UNDERVISNINGSSTATISTIKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNDERVISNINGSSTATISTIKK"

Transkript

1

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 78 UNDERVISNINGSSTATISTIKK HEFTE FOLKEHØGSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS Volume II Folk High Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ C ENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 963

4 Tidligere utkommet Skolevmsenets tilstand 888 III 2, 889 III 75, 890 III 95, 89 III 22, 892 III 224, , 894 III 27, 895 III 39, 896 iii 334, 897 III 337, 898 IV 20, 899 IV 48, 900 IV 84, 90 IV 96, 902 IV 4, 903 V 5, 904 V 27, 905 V 73, 906 V 8, 907 V 5, 908 IT 30, 909 V 63, 90 V 28, 9 VI 35, 92 VI 67, 93 VI 82, 94 VI 44, 95 VII 0 96 VII 26, 97 VII 60, 98 VII 00, 99 VII 6, 920 VII 36, 92 VII 50, 922 VII 72, 923 VII 87, VIII 8, viii 66, VIII 90, VIII 28, VIII 63, IX 45, IX 80, IX 06, IX 56. Skolestatistikk IX 85, IX 99, X 4, X 39, X 64, X 8, X X 42, X 58, X 89, XI 30, XI 95, XI, XI 64, XI 70, XI 64. Undervisningsstatistikk XI 222, XI 264, XI 296, XI 35, XI 343, A 5.

5 Forord deme publikasjonen er det gitt oppgaver over lserere og elever m.v, ved folkehogskolene i skoleåret Statistikken er utarbeidd etter samme opplegg som i foregående år. For barneskoler, linjedelte ungdomsskoler, framhaldsskoler og spesialskoler er det tidligere lagt fram statistikk for i publikasjonen Undervisningsstatistikk Hefte I. Arbeidet med statistikken har wart ledet av konsulent Singulf Olsen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 23. september 963 Fetter Jakob Bjerve Idar MOglestue

6 Oversikt Innhold Side Innledning. Skoler og undervisningstid 6 60 lærerpersonalet SOkere og opptatte elever... Elever ved utgangen av januar 963 Alder og kjønn. 00/.*** 8 Bosted i skolearet Hjemsted a ii aaai WO,. ForsOrgers yrke Sel...**00.***0000** iw0004,0 04,4,406e Tidligere utdanning 2 Stipend 4 Tabeller I. FolkehOgskoler i de enkelte fylker etter varigheten av hovedkursene.. 7. Lærere ved folkehogskoler i de enkelte fylker etter kjønn og utiannirg 8 III. SOkere og opptatte elever ved skoler i de enkelte fylker etter kjønn og alder 9 Iv. Elever ved skoler i de enkelte fylker etter kjønn og alder V. Elever ved skoler i de enkelte fylker etter kjønn og bosted i skoleåret 004,00*** 4.04,00,0 4/ , 4,0 00,00 2 VI. Elever etter skole- og hjemstedsfylke......, 22 VII. Elever ved skoler i de enkelte fylker etter kjønn og hjemstedskommunens art, * VIII. Elever ved skoler i de enkelte fylker etter kjønn og forsorgers yrke. 24 IX. Elever etter forsorgers yrke og hjemstedskammunens art 25 X. Elever etter kjønn, hjemstedsfylke og Nyeste allmennutdanning XI. Elever etter kjønn, hjemstedsfylke og hoyeste spesialutdanning XII. Elever etter kjønn, kurs og tidligere utdanning a XIII. Elever etter kjønn, hjemstedsfylke og varigheten av tidligere utdanning. a O. 0 a 29 XIV.Stipend tildelt elever ved skoler i de enkelte fylker Vedlegg. Talet på elevar og lærarar i folkehogskolen 2. Elevar ved folkehogskolar Standardtegn - Null ai Oppgave mangler Logisk umulig

7 OVERSIKT Innledning Denne undersokelsen omfatter skoler som gar inn under loven om folkehogskoler av 28. juli 949,. det vil si fylkesskoler, folkehogskoler og private ungdomsskoler med statstilskott. På same måte som i loven, er folkehogskoler her nyttet som en fellesbetegnelse på disse tre skoleslag, som alle har til formål a gi voksen ungdom videregående allmennutdanning. Oppgavene er hentet inn på 2 ulike skjema - en samleoppgave for den enkelte skole (vedlegg ) og en individualoppgave for hver elev (vedlegg 2) På skoleskjemaet er det gitt opplysninger om tallet på sokere til hayedkursene, tallet på elever og tallet på Jere pr. I. oktober. Dessuten er det på skjemaet stilt sporsmal om kursenes varighet. Individualoppgaven er utfylt for aue elever ved folkehogskolene ved utgangen av januar 963. Skjemaet er fylt ut av den enkelte elev under rettledning av en Imrer, Elevene er bedt om a gi opplysninger om fodselsdato, om hjemstedskammune og om yrket til far eller annen forsorger. E.evene har ellers gitt opplysninger om stipend, hva slags utdanning de har gjennomgått for opptakingen på folkehogskolen og om bostedsforhold i skoleåret. Skoler og undervisningstid Det er i alt 75 skoler her i landet som går inn under loven om folkehogskoler. To av disse var ikke i gang i skolearet Av de 73 folkehogskolene som var i drift, var 4 fylkesskoler, 28 frittstlende folkehogskoler og 3 private ungdomsskoler. Bortsett fra en skole eies de private ungdamsskolene av forskjellige kristelige organisasjoner. Ned et enkelt unntak hadde alle folkehogskoler tatt opp elever til ordinmre hovedkurs hosten 962, det vil si til kurs med en undervisningstid på ninst 24 uker (se tabell ). Ved en skole begynte hovedkurset forst i januar 963, men denne skolen avviklet et hostkurs på 24 uker som i statistikken er regnet somhet ordinært forstearskurs. Mer enn fire femteparter av skolene hadde både forste-. og andreårskurs (videregående kurs),

8 Tabell. FolkehOgskoler etter varigheten av hovedkursene Undervisningstid i uker Skoler i alt Både forsteårs- og 36 andreårskurs Bare forstearskurs... 3 alt... o itoo *, Den vanligste undervisningstid på hovedkursene var 33 skoleuker. Over halvparten, eller 39 skoler, hadde kurs av denne varighet. Ved de andre skolene var undervisningstiden kortere. 7 skoler oiler 23 prosent hadde saledes kurssom varte fra 24 til 27 uker,mens like mange skoler hadde kurs som varte fra 29 til 32 uker. Undervisningstiden ved folkehogskolenes hovedkurser er vesentlig utvidd i de senere år, noe som framgar klart av oppgavene i tabell 2. I skoleåret var undervisningstiden ved de fleste hovedkurs uker, mens mindre Tabell 2. Folkehøgskoler med hovedkurs etter varigheten av kursene Gj sn. Undervisningstid i uker Skoler undervis i alt ningstid i uker / ,2 24,6 24,9 25,0 27,9 30,6 enn tiendeparten av skolene hadde kurs av så kort varighet i I gjennamsnitt for alle skolene hadde kursene i en varighet på 30,6 uker mot 24,2 uker i Okingen i undervisningstid har vært srlig sterk i de to siste årene. Tylkeavise oppgaver over folkehogskoler etter varigheten av hovedkursene i skoleåret er gitt i tabell I i tabelldelen. Inrerpersonalet Pr.. oktober 962 var det i alt tilsatt eller konstituert 66 imiere ved folkehogskolene (se tabell 3 og tabell ). Dette er vel 4 prosent mer enn året for.

9 Tabell 3. Lærere ved folkehogskolene lærere i full post Skoleår Menn I alt Menn Timelærere Lærere I alt i alt , prosent av lærerne var tilsatt i full post, mens 27 prosent hadde timeicererpost. Forholdstallet mellom tilsatte i full post og tilsatte i timepost var det samme i som i foregående skoleår. Om lag tre femteparter av lærerne var menn. Av lærere i full post hadde vel halvparten lærerprove, 34 prosent var Laglærere med godkjent lærerutdanning og 7 prosent var lektorer eller adjunkter. prosent av lærerne hadde ikke godkjent lærerutdanning. Tabell 4. Lærere i full post etter utdanning Lærere Merin I alt Menn Prosent alt Lektorer og adjunkter lærere med godkjent utdanning (lærerprove) Faglerere med godkjent utdanning Lærere eller fagierere uten 20 godkjent utdanning alt.d * 0 *,f Oppgavene viser elle.s at den utdanningsmessi e bakgrunn var forskjellig for mannlige og kvinnelige Iserere. 70 prosent av de mannlige lærere i full post hadde således lærerprove, mens bare 9 prosent av kvinnene hadde denne utdanning. De fleste (68 prosent) kvinnelige lærere ved folkehogskolene hosten 962 var fag- Imrere med godkjent utdanning. Av de kvinnelige lærere tilsatt i full post hadde - prosent ikke godkjent lærerutdanning, mens tilsvarende tall for de mannlige Iserere var 6 prosent. Sammenliknet med skoleåret var det ingen vesentlige endringer i utdanningsstrukturen for folkehogskolelarerne. Blant timelærerne hadde to tredjeparter ingen undervisning i andre skoler. 9 prosent hadde timelærerpost i folkehogskolene og full post i annen skole og 3 prosent hadde timelmrerpost både i folkehogskolen og i annen skole.

10 SOkere og opptatte elever HOsten 962 sokte i alt personerl) om å bli opptatt som elever ved folkehogskolene (se tabell 5 og tabell III) c Nær 79 pros ent av sokerne Onsket å Tabell 5. SOkere i folkehogskolenes hovedkurs Menn SOkere I alt Prosent Menn I alt FOrsteårskurs Andreårskurs alt , begynne på forsteårskursene. HOsten 96 var det tilsvarende tallet 83 prosent. Denne nedgangen i det relative antall sokere til forsteårskursene henger sammen med at det var flere folkehogskoler med andreårskurs i skoleåret enn det var året for. 962, som tidligere år, var det langt flere (mer enn dobbelt så mange) kvinner enn menn som sokte om opptaking ved folkehogskolene. Mannsandelen var noe hoyere blant sokerne til andreårskursene enn til forsteårskursene. Tabell 6. Elever ved begynnelsen av skolearet Menn Elever alt Elever i prosent av søkere Menn I alt FOrsteårskurs Andreårskurs I alt Pr. I. oktober 962 var elavtallet ved folkehogskolane (se tabell 6), det vil si at 59 prosent av sokerne begynte på skolene. Opptakingsprosenten var hoyest for andreårskursene, og den var høyere for menn enn for kvinner. Elevtallet i 962 var vel 3 prosent hoyere enn året for (se tabell 7), en Oking som i sin helhet skyldes f:ere kvinnelige elever. I samme tidsrom viste sokertallet en oppgang på 9 prosent. ) Tallet på sokere bygger på oppgaver fra hver enkelt skole, og i den utstrekning elevene har sokt flere folkehogskoler samtidig, vil det foreligge dobbelttellinger)

11 Tabell 7. SOkere og opptatte elever ved hovedkurser SOkere Elexer da skoleåret tok til FTlever i pst. Menn I alt Menn I alt av søkere )57-58 ) s , I siste femårsperiode har både soker- og elevmassen steget fra år til Ar. Økingen har vert storst i sokermassen, og hosten 962 søkte hele 50 prosent flere om opptaking ved et av folkehøgskolenes hovedkurs enn fem år tidligere. Tallet på opptatte elever Økte i samme tidsrom med snautt 25 prosent. Elever ved utgangen av januar 963 Som nevnt foran under omtalen av opplegget av undersokelsen, har hver enkelt elev pr. utgangen av januar 963 fylt ut et skjema med opplysninger om fodselsdato, hjemstedskommune; forsorgers yrk, tidligere utdanning m,v. Det tallmaterialet son skal legges fram og kammenteres i det folgende, er utarbeidd etter disse enkeltskjemaer. I alt hadde folkehogskolene elever ved utgangen av januar. Det var bare 3 fmrre elever enn da skoleåret tok til. Alder og kjønn Den alt overveiende del av elevene ved folkehogskolene var født i årene , det vil si at de ved arsskiftet var 6-8 år gamle (se tabell 8). 26 prosent av elevene var 6 år, vel 46 prosent var 7 år og 8 prosent var Tabell 8. Elever etter kjønn og alder Elever Prosent Alder pr. 3/2 962 hvinner Menn I alt Menn I alt 85 ar r.al,o. C ,3 0,2 0, ",s,,riooto,opc,, ,2 23, 26,3 7 " 0 Co 0, 684 C 0 9 S ,5 C., 48,5 46, ,5 9,6 8, ", s ,5 5, 9 A 0 4,8 20 " ' gnome.,,os ,2,5,4 Over 20 år r7f )8 2,0 2,7 S, t", I alt c ,000,0 00,0

12 8 år. De tre alderstrinn til sammen omfatter således i alt 9 prosent av elevene. Gjennomsnittsalderen for elevene var den samme som foregaende skolear, det vil si ca. 7 dr. Det var forholdsvis flere helt unge blant de mannlige enn blant de kvinnelige elevene. 33 prosent av de mannlige elevene var således ikke fylt 7 ar ved arsskiftet, mens tilsvarende tall for de kvinnelige elever var 23 prosent. pa den annen side var det relativt flere menn enn kvinner blant elever over 20 år. Av I 000 ungdommer i alderen 6 år var 2 elever ved folkehogskolene. Tallet på elever i alderen 7 og 8 år utgjorde henholdsvis 4 og 7 promille av disse ungdomskull. Tylkesvise oppgaver over elevenes alderssammensetning er gitt i tabell IV. Bosted i skoleåret Oppgaver over elevenes bostedsforhold under skolegangen er stilt sammen i tabell V. Enkelte hovedtall framgår av tabellen nedenfor. Tabell 9. Elever etter kjonn og bosted i skoleåret Menn Elever Prosent I alt Menn I alt, Internat ,0 89,0 272 Hjemra.e ,6 7,8 2 Hybel, pensjonat o.l ,4 3,2 3 alt oreiseeo.erostkoo ,0 00,0 89,0 8, 2,9 :00 0 De fleste elevene (89 prosent) bodde på skoleinternat. Vel 8 prosent bodde hjemme og bare 3 prosent av elevene bodde på hybel, pensjonat eller liknende. Bostedsforholdene i skoletiden var de samme for mannlige som for kvinnelige elever, så langt dette kan vurderes ut fra de grove ytre kjennetegn som er registrert. Bostedsforholdene var også de samme i skoleåret som ett år tidligere. Hjemsted Vel en tredjepart av folkehogskoleelevene var hj emmehørende i Vestlandsfylkene (se tabell 0 og tabell VI). 30 pros ent hadde sitt hjemsted på Ostlandet, mens 5 prosent av elevene kom fra Nord-Norge, 4 prosent fra TrOndelag og 6 prosent fra SOrlandet. I prosent av elevene var utlendinger. Sett i forhold til folketallet var sokningen til folkehogskolene storst i TrOndelag og lavest på Ostlandet. Pr. 000 innbyggere hadde Ostlandet 0,92 og TrOndelag 2,26 elever.

13 Tabell 0. Elever etter hjemstedsfylke 0 Ta t pa elever I alt Pst. Pr.000 innbyggere ) Prosent e Skolegang i hj ems teds fylke Skole gang utenfor hjemstedsfylke Ostlandet ,3 0, Ostfold Akershus. Oslo..,.. Hedmark.. Oppland 226 3uskerud 4,2, Vestfold 86 3,4, Telemark. 65 3,0, SOrlandet... 5,5, Aust-Agder Vest-Agder Vestlandet. ' Rogaland 7,6, Hordaland... 0,2 2, Bergen... 7,3 0, Sogn og Fjordane 6, 3, MOre og Romsdal 8,9 2, TrOndelag * 749 3,8 2, SOr-TrOndelag * ,2, Nord-TrOndelag 6,6 3, Nord-Norge Nordland. 0, Troms... Finnmark s it * * 65,2 Utlandet 0 * 00 5 alt 42700,0, ). januar ,7 0, , 0, , 0, ,8, ,0, ,4, ,, , 2, ,, ,7, ,7, ,7 2, AY de enkelte fylker hadde Sogn og Fjordane og NordTrOndelag forholdsvis hoye elevtall. I disse fylker var 3 promille av befolkningen elever ved en folkehogskole i skoleåret Oslo og Bergen hadde lavere elevtall enn noe annet fylke. Elevene fra Oslo utgjorde bare 0,2 promille av byens folketall, mens promillen for Bergen var 0,6. alt I 77 eller 33 prosent av elevene gikk på skole utenfor sitt hjemstedsfylke. Skolegang utenfor hjemstedsfylket forekam oftere blant elever fra SOrlands- og Ostlandsfylkene enn blant elever fra andre landsdeler.

14 Det er i forste rekke landsungdom som soker til folkehogskolene. Oppgavene i tabell VII og tabell viser at bare,4 prosent av elevene var hjemmehjrende i byer. 4 prosent av elevene kam fra tettbygde herreder og hele 74 prosent fra spredtbygde herreder. Tabell. Elever etter kjønn og hjemstedskommunenes art Elever Elever pr. 000 innbyggere født i årene ) Mbnn I alt Menn I alt 446 Byer 0.0*,, , ,3,5 7,8 505 Tett bebygde herreder ,5 20,8 5,0 259 Forstadsherreder ,3 9,0 2,9 Industriherreder ,3 7, 3,2 Andre herreder ,8 28,4 2,4 Spredt bebygde herreder I ,5 3,9 25,0 Jordbruks-, skogbruks- og fiskeriherreder ,5 36,7 29,4 Andre herreder , 27,7 2,2 47 Utlandet I alt ,0 24,3 8, 5 ) Beregnet på grunnlag av oppgaver over aldersklassene 9-3 år i 956. Regnet pr. 000 innbyggere født i årene (97 prosent av elevene ble født i dette tidsram) utgjorde tallet på folkehogskoleelever 8,5. For elever fra byer er tilsvarende forholdstall 7,8 mot 5,0 for elever fra tett bebygde herreder og 25,0 for elever fra spredt bebygde herreder. I forhold til ungdomskullenes storrelse var særlig mange av folkehogskoleelevene hjemmehorende i spredt bebygde jordbruks-, skogbruks- og fiskeriherreder. Forsørgers yrke Tabellene VIII og IX i tabelldelen gir en oversikt over elevenes fordeling etter yrket til hovedforsorger. Noen havedresultater framgår av tabell 2. denne tabellen er det også gitt tall for yrkesfordelingen til alle menn 5 år og over etter Folketellingen prosent av elevenes hovedforsorgere var jordbrukere, skogbrukere eller fiskere. De fleste av disse (90 prosent) var selvstendig næringsdrivende. 22 prosent av forsorgerne var tilvirkingsarbeidere, det vil si industriarbeidere, arbeidere i bergverksdrift, i bygge- og anleggsvirksomhet eller laste-, losseog lagerarbeidere.

15 2 Tabell 2. Elevenes forsørgere etter yrke. Prooent Byer Eleve- Alle nes menn for- 5 år sor- og gere over Bygder Eleve- Alle nes menn Elevenes forsorgore forsorgere 5 år og ) over I alt Alle menn 5 år og ) over Teknisk, naturvitensk., humanistisk og kunstnerisk arbeid 0,4 5,8 4,8 6,5 6,5,8 Administrasjons-, kantor- og salgsarbeid ,6 22,2 0,3 8,8 2,4 3,0 Jordbruks-, skogbruks- og fiskeriarbeid... 2,9,7 44,0 34,0 39,3 24,0 Gruve- ogtilvirkingsarbeid 27,5 itiora... «44,3 2,6 37,2 22,3 39,4 Transport- og kommunikasjonsarbeid ****0 6,5 4,3 22,9 Servicearbeid 6,9) 3,5 3,4 8,6 3,), 82,6 Militært arbeid., ikke-ervervende og uoppgitt 0,5) 6,7) ) 7, 3,3 7, 2 4 alt 0,W0.0 ) Etter Folketellingen o0 00, , , 0 En sammenlikning med de tilgjengelige oppgaver over yrkesfordelingen til den voksne befolkning, gir et klart uttrykk for hvor godt representert ungdom fra jordbruker-, skogbruker- og fiskerfamilier er på folkehogskolene. Mens 39 prosent av elevenes forsorgere er jordbrukere, skogbrukere eller fiskere, utgjor tilsvarende tall for alle mannlige yrkesutovere her i landet 24 prosent. På den annen side er ungdom fra gruve- og industriarbeidermilj0 tilsvarende underrepresentert ved folkehogskolene. Tidligere utdanning Tall til belysning av elevenes tidligere utdanning er gitt i tabellene X-XIII i tabelldelen. Enkelte hovedtall er stilt sammen i tabell Hele 92,5 prosent av elevene hadde gjennomgått en eller annen videregående alimenndannende skole for de begynte på folkehogskole hosten 962. Den videregående utdanningen var for de fleste elevene en framhaldsskole. I alt 58 prosent av elevene hadde framhaldsskole som hoyeste allmennutdanning, 6 prosent hadde gat på folkehogskole også tidligere eller på linjedelt ungdomsskole mens. vel 8 prosent av elevene hadde gjennomgatt realskole eller gymnas. Bare 5 prosent av elevene hadde spesialutdanning; de fleste av disse hadde gjennomgått en merkantil skole eller en yrkesskole for håndverk og industri.

16 3 Til sammen hadde eller 94 prosent av elevene utdanning utover barneskole. De fleste av elevene med videregående utdanning hadde gjennomgått barneskole pluss 0-9 måneders annen skolegang for hostkurset tok til i 962. Nesten en tredjedel av elevene hadde minst 2 års skolegang etter barneskolen. Tabell 3. Elever etter kjønn og tidligere utdanning Elever Menn I alt Pros ent Menn I alt Allmennutdanning Barneskole , 7,2 7,5 Framhaldsskole ,2 58,5 58,4 FolkehOgskole ,4,,9 Linjedelt ungdomsskole ,2 3,9 3,7 Realskole eller gymnas , 93 8,5 I alt ,0 00,0 00,0 Spesialutdanning Ingen spesialutdanning ,2 85,2 85,2 Yrkesskole for håndverk og industri ,6 3,0 3,9 Landbruksskole ,8 0, 0,7 SjOmanns- og fiskerfagskole ,0-0,7 Merkantil skole..., ,4 6,3 5,7 Armen spesialutdanning ,0 5,4 3,8 alt.... *** ** ,0 glimenn- og spesialutdanning 00,0 Ingen utdanning utover barneskole ,6 5,8 6, Spesialutdanning etter barneskole..., ,5,3,4 Alimennutdanning etter barneskole ,6 79,4 79, Bade alimenn- og spesialutdanning etter barneskole ,3 3, 5 3,4 I alt ,0 00,0 00,0 Elevenes tidligere utdanning varierer sterkt med forsorgernes yrke (se tabell 4). Mens bare 9 prosent av elevene fra jordbruks-, skogbruks- og fiskerfamiliene hadde 2 års skolegang eller mer etter barneskolen, hadde hele 62 prosent av de elevene som var forsorget av fagfunksjonærer (teknisk, naturvitenskapelig og humanistisk arbeid) så lang utdanning. Tilsvarende tall for administrasjons-, kontor- og salgsfunksjonærer var 50 prosent, for gruve- og tilvirkingsarboid 3 prosent og for transport- og kommunikasjonsarbeid 30 prosent.

17 4 Tabell 4. Elever etter forsorgers yrke og varighet av tidligere utdanning. Prosent Ingen utd. Utdanning etter barneskolen F. måneder måneder måneder og mer I alt Teknisk, naturvitensk., humanistisk og kunstnerisk arbeid.....ao*.o.s.edro 3,7,4 32,6 3,7 48,6 00,0 Administrasjons-, kontorog salgsarbeid ,3,6 43,9 3,7 36,5 00,0 Jordbruks-, skogbruks- og 0, fiskeriarbeid... 7,0,7 o 72,0 es ( 0,7 00,0 Gruve- og tilvirkingsarbeid... 6,2,7 60,8 0,3 2,0 00,0 Transport- og kommunikasjonsarbeid ,8 2,9 6,6,5 8,2 00,0 Servicearbeid.... 3, 2, 58,7,5 24,6 00,0 flilitært arbeid, ikkeervervende og uoppgitt 7,7 I alt... 2, 8 56,9 3, 9,5 00,0 9 6,0 0,6 20,4 00,0 Når elever fra jordbruker-, skogbruker- og fiskerfamilier har kortere forutdanning enn andre, har det sikkert sammenheng med at denne elevgruppen svazt ofte kommer fra spredt bebygde herreder, hvor adgangen til videregående skoler er vanskeligere. I alt 9 prosent av elevene fra jordbruker-, skogbrukerog fiskerfamilier kom fra spredtbygde strok, mens den tilsvarende andel for de andre elevgruppene utgjorde 65 prosent. Som tidligere nevnt kommer forholdsvis mange av elevene ved folkehogskolene fra jordbruker-, skogbruker- og fiskerfamilier. Særlig for denne del av befolkningen kompenserer således folkehogskolene en del av mangelen på videregående utdanning. Stipend Da oppgavene fra de enkelte elever ble innhentet i slutten av januar, var statsstipendene ikke delt ut i sin helhet. Elevenes stipendoppgaver var derfor ikke fullstendige. Gjenno m summariske oppgaver fra Statens lånekasse for studerende ungdom har det inidlertid.fcert mulig a supplere elevoppgavene på dette punkt.

18 5 Tabell 5. Stipend til elever ved hovedkursene Statsstipend.. Fylkesstipend..., Kommunale stipend. Andre stipend.....,... alt e.06 ) / Antall Til - sti - delt pend belop Kr., ]l Gj.sn belop pr stipend pr. elev Kr. Kr Det ble i alt delt ut stipend til elever ved hovedkursene i (se tabell 5)g Det vil si at tallet på stipend var bare 3 lavere enn tallet på elever. Enkelte elever har fått mer enn ett stipend, men fordi oppgavene som nevnt delvis er summariske kan det ikke gis opplysninger om hvor mange elever som alt i alt har fått stipend. alt sokte 8 prosent av elevene statsstipend. 73 prosent av sokerne eller 59 prosent av alle elever ble tildelt et slikt stipend. Stipendene belop seg til vel 2,8 mill. ki-oner. Av dette utgjorde statsstipendene hele 89 prosent. Gjennomsnittlig var storrelsen på stipendene kr. 629,- med statsstipendene som de absolutt storste. Fylkesvise oppgaver over tildelte stipend er gitt i tabell XIV.

19 abeii I. FolkehOgskoler i de enkelte fylker etter varigheten av hovedkursene Av sisse Undervisningstid i uker Skoler med andre alt ars kurs (3tfod f.) ) Akershus ) Hedmark q øa..., Oppland... a et,, l'* Buskerud ow, Vestfold I Telemark Aust ) -Agder f.t.n ** '. "" '"'..'."' 2 VestAgder ',--,..a],and...,a,,, Hor(aland ogn og JJjo -,-.3.o.n.e MOre og Rafri,Jdal. - - _ 2 4) m Nord-T--,ndelag.. NordLand. r Lzon 0 co, Finnmark I 3 2 I at 0,.., ) PA tellinuti_-punktet avviklet skolen hostkurs. 2) På andreårskurset var underviaalm,stiden 24 uker. 3) PA andreårskurset var undervisningstiden 30 ukor. 4) På andreårskurset var undervisningstiden 33 uker.

20 8 Tabell II. lærere ved folkehogskoler i de enkelte fylker etter kjønn og utdanning Merin Østfold Akershus 2 Hedmark... 2 Oppland 3 Buskerud... 4*** Vestfold ******* 0 Telemark... Aust-Agder 0 Vest-Agder 3 Rogaland Hordaland I full post I timepost lærere ag- rere Time- Ime- ime Lek- medlærere eller lærere lærere lærere torer god- med fag- til- til- uten Lærog kjent god- lærere I satt satti under I ere ad- utdan- kjent uten alt i full time- vis- alt i junk- ning ut- god- post i post ning alt ter (Imrer- dan- kjent andre ogsåi i prove) fling utdan-skoler andre _ andre fling skoler skoler Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SOr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland Troms « Finnmark I alt * Østfold a 6 - Akershus. ** WO Hedmark Oppland Buskerud.0,00*. "' Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Oft Rogaland li Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SOr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland.... Troms 5 2 li Finnnark 2 0. I alt _ Lærere i alt

21 9 Tabell III. SOkere og opptatte elever ved skoler i de enkelte fylker etter kjønn og alder Økere E ever pr. o o'er Elever FOrste- Andreårs-årsI alt års- års-i alt FOrste- Andrei prosent avs Okere kurs kurs kurs kurs..._. Menn Østfold ,8 Akershus ,4 Hedmark.0. ow ,6 Oppland ,5 43 Buskerud ,3 Vestfold , Telemark ,3 27 Aust-Agder ,5 9Vest-Agder ,0 44 Rogaland ,0 Hordaland ,0 2 Sogn og Fjordane ,7 30 MOre og Romsdal ,8 SOr-TrOndelag ,8 Nord-TrOndelag ,6 Nordland ,8 Troms...WOW, ,2 Finnmark *wows ,9 alt it ,2 3 Østfold.. wow , Akershus ,6 Hedmark.. oto ,4 Oppland ,0 Buskerud. wow ,2 Vestfold ,3 Telemark ,0 Aust-Agder s ,0 9 Vest-Agder. ti. WO ,9 Rogaland ,3 Hordaland... woe ,8 Sogn og Fjordane , MOre og Romsdal ,4 SOr-TrOndelag ,6 Nor&sTrondelag ,3 22 Nordland ,0 Troms...we ,6 Finnmark..., ,0 alt.0..0i.,4* , Elever i alt...of ,7

22 Tabell IV. Elever ved skoler i de enkelte fylker etter kjønn og alder 5 ar 6 ar 20 Alder pr E2 7 år 8 år 9 år 20 ;X 2 ar og over alt 8 Østfold Akershus Flodmark Oppland lo Buskerud 00.0t Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal. 8o SOr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland, Troms Finnmark., I alt 007 C o8 FOrstearskurs Andrearskurs Østfold Akershus,., l'" Hedmark Oppland Buskerud, Vestfold Telemark..., Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland.., Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SOr-TrOndelag Nord-TrOndelag lo Nordland Troms ""' 38 9 Finnmark I alt 0tO it FOrstearskurs Andreårs kurs Alle elever

23 Tabell V. Elever ved skoler i de enkelte fylker etter kj6nn og basted i skoleåret Menn Hybel, Hybel, Hjemme Internat pensjonat 0.. " alt Inter- pen- Hjemme nat sjonat a Alle elever Hybel, I inter pen- Hjemme alt nat sjonat alt o.l. 47 dstfold Akershus Hedmark Oppland * Buskerud Vestfold.. 72 c: Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland. 24o Sogn og Fjordane Mbre og Romsdal S6r,-Tr6ndelag E Nord,-Tr6ndelage Nordland Troms. * Finnmark A I alt o

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 .^-,.; d^ avs w..e NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK 1963 ADOPTION STATISTICS 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 Forord Denne publikasjonen

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 99 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 96667 HEFTE I FOLKE OG FRAMHALDSSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 96667 Volume I Primary and Continuation Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 966

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 9 Forts. 3. omslagsside OVERSIKT Innledning I de fleste kommuner er det etablert ordninger med husmorvikarhjelp og hjemmesykepleie. Formalet med disse ordningene er å kunne

Detaljer

otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X11

otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X11 otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X Trykt lsr3 95 Sedalia.d'asstuyineer Tigesarrt+ttist#Ieit e6 Wage statistica november 960 II ICisle+eilhten Fishery census II The fleet.

Detaljer

Central Bureau of Statistics of Norway OSLO 1962

Central Bureau of Statistics of Norway OSLO 1962 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 59 LØNNSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET PR. 30. SEPTEMBER 1962 Salaries of Insurance Employees September 30. 1962 STATISTISK SENTRILLBYRK Central Bureau

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke X11 Trykt 1965 Nr. 160 Økonomisk utsyn over året 1964 Economic survey - 161 Elektrisitetsstatistikk 1963 Electricity

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen 1975

Ungdomsundersøkelsen 1975 RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr. 35 Ungdomsundersøkelsen 1975 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER NR. 35 UNGDOMSUNDERSØKELSEN 1975

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 203 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 96667 HEFTE IV FAG OG YRKESSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 96667 Volume IV Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER. I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 133 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 1964-65 HEFTE I FOLKE- OG FRAMHALDSSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 1964-65 Volume Primary and Continuation Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK 967 HOTEL STATISTICS 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 95,

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 2001 31.12 2001

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 080 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellin::resultater - Tilbake ende -, - Prognoser"

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 // PRESSEMELDING nr 1/2013 Stabil ledighet i Sør-Trøndelag I januar sank arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag med 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATIST1KK A 104 HOTELLSTATISTI KK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBVRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO 1964

NORGES OFFISIELLE STATIST1KK A 104 HOTELLSTATISTI KK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBVRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO 1964 NORGES OFFISIELLE STATIST1KK A 104 HOTELLSTATISTI KK 1963 HOTEL STATISTICS 1963 STATISTISK SENTRALBVRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO 1964 Tidli ere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 1951, 3,1952,

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NEDRE EIKER 0625 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NEDRE EIKER 0625 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 90 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NEDRE EIKER 025 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall -

Detaljer

Om tabellene. April 2016

Om tabellene. April 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested 1 2003 Kontaktpersoner ved Agderforskning: Seniorrådgiver Harald Furre Rådgiver Rune Jamt Forsker Gjermund Haslerud 2 2003 UTVALG Spørreskjema ble sendt til; 1400 Personer som avslo studieplass ved HiA

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅLESUND 1501 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅLESUND 1501 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅLESUND 1501 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN 1 BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN Av Lasse Sigbjørn Stambøl Basert på: SSB-rapport 46/2013 Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Presentasjon

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAMAR 0401 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAMAR 0401 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAMAR 040 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NARVIK 1805 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NARVIK 1805 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 60 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NARVIK 805 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. TellingÇresultater Tilbakegående tall Prognoser VOSS 1235 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. TellingÇresultater Tilbakegående tall Prognoser VOSS 1235 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 TellingÇresultater Tilbakegående tall Prognoser VOSS 235 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser BRØNNØYSUND 1801 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser BRØNNØYSUND 1801 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser BRØNNØYSUND 1801 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater - Tilbakegående

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJØVIK 0502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJØVIK 0502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJØVIK 0502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder Middels innvandring

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) november 14 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er registrert i OT per november 14. Det er litt færre

Detaljer