L a p p l a n d k r a f t v e r k i Sulitjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "L a p p l a n d k r a f t v e r k i Sulitjelma"

Transkript

1 Nr. 8 Utdrag av prosjektbeskrivelsen L a p p l a n d k r a f t v e r k i Sulitjelma Etablering av samisk grenseoverskridende miljø- og naturvennlig vannkraftutbygging for utvikling av det lokale næringslivet, kulturen og eksisterende tettsteder i Nordland og Norrlands inland basert på svensk vannkraftressurs, fallrettighet, interesse og norsk tiltaksområde, natur, miljø og samfunn Dato; MuskenSenter AS

2

3

4 Side 4 Innholdsfortegnelse 1.0 Prosjektet Tiltakshavere - søkere og eiere til Lappland kraftverk prosjektet. 5 Laponia Center AB MuskenSenter AS 3.0 Målsetning og virkemiddel for å oppnå målsetningen Prosjektområder og vassdragsregulering Beregnet effekt og kraftproduksjon Utbyggingskostnad og prosjektutviklingskostnad Gjeldende lovgivning i Norge og Sverige for planlagt kraftutbygging Særlige bestemmelser med hensyn til samiske/urfolk rettigheter til de aktuelle naturressursene Finansiering av kraftverkets utbyggingskostnad Finansiering av prosjektutviklingskostnad Lulesamisk territorie og ressursområde i Norge og Sverige Miljøbedømning Prosjektorganisasjon i forbindelse søknad om konsesjon, bygging og drift av Lappland kraftverk Prosjektadministrasjon - Lappland Kraft AS - er planlagt slik Organisasjonsstruktur av Laponia Center AB Organisasjonsstruktur av MuskenSenter AS Samfunnsmessige og sosiale forhold Andre forhold som bør lede til at det gis tillatelse til bygging av planlagte Lappland kraftverk Prosjektet er behandlet og behandles slik det her følger. 12 Konklusjon OVERSIKTSKART PROSJEKTOMRÅDER LAPPLAND KRAFTVERK OVERSIKTSKART. 15

5 Side 5 Lappland kraftverk prosjektet sammenfattes i en kort versjon slik det her følger 1.0 Prosjektet Laponia Center og MuskenSenter - prosjekteiere - planlegger regulering av vassdrag ved Blåmannsisen i Norge og Sulitelmaisen i Norge/Sverige for produksjon av elkraft ved et nytt kraftverk - Lappland kraftverk - i Sulitjelma, Fauske kommune i Nordland fylke. Norconsult AS, Oslo ved Helge Flæte har den utarbeidet et forprosjekt for planlagte Lappland kraftverk, for prosjekteiere. 2.0 Tiltakshavere - søkere og eiere til Lappland kraftverk prosjektet Laponia Center AB 2/3 dels eier i Lappland kraftverk Laponia Center AB, Köpmangatan 19, Jokkmokk, Sverige er medeier i Lappland kraftverk med 66 prosent eierandel. Laponia Center skal utvikles til å få ca. 80 % eierandel av samer - samiske interesser - fra kommunene Gällivare, Jokkmokk og Arjeplog, og ca. 20 % eierandel av MuskenSenter. Selskapets virksomhet er i følge bolagsordningen, sitat; Bolaget ska driva en gränsöverskridande samisk näringsutveckling, genom att nyttiggöra vatten och landresurserna till elkraftutbyggnad, fiskodling, fiskeförädling samt relaterade verksamheter i Laponia och närliggande sameområden och regioner. Bolaget ska vid anfört gränsöverskridande näringsverksamhet medverka till att skapa ett differentierat, aktivt, utvecklat samiskt samhällsliv för att stärka samisk identitet och kultur. Härunder bevara traditionell samisk näringsutövning, vidareutveckla livskraftiga verksamheter och nya näringar inom traditionellt näringsfång. MuskenSenter AS 1/3 dels eier i Lappland kraftverk MuskenSenter AS, 8274 Musken, Norge er medeier i Lappland kraftverk med 34 prosent eierandel. Selskapet ble etablert i 1976 (35 år siden) av befolkningen i Musken, med sikte på fremme næringslivet på stedet styrke og bevare det lulesamiske samfunnet i Musken. 3.0 Målsetning og virkemiddel for å oppnå målsetningen Målsetningen er å styrke grunnlaget for sysselsetning, verdiskapning, velferd, bidrag til offentlige, herunder å få etablert et fremtidsrettet og rikt/håldbart samisk, svensk og norsk nærings- og samfunnsliv i Nordland og Norrlands Indland. Som et ledd i å oppnå målsetningen vil tiltakshavere etablere grenseoverskridende vannkraftutbygging basert på svensk vannkraftressurs, fallrettighet, interesse og norsk tiltaksområde, natur, miljø og samfunn.

6 Side Prosjektområder og vassdragsregulering Planlagt regulering gjelder norske Messingmalmvatnan, Leirvatnet og Staddajavre i overføringstunneler til norske Bajep Sårjåsjavre. Bajep Sårjåsjavre reguleres i tilløpstunnel til planlagte Lappland kraftverk i Sulitjelma, og derfra i avløpstunnel til Sjønstå (havet) ved Fauske. Videre reguleres svenske Pieskehaure i tilløpstunnel til planlagte Lappland kraftverk, og derfra i samme avløpstunnel som vann fra Sårjåsjavre til Sjønstå (havet). Den samlede tunnellengde - med tilløps og avløpstunnel - blir ca. 60,7 km. Prosjektområdet - som er på norsk side grenser mot Jokkmokk kommune ( Padjelanta nationalpark ) og Arjeplog kommune i Sverige. 5.0 Beregnet effekt og kraftproduksjon Lappland kraftverk får en installert effekt på 611 MW og en årsproduksjon på ca GWh år. Inntak fra Sårjåsjavre gir 379 MW og 1129 GWh, og inntak fra Pisekehaure gir 232 MW og 895 GWh. 6.0 Utbyggingskostnad og prosjektutviklingskostnad Total utbyggingskostnad for Lappland kraftverk er beregnet av Norconsult og MuskenSenter til ca. Nok mill., som gir en utbyggingspris på 2,39 kr/kwh. Prosjektutviklingskostnaden fram til konsesjon foreligger er beregnet til Nok ca. 20 mill. Herunder utforming av melding og søknad for kraftutbygging (tilrettelegging for utredningsprogram, konsekvensutredning, tekniske utredninger, kartlegging, fastlegging av dokumenter og utarbeidelse av søknad om konsesjon). 7.0 Gjeldende lovgivning i Norge og Sverige for planlagt kraftutbygging Felles norsk og svensk lovgivning Grunnlaget for etablering av Lappland kraftverk bygger på gjeldende lovgivning for utbygging av grensevassdrag - LOV Konvensjon mellom Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten av 11. mai Foretagendet er undergitt den til enhver tid gjeldende norsk vassdragslovgivning, da tiltaksområdet og kraftverket blir i Norge. Den endelige tillatelsen til foretagendet kan imidlertid ikke meddeles uten at Sverige overensstemmende med art. 12 i anførte konvensjon har gitt sitt samtykke til prosjektet. Svensk lovgivning Miljöbalk 4 kap. 1, andra ledd første punktum fastsetter at, sitat; Bestemmelserna (i 6) om att vattenreglering eller vattenöverledning för kraftendamål får inte utføras i nationalälvarne, utgör inte hinder för utveckling av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet.

7 Side 7 Miljöbalken 4. kap. 1 och 6 (beslutet om nationalälvarna) bestämmer at ingrepp i miljön får komma till stånd om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden eller om verksamheten är för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet... Bestemmelsene i Miljöbalken 4 kap. 6. om vern av de aktuelle svenske nationalälvarna skal - etter vår oppfatning - ikke komme til anvendelse i forbindelse vurdering av nærværende prosjekt for utvikling av det lokale næringslivet. Jfr. Miljöbalken 4 kap. 1 andre ledd og Særlige bestemmelser med hensyn til samiske/urfolk rettigheter til de aktuelle naturressursene Da dette tiltaket er grunnlaget for et grenseoverskridende samisk næringsprosjekt, utvikling av det lokale næringslivet i samiske bosetningsområder, kommer også påfølgende bestemmelser til anvendelse; * Folkeretten artikkel 27 i FN-konvensjon av * Grunnloven 110 a - for Norge, (artikkel 27 i FN-konvensjon stiller de samme krav som Grunnloven 110a), jfr. Carstein Smith). * ILO-konvensjon nr (disse forpliktelsene følger også av artikkel 27 i FN-konvensjon av 1966). * Forskrift for Padjelanta nationalpark/natura for Sverige. * Renskötselretten, Forskrift for Samebyerna - for Sverige. 8.0 Finansiering av kraftverkets utbyggingskostnad Hele utbyggingskostnaden på ca. Nok mill. finansieres ved lån. Vi mener å kunne oppnå lån i Nordisk Investeringsbank (NIB) med opp til 70 % av kraftverkets markedsverdi eks. grønne sertifikater som er ca. Nok mill. 9.0 Finansiering av prosjektutviklingskostnad MuskenSenter søker offentlig tilskudd og markedslån (i finansmarkedet) for finansiering av prosjektutviklingskostnaden - kostnad til melding og søknad for vannkraftutbygging - beregnet til Nok 20 mill. Lånet tilbakebetales med ekstra høy bonus - i snitt ca. 15 ggr. innskuddbeløpet eller tilsvarende rabatt ved fremtidig leveranse av strøm - hvis det gis konsesjon for bygging av kraftverket. Hvis det ikke gis konsesjon for bygging av planlagte kraftverk må långiver avskrive/frafalle lånet i sin helhet Lulesamisk territorie og ressursområde i Norge og Sverige Det lulesamiske bosettingsområdet i Norge ligger i Nordland fylke, og strekker seg fra området rundt Saltenfjorden i sør til Ballangen kommune i nord. På svensk side ligger det lulesamiske bosettingsområdet i Norbottens län mellom Pite-elv i sør og Kaitum-elv i nord. Bosettingen har sin hovedtyngde i Tysfjord, Jokkmokk, Gällivare, og i nordre del av Arjeplog kommune.

8 Side Miljøbedømning Da anleggsvirksomheten i sin helhet blir i Norge vil det svenske miljøet ikke få noen vesentlig virkning av tiltaket. Vannveiene vil gå i tunell, kraftstasjonen blir lagt i fjell og sporene vil i ettertid være lite synlige. De tekniske inngrepene i Norge vil i seg selv ikke være til vesentlig sjenanse eller ha større miljømessige ulemper. Reglering av vattenføringen till nationalparken og Piteälven vil kunne ske på ett sett som inte påtagligt skadar områdenes natur- och kulturvärden. Under alle omstendigheter vil virksomheten bevare og styrke de berørte samenes materielle kulturgrunnlag og dermed også medvirke til å styrke miljøet og områdets natur- og kulturvärden., jfr. Miljöbalken 4 kap. 1 første ledd. Under norsk saksbehandling av konsesjonssøknaden blir det foretatt behørige grenseoverskridende miljøkonsekvensutredninger og under dette blir det utarbeidet miljøkonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang Prosjektorganisasjon i forbindelse søknad om konsesjon, bygging og drift av Lappland kraftverk Nåværende prosjektarbeider utføres, og påkommende tilrettelegging av søknad om konsesjon iverksettes, av MuskenSenter. For videre arbeid med prosjektutvikling, søknad om konsesjon, bygging, drift og salg av kraft fra Lappland kraftverk etableres Lappland Kraft AS. Lappland Kraft AS får en bred faglig og meget strek sammensatt prosjekt- og arbeidsgruppe, referansegruppe og byggekomite, av deriblant bransjefolk med stor kunnskap om prosjektet og forhold om planlagte Lappland kraftverk. Søknadsfasen (konsesjonsfasen) tilrettelegging av forhold med hensyn til konsesjon For søknads- og konsesjonsfasen gjelder utforming av melding og søknad for kraftutbygging. Herunder tilrettelegging for utredningsprogram, konsekvensutredning basert på NVEs KU-program, tekniske utredninger, kartlegging, vurdering med hensyn til geologi, hydrologi m.m, fastlegging av dokumenter og utarbeidelse av komplett konsesjonssøknad med informasjonsbrosjyre. Byggefasen teknisk utvikling og bygging av kraftverket For byggefasen etableres en styrket organisasjon og administrasjon i Lappland Kraft AS, herunder ny daglig leder, og øvrig administrativ ledelse som forestår bygging basert på byggeherrestyrt entreprise, eventuelt totalentreprise. Driftsfasen elproduksjon og drift av kraftverket. Deler av administrasjon fra byggefasen overgår til administrasjon for driftsfasen og styrkes/ kompletteres med ytterligere faglig kompetanse for drift og videreutvikling av virksomheten, i tråd med selskapets vedtekter og senere beslutning.

9 Side Prosjektadministrasjon - Lappland Kraft AS - er planlagt slik Prosjektadministrasjon fram til fullt investeringsbeslutt er fattet og påfølgende oppdatering av administrasjon for ferdigstillelse av Lappland kraftverk. K o n s e s j o n s s ø k e r e Laponia Center AB MuskenSenter AS Eier: 2/3 Eier: 1/ Daglig leder: Daglig leder: - Simon Andersen - Simon Andersen - - Sekr. Asta Rimpi Winsa Styremedlemmer: Styremedlemmer: - Simon Andersen - Simon Andersen - Leif Finnesen - Ola Pittja - Bent Eriksen - Lars J. Nutti - Börje (Rimpi) Öberg - Asta Rimpi Winsa varamedlem Prosjektutvikling, bygging, drift og salg av kraft fra Lappland kraftverket Lappland Kraft AS Fauske Daglig leder: Simon Andersen (under prosjekt/søker- prosessen). Ny daglig leder ansettes når konsesjon blir gitt. Styret i Lappland Kraft AS fram til ferdigstillelse for drift av kraftverket: Styrets leder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Simon Andersen styreleder/dagligled. i MuskenSenter Olav Henriksen - tidl. direktør i Elkem Energi Salten. Stefan Brolin tidl. chef produktionsledning i Vattenfall, KallrigaKraft (energi rådgivningstjenester bl.a i USA). Ola Pitsa reineier og tidl. journalist media arbeider. Alf Lindfors tidl. vice VD i Vattenfall. Geir Haugen Advokatfirma Geir Haugen. Leif Finnesen - tidl. overingeniør i Statoil, (konsulent/tjenesteyting innen offshore). Roald Hansen tidl. direktør i Sørfold Kraftlag. Prosjektledelse fram til ferdigstillelse for drift av kraftverket: Faste medarbeidere Prosjektleder: Innleid konsulent: Simon Andersen Norconsult AS, Sandvika Prosjektmedarbeidere: Christer Andersen + En person fra Investor (eventuelt). Periodiske medarbeidere Prosjektmedarbeidere: Bo Nilsson (NordConsult) tidl. dir. og prosjektl. i Vattenfall, event. styremedlem til Laponia Center AB. Leif Finnesen (kons., offshore) tidl. overing. i Statoil. Styret i Lappland Kraft

10 Side Organisasjonsstruktur av Laponia Center AB Vision/bas verksamhet för en hållbar gränsöverskridande näringsutveckling i Laponia och närliggande regioner. SVENSKA LAPONIA SAMER Svenska samiska interessen MUSKENSENTER AS Näringsutveckling/norsk sida Äger 80 % Äger 20 % LAPONIA CENTER AB Gränsöverskridande samisk näringsutveckling i Laponia LÖNSAM ELPRODUKTION - bas verksamhet för gränsöverskridande samisk näringsutveckling i Laponia LAPPLAND KRAFTVERK VINDKRAFT GRUNNFJORDB. KRAFTVERK Svenske vattenresurser Bevakas Norsk/svensk vattenresurser Ca GWh --- Ca. 170 GWh Laponia Center AB Näringsprojekt för Laponia SAMISK LAPONIA SAMISK NÄRINGSFOND AFFÄRSUTVECKLING KULTURUTVECKLING Offentlig Fiskodling Ny verksamhet Näringsfond För offentliga För privata Övergripande mål: Nyttja sameområdets naturresurser vid ett gränsöverskridande samarbete som skapar; grund för sysselsättning, värdeskapande, välfärd, bidrag till offentliga, varav en mer differentierad, aktivt, utvecklat samisk näringsliv, breddad arbetsmarknad samt stärkar och stödjer traditionella samiska näringar, samhällsliv, kultur och identitet. Så når vi målet: Planlagd lönsam elproduktion en förutsättning för Laponia Center att kunna medverka till ekonomisk utveckling och ökad livskvalitet i Laponia och närliggande områden. Laponia Center ett företag för att ta tillvara de outnyttjade sameområdets naturresurser utifrån de traditionella samiska förutsättningarna. Laponia Center ett företag med en förutsägbar ledningsstruktur och där det skapas förutsättningar för att det övergripande målet skal kunna uppnås.

11 Side Organisasjonsstruktur av MuskenSenter AS Vision/basis virksomhet for en holdbar næringsutvikling i Musken, nærliggende regioner og Laponia NORSKE LULESAMER Norsk samiske interesser ANNEN FAGPERSONELL Eier ca. 99 % Eier ca. 1 % MUSKENSENTER AS Grenseoverskridende samisk næringsutvikling LØNNSOM ELKRAFT PRODUKSJON - basis virksomhet for grenseoverskridende samisk næringsutvikling LAPPLAND KRAFTVERK MUSKEN KRAFTVERK GRUNNFJORDBOTN KRAFTVERK Svenske vannresurser Norske vannresurser Norsk/svensk vannresurser Ca GWh Ca. 72 GWh Ca. 170 GWh MuskenSenter AS Næringsprosjekt for Musken VEIUTLØSNING MUSKEN MUSKEN/FAUSKE FOR MUSKEN NÆRINGSUTVIKLING NÆRINGS-KULTUR/FOND Smoltanlegg Turistanlegg Offentlig næringsfond For private For offentlige Overordnet mål: Utnytte sameområdets naturresurser ved et grenseoverskridende samarbeide som skaper; grunnlag for sysselsetting, verdiskapning, velferd, bidrag til offentlige, herunder en mer differensiert, aktivt, utviklet samisk næringsliv, utvidet arbeidsmarked samt styrker og støtter også tradisjonelle samiske næringer, samfunnsliv, kultur og identitet. Slik når vi målet: Planlagt lønnsom elproduksjon en forutsetning for at MuskenSenter skal kunne medvirke til økonomisk utvikling og øket livskvalitet i Musken, nærliggende områder og Laponia. MuskenSenter et selskap for å ivareta de ikke utnyttede sameområdets naturresurser ut fra de tradisjonelle samiske forutsetninger. MuskenSenter et selskap med en forutsigbar ledelsesstruktur og der det skapes forutsetninger for at det overgripende målet skal kunna oppnås.

12 Side Samfunnsmessige og sosiale forhold Inntektene fra tiltaket/kraftutbyggingen tilbakeføres til lokalsamfunnet for utvikling av det lokale næringslivet. Tiltaket vil derfor bidra spesielt til å sikre og styrke næringsgrunnlaget, skape stor sysselsetning og spesielt over anleggsperioden. Videre vil tiltaket skape et mer differensiert, aktivt og utviklet næringsliv, et bredere arbeidsmarked, og styrke og støtte tradisjonelle næringer, samfunnsliv, kultur og identitet, i regionene og landsdelene i Norge og Sverige. Beregnet elproduksjon gir lokal forsyningssikkerhet og betydelig nasjonal kraftoppdekking av fornybar energi, redusert bruk av fossil energi, reduksjon av miljøfarlig utslipp og dermed et betydelig tiltak i kampen mot klimaendringer Andre forhold som bør lede til at det gis tillatelse til bygging av planlagt Lappland kraftverk 1. Fordelene ved tiltaket er større enn ulempene. 2. Kraftutbyggingen er skånsom og miljøvennlig, skaper minimale endringer/påvirkninger for nærmiljøet, og spesielt for forhold i Sverige. 3. Planlagt elproduksjon skaper grunnlag for etablering av bærekraftig samisk næringsutvikling i Lappland og nærliggende regioner. 4. Selskapet/tiltakshavere er lokalt forankret. 5. Selskapet har en eierstruktur og bolagsordning som bevarer, styrker og sikrer samenes og lokalsamfunnets interesser og deres rettigheter. 6. Prosjektet er samfunns- og bedriftsøkonomisk meget lønnsomt. 7. Prosjektetarbeidet og prosjektet skal kunne utvikles og gjennomføres, uten hindring av bestemmelsen i den svenske Miljöbalken 4 kap, 6 om forbud mot kraftutbygging, regulering og overledning av vann i de svenske nationalälvarna Prosjektet er behandlet og behandles slik det her følger Olje og energidepartementet (OED) har i et brev av anført at kraftverket kan bygges/eies i hundre prosent privat regi/svenske interesser. Fauske kommune, Sørfold kommune og Saltdal kommune (berørte kommuner) har i brev av stilt seg velvillig til prosjektet. Lappland kraftverk - med inntak av vann fra Sårjåsjavre og Pieskehaure - har i brev av fra DN og NVE fått fritak fra en videre Samlet plan behandling. MuskenSenter arbeider nå med forberedende arbeid for å fremlegge Melding til NVE med forslag til utredningsprogram. Påkommende behandling Meldingsfasen - påbegynt Tiltakshaver gjør i en melding rede for de planer som foreligger, virkninger og konsekvenser som bør vurderes og de konsekvensutredningene som ansees nødvendig. Meldingen sendes også til berørte svenske myndigheter. NVE fastsetter det endelige konsekvensutredningsprogrammet på bakgrunn av forhold under meldingsfasen.

13 Side 13 Utredningsfasen Under denne fasen blir konsekvensene utredet i samsvar med det fastsatte programmet fra NVE og de tekniske/økonomiske planene utvikles videre på bakgrunn av innspill fra meldingen og utredningene. Søknadsfasen Når utredningsfasen er avsluttet, alle nødvendige dokumenter er fastlagt og planleggingen er avsluttet, sendes søknaden med dokumentene og konsekvensutredningene til Olje- og energidepartementet (OED) v/nve. Svensk saksbehandling NVE oversender søknaden til Olje- og energidepartementet (OED) for formell oversendelse av søknaden til svenske myndigheter. Svensk samtykke til bygging av Lappland kraftverk - basert på søknad til NVE - blir så gitt av den svenske Regjering og eventuelt Riksdagen. Konsesjon for bygging av Lappland kraftverk Endelig tillatelse til planlagt kraftutbygging fastsettes mellom Norge og Sverige, herunder basert på vilkår fra svenske myndigheter. Kraftutbygging iverksettes Det er grunnlag til å mene at kraftutbyggingen kan settes i gang i november Kraftproduksjon - Lappland kraftverk settes i drift Byggeperioden inklusive alle prosjekt og anleggsarbeider beregnes til i overkant av to år fra byggestart. Kraftproduksjon ved Lappland kraftverk kan settes i gang for ordinær drift i november Konklusjon Overnevnte forhold vil etter vår oppfatning lede til at de sentrale myndighetene i Norge støtter prosjektet og gir tillatelse etter vannressursloven 8 til etablering av Lappland kraftverk. Videre vil trolig også svenske myndigheter gi sitt samtykke til at det gis konsesjon til bygging av Lappland kraftverk, jfr. art. 12 i konvensjon mellom Norge og Sverige av 11. mai 1929 og 5, pkt 2 i lov av

14 Side OVERSIKTSKART PROSJEKTOMRÅDER

15 Side LAPPLAND KRAFTVERK OVERSIKTSKART

16 Dato; MuskenSenter AS

KUTJAURE KRAFTVERK miljö- och naturvännlig kraftproduktion

KUTJAURE KRAFTVERK miljö- och naturvännlig kraftproduktion Invitation till ett samarbete om KUTJAURE KRAFTVERK miljö- och naturvännlig kraftproduktion Exploatering av samelandets naturtillgångar för att utvecla ett framtidsinriktad och rikt samisk närings- och

Detaljer

Førstehands prosjektorientering for salg av kraftaksjer i MUSKENSENTER ENERGI AS

Førstehands prosjektorientering for salg av kraftaksjer i MUSKENSENTER ENERGI AS Dato; 2016-04-20 Prosjekt Nr. 1 Førstehands prosjektorientering for salg av kraftaksjer i MUSKENSENTER ENERGI AS Kapital for finansiering av prosjektutvikling - søknad om konsesjon - for L A P P L A N

Detaljer

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41.

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41. scanergy nformasjon om planlagt utbygging av Vindøla kraftverk i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke 41. Norges Småkraftverk AS Kort om søker Norges Småkraftverk AS er datterselskap av Scanergy,

Detaljer

Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Kort om Eidsiva Energi Aktuelle prosjekter i Innlandet Prosjektgjennomføring

Detaljer

Informasjon om planlegging av kraftutbygging i Nedre Otta

Informasjon om planlegging av kraftutbygging i Nedre Otta Informasjon om planlegging av kraftutbygging i Nedre Otta 2 Bakgrunn Opplandskraft DA og AS Eidefoss ønsker å bygge kraftverk i Nedre Otta for å øke egen produksjon av kraft, og for å bidra til den nasjonale

Detaljer

16.04.2013 MUSKEN KRAFTVERK. Informasjon om planlagt utbygging av Musken kraftverk i Tysfjord kommune i Nordland fylke.

16.04.2013 MUSKEN KRAFTVERK. Informasjon om planlagt utbygging av Musken kraftverk i Tysfjord kommune i Nordland fylke. 16.04.2013 MUSKEN KRAFTVERK Informasjon om planlagt utbygging av Musken kraftverk i Tysfjord kommune i Nordland fylke. MUSKEN KRAFTVERK TYSFJORD KOMMUNE MuskenSenters MK Varen på Lofotfiske med snurrevad.

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012 Velkommen til NVEs møte om Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune 12. og 13. september 2012 Møteplan Innledning v/ Arne Olsen, NVE NVEs saksbehandling v/ Hilde Aass, NVE Orientering om

Detaljer

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA - S10, TI - &13 16/399 16/3369 Jan Inge Helmersen 12.04.2016 Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi

Detaljer

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen Informasjon om planlagt utbygging av Smådøla kraftverk Lom kommune Brosjyre i meldingsfasen Kort om søker AS Eidefoss er et aksjeselskap eid av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja. Selskapets virksomhet

Detaljer

ROSTEN KRAFTVERK INFORMASJON OM PLANLEGGING AV ROSTEN KRAFTVERK I GUDBRANDSDALSLÅGEN, MAI 2007

ROSTEN KRAFTVERK INFORMASJON OM PLANLEGGING AV ROSTEN KRAFTVERK I GUDBRANDSDALSLÅGEN, MAI 2007 ROSTEN KRAFTVERK INFORMASJON OM PLANLEGGING AV ROSTEN KRAFTVERK I GUDBRANDSDALSLÅGEN, MAI 2007 2 1: OVERSIKTSKART BAKGRUNN Oppland Energi AS legger med dette frem planer om bygging av Rosten kraftverk

Detaljer

Kvannelva og Littj Tverråga

Kvannelva og Littj Tverråga Kvannelva og Littj Tverråga Møte med Planutvalget 3. 12. 2013 Fauske Hotel Litt om Småkraft AS Litt om prosjektet -teknisk -miljø Litt om verdiskaping og økonomi -prosjekt -lokalt -generelt 04.12.2013

Detaljer

INFORMASJON. Vinda Kraftverk Informasjon om planlegging av Vinda kraftverk i Øystre Slidre kommune i Valdres

INFORMASJON. Vinda Kraftverk Informasjon om planlegging av Vinda kraftverk i Øystre Slidre kommune i Valdres INFORMASJON Vinda Kraftverk Informasjon om planlegging av Vinda kraftverk i Øystre Slidre kommune i Valdres Innhold Bakgrunn 3 Hensikt med brosjyren 3 Utbygger 4 Hva skal bygges? 4 Vang 51 Beitostølen

Detaljer

Hvordan få bygd de gode prosjektene innen 2020. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Hvordan få bygd de gode prosjektene innen 2020. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Hvordan få bygd de gode prosjektene innen 2020 Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Kort om Eidsiva Energi Aktuelle prosjekter i Innlandet Forhold som påvirker utbyggingens størrelse

Detaljer

Norges Energidager 2014

Norges Energidager 2014 Norges Energidager 2014 Framtida for stor vannkraft i Norge Direktør Oddleiv Sæle, Eidsiva Vannkraft AS Eidsiva Vannkraft siste 10 år Nye kraftverk: Øyberget 425 GWh Framruste 325 GWh O/U-prosjekter: Kongsvinger

Detaljer

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 27.10.2015 Vår ref.: 201208171-9, 201208169-12,

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Kan vannkraft bidra til at Norges forpliktelser i Fornybardirektivet innfris. Kjell Erik Stensby, NVE

Kan vannkraft bidra til at Norges forpliktelser i Fornybardirektivet innfris. Kjell Erik Stensby, NVE Kan vannkraft bidra til at Norges forpliktelser i Fornybardirektivet innfris Kjell Erik Stensby, NVE Fornybardirektivet En brøk Produksjon av fornybar energi (varme + el) Samlet sluttforbruk av energi

Detaljer

Høringsnotat. Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Kongeriket Sveriges regjering om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater

Høringsnotat. Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Kongeriket Sveriges regjering om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater Olje- og energidepartementet Høringsnotat Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Kongeriket Sveriges regjering om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater 1 Innledning Norge og Sverige

Detaljer

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è l DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 200703860 09/709 1 L MAR2011, Nord-Norsk Vindkraft AS - Sleneset vindkraftverk i Lurøy kommune - klage Innledning Norges

Detaljer

Klage på vedtak - Sølvbekken kraftverk i Rana kommune

Klage på vedtak - Sølvbekken kraftverk i Rana kommune Mo i Rana, 27.08.2015 Klage på vedtak - Sølvbekken kraftverk i Rana kommune Det vises til NVE s vedtak av 03.07.2015 om å gi Ranakraft AS tillatelse til å bygge Sølvbekken kraftverk. Naturvernforbundet

Detaljer

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Godfarfoss kraftverk kraftverk Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Kraft AS Eiere: Hol kommune, Nore og Uvdal kommune

Detaljer

Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris. Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund

Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris. Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund Kort om konsesjonskraftordningen Konsesjonærs lovmessige plikt til å avstå en nærmere bestemt

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

Markbulia - Einunna. Informasjon om planlegging av økt regulering av inntaksdam i Markbulia og nytt Einunna kraftverk i Folldal kommune

Markbulia - Einunna. Informasjon om planlegging av økt regulering av inntaksdam i Markbulia og nytt Einunna kraftverk i Folldal kommune Markbulia - Einunna Informasjon om planlegging av økt regulering av inntaksdam i Markbulia og nytt Einunna kraftverk i Folldal kommune 1: EINUNNAVASSDRAGET OG SAVALEN 2 Bakgrunn Einunnavassdraget har allerede

Detaljer

Verdal kommune. Lise Toll 28. februar 2013

Verdal kommune. Lise Toll 28. februar 2013 Verdal kommune Lise Toll 28. februar 2013 E.ONs verksamhet i Norden Naturgas Biogas Vattenkraft Kärnkraft Vindkraft Värme Värmekraft Elnät Drift & Service Försäljning & Kundservice Hvorfor satser E.ON

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Ny vannkraft Konsesjonskraft, regelverk Rune Flatby EU ambisiøse klimamål 2020 fornybarandel 20 % Fornybarmål for 2030 nylig vedtatt, fornybarandel 27 % 2050 CO2 utslippene

Detaljer

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energi Ren verdiskaping Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE E-COs verdier: Engasjert skikkelig -

Detaljer

Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark

Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark Til Olje og energidepartementet v/ Energi-og vannressursavdelingen 4. juni 2014 Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark WWF, Sabima og Naturvernforbundet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 Nesset kommune Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2015/124-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15

Detaljer

SØKNAD TIL HATTFJELLDAL KOMMUNE

SØKNAD TIL HATTFJELLDAL KOMMUNE Miljøkraft Hattfjelldal AS SØKNAD TIL HATTFJELLDAL KOMMUNE UTVIKLINGSSTILSKUDD TIL DELFINANSIERING AV UTVIKLINGSARBEID MiljøKraft Hattfjelldal AS 15 november 2010 MiljøKraft Hattfjelldal AS søknad utviklingstilskudd

Detaljer

Nord-Norsk Småkraft og SulisKraft. Prosjekter i Sulitjelma

Nord-Norsk Småkraft og SulisKraft. Prosjekter i Sulitjelma Nord-Norsk Småkraft og SulisKraft Prosjekter i Sulitjelma Eiere SulisKraft Eies av Statskog Energi 34% og Nord-Norsk Småkraft 66% Statskog SF er grunneier i Galbmejohka, Oterelva, Granheibekken og Valffarjohka

Detaljer

VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo»

VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo» VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo» Knut A. Mollestad, Statkraft WLN Windcluster Norway 15. mai 2014 Vindkraftsatsingen i Midt-Norge Krever omfattende nettutbygging

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010

EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010 INTERREG IV 2007-2013 EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010 Interregs historie Interreg etablert i 1991 Norge og Sverige deltatt siden 1996 (Interreg II) Interreg III 2000-06 Interreg

Detaljer

Framlagt på møte 20.-21.juni 2012 Styresak 35/2012 Saksnr. 12/00732 Arknr. 611.3

Framlagt på møte 20.-21.juni 2012 Styresak 35/2012 Saksnr. 12/00732 Arknr. 611.3 STYRESAK REGIONAL VINDKRAFTPLAN FOR FINNMARK 1. Innledning Finnmark fylkeskommune har utarbeidet utkast til regional vindkraftplan for Finnmark. Planen er nå på høring med høringsfrist 6. august 2012.

Detaljer

Musken kraftverk, Tysfjord kommune i Nordland.

Musken kraftverk, Tysfjord kommune i Nordland. Musken kraftverk, Tysfjord kommune i Nordland. Melding med forslag til utredningsprogram Vårt materielle kulturgrunnlag - vannet på fjellene søkes nyttiggjort for å bevare og styrke vår kultur og samfunnslivet

Detaljer

Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk

Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk Øystein Grundt Seksjonssjef Norges vassdrags- og energidirektorat Seksjon for småkraftverk Definisjoner Mikrokraftverk

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 014 Aktivitet Hovedansvar Medvirkende 014 015 016 1 Rapportere i forhold til regionalt mål om økt produksjon av fornybar energi. Det skal innhentes

Detaljer

F O R U T V I K L I N G AV LEVERANDØRINDUSTRIEN

F O R U T V I K L I N G AV LEVERANDØRINDUSTRIEN F O R U T V I K L I N G AV LEVERANDØRINDUSTRIEN NORSK/SVENSK ELSERTIFIKAT-MARKED 01.01.2012 31.12.2020 26,4 26,4 TWh skal på nett innen TWh utgangen av 2020 13-14 drøyt halvparten av dette forventes å

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Konsesjonspliktvurdering kort om NVEs saksbehandling av Ellen Lian Halten Innhold Sentrale bestemmelser i vannressursloven Hva er det NVE vurderer? Høring av meldinger,

Detaljer

Teknisk justering av kvotekurven

Teknisk justering av kvotekurven Teknisk justering av kvotekurven Birgit Longva Seksjon for fornybar energi 12.02.2014 Innhold 1. Hvordan er kvotekurven bygd opp? 2. Tekniske justeringer - Norge Hva er en teknisk justering? 198 TWh mellom

Detaljer

ABBUJAVRI KRAFTVERK. Kvænangen Kraftverk AS. Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri.

ABBUJAVRI KRAFTVERK. Kvænangen Kraftverk AS. Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri. ABBUJAVRI KRAFTVERK Kvænangen Kraftverk AS Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri. ABBUJAVRI KRAFTVERK Kvænangen Kraftverk AS søker nå konsesjon for bygging og drift av Abbujavri kraftverk.

Detaljer

Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad om konsesjon og utbygging av Eldrevatn kraftverk i Lærdal kommune, Sogn og fjordane fylke.

Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad om konsesjon og utbygging av Eldrevatn kraftverk i Lærdal kommune, Sogn og fjordane fylke. Olje- og Energidepartementet Einar Gerhardsens plass 1 0179 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: NVE200707245-2 ktv/emb 07/81-10 560 26. september 2007 Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad

Detaljer

Produksjonsteknisk konferanse 2014 Nytt Lysebotn kraftverk. 5. mars 2014 Bjørn Roger Otterdal, Prosjektdirektør Lyse Produksjon AS

Produksjonsteknisk konferanse 2014 Nytt Lysebotn kraftverk. 5. mars 2014 Bjørn Roger Otterdal, Prosjektdirektør Lyse Produksjon AS Produksjonsteknisk konferanse 2014 Nytt Lysebotn kraftverk 5. mars 2014 Bjørn Roger Otterdal, Prosjektdirektør Lyse Produksjon AS Lyse sine forretningsområder: Energi Infrastruktur Tele/IT/Teknologi TELE/IT/TEKNOLOGI

Detaljer

Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø kommune

Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø kommune Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.04.2011 23951/2011 2011/2416 S11 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/41 Planutvalget 10.05.2011 Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø

Detaljer

Småkraft: Bygdeutvikling, kraftproduksjon eller distriktspolitikk som truer naturen? Vassdragsseminar SRN 16.04.2013

Småkraft: Bygdeutvikling, kraftproduksjon eller distriktspolitikk som truer naturen? Vassdragsseminar SRN 16.04.2013 Småkraft: Bygdeutvikling, kraftproduksjon eller distriktspolitikk som truer naturen? Vassdragsseminar SRN 16.04.2013 Presentasjon Prosjektleder Terje Engvik, Norges Bondelag Prosjekt fornybar elproduksjon

Detaljer

SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS)

SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS) SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS) Kraftkonsernet SKS SKS-konsernet er Nord-Norges største kraftprodusent med 17 kraftstasjoner i Salten-regionen og på Nord-Helgeland.

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Fornybar energiproduksjon til havs Hvor og når?

Fornybar energiproduksjon til havs Hvor og når? Fornybar energiproduksjon til havs Hvor og når? Gudmund Synnevåg Sydness MAREANO brukerkonferanse 1.11.2013 Agenda HVOR? NÅR? 2 12.06.2012 HVOR? 3 11/4/2013 Havenergiloven Behov for regulering av områdene

Detaljer

Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012. Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi

Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012. Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012 Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi Innhold Veien til elsertifikatmarkedet Regelverket NVEs rolle Tilbud av sertifikater

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.02.2015 Tid: 15:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.02.2015 Tid: 15:00. Tittel Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.02.2015 Tid: 15:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 11/803 NVE si innstilling for bygging av Leikanger kraftverk - merknader frå Leikanger

Detaljer

NYTT NORE I KRAFTVERK

NYTT NORE I KRAFTVERK NYTT NORE I KRAFTVERK Presentasjon av Detaljplan for miljø og landskap Prosjektleder: Erik Juliussen Eiendom og tillatelser: Thomas Riddervold 17. og 21. september 2015 Program Presentasjon av Statkraft

Detaljer

ENKL og grønn ledertrøye hva betyr dette for framtidig bruk av vassdragsressursene?

ENKL og grønn ledertrøye hva betyr dette for framtidig bruk av vassdragsressursene? Vassdragsdrift og miljøforhold ENKL og grønn ledertrøye hva betyr dette for framtidig bruk av vassdragsressursene? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Lars Chr. Sæther Næringspolitisk

Detaljer

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER SMÅKRAFT OG KONSESJONSBEHANDLING SEMINAR 25.- 26.4.2007 TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER (og litt til ) Kjell Erik Stensby NVE Alternativer hvilket nivå? Hva trenger vi/ønsker vi i en konsesjonssøknad

Detaljer

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677.

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677 Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Arne Olsen 22959227/aro@nve.no

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Veileder 3/2010 Konsesjonsbehandling av vannkraftsaker Ragnhild Stokker 15.11.2010

Norges vassdrags- og energidirektorat. Veileder 3/2010 Konsesjonsbehandling av vannkraftsaker Ragnhild Stokker 15.11.2010 Norges vassdrags- og energidirektorat Veileder 3/2010 Konsesjonsbehandling av vannkraftsaker Ragnhild Stokker 15.11.2010 Bakgrunn Forrige veileder fra 1998 (1/98) Mange vesentlige endringer etter det:

Detaljer

«Når vi går ut av et kraftverk skal vi se det neste.»

«Når vi går ut av et kraftverk skal vi se det neste.» «Når vi går ut av et kraftverk skal vi se det neste.» Steinsvik Kraftverk Volda Hva skal bygges av småkraft før 2020? Hvorfor er dette viktig for klimaet? Og hvordan får vi det til? Klima: Villere, varmere

Detaljer

MOTTATT 15 SEPT. 2010

MOTTATT 15 SEPT. 2010 Eii. Norges vassdrags- og MOTTATT energidirektorat 15 SEPT. 2010 NAMDALSEID KOMMUNE Adresseliste Vår dato: 1 3 SEPT 2010 Vår ref.: NVE 200802426-5 ki/elfa Arkiv: 312 /138.3Z Saksbehandler: Deres dato.

Detaljer

Dovrefjell nasjonalparkstyre Møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.03.2013. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr.

Dovrefjell nasjonalparkstyre Møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.03.2013. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr.: 2013/1285 Tilråding Nesset kommune Eikesdalsvatnet landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene i Eikesdalsvatnet landskaps-vernområde

Detaljer

Planlegging av småkraftverk

Planlegging av småkraftverk Planlegging av småkraftverk Småkraftdagene 2010 Henning Tjørhom Småkraftkonsult as Haugesund 18. mars 2010 Generelt Viktig at grunneiere er kjent med prosessen som ledere fram til ferdig kraftverk Det

Detaljer

Tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i vassdragssaker. Rune Flatby

Tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i vassdragssaker. Rune Flatby Tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i vassdragssaker Rune Flatby Disposisjon Litt om konsesjonsbehandling Viktige hensyn i konsesjonsbehandlingen Status konsesjonssaker fornybar energi Beslutningsgrunnlag

Detaljer

Kjell Vaagen. Sandnessjøen, MittSkandia 28 mai 2015

Kjell Vaagen. Sandnessjøen, MittSkandia 28 mai 2015 Kjell Vaagen Sandnessjøen, MittSkandia 28 mai 2015 Om Nordiska ministerrådets gränshinderarbete Gränshinderarbetet är ett av de viktigaste nordiska samarbetsområdena. Arbetet drivs av Gränshinderrådet

Detaljer

Innspill til NVEs arbeid med andre kontrollstasjon i det felles elsertifikatmarkedet

Innspill til NVEs arbeid med andre kontrollstasjon i det felles elsertifikatmarkedet Norges vassdrags- og energidirektorat, Middelthunsgate 29 / Pb. 5091 Majorstuen /0301 Oslo Oversendt elektronisk til nve@nve.no Kopi: Olje- og energidepartementet / postmottak@oed.dep.no Oslo, 19.10.15

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Vannkraft, fysiske inngrep og vannforskriften Gunnar Kristiansen NVE Region Nord

Norges vassdrags- og energidirektorat. Vannkraft, fysiske inngrep og vannforskriften Gunnar Kristiansen NVE Region Nord Norges vassdrags- og energidirektorat Vannkraft, fysiske inngrep og vannforskriften Gunnar Kristiansen NVE Region Nord Lover NVE forvalter Vassdragsreguleringsloven av 1917 Industrikonsesjonsloven av 1917

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

Utfordringer når det gjelder: 1 Nordområdesatsing 2 Verdiskapning 3 Nordområdebasert verdiskapning?

Utfordringer når det gjelder: 1 Nordområdesatsing 2 Verdiskapning 3 Nordområdebasert verdiskapning? Samisk verdiskapning i Nord- Salten i et nordområdeperspektiv - Av spesialrådgiver Sven-Roald Nystø, Árran (Innlegg på Árrans seminar om nordområdesatsingen og lokal verdiskapning 10.mai 2006 på Drag I

Detaljer

Uavhengige konsulenter, er de positive bidragsytere?

Uavhengige konsulenter, er de positive bidragsytere? Produksjonsteknisk Konferanse (PTK) 11. mars 2009 Lasse Arnesen, SWECO Avdeling Dammer og Vannkraft Senior rådgiver/avdelingsleder Hovedpunkter for foredraget Kraftutbygging en risikosport Kunnskap om

Detaljer

Vannforsyningsdagene 2005. Hvorfor? Andre muligheter. Alternative installasjoner

Vannforsyningsdagene 2005. Hvorfor? Andre muligheter. Alternative installasjoner Vannforsyningsdagene 2005 Strømproduksjon i vannverkene NORVAR BA Hvorfor? Kyoto: Begrense klimagassutslipp Kommunen som holdningsskaper og godt eksempel Produksjon av strøm i vannverk: lite konfliktfylt,

Detaljer

Prosjekttilgang i Norge. Leif I. Husabø Svensk- norsk elsertifikatseminar 2015, Arlanda, 24. april

Prosjekttilgang i Norge. Leif I. Husabø Svensk- norsk elsertifikatseminar 2015, Arlanda, 24. april Prosjekttilgang i Norge Leif I. Husabø Svensk- norsk elsertifikatseminar 2015, Arlanda, 24. april Innhold Status for utbygging i Norge og Sverige Prosjekttilgang i Norge mot 2020 Vindkraft i Norge På vei

Detaljer

Kraftutbygging i Tokagjelet

Kraftutbygging i Tokagjelet Kraftutbygging i Tokagjelet En orientering om grunneiernes planer for bygging av vannkraftverk i samarbeid med Fjellkraft AS 1 Foto: Geir Helge Johnsen Foto: FJELLKRAFT Foto: WILLEM MATHISEN Foto: LARS

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Formannskapets innstilling:

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Formannskapets innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 08/1081 Sakstittel: SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å BYGGE FOSSAN KRAFTVERK I GRATANGEN KOMMUNE - HØRING Formannskapets innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Konflikter om fornybar energi: Hva kan vi lære av Danmark og Sverige

Konflikter om fornybar energi: Hva kan vi lære av Danmark og Sverige Konflikter om fornybar energi: Hva kan vi lære av Danmark og Sverige Audun Ruud, Dr. polit og siv-øk. Forskningsleder for Sintef Energiforskning sitt nyopprettede faglag om Politikk og Styring, lokalisert

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Statkraft Agder Energi Vind DA

Statkraft Agder Energi Vind DA Vind på land i Norge og Sverige En sektor med milliard investeringer fram til 2020? Anne-Grete Ellingsen Direktør strategi og forretningsutvikling, SAE Vind Statkraft Agder Energi Vind DA Statkraft og

Detaljer

Agder Energi - Vannkraft. Presentasjon Kristiansand 15.02.2010

Agder Energi - Vannkraft. Presentasjon Kristiansand 15.02.2010 Agder Energi - Vannkraft Presentasjon Kristiansand 15.02.2010 Innhold. Kraftsituasjonen i Europa og Norge Agder Energis eksisterende vannkraftaktiva Reinvesteringer i eksisterende anlegg Agder Energis

Detaljer

Svåheia vindkraftanlegg

Svåheia vindkraftanlegg Svåheia vindkraftanlegg Svåheia vindpark Innledning Dalane Vind AS ble etablert våren 2005 og eies av Agder Energi AS og Dalane energi IKS. Agder Energi eies av Statkraft Regional Holding AS og de 30 kommunene

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland Avdeling Sør-Helgeland Avdeling Nordland Dato 08.05.09 Norges vassdrags- og energidirektorat Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Detaljer

Kraftverk i Valldalen

Kraftverk i Valldalen Småkraft AS er et produksjonsselskap som vart etablert i 2002. Fem selskap i Statkraftalliansen eig Småkraft: Skagerak Energi, Trondheim Energiverk, Agder Energi, BKK og Statkraft. Målet til Småkraft er

Detaljer

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Kjell Sand Grete Coldevin Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 1 Strategi - framgangsmåte for å nå et mål [ Kilde:Bokmålsordboka]

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 1/2015 14.01.2015

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 1/2015 14.01.2015 NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Saksframlegg Arkivsaksnr: 2015/ Dato: 09.01.2015 Fulufjellet nasjonalpark 1/2015 14.01.2015 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Forvalters innstilling Møteinnkalling

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

PRESENTASJON 3. september 2009

PRESENTASJON 3. september 2009 PRESENTASJON 3. september 2009 Historikk Narvik kommunale elektrisitetsverk etablert i 1913 med mål om å dekke Narviks behov for elektrisk kraft. 1995: Narvik Energi AS dannet. 1998-2001: Ekspansiv strategi

Detaljer

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark Næringsutvikling og infrastruktur el i Nordområdene Kirkenes 29. september 2008 Marit Helene Pedersen Regiondirektør NHO Finnmark NHOs grunnleggende

Detaljer

Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse

Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse Sleneset Vindkraftverk Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse Sleneset Vindkraftverk Nord Norsk Vindkraft ønsker å bygge et vindkraftverk med inntil 75 vindmøller på Sleneset i Lurøy kommune, Nordland.

Detaljer

Hva kan utbygger tåle av ytelser til vertskommunen?

Hva kan utbygger tåle av ytelser til vertskommunen? Vindkraftseminaret 2011, Oslo 06.juni 2011 Anders Gaudestad, Adm. direktør Hva kan utbygger tåle av ytelser til vertskommunen? SAE Vind er Statkraft og Agder Energi sin felles satsing på landbasert vindkraft

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Konsesjonskraft Prinsippene for uttak, mengde og prisberegning. v/ Advokat (H) Caroline Lund

Konsesjonskraft Prinsippene for uttak, mengde og prisberegning. v/ Advokat (H) Caroline Lund Konsesjonskraft Prinsippene for uttak, mengde og prisberegning v/ Advokat (H) Caroline Lund Tema 1. Om konsesjonskraftordningen 2. Hva er verdien av konsesjonskraftordningen for kommunene? 3. Prisen på

Detaljer

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark -

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Anna Maria Aursund Administrerende direktør Troms Kraft Produksjon AS 1. juni 2012 Konsernet Troms Kraft Eies av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø

Detaljer

Vannkraft og miljømyter

Vannkraft og miljømyter Vannkraft og miljømyter Gamle vassdragsreguleringer - virkninger av nye vilkår for landskap, friluftsliv og reiseliv Norsk energiforening 19.11.2013 Siv.ing. Halvor Kr. Halvorsen E-CO Energi AS Vilkårsrevisjon

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat NVEs organisasjon og regionkontorets ansvarsområde Stein Nordvi NVE Region Øst Om NVE NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet med ansvar for å

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Vi skal være en lagspiller som bidrar til lokal verdiskapning med lys og varme inn i fremtiden.

Vi skal være en lagspiller som bidrar til lokal verdiskapning med lys og varme inn i fremtiden. Årsrapport 2009 Nord-Norsk Småkraft AS ble etablert i 2006 med forretningsadresse på Fauske. Vårt markedsområde er hele Nord-Norge, og vi er etablert geografisk gjennom våre eiere i de forskjellige regionene.

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Forretningsområde Energi

Forretningsområde Energi Forretningsområde Energi Konsernstruktur i Agder Energi AS Konsernsjef Økonomi/ Finans Organisasjon Informasjon FO Energi FO Nett FO Marked FO Tjenester - AE Produksjon AS - AE Varme AS - Norsk Varme-

Detaljer

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Gausdal kommune SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009 Ark.: S11 Lnr.: 8472/09 Arkivsaksnr.: 08/8-7 Saksbehandler:

Detaljer

Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente?

Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente? Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente? Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Lyse Produksjon Frank Emil Moen Avd.leder

Detaljer

kvitvola/gråhøgda vindkraftverk

kvitvola/gråhøgda vindkraftverk INf O r MASJON kvitvola/gråhøgda vindkraftverk bakgrunn Austri Kvitvola DA ønsker å bygge Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune. Behovet for fornybar kraft er stort. Et vindkraftverk på Kvitvola/Gråhøgda

Detaljer

Konsesjonsbehandling av små kraftverk

Konsesjonsbehandling av små kraftverk Konsesjonsbehandling av små kraftverk Gry Berg seniorrådgiver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Definisjoner Mikrokraftverk Minikraftverk Småkraftverk

Detaljer

Creating Green Business together. www.oreec.no. ecoinside. OREEC er en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Creating Green Business together. www.oreec.no. ecoinside. OREEC er en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm ecoinside ecoinside Indre Skandinavia skal bli den globalt ledende klynge innen klimadrevet utvikling Klimadrevet utvikling Smart spesialisering på «svorsk» Interreg samarbeid i program Sverige-Norge i

Detaljer

Perspektiver på vindkraftutbygging i Norge sett fra en utbyggers side. Lise Toll 28. februar 2014

Perspektiver på vindkraftutbygging i Norge sett fra en utbyggers side. Lise Toll 28. februar 2014 Perspektiver på vindkraftutbygging i Norge sett fra en utbyggers side Lise Toll 28. februar 2014 Vindkraft Veie fordelene opp mot ulempene Regional nytte Forsyningssikkerhet Fornybar elproduksjon Demokratisk

Detaljer