Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger var 17,5 % (for siste 12 måneder), ned 0,8 %-poeng sammenlignet med 2012.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger var 17,5 % (for siste 12 måneder), ned 0,8 %-poeng sammenlignet med 2012."

Transkript

1 4. kvartal 2013

2 Hovedtrekk Konsernets omsetning økte med 2,7% i 2013 sammenlignet med 2012, i 4. kvartal isolert var økningen på 5%. Omsetningsøkningen skyldtes i hovedsak oppkjøp, vekst innen netthandel og god aktivitet innen Offshore og Energy-området i Logistikksegmentet. I Postsegmentet fortsatte volumnedgangen, og prisøkninger kompenserte for om lag 40% av volumreduksjonen. Omsetningen og resultatet i Postsegmentet i 4. kvartal var positivt påvirket av en etterbetaling av statlig kjøp for EBITE for konsernet i 2013 var på nivå med Lavere EBITE i Logistikksegmentet som følge av svak volumvekst, prispress og glidning mot tjenester med lavere margin ble kompensert av positiv EBITE utvikling i Postsegmentet. Driftsinntektene i 2013 var mill. kroner, 628 mill. kroner (2,7 %) høyere enn i I 4. kvartal 2013 var driftsinntektene mill. kroner, 306 mill. kroner (5,0 %) høyere enn i 4. kvartal Økningen skyldtes i hovedsak oppkjøpet av Bring Cargo Inrikes AB og etterbetaling av statlig kjøp vedrørende Driftsresultatet (EBIT) før engangseffekter og nedskrivninger var mill. kroner i 2013, 9 mill. kroner (0,8 %) høyere enn fjoråret. I 4. kvartal 2013 var driftsresultatet (EBIT) før engangseffekter og nedskrivninger 627 mill. kroner, 231 mill. kroner (58,0 %) høyere enn i 4. kvartal EBIT i 2013 var 641 mill. kroner, 9 mill. kroner høyere enn i EBIT for 4. kvartal 2013 var 66 mill. kroner høyere enn tilsvarende periode i De største engangseffektene i 2013 var knyttet til nedskrivning av goodwill og immaterielle eiendeler på tilsammen 238 mill. kroner og avsetning for markedsregulering av husleiekontrakter på 187 mill. kroner, begge deler i Logistikksegmentet. Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger var 17,5 % (for siste 12 måneder), ned 0,8 %-poeng sammenlignet med Posten Norge AS oppnådde i 2013 en leveringskvalitet på A-post over natt på 86 %. Dette var 0,7 % poeng høyere enn i 2012 og 1 % poeng høyere enn konsesjonskravet. Leveringskvaliteten i 4. kvartal var på 84,6 %, som var 0,4 %- poeng under konsesjonskravet, i hovedsak som følge av vanskelige værforhold i desember. De øvrige fem konsesjonskravene ble oppfylt med god margin i 4. kvartal 2013 og for året som helhet. I januar 2014 kjøpte Posten alle aksjene i West Cargo Vårgårda AB, et svensk logistikkselskap som vil styrke konsernets innenlandske nettverk i Sverige. Selskapet har 110 medarbeidere og omsetter for om lag 320 mill. svenske kroner i året. Bring Citymail Sverige etablerte i januar 2014 et felleskontrollert selskap sammen med de svenske avisenes distribusjonsvirksomhet, Pressens Morgontjänst (Premo). 2

3 Selskapet skal dele ut morgenaviser, brev, småpakker og reklameaviser i Stor- Stockholm og er i praksis en fusjon av Premos og Bring Citymails virksomhet i Stockholmsområdet. Resultatutvikling (Urevidert) Q Q MNOK Året 2013 Året Driftsinntekter EBITDA EBIT før engangseffekter og nedskrivninger (EBITE) EBIT Netto finans Res. før skatt Driftsinntekter utenfor Norge Konsernets virksomhet utenfor Norge hadde samlede driftsinntekter på mill. kroner i 2013 som var 755 mill. kroner (11,7 %) høyere enn i Dette tilsvarer 30,5 % av de samlede inntekter mot 28,1 % i Resultat Segment Post hadde i 2013 EBITE på mill. kroner, 145 mill. kroner høyere enn i Resultatet i 2013 ble positivt påvirket av kostnadsreduserende tiltak, ny bankavtale, effektene fra konvertering av postkontor til Post i Butikk og etterbetaling av statlig kjøp for EBITE i segment Logistikk var 187 mill. kroner i 2013, som er en nedgang på 143 mill. kroner i forhold til Svak volumvekst, marginpress og glidning mot tjenester med lavere marginer i pakke- og godsvirksomheten ble kun delvis kompensert av kostnadstilpasninger. Konsernets EBIT i 2013 inkluderte en resultatandel fra det tilknyttede selskapet Evry på -31 mill. kroner sammenlignet med 79 mill. kroner i Evry kommuniserte i november at DNB valgte ikke å forlenge deler av infrastrukturavtalen med selskapet, og at Evry i den forbindelse ville vurdere relevante balanseposter. I denne sammenheng gjorde Evry i desember en nedskrivning av goodwill på 530 mill. kroner. Dette inngår i resultatandelen som er tatt inn i Postens regnskap. I tillegg er det i 2013 inntektsført 7 mill. kroner fra det tilknyttede selskapet Danske Fragtmænd.

4 Ordinært resultat før skatt ble 617 mill. kroner i 2013 mot 547 mill. kroner i Som følge av at skattemyndighetene i oktober 2013 henla en sak fra inntektsåret 2009 vedrørende skattemessig fradrag for tap på fordring, ble en avsetning på 140 mill. kroner tilbakeført og medførte en tilsvarende reduksjon i skattekostnad for året. Nøkkeltall (Urevidert) Egenkapitalandel % 39,3 37,5 EBIT-margin før engangseffekter og nedskrivning % 4,8 4,9 EBIT-margin % 2,7 2,8 Resultatmargin (før skatt) % 2,6 2,4 Avkastning på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger * % 17,5 18,3 Avkastning på investert kapital* % 10,0 10,3 Egenkapitalavkastning (før skatt) % 10,5 9,8 Gjeldsgrad (netto)** 0,23 0,20 Langsiktig likviditetsreserve MNOK Investeringer, ekskl. oppkjøp MNOK * Siste 12 måneder ** Gjeldsgrad: (rentebærende gjeld-likvide midler)/egenkapital Balanse Samlede investeringer (eksklusiv oppkjøp) i 2013 var mill. kroner, som er en økning på 466 mill. kroner i forhold til Hovedtyngden av investeringene var relatert til ITutvikling og kjøp av tomter og transportmidler. Netto rentebærende gjeld (rentebærende gjeld fratrukket likvide midler) utgjorde mill. kroner per mot mill. kroner per Konsernets langsiktige likviditetsreserve per var mill. kroner, mot mill. kroner året før. Reserven besto av plasserte midler og tilgjengelige trekkfasiliteter. Kontantstrøm fra drift og investeringer for året 2013 var 303 mill. kroner lavere enn i Endringen skyldtes i hovedsak investeringen i det tilknyttede selskapet Danske Fragtmænd i juli 2013 og økte driftsinvesteringer.

5 Balanse (Urevidert) MNOK Anleggsmidler Omløpsmidler Holdt for salg eiendeler 6 15 Sum eiendeler Egenkapital Avsetning for forpliktelser Rentebærende gjeld Rentefri gjeld Holdt for salg gjeld 7 Sum egenkapital og gjeld Bemanning Bemanningen i konsernet ble redusert med 366 årsverk i forhold til Størstedelen av reduksjonen var knyttet til konverteringen av postkontor til Post i Butikk i morselskapet.

6 Marked og utvikling per segment POST Segmentet består av brevprodukter, banktjenester og dialogtjenester. I segmentet inngår divisjon Post, inklusive datterselskapene innenfor områdene Bring Citymail, Bring Mail og Bring Dialog. Q Q MNOK (urevidert) Året 2013 Året Volum, konsern (antall fysiske sendinger i millioner) Driftsinntekter Segmentresultat (EBITDA) Segmentresultat (EBITE) Inntektene i 2013 ble 76 mill. kroner høyere enn i Prisøkninger på brevproduktene kompenserte for om lag 40 % av volumnedgangen på adressert og uadressert post. I tillegg ble omsetningen og resultatet påvirket av en etterbetaling av statlig kjøp for 2012 på 127 mill. kroner. Adressert volum hadde en nedgang på 5,7 % i forhold til A-post hadde en nedgang på 5,9 %, mens B-post hadde en nedgang på 5,4 %. A-post utgjorde 49,8 % av adressert volum. Den største volumnedgangen innen adressert post var innen bransjen Bank & Finans. Hovedårsaken er digitalisering av tidligere fysisk kommunikasjon. Volumet innen blad- og tidsskrifter hadde også stor nedgang, både som følge av reduserte opplag og økende konkurranse fra andre aktører. Volumet på Uadressert reklame falt med 7,3 % i Volumnedgangen var 10,4 % i 1. halvår, og avtok til 4,1 % i 2. halvår. Nedgangen var størst blant små og mellomstore kunder. Antallet banktransaksjoner gjennom Postens salgsnett hadde en nedgang på 10,1 % i Ny avtale om banktjenester gjennom postkontor og Post i Butikk med DNB trådte i kraft fra 1. juni Reforhandlet avtale for banktjenester i landpostnettet trådte i kraft fra 1. januar Bring Citymail Sverige hadde en volumvekst på 3,0 % i 2013, blant annet som følge av nye

7 kunder. Selskapet hadde fortsatt svak lønnsomhet, men noe bedre enn året før. Kvaliteten på A-post levert over natt ble for året totalt 86,0 %, godt over konsesjonskravet på 85,0 %. For 4. kvartal ble resultatet 84,6 %, som var 2,5 % - poeng bedre enn tilsvarende periode i Konverteringen fra postkontor til Post i Butikk følger planen og i løpet av 2013 ble 79 postkontor erstattet med nye Post i Butikk. Som følge av at det sendes færre brev, er Postens vel røde innleveringspostkasser mindre i bruk enn tidligere. Posten vil derfor redusere antall innleveringspostkasser til ca samtidig som det vil åpnes for at brev kan leveres inn i postmottakers egen postkasse i landpostrutene. Lokaliseringen av Postens røde innleveringspostkasser vil etter omlegging være søkbar på posten.no LOGISTIKK Segmentet består av parti-/stykkgods, pakker, lagerservice, termo og ekspress. I segmentet inngår divisjonene Logistikk Norge, Logistikk Norden og E-handel, som igjen inkluderer virksomhetene i Bring Cargo, Bring Linehaul, Bring Warehousing, Bring Frigo, Bring Express, Bring Parcels og Bring Supply Services. Q Q MNOK (urevidert) Året 2013 Året ,7 10,4 Volum pakker (i mill. sendinger) 37,8 37, Driftsinntekter Segmentresultat (EBITDA) Segmentresultat (EBITE) Totale inntekter i 2013 var på mill. kroner, som var 644 mill. kroner høyere enn samme periode i Justert for oppkjøp ble omsetningsveksten på 1,1 % i forhold til Det totale pakkevolumet i 2013 økte med 1,6 % sammenlignet med Vekst innenfor netthandelsmarkedet, spesielt fra import, var hovedårsaken til dette. Det var gjennom 2013 økt aktivitetsnivå innenfor Offshore og Energy-området, blant annet som følge av Statoil-avtalen som ble inngått høsten 2012 og implementert i februar Kostnadstilpasninger i logistikkvirksomhetene i Norge gjennom året har kompensert for

8 lavere priser på pakker i Norge og glidning mot tjenester med lavere marginer. Logistikkvirksomhetene i Sverige og Danmark har fortsatt utfordrende markedsforhold, spesielt innenfor markedssegmentene gods og termo. Det er fortsatt prispress i pakkemarkedet. Til tross for dette hadde Brings ekspress- og pakkevirksomhet i Sverige god resultatutvikling sammenlignet med Betydelige synergiuttak etter tidligere sammenslåing av virksomhetene har gitt en mer kostnadseffektiv organisasjon. Størst vekst oppnådde Logistikk Norden innenfor hjemleveringer. Effektiviseringsprogrammet Spinnaker Logistikk, som ble iverksatt for å utnytte stordriftsfordeler og derigjennom bedre lønnsomheten, fortsatte i Realiserte effekter var ved utgangen av 4. kvartal på 745 mill. kroner. Posten og Bring skal bygge Norges største logistikksenter på Alnabru i Oslo. Det skal stå ferdig i Investeringen på vel 1,5 milliarder kroner vil gi kundene et bedre og mer effektivt logistikktilbud samtidig som samlokaliseringen vil gi betydelige miljøgevinster. Det nye logistikksenteret blir Norges største i sitt slag. Andre forhold HMS Konsernet arbeider systematisk og langsiktig innenfor utvalgte bærekraftområder med spesiell innsats innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS), samt klima og mangfold. Sykefraværet for konsernet var på 6,6% for 2013 som er en reduksjon på 0,3 %-poeng fra I 4. kvartal 2013 var sykefraværet 6,5 %. Ytre miljø Som en av Nordens største transportvirksomheter tar Posten et særlig ansvar for å redusere konsernets miljøpåvirkning og øke miljøeffektiviteten. Blant de viktigste tiltakene for å redusere utslippene er bruk av alternative kjøretøy og drivstoff, transportoptimalisering, flytting av frakt fra fly til bakke og fra vei til bane, effektiv bruk av arealer, samt kompetanseheving blant ledere og medarbeidere. Samlet sett har Posten den desidert største satsningen på miljøeffektive kjøretøy i Norge, inklusiv et betydelig antall biogassbiler og Norges første hybridlastebil. I Sverige fikk konsernet i 2013 levert den første biogasslastebilen i verden som oppfyller Euro 6-krav til utslipp. I 4. kvartal ble 20 nye biogass lastebiler satt i drift i Norge, slik at konsernet nå har 96 biogass lastebiler i drift, ut av totalt kjøretøy som benytter lavutslippsdrivstoff. Posten ble rangert på 5. plass i International Post Corporations (IPC) miljøprogram hvor postselskaper fra 23 land deltok.

9 Øvrige forhold Til dekning av merkostnadene Posten har ved å tilby bedriftsøkonomisk ulønnsomme leveringspliktige tjenester som pålagt i konsesjonen, ble det for 2013 bevilget 353 mill. kroner i statlig kjøp. Statlig kjøp ordningen innebærer at Posten det påfølgende år skal etterberegne behovet i forbindelse med avleggelsen av det årlige produktregnskapet til Post- og Teletilsynet. I samsvar med etterberegningsordningen bevilget Stortinget i desember 127 mill. kroner i etterbetaling til Posten for underkompensasjon i 2012, inklusive renter. Stortinget har bevilget 270 mill. kroner for statlig kjøp for Bevilgningen er 50 mill. kroner lavere enn Postens forhåndsberegninger. Reduksjonen er basert på en forventning om at Posten allerede i 2014 kan ta ut kostnadseffekter ved avvikling av ordinær postomdeling på lørdager som det vil bli åpnet for i Regjeringens bebudete forslag til ny postlov. Lovforslaget er ennå ikke sendt på offentlig høring. Videre forutsetter bevilgningen blant annet at Posten som planlagt fullfører omleggingen av 149 postkontor til Post i Butikk i løpet av I statsbudsjettet for 2014 er det budsjettert med et utbytte fra Posten på 217 mill. kroner for regnskapsåret Dette er 29 mill. kroner mer enn Statens utbyttepolitikk, som er å ta ut inntil 50 % av konsernresultatet etter skatt. Det endelige utbyttet vil bli fastsatt på Generalforsamlingen våren Logistikkselskapet Schenker har fremmet et erstatningskrav mot Posten i forbindelse med ESA-saken om tidligere eksklusivitetsklausuler i Post i Butikk-avtalene fra Oslo Tingrett stanset erstatningssaken i påvente av andre rettsprosesser. Posten fastholder at erstatningskravet er grunnløst. Posten gikk frem hele 20 plasser, fra 39. til 19. plass, i Ipsos MMIs årlige omdømmeundersøkelse. Posten er den bedrift som har hatt størst fremgang fra 2012, og 64 % oppga at de har et positivt inntrykk av Posten sammenlignet med 57 % året før. Fremtidsutsikter I Høyre/FrP-regjeringens Politiske Plattform fremgår det at Regjeringen vil gi Posten økt handlingsrom til å tilpasse seg økt konkurranse og endrede brukerbehov samtidig som det sikres et godt og likeverdig posttilbud over hele landet. Regjeringen har uttalt at den vil innføre fri konkurranse innenfor post- og pakketjenester, og dermed oppheve reservasjonen mot EUs postdirektiv. Posten er godt rustet til å møte økt konkurranse dersom Postens enerett for fremsending av brev under 50 gram oppheves. Konsernet konkurrerer allerede idag om nærmere 90 % av inntektene. Postens største utfordring er at de fysiske brevvolumene i 2020 forventes å utgjøre kun en tredjedel av volumet i toppåret Hovedutfordringene for konsernet er derfor å tilpasse kostnadene til det vedvarende fallet i brevmengden. I tillegg må

10 innføringen av Postdirektivet i norsk rett følges av endringer i Postlov og konsesjon som gir Posten like konkurransevilkår i forhold til andre distributører av adressert post. Målet for konsernet frem mot 2016 er å bygge videre på den plattformen som er skapt de siste årene. I 2016 skal en vesentlig høyere andel av konsernets omsetning komme fra virksomhet utenfor Norge, og virksomheten skal integreres og industrialiseres. E-handel skal bli en viktigere del av konsernets virksomhet, og i et marked med mange andre aktører er Postens mål å ta en ledende nordisk posisjon med utgangspunkt i Postens nettverk med over utleveringspunkter i Norge. Konsernets verdikjeder skal integreres for å få lavere samlede kostnader. Samordning innen terminalbehandling og transport av post, pakker og gods er et viktig tiltak for å effektivisere og ta ut stordriftsfordeler. Tilbudet av tjenester skal forenkles og standardiseres for blant annet å møte kundenes ønske om enklere og mer miljøvennlige løsninger. Endringsprogrammet Nye Posten og Bring skal bidra til å realisere konsernets strategi om å være et kundeorientert, nordisk, integrert og industrialisert konsern. Målet er at kundene skal møte et enkelt, forståelig og fleksibelt Posten og Bring. Sverige er det største logistikkmarkedet i Norden, og Sør-Sverige utvikler seg til å bli et stadig viktigere utgangspunkt for distribusjon til sluttkunder i alle nordiske land. Oppkjøp gjennomført de senere år vil sammen med nye oppkjøp og organisk vekst ytterligere styrke Posten som en av de ledende logistikkaktørene i Sverige. Stortinget vedtok 3. juni 2013 regjeringens forslag (Prop. 116 L ( )) om å snu kravet i forvaltningsloven om at privatpersoner skal ha avgitt samtykke for at forvaltningsorganer skal kunne kommunisere elektronisk med innbyggerne. Endringen, som gir privatpersoner en rett til reservasjon mot elektronisk informasjon, betyr at elektronisk kommunikasjon blir hovedregelen for forvaltningen. Tilhørende forskriftsendringer ble vedtatt i statsråd 7. februar. I henhold til regjeringens digitaliseringsprogram skal norske innbyggere i løpet av 2014 få tilbud om en sikker digital postkasse for brev fra det offentlige. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har utlyst en anbudskonkurranse som omfatter anskaffelse av både digital postkasse og meldingsformidlertjeneste. Posten leverte i september 2013 et tilbud på begge leveransene og avgjørelse forventes i løpet av første kvartal Postens mål er at Digipost, som nå har over brukere, skal bli den foretrukne kanalen for offentlig digital post. Oslo, 13. februar 2014 Styret i Posten Norge AS

11 Vedlegg 1 - Finansiell informasjon per 4. kvartal 2013 (Informasjonen i dette dokumentet er ikke revidert. Alle tall er i MNOK.) Sammendratt Resultatregnskap Q4 Q4 Posten Norge Konsern Året Året Driftsinntekter Vare- og tjenestekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader EBITDA Avskrivninger EBIT - Driftsresultat før engangskostnader og nedskrivninger Andre (inntekter) kostnader EBIT - Driftsresultat før resultatandel fra tilknyttet selskap Inntekter/(kostnader) fra tilknyttede selskaper EBIT - Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Ordinært resultat for perioden Q4 Q4 Posten Norge AS Året Året Driftsinntekter Vare- og tjenestekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader EBITDA Avskrivninger EBIT - Driftsresultat før engangskostnader og nedskrivninger Andre (inntekter) kostnader EBIT - Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Ordinært resultat for perioden

12 Sammendratt oppstilling av Totalresultat Q Q Posten Norge Konsern Året 2013 Året Resultat for perioden Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat Estimatendring pensjon Skatt Endret skattesats Sum poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat Poster som senere vil bli reklassifisert til resultat 2-19 Omregningsdifferanser Kontantstrømsikring: Verdiendringer Overført til resultat Skatt Sum poster som senere vil bil reklassifisert til resultat Andre inntekter og kostnader i tilknyttede selskap Sum andre inntekter/kostnader direkte innregnet i egenkapital Totalresultat Totalresultat fordeler seg som følger: Majoritetsinteresse Minoritetsinteresser Q Q Posten Norge AS Året 2013 Året Resultat for perioden Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat Estimatendring pensjon Skatt Endret skattesats Sum poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat Poster som senere vil bli reklassifisert til resultat Kontantstrømsikring: Verdiendringer Overført til resultat Skatt Sum poster som senere vil bil reklassifisert til resultat Sum andre inntekter/kostnader direkte innregnet i egenkapital Totalresultat

13 Sammendratt Balanse Posten Norge Konsern Eiendeler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler holdt for salg 6 15 Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Avsetning for forpliktelser Rentebærende langsiktig gjeld Rentefri langsiktig gjeld 61 1 Langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Rentefri kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld holdt for salg 7 Sum egenkapital og gjeld Posten Norge AS Eiendeler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler holdt for salg 8 Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Avsetning for forpliktelser Rentebærende langsiktig gjeld Rentefri langsiktig gjeld 61 1 Langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Rentefri kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

14 Sammendratt Egenkapitaloppstilling Kontrollerende interesser Posten Norge Konsern Aksjekapital Overkurs fond Andre reserver Annen egenkapital Totalt Ikkekontrollerend e interesser Total egenkapital Egenkapital per Resultat for perioden Andre inntekter/kostnader direkte innregnet i egenkapital Totalresultat Utbytte Øvrige EK transaksjoner Egenkapital per Egenkapital per Resultat for perioden Andre inntekter/kostnader direkte innregnet i EK Totalresultat Utbytte Øvrige endringer i egenkapitalen Egenkapital per Kontrollerende interesser Posten Norge AS Aksjekapital Overkurs fond Andre reserver Annen egenkapital Total egenkapital Egenkapital per Resultat for perioden Andre inntekter/kostnader direkte innregnet i egenkapital Totalresultat Utbytte Øvrige endringer i egenkapitalen -3-3 Egenkapital per Egenkapital per Resultat for perioden Andre inntekter/kostnader direkte innregnet i EK Totalresultat Utbytte Egenkapital per

15 Sammendratt Kontantstrømoppstilling Posten Norge Konsern EBITDA Endring i arbeidskapital Endring andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Investeringer i varige driftsmidler, IT-utvikling, oppkjøp, mv Salg av varige driftsmidler/datterselskap Investering i tilknyttet selskap -317 Endringer i andre anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Endringer i lån og øvrige finansielle poster Utbetalt konsernbidrag/utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Sum endring likvide midler Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Posten Norge AS EBITDA Endring i arbeidskapital Endring andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Investeringer i varige driftsmidler, IT-utvikling, oppkjøp, mv Salg av varige driftsmidler/datterselskap 9 Investering i tilknyttet selskap -317 Endringer i andre anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Endringer i lån og øvrige finansielle poster Utbetalt konsernbidrag/utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Sum endring likvide midler Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

16 UTVALGTE TILLEGGSOPPLYSNINGER Generelt Posten Norge ble etablert som særlovsselskap BA , og ble omdannet til aksjeselskap per med staten ved Samferdselsdepartement som eneste aksjeeier. Den sammendratte delårsrapporten er utarbeidet i henhold til IFRS (International Financial Reporting Standards), slik det er godkjent av EU og er i overensstemmelse med gjeldende regnskapsstandard IAS 34 for delårsregnskap. Det sammendratte delårsregnskapet gir ikke fullstendige noteopplysninger som er påkrevd i årsregnskapet og følgelig skal denne rapporten leses i sammenheng med årsregnskapet. Regnskapsprinsipper Delårsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som er beskrevet i årsrapporten for 2012 med følgende unntak: Skatt: Skattekostnaden i delårsregnskapet er basert på estimert skattesats for året. Endrede standarder tatt i bruk fra Endringene i IAS 19 Ytelser til ansatte vil kun få betydning for noteopplysninger til årsregnskapet som avlegges per , da Posten endret regnskapsprinsipp vedrørende korridormetoden for pensjoner i Videre har Posten tatt hensyn til de økte kravene til informasjon i totalresultatet i IAS 1 Presentasjon av finansregnskapet og IFRS 7 Finansielle instrumenter. Posten har også tatt en gjennomgang av sine vurderinger på målinger av virkelig verdi i henhold til IFRS 13 Måling av virkelig verdi. Gjennomgangen av IFRS 13 viste at dette hadde ingen effekt for Posten. Vedtatte standarder som ikke er trådt i kraft De nye eller endrede standardene IFRS 10 Konsernregnskap, IFRS 11 Fellesordninger, IFRS 12 Opplysninger om interesser i andre foretak, IFRS 9 Finansielle instrumenter og IAS 32 Presentasjon vil tas i bruk fra ikrafttredelsestidspunktet. Anvendelse av disse standardene forventes ikke å ha vesentlig effekt på Postens finansielle stilling. Øvrige vedtatte standarder og uttalelser som ikke har trådt i kraft vurderes som ikke relevante for Posten. Estimater og vurderinger I utarbeidelsen av delårsregnskapet har ledelsen benyttet estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader. Områder hvor slike estimater og vurderinger er vesentlige er pensjoner, goodwill, IT-utviklingsprosjekter, andre immaterielle eiendeler, varige driftsmidler, aksjer i tilknyttede selskaper, skatt og avsetninger. Kildene til usikkerhet ved estimering er de samme som ved årsoppgjøret for Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg, og endringene vil bli regnskapsført når eventuelt nytt estimat fastsettes. Årsrapport for 2012 er tilgjengelig på

17 Note 1 Segmenter Posten Norge fordeler sin virksomhet i to ulike segmenter, Post og Logistikk, som er nærmere beskrevet i kvartalsrapporten og i årsrapporten for Konsernadministrasjon og felleskostnader som ikke er definert som eierfunksjon er allokert til segmentene. I eierfunksjon inngår kostnader til konsernsjef/-styret, økonomi og finans, organisasjonsutvikling, myndighetskontakt, strategi og konserninformasjon. Inntekter og EBIT per segment

18 Eiendeler og gjeld per segment Post Logistikk Annet Posten Norge Konsern Segmenteiendeler Ikke allokerte eiendeler Totale eiendeler Segment gjeld Ikke allokert gjeld Total gjeld Segmenteiendeler Ikke allokerte eiendeler Totale eiendeler Segment gjeld Ikke allokert gjeld Total gjeld Note 2 Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Posten Norge Konsern Immaterielle Varige eiendeler driftsmidler Posten Norge AS Immaterielle eiendeler Tilganger omfattet i hovedsak IT-investeringer, tomter og transportmidler samt en ny felles Post- og Bringterminal i regi av Bring Eiendom Haugesund AS som ble offisielt åpnet per Nedskrivninger gjaldt i hovedsak goodwill (117 mill. kroner) og en IT-løsning for planlegging og styring av transportaktivitet (123 mill. kroner) i segment Logistikk. Varige driftsmidler Balanse Tilganger/justeringer Konsernoverføringer 12 Avganger Avskrivninger Nedskrivninger Valutaomregningsdifferanser Overført til/fra holdt for salg -6 Balanse

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Gleden ved å motta POSTEN NORGE 2013

Gleden ved å motta POSTEN NORGE 2013 Gleden ved å motta POSTEN NORGE 2013 01 ORGANISASJON 02 RESULTATER 03 BÆREKRAFT Dette er Posten Norge... 6 Våre merkevarer... 8 Antall ansatte, lokasjoner og tjenester..10 Konsernstruktur...12 Presentasjon

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

NSB-konsernet Årsrapport 2012

NSB-konsernet Årsrapport 2012 NSB-konsernet Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Viktige hendelser 3 Konsernsjefens årsberetning 4 Årsoppgjøret Styrets beretning 5 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrøm 15 Endringer

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2008

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2008 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2008 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2008 2007 2006 Omsetning inkl. provisjon 57 026 45 841 33 363 Vekst i omsetning REMA 1000 17,8 % 10,6 % 4,9 % Vekst i

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Innledning. Innhold: 2 Innledning 3 Hendelser 2011 6 Kart over Nettbuss 7 Årsberetning 2011 17 Årsregnskap 2011 Nettbuss konsern

Innledning. Innhold: 2 Innledning 3 Hendelser 2011 6 Kart over Nettbuss 7 Årsberetning 2011 17 Årsregnskap 2011 Nettbuss konsern Årsrapport/2011 1 Innledning Dette har vært et år i forandringens tegn. Ikke bare har påkledning, farger, dekor og busser blitt endret. Selskap har fusjonert og byttet navn, anbud har blitt vunnet og tapt,

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Posten Norge AS Resultat per 3. kvartal 2014

Posten Norge AS Resultat per 3. kvartal 2014 Posten Norge AS Resultat per 3. kvartal 2014 3. kvartal 2014 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 3. kvartal 2014 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter Viktige

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Innhold 3 Årsberetning 10 11 13 14 Noter OSL Årsrapport 2008 2 Årsberetning Noter 1. januar 31. desember Luftfartsbransjen reagererer raskt på endringer i økonomiske konjunkturer, og 2008

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2006 2005 2004 Omsetning inkl. provisjon 33 363 28 178 28 362 Vekst i omsetning 6,5 % 2,8 % 4,0 % Antall utsalgssteder 2 790 1 979

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Nøkkeltall 2012-2014. antall ansatte. PSI Group ASA Årsrapport 2014

Nøkkeltall 2012-2014. antall ansatte. PSI Group ASA Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT Nøkkeltall 2012-1) Salgsinntekter Salgsinntektene for 2012 og 2013 inkluderer resultatandel fra tilknyttede selskap. 2) Egenkapitalgrad Egenkapital per 31 desemberx100 Totalkapital per 31 desember

Detaljer