EBIT i 1. kvartal 2014 var 220 mill. kroner, 74 mill. kroner høyere enn i samme periode 2013.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EBIT i 1. kvartal 2014 var 220 mill. kroner, 74 mill. kroner høyere enn i samme periode 2013."

Transkript

1 1. kvartal 2014

2 Hovedtrekk Konsernet hadde en god omsetningsutvikling i 1. kvartal 2014 med en nominell vekst på 6 % sammenlignet med Justert for oppkjøp og valutaeffekter var den underliggende veksten 3,1 %. Hittil i år har konsernet oppnådd en forbedring i driftsresultat før engangseffekter (EBITE) på 45 mill. kroner. Det er Logistikksegmentet som har bidratt til resultatforbedringen med fortsatt god organisk vekst i Norge. Grenseoverskridende volum på pakker var største bidragsyter, men det var også vekst innen godsområdet. I Postsegmentet fortsatte volumfallet innen adressert post. Driftsinntektene i 1. kvartal 2014 var mill. kroner, 342 mill. kroner høyere enn i tilsvarende periode Økningen skyldtes i tillegg til oppkjøpet av West Cargo Vårgårda i Sverige og veksten i den grenseoverskridende handel på nett, valutaeffekter og flere virkedager enn i fjor da påsken i år var i 2. kvartal mens den var i 1. kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) før engangseffekter og nedskrivninger var 191 mill. kroner i 1. kvartal, 45 mill. kroner (30,8 %) høyere enn fjoråret. Oppgangen skyldtes omsetningsøkningen og god effekt av kostnadsreduserende tiltak. EBIT i 1. kvartal 2014 var 220 mill. kroner, 74 mill. kroner høyere enn i samme periode Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger ble 17,5 % (for siste 12 måneder), opp 1,6 %-poeng sammenlignet med Posten Norge AS oppnådde i 1. kvartal en leveringskvalitet på A-post over natt på 87,1 % som var 1,6 % poeng høyere enn 1. kvartal 2013 og 2,1 % poeng høyere enn konsesjonskravet. De øvrige fem konsesjonskravene ble også oppfylt med god margin i 1. kvartal I januar 2014 kjøpte Posten alle aksjene i West Cargo Vårgårda AB, og Bring Citymail Sweden etablerte et felleskontrollert selskap sammen med distribusjonsvirksomheten til de svenske avisene i Schibsted og Bonnier-konsernene. Digipost vant i mars kontrakten for å levere digital post for det offentlige. Regjeringen har tidligere besluttet at offentlig sektor som hovedregel skal kommunisere digitalt med innbyggere og næringsliv. 2

3 Resultatutvikling (Urevidert) MNOK Q Q Året 2013 Driftsinntekter EBITDA EBIT før engangseffekter og nedskrivninger (EBITE) EBIT Netto finans Resultat før skatt Driftsinntekter utenfor Norge Konsernets virksomhet utenfor Norge hadde samlede driftsinntekter på mill. kroner i 1. kvartal 2014, som var 243 mill. kroner (13,9 %) høyere enn i Dette tilsvarte 32,8 % av de samlede inntekter, mot 30,5 % i Resultat Segment Post hadde i 1. kvartal 2014 EBITE på 232 mill. kroner, 30 mill. kroner lavere enn i tilsvarende periode i Resultatet ble positivt påvirket av kostnadsreduserende tiltak og effektene av konvertering av postkontor til Post i Butikk, men dette kompenserte bare delvis for volumnedgangen for post. EBITE i segment Logistikk i 1. kvartal 2014 ble 18 mill. kroner, en økning på 69 mill. kroner i forhold til 1. kvartal 2013, igjen som følge av omsetningsvekst og god effekt av kostnadsreduksjoner. Konsernets EBIT i 1. kvartal 2014 inkluderte en resultatandel fra tilknyttede selskap på henholdsvis 20 mill. kroner fra Evry og 1 mill. kroner fra Danske Fragtmænd. 1. kvartal 2013 inkluderte ingen resultatandel fra tilknyttede selskap som følge av at Evry s offentliggjøring var etter avleggelse av konsernets kvartalsrapport, mens Danske Fragtmænd ble kjøpt i juli Det er også tatt inn en resultatandel fra den nye felleskontrollerte virksomheten Bring Citymail Stockholm på i underkant av 6 mill. kroner i 1. kvartal Ordinært resultat før skatt ble 192 mill. kroner i 1. kvartal 2014 mot 129 mill. kroner i 1. kvartal

4 Nøkkeltall (Urevidert) Egenkapitalandel % 39,6 37,8 38,6 EBIT-margin før engangseffekter og nedskrivning % 3,1 2,6 4,8 EBIT-margin % 3,6 2,5 2,7 Resultatmargin (før skatt) % 3,2 2,3 2,6 Avkastning på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger * % 17,5 15,9 17,5 Avkastning på investert kapital* % 11,0 7,6 10,0 Egenkapitalavkastning (før skatt) % 11,4 6,9 10,5 Gjeldsgrad (netto)** 0,24 0,21 0,23 Langsiktig likviditetsreserve MNOK Investeringer, ekskl. oppkjøp MNOK * Siste 12 måneder ** Gjeldsgrad: (rentebærende gjeld-likvide midler)/egenkapital Balanse Samlede investeringer (eksklusiv oppkjøp) i 1.kvartal var 226 mill. kroner, som var en økning på 102 mill. kroner i forhold til Hovedtyngden av investeringene var relatert til IT-utvikling og øvrig driftsløsøre. Netto rentebærende gjeld (rentebærende gjeld fratrukket likvide midler) utgjorde mill. kroner per mot mill. kroner per Konsernets langsiktige likviditetsreserve per var mill. kroner, mot mill. kroner året før. Reserven besto av plasserte midler og tilgjengelige trekkfasiliteter. Kontantstrøm fra drift og investeringer for 1. kvartal 2014 var 48 mill. kroner høyere enn i

5 Balanse (Urevidert) MNOK Anleggsmidler Omløpsmidler Holdt for salg eiendeler 16 6 Sum eiendeler Egenkapital Avsetning for forpliktelser Rentebærende gjeld Rentefri gjeld Holdt for salg gjeld 7 Sum egenkapital og gjeld Bemanning Bemanningen i konsernet ble redusert med årsverk i forhold til Størstedelen av reduksjonen var knyttet til reduksjon i antall postkontor og overføring av bemanning til det nyetablerte felles distribusjonsselskapet for Bring Citymails Stockholmsvirksomhet og 5

6 Schibsted og Bonniers avisdistribusjon. Marked og utvikling per segment POST Segmentet består av brevprodukter, banktjenester og dialogtjenester. I segmentet inngår divisjon Post, inklusive datterselskapene innenfor områdene Bring Citymail, Bring Mail og Bring Dialog. MNOK (urevidert) Q Q Året 2013 Volum, konsern (antall fysiske sendinger i millioner) Driftsinntekter Segmentresultat (EBITDA) Segmentresultat (EBITE) Siste 12 måneder falt adressert brevvolum med 5,4 %. I første kvartal 2014 var volumnedgangen 5,6 %. Det offentlige har et stort fokus på overgang til digitale løsninger, og det forventes at volumnedgangen fra det offentlige vil være tiltakende fremover. Siste 12 måneder var volumnedgangen innen uadressert reklame 4,1 %. Volumendringen hittil i år var marginal totalt sett. De minste kundene hadde imidlertid stor volumnedgang, og hovedårsaken antas å være digital substitusjon. Til tross for volumnedgangen var omsetningen i 1. kvartal på nivå med fjoråret. Omsetningen i Norge var noe lavere enn i fjor, noe som i hovedsak skyldes volumnedgangen innen adressert post. Nytt felles distribusjonsselskap i Stockholm tas inn som felleskontrollert selskap ihht egenkapitalmetoden. Fra 2013 og frem til utgangen av 1. kvartal 2014, ble 110 postkontor erstattet med Post i Butikk. I 1. kvartal var resultat for A-post fremme over natt 87,1 %, 1,6 % poeng høyere enn i 1. kvartal 2013 og godt over konsesjonskravet på 85 %. 6

7 LOGISTIKK Segmentet består av parti-/stykkgods, pakker, lagerservice, termo og ekspress. I segmentet inngår divisjonene Logistikk Norge, Logistikk Norden og E-handel, som igjen inkluderer virksomhetene i Bring Cargo, Bring Linehaul, Bring Warehousing, Bring Frigo, Bring Express, Bring Parcels og Bring Supply Services. MNOK (urevidert) Q Q Året 2013 Volum pakker (i mill. sendinger) 9,7 9,1 37,8 Driftsinntekter Segmentresultat (EBITDA) Segmentresultat (EBITE) Logistikksegmentet hadde en omsetning i 1. kvartal som var 310 mill. kroner høyere enn fjoråret, hvilket skyldtes både organisk vekst og oppkjøp. Forretningsområdene Pakker & Gods, Offshore & Energy, Linehaul, samt ekspress- og pakkevirksomheten i Sverige hadde høyere omsetning og bedre resultat enn i Logistikksegmentets EBITE i 1. kvartal var 69 mill. kroner foran fjoråret, i hovedsak som følge av økt omsetning i form av organisk vekst samt god kostnadsstyring. Hittil i år har markedsutviklingen vært preget av økning i privat netthandel, både innenlands og gjennom import, noe som har gitt god vekst i pakkemarkedet. Volumet økte også for stykkgods, men trenden med reduksjon i pris per tonn fortsatte. Det er fortsatt utfordrende markedsforhold tilknyttet logistikkvirksomhetene i Sverige og Danmark, og da hovedsakelig innenfor markedssegmentene gods, termo og lagervirksomhet. Selskapet West Cargo Vårgårda AB ble en del av konsernet i januar

8 Andre forhold HMS Konsernet arbeider systematisk og langsiktig innenfor utvalgte bærekraftområder med spesiell innsats innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS), samt klima og mangfold. Sykefraværet for konsernet var 7,2% i 1. kvartal en reduksjon på 0,4 %-poeng fra Sykefraværet siste 12 mnd var på 6,5%, som er en nedgang på 0,4 % - poeng fra i fjor. Ytre miljø Som en av Nordens største transportvirksomheter tar Posten et særlig ansvar for å redusere sin miljøpåvirkning og øke miljøeffektiviteten. Blant de viktigste tiltakene for å redusere utslippene er bruk av alternative kjøretøy og drivstoff, transportoptimalisering, flytting av frakt fra fly til bakke og fra vei til bane, effektiv bruk av arealer, samt kompetanseheving blant ledere og medarbeidere. Samlet sett har Posten den desidert største satsningen på miljøeffektive kjøretøy i Norge, inklusiv et betydelig antall biogassbiler og vedens første biogass lastebil med Euro6. Postkontorene vil bli sertifiserte miljøfyrtårn i løpet av I løpet av 1. kvartal av 2014 reviderte Posten sine miljømål slik at den nye målsetningen er å redusere CO2-utslippene med 40 % innen Det er etablert handlingsplaner for å sikre gjennomføring av de nødvendige tiltak. I 1. kvartal fikk konsernet levert 100 el-biler og har nå nesten el-kjøretøy i drift. Konsernets første lastebil som skal benytte bioetanol ble bestilt. Øvrige forhold Stortinget har bevilget 270 mill. kroner til statlig kjøp for Bevilgningen er 50 mill. kroner lavere enn Postens forhåndsberegninger. Reduksjonen er basert på en forventning om at Posten allerede i 2014 kan ta ut kostnadseffekter ved avvikling av ordinær postomdeling på lørdager som det vil bli åpnet for i Regjeringens bebudete forslag til ny postlov. Lovforslaget er ennå ikke sendt på offentlig høring, og det er derfor ikke lenger realistisk å anta at avviklingen av lørdagsdistribusjon vil skje i inneværende år. Statlig kjøp-ordningen innebærer at Posten det påfølgende år skal etterberegne behovet i forbindelse med avleggelsen av det årlige produktregnskapet til Post- og Teletilsynet. For 2013 bevilget Stortinget 353 mill. kroner i statlig kjøp. Postens faktiske kostnader vil bli etterberegnet i 2014 for å sikre at statlig kjøp er i samsvar med de faktiske merkostnadene etter fratrekk av overskuddet på områder der Posten har enerett. I statsbudsjettet for 2014 er det budsjettert med et utbytte fra Posten på 217 mill. kroner for regnskapsåret Postens styre har foreslått et utbytte på 256 mill. kroner som tilsvarer 50% av konsernresultatet etter skatt hvilket er i tråd med Statens utbyttepolitikk. Det endelige utbyttet vil bli fastsatt på Postens generalforsamling våren Logistikkselskapet Schenker har fremmet et erstatningskrav mot Posten i forbindelse med ESA-saken om tidligere eksklusivitetsklausuler i Post i Butikk-avtalene fra

9 Oslo Tingrett har stanset erstatningssaken i påvente av andre rettsprosesser. Posten fastholder at erstatningskravet er grunnløst. Fremtidsutsikter Globalisering og teknologiske endringer skaper endret kundeadferd og økt konkurranse. Digitalisering og e-handel, markedskonsolidering, liberalisering av postmarkedet samt økt miljøfokus gir konsernet betydelige utfordringer de neste årene. Markedsutsiktene tilsier moderat vekst i norsk økonomi for 2014, deretter at veksten vil ta seg opp. Veksten hos Norges viktigste handelspartnere forventes å bedres de neste årene. For logistikksegmentet forventer konsernet moderat organisk vekst, der oppkjøp blir viktig for å styrke markedsposisjonen i Sverige og Danmark. Sverige er det største logistikkmarkedet i Norden, og Sør-Sverige blir et stadig viktigere utgangspunkt for distribusjon til sluttkunder i alle nordiske land. Målet er å styrke Posten som en av de ledende logistikkaktørene i Sverige. Omsetningen innen postsegmentet vil fortsette å falle. I årene fremover forventes volumene av adressert post å falle med 7-8 % per år slik at Posten i 2020 vil ha mistet om lag 70 % av det fysiske brevvolumet siden Dette vil kreve fortsatt betydelige omstillinger og at de regulatoriske rammebetingelsene endres i takt med endret bruk av Postens tjenester. E-handel blir en stadig viktigere del av konsernets virksomhet, og i et marked med mange aktører er Postens mål å ta en ledende nordisk posisjon med utgangspunkt i Postens nettverk med over utleveringspunkter i Norge, samt den strukturen som vil utvikles i Sverige og Danmark. Netthandelen vokser med ca. 15 % årlig og er konsernets viktigste vekstområde. Målet er å ta del i den kraftige veksten ved å utvikle nye løsninger og konsepter slik at konsernet blir den foretrukne leverandøren for både mottakere og avsendere. Kundene skal selv kunne velge hvor de vil mottapakkene. Posten satser derfor nå på å plassere ut pakkeautomater på flere sentrale områder i de store byene. Posten vant i mars kontrakten for å levere digital postkasse til det offentlige etter at Regjeringen tidligere har besluttet at offentlig sektor som hovedregel skal kommunisere digitalt med innbyggere og næringsdrivende. Samtidig ble Posten valgt til å levere meldingsformidleren som er tilkoblings- og spredningspunktet for offentlige avsendere av digital post. Kontrakten legger et godt grunnlag for at Posten Norge skal distribuere post til hele det norske folk også i en digital fremtid. Konsernets mål er at kundene skal møte et enkelt, forståelig og fleksibelt Posten og Bring. Tilbudet av tjenester skal forenkles og standardiseres for å møte kundenes ønske om enklere og mer miljøvennlige løsninger. Endringsprogrammet Nye Posten og Bring skal bidra til å realisere konsernets strategi om å være et kundeorientert, nordisk, integrert og industrialisert konsern. Konsernets verdikjeder skal integreres for å få lavere samlede kostnader. Konsernet befinner seg i en fase med store omstillinger hvor visjonen er å bli Verdens mest fremtidsrettede post- og logistikkonsern. Hovedutfordringene er å tilpasse kostnadene til vedvarende fall i brevmengden og øke lønnsomheten i logistikkvirksomheten 9

10 gjennom tettere integrasjon og realisering av synergier. Omstilling og effektivisering av virksomheten vil fortsette med uforminsket styrke og forbedringsprogrammene videreføres for å skape økt effektivitet og lønnsomhet i alle deler av virksomheten. Oslo, 14. mai 2014 Styret i Posten Norge AS 10

11 Vedlegg 1 - Finansiell informasjon per 1. kvartal 2014 (Informasjonen i dette dokumentet er ikke revidert. Alle tall er i MNOK.) Sammendratt Resultatregnskap Posten Norge Konsern Q1 Q1 Året Driftsinntekter Vare- og tjenestekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader EBITDA Avskrivninger EBIT - Driftsresultat før engangskostnader og nedskrivninger Andre (inntekter) kostnader EBIT - Driftsresultat før resultatandel fra tilknyttet selskap Inntekter/(kostnader) fra tilknyttede selskaper mv EBIT - Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Ordinært resultat for perioden Posten Norge AS Q1 Q1 Året Driftsinntekter Vare- og tjenestekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader EBITDA Avskrivninger EBIT - Driftsresultat før engangskostnader og nedskrivninger Andre (inntekter) kostnader 126 EBIT - Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Ordinært resultat for perioden

12 Sammendratt oppstilling av Totalresultat Posten Norge Konsern Q Q Året 2013 Resultat for perioden Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat Estimatendring pensjon -45 Skatt 14 Endret skattesats -20 Sum poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat -51 Poster som senere vil bli reklassifisert til resultat Omregningsdifferanser fra utenlandske enheter Resultatsikring av utenlandske enheter Skatt Kontantstrømsikring: Verdiendringer Overført til resultat Skatt Sum poster som senere vil bil reklassifisert til resultat Andre inntekter og kostnader i tilknyttede selskaper Sum andre inntekter/kostnader direkte innregnet i egenkapital Totalresultat Totalresultat fordeler seg som følger: Kontrollerende eierinteresser Ikke-kontrollerende eierinteresser Posten Norge AS Q Q Året 2013 Resultat for perioden Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat Estimatendring pensjon -65 Skatt 18 Endret skattesats -20 Sum poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat -67 Poster som senere vil bli reklassifisert til resultat Kontantstrømsikring: Verdiendringer Overført til resultat Skatt Sum poster som senere vil bil reklassifisert til resultat Sum andre inntekter/kostnader direkte innregnet i egenkapital Totalresultat

13 Sammendratt Balanse Posten Norge Konsern Året 2013 Eiendeler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler holdt for salg 16 6 Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Avsetning for forpliktelser Rentebærende langsiktig gjeld Rentefri langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Rentefri kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld holdt for salg 7 Sum egenkapital og gjeld Posten Norge AS Året 2013 Eiendeler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler holdt for salg 8 Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Avsetning for forpliktelser Rentebærende langsiktig gjeld Rentefri langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Rentefri kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

14 Sammendratt Egenkapitaloppstilling Kontrollerende interesser Posten Norge Konsern Aksjekapital Overkurs Andre reserver Annen egenkapital Totalt Ikkekontrolleren de interesser Total egenkapital Egenkapital per Resultat for perioden Andre inntekter/kostnader direkte innregnet i egenkapital Totalresultat Øvrige EK transaksjoner Egenkapital per Egenkapital per Resultat for perioden Andre inntekter/kostnader direkte innregnet i EK Totalresultat Egenkapital per Kontrollerende interesser Posten Norge AS Aksjekapital Overkurs Andre reserver Annen egenkapital Total egenkapital Egenkapital per Resultat for perioden Andre inntekter/kostnader direkte innregnet i egenkapital 8 8 Totalresultat Egenkapital per Egenkapital per Resultat for perioden Andre inntekter/kostnader direkte innregnet i EK Totalresultat Egenkapital per

15 Sammendratt Kontantstrømoppstilling Posten Norge Konsern Året 2013 EBITDA Endring i arbeidskapital Endring andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Investeringer i varige driftsmidler, IT-utvikling, oppkjøp, mv Salg av varige driftsmidler/datterselskap Investering i tilknyttet selskap -317 Endringer i andre anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Endringer i lån og øvrige finansielle poster Utbetalt konsernbidrag/utbytte -254 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Sum endring likvide midler Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Posten Norge AS Året 2013 EBITDA Endring i arbeidskapital Endring andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Investeringer i varige driftsmidler, IT-utvikling, oppkjøp, mv Salg av varige driftsmidler/datterselskap 17 Investering i tilknyttet selskap -317 Endringer i andre anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Endringer i lån og øvrige finansielle poster Utbetalt konsernbidrag/utbytte -279 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Sum endring likvide midler Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

16 UTVALGTE TILLEGGSOPPLYSNINGER Generelt Posten Norge ble etablert som særlovsselskap BA , og ble omdannet til aksjeselskap per med staten ved Samferdselsdepartement som eneste aksjeeier. Posten Norge AS har adresse Biskop Gunnerus gt. 14, 0001 Oslo. Den sammendratte delårsrapporten er utarbeidet i henhold til IFRS (International Financial Reporting Standards), slik det er godkjent av EU og er i overensstemmelse med gjeldende regnskapsstandard IAS 34 for delårsregnskap. Det sammendratte delårsregnskapet gir ikke fullstendige noteopplysninger som er påkrevd i årsregnskapet og følgelig skal denne rapporten leses i sammenheng med årsregnskapet. Regnskapsprinsipper Delårsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som er beskrevet i årsrapporten for 2013 med følgende unntak: Skatt Skattekostnaden i delårsregnskapet er basert på estimert skattesats for året. Nye eller endrede standarder tatt i bruk fra IFRS 10 Konsernregnskap, IFRS 11 Fellesordninger, IFRS 12 Opplysninger om interesser i andre foretak. Disse standardene trådte i kraft fra og Posten har tatt i bruk standardene fra ikrafttredelsesdato, men endringene har ennå ikke hatt noen effekt for konsernet Vedtatte standarder som ikke er trådt i kraft IFRS 9 Finansielle instrumenter vil tas i bruk fra ikrafttredelsestidspunktet. Anvendelsen av denne standarden forventes ikke å ha vesentlig effekt på konsernets eller morselskapets finansielle stilling. Øvrige vedtatte standarder og uttalelser som ikke har trådt i kraft vurderes som ikke relevante for Posten. Estimater og vurderinger I utarbeidelsen av delårsregnskapet har ledelsen benyttet estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader. Områder hvor slike estimater og vurderinger er vesentlige er pensjoner, goodwill, IKT-utviklingsprosjekter, andre immaterielle eiendeler, varige driftsmidler, aksjer i tilknyttede selskaper, skatt og avsetninger. Kildene til usikkerhet ved estimering er de samme som ved årsoppgjøret for Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg, og endringene vil bli regnskapsført når eventuelt nytt estimat fastsettes. Årsrapport for 2013 er tilgjengelig på 16

17 Note 1 Segmenter Posten Norge fordeler sin virksomhet i to ulike segmenter, Post og Logistikk, som er nærmere beskrevet i kvartalsrapporten og i årsrapporten for Konsernadministrasjon og felleskostnader som ikke er definert som eierfunksjon er allokert til segmentene. I eierfunksjon inngår kostnader til konsernsjef/-styret, økonomi og finans, organisasjonsutvikling, myndighetskontakt og strategi. Inntekter og EBIT per segment Totale driftsinntekter Q Q Året 2013 Eksterne inntekter Interne inntekter Post Eksterne inntekter Interne inntekter Logistikk Interne inntekter Annet/Eliminering Posten Norge Konsern EBITDA Q Q Året 2013 Post Logistikk Annet/Eliminering Posten Norge Konsern EBITE Q Q Året 2013 Post Logistikk Annet/Eliminering Posten Norge Konsern Driftsresultat (EBIT) Q Q Året 2013 Post Logistikk Annet/Eliminering Posten Norge Konsern

18 Eiendeler og gjeld per segment Post Logistikk Annet Posten Norge Konsern Segmenteiendeler Ikke allokerte eiendeler Totale eiendeler Segment gjeld Ikke allokert gjeld Total gjeld Segmenteiendeler Ikke allokerte eiendeler Totale eiendeler Segment gjeld Ikke allokert gjeld Total gjeld Note 2 Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Posten Norge Konsern Immaterielle Varige eiendeler driftsmidler Posten Norge AS Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Balanse Tilganger Justeringer Avganger Avskrivninger Valutaomregningsdifferanser Balanse Av årets investeringer stammet 100 mill. kroner fra oppkjøp i segment Logistikk, 60 mill. kroner gjaldt IT-utviklingsprosjekter i Posten Norge AS, mens resten gjaldt kjøretøy og annet driftsløsøre. 18

19 Note 3 Holdt for salg I forbindelse med planlagt salg av Bring Frigo Sveriges eiendom i Kristianstad ble 6 mill. kroner reklassifisert til holdt for salg i Eiendommen ble solgt 17. januar Konsernet hadde ingen eiendeler klassifisert som holdt for salg per Note 4 Egenkapital Aksjekapitalen besto per og av aksjer til pålydende verdi av kroner. Selskapets aksjer eies i sin helhet av Staten ved Samferdselsdepartementet. Styret har foreslått at det skal deles ut et utbytte på 256 mill. kroner av resultatet for 2013, og at resterende overskudd overføres til annen egenkapital. Det foreslåtte utbytte tilsvarer 50 % av konsernets resultat etter skatt. Styrets forslag til utbytte er vurdert å tilfredsstille aksjelovens krav til forsvarlig egenkapital og likviditet. Note 5 Rentebærende langsiktig og kortsiktig gjeld Reduksjonen i konsernets langsiktige rentebærende gjeld fra til på 222 mill. kroner skyldtes hovedsakelig reklassifisering av avdrag på langsiktig lån til kortsiktig rentebærende gjeld. Kortsiktig rentebærende gjeld ble redusert med 181 mill. kroner fra til som nettoeffekt av reklassifisering av avdrag fra langsiktig gjeld, nedbetaling av lån samt økning i sertifikatlån på 200 mill. kroner. Per var det ikke trukket noe på konsernets trekkfasiliteter. Renten på Postens utestående rentebærende gjeld var gjennomsnittlig 2,93 % per Note 6 Andre inntekter og kostnader Andre inntekter og kostnader omfatter engangsposter, restruktureringskostnader og nedskrivninger på både immaterielle og materielle eiendeler. Formålet med denne linjen er å skille ut vesentlige engangs- og periodefremmede poster slik at utviklingen og sammenligningen på driftslinjene presentert i EBIT før engangseffekter og nedskrivninger skal være mer relevant for virksomheten. 19

20 Posten Norge Konsern Q1 Q1 Året Nedskrivninger 245 (Gevinst)/tap ved salg av anleggsmidler mv Restruktureringskostnader 4 30 Kostnader knyttet til tapskontrakter 187 Sum andre (inntekter) og kostnader Posten Norge AS Q1 Q1 Året Nedskrivninger 105 (Gevinst) tap ved salg av anleggsmidler mv 5 Restruktureringskostnader 16 Sum andre (inntekter) og kostnader 126 Nedskrivninger i 2013 gjaldt i hovedsak goodwill og en IT-løsning for planlegging og styring av transportaktiviteter i segment Logistikk. Kostnader knyttet til tapskontrakter i 2013 gjaldt markedsregulering av husleiekontrakter i Logistikksegmentet. Restruktureringskostnader i 2013 besto i hovedsak av avsetninger knyttet til konvertering av 149 postkontor til Post i Butikk i Post segmentet. Ved utgangen av 1. kvartal 2014 var totalt 110 postkontorer lagt ned. Note 7 Vesentlige transaksjoner med nærstående parter Konsernets transaksjoner med nærstående parter ble foretatt som del av den ordinære virksomheten og til armlengdes priser. De vesentligste transaksjonene var mellom morselskapet og datterselskapene, og disse beløper seg til: Resultat Q Q Morselskapets kjøp av varer/tjenester, herunder leie, fra datterselskaper Morselskapets salg av varer/tjenester, herunder leie, til datterselskaper Morselskapets kjøp av varer/tjenester, herunder leie, fra andre nærstående parter Morselskapets salg av varer/tjenester, herunder leie, til andre nærstående parter Balanse Morselskapets kundefordringer mot datterselskaper Morselskapets øvrige fordringer mot datterselskaper Morselskapets kundefordringer mot andre nærstående parter 3 1 Morselskapets leverandørgjeld til datterselskaper Morselskapets øvrig gjeld til datterselskaper

21 Morselskapets salg av varer/tjenester til datterselskaper økte hovedsakelig som følge av økt salg til Bring Cargo AS, Bring Mail Nordic AB og Bring Parcels AB. Morselskapets øvrige fordringer og gjeld til datterselskaper består i hovedsak av lån til datterselskaper og konsernets konsernkontoordning. Note 8 Virkelig verdimåling Ved beregning av virkelig verdi for finansielle eiendeler og forpliktelser brukes metoder og forutsetninger samt virkelig verdi hierarki i tråd med tidligere år. Dette er nærmere beskrevet i årsrapporten for Konsernet hadde følgende finansielle eiendeler og forpliktelser målt til virkelig verdi: Eiendeler vurdert til virkelig verdi Virkelig verdi måling per nivå Totalt Nivå 1 Nivå 2 Nivå Tilgjengelig for salg eiendeler: Øvrige aksjeinvesteringer 1 2 Totalt 1 2 Forpliktelser vurdert til virkelig verdi Virkelig verdi måling per nivå Totalt Nivå 1 Nivå 2 Nivå Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultat: Lån Derivater utpekt som sikringsinstrumenter: Kontantstrømsikring Derivater som ikke anses som sikring: Ikke regnskapsmessig sikring Totalt Nivå 1: Noterte priser. Nivå 2: Annen observerbar input, direkte eller indirekte. Nivå 3: Ikke-observerbar input Virkelig verdi av finansielle instrumenter som ikke måles til virkelig verdi i balansen er nærmere beskrevet i årsrapport Det antas ikke å være vesentlige avvik mellom amortisert kost og virkelig verdi. Det har ikke vært overføringer mellom nivåene innen virkelig verdi hierarkiet fra ifjor. Note 9 Endringer i konsernets struktur I januar 2014 kjøpte konsernet logistikkselskapet West Cargo Vårgårda AB og styrker dermed sin posisjon i det svenske logistikkmarkedet. Oppkjøpet er et ledd i satsingen i Norden for å møte den økende etterspørselen etter logistikkløsninger. West Cargo Vårgårda AB har med sine 110 ansatte og rundt 100 biler en sterk posisjon innenfor gods i Västra Götalandsregionen. Selskapet omsetter for rundt 320 mill. svenske kroner i året. Bring Citymail Sweden AB dannet i desember 2013 selskapet Bring Citymail Eken AB. Selskapet ble deretter i januar 2014 solgt til Bring Citymail Stockholm KB som Bring Citymail Sweden AB eier 50 %. Transaksjonen var et ledd i at Posten går sammen med de svenske avisene Svenska Dagbladet og Dagens Nyheter om felles post og avisdistribusjon i Stockholm. Det etableres et felles selskap med de svenske avisene som skal dele ut 21

22 morgenaviser, brev, småpakker og reklameaviser i Stor-Stockholm. Samarbeidet styrker konsernets posisjon i en av Nordens mest folkerike og raskt voksende regioner, og målet er å ta ut stordriftsfordeler og utnytte kapasiteten i distribusjonsnettet ved å inkludere flere tjenester. Som et ledd i å forenkle konsernets struktur ble Bring Cargo East AB og Bring Cargo West AB fusjonert med effekt fra februar 2014, og det fusjonerte selskapet kalles Bring Cargo International AB. 22

Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger var 17,5 % (for siste 12 måneder), ned 0,8 %-poeng sammenlignet med 2012.

Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger var 17,5 % (for siste 12 måneder), ned 0,8 %-poeng sammenlignet med 2012. 4. kvartal 2013 Hovedtrekk Konsernets omsetning økte med 2,7% i 2013 sammenlignet med 2012, i 4. kvartal isolert var økningen på 5%. Omsetningsøkningen skyldtes i hovedsak oppkjøp, vekst innen netthandel

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Konsern (urevidert) 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. Storebrand Konsern (urevidert) 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Storebrand Konsern (urevidert) 1. kvartal 2014 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Storebrand Konsern Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand Konsern... 3 Sparing...

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1 Årsberetning 2

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1 Årsberetning 2 Årsrapport 2007 2007 har vært et år med sterk vekst i antall kunder, særlig i Asia. Med en økning på 30 millioner i løpet av året har Telenor nå 143 millioner kunder på verdensbasis, noe som gjør selskapet

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern REGNSKAP 2013 Årsrapport 2013 1 Innhold: 3 Årsberetning 2013 10 Årsregnskap 2012 Nettbuss konsern 15 Prinsippnoter Nettbuss konsern 48 Årsregnskap 2012 Nettbuss AS 53 Prinsippnoter Nettbuss AS 79 Revisors

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet:

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet: Årsrapport 2013 Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 39 Aksjonærinformasjon 52 Eierstyring

Detaljer

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 %

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 % 1 Høydepunkter i fjerde kvartal 2011 Det ble solgt 145 enheter i fjerde kvartal (122) av totalt 648 solgte i 2011 (388) Driftsinntektene ble NOK 422,6 millioner i kvartalet og driftsresultatet (EBITDA)

Detaljer

Konsernregnskap. Polaris Media ASA

Konsernregnskap. Polaris Media ASA Konsernregnskap Polaris Media ASA 2014 Polaris Media ASA Oppstilling av konsernets totalresultat (Tall i 1.000 NOK) 2014 2013 Omarbeidet 1) Salgsinntekter 4,5 1 658 503 1 744 630 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Delårsrapport for første kvartal 2014

Delårsrapport for første kvartal 2014 Delårsrapport for første kvartal 2014 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2014 Resultatforbedring i Hurtigruten konsernet 110 millioner kroner i underskudd før skatt i første kvartal, 23 millioner

Detaljer

hovedtall Innhold 2002 15 106-33 372 6 300 31,6 % 1 096 24,7 2 546-4,0 % 86,7 % 75 % 48 % 23 509 79 1 474 43 %

hovedtall Innhold 2002 15 106-33 372 6 300 31,6 % 1 096 24,7 2 546-4,0 % 86,7 % 75 % 48 % 23 509 79 1 474 43 % årsrapport Innhold hovedtall HOVEDTALL Driftsinntekter (mill. kroner) EBIT (mill. kroner) Statlige innkjøp (mill. kroner) Verdiutvikling (mill. kroner) Andel av inntekter fra enerettsområdet Internasjonal

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR

ÅRSRAPPORT 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR ÅRSRAPPORT 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR STYRETS ÅRSBERETNING 2014 ble et år med varierende resultater for Ferds forretningsområder. Tre områder oppnådde

Detaljer

Konsernregnskapet. for. Norway Seafoods Group AS

Konsernregnskapet. for. Norway Seafoods Group AS Konsernregnskapet for Norway Seafoods Group AS 2014 Årsberetning 2014 Norway Seafoods Group AS er holdingselskapet for virksomhetene som er lokalisert i Norge og Danmark og ble etablert i juli 2010. Heretter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Halvårsmelding 3 Erklæring 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Utvidet konsolidert resultat 10 Kontantstrømoppstilling 11 Endringer i konsernets egenkapital 12 Noter til halvårsregnskapet

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport. Årsrapport 2014. Lyse Energi AS. Regnskap

Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport. Årsrapport 2014. Lyse Energi AS. Regnskap Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport Årsrapport 2014 Lyse Energi AS Regnskap 1 Innhold Nøkkeltall Årsberetning Erklæring Resultatregnskap Utvidet konsolidert resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008 Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport tredje kvartal 2008 2 Gjensidige Forsikring tredje kvartal 2008 HOVEDTREKK KONSERNET tredje KVARTAL 2008 Premieinntekter for egen regning innen skadeforsikringsvirksomheten

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET årsrapport 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET 3 ORGANISJON 6 Forretningsområde energi 6 Forretningsområde nett 7 Forretningsområde marked 7 Øvrig virksomhet 8 1. ÅRSBERETNING 9 Strategi 10

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

Revisjonsberetning 95

Revisjonsberetning 95 Årsrapport 2006 2006 var Telenors beste år noensinne. Våre selskaper sto for en samlet inntektsvekst på 37 prosent. Ved årets slutt leverte vi kommunikasjonstjenester til mer enn 115 millioner kunder i

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2015 / Halvårsrapport. Halvårsrapport 2015. Lyse AS. Regnskap

Styrets melding og regnskap / 2015 / Halvårsrapport. Halvårsrapport 2015. Lyse AS. Regnskap Styrets melding og regnskap / 2015 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2015 Lyse AS Regnskap 1 Innhold Nøkkeltall for Lyse Halvårsberetning for 2015 Erklæring Resultatregnskap Utvidet konsolidert resultat

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Konsern. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. Storebrand Konsern. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Storebrand Konsern 1. kvartal 2014 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Storebrand Konsern Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand Konsern... 3 Sparing... 5 Forsikring...

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og FØRSTE halvår 00 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN andre kvartal og FØRSTE halvår 00 Premieinntektene økte med 9,3 prosent i kvartalet, hovedsakelig

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer