Noregs offisielle statistikk, rekkje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Noregs offisielle statistikk, rekkje"

Transkript

1

2 Noregs offisielle statistikk, rekkje Norway's Official Statistics, Series A Rekkje A Stens-, offsettrykk 965 Nr. 3 Undervisningsstatistikk II FolkehOgskolar Educational Statistics II Folk High Schools 4 LOnnsstatistikk for arbeisiere offentlig anleggsvirkiomhet 3, kvartal 964 Wage Statistics for Workers in Public Construction Activity 5 Jaktstatistikk 964 Huntiiig, Statistics 6 Stortingsvalget 96 II Oversikt Storting Elections II General Survey 7 Barnevernsstatistikk 963 Child.Welfare Statistics 8 Undervisningsstatistikk 984=65 IV Fag- og yrkesskoler Educational Statistics IV Vocational Schools 9 Undervisningsstatistikk III HOgre allmennskoler Educational Statistics III Secondary Schools 30 Finansinstitusjoner Regnskapstall 964 Financial Institutions Summary of Accounts ,Veitrafikkulykker 964 Road Traffic Accidents 3 DØdelighetsforholdene i fylkene i irene omkring 960 Mortality Rates in Counties 33 Undervisningsstatistikk I Folke- og framhaldsskoler Educational Statistics I Primary and Continuation Schools 34 Stortingsvalget 965 I llovedtabeller Storting Elections I Main Tables 35 Rutebilstatistikk 964 Scheduled Road Transport 36 Husmorvikarvirksomhet, og hjemmesykepleie 963 Housewife Substitute Services and Home Nursing 37 Kriminalstatistikk 964 I Forbrytelser etterforsket av politiet Criminal Statistics Crimes Investigated by the Police 38 Adopsjonsstatistikk 964 Adoption Statistics 39 Sivilrettsstatistikk 964 Civil Judicial Statistics Rekkje A Stensil-, ofheitrykk 966 Nr.40 Frukttreteljing 965 Bruk med over 50 frukttre Census of Fruit Trees. Holdings with more than 50 Fruit Trees 4 Kriminalstatistikk 964 II Domfelte, botlagte og pátalefritatte Criminal Statistics II Persons Convicted, Fined or Suspended of Prosecution 4 Kriminalstatistikk 964 III Innsatte og loslatte ved. fengselsanstalter Criminal Statistics III Movement of Population in Penal Institutions 43 Stats- og trygdeforvaltningens finanser Central Government and Social Security Funds Finances 44 LOnnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr.. mai 965 Salaries of Local Government Employees 45 Undervisningsstatistikk V Universiteter og hogskoler Educational Statistics V Universities 46 LOnnsstatistikk for funksjoneerer i bankvirksomhet pr.. september 965 Salaries of Bank Employees 47 LOnnsstatistikk for funksjoneerer i forsikringsvirksorahet pr.. sepiember 965 Wage Statistics for Salaried Employees in Insurance Activity 48 Daginstitusjoner for barn 963 Nursery Schools and Day Nurseries 49 46nnsstatistikk for sjofolk pa skip I innenriks rutefart. November 965 Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade 50 DØdsArsaker 964 Hovedtabeller Causes of Death. Main Tables 5 Barnevernsstatisti t4 964 Child Welfare Statistics 5 Husmorvikarvirksomhet og hjemmesykepleie 964 Housewife Substitute Services and Home Nursing Framh. 3. omslagsside.

3 Utkomen for Skoleveasenets tilstand 888 NOS III, 889 III 75, 890 III 95, 89 III, 89 III 4, 893 III 6, 894 III 7, 895 III 39, 896 III 334, 897 III 337, 898 IV 0, 899 IV 48, 900 IV 84, 90 IV 96, 90 IV 4, 903 V 5, 904 V 7, 905 V 73, 906 V 8, 907 V 5, 908 V 30, 909 V 63, 90 V 8, 9 VI 35, 9 VI 67, 93 VI 8, 94 VI 44, 95 VII, 96 VII 6, 97 VII 60, 98 VII 00, 99 VII 6, 90 VII 36, 9 VII 50, 9 VII 7, 93 VII 87, 94-5 VIII 8, 95-6 VIII 66, 96-7 VIII 90, 97-8 VIII 8, 98-9 VIII 63, 99-3 IX 45, IX 80, IX 06, IX 56. Skolestatistikk NOS IX 85, IX 99, X 4, X 39, X 64, 94-4 X 8, X 96, X 4, X 58, X 89, XI 30, XI 95, XI, XI 64, XI 70, 95-5 XI 64. Undervisningsstatistikk NOS XI, XI 64, XI 96, XI 35, XI 343, 96-6 A 5, II A 78, II A 98, II A 3.

4 Innhald Side Oversyn Omfang og opplegg, Sr C' 0 4, it, 5 Skolar og undervisningstid 0 ao a 5 lararar it 0* C e**,,,a,,r_,:ooa, 6 Sokjarar og opptekne elevar a aao tte o * 7 Elevar etter kurs, kjonn og ae_er 4 A 7 Elevar etter heimstad 4, Elevar etter yrket til forsyrgjar.. 0 Elevar etter tidlegare og planiagt vidare skolegang Tabe a r I. Folkehogskolar etter art av hovu-lkurs, kven som driv skolen og skolefylke,. 0...,. - 5 II. Lararar etter utdanirg, kjonn og skolefylke. 6 III. Sokjarar i alt og sokjarar som fekk tilbod om plass etter kjonn og S kolefylke o*o * o ***** 7 Elevar etter alder, kjonn og skolefylke V. Elevar etter alder, hurs og skolefylke... 9 VI. Elevar etter kj(jnn, trxtad og skolefyike. 0 Elevar etter heimstadfyne og ckolefylke.. VIII. Elevar etter art av.- i=tado=rie, kjonn og skolefylke IX. Elevar etter yrket til tor..3yrgjal- kjonn og skolefylke. 3 X. Elevar etter art av heimstajk=,lunz! og yrket til forsyrgjar XI. Elevar etter tidlega og... 6 XII. Elevar etter tidegcn, kjonn og heimstadfylke 7 XIII. Elevar etter tidlegare fa7skole, kj,c!nn og heimstadfylke 8 XIV. Elevar etter planar om skolegang, kjonn og tidlegare skolegang to v04..i,,eosso.*****,eat,los.evostmdrose o4. 9 XV. Elevar med planar on vidare skolegang ved fag- og yrkesskolar hausten 966 etter skoleslag, kjonn og tidlegare skolegang 30 XVI. Elevar etter planar om vidare skolegang og yrket til forsyrgjar 3 XVII. Elevar med planar om vidare skolegang ved fag- og yrkesskolar hausten 966 etter skoleslag og yrket til forsyrgjar 3

5 OVERSYN Omfang og opplegg Statistikken har med alle skolar som gar inn under lova om folkehogskolar fr& 8. juli 949, det vii seia fylkesskolar, folkehogskolar og private ungdomsskolar som er godkjende til g fa rikstilskott. Pa same vis som i lova, er folkehogskolar her nytta som ei fellesnemning pg desse tre skoleslaga. Dei har alle til forem5. gje vaksen ungdom vidare almenndaning. Ti? statistikken er det henta inn oppg&ver pa to skjema ei samleoppgave for den einskilde skole (Vedlegg ) og ei individualoppggve for kvar elev (Vedlegg ). Pa' skoleskjemaet er det bede om oppgaver over talet p& sokjarar til hovudkursa, talet pa sokjarar som fekk tilbod om plass pa skolen og talet p& laararar pr.. oktober 965. Dessutan er det pa skjemaet stilt sporsmal om undervisningstida, stipend og talet pa kursdagar I forre skole&ret for andre kurs enn arskursa. Diverre var det ikkje mogleg for skolane a gje fullgode svar pa dei to siste sporsmgla. Byraet har difor ikkje utarbeidd nokon statistikk over stipend og over kursdagar utanom rskursa. Individualoppgave er fylt ut av alle som var elevar pg folkehogskolane pr.. oktober 965. Ein har bede kvar elev gje opplysningar om fodselsdato, heimstadkommune, bustad I skolearet og hovudyrke eller leveveg til forsyrgjaren. Elevane har og gjeve oppgaver over kva for skolar eller kurs dei har fullfort tidlegare og kva for planar dei har om vidare skolegang etter avslutta folkehogskole. Skolar og undervisningstid Det var i alt 74 folkehogskolar som var i drift i skolearet Air desse vart 5 drivne av fylkeskommunane, 30 av ymse kristelege organisasjonar og 9 av faglege og humanit,tre organisasjonar, hogskolelag, ungdornslag og andre. Ved alle skolar som var i gang hausten 965, vart det teke opp elevar til ordinmre arskurs, det vii seia kurs med ei undervisningstid p4 minst 4 veker. Fern av skolane hadde berre forstegtrskurs. Dei andre 69 skolane hadde b&de forste- og andrearskurs. Undervisningstida I folkehogskolane har auka mykje dei seinaste ara. PA firskursa var det saleis mest vanleg med 33 skoleveker. Heile 7 skolar hadde kurs med denne lengda. For fern ar sia lag veketalet i gjennomsnitt pa 5, og ingen skolar hadde den gongen sä lange kurs som 33 veker.

6 Lararar Den. oktober 965 var det i alt tilsett fast eller mellombels 736 lararar ved folkehogskolane. Dette er fire prosent meir enn eitt ar for. Tabell. Lararar ved folkehogskolane Skole&r Lararar Lararar alt I alt Menn Kvinner Timelararar alt Menn Kvinner prosent av lararane var tilsette i hell post, medan 9 prosent hadde timelararpost. Om lag 60 prosent av lararane var menn. Av lararar I hell post hadde 45 prosent lararprove, 34 prosent var faglararar med godkjend lararutdaning, og 5 prosent var lektorar eller adjunktar. 6 prosent av lararane hadde ikkje godkjend pedagogisk utdaning. Tabell. Lararar i heil post etter utdaning Utdaning 0... Lararar alt Menn Kvinner Prosent alt Menn Kvinner Lektorar og adjunktar Lararar med godkjend utdaning (lerarprove) Faglararar med godkjend utdaning Lararar eller faglararar utan godkjend utdaning Ialt Det er etter maten stor skilnad I utdaninga til mannlege og kvinnelege lmrarar. Sgleis hadde 60 prosent av dei mannlege lararane i hell post lararprove, medan berre 7 prosent av kvinnene hadde denne utdaninga. Del fleste (70 prosent) av dei kvinnelege lararane var faglararar med godkjend utdaning. 0 prosent av dei kvinnelege lararane i hell post hausten 965 hadde ikkje godkjend lmrarutdaning, medan det tllsvarande talet for mannlege lararar var 4 prosent. Av timelmrarane underviste 73 prosent berre I folkehogskolen. prosent hadde timelmrarpost i folkehogskolen og hell post i annan skole, og 6 prosent hadde timelararpost bade I folkehogskolen og i annan skole.

7 7 Sokjarar og opptekne elevar Hausten 965 kom det inn til folkehogskolane til saman 3 48 soknader om elevplass. Det var vel 3 prosent fleire soknader enn aret for. To tredjepartar sokte pa forstearskurs og ein tredjepart pa andrearskurs. Om lag tre fjerdepartar av sokjarane var kvinner. Tabell 3. Sokjarar og tilbod om opptak Kurs Sokjarar Sokjarar som fekk tilbod om plass som fekk i prosent av sokjarar i alt Sokjarar tilbod alt Menn Kvinner om plass Forstearskurs An.drearskurs I alt Vel 6 prosent av sokjarane fekk tilbod om elevplass. Det var lettare S. fa plass p& andrearskursa enn pa forstearskursa. For begge kursslaga vart mannlege sokjarar tilbode elevplass etter maten oftare enn del kvinnelege. Opptaksprosenten var og ulik i dei einskilde fylka. Lagast var den ved skolane i Nord-Trondelag, der berre 4 prosent av sokjarane fekk tilbod om plass. I Finnmark fekk i alt 83 prosent tilbod om opptak. I alt 83 sokjarar eller om lag 8 prosent trekte seg etter & ha f&tt tilbod om plass. Elevar etter kurs, kjonn og alder Til saman hadde folkehogskolane elevar pr.. oktober 965. Det var 6 eller snautt 3 prosent frrre elevar enn eit ar tidlegare. To tredjepartar av elevane var kvinner. Dei fleste elevane (6 prosent) gjekk p& forstearskurs. I fordelinga av elevane bar det dei siste dra skjedd ei gradvis endring til etter maten fleire kvinnelege elevar og fleire elevar pa andregrskurs. Tabell 4. Elevar etter kurs og kjonn Skolear Alle arskurs I alt Menn Kvinner Forstedrskurs alt Menn Kvinner Andrearskurs alt Menn Kvinner

8 8 I skole&ret 96-6 var saleis 63 prosent av alle elevane kvinner. I skolearet hadde dette talet auka til 67 prosent. Talet p& elevar p4 andrearskurs auka samstundes fr& prosent av alle elevar i 96-6 til 38 prosent i Tabell 5. Elevar etter alder Alder pr. 3. desember Elevar Prosent ar ,3 0, 0, 0, 6 " ,3 0,3 4,7 0,6 7 " ,4 48,8 48,7 48,3 8 " , 9,3 4,3 6,6 9 " ,8 6,7 6,7 7,9 0.. " ,4,0,4,6 k., og over ,7,8 3, 3, Ikkje oppgjeve I alt , 0 00,0 00,0 00,0 Fire femtepartar av folkehogskoleelevane var fodde i Ara , det vii seia at dei ved utgangen av 965 var 6-8 ar gamle. Mest halvparten av elevane var 7-dringar. Samanlikna med tidlegare dr har det for 6-dringar yore ein sterk nedgang i elevtalet. I staden har talet pd eldre elevar auka. Dette heng i nokon mon saman med utbygginga av andre&rskursa ved folkehogskolane. Av 000 ungdomar I alderen 6 ar, var 0 elevar ved folkehogskolane i Talet pa elevar i alderen 7 ar svara til 46 promille og i alderen 8 ar til 5 promille av arskulla. Utrekningar for tidlegare gr syner at det og etter maten har vorte frrre 6-aringar og fleire 8-&ringar som elevar ved folkehogskolane. Elevar etter heimstad Meir enn tredjeparten av elevane ved folkehogskolane hoyrde heime Vestlandsfylka. Vel 30 prosent hadde heimstaden sin pa Austlandet, medan 5 prosent av elevane kom frg Nord-Noreg, 3 prosent frd Trondelag og 5 prosent fra Sorlandet. Om lag prosent av elevane var utlendingar. I hove til folketalet i heimstadfylka var det mest elevar fra Trondelag og minst fr& Austlandet. Av dei einskilde heimstadfylka var det etter maten huge elevtal i Sogn og Fjordane og Nord - Trondelag. I desse fylka var meir enn 3 promille av innbyggjarane elevar ved folkehogskolar i skoledret Oslo og Bergen hadde lagare elevtal enn noko anna fylke. Desse byfylka har Ikkje eigne folkehogskolar.

9 9 Tabell 6. Elevar etter heimstad Heimstad Austlandet Ostfold Akershus Oslo Hedmark. Oppland Buskerud Vestfold Telemark Sorlandet Aust-Agder Vest-Agder O Vestlandet Rogaland Hordaland.. Bergen.. Sogn og Fjordane More og Romsdal Trondelag... Sor-Trondelag 0 Nord-Trondelag Nord-Noreg... Nordland... Troms... Finnmark Elevar i alt Prosent Pr.000 innb gjarar ) ,3 30, 0, ,6 3,3 0,97 9 3, 3,9 0,7 57, 4,3 0,4 39 4,8 4,0,46 8 6,0 4,7, , 3,5, ,4 3,,06 0 3,0 3,4,09 3 5,5 5,4,60 0,4,9,7 3, 3,5, , 34,7, ,6 7,9, , 0,5,4 99,3,7 0, , 5,7 3, ,9 8,9, ,8 3,0,7 48 7, 7,0, ,6 6,0 3, , 5,4, ,7 6,8, ,7 5,, ,7 3,4,77 Ut lan de t 65 76,,3 5 alt ,0 00,0,50 ) Pr.. januar 96. ) Pr.. januar ,99 0,93 0,86 0,53,35,68,09,4,3,67,4,85,4,88,65 0,84 3,35,46,3,9 3,06,03,66,33,7,60 Samanlikna med skoledret har Vestlandet og Nord-Noreg auka sin prosentdel av elevtalet ved folkehogskolane, medan det har vorte relativt fmrre elevar fra Trondelag. Endringane er likevel sma. Austlandet og Sorlandet hadde om lag same luten av elevane i 965 som tre ar tidlegare. Talet pa elevar fra Oslo vart samstundes meir enn fordobla. Det var elles storst auke talet p& elevar fr& Akershus, Rogaland og Hordaland. Fra Ostfold, Hedmark, Oppland, Buskerud og Aust-Agder var det frrre elevar i 965 enn i 96. Det er i fyrste rekkje landsungdom som sokjer tit folkehogskolane. Nmr tre femtepartar av elevane i kom fra grisgrendte heradskommunar, medan 5 prosent kom frä bykommunar og 5 prosent fra tettbygde heradskommunar. Del kvinnelege elevane kom i storre mon enn del manniege fra tettbygde strok. Tala tyder elles pg at elevar ved folkehogskolane no meir enn for kjem frg byar og tettbygde heradskommunar. Men omfattande endringar i kommunegrensene i dei

10 0 Tabell 7. Elevar etter kjonn og art av heimstadkommune Elevar Heimstad alt Menn Kvinner I alt Pr. 000 Prosent innbyg- Menn Kvinnergjarar l ) 46 Bykommunar ,,4 7,0 79 Tettbygde heradskommunar ,5 4, 4,7 0,98,4 Forstadskommunar 357 Industrikommunar 3 Andre kommunar 74 Grisgrendte heradskommunar 3 53 Jordbruks-, skogbruks - og fiskerikommunar.. 0 Andre kommunar... 4 Utlandet ,0 4,9 6, ,9 4,0 3, ,6 5, 4, , 63, 57, ,5 0,5 7, ,6 4,7 39,5 6 50,3,3,3 0,96,9,9,35,98,4 I alt ,0 00,0 0(,0,60 ) Pr.. januar 965 siste dra gjer det ikkje mogleg tilsvarande oppggver for 96. a samanlikna beinveges oppgavene for 965 med Elevar etter yrket til forsyrgjar Mest tredjeparten av hovudforsyrgjarane til elevane var jordbrukarar, skogbrukarar eller fiskarar. Dei fleste av desse (90 prosent) var sjolvstendige nearingsdrivande. Om lag 3 prosent av forsyrgjarane var industriarbeidarar, Tabell 8. Elevar etter hovudyrke tit forsyrgjarane Yrke Alle menn Elevar Prosent 5 'dr og over Prosentl) Teknisk, vitskapleg, humanistisk 349 og kunstnerisk arbeid ,5 7,8 5,8 Administrasjons-, kontor- og 67 handelsarbeid ,4 4,5,5 Arbeid i jordbruk, skogbruk og fiske ,3 3,, Gruve-, industri-, bygg- og anleggsarbeid m. v ,3 3, 34,9 Arbeid med transport, samferdsel, 479 post og telesamband ,8 8,6, Tenesteytande arbeid... Pensjonistar, rentenistar, ,5 3,6 3,9 trygda m.v.... Ikkje oppgjeve ,4 4,8,4 5 _35, 85,5. 0, Ialt ,0 00,0 00,0 I) Etter Folketeljinga 960. Personar over 5 ar som vert forsyrgja er ikkje medrekna.

11 gruve-, byggje- og anleggsverksemd, eller laste-, losse- og lagerarbeidarar, 5 prosent hadde administrasjons-, kontor-eller handelsarbeid, 9 prosent arbeidde med transport, samferdsel, post og telesamband og orn lag 8 prosent hadde teknisk, vitskapleg, humanistisk eller kunstnerisk arbeid. Ei samanlikning med oppgdver over yrkesfordelinga i Noreg, syner at ungdom frod jordbrukar-, skogbrukar- og fiskarheimar er sterkare representert pa folkehogskolane enn ungdom fra) andre yrkesgrupper. I hadde saleis 3 prosent av forsyrgjarane jordbruk, skogbruk eller fiske som yrke. Etter folketeljinga i 960 hoyrde prosent av alle mannlege yrkesutovarar I landet til desse gruppene. Pa den andre sida er ungdom fra gruve- og industriarbeidarmiljo etter maten svakt representert ved skolane. Det ser ut til at folkehogskolane no rekrutterar elevane fra eit langt breidare lag av folket enn tidlegare. Dette kjem fram bade ved at elevane, som nemnd ovafor, i storre mon kjem fra byar og tettbygde strok og ved at deira yrkesmessige bakgrunn er endra. Fra 96 til 965 gjekk sgleis talet pa elevar fr& jordbrukar-, skogbrukar- og fiskarheimar attende, trass i at det samla tal pa elevar auka. For alle dei andre yrkesgruppene var det fleire elevar i 965 enn tre gr tidlegare. Auken var etter mgten serleg sterk for gruppene teknisk, vitskapleg, humanistisk og kunstnerisk arbeid og administrasjons-, kontor- og handelsarbeid. Elevar etter tidlegare og planlagt vidare skolegang Det er vanleg at elevane har ei eller anna form for vidaregaande opp- Jring for dei tek til pa folkehogskolen. Hausten 965 var det sgleis berre 3,4 prosent eller 00 elevar som tidlegare ikkje hadde hatt annan skolegang enn barneskolen. Dei fleste (77 prosent) hadde gatt ein vidaregaande almennskole, og 9 prosent hadde fullfort bgde vidaregaande almennskole og fagskole. Berre prosent hadde Ott fagskole, men ingen almennskole for dei tok til pa folkehogskolen. Den vidaregaande almennoppl.tringa var for det meste ein framhaldsskole. I alt 46 prosent av elevane hadde framhaldsskole som hogste almenndaning, 6 prosent hadde tidlegare ggtt pa folkehogskole eller pg 9-rig ungdomsskole, medan 4 prosent hadde ggtt realskole eller gymnas. Av elevar med fagoppjaring hadde dei fleste merkantil skole eller yrkesskole for handverk og industri. Fagopplringa til dei kvinnelege elevane var ofte husstellskole. Oppgavene over elevar I skolegret syner elles at det etter kvart ikkje berre har vorte fleire med vidaregaande opplaring fore folkehogskolen, men og at opplringa har vorte meir vidfemnd. Dot har vorte ftrre

12 Tabell 9. Elevar etter tidlegare skolegang Elevar Prosent Tidlegare skolegang I art - Menn Kvinner Almennskolar Barneskole Framhaldsskole,... #404poosoo Folkehogskolei. ) : Ungdomsskole Realskole 3 ) Gymnas I alt ,5 4,5 6, 3,5 58,4 45,5 47,8 44,5,9 5, 5,4 5,0 3,7 0,5 9,6 0,9 7,6,9 9,6 4,5 0,9,5 4,6 00,0 00,0 00,0 00,0 Fagskolar Ingen fagskole , 80, 78, 8,3 Fagskole i landbruk ,7 0,7,8 0, Yrkesskole for handverk og industri ,9 6, 9,7 4,4 Sjomanns- eller fiskarfagskole ,7 0,8,3 - Merkantil skole ,7 9,5 7, 0,6 Andre fagskolar ,8,6 0,8 3,6 Ialt ,0 00,0 00,0 00,0 Almennskolar og_fagskolar Ingen skolegang etter barneskolen ).4.044, oe , 3,4 4,6,7 Almennskole etter barneskolen , 76,8 73,6 78,5 Fagskole etter barneskolen ,4,,6 0,8 Bade &lmenn- og fagskole etter barneskolen ,4 8,7 0, 8,0 I alt ,0 00,0 00,0 00,0 ) Inkl. elevar med bade framhalds- og folkehogskole. ) Inkl. elevar med bide ungdoms - og folkehogskole. 3) Inkl. elevar med bade realskole og folkehogskole. elevar med berre framhaldsskole som hogste almenndaning og fleire elevar med tidlegare folkehogskole, ungdomsskole, realskole eller gymnas. Samanlikna med skolegret gjekk talet pd elevar med framhaldsskole ned fra 58 prosent til 46 prosent. Samstundes auka talet pa elevar med folkehogskole eller ungdomsskole som hogste &lmenndaning fr3, 6 prosent til 6 prosent, og talet pa elevar med realskole eller gymnas fra. snautt 9 prosent til over 4 prosent. Talet pg elevar med fagskole auka fra 5 prosent i til 0 prosent Heile 8 prosent av elevane hadde planar om a halda fram med utdaninga alt hausten 966. Nokre av del andre elevane planla og vidare skolegang, men av ulike grunnar (militrteneste, praksisar o.a.) ville del ikkje taka til for seinare. Mr 3 prosent hadde planar om a gä vidare pa almenndanande skolar, medan 6 prosent av elevane hadde planar om vidare opplwring ved fagskolar. Om lag 7 prosent av elevane hadde planar om vidare skolegang hausten etter, men gay ikkje opp skoleslag.

13 i 'abell 0. Elevar etter planar om vidare skolegang anlagd skolegang Oed plan om vidare skolegang iausten 966 pa: Folkehogskole Realskole... ***** Gymnas. Fagskole i landbruk 0 Yrkesskole for handverk og industri... 3 Elevar Prosent alt Menn Kvinner alt Menn Kvinner ,8 7,7 0, ,6 3,5 0, ,3,0, ,5 7, 0, ,7 9,6 7,7 Sjomanns - eller fiskarfagskole ,8, 0, Merkantil skole , 5,9 6,3 Skole i helsestell ,,3,0 Husstellskole ,8 0, 4,6 Lmrarskole... ***** ,8 8,5 0,0 Annan fagskole ,8 3,4 0,8 Universitet eller hogskole ,4 0,6 0,3 Uvisst (skoleslag ikkje oppgjeve) , 9,0 6,3 Otan plan om vidare skolegang tlausten , 8,9 9, alt ,0 00,0 00,0 val av skoleslag var det stor skilnad mellom mannlege og kvinnelege Olevar. Av mennene ville 0 prosent sokja yrkesskolar for handverk og industri, prosent lararskolar og snautt 6 prosent realskole eller gymnas. 4m, 8 pro- Oent ville halda fram med folkehogskole aret etter. Mellom kvinnene var inter- 4ssa storst for skolar i helsestell. Heile 87 kvinnelege elevar eller proent planla ga slike skolar, 5 prosent ville sokja husstellskolar, og 0 r rosent hadde von om opptak pg Imrarskole. prosent av del kvinnelege elev- 4ne ville ga eit ãr til pa folkehogskole. Oppg&vene synte og at planane om vidaregaande skole hang saman med den tidlegare skolegangen. Av del folkehogskoleelevane som pa forehand berre hadde parneskole, var saleis 3 prosent utan planar om vidare skolegang. For elevar Tled framhaldsskole var tilsvarande tal 4 prosent, og mellom elevar med tidleg- 4re folkehogskole, ungdomsskole, realskole eller gymnas var det gjennomsnittleg berre 4 prosent som ikkje hadde planar om vidare skolegang etter ayslutta folkehogskole. Fire femtepartar av elevane ville nytta folkehogskolen som forebuande ole til anna utdaning anten del korn Jandet. Det same galdt og utan omsyn lerre med unntak av elevar forsyrgja av pensjonistar, trygda m.v. Dei i mindre grad enn andre planar om vidare skolegang. fra tettbygde eller spredtbygde strok av til kva for yrke forsyrgjarane hadde, elevane

14 5 Tabell I. Folkehogskolar etter art av hovudkurs, kven som driv skolen og skolefylke Skolefylke Skolar i alt Av desse med: Berre forstearskurs Fylkeskommunen Skolar drivne Bade forsteog andrearskurs Kristelege organisasj onar av: Faglege og humanitsm,e organisasjonar o.a. Ostföld Akershus 4,0.0** Hedmark Oppland Buskerud Vestfold... Telemark Aust-Agder e*0 V est-agder... Rogaland 5 4 Hordaland Sogn og Fjordane 5 5 MOre og Romsdal Sor-Trondelag Nord-Trondelag * WI, Nordland Troms Finnmark.. *. 3 Ialt

15 Tabell II. Lararar etter utdaning, kjonn og skolefylke 6 I Ili-lt I timepost Lmrarar Time Time- Lmrarar Fag- Timeeller lmrarar lmrarar Lmr- Lek- med lmrarar lwrarar I fag- I til- utan arar torar god- med ti Skolefylke alt lmrarar alt sette i underi og kjend god- sette utan time visalt ad- utdan- kjend I bed godpost i post ning junk- ing utdan-. kjend gag. i tar (azrar- ing a dre n utdan- andre andre prove)skolar ing skolar skolar Menn Ostfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sor-Trondelag Nord-Trondelag Nordland Trams Finnmark _ 3 alt Kvinner Ostfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland... - Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sor-Trondelag Nord-Trondelag Nordland Trorns Finnmark I alt Lmrarar i alt

16 7 Tabell III. Sokjarar i alt og sokjarar som fekk tilbod om plass etter kjonn og skolefylke Skolefylke Sokjarar Sokjarar som fekk Forste- Andre- Forste- Andre- I alt drs- grs- I alt ars- arskurs kurs kurs kurs Sokjarar som fekk tilbod om plass i prosent av sokjarar i alt Menn Ostfold ,8 Akershus ,3 Hedmark ,5 Oppland ,7 Buskerud , Vestfold ,4 Telemark ,0 Aust-Agder ,8 Vest-Agder ,9 Rogaland ,3 Hordaland ,9 Sogn og Fjordane ,7 More og Romsdal ,3 Sor - Trondelag ,9 Nord-Trondelag , Nordland ,9 Troms ,3 Finnmark I alt ,3 Kvinner Ostfold ,9 Akershus ,9 Hedmark ,6 Oppland , Buskerud ,7 Vestfold , Telemark ,9 Aust-Agder ,9 Vest-Agder ,3 Rogaland ,5 Hordaland ,4 Sogn og Fjordane ,4 More og Romsdal ,7 Sor-Trondelag , Nord-Trondelag ,3 Nordland ,9 Troms ,7 Finnmark ,9 I alt / ,3 Alle elevar ,3

17 Tabeil IV. Elevar etter alder, kjonn og skolefylke 8 Skolefylke I alt Alder r. 3/ gr Ikkje ar dr Ar dr dr ar ar og over oss:jeve Menn Ostfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn ogfjordane More og Romsdal Sor-Trondelag Nord-Trondelag Nordland Trams Finnmark I I alt Forstearskurs Andrearskurs Kvinner Ostfold Akershus Hedmark 5 Oppland Buskerud 4 Vestfold 6 Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Rornsdal 305 Sor-Trondelag.. 53 Nord-Trondelag Nordland Troms Finnmark I alt Forstearskurs Andrearskurs Alle elevar

18 9 Tabell V. Elevar etter alder, }curs og skolefylke Skolefylke I alt 5 6 ar ar Alder pr. 3/ ar Ikkje ar ar ar ar ar. og aver op 'eve FOrstearskurs Ostfold Akershus Hedmark Menn Kvinner Oppland Buskerud _ Vestfold _ Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane 5-0 More og Romsdal Stir-Trondelag Nord-Trondelag Nordland Troms Finnmark I alt Andre&rskurs Ostfold _ Akershus Hedmark Oppland _ Buskerud Vestfold Telemark _ Aust-Agder Vest-Agder... 0.,... Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane 46 - More og Romsdal Sor-Trondelag Nord-Trondelag Nordland Troms _ Finnmark Ialt _,,.. Menn Kvinner

19 Tabell. VI. Elevar etter kj Onn, bustad og skolefylke Skolefylke Bur I alt pa skolen Alle elevar Menn Kvinner Bur pa Bur pa Bur Bur Bur hybel Annan Bur hybel Annan I alt heime hos bustad pa I alt pa heime hos bustad skolen skolen rivate rivate Bur pa Bur hybel Annan heime hos bustad private Ostfold Akershus _ Hedmark Oppland Buskerud _ Vestfold Telemark Aust-Agder..., Vest-Agder Rogaland, _ Hordaland Sogn og Fjordane () MOre cg Romsdal SOr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland Troms Finnmark I alt

20 - - - Tabell VII. Elevar ester heimstadfylke og skolefylke Heimstadgylke I En alt rd o,. Skole- H 0 rz co 4- ;,- 0 fylke -4-, a) H ) Ostfold Akershus. Hedmark Oppland Busk eruct. Vestfold. Telemark. Aust-Agder Vest-Agder Rogaland. H ordaland. Sogn og Fj ordane MOre og Romsdal. SOr- TrOndelag Nord- TrOndelag P CO,.. D. -E3..4C.) M cal 0 CH +) 4-) 0 z 0 4 T '...www Pewaravirl MeaftwIliu.,st rt,... 4) P 0 P 0 E- T I rd P PD 0 O 0 P.H -P z El cr N.) , _ Nordland _ Trams _ - - fry Finnmark _... WO OM alt

21 Tabell VIII. Elevar etter art av heimstadkommune, kjonn og skolefylke Skolefylke Tettbygde Grisgrendte By- heradskommunar heradskommunar Ut- I alt kom- For- Indu- Jordbruks-, landmunar scads-- stri- skogbruks- et Andre Andre kom- kom- og fiskerimunar munar kommunar Menn Ostfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sor-Trondelag Nord-Trondelag Nordland Trams Finnmark I alt Kvinner Ostfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sor-Trondelag Nord-Trondelag Nordland Trams Finnmark I alt Alle elevar

22 Tabell IX. Elevar etter yrket til forsyrgjar, kj Onn og skolefylke Skolefylke Henn /0.0..I I alt Tekn., Admivit- nistraskapl. tivt arb. m.v. arb. Kon- Hantor- delsarb. arb. Arb. i Arb. i jordbr., transp., skogbr. post, og fiske samf. Gruve-, anleggs-, industriarb. Pensjo- Teneste- nister ytande m.v. og arb. ikkje 0 Ostfold Akershus 0404PO 'WOO Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark bell Aust-Agder Vest-Agder Rogaland. W Hore.aland Sogn og Fjordane More og Romsdal SOr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland Troms Finnmark I alt

23 Tabell IX (forts.). Elevar etter yrket til forsyrgjar, kjonn og skolefylke Skolefylke I alt Tekn., Admi vit- nistraskapl. tivt arb. m.v. arb. Kon- Hantor- desarb. arb. Arb. i Arb. Gruve-, jordbr., transp., anleggs-, skogbr. post, industriog fiske samf. arb. Pensjo- Teneste- nister ytande m.ve og arb. ikkje 0 S. Kvinner Ostfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland H ordaland Sogn og Fjordane re og Romsdal SOr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland Troms Finnmark I alt Alle elevar

24 5 Tabell X. Elevar etter art av heimstadkommune og yrket til forsyrgjar Yrke By- I alt kommunar Tettbygde Grisgrendte heradskommunar h Ut- For- Indu- Jordbruks-, land-. _ 4.,... Andre Andre kom- kom- og fiskerimunar munar kommunar Sjolvstendige naringsdrivande Teknisk, vitskapleg, humanistisk og kunstnerisk arbeid Administrativt arbeid, forvaltningsarbeid, styring av verksemder og organisas joner Kontorarbeid Handelsarbeid Arbeid i jordbruk, skogbruk og fiske 4404P Arbeid med transport, samferdsel, post og telesamband Gruve-, industri-, byggog anleggsarbeid Tenesteytande arbeid Ikkje oppgjeve l 4 I alt Lonsmottakarar Teknisk, vitskapleg, humanistisk og kunstnerisk arbeid Administrativt arbeid, forvaltningsarbeid, styring av verksemder og organisasjoner Kontorarbeid Handelsarbeid Arbeid i jordbruk, skogbruk og fiske Arbeid med transport, samferdsel, post og telesamband Gruve-, industri-, byggog anleggsarbeid Tenesteytande arbeid Ikkje oppgjeve e4,04,404, I alt Andre Pensjonistar, rentenistar m.v Ikkj e oppgjeve Ialt Elevar i alt

25 Tabell XI. Elevar etter tidlegare skolegang, kurs og kjonn Tidlegare almennskole Tidlegare fagskole Forstearskurs 88 6 Barneskole M K Framhalds- M skole Folkehogskole M K Ungdomsskolel) Realskole Gymnas K K Framhalds- og M folkehogskole K Ungdoms- og M folkehogskole K Real- og folkehogskole K M I I alt K Andre&rskurs Barneskole M K Framhalds- M skole Folkehogskole M K Ungdoms -- Realskole K Gymnas 9 3 K 3 Framhalds- og M folkehogskole K Ungdoms- og M folkehogskole K Real- og folkehogskole K M I alt K ) 9-&rig folkeskole. Utan Fag- Yrkes- Sjom.- Her_ Skole Univ. fag- skole sk.for eller Hus- Annan kan- for eller I alt ut- i handy. fiskar-. stell- fagtil helse- hogdan- land- og in- fag- skole skole skole stell skole ing bruk dustri skole

26 Tabell XII. Elevar etter tidlegare almennskole, kjonn og heimstadfylke 7 Heimstadfylke I alt Fram- Ung- Realhalds- doms- Fram- Folke- Ung- og Bayne - Real- Gym- og og skole halds- hog- dams- folkeskole skole skole hog- skole nas folke- folkehog- hogskole skole skole Menn Ostfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen... 4 SognogFjordane More ogromsdal 0 5 Sor-Trondelag Nord-Trondelag Nordland Troms Finnmark Utlendingar Ostfold Akershus 67 5 Oslo Hedmark 49 Oppland 86 Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder 73 Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn cgfjordane 04 More ogromsdal 33 Sor-Trondelag Nord-Trondelag Nordland 77 Troms Finnmark Utlendingar I alt Alle elevar ) 9-arig folkeskole , I I alt Kvinner 9

27 Tabell XIII. Elevar etter tidlegare fagskole, kjonn og heimstadfylke Utan Fag- Yrkes- Sjom.- fag- skole sk.for eller Heimstadfylke I alt ut- i handy. fiskardan- land- og in- faglagdl7ukdustri skole 8 der- Skole Univ. Hus- Annan kan- for eller stell- fagtil helse- hogskole skole skole stell skole Menn Ostfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen SognogFjordane More ogromsdal Sor-Trondelag Nord-Trondelag Nordland Troms Finnmark Utlendingar I alt _ Kvinner Ostfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder 73 Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen SognogFjordane 04 More og Romsdal 33 Sor-Trondelag. 8 Nord-Trondelag 0 Nordland Troms... Finnmark... 8 Utlendingar _ _ _ _ _ - 8 _ 68 I 5 3 _ _ _ I alt Alle elevar

28 9 Tabell XIV. Elevar etter planar om vidare skolegang,kjonn og tidlegare skolegang Tidlegare skolegang Menn Planlagd..M Elevar --,,,,,,,, i alt,,,, - N Barneskole utan fagopplmring ft 5 med 3 6 Framhaldsskole 54 utan fagopplmring It 0 med Folkehogs k ole ) utan fagopplmring med 7 6 Ungdomsskole 3) 36 utan fagopplmring if med 7 3 Realskole 3) utan fagopplmring med it Gymnas utan fagopplmring med t47 Utan Med planar am vidare skolegang hausten 966 planar Univ. Fag- Uviss Folke- am Gym- eller eller (Ikkj e I alt his og - vidare skole nas hog- yrkes- oppskole skoleel) gjeve) skole skol gang I alt utan fagopplmring med " Kvinner Barneskole utan fagopplmring 07 med 4t Framhaldsskole utan fagopplmring med Folkehogskole ) utan fagopplmring ff med Ungdomsskole 3) utan fagopplmring med ty Realskole 3 ) 756 utan fagopplmring med Gymnas utan fagopplmring med 4 I alt 9 utan fagopplmring ft med Elevar i alt ) Spesifiserte oppggver er gjeve i neste tabell. haldsskole. 3) Inkl. elevar med folkehogskole ) Inkl. elevar med fram-

29 30 Tabell XV. Elevar med planar om vidare skolegang ved fag- og yrkesskolar hausten 966 etter skoleslag, kjonn og tidlegare skolegang Planlagd Fag- Yrkes- Sjom.- Mer- Skole Hus- Andre kolegang skole sk.for eller kan- for Lmirar- I alt. stell- fag- Tidlegare land- handy. fiskar- tit helse- skole skole skolar skolegang bruk og incl. fagsk. skole step Menn Barneskole titan fagopplmring med II Framhaldsskole 8 utan fagopplmring med it Folkehogskole ) utan fagopplmring t med Ungdomsskole ) utan fagopplmring med it Realskole )- utan fagopplmring It med Gymnas utan fagopplmring It med I alt utan fagopplmring med II Kvinner Barneskole utan fagopplmring med It Framhaldsskole utan fagopplmring II med Folkehogskole ) utan fagopplmring med II Ungdomsskole ) utan fagopplmring med It Realskole ) 35 utan fagopplmring med II Gymnas utan fagopplmring med ft I alt utan fagopplmring med II Elevar i alt ) Inkl. elevar med framhaldsskole, ) Inkl. elevar med folkehogskole. 3

30 Tabell XVI. Elevar etter planar om vidare skolegang og yrket til forsyrgjar 3 Yrke Utan Med_planar om vidare skolegang hausten 966, ---- a l anar Elevar Univ. Fag- Uviss - Folke- om I alt Real- Gym- eller eller (Ikkje I alt hog-vidare skole nas hog- yrkes- oppskole skolel) gjeve) skole skole gang Sjolvstendig nearingsdrivande Teknisk, vitskapleg, humanistisk og kunstnerisk arbeid Administrativt arbeid, forvaltningsarbeid, styring av verksemder og organisasjonar Kontorarbeid Handelsarbeid Arbeid i jordbruk, skogbruk og fiske Arbeid med transport, samferdsel, post og telesamband Gruve-, industri-, byggog anleggsarbeid Tenesteytande arbeid Ikkje oppgjeve I alt Lonsmottakarar Teknisk, vitskapleg, humanistisk og kunstnerisk arbeid Administrativt arbeid, forvaltningsarbeid, styring av verksemder og organisasjonar Kontorarbeid Handelsarbeid Arbeid i jordbruk, skogbruk og fiske Arbeid med transport, samferdsel, post og telesamband Gruve-, industri-, byggog anleggsarbeid Tenesteytande arbeid Ikkje oppgjeve Ialt Andre Pensjonistar, rentenistar, trygda m. v Ikkje oppgjeve I alt Elevar i alt ) Spesifiserte oppgaver er gjeve i neste tabell.

31 3 Tabell XVII. Elevar med planar om vidare skolegang ved fag- og yrkesskolar hausten 966 etter skoleslag og yrket til forsyrgjar Yrke I alt Fag- Yrkes- Sjom.- Mer- Skole Hus- Larar- Andre skole sk.for eller kan- for stell- skole fagi land- handy. fiskar- til helse- skole skolar bruk og ind.fagsk. skole stell Sjolvstendig meringsdrivande Teknisk, vitskapleg, humanistisk og kunstnerisk arbeid Administrativt arbeid, forvaltningsarbeid, styring av verksemder og organisasjonar Kontorarbeid Handelsarbeid Arbeid i jordbruk,skogbruk og fiske Arbeid med transport, samferdsel, post og telesamband Gruve-, industri-,byggog anleggsarbeid Tenesteytande arbeid Ikkje oppgjeve I alt Lonsmottakarar Teknisk, vitskapleg, humanistisk og kunst - nerisk arbeid Administrativt arbeid, forvaltningsarbeid, styring av verksemder og organisasjonar Kontorarbeid Handelsarbeid Arbeid i jordbruk,skogbruk og fiske Arbeid med transport, samferdsel, post og telesamband Gruve-, industri-,byggog anleggsarbeid Tenesteytande arbeid Ikkje oppgjeve _ 5 Ialt Andre Pensjonistar, rentenistar, trygda m.v Ikkje oppgjeve Ialt Elevar i alt

32 33 Tabell XVIII. Elevar etter planar om vidare skolegang og heimstadfylke Heimstadfylke Med planar om vidare slceilusten 966 Elevar Univ. Fag- Uviss Folkei alt Real- Gym- eller eller (Ikkje I alt hogskole skole nas hog- yrkes- oppskole skole) gjeve) Utan planar om vidare skole- Ostfold... Akershus Oslo Hedmark... Oppland... Buskerud... Vestfold... Telemark Aust -Agder Vest -Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal Sor - Trondelag Nord-Trondelag Nordland Troms Finnmark Utlendingar I alt ) Spesifiserte oppgaver er gjeve i neste tabell.

33 34 Tabell XIX. Elevar med planar om vidare skolegang ved fag- og yrkesskolar hausten 966 etter skoleslag og heirnstadfylke Fag- Yrkes- Sjom. Mer- Skole Hus- Andre Heimstadf ylke I alt skole sk.for eller kan- for stell- lzrar- fag i land- handy. fiskar- til helsestell skole skole brisk og ind. fagsk. skole skolar Ostfold Akershus S Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen SognogFjordane More og Romsdal Sor - Trondelag Nord - Trondelag Nordland Troms Finnmark Utlendingar I alt

34 35 Tabell XX. Elevar etter planar om vidare skolegang og art av heimstadkommune Skoleslag By- I alt kommunar Tettbygde Grisgrendte heradskommunar heradskommunar For- Industads- stri- skogbruks- Jordbruks-, Andre Andre kom- kommunar munar og fiskerikommunar Utlandet Med planar om vidare skolegang hausten 966 pg: 580 Folkehogskole Realskole... Gymnas... Fagskole i landbruk Yrkesskole for handverk og industri Sjomanns- eller fiskarfagskole 365 Merkantil skole Skole for helsestell. Husstellskole Lmrarskole... 0 Annan fagskole Universitet eller hogskole... Uviss, har ikkje gjeve opp skoleslag Utan planar om vidare skolegang hausten 96 6 othoss0000loselpooe I alt

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 966

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 9 Forts. 3. omslagsside OVERSIKT Innledning I de fleste kommuner er det etablert ordninger med husmorvikarhjelp og hjemmesykepleie. Formalet med disse ordningene er å kunne

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke X11 Trykt 1965 Nr. 160 Økonomisk utsyn over året 1964 Economic survey - 161 Elektrisitetsstatistikk 1963 Electricity

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 99 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 96667 HEFTE I FOLKE OG FRAMHALDSSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 96667 Volume I Primary and Continuation Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK 967 HOTEL STATISTICS 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 95,

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 .^-,.; d^ avs w..e NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK 1963 ADOPTION STATISTICS 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 Forord Denne publikasjonen

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen 1975

Ungdomsundersøkelsen 1975 RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr. 35 Ungdomsundersøkelsen 1975 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER NR. 35 UNGDOMSUNDERSØKELSEN 1975

Detaljer

otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X11

otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X11 otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X Trykt lsr3 95 Sedalia.d'asstuyineer Tigesarrt+ttist#Ieit e6 Wage statistica november 960 II ICisle+eilhten Fishery census II The fleet.

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Mai 2010 AUD- rapport nr. 6-10 Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Dei fire vestlandsfylka Rogaland, Hordaland, Sogn

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Inntekt i jordbruket 2013

Inntekt i jordbruket 2013 Inntekt i jordbruket 213 Samla næringsinntekt i jordbruket 24 213 Tabell 1. Næringsinntekt frå jordbruk i alt, mill. kr. SSB, tabell 4984. Fylke 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Østfold 32 339 3 333 374

Detaljer

3Vaksne i fagskoleutdanning

3Vaksne i fagskoleutdanning VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Vaksne i fagskoleutdanning Hausten 2013 tok 16 420 vaksne fagskoleutdanning i Noreg. 61 prosent var over 25 år. 111 offentleg godkjende fagskolar hadde

Detaljer

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/840-2 Saksbehandlar: Rolf Rosenlund Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 28.04.16 Fylkesutvalet 19.05.16 Brukarkvotar i Transportordninga

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 78 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 962-63 HEFTE FOLKEHØGSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 962 63 Volume II Folk High Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ C ENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

SIVI LRETTSSTATISTI KK

SIVI LRETTSSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 204 SIVI LRETTSSTATISTI KK 1966 CIVIL JUDICIAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet Den civile retspleie

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Fylkeskommunen og inntektssystemet

Fylkeskommunen og inntektssystemet Fylkeskommunen og inntektssystemet Møte med KrF, 1.september 2014 Lånegjelda, utvikling 2010-14 Samla lånegjeld auka med over 1 mrd. kr frå 2010-14 Kapitalutgiftene, 2010-14 Brutto kapitalutgifter auka

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 568 UTDANNINGSSTATISTIKK FOLKEHØGSKOLAR, REALSKOLAR OG GYMNAS. oktober 97 EDUCATIONAL STATISTICS Folk High Schools and Secondary Schools October 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 203 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 96667 HEFTE IV FAG OG YRKESSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 96667 Volume IV Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 149

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 149 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 149 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 966 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 149 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1965 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 // PRESSEMELDING nr 1/2013 Stabil ledighet i Sør-Trøndelag I januar sank arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag med 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 133 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 1964-65 HEFTE I FOLKE- OG FRAMHALDSSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 1964-65 Volume Primary and Continuation Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965

Detaljer

Talet på bedrifter innan eigedom har auka særleg sterkt i nokre av regionane rundt Bergen.

Talet på bedrifter innan eigedom har auka særleg sterkt i nokre av regionane rundt Bergen. Endringar i talet på bedrifter i Hordaland Fleire bedrifter med tilsette Talet på bedrifter i Hordaland auka 2002-2005 med 7 %. I same periode har talet på bedrifter med tilsette auka med 4,5 %. Auken

Detaljer

I landet er det 79 623 heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,4 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det 79 623 heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,4 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 9/ 215 2. oktober 215 Mindre auke i arbeidsløysa enn frykta Med tanke på utviklinga i arbeidsmarknaden hadde vi frykta ei større auke i arbeidsløysa enn det vi nå ser ved utgangen av september. Når

Detaljer

SOSIAL HJEMMEHJELP NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 OSLO 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ

SOSIAL HJEMMEHJELP NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 OSLO 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SOSIAL HJEMMEHJELP 1967 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet Husmorvikarvirksomhet

Detaljer

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-7-2009 (J-214-2008 UTGÅR) Bergen, 15.1.2009 JL/EW Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

17. Trus- og livssynssamfunn og Den norske kyrkja

17. Trus- og livssynssamfunn og Den norske kyrkja Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009 7. Trus- og livssynssamfunn og Den norske kyrkja Over 430 000 i trus- og livssynssamfunn 7.. Nokre resultat Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII -1961 II Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, Series XII Rekke XII Boktrykk 1966 Nr.188 Økonomisk utsyn over året 1965 Economic Survey 189 Psykiatriske sykehus 1964 Hospitals

Detaljer

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Av: Jorunn Furuberg Samandrag Dersom framtidige generasjonar vel utdanning og tilpassing på arbeidsmarknaden slik tilsvarande personar gjorde

Detaljer

Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam

Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam Reduksjonar i verksemda ved Bjølvefossen i 2001 Agnes Mowinckelsgt. 5, Postboks 7900 5020 Bergen Bergen, JUNI 2001 Rapport Rapporten er utgjeven av Avdeling for regional utvikling,

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

Kviteseid kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30

Kviteseid kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30 Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

2. Liten nedgang i kulturnæringane

2. Liten nedgang i kulturnæringane Kulturstatistikk 2004 2. Liten nedgang i kulturnæringane Dei siste tilgjengelege tala frå 2002 for kulturnæringane syner at det har vore ein liten nedgang i aktiviteten for begge næringsgruppene. Talet

Detaljer

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5369-4 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 18.08.2015 Fylkesutvalet 27.08.2015 Oppmoding om

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004

4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004 Kulturstatistikk 2004 Scenekunst, teater og dans 4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004 I 2004 hadde norske teater og opera 8 149 framsyningar, ein auke på 627 i forhold til 2003. Samstundes

Detaljer

Avdeling for regional planlegging

Avdeling for regional planlegging Møte med Avdeling for regional planlegging MD Presentasjon av utfordringar i fylket Fylkesrådmann Jan Øhlckers Tysdag 22.september 2009 DN: Størst variasjon er det i Sogn og Fjordane som har 22 vegetasjonsgeografiske

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A213 SOSIAL HJEMMEHJELP SOCIAL HOME-HELP SERVICES STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A213 SOSIAL HJEMMEHJELP SOCIAL HOME-HELP SERVICES STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A213 SOSIAL HJEMMEHJELP 1966 SOCIAL HOME-HELP SERVICES 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet Husmorvikarvirksamhet

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Fylkesstatistikk 2009. Møre og Romsdal

Fylkesstatistikk 2009. Møre og Romsdal Fylkesstatistikk 2009 Møre og Romsdal 2 Statistisk sett Om ein før sesongen hadde spådd at Molde og Ålesund skulle møtast i Oslo cupfinalehelga, hadde nok dei fleste trudd det her var snakk om ei eller

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Ottar Bjørkedal Eid vgs

Ottar Bjørkedal Eid vgs Prosjekt "betre formidlingsprosess til opplæring i bedrift" av Ottar Bjørkedal Eid vgs Loen 05.11.08 Kven har delteke i prosjektet? Alle elevane som skal ut i lære, frå vg2 sal, service og tryggleik våren

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Kommuneundersøkinga 2010. Status for samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet i kommunane

RAPPORT VEILEDNING. Kommuneundersøkinga 2010. Status for samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet i kommunane 10 RAPPORT VEILEDNING Kommuneundersøkinga 2010 Status for samfunnstryggleiks og beredskapsarbeidet i kommunane Kommuneundersøkinga 2010 InnhAld Forord... 5 1 Oppsummering og hovudresultat...7 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Kommunereform: Frivillighet eller tvang? Harald Baldersheim UiO

Kommunereform: Frivillighet eller tvang? Harald Baldersheim UiO Statsviterkonferansen 2014 Oslo 22.-23. mai Kommunereform: Frivillighet eller tvang? Harald Baldersheim UiO Problemet: Å skalere styringsstrukturen i samsvar med problemstrukturen Problemet har mange løysingar

Detaljer

Alderspensjonistar som bur i utlandet

Alderspensjonistar som bur i utlandet Alders som bur i utlandet Av: Od d b j ø r n Ha g a Samandrag Talet på alders som bur i utlandet har auka mykje dei siste åra. I 199 var dei færre enn 6, i 27 om lag 27. Talet veks jamt med knapt 1 5 i

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ

Detaljer

Finansiering av dei offentlege fagskolane

Finansiering av dei offentlege fagskolane Saksutredning: BREV FRÅ VESTLANDSRÅDET TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM FAGSKOLEUTDANNINGA Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg:... Sett inn saksutredningen under denne linja Finansiering av dei offentlege

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

BARNEVERNSSTATISTIKK

BARNEVERNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 88 BARNEVERNSSTATISTIKK 965 CHILD WELFARE STATISTICS 965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 967 Tidligere utkommet Barnevernsstatistikken

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 07.09.2011 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.09.2011 Fylkestinget 11.10.2011

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 07.09.2011 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.09.2011 Fylkestinget 11.10.2011 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 19.08.2011 45828/2011 Arild Fuglseth Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 07.09.2011 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.09.2011 Fylkestinget

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

11. Bøker. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009. Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang

11. Bøker. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009. Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang . Bøker Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang.. Nokre resultat I 2009 blei det pliktavlevert 45 nye boktitlar som er lese inn på lydbok. Det er 62 færre innleverte titlar enn i

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Informasjon og søknadsblankett for arbeids- eller utdanningsreiser for funksjonshemma

Informasjon og søknadsblankett for arbeids- eller utdanningsreiser for funksjonshemma Informasjon og søknadsblankett for arbeids- eller utdanningsreiser for funksjonshemma Ei forsøksordning i regi av Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet

Detaljer

13. Er ikkje film lenger best på kino?

13. Er ikkje film lenger best på kino? Kulturstatistikk Hossein Moafi 13. Er ikkje film lenger best på kino? Nøkkeltal for kinoåret viser ein nedgang både når det gjeld besøk og kinobygg samanlikna med tidlegare år. Like fullt auka talet på

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Om tabellene. April 2016

Om tabellene. April 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 VR-sak 4/13 Vedlegg Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 Bakgrunn Interreg-programma er EU-finansierte samarbeidsprogram som gir midlar til prosjekt som fremjar sosial, økonomisk og

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

5. Scenekunst, teater og dans

5. Scenekunst, teater og dans Kulturstatistikk Scenekunst, teater og dans Liv Taule 5. Scenekunst, teater og dans Institusjonsteatra hadde til saman nær,4 millionar tilskodarar på 7 773 framsyningar i. I gjennomsnitt var det 77 tilskodarar

Detaljer

Inntak på særskilt grunnlag

Inntak på særskilt grunnlag Inntak på særskilt grunnlag Del 9?! Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? Ikkje alle har dei same føresetnadene for å bli tekne inn i den vidaregåande skolen, eller

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer