L a p p l a n d k r a f t v e r k i Sulitjelma

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "L a p p l a n d k r a f t v e r k i Sulitjelma"

Transkript

1 Nr. 8 Utdrag av prosjektbeskrivelsen L a p p l a n d k r a f t v e r k i Sulitjelma Etablering av samisk grenseoverskridende miljø- og naturvennlig vannkraftutbygging for utvikling av det lokale næringslivet, kulturen og eksisterende tettsteder i Nordland og Norrlands inland basert på svensk vannkraftressurs, fallrettighet, interesse og norsk tiltaksområde, natur, miljø og samfunn Dato; MuskenSenter AS

2

3

4 Side 4 Innholdsfortegnelse 1.0 Prosjektet Tiltakshavere - søkere og eiere til Lappland kraftverk prosjektet. 5 Laponia Center AB MuskenSenter AS 3.0 Målsetning og virkemiddel for å oppnå målsetningen Prosjektområder og vassdragsregulering Beregnet effekt og kraftproduksjon Utbyggingskostnad og prosjektutviklingskostnad Gjeldende lovgivning i Norge og Sverige for planlagt kraftutbygging Særlige bestemmelser med hensyn til samiske/urfolk rettigheter til de aktuelle naturressursene Finansiering av kraftverkets utbyggingskostnad Finansiering av prosjektutviklingskostnad Lulesamisk territorie og ressursområde i Norge og Sverige Miljøbedømning Prosjektorganisasjon i forbindelse søknad om konsesjon, bygging og drift av Lappland kraftverk Prosjektadministrasjon - Lappland Kraft AS - er planlagt slik Organisasjonsstruktur av Laponia Center AB Organisasjonsstruktur av MuskenSenter AS Samfunnsmessige og sosiale forhold Andre forhold som bør lede til at det gis tillatelse til bygging av planlagte Lappland kraftverk Prosjektet er behandlet og behandles slik det her følger. 12 Konklusjon OVERSIKTSKART PROSJEKTOMRÅDER LAPPLAND KRAFTVERK OVERSIKTSKART. 15

5 Side 5 Lappland kraftverk prosjektet sammenfattes i en kort versjon slik det her følger 1.0 Prosjektet Laponia Center og MuskenSenter - prosjekteiere - planlegger regulering av vassdrag ved Blåmannsisen i Norge og Sulitelmaisen i Norge/Sverige for produksjon av elkraft ved et nytt kraftverk - Lappland kraftverk - i Sulitjelma, Fauske kommune i Nordland fylke. Norconsult AS, Oslo ved Helge Flæte har den utarbeidet et forprosjekt for planlagte Lappland kraftverk, for prosjekteiere. 2.0 Tiltakshavere - søkere og eiere til Lappland kraftverk prosjektet Laponia Center AB 2/3 dels eier i Lappland kraftverk Laponia Center AB, Köpmangatan 19, Jokkmokk, Sverige er medeier i Lappland kraftverk med 66 prosent eierandel. Laponia Center skal utvikles til å få ca. 80 % eierandel av samer - samiske interesser - fra kommunene Gällivare, Jokkmokk og Arjeplog, og ca. 20 % eierandel av MuskenSenter. Selskapets virksomhet er i følge bolagsordningen, sitat; Bolaget ska driva en gränsöverskridande samisk näringsutveckling, genom att nyttiggöra vatten och landresurserna till elkraftutbyggnad, fiskodling, fiskeförädling samt relaterade verksamheter i Laponia och närliggande sameområden och regioner. Bolaget ska vid anfört gränsöverskridande näringsverksamhet medverka till att skapa ett differentierat, aktivt, utvecklat samiskt samhällsliv för att stärka samisk identitet och kultur. Härunder bevara traditionell samisk näringsutövning, vidareutveckla livskraftiga verksamheter och nya näringar inom traditionellt näringsfång. MuskenSenter AS 1/3 dels eier i Lappland kraftverk MuskenSenter AS, 8274 Musken, Norge er medeier i Lappland kraftverk med 34 prosent eierandel. Selskapet ble etablert i 1976 (35 år siden) av befolkningen i Musken, med sikte på fremme næringslivet på stedet styrke og bevare det lulesamiske samfunnet i Musken. 3.0 Målsetning og virkemiddel for å oppnå målsetningen Målsetningen er å styrke grunnlaget for sysselsetning, verdiskapning, velferd, bidrag til offentlige, herunder å få etablert et fremtidsrettet og rikt/håldbart samisk, svensk og norsk nærings- og samfunnsliv i Nordland og Norrlands Indland. Som et ledd i å oppnå målsetningen vil tiltakshavere etablere grenseoverskridende vannkraftutbygging basert på svensk vannkraftressurs, fallrettighet, interesse og norsk tiltaksområde, natur, miljø og samfunn.

6 Side Prosjektområder og vassdragsregulering Planlagt regulering gjelder norske Messingmalmvatnan, Leirvatnet og Staddajavre i overføringstunneler til norske Bajep Sårjåsjavre. Bajep Sårjåsjavre reguleres i tilløpstunnel til planlagte Lappland kraftverk i Sulitjelma, og derfra i avløpstunnel til Sjønstå (havet) ved Fauske. Videre reguleres svenske Pieskehaure i tilløpstunnel til planlagte Lappland kraftverk, og derfra i samme avløpstunnel som vann fra Sårjåsjavre til Sjønstå (havet). Den samlede tunnellengde - med tilløps og avløpstunnel - blir ca. 60,7 km. Prosjektområdet - som er på norsk side grenser mot Jokkmokk kommune ( Padjelanta nationalpark ) og Arjeplog kommune i Sverige. 5.0 Beregnet effekt og kraftproduksjon Lappland kraftverk får en installert effekt på 611 MW og en årsproduksjon på ca GWh år. Inntak fra Sårjåsjavre gir 379 MW og 1129 GWh, og inntak fra Pisekehaure gir 232 MW og 895 GWh. 6.0 Utbyggingskostnad og prosjektutviklingskostnad Total utbyggingskostnad for Lappland kraftverk er beregnet av Norconsult og MuskenSenter til ca. Nok mill., som gir en utbyggingspris på 2,39 kr/kwh. Prosjektutviklingskostnaden fram til konsesjon foreligger er beregnet til Nok ca. 20 mill. Herunder utforming av melding og søknad for kraftutbygging (tilrettelegging for utredningsprogram, konsekvensutredning, tekniske utredninger, kartlegging, fastlegging av dokumenter og utarbeidelse av søknad om konsesjon). 7.0 Gjeldende lovgivning i Norge og Sverige for planlagt kraftutbygging Felles norsk og svensk lovgivning Grunnlaget for etablering av Lappland kraftverk bygger på gjeldende lovgivning for utbygging av grensevassdrag - LOV Konvensjon mellom Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten av 11. mai Foretagendet er undergitt den til enhver tid gjeldende norsk vassdragslovgivning, da tiltaksområdet og kraftverket blir i Norge. Den endelige tillatelsen til foretagendet kan imidlertid ikke meddeles uten at Sverige overensstemmende med art. 12 i anførte konvensjon har gitt sitt samtykke til prosjektet. Svensk lovgivning Miljöbalk 4 kap. 1, andra ledd første punktum fastsetter at, sitat; Bestemmelserna (i 6) om att vattenreglering eller vattenöverledning för kraftendamål får inte utføras i nationalälvarne, utgör inte hinder för utveckling av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet.

7 Side 7 Miljöbalken 4. kap. 1 och 6 (beslutet om nationalälvarna) bestämmer at ingrepp i miljön får komma till stånd om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden eller om verksamheten är för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet... Bestemmelsene i Miljöbalken 4 kap. 6. om vern av de aktuelle svenske nationalälvarna skal - etter vår oppfatning - ikke komme til anvendelse i forbindelse vurdering av nærværende prosjekt for utvikling av det lokale næringslivet. Jfr. Miljöbalken 4 kap. 1 andre ledd og Særlige bestemmelser med hensyn til samiske/urfolk rettigheter til de aktuelle naturressursene Da dette tiltaket er grunnlaget for et grenseoverskridende samisk næringsprosjekt, utvikling av det lokale næringslivet i samiske bosetningsområder, kommer også påfølgende bestemmelser til anvendelse; * Folkeretten artikkel 27 i FN-konvensjon av * Grunnloven 110 a - for Norge, (artikkel 27 i FN-konvensjon stiller de samme krav som Grunnloven 110a), jfr. Carstein Smith). * ILO-konvensjon nr (disse forpliktelsene følger også av artikkel 27 i FN-konvensjon av 1966). * Forskrift for Padjelanta nationalpark/natura for Sverige. * Renskötselretten, Forskrift for Samebyerna - for Sverige. 8.0 Finansiering av kraftverkets utbyggingskostnad Hele utbyggingskostnaden på ca. Nok mill. finansieres ved lån. Vi mener å kunne oppnå lån i Nordisk Investeringsbank (NIB) med opp til 70 % av kraftverkets markedsverdi eks. grønne sertifikater som er ca. Nok mill. 9.0 Finansiering av prosjektutviklingskostnad MuskenSenter søker offentlig tilskudd og markedslån (i finansmarkedet) for finansiering av prosjektutviklingskostnaden - kostnad til melding og søknad for vannkraftutbygging - beregnet til Nok 20 mill. Lånet tilbakebetales med ekstra høy bonus - i snitt ca. 15 ggr. innskuddbeløpet eller tilsvarende rabatt ved fremtidig leveranse av strøm - hvis det gis konsesjon for bygging av kraftverket. Hvis det ikke gis konsesjon for bygging av planlagte kraftverk må långiver avskrive/frafalle lånet i sin helhet Lulesamisk territorie og ressursområde i Norge og Sverige Det lulesamiske bosettingsområdet i Norge ligger i Nordland fylke, og strekker seg fra området rundt Saltenfjorden i sør til Ballangen kommune i nord. På svensk side ligger det lulesamiske bosettingsområdet i Norbottens län mellom Pite-elv i sør og Kaitum-elv i nord. Bosettingen har sin hovedtyngde i Tysfjord, Jokkmokk, Gällivare, og i nordre del av Arjeplog kommune.

8 Side Miljøbedømning Da anleggsvirksomheten i sin helhet blir i Norge vil det svenske miljøet ikke få noen vesentlig virkning av tiltaket. Vannveiene vil gå i tunell, kraftstasjonen blir lagt i fjell og sporene vil i ettertid være lite synlige. De tekniske inngrepene i Norge vil i seg selv ikke være til vesentlig sjenanse eller ha større miljømessige ulemper. Reglering av vattenføringen till nationalparken og Piteälven vil kunne ske på ett sett som inte påtagligt skadar områdenes natur- och kulturvärden. Under alle omstendigheter vil virksomheten bevare og styrke de berørte samenes materielle kulturgrunnlag og dermed også medvirke til å styrke miljøet og områdets natur- og kulturvärden., jfr. Miljöbalken 4 kap. 1 første ledd. Under norsk saksbehandling av konsesjonssøknaden blir det foretatt behørige grenseoverskridende miljøkonsekvensutredninger og under dette blir det utarbeidet miljøkonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang Prosjektorganisasjon i forbindelse søknad om konsesjon, bygging og drift av Lappland kraftverk Nåværende prosjektarbeider utføres, og påkommende tilrettelegging av søknad om konsesjon iverksettes, av MuskenSenter. For videre arbeid med prosjektutvikling, søknad om konsesjon, bygging, drift og salg av kraft fra Lappland kraftverk etableres Lappland Kraft AS. Lappland Kraft AS får en bred faglig og meget strek sammensatt prosjekt- og arbeidsgruppe, referansegruppe og byggekomite, av deriblant bransjefolk med stor kunnskap om prosjektet og forhold om planlagte Lappland kraftverk. Søknadsfasen (konsesjonsfasen) tilrettelegging av forhold med hensyn til konsesjon For søknads- og konsesjonsfasen gjelder utforming av melding og søknad for kraftutbygging. Herunder tilrettelegging for utredningsprogram, konsekvensutredning basert på NVEs KU-program, tekniske utredninger, kartlegging, vurdering med hensyn til geologi, hydrologi m.m, fastlegging av dokumenter og utarbeidelse av komplett konsesjonssøknad med informasjonsbrosjyre. Byggefasen teknisk utvikling og bygging av kraftverket For byggefasen etableres en styrket organisasjon og administrasjon i Lappland Kraft AS, herunder ny daglig leder, og øvrig administrativ ledelse som forestår bygging basert på byggeherrestyrt entreprise, eventuelt totalentreprise. Driftsfasen elproduksjon og drift av kraftverket. Deler av administrasjon fra byggefasen overgår til administrasjon for driftsfasen og styrkes/ kompletteres med ytterligere faglig kompetanse for drift og videreutvikling av virksomheten, i tråd med selskapets vedtekter og senere beslutning.

9 Side Prosjektadministrasjon - Lappland Kraft AS - er planlagt slik Prosjektadministrasjon fram til fullt investeringsbeslutt er fattet og påfølgende oppdatering av administrasjon for ferdigstillelse av Lappland kraftverk. K o n s e s j o n s s ø k e r e Laponia Center AB MuskenSenter AS Eier: 2/3 Eier: 1/ Daglig leder: Daglig leder: - Simon Andersen - Simon Andersen - - Sekr. Asta Rimpi Winsa Styremedlemmer: Styremedlemmer: - Simon Andersen - Simon Andersen - Leif Finnesen - Ola Pittja - Bent Eriksen - Lars J. Nutti - Börje (Rimpi) Öberg - Asta Rimpi Winsa varamedlem Prosjektutvikling, bygging, drift og salg av kraft fra Lappland kraftverket Lappland Kraft AS Fauske Daglig leder: Simon Andersen (under prosjekt/søker- prosessen). Ny daglig leder ansettes når konsesjon blir gitt. Styret i Lappland Kraft AS fram til ferdigstillelse for drift av kraftverket: Styrets leder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Simon Andersen styreleder/dagligled. i MuskenSenter Olav Henriksen - tidl. direktør i Elkem Energi Salten. Stefan Brolin tidl. chef produktionsledning i Vattenfall, KallrigaKraft (energi rådgivningstjenester bl.a i USA). Ola Pitsa reineier og tidl. journalist media arbeider. Alf Lindfors tidl. vice VD i Vattenfall. Geir Haugen Advokatfirma Geir Haugen. Leif Finnesen - tidl. overingeniør i Statoil, (konsulent/tjenesteyting innen offshore). Roald Hansen tidl. direktør i Sørfold Kraftlag. Prosjektledelse fram til ferdigstillelse for drift av kraftverket: Faste medarbeidere Prosjektleder: Innleid konsulent: Simon Andersen Norconsult AS, Sandvika Prosjektmedarbeidere: Christer Andersen + En person fra Investor (eventuelt). Periodiske medarbeidere Prosjektmedarbeidere: Bo Nilsson (NordConsult) tidl. dir. og prosjektl. i Vattenfall, event. styremedlem til Laponia Center AB. Leif Finnesen (kons., offshore) tidl. overing. i Statoil. Styret i Lappland Kraft

10 Side Organisasjonsstruktur av Laponia Center AB Vision/bas verksamhet för en hållbar gränsöverskridande näringsutveckling i Laponia och närliggande regioner. SVENSKA LAPONIA SAMER Svenska samiska interessen MUSKENSENTER AS Näringsutveckling/norsk sida Äger 80 % Äger 20 % LAPONIA CENTER AB Gränsöverskridande samisk näringsutveckling i Laponia LÖNSAM ELPRODUKTION - bas verksamhet för gränsöverskridande samisk näringsutveckling i Laponia LAPPLAND KRAFTVERK VINDKRAFT GRUNNFJORDB. KRAFTVERK Svenske vattenresurser Bevakas Norsk/svensk vattenresurser Ca GWh --- Ca. 170 GWh Laponia Center AB Näringsprojekt för Laponia SAMISK LAPONIA SAMISK NÄRINGSFOND AFFÄRSUTVECKLING KULTURUTVECKLING Offentlig Fiskodling Ny verksamhet Näringsfond För offentliga För privata Övergripande mål: Nyttja sameområdets naturresurser vid ett gränsöverskridande samarbete som skapar; grund för sysselsättning, värdeskapande, välfärd, bidrag till offentliga, varav en mer differentierad, aktivt, utvecklat samisk näringsliv, breddad arbetsmarknad samt stärkar och stödjer traditionella samiska näringar, samhällsliv, kultur och identitet. Så når vi målet: Planlagd lönsam elproduktion en förutsättning för Laponia Center att kunna medverka till ekonomisk utveckling och ökad livskvalitet i Laponia och närliggande områden. Laponia Center ett företag för att ta tillvara de outnyttjade sameområdets naturresurser utifrån de traditionella samiska förutsättningarna. Laponia Center ett företag med en förutsägbar ledningsstruktur och där det skapas förutsättningar för att det övergripande målet skal kunna uppnås.

11 Side Organisasjonsstruktur av MuskenSenter AS Vision/basis virksomhet for en holdbar næringsutvikling i Musken, nærliggende regioner og Laponia NORSKE LULESAMER Norsk samiske interesser ANNEN FAGPERSONELL Eier ca. 99 % Eier ca. 1 % MUSKENSENTER AS Grenseoverskridende samisk næringsutvikling LØNNSOM ELKRAFT PRODUKSJON - basis virksomhet for grenseoverskridende samisk næringsutvikling LAPPLAND KRAFTVERK MUSKEN KRAFTVERK GRUNNFJORDBOTN KRAFTVERK Svenske vannresurser Norske vannresurser Norsk/svensk vannresurser Ca GWh Ca. 72 GWh Ca. 170 GWh MuskenSenter AS Næringsprosjekt for Musken VEIUTLØSNING MUSKEN MUSKEN/FAUSKE FOR MUSKEN NÆRINGSUTVIKLING NÆRINGS-KULTUR/FOND Smoltanlegg Turistanlegg Offentlig næringsfond For private For offentlige Overordnet mål: Utnytte sameområdets naturresurser ved et grenseoverskridende samarbeide som skaper; grunnlag for sysselsetting, verdiskapning, velferd, bidrag til offentlige, herunder en mer differensiert, aktivt, utviklet samisk næringsliv, utvidet arbeidsmarked samt styrker og støtter også tradisjonelle samiske næringer, samfunnsliv, kultur og identitet. Slik når vi målet: Planlagt lønnsom elproduksjon en forutsetning for at MuskenSenter skal kunne medvirke til økonomisk utvikling og øket livskvalitet i Musken, nærliggende områder og Laponia. MuskenSenter et selskap for å ivareta de ikke utnyttede sameområdets naturresurser ut fra de tradisjonelle samiske forutsetninger. MuskenSenter et selskap med en forutsigbar ledelsesstruktur og der det skapes forutsetninger for at det overgripende målet skal kunna oppnås.

12 Side Samfunnsmessige og sosiale forhold Inntektene fra tiltaket/kraftutbyggingen tilbakeføres til lokalsamfunnet for utvikling av det lokale næringslivet. Tiltaket vil derfor bidra spesielt til å sikre og styrke næringsgrunnlaget, skape stor sysselsetning og spesielt over anleggsperioden. Videre vil tiltaket skape et mer differensiert, aktivt og utviklet næringsliv, et bredere arbeidsmarked, og styrke og støtte tradisjonelle næringer, samfunnsliv, kultur og identitet, i regionene og landsdelene i Norge og Sverige. Beregnet elproduksjon gir lokal forsyningssikkerhet og betydelig nasjonal kraftoppdekking av fornybar energi, redusert bruk av fossil energi, reduksjon av miljøfarlig utslipp og dermed et betydelig tiltak i kampen mot klimaendringer Andre forhold som bør lede til at det gis tillatelse til bygging av planlagt Lappland kraftverk 1. Fordelene ved tiltaket er større enn ulempene. 2. Kraftutbyggingen er skånsom og miljøvennlig, skaper minimale endringer/påvirkninger for nærmiljøet, og spesielt for forhold i Sverige. 3. Planlagt elproduksjon skaper grunnlag for etablering av bærekraftig samisk næringsutvikling i Lappland og nærliggende regioner. 4. Selskapet/tiltakshavere er lokalt forankret. 5. Selskapet har en eierstruktur og bolagsordning som bevarer, styrker og sikrer samenes og lokalsamfunnets interesser og deres rettigheter. 6. Prosjektet er samfunns- og bedriftsøkonomisk meget lønnsomt. 7. Prosjektetarbeidet og prosjektet skal kunne utvikles og gjennomføres, uten hindring av bestemmelsen i den svenske Miljöbalken 4 kap, 6 om forbud mot kraftutbygging, regulering og overledning av vann i de svenske nationalälvarna Prosjektet er behandlet og behandles slik det her følger Olje og energidepartementet (OED) har i et brev av anført at kraftverket kan bygges/eies i hundre prosent privat regi/svenske interesser. Fauske kommune, Sørfold kommune og Saltdal kommune (berørte kommuner) har i brev av stilt seg velvillig til prosjektet. Lappland kraftverk - med inntak av vann fra Sårjåsjavre og Pieskehaure - har i brev av fra DN og NVE fått fritak fra en videre Samlet plan behandling. MuskenSenter arbeider nå med forberedende arbeid for å fremlegge Melding til NVE med forslag til utredningsprogram. Påkommende behandling Meldingsfasen - påbegynt Tiltakshaver gjør i en melding rede for de planer som foreligger, virkninger og konsekvenser som bør vurderes og de konsekvensutredningene som ansees nødvendig. Meldingen sendes også til berørte svenske myndigheter. NVE fastsetter det endelige konsekvensutredningsprogrammet på bakgrunn av forhold under meldingsfasen.

13 Side 13 Utredningsfasen Under denne fasen blir konsekvensene utredet i samsvar med det fastsatte programmet fra NVE og de tekniske/økonomiske planene utvikles videre på bakgrunn av innspill fra meldingen og utredningene. Søknadsfasen Når utredningsfasen er avsluttet, alle nødvendige dokumenter er fastlagt og planleggingen er avsluttet, sendes søknaden med dokumentene og konsekvensutredningene til Olje- og energidepartementet (OED) v/nve. Svensk saksbehandling NVE oversender søknaden til Olje- og energidepartementet (OED) for formell oversendelse av søknaden til svenske myndigheter. Svensk samtykke til bygging av Lappland kraftverk - basert på søknad til NVE - blir så gitt av den svenske Regjering og eventuelt Riksdagen. Konsesjon for bygging av Lappland kraftverk Endelig tillatelse til planlagt kraftutbygging fastsettes mellom Norge og Sverige, herunder basert på vilkår fra svenske myndigheter. Kraftutbygging iverksettes Det er grunnlag til å mene at kraftutbyggingen kan settes i gang i november Kraftproduksjon - Lappland kraftverk settes i drift Byggeperioden inklusive alle prosjekt og anleggsarbeider beregnes til i overkant av to år fra byggestart. Kraftproduksjon ved Lappland kraftverk kan settes i gang for ordinær drift i november Konklusjon Overnevnte forhold vil etter vår oppfatning lede til at de sentrale myndighetene i Norge støtter prosjektet og gir tillatelse etter vannressursloven 8 til etablering av Lappland kraftverk. Videre vil trolig også svenske myndigheter gi sitt samtykke til at det gis konsesjon til bygging av Lappland kraftverk, jfr. art. 12 i konvensjon mellom Norge og Sverige av 11. mai 1929 og 5, pkt 2 i lov av

14 Side OVERSIKTSKART PROSJEKTOMRÅDER

15 Side LAPPLAND KRAFTVERK OVERSIKTSKART

16 Dato; MuskenSenter AS

KUTJAURE KRAFTVERK miljö- och naturvännlig kraftproduktion

KUTJAURE KRAFTVERK miljö- och naturvännlig kraftproduktion Invitation till ett samarbete om KUTJAURE KRAFTVERK miljö- och naturvännlig kraftproduktion Exploatering av samelandets naturtillgångar för att utvecla ett framtidsinriktad och rikt samisk närings- och

Detaljer

P R E S E N T A S J O N MUSKENSENTER ENERGI

P R E S E N T A S J O N MUSKENSENTER ENERGI 10.01.2017 P R E S E N T A S J O N MUSKENSENTER ENERGI Prosjektutvikling, søknad om konsesjon - søkeprosessen - og finansiering Laponia Center AB og MuskenSenter AS inviterer det offentlige og private

Detaljer

Førstehands prosjektorientering. SALG AV KRAFTAKSJER i M U S K E N S E N T E R E N E R G I AS

Førstehands prosjektorientering. SALG AV KRAFTAKSJER i M U S K E N S E N T E R E N E R G I AS Dato; 2016-09-06 Prosjekt Nr. 1 - Utdrag Førstehands prosjektorientering SALG AV KRAFTAKSJER i M U S K E N S E N T E R E N E R G I AS Kapital for finansiering av prosjektutvikling - søknad om konsesjon

Detaljer

Førstehands prosjektorientering for salg av kraftaksjer i MUSKENSENTER ENERGI AS

Førstehands prosjektorientering for salg av kraftaksjer i MUSKENSENTER ENERGI AS Dato; 2016-04-20 Prosjekt Nr. 1 Førstehands prosjektorientering for salg av kraftaksjer i MUSKENSENTER ENERGI AS Kapital for finansiering av prosjektutvikling - søknad om konsesjon - for L A P P L A N

Detaljer

Prosjektetorientering - Lappland kraftverk - gjeldende norsk og svensk forhold/lovgivning

Prosjektetorientering - Lappland kraftverk - gjeldende norsk og svensk forhold/lovgivning Dato; 07.09.2016 Prosjektetorientering - Lappland kraftverk - gjeldende norsk og svensk forhold/lovgivning Sammendrag av prosjektet/foretagendet med hensyn til norsk og svensk lovgivning 1.0 Lappland kraftverk

Detaljer

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41.

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41. scanergy nformasjon om planlagt utbygging av Vindøla kraftverk i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke 41. Norges Småkraftverk AS Kort om søker Norges Småkraftverk AS er datterselskap av Scanergy,

Detaljer

Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Kort om Eidsiva Energi Aktuelle prosjekter i Innlandet Prosjektgjennomføring

Detaljer

Informasjon om planlegging av kraftutbygging i Nedre Otta

Informasjon om planlegging av kraftutbygging i Nedre Otta Informasjon om planlegging av kraftutbygging i Nedre Otta 2 Bakgrunn Opplandskraft DA og AS Eidefoss ønsker å bygge kraftverk i Nedre Otta for å øke egen produksjon av kraft, og for å bidra til den nasjonale

Detaljer

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA - S10, TI - &13 16/399 16/3369 Jan Inge Helmersen 12.04.2016 Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi

Detaljer

Konsesjonsbehandling av småkraftverk. Dagens situasjon og framtidsutsikter. Auen Korbøl seniorrådgiver Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep

Konsesjonsbehandling av småkraftverk. Dagens situasjon og framtidsutsikter. Auen Korbøl seniorrådgiver Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Konsesjonsbehandling av småkraftverk Dagens situasjon og framtidsutsikter Auen Korbøl seniorrådgiver Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Innhold Energipolitiske føringer i vannkraftsaker Dagens

Detaljer

16.04.2013 MUSKEN KRAFTVERK. Informasjon om planlagt utbygging av Musken kraftverk i Tysfjord kommune i Nordland fylke.

16.04.2013 MUSKEN KRAFTVERK. Informasjon om planlagt utbygging av Musken kraftverk i Tysfjord kommune i Nordland fylke. 16.04.2013 MUSKEN KRAFTVERK Informasjon om planlagt utbygging av Musken kraftverk i Tysfjord kommune i Nordland fylke. MUSKEN KRAFTVERK TYSFJORD KOMMUNE MuskenSenters MK Varen på Lofotfiske med snurrevad.

Detaljer

De miljørettslige prinsippene; tematisk gjennomgang, samferdsel, hyttebygging, strandsonen og kraftutbygging.

De miljørettslige prinsippene; tematisk gjennomgang, samferdsel, hyttebygging, strandsonen og kraftutbygging. De miljørettslige prinsippene; tematisk gjennomgang, samferdsel, hyttebygging, strandsonen og kraftutbygging. Thomas André Sveri, fagkonsulent i FRIFO Klikk for å redigere undertittelstil i malen Lovens

Detaljer

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen Informasjon om planlagt utbygging av Smådøla kraftverk Lom kommune Brosjyre i meldingsfasen Kort om søker AS Eidefoss er et aksjeselskap eid av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja. Selskapets virksomhet

Detaljer

Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm skjønn

Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm skjønn Fremlagt på møte 6.-7.10.2015 Styresak 84-2015 Saknr 15/283 Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012 Velkommen til NVEs møte om Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune 12. og 13. september 2012 Møteplan Innledning v/ Arne Olsen, NVE NVEs saksbehandling v/ Hilde Aass, NVE Orientering om

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 2. kvartal 2015 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

ROSTEN KRAFTVERK INFORMASJON OM PLANLEGGING AV ROSTEN KRAFTVERK I GUDBRANDSDALSLÅGEN, MAI 2007

ROSTEN KRAFTVERK INFORMASJON OM PLANLEGGING AV ROSTEN KRAFTVERK I GUDBRANDSDALSLÅGEN, MAI 2007 ROSTEN KRAFTVERK INFORMASJON OM PLANLEGGING AV ROSTEN KRAFTVERK I GUDBRANDSDALSLÅGEN, MAI 2007 2 1: OVERSIKTSKART BAKGRUNN Oppland Energi AS legger med dette frem planer om bygging av Rosten kraftverk

Detaljer

Folkeretten, konsultasjoner og samspillet mellom Sametinget/ nasjonalparkstyrene Jon Petter Gintal Fagleder, Avd. for rettigheter og internasjonale

Folkeretten, konsultasjoner og samspillet mellom Sametinget/ nasjonalparkstyrene Jon Petter Gintal Fagleder, Avd. for rettigheter og internasjonale Folkeretten, konsultasjoner og samspillet mellom Sametinget/ nasjonalparkstyrene Jon Petter Gintal Fagleder, Avd. for rettigheter og internasjonale saker Samene er anerkjent som ett folk i Norge Picture:

Detaljer

Kvannelva og Littj Tverråga

Kvannelva og Littj Tverråga Kvannelva og Littj Tverråga Møte med Planutvalget 3. 12. 2013 Fauske Hotel Litt om Småkraft AS Litt om prosjektet -teknisk -miljø Litt om verdiskaping og økonomi -prosjekt -lokalt -generelt 04.12.2013

Detaljer

Snåasen tjïelte/snåsa kommune

Snåasen tjïelte/snåsa kommune Snåasen tjïelte/snåsa kommune Arkiv: S11 Arkivsaksnr.: 17/3584 Saksbehandler: Per Gjellan Dato: 14.06.2017 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Snåsa formannskap 13.06.2017 118/17 Vedlagte dokumenter:

Detaljer

Konsesjon til Landbekken kraftverk Behandling av klage fra Fylkesmannen på fylkestingsvedtak

Konsesjon til Landbekken kraftverk Behandling av klage fra Fylkesmannen på fylkestingsvedtak Saknr. 14/2810-1 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Konsesjon til Landbekken kraftverk Behandling av klage fra Fylkesmannen på fylkestingsvedtak Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om

Velkommen til NVEs møte om Velkommen til NVEs møte om Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk 5. oktober 2011 Møteplan Innledning v/ Arne Olsen NVEs saksbehandling v/ Erlend Bjerkestrand Orientering om forslag til utredning fra tiltakshaver

Detaljer

Hvordan få bygd de gode prosjektene innen 2020. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Hvordan få bygd de gode prosjektene innen 2020. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Hvordan få bygd de gode prosjektene innen 2020 Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Kort om Eidsiva Energi Aktuelle prosjekter i Innlandet Forhold som påvirker utbyggingens størrelse

Detaljer

INFORMASJON. Vinda Kraftverk Informasjon om planlegging av Vinda kraftverk i Øystre Slidre kommune i Valdres

INFORMASJON. Vinda Kraftverk Informasjon om planlegging av Vinda kraftverk i Øystre Slidre kommune i Valdres INFORMASJON Vinda Kraftverk Informasjon om planlegging av Vinda kraftverk i Øystre Slidre kommune i Valdres Innhold Bakgrunn 3 Hensikt med brosjyren 3 Utbygger 4 Hva skal bygges? 4 Vang 51 Beitostølen

Detaljer

Norges Energidager 2014

Norges Energidager 2014 Norges Energidager 2014 Framtida for stor vannkraft i Norge Direktør Oddleiv Sæle, Eidsiva Vannkraft AS Eidsiva Vannkraft siste 10 år Nye kraftverk: Øyberget 425 GWh Framruste 325 GWh O/U-prosjekter: Kongsvinger

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om Kåja vannkraftverk og ny Vinstra transformatorstasjon. Vinstra 20. januar 2014

Velkommen til NVEs møte om Kåja vannkraftverk og ny Vinstra transformatorstasjon. Vinstra 20. januar 2014 Velkommen til NVEs møte om Kåja vannkraftverk og ny Vinstra transformatorstasjon Vinstra 20. januar 2014 Bakgrunn Søknad om bygging: Kåja vannkraftverk i Gudbrandsdalslågen Ny Vinstra transformatorstasjon

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om kraftverk og flomsikring i Opo. Odda 15. februar 2017

Velkommen til NVEs møte om kraftverk og flomsikring i Opo. Odda 15. februar 2017 Velkommen til NVEs møte om kraftverk og flomsikring i Opo Odda 15. februar 2017 Bakgrunn Utbyggingsplanene: Sunnhordland Kraftlag (SKL) planlegger bygging av kraftverk i Opo flomavledingstunnel Konsekvensene

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om kraftutbygging i Jølstra. Eikås Samfunnshus 16. juni 2014

Velkommen til NVEs møte om kraftutbygging i Jølstra. Eikås Samfunnshus 16. juni 2014 Velkommen til NVEs møte om kraftutbygging i Jølstra Eikås Samfunnshus 16. juni 2014 Møteplan Innledning v/ Jens Aabel - NVE Konsesjonsbehandlingen v/ Ingrid Haug NVE Orientering om søknadene og KU Sunnfjord

Detaljer

Kan vannkraft bidra til at Norges forpliktelser i Fornybardirektivet innfris. Kjell Erik Stensby, NVE

Kan vannkraft bidra til at Norges forpliktelser i Fornybardirektivet innfris. Kjell Erik Stensby, NVE Kan vannkraft bidra til at Norges forpliktelser i Fornybardirektivet innfris Kjell Erik Stensby, NVE Fornybardirektivet En brøk Produksjon av fornybar energi (varme + el) Samlet sluttforbruk av energi

Detaljer

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax:

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax: MidtSkandia MidtSkandida är ett gränsorgan som jobbar för att ta bort gränshinder och bidra till gemensamma utvecklingsprojekt till nytta både i västerbotten och Nordland, med fokus på Helgeland MidtSkandia

Detaljer

Klage på vedtak - Sølvbekken kraftverk i Rana kommune

Klage på vedtak - Sølvbekken kraftverk i Rana kommune Mo i Rana, 27.08.2015 Klage på vedtak - Sølvbekken kraftverk i Rana kommune Det vises til NVE s vedtak av 03.07.2015 om å gi Ranakraft AS tillatelse til å bygge Sølvbekken kraftverk. Naturvernforbundet

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 4. kvartal 2015 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Høringsnotat. Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker

Høringsnotat. Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker Olje- og energidepartementet Høringsnotat Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker 1. Innledning Ved endringslov av 16. juni 2017 nr. 74 er myndigheten til å treffe vedtak om konsesjon

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 1. kvartal 2016 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Bruk av naturmangfoldloven ved konsesjonsbehandling av søknader om vannkraftutbygging. Carsten S. Jensen Seksjon for vassdragskonsesjoner

Bruk av naturmangfoldloven ved konsesjonsbehandling av søknader om vannkraftutbygging. Carsten S. Jensen Seksjon for vassdragskonsesjoner Bruk av naturmangfoldloven ved konsesjonsbehandling av søknader om vannkraftutbygging Carsten S. Jensen Seksjon for vassdragskonsesjoner Hva er konsesjonsbehandling? En metode for å sikre beslutningsgrunnlag:

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Godfarfoss kraftverk kraftverk Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Kraft AS Eiere: Hol kommune, Nore og Uvdal kommune

Detaljer

Verdal kommune. Lise Toll 28. februar 2013

Verdal kommune. Lise Toll 28. februar 2013 Verdal kommune Lise Toll 28. februar 2013 E.ONs verksamhet i Norden Naturgas Biogas Vattenkraft Kärnkraft Vindkraft Värme Värmekraft Elnät Drift & Service Försäljning & Kundservice Hvorfor satser E.ON

Detaljer

Lappland kraftverk, Fauske

Lappland kraftverk, Fauske Lappland kraftverk, Fauske Sulitjelma Informasjon om utbyggingsplanene INNLEDNING Laponia Center AB og MuskenSenter AS har satt i gang prosessen med å utrede og søke om konsesjon for bygging av Lappland

Detaljer

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax:

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax: MidtSkandida är ett gränsorgan som jobbar för att ta bort gränshinder och bidra till gemensamma utvecklingsprojekt till nytta både i västerbotten och Nordland, med fokus på Helgeland er et grenseorgan

Detaljer

Vedtak om samtykke til ekspropriasjon av reinbeiterettigheter til bygging av Korselva kraftverk Kvalsund kommune i Finnmark

Vedtak om samtykke til ekspropriasjon av reinbeiterettigheter til bygging av Korselva kraftverk Kvalsund kommune i Finnmark Finnmark Kraft AS Postboks 1500 9506 ALTA Vår dato: 10.12.2015 Vår ref.: 200903199 hela Arkiv: 312 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Henrik Langbråten. Vedtak om samtykke til ekspropriasjon av reinbeiterettigheter

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 2. kvartal 2013 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED) og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon og konsesjonsfritak

Detaljer

Høringsnotat. Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Kongeriket Sveriges regjering om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater

Høringsnotat. Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Kongeriket Sveriges regjering om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater Olje- og energidepartementet Høringsnotat Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Kongeriket Sveriges regjering om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater 1 Innledning Norge og Sverige

Detaljer

Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark

Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark Til Olje og energidepartementet v/ Energi-og vannressursavdelingen 4. juni 2014 Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark WWF, Sabima og Naturvernforbundet

Detaljer

Framlagt på møte 20.-21.juni 2012 Styresak 35/2012 Saksnr. 12/00732 Arknr. 611.3

Framlagt på møte 20.-21.juni 2012 Styresak 35/2012 Saksnr. 12/00732 Arknr. 611.3 STYRESAK REGIONAL VINDKRAFTPLAN FOR FINNMARK 1. Innledning Finnmark fylkeskommune har utarbeidet utkast til regional vindkraftplan for Finnmark. Planen er nå på høring med høringsfrist 6. august 2012.

Detaljer

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger kommune Rådmannen Saksmappe: 2008/1192-3 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è l DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 200703860 09/709 1 L MAR2011, Nord-Norsk Vindkraft AS - Sleneset vindkraftverk i Lurøy kommune - klage Innledning Norges

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Ny vannkraft Konsesjonskraft, regelverk Rune Flatby EU ambisiøse klimamål 2020 fornybarandel 20 % Fornybarmål for 2030 nylig vedtatt, fornybarandel 27 % 2050 CO2 utslippene

Detaljer

Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris. Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund

Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris. Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund Kort om konsesjonskraftordningen Konsesjonærs lovmessige plikt til å avstå en nærmere bestemt

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 3. kvartal 2015 Dette er en oversikt over Olje og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 Nesset kommune Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2015/124-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 1. kvartal 2015 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Småkraft: Bygdeutvikling, kraftproduksjon eller distriktspolitikk som truer naturen? Vassdragsseminar SRN 16.04.2013

Småkraft: Bygdeutvikling, kraftproduksjon eller distriktspolitikk som truer naturen? Vassdragsseminar SRN 16.04.2013 Småkraft: Bygdeutvikling, kraftproduksjon eller distriktspolitikk som truer naturen? Vassdragsseminar SRN 16.04.2013 Presentasjon Prosjektleder Terje Engvik, Norges Bondelag Prosjekt fornybar elproduksjon

Detaljer

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 27.10.2015 Vår ref.: 201208171-9, 201208169-12,

Detaljer

bygger Storåselva kraftverk

bygger Storåselva kraftverk bygger Storåselva kraftverk et første anlegget i landet som bygges etter den internasjonale miljøstandarden CEEQAL > R R * Snåsa Storåselva i fj 323 8 æ Ä > Ti tløp ing Sn t Agle tne 325 va åsa 763 * *

Detaljer

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune NVE Konsesjonavdlingen v/ Henrik Langbråten Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune Generelt Det er i henhold til nasjonal og regional politikk

Detaljer

Økonomiske og administrative utfordringer. EBLs temadager januar 2009, Småkraft og nett - tekniske og økonomiske problemstillinger

Økonomiske og administrative utfordringer. EBLs temadager januar 2009, Småkraft og nett - tekniske og økonomiske problemstillinger Økonomiske og administrative utfordringer EBLs temadager 21.-22. januar 2009, Småkraft og nett - tekniske og økonomiske problemstillinger Kort om BKK 175 000 nettkunder 19 500 km luftledninger og kabler

Detaljer

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter?

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Mari Hulleberg 7. Desember 2016 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen

Detaljer

Markbulia - Einunna. Informasjon om planlegging av økt regulering av inntaksdam i Markbulia og nytt Einunna kraftverk i Folldal kommune

Markbulia - Einunna. Informasjon om planlegging av økt regulering av inntaksdam i Markbulia og nytt Einunna kraftverk i Folldal kommune Markbulia - Einunna Informasjon om planlegging av økt regulering av inntaksdam i Markbulia og nytt Einunna kraftverk i Folldal kommune 1: EINUNNAVASSDRAGET OG SAVALEN 2 Bakgrunn Einunnavassdraget har allerede

Detaljer

Spørsmål kan rettes til Seksjon for ressurs og kraftproduksjon i NVE, v/fredrik Arnesen (tlf ) eller Seming Skau (tlf ).

Spørsmål kan rettes til Seksjon for ressurs og kraftproduksjon i NVE, v/fredrik Arnesen (tlf ) eller Seming Skau (tlf ). Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 4. kvartal 2016 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energi Ren verdiskaping Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE E-COs verdier: Engasjert skikkelig -

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 2. kvartal 2016 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE SOGN OG FJORDANE. Søknad om planendring

BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE SOGN OG FJORDANE. Søknad om planendring BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE SOGN OG FJORDANE Søknad om planendring August 2017 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 22. august 2017 Søknad om planendring for bygging av Bergselvi

Detaljer

Vinda kraftverk. Planbeskrivelse

Vinda kraftverk. Planbeskrivelse Vinda kraftverk Planbeskrivelse Innhold 1. Planbeskrivelse løsninger, hydrologi m.m. 2. Rettighetsforhold så langt vi vet 3. Planstatus 4. Fremdrift side 2 Heggenes 18. Vinda kraftverk Søre Vindin side

Detaljer

UTTALELSE TIL SØKNAD OM LILLE LINDLAND MINIKRAFTVERK I RISØR KOMMUNE

UTTALELSE TIL SØKNAD OM LILLE LINDLAND MINIKRAFTVERK I RISØR KOMMUNE 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 07.01.2013 2012/3848-289/2013 / S11 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 22.01.2013 UTTALELSE TIL SØKNAD OM LILLE LINDLAND MINIKRAFTVERK

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 22.06.2017 94/17 Søknad om bygging av Jørstadelva og Strindelva kraftverk i Snåsa kommune i Nord-Trøndelag

Detaljer

SØKNAD TIL HATTFJELLDAL KOMMUNE

SØKNAD TIL HATTFJELLDAL KOMMUNE Miljøkraft Hattfjelldal AS SØKNAD TIL HATTFJELLDAL KOMMUNE UTVIKLINGSSTILSKUDD TIL DELFINANSIERING AV UTVIKLINGSARBEID MiljøKraft Hattfjelldal AS 15 november 2010 MiljøKraft Hattfjelldal AS søknad utviklingstilskudd

Detaljer

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Olje- og energiminister Åslaug Haga EBL, NVE og Bellona seminar 5. mai 2008 - Oslo Dagens situasjon Verden 2 hovedutfordringer

Detaljer

Småkraft AS Bygging av Grøno og Middalen kraftverk NVEs vurdering av endrede planer

Småkraft AS Bygging av Grøno og Middalen kraftverk NVEs vurdering av endrede planer Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 15.03.2016 Vår ref.: 200702906-73 Arkiv: 312 / 0036J 036HB 036HA Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anne Johanne Rognstad Småkraft

Detaljer

Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk

Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk Øystein Grundt Seksjonssjef Norges vassdrags- og energidirektorat Seksjon for småkraftverk Definisjoner Mikrokraftverk

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 4. kvartal 2014 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Mårberget kraftverk Beiarn kommune

Mårberget kraftverk Beiarn kommune Mårberget kraftverk Beiarn kommune Bakgrunn Norsk Grønnkraft (NGK) søker om konsesjon for å bygge Mårberget kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Mårberget kraftverk ønsker å utnytte elva Steinåga til

Detaljer

Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi

Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi Oslo 22.09.2003 Øyvind Håbrekke, politisk rådgiver Olje- og energidepartementet Utviklingen i kraftbalansen - midlere produksjonsevne og forbruk 140

Detaljer

Musken kraftverk, Tysfjord kommune i Nordland.

Musken kraftverk, Tysfjord kommune i Nordland. Musken kraftverk, Tysfjord kommune i Nordland. Melding med forslag til utredningsprogram Vårt materielle kulturgrunnlag - vannet på fjellene søkes nyttiggjort for å bevare og styrke vår kultur og samfunnslivet

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Hvordan bruker NVE naturmangfoldloven for å sikre naturverdier? Øystein Grundt Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Ny naturmangfoldlov - NVE ønsker velkommen

Detaljer

EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010

EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010 INTERREG IV 2007-2013 EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010 Interregs historie Interreg etablert i 1991 Norge og Sverige deltatt siden 1996 (Interreg II) Interreg III 2000-06 Interreg

Detaljer

Teknisk justering av kvotekurven

Teknisk justering av kvotekurven Teknisk justering av kvotekurven Birgit Longva Seksjon for fornybar energi 12.02.2014 Innhold 1. Hvordan er kvotekurven bygd opp? 2. Tekniske justeringer - Norge Hva er en teknisk justering? 198 TWh mellom

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Erfaringer med grunn og rettighetserverv i reindriftsområder. Fremtiden er elektrisk

Erfaringer med grunn og rettighetserverv i reindriftsområder. Fremtiden er elektrisk Erfaringer med grunn og rettighetserverv i reindriftsområder Tamreindriften i Norge Ca. 40 % av Norges landareal benyttes til reinbeite Samisk reindrift 534 siidaandeler Konsesjonsavhengig samisk reindrift

Detaljer

DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Vår ref I4/1306. Moelv, Våtvoll og Lysåelvakraftverki Kvæfjordkommunei Troms fylke - klage på vedtak

DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Vår ref I4/1306. Moelv, Våtvoll og Lysåelvakraftverki Kvæfjordkommunei Troms fylke - klage på vedtak IL DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT Forum for natur og friluftsliv Troms c/o Bioforsk Nord Holt Postboks 2284 9269 TROMSØ I tti.s7-.;7krs' llint< Vår ref DertS ref r. 137 7.), s,t Dalo I4/1306

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 19.06.2015 Vår ref.: 201004592-6 Arkiv: 312

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 3. kvartal 2016 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 3. kvartal 2017 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Informasjon om konsesjonssøknad og konsekvensutredning

Informasjon om konsesjonssøknad og konsekvensutredning Informasjon om konsesjonssøknad og konsekvensutredning Fagervollan kraftverk II og III i Rana 2 Kort om søker HelgelandsKraft AS er et offentlig eid aksjeselskap med 14 kommuner som aksjonærer. Selskapet

Detaljer

Produksjonsteknisk konferanse 2014 Nytt Lysebotn kraftverk. 5. mars 2014 Bjørn Roger Otterdal, Prosjektdirektør Lyse Produksjon AS

Produksjonsteknisk konferanse 2014 Nytt Lysebotn kraftverk. 5. mars 2014 Bjørn Roger Otterdal, Prosjektdirektør Lyse Produksjon AS Produksjonsteknisk konferanse 2014 Nytt Lysebotn kraftverk 5. mars 2014 Bjørn Roger Otterdal, Prosjektdirektør Lyse Produksjon AS Lyse sine forretningsområder: Energi Infrastruktur Tele/IT/Teknologi TELE/IT/TEKNOLOGI

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 014 Aktivitet Hovedansvar Medvirkende 014 015 016 1 Rapportere i forhold til regionalt mål om økt produksjon av fornybar energi. Det skal innhentes

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Konsesjonspliktvurdering kort om NVEs saksbehandling av Ellen Lian Halten Innhold Sentrale bestemmelser i vannressursloven Hva er det NVE vurderer? Høring av meldinger,

Detaljer

Oppgradering av Refsdal transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelser

Oppgradering av Refsdal transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelser Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 29.06.2015 Vår ref.: 201405378-13 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Katrine Stenshorne Berg 22959327/kast@nve.no Oppgradering av Refsdal

Detaljer

Utfordringer når det gjelder: 1 Nordområdesatsing 2 Verdiskapning 3 Nordområdebasert verdiskapning?

Utfordringer når det gjelder: 1 Nordområdesatsing 2 Verdiskapning 3 Nordområdebasert verdiskapning? Samisk verdiskapning i Nord- Salten i et nordområdeperspektiv - Av spesialrådgiver Sven-Roald Nystø, Árran (Innlegg på Árrans seminar om nordområdesatsingen og lokal verdiskapning 10.mai 2006 på Drag I

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 2. kvartal 2017 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Energi- og vassdragsmyndighetenes miljøansvar. Vassdragsseminaret Trondheim 2010 Statssekretær Sigrid Hjørnegård Olje- og energidepartementet

Energi- og vassdragsmyndighetenes miljøansvar. Vassdragsseminaret Trondheim 2010 Statssekretær Sigrid Hjørnegård Olje- og energidepartementet Energi- og vassdragsmyndighetenes miljøansvar Vassdragsseminaret Trondheim 2010 Statssekretær Sigrid Hjørnegård Juridiske og politiske rammer Soria Moria II Fornybardirektivet El-sertifikater Konsesjonslovene

Detaljer

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677.

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677 Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Arne Olsen 22959227/aro@nve.no

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 13/303-26/IDL S

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 13/303-26/IDL S Oppeid, 8294 Hamarøy t: 75 76 50 00 f: 75 76 51 39 w: www.hamaroy.kommune.no org: 970 542 507 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato

Detaljer

Fjellkraft AS. . n o. Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk. c m c o n s u l t i n g

Fjellkraft AS. . n o. Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk. c m c o n s u l t i n g Fjellkraft AS. n o c m c o n s u l t i n g Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk Fjellkraft Fjellkraft AS Postboks 7033 St. Olavs plass 0130 Oslo NVE Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks

Detaljer

Status utbygging av Raskiftet vindkraftverk. Trysil, 30. august 2016

Status utbygging av Raskiftet vindkraftverk. Trysil, 30. august 2016 Status utbygging av Raskiftet vindkraftverk Trysil, 30. august 2016 Raskiftet vindkraftverk et kort tilbakeblikk Austri Vind har siden 2010 arbeidet med et vindkraftprosjekt på vestsiden av Osensjøen i

Detaljer

F O R U T V I K L I N G AV LEVERANDØRINDUSTRIEN

F O R U T V I K L I N G AV LEVERANDØRINDUSTRIEN F O R U T V I K L I N G AV LEVERANDØRINDUSTRIEN NORSK/SVENSK ELSERTIFIKAT-MARKED 01.01.2012 31.12.2020 26,4 26,4 TWh skal på nett innen TWh utgangen av 2020 13-14 drøyt halvparten av dette forventes å

Detaljer

Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk

Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk Bakgrunn Blåfall AS søker om konsesjon for bygging av Tverråmo kraftverk ca. 18 km øst for Fauske, jf. figur 1. Kraftverket vil utnytte et fall på 180 m og produsere ca. 9,4

Detaljer

III Olje- og energidepartementets vurdering

III Olje- og energidepartementets vurdering III Olje- og energidepartementets vurdering 1. Innledning Tverrelva Kraft AS har søkt om tillatelse til bygging og drift av Tverrelva kraftverk og regulering av Mannsvatnet med 1 m. Byggingen av Tverrelva

Detaljer