virkeområde for kapittel 13 Kapittel 13 gjelder for utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse med samlet utslipp mindre enn 2000 pe til ferskvann, mindre enn 2000 pe til elvemunning eller mindre enn pe til sjø. Kapittel 13 gjelder ikke for utslipp av sanitært avløpsvann fra avløpsanlegg med utslipp mindre enn 50 pe. Krav i kapittel 13 gjelder ikke påslipp til offentlig avløpsnett Avløpsnett Avløpsnettet skal, uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader, dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig med hensyn til a) avløpsvannets mengde og egenskaper, b) forebygging av lekkasjer, og c) begrensning av forurensning av resipienten som følge av overløp. Den ansvarlige skal legge til grunn anerkjente metoder som beslutningsgrunnlag for rehabilitering av avløpsnettet. Den ansvarlige.. Eventuelle henvendelser om problemer 40

41 Forurensningsforskriften viktige bestemmelser om avløpsledninger Virkeområde for kapittel 14 Kapittel 14 gjelder for utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse med samlet utslipp større enn eller lik 2000 pe til ferskvann, større enn eller lik 2000 pe til elvemunning eller større enn pe til sjø. Kapittel 14 gjelder ikke for utslipp av sanitært avløpsvann fra avløpsanlegg med utslipp mindre enn 50 pe. Krav i kapittel 14 gjelder ikke påslipp til offentlig avløpsnett Avløpsnett Avløpsnettet skal, uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader, dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig med hensyn til a) avløpsvannets mengde og egenskaper, b) forebygging av lekkasjer og c) begrensning av forurensning av resipienten som følge av overløp. Den ansvarlige skal legge til grunn anerkjente metoder som beslutningsgrunnlag for rehabilitering av avløpsnettet. Den ansvarlige skal ha.. Den ansvarlige skal fra... 41

42 Drikkevannsforskriften viktige bestemmelser om vannledninger 12. Krav til kvalitet Drikkevann skal, når det leveres til mottakeren, jf. 5, være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre fare for helseskade i vanlig bruk. Drikkevann skal oppfylle kvalitetskravene i vedlegget i denne forskriften. Egen vannforsyning til en enkelt husholdning (for eksempel vann fra privat brønn) skal være hygienisk betryggende. For denne type vannforsyning gjelder vedlegget til forskriften som veiledende norm. 42

43 Drikkevannsforskriften viktige bestemmelser om vannledninger 13. Materialvalg og dimensjonering av transportsystem og vannbehandlingsanlegg Materialer i transportsystem, internt fordelingsnett og vannbehandlingsanlegg med videre som direkte eller indirekte kommer i kontakt med vann i vannforsyningssystem, må ikke kunne avgi stoffer til vannet som kan medføre fare for helseskade eller som kan føre til en uakseptabel endring i vannets sammensetning, herunder en forringelse av vannets sensoriske egenskaper. Transportsystem og vannbehandlingsanlegg skal være tilstrekkelig dimensjonert og tilrettelagt slik at: 1. vannbehandlingen fungerer tilfredsstillende og kravene til drikkevannskvalitet overholdes også ved maksimalt vannforbruk og under perioder med ugunstigst råvannskvalitet, 2. kravene til tilfredsstillende vannkvalitet og -mengde kan opprettholdes under reparasjons- og vedlikeholdsarbeider, filterspyling, renhold med mer. 43

44 Byggteknisk forskrift viktige bestemmelser som også gjelder vann- og avløpsledninger Kapittel 2. Dokumentasjon av oppfyllelse av krav 2-1. Verifikasjon av funksjonskrav (1) Der ytelser er gitt i forskriften, skal disse oppfylles. (2) Der ytelser ikke er gitt i forskriften, skal oppfyllelse av forskriftens funksjonskrav verifiseres enten a) ved at byggverk prosjekteres i samsvar med preaksepterte ytelser, eller b) ved at byggverk prosjekteres i samsvar med ytelser verifisert ved analyse som viser at forskriftens funksjonskrav er oppfylt. (3) Dersom oppfyllelse av forskriftens funksjonskrav verifiseres ved analyse, skal det påvises at anvendt analysemetode er egnet til og gyldig for formålet. Forutsetninger som legges til grunn skal være beskrevet og begrunnet. Analysen skal angi nødvendige sikkerhetsmarginer. (4) Verifikasjon av funksjonskrav skal være skriftlig. 44

45 Byggteknisk forskrift viktige bestemmelser som også gjelder vann- og avløpsledninger Kapittel 2. Dokumentasjon av oppfyllelse av krav 2-2. Verifikasjon av ytelser (1) Oppfyllelse av ytelser kan verifiseres ved bruk av metoder i samsvar med Norsk Standard eller likeverdig standard. (2) Verifikasjon av ytelser skal være skriftlig Dokumentasjon av løsninger Prosjekterende skal utarbeide tilstrekkelig dokumentasjon som bekrefter at løsninger som er valgt oppfyller forskriftens krav. 45

46 Byggteknisk forskrift viktige bestemmelser som også gjelder vann- og avløpsledninger Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap (1) Byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap, med nødvendig utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og slokkeinnsats. (2) Byggverk skal tilrettelegges slik at en brann lett kan lokaliseres og bekjempes. (3) Branntekniske installasjoner som har betydning for rednings- og slokkeinnsats skal være tydelig merket. 46

47 Byggteknisk forskrift viktige bestemmelser om vann- og avløpsledninger Generelle krav til utvendige vannforsynings- og avløpsanlegg (1) Vannforsynings- og avløpsanlegg skal prosjekteres og utføres slik at helse, miljø og sikkerhet ivaretas. Ledningsnett skal prosjekteres og utføres slik at forventet levetid for anlegget oppnås. (2) Følgende skal minst være oppfylt: a) Anlegg skal gi de ytelser som er forutsatt, tåle de indre og ytre belastninger som kan forekomme og ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje. b) Anlegg skal tilrettelegges for høy driftssikkerhet og for effektiv drift og vedlikehold. c) Materialer skal ha tilfredsstillende bestandighet mot termiske, mekaniske og kjemiske påvirkninger. d) Anlegget skal sikres mot frost. e) Stikkledning for vannforsynings- og avløpsanlegg som ikke lenger brukes, skal frakobles. 47

48 Byggteknisk forskrift viktige bestemmelser om vann- og avløpsledninger Vannforsyningsanlegg med ledningsnett (1) Anlegg skal være dimensjonert slik at det gir tilstrekkelig mengde og tilfredsstillende trykk til å dekke vannbehovet, inklusive slokkevann. Byggevarer i kontakt med drikkevann skal ikke avgi stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare. (2) Følgende skal minst være oppfylt: a) Ledningsnett skal ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje ved maksimalt driftstrykk. b) Ledningsnett skal sikres mot tilbakestrømming eller inntrengning av urene væsker, stoffer eller gasser. Dette gjelder også for tilbakesuging og tilførsel av vann fra annen vannkilde og installasjon. 48

49 Byggteknisk forskrift viktige bestemmelser om vann- og avløpsledninger Avløpsanlegg med ledningsnett (1) Avløpsanlegg skal prosjekteres og utføres slik at avløpsvann bortledes i takt med tilført vannmengde, og slik at god hygiene og helse ivaretas. Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet. (2) Følgende skal minst være oppfylt: a) Anlegg skal ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje ved normal bruk. Avløpsledning skal være selvrensende og ha nødvendige punkter for inspeksjon og rengjøring. b) Byggverk skal sikres mot oversvømmelse som følge av høy vannstand eller overtrykk i avløpsledning. Sjenerende lukt skal ikke forekomme. c) Overvann, herunder drensvann, skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt for å sikre vannbalansen i området og unngå overbelastning på avløpsanleggene. 49

50 Veiledning til byggteknisk forskrift viktige bestemmelser om vann- og avløpsledninger Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Preaksepterte ytelser vannforsyning del 1 Plan- og bygningsloven 27-1 krever at byggverk ikke må føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det er forsvarlig adgang til slokkevann. Se også forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Kommunen må sørge for at den kommunale vannforsyningen fram til tomtegrense i tettbygd strøk, er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann. I boligstrøk o.l. hvor spredningsfaren er liten er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer passende tankbil. I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkling er aktuelt, skal kommunen sørge for at det er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke behovet. Det regnes ikke med samtidig uttak av slokkevann til sprinkleranlegg og brannvesen. 50

51 Veiledning til byggteknisk forskrift viktige bestemmelser om vann- og avløpsledninger Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Preaksepterte ytelser vannforsyning del 2 I områder hvor brannvesenet ikke kan medbringe tilstrekkelig vann til slokking, må det være trykkvann eller åpen vannkilde. Tilstrekkelig mengde slokkevann må være lett tilgjengelig uavhengig av årstiden. Følgende ytelser må minst være oppfylt for vannforsyning utendørs: Brannkum/hydrant må plasseres innenfor m fra inngangen til hovedangrepsvei. Det må være tilstrekkelig antall brannkummer/hydranter slik at alle deler av byggverket dekkes. Slokkevannskapasiteten må være: Minst 20 l/s i småhusbebyggelse Minst 50 l/s, fordelt på minst to uttak, i annen bebyggelse Åpne vannkilder må ha kapasitet for 1 times tapping. 51

52 Veiledning til byggteknisk forskrift viktige bestemmelser om vann- og avløpsledninger Generelle krav til utvendige vannforsynings- og avløpsanlegg Veiledning Til første ledd del 1 Bestemmelsen er hjemlet i pbl Med vannforsynings- og avløpsanlegg (VA-anlegg) menes utvendige stikkledninger og hovedledninger for vannforsyning fra vannverk og avløp til renseanlegg eller utslipp, inklusive alle deler og innretninger, det være seg ventiler, pumper, kummer, basseng og lignende. Flom- og fordrøyningstiltak er også inkludert når de inngår Som del av avløpsanlegget. Dimensjonsbegrensningen for vann-, avløps- og overvannsledning i pbl første ledd kan fravikes av kommunen med hjemmel i pbl annet ledd når forventet økt kapasitet pga. fortetting og nedbørsprognoser mv. gjør det nødvendig. For å unngå framtidige konflikter mellom vann- og avløpsnettet og senere tiltak, bør ledninger plasseres i områder som er regulert til veiformål eller lignende areal til felles bruk. 52

53 Veiledning til byggteknisk forskrift viktige bestemmelser om vann- og avløpsledninger Generelle krav til utvendige vannforsynings- og avløpsanlegg Veiledning Til første ledd del 2 På grunn av høye anleggskostnader anbefales det å bygge vann- og avløpsanlegg med en forventet levetid på 100 år. For å oppnå dette må anleggene tilrettelegges for rasjonell drift og vedlikehold. Det er viktig at grunnarbeidet, leggemetodene og materialene har en kvalitet som kan bidra til dette. Vannforsynings- og avløpsanlegg skal innmåles og dokumenteres. Det skal foreligge dokumentasjon som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold, jf. kap. 4. Huseier er ansvarlig for egne stikkledninger for vann og avløp og har eventuelt medansvar for fellesanlegg. Materialer skal ikke avgi sjenerende eller helsefarlige stoffer. 53

54 Veiledning til byggteknisk forskrift viktige bestemmelser om vann- og avløpsledninger Generelle krav til utvendige vannforsynings- og avløpsanlegg Veiledning Til første ledd del 3 Anbefalinger Avstand fra bygning til VA-anlegg bør være minimum 4 m med mindre annet fremgår av kommuneplan. Vann- og avløpsanlegg bør ikke overbygges. Anlegg som likevel overbygges, bør legges i varerør, kulverter eller tilsvarende. Ved overbygging av mindre viktige ledninger kan det være tilstrekkelig å legge til rette for inntrekking av nye rør. Det anbefales at vann- og avløpsledninger legges i rett linje mellom kummer o.l. Der dette ikke blir gjort, bør det vurderes å legge elektrisk ledende bånd langs ledningene. Henvisninger Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Tekniske bestemmelser. Utgitt av Kommuneforlaget VA/Miljø-blad. Norsk Rørsenter/Norsk Vann Norsk VA-norm. Norsk Vann 54

55 Veiledning til byggteknisk forskrift viktige bestemmelser om vann- og avløpsledninger Generelle krav til utvendige vannforsynings- og avløpsanlegg Veiledning Til annet ledd bokstav a Produkter og materialer som benyttes i vann- og avløpsanlegg, skal ha slike egenskaper at bestemmelsene i pbl. og kravene i byggteknisk forskrift blir oppfylt. Kravene er normalt oppfylt dersom det benyttes produkter med egenskaper som er i samsvar med forskriftskravene til produkter til byggverk, og at prosjektering og utførelse er i samsvar med Norsk Standard eller likeverdige standarder. Til annet ledd bokstav b Kravet til driftssikkerhet medfører at vannforsynings- og avløpsanlegg må prosjekteres og utføres med sikte på høy driftssikkerhet i anleggets levetid. Det må tilrettelegges for enklest mulig drift og vedlikehold. 55

56 Veiledning til byggteknisk forskrift viktige bestemmelser om vann- og avløpsledninger Generelle krav til utvendige vannforsynings- og avløpsanlegg Veiledning Til annet ledd bokstav c Materialer velges ut fra helsemessige-, sikkerhetsmessige- og holdbarhetskriterier for å sikre forventet levetid. Til annet ledd bokstav d Vann- og avløpsledninger i jord skal prosjekteres og utføres slik at frost ikke når ned til ledningene. Det anbefales å velge en overdekning eller frostbeskyttelse svarende til en frostmengde med gjentaksintervall 100 år. Til annet ledd bokstav e Vannforsynings- og avløpsanlegg (stikkledning) som ikke lenger skal være i bruk, skal frakobles ved tilknytningspunktet på hovedledning eller der kommunen anviser. Private installasjoner på hovedledningen kan i samme forbindelse kreves fjernet. Henvisninger: Utvalg av referansestandarder fra Standard Norge Anvisninger i Byggforskserien fra SINTEF Byggforsk 56

57 Veiledning til byggteknisk forskrift viktige bestemmelser om vann- og avløpsledninger Vannforsyningsanlegg med ledningsnett Veiledning Til første ledd del 1 Vannforsyningsanlegg med ledningsnett skal prosjekteres og utføres slik at vannkvalitet ikke forringes. Anlegget må dimensjoneres for å gi tilstrekkelig mengde vann med tilfredsstillende trykk. For å opprettholde god drikkevannskvalitet under transport i ledningsnettet, og for at anleggenes levetid ikke skal reduseres vesentlig, må dimensjonering og materialvalg for vannledninger o.l. tilpasses vannkvaliteten. Materialer skal ikke avgi sjenerende eller helsefarlige stoffer. For å oppnå høy driftssikkerhet i anlegget anbefales det å bygge opp ledningsnettet av ringledninger. Ringledninger kan bidra til at vannet får kortest mulig oppholdstid i vannledningsnettet og kan redusere faren for at forurenset vann dras inn i ledningen. Ved kryssing av sjøområder og innlandsvassdrag bør det vurderes å legge to ledninger der sårbarheten er stor. 57

58 Veiledning til byggteknisk forskrift viktige bestemmelser om vann- og avløpsledninger Vannforsyningsanlegg med ledningsnett Veiledning Til første ledd del 2 Innvendige avleiringer og begroing kan svekke vannkvaliteten, og det må derfor tilrettelegges for rengjøring/spyling. Vannledninger må kunne spyles med vann uten at det oppstår undertrykk på ledningsnettet. Rengjøring med plugg/vann medfører vanligvis at en del av ledningsnettet blir trykkløst. Ledningsnettet må utformes slik at den trykkløse delen av ledningsnettet blir så liten som praktisk mulig. Nye vannforsyningsanlegg bør desinfiseres før de tas i bruk. Det bør også utarbeides prosedyrer og legges til rette for desinfeksjon etter reparasjon. Vanntrykk I tettbygde områder bør vanntrykket i fordelingsnettet ikke være lavere enn 2,5-3,0 bar. Under vanlig drift bør trykket i fordelingsnettet ikke være lavere enn 1,0 bar (for overføringsledninger og ledninger nær høydebasseng kan trykket være lavere). 58

59 Veiledning til byggteknisk forskrift viktige bestemmelser om vann- og avløpsledninger Vannforsyningsanlegg med ledningsnett Veiledning Til første ledd del 3 Krav til slokkevann Kravene til levering av vann til brannslokking er gitt i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Dimensjonerende vannføring bør leveres med et trykk ved brannuttaket på minimum 1,0 bar. Hvis ikke vannforsyningssystemet er dimensjonert for nødvendig vannmengde til brannslokking og sprinkleranlegg, må brannvannsforsyningen sikres på annen måte. Levering av vann til næringsmiddelvirksomhet og brannslokking, herunder sprinkling, kan være begrenset av lokale forhold og må derfor avklares nærmere i den enkelte byggesak. For vannverk der det vanlige vannforbruket er lavt, er det i enkelte tilfeller ikke mulig å levere vann til sprinkleranlegg og innfri kravene til vannkvalitet (ved vanlig forbruk kan oppholdstiden i ledningsnett og høydebasseng bli for lang). I slike tilfeller må leveringen av vann til store sprinkleranlegg sikres på annen måte. Henvisninger Utvalg av referansestandarder fra Standard Norge Anvisninger i Byggforskserien fra SINTEF Byggforsk Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften), FOR Forskrift om brannforebygging. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, FOR

60 Veiledning til byggteknisk forskrift viktige bestemmelser om vann- og avløpsledninger Avløpsanlegg med ledningsnett Veiledning Til første ledd del 1 Det er ventet at klima- og klimarelaterte endringer vil medføre at årsnedbøren generelt vil øke. I et endret klima vil mer totalnedbør og økt hyppighet av store nedbørmengder øke utfordringene med håndtering av overvann. Avløpsvann Avløpsvann defineres som sanitært og industrielt avløpsvann og overvann, jf. forurensningsforskriften. Anlegg for sanitært avløpsvann (spillvann) bør dimensjoneres for største forventede belastning. Ved særlig store spillvannsmengder kan det for eksempel for industriområder være nødvendig å prosjektere for utjevning av vannføringen. Overvann og drensvann Med overvann forstås overflateavrenning (regn og smeltevann) fra plasser, gater, takflater etc., jf. annet ledd bokstav c. Med drensvann forstås vann i grunnen som ledes vekk fra bygninger og andre konstruksjoner. Overvannsledninger og fellesledninger som mottar både spillvann og overvann dimensjoneres på grunnlag av et fastsatt gjentaksintervall for tilrenning. 60

61 Veiledning til byggteknisk forskrift viktige bestemmelser om vann- og avløpsledninger Avløpsanlegg med ledningsnett Veiledning Til første ledd del 2 Flomveier Når tilrenningen er større en anleggets dimensjonering, eller i tilfelle ledningssystemet tiltettes eller ødelegges, skal overskytende vannmengde søkes bortledet med minst mulig skade eller ulempe for miljø og omgivelser. 61

62 Veiledning til byggteknisk forskrift viktige bestemmelser om vann- og avløpsledninger Avløpsanlegg med ledningsnett Veiledning Til første ledd del 3 Avskjærende avløpsanlegg for felles avløp og utslipp fra regnvannsoverløp Dette er ledningsnett som avskjærer avløpsledninger og som fører felles avløp for både spillvann og overvann. Når tilrenningen overstiger kapasiteten til avskjærende ledning, avlastes den overskytende vannmengden via overløp til nærmeste vassdrag eller sjø. Avskjærende avløpsanlegg med regnvannsoverløp prosjekteres med utslippstillatelse som forutsetning. Henvisninger Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) med endring i FOR Rapport 15/2010: Klimatilpasning innen NVEs ansvarsområder - Strategi , NVE NOU 2010:10: Tilpassing til eit klima i endring 62

63 Veiledning til byggteknisk forskrift viktige bestemmelser om vann- og avløpsledninger Avløpsanlegg med ledningsnett Veiledning Til annet ledd bokstav a del 1 Avløpsanlegg skal være tette mot lekkasjer. Nye anlegg bør tetthetsprøves. Tetthet skal tilfredsstille krav i NS 3550 Selvfallsledninger og kummer Tetthetsprøving med luft. Eventuelle utettheter ved eksisterende anlegg må ikke medføre vesentlige ulemper for mennesker eller miljø. Der det legges nye ledninger hvor det har vært anlegg fra før, kan det være begrensede muligheter for tetthetsprøving pga. tilkoblede stikkledninger. 63

64 Veiledning til byggteknisk forskrift viktige bestemmelser om vann- og avløpsledninger Avløpsanlegg med ledningsnett Veiledning Til annet ledd bokstav a del 2 Avløpsledninger skal ha ledningsføring og innvendig overflate som forebygger tilstopping. Avløpsledninger bør være daglig selvrensende. Rene overvannsledninger bør være selvrensende minst en gang i året. For å hindre at det avleires store mengder sand og grus i overvannsledningene bør det være sandfang på alle veisluk og lignende. Avløpsledninger bør ha kummer for inspeksjon og rengjøring av ledningene. Type kum og maksimal avstand mellom kummer vil avhenge av lokale forhold. Det må imidlertid legges til rette for: - rørinspeksjon med kamera - høytrykksspyling, der det i utvalgte kummer legges til rette for samtidig spyling og suging Henvisninger NS 3550 Selvfallsledninger og kummer - Tetthetsprøving med luft 64

65 Veiledning til byggteknisk forskrift viktige bestemmelser om vann- og avløpsledninger Avløpsanlegg med ledningsnett Veiledning Til annet ledd bokstav b For å øke sikkerheten mot oversvømmelse ved tilstopping i avløpsledninger eller ved stor tilrenning til overvannsledninger og fellesledninger, må lavest beliggende vannlås og innvendige kummer og tanker ligge minimum 900 mm høyere enn innvendig topp på hovedledning i forgreningspunktet. Kommunen kan ut fra en vurdering av lokale forhold fravike standardkravet til nødvendig overhøyde i sine kommunale abonnementsvilkår for vann og avløp. Der det ikke er praktisk mulig å innfri kravet til overhøyde, må det vurderes kompenserende tiltak som tilbakestrømningssikring og pumping, alternativt at kjeller ikke brukes til oppbevaring for gjenstander som ikke tåler å bli oversvømmet. 65

66 Veiledning til byggteknisk forskrift viktige bestemmelser om vann- og avløpsledninger Avløpsanlegg med ledningsnett Veiledning Til annet ledd bokstav c Håndtering av overvann og drensvann kan foregå på tre alternative metoder; infiltrasjon, fordrøyning og bortledning. Lokal overvannshåndtering innebærer å la vannet finne naturlige veier via infiltrasjon til grunnen og/eller renne bort via åpne vannveier og dammer. Det vil ofte være nødvendig med fordrøyning der vassdrag eller ledningssystem ikke har tilstrekkelig kapasitet. Infiltrasjon og fordrøyning er å foretrekke ut fra miljøhensyn og avløpsnettets begrensninger til å ta imot store nedbørmengder. Lokal håndtering av overvannet er også fordelaktig med tanke på vannbalansen i området, jf. Vannressursloven 7, annet ledd. Når lokal håndtering av overvannet ikke er mulig ut fra naturgitte og praktiske grunner, kan kommunen bestemme at overvannet ledes bort i egne ledninger til vassdrag. Henvisninger Norsk Vann rapport 162/2008: Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering Utvalg av referansestandarder fra Standard Norge Anvisninger i Byggforskserien fra SINTEF Byggforsk 66

Fornyelse av private vann-/ avløpsledninger

Fornyelse av private vann-/ avløpsledninger Fornyelse av private vann-/ avløpsledninger Temadag RIN SSTT, 14. April 2011 Live Johannessen Virksomhetsleder Vann og avløp i Drammen kommune Kommunens praksis Drammen Kommunen som myndighet og veileder

Detaljer

14.11.2014. Myndighetskrav, lover og regler. Kurs i kvalitetskontroll Vann / Avløp: Stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg

14.11.2014. Myndighetskrav, lover og regler. Kurs i kvalitetskontroll Vann / Avløp: Stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg Kurs i kvalitetskontroll Vann / Avløp: Stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg Garder kurs- og konferansesenter, 5. 7. november 2014 Myndighetskrav, lover og regler Odd Ivar Opheimsbakken,

Detaljer

Krav til vannforsyning Roller og ansvar Definisjoner begreper som må avklares Samspill mellom de kommunale etatene

Krav til vannforsyning Roller og ansvar Definisjoner begreper som må avklares Samspill mellom de kommunale etatene Irene Romkes Horgen Drammensregionens Brannvesen IKS Krav til vannforsyning Roller og ansvar Definisjoner begreper som må avklares Samspill mellom de kommunale etatene Hvem er ansvarlig for vannforsyningen?

Detaljer

AV ASS. PARTNER GUTTORM JAKOBSEN, ADVOKATFIRMA HAAVIND AS.

AV ASS. PARTNER GUTTORM JAKOBSEN, ADVOKATFIRMA HAAVIND AS. NY PLAN- OG BYGNINGSLOV MED NYE FORSKRIFTER. HVILKE ENDRINGER KOMMER I 2009/2010 OG HVA VIL DE KONKRET BETY FOR VA-SEKTOREN AV ASS. PARTNER GUTTORM JAKOBSEN, ADVOKATFIRMA HAAVIND AS. INNLEDNING Høringsnotat

Detaljer

R E N T V A N N T I L F O L K O G F J O R D. Brannvann i planarbeid og byggesaksbehandling

R E N T V A N N T I L F O L K O G F J O R D. Brannvann i planarbeid og byggesaksbehandling Brannvann i planarbeid og byggesaksbehandling Randi Erdal, VA-etaten 20.04.2017 Agenda Regelverk Kommune planens arealdel - KPA Reguleringsplanprosessen med VA rammeplan Den enkelte byggesak offentlige

Detaljer

Moss kommune. NOU 2015:16 Overvann i byggesakene. Ann-Janette Hansen Rådgiver - Moss kommune Tlf nr

Moss kommune. NOU 2015:16 Overvann i byggesakene. Ann-Janette Hansen Rådgiver - Moss kommune Tlf nr Moss kommune NOU 2015:16 Overvann i byggesakene Ann-Janette Hansen Rådgiver - Moss kommune Tlf nr. 477 74 400 Tiltak for å redusere skadevirkningene må planlegges Endret klima, mer totalnedbør, mer intens

Detaljer

En lekkasje på størrelse med en blyant, kan forsyne 100 boliger med drikkevann.

En lekkasje på størrelse med en blyant, kan forsyne 100 boliger med drikkevann. Side 1 av 7 BÆRUM KOMMUNE Lekkasjer på drikkevannsnettet er sløsing med fellesskapets ressurser. Drikkevannet skal fram til forbrukeren, ikke forsvinne i grunnen. En lekkasje på størrelse med en blyant,

Detaljer

Grunneiers ansvar for overvannet Hvordan er dette regulert i dag? Ann-Janette Hansen, Fredrikstad kommune Elin Riise, Norsk Vann

Grunneiers ansvar for overvannet Hvordan er dette regulert i dag? Ann-Janette Hansen, Fredrikstad kommune Elin Riise, Norsk Vann Grunneiers ansvar for overvannet Hvordan er dette regulert i dag? 1 Ann-Janette Hansen, Fredrikstad kommune Elin Riise, Norsk Vann 2 Begrepet overvann På overflaten I rør 3 I grøft Plan- og bygningsloven

Detaljer

Planprosesser gode premisser også for VA-faget

Planprosesser gode premisser også for VA-faget Planprosesser gode premisser også for VA-faget Terje Eithun Planprosesser - muligheter for påvirkninger Pbl 11-1 setter som krav at alle kommuner skal ha en arealplan som viser sammenheng mellom framtidig

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Drift og kommunalteknikk

JØLSTER KOMMUNE Drift og kommunalteknikk Jølster kommune v/bjørn Anders Steinsund ca 250 ansatte 120 mill kr i omsettning Driftsoverskot på 4,1 % (ikkje i Robek) Praktisk handtering av regelverket om brann- sløkkevatn, krav til sprinkelanlegg

Detaljer

Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune

Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune ROS-analyse for Drammen Kommuneplanen Kommunedelplaner Reguleringsplaner Temakart Veiledere Byggesaker Tilknytning til VA

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Eneeier Eneeier og rettighetshavere Sameiere (sameieloven)

Eneeier Eneeier og rettighetshavere Sameiere (sameieloven) Eneeier Eneeier og rettighetshavere Sameiere (sameieloven) 2 Til dels overlappende regler a) Offentlig myndighetsutøvelse PBL og forskrifter (gjelder både vann og avløp) Forurensningsloven (gjelder bare

Detaljer

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag?

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Fagseminar myndighetsutøvelse GVD 9. okt 2014 DEL 1 REGELVERK HVA GJELDER? Plan- og bygningsloven Forurensningsforskriften Avtalevilkårene Selvkostregelverket

Detaljer

Lørenskog kommune DATO: 07. FEBRUAR 2017 TEMA: SIKRING AV VANN OG AVLØP I BYGGESAKER I EN «PRESSKOMMUNE»

Lørenskog kommune DATO: 07. FEBRUAR 2017 TEMA: SIKRING AV VANN OG AVLØP I BYGGESAKER I EN «PRESSKOMMUNE» Lørenskog kommune DATO: 07. FEBRUAR 2017 TEMA: SIKRING AV VANN OG AVLØP I BYGGESAKER I EN «PRESSKOMMUNE» EINAR OLAV JYSTAD, SPESIALRÅDGIVER KOMMUNLTEKNIKK Film 2 Hva sier lovverket når vann og avløp er

Detaljer

Bestemmelser pbl. Plandelen 11-9. Generell bestemmelser til kommuneplanens arealdel 12-7. Bestemmelser i reguleringsplan

Bestemmelser pbl. Plandelen 11-9. Generell bestemmelser til kommuneplanens arealdel 12-7. Bestemmelser i reguleringsplan Overvann 06.06.2012 Agenda Ø Bestemmelser i pbl,tek10, VTEK og SAK10 Ø Planbestemmelser (KD 2013- arealdel) Foreløpige forslag Ø Reguleringsbestemmelser som brukes Ø Vanngruppen vurderer Ø kommentarer/vilkår

Detaljer

Forskrift 12. juni. 2012, om Tilknytningsplikt til kommunal vannforsyning, Karlsøy kommune, Troms.

Forskrift 12. juni. 2012, om Tilknytningsplikt til kommunal vannforsyning, Karlsøy kommune, Troms. Forskrift 12. juni. 2012, om Tilknytningsplikt til kommunal vannforsyning, Karlsøy kommune, Troms. Fastsatt av Karlsøy kommunestyre den 12.6.2012. med hjemmel i: Lov av 27. juni 2008 om planlegging og

Detaljer

Vann og avløp i byggetillatelse. Plan- og bygningslovkonferansen. 30. oktober 2014

Vann og avløp i byggetillatelse. Plan- og bygningslovkonferansen. 30. oktober 2014 Vann og avløp i byggetillatelse Plan- og bygningslovkonferansen 30. oktober 2014 Gjertrud Eid, Norsk Vann Norsk Vann En interesseorganisasjon for vannbransjen. Bidrar til å oppfylle visjonen om rent vann

Detaljer

Avløpsnettet i Norge og tilstandsvurdering

Avløpsnettet i Norge og tilstandsvurdering RIN / Norsk vann: Operatørkurs i rørinspeksjon av avløpsledninger Operatørkurs i spyling av avløpsledninger Avløpsnettet i Norge og tilstandsvurdering Gunnar Mosevoll Skien kommune, Bydrift leder for vannforsyning

Detaljer

Har vi hjemmel til å kreve tilbakeslagssikring hos eksisterende abonnenter? Vannkomiteens fagtreff, oktober 2013 Elin Riise, jurist i Norsk Vann

Har vi hjemmel til å kreve tilbakeslagssikring hos eksisterende abonnenter? Vannkomiteens fagtreff, oktober 2013 Elin Riise, jurist i Norsk Vann Har vi hjemmel til å kreve tilbakeslagssikring hos eksisterende abonnenter? 1 Vannkomiteens fagtreff, oktober 2013 Elin Riise, jurist i Norsk Vann 2 To mulige hjemler Lov, forskrift og veiledning! Plan-

Detaljer

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016 Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg Temte Gård 29/6-2016 Øyvind Brechan Johnsen Prosjekteringsingeniør i Anlegg og utbygging, Teknisk seksjon fra 1/9-2015 Høgskoleingeniør 10 års erfaring

Detaljer

Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland

Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland Hjemmel: Hjemmel for leveringsbetingelsene ligger i kommunens eierskap av anleggene, og det framtidige drifts-, vedlikeholds- og fornyelsesansvar

Detaljer

Prefabrikkering før og nå Kummer og rør - overlever betongkummen eller kommer plast for fullt?

Prefabrikkering før og nå Kummer og rør - overlever betongkummen eller kommer plast for fullt? Maskinentreprenørenes Forbund: Seminar 7: Kampen om grøfta VA-entreprenørene setter dagsorden Kommunalteknikk 2008 30. oktober 2008 Er mer prefabrikkering i VA-grøfter løsningen? Prefabrikkering før og

Detaljer

VA-norm for Bergen kommune Oppbygning og de mest vanlige spørsmålene

VA-norm for Bergen kommune Oppbygning og de mest vanlige spørsmålene VA-norm for Bergen kommune Oppbygning og de mest vanlige spørsmålene Martin Opdal Vann- og avløpsetaten 24. Oktober 2012 VA-norm for Bergen kommune Norsk VA-norm Oversiktlig info om kommunens krav Faglig

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV)

Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV) Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV) BRANNVANNSDEKNING vann til brannslokking Regelverket, Forebyggendeforskriften m.m. REGELVERKET Plan- og bygningsloven (PBL) Teknisk forskrift til PBL m/veiledning Forskrift

Detaljer

UTFORDRINGER SETT FRA VANNFORSYNINGEN SAMSPILL MELLOM DE KOMMUNALE ETATENE/VIRKSOMHETENE

UTFORDRINGER SETT FRA VANNFORSYNINGEN SAMSPILL MELLOM DE KOMMUNALE ETATENE/VIRKSOMHETENE SLOKKEVANN UTFORDRINGER SETT FRA VANNFORSYNINGEN SAMSPILL MELLOM DE KOMMUNALE ETATENE/VIRKSOMHETENE VANNFORSYNINGENS BIDRAG OG UTFORDRINGER VIKTIGHETEN AV OVERTRYKK MOT INNSUGINGSFAREN/TILBAKESTRØMSIKRING

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral kap. 13

Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Kapittel 13. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om

Detaljer

Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg

Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg Tromsø 25. nov 2010 Frank Bjørkum, juridisk rådgiver, Byggesak, Tromsø kommune Tiltak på eksisterende bebyggelse Søknadsplikten Bygningsmessige tiltak Bruksendring

Detaljer

Brannvannskapasitet er bestemmende for arealbruk Einar Melheim, Norsk Vann

Brannvannskapasitet er bestemmende for arealbruk Einar Melheim, Norsk Vann Brannvannskapasitet er bestemmende for arealbruk Einar Melheim, Norsk Vann 1 Trenger vi et paradigmeskifte i tenkningen rundt brannvann? 2 Brannvannprosjekt i Norsk Vann 3 Gjennomført i 2015 og 2016 Avklare

Detaljer

Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland

Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland Hjemmel: Hjemmel for leveringsbetingelsene ligger i kommunens eierskap av anleggene, og det framtidige drifts-, vedlikeholds- og fornyelsesansvar

Detaljer

BRANNVANNSKRAV. SAMMENDRAG Våler kommune henviser til VA-miljøblad nr. 82 Vatn til brannsløkking for våre krav til brannvann i Våler kommune.

BRANNVANNSKRAV. SAMMENDRAG Våler kommune henviser til VA-miljøblad nr. 82 Vatn til brannsløkking for våre krav til brannvann i Våler kommune. SAMMENDRAG Våler kommune henviser til VA-miljøblad nr. 82 Vatn til brannsløkking for våre krav til brannvann i Våler kommune. BRANNVANNSKRAV Dato, sist revidert og oppdatert: 22.02.2017 Våler kommune i

Detaljer

Når er sikkerheten god nok?

Når er sikkerheten god nok? Norsk Vann: Fagtreff Vannforsyning 22. oktober 2013 Når er sikkerheten god nok? Driftssikkerhet som kriterium ved valg av fornyelsestakt på vannledningsnettet Gunnar Mosevoll Vannforsyning og avløp, Skien

Detaljer

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I 21.mars 2013 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsplan arbeidet og Renåfjellet delfelt FB-G, H og I i Rendalen kommune, har vi utarbeidet ett VA

Detaljer

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket Dønna kommune Vedlikeholdsplan vannverket 2014-2018 1 Innhold Orientering... 3 Om planen... 3 Gjeldende forskrift godkjenning... 3 Vedlikeholdsplanens innhold... 3 Dagens vannforsyning og framtidige behov...

Detaljer

VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE

VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå 20.12.2017 VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 20.12.2017 Tiltakshaver:

Detaljer

Tilknytningsbestemmelser i Tromsø

Tilknytningsbestemmelser i Tromsø Tilknytningsbestemmelser i Tromsø Vedtatt av Tromsø kommunestyre 29. mai 1996 Gyldig fra og med 1. juni 1996 TIL DET STORE SEG KOBLE Å SYSTEMET Tromsø kommune, Vann- og avløp Innholdsfortegnelse: side

Detaljer

ALTADOMMEN KOMMUNENS OBJEKTIVE ANSVAR ETTER FORURENSNINGSLOVENS 24A FRANK LUND ALTADOMMEN 2013/03/19

ALTADOMMEN KOMMUNENS OBJEKTIVE ANSVAR ETTER FORURENSNINGSLOVENS 24A FRANK LUND ALTADOMMEN 2013/03/19 KOMMUNENS OBJEKTIVE ANSVAR ETTER FORURENSNINGSLOVENS 24A FRANK LUND FORURENSNINGSLOVEN 24a. (særlige erstatningsregler for avløpsanlegg) Anleggseieren er ansvarlig uten hensyn til skyld for skade som et

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Kontroll av Verdal kommune mht. drift av kommunalt avløpsnett

Kontroll av Verdal kommune mht. drift av kommunalt avløpsnett Kontroll av Verdal kommune mht. drift av kommunalt avløpsnett Virksomhet: Verdal kommune Tidsrom for kontrollen: Virksomhetens 7750 Verdal Virksomhetens adresse: kontaktperson: 27.09.2013 Bård Kotheim,

Detaljer

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS?

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? v/ SIMON HARALDSEN, FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Norsk vann forening Oslo

Detaljer

Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012

Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012 Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012 DIHVA: Del 2B: Avlaupstransport onsdag 19. september: Dykkerledninger for avløpsvann: Utforming

Detaljer

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4.

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4. Hjemmel: Fastsatt av Larvik med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Vann til brannslokking og sprinkleranlegg. Kjetil Furuberg, Norsk Vann

Vann til brannslokking og sprinkleranlegg. Kjetil Furuberg, Norsk Vann Vann til brannslokking og sprinkleranlegg Kjetil Furuberg, Norsk Vann 1 Dagens tekst 2 1. Brannvannprosjektet i Norsk Vann 2. Hva sier lover og forskrifter om ansvar? 3. Kartlegging av brannvannskapasitet

Detaljer

Innspill TEK17. 30.04.2015 Ingve Ulimoen

Innspill TEK17. 30.04.2015 Ingve Ulimoen Innspill TEK17 30.04.2015 Ingve Ulimoen 1 Generelt Viktig at hele TEK endres, ikke kun enkeltparagrafer Viktig å beholde funksjonskrav i forskriften Funksjonskravene må passe for alle bygningstyper Redusere

Detaljer

Retningslinjer for vann og avløpsanlegg for boliger i uregulerte områder og fritidsboliger i Sandnes kommune

Retningslinjer for vann og avløpsanlegg for boliger i uregulerte områder og fritidsboliger i Sandnes kommune Retningslinjer for vann og avløpsanlegg for boliger i uregulerte områder og fritidsboliger i Sandnes kommune Vedtatt av Sandnes bystyre 16.11.2010. Hjemmelsgrunnlag for retningslinjene er: Plan- og bygningsloven,

Detaljer

NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak

NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak 3. november 2014 Seksjon D Delesaker - plan- og bygningsloven - jordloven - mindre reguleringsendringer Sissel Haug (Rådgiver / Fagansvarlig delesak) Asker kommune

Detaljer

Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering

Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering Gjelder fra 01.01.15, revidert 06.01.16 Innledning Kommunen har en hovedplan for vann og en hovedplan for avløp som er godkjent av formannskapet.

Detaljer

Søknads- og meldeplikt ved tiltak på private sanitæranlegg. Dialogmøte GVD 2012 Leif Arne Torbjørnsen, Lier kommune

Søknads- og meldeplikt ved tiltak på private sanitæranlegg. Dialogmøte GVD 2012 Leif Arne Torbjørnsen, Lier kommune Søknads- og meldeplikt ved tiltak på private sanitæranlegg Dialogmøte GVD 2012 Leif Arne Torbjørnsen, Lier kommune Avtalevilkår for tilknytning til Lier kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg, og for

Detaljer

Juridiske virkemidler. Juridisk rådgiver Elin Riise

Juridiske virkemidler. Juridisk rådgiver Elin Riise Juridiske virkemidler Juridisk rådgiver Elin Riise Fra klimatilpasning til håndtering av overvann x x Kommunens ansvar for å håndtere overvann Meld. St. 33 (2012-2013) Det er kommunen som har ansvar for

Detaljer

Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006. Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR. Avløpsnett

Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006. Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR. Avløpsnett Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006 Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR Avløpsnett Av Jørund Ofte, Steinar Skoglund, Ragnar Storhaug og Terje Wikstrøm 05.04.06 1 Foredrag avløpsnett - Innhold

Detaljer

Slokkevann for brannvesenet og for sprinkling.

Slokkevann for brannvesenet og for sprinkling. Slokkevann for brannvesenet og for sprinkling. Bildet viser testing av Drammens nye vannverk, som ble bygget ut som følge av bybrannen i 1866 Brosjyre med retningslinjer Utarbeidet av en arbeidsgruppe

Detaljer

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann...

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann... Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 604361-01 VA Skrimsletta 25.11.2015 Revisjon A Frank Jacobsen Knut Robert Robertsen VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA INNHOLD Innledning...

Detaljer

VA-dagane på Vestlandet 2014

VA-dagane på Vestlandet 2014 Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagane på Vestlandet 2014 Haugesund 10-11. september 2014 11. september 2014 Selvrensing og rensing av trykkledninger (dykker- og pumpeledninger) Gunnar

Detaljer

Avløp og lokal overvanns- disponering Avløpssystemet Utfordring 1:

Avløp og lokal overvanns- disponering Avløpssystemet Utfordring 1: Avløp og lokal overvannsdisponering Vær Smart Lillehammer, 26 januar 2017 dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Avløpssystemet SEPARATSYSTEM BESTÅENDE AV EGEN LEDNING FOR OVERVANN ( ) OG SPILLVANN

Detaljer

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune INNHOLD 1. FORMÅL... 2. DEFINISJONER... 3. VIRKEOMRÅDE FOR LOKAL FORSKRIFT... 4. KRAV TIL AVLØPSANLEGG... 5. KRAV TIL RENSEEFFEKT/UTSLIPPSKRAV...

Detaljer

Vann til brannslokking og sprinkleranlegg. Einar Melheim, Norsk Vann

Vann til brannslokking og sprinkleranlegg. Einar Melheim, Norsk Vann Vann til brannslokking og sprinkleranlegg Einar Melheim, Norsk Vann 1 Dagens tekst 2 1. Brannvannprosjektet i Norsk Vann 2. Hva sier lover og forskrifter om ansvar? 3. Karlegging av brannvannskapasitet

Detaljer

Vann, avløp og nye rettsregler 2009. Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker

Vann, avløp og nye rettsregler 2009. Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker l/s x ha 180 160 140 120 Skien kommune, Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker Finn Jenssen Overing. drift avløp 100 80 60 40 20 Nedbørsintensitet Skien, Elstrøm RA, 14/8-2008 0 18:00 19:00

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Fastsatt av bystyret i Bergen den. med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensning og om avfall

Detaljer

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder ( Etter ny plan- og bygningslov) I Malvik går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk forklaring

Detaljer

Overvann i vann- og avløpssektoren. Som eier av anleggene og som myndighet

Overvann i vann- og avløpssektoren. Som eier av anleggene og som myndighet Overvann i vann- og avløpssektoren 1 Som eier av anleggene og som myndighet Vann- og avløpssektoren Eier Avtalevilkårene regulerer forholdet mellom eier og abonnent Gir eieren rettigheter og noen få plikter

Detaljer

Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012

Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012 Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012 KLIFs forslag til ny mal for tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg: Søkelys på krav

Detaljer

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat Hvordan søke om utslippstillatelse Sist oppdatert: 15.03.2007 - Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat - Firma står for prosjektering,

Detaljer

BOLIGOMRÅDE SKELLBUKTA FELT B14 RAMMEPLAN FOR VA

BOLIGOMRÅDE SKELLBUKTA FELT B14 RAMMEPLAN FOR VA NOTAT Dato 2017-08-03 Oppdrag Kunde Notat nr. 1 Til Reguleringsplan boligområde Skjellbukta Herleif Løkås Bodø kommune Rammeplan VA vedlegg til forslag om regulering Rambøll Mellomila 79 P.b. 9420 Sluppen

Detaljer

TEK kap. 2 og 4 Dokumentasjon

TEK kap. 2 og 4 Dokumentasjon TEK kap. 2 og 4 Dokumentasjon 1 Kap. 2 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav Dokumentasjonen fra ansvarlig prosjekterende skal Bekrefte at tiltaket oppfyller krav i og forskrift om tekniske krav til byggverk

Detaljer

VEILEDER til overtakelse av VA-anlegg til kommunal eie, drift og vedlikehold i Bergen kommune

VEILEDER til overtakelse av VA-anlegg til kommunal eie, drift og vedlikehold i Bergen kommune VEILEDER til overtakelse av VA-anlegg til kommunal eie, drift og vedlikehold i Bergen kommune Revidert juli 2013 Forord Denne veilederen er laget som et bindeledd mot VA-norm for å hjelpe utbygger i sin

Detaljer

Vann til brannslokking og sprinkleranlegg. Einar Melheim, konsulent Norsk Vann

Vann til brannslokking og sprinkleranlegg. Einar Melheim, konsulent Norsk Vann Vann til brannslokking og sprinkleranlegg Einar Melheim, konsulent Norsk Vann 1 Dagens tekst 2 1. Hva er Norsk Vann? 2. Brannvannprosjektet 3. Hva sier lover og forskrifter om ansvar? 4. Karlegging av

Detaljer

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020 Kommunedelplan vann Planperiode 2013-2020 1 Kommunedelplan vannforsyning gir en samlet oversikt over eksisterende og fremtidig vannforsyning i Alstahaug kommune. Basert på kommunens målsetting for vannforsyningen,

Detaljer

Servitutter i forbindelse med oppmålingsforretning

Servitutter i forbindelse med oppmålingsforretning Servitutter i forbindelse med oppmålingsforretning Gisle Kvernland Oppmålingsingeniør Åfjord kommune I kartforretning etter Delingsloven var det i hovedsak grenser som ble omhandlet. ML 33: Oppmålingsforretning

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT FOR TROMSØ KOMMUNE OM TILKNYTNING TIL VANN OG/ELLER AVLØP SAMT VANNMÅLERE

LOKAL FORSKRIFT FOR TROMSØ KOMMUNE OM TILKNYTNING TIL VANN OG/ELLER AVLØP SAMT VANNMÅLERE LOKAL FORSKRIFT FOR TROMSØ KOMMUNE OM TILKNYTNING TIL VANN OG/ELLER AVLØP SAMT VANNMÅLERE Vedtatt av Tromsø kommunestyre. Gyldig fra og med 1 Innhold Hjemmel:...3 1 Formål...3 2 Virkeområde...3 3 Definisjoner...3

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Klaus Hanssens Veg 16 Kronstad, Villa Fredheim GNR. BNR. 162/75 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64250000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Tiltakshaver: Sentraltind AS Utarbeidet av:

Detaljer

VA miljøblad vatn til brannsløkking. Magne Kløve Siviling VAR, Asplan Viak - Tønsberg

VA miljøblad vatn til brannsløkking. Magne Kløve Siviling VAR, Asplan Viak - Tønsberg VA miljøblad vatn til brannsløkking Magne Kløve Siviling VAR, Asplan Viak - Tønsberg Oversikt over krav til brannvann tall fra hpv Molde (noen år tilbake) NBF's håndbok 10 10 20 25-? Hs,kum NTNU 21/85

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅRSTAD BYDEL. NATTLANDSFJELLET, GNR. 11 BNR. 366 M. FL. REG. PLANID 61960000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1913-notat VA-rammeplan Bergen, 29.04 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Vedtekter. for kommunale vann- og avløpsanlegg

LOPPA KOMMUNE. Vedtekter. for kommunale vann- og avløpsanlegg LOPPA KOMMUNE Vedtekter for kommunale vann- og avløpsanlegg Vedtatt i Loppa kommunestyre 12. desember 1994 A. Reglement for tilknytning Kap. I Alminnelige bestemmelser 1 Vann- og avløpsanleggene eies av

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN RØVLESVINGEN. GNR. 173, BNR. 25,, 27 og 28. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 4414-notat VA-rammeplan Bergen, 16.06 2014 1. INNLEDNING VA-rammeplan er utarbeidet i

Detaljer

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport VA - Rammeplan Tertnesflaten. Rapport 2015-09-25 Side: 2 av 8 Tittel: Rammeplan for vann, avløp og overvann Tertneflaten. RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Arkitektgruppen CUBUS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Bærum kommune Vann og avløp januar 2017 Det kommunale avløpsnettet er ikke dimensjonert for å ta hånd om store mengder overvann

Detaljer

LEVERINGSVILKÅR Drikkevann FOR TROMSØ KOMMUNE

LEVERINGSVILKÅR Drikkevann FOR TROMSØ KOMMUNE Vann og avløp. LEVERINGSVILKÅR Drikkevann FOR TROMSØ KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 24.september 2003 med ikrafttredelse fra 01.01.04 TROMSØ KOMMUNES MÅLSETTING Alle mottakere av drikkevann i Tromsø kommune

Detaljer

Sprinklerregelverket i teori og praksis

Sprinklerregelverket i teori og praksis Sprinklerregelverket i teori og praksis v/ Einar Melheim Opplysningskontoret for sprinkleranlegg (OFS) Detaljblad levering av vann til sprinkleranlegg rammebetingelser ved planlegging, installasjon og

Detaljer

Standard abonnementsvilkår

Standard abonnementsvilkår Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Kommuneforlaget 2008 Tidligere Normalreglement for sanitæranlegg 06.04.2011 Terje Wikstrøm Driftsassistansen i Hedmark 1 Standard abonnementsvilkår for vann

Detaljer

Tilknytning /separering av private stikkledninger til offentlig ledningsnett

Tilknytning /separering av private stikkledninger til offentlig ledningsnett Tilknytning /separering av private stikkledninger til offentlig ledningsnett Skal du koble deg til offentlig ledningsnett, bør du vurdere å koble deg til vann og avløp samtidig dersom ledningsnettet ligger

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 16.03.2012 nr.12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift om begrensning av forurensning 01.06.2004

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato:14.04.14 Side 1 av 7 1 Hensikt/sammendrag Bistå eiere av private ledningsanlegg med å gjennomføre utbyggingen på en kostnadseffektiv måte i henhold til det som er

Detaljer

Kapittel VI. Refusjon av utgifter til veg, vann og avløpsanlegg. 1

Kapittel VI. Refusjon av utgifter til veg, vann og avløpsanlegg. 1 Kapittel VI. Refusjon av utgifter til veg, vann og avløpsanlegg. 1 1 Overskriften endret ved lover 31. mai 1974 nr. 17, 13. mars 1981 nr. 6. - Jfr. 71. 46. Refusjonsplikt for veg, vann- og avløpsanlegg

Detaljer

Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett. Tore Fossum, Norconsult Lillehammer

Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett. Tore Fossum, Norconsult Lillehammer Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett Tore Fossum, Norconsult Lillehammer Innhold Generelt om nettmodeller Eksempler på bruk av modeller Undertrykk og trykkstøt i vannledningsnett 2

Detaljer

TILBAKESTRØMSSIKRING

TILBAKESTRØMSSIKRING TILBAKESTRØMSSIKRING Endagskurs, Norsk Vann 2016-11-10 Fredrik Ording Dagskurs tilbakestrømssikring, Norsk Vann. Fredrik Ording Uønsket sammenkobling +3 bar 28.11.2016 Fredrik Ording 21. april 2009

Detaljer

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp Av Einar Melheim, Norsk Vann 1 Hva er konsekvensene av klimaendringene for VA-sektoren? Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Distribusjon av vann Høydebassenger/

Detaljer

Vann til brannslokking

Vann til brannslokking Vann til brannslokking Regelverk Konsekvenser av brannvannsuttak Anbefalinger Eksempler Magne Kløve Siviling VAR, Asplan Viak - Tønsberg Aktører, roller, interesser og regelverk VANNVERK Vannkvalitet Leveringssikkerhet

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Bergen, 21.05 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

Kommunalt ansvar for slokkevann og sprinklervann

Kommunalt ansvar for slokkevann og sprinklervann VA-dagene i Midt-Norge 28. oktober 2015 Kommunalt ansvar for slokkevann og sprinklervann 1 Einar Melheim Norsk Vann Dagens tekst 2 Kommunens ansvar og oppgaver Utfordringer ved brannvannforsyning fra kommunalt

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

Forskrift om påslippp av olje- og fettholdig avløpsvann og/eller industrielt avløpsvann til kommunalt avløpsanlegg

Forskrift om påslippp av olje- og fettholdig avløpsvann og/eller industrielt avløpsvann til kommunalt avløpsanlegg Namsos s kommune Namsos bydrift Saksmappe:2014/952-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Forskrift om påslippp av olje- og fettholdig avløpsvann og/eller industrielt avløpsvann til kommunalt

Detaljer

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA.

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, LIAMYRENE. GNR. 207 BNR. 183 M. FL. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 5813-notat VA-rammeplan Bergen, 17.01 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet som vedlegg til reguleringsplan

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter til byggesaksdelen i plan- og bygningsloven

Høringsuttalelse til forskrifter til byggesaksdelen i plan- og bygningsloven Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112, Dep. 0032 OSLO Vår ref.: 509.104/SLH/TH/2009/129 Hamar, 01.10.2009 Høringsuttalelse til forskrifter til byggesaksdelen i plan- og bygningsloven Vi viser

Detaljer

Retningslinje for slukkevann og sprinkling i Drammensregionen. Per Ole Brubak Viva IKS

Retningslinje for slukkevann og sprinkling i Drammensregionen. Per Ole Brubak Viva IKS Retningslinje for slukkevann og sprinkling i Drammensregionen Per Ole Brubak Viva IKS 1 Brosjyre med retningslinjer Av 31.5.2011 Utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Godt Vann Drammensregionen (dvs. kommunene

Detaljer

(16) Slokkevannforsyning og sprinkling slik gjør vi det i Drammensregionen!

(16) Slokkevannforsyning og sprinkling slik gjør vi det i Drammensregionen! (16) Slokkevannforsyning og sprinkling slik gjør vi det i Drammensregionen! - Retningslinjer og veiledning - Service til sprinklereiere og utbyggere - Vurderinger av forsyningskapasitet og leveringssikkerhet

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Vedtatt av Halden kommunestyre 15. november 2012 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune,

Detaljer

Hygienisk sikkerhet ved arbeid på ledningsnettet. Risiko for akutt forurensing på vannledningsnettet. Når, hvor og hvorfor?

Hygienisk sikkerhet ved arbeid på ledningsnettet. Risiko for akutt forurensing på vannledningsnettet. Når, hvor og hvorfor? Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Hygienisk sikkerhet ved arbeid på ledningsnettet. Risiko for akutt forurensing på vannledningsnettet. Når, hvor og hvorfor? Kjartan Reksten Lover, forskrifter og myndighetsforhold

Detaljer