Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post: Sted:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Sted:"

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post: Foreløpig protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: , kl Sted: Helse Sør-Øst RHF Møtesenter Hamar Tilstede: , kl Fra Brukerutvalget Alf Magne Bårdslett (leder), Geir Bornkessel (nestleder), Torkel Bache, Jørgen Løvdal, Bjørn Moen, Eric L. Johanssen, Signe Marie Stray Ryssdal, Anne Mari Romuld Hansen ( ), Ellen Strande, Kent Lundby, Kjell Jensen, Tove M. Larsen, Erna Hogrenning, Vegard Bahus ( ), Jahmileh Jamehdari. Fra Helse Sør-Øst RHF Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling ( ) Martha Østbye, spesialrådgiver Sak Bente Mikkelsen, adm. direktør deltok på telefon Sak Liv Todnem, konsernrevisor og Torill Orrestad, spesialrådgiver Sak Ingerid Risland, fagsjef samhandling Sak Folke Sundelin, ass. fagdirektør Sak Øystein Antonsen, Akershus universitetssykehus HF, regional prosjektleder behandlingslinjer/pasientforløp Sak Frode Bie, spesialrådgiver Sak Anne Aasen, spesialrådgiver Sak Line Alfarrustad, finansdirektør Sak Harald Platou, Oslo universitetssykehus HF, leder kontoret for utenlandsbehandling. Forfall: Referent: Anne Mari Romuld Hansen ( ), Vegard Bahus ( ) Martha Østbye Sak nr Sak/merknad Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjent Godkjenning av protokoll september 2012 Protokoll vedtatt. Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 15 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF.

2 Referat fra arbeidsutvalgets møte Referat tatt til orientering Erfaringsutveksling Utgikk Administrerende direktør sin time Administrerende direktør redegjør for status helseregionen og saker til førstkommende styremøte. Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering Konsernrevisjonen Konsernrevisjonen har i forbindelse med ny revisjon i helseforetakene om tilstandsbeskrivelser av intern styring og kontroll bedt om å få møte brukerutvalget for å få innspill til det videre arbeidet. 1. Konsernrevisjonen får heretter tilsendt kopi av protokoller fra brukerutvalget. 2. Brukerutvalget inviterer konsernrevisjonen til sine møter minst fire ganger i året 3. Brukerutvalget ber om at konsernrevisjonen i forbindelse med ny revisjon i helseforetakene av intern styring og kontroll, holder vedvarende fokus på registreringer i pasientadministrative systemer som kan få konsekvenser for rapportering av ventetider og fristbrudd. 4. Ved planlegging av nye revisjonsområder ber brukerutvalget om at konsernrevisjonen vurderer følgende: Avtalearbeidet mellom kommunene og spesialisttjenesten i samhandlingsreformen Reinnleggelser Medisinskteknisk utstyr System for melding av avvik Ressursforbruk i administrasjon Forskningsressurser og riktig fokus på bedre pasientbehandling Kunnskapsbasert praksis inn i behandlingslinjene Eierstyring i krav til helhetlig regionale systemer innen pasientbehandling og pasientsikkerhet Ventetider både før behandling og i forløpet Oppfølging anskaffelser, avtaler og effekt av behandling ved private leverandører innen rehabilitering. 5. Brukerutvalget setter opp egen sak om prosjektet Glemt av sykehuset Samhandlingsreformen Brukerutvalget har bedt Helse Sør-Øst RHF om orienteringer og dialog om det regionale helseforetakets rolle i samhandlingsreformen, status og brukermedvirkning i avtalearbeidet, brukermedvirkning i RHF ets arbeid i samhandlingsreformen, opplegg for kompetanseutvikling og veiledning, status oppbygging av ø-hjelpstilbud i kommunene, utskrivningsklare pasienter og finansiering av brukermedvirkning. 1. Brukerutvalget ber Helse Sør-Øst RHF om spesielt å følge opp brukermedvirkningen i avtalearbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. 2. Brukerutvalget avventer en kort skriftlig tilbakemelding fra Helse Sør-Øst RHF om tema som ble omtalt i redegjørelsen. 3. Brukerutvalget ber om å bli utfordret fra Helse Sør-Øst RHF innen områder Helse Sør- Side 2 av 6

3 Øst RHF ser at brukerutvalget kan bidra. 4. Brukerutvalget inviteres til å være representert i nettverksmøter i helseregionen og å delta i møtene med helseforetakene. 5. Torkel Bache og Eric Johanssen lager forslag til en kronikk om brukermedvirkning i samhandling med kommunen Ventetider og fristbrudd Som oppfølging av brukerutvalgets vedtak 14.februar 2012 (sak ) har brukerutvalget bedt Helse Sør-Øst RHF om en orientering om status og tiltak for reduksjon av ventetider og fristbrudd. 1. Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering. 2. Brukerutvalget ber om en kort skriftlig orientering om hvilke konkrete tiltak Helse Sør- Øst har satt i verk, og vil sette i verk for å redusere antall fristbrudd og ventetider både før utredning og i forløpet ved alle regionens helseforetak. 3. Brukerutvalget oppfordrer Helse Sør-Øst RHF til å øke ambisjonsnivået med sikte på å unngå all unødig ventetid for pasienten, og ber om at målet på 65 dager fra henvisning til utredning reduseres vesentlig. Brukerutvalget omtaler ventetider og fristbrudd i årlig melding og forutsetter at strategisk plan også har et særlig fokus på forhold som påvirker ventetider og fristbrudd Behandlingslinjer Som oppfølging av tidligere saker har brukerutvalget bedt om orientering og dialog om regional koordinering av arbeid med behandlingslinjer/pasientforløp. 1. Brukerutvalget tar redegjørelse om prosjektet og mandatet til orientering. 2. I behandlingsforløpet må det være særlig oppmerksomhet på individuelle behov, og rutiner for å sikre at pasienter ikke faller ut av forløpet. Brukerutvalget ber om at det i det videre arbeidet med utvikling av behandlingslinjer legges enda større trykk på: Regional og om mulig interregional/nasjonal standardisering av behandlingslinjer basert på kunnskapsbasert praksis og utarbeidet i tverrfaglige team med brukermedvirkning At det skal være brukermedvirkere med opplæring/erfaring fra utviklingsarbeid på tjenestenivå i alt arbeide med behandlingslinjer At det utvikles systemer og holdninger som gjør at helseforetakene lærer av hverandre At det utarbeides systemer for kvalitetssikring og evaluering At alle behandlingslinjer beskrives fra hjem til hjem og omfatter informasjon til pasienter og pårørende, pasient- og pårørendeopplæring og rehabilitering/oppfølging, og at det for pasienter i langvarige forløp legges særlig vekt på livsfaseoverganger At det er deltagelse fra kommune/bydel, både pleie- og omsorg og fastleger i arbeidet med alle behandlingslinjer At det i nettpresentasjoner av behandlingslinjer deles mellom informasjon beregnet på pasienter og pårørende og informasjon beregnet på fagpersonell At prosjektet setter seg inn i arbeidet som gjøres i modulbasert opplæringsprogram for brukere på tjenestenivå. Side 3 av 6

4 Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmisbrukere Brukerutvalget har bedt om dialog med Helse Sør-Øst RHF i flere saker som angår behandlingstilbudet til rusmisbrukere. 1. Brukerutvalget vil sette opp TSB som oppfølgingssak på årsplanen og vil komme tilbake til hvilke problemstillinger som ønskes tatt opp. Fagpersoner som kan belyse problemstillingene inviteres. 2. Brukerutvalget er opptatt av at det utvikles alternative behandlingslinjer for pasienter innenfor TSB hvor de individuelle forløpene baseres bl.a. på brukerens motivasjon for videre behandling med sikte på rusfrihet. 3. Brukerutvalget ber Helse Sør-Øst RHF om å holde et vedvarende fokus på at helseforetak og private leverandører innen TSB har gode systemer for å hindre rusmisbruk blant pasienter under behandling. 4. Brukerutvalget påpeker at pasientutsatt frist ikke er lov når dette ikke er medisinsk forsvarlig og ber om at Helse Sør-Øst RHF følger opp private institusjoners praksis mht pasientutsatt frist. 5. Brukerutvalget ber om at Helse Sør-Øst RHF sørger for at antall pasienter med pasientutsatt frist rapporteres inngår i tertialrapporten. 6. Brukerutvalget ber Helse Sør-Øst RHF om å sette av midler i budsjett for 2013 for gjennomføring av pilotprosjekt i helseregionen hvor målet er å identifisere og behandle helseskadelig bruk av rusmidler hos pasienter som innlegges i somatiske avdelinger. 7. Brukerutvalget ber Helse Sør-Øst RHF forsikre seg om at behandlingsaktiviteten innen TSB opprettholdes og helst økes Psykisk helsevern og transporttjeneste På bakgrunn av oppslag i media har brukerutvalget bedt Helse Sør-Øst RHF å orientere om strategi og virkemidler for skånsom og verdig transport av pasienter med psykisk sykdom. 1. Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering. 2. Brukerutvalget ber om at Helse Sør-Øst RHF sørger for at førstelinjetjenesten får god informasjon om ønskede prosedyrer for tilkalling av politi, og når det er nødvendig å kontakte akuttambulante team. Brukerutvalget ber også om at Helse Sør-Øst RHF bidrar til utvikling av samarbeidet mellom helsefaglig personell og politiet Mål og budsjett 2013 Mål og budsjett for 2013 skal behandles i styret 22. november Føringer til saken har vært tema for dialogmøter mellom Helse Sør-Øst RHF og brukerutvalget/brukerutvalgets arbeidsutvalg i forbindelse med økonomisk langtidsplan og øvrige hovedprosesser. 1. Redegjørelsen tas til orientering. 2. Brukerutvalget vil lage en egen uttalelse til styresak om mål og budsjett 2013 i november Utenlandsbehandling ved manglende kompetanse Brukerutvalget har på bakgrunn av en henvendelse fra MS-forbundet bedt om en orientering om rettigheter og system når pasienter søkes til behandling i utlandet etter Pasient- og brukerrettighetslovens Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering. 2. Brukerutvalget ber om at enhet for utenlandsbehandling bidrar til at leger som henviser til utenlandsbehandling er kjent med ordingen. 3. Spørsmål om utvidelse av kriteriene for hvem som inkluderes i ordningen er et politisk spørsmål som organisasjonene må følge opp. Side 4 av 6

5 Pasientsikkerhetskampanjen I Pasientsikkerhetskampanjen legges det vekt på brukermedvirkning, bl.a. gjennom egne nettsider for pasient- og pårørende og vektlegging av brukermedvirkning i arbeidet nasjonalt. Brukerutvalget tok initiativ til diskusjon om hvordan Helse Sør-Øst RHF og brukerne kan bidra til at brosjyren 10 gode råd til deg som pasient blir distribuert til de som kan ha nytte av den. 1. Brukerutvalget ber Helse Sør-Øst RHF om å sende brosjyren 10 gode råd til deg som pasient til hovedorganisasjoner som FFO, SAFO i helseregionen, Pensjonistforbundet, Kreftforeningen og RIO og at brosjyren spres utover i systemene i organisasjonene. Det bør påpekes at brosjyren er egnet til bruk i likemannsarbeidet. 2. Samtidig bes om at Helse Sør-Øst RHF oppfordrer helseforetakene om å legge brosjyren ved innkallingsbrevet til alle nye pasienter og ut over dette ber eget brukerutvalg om råd om hensiktsmessig formidling/distribusjon til pasienter og pårørende. 3. Brukerutvalget ber om at Helse Sør-Øst RHF vurderer egnede former for brukermedvirkning i pasientsikkerhetskampanjen, både i RHF og i HF Invitasjoner og oppnevninger Brukerutvalget får en rekke invitasjoner om brukerrepresentasjon. Disse sendes til utvalget og oppnevninger skjer fortløpende. Samlet oversikt fremlegges til orientering. 1. Brukerutvalget tar informasjon om brukerepresentanter oppnevnt siste periode til orientering. 2. Informasjon om oppnevning av brukerrepresentanter i nasjonal kompetansetjeneste for barnehabilitering med vekt på spise- og ernæringsvansker og nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi med behov for høyspesialisert behandling tas til orientering. 3. Brukerutvalget ønsker at brukerrepresentanter i nasjonale tjenester bosatt i Helse Sør- Øst gjennomfører modulbasert brukeropplæring. 4. Brukerutvalget ber Tove Larsen, Jahmileh Jamehdari og Signe Ramberg om å lage forslag til høringsuttalelse til regional strategi pasient- og pårørendeopplæring. 5. Brukerutvalget ber Vegard Bahus og Signe Marie Stray Ryssdal om å lage forslag til høringsuttalelse til endringer i pasientrettighetsloven Invitasjoner konferanser Brukerutvalget får mange invitasjoner til konferanser. Utsending og påmelding skjer fortløpende. Handy filmfestival for minoritetsspråklige barn som har nedsatt funksjonsevne: Jahmileh Jamehdari deltar. Konferanse for rusmestringsenhetene: Eric Johanssen er påmeldt Konferanse brukerutvalg Den årlige brukerutvalgskonferansen arrangeres 7. november. Representanter fra brukerutvalget i RHF et og brukerutvalg i helseforetak har gitt/gir innspill til tema/arbeider med planlegging av konferansen. Programmet tas til orientering Brukerutvalg Sykehuspartner og Sykehusapotekene ANS Arbeidsutvalget har stilt spørsmål om det bør være brukerutvalg i Sykehusapotekene ANS og i Sykehuspartner. Side 5 av 6

6 1. Brukerutvalget ber om at leder og nestleder vurderer forslaget grundigere og at de kommer tilbake til brukerutvalget med forslag til vedtak. 2. Alf Magne Bårdslett innhenter erfaringer fra Helse Midt-Norge om brukerutvalg ved Sykehusapotekene ANS. 3. Alf Magne Bårdslett og Geir Bornkessel vurderer behovet for brukerutvalg/system for brukermedvirkning i Sykehuspartner. 4. Saken fremmes for brukerutvalget på et senere tidspunkt Spesialisthelsetjenesten for barn Medlem i brukerutvalget har bedt om at sak om barn i sykehus tas opp i brukerutvalget. 1. Brukerutvalget ber om at Helse Sør-Øst RHF følger opp at fagråd barn er i funksjon, og at fagrådet oppfordres til å se på de forhold som påpekes i notat fra medlem i brukerutvalget Oppfølging av arbeidsoppgaver oppfølging av nettsider En rekke nettsider publiserer stoff av interesse for brukerutvalget. Det er foreslått at brukerutvalget fordeler oppgaver med å følge opp disse sidene og distribuerer relevant informasjon til alle. 1. Arbeidsutvalget setter opp forslag både til hvilke nettsider som bør følges opp og hvem som bør ta ansvaret for dette og legger forslaget frem for brukerutvalget i senere møte Årsplan og møteplan 1. Årsplan og møteplan tatt til orientering. 2. Brukerutvalgets medlemmer bes følge med årsplanen for å bidra til riktig prioritering Eventuelt Brukerutvalget avholder et arbeidsseminar. Arbeidsgruppe for planlegging er: Alf Magne Bårdslett, Bjørn Moen, Erna Hogrenning og Eric Johanssen. Utbetaling av lønn Reiseregninger sendes fortløpende. Forsterking av AU Utsatt til senere møte. Side 6 av 6

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: 03.02., kl 10.15-16.15 Tilstede:

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Dette er en foreløpig versjon som kan bli korrigert frem til endelig dokument overleveres til helseforetaket i Foretaksmøte 12. februar

Detaljer

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Anbefalinger etter erfaringskonferanse i Helse Øst 20. oktober 2006 Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Spesialrådgiver Martha Østbye Spesialrådgiver Bjørg Høie Kap.1. Anbefalinger

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/04303-5 Arkivkode ---/G2 Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.01.2012 Plan- og økonomiutvalget 10.01.2012 Kommunestyret 26.01.2012 GODKJENNING

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Utforming av spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst frem mot 2020 innspill til arbeidet

Utforming av spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst frem mot 2020 innspill til arbeidet Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Sendes ut iht. adresseliste Vår referanse: Deres referanse: Dato: 11/01208-1

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 5

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011 Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF Til: Brukerutvalget ved UNN HF Møtedato: tirsdag 16.9.2014 kl 12.00 16.00 Møtested: Grand Hotel Tromsø NB! Se eget program vedlagt for begge møtedager i regi BU og

Detaljer

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksprotokoll 30. januar 2013 Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer