Markbulia - Einunna. Informasjon om planlegging av økt regulering av inntaksdam i Markbulia og nytt Einunna kraftverk i Folldal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markbulia - Einunna. Informasjon om planlegging av økt regulering av inntaksdam i Markbulia og nytt Einunna kraftverk i Folldal kommune"

Transkript

1 Markbulia - Einunna Informasjon om planlegging av økt regulering av inntaksdam i Markbulia og nytt Einunna kraftverk i Folldal kommune

2 1: EINUNNAVASSDRAGET OG SAVALEN 2

3 Bakgrunn Einunnavassdraget har allerede flere vannkraftanlegg; reguleringsmagasin i Elgsjøen, Fundin og Marsjøen, og Einunna kraftverk med inntaksmagasin i Markbulia. Dette magasinet ble etablert som en del av utbyggingen av Einunna kraftverk i Nedstrøms utløpet fra Einunna kraftverk tas vannet videre inn på overføringstunnel til reguleringsmagasinet i Savalen. Det magasinerte vannet i Savalen brukes til kraftproduksjon i Savalen kraftverk og andre kraftverk videre nedover i vassdraget (se kart 1). Utvidelsesprosjektet som nå planlegges, Markbulia - Einunna, omfatter bygging av ny inntaksdam i Markbulia og nytt Einunna kraftverk. Dette vil gi større reguleringshøyde på inntaksmagasinet og et mer effektivt kraftverk. Det nye reguleringsmagasinet vil danne et vannspeil som ligger drøye 10 meter høyere enn dagens vannspeil. Prosjektet er tidligere behandlet i Samlet Plan for vassdrag med to ulike alternativer for reguleringshøyde på inntaksmagasinet (hhv. 15 m og 20 m). Dagens prosjekt tar utgangspunkt i alternativet med 15 m reguleringshøyde, som er en økning på drøye 10 meter i forhold til den eksisterende dammen. Dette alternativet ble plassert i kategori I i Samlet Plan, dvs. prosjekt som kan konsesjonssøkes. Hensikten med brosjyren Denne brosjyren er en kortversjon av forslaget til utredningsprogram (meldingen) som er utarbeidet for prosjektet Markbulia-Einunna. Hensikten med brosjyren og meldingen er å informere om planene for prosjektet og foreslå et konsekvensutredningsprogram. Meldingen og brosjyren blir sendt ut til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner, og lagt ut til offentlig ettersyn etter kunnngjøring i lokalavisene. Brosjyren blir i tilegg sendt direkte til berørte husstander. På denne måten ønsker tiltakshaver å få til et samarbeid med andre brukergrupper og interesser i vassdraget slik at alle vesentlige forhold kan tas hensyn til ved utforming av de endelige planene som vil bli lagt til grunn i konsesjonssøknaden (se mer om saksgangen og kontaktinformasjon lenger bak i brosjyren). Hvorfor ny dam og nytt kraftverk? Det er en nasjonal målsetting å satse på videre utbygging i vassdrag som allerede har anlegg for produksjon av vannkraft. Stortinget har uttrykt ønske om bedre utnyttelse av allerede etablerte anlegg, og at prosjekter med flomdemping skal prioriteres. Ut fra disse signalene og den generelle situasjonen med stor etterspørsel etter ny kraft, ønsker Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) og Østerdalen Kraftproduksjon AS (ØKAS) å fremme utvidelsesprosjekt Markbulia-Einunna. Prosjektet tilfredsstiller samtlige av de nevnte nasjonale føringene når det gjelder videre kraftutbygging. I tillegg er det viktig at prosjektet er økonomisk lønnsomt og antas å gi relativt små, negative miljøkonsekvenser Ny dam i Markbulia vil øke reguleringsgraden i Einunnavassdraget og nytt kraftverk vil gi bedre utnyttelse av fallet mellom Markbulia og Savalen. Økt kraftproduksjon vil gi økte inntekter til kommuner og fylker som eiere av kraftverkene. I tillegg vil Folldal kommune få økte inntekter i form av skatter, konsesjonsavgift og konsesjonskraft. 3 Hvem står bak? GLB er en brukseierforening med grunnlag i vassdragsreguleringslovens 9. Foreningens hovedmål er å bygge ut og drive vassdragsreguleringer innenfor Glomma og Lågens nedbørfelt. GLB administrerer i alt 26 reguleringer og overføringer på vegne av foreningens medlemmer. Medlemmene er kommunale, fylkeskommunale og private kraftprodusenter. Samlet magasinbeholdning er mill m 3, eller ca. 16 % av tilsiget. GLB har 16 selskaper som medlemmer/eiere. Disse har i alt 48 kraftstasjoner i vassdraget, og det produseres årlig ca. 10 TWh (milliarder kilowattimer). Dette er ca. 9 % av den totale elektrisitetsproduksjonen i Norge. ØKAS er en lokal kraftprodusent og medlem i GLB. I tillegg til Einunna kraftverk, eier ØKAS ett kraftverk i Sølna og 2 kraftverk i Glomma ved Skjefstadfossen. Samlet årsproduksjon ved ØKAS anlegg er per i dag ca 190 GWh (millioner kilowattimer). Opplandskraft DA har fallrettighetene på overføringstunnelen til Savalen og vil gjennom dette ha en andel i prosjektet. GLB innehar reguleringskonsesjonen for Fundin og har søknad til behandling i Olje- og Energidepartementet om å overta statens reguleringer av Marsjøen og Elgsjøen (anbefalt av NVE). ØKAS er eier av inntaksdammen i Markbulia, og har fallrettighetene mellom Markbulia og Einunnvangen.

4 Hva skal bygges? DAMMER En ny dam vil bli bygget nedenfor den eksisterende dammen i Markbulia. Dammen vil bli ca 300 m lang og 24 m høy, noe avhengig av det endelige valg av damsted. Ved Moskardtjørnan på vannskillet mot Moskardet og Folldalen må det bygges en sperredam (kart 3). Ved høyeste regulerte vannstand vil vannstanden stå inn til foten av sperredammen. Begge dammene bygges som tradisjonelle steinfyllingsdammer med morenekjerne. Eksisterende dam i Markbulia vil i hovedsak bli fjernet og ikke synlig over den nye vannstanden. MAGASIN Dagens magasin har høyeste regulerte vannstand (HRV) på kote 859,79, mens nytt magasin vil få HRV på kote 870. Laveste regulerte vannstand (LRV) blir som i dag, på kote 855. Reguleringshøyden øker fra 4,8 til 15 meter. Arealet på magasinet vil øke fra 0,32 km 2 til 3,07 km 2 og volumet fra 1,2 til ca. 18 millioner m 3 vann (se kart 2). KRAFTVERK Det nye Einunna kraftverk får en fallhøyde på 167 meter, mot dagens fallhøyde på 123 meter. Ny tilløpstunnel (ca. 2,5 km) bygges fra inntak i Markbulia, og utløps-tunnelen (ca. 0,7 km) kobles på den eksisterende overføringstunnelen til Savalen (se kart 3). Installert effekt i det nye kraftverket blir 20 MW (1 MW = 1000 kilowatt) mot dagens 9,3 MW. Slukeevnen på det nye kraftverket vil være 16 m 3 /sek. Nytt Einunna kraftverk kombinert med ny Markbulia dam vil gi en total produksjon på 117,5 GWh/år. Dette er en produksjonsøkning på 57,5 GWh/år i forhold til dagens produksjon. BYGNINGER Det nye Einunna kraftverk bygges i fjell. Det eneste synlige byggverket vil være portalbygget inn til kraftstasjonen. På tunnelen mellom Markbulia og Einunna kraftstasjon må det bygges et lite hus over åpningen på svingesjakta. Eksisterende Einunna kraftverk vurderes revet og rørgaten fjernes. Ved dammen i Markbulia vil det bli en liten bygning i forbindelse med inntaksluken. 4

5 KRAFTLINJE Det vil bli bygget ny, permanent 22 kv kraftlinje fra Einunna kraftverk og fram til Markbulia, og ny 66 kv kraftlinje fra Einunna kraftverk til Alvdal. Forslag til trasé for 22 kv-linja er vist på kart 3. Den nye 66 kv-linja vil bli lagt som fellesføring på eksisterende 22 kv-linje ned til Alvdal langs riksvei 29. UTBEDRING AV VEIER OG BRUER Veistrekningene fra hovedveien i Folldal og opp til henholdsvis damområdet i Markbulia og til Einunna kraftverk må utbedres. Veiene vil følge de samme traséene som de gjør i dag (se kart 2). Ved den nye dammen må veien legges om. På noen få punkter langs den vestre greina av reguleringsmagasinet må Einunndalsveien heves eller legges om. Ved Kjøllhaugsetra/ Randmelssetra (Romsdalssetran) må trolig eksisterende gangbru og kjørespor over elva erstattes med ny, kjørbar bru. Side 4: Dagens dam i Markbulia sett fra begge sider Side 5, fra venstre: Rørgata til dagens kraftverk vil bli fjernet Dagens Einunna kraftverk; bygningen vurderes fjernet Gangbrua over til Romsdalssetran 5

6 Virkninger for miljø, naturressurser og samfunn Einunndalen er en særpreget og tradisjonsrik seterdal med rundt 30 setrer i fortsatt drift. Prosjektet vil påvirke kulturlandskapet i nedre delen av dalføret ved at vannspeilet i magasinområdet blir større. Magasinet vil bli fylt opp allerede i midten av juni hver sommer og foreslås holdt på et nivå ned til 1,0 meter under HRV gjennom hele sommeren og høsten. Vannstanden vil kunne svinge med inntil 0,5 meter i løpet av døgnet pga. døgnregulering. Opplevelsen av skjemmende reguleringssoner vil dermed bli relativt liten. Dagens Markbulidam med Bjørnkletten i bakgrunnen Neddemmingen av arealer vil gi noe tap av beiteområder for husdyr og av produksjonsarealer for jaktbart hjortevilt og småvilt. For villreinstammen i Knutshø villreinområde kan magasinetableringen påvirke bruk av potensielle beiteområder i randsonen av reinens leveområde. Innenfor neddemt område kan det også være forekomst av sårbare arter og biotoper. For ørret og harr kan oppdemmingen gi tap av gyteområder i Einunnaelva oppstrøms eksisterende inntaks- magasin. Ut over dette vil oppdemmingen trolig gi positive effekter for fi sk, bunndyr og dyreplankton. En arkeologisk forundersøkelse høsten 2006 påviste ingen automatisk fredede kulturminner innenfor neddemt område. Sprenging av tunneler og kraftstasjonshall vil resultere i ca m 3 masser som må deponeres. Egnet lokalitet for deponi vil bli forsøkt lagt innenfor en avstand på 1-2 km fra Einunna kraftverk (se kart 3). Det vil bli forsøkt å fi nne utnyttelsesmuligheter for massene som deponeres. Prosjektet vil ha positiv effekt på næringsliv og sysselsetting i anleggsperioden. Erfaringer fra nyere kraftutbyggingsprosjekter tilsier at lokale entreprenører og lokalt næringsliv vil få betydelige leveranser til ulike deler av anlegget. Virkningen av økt regulering på villreinens leveforhold vil være et av utredningstemaene. 6

7 2: EKSISTERENDE OG NYTT MAGASIN, KRAFTSTASJON MED VANNVEIER, OG VEIER SOM MÅ UTBEDRES 7

8 3: INSTALLASJONER OG TEKNISKE INNGREP 8

9 Konsekvensutredninger Faglige utredninger skal klargjøre utbyggingsprosjektets konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Utredningene er et viktig grunnlag for søknadsbehandlingen og for vilkår som knyttes til en eventuell tillatelse. Vi foreslår følgende utredningsprogram: Tema Kulturlandskap/ landskapsestetikk Biologisk mangfold Hovedspørsmål Påvirkning av det landskapsestetiske bildet (inkl. optimalisering av reguleringshøyde og konsekvenser for reiseliv, turisme og friluftsliv). Effekt på det fysiske kulturlandskapet. Effekter på villrein (beiteområder, trekkveier) Forekomster av truede eller sårbare arter eller biotoper innenfor arealet som demmes ned Forekomst av gyteområder for ørret og harr. Effekter på fi sk av evt. minstevannføring nedstrøms dammen Så snart utredningsprogrammet er fastsatt av NVE, vil vi engasjere eksterne eksperter og fagmiljøer for gjennomføring av pålagte fagutredninger. Temaene Hydrologi, Forurensning og Sysselsetting og kommunal økonomi tar vi sikte på å gjennomføre som del av egen, videre prosjektplanlegging. I henhold til tidsplanen vil konsekvensutredningene pågå fram til høsten Jakt, fiske og friluftsliv Dagens bruk av området til jakt, fi ske og friluftsliv og konsekvenser av neddemmingen (inkl. konsekvenser for elg og småvilt) Jordbruk og seterdrift Kvantifi sering av tap av beiteområder (effekter av neddemming, lokalklimaendringer og grunnvannsendringer) Konsekvenser for seterdriften Hydrologi Simuleringer av magasinmanøvrering, fyllingstidspunkt, effekter av minstevannføring og flomdemping. Forurensning Kartlegge mulige forurensningskilder og hvordan disse skal håndteres/elimineres Sysselsetting og kommunal økonomi Kvantifi sering av sysselsettingseffekt og effekter på kommunal økonomi 9

10 Lovgrunnlaget for behandling av søknad om utbygging Gjennomføring av prosjektet vil kreve tillatelse etter vassdragsreguleringsloven, ervervsloven og energiloven. Andre lover som vil komme til anvendelse er plan- og bygningsloven, forurensningsloven og kulturminneloven. Det er ikke ervervet grunn for gjennomføring av prosjektet, og dette vil forsøkes løst gjennom minnelige avtaler. Alternativt gir en eventuell tillatelse etter vassdragsreguleringsloven hjemmel for ekspropriasjon. Videre saksgang Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) behandler utbyggingssaken sentralt, og behandlingen skjer i tre faser: FASE 1 MELDINGSFASEN Det er nå i fase 1 at denne brosjyren og det tilhørende forslag til utredningsprogram presenteres. GLB og ØKAS som tiltakshavere gjør her rede for de planene som foreligger, og de konsekvensutredningene vi mener er nødvendige. Forslaget til utredningsprogram blir kunngjort i pressen og lagt ut til offentlig ettersyn. Samtidig blir det sendt på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner. Andre interesserte kan få tilsendt kopi av forslaget til utredningsprogram ved henvendelse til GLB (kontaktinfo til høyre på siden). Høringsuttalelser til forslaget sendes skriftlig innen en nærmere angitt frist til: NVE - Konsesjon og tilsyn, Postboks 5091 Majorstua, 0301 OSLO med kopi til: Glommens og Laagens Brukseierforening, Postboks 1209, Skurva, 2605 Lillehammer ØKAS v/ Eidsiva Vannkraft AS, Postboks 1098, Skurva, 2605 Lillehammer I høringsperioden vil NVE arrangere et åpent møte der det vil bli orientert om saksgangen og utbyggingsplanene. Tidspunkt og sted for møtet vil bli kunngjort i lokalaviser. Ifølge vassdragsreguleringsloven kan grunneiere, rettighetshavere, kommuner og andre interesserte, kreve utgifter til juridisk bistand og sakkyndig hjelp dekket av tiltakshaver i den utstrekning det er rimelig. Ved uenighet om hva som er rimelig, kan saken legges fram for NVE. Det anbefales at privatpersoner og organisasjoner med sammenfallende interesser, samordner sine krav og at kravet om dekning avklares med tiltakshaver på forhånd. Som avslutning på meldingsfasen, fastsetter NVE det endelige konsekvensutredningsprogrammet. Forslaget til KU-program forelegges Miljøverndepartementet kun dersom tiltaket vurderes å komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn. 10

11 FASE 2 UTREDNINGSFASEN I denne fasen blir konsekvensene utredet i samsvar med det fastsatte programmet. De tekniske/økonomiske planene utvikles videre på bakgrunn av innspill på forslaget til utredningsprogram, og informasjon som kommer ut av utredningene. Fasen blir avsluttet med innsending av konsesjonssøknad med tilhørende konsekvensutredninger til NVE. FASE 3 SØKNADSFASEN Når planleggingen er avsluttet, vil søknaden med konsekvensutredningene bli sendt til Olje- og energidepartementet (OED) v/nve, og vil da bli behandlet etter særskilte regler. En ny brosjyre vil orientere om videre saksgang og de endelige planene som konsesjonssøknaden bygger på. Det vil også bli arrangert et nytt åpent møte. Etter ny høringsrunde og offentlig ettersyn, vil NVE utarbeide innstilling i saken og sende denne til OED. Endelig avgjørelse blir tatt av Kongen i statsråd. Store eller særlig konfliktfylte saker blir lagt fram for Stortinget. I konsesjonen fastsettes manøvreringsreglement for magasinet og vilkår for drift av kraftverket, og det kan gis pålegg om tiltak for å unngå eller redusere skader og ulemper. Spørsmål om saksbehandling og planer Spørsmål om saksbehandling kan rettes til: NVE - Konsesjon og tilsyn Postboks 5091 Majorstua, 0301 OSLO Kontaktperson: Ingrid Haug, tlf , e-post: Spørsmål om konsekvensutredningene kan rettes til: Glommens og Laagens Brukseierforening, Postboks 1209, Skurva, 2605 Lillehammer Kontaktpersoner: Torbjørn Østdahl, tlf , e-post: Trond Taugbøl, tlf , e-post: Spørsmål om de tekniske planene kan rettes til: ØKAS v/ Eidsiva Vannkraft AS, Postboks 1098, Skurva, 2605 Lillehammer Kontaktperson: Gaute Skjelsvik, tlf , e-post: 11

12 KAI MYHR AS

Informasjon om planlegging av kraftutbygging i Nedre Otta

Informasjon om planlegging av kraftutbygging i Nedre Otta Informasjon om planlegging av kraftutbygging i Nedre Otta 2 Bakgrunn Opplandskraft DA og AS Eidefoss ønsker å bygge kraftverk i Nedre Otta for å øke egen produksjon av kraft, og for å bidra til den nasjonale

Detaljer

ROSTEN KRAFTVERK INFORMASJON OM PLANLEGGING AV ROSTEN KRAFTVERK I GUDBRANDSDALSLÅGEN, MAI 2007

ROSTEN KRAFTVERK INFORMASJON OM PLANLEGGING AV ROSTEN KRAFTVERK I GUDBRANDSDALSLÅGEN, MAI 2007 ROSTEN KRAFTVERK INFORMASJON OM PLANLEGGING AV ROSTEN KRAFTVERK I GUDBRANDSDALSLÅGEN, MAI 2007 2 1: OVERSIKTSKART BAKGRUNN Oppland Energi AS legger med dette frem planer om bygging av Rosten kraftverk

Detaljer

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen Informasjon om planlagt utbygging av Smådøla kraftverk Lom kommune Brosjyre i meldingsfasen Kort om søker AS Eidefoss er et aksjeselskap eid av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja. Selskapets virksomhet

Detaljer

Utvidelsesprosjekt Markbulia/Einunna

Utvidelsesprosjekt Markbulia/Einunna Utvidelsesprosjekt Markbulia/Einunna Økt regulering av eksisterende inntaksdam i Markbulia og nytt Einunna kraftverk i Folldal kommune Forslag til utredningsprogram etter plan- og bygningslovens bestemmelser

Detaljer

Informasjon om planlegging av Kåja kraftverk i Gudbrandsdalslågen Nord-Fron kommune i Oppland

Informasjon om planlegging av Kåja kraftverk i Gudbrandsdalslågen Nord-Fron kommune i Oppland Informasjon om planlegging av Kåja kraftverk i Gudbrandsdalslågen Nord-Fron kommune i Oppland Bakgrunn Det har i lengre tid vært ulike planer for utnytting av vannfallene forbi Vinstra sentrum. Kåja kraftverk

Detaljer

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41.

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41. scanergy nformasjon om planlagt utbygging av Vindøla kraftverk i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke 41. Norges Småkraftverk AS Kort om søker Norges Småkraftverk AS er datterselskap av Scanergy,

Detaljer

Oppgradering og utvidelse av eksisterende vannkraftproduksjon i Hemsil og Hallingdalselva

Oppgradering og utvidelse av eksisterende vannkraftproduksjon i Hemsil og Hallingdalselva Hemsil 3 Oppgradering og utvidelse av eksisterende vannkraftproduksjon i Hemsil og Hallingdalselva Informasjon om planlagt utbygging Melding med forslag til program om konsekvensutredning 2 Hemsil 3 Oppgradering

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om Kåja vannkraftverk og ny Vinstra transformatorstasjon. Vinstra 20. januar 2014

Velkommen til NVEs møte om Kåja vannkraftverk og ny Vinstra transformatorstasjon. Vinstra 20. januar 2014 Velkommen til NVEs møte om Kåja vannkraftverk og ny Vinstra transformatorstasjon Vinstra 20. januar 2014 Bakgrunn Søknad om bygging: Kåja vannkraftverk i Gudbrandsdalslågen Ny Vinstra transformatorstasjon

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om kraftutbygging i Jølstra. Eikås Samfunnshus 16. juni 2014

Velkommen til NVEs møte om kraftutbygging i Jølstra. Eikås Samfunnshus 16. juni 2014 Velkommen til NVEs møte om kraftutbygging i Jølstra Eikås Samfunnshus 16. juni 2014 Møteplan Innledning v/ Jens Aabel - NVE Konsesjonsbehandlingen v/ Ingrid Haug NVE Orientering om søknadene og KU Sunnfjord

Detaljer

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Godfarfoss kraftverk kraftverk Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Kraft AS Eiere: Hol kommune, Nore og Uvdal kommune

Detaljer

INFORMASJON. Vinda Kraftverk Informasjon om planlegging av Vinda kraftverk i Øystre Slidre kommune i Valdres

INFORMASJON. Vinda Kraftverk Informasjon om planlegging av Vinda kraftverk i Øystre Slidre kommune i Valdres INFORMASJON Vinda Kraftverk Informasjon om planlegging av Vinda kraftverk i Øystre Slidre kommune i Valdres Innhold Bakgrunn 3 Hensikt med brosjyren 3 Utbygger 4 Hva skal bygges? 4 Vang 51 Beitostølen

Detaljer

Aktiv vassdragsdrift sett fra en regulants ståsted. Torbjørn Østdahl Glommens og Laagens Brukseierforening

Aktiv vassdragsdrift sett fra en regulants ståsted. Torbjørn Østdahl Glommens og Laagens Brukseierforening Aktiv vassdragsdrift sett fra en regulants ståsted Torbjørn Østdahl Glommens og Laagens Brukseierforening Innhold Brukseierforeningenes rolle i vassdragene Reguleringenes verdi Trusler mot reguleringene

Detaljer

Overføring av vann fra Daladalen til Lyngsvatn

Overføring av vann fra Daladalen til Lyngsvatn Daladalen i Ryfylke Overføring av vann fra Daladalen til Lyngsvatn Fakta om utbyggingen Lyse søker konsesjon for overføring av vann fra øvre del av Dalaåna til eksisterende magasin Lyngsvatn. Det overførte

Detaljer

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER SMÅKRAFT OG KONSESJONSBEHANDLING SEMINAR 25.- 26.4.2007 TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER (og litt til ) Kjell Erik Stensby NVE Alternativer hvilket nivå? Hva trenger vi/ønsker vi i en konsesjonssøknad

Detaljer

Informasjon om konsesjonssøknad og konsekvensutredning

Informasjon om konsesjonssøknad og konsekvensutredning Informasjon om konsesjonssøknad og konsekvensutredning Fagervollan kraftverk II og III i Rana 2 Kort om søker HelgelandsKraft AS er et offentlig eid aksjeselskap med 14 kommuner som aksjonærer. Selskapet

Detaljer

ETABLERING AV REGULERINGSMAGASIN I MARKBULIA I FOLLDAL FORESPØRSEL OM UTREDNINGSARBEID

ETABLERING AV REGULERINGSMAGASIN I MARKBULIA I FOLLDAL FORESPØRSEL OM UTREDNINGSARBEID ETABLERING AV REGULERINGSMAGASIN I MARKBULIA I FOLLDAL FORESPØRSEL OM UTREDNINGSARBEID Arkiv: S11 Arkivsaksnr.: 06/649 Saksbehandler: Bjørn Gussgard Vedlegg: - Forslag til utredningsprogram etter plan-

Detaljer

høgamork KRAFTVERK InFoRmAsjonsbRosjyRE I FoRbIndElsE med KonsEsjonssøKnAd mars 2014

høgamork KRAFTVERK InFoRmAsjonsbRosjyRE I FoRbIndElsE med KonsEsjonssøKnAd mars 2014 høgamork KRAFTVERK Informasjonsbrosjyre i forbindelse med konsesjonssøknad mars 2014 Tverrslag Inntak Riggeplass Massedeponi Inntaksområdet ved Madlandsvatnet LYSE Produksjon AS Heleid datterselskap av

Detaljer

KONSESJONSSØKNAD FRA GLOMMENS OG LAAGENS BRUKSEIERFORENING/ØSTERDALEN KRAFTPRODUKSJON AS FOR ØKT REGULERING AV MARKBULIDAMMEN MM.

KONSESJONSSØKNAD FRA GLOMMENS OG LAAGENS BRUKSEIERFORENING/ØSTERDALEN KRAFTPRODUKSJON AS FOR ØKT REGULERING AV MARKBULIDAMMEN MM. Saknr. 6757/08 Ark.nr. K54 &18. Saksbehandler: Hanne Thingstadberget Jorunn Elise Gunnestad Kjetil Skare KONSESJONSSØKNAD FRA GLOMMENS OG LAAGENS BRUKSEIERFORENING/ØSTERDALEN KRAFTPRODUKSJON AS FOR ØKT

Detaljer

OS KOMMUNE -. - Vår dato Vår referanse SØKNAD OM KONSESJON FOR BYGGING AV NØRA KRAFTVERK - HØRING

OS KOMMUNE -. - Vår dato Vår referanse SØKNAD OM KONSESJON FOR BYGGING AV NØRA KRAFTVERK - HØRING OS KOMMUNE -. - Vår dato Vår referanse ;l _:f"'5k/landbruki MW 19.06.2014 13/1017-92198/14 I jø Vår saksbehandler: Arkivkode: Deres referanse Ingunn Holøymoen, tlf. 62 47 03 17 S1 i Norges Vassdrags- og

Detaljer

Ba k g r u n n. He n s i k t e n m e d b r o s j y r e n

Ba k g r u n n. He n s i k t e n m e d b r o s j y r e n Rosten kraftverk Informasjon om konsesjonssøknad for Rosten kraftverk i Gudbrandsdalslågen i Sel kommune, Oppland Ba k g r u n n Oppland Energi AS søker om konsesjon (tillatelse) til å bygge Rosten kraftverk

Detaljer

ABBUJAVRI KRAFTVERK. Kvænangen Kraftverk AS. Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri.

ABBUJAVRI KRAFTVERK. Kvænangen Kraftverk AS. Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri. ABBUJAVRI KRAFTVERK Kvænangen Kraftverk AS Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri. ABBUJAVRI KRAFTVERK Kvænangen Kraftverk AS søker nå konsesjon for bygging og drift av Abbujavri kraftverk.

Detaljer

Hol 1 Stolsvatn. Oppgradering og utvidelse av eksisterende vannkraftproduksjon i Holsreguleringen

Hol 1 Stolsvatn. Oppgradering og utvidelse av eksisterende vannkraftproduksjon i Holsreguleringen Hol 1 Stolsvatn Oppgradering og utvidelse av eksisterende vannkraftproduksjon i Holsreguleringen Informasjon om planlagt utbygging Melding med forslag til program om konsekvensutredning Hol 1 Stolsvatn

Detaljer

Tolga kraftverk. Informasjon om søknad om konsesjon for bygging av Tolga kraftverk i Glomma. Tolga kommune i Hedmark

Tolga kraftverk. Informasjon om søknad om konsesjon for bygging av Tolga kraftverk i Glomma. Tolga kommune i Hedmark Tolga kraftverk Informasjon om søknad om konsesjon for bygging av Tolga kraftverk i Glomma Tolga kommune i Hedmark Bakgrunn Opplandskraft DA ønsker å bygge Tolga kraftverk i Glomma for å øke egen kraftproduksjon,

Detaljer

Arkivsak: 12/393 SAMLET SAKSFREMSTILLING - HØRING - NVE SIN INNSTILLING TIL SØKNAD OM KONSESJON MARKBULIA

Arkivsak: 12/393 SAMLET SAKSFREMSTILLING - HØRING - NVE SIN INNSTILLING TIL SØKNAD OM KONSESJON MARKBULIA Side 1 av 12 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/393 SAMLET SAKSFREMSTILLING - HØRING - NVE SIN INNSTILLING TIL SØKNAD OM KONSESJON MARKBULIA Saksnr. Utvalg Møtedato 29/12 Formannskapet 07.06.2012 35/12 Kommunestyret

Detaljer

Norges Energidager 2014

Norges Energidager 2014 Norges Energidager 2014 Framtida for stor vannkraft i Norge Direktør Oddleiv Sæle, Eidsiva Vannkraft AS Eidsiva Vannkraft siste 10 år Nye kraftverk: Øyberget 425 GWh Framruste 325 GWh O/U-prosjekter: Kongsvinger

Detaljer

INFORMASJON KJØLBERGET. Vindkraftverk

INFORMASJON KJØLBERGET. Vindkraftverk INFORMASJON KJØLBERGET Vindkraftverk BAKGRUNN Austri Vind DA søker om konsesjon for å bygge og drifte Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune. Planområdet er lokalisert ca. 10 km sør for Midtskogberget

Detaljer

Vinda kraftverk. Planbeskrivelse

Vinda kraftverk. Planbeskrivelse Vinda kraftverk Planbeskrivelse Innhold 1. Planbeskrivelse løsninger, hydrologi m.m. 2. Rettighetsforhold så langt vi vet 3. Planstatus 4. Fremdrift side 2 Heggenes 18. Vinda kraftverk Søre Vindin side

Detaljer

BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE SOGN OG FJORDANE. Søknad om planendring

BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE SOGN OG FJORDANE. Søknad om planendring BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE SOGN OG FJORDANE Søknad om planendring August 2017 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 22. august 2017 Søknad om planendring for bygging av Bergselvi

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2178-2 Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling:

Detaljer

MOTTATT 15 SEPT. 2010

MOTTATT 15 SEPT. 2010 Eii. Norges vassdrags- og MOTTATT energidirektorat 15 SEPT. 2010 NAMDALSEID KOMMUNE Adresseliste Vår dato: 1 3 SEPT 2010 Vår ref.: NVE 200802426-5 ki/elfa Arkiv: 312 /138.3Z Saksbehandler: Deres dato.

Detaljer

Raskiftet. Vindkraftverk

Raskiftet. Vindkraftverk informasjon Raskiftet Vindkraftverk Bakgrunn Austri Raskiftet DA ønsker å bygge Raskiftet vindkraftverk på vestsiden av Osensjøen i kommunene Åmot og Trysil. Behovet for fornybar kraft er stort. Et vindkraftverk

Detaljer

Snåasen tjïelte/snåsa kommune

Snåasen tjïelte/snåsa kommune Snåasen tjïelte/snåsa kommune Arkiv: S11 Arkivsaksnr.: 17/3584 Saksbehandler: Per Gjellan Dato: 14.06.2017 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Snåsa formannskap 13.06.2017 118/17 Vedlagte dokumenter:

Detaljer

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 27.10.2015 Vår ref.: 201208171-9, 201208169-12,

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 19.06.2015 Vår ref.: 201004592-6 Arkiv: 312

Detaljer

Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk

Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk Desember 2012 1 Bakgrunn Etter sluttbefaringen av Sivertelva den 11. oktober 2011 ønsker Blåfall AS ut i fra miljøhensyn å søke om en endring

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Formannskapets innstilling:

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Formannskapets innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 08/1081 Sakstittel: SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å BYGGE FOSSAN KRAFTVERK I GRATANGEN KOMMUNE - HØRING Formannskapets innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

NVEs vedtak - Otra Kraft DA - Søknad om tillatelse til bygging av Flårendsfossen kraftverk i Otra, Valle kommune i Aust-Agder

NVEs vedtak - Otra Kraft DA - Søknad om tillatelse til bygging av Flårendsfossen kraftverk i Otra, Valle kommune i Aust-Agder Otra Kraft DA 4748 RYSSTAD Vår dato: 25.02.2016 Vår ref.: 201107538-33 Arkiv: 312 /021.F1 Deres dato: 02.03.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Kristine Naas NVEs vedtak - Otra Kraft DA - Søknad om tillatelse

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 22.06.2017 94/17 Søknad om bygging av Jørstadelva og Strindelva kraftverk i Snåsa kommune i Nord-Trøndelag

Detaljer

Informasjon om søknad om konsesjon for bygging av Nedre Otta kraftverk i Oppland

Informasjon om søknad om konsesjon for bygging av Nedre Otta kraftverk i Oppland Informasjon om søknad om konsesjon for bygging av Nedre Otta kraftverk i Oppland Bakgrunn A/S Eidefoss og Opplandskraft DA ønsker å bygge kraftverk i Nedre Otta for å øke egen produksjon av kraft og bidra

Detaljer

Informasjon om planlagt utbygging av Snillfjord kraftverk

Informasjon om planlagt utbygging av Snillfjord kraftverk Informasjon om planlagt utbygging av Snillfjord kraftverk Snillfjord kommune Sør-Trøndelag fylke TrønderEnergi Kraft AS Postadresse: 7496 Trondheim Hovedkontor: Klæbuveien 118, 7031 Trondheim Tlf. 73 54

Detaljer

Glommens og Laagens Brukseierforening Bygging av veg til dam Elgsjø

Glommens og Laagens Brukseierforening Bygging av veg til dam Elgsjø Glommens og Laagens Brukseierforening Bygging av veg til dam Elgsjø Visualisering av situasjon langs vegtraséen og ved dammen før, under og etter anleggsperioden Forord I forbindelse med rehabilitering

Detaljer

kvitvola/gråhøgda vindkraftverk

kvitvola/gråhøgda vindkraftverk INf O r MASJON kvitvola/gråhøgda vindkraftverk bakgrunn Austri Kvitvola DA ønsker å bygge Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune. Behovet for fornybar kraft er stort. Et vindkraftverk på Kvitvola/Gråhøgda

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

Innhold. 1. Hva er vilkårsrevisjon? 2. Lovgrunnlaget 3. Vilkår som er gjenstand for revisjon. 4. Åpning av revisjon 5. Saksgang og saksbehandling

Innhold. 1. Hva er vilkårsrevisjon? 2. Lovgrunnlaget 3. Vilkår som er gjenstand for revisjon. 4. Åpning av revisjon 5. Saksgang og saksbehandling Innhold 1. Hva er vilkårsrevisjon? 2. Lovgrunnlaget 3. Vilkår som er gjenstand for revisjon 1. Miljøvilkår 2. Økonomiske vilkår 4. Åpning av revisjon 5. Saksgang og saksbehandling Alminnelig vilkårsrevisjon

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om kraftverk og flomsikring i Opo. Odda 15. februar 2017

Velkommen til NVEs møte om kraftverk og flomsikring i Opo. Odda 15. februar 2017 Velkommen til NVEs møte om kraftverk og flomsikring i Opo Odda 15. februar 2017 Bakgrunn Utbyggingsplanene: Sunnhordland Kraftlag (SKL) planlegger bygging av kraftverk i Opo flomavledingstunnel Konsekvensene

Detaljer

Birkelandsvatn Framtidig råvannskilde. For mer informasjon se hjemmesiden til IVAR.

Birkelandsvatn Framtidig råvannskilde. For mer informasjon se hjemmesiden til IVAR. Birkelandsvatn Framtidig råvannskilde For mer informasjon se hjemmesiden til IVAR. http://www.ivar.no/vann/category590.html IVAR leverer i dag drikkevann til 330 000 mennesker, fordelt på 12 eierkommuner.

Detaljer

Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Kort om Eidsiva Energi Aktuelle prosjekter i Innlandet Prosjektgjennomføring

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 20.04.2009 Arkiv : S11 Saksmappe : 2009/224 Avd. : Kommuneplanlegger Saksbehandler : Grete Blørstad Forslag til konsekvensutredningsprogram for Godfarfoss kraftverk i Nore

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om

Velkommen til NVEs møte om Velkommen til NVEs møte om Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk 5. oktober 2011 Møteplan Innledning v/ Arne Olsen NVEs saksbehandling v/ Erlend Bjerkestrand Orientering om forslag til utredning fra tiltakshaver

Detaljer

Konsesjonssøknad for utvidelsesprosjekt Markbulia-Einunna

Konsesjonssøknad for utvidelsesprosjekt Markbulia-Einunna Konsesjonssøknad for utvidelsesprosjekt Markbulia-Einunna 2 ØKAS Østerdalen Kralfproduksjon AS ( o rti f~ I )' llcjt n I rf() rm J NVE - Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo

Detaljer

forum for natur og friluftsliv

forum for natur og friluftsliv NVE Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Elverum 10.08.13 Høring av konsesjonssøknad med konsekvensutredning for Tolga kraftverk i Tolga og Os kommuner, fylke Viser til høringsbrev, datert 04.04.13, angående

Detaljer

III Olje- og energidepartementets vurdering

III Olje- og energidepartementets vurdering III Olje- og energidepartementets vurdering 1. Innledning Tverrelva Kraft AS har søkt om tillatelse til bygging og drift av Tverrelva kraftverk og regulering av Mannsvatnet med 1 m. Byggingen av Tverrelva

Detaljer

Hemsil 3. Konsesjonssøknad med konsekvensutredninger

Hemsil 3. Konsesjonssøknad med konsekvensutredninger Hemsil 3 Konsesjonssøknad med konsekvensutredninger Hemsil 3 Konsesjonssøknad med konsekvensutredninger Konsesjonssøknaden... 4 Dagens situasjon... 4 Utbyggingsplanene... 4 Tillatelser... 4 Konsekvenser

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012 Velkommen til NVEs møte om Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune 12. og 13. september 2012 Møteplan Innledning v/ Arne Olsen, NVE NVEs saksbehandling v/ Hilde Aass, NVE Orientering om

Detaljer

Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk

Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk Odda kommune i Hordaland Konsesjonssøknad Side i av i Småkraft AS Solheimsveien 15 Postboks 7050 5020 Bergen Tel.: 55 12 73 20 Faks: 55 12 73 21 Arne.namdal@smaakraft.no

Detaljer

bygger Storåselva kraftverk

bygger Storåselva kraftverk bygger Storåselva kraftverk et første anlegget i landet som bygges etter den internasjonale miljøstandarden CEEQAL > R R * Snåsa Storåselva i fj 323 8 æ Ä > Ti tløp ing Sn t Agle tne 325 va åsa 763 * *

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 29/12 Formannskapet /12 Kommunestyret /13 Formannskapet /13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 29/12 Formannskapet /12 Kommunestyret /13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 28 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/393 SAMLET SAKSFREMSTILLING - TILLEGGSKOMMENTARER TIL SAKEN - SØKNAD OM KONSESJON FOR NYTT EINUNNA KRAFTVERK I FJELL OG UTVIDELSE AV MAGASIN I MARKBULIA Saksnr. Utvalg

Detaljer

Midtre Namdal samkommune - Komite næring, landbruk og miljø

Midtre Namdal samkommune - Komite næring, landbruk og miljø Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - Komite næring, landbruk og miljø Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: 04.04.2016 Tidspunkt: 14:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA - S10, TI - &13 16/399 16/3369 Jan Inge Helmersen 12.04.2016 Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi

Detaljer

Fjellkraft AS. . n o. Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk. c m c o n s u l t i n g

Fjellkraft AS. . n o. Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk. c m c o n s u l t i n g Fjellkraft AS. n o c m c o n s u l t i n g Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk Fjellkraft Fjellkraft AS Postboks 7033 St. Olavs plass 0130 Oslo NVE Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks

Detaljer

Vassdragsdrift og miljøforhold Utfordrende problemstillinger for Skjerkaprosjektet i Åseral kommune

Vassdragsdrift og miljøforhold Utfordrende problemstillinger for Skjerkaprosjektet i Åseral kommune Vassdragsdrift og miljøforhold 2008 Utfordrende problemstillinger for Skjerkaprosjektet i Åseral kommune Skjerkaprosjektet utfordrende problemstillinger Revisjon av konsesjonsvilkår Revurdering av dammer,

Detaljer

MORK KRAFTVERK AS ERDALSELVI I LÆRDAL KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE PLANLEGGING AV KRAFTUTBYGGING

MORK KRAFTVERK AS ERDALSELVI I LÆRDAL KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE PLANLEGGING AV KRAFTUTBYGGING MORK KRAFTVERK AS ERDALSELVI I LÆRDAL KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE PLANLEGGING AV KRAFTUTBYGGING INFORMASJON OM MORK KRAFTVERK NOVEMBER 2006 Elv samme sted som P180040 annet fotosted-p5180038 Foto forside:?

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 4. kvartal 2015 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

ØKT PRODUKSJON I SKIBOTN OG LAVKA KRAFTVERK APRIL 2012

ØKT PRODUKSJON I SKIBOTN OG LAVKA KRAFTVERK APRIL 2012 ØKT PRODUKSJON I SKIBOTN OG LAVKA KRAFTVERK APRIL 2012 Dam Rieppejavri Innledning Troms Kraft Produksjon AS har utredet potensialet for utvidelse av Skibotn og Lavka kraftverk i Storfjord kommune, Troms.

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 13/303-26/IDL S

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 13/303-26/IDL S Oppeid, 8294 Hamarøy t: 75 76 50 00 f: 75 76 51 39 w: www.hamaroy.kommune.no org: 970 542 507 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato

Detaljer

Den kommende revisjonsprosessen

Den kommende revisjonsprosessen Den kommende revisjonsprosessen Vilkår og tiltak av relevans for villrein Jan Sørensen NVE- konsesjonsavdelingen, seksjon for vassdragskonsesjoner Villreinseminar, Oslo, 5. mai 2014 Revisjoner innen 2022

Detaljer

Sak 78/16 KRAV OM REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR - FUNDIN MAGASINET, EINUNNA, SAVALEN OG OVERFØRINGEN FRA GLOMMA TIL RENDALEN

Sak 78/16 KRAV OM REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR - FUNDIN MAGASINET, EINUNNA, SAVALEN OG OVERFØRINGEN FRA GLOMMA TIL RENDALEN Sak 78/16 KRAV OM REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR - FUNDIN MAGASINET, EINUNNA, SAVALEN OG OVERFØRINGEN FRA GLOMMA TIL RENDALEN Arkiv: S11 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 15/690 Bjørn Gussgard Behandling av saken:

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Ny vannkraft Konsesjonskraft, regelverk Rune Flatby EU ambisiøse klimamål 2020 fornybarandel 20 % Fornybarmål for 2030 nylig vedtatt, fornybarandel 27 % 2050 CO2 utslippene

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke Norges vassdrags- og energidirektorat Til adresseliste Vår dato: 18 NOV 2010 Vår ref.: NVE 200905518-5 kv/swj Arkiv: 312 / 123.Z Saksbehandler: Deres dato: Stein Wisthus Johansen Deres ref.: 22 95 98 34

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Vannkraft, fysiske inngrep og vannforskriften Gunnar Kristiansen NVE Region Nord

Norges vassdrags- og energidirektorat. Vannkraft, fysiske inngrep og vannforskriften Gunnar Kristiansen NVE Region Nord Norges vassdrags- og energidirektorat Vannkraft, fysiske inngrep og vannforskriften Gunnar Kristiansen NVE Region Nord Lover NVE forvalter Vassdragsreguleringsloven av 1917 Industrikonsesjonsloven av 1917

Detaljer

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Gausdal kommune SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009 Ark.: S11 Lnr.: 8472/09 Arkivsaksnr.: 08/8-7 Saksbehandler:

Detaljer

UTTALELSE TIL SØKNAD OM LILLE LINDLAND MINIKRAFTVERK I RISØR KOMMUNE

UTTALELSE TIL SØKNAD OM LILLE LINDLAND MINIKRAFTVERK I RISØR KOMMUNE 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 07.01.2013 2012/3848-289/2013 / S11 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 22.01.2013 UTTALELSE TIL SØKNAD OM LILLE LINDLAND MINIKRAFTVERK

Detaljer

Norsk Grønnkraft AS - Søknad om bygging av Tossevikelva kraftverk i Ringerike kommune, Buskerud - høring

Norsk Grønnkraft AS - Søknad om bygging av Tossevikelva kraftverk i Ringerike kommune, Buskerud - høring Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Adresseliste - 5 OKT2011 Vår dato: Vår ref.: NVE 200904743-9 ki/krn Arkiv: 312 /012.G21 Saksbehandler: Deres dato: Kristine Naas Deres ref.: 22 95 97 66 Norsk

Detaljer

Skagerak Energi. TOKE-MAGASINETI DRANGEDAL. Søknad om endring av mantivreringsreglement

Skagerak Energi. TOKE-MAGASINETI DRANGEDAL. Søknad om endring av mantivreringsreglement Skagerak Energi NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstua 0301 OSLO POSTAORESSL SkagarakKraft AS Postbaks80 3904 Porigrunn Stargi 159 b 3915 Poragrunn SENTRAI RORD 35 93 50 00

Detaljer

KRAFTVERK HØGSETERELVA RAUMA KOMMUNE MØRE OG ROMSDAL FYLKE

KRAFTVERK HØGSETERELVA RAUMA KOMMUNE MØRE OG ROMSDAL FYLKE KRAFTVERK HØGSETERELVA RAUMA KOMMUNE MØRE OG ROMSDAL FYLKE Søknad om konsesjon.kommentarer til justeringer etter høringsrunden. Høgseterelva kraftverk 1 NVE Konsesjons og tilsynsavdelingen Postboks 5091

Detaljer

Mårberget kraftverk Beiarn kommune

Mårberget kraftverk Beiarn kommune Mårberget kraftverk Beiarn kommune Bakgrunn Norsk Grønnkraft (NGK) søker om konsesjon for å bygge Mårberget kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Mårberget kraftverk ønsker å utnytte elva Steinåga til

Detaljer

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring vassdrags- og energidirektorat lanorges N V E Til adresseliste Vår dato: 2 3 SEPT2011 Vår ref.: 201103565-3 ki/frgm Arkiv: 313 Saksbehandler: Deres dato: 01.09.2011 Fredrik Glenne Myhre Deres ref.: 22

Detaljer

ev j s on av konsesj ilkå onsvilkår Eilif Brodtkorb- NVE

ev j s on av konsesj ilkå onsvilkår Eilif Brodtkorb- NVE R i j k j ilkå Revisjon av konsesjonsvilkår Eilif Brodtkorb- NVE Status pr. idag NVE har satt i gang eller mottatt krav om revisjon i en rekke vassdrag: Hol, Tokke/Vinje, Aura, Røssåga, Altevatn, Rana,

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 2. kvartal 2017 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Ny kraftutbygging mangler ved lovverket Advokat Stein Erik Stinessen Advokat Peder Landfald

Ny kraftutbygging mangler ved lovverket Advokat Stein Erik Stinessen Advokat Peder Landfald Ny kraftutbygging mangler ved lovverket Advokat Stein Erik Stinessen Advokat Peder Landfald Overblikk En ny epoke for utbygging av vannkraft Det skal bygges mer vannkraft og store kraftlinjer enn på flere

Detaljer

Småkraft AS Bygging av Grøno og Middalen kraftverk NVEs vurdering av endrede planer

Småkraft AS Bygging av Grøno og Middalen kraftverk NVEs vurdering av endrede planer Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 15.03.2016 Vår ref.: 200702906-73 Arkiv: 312 / 0036J 036HB 036HA Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anne Johanne Rognstad Småkraft

Detaljer

Roltdalen - Garbergelva: Planer for kraftutbygging. Av JAN ÅGE HABBERSTAD

Roltdalen - Garbergelva: Planer for kraftutbygging. Av JAN ÅGE HABBERSTAD :M^^ Roltdalen - Garbergelva: Planer for kraftutbygging Av JAN ÅGE HABBERSTAD. ff \ f 1 ( '" ''' ' v \ "Hir ^ Planlegging av kraftutbygging i Garbergelva har pågått, siden 1914. Trondheim Elektrishetsverk

Detaljer

Høringsuttalelse Tolga Kraftverk

Høringsuttalelse Tolga Kraftverk Høringsuttalelse Tolga Kraftverk Tolga SV Oppsummering og konklusjon: Kraftbehovet i Norge i dag taler ikke for at man trenger en utbygging av Tolgafallene. Tolga SV opplever derimot at denne utbyggingen

Detaljer

Konsesjonsbehandling av små kraftverk

Konsesjonsbehandling av små kraftverk Konsesjonsbehandling av små kraftverk Gry Berg seniorrådgiver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Definisjoner Mikrokraftverk Minikraftverk Småkraftverk

Detaljer

Søknad om Sørdalselva, Buvikelva og Melfjordbotn småkraftverk i Rødøy kommune i Nordland - høring

Søknad om Sørdalselva, Buvikelva og Melfjordbotn småkraftverk i Rødøy kommune i Nordland - høring Rødøy kommune 8185 VÅGAHOLMEN Vår dato: 19.12.2014 Vår ref.: 201300324-7, 201005798-18 og 201300170-11 Arkiv: 312 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tor Carlsen Auen Korbøl Ellen Lian Halten Søknad

Detaljer

Haugaland Kraft 1 Nye Etne

Haugaland Kraft 1 Nye Etne Melding om planlegging Nye Etne orientering om oppgradering og utvidelse av kraftverkene i Litledalen, Etne kommune, Hordaland Fylke Haugaland Kraft 1 Nye Etne Presentasjon av tiltakshaveren Haugaland

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 Nesset kommune Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2015/124-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15

Detaljer

NYE SVEAN KRAFTVERK. Informasjon om igangsatt planlegging

NYE SVEAN KRAFTVERK. Informasjon om igangsatt planlegging NYE SVEAN KRAFTVERK Informasjon om igangsatt planlegging Oktober 2010 Nye Svean kraftverk Bakgrunnen for meldingen Bakgrunnen for denne meldingen er at tidligere Trondheim Energi Kraft og Statkraft Energi

Detaljer

Norges Småkraftverk AS - Søknad om tillatelse til bygging av Kroken I og Kroken II kraftverk i Luster kommune - NVEs vedtak

Norges Småkraftverk AS - Søknad om tillatelse til bygging av Kroken I og Kroken II kraftverk i Luster kommune - NVEs vedtak Norges Småkraftverk AS Postboks 9 1375 BILLINGSTAD Vår dato: 15.09.2014 Vår ref.: 201206567-4, 201206909-3 Arkiv: 312 Deres dato: 26.09.2012 Deres ref.: Saksbehandler: Erlend Støle Hansen Norges Småkraftverk

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland Avdeling Sør-Helgeland Avdeling Nordland Dato 08.05.09 Norges vassdrags- og energidirektorat Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Detaljer

Skårdal Kraft AS - Søknad om bygging av Skårdal kraftverk i Lund kommune, Rogaland - høring

Skårdal Kraft AS - Søknad om bygging av Skårdal kraftverk i Lund kommune, Rogaland - høring Norges vassdrags- og energidirektorat NVE 111 Adresseliste Vår dato: 2 1 FF Vår ref.: NVE 201004009-12 ki/krn Arkiv: 312/026.BCZ Saksbehandler: Deres dato: Kristine Naas Deres ref.: 22 95 97 66 Skårdal

Detaljer

Oversendelse av klage på avslag om bygging av Vatland kraftverk i Kvinesdal kommune i Vest-Agder av

Oversendelse av klage på avslag om bygging av Vatland kraftverk i Kvinesdal kommune i Vest-Agder av Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 22.04.2015 Vår ref.: 201301067-53 Arkiv: 312 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Birgitte M W Kjelsberg Oversendelse av klage på avslag

Detaljer

Høringsuttalelse småkraftanlegg i Tokheimsvassdraget.

Høringsuttalelse småkraftanlegg i Tokheimsvassdraget. Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Vår / Our ref.: Øystein Espe Deres / Your ref.: Erlend Støle Hansen Dato / Date: 8. mai 2017 Høringsuttalelse småkraftanlegg i Tokheimsvassdraget.

Detaljer

Konsesjonssøknad for Dalsfos kraftverk. Endringer november 2016

Konsesjonssøknad for Dalsfos kraftverk. Endringer november 2016 NVE - Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo POSTADRESSE Skagerak Kraft AS Postboks 80 3901 Porsgrunn Floodeløkka 1 3915 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 DERES REF. /DATO.: VÅR REF.: DOKUMENTNR.:

Detaljer

Modernisering av miljøforhold gjennom vilkårsrevisjoner Eilif Brodtkorb NVE

Modernisering av miljøforhold gjennom vilkårsrevisjoner Eilif Brodtkorb NVE Modernisering av miljøforhold gjennom vilkårsrevisjoner Eilif Brodtkorb NVE Hva er en vilkårsrevisjon? Vilkår fastsettes når det gis konsesjon for tiltak i vassdrag. Vilkårene regulerer forholdet mellom

Detaljer

I. Departementets bemerkninger til utbygging av Einunna kraftstasjon og regulering av Markbulia

I. Departementets bemerkninger til utbygging av Einunna kraftstasjon og regulering av Markbulia I. Departementets bemerkninger til utbygging av Einunna kraftstasjon og regulering av Markbulia 1. Innledning og bakgrunn Glommen og Laagens Brukseierforening (GLB) har ansvaret for reguleringer og overføringer

Detaljer

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 24/2016 Vevelstad formannskap /2016 Vevelstad kommunestyre

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 24/2016 Vevelstad formannskap /2016 Vevelstad kommunestyre Vevelstad kommune Arkiv: S01 Arkivsaksnr: 2015/2438-4 Saksbehandler: Bjørnar Aarstrand Saksfremlegg Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 24/2016 Vevelstad formannskap 16.03.2016 59/2016 Vevelstad kommunestyre 04.05.2016

Detaljer

Tiltak for bedre fiskevandring i regulerte vassdrag - eksempler fra fisketrapper i Glomma -

Tiltak for bedre fiskevandring i regulerte vassdrag - eksempler fra fisketrapper i Glomma - Tiltak for bedre fiskevandring i regulerte vassdrag - eksempler fra fisketrapper i Glomma - Trond Taugbøl Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) Øvre Otta DA Oppland Energi Produksjon AS AS Eidefoss

Detaljer