Boligsosial handlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligsosial handlingsplan 2012-2016"

Transkript

1 Boligsosial handlingsplan Vedtatt av kommunestyret E-sak 12/763 dok. 7 Innledning 1

2 Innholdsfortegnelse Innledning sd. 3 Mål for kommunens boligsosiale arbeid sd. 4 Framskrivning av folketallet for de eldste aldersgrupper sd. 4 Litt om borteboende (hybelboende) skoleelever sd. 5 Oversikt over boliger som kommunen eier og disponerer sd. 6 Oversikt over boliger som det er vedtatt å bygge/kjøpe og status pr. september for disse prosjektene sd. 8 Personalboliger/tjenesteboliger sd. 9 Samarbeid med private om utbygging av boliger sd. 9 Oversikt over statlige boligsosiale virkemidler sd. 9 Lovbestemmelser som regulerer kommunens ansvar for anskaffelse av boliger til forskjellige grupper av befolkningen sd. 10 Tiltak: Tiltak 1: Boligdrift etter selvkostprinsippet sd. 12 Tiltak 2: Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig sd. 13 Tiltak 3: Koordinering av arbeidet med å tildele boliger sd. 14 Tiltak 4: Boliger for funksjonshemmede herunder psykisk utviklingshemmede sd. 15 Tiltak 5: Boliger med mulighet for heldøgns omsorgstjenester demente sd. 16 Tiltak 6: Boliger for personer med psykiske problemer sd. 17 Tiltak 7: Endring retningslinjer for startlån sd. 18 Tiltak 8: Prosjektmedarbeider i boligkontoret sd. 19 Tiltak 9: Vedlikehold/rehabilitering/salg av kommunale boliger sd. 21 Tiltak 10: Overtakelse av boligstiftelsens boliger sd. 22 Tiltak 11: Samarbeid med private utbyggere sd. 23 Handlingsdel sd. 25 Vedlegg 1: Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig sd. 26 Vedlegg 2: Retningslinjer for startlån Vefsn kommune sd. 28 Vedlegg 3: Byggeår for kommunale boliger sd. 30 2

3 Innledning Formannskapet vedtok : Boligsosial handlingsplan for Vefsn kommune utredes etter bestemmelsene i kommuneplanens samfunnsdel. Omsorgsutvalget oppnevnes som styringsgruppe for planen og anmodes om å legge opp en framdriftsplan som muliggjør politisk behandling i november Rådmannen anmodes om å vurdere å følge styringsgruppens møter med egen representant. Plan og Utvikling forutsettes å ha prosjektlederfunksjonen samt å bistå med prosessarbeidet/ utformingen av planen Bakgrunnen for vedtaket var at det syntes å være behov for en revidert utgave av en boligsosial handlingsplan etter at tidligere plan gikk ut Planen tar sikte på å klargjøre hvilke boligsosiale utfordringer kommunen står ovenfor og forslag til løsninger for disse.. Etter først å ha planlagt prosessen i eget møte startet omsorgsutvalget sitt arbeid med planen i juni For å få til en så tidlig involvering som mulig ble det i juni avholdt 2 arbeidsseminarer hvor driftsenhetsledere, private organisasjoner, kommunale råd, Helgelandsykehuset, NAV m.fl. var innbudt og deltok. Utarbeidelsen av planen har skjedd i nært samarbeid med de driftsenheter som i det daglige har med boliger å gjøre og som har brukere med behov for bistand til å skaffe bolig. Planens innhold viser at kommunen står ovenfor meget store utfordringer i årene framover om vanskeligstilte befolkningsgruppers boligbehov skal ivaretas. Med vanskeligstilte grupper menes i denne sammenheng personer/familier med lav betalingsevne, personer med funksjons- og/eller helsesvikttilstander. Foruten at utfordringene er krevende ressursmessig, dreier det seg også om krevende samarbeid med eksterne instanser og gjennomføring av rasjonelle samarbeidstiltak internt i organisasjonen. Det kan synes motstridende at det i deler av planen tas til ordet for at kommunens boligmasse må betraktes som en enhet og at tildeling må baseres på behov på tvers av brukergrupper, mens det i andre deler av planen foreslås tiltak som retter seg mot særskilte brukergrupper. Tiltakene er delt opp som de er for å synliggjøre særskilte gruppers behov uten at dette skal virke bestemmende for hvem boliger bør bygges. I det tiltak som har økonomiske konsekvenser er tabellene endret slik at årstall er erstattet med År 1, År 2, År 3 og År 4 for å sikre at noen ikke oppfatter det slik at kostnader allerede er innarbeidet i økonomiplanen. Omsorgsutvalget legger med dette fram sitt forslag til Boligsosial handlingsplan for Vefsn kommune, januar 2012 For omsorgsutvalget Sverre Kulstad 3

4 Mål for kommunens boligsosiale arbeid Kommunens boligsosiale utfordringer involverer svært mange faginstanser både i og utenfor kommunen. Både planlegging og gjennomføring av kommunens boligpolitikk fordrer bred samhandling både innad i kommunen og med instanser utenfor: Husbanken, NAV, helseforetak, namsmann fengsel, private boligaktører innen både drift og etablering. Mål for kommunens boligpolitikk: Vefsn kommune skal: - disponere et tilstrekkelig antall boliger som samsvarer med behov i de forskjellige målgruppene - planlegge, etablere og drive de kommunale boligene på en slik måte at de statlige boligsosiale virkemidler kan nyttes på en optimal måte - samarbeide med eksterne boligetablerere slik at disse kan bistå kommunen til enhver tid å ha tilstrekkelige antall botilbud med heldøgns helse- og sosialtjenester. - bistå vanskeligstilte befolkningsgrupper med å skaffe seg egne boliger ved bl.a. å nytte de boligsosiale virkemidler staten stiller til rådighet - husleienivået i de kommunens utleieboliger fastsettes etter markedspris. Kommunen skal legge til rette for at leietakere kan få utløst maksimalt støtte fra statlige boligsosiale virkemidler. Det første strekpunktet i målsettingene berører kvantumet boliger som bør være tilgjengelig. Idet brukergruppene stadig endres, er det ikke hensiktsmessig å konkret kvantifisere det antall boliger dette dreier seg om. Husbankens bostøtteordning og kommunens bistand ovenfor brukerne for å få utløst maksimal støtte, vil være et viktig redskap i forhold til dette. Strekpunkt 2 dreier seg om at boligene både må planlegges og etableres på en slik måte at arbeidet med dette utløser de gunstige tilskotts- og låneordninger som er etablert av staten både i forhold til å bygge og drive. Det tredje strekpunktet dreier seg om å få til et samarbeid med eksterne instanser som kan ha interesse av å bistå kommunen med å bygge boliger med investeringstilskott fra Husbanken. Husbankens retningslinjer om investeringstilskudd ble våren 2011 endret slik at dette skal være mulig. Om det etableres slikt samarbeid, forutsettes i retningslinjene at kommunen skal disponere herunder tildele boligene som bygges i minst 30 år framover. Det fjerde strekpunktet dreier seg om å bistå vanskeligstilte med å skaffe seg egne boliger ved at statens boligsosiale virkemidler som bostøtte, startlån og tilskottsformer blir tatt i bruk. Innføring av markedspris for boligene bør skje gradvis av hensyn til de som allerede bor i subsidierte boliger. Dette vil bli utredet nærmere i henhold til tiltak 1 i planen. Framskrivning av folketallet for de eldste aldersgrupper Det er mange grupper av en befolkning som er avhengig av offentlig bistand til å skaffe seg midlertidig og/eller varig boligløsning. En stor gruppe i de fleste kommuner med slikt bistandsbehov er personer som på grunn av alder har fått svekket helse og har behov for boligbistand for å kunne få bedret sin livssituasjon. Nedenfor 4

5 framkommer en framskrivning av antall innbyggere i de eldste aldersgrupper for perioden 2011 til I den høyre kolonnen framkommer prosentvis endring i samme tidsrom. Aldersgruppe Endring år ,5% år ,6% 90 år og eldre ,8% Sum 70 år og eldre ,8% Kilde: SSB Tallene viser at eldrebølgen er på full fart også til Vefsn. Eldre er en like uensartet befolkningsgruppe som befolkningen for øvrig. Selv om antallet 70 år og eldre fram til 2030 vil øke med 41%, er det ingen grunn til å konkludere med at kommunens driftskostnader til tjenester for denne gruppen vil øke tilsvarende. De eldste eldre etterspør også forholdsmessig adskillig mer tjenester enn de yngste gruppene blant eldre. Følgende forhold antas å ville virke positivt inn på eldres etterspørsel etter kommunale botilbud i årene framover: - Generelt bedre helsetilstand - Generelt bedre økonomi herunder verdi av egen bolig slik at flere vil selv kunne kjøpe/bygge en mer hensiktsmessig bolig - Stadig flere bygger egne boliger basert på en universell utforming slik at de vil kunne bli boende lenger i eget hjem Det er spesielt utviklingen av dementtilstander som ventes å føre til etterspørsel av kommunale botilbud blant eldre. Denne utviklingen og de konsekvenser den har for både enkeltpersoners/familiers livssituasjoner er foruroligende. Kløveråsen institusjon i Bodø er et landsomfattende kompetansesenter innen dette området og de har anslått utviklingen i Vefsn som følger: Antall demente i kommunen anslås i dag til 216 personer, stigende til 325 i 2030 (beregnet etter folketallsutviklingen). I underkant av ca. 50% av disse vil ha behov for bemannede botilbud. Også andre grupper i befolkningen vil i årene framover etterspørre kommunale botilbud med til dels betydelig kostnadskrevende bemanninger: - funksjonshemmede - rusmiddelmisbrukere - brukere med psykiske lidelse Administrasjonen må etablere gode rutiner som sikrer at ajourførte behov årlig meldes til ledelsen i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen/kommuneplanens handlingsdel. Litt om borteboende (hybelboende) skoleelever Vefsn er vertskommune for videregående skoler for regionen og dermed også vertskommune for ca. 250 skoleelever som bor på hybel i Vefsn. For de aller fleste av disse representerer hybeltilværelsen deres første bosted utenfor familien. De skal tilpasse seg en ny livssituasjon med en del sosiale risikofaktorer som bl.a. bosituasjonen kan dra med seg. For de aller fleste vil situasjonen være uproblematisk, mens andre vil være mer mottakelig for negative påvirkningsfaktorer som både vil kunne vanskeliggjøre skolegangen og livssituasjonen for øvrig. Vefsn kommune er kjent med pågående prosjekt i regi av Mosjøen Videregående Skole som retter seg mot de borteboende skoleelevene og vil med sitt personale bistå med oppfølging utover prosjektperioden. Kommunestyret har vedtatt ( ) å delfinansiere videreføringen med kr årlig. 5

6 Oversikt over boliger som kommunen eier og disponerer Med boliger i denne sammenheng menes både institusjonsplasser og boliger som kommunen eier og/eller disponerer. Boligene utgjør samlet sett et viktig velferdstilbud for kommunens innbyggere. Kommunens institusjonsplasser finnes på kommunens 2 institusjoner: Vefsn sykehjem og Parken bo- og servicesenter. Plassene er som følger: Institusjon Avdeling Antall plasser Type plasser Vefsn Sørstuo 10 hvorav 1 kortidsplass Alderspsykiatri sykehjem Nyrudskogen 19 Somatisk langtidspleie Miljøtunet 16 hvorav 1 Kognitiv svikt (demens) rulleringsplass Varden 8 Demens Skaret 4. Ved kriser kan ytterligere 1 plass tas i Forsterket skjermet (demens) bruk. Solina 16 Somatisk lindrende langtidsplasser Rehabiliteringsplasser (kortidsplasser) Rehab. 10 hvorav 2 trygghetsplasser Litjfjellet 5-6 1) For demente. Åpent 3 dager i uka Dagplasser 7 1) Somatiske.Åpent 4 dager i uka Sum plasser VS Døgnplasser: 84 Dagplasser: ) Angir det antallet brukere som kan være på avdelingen samlet. Parken bo- og Post 1 15 Somatisk langtidspleie servicesenter Post 2 14 Somatisk langtidspleie Kortidsavdelingen 9 Kortidsplasser Omsorgsavdelingen 6 Somatisk lindrende korttidsplasser Aktivitetsavdelingen Uspesifisert Dagavdeling hvor brukere kan komme etter eget behov Sum plasser PBS Døgnplasser: 44 Dagplasser: uspesifisert Sum institusjonsplasser samlet Døgnplasser: 128 Dagplasser: de uspesifiserte ved PBS 6

7 Nedenfor følger oversikt over de boliger som kommunen eier og disponerer pr. september 2011 etter tilhørighet til driftsenhet som gjelder pr. i dag. Disposisjonsrett Type bolig Adresse Antall boenheter Miljøterapitjenesten Oms.bolig med bemanning Oms.bolig med bemanning Oms.bolig med bemanning Oms.bolig med bemanning Oms.bolig med bemanning Oms.bolig med bemanning Oms.bolig med bemanning Avlastningsbolig Helga Viksv.3 (VKBS) Harton Furøsgt. Villavn. 5/7 Nermovn. 4/6 (u/heis) Heggvn.43/-51 Dr. Ravnsv.8/10/12 Alfheimgt. Ny under planlegging Psykiatritjenesten Omsorgsdistrikt Nord Omsorgsdistrikt Sør NAV, flyktning Oms.bolig med bemanning Oms.bolig med bemanning Bolig for rusmisbrukere Bolig for rusmisbrukere Psykiatri Omsorgsbolig Oms.bolig/trygdebolig Oms.bolig/trygdebolig Oms.bolig/trygdebolig Oms.bolig/trygdebolig Oms.bolig/trygdebolig Oms.bolig/trygdebolig Oms.bolig/trygdebolig Oms.bolig/trygdebolig Oms.bolig/trygdebolig Ungdomsboliger Borettslagsleiligheter Kommunale boliger Fearnleysgt.21 Andåsen Meieriskogen Bakkegt. Skjervengan 11 Torolvsgt.7 Håreksgt (VKBS) Elsfjord (VKBS) Drevvatne Håreksgt.13 Meyersgt.5 (Sanitetsforeningen) Skul.Svendsv.4 Kirkegt.43 Kr.Qualesgt.30 (VKBS) P.Holtsgt.1 (VKBS) Sum: Sum: Sum: Sum: 58 Spredt omkring Sum: 49 NAV, sosial Boligkontoret Borettslagsleil (kom.eid) Kommunale boliger Kommunale boliger Personalboliger Disponeres av videregående skole ut skoleåret 2011/12 Ungdomsboliger Spredt omkring Sum: 70 Spredt omkring Campingvn. 4-8 Spredt omkring (VKBS) hybler og 8 leiligheter 30 7

8 Oversikt over boliger som det er vedtatt å bygge/kjøpe og status for disse september 2011 Nedenfor følger en oversikt over de boliger som det i plansammenheng eller ved enkeltvedtak det er vedtatt å bygge i Vefsn. Det framkommer også status for dette arbeidet pr. september Nye boliger innarbeidet i vedtatte kommunedelplan for hovedsatsingsområdet helse/omsorg : Boliger for) funksjonshemmede Planens innhold: Det planlegges og realiseres 16 plasser (boenheter) i en eller to boliger. Status: Plan- og byggekomité arbeider med å få realisert 10 boenheter ( 7 i et bygg Heggveien og 3 tilknyttet ny avlastningsbolig i Harton Furøsgate). Kostnad lagt inn i økonomiplan/ kommuneplanens handlingsdel. Det tas sikte på at boligene skal være innflyttingsklare høsten Plasser/boenheter med bemanning på sykehjemsnivå Planens innhold: Boligkompleks med 32 enheter planlegges samlet. 16 enheter bygges i 2012 og de øvrige 16 i etterfølgende år. Status: Lagt inn i økonomiplanen/kommuneplanens handlingsdel bevilgning til å realisere 16 boenheter i 2014/15. Plan- og byggekomité har hatt og har problem med å finne hensiktsmessig tomt. Får ikke startet deltaljplanlegging før tomtespørsmål er avklart. Psykisk/helsevern - boliger Planens innhold: Planlegges i løpet av 2010 et bygg med 4boenheter (hvorav en treningsbolig). Status: Ingen aktivitet i ettertid. Kostnad ikke innarbeidet i økonomiplan/kommuneplanens handlingsdel Boliger til flyktninger, kommunestyrevedtak 43/10 ( ): Sakens innhold: Vedtatt å kjøpe inntil 5 eiendommer/leiligheter og nedsatt byggekomité for planlegging av boliger. Kjøpt 2 boliger til unge flyktninger. Byggekomiteen forhandler med Norsk Folkehjelp om overtakelse av sørligste boligbygg (7-8 boenheter) på Mosjøen Camping og tilstøtende tomt mellom bygg og gangbru. Boliger for rusmisbrukere, kommunestyrevedtak 85/11 økonomiplan ( ) Sakens innhold: Føres opp en bolig tilpasset heldøgns omsorgstjenester med 9 boenheter hvorav 6 små omsorgsboliger og 3 hybler. Investeringskostnad innlagt i økonomiplan/ kommuneplanens handlingsdel i Status: Det tas sikte på realisering som vedtatt, men arbeidet har ikke startet opp. 8

9 Personalboliger/Tjenesteboliger Av de kommunale boligene er 15 boliger som er lokalisert på forskjellige steder øremerket til bruk som personalboliger/tjenesteboliger. Bruk av boligene til dette formål har spesielt med rekruttering av nyansatte utenfra kommunen å gjøre, men det kan også forekomme at allerede ansatte etterspør bistand om tjenestebolig for et begrenset tidsrom. Etterspørsel etter tjenesteboliger er liten. For å hindre at boligene over lengre tid står ubenyttet, leies de ved liten etterspørsel ut til andre grupper for begrensede tidsrom. Samarbeid med private om utbygging av boliger Det kan være grunn til å anta at kommunen alene ikke vil makte å realisere de boligbehov for vanskeligstillte som både eksisterer i dag og som ytterligere vil melde seg i årene framover. Det kan synes nødvendig å etablere gode samarbeidsforhold med private utbyggere herunder boligbyggelag - for å overkomme oppgavene. Oversikt over statlige boligsosiale virkemidler Husbanken administrerer statens boligsosiale virkemidler. Disse er: -Bostøtte: Bostøtten er det største, viktigste og mest målrettede boligøkonomiske virkemidlet for å sikre boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Bostøtte er en rettighetsbasert ytelse beregnet på husstander med lav inntekt og høye boutgifter og er således behovsprøvd. Det er øvre inntektsgrenser for å kunne motta bostøtte, samtidig som boutgifter over bestemte grenser ikke godtas som grunnlag for beregning av bostøtte. Ordningen forvaltes av Husbanken, men det er kommunene som er saksbehandler og som har all kontakt med søkere. I 2010 utbetalte Husbanken 3.15 milliarder kroner i bostøtte. I desember 2010 var det mottakere, det ble gjennomsnittlig utbetalt kr pr.mnd., mottakerne hadde gjennomsnittsinntekt på kr pr. år og gjennomsnittlig boutgift var kr I Vefsn var det i mottakere som til sammen fikk utbetalt kr , i gjennomsnitt pr. mnd kr Startlån: Førstegangsetablerere, unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, personer med nedsatt funksjonsevne, flyktninger (må ikke være norsk statsborger), personer med oppholdstillatelse humanitært grunnlag (må ikke være norsk statsborger) og andre økonomisk vanskeligstilte husstander. Forutsetningene for å få startlån er: - brukeren har problemer med å få finansiert boligen i privat bank. - brukeren må kunne betale renter og avdrag på lånet og samtidig ha nødvendige midler igjen til livsopphold. - boligen må være egnet for husstanden og rimelig i forhold til prisnivået på stedet der du skal bo. - en hovedregel er at boligen skal ligge i den kommunen som gir lån. Kommunestyret bestemmer årlig hvor mye som skal opptas som startlån til viderefordeling i kommunen. Et utvalg bestående av representanter fra boligkontoret, NAV og økonomiavdelingen behandler søknadene. I 2010 ble det tildelt til sammen 30 startlån på til sammen kr Tilskudd til etablering i egen bolig: Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig. Tilskuddet kan gis til kjøp av ny eller brukt bolig. Tilskudd til etablering kommer gjerne inn som en toppfinansiering når en bolig skal finansieres. Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av boligbehov, husstandens økonomi og muligheter for andre offentlige støtteordninger, som for eksempel bostøtte. 9

10 Tilskudd til etablering gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Ordningen er sterkt behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd. Etterspørselen etter boligtilskudd er stor, og prioriteringen av søknadene vil variere fra kommune til kommune. Tilskuddet som kan fordeles i den enkelte kommune bestemmes av Husbanken. I 2010 ble det tildelt 5 tilskudd i kommunen på til sammen kr Tilskudd til tilpasning av egen bolig: tilskudd til å tilpasse boligen etter dine behov dersom du har nedsatt funksjonsevne. Samme krav gjelder for dette tilskuddet som det over. I 2010 ble det innvilget 6 tilskudd i Vefsn på til sammen kr Lovbestemmelser som regulerer kommunens ansvarsforhold i forhold til å skaffe boliger Kommunens ansvar for vanskeligstilte på boligmarkedet er regulert ved flere lovbestemmelser. Spesielt følgende bestemmelser regulerer dette ansvaret: Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen: 15. Boliger til vanskeligstilte Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. I rundskriv 1/93 framkommer følgende utdyping til denne bestemmelsen: Alle boligsøkere i kommunen bør betjenes i samme etat, fortrinnsvis i boligetaten dersom kommunen har dette. Kommunens medvirkningsansvar gir ikke den enkelte boligsøker rett til å kreve bolig fra kommunen. 27. Midlertidig botilbud Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv. Bestemmelsen er ment å omfatte de som av ulike årsaker har et akutt behov for tak over hodet. Kommunens boligpolitiske ansvar omfatter derfor i utgangspunktet alle som kommer i en situasjon der de selv ikke evner å skaffe seg et akseptabelt og verdig boforhold. Kommunen fatter vedtak om bosetting av flyktninger i kommunen. Det følger av dette at kommunen også innrømmer ansvar for å skaffe disse hensiktsmessige midlertidige boliger samt å sørge for at de evner de forpliktelser som boforholdet medfører (se 18 nedenfor). 18. Stønad til livsopphold De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen. Departementet kan gi veiledende retningslinjer om stønadsnivået. 10

11 Bestemmelsen gir også rett til bistand til boutgifter, så som husleie, faste utgifter i sameie/borettslag og renter av boliglån. Kommunen har også plikt til å iverksette særlige tiltak ovenfor rusmiddelmisbrukere i henhold til Lov om sosiale tjenester: 6-1. Hjelpetiltak. Gjennom råd, veiledning og hjelpetiltak, jf. 4-1 og 4-2, skal sosialtjenesten hjelpe den enkelte til å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler. På tilsvarende måte skal det gis råd, veiledning og hjelp til vedkommendes familie. Når det er behov for det og klienten ønsker det, skal sosialtjenesten bistå med å etablere et behandlingsopplegg. Dette opplegget kan blant annet omfatte oppnevning av støttekontakt, etablering av støtteopplegg på arbeidsplassen, andre tjenester etter denne loven og kontakt med primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Kan behovet for egnet institusjonsplass ikke dekkes, skal sosialtjenesten om nødvendig sørge for midlertidige tiltak. Sosialtjenesten skal følge opp klienten i behandlingsopplegget gjennom samtaler og om nødvendig hjemmebesøk, og ved å legge til rette nødvendige tiltak ved avslutningen av et eventuelt institusjonsopphold. Sosialtjenesten skal utarbeide tiltaksplan for rusmiddelmisbruker som er i institusjon etter vedtak med hjemmel i 6-2 eller 6-2a. Kongen kan gi forskrifter om innholdet i tiltaksplanen. En viktig forutsetning i denne type tiltak er egnet bomiljø. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. er også relevant i forhold til kommunens boligsosiale plikter idet loven klargjør at både miljøer og boliger skal utformes på møter som sikrer at alle skal kunne bruke tilbudene (universell utforming). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m Boliger til vanskeligstilte Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker. Loven har i tillegg en rekke bestemmelser om befolkningsgruppers rettigheter til forskjellige helseog omsorgstjenester som enten kan ytes i private hjem, kommunale boliger eller i institusjoner. Selv om kommunen ikke under alle omstendigheter vil ha plikt til å tilby bolig som en del av tjenestetilbudet, vil kommunen ofte være tjent med å for eksempel kunne tilby omsorgsbolig i en gruppebolig for å kunne yte den mest rasjonelle hjelpen 11

12 TILTAK Tiltak 1 : Boligdrift etter selvkostprinsippet Ansvar: Økonomisjefen Frist: Kostnad: Saken er en utredningssak. Beskrivelse: Slik Vefsn kommunes regnskap er bygd opp i dag er det vanskelig å få fram et totalregnskap for boligdriften i kommunen. Dette skyldes at avskrivninger og renter ikke framkommer i det ordinære driftsregnskapet for boligdriften. Det er nok mange som tror at kommunens boligdrift er et overskuddsforetak, men en oversikt over de faktiske utgifter og inntekter viser at boligdriften har et betydelig underskudd, på tross av at utgifter til vedlikehold ligger på et minimumsnivå. Underskudd må dekkes inn av kommunens øvrige inntekter. Regnskapsoppsettet nedenfor viser en forenklet oversikt over inntekter og utgifter for de kommunale boliger som ikke er knytt til boligstiftelsen. Tallene er basert på regnskapet for 2010 og er ca. tall: Driftsinntekter (husleie, refusjoner, skadeoppgjør) inkl. tap på krav Kr ,- Driftsutgifter: Kapitalkostnad ,- Energikostnader ,- Forsikring ,- Husleie (for framleie) ,- Kommunale avgifter ,- Renovasjon ,- Vedl., service, snørydding, etc ,- Utgifter til administrasjon og vaktmester: ,- Sum driftsutgifter: Kr ,- Underskudd etter fratrukket utgifter Kr ,- Regnskapet over gir ikke de virkelige tallene for opptatte lån og kapitalkostnader for disse. Noen boliger kan være realisert uten låneopptak (finansiert av fond). Uansett finansiering avskrives investeringskostnaden over 40 år. Det er denne kapitalkostnaden som framkommer over. Når det gjelder utgifter til posten vedlikehold, service, snørydding, etc. på ca. 3,5 mill.kr, så er denne summen betydelig lavere enn det som skal til for å unngå et fortsatt akselrerende forfall av boligmassen. På tross av betydelig vedlikeholdsinnsats de siste år er etterslepet fremdeles stort. Det bør i flere år framover være stor aktivitet med rehabilitering og vedlikehold av boliger, dersom tilstand og standard skal heves til et nivå som kommunens leietakere bør kunne forvente. Deretter bør vedlikeholdsinnsatsen ligge på et stabilt nivå hvor gradvis forfall unngås. Dersom Vefsn kommune har en intensjon om at boligdrift skal finansieres etter selvkostprinsippet bør husleienivået økes gradvis til man oppnår ønsket inntektsnivå. I økonomiplan for perioden

13 2014 ligger det inne vedtak om gradvis økning av husleien i løpet av perioden inn til kr ,- Dette vil på langt nær være nok, dersom utgifter til vedlikehold skal økes til et nivå som hindrer gradvis forfall av bygningsmassen. En økning av husleiene i de kommunale boligene vil berøre mange med lave inntekter og/eller trygdeytelser. Mange av disse er avhengig av bostøtte fra Husbanken for å klare sine utgifter. Ved beregning av bostøtte legges til grunn husleie opptil kr for enslige og for hustander med flere kr Sistnevnte sats gjelder også for unge enslige som er trygdet. Husleier utover dette vil ikke utløse ytterligere bostøtte og vil redusere den enkeltes økonomiske handlefrihet med mindre andre kommunale støtteordninger (økonomisk bistand etter sosialloven eller evt. kommunal boligtilskuddsordning) er tilgjengelig. Det er utvilsomt mange utleieobjekter som er vesentlig underpriset i forhold til gjengs leie. Vefsn kommune vil gjennom å heve husleien ved inn/utflyttinger kunne øke inntektene betydelig og allikevel ha husleiesatser på et akseptabelt nivå. Handling: Det utredes egen sak til kommunestyret med forslag til økning i husleiesatsene, slik at Vefsn kommune driver sin boligdrift etter selvkostprinsippet. Saken fremmes kommunestyret innen Saken må også inneholde en vurdering av konsekvenser for leietakerne særlig i forhold til de begrensninger som ligger i Husbankens bostøtteordning. Det anmodes om at det reelle regnskap og faktiske kostnader framkommer i saken som skal utredes og at metoden for dette legges inn i årsregnskapene framover. Tiltak 2 : Ansvar: Rådmannen Retningslinjer for tildeling av boliger i Vefsn Tidsfrist: Iverksettes Kostnad: Tiltaket er kostnadsfritt Beskrivelse: Kommunen eier og disponerer en stor utleieboligmasse Boligmassen er dels bygd for spesielle brukergrupper og dels fordelt til de samme gruppene. Boligene er som følge av dette også fordelt til forskjellige driftsenheter (omsorgsdistriktene, psykiatritjenesten, miljøterapitjenesten, boligkontoret, NAV kommune (både sosial- og flyktningetjenesten)) som fordeler boliger til sine brukere. Over tid har det gradvis blitt slik at de enkelte driftsenheter disponerer særskilte boliger som også kan være bygd spesielt for sine brukere. Blant de enheter som har brukere med boligbehov, er det en generell oppfatning om at kommunens boligmasse i større grad må sees i en sammenheng og at tildelinger av boliger må samordnes i større grad enn i dag. Blant annet er det slik at boliger som en tid var tiltenkt en spesiell gruppe, noen år senere kan vise seg uegnet til bruk for denne gruppen. For enkelte boliggrupper eksisterer i noen grad politisk forankrede retningslinjer, men kommunen har ingen retningslinjer som sier noe om hvordan boligmassen totalt skal kunne utnyttes på en helhetlig og rasjonell måte. Slike retningslinjer er utarbeidet og følger som vedlegg 1 til denne planen. Retningslinjene baserer seg spesielt på - at kommunens boligmasse betraktes som en enhet uten fordeling til de enkelte driftsenheter - at tildeling av boliger samordnes (se tiltak 3) 13

14 Dessuten innholder retningslinjene bestemmelser om - hvilke krav/rettigheter søkerne har - forhold som bør vektlegges ved boligtildeling - oppfølging/evt. fornyelse av leiavtale når bolig er tildelt/bytte av bolig - avgjørelsesmyndighet (om tildeling), avslag og klageadgang Retningslinjene som fremmes i denne saken er forutsatt å gjelde for alle som leier kommunale boliger. Det eksisterer meget store boligbehov for forskjellige brukergrupper i kommunen. Det er grunn til å anta at kommunen innen overskuelig framtid ikke vil ha mulighet til å bygge seg ut av denne situasjonen. Det er heller ikke sikkert at det er hensiktsmessig å forsøke det. Forslagene i denne planen om retningslinjer for fordeling av boliger og hvordan boligtildeling bør koordineres, må sees i denne sammenheng som verktøy som tar sikte på å oppnå en mest mulig hensiktsmessig bruk av de kommunale boligene. Handling: Forslag til Retningslinjer for tildeling av boliger i Vefsn vedtas og settes i verk fra Tiltak 3: Ansvar: Koordinering av arbeidet med å tildele boliger Rådmannen Tidsfrist: Iverksettes senest Kostnad: Tiltaket er kostnadsfritt utover bruk av personalressurser Beskrivelse: Under forarbeidene til denne planen kom det fram - at det må skje en bedre koordinering/samordning av tildelingen av boliger - at den nåværende praksis hindrer en felles forståelse for den samlede brukergruppens behov - at den nåværende fordeling av boligmassen til enhetene nødvendigvis ikke er den mest hensiktsmessige Den nåværende tildeling av boliger er basert på at de forskjellige enheter (omsorgsdistriktene, psykiatritjenesten, miljøterapitjenesten og NAV sosial/flyktning) selv disponerer boliger som de kan fordele i samarbeid med utredningskontoret.. Boligkontoret fordeler boligstiftelsens boliger. De boliger som den enkelte enhet disponerer er nødvendigvis ikke de mest hensiktsmessige boligene for de behov som skal ivaretas. De berørte instanser som framkommer ovenfor har i samarbeid kommet fram til at tildeling av boliger bør skje i regi av et fordelingsutvalg som består av representanter fra følgende enheter: Miljøterapitjenesten Omsorgsdistriktene (felles repr.) Rus-/psykiatritjenesten NAV kommune (repr. fra både sosial og flyktning) Utredningskontoret Boligkontoret (leder) 14

15 Det er grunn til å anta at det innen rimelig framtid ikke vil være mulig å bygge seg ut av boligbehovet. Et felles fordelingsutvalg vil også være et redskap som på sikt bidrar til å redusere behov for nye boliger. Handling: Fordeling av boliger til vanskeligstilte skal skje i regi av foreslåtte fordelingsutvalg fra Utvalget forutsettes å foreta en løpende vurdering av fordelingsutvalget arbeid. Rådmannen kan etter en helhetsvurdering endre sammensetningen av fordelingsutvalget. Tiltak 4 : Boliger for funksjonshemmede Ansvar: Kommunalsjef omsorg Frist: Kostnad: År År 1 År 2 År 3 År 4 Investering ) ) ) ) Drift ) ) ) 1) Det er beregnet en bruttoinvesteringskostnad på 2 mill.kr. pr. boenhet, til sammen 20 enheter i planperioden. Boligene vil utløse investeringstilskott fra Husbanken pr. enhet ( Maksimalsats kr okt. 2011). Disse investeringsbehovene framkommer ikke av tidligere planer. 2) Driftskostnaden er anslagsvis satt til 6 mill.kr. for en bolig med 5 enheter. Beskrivelse: I gjeldene kommunedelplan for hovedsatsingsområdet helse/omsorg ble det vedtatt å bygge 16 boenheter for funksjonshemmede. Av disse er 10 under realisering og det antas at boligene kan tas i bruk fra høsten De behov som framkommer nedenfor, kommer i tillegg til de behov som framkommer i tidligere vedtatte kommunedelplan for helse/omsorg 2009/2012. En gjennomgang av boligbehov for funksjonshemmede (dreier seg i stor grad om psykisk utviklingshemmede som evt. har andre tilleggsdiagnoser) pr oktober 2011 viser at det er behov for boligtilbud med vekslende bemanningsbehov med opptil heldøgns omsorg for minimum 25 brukere fra år 2012 og frem til ca av disse vil ha et middels eller høyt ressursbehov. Denne gruppen er i aldersgruppen år. Disse og deres familiers livssituasjoner er slik at kommunen når som helst vil risikere å ha brukerne i fanget kanskje som følge av barnevernsak eller som følge av at gamle foreldre går bort/ikke makter omsorgsoppgaven lenger. Det foreslås planlagt/bygget 20 nye enheter for denne gruppen i planperioden. Det antas da at det i samme periode vil kunne bli frigjort noen eksisterende boliger. En stor brukergruppe av kommunens boliger for funksjonshemmede er psykisk utviklingshemmede. En del av disse brukerne vil tidligere enn befolkningen for øvrig kunne utvikle demensproblematikk. En problemstilling som da reises er hvorvidt disse brukerne skal bli boende i de bemannede boligene 15

16 de i dag bor, i eller om de vil være bedre tjent med å flytte til boliger hvor bemanningen og boformen i større grad er tilpasset en brukergruppe med demens. Denne planens forslag om å koordinere tildelingene av botilbud tar bl.a. sikte på å sikre at beslutninger om slike problemstillinger blir tatt på et best mulig faglig grunnlag av hensyn til brukeren. En konsekvens av eventuelle endringer i botilbudet vil være at eksisterende botilbud bygd spesielt for funksjonshemmede frigjøres dersom mer egnede botilbud er tilgjengelig og tilbys. Pr. i dag er dette ikke tilfelle. Sett bort fra denne problemstillingen vil behovet for nye boliger for funksjonshemmede være slik det framkommer ovenfor. Handling: Det legges inn i økonomiplanen en bruttoinvesteringskostnad for 20 boenheter for funksjonshemmede i perioden med etter hvert etterfølgende driftskostnader. Det vurderes særskilt i forbindelse med det enkelte byggeprosjekt om det skal etableres fellesareal. Tiltak 5: Boliger med mulighet for heldøgns omsorgstjenester demente Ansvar: Frist: Kommunalsjef for omsorg Løpende snarest Kostnad: År År 1 År 2 År 3 År 4 Investering ) ) 1) De oppførte beløp er i tillegg til det beløp som i økonomiplanen/kommuneplanens handlingsdel er oppført i År 3 Boligene vil utløse investeringstilskott fra Husbanken pr. enhet (Maksimalsats kr okt. 2011). Beskrivelse: Av oversikt på side 8 framkommer at det er nedfelt i en kommunedelplan at det skal realiseres 32 plasser/boenheter på sykehjemsnivå. I økonomiplanen/kommuneplanens handlingsdel er det funnet dekning for investeringskostnaden for 16 av disse. Den desidert største etterspørselen etter kommunale botilbud i årene framover mot 2030 vil dreie seg om botilbud med mulighet for å motta heldøgns pleie og omsorg. Etterspørsel kan møtes med institusjonsplasser eller omsorgsboliger eller en kombinasjon av disse boformene. Det er særlig to årsaker til denne forventede etterspørselen: - de store årskullene som etterkrigsgenerasjonen utgjør og - forventet utvikling av demente lidelser. Gruppen av befolkningen med demente lidelser i dag og framover er ingen ensartet gruppe. Det kan dreie seg om demente med omfattende somatiske hjelpebehov, det kan være demente med rusrelaterte og/eller psykiatriske tilleggslidelser og det kan være psykiske utviklingshemmede som utvikler tidlige dementlidelser. Det er anslått (Kløveråsen institusjon i Bodø) at det vil kunne være behov for ca slike boenheter i Vefsn i I dag eksisterer det 20 institusjonsplasser for denne gruppen i Vefsn. Dette tallet gir ikke noe riktig bilde av dagens behov. Både i institusjoner, i kommunale boliger og i private hjem er det langt flere enn hva eksisterende plasser gir inntrykk av som har forskjellige grader av demente lidelser. Noen bor i sine familier hvor andre familiemedlemmer sliter med å overkomme omsorgsansvaret, noen bor i egne boliger under både uverdige forhold og i bosituasjoner 16

17 som kan betraktes som farlige ut fra deres helsetilstander. Andre kan være institusjonsbeboere i avdelinger som ikke har personale til å ivareta denne gruppen på en god nok måte. Det er ca. 19 år til Det kan være grunn til å tvile på om kommunen helt vil kunne løse det skisserte behovet (ytterligere boenheter) i dette perspektivet. Følgende mål fastsettes : Innen 2030 ( fra 2012) skal Vefsn kommune ha realisert 100 nye boenheter med mulighet for å motta heldøgns omsorg for spesielt personer med dementlidelser I hvilke former (institusjon, omsorgsboliger, ombygging av eksisterende boliger) disse botilbudene realiseres bør være av mindre viktighet enn at de realiseres. En av de største utfordringene kommunen har i forhold til disse behovene er å skaffe egnede tomter som også muliggjør uteliv. Det av formannskapet oppnevnte tomteutvalget (sommer 2011) har en viktig oppgave i denne sammenheng. Dersom det skal oppføres 100 boenheter innen 2030, vil det innebære en investeringskostnad på ca 200 mill.kr. ( 2 mill.kr. pr.enhet). I denne planen er det følgelig lagt inn investeringskostnader for 30 nye enheter i 2015/2016 (År 3 og År 4). Handling: Det legges inn investeringskostnader for 30 nye boenheter med mulighet for heldøgns pleie og omsorg i inneværende planperiode (2015/2016). Behovene vurderes løpende etter utgått planperiode. Om vurderingene ikke viser endrede behov tas det sikte på fram til 2030 å finansiere ytterligere ytterligere 70 boenheter (140 mill.kr.) Det vurderes særskilt i forbindelse med det enkelte byggeprosjekt om det skal etableres fellesareal. Tiltak 6: Boliger for personer med psykiske problemer Ansvar: Frist: Kommunalsjef omsorg (Inn i økonomiplanen/kommuneplanens handlingsdel) Kostnad: År År 1 År 2 År 3 År 4 Investeringskostnad Driftskostnad Beskrivelse: Tiltaket er i sin helhet hentet fra kommunedelplan for hovedsatsingsområdet helse/omsorg 2009/2012 idet tiltaket ikke er videreført inn i økonomiplanen/kommuneplanens handlingsdel Fra delplanen hitsettes: Brukere av den kommunale psykiatritjenesten har varierende hjelpebehov: noen har kun behov for samtaletilbud eller andre former or støttebehov i vekslende grad, mens andre kan ha behov for botilbud med en fast bemanning med særskilt kompetanse innen psykiatri/rus. I den siste gruppen varierer igjen hjelpebehovet fra kun et sted å bo med sporadisk 17

18 og: hjelpebehov for øvrig til de som har behov for en fast bemanning med tid til å følge opp den enkelte hele tiden. Psykiatritjenesten har ytterligere behov for en boenhet for tre brukere som i løpet av de nærmeste år vil ha behov for botilbud med bemanning. Disse har et moderat bistandsbehov fra fast ansatte. Psykiatritjenesten har flere brukere med behov for bistand til botrening : hjelp til å lære seg å bo i egen bolig. For å oppnå en driftsmessig rasjonell utnyttelse bør boligen bygges i tilknytning til eksisterende boenhet på Andås. Handling: I løpet av 2013/14 (År 1 og År 2) planlegges og bygges bolig med 4 leiligheter hvorav en skal fungere som treningsleilighet tilknyttet eksisterende bolig på Andås. Investeringsbeløpet og forventet driftskostnad legges inn i økonomiplanen/kommuneplanens handlingsdel under behandlingen i Tiltak 7 : Endring i vedtatte retningslinjer for startlån Ansvar: Leder bygg og eiendom Frist: Iverksettes Kostnad: Tiltaket er kostnadsfritt Beskrivelse: Startlån (se også tiltak 7) for kjøp av bolig er en av Husbankens låneordninger. Startlånets målgruppe er de som sliter med å etablere seg på boligmarkedet eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Det er den enkelte kommune som forvalter ( tildeler og følger opp) startlånet. Vefsn kommune har vedtatt egne retningslinjer (som er godkjent av Husbanken) for startlån. I retningslinjene framkommer dette som pkt. 5: 5 Rente og avdragsvilkår Startlån tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår. Normalt gjelder følgende vilkår: Flytende rente for Husbanklån som til enhver tid kan endres av Husbanken eller Storting 20 års nedbetalingstid uten avdragsfri periode 12 månedlige terminer pr. år. 18

19 Retningslinjene i sin helhet følger som vedlegg 2. Et utvalg bestående av representanter fra økonomiavdelingen, NAV-kommune og boligkontoret behandler søknader om startlån. Utvalget erfarer at burde være mulig å forlenge nedbetalingstiden for å kunne yte en mer hensiktsmessig hjelp i helt spesielle tilfeller. I henhold til Statens forskrift om nedbetalingsvilkår er det mulig å tildele startlån med opptil 30 års løpetid og 8 års avdragsfrihet. Brukere med lav betalingsevne med kanskje mulighet for endret livssituasjon noen år framover, vil ha stor nytte av både forlenget avdragstid og en periode med avdragsfrihet. For noen kan også slike forhold være avgjørende for om de kan makte å skaffe eget bosted. Handling: Gjeldende retningslinjer for startlån i Vefsn kommune endres som følger: Pkt. 5 tillegges følgende setning etter de vilkår som framkommer som strekpunkter: I helt spesielle tilfeller kan løpetiden forlenges nntil 30 år Det kan innvilges inntil 8 års avdragsfrihet. Tiltak 8: Midlertidig styrking av boligkontoret Ansvar: Tidsfrist: Kommunalsjef samfunnsutvikling Fra snarest Kostnad: År År 1 År 2 År 3 År 4 Tilskott fra fylkesmannen (boligsosiale midler Fra boligkontoret ) ) Sum kostnad ) Fondsmidler 2) Beskrivelse: Kommunens boligkontor med å overkomme sine tildelte oppgaver. Kontoret har følgende hovedoppgaver: Forvaltning av statens boligsosiale virkemidler : - Bostøtte: Bistå brukere med søknader og klager, kontrollere og registrere søknader i Husbankens datasystem, rette feil og innhente dokumentasjoner til søknadene. I 2010 mottok 429 familier/beboere bostøtte fra Husbanken. Til sammen ble det utbetalt kr Boligtilskott: Informere og bistå med søknader herunder samarbeid med ansatte fra andre enheter som kjenner brukernes livssituasjoner. Kommunen mottar årlig en ramme som skal 19

20 fordeles som tilskott til etablering (kjøp av bolig) og til tilpasning av bolig (fysisk tilrettelegging av boligen). I 2011 fikk kommunen kr til dette formålet. I 2010 ble det innvilget 6 tilskudd til tipasning (til sammen kr ) og 5 tilskudd til etablering (til sammen kr ). - Startlån: Kommunestyret vedtar hvert år hvor mye det skal søkes om til videre fordeling. Startlån er et særdeles viktig hjelpemiddel for dels brukere med lave inntekter og dels for kommunen for å få leietakere ut av kommunale gjennomgangsboliger etter hvert som leiekontrakter utgår. I februar 2010 opptok kommunen en startlånkvote på 10 mill.kr. til videre utlån. Det ble senere søkt om ytterligere 10 mill.kr. til formålet hvorav 3.mill.kr. ble utbetalt i 2010 og de resterende 7 mill.kr. i Sammen med tidligere ubrukt andel (5 mill.kr.) utgjør dette 12 mill.kr. som kan utlånes videre i I 2010 ble det tildelt 30 startlån på til sammen kr Fram til oktober 2011 er det innvilget ytterligere 25 startlån. Forvalte den kommunale boligmassen: - Forvaltning av kommunale boliger (se også tiltak 2 : koordinering av tildeling av boliger): Boligkontoret tildeler selv ungdomsboligene og personalboligene og inngår leiekontrakter (og følger disse opp) for alle kommunale boliger. Boligforvaltningen innebærer betydelig samarbeid med andre enheter som har brukere som etterspør bistand til å skaffe seg bolig eller som bor i kommunal bolig. Pr. september 2011 var det 48 beboere i kommunale boliger med utgåtte leiekontrakter (ca.25% av disse er bosatte flyktninger). Disse hadde dels bodd ut sin leieperiode på tre år og dels var det beboere som var tildelt bolig for kortere tidsrom for å få prøvd ut deres boevne og/eller i påvente av en mer hensiktsmessig bolig for husstanden. - Vedlikehold av boligmassen (se også tiltak 8: salg/sanering av kommunale boliger): Boligkontoret har hovedansvaret for det løpende vedlikeholdsarbeidet for kommunens ca. 350 boliger hvorav ca.100 tilhørende boligstiftelsen. Arbeidet skjer i nært samarbeid med andre ansatte i enheten bygg og eiendom. Boligkontoret har over tid opplevd at de spesielt ikke har klart å følge opp inngåtte leiekontrakter slik at leietakere er blitt boende utover fastsatt leietid. Dette arbeidet må skje i nært samarbeid med den del av leietakerne som ikke selv ordner ny bolig etter utgått leieavtale. I praksis innebærer dette å bistå vanskeligstilte og personer med lav inntjeningsevne/kreditt-verdighet å finne (kjøpe) bolig og hjelpe til med å få til finansiering av denne ved hjelp av statlige boligsosiale virkemidler Med den nåværende bemanningen vil boligkontoret overkomme sine oppgaver innen rimelige tider, men boligkontoret trenger en midlertidig styrking for å komme ajour med sine oppgaver. Det bør tilsettes en sosialfaglig medarbeider i ½ stilling for en to-årsperiode som skal arbeide med boligkontorets oppgaver i forhold til sosialt vanskeligstilte. Det er helt nødvendig at medarbeideren har sosialfaglig bakgrunn på grunn av både den målgruppen vedkommende vil arbeide med og de oppgaver vedkommende vil bli tillagt. Prosjektmedarbeiderens oppgaver vil særlig være: - ha en løpende og god dialog og oppfølging med leietakere i forkant av at botid utløper herunder kartlegge mulighetene for kjøp av annen bolig og rydde bort hindre for kjøp av bolig.. Følge leietaker på visninger, kontraktsmøter og liknende. - fokusere på leietakerens totale livssituasjon og ressurser - arbeide for en god gjennomstrømming i kommunale leiligheter. 20

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

Vefsn kommune. Prosjekt. Egeneid bolig 2012-2013. Sluttrapport. Vefsn kommune. Boligkontoret 28.03.2014. EN «11i Norge.

Vefsn kommune. Prosjekt. Egeneid bolig 2012-2013. Sluttrapport. Vefsn kommune. Boligkontoret 28.03.2014. EN «11i Norge. Sluttrapport Egeneid bolig Vefsn kommune - Prosjekt Egeneid bolig 2012-2013 Sluttrapport Vefsn kommune Boligkontoret 28.03.2014 EN «11i Norge Arkivsaknr: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 3 1.1 Aktivitetsplan

Detaljer

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune 7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune I de foregående kapitlene er det samlet beskrivelser og analyser over ulike områder som er sentrale faktorer i boligpolitikken. Det er videre framskaffet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Målselv kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Virkeområde... 3 har ansvar for utleie av kommunale boliger.... 3 består av følgende medlemmer:... 3 2. Lovgrunnlag... 3 3.

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Boligutvikling... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Status... 3 1.2.1 Fakta om tjenesteområdet... 3 1.3

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand Økonomiske virkemidler fra Husbanken v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Utredning og prosjekteringstilskudd Boligtilskudd til tilpassing Statlig boligtilskudd Startlån/boligtilskudd Investeringstilskuddet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

1. INNLEDNING...2 2. SITUASJONSBESKRIVELSE OG VURDERING AV DAGENS SITUASJON...2

1. INNLEDNING...2 2. SITUASJONSBESKRIVELSE OG VURDERING AV DAGENS SITUASJON...2 1. INNLEDNING...2 2. SITUASJONSBESKRIVELSE OG VURDERING AV DAGENS SITUASJON...2 2.1 Befolkning og bosetting...2 2.2 Befolkningsframskrivning...2 2.3 Kommunale utleieboliger...3 2.3.1 Andre boliger i kommunen...3

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER Utfordringer i bosettingsarbeidet Tilgang på egnet bolig 80,7 Senere familiegjenforening Integrering i lokalsamfunnet Økonomiske rammer Sekundærflytting

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune 2004 Side 1 av 7 Bakgrunn: Stortingsmelding nr 49 (1997 98): Om boligetablering for unge og vanskeligstilte anbefaler kommunene å ha en helhetlig boligpolitikk som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunens

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2014

Nedre Eiker kommune desember 2014 Nedre Eiker kommune desember Skjema for halvårsrapportering 20.12.14 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger i Alstahaug. 2. Formålet med

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/509 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING Rådmannens forslag

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

HUSBANKENS VIRKEMIDLER Kongsvinger 03.10.2014 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt. 2014 2 Organisasjonskart

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken satser størstedelen

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

bodø Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ

bodø Prosjektrapport- Skaffe vanskeligstilte egnet bolig KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ bodø KOMMUNE Helse- og sosialavdelingen Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" Bodø kommune har ca.360 kommunale gjennomgangsboliger som tildeles vanskeligstilte.

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig

Forskrift om tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Rana kommunestyre den 10. februar 2015, sak 3/2015 Trer i kraft: 1. april 2015 Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel

Detaljer

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik Leie til eie Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Stibolts gate Innlegg på programkonferanse i Larvik 15. november 2012 Boligløft for vanskeligstilte: Strakstiltak (1) 1. Utvide

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Høringsforslag vedtatt av kommunestyret 16.12.15 Bolig- og eiendomsplan for Hurdal kommune 2016-2020

Høringsforslag vedtatt av kommunestyret 16.12.15 Bolig- og eiendomsplan for Hurdal kommune 2016-2020 Høringsforslag vedtatt av kommunestyret 16.12.15 Bolig- og eiendomsplan for Hurdal kommune 2016-2020 Innhold Innledning Nasjonale, regionale og lokale føringer for boligpolitikken Målområde 1 Bærekraftig

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14071-1 67731/14 16.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 04.09.2014 Kommunalstyret

Detaljer

Prioritert tiltaksliste Tidsplan

Prioritert tiltaksliste Tidsplan Boligsosial handlingsplan 2013-2030 Prioritert tiltaksliste Tidsplan PRIORITERT TILTAKSLISTE MED TIDSPLAN ORGANISERT ETTER BASIS OG MÅL FOR DET BOLIGSOSIALE ARBEID. 1. FREMSKAFFELSE AV BOLIGER 1.1 Kommunens

Detaljer

BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER

BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER UKM 2012. Utsikten Kunstsenter. BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER Kvinesdal kommune 2016 2021 Status, utfordringer og satsingsområder Vedtatt: Innhold 1.0 Innledning 2 1.1 Mandat 2 1.2

Detaljer

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.09.2014 54953/2014 2014/3606 035 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/173 Formannskapet 24.09.2014 Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Harstad 14.10.2009 20. okt. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt

Detaljer

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger KRITERIER OG VEILEDER for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Innhold KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG... 2 1 Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen...

Detaljer

Inntekter av salg brukes til å investere i oppgradering av leiligheter med dårlig teknisk standard.

Inntekter av salg brukes til å investere i oppgradering av leiligheter med dårlig teknisk standard. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Beate Molden Tlf: 75 10 18 36 Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 14/1312-1 SALG AV PERSONAL- OG SOSIALBOLIGER ::: Sett inn innstillingen under denne linja. NB NB NB KKE RØR DENNE LINJA

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.07.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

Rana kommune. Informasjon om Startlån,

Rana kommune. Informasjon om Startlån, Rana kommune Informasjon om Startlån, Hvorfor settes temaet på dagsordenen? Tidsaktuelt tema strategisk virkemiddel for kommunen. Stor vekst i utlån risiko. Trangere nåløye for boliglån. Finanstilsynets

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Finansiering av bolig Startlån Betjenes med renter og avdrag Boligtilskudd

Detaljer

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Bolig for velferd, 19. mai 2015 Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Første bolig skal være en god og varig bolig Beliggenhet!! Larvik kommune forsøker å anskaffe boliger i et bomiljø

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 15/279-1 Arkivnr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Saksbehandlere: Leder Tilrettelagte tjenester, Ann H Fagerli Controller, Kirsti Nesbakken UTREDNING AV PRIVAT FINANSIERING AV OMSORGSBOLIGER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Tynset kommune. Utarbeidet 2012 Vedtatt av kommunestyret 24.04.2012. Innhold

Boligsosial handlingsplan Tynset kommune. Utarbeidet 2012 Vedtatt av kommunestyret 24.04.2012. Innhold Boligsosial handlingsplan Tynset kommune Utarbeidet 2012 Vedtatt av kommunestyret 24.04.2012 Innhold 1 11. 6 vedlegg 2 1. Innledning Boligsosial handlingsplan er en temaplan og må inngå som del av kommunens

Detaljer

Plan for boligutvikling mot 2025 for personer som trenger tilrettelagte boliger i Vennesla kommune.

Plan for boligutvikling mot 2025 for personer som trenger tilrettelagte boliger i Vennesla kommune. Plan for boligutvikling mot 2025 for personer som trenger tilrettelagte boliger i Vennesla kommune. Innledning Formål Denne planen skal være et redskap som kan brukes for å bedre bomiljø og levekår for

Detaljer

Høringsforslag, lokal forskrift om tildeling av kommunal bolig

Høringsforslag, lokal forskrift om tildeling av kommunal bolig Arkiv: L70 Arkivsaksnr: 2014/3593-1 Saksbehandler: Sveinung Haugen Høringsforslag, lokal forskrift om tildeling av kommunal bolig Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og omsorg 18.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

Bolig- og tjenestebehov for to unge funksjonshemmede

Bolig- og tjenestebehov for to unge funksjonshemmede Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkiv saksnr Arkiv 18.02.2014 69923/2013 2012/2162 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Råd for funksjonshemmede 03.03.2014 14/8 Ruspolitisk råd 04.03.2014

Detaljer

30.8.2010 1.9.2010 8.9.2010 14.9.2010 HUSLEIE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE

30.8.2010 1.9.2010 8.9.2010 14.9.2010 HUSLEIE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005060 : E: 613 F17 &52 : Einar Storli Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet Funksjonshemmedes råd Utvalg for helse- og sosialtjenester

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Leknes 16.10.2009 20. okt. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

3. Beskrivelse av Tromsø kommunes boligsosiale politikk

3. Beskrivelse av Tromsø kommunes boligsosiale politikk 3. Beskrivelse av Tromsø kommunes boligsosiale politikk Kommunen har en sosial boligpolitikk som har til hovedsiktemål at alle skal ha en god bolig i et godt bomiljø. Med kommunens boligsosiale tiltak

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Nasjonal konferanse om kommunal boligforvaltning, NKF, 14.02.2012 Karin Lindgård,ass.regiondirektør Husbanken Region

Detaljer

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 07.05.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 127/03 Eier/ ansvarlig:

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 07.05.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 127/03 Eier/ ansvarlig: Oslo kommune Forskrift Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 07.05.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 127/03 Eier/ ansvarlig: Byråd for helse og sosiale tjenester Ikrafttredelse: 01.01.2004 Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr:

Detaljer

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Lørenskog kommune INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Foto: Vidar Bjørnsrud Kommunale boliger i borettslag og sameier Boligkontoret får fra tid til annen henvendelser og

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

GODE BOLIGER FOR ALLE

GODE BOLIGER FOR ALLE En fremtidsrettet boligpolitikk: GODE BOLIGER FOR ALLE Politisk notat nr. 05/14 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 1 Brukeren i sentrum Å ha et godt sted og bo er grunnleggende for trygghet og tilhørighet.

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Notat Til : Rådmannen Fra : Bystyret Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Bakgrunn I Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å justere husleiesatsene for kommunale

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer