Boligsosial handlingsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligsosial handlingsplan 2012-2016"

Transkript

1 Boligsosial handlingsplan Vedtatt av kommunestyret E-sak 12/763 dok. 7 Innledning 1

2 Innholdsfortegnelse Innledning sd. 3 Mål for kommunens boligsosiale arbeid sd. 4 Framskrivning av folketallet for de eldste aldersgrupper sd. 4 Litt om borteboende (hybelboende) skoleelever sd. 5 Oversikt over boliger som kommunen eier og disponerer sd. 6 Oversikt over boliger som det er vedtatt å bygge/kjøpe og status pr. september for disse prosjektene sd. 8 Personalboliger/tjenesteboliger sd. 9 Samarbeid med private om utbygging av boliger sd. 9 Oversikt over statlige boligsosiale virkemidler sd. 9 Lovbestemmelser som regulerer kommunens ansvar for anskaffelse av boliger til forskjellige grupper av befolkningen sd. 10 Tiltak: Tiltak 1: Boligdrift etter selvkostprinsippet sd. 12 Tiltak 2: Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig sd. 13 Tiltak 3: Koordinering av arbeidet med å tildele boliger sd. 14 Tiltak 4: Boliger for funksjonshemmede herunder psykisk utviklingshemmede sd. 15 Tiltak 5: Boliger med mulighet for heldøgns omsorgstjenester demente sd. 16 Tiltak 6: Boliger for personer med psykiske problemer sd. 17 Tiltak 7: Endring retningslinjer for startlån sd. 18 Tiltak 8: Prosjektmedarbeider i boligkontoret sd. 19 Tiltak 9: Vedlikehold/rehabilitering/salg av kommunale boliger sd. 21 Tiltak 10: Overtakelse av boligstiftelsens boliger sd. 22 Tiltak 11: Samarbeid med private utbyggere sd. 23 Handlingsdel sd. 25 Vedlegg 1: Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig sd. 26 Vedlegg 2: Retningslinjer for startlån Vefsn kommune sd. 28 Vedlegg 3: Byggeår for kommunale boliger sd. 30 2

3 Innledning Formannskapet vedtok : Boligsosial handlingsplan for Vefsn kommune utredes etter bestemmelsene i kommuneplanens samfunnsdel. Omsorgsutvalget oppnevnes som styringsgruppe for planen og anmodes om å legge opp en framdriftsplan som muliggjør politisk behandling i november Rådmannen anmodes om å vurdere å følge styringsgruppens møter med egen representant. Plan og Utvikling forutsettes å ha prosjektlederfunksjonen samt å bistå med prosessarbeidet/ utformingen av planen Bakgrunnen for vedtaket var at det syntes å være behov for en revidert utgave av en boligsosial handlingsplan etter at tidligere plan gikk ut Planen tar sikte på å klargjøre hvilke boligsosiale utfordringer kommunen står ovenfor og forslag til løsninger for disse.. Etter først å ha planlagt prosessen i eget møte startet omsorgsutvalget sitt arbeid med planen i juni For å få til en så tidlig involvering som mulig ble det i juni avholdt 2 arbeidsseminarer hvor driftsenhetsledere, private organisasjoner, kommunale råd, Helgelandsykehuset, NAV m.fl. var innbudt og deltok. Utarbeidelsen av planen har skjedd i nært samarbeid med de driftsenheter som i det daglige har med boliger å gjøre og som har brukere med behov for bistand til å skaffe bolig. Planens innhold viser at kommunen står ovenfor meget store utfordringer i årene framover om vanskeligstilte befolkningsgruppers boligbehov skal ivaretas. Med vanskeligstilte grupper menes i denne sammenheng personer/familier med lav betalingsevne, personer med funksjons- og/eller helsesvikttilstander. Foruten at utfordringene er krevende ressursmessig, dreier det seg også om krevende samarbeid med eksterne instanser og gjennomføring av rasjonelle samarbeidstiltak internt i organisasjonen. Det kan synes motstridende at det i deler av planen tas til ordet for at kommunens boligmasse må betraktes som en enhet og at tildeling må baseres på behov på tvers av brukergrupper, mens det i andre deler av planen foreslås tiltak som retter seg mot særskilte brukergrupper. Tiltakene er delt opp som de er for å synliggjøre særskilte gruppers behov uten at dette skal virke bestemmende for hvem boliger bør bygges. I det tiltak som har økonomiske konsekvenser er tabellene endret slik at årstall er erstattet med År 1, År 2, År 3 og År 4 for å sikre at noen ikke oppfatter det slik at kostnader allerede er innarbeidet i økonomiplanen. Omsorgsutvalget legger med dette fram sitt forslag til Boligsosial handlingsplan for Vefsn kommune, januar 2012 For omsorgsutvalget Sverre Kulstad 3

4 Mål for kommunens boligsosiale arbeid Kommunens boligsosiale utfordringer involverer svært mange faginstanser både i og utenfor kommunen. Både planlegging og gjennomføring av kommunens boligpolitikk fordrer bred samhandling både innad i kommunen og med instanser utenfor: Husbanken, NAV, helseforetak, namsmann fengsel, private boligaktører innen både drift og etablering. Mål for kommunens boligpolitikk: Vefsn kommune skal: - disponere et tilstrekkelig antall boliger som samsvarer med behov i de forskjellige målgruppene - planlegge, etablere og drive de kommunale boligene på en slik måte at de statlige boligsosiale virkemidler kan nyttes på en optimal måte - samarbeide med eksterne boligetablerere slik at disse kan bistå kommunen til enhver tid å ha tilstrekkelige antall botilbud med heldøgns helse- og sosialtjenester. - bistå vanskeligstilte befolkningsgrupper med å skaffe seg egne boliger ved bl.a. å nytte de boligsosiale virkemidler staten stiller til rådighet - husleienivået i de kommunens utleieboliger fastsettes etter markedspris. Kommunen skal legge til rette for at leietakere kan få utløst maksimalt støtte fra statlige boligsosiale virkemidler. Det første strekpunktet i målsettingene berører kvantumet boliger som bør være tilgjengelig. Idet brukergruppene stadig endres, er det ikke hensiktsmessig å konkret kvantifisere det antall boliger dette dreier seg om. Husbankens bostøtteordning og kommunens bistand ovenfor brukerne for å få utløst maksimal støtte, vil være et viktig redskap i forhold til dette. Strekpunkt 2 dreier seg om at boligene både må planlegges og etableres på en slik måte at arbeidet med dette utløser de gunstige tilskotts- og låneordninger som er etablert av staten både i forhold til å bygge og drive. Det tredje strekpunktet dreier seg om å få til et samarbeid med eksterne instanser som kan ha interesse av å bistå kommunen med å bygge boliger med investeringstilskott fra Husbanken. Husbankens retningslinjer om investeringstilskudd ble våren 2011 endret slik at dette skal være mulig. Om det etableres slikt samarbeid, forutsettes i retningslinjene at kommunen skal disponere herunder tildele boligene som bygges i minst 30 år framover. Det fjerde strekpunktet dreier seg om å bistå vanskeligstilte med å skaffe seg egne boliger ved at statens boligsosiale virkemidler som bostøtte, startlån og tilskottsformer blir tatt i bruk. Innføring av markedspris for boligene bør skje gradvis av hensyn til de som allerede bor i subsidierte boliger. Dette vil bli utredet nærmere i henhold til tiltak 1 i planen. Framskrivning av folketallet for de eldste aldersgrupper Det er mange grupper av en befolkning som er avhengig av offentlig bistand til å skaffe seg midlertidig og/eller varig boligløsning. En stor gruppe i de fleste kommuner med slikt bistandsbehov er personer som på grunn av alder har fått svekket helse og har behov for boligbistand for å kunne få bedret sin livssituasjon. Nedenfor 4

5 framkommer en framskrivning av antall innbyggere i de eldste aldersgrupper for perioden 2011 til I den høyre kolonnen framkommer prosentvis endring i samme tidsrom. Aldersgruppe Endring år ,5% år ,6% 90 år og eldre ,8% Sum 70 år og eldre ,8% Kilde: SSB Tallene viser at eldrebølgen er på full fart også til Vefsn. Eldre er en like uensartet befolkningsgruppe som befolkningen for øvrig. Selv om antallet 70 år og eldre fram til 2030 vil øke med 41%, er det ingen grunn til å konkludere med at kommunens driftskostnader til tjenester for denne gruppen vil øke tilsvarende. De eldste eldre etterspør også forholdsmessig adskillig mer tjenester enn de yngste gruppene blant eldre. Følgende forhold antas å ville virke positivt inn på eldres etterspørsel etter kommunale botilbud i årene framover: - Generelt bedre helsetilstand - Generelt bedre økonomi herunder verdi av egen bolig slik at flere vil selv kunne kjøpe/bygge en mer hensiktsmessig bolig - Stadig flere bygger egne boliger basert på en universell utforming slik at de vil kunne bli boende lenger i eget hjem Det er spesielt utviklingen av dementtilstander som ventes å føre til etterspørsel av kommunale botilbud blant eldre. Denne utviklingen og de konsekvenser den har for både enkeltpersoners/familiers livssituasjoner er foruroligende. Kløveråsen institusjon i Bodø er et landsomfattende kompetansesenter innen dette området og de har anslått utviklingen i Vefsn som følger: Antall demente i kommunen anslås i dag til 216 personer, stigende til 325 i 2030 (beregnet etter folketallsutviklingen). I underkant av ca. 50% av disse vil ha behov for bemannede botilbud. Også andre grupper i befolkningen vil i årene framover etterspørre kommunale botilbud med til dels betydelig kostnadskrevende bemanninger: - funksjonshemmede - rusmiddelmisbrukere - brukere med psykiske lidelse Administrasjonen må etablere gode rutiner som sikrer at ajourførte behov årlig meldes til ledelsen i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen/kommuneplanens handlingsdel. Litt om borteboende (hybelboende) skoleelever Vefsn er vertskommune for videregående skoler for regionen og dermed også vertskommune for ca. 250 skoleelever som bor på hybel i Vefsn. For de aller fleste av disse representerer hybeltilværelsen deres første bosted utenfor familien. De skal tilpasse seg en ny livssituasjon med en del sosiale risikofaktorer som bl.a. bosituasjonen kan dra med seg. For de aller fleste vil situasjonen være uproblematisk, mens andre vil være mer mottakelig for negative påvirkningsfaktorer som både vil kunne vanskeliggjøre skolegangen og livssituasjonen for øvrig. Vefsn kommune er kjent med pågående prosjekt i regi av Mosjøen Videregående Skole som retter seg mot de borteboende skoleelevene og vil med sitt personale bistå med oppfølging utover prosjektperioden. Kommunestyret har vedtatt ( ) å delfinansiere videreføringen med kr årlig. 5

6 Oversikt over boliger som kommunen eier og disponerer Med boliger i denne sammenheng menes både institusjonsplasser og boliger som kommunen eier og/eller disponerer. Boligene utgjør samlet sett et viktig velferdstilbud for kommunens innbyggere. Kommunens institusjonsplasser finnes på kommunens 2 institusjoner: Vefsn sykehjem og Parken bo- og servicesenter. Plassene er som følger: Institusjon Avdeling Antall plasser Type plasser Vefsn Sørstuo 10 hvorav 1 kortidsplass Alderspsykiatri sykehjem Nyrudskogen 19 Somatisk langtidspleie Miljøtunet 16 hvorav 1 Kognitiv svikt (demens) rulleringsplass Varden 8 Demens Skaret 4. Ved kriser kan ytterligere 1 plass tas i Forsterket skjermet (demens) bruk. Solina 16 Somatisk lindrende langtidsplasser Rehabiliteringsplasser (kortidsplasser) Rehab. 10 hvorav 2 trygghetsplasser Litjfjellet 5-6 1) For demente. Åpent 3 dager i uka Dagplasser 7 1) Somatiske.Åpent 4 dager i uka Sum plasser VS Døgnplasser: 84 Dagplasser: ) Angir det antallet brukere som kan være på avdelingen samlet. Parken bo- og Post 1 15 Somatisk langtidspleie servicesenter Post 2 14 Somatisk langtidspleie Kortidsavdelingen 9 Kortidsplasser Omsorgsavdelingen 6 Somatisk lindrende korttidsplasser Aktivitetsavdelingen Uspesifisert Dagavdeling hvor brukere kan komme etter eget behov Sum plasser PBS Døgnplasser: 44 Dagplasser: uspesifisert Sum institusjonsplasser samlet Døgnplasser: 128 Dagplasser: de uspesifiserte ved PBS 6

7 Nedenfor følger oversikt over de boliger som kommunen eier og disponerer pr. september 2011 etter tilhørighet til driftsenhet som gjelder pr. i dag. Disposisjonsrett Type bolig Adresse Antall boenheter Miljøterapitjenesten Oms.bolig med bemanning Oms.bolig med bemanning Oms.bolig med bemanning Oms.bolig med bemanning Oms.bolig med bemanning Oms.bolig med bemanning Oms.bolig med bemanning Avlastningsbolig Helga Viksv.3 (VKBS) Harton Furøsgt. Villavn. 5/7 Nermovn. 4/6 (u/heis) Heggvn.43/-51 Dr. Ravnsv.8/10/12 Alfheimgt. Ny under planlegging Psykiatritjenesten Omsorgsdistrikt Nord Omsorgsdistrikt Sør NAV, flyktning Oms.bolig med bemanning Oms.bolig med bemanning Bolig for rusmisbrukere Bolig for rusmisbrukere Psykiatri Omsorgsbolig Oms.bolig/trygdebolig Oms.bolig/trygdebolig Oms.bolig/trygdebolig Oms.bolig/trygdebolig Oms.bolig/trygdebolig Oms.bolig/trygdebolig Oms.bolig/trygdebolig Oms.bolig/trygdebolig Oms.bolig/trygdebolig Ungdomsboliger Borettslagsleiligheter Kommunale boliger Fearnleysgt.21 Andåsen Meieriskogen Bakkegt. Skjervengan 11 Torolvsgt.7 Håreksgt (VKBS) Elsfjord (VKBS) Drevvatne Håreksgt.13 Meyersgt.5 (Sanitetsforeningen) Skul.Svendsv.4 Kirkegt.43 Kr.Qualesgt.30 (VKBS) P.Holtsgt.1 (VKBS) Sum: Sum: Sum: Sum: 58 Spredt omkring Sum: 49 NAV, sosial Boligkontoret Borettslagsleil (kom.eid) Kommunale boliger Kommunale boliger Personalboliger Disponeres av videregående skole ut skoleåret 2011/12 Ungdomsboliger Spredt omkring Sum: 70 Spredt omkring Campingvn. 4-8 Spredt omkring (VKBS) hybler og 8 leiligheter 30 7

8 Oversikt over boliger som det er vedtatt å bygge/kjøpe og status for disse september 2011 Nedenfor følger en oversikt over de boliger som det i plansammenheng eller ved enkeltvedtak det er vedtatt å bygge i Vefsn. Det framkommer også status for dette arbeidet pr. september Nye boliger innarbeidet i vedtatte kommunedelplan for hovedsatsingsområdet helse/omsorg : Boliger for) funksjonshemmede Planens innhold: Det planlegges og realiseres 16 plasser (boenheter) i en eller to boliger. Status: Plan- og byggekomité arbeider med å få realisert 10 boenheter ( 7 i et bygg Heggveien og 3 tilknyttet ny avlastningsbolig i Harton Furøsgate). Kostnad lagt inn i økonomiplan/ kommuneplanens handlingsdel. Det tas sikte på at boligene skal være innflyttingsklare høsten Plasser/boenheter med bemanning på sykehjemsnivå Planens innhold: Boligkompleks med 32 enheter planlegges samlet. 16 enheter bygges i 2012 og de øvrige 16 i etterfølgende år. Status: Lagt inn i økonomiplanen/kommuneplanens handlingsdel bevilgning til å realisere 16 boenheter i 2014/15. Plan- og byggekomité har hatt og har problem med å finne hensiktsmessig tomt. Får ikke startet deltaljplanlegging før tomtespørsmål er avklart. Psykisk/helsevern - boliger Planens innhold: Planlegges i løpet av 2010 et bygg med 4boenheter (hvorav en treningsbolig). Status: Ingen aktivitet i ettertid. Kostnad ikke innarbeidet i økonomiplan/kommuneplanens handlingsdel Boliger til flyktninger, kommunestyrevedtak 43/10 ( ): Sakens innhold: Vedtatt å kjøpe inntil 5 eiendommer/leiligheter og nedsatt byggekomité for planlegging av boliger. Kjøpt 2 boliger til unge flyktninger. Byggekomiteen forhandler med Norsk Folkehjelp om overtakelse av sørligste boligbygg (7-8 boenheter) på Mosjøen Camping og tilstøtende tomt mellom bygg og gangbru. Boliger for rusmisbrukere, kommunestyrevedtak 85/11 økonomiplan ( ) Sakens innhold: Føres opp en bolig tilpasset heldøgns omsorgstjenester med 9 boenheter hvorav 6 små omsorgsboliger og 3 hybler. Investeringskostnad innlagt i økonomiplan/ kommuneplanens handlingsdel i Status: Det tas sikte på realisering som vedtatt, men arbeidet har ikke startet opp. 8

9 Personalboliger/Tjenesteboliger Av de kommunale boligene er 15 boliger som er lokalisert på forskjellige steder øremerket til bruk som personalboliger/tjenesteboliger. Bruk av boligene til dette formål har spesielt med rekruttering av nyansatte utenfra kommunen å gjøre, men det kan også forekomme at allerede ansatte etterspør bistand om tjenestebolig for et begrenset tidsrom. Etterspørsel etter tjenesteboliger er liten. For å hindre at boligene over lengre tid står ubenyttet, leies de ved liten etterspørsel ut til andre grupper for begrensede tidsrom. Samarbeid med private om utbygging av boliger Det kan være grunn til å anta at kommunen alene ikke vil makte å realisere de boligbehov for vanskeligstillte som både eksisterer i dag og som ytterligere vil melde seg i årene framover. Det kan synes nødvendig å etablere gode samarbeidsforhold med private utbyggere herunder boligbyggelag - for å overkomme oppgavene. Oversikt over statlige boligsosiale virkemidler Husbanken administrerer statens boligsosiale virkemidler. Disse er: -Bostøtte: Bostøtten er det største, viktigste og mest målrettede boligøkonomiske virkemidlet for å sikre boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Bostøtte er en rettighetsbasert ytelse beregnet på husstander med lav inntekt og høye boutgifter og er således behovsprøvd. Det er øvre inntektsgrenser for å kunne motta bostøtte, samtidig som boutgifter over bestemte grenser ikke godtas som grunnlag for beregning av bostøtte. Ordningen forvaltes av Husbanken, men det er kommunene som er saksbehandler og som har all kontakt med søkere. I 2010 utbetalte Husbanken 3.15 milliarder kroner i bostøtte. I desember 2010 var det mottakere, det ble gjennomsnittlig utbetalt kr pr.mnd., mottakerne hadde gjennomsnittsinntekt på kr pr. år og gjennomsnittlig boutgift var kr I Vefsn var det i mottakere som til sammen fikk utbetalt kr , i gjennomsnitt pr. mnd kr Startlån: Førstegangsetablerere, unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, personer med nedsatt funksjonsevne, flyktninger (må ikke være norsk statsborger), personer med oppholdstillatelse humanitært grunnlag (må ikke være norsk statsborger) og andre økonomisk vanskeligstilte husstander. Forutsetningene for å få startlån er: - brukeren har problemer med å få finansiert boligen i privat bank. - brukeren må kunne betale renter og avdrag på lånet og samtidig ha nødvendige midler igjen til livsopphold. - boligen må være egnet for husstanden og rimelig i forhold til prisnivået på stedet der du skal bo. - en hovedregel er at boligen skal ligge i den kommunen som gir lån. Kommunestyret bestemmer årlig hvor mye som skal opptas som startlån til viderefordeling i kommunen. Et utvalg bestående av representanter fra boligkontoret, NAV og økonomiavdelingen behandler søknadene. I 2010 ble det tildelt til sammen 30 startlån på til sammen kr Tilskudd til etablering i egen bolig: Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig. Tilskuddet kan gis til kjøp av ny eller brukt bolig. Tilskudd til etablering kommer gjerne inn som en toppfinansiering når en bolig skal finansieres. Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av boligbehov, husstandens økonomi og muligheter for andre offentlige støtteordninger, som for eksempel bostøtte. 9

10 Tilskudd til etablering gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Ordningen er sterkt behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd. Etterspørselen etter boligtilskudd er stor, og prioriteringen av søknadene vil variere fra kommune til kommune. Tilskuddet som kan fordeles i den enkelte kommune bestemmes av Husbanken. I 2010 ble det tildelt 5 tilskudd i kommunen på til sammen kr Tilskudd til tilpasning av egen bolig: tilskudd til å tilpasse boligen etter dine behov dersom du har nedsatt funksjonsevne. Samme krav gjelder for dette tilskuddet som det over. I 2010 ble det innvilget 6 tilskudd i Vefsn på til sammen kr Lovbestemmelser som regulerer kommunens ansvarsforhold i forhold til å skaffe boliger Kommunens ansvar for vanskeligstilte på boligmarkedet er regulert ved flere lovbestemmelser. Spesielt følgende bestemmelser regulerer dette ansvaret: Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen: 15. Boliger til vanskeligstilte Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. I rundskriv 1/93 framkommer følgende utdyping til denne bestemmelsen: Alle boligsøkere i kommunen bør betjenes i samme etat, fortrinnsvis i boligetaten dersom kommunen har dette. Kommunens medvirkningsansvar gir ikke den enkelte boligsøker rett til å kreve bolig fra kommunen. 27. Midlertidig botilbud Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv. Bestemmelsen er ment å omfatte de som av ulike årsaker har et akutt behov for tak over hodet. Kommunens boligpolitiske ansvar omfatter derfor i utgangspunktet alle som kommer i en situasjon der de selv ikke evner å skaffe seg et akseptabelt og verdig boforhold. Kommunen fatter vedtak om bosetting av flyktninger i kommunen. Det følger av dette at kommunen også innrømmer ansvar for å skaffe disse hensiktsmessige midlertidige boliger samt å sørge for at de evner de forpliktelser som boforholdet medfører (se 18 nedenfor). 18. Stønad til livsopphold De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen. Departementet kan gi veiledende retningslinjer om stønadsnivået. 10

11 Bestemmelsen gir også rett til bistand til boutgifter, så som husleie, faste utgifter i sameie/borettslag og renter av boliglån. Kommunen har også plikt til å iverksette særlige tiltak ovenfor rusmiddelmisbrukere i henhold til Lov om sosiale tjenester: 6-1. Hjelpetiltak. Gjennom råd, veiledning og hjelpetiltak, jf. 4-1 og 4-2, skal sosialtjenesten hjelpe den enkelte til å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler. På tilsvarende måte skal det gis råd, veiledning og hjelp til vedkommendes familie. Når det er behov for det og klienten ønsker det, skal sosialtjenesten bistå med å etablere et behandlingsopplegg. Dette opplegget kan blant annet omfatte oppnevning av støttekontakt, etablering av støtteopplegg på arbeidsplassen, andre tjenester etter denne loven og kontakt med primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Kan behovet for egnet institusjonsplass ikke dekkes, skal sosialtjenesten om nødvendig sørge for midlertidige tiltak. Sosialtjenesten skal følge opp klienten i behandlingsopplegget gjennom samtaler og om nødvendig hjemmebesøk, og ved å legge til rette nødvendige tiltak ved avslutningen av et eventuelt institusjonsopphold. Sosialtjenesten skal utarbeide tiltaksplan for rusmiddelmisbruker som er i institusjon etter vedtak med hjemmel i 6-2 eller 6-2a. Kongen kan gi forskrifter om innholdet i tiltaksplanen. En viktig forutsetning i denne type tiltak er egnet bomiljø. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. er også relevant i forhold til kommunens boligsosiale plikter idet loven klargjør at både miljøer og boliger skal utformes på møter som sikrer at alle skal kunne bruke tilbudene (universell utforming). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m Boliger til vanskeligstilte Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker. Loven har i tillegg en rekke bestemmelser om befolkningsgruppers rettigheter til forskjellige helseog omsorgstjenester som enten kan ytes i private hjem, kommunale boliger eller i institusjoner. Selv om kommunen ikke under alle omstendigheter vil ha plikt til å tilby bolig som en del av tjenestetilbudet, vil kommunen ofte være tjent med å for eksempel kunne tilby omsorgsbolig i en gruppebolig for å kunne yte den mest rasjonelle hjelpen 11

12 TILTAK Tiltak 1 : Boligdrift etter selvkostprinsippet Ansvar: Økonomisjefen Frist: Kostnad: Saken er en utredningssak. Beskrivelse: Slik Vefsn kommunes regnskap er bygd opp i dag er det vanskelig å få fram et totalregnskap for boligdriften i kommunen. Dette skyldes at avskrivninger og renter ikke framkommer i det ordinære driftsregnskapet for boligdriften. Det er nok mange som tror at kommunens boligdrift er et overskuddsforetak, men en oversikt over de faktiske utgifter og inntekter viser at boligdriften har et betydelig underskudd, på tross av at utgifter til vedlikehold ligger på et minimumsnivå. Underskudd må dekkes inn av kommunens øvrige inntekter. Regnskapsoppsettet nedenfor viser en forenklet oversikt over inntekter og utgifter for de kommunale boliger som ikke er knytt til boligstiftelsen. Tallene er basert på regnskapet for 2010 og er ca. tall: Driftsinntekter (husleie, refusjoner, skadeoppgjør) inkl. tap på krav Kr ,- Driftsutgifter: Kapitalkostnad ,- Energikostnader ,- Forsikring ,- Husleie (for framleie) ,- Kommunale avgifter ,- Renovasjon ,- Vedl., service, snørydding, etc ,- Utgifter til administrasjon og vaktmester: ,- Sum driftsutgifter: Kr ,- Underskudd etter fratrukket utgifter Kr ,- Regnskapet over gir ikke de virkelige tallene for opptatte lån og kapitalkostnader for disse. Noen boliger kan være realisert uten låneopptak (finansiert av fond). Uansett finansiering avskrives investeringskostnaden over 40 år. Det er denne kapitalkostnaden som framkommer over. Når det gjelder utgifter til posten vedlikehold, service, snørydding, etc. på ca. 3,5 mill.kr, så er denne summen betydelig lavere enn det som skal til for å unngå et fortsatt akselrerende forfall av boligmassen. På tross av betydelig vedlikeholdsinnsats de siste år er etterslepet fremdeles stort. Det bør i flere år framover være stor aktivitet med rehabilitering og vedlikehold av boliger, dersom tilstand og standard skal heves til et nivå som kommunens leietakere bør kunne forvente. Deretter bør vedlikeholdsinnsatsen ligge på et stabilt nivå hvor gradvis forfall unngås. Dersom Vefsn kommune har en intensjon om at boligdrift skal finansieres etter selvkostprinsippet bør husleienivået økes gradvis til man oppnår ønsket inntektsnivå. I økonomiplan for perioden

13 2014 ligger det inne vedtak om gradvis økning av husleien i løpet av perioden inn til kr ,- Dette vil på langt nær være nok, dersom utgifter til vedlikehold skal økes til et nivå som hindrer gradvis forfall av bygningsmassen. En økning av husleiene i de kommunale boligene vil berøre mange med lave inntekter og/eller trygdeytelser. Mange av disse er avhengig av bostøtte fra Husbanken for å klare sine utgifter. Ved beregning av bostøtte legges til grunn husleie opptil kr for enslige og for hustander med flere kr Sistnevnte sats gjelder også for unge enslige som er trygdet. Husleier utover dette vil ikke utløse ytterligere bostøtte og vil redusere den enkeltes økonomiske handlefrihet med mindre andre kommunale støtteordninger (økonomisk bistand etter sosialloven eller evt. kommunal boligtilskuddsordning) er tilgjengelig. Det er utvilsomt mange utleieobjekter som er vesentlig underpriset i forhold til gjengs leie. Vefsn kommune vil gjennom å heve husleien ved inn/utflyttinger kunne øke inntektene betydelig og allikevel ha husleiesatser på et akseptabelt nivå. Handling: Det utredes egen sak til kommunestyret med forslag til økning i husleiesatsene, slik at Vefsn kommune driver sin boligdrift etter selvkostprinsippet. Saken fremmes kommunestyret innen Saken må også inneholde en vurdering av konsekvenser for leietakerne særlig i forhold til de begrensninger som ligger i Husbankens bostøtteordning. Det anmodes om at det reelle regnskap og faktiske kostnader framkommer i saken som skal utredes og at metoden for dette legges inn i årsregnskapene framover. Tiltak 2 : Ansvar: Rådmannen Retningslinjer for tildeling av boliger i Vefsn Tidsfrist: Iverksettes Kostnad: Tiltaket er kostnadsfritt Beskrivelse: Kommunen eier og disponerer en stor utleieboligmasse Boligmassen er dels bygd for spesielle brukergrupper og dels fordelt til de samme gruppene. Boligene er som følge av dette også fordelt til forskjellige driftsenheter (omsorgsdistriktene, psykiatritjenesten, miljøterapitjenesten, boligkontoret, NAV kommune (både sosial- og flyktningetjenesten)) som fordeler boliger til sine brukere. Over tid har det gradvis blitt slik at de enkelte driftsenheter disponerer særskilte boliger som også kan være bygd spesielt for sine brukere. Blant de enheter som har brukere med boligbehov, er det en generell oppfatning om at kommunens boligmasse i større grad må sees i en sammenheng og at tildelinger av boliger må samordnes i større grad enn i dag. Blant annet er det slik at boliger som en tid var tiltenkt en spesiell gruppe, noen år senere kan vise seg uegnet til bruk for denne gruppen. For enkelte boliggrupper eksisterer i noen grad politisk forankrede retningslinjer, men kommunen har ingen retningslinjer som sier noe om hvordan boligmassen totalt skal kunne utnyttes på en helhetlig og rasjonell måte. Slike retningslinjer er utarbeidet og følger som vedlegg 1 til denne planen. Retningslinjene baserer seg spesielt på - at kommunens boligmasse betraktes som en enhet uten fordeling til de enkelte driftsenheter - at tildeling av boliger samordnes (se tiltak 3) 13

14 Dessuten innholder retningslinjene bestemmelser om - hvilke krav/rettigheter søkerne har - forhold som bør vektlegges ved boligtildeling - oppfølging/evt. fornyelse av leiavtale når bolig er tildelt/bytte av bolig - avgjørelsesmyndighet (om tildeling), avslag og klageadgang Retningslinjene som fremmes i denne saken er forutsatt å gjelde for alle som leier kommunale boliger. Det eksisterer meget store boligbehov for forskjellige brukergrupper i kommunen. Det er grunn til å anta at kommunen innen overskuelig framtid ikke vil ha mulighet til å bygge seg ut av denne situasjonen. Det er heller ikke sikkert at det er hensiktsmessig å forsøke det. Forslagene i denne planen om retningslinjer for fordeling av boliger og hvordan boligtildeling bør koordineres, må sees i denne sammenheng som verktøy som tar sikte på å oppnå en mest mulig hensiktsmessig bruk av de kommunale boligene. Handling: Forslag til Retningslinjer for tildeling av boliger i Vefsn vedtas og settes i verk fra Tiltak 3: Ansvar: Koordinering av arbeidet med å tildele boliger Rådmannen Tidsfrist: Iverksettes senest Kostnad: Tiltaket er kostnadsfritt utover bruk av personalressurser Beskrivelse: Under forarbeidene til denne planen kom det fram - at det må skje en bedre koordinering/samordning av tildelingen av boliger - at den nåværende praksis hindrer en felles forståelse for den samlede brukergruppens behov - at den nåværende fordeling av boligmassen til enhetene nødvendigvis ikke er den mest hensiktsmessige Den nåværende tildeling av boliger er basert på at de forskjellige enheter (omsorgsdistriktene, psykiatritjenesten, miljøterapitjenesten og NAV sosial/flyktning) selv disponerer boliger som de kan fordele i samarbeid med utredningskontoret.. Boligkontoret fordeler boligstiftelsens boliger. De boliger som den enkelte enhet disponerer er nødvendigvis ikke de mest hensiktsmessige boligene for de behov som skal ivaretas. De berørte instanser som framkommer ovenfor har i samarbeid kommet fram til at tildeling av boliger bør skje i regi av et fordelingsutvalg som består av representanter fra følgende enheter: Miljøterapitjenesten Omsorgsdistriktene (felles repr.) Rus-/psykiatritjenesten NAV kommune (repr. fra både sosial og flyktning) Utredningskontoret Boligkontoret (leder) 14

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Ringsaker kommune 2008-2011

Ringsaker kommune 2008-2011 Ringsaker kommune 2008-2011 04.01.2010 Boligsosial handlingsplan 2 Innholdsfortegnelse: 1 Sammenfattende del 1.1 Innledning. 5 1.2 Organisering av planarbeidet. 5 1.3 Boligbehov for målgruppa. 6 1.4 Hovedutfordringer.

Detaljer

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt Boligsosial Handlingsplan 2010-2013 Alle skal kunne bo trygt og godt 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 4 3 Organisering av det boligsosiale arbeidet i Asker... 5 4 Demografiske og planmessige forutsetninger...

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 MELØY KOMMUNEPLAN - 13.09.2012 Arkivkode: 146,, Saksprotokoll Behandlet i: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2012 Sak: 73/12

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011 Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 2 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 1.1 Bakgrunn for boligsosial handlingsplan

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6

Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6 Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6 Vedlegg 9.1 Regjeringens politiske plattform Regjeringen vil føre en sosial boligpolitikk. Målet er at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD Innhold 1. Innledning...4 2. En analyse av boligsituasjonen i Bydel Grorud...4 2.1 Befolkningen i Bydel Grorud...4 2.2 Hvem av innbyggerne er vanskeligstilte på boligmarkedet?...5

Detaljer

Fragmentert og koordinert

Fragmentert og koordinert Fragmentert og koordinert Organisering av boligsosialt arbeid i norske kommuner ÅSMUND LANGSETHER THORBJØRN HANSEN JARDAR SØRVOLL Rapport nr 18/08 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Kapittel 1: Innledning

Kapittel 1: Innledning BOLIGSOSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2011-2015 Kapittel 1: Innledning Det er en bred tverrpolitisk enighet i Norge om at alle innbyggerne i landet skal kunne bo trygt og godt. En god bolig er en betingelse

Detaljer

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Innhold 1. Innledning... 2 2. Kjennetegn boligsøkere i Bodø... 3 2.1 Definisjon kjennetegn... 3 2.2 Kartlegging boligsøkere pr. 15.mars 2013... 4 2.2.1 Gjennomgang

Detaljer

Forvaltningsplan for kommunale boliger og. Boligsosial handlingsplan. for. Unjárgga gielda/nesseby kommune

Forvaltningsplan for kommunale boliger og. Boligsosial handlingsplan. for. Unjárgga gielda/nesseby kommune Forvaltningsplan for kommunale boliger og Boligsosial handlingsplan for Unjárgga gielda/nesseby kommune Vedtatt av kommunestyret den. Forord I Stortingsmelding nr. 49 (1997-1998) Om boligetablering for

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

INNOVASJON I BOLIGETABLERING OG TJENESTER Rapport fra interkommunalt forprosjekt mellom kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss.

INNOVASJON I BOLIGETABLERING OG TJENESTER Rapport fra interkommunalt forprosjekt mellom kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. INNOVASJON I BOLIGETABLERING OG TJENESTER Rapport fra interkommunalt forprosjekt mellom kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Valparaiso i Chile Foto: L. Friberg Jeg er motstander av universell

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Av Farahnaz Rastegar i samarbeid med Vox Norsk boligpolitikk 2 Eie bolig

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer