Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG"

Transkript

1 ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG Side 1 av 15

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 4 Virksomhetsideen... 4 Hovedmål... 4 Delmål... 4 Virkemiddel... 5 Handlingsplan Organisasjonskart for Gjesdal Skiskytterlag... 6 Årsmøtet... 6 Styrets funksjon og sammensetning... 7 Utvalg/komiteer i Gjesdal Skiskytterlag... 9 Medlemmer... 9 Aktivitet Anlegg Arrangement Informasjon Økonomi Regnskap Støtteordninger Medlemskontingent Reklame/sponsoravtaler Kiosk Økonomisk utroskap/varslingsplikt Klubbdrakter/profilering Regler for Gjesdal skiskytterlag Mobbing Seksuell trakassering Alkohol, tobakk og doping Politiattest Dugnad Skikk og bruk for e-post Årlige faste oppgaver Side 2 av 15

3 Innledning Organisasjonsplanen er øverste styrende dokumentasjon for driften av Gjesdal Skiskytterlag. Organisasjonsplanen vedtas hvert år på klubbens årsmøtet. Historikk Gjesdal skiskytterlag ble startet i som et tilbud til de som ønsker å drive med skiskyting. Treningsarena var Brekko som eies av Jæren Friluftsråd. Første sesongen deltok vi på skogsløp og skiskytter-renn som andre klubber arrangerte. Andre sesongen måtte vi arrangere egne skogsløp og renn. Vi inngikk da et arrangementssamarbeid med Figgjo IL, skiskting. Våren 2005 ble vi invitert av Figgjo IL skiskyting til å ha treningssamarbeid med de. Treningsarena ble da Figgjo sin treningsbane. Figgjo IL skiskyting sa opp dette samarbeidet våren 2009, og nå trener klubben igjen i Brekko. Vi har satt opp utstyrsbod i Brekko for å få oppgradere treningsfasilitetene. Målet er også å legge til rette for asfaltert rulleskitrase. Klubben har rekruttert nye utøvere hver høst gjennom skiskytterskolen og vi har nå ca. 25 aktive utøvere. I starten var alle utøvere under 16 år og deltok på lokale løp og renn. Pr. d.d. har vi 6 juniorer ved Sirdal vgs. som satser på skiskyting som toppidrett. Idrettslagets formål Gjesdal Skiskytterlag skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrat, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Visjon Gjesdal Skiskytterlag skal være inkluderende for alle medlemmer uansett alder og nivå. De yngste utøverne kan delta på lokale skogsløp og skiskytterrenn. Fra utøverne er 13 år kan de delta på bl.a. Kvalfoss-sprinten og Liatoppen skifestival åringene kan delta på hovedlandsrennet Klubben skal bidra til at enkelte av klubbens utøvere kvalifiserer seg til deltakelse i nasjonale og internasjonale mesterkskap og således profilerer klubben og Gjesdal kommune. Side 3 av 15

4 Verdigrunnlaget Gjesdal skiskytterlag sine verdier: Alle som ønsker det skal få en mulighet til å prøve skiskyting, og bli en del av av fellesskapet i Gjesdal skiskytterlag. Utøverne skal føle seg som en del av Gjesdal skiskytterlag og identifisere seg med laget Alle som deltar i en aktvitet i laget, alt fra trening til dugnad skal representere laget på en representativ måte. Alle har et ansvar for at nye utøvere med familie føler seg velkommen i laget og blir ivaretatt på en god måte. Gi ut informasjon som gjelder alle nivåer i laget, medlemmene skal føle at de får den informasjon som de trenger Være positiv til å bidra med å skaffe inntekter til klubben Trenere skal til enhver tid sørge for at alle får tilbud om trening og veiledning. Trenere og alle som har fått tildelt en rolle i klubben skal gå foran med et godt eksempel med tanke på inkludering, akseptering og godta at alle er forskjellig. Virksomhetsideen Gjesdal skiskytterlag skal være den foretrukne klubben for de som ønsker å begynne med skiskyting i Gjesdal kommune og omegn. Laget skal være en effektiv serviceyter for sine medlemmer, og et talerør overfor særforbund, idrettskrets, idrettsråd og lokale myndigheter. Hovedmål. Ha utøvere som hevder seg på nasjonalt nivå. Øke antall utøvere gjennom rekruttering. Involvere foreldrene mer. Øke engasjementet for å skaffe inntekter til klubben. Delmål Klubben må tilrettelegge for deltagelse på nasjonale renn gjennom støtteordninger. Gjøre klubben kjent også utenfor Gjesdal kommune, spesielt nedover Jæren. Rekruttere nye utøvere hver høst til skiskytterskolen. Få ut informasjon og skape interesse for sporten. Alle familier skal være representert i et organ/komitee. Skape større eierinteresse hos medlemmene til klubben. Ha større fokus på oppgavene i klubben og trekke inn de rette foreldrene, og nyttiggjøre seg kompetansen til foreldrene. Side 4 av 15

5 Virkemiddel Jobbe for økte inntekter. Jobbe aktivt ut mot potensielle utøvere. Få hjemmesiden opp og gå, samt oppdatere denne jevnlig. Begynne å rekruttere til skiskytterskolen om våren bl.a. gjennom informasjon på skoler. Etablere utvalg/komiteer for å ivareta viktige oppgaver i klubben. Handlingsplan 2010 Det etableres årlig handlingsplan for klubben. Denne viser hvilke oppgaver klubben skal jobbe med, hvordan disse skul utføres, hvem som er ansvarlig og tidsfrist for gjennomføring. Handlingsplanen er en måte som styret viser årsmøtet(medlemmene) hva de har gjort i løpet av året. Hva Hvordan Hvem Tidsfrist Resultat Skiskytterskolen Gjennomføre i Styret er ansvarlig 1.oktober høsten 2010 Brekko / Ålgård. for å iverksette. Treningssamling barmark for utøvere og famile 2 treningssamlinger på snø Arrangere Gjesdalløpet på Feed. Dugnad på Blinkfestivalen Lotteri Dugnad i Kongeparken. Dugnad i Brekko Invitere til samling. Invitere til samling. Invitere til skiskytterløp. Invitere alle foreldrene til å bidra. Gjennomføre opptil fem lotterier Invitere til dugnad. Invitere til dugnad. Styret setter igang. 1.oktober Treningsansvarlig 2010 Arrangementsansvarlig. Styret 21.februar 15.august Styret 2010 Styret Anleggskomitee desember Side 5 av 15

6 Organisasjonskart for Gjesdal Skiskytterlag ÅRSMØTET Hovedstyret Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem/sekretær Inger Ørmen Britt H. Emberland Varamedl/matr.forvalter Varamedlem Torill Ueland Valgkomité Leder Egil Emberland Medlem Anne G Fossfjell Medlem Varamedlem Varamedelm Revisor 1. revisor Jan-Birger Nevland 2.revisor Årsmøtet Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet. Årsmøtet blir avholdt en gang i året innen februar som fastsatt i loven. Innkalling til årsmøtet skal skje en måned før årsmøtet avholdes. Innkalling annonseres på og/eller pr. . Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal sendes ut en uke før. Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten. Medlemmer over 15 år har stemmerett. Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet. Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf 12 Side 6 av 15

7 Styrets funksjon og sammensetning Styret skal Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i 1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse. Leder er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene anviser utbetalinger sammen med kasserer skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister. Ha tilgang til klubbens kontoer. Nestleder fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at han/hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt. bistår leder og danner et lederteam med denne. har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem Sekretær føre referat over alle styremøter og medlemsmøter tar seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering lage møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer. lage oversikt over styrets medlemmer, og sende det ut til alle medlemmene. Kasserer Disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne (http://www.idrett.no/ftp/lover/doc/kontoplan.htm). anviser utbetalinger sammen med leder. har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne sette opp resultatregnskap til regnskapsårets slutt, og påse at dette blir revidert til årsmøtet. Materialforvalter Holde våpen til utøverne på skiskytterskolen. Ha oversikt over klubbens våpen, og er ansvarlig for våpenutleie Sørge for å ha skudd tilgjengelig for salg til medlemmer Side 7 av 15

8 Ansvarlig for vedlikehold og evt. reparasjoner av klubbens våpen. Styremedlemmer møter på styrets møter tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak kan være valgt til spesielle oppgaver, som f.eks informasjon/web, sosialt-ansvarlig, materialforvalter o.l. Varamedlemmer møter på styremøter. Har ikke stemmerett med mindre de representerer faste medlemmer i styret Revisorer Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Hvordan revisjonen utføres finne si NIFs lov kapittel 4 eller på html#map004 Revisorer eller dens familiemedlemmer kan ikke ha andre verv i klubben Valgkomité Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/- medarbeidere etter nøye vurderinger av medlemsmassen. Side 8 av 15

9 Utvalg/komiteer i Gjesdal Skiskytterlag Komitee Styrets Leder Medlemmer Kommentarer kontaktperson Dugnad NN Bidra å skaffe dugnader. Sette opp dugnadslister etc. Gjøre forarbeid til dugnader. Sport Morten Hage Egil Emberland Sportslig ansvarlig. Følge opp utøverne og skaffe trenere. Skiskytterskolen. Anlegg / vedlikehold Sven Olav Jensen Tom Ree Oppgradering av Brekko. Samarbeid med Friluftsrådet. Renn Arne Fossfjell Hege Hage Roald Andersen Marta V.Jensen Torill Ueland Håvard Håland, tidtaker Kenneth Asheim,tidtaker Planlegge og arrangere løp/renn. Sponsor / annonse Britt H.Emberland?? Anne Grete Fossfjell Johan Tjåland Kenneth Asheim Marta V.Jensen Skaffe annonsører til håndboken. Selge våpenreklame. Skaffe sponsorer. WEB Håvard Håland Kenneth Asheim Johan Tjåland komitee/ansvarlig Materialforvalter Håvard Håland Utleie av våpen. Holde våpen til utøverne på skiskytterskolen. Formidle skudd. Medlemmer Medlemskap i Gjesdal skiskytterlag er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og ha betalt kontingent. Medlemskap i Gjesdal skiskytterlag kan opphøre ved utmelding, stryking eller eksklusjon. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Strykning av medlem kan finne sted dersom medlemmet skylder kontingent for mer enn ett år. Medlem som strykes kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Ved innmelding skal medlemmene fylle ut et skjema med navn, fødselsdato, adresse, e-post, mobilnr., navn på foresatte. Dette for å få et bra og oversiktelig medlemskartotek. Side 9 av 15

10 Aktivitet Skiskytterskolen gjennomføres hver høst for nye utøvere. Etter å ha gjennomført skiskytterskolen kan en fortsette på ordinær trening. Trening for alle utøvere i Brekko hver onsdag kl Frivillig skytetrening på Hareland sammen med Gjesdal skytterlag om tirsdager. Oppfordre utøverne til å delta på Gjesdal IL sin barmarkstrening og rulleskitrening. Anlegg Gjesdal skiskytterlag sin treningsarena er Brekko som eies av Jæren friluftsråd. Laget må arbeide aktivt sammen med friluftsrådet for å ha en tilfredsstillende treningsbane. Anleggskomiteen er ansvarlig for at anlegget er i orden til treninger og løp som arrangeres. Arrangement Gjesdal skiskytterlag blir pålagt av Rogaland skiskytterkrets å arrangere skogsløp og skiskytterrenn i løpet av sesongen. Alle medlemmer må være med å arrangere dette og må delta iht. arrangementsplaner som blir satt opp av arrangementskomiteen, evt. skaffe stedfortredere viss en ikke kan delta selv. Informasjon GSSL informerer medlemmene via nettsiden som har adresse: I tillegg blir det sendt ut er til medlemmene om viktig informasjon. Vi tilstreber å bruke nettsiden aktivt for informasjonsdeling. Klubben forventer at utøvere og foreldre aktivt bruker nettsidene for å få nødvendig informasjon som publiseres her. Økonomi Styret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi Styret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet. Alle innkjøp skal godkjennes av styret. Alle betalte faktura skal attesteres av 2 personer, den som har bestilt varen og styreleder. Det skal/bør tegnes underslagforsikring for de som disponerer kontoene. Regnskap Styret er ansvarlig for økonomien. Alle inn og utbetalinger skal gå gjennom klubben sin konto, det er ikke lov å sette penger som tilhører klubben medlemmer inn på personlige kontoer. Alle egenandeler og startavgifter skal betales gjennom klubben. Side 10 av 15

11 Støtteordninger Gjesdal skiskytterlag har som mål å støtte utøverne med følgende forutsatt at det er økonomi i klubben til å kunne gi denne støtten. Det er styrets oppgave å vurdere støtteordningene til enhver tid. Dette er gjeldende for 2010: Startkontingent klubben betaler startkontingent til løp og renn som utøverne deltar på. Dette gjelder for skoleungdom og studenter. Utøverne skal melde seg på innen påmeldingsfristen. Ved etteranmelding kan klubben kreve differansen i påmeldingsavgiften tilbake fra utøver/foresatt. Klubben holder rekruttvåpen til de yngste utøverne mot en årlig leieavgift på kr. 500,- pr.våpen. Sommerskiskolen på Tonstad støttes med kr ,- pr. utøver års klassen. Støtte til Kvalfoss-sprinten kr. 500,- pr. utøver + kr. 500,- til en lagleder. Støtte til hovedlandsrenn kr. 700,- pr. utøver + kr. 700,- til en lagleder. Støtte til Young Star kr. 700,- pr. utøver + evt. lagleder kr. 700,- Her må en kvalifisere seg til å kunne delta. Støtte til juniorene ved Sirdal vgs. iht. klubbkontrakt. For sesongen 2009/2010 støtter klubben med treningsandel kr ,- og opptil kr ,- i reisestøtte pr.utøver. Reiseandel for smørerer dekkes med opptil 50%. Alle utøverne ved Sirdal vgs. skal ha klubb-kontrakt. Klubbklær kan en kjøpes via klubben til fastsatt pris. Klubben støtter med differansen mellom innkjøpspris og klubbpris. Styret fastsettes klubbpris. All støtte er basert på at både utøverne og foreldrene bidrar til å skaffe inntekter til klubben, og deltar på dugnader. Medlemskontingent Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf. egenbestemmelse i idrettslagets lov. 4 Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem, familiemedlem skal regnes som en rabattordning og en må fortsatt registrere hvert enkelt medlem med navn og betalt beløp da revisor skal kontrollere medlemslister mot regnskap. Barn opptil 18 år kr. 300,- Voksne kr. 300,- Passiv kr. 150,- Rabattordning: Familie kr. 600,- Klubben kan innføre treningsavgift. Klubben kan også ta betalt av utøvere og foreldre når en arrangerer kurs etc. Innkrevingsrutiner. Kontingent skal betales innen 1.april. Kasserer purrer på manglende innbetaling innen 1.5. Side 11 av 15

12 Reklame/sponsoravtaler Alle medlemmer skal og bør arbeide for å skaffe sponsorer til laget. En informerer da sponsor/annonsekomiteen som inngår selve avtalen. De som ønsker å arbeide med annonser og sponsorer melder seg til styret. Alle sponsor avtaler skal godkjennes av en person fra styret. Kiosk Ved skogsløp i Brekko kan en ha kiosksalg. Kioskansvarlig fremgår av arrangementsplan. Kioskansvarlig kjøper inn til kiosksalg, evt. skaffer gratis varer. Kioskansvarlig teller opp kassen etter arrangementet og kasserer signerer på oppgjøret. Kasserer skaffer vekslepenger til kiosksalg. Økonomisk utroskap/varslingsplikt Ved mistanke om økonomisk utroskap skal noen fra styret varsles omgående. Styret er pliktig til å gå videre med saken og ta dette opp med vedkommende. Den som har varslet skal få en tilbakemelding fra styret. Ved grov økonomisk utroskap skal saken politianmeldes. Klubbdrakter/profilering Gjesdal skiskytterlag har overtrekksdrakter og racing dress. I tillegg har en klubbgensere som alle aktive utøvere får høsten Laget har ikke noe lager av klubbklær, men vurderer en ny bestillingsrunde hver høst hvor alle som ønsker det kan bestille overtrekksdrakt og racing dress hos utvalgt leverandør. Styret fastsetter prisen til medlemmene. Klubbklær (racingdress, overtrekksdress eller klubbgenser) skal alltid brukes på renn, på premieutdelinger og andre sammenhenger der en representerer klubben. Side 12 av 15

13 Regler for Gjesdal skiskytterlag Retningslinjer for foreldre/foresatt Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Gjesdal skiskytterlag men er du medlem så må våre regler følges Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett ikke du Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel Lær barna å tåle både medgang og motgang Motiver barna til å være positive på trening Vis god sportsånd og respekt for andre. Ved uenighet snakker du med den det gjelder ikke om Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy! Retningslinjer for utøvere Gode holdninger Respektere hverandre Lojalitet mot klubb og trenere Hjelpe hverandre Følge klubbens regler Stille opp for hverandre Ærlig overfor trener og andre utøvere. Godt samhold Stå sammen Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til. Vise engasjement Gode arbeidsholdninger. Stolthet av sin egen innsats. Objektivt ansvar for miljø og trivsel. MOBBING ER IKKE AKSEPTERT Retningslinjer for trenere: SOM TRENER I SKAL DU BIDRA TIL: Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren Positive erfaringer med trening og konkurranse Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre Vær et godt forbilde Møt presis og godt forberedt til hver trening Som trener er du veileder, inspirator og motivator Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren Vis god sportsånd og respekt for andre Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VÆRE PREGET AV: En målrettet plan Progresjon i opplevelser og ferdigheter Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser Effektiv organisering Saklig og presis informasjon Side 13 av 15

14 Kreative løsninger Fleksibilitet ved problemløsning Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon Mobbing Mobbing er ikke akseptert i klubben. Viss noen opplever mobbing vil styret ha melding om dette slik at en kan ta det opp videre i klubben. Seksuell trakassering Klubben aksepterer ikke seksuell trakassering. Dersom seksuell trakassering oppleves i klubben vil styret søke hjelp i retningslinene nedenfor. Alkohol, tobakk og doping Vi forholder oss til IDRETTENS HOLDNING TIL ALKOHOL Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak 54. Tobakk er ikke lovlig å bruke på idrettsarenaer i Norge. Vi oppfordrer alle til å forholde seg til dette. En forutsetter at alle utøverne er dopfrie. Ref. til Antidoping Norge. Politiattest Styret skal avkreve politiattest av alle frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming. Politiattest skal avkreves av alle som utfører oppgaver for GSSL som er over 15 år- Dette omfatter trenere, oppmenn, foreldre som er med på turneringer som ledere, de som ofte kjører andre sine barn og lignende. Det er bedre å ha for mange attester en for lite. Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i idrettslaget. Det skal også oppnevnes en vararepresentant. I GSL ivaretas dette av leder. Klubbens nestleder er vararepresentant for håndtering av politiattester. Styret må informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der skal også navn og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget, fremgå. Idrettslaget må fastsette hvilke oppgaver og hvilke personer som er omfattet av ordningen. Den styreoppnevnte skal informere de(n) aktuell(e) personen(e) om at de(n) må ha politiattest. Den styreoppnevnte skal sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må undertegnes av søkeren og av den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til den enkelte søker. Side 14 av 15

15 Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte. Attesten er gyldig i 3-4 år Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren. Idrettslaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest eller som har anmerkninger på attesten. Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene på telefon eller på e-post til Dugnad For å drive klubben er vi avhengig av at alle deltar på dugnader, og forsøker å skaffe dugnader til klubben. Medlemskap i klubben forplikter til å delta på de dugnader som klubben arrangerer for å skaffe inntekter. Dersom en har gyldig grunn til å ikke delta på planlagte dugnader oppfordres det til å skaffe stedfortreder. Klubben har mulighet for å avkreve høyere medlemskontingent dersom inntektsgrunnlaget fra dugnader reduseres på grunn av manglende oppmøte eller dugnadsjobber.. Skikk og bruk for e-post Styret bruker i hovedsak e-post som distribusjonskanal til medlemmene. Dersom none medlemmer ikke har e-post må styret informeres slik at disse kan få informasjonen på annet vis. E-post skal sendes ut med adressene i blindkopifeltet eller bruk av grupp . Styresaker skal bare til det styret som behandler saken til beslutning er tatt eller til styreleder gir tillatelse til annet. Kopifeltet er en mulighet til å informere mottakere uten krav om aksjon. Ha respekt for andres tid. Vær kritisk ved bruk av e-post for sending av meldinger til mange. Ved massedistribusjon av informasjon bør link til hjemmesiden brukes. E-post meldingene skal være informative, oversiktelige og lett forståelige. De skal inneholde all nødvendig informasjon om emnet. Besvar e-post når du er i tvil så raskt du kan. Fremfor alt svar! Årlige faste oppgaver Gjennomføre den årlige lovpålagte idrettsregistreringen januar/februar Gjennomføre årsmøtet i henhold til idrettslagets lov Rapportere endringer av post og e- postadresser Oppdatere nytt styre på samme sted som idrettsregistreringen Søke kommunale midler sjekk med kommune for søknadsfrist Søke kommune om treningstider, sjekk kommune om søknadsfrist Oppfordre alle medlemmer til å støtte laget gjennom grasrotandelen Søke Gjesdal kommune om dager for å avholde lotteri innen 1. desember Side 15 av 15

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsideen... 5 Handlingsplan...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING Vedtatt på årsmøtet 12. februar 2015 Innholdsfortegnelse 1. Gyldighet... 3 2. Grunnleggende forhold... 3 2.1. Generelle opplysninger... 3 2.2. Idrettslagets

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING Til behandling av årsmøte 27.03.2014 Organisasjonsplan for Holter idrettsforening vedtatt på årsmøtet 20XX 1 0. Innholdsfortegnelse Innhold 0. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Organisasjonsplan Shorin Ryu Karatedo Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Vedtatt på Årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Organisasjonsplanen...

Detaljer

Klubbhåndbok. Mysen Svømmeklubb. Sist oppdatert 18.08.2014

Klubbhåndbok. Mysen Svømmeklubb. Sist oppdatert 18.08.2014 Klubbhåndbok Mysen Svømmeklubb Sist oppdatert 18.08.2014 1 Innledning 3 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget 3 Kort historikk 3 Idrettslagets formål 4 Visjon 4 Verdigrunnlag 4 Mål 4 Sportslig plan 4

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB Vedtatt på årsmøtet 01.02. 2014 Revidert på årsmøtet 14.02.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Idrettslagets organisasjon...4 Årsmøtet...

Detaljer

Hedmark Skiskytterkrets. Organisasjonsplan HSSK

Hedmark Skiskytterkrets. Organisasjonsplan HSSK Hedmark Skiskytterkrets Organisasjonsplan HSSK Vedtatt på Kretstinget 20.05.2015 Innholdsfortegnelse 1 Grunnlagsopplysninger... 2 2 ORGANISASJON OG LEDELSE AV HEDMARK SKISKYTTERKRETS... 3 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

H E D D A L I L F O T B A L L

H E D D A L I L F O T B A L L H E D D A L I L F O T B A L L O R G A N I S ASJONSSPLAN R E V 2 0 1 5 Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 03.03.2015 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Lov for Stavanger Pistolklubb

Lov for Stavanger Pistolklubb Lov for Stavanger Pistolklubb Stavanger Pistolklubb, stiftet den 1. september 1932 Vedtatt samme dato med endringer februar 1993. jfr. NIFs lov #3b Godkjent av idrettstyret,... jfr. NIFs lov 10 5 og 2

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

Lov for Asker Trial Klubb (ATK)

Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb 1, stiftet 1999, Vedtatt 25. januar 2006 med senere endringer, senest av 14. februar 2012. Godkjent av Akershus Idrettskrets den 9. mars 2012.

Detaljer

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt.

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt. Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer