Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no"

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post: Protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: , kl Tilstede: , kl Sted: Helse Sør-Øst RHF Møtesenter Hamar Fra Brukerutvalget Øystein Winje (leder), Rune Kløvtveit (nestleder), Ellen Strande, Kari Melby, Marie T.B. Bjerke, Jørund Schwach, Vegard Bahus, Rita Andersen, Torkel Bache, Erna Hogrenning, Bjørn Moen (deltok ikke 4. februar til 12.00), Anne Lisbeth Syvertsen. Fra Helse Sør-Øst RHF Martha Østbye, spesialrådgiver (fra 3. februar til 12.00). Ida-Anette Kalrud, sekretær (til 3. februar til 14.00). Innledere Sak Dialog/orienteringer: Direktør medisin og helsefag Alice Beathe Andersgaard. Sak Implementering strategi for kvalitet og pasientsikkerhet: Direktør medisin og helsefag Alice Beathe Andersgaard. Direktør kvalitet og fagområder Ole Tjomsland og spesialrådgiver Bente Brandvik deltok på video. Sak Metodevurderinger: Direktør medisin og helsefag Alice Beathe Andersgaard. Sak Nyfødtintensiv Oslo universitetssykehus HF: Direktør Medisin og helsefag Alice Beathe Andersgaard. Spesialrådgiver Kirsti Tørbakken deltok på video. Sak Åpen Post direktør Medisin og helsefag Alice Beathe Andersgaard. Sak Økonomisk langtidsplan v/økonomidirektør Hanne Gaaserød og plansjef Torstein Pålsrud. Direktør Behov og bestilling Pål Christian Roland deltok på video plass. Sak 016- Strategi for pasient- og pårørendeopplæring: daglig leder regionalt nettverkskompetansesenter for pasient- og pårørendeopplæring Mirjam Smedsrød. Sak 017-: v/spesialrådgiver Thomas Vestre Hansen deltok på video fra v/spesialrådgiver Thomas Vestre Hansen. Forfall: Referenter: Eric L. Johanssen, Lisbeth Myhre, Tove Larsen, Ida-Anette Kalrud og Martha Østbye Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 15 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF.

2 Innkalling og saksliste godkjent Sak nr Sak/merknad Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent. Protokoll brukerutvalgets møte 17. og 18. desember.2013 Protokollen vedtas. Referat arbeidsutvalgets møte 16. januar Referatet tas til orientering. Tilbakerapportering Tilbakerapporteringen tas til orientering. Dialog/orienteringer v/direktør medisin og helsefag Alice Beathe Andersgaard Kort om status i helseforetaksgruppen. Oppdragsdokumentet, herunder helseministerens sykehustale med vekt på tilgjengelighet. Og ventetider, brukerorientering av helsetjenesten, samt brukere som endringsagenter og kvalitet og pasientsikkerhet, samt prioritering av psykisk helsevern og TSB. Styresaker og andre dagsaktuelle saker. Redegjørelsen tas til orientering Innspill til årlig melding og brukerutvalgets årsrapport Første utkast BU tekst etter møte 21. februar. Årsrapporten for brukerutvalget vedtas med de endringer som fremkom i møtet Dialog om forslag til plan for implementering av Regional strategi for kvalitet og pasientsikkerhet v/ direktør medisin og helsefag Alice Beathe Andersgaard Arbeid mot ledelsen, direktører, fagdirektører. Bruke piloter i endringsarbeid, gjenbruke gode erfaringer. Koordinatorer i RHF et med ansvar for innsatsområder i strategien. Myndiggjøre brukerutvalgene i helseforetakene. Pasientsikkerhet som tema i alle styremøter. Opplæring av brukerutvalgsmedlemmer i kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid gjennom modulbasert opplæringsprogram. De mange gode initiativer i helseforetakene må spres i foretaksgruppen. Det regionale helseforetaket må bidra til å understøtte og spre disse, og initiere piloter der man ser det er utfordringer som ikke er adressert. Betydningen av at brukerutvalgene gjennom sin medvirkning bidrar til implementering Side 2 av 6

3 og oppfølging av tiltakene i pasientsikkerhetsprogrammet understrekes. Brukerutvalget støtter hovedpunktene i fremlegget om implementering av regional strategi for kvalitet og pasientsikkerhet, herunder bruk av pilotprosjekt Orientering/innspill styresak om metodevurderinger v/direktør medisin og helsefag Alice Beathe Andersgaard Spørsmål og dialog: Etikk, ikke alle diagnoseområder har like sterke talspersoner. Bruke erfaringer fra andre land, primært nordiske. Hva skal nedprioriteres? Aktivt forhold til dette? Likeverdighet ikke bare mellom diagnoser, men også funksjonsnedsettelser. Oppfølging med sikte på livsstilsendringer når pasientene kan få samme resultat uten bruk av medikamenter. Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering og gir sin tilslutning til at det etableres system for felles metodevurderinger. Brukerutvalget slutter seg til kriteriene og ber Helse Sør-Øst RHF vurdere innspillene i møtet. Brukerutvalget ber videre Helse Sør-Øst RHF vurdere om det er mulig å forenkle utredningsog beslutningssystem, samt sikre transparens i prosess samt at resultatene publiseres. Brukerutvalget ber om å få saken til behandling når den er ferdig og før styrebehandling 009- Nyfødtintensiv Oslo universitetssykehus HF Innledning v/ Vegard Bahus Brukerutvalget mener Helse Sør-Øst RHF ikke har fulgt opp situasjonen ved Nyfødtintensivavdelingen, Rikshospitalet godt nok siden den bekymringsfulle situasjonen for pasientene og deres pårørende ble avdekket høsten BU mener tilsynssaken fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus burde vært unngått ved at man tidligere hadde grepet inn overfor Oslo universitetssykehus HF gjennom å stille krav i oppdragsdokumentet. Brukerutvalget er enig med fagrådet for nyfødtmedisin i at Helse Sør-Øst RHF bør ha særskilt fokus på å følge opp at Oslo universitetssykehus HF utarbeider konkrete planer ift bemanning, utarbeider en bemanningsnorm hvis dette ikke finnes, og utarbeider konkrete planer ift hvordan få et stabilt personale med nødvendig fagkompetanse med fastsatte tidsfrister for måloppnåelse Åpen post - direktør medisin og helsefag (behandlet mot slutten av andre møtedag). Alice Beathe Andersgaard sin oppsummering etter deltagelsen i brukerutvalget: Hva hører jeg og hva tar jeg med meg? Brukerutvalget sluttet seg til helseministeren utsagn om at brukere og pasienter i sentrum, som premissgivere. Nyfødt-intensiv Helse Sør-Øst RHF følger opp saken mot Oslo universitetssykehus. Konklusjon fra annet møte om 3.3. meldinger. Brukerutvalget konkluderte annerledes enn en faggruppe verdifullt med flere synspunkt. Side 3 av 6

4 Innspill til ØLP: brukerutvalget mener at TSB og psykisk helsevern må prioriteres. Behov for å arbeide sammen for å nå mål innen tilgjengelighet og kvalitet/pasientsikkerhet Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartement Dialog om saker/tema i oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet som brukerutvalget spesielt vil følge opp: Brukerutvalget vil særlig følge opp: Ventetider. Andel tvangsinnlagte. Kreft, forløpstider. Kompetanse i helsevesenet. Øvrige saker brukerutvalget ønsker å prioritere er: Sykehusinfeksjoner 3 %, Helse Sør-Øst mål. Eldre. Akuttmottak Invitasjoner, deltagelser og konferanser Regionalt fagråd for nyfødtmedisin, fødsels- og svangerskapsomsorg: Vegard Bahus samt ett medlem fra brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus HF. Fornyingsstyret IKT: Øistein Winje. Saker til orientering, innkommet post Notat om tilleggsanskaffelser TSB, rehabilitering og psykisk helsevern. Høring behandlingslinje rehabilitering barn. Høring på plan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot Behandlingslinje rehabilitering barn: Kari Melby, Vegard Bahus og Rune Kløvtveit lager utkast høringsuttalelse. Avtalespesialister: Torkel Bache og Jørund Schwach lager utkast til høringsuttalelse Økonomisk langtidsplan v/økonomidirektør Hanne Gaaserød, direktør behov og bestilling Pål Christian Roland og plansjef Torstein Pålsrud. Dialog om: Målene er satt tilstrekkelig høyt i forhold til forventinger? Ytterligere funksjonsfordeling. Regimer for sykehusinfeksjoner. Kompetanse. Bemanning i akuttmottak videreføre en god trend. Kompetanse kjernestab som sikrer at vikarbruken ikke blir for høy. Redegjørelsen tas til orientering. Brukerutvalget ber om at målene i Økonomisk langtidsplan harmoniseres med føringer og Side 4 av 6

5 målkrav i oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet. Brukerutvalget mener det i lagtidsplanen bør legges opp til større vekst innen TSB og psykisk helsevern enn innenfor somatikk. Brukerutvalget er for øvrig opptatt av videre innføring og standardisering av IKT løsning samt at det gis føringer om å sikre basiskompetanse og redusere vikarbruk Reiseutgifter barn som pårørende Innledning v/ Vegard Bahus om hovedtrekk i notat til Helse Sør-Øst RHF. Brukerutvalget ber om at Helse Sør-Øst tar opp spørsmålet om reiseutgifter for barn som pårørende med Helse- og omsorgsdepartementet og at Helse Sør-Øst RHF gir tilbakemelding om hvordan saken følges opp Pasient- og pårørendeopplæring og Helsefilm v/mirjam Smedsrød, enhetsleder Regionalt nettverkskompetansesenter for læring og mestring i Helse Sør-Øst, Sørlandet sykehus HF Dialog om Opplæring som forebygging Finansiering av pasient- og pårørendeopplæring /lærings- og mestringssentrene Informasjon inngår som del av pasient- og pårørendeopplæring og må innarbeides i behandlingskjeden. Behov for oversikt over tilgjengelige tilbud. Avtalene med kommunene? Brukerutvalget tar vedtatt strategi for pasient- og pårørende opplæring til orientering. Innspillene fra brukerutvalget bes ivaretatt i oppfølgingen. Brukerutvalget ber Helse Sør-Øst RHF etterspørre hvordan helseforetakene følger opp strategien og hvordan brukerutvalgene i helseforetakene er involvert. Brukerutvalget vil løfte fram samarbeid om likemannstjenesten Publisering av 3-3-meldinger på internett - Hvordan gjør vi det best? v/spesialrådgiver Thomas Vestre Hansen Brukerutvalget slutter seg til føringen om at 3.3. meldinger skal publiseres i anonymisert form og i sin helhet og på standardisert måte. Publiseringen bør være søkbar og presenteres likt fra helseforetakenes hjemmeside Tilskudd brukerorganisasjoner v/spesialrådgiver Martha Østbye Redegjørelsen tatt til orientering. Fra brukerutvalget deltar Rune Kløvtveit, Rita Andersen og Jørund Schwach med råd til Helse Sør-Øst RHF om fordeling av tilskudd Styrets årsplan, brukerutvalgets års- og møteplan. Oversikt over saker behandlet i Side 5 av 6

6 Tatt til orientering Eventuelt. Side 6 av 6

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Nr. Sak Underlag Innledning orientering fra Helse Sør-Øst RHF Thomas Bagley orienterte om nasjonalt arbeid

Nr. Sak Underlag Innledning orientering fra Helse Sør-Øst RHF Thomas Bagley orienterte om nasjonalt arbeid Side 1 of 5 Tilstede fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF (fra kl.

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 45/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 3. februar 2015

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 3. februar 2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 3. februar 2015 Saksnummer 13/2015 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær

Detaljer

Styresak 10-2015 NOU 2014:12 Åpent og rettferdig prioriteringer i helsetjenesten, høring

Styresak 10-2015 NOU 2014:12 Åpent og rettferdig prioriteringer i helsetjenesten, høring Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Tjeldnes,, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 10-2015 NOU 2014:12 Åpent og rettferdig prioriteringer i helsetjenesten, høring Formål

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samhandling er utrykk for helse- og sosialtjenestens evne til oppgavefordeling for å nå et felles, omforent mål, og evnen til å gjennomføre oppgavene

Detaljer

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95 Del 1 Forprosjektrapport Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen Versjon 0.95 21. juni 2013 1 Forprosjektrapport «Spesialisthelsetjenesten inn i helsenorge.no» Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009)

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innst. S. nr. 204 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 NOTAT Til: Sykehuset i Telemark HF Fra: Wikborg Rein Dato: 7. april 2014 Ansvarlig partner: Ola Haugen Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 1

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post:

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer