EBIT i 1. kvartal 2014 var 220 mill. kroner, 74 mill. kroner høyere enn i samme periode 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EBIT i 1. kvartal 2014 var 220 mill. kroner, 74 mill. kroner høyere enn i samme periode 2013."

Transkript

1 1. kvartal 2014

2 Hovedtrekk Konsernet hadde en god omsetningsutvikling i 1. kvartal 2014 med en nominell vekst på 6 % sammenlignet med Justert for oppkjøp og valutaeffekter var den underliggende veksten 3,1 %. Hittil i år har konsernet oppnådd en forbedring i driftsresultat før engangseffekter (EBITE) på 45 mill. kroner. Det er Logistikksegmentet som har bidratt til resultatforbedringen med fortsatt god organisk vekst i Norge. Grenseoverskridende volum på pakker var største bidragsyter, men det var også vekst innen godsområdet. I Postsegmentet fortsatte volumfallet innen adressert post. Driftsinntektene i 1. kvartal 2014 var mill. kroner, 342 mill. kroner høyere enn i tilsvarende periode Økningen skyldtes i tillegg til oppkjøpet av West Cargo Vårgårda i Sverige og veksten i den grenseoverskridende handel på nett, valutaeffekter og flere virkedager enn i fjor da påsken i år var i 2. kvartal mens den var i 1. kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) før engangseffekter og nedskrivninger var 191 mill. kroner i 1. kvartal, 45 mill. kroner (30,8 %) høyere enn fjoråret. Oppgangen skyldtes omsetningsøkningen og god effekt av kostnadsreduserende tiltak. EBIT i 1. kvartal 2014 var 220 mill. kroner, 74 mill. kroner høyere enn i samme periode Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger ble 17,5 % (for siste 12 måneder), opp 1,6 %-poeng sammenlignet med Posten Norge AS oppnådde i 1. kvartal en leveringskvalitet på A-post over natt på 87,1 % som var 1,6 % poeng høyere enn 1. kvartal 2013 og 2,1 % poeng høyere enn konsesjonskravet. De øvrige fem konsesjonskravene ble også oppfylt med god margin i 1. kvartal I januar 2014 kjøpte Posten alle aksjene i West Cargo Vårgårda AB, og Bring Citymail Sweden etablerte et felleskontrollert selskap sammen med distribusjonsvirksomheten til de svenske avisene i Schibsted og Bonnier-konsernene. Digipost vant i mars kontrakten for å levere digital post for det offentlige. Regjeringen har tidligere besluttet at offentlig sektor som hovedregel skal kommunisere digitalt med innbyggere og næringsliv. 2

3 Resultatutvikling (Urevidert) MNOK Q Q Året 2013 Driftsinntekter EBITDA EBIT før engangseffekter og nedskrivninger (EBITE) EBIT Netto finans Resultat før skatt Driftsinntekter utenfor Norge Konsernets virksomhet utenfor Norge hadde samlede driftsinntekter på mill. kroner i 1. kvartal 2014, som var 243 mill. kroner (13,9 %) høyere enn i Dette tilsvarte 32,8 % av de samlede inntekter, mot 30,5 % i Resultat Segment Post hadde i 1. kvartal 2014 EBITE på 232 mill. kroner, 30 mill. kroner lavere enn i tilsvarende periode i Resultatet ble positivt påvirket av kostnadsreduserende tiltak og effektene av konvertering av postkontor til Post i Butikk, men dette kompenserte bare delvis for volumnedgangen for post. EBITE i segment Logistikk i 1. kvartal 2014 ble 18 mill. kroner, en økning på 69 mill. kroner i forhold til 1. kvartal 2013, igjen som følge av omsetningsvekst og god effekt av kostnadsreduksjoner. Konsernets EBIT i 1. kvartal 2014 inkluderte en resultatandel fra tilknyttede selskap på henholdsvis 20 mill. kroner fra Evry og 1 mill. kroner fra Danske Fragtmænd. 1. kvartal 2013 inkluderte ingen resultatandel fra tilknyttede selskap som følge av at Evry s offentliggjøring var etter avleggelse av konsernets kvartalsrapport, mens Danske Fragtmænd ble kjøpt i juli Det er også tatt inn en resultatandel fra den nye felleskontrollerte virksomheten Bring Citymail Stockholm på i underkant av 6 mill. kroner i 1. kvartal Ordinært resultat før skatt ble 192 mill. kroner i 1. kvartal 2014 mot 129 mill. kroner i 1. kvartal

4 Nøkkeltall (Urevidert) Egenkapitalandel % 39,6 37,8 38,6 EBIT-margin før engangseffekter og nedskrivning % 3,1 2,6 4,8 EBIT-margin % 3,6 2,5 2,7 Resultatmargin (før skatt) % 3,2 2,3 2,6 Avkastning på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger * % 17,5 15,9 17,5 Avkastning på investert kapital* % 11,0 7,6 10,0 Egenkapitalavkastning (før skatt) % 11,4 6,9 10,5 Gjeldsgrad (netto)** 0,24 0,21 0,23 Langsiktig likviditetsreserve MNOK Investeringer, ekskl. oppkjøp MNOK * Siste 12 måneder ** Gjeldsgrad: (rentebærende gjeld-likvide midler)/egenkapital Balanse Samlede investeringer (eksklusiv oppkjøp) i 1.kvartal var 226 mill. kroner, som var en økning på 102 mill. kroner i forhold til Hovedtyngden av investeringene var relatert til IT-utvikling og øvrig driftsløsøre. Netto rentebærende gjeld (rentebærende gjeld fratrukket likvide midler) utgjorde mill. kroner per mot mill. kroner per Konsernets langsiktige likviditetsreserve per var mill. kroner, mot mill. kroner året før. Reserven besto av plasserte midler og tilgjengelige trekkfasiliteter. Kontantstrøm fra drift og investeringer for 1. kvartal 2014 var 48 mill. kroner høyere enn i

5 Balanse (Urevidert) MNOK Anleggsmidler Omløpsmidler Holdt for salg eiendeler 16 6 Sum eiendeler Egenkapital Avsetning for forpliktelser Rentebærende gjeld Rentefri gjeld Holdt for salg gjeld 7 Sum egenkapital og gjeld Bemanning Bemanningen i konsernet ble redusert med årsverk i forhold til Størstedelen av reduksjonen var knyttet til reduksjon i antall postkontor og overføring av bemanning til det nyetablerte felles distribusjonsselskapet for Bring Citymails Stockholmsvirksomhet og 5

6 Schibsted og Bonniers avisdistribusjon. Marked og utvikling per segment POST Segmentet består av brevprodukter, banktjenester og dialogtjenester. I segmentet inngår divisjon Post, inklusive datterselskapene innenfor områdene Bring Citymail, Bring Mail og Bring Dialog. MNOK (urevidert) Q Q Året 2013 Volum, konsern (antall fysiske sendinger i millioner) Driftsinntekter Segmentresultat (EBITDA) Segmentresultat (EBITE) Siste 12 måneder falt adressert brevvolum med 5,4 %. I første kvartal 2014 var volumnedgangen 5,6 %. Det offentlige har et stort fokus på overgang til digitale løsninger, og det forventes at volumnedgangen fra det offentlige vil være tiltakende fremover. Siste 12 måneder var volumnedgangen innen uadressert reklame 4,1 %. Volumendringen hittil i år var marginal totalt sett. De minste kundene hadde imidlertid stor volumnedgang, og hovedårsaken antas å være digital substitusjon. Til tross for volumnedgangen var omsetningen i 1. kvartal på nivå med fjoråret. Omsetningen i Norge var noe lavere enn i fjor, noe som i hovedsak skyldes volumnedgangen innen adressert post. Nytt felles distribusjonsselskap i Stockholm tas inn som felleskontrollert selskap ihht egenkapitalmetoden. Fra 2013 og frem til utgangen av 1. kvartal 2014, ble 110 postkontor erstattet med Post i Butikk. I 1. kvartal var resultat for A-post fremme over natt 87,1 %, 1,6 % poeng høyere enn i 1. kvartal 2013 og godt over konsesjonskravet på 85 %. 6

7 LOGISTIKK Segmentet består av parti-/stykkgods, pakker, lagerservice, termo og ekspress. I segmentet inngår divisjonene Logistikk Norge, Logistikk Norden og E-handel, som igjen inkluderer virksomhetene i Bring Cargo, Bring Linehaul, Bring Warehousing, Bring Frigo, Bring Express, Bring Parcels og Bring Supply Services. MNOK (urevidert) Q Q Året 2013 Volum pakker (i mill. sendinger) 9,7 9,1 37,8 Driftsinntekter Segmentresultat (EBITDA) Segmentresultat (EBITE) Logistikksegmentet hadde en omsetning i 1. kvartal som var 310 mill. kroner høyere enn fjoråret, hvilket skyldtes både organisk vekst og oppkjøp. Forretningsområdene Pakker & Gods, Offshore & Energy, Linehaul, samt ekspress- og pakkevirksomheten i Sverige hadde høyere omsetning og bedre resultat enn i Logistikksegmentets EBITE i 1. kvartal var 69 mill. kroner foran fjoråret, i hovedsak som følge av økt omsetning i form av organisk vekst samt god kostnadsstyring. Hittil i år har markedsutviklingen vært preget av økning i privat netthandel, både innenlands og gjennom import, noe som har gitt god vekst i pakkemarkedet. Volumet økte også for stykkgods, men trenden med reduksjon i pris per tonn fortsatte. Det er fortsatt utfordrende markedsforhold tilknyttet logistikkvirksomhetene i Sverige og Danmark, og da hovedsakelig innenfor markedssegmentene gods, termo og lagervirksomhet. Selskapet West Cargo Vårgårda AB ble en del av konsernet i januar

8 Andre forhold HMS Konsernet arbeider systematisk og langsiktig innenfor utvalgte bærekraftområder med spesiell innsats innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS), samt klima og mangfold. Sykefraværet for konsernet var 7,2% i 1. kvartal en reduksjon på 0,4 %-poeng fra Sykefraværet siste 12 mnd var på 6,5%, som er en nedgang på 0,4 % - poeng fra i fjor. Ytre miljø Som en av Nordens største transportvirksomheter tar Posten et særlig ansvar for å redusere sin miljøpåvirkning og øke miljøeffektiviteten. Blant de viktigste tiltakene for å redusere utslippene er bruk av alternative kjøretøy og drivstoff, transportoptimalisering, flytting av frakt fra fly til bakke og fra vei til bane, effektiv bruk av arealer, samt kompetanseheving blant ledere og medarbeidere. Samlet sett har Posten den desidert største satsningen på miljøeffektive kjøretøy i Norge, inklusiv et betydelig antall biogassbiler og vedens første biogass lastebil med Euro6. Postkontorene vil bli sertifiserte miljøfyrtårn i løpet av I løpet av 1. kvartal av 2014 reviderte Posten sine miljømål slik at den nye målsetningen er å redusere CO2-utslippene med 40 % innen Det er etablert handlingsplaner for å sikre gjennomføring av de nødvendige tiltak. I 1. kvartal fikk konsernet levert 100 el-biler og har nå nesten el-kjøretøy i drift. Konsernets første lastebil som skal benytte bioetanol ble bestilt. Øvrige forhold Stortinget har bevilget 270 mill. kroner til statlig kjøp for Bevilgningen er 50 mill. kroner lavere enn Postens forhåndsberegninger. Reduksjonen er basert på en forventning om at Posten allerede i 2014 kan ta ut kostnadseffekter ved avvikling av ordinær postomdeling på lørdager som det vil bli åpnet for i Regjeringens bebudete forslag til ny postlov. Lovforslaget er ennå ikke sendt på offentlig høring, og det er derfor ikke lenger realistisk å anta at avviklingen av lørdagsdistribusjon vil skje i inneværende år. Statlig kjøp-ordningen innebærer at Posten det påfølgende år skal etterberegne behovet i forbindelse med avleggelsen av det årlige produktregnskapet til Post- og Teletilsynet. For 2013 bevilget Stortinget 353 mill. kroner i statlig kjøp. Postens faktiske kostnader vil bli etterberegnet i 2014 for å sikre at statlig kjøp er i samsvar med de faktiske merkostnadene etter fratrekk av overskuddet på områder der Posten har enerett. I statsbudsjettet for 2014 er det budsjettert med et utbytte fra Posten på 217 mill. kroner for regnskapsåret Postens styre har foreslått et utbytte på 256 mill. kroner som tilsvarer 50% av konsernresultatet etter skatt hvilket er i tråd med Statens utbyttepolitikk. Det endelige utbyttet vil bli fastsatt på Postens generalforsamling våren Logistikkselskapet Schenker har fremmet et erstatningskrav mot Posten i forbindelse med ESA-saken om tidligere eksklusivitetsklausuler i Post i Butikk-avtalene fra

9 Oslo Tingrett har stanset erstatningssaken i påvente av andre rettsprosesser. Posten fastholder at erstatningskravet er grunnløst. Fremtidsutsikter Globalisering og teknologiske endringer skaper endret kundeadferd og økt konkurranse. Digitalisering og e-handel, markedskonsolidering, liberalisering av postmarkedet samt økt miljøfokus gir konsernet betydelige utfordringer de neste årene. Markedsutsiktene tilsier moderat vekst i norsk økonomi for 2014, deretter at veksten vil ta seg opp. Veksten hos Norges viktigste handelspartnere forventes å bedres de neste årene. For logistikksegmentet forventer konsernet moderat organisk vekst, der oppkjøp blir viktig for å styrke markedsposisjonen i Sverige og Danmark. Sverige er det største logistikkmarkedet i Norden, og Sør-Sverige blir et stadig viktigere utgangspunkt for distribusjon til sluttkunder i alle nordiske land. Målet er å styrke Posten som en av de ledende logistikkaktørene i Sverige. Omsetningen innen postsegmentet vil fortsette å falle. I årene fremover forventes volumene av adressert post å falle med 7-8 % per år slik at Posten i 2020 vil ha mistet om lag 70 % av det fysiske brevvolumet siden Dette vil kreve fortsatt betydelige omstillinger og at de regulatoriske rammebetingelsene endres i takt med endret bruk av Postens tjenester. E-handel blir en stadig viktigere del av konsernets virksomhet, og i et marked med mange aktører er Postens mål å ta en ledende nordisk posisjon med utgangspunkt i Postens nettverk med over utleveringspunkter i Norge, samt den strukturen som vil utvikles i Sverige og Danmark. Netthandelen vokser med ca. 15 % årlig og er konsernets viktigste vekstområde. Målet er å ta del i den kraftige veksten ved å utvikle nye løsninger og konsepter slik at konsernet blir den foretrukne leverandøren for både mottakere og avsendere. Kundene skal selv kunne velge hvor de vil mottapakkene. Posten satser derfor nå på å plassere ut pakkeautomater på flere sentrale områder i de store byene. Posten vant i mars kontrakten for å levere digital postkasse til det offentlige etter at Regjeringen tidligere har besluttet at offentlig sektor som hovedregel skal kommunisere digitalt med innbyggere og næringsdrivende. Samtidig ble Posten valgt til å levere meldingsformidleren som er tilkoblings- og spredningspunktet for offentlige avsendere av digital post. Kontrakten legger et godt grunnlag for at Posten Norge skal distribuere post til hele det norske folk også i en digital fremtid. Konsernets mål er at kundene skal møte et enkelt, forståelig og fleksibelt Posten og Bring. Tilbudet av tjenester skal forenkles og standardiseres for å møte kundenes ønske om enklere og mer miljøvennlige løsninger. Endringsprogrammet Nye Posten og Bring skal bidra til å realisere konsernets strategi om å være et kundeorientert, nordisk, integrert og industrialisert konsern. Konsernets verdikjeder skal integreres for å få lavere samlede kostnader. Konsernet befinner seg i en fase med store omstillinger hvor visjonen er å bli Verdens mest fremtidsrettede post- og logistikkonsern. Hovedutfordringene er å tilpasse kostnadene til vedvarende fall i brevmengden og øke lønnsomheten i logistikkvirksomheten 9

10 gjennom tettere integrasjon og realisering av synergier. Omstilling og effektivisering av virksomheten vil fortsette med uforminsket styrke og forbedringsprogrammene videreføres for å skape økt effektivitet og lønnsomhet i alle deler av virksomheten. Oslo, 14. mai 2014 Styret i Posten Norge AS 10

11 Vedlegg 1 - Finansiell informasjon per 1. kvartal 2014 (Informasjonen i dette dokumentet er ikke revidert. Alle tall er i MNOK.) Sammendratt Resultatregnskap Posten Norge Konsern Q1 Q1 Året Driftsinntekter Vare- og tjenestekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader EBITDA Avskrivninger EBIT - Driftsresultat før engangskostnader og nedskrivninger Andre (inntekter) kostnader EBIT - Driftsresultat før resultatandel fra tilknyttet selskap Inntekter/(kostnader) fra tilknyttede selskaper mv EBIT - Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Ordinært resultat for perioden Posten Norge AS Q1 Q1 Året Driftsinntekter Vare- og tjenestekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader EBITDA Avskrivninger EBIT - Driftsresultat før engangskostnader og nedskrivninger Andre (inntekter) kostnader 126 EBIT - Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Ordinært resultat for perioden

12 Sammendratt oppstilling av Totalresultat Posten Norge Konsern Q Q Året 2013 Resultat for perioden Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat Estimatendring pensjon -45 Skatt 14 Endret skattesats -20 Sum poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat -51 Poster som senere vil bli reklassifisert til resultat Omregningsdifferanser fra utenlandske enheter Resultatsikring av utenlandske enheter Skatt Kontantstrømsikring: Verdiendringer Overført til resultat Skatt Sum poster som senere vil bil reklassifisert til resultat Andre inntekter og kostnader i tilknyttede selskaper Sum andre inntekter/kostnader direkte innregnet i egenkapital Totalresultat Totalresultat fordeler seg som følger: Kontrollerende eierinteresser Ikke-kontrollerende eierinteresser Posten Norge AS Q Q Året 2013 Resultat for perioden Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat Estimatendring pensjon -65 Skatt 18 Endret skattesats -20 Sum poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat -67 Poster som senere vil bli reklassifisert til resultat Kontantstrømsikring: Verdiendringer Overført til resultat Skatt Sum poster som senere vil bil reklassifisert til resultat Sum andre inntekter/kostnader direkte innregnet i egenkapital Totalresultat

13 Sammendratt Balanse Posten Norge Konsern Året 2013 Eiendeler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler holdt for salg 16 6 Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Avsetning for forpliktelser Rentebærende langsiktig gjeld Rentefri langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Rentefri kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld holdt for salg 7 Sum egenkapital og gjeld Posten Norge AS Året 2013 Eiendeler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler holdt for salg 8 Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Avsetning for forpliktelser Rentebærende langsiktig gjeld Rentefri langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Rentefri kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

14 Sammendratt Egenkapitaloppstilling Kontrollerende interesser Posten Norge Konsern Aksjekapital Overkurs Andre reserver Annen egenkapital Totalt Ikkekontrolleren de interesser Total egenkapital Egenkapital per Resultat for perioden Andre inntekter/kostnader direkte innregnet i egenkapital Totalresultat Øvrige EK transaksjoner Egenkapital per Egenkapital per Resultat for perioden Andre inntekter/kostnader direkte innregnet i EK Totalresultat Egenkapital per Kontrollerende interesser Posten Norge AS Aksjekapital Overkurs Andre reserver Annen egenkapital Total egenkapital Egenkapital per Resultat for perioden Andre inntekter/kostnader direkte innregnet i egenkapital 8 8 Totalresultat Egenkapital per Egenkapital per Resultat for perioden Andre inntekter/kostnader direkte innregnet i EK Totalresultat Egenkapital per

15 Sammendratt Kontantstrømoppstilling Posten Norge Konsern Året 2013 EBITDA Endring i arbeidskapital Endring andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Investeringer i varige driftsmidler, IT-utvikling, oppkjøp, mv Salg av varige driftsmidler/datterselskap Investering i tilknyttet selskap -317 Endringer i andre anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Endringer i lån og øvrige finansielle poster Utbetalt konsernbidrag/utbytte -254 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Sum endring likvide midler Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Posten Norge AS Året 2013 EBITDA Endring i arbeidskapital Endring andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Investeringer i varige driftsmidler, IT-utvikling, oppkjøp, mv Salg av varige driftsmidler/datterselskap 17 Investering i tilknyttet selskap -317 Endringer i andre anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Endringer i lån og øvrige finansielle poster Utbetalt konsernbidrag/utbytte -279 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Sum endring likvide midler Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

16 UTVALGTE TILLEGGSOPPLYSNINGER Generelt Posten Norge ble etablert som særlovsselskap BA , og ble omdannet til aksjeselskap per med staten ved Samferdselsdepartement som eneste aksjeeier. Posten Norge AS har adresse Biskop Gunnerus gt. 14, 0001 Oslo. Den sammendratte delårsrapporten er utarbeidet i henhold til IFRS (International Financial Reporting Standards), slik det er godkjent av EU og er i overensstemmelse med gjeldende regnskapsstandard IAS 34 for delårsregnskap. Det sammendratte delårsregnskapet gir ikke fullstendige noteopplysninger som er påkrevd i årsregnskapet og følgelig skal denne rapporten leses i sammenheng med årsregnskapet. Regnskapsprinsipper Delårsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som er beskrevet i årsrapporten for 2013 med følgende unntak: Skatt Skattekostnaden i delårsregnskapet er basert på estimert skattesats for året. Nye eller endrede standarder tatt i bruk fra IFRS 10 Konsernregnskap, IFRS 11 Fellesordninger, IFRS 12 Opplysninger om interesser i andre foretak. Disse standardene trådte i kraft fra og Posten har tatt i bruk standardene fra ikrafttredelsesdato, men endringene har ennå ikke hatt noen effekt for konsernet Vedtatte standarder som ikke er trådt i kraft IFRS 9 Finansielle instrumenter vil tas i bruk fra ikrafttredelsestidspunktet. Anvendelsen av denne standarden forventes ikke å ha vesentlig effekt på konsernets eller morselskapets finansielle stilling. Øvrige vedtatte standarder og uttalelser som ikke har trådt i kraft vurderes som ikke relevante for Posten. Estimater og vurderinger I utarbeidelsen av delårsregnskapet har ledelsen benyttet estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader. Områder hvor slike estimater og vurderinger er vesentlige er pensjoner, goodwill, IKT-utviklingsprosjekter, andre immaterielle eiendeler, varige driftsmidler, aksjer i tilknyttede selskaper, skatt og avsetninger. Kildene til usikkerhet ved estimering er de samme som ved årsoppgjøret for Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg, og endringene vil bli regnskapsført når eventuelt nytt estimat fastsettes. Årsrapport for 2013 er tilgjengelig på 16

17 Note 1 Segmenter Posten Norge fordeler sin virksomhet i to ulike segmenter, Post og Logistikk, som er nærmere beskrevet i kvartalsrapporten og i årsrapporten for Konsernadministrasjon og felleskostnader som ikke er definert som eierfunksjon er allokert til segmentene. I eierfunksjon inngår kostnader til konsernsjef/-styret, økonomi og finans, organisasjonsutvikling, myndighetskontakt og strategi. Inntekter og EBIT per segment Totale driftsinntekter Q Q Året 2013 Eksterne inntekter Interne inntekter Post Eksterne inntekter Interne inntekter Logistikk Interne inntekter Annet/Eliminering Posten Norge Konsern EBITDA Q Q Året 2013 Post Logistikk Annet/Eliminering Posten Norge Konsern EBITE Q Q Året 2013 Post Logistikk Annet/Eliminering Posten Norge Konsern Driftsresultat (EBIT) Q Q Året 2013 Post Logistikk Annet/Eliminering Posten Norge Konsern

18 Eiendeler og gjeld per segment Post Logistikk Annet Posten Norge Konsern Segmenteiendeler Ikke allokerte eiendeler Totale eiendeler Segment gjeld Ikke allokert gjeld Total gjeld Segmenteiendeler Ikke allokerte eiendeler Totale eiendeler Segment gjeld Ikke allokert gjeld Total gjeld Note 2 Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Posten Norge Konsern Immaterielle Varige eiendeler driftsmidler Posten Norge AS Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Balanse Tilganger Justeringer Avganger Avskrivninger Valutaomregningsdifferanser Balanse Av årets investeringer stammet 100 mill. kroner fra oppkjøp i segment Logistikk, 60 mill. kroner gjaldt IT-utviklingsprosjekter i Posten Norge AS, mens resten gjaldt kjøretøy og annet driftsløsøre. 18

19 Note 3 Holdt for salg I forbindelse med planlagt salg av Bring Frigo Sveriges eiendom i Kristianstad ble 6 mill. kroner reklassifisert til holdt for salg i Eiendommen ble solgt 17. januar Konsernet hadde ingen eiendeler klassifisert som holdt for salg per Note 4 Egenkapital Aksjekapitalen besto per og av aksjer til pålydende verdi av kroner. Selskapets aksjer eies i sin helhet av Staten ved Samferdselsdepartementet. Styret har foreslått at det skal deles ut et utbytte på 256 mill. kroner av resultatet for 2013, og at resterende overskudd overføres til annen egenkapital. Det foreslåtte utbytte tilsvarer 50 % av konsernets resultat etter skatt. Styrets forslag til utbytte er vurdert å tilfredsstille aksjelovens krav til forsvarlig egenkapital og likviditet. Note 5 Rentebærende langsiktig og kortsiktig gjeld Reduksjonen i konsernets langsiktige rentebærende gjeld fra til på 222 mill. kroner skyldtes hovedsakelig reklassifisering av avdrag på langsiktig lån til kortsiktig rentebærende gjeld. Kortsiktig rentebærende gjeld ble redusert med 181 mill. kroner fra til som nettoeffekt av reklassifisering av avdrag fra langsiktig gjeld, nedbetaling av lån samt økning i sertifikatlån på 200 mill. kroner. Per var det ikke trukket noe på konsernets trekkfasiliteter. Renten på Postens utestående rentebærende gjeld var gjennomsnittlig 2,93 % per Note 6 Andre inntekter og kostnader Andre inntekter og kostnader omfatter engangsposter, restruktureringskostnader og nedskrivninger på både immaterielle og materielle eiendeler. Formålet med denne linjen er å skille ut vesentlige engangs- og periodefremmede poster slik at utviklingen og sammenligningen på driftslinjene presentert i EBIT før engangseffekter og nedskrivninger skal være mer relevant for virksomheten. 19

20 Posten Norge Konsern Q1 Q1 Året Nedskrivninger 245 (Gevinst)/tap ved salg av anleggsmidler mv Restruktureringskostnader 4 30 Kostnader knyttet til tapskontrakter 187 Sum andre (inntekter) og kostnader Posten Norge AS Q1 Q1 Året Nedskrivninger 105 (Gevinst) tap ved salg av anleggsmidler mv 5 Restruktureringskostnader 16 Sum andre (inntekter) og kostnader 126 Nedskrivninger i 2013 gjaldt i hovedsak goodwill og en IT-løsning for planlegging og styring av transportaktiviteter i segment Logistikk. Kostnader knyttet til tapskontrakter i 2013 gjaldt markedsregulering av husleiekontrakter i Logistikksegmentet. Restruktureringskostnader i 2013 besto i hovedsak av avsetninger knyttet til konvertering av 149 postkontor til Post i Butikk i Post segmentet. Ved utgangen av 1. kvartal 2014 var totalt 110 postkontorer lagt ned. Note 7 Vesentlige transaksjoner med nærstående parter Konsernets transaksjoner med nærstående parter ble foretatt som del av den ordinære virksomheten og til armlengdes priser. De vesentligste transaksjonene var mellom morselskapet og datterselskapene, og disse beløper seg til: Resultat Q Q Morselskapets kjøp av varer/tjenester, herunder leie, fra datterselskaper Morselskapets salg av varer/tjenester, herunder leie, til datterselskaper Morselskapets kjøp av varer/tjenester, herunder leie, fra andre nærstående parter Morselskapets salg av varer/tjenester, herunder leie, til andre nærstående parter Balanse Morselskapets kundefordringer mot datterselskaper Morselskapets øvrige fordringer mot datterselskaper Morselskapets kundefordringer mot andre nærstående parter 3 1 Morselskapets leverandørgjeld til datterselskaper Morselskapets øvrig gjeld til datterselskaper

21 Morselskapets salg av varer/tjenester til datterselskaper økte hovedsakelig som følge av økt salg til Bring Cargo AS, Bring Mail Nordic AB og Bring Parcels AB. Morselskapets øvrige fordringer og gjeld til datterselskaper består i hovedsak av lån til datterselskaper og konsernets konsernkontoordning. Note 8 Virkelig verdimåling Ved beregning av virkelig verdi for finansielle eiendeler og forpliktelser brukes metoder og forutsetninger samt virkelig verdi hierarki i tråd med tidligere år. Dette er nærmere beskrevet i årsrapporten for Konsernet hadde følgende finansielle eiendeler og forpliktelser målt til virkelig verdi: Eiendeler vurdert til virkelig verdi Virkelig verdi måling per nivå Totalt Nivå 1 Nivå 2 Nivå Tilgjengelig for salg eiendeler: Øvrige aksjeinvesteringer 1 2 Totalt 1 2 Forpliktelser vurdert til virkelig verdi Virkelig verdi måling per nivå Totalt Nivå 1 Nivå 2 Nivå Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultat: Lån Derivater utpekt som sikringsinstrumenter: Kontantstrømsikring Derivater som ikke anses som sikring: Ikke regnskapsmessig sikring Totalt Nivå 1: Noterte priser. Nivå 2: Annen observerbar input, direkte eller indirekte. Nivå 3: Ikke-observerbar input Virkelig verdi av finansielle instrumenter som ikke måles til virkelig verdi i balansen er nærmere beskrevet i årsrapport Det antas ikke å være vesentlige avvik mellom amortisert kost og virkelig verdi. Det har ikke vært overføringer mellom nivåene innen virkelig verdi hierarkiet fra ifjor. Note 9 Endringer i konsernets struktur I januar 2014 kjøpte konsernet logistikkselskapet West Cargo Vårgårda AB og styrker dermed sin posisjon i det svenske logistikkmarkedet. Oppkjøpet er et ledd i satsingen i Norden for å møte den økende etterspørselen etter logistikkløsninger. West Cargo Vårgårda AB har med sine 110 ansatte og rundt 100 biler en sterk posisjon innenfor gods i Västra Götalandsregionen. Selskapet omsetter for rundt 320 mill. svenske kroner i året. Bring Citymail Sweden AB dannet i desember 2013 selskapet Bring Citymail Eken AB. Selskapet ble deretter i januar 2014 solgt til Bring Citymail Stockholm KB som Bring Citymail Sweden AB eier 50 %. Transaksjonen var et ledd i at Posten går sammen med de svenske avisene Svenska Dagbladet og Dagens Nyheter om felles post og avisdistribusjon i Stockholm. Det etableres et felles selskap med de svenske avisene som skal dele ut 21

22 morgenaviser, brev, småpakker og reklameaviser i Stor-Stockholm. Samarbeidet styrker konsernets posisjon i en av Nordens mest folkerike og raskt voksende regioner, og målet er å ta ut stordriftsfordeler og utnytte kapasiteten i distribusjonsnettet ved å inkludere flere tjenester. Som et ledd i å forenkle konsernets struktur ble Bring Cargo East AB og Bring Cargo West AB fusjonert med effekt fra februar 2014, og det fusjonerte selskapet kalles Bring Cargo International AB. 22

Posten Norge AS Resultat per 1. kvartal 2014

Posten Norge AS Resultat per 1. kvartal 2014 Posten Norge AS Resultat per 1. kvartal 2014 1 Hovedpunkter Viktige begivenheter i 1. kvartal 2014 Kjøp av alle aksjene i West Cargo Vårgårda AB Bring Citymail Sweden AB etablerte et felleskontrollert

Detaljer

Konsernet solgte 17. mars sin eierandel i EVRY ASA. Salget gav en innbetaling på 1,7 mrd. kroner og en gevinst på 219 mill. kroner.

Konsernet solgte 17. mars sin eierandel i EVRY ASA. Salget gav en innbetaling på 1,7 mrd. kroner og en gevinst på 219 mill. kroner. 1. kvartal 2015 Hovedtrekk Konsernet hadde god omsetningsutvikling i 1. kvartal 2015 med en nominell vekst på 3,6 % sammenlignet med 2014. Justert for oppkjøp og valutaeffekter var den underliggende veksten

Detaljer

Posten Norge AS Resultat per 3. kvartal 2014

Posten Norge AS Resultat per 3. kvartal 2014 Posten Norge AS Resultat per 3. kvartal 2014 3. kvartal 2014 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 3. kvartal 2014 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter Viktige

Detaljer

Kvartalsrapport. Hovedtrekk

Kvartalsrapport. Hovedtrekk 3. kvartal 2015 Hovedtrekk Konsernet hadde positiv omsetningsutvikling i årets tre første kvartaler med en nominell vekst på 3,4 prosent sammenlignet med. Justert for oppkjøp, valutaeffekter og statlig

Detaljer

Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger ble 13,9 % (for siste 12 måneder), ned 3,6 % -poeng sammenlignet med 2013.

Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger ble 13,9 % (for siste 12 måneder), ned 3,6 % -poeng sammenlignet med 2013. 4. Kvartal 2014 Hovedtrekk Konsernets omsetning økte med 3,6 % i 2014 sammenlignet med 2013. I 4. kvartal 2014 isolert var økningen på 1,8 %. Justert for oppkjøp og valutaeffekter var den underliggende

Detaljer

Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger ble 16,8 % (for siste 12 måneder), opp 2,8 % -poeng sammenlignet med 2013.

Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger ble 16,8 % (for siste 12 måneder), opp 2,8 % -poeng sammenlignet med 2013. 3. Kvartal 2014 Hovedtrekk Konsernet hadde ved utgangen av 3. kvartal 2014 en nominell omsetningsvekst på 4,3 % sammenlignet med. Justert for oppkjøp og valutaeffekter var den underliggende veksten 2,6

Detaljer

Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger var 17,5 % (for siste 12 måneder), ned 0,8 %-poeng sammenlignet med 2012.

Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger var 17,5 % (for siste 12 måneder), ned 0,8 %-poeng sammenlignet med 2012. 4. kvartal 2013 Hovedtrekk Konsernets omsetning økte med 2,7% i 2013 sammenlignet med 2012, i 4. kvartal isolert var økningen på 5%. Omsetningsøkningen skyldtes i hovedsak oppkjøp, vekst innen netthandel

Detaljer

Kvartalsrapport. Kvartalsrapport

Kvartalsrapport. Kvartalsrapport Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 1 Hovedtrekk Konsernet hadde positiv omsetningsutvikling i 2015 med en nominell vekst på 2,7 prosent sammenlignet med 2014. Justert for oppkjøp, valutaeffekter og statlig

Detaljer

Halvårsrapport. Hovedtrekk

Halvårsrapport. Hovedtrekk 1. halvår 2013 Hovedtrekk Omsetningen i 1. halvår 2013 var 1,3 % høyere enn fjoråret. Omsetningen i Logistikksegmentet økte i stor grad som følge av en positiv volumutvikling for pakker og gods samt oppkjøp,

Detaljer

Halvårsrapport. Driftsinntektene i 1. halvår 2015 var mill. kroner, 364 mill. kroner (3 %) høyere enn i tilsvarende periode 2014.

Halvårsrapport. Driftsinntektene i 1. halvår 2015 var mill. kroner, 364 mill. kroner (3 %) høyere enn i tilsvarende periode 2014. 1. halvår 2015 Hovedtrekk Konsernet hadde positiv omsetningsutvikling i 1. halvår 2015 med en nominell vekst på 3 % sammenlignet med. Justert for oppkjøp, valutaeffekter og statlig kjøp var den underliggende

Detaljer

Oppsummering 2013 Posten Norge

Oppsummering 2013 Posten Norge Oppsummering 2013 Posten Norge 1 Hovedpunkter Viktige begivenheter i 2013 Kjøp av 34 % av aksjene i Danske Fragtmænd AS i juli 2013. Intensjonen er å overta alle aksjene i 2015 Bring Citymail Sverige etablerte

Detaljer

Posten Norge Konsern Resultat per 1. halvår 2013

Posten Norge Konsern Resultat per 1. halvår 2013 Posten Norge Konsern Resultat per 1. halvår 2013 1 Agenda 1. halvår 2013 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/cfo Tone Wille DEL 3: Q&A

Detaljer

Posten Norge Konsern Resultat per 3. kvartal 2013

Posten Norge Konsern Resultat per 3. kvartal 2013 Posten Norge Konsern Resultat per 3. kvartal 2013 1 Agenda 3. kvartal 2013 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 Agenda 3. kvartal 2013 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling

Detaljer

Posten Norge konsern. Resultat per 3. kvartal 2015

Posten Norge konsern. Resultat per 3. kvartal 2015 Posten Norge konsern Resultat per 3. kvartal 2015 1 3. kvartal 2015 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 3. kvartal 2015 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter

Detaljer

Posten Norge konsern. Resultat per 1. halvår 2015

Posten Norge konsern. Resultat per 1. halvår 2015 Posten Norge konsern Resultat per 1. halvår 2015 1 Agenda 1.halvår 2015 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/cfo Tone Wille DEL 3: Q&A 2

Detaljer

Posten Norge AS Resultat per 1. halvår 2014

Posten Norge AS Resultat per 1. halvår 2014 Posten Norge AS Resultat per 1. halvår 2014 1 Agenda 1.halvår 2014 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/cfo Tone Wille DEL 3: Q&A 2 Agenda

Detaljer

Posten Norge Kvartalsrapport 1. kvartal /05/11

Posten Norge Kvartalsrapport 1. kvartal /05/11 Posten Norge Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 11/05/11 Hovedpunkter Driftsinntektene i 1. kvartal 2011 var MNOK 5 724, en økning på MNOK 162 (2,9%) fra tilsvarende periode i 2010 Volumvekst innenfor logistikksegmentet

Detaljer

Oppsummering 2014 Posten Norge

Oppsummering 2014 Posten Norge Oppsummering 2014 Posten Norge 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/ CFO Tone Wille 2 4. kvartal

Detaljer

Posten Norge Kvartalsrapport

Posten Norge Kvartalsrapport Posten Norge Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 28/05/2010 Hovedpunkter - økonomi Driftsinntektene ble redusert med MNOK 269 (3,9 %) sammenlignet med første kvartal i fjor som følge av fallende volumer innenfor

Detaljer

Oppsummering 2015 Posten Norge konsern

Oppsummering 2015 Posten Norge konsern Oppsummering 2015 Posten Norge konsern 1 Agenda oppsummering 2015 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/cfo Tone Wille DEL 3: Q&A 2 DEL 1:

Detaljer

Posten Norge - Halvårsrapport

Posten Norge - Halvårsrapport Posten Norge - Halvårsrapport 1. halvår 2009 28/08/2009 Hovedpunkter Driftsinntektene i 1. halvår var MNOK 271 (1,9 %) lavere enn for samme periode i fjor, i hovedsak som følge av konjunkturnedgangen Driftsinntektene

Detaljer

Posten Norge konsern Resultat 4. kvartal 2016

Posten Norge konsern Resultat 4. kvartal 2016 Posten Norge konsern Resultat 4. kvartal 2016 1 4. kvartal 2016 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 4. kvartal 2016 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter i 2016

Detaljer

Halvårsrapport. Hovedtrekk

Halvårsrapport. Hovedtrekk 1. halvår 2014 Hovedtrekk Konsernet hadde en god omsetningsutvikling i 1. halvår 2014 med en nominell vekst på 4,7 % sammenlignet med. Justert for oppkjøp og valutaeffekter var den underliggende veksten

Detaljer

Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger var 17,5 % (for siste 12 måneder), ned 0,8 %-poeng sammenlignet med 2012.

Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger var 17,5 % (for siste 12 måneder), ned 0,8 %-poeng sammenlignet med 2012. 4. kvartal 2013 Hovedtrekk Konsernets omsetning økte med 2,7% i 2013 sammenlignet med 2012, i 4. kvartal isolert var økningen på 5%. Omsetningsøkningen skyldtes i hovedsak oppkjøp, vekst innen netthandel

Detaljer

Posten Norge Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 22/10/2008

Posten Norge Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 22/10/2008 Posten Norge Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 22/10/2008 Hovedpunkter Driftsinntektene økte med MNOK 1 352 sammenlignet med samme periode i fjor Veksten skyldes hovedsakelig oppkjøp, positiv volumutvikling

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2011/Foreløpige tall for 2011

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2011/Foreløpige tall for 2011 4. kvartal 2011/Foreløpige tall for 2011 Hovedtrekk Volumvekst innenfor Logistikksegmentet ga en positiv inntektsutvikling for konsernet i 2011 tross prispress i markedet og fortsatt fallende brevvolumer.

Detaljer

Posten Norge konsern Resultat 1. kvartal 2016

Posten Norge konsern Resultat 1. kvartal 2016 Posten Norge konsern Resultat 1. kvartal 2016 1 Hovedpunkter Viktige begivenheter i 1. kvartal 2016 Økningen i netthandelen fortsetter. Konsernets samlede e-handelsvolum økte med 4 % i 1. kvartal 2016.

Detaljer

Posten Norge - Kvartalsrapport

Posten Norge - Kvartalsrapport Posten Norge - Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 20/05/2009 Hovedpunkter Driftsinntektene økte med MNOK 81 (1 %) sammenlignet med første kvartal i fjor som følge av oppkjøp og påskeeffekten Driftsinntektene

Detaljer

Posten Norge konsern Resultat 3. kvartal 2016

Posten Norge konsern Resultat 3. kvartal 2016 Posten Norge konsern Resultat 3. kvartal 2016 1 3. kvartal 2016 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 3. kvartal 2016 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter Viktige

Detaljer

Posten Norge Kvartalsrapport

Posten Norge Kvartalsrapport Posten Norge Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 / Foreløpige tall 2009 19/02/2010 Hovedpunkter - økonomi Driftsinntektene i 2009 var MNOK 1 549 (5,4%) lavere enn i 2008, hovedsakelig som konsekvens av volumfall

Detaljer

1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang

1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 1 1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter hittil i 2017 Tilpasser organisasjonen til en ny

Detaljer

Posten Norge. Halvårsrapport 1. halvår

Posten Norge. Halvårsrapport 1. halvår Posten Norge Halvårsrapport 1. halvår 2008 29.08.2008 1 Hovedpunkter Vekst i driftsinntekter på 7 % fra 1. halvår, til MNOK 14 370 Resultat før engangseffekter og nedskrivninger var MNOK 311 i 1. halvår

Detaljer

Posten Norge. Kvartalsrapport - Q

Posten Norge. Kvartalsrapport - Q Posten Norge Kvartalsrapport - Q1 2007 07.05.2007 1 Hovedpunkter Vekst i driftsinntekter på 17,1% til MNOK 6 720 17,3 % avkastning på investert kapital eksklusiv gevinst på MNOK 623 fra salg av Postens

Detaljer

Posten Norge konsern Resultat 1. halvår 2016

Posten Norge konsern Resultat 1. halvår 2016 Posten Norge konsern Resultat 1. halvår 2016 1 Agenda 1. halvår 2016 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/cfo Tone Wille DEL 3: Q&A 2 Agenda

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Posten Norge Kvartalsrapport 3. kvartal /10/2009

Posten Norge Kvartalsrapport 3. kvartal /10/2009 Posten Norge Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 29/10/2009 Hovedpunkter Driftsinntektene per 3. kvartal var MNOK 610 (2,9%) lavere enn for samme periode i fjor, hovedsakelig som konsekvens av volumfall og

Detaljer

Posten Norge. Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 29.10.2007

Posten Norge. Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 29.10.2007 Posten Norge Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 29.10.2007 1 Hovedpunkter Vekst i driftsinntekter på 16,4% til NOK 19,8 mrd Resultatet påvirket negativt av økte personal- og transportkostnader samt oppstart

Detaljer

3. kvartal og hittil 2017

3. kvartal og hittil 2017 1 3. kvartal og hittil 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 3. kvartal og hittil 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter hittil 2017 Positiv utvikling

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport. 4.kvartal 2009 / foreløpige tall for 2009

Kvartalsrapport. 4.kvartal 2009 / foreløpige tall for 2009 4.kvartal / foreløpige tall for Hovedtrekk Resultatutvikling (UREVIDERT) Inntektsutviklingen i var påvirket av volumfall og lavere aktivitetsnivå som følge av konjunkturnedgangen. Driftsinntektene ble

Detaljer

2. kvartal og 1. halvår 2017

2. kvartal og 1. halvår 2017 1 2. kvartal og 1. halvår 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 2. kvartal og 1. halvår 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter 1. halvår 2017 Tilpasser

Detaljer

Posten Norge - Kvartalsrapport

Posten Norge - Kvartalsrapport Posten Norge - Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 / Foreløpige tall 2008 27/02/2009 Hovedpunkter i 2008 Driftsinntektene økte med MNOK 1 853 (7%) sammenlignet med samme periode i fjor Veksten skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Resultatutvikling (UREVIDERT) Hovedtrekk

Resultatutvikling (UREVIDERT) Hovedtrekk 1. Kvartal 2009 Hovedtrekk I 1. kvartal økte driftsinntektene med 81 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Inntektsutviklingen i 1. kvartal er påvirket av oppkjøp og periodiseringseffekten

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger (siste 12 mnd) var 18,3 % som var på nivå med 2011.

Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger (siste 12 mnd) var 18,3 % som var på nivå med 2011. 4. kvartal 2012 Hovedtrekk Omfattende effektiviseringsprogram bidro i 2012 til økning i driftsresultat før engangseffekter og nedskrivninger til tross for driftsinntekter på nivå med fjoråret. Driftsinntektene

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Kvartalsrapport. 3.kvartal 2009

Kvartalsrapport. 3.kvartal 2009 3.kvartal Hovedtrekk Inntektsutviklingen per 3. kvartal var påvirket av konjunkturnedgangen. Som en konsekvens av volumfall og lavere aktivitetsnivå, ble driftsinntektene redusert med 610 mill. kroner

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Posten Norge Kvartalsrapport 1. halvår /08/11

Posten Norge Kvartalsrapport 1. halvår /08/11 Posten Norge Kvartalsrapport 1. halvår 2011 29/08/11 Hovedpunkter Driftsinntektene i 1. halvår 2011 var MNOK 11 316, en økning på MNOK 208 (1,9%) fra tilsvarende periode i 2010 Volumvekst i logistikksegmentet

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta Halvår rsrapp alvårsport rapport Pr. arta Pr. 2. al artal 21 et 1. halvår 21 Omsetningen i første halvår 21 var på 1 788 MNOK sammenlignet med en omsetning på 1 653 MNOK i første halvår 29. EBITDA i første

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

HOVEDTREKK. Resultat NØKKELTALL RESULTATUTVIKLING. Driftsinntekter

HOVEDTREKK. Resultat NØKKELTALL RESULTATUTVIKLING. Driftsinntekter 3. KVARTAL HOVEDTREKK Driftsinntektene hittil i år har utviklet seg positivt sammenlignet med samme periode i fjor i hovedsak på grunn av oppkjøp. Resultatet hittil i år påvirkes imidlertid av bortfall

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer