UNDERVISNINGSSTATISTIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNDERVISNINGSSTATISTIKK"

Transkript

1

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 78 UNDERVISNINGSSTATISTIKK HEFTE FOLKEHØGSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS Volume II Folk High Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ C ENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 963

4 Tidligere utkommet Skolevmsenets tilstand 888 III 2, 889 III 75, 890 III 95, 89 III 22, 892 III 224, , 894 III 27, 895 III 39, 896 iii 334, 897 III 337, 898 IV 20, 899 IV 48, 900 IV 84, 90 IV 96, 902 IV 4, 903 V 5, 904 V 27, 905 V 73, 906 V 8, 907 V 5, 908 IT 30, 909 V 63, 90 V 28, 9 VI 35, 92 VI 67, 93 VI 82, 94 VI 44, 95 VII 0 96 VII 26, 97 VII 60, 98 VII 00, 99 VII 6, 920 VII 36, 92 VII 50, 922 VII 72, 923 VII 87, VIII 8, viii 66, VIII 90, VIII 28, VIII 63, IX 45, IX 80, IX 06, IX 56. Skolestatistikk IX 85, IX 99, X 4, X 39, X 64, X 8, X X 42, X 58, X 89, XI 30, XI 95, XI, XI 64, XI 70, XI 64. Undervisningsstatistikk XI 222, XI 264, XI 296, XI 35, XI 343, A 5.

5 Forord deme publikasjonen er det gitt oppgaver over lserere og elever m.v, ved folkehogskolene i skoleåret Statistikken er utarbeidd etter samme opplegg som i foregående år. For barneskoler, linjedelte ungdomsskoler, framhaldsskoler og spesialskoler er det tidligere lagt fram statistikk for i publikasjonen Undervisningsstatistikk Hefte I. Arbeidet med statistikken har wart ledet av konsulent Singulf Olsen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 23. september 963 Fetter Jakob Bjerve Idar MOglestue

6 Oversikt Innhold Side Innledning. Skoler og undervisningstid 6 60 lærerpersonalet SOkere og opptatte elever... Elever ved utgangen av januar 963 Alder og kjønn. 00/.*** 8 Bosted i skolearet Hjemsted a ii aaai WO,. ForsOrgers yrke Sel...**00.***0000** iw0004,0 04,4,406e Tidligere utdanning 2 Stipend 4 Tabeller I. FolkehOgskoler i de enkelte fylker etter varigheten av hovedkursene.. 7. Lærere ved folkehogskoler i de enkelte fylker etter kjønn og utiannirg 8 III. SOkere og opptatte elever ved skoler i de enkelte fylker etter kjønn og alder 9 Iv. Elever ved skoler i de enkelte fylker etter kjønn og alder V. Elever ved skoler i de enkelte fylker etter kjønn og bosted i skoleåret 004,00*** 4.04,00,0 4/ , 4,0 00,00 2 VI. Elever etter skole- og hjemstedsfylke......, 22 VII. Elever ved skoler i de enkelte fylker etter kjønn og hjemstedskommunens art, * VIII. Elever ved skoler i de enkelte fylker etter kjønn og forsorgers yrke. 24 IX. Elever etter forsorgers yrke og hjemstedskammunens art 25 X. Elever etter kjønn, hjemstedsfylke og Nyeste allmennutdanning XI. Elever etter kjønn, hjemstedsfylke og hoyeste spesialutdanning XII. Elever etter kjønn, kurs og tidligere utdanning a XIII. Elever etter kjønn, hjemstedsfylke og varigheten av tidligere utdanning. a O. 0 a 29 XIV.Stipend tildelt elever ved skoler i de enkelte fylker Vedlegg. Talet på elevar og lærarar i folkehogskolen 2. Elevar ved folkehogskolar Standardtegn - Null ai Oppgave mangler Logisk umulig

7 OVERSIKT Innledning Denne undersokelsen omfatter skoler som gar inn under loven om folkehogskoler av 28. juli 949,. det vil si fylkesskoler, folkehogskoler og private ungdomsskoler med statstilskott. På same måte som i loven, er folkehogskoler her nyttet som en fellesbetegnelse på disse tre skoleslag, som alle har til formål a gi voksen ungdom videregående allmennutdanning. Oppgavene er hentet inn på 2 ulike skjema - en samleoppgave for den enkelte skole (vedlegg ) og en individualoppgave for hver elev (vedlegg 2) På skoleskjemaet er det gitt opplysninger om tallet på sokere til hayedkursene, tallet på elever og tallet på Jere pr. I. oktober. Dessuten er det på skjemaet stilt sporsmal om kursenes varighet. Individualoppgaven er utfylt for aue elever ved folkehogskolene ved utgangen av januar 963. Skjemaet er fylt ut av den enkelte elev under rettledning av en Imrer, Elevene er bedt om a gi opplysninger om fodselsdato, om hjemstedskammune og om yrket til far eller annen forsorger. E.evene har ellers gitt opplysninger om stipend, hva slags utdanning de har gjennomgått for opptakingen på folkehogskolen og om bostedsforhold i skoleåret. Skoler og undervisningstid Det er i alt 75 skoler her i landet som går inn under loven om folkehogskoler. To av disse var ikke i gang i skolearet Av de 73 folkehogskolene som var i drift, var 4 fylkesskoler, 28 frittstlende folkehogskoler og 3 private ungdomsskoler. Bortsett fra en skole eies de private ungdamsskolene av forskjellige kristelige organisasjoner. Ned et enkelt unntak hadde alle folkehogskoler tatt opp elever til ordinmre hovedkurs hosten 962, det vil si til kurs med en undervisningstid på ninst 24 uker (se tabell ). Ved en skole begynte hovedkurset forst i januar 963, men denne skolen avviklet et hostkurs på 24 uker som i statistikken er regnet somhet ordinært forstearskurs. Mer enn fire femteparter av skolene hadde både forste-. og andreårskurs (videregående kurs),

8 Tabell. FolkehOgskoler etter varigheten av hovedkursene Undervisningstid i uker Skoler i alt Både forsteårs- og 36 andreårskurs Bare forstearskurs... 3 alt... o itoo *, Den vanligste undervisningstid på hovedkursene var 33 skoleuker. Over halvparten, eller 39 skoler, hadde kurs av denne varighet. Ved de andre skolene var undervisningstiden kortere. 7 skoler oiler 23 prosent hadde saledes kurssom varte fra 24 til 27 uker,mens like mange skoler hadde kurs som varte fra 29 til 32 uker. Undervisningstiden ved folkehogskolenes hovedkurser er vesentlig utvidd i de senere år, noe som framgar klart av oppgavene i tabell 2. I skoleåret var undervisningstiden ved de fleste hovedkurs uker, mens mindre Tabell 2. Folkehøgskoler med hovedkurs etter varigheten av kursene Gj sn. Undervisningstid i uker Skoler undervis i alt ningstid i uker / ,2 24,6 24,9 25,0 27,9 30,6 enn tiendeparten av skolene hadde kurs av så kort varighet i I gjennamsnitt for alle skolene hadde kursene i en varighet på 30,6 uker mot 24,2 uker i Okingen i undervisningstid har vært srlig sterk i de to siste årene. Tylkeavise oppgaver over folkehogskoler etter varigheten av hovedkursene i skoleåret er gitt i tabell I i tabelldelen. Inrerpersonalet Pr.. oktober 962 var det i alt tilsatt eller konstituert 66 imiere ved folkehogskolene (se tabell 3 og tabell ). Dette er vel 4 prosent mer enn året for.

9 Tabell 3. Lærere ved folkehogskolene lærere i full post Skoleår Menn I alt Menn Timelærere Lærere I alt i alt , prosent av lærerne var tilsatt i full post, mens 27 prosent hadde timeicererpost. Forholdstallet mellom tilsatte i full post og tilsatte i timepost var det samme i som i foregående skoleår. Om lag tre femteparter av lærerne var menn. Av lærere i full post hadde vel halvparten lærerprove, 34 prosent var Laglærere med godkjent lærerutdanning og 7 prosent var lektorer eller adjunkter. prosent av lærerne hadde ikke godkjent lærerutdanning. Tabell 4. Lærere i full post etter utdanning Lærere Merin I alt Menn Prosent alt Lektorer og adjunkter lærere med godkjent utdanning (lærerprove) Faglerere med godkjent utdanning Lærere eller fagierere uten 20 godkjent utdanning alt.d * 0 *,f Oppgavene viser elle.s at den utdanningsmessi e bakgrunn var forskjellig for mannlige og kvinnelige Iserere. 70 prosent av de mannlige lærere i full post hadde således lærerprove, mens bare 9 prosent av kvinnene hadde denne utdanning. De fleste (68 prosent) kvinnelige lærere ved folkehogskolene hosten 962 var fag- Imrere med godkjent utdanning. Av de kvinnelige lærere tilsatt i full post hadde - prosent ikke godkjent lærerutdanning, mens tilsvarende tall for de mannlige Iserere var 6 prosent. Sammenliknet med skoleåret var det ingen vesentlige endringer i utdanningsstrukturen for folkehogskolelarerne. Blant timelærerne hadde to tredjeparter ingen undervisning i andre skoler. 9 prosent hadde timelærerpost i folkehogskolene og full post i annen skole og 3 prosent hadde timelmrerpost både i folkehogskolen og i annen skole.

10 SOkere og opptatte elever HOsten 962 sokte i alt personerl) om å bli opptatt som elever ved folkehogskolene (se tabell 5 og tabell III) c Nær 79 pros ent av sokerne Onsket å Tabell 5. SOkere i folkehogskolenes hovedkurs Menn SOkere I alt Prosent Menn I alt FOrsteårskurs Andreårskurs alt , begynne på forsteårskursene. HOsten 96 var det tilsvarende tallet 83 prosent. Denne nedgangen i det relative antall sokere til forsteårskursene henger sammen med at det var flere folkehogskoler med andreårskurs i skoleåret enn det var året for. 962, som tidligere år, var det langt flere (mer enn dobbelt så mange) kvinner enn menn som sokte om opptaking ved folkehogskolene. Mannsandelen var noe hoyere blant sokerne til andreårskursene enn til forsteårskursene. Tabell 6. Elever ved begynnelsen av skolearet Menn Elever alt Elever i prosent av søkere Menn I alt FOrsteårskurs Andreårskurs I alt Pr. I. oktober 962 var elavtallet ved folkehogskolane (se tabell 6), det vil si at 59 prosent av sokerne begynte på skolene. Opptakingsprosenten var hoyest for andreårskursene, og den var høyere for menn enn for kvinner. Elevtallet i 962 var vel 3 prosent hoyere enn året for (se tabell 7), en Oking som i sin helhet skyldes f:ere kvinnelige elever. I samme tidsrom viste sokertallet en oppgang på 9 prosent. ) Tallet på sokere bygger på oppgaver fra hver enkelt skole, og i den utstrekning elevene har sokt flere folkehogskoler samtidig, vil det foreligge dobbelttellinger)

11 Tabell 7. SOkere og opptatte elever ved hovedkurser SOkere Elexer da skoleåret tok til FTlever i pst. Menn I alt Menn I alt av søkere )57-58 ) s , I siste femårsperiode har både soker- og elevmassen steget fra år til Ar. Økingen har vert storst i sokermassen, og hosten 962 søkte hele 50 prosent flere om opptaking ved et av folkehøgskolenes hovedkurs enn fem år tidligere. Tallet på opptatte elever Økte i samme tidsrom med snautt 25 prosent. Elever ved utgangen av januar 963 Som nevnt foran under omtalen av opplegget av undersokelsen, har hver enkelt elev pr. utgangen av januar 963 fylt ut et skjema med opplysninger om fodselsdato, hjemstedskommune; forsorgers yrk, tidligere utdanning m,v. Det tallmaterialet son skal legges fram og kammenteres i det folgende, er utarbeidd etter disse enkeltskjemaer. I alt hadde folkehogskolene elever ved utgangen av januar. Det var bare 3 fmrre elever enn da skoleåret tok til. Alder og kjønn Den alt overveiende del av elevene ved folkehogskolene var født i årene , det vil si at de ved arsskiftet var 6-8 år gamle (se tabell 8). 26 prosent av elevene var 6 år, vel 46 prosent var 7 år og 8 prosent var Tabell 8. Elever etter kjønn og alder Elever Prosent Alder pr. 3/2 962 hvinner Menn I alt Menn I alt 85 ar r.al,o. C ,3 0,2 0, ",s,,riooto,opc,, ,2 23, 26,3 7 " 0 Co 0, 684 C 0 9 S ,5 C., 48,5 46, ,5 9,6 8, ", s ,5 5, 9 A 0 4,8 20 " ' gnome.,,os ,2,5,4 Over 20 år r7f )8 2,0 2,7 S, t", I alt c ,000,0 00,0

12 8 år. De tre alderstrinn til sammen omfatter således i alt 9 prosent av elevene. Gjennomsnittsalderen for elevene var den samme som foregaende skolear, det vil si ca. 7 dr. Det var forholdsvis flere helt unge blant de mannlige enn blant de kvinnelige elevene. 33 prosent av de mannlige elevene var således ikke fylt 7 ar ved arsskiftet, mens tilsvarende tall for de kvinnelige elever var 23 prosent. pa den annen side var det relativt flere menn enn kvinner blant elever over 20 år. Av I 000 ungdommer i alderen 6 år var 2 elever ved folkehogskolene. Tallet på elever i alderen 7 og 8 år utgjorde henholdsvis 4 og 7 promille av disse ungdomskull. Tylkesvise oppgaver over elevenes alderssammensetning er gitt i tabell IV. Bosted i skoleåret Oppgaver over elevenes bostedsforhold under skolegangen er stilt sammen i tabell V. Enkelte hovedtall framgår av tabellen nedenfor. Tabell 9. Elever etter kjonn og bosted i skoleåret Menn Elever Prosent I alt Menn I alt, Internat ,0 89,0 272 Hjemra.e ,6 7,8 2 Hybel, pensjonat o.l ,4 3,2 3 alt oreiseeo.erostkoo ,0 00,0 89,0 8, 2,9 :00 0 De fleste elevene (89 prosent) bodde på skoleinternat. Vel 8 prosent bodde hjemme og bare 3 prosent av elevene bodde på hybel, pensjonat eller liknende. Bostedsforholdene i skoletiden var de samme for mannlige som for kvinnelige elever, så langt dette kan vurderes ut fra de grove ytre kjennetegn som er registrert. Bostedsforholdene var også de samme i skoleåret som ett år tidligere. Hjemsted Vel en tredjepart av folkehogskoleelevene var hj emmehørende i Vestlandsfylkene (se tabell 0 og tabell VI). 30 pros ent hadde sitt hjemsted på Ostlandet, mens 5 prosent av elevene kom fra Nord-Norge, 4 prosent fra TrOndelag og 6 prosent fra SOrlandet. I prosent av elevene var utlendinger. Sett i forhold til folketallet var sokningen til folkehogskolene storst i TrOndelag og lavest på Ostlandet. Pr. 000 innbyggere hadde Ostlandet 0,92 og TrOndelag 2,26 elever.

13 Tabell 0. Elever etter hjemstedsfylke 0 Ta t pa elever I alt Pst. Pr.000 innbyggere ) Prosent e Skolegang i hj ems teds fylke Skole gang utenfor hjemstedsfylke Ostlandet ,3 0, Ostfold Akershus. Oslo..,.. Hedmark.. Oppland 226 3uskerud 4,2, Vestfold 86 3,4, Telemark. 65 3,0, SOrlandet... 5,5, Aust-Agder Vest-Agder Vestlandet. ' Rogaland 7,6, Hordaland... 0,2 2, Bergen... 7,3 0, Sogn og Fjordane 6, 3, MOre og Romsdal 8,9 2, TrOndelag * 749 3,8 2, SOr-TrOndelag * ,2, Nord-TrOndelag 6,6 3, Nord-Norge Nordland. 0, Troms... Finnmark s it * * 65,2 Utlandet 0 * 00 5 alt 42700,0, ). januar ,7 0, , 0, , 0, ,8, ,0, ,4, ,, , 2, ,, ,7, ,7, ,7 2, AY de enkelte fylker hadde Sogn og Fjordane og NordTrOndelag forholdsvis hoye elevtall. I disse fylker var 3 promille av befolkningen elever ved en folkehogskole i skoleåret Oslo og Bergen hadde lavere elevtall enn noe annet fylke. Elevene fra Oslo utgjorde bare 0,2 promille av byens folketall, mens promillen for Bergen var 0,6. alt I 77 eller 33 prosent av elevene gikk på skole utenfor sitt hjemstedsfylke. Skolegang utenfor hjemstedsfylket forekam oftere blant elever fra SOrlands- og Ostlandsfylkene enn blant elever fra andre landsdeler.

14 Det er i forste rekke landsungdom som soker til folkehogskolene. Oppgavene i tabell VII og tabell viser at bare,4 prosent av elevene var hjemmehjrende i byer. 4 prosent av elevene kam fra tettbygde herreder og hele 74 prosent fra spredtbygde herreder. Tabell. Elever etter kjønn og hjemstedskommunenes art Elever Elever pr. 000 innbyggere født i årene ) Mbnn I alt Menn I alt 446 Byer 0.0*,, , ,3,5 7,8 505 Tett bebygde herreder ,5 20,8 5,0 259 Forstadsherreder ,3 9,0 2,9 Industriherreder ,3 7, 3,2 Andre herreder ,8 28,4 2,4 Spredt bebygde herreder I ,5 3,9 25,0 Jordbruks-, skogbruks- og fiskeriherreder ,5 36,7 29,4 Andre herreder , 27,7 2,2 47 Utlandet I alt ,0 24,3 8, 5 ) Beregnet på grunnlag av oppgaver over aldersklassene 9-3 år i 956. Regnet pr. 000 innbyggere født i årene (97 prosent av elevene ble født i dette tidsram) utgjorde tallet på folkehogskoleelever 8,5. For elever fra byer er tilsvarende forholdstall 7,8 mot 5,0 for elever fra tett bebygde herreder og 25,0 for elever fra spredt bebygde herreder. I forhold til ungdomskullenes storrelse var særlig mange av folkehogskoleelevene hjemmehorende i spredt bebygde jordbruks-, skogbruks- og fiskeriherreder. Forsørgers yrke Tabellene VIII og IX i tabelldelen gir en oversikt over elevenes fordeling etter yrket til hovedforsorger. Noen havedresultater framgår av tabell 2. denne tabellen er det også gitt tall for yrkesfordelingen til alle menn 5 år og over etter Folketellingen prosent av elevenes hovedforsorgere var jordbrukere, skogbrukere eller fiskere. De fleste av disse (90 prosent) var selvstendig næringsdrivende. 22 prosent av forsorgerne var tilvirkingsarbeidere, det vil si industriarbeidere, arbeidere i bergverksdrift, i bygge- og anleggsvirksomhet eller laste-, losseog lagerarbeidere.

15 2 Tabell 2. Elevenes forsørgere etter yrke. Prooent Byer Eleve- Alle nes menn for- 5 år sor- og gere over Bygder Eleve- Alle nes menn Elevenes forsorgore forsorgere 5 år og ) over I alt Alle menn 5 år og ) over Teknisk, naturvitensk., humanistisk og kunstnerisk arbeid 0,4 5,8 4,8 6,5 6,5,8 Administrasjons-, kantor- og salgsarbeid ,6 22,2 0,3 8,8 2,4 3,0 Jordbruks-, skogbruks- og fiskeriarbeid... 2,9,7 44,0 34,0 39,3 24,0 Gruve- ogtilvirkingsarbeid 27,5 itiora... «44,3 2,6 37,2 22,3 39,4 Transport- og kommunikasjonsarbeid ****0 6,5 4,3 22,9 Servicearbeid 6,9) 3,5 3,4 8,6 3,), 82,6 Militært arbeid., ikke-ervervende og uoppgitt 0,5) 6,7) ) 7, 3,3 7, 2 4 alt 0,W0.0 ) Etter Folketellingen o0 00, , , 0 En sammenlikning med de tilgjengelige oppgaver over yrkesfordelingen til den voksne befolkning, gir et klart uttrykk for hvor godt representert ungdom fra jordbruker-, skogbruker- og fiskerfamilier er på folkehogskolene. Mens 39 prosent av elevenes forsorgere er jordbrukere, skogbrukere eller fiskere, utgjor tilsvarende tall for alle mannlige yrkesutovere her i landet 24 prosent. På den annen side er ungdom fra gruve- og industriarbeidermilj0 tilsvarende underrepresentert ved folkehogskolene. Tidligere utdanning Tall til belysning av elevenes tidligere utdanning er gitt i tabellene X-XIII i tabelldelen. Enkelte hovedtall er stilt sammen i tabell Hele 92,5 prosent av elevene hadde gjennomgått en eller annen videregående alimenndannende skole for de begynte på folkehogskole hosten 962. Den videregående utdanningen var for de fleste elevene en framhaldsskole. I alt 58 prosent av elevene hadde framhaldsskole som hoyeste allmennutdanning, 6 prosent hadde gat på folkehogskole også tidligere eller på linjedelt ungdomsskole mens. vel 8 prosent av elevene hadde gjennomgatt realskole eller gymnas. Bare 5 prosent av elevene hadde spesialutdanning; de fleste av disse hadde gjennomgått en merkantil skole eller en yrkesskole for håndverk og industri.

16 3 Til sammen hadde eller 94 prosent av elevene utdanning utover barneskole. De fleste av elevene med videregående utdanning hadde gjennomgått barneskole pluss 0-9 måneders annen skolegang for hostkurset tok til i 962. Nesten en tredjedel av elevene hadde minst 2 års skolegang etter barneskolen. Tabell 3. Elever etter kjønn og tidligere utdanning Elever Menn I alt Pros ent Menn I alt Allmennutdanning Barneskole , 7,2 7,5 Framhaldsskole ,2 58,5 58,4 FolkehOgskole ,4,,9 Linjedelt ungdomsskole ,2 3,9 3,7 Realskole eller gymnas , 93 8,5 I alt ,0 00,0 00,0 Spesialutdanning Ingen spesialutdanning ,2 85,2 85,2 Yrkesskole for håndverk og industri ,6 3,0 3,9 Landbruksskole ,8 0, 0,7 SjOmanns- og fiskerfagskole ,0-0,7 Merkantil skole..., ,4 6,3 5,7 Armen spesialutdanning ,0 5,4 3,8 alt.... *** ** ,0 glimenn- og spesialutdanning 00,0 Ingen utdanning utover barneskole ,6 5,8 6, Spesialutdanning etter barneskole..., ,5,3,4 Alimennutdanning etter barneskole ,6 79,4 79, Bade alimenn- og spesialutdanning etter barneskole ,3 3, 5 3,4 I alt ,0 00,0 00,0 Elevenes tidligere utdanning varierer sterkt med forsorgernes yrke (se tabell 4). Mens bare 9 prosent av elevene fra jordbruks-, skogbruks- og fiskerfamiliene hadde 2 års skolegang eller mer etter barneskolen, hadde hele 62 prosent av de elevene som var forsorget av fagfunksjonærer (teknisk, naturvitenskapelig og humanistisk arbeid) så lang utdanning. Tilsvarende tall for administrasjons-, kontor- og salgsfunksjonærer var 50 prosent, for gruve- og tilvirkingsarboid 3 prosent og for transport- og kommunikasjonsarbeid 30 prosent.

17 4 Tabell 4. Elever etter forsorgers yrke og varighet av tidligere utdanning. Prosent Ingen utd. Utdanning etter barneskolen F. måneder måneder måneder og mer I alt Teknisk, naturvitensk., humanistisk og kunstnerisk arbeid.....ao*.o.s.edro 3,7,4 32,6 3,7 48,6 00,0 Administrasjons-, kontorog salgsarbeid ,3,6 43,9 3,7 36,5 00,0 Jordbruks-, skogbruks- og 0, fiskeriarbeid... 7,0,7 o 72,0 es ( 0,7 00,0 Gruve- og tilvirkingsarbeid... 6,2,7 60,8 0,3 2,0 00,0 Transport- og kommunikasjonsarbeid ,8 2,9 6,6,5 8,2 00,0 Servicearbeid.... 3, 2, 58,7,5 24,6 00,0 flilitært arbeid, ikkeervervende og uoppgitt 7,7 I alt... 2, 8 56,9 3, 9,5 00,0 9 6,0 0,6 20,4 00,0 Når elever fra jordbruker-, skogbruker- og fiskerfamilier har kortere forutdanning enn andre, har det sikkert sammenheng med at denne elevgruppen svazt ofte kommer fra spredt bebygde herreder, hvor adgangen til videregående skoler er vanskeligere. I alt 9 prosent av elevene fra jordbruker-, skogbrukerog fiskerfamilier kom fra spredtbygde strok, mens den tilsvarende andel for de andre elevgruppene utgjorde 65 prosent. Som tidligere nevnt kommer forholdsvis mange av elevene ved folkehogskolene fra jordbruker-, skogbruker- og fiskerfamilier. Særlig for denne del av befolkningen kompenserer således folkehogskolene en del av mangelen på videregående utdanning. Stipend Da oppgavene fra de enkelte elever ble innhentet i slutten av januar, var statsstipendene ikke delt ut i sin helhet. Elevenes stipendoppgaver var derfor ikke fullstendige. Gjenno m summariske oppgaver fra Statens lånekasse for studerende ungdom har det inidlertid.fcert mulig a supplere elevoppgavene på dette punkt.

18 5 Tabell 5. Stipend til elever ved hovedkursene Statsstipend.. Fylkesstipend..., Kommunale stipend. Andre stipend.....,... alt e.06 ) / Antall Til - sti - delt pend belop Kr., ]l Gj.sn belop pr stipend pr. elev Kr. Kr Det ble i alt delt ut stipend til elever ved hovedkursene i (se tabell 5)g Det vil si at tallet på stipend var bare 3 lavere enn tallet på elever. Enkelte elever har fått mer enn ett stipend, men fordi oppgavene som nevnt delvis er summariske kan det ikke gis opplysninger om hvor mange elever som alt i alt har fått stipend. alt sokte 8 prosent av elevene statsstipend. 73 prosent av sokerne eller 59 prosent av alle elever ble tildelt et slikt stipend. Stipendene belop seg til vel 2,8 mill. ki-oner. Av dette utgjorde statsstipendene hele 89 prosent. Gjennomsnittlig var storrelsen på stipendene kr. 629,- med statsstipendene som de absolutt storste. Fylkesvise oppgaver over tildelte stipend er gitt i tabell XIV.

19 abeii I. FolkehOgskoler i de enkelte fylker etter varigheten av hovedkursene Av sisse Undervisningstid i uker Skoler med andre alt ars kurs (3tfod f.) ) Akershus ) Hedmark q øa..., Oppland... a et,, l'* Buskerud ow, Vestfold I Telemark Aust ) -Agder f.t.n ** '. "" '"'..'."' 2 VestAgder ',--,..a],and...,a,,, Hor(aland ogn og JJjo -,-.3.o.n.e MOre og Rafri,Jdal. - - _ 2 4) m Nord-T--,ndelag.. NordLand. r Lzon 0 co, Finnmark I 3 2 I at 0,.., ) PA tellinuti_-punktet avviklet skolen hostkurs. 2) På andreårskurset var underviaalm,stiden 24 uker. 3) PA andreårskurset var undervisningstiden 30 ukor. 4) På andreårskurset var undervisningstiden 33 uker.

20 8 Tabell II. lærere ved folkehogskoler i de enkelte fylker etter kjønn og utdanning Merin Østfold Akershus 2 Hedmark... 2 Oppland 3 Buskerud... 4*** Vestfold ******* 0 Telemark... Aust-Agder 0 Vest-Agder 3 Rogaland Hordaland I full post I timepost lærere ag- rere Time- Ime- ime Lek- medlærere eller lærere lærere lærere torer god- med fag- til- til- uten Lærog kjent god- lærere I satt satti under I ere ad- utdan- kjent uten alt i full time- vis- alt i junk- ning ut- god- post i post ning alt ter (Imrer- dan- kjent andre ogsåi i prove) fling utdan-skoler andre _ andre fling skoler skoler Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SOr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland Troms « Finnmark I alt * Østfold a 6 - Akershus. ** WO Hedmark Oppland Buskerud.0,00*. "' Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Oft Rogaland li Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SOr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland.... Troms 5 2 li Finnnark 2 0. I alt _ Lærere i alt

21 9 Tabell III. SOkere og opptatte elever ved skoler i de enkelte fylker etter kjønn og alder Økere E ever pr. o o'er Elever FOrste- Andreårs-årsI alt års- års-i alt FOrste- Andrei prosent avs Okere kurs kurs kurs kurs..._. Menn Østfold ,8 Akershus ,4 Hedmark.0. ow ,6 Oppland ,5 43 Buskerud ,3 Vestfold , Telemark ,3 27 Aust-Agder ,5 9Vest-Agder ,0 44 Rogaland ,0 Hordaland ,0 2 Sogn og Fjordane ,7 30 MOre og Romsdal ,8 SOr-TrOndelag ,8 Nord-TrOndelag ,6 Nordland ,8 Troms...WOW, ,2 Finnmark *wows ,9 alt it ,2 3 Østfold.. wow , Akershus ,6 Hedmark.. oto ,4 Oppland ,0 Buskerud. wow ,2 Vestfold ,3 Telemark ,0 Aust-Agder s ,0 9 Vest-Agder. ti. WO ,9 Rogaland ,3 Hordaland... woe ,8 Sogn og Fjordane , MOre og Romsdal ,4 SOr-TrOndelag ,6 Nor&sTrondelag ,3 22 Nordland ,0 Troms...we ,6 Finnmark..., ,0 alt.0..0i.,4* , Elever i alt...of ,7

22 Tabell IV. Elever ved skoler i de enkelte fylker etter kjønn og alder 5 ar 6 ar 20 Alder pr E2 7 år 8 år 9 år 20 ;X 2 ar og over alt 8 Østfold Akershus Flodmark Oppland lo Buskerud 00.0t Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal. 8o SOr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland, Troms Finnmark., I alt 007 C o8 FOrstearskurs Andrearskurs Østfold Akershus,., l'" Hedmark Oppland Buskerud, Vestfold Telemark..., Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland.., Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SOr-TrOndelag Nord-TrOndelag lo Nordland Troms ""' 38 9 Finnmark I alt 0tO it FOrstearskurs Andreårs kurs Alle elever

23 Tabell V. Elever ved skoler i de enkelte fylker etter kj6nn og basted i skoleåret Menn Hybel, Hybel, Hjemme Internat pensjonat 0.. " alt Inter- pen- Hjemme nat sjonat a Alle elever Hybel, I inter pen- Hjemme alt nat sjonat alt o.l. 47 dstfold Akershus Hedmark Oppland * Buskerud Vestfold.. 72 c: Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland. 24o Sogn og Fjordane Mbre og Romsdal S6r,-Tr6ndelag E Nord,-Tr6ndelage Nordland Troms. * Finnmark A I alt o

Tidligere utkommet Det tekniske undervisningsvæsen 189495 NOS III 303 Fagskolestatistikk 189596 NOS III 343, 189697 til 189899 IV 40, 18991900 til 190102 IV 85, 190205 V 6, 190506 til 190708 V 101, 190809

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A94 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE NOVEMBER 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 NORGES OFFISIELLE STATISTI XI FOLETELLINGEN. DESEBER 0 Sjette hefte Personer år og mer etter utdanning Persons years of age or more by education STATISTIS SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Tiende hefte Boligstatistikk Housing Statistics STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Disse

Detaljer

ELEVER, KOSTNADER OG UTEKSAMINERTE VED NOEN UTDANNINGSVEIER 1890-1960. EKSTRAHERTE OG BEREGNEDE TALL. Av Eivind Hoffmann

ELEVER, KOSTNADER OG UTEKSAMINERTE VED NOEN UTDANNINGSVEIER 1890-1960. EKSTRAHERTE OG BEREGNEDE TALL. Av Eivind Hoffmann I0 68/20 Oslo, 28. august 1968 ELEVER, KOSTNADER OG UTEKSAMINERTE VED NOEN UTDANNINGSVEIER 1890-1960. EKSTRAHERTE OG BEREGNEDE TALL Av Eivind Hoffmann Innhol d Side I. Innledning I+ II, Folkeskolen......

Detaljer

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111.

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111. WANK I FORS KRING semososaul Nooll inommuni. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A84 AKSJONÆRFORHOLD OG STYRE- SAMMENSETNING I AKSJESELSKAPER 963 SHARE OWNERSHIP AND COMPOSITION OF THE BOARDS OF DIRECTORS IN

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

ARTIANERSTATISTIKK OG ARTIUMSMATRIKLER. Innstilling fra. I n n h o l d Side

ARTIANERSTATISTIKK OG ARTIUMSMATRIKLER. Innstilling fra. I n n h o l d Side IO 66/9 Oslo, 14. oktober 1966 ARTIANERSTATISTIKK OG ARTIUMSMATRIKLER Innstilling fra Byråets rådgivende utvalg for undervisningsstatistikk I n n h o l d Side Innledning...,... 1 Artianerstatistikk...

Detaljer

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/21 BARNETALL I EKTESKAP STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2689-9 ISSN 0332-8422

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/21 BARNETALL I EKTESKAP STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2689-9 ISSN 0332-8422 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/21 BARNETALL I EKTESKAP STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2689-9 ISSN 0332-8422 EMNEGRUPPE 31 Folketelling ANDRE EMNEORD Demografi Fruktbarhet

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER NR. 10, 1956 74. årgang STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway INNHOLD Sivil rettspleie 1955 305 Dyrevernnemndenes virksomhet i 1955 311 Lønnsstatistikk for

Detaljer

LØNNSFORHOLDENE FOR ANSATTE I BANK, FORSIKRING OG STATSTJENESTE

LØNNSFORHOLDENE FOR ANSATTE I BANK, FORSIKRING OG STATSTJENESTE ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALFYRA NR. 104 LØNNSFORHOLDENE FOR ANSATTE I BANK, FORSIKRING OG STATSTJENESTE Av Idar Møglestue og Turid Sletten WAGE CONDITIONS OF EMPLOYEES IN BANK, INSURANCE AND CENTRAL

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI.

Norway's Official Statistics, series XI. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 95. Nr.5. Økonomisk utsyn over et 95. Economic survey. 5. Folketellingen. desember 950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 364 UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT 1. OKTOBER 1980 EDUCATIONAL STATISTICS SURVEY 1 OCTOBER 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1883-7 EMNEGRUPPE

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 642 STATISTISK FYLKESHEFTE 73 Troms STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 74 ISBN 8253703716 FORORD Statistisk fylkeshefte inneholder tall fra de fleste områder av norsk statistikk.

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 599 STATISTISK FYLKESHEFTE 1973 Finnmark STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974 ISBN 82-537-0312-0 FORORD Statistisk fylkeshefte inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 67 IN NTEKTSSTAT STIKK 979 INCOME STATISTICS 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 98 ISBN 8-537- 738-5 FORORD Inntektsstatistikk 979 inneholder opplysninger om

Detaljer

HVEM FLYTTER I NORGE?

HVEM FLYTTER I NORGE? ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 73 SÆRTRYKK FRA NAVF'S JUBILEUMSBOK "I FORSKNINGENS LYS" 1974 HVEM FLYTTER I NORGE? TENDENSER I FLYTTERGRUPPENES SAMMENSETNING ETTER 1950 Av Lars Østby THE MIGRANTS

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. Norges jernbaner 956-57 Chemins de fer norvegiens 5 Syketrygden 957 Health insurance

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO INN HOLD. Framskriving av folkemengden 1975-2000. Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975

AKERSHUS OG OSLO INN HOLD. Framskriving av folkemengden 1975-2000. Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Nr. 1/76 5. januar 1976 AKERSHUS OG OSLO INN HOLD Nye distriktstall. Innhold 1975 Framskriving av folkemengden 1975-2000 Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1975.

Detaljer

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2006/14 Rapporter Reports Nina Kristin Buskoven Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 922 INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 INDIRECT LABOUR COST IN SOME SERVICE INDUSTRIES 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Fjerde hefte Oversikt over yrkesstatistikken Detaljoppgaver for riket A Survey of Statistics on Occupation Detailed Figures for the whole Country

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

STATISTIKKBRUKERUNDERSØKELSEN 1980-81

STATISTIKKBRUKERUNDERSØKELSEN 1980-81 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 82/13 STATISTIKKBRUKERUNDERSØKELSEN 1980-81 RESULTATER FRA EN POSTUNDERSØKELSE OM BRUK OG VURDERING AV OFFISIELL STATISTIKK AV LIV ARGEL STATISTISK SENTRALBYR Å OSLO

Detaljer

VESTFOLD NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,

VESTFOLD NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, ir. 1/78 9. januar 1978 VESTFOLD I NNH OLD Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke Xi Trykt 1959 Nr. 334 Norges jernbaner 1956-5757 Chemins de fer norvegiens - 335 Syketrygden 1957 Health

Detaljer

Forord 2. 2. Bruk av snus 14 Økning i andel snusbrukere 15 Snus og røyking 18

Forord 2. 2. Bruk av snus 14 Økning i andel snusbrukere 15 Snus og røyking 18 Innholdsfortegnelse: 1 side Forord 2 1. Røyking 3 Betydningen av alder og kjønn 4 Unges røyking og debutalder 7 Av-og-til-røyking 1 Geografiske variasjoner 11 Røyking i Norden 12 2. Bruk av snus 14 Økning

Detaljer

HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960

HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/3 HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960 AV TOR SKOGLUND, ERIK STORDAHL OG KNUT Ø. SØRENSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-

Detaljer

DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 1901 1963

DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 1901 1963 DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 0 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 0- INFANT MORTALITY IN NORWAY 0- Av/By Julie E. Backer og Øystein Aagenæs STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer