Innhold. 4 Hjelp! Jeg er valgt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. 4 Hjelp! Jeg er valgt"

Transkript

1 Innhold Forord... 5 Takk!... 7 Gratulerer med valget!... 8 Kapittel 1: Styre for hva og hvem?...10 Kapittel 2: Styrets ansvar og oppgaver Kapittel 3: De styrende leddene...21 Kapittel 4: Styrets arbeidsfordeling Kapittel 5: Lag gode styremøter Kapittel 6: Å arbeide med både fortid, nåtid og fremtid Kapittel 7: Aksjeloven Kapittel 8: Kjenner du lovverket? Kapittel 9: Etikk hvordan man bør oppføre seg Kapittel 10: Økonomistyring Kapittel 11: Å være styreleder og møteleder Skjemaer og maler Ordliste Stikkord Hjelp! Jeg er valgt

2 Forord Målgrupper. Denne boka er skrevet for deg som er nyvalgt, og for styremedlemmer som er usikre på hva styrearbeidet innebærer, hva som skal gjøres og hvordan. Men også erfarne styremedlemmer vil kunne ha nytte av boka bl.a. fordi den inneholder praktiske råd og hjelpemidler og vil gi en oppfriskning av kunnskap og erfaringer. Boka er relevant for styrearbeid i de fleste typer selskap og organisasjoner. Mye av stoffet er vinklet mot små og mellomstore virksomheter. Noen avsnitt er utformet spesielt for dem som arbeider i styret i en bedrift. Det stoffet er merket med blå stripe i margen. Andre avsnitt er skrevet for dem som arbeider i en forening. Det stoffet er merket med rød stripe i margen. Målsetting. Boka gir en rask og praktisk innføring i det å arbeide i et styre. Mange bøker om temaet finnes på markedet, men de er ofte svært omfattende. På grunn av mange detaljer og vekt på juridiske emner kan det være tungt å lese. I denne boka forsøker jeg å fremstille stoffet så enkelt og kortfattet som mulig. Boka peker på ansvarsforhold og forklarer hovedprinsippene for styrearbeidet. Målet er at du som nyvalgt raskest mulig skal bli operativ og få den nødvendige hjelpen til det. Ta med deg boka når du forbereder deltakelse i styremøter og når du utfører styreoppgavene dine. Hjelp! Jeg er valgt 5

3 Innhold. Hjelp! Jeg er valgt inneholder enkle veiledninger og forklaringer, og den har praktiske hjelpemidler som du vil ha glede av: Sjekklistene vil hjelpe deg til å komme i gang med konkret arbeid, finne frem til nødvendig informasjon og formulere dine tanker om mål og oppgaver. Malene kan du bruke som grunnlag for å lage egne rutiner og dokumenter. Ordlisten bruker du hvis du støter på et begrep eller en betegnelse du er usikker på betydningen av. Stikkordlisten bruker du når du skal finne frem til et spesielt tema eller begrep. Avgrensninger. Spesielle ansvarsforhold og arbeidsrutiner som angår arbeidstaker- og arbeidsgiverspørsmål og arbeid i offentlig forvaltning og i politiske organer, blir ikke omtalt i boka. Men for alle vanlige styreoppgaver vil den være til hjelp. Slik bruker du boka. Den skal brukes som en oppslagsbok. Er du litt uerfaren, bør du bruke tid på kapittel 1 og 2. Det vil hjelpe deg til raskere å kunne delta aktivt i styrearbeidet. Resten av kapitlene vil kunne være nyttige også for erfarne styremedlemmer. Alle kapitler begynner med et sammendrag. Det er markert med gul bakgrunn. Les det først, så er det lett å avgjøre om du vil lese kapitlet nå eller hoppe til neste. For alle som er valgt inn i styret i et aksjeselskap, AS, er kapittel 7 helt grunnleggende. Men aksjeloven blir også brukt som norm for andre typer virksomheter. Boka har egen hjemmeside Her finner du utdypende stoff, aktuelle nyheter og kan laste ned sjekklister og maler. Det er også lenker til andre hjemmesider for styrearbeid. Boka kan fås kjøpt også som e-bok og lydbok, se Der finner du dessuten lydfiler som du kan laste ned. 6 Hjelp! Jeg er valgt

4 Takk! Jeg har fått verdifull hjelp fra mange personer. Jeg vil særlig takke for alle råd og innspill fra Eirik Steine-Eriksen, tidligere direktør i Aker Sement og Byggevare, Per Vemork, tidligere leder i Kulde- og varmepumpeentreprenørenes Landsforening og Øystein Bakken, som har lang erfaring fra styrearbeid i både offentlige organer, private bedrifter og skoleverket. Jarl H. Bibow har bidratt med sin lange og brede erfaring fra styrearbeid i næringslivet og i norsk og internasjonal idrett. Stor takk også til Lars Erik Lundgaard i NELFO, Foreningen for El- og IT-bedriftene, som har bidratt i det juridiske stoffet. Denne boka hadde aldri blitt til uten samarbeidet med Bjørn Ribsskog, tidligere forlagssjef i Elforlaget, som hadde ideen til boka. Takk! Forfatteren Hjelp! Jeg er valgt 7

5 fra bokas hjemmeside Det vil ta litt tid, men du trenger ikke gjøre alt på en kveld. Hvem sitter i styret? Navneliste. Som nyvalgt kan det gå med mye tid til å lete etter telefonnummer, postadresser, e-postadresser osv. til de andre styremedlemmene. Be om å få en navneliste eller lag den selv. Ta med fullt navn, tittel, arbeidssted, e-post, kontortelefon og mobiltelefon. Ha alltid listen lett tilgjengelig. Bruk skjemaet på side i boka. Du kan også laste det ned fra bokas hjemmeside. Hva vet du om de andre styremedlemmene? Hvilken kompetanse, interesse og erfaring har de? Representerer noen av dem eiere eller andre grupper? Finn svar på spørsmålene nedenfor eller fyll ut skjemaet på side Hvem er daglig leder, generalsekretær eller administrerende direktør? Hun eller han vil vanligvis være styrets sekretær. Hvor lenge har medlemmene sittet i styret? Hvor mange år er de valgt for? Representerer noen av styremedlemmene spesielle medlemsgrupper eller eiere? Har de ansatte en eller flere representanter i styret? Hvem eier og hva driver virksomheten med? Bedriftens formål. Hvorfor er bedriften startet? Hva skal den gjøre? Du kan finne svar i vedtektene, spesielt i formålsparagrafen. Vanligvis er bedrifter startet for å drive forretningsvirksomhet. Lønnsomhet er derfor som regel et hovedmål for styrearbeidet. Hjelp! Jeg er valgt 11

6 Finn svar på spørsmålene nedenfor eller fyll ut skjemaet på side 101. Hvilken selskapsform har bedriften, AS, ANS eller annet? Hvem eier bedriften? Hvem eier eventuelle aksjer? Hvilke produkter, varer eller tjenester lager bedriften? Er bedriften en del av et konsern eller en kjede? Bedriftens produkter. I en bedrift bør du ha god kjennskap til de varene eller tjenestene den skal levere. Lag en liste over produktene med priser og salgstall. Bruk skjemaet på side 102 eller last det ned fra bokas hjemmeside. Foreningens formål. I en forening bør du vite: Hva er formålet med foreningen? Hva arbeider den for? Hvem kan være medlem i foreningen? Har foreningen noen aktiviteter? Hvilke? Hvilke medlemsfordeler eller servicetilbud har foreningen? Er foreningen en del av (medlem i) andre organisasjoner? Bruk skjemaet på side 103. Du finner vanligvis det du bør vite om formål og medlemskap, i vedtektene. Foreningens oppgaver, aktiviteter og produkter. Mange foreninger er startet først og fremst for å drive en aktivitet, for eksempel et korps eller et idrettslag. I slike foreninger bør styremedlemmene ha god kjennskap til aktivitetenes omfang, innhold og organisering. Andre foreninger er laget for å ivareta medlemmenes interesser på en eller annen måte, for eksempel et historielag, et næringsråd eller en håndverkerforening. Slike foreninger kan ha «politiske» mål, og styremedlemmene bør ha god kjennskap til mål, strategier og handlingsplaner. Bruk skjemaet på side 104 eller last det ned fra bokas hjemmeside. Dersom foreningen også selger varer eller tjenester, bør du kjenne til produktene og priser og salgstall. Bruk gjerne skjemaet på side Hjelp! Jeg er valgt

7 Revisor skal være en tillitsperson, et ombud, for samfunnet, markedet, eiere, kreditorer, ansatte, medlemmer, kunder og offentlige myndigheter. Revisor kontrollerer at alle lover og regler på det økonomiske området er fulgt, at regnskapet er ført riktig, og at det gir et korrekt bilde av den økonomiske situasjonen. Revisor vil også kunne være sentral i spørsmål om investeringer, lønnsomhet og andre strategivalg. Les revisorberetningene for de siste par årene. Kontrollutvalg I en del organisasjoner blir det valgt kontrollutvalg som skal føre tilsyn med virksomheten og rapportere om det er fattet vedtak som medfører brudd på gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Slike utvalg kontrollerer ikke bare økonomien, men vurderer også om beslutninger er lovlig fattet, om saksbehandlingen er korrekt gjennomført, og om vedtak fra generalforsamlingen er fulgt opp. Kontrollutvalg gir vanligvis melding om sitt arbeid til generalforsamlingen. Hvis dere har et kontrollutvalg, bør du finne ut hvilket mandat utvalget har. Hjelp! Jeg er valgt 25

8 Husk at formålet med møtet er at alle synspunkter skal bli hørt og veid mot hverandre. Ingen må få dominere, for alle er likeverdige i diskusjonene. Derfor må også alle forsøke å lytte til hverandre. Styret bør ha regler for arbeidet Styret bør ha regler for hvordan møtearbeidet skal foregå. Dette er ofte beskrevet i styreinstruksen, se side 117. For store møter med mange deltakere bør det fastsettes en forretningsorden som inneholder regler for møtearbeidet. I en forretningsorden er det bestemmelser om: hvordan møteinnkallingen skal skje møteplikt, beslutningsdyktighet, forfall og fullmakter hvilke saker som kan behandles og i hvilken rekkefølge regler for innlegg og taletid avstemningsregler protokoll Du kan lese mer på bokas hjemmeside. 42 Hjelp! Jeg er valgt

9 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (vanligvis bare kalt produktkontrolloven) skal forebygge alle former for helseskade og miljøforstyrrelse. Loven gjelder for både produksjon og salg av alle typer produkter og tjenester. Den omhandler bl.a. kunnskapsplikt forebyggende tiltak opplysningsplikt substitusjonsplikt meldeplikt og tilbakekalling Loven vil være særlig viktig for virksomheter som selger kjemiske, elektriske eller brannfarlige produkter. På bokas hjemmeside finner du en sjekkliste for de viktigste tiltakene styret bør ivareta. Men loven gjelder alle virksomheter: En juridisk utredning klargjorde at loven også gjelder for frivillige organisasjoner, for eksempel for et tilbud om klatre- og fjellturer. 72 Hjelp! Jeg er valgt

10 KAPITTEL 9 Etikk hvordan man bør oppføre seg Ikke alt kan reguleres gjennom lover og vedtekter. Etikk og moral er viktig også i forretningssammenheng. God etikk innebærer gode holdninger. Man lar seg ikke friste til å opptre utilbørlig for å oppnå en kortsiktig gevinst eller for å sikre seg en privat eller forretningsmessig fordel. Juks, svindel og fanteri forekommer dessverre alt for mange steder. Flere og flere vil ikke handle med virksomheter som er innblandet i korrupsjon eller smøring. De blir ofte blir utestengt fra å gi anbud. Mange bedrifter og foreninger har laget etiske retningslinjer som konkretiserer hvilke regler som skal gjelde både for ansatte, kunder, medlemmer og forretningsforbindelser. Styret har ansvaret for at det utvikles en god etikk i hele organisasjonen. Det er ikke slik at alt som ikke uttrykkelig er forbudt ifølge lover og vedtekter, er tillatt. Det er ikke mulig å regulere alt gjennom lover og regler. Av og til oppstår det situasjoner og dilemmaer der man må bruke «skjønn», dvs. foreta en vurdering før man tar en avgjørelse. Lettvinte valg kan ofte bli kostbare. Hjelp! Jeg er valgt 77

11 Alle skjemaer og maler kan lastes ned på Bedriftens selskapsform, eiere og produkter se side 12 Selskapsform... Startet i år... Eiere i prosent Produktgrupper Del av konsern?... Del av kjede?... Annen tilknytning... Hjelp! Jeg er valgt 101

12 Eksempel på protokolltilførsel se side 35 Krav om protokolltilførsel skal fremsettes skriftlig av det styremedlemmet som krever det. Et eksempel: «Styremedlem NN stemte imot forslaget fordi han mener utvidelsen av administrasjonen vil bli en for stor økonomisk belastning og at det vil kunne medføre at man må redusere aktivitet A og B.» Alle skjemaer og maler kan lastes ned på Hjelp! Jeg er valgt 111

13 Stikkord A aksjeeier 61 aksjekapital 55 aksjeloven 17, 53 aksjeselskap 55 aktiviteter 12 aml 65 ansattes representant 29, 56 ansettelse av daglig leder, 23 ansvar, styrets 16, 21, 23, 36, 55 arbeidsfordeling 26 arbeidsmiljø 65 arbeidsmiljøforskriftene 67 arbeidsmiljøloven 65 arbeidsmiljøutvalg 66 arbeidstakere 73 arbeidsulykker 67 arbeidsutvalg (AU) 24 arkiv 30, 96 avfall 73 avskrive 87 avstemning 94 skriftlig 95 B bedriftsforsamling 22 begrenset taletid 93 beslutning 33, 59, 62 beslutningsdyktighet 39, 94 beslutningssaker 40 bisittere 30 budsjett 15, 84 C Corporate Governance 80 Corporate social responsibilty, CSR 80 D daglig leder 23 i aksjeselskap 56, 58 dagsorden 61, 90 delta 34, 41, 58 design 74 diskriminering 73 diskrimineringsloven 73 diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 74 doping 82 drøftingssaker 40 E eiere 12, 22, 61 engasjement 20 enighet 94 erstatning 71 erstatningsansvar 63 etikk 77 etiske retningslinjer 79, 80 etterarbeid 43 evaluering av styret 38 F faglig juks 80 finansiering 85 Hjelp! Jeg er valgt 125

14 flertall 94 absolutt 95 alminnelig 95 kvalifisert 95 simpelt 94 forberede 39, 40, 58, 92 forenklet revisorkontroll 63 forfall 31 formue 86 formål 11, 12 forretningsorden 42 forskjellsbehandling 73 forslag 35 forslag til vedtak 91 forsvarlig behandling 88 forurensning 73 forurensningsloven 73 forvaltning 83, 86 fratre 36 fravær 31 fremmøte 39 fullmakt 31 fullmektig 62 G gaver 78 GAP-analyse 50 generalforsamling 22, 61 ekstraordinær 36, 57, 61 gjeld 86 gjennomføre møte 92 gjester 30 H halvårsregnskap 85 handleplikt 57 handlingsplan 52, 84 helse, miljø og sikkerhet 67 HMS-arbeid 68 honorar 36 I idrettens kamp mot juks 81 informasjon 30, 35 informasjonsplikt 85 inhabilitet 34, 59 innkalling 29, 61, 90 innlegg 93 insolvent 56 instruks for styret 26, 117 for daglig leder 24, 113 internkontrollforskriften 68 investeringer 85 investeringsbudsjett 87 J juks 80 K kampfiksing 82 kasserer 30 konkursbehandling 57 konsensus 94 konstituere 28 kontakt med daglig leder 89 kontrollere 18, 46, 83, 85 kontrollutvalg 25 korrespondanse 31 krisehåndtering 90 L lagarbeid 19 lagleder 89 landsmøtet 22 langtidsplan 85 likviditet 84 loggføre 30 lojalitet 19, Hjelp! Jeg er valgt

15 lovnormer 17 lov om allmenngjøring 73 lovverk 64 løgn 80 lønn til daglig leder 56 M markedsføring 69, 70 markedsføringsloven 69 medlemmer 15 mening 34 mønstervedtekter 17 møte 37 møtedeltakere 39, 62 møteledelse 62, 90 møteleder 88 møteplan 92 møteregler 42 møterett 29 møtetegn 112 møtevettreglene 43 mål 18, 46, 49 N navneliste 11 nestleder 27 noter 84 nå-situasjonen 14, 47 O observatører 30 organisering 18, 56 oppbud 57 oppgaver i foreningen 12 i styret 26, 28, 58 møtedeltakernes 39 opplysningsplikt 62 oppløsning 57 P perm for styredokumenter 13 planlegge 18, 47, 52, 83, 84 prissamarbeid 76 produkter 71 bedriftens 12 foreningens 12 produktkontrolloven 72 protokoll 43, 59, 62, 96 protokolltilførsel 35, 111 punktet eventuelt 91 R rapporter 86 referat 43, 96 referatsaker 40 regnskap og budsjett 14, 47 regnskapsplikt 86 regnskapsregisteret 86 replikk 93 representasjon 31, 99 resultatrapport 85 rettigheter 34 revidere budsjettet 85 revisor 24, 61, 63 revisorberetning 86 risikoanalyse 52 rullere 85 rutiner 30 S saksbehandlingsregler 58 saksdokumenter 29, 40, 59, 61, 91 saksopplysning 93 sakstyper 40 samfunnsansvar 80 sekretær 29 selskapsform 12, 17 Hjelp! Jeg er valgt 127

16 selvangivelse 86 skade 71 slutte 35 smøring 78 SOFT-analyse 51 status 47 stemmelikhet 59, 62 stemmerett 29, 30, 34 stemmetegn 94 straff 63 straffeloven 75 strategi 14, 52 strek 94 styre i aksjeselskap 56 styreansvarsforsikring 36 styrehonorar 36 styreinstruks 26, 42 styrekultur 19 styreleder 27, 60, 88 styremøter 37 styreprotokoll 96 styret 23 styreseminar 19 SWOT-analyse 51 T talerett 30, 34, 58 talerliste 93 taletid 93 talsperson 27, 89 tariffnemnd 73 taushetsplikt 33 telefonmøte 44 tilgjengelighet 74 tinget 22 tjenester 71 U uenighet 41 underskrift 59 universell utforming 74 utbytte 61, 87 utestenging 34 utilbørlig fordel 78 utsettelse 34, 41 utvikling 48 V varamedlem 29, 31, 58 varelager 87 vedtak 33, 34, 36, 40, 94 vedtekter 14, 17 i aksjeselskap 55 vedtektsendring 62 verneombud 66 videokonferanse 44 visjon 49 votering 94 Ø økonomi 14, 56 økonomiansvarlig 30 økonomiske problemer 17, 56 økonomisk kriminalitet 75 økonomisk mislighold 17 økonomistyring 83 Å årsavslutning 86 årsberetning 14, 47, 58, 61,74, 86 årsmøtet 22 årsplan 90 årsregnskap 58, 61, Hjelp! Jeg er valgt

Referanse til kapittel 6

Referanse til kapittel 6 Referanse til kapittel 6 Det finnes ingen fastlagt standard for styreinstruks, men noen momenter skal og bør være med i en slik instruks. Det viktige er at virksomhetens styre ut fra dette og ut fra virksomhetens

Detaljer

Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren.

Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren. Instruks for årsmøtets ordfører Vedtatt på Norsvin SA sitt årsmøte 23.03.2010 Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren. Årsmøtets ordfører er hovedansvarlig

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden STYRE INSTRUKS Vedtatt på årsmøtet 27. april 2014, endringsforslag med rødt til årsmøtet 2015. Denne styreinstruksen gjelder for HATS. Instruksen skal legges til grunn for styrets arbeid. Styreinstruksen

Detaljer

Styreinstruks for styret i PBL. Vedtatt oktober 2015

Styreinstruks for styret i PBL. Vedtatt oktober 2015 Styreinstruks for styret i PBL Vedtatt oktober 2015 Innledning Hensikt Disse retningslinjer for styrearbeidet er nedtegnet for å sikre at styremedlemmer og involverte fra organisasjonen er samstemte med

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------

STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------ Vedlegg 2 STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------ 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Selskapets organer... 3 2.1 Selskapets generalforsamling... 3 2.2 Selskapets styre... 3 2.3 Daglig

Detaljer

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret.

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret. Forslag til Grunnlagsdokument: 1: VISION MISSION & VALUES. Visjon Vi vil at alle skal gis mulighet til å realisere eget potensial! Arbeidsfilosofi Utdanning er nøkkelen til livet. Vi formidler utdanningsstøtte

Detaljer

Styreinstruks og instruks for daglig leder

Styreinstruks og instruks for daglig leder Styreinstruks og instruks for daglig leder Vedtatt i styremøte den [dato, år] Innhold 1 FORMÅL MED STYREINSTRUKSEN...3 2 STYRETS ARBEID OG SAKSBEHANDLING...3 2.1 STYRETS MYNDIGHET... 3 2.2 STYRETS ARBEID

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS Formålet med dette dokumentet er å gi en oversikt over styrets funksjon, oppgaver og ansvar. 1. STYRETS ANSVAR Konsernstyrets oppgaver omfatter organisering, forvaltning

Detaljer

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 1. Innledning Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er i samsvar med prinsipper som gjelder for

Detaljer

VEDTEKTER FOR ICF NORGE

VEDTEKTER FOR ICF NORGE VEDTEKTER FOR ICF NORGE 1. ORGANISASJONENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Organisasjonens navn er ICF Norge. Organisasjonen er registrert som en ikkekommersiell ideell organisasjon, og har organisasjonsnummer 992

Detaljer

Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag)

Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag) Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag) Endringsforslag og tillegg i rød skrift. Det som foreslås fjernet er strøket over. 1. Navn 1.1 Organisasjonens

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Kommunalt foreldreutvalg KFU

Kommunalt foreldreutvalg KFU Kommunalt foreldreutvalg KFU Forslag til styreinstruks Innledning Hensikt Vi har nedtegnet retningslinjer for styrearbeidet i KFU for å sikre at alle styremedlemmer er samstemte med hensyn til styrearbeidets

Detaljer

VEDTEKTER FOR DIAKONOVA

VEDTEKTER FOR DIAKONOVA VEDTEKTER FOR DIAKONOVA 1 Basis Stiftelsen Diakonova er en frittstående og selveiende diakoni-institusjon med hovedsete i Oslo. Stiftelsens totale virksomhet skal være forankret i Guds ord slik det er

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

1. Formål. 2. AIRs vedtekter STYREINSTRUKS FOR ASKER IDRETTSRÅD (AIR)

1. Formål. 2. AIRs vedtekter STYREINSTRUKS FOR ASKER IDRETTSRÅD (AIR) STYREINSTRUKS FOR ASKER IDRETTSRÅD (AIR) 1. Formål AIRs vedtekters 16 omhandler retningslinjer for styrets arbeid. Formålet med styreinstruksen er å gi en utfyllende oversikt over styrets roller, ansvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011 Vedtatt 26.11.1997, endret 03.09.1999, endret 01.09.2000, endret 31.08.2001, endret 25.04.2003, endret 21.04.2005, endret 21.09.2006, endret 09.10.2009, endret 18.03.2010, endret 18.06.2010. Sist endret

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Veileder for. sekretær

Veileder for. sekretær Veileder for sekretær CP-skolen 2016 Innhold Valg av sekretær... 2 Sekretærens oppgaver... 2 Møteinnkalling... 2 Innkalling til styremøte... 2 Innkalling til årsmøte... 2 Protokollskriving... 3 Regler

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Styrearbeid i praksis. Styret og lovgivningen

Styrearbeid i praksis. Styret og lovgivningen Styrearbeid i praksis. Styret og lovgivningen Kjell Vidar Berntsen Styremedlem/Daglig Leder/Gründer Styrearbeid på heltid fra 2000 23 år med ulike lederstillinger innenfor varehandel. Styrearbeid i 58

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF

INSTRUKS FOR STYRET I UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF Dok.nr.: 100396 Side: 1 av 5 INSTRUKS FOR STYRET I UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (vedtatt av styret 2. februar 2007) 1 Formålet med styreinstruksen Formålet med styreinstruksen er å gi regler om styrets arbeid

Detaljer

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier.

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier. VEDTEKTER 1. FORMÅL 1.1 Buskerud Innvandrerråd (BIR) er en sammenslutning av innvandrerorganisasjoner i Buskerud. BIR skal være partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt, samordnende og koordinerende paraplyorganisasjon

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF 2016-2018 Vedtatt i styremøte 10. mars 2016 Side 1 av 6 1. Innledning Instruksen for styret i Helse Sør-Øst RHF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007.

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. 1 NAVN Foreningens navn er Bransjerådet for Søkemotormarkedsføring (BRSM) 2 MEDLEMSKAP Som medlem av foreningen

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr. 971 530 200 vedtatt på årsmøte den 09.03.2017, sist endret den 09.03.2017 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer

Integras vedtekter. Gjeldende fra

Integras vedtekter. Gjeldende fra Integras vedtekter Gjeldende fra 01.01.2018 Vedtektene er vedtatt på Integras årsmøte 30. 05.2005, endret på årsmøtene 16.03.2007, 27. 05.2009, 31.05.2011, 10.05.2012, 22.04.2015 og 26.04.2017. 1 Navn

Detaljer

Instruks for styret. Sykehuspartner HF

Instruks for styret. Sykehuspartner HF Instruks for styret Sykehuspartner HF Vedtatt i styremøte 11. november 2015 1. Innledning Instruksen for styret i Sykehuspartner HF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder for styrearbeid

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Vedtatt i styremøte 28. februar 2011

INSTRUKS FOR STYRET HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Vedtatt i styremøte 28. februar 2011 INSTRUKS FOR STYRET I HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Vedtatt i styremøte 28. februar 2011 1. Innledning Instruksen for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS er utarbeidet

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt.

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 1 FORMÅL & Visjon: Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Vedtekter for ISPO Norge

Vedtekter for ISPO Norge Vedtekter for ISPO Norge 1 FORMÅL ISPO - Norge er en lokal forening av International Society for Prosthetics and Orthotics (lspo), som er underlagt ISPOs lover og har til formål: på nasjonalt plan å arbeide

Detaljer

VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE. Opprinnelig vedtatt , med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017.

VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE. Opprinnelig vedtatt , med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017. VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE Opprinnelig vedtatt 12.06.1986, med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017. Foreningens navn er Avfall Norge. 1 NAVN 2 FORMÅL Avfall Norges formål

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

S T Y R E I N S T R U K S

S T Y R E I N S T R U K S S T Y R E I N S T R U K S FOR VIRKSOMHETER I FRELSESARMEENS SOSIALTJENESTE Godkjent i sosialstyret den 21.desember 2005 Ny layout mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL OG DEFINISJON 2. STYRETS SAMMENSETNING,

Detaljer

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS Vedtekter for aksjeselskapet Karusellen AS 1 VEDTEKTER FOR AKSJESELSKAPET KARUSELLEN AS...3 1) NAVN... 3 2) FORMÅL... 3 3) AKSJONÆRER... 3 4) GENERALFORSAMLING... 4 5) GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER...

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.10.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor. Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Frøystad

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

TREKKERS NORGE VEDTEKTER

TREKKERS NORGE VEDTEKTER TREKKERS NORGE VEDTEKTER 1 1 Om foreningen a. Foreningens navn er «Trekkers Norge» og på engelsk «Trekkers Norway». b. Prime Directive 1. For Trekkers Norge er det sentralt å spre informasjon om og øke

Detaljer

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Instruks for styret Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS 1 1. Innledning Instruks for styret i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (LAT ANS) er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

VEDTEKTER. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

VEDTEKTER. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. VEDTEKTER for samvirkeforetaket Utsikten barnehage SA, org. nr. 888 092 692 vedtatt på konstituerende årsmøte 16. mars 2005, sist endret på årsmøtet 17. mars 2016 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Vedtatt på konstituerende årsmøte 20.03.2012 Sist endret av årsmøtet 28.02.2013 Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet

Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet 27.08.2013 Kap 1 Innledende bestemmelser 1.1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Romerike AgilitySportsKlubb og forkortes til RASK. Klubben er selvstendig

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA.

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA. Vedtekter for LISBUP Vedtatt første gang i årsmøtet i Norsk barne og ungdomspsykiatriske forening (NBUPF) 03.04.14. Denne versjon ble vedtatt i årsmøtet i NBUPF 22.04.15. Kapittel 1 Navn, formål og organisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Arkivsaksnr.: 12/634-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Ordførers innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV VEDTEKTER FOR for samvirkeforetaket Veslefrikk barnehage Ålesund SA, org. nr. 971 487 240 vedtatt på årsmøte den 17.04.12, sist endret den 21.04.2010. 1. SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR

Detaljer

Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland

Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland Sist revidert på årsmøtet 29.04.14. 1. Formål Matbransjens Opplæringskontor er opprettet i medhold av Opplæringslova og forskrifter, og har

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. VEDTEKTER for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr. 987 002 646 vedtatt på årsmøte den 10.04.12, sist endret den 10.04.2012. 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I SYKEHUSET ØSTFOLD HF

INSTRUKS FOR STYRET I SYKEHUSET ØSTFOLD HF INSTRUKS FOR STYRET I SYKEHUSET ØSTFOLD HF Til styret i Sykehuset Østfold HF den 23. mai 2011 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDMÅL FOR STYREARBEIDET... 3 3. STYREMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER... 3 4. STYRETS

Detaljer

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Universitetet i Stavanger Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Vedtatt av fakultetsstyret 10. oktober 2017 Dokumentet

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR GOODTECH ASA. Sist vedtatt av styret den

STYREINSTRUKS FOR GOODTECH ASA. Sist vedtatt av styret den STYREINSTRUKS FOR GOODTECH ASA Sist vedtatt av styret den 10.05.2016 1. FORMÅL Styret i Goodtech ASA ( Goodtech eller Selskapet ) er øverste ansvarlig for forvaltningen av Goodtech konsernet. Formålet

Detaljer

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Formål 1-1 Huseiernes Landsforbund (HL) er partipolitisk uavhengig og har til formål å ivareta medlemmenes huseierinteresser. HL er en landsomfattende interesseorganisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA ORG. NR. 983 717 527 VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DEN 19.04.2012, SIST ENDRET 06.04.2017 Innhold 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v...

Detaljer

L T L LOGISTIKK- OG TRANSPORTINDUSTRIENS LANDSFORENING. Vedtekter for LTL

L T L LOGISTIKK- OG TRANSPORTINDUSTRIENS LANDSFORENING. Vedtekter for LTL L T L LOGISTIKK- OG TRANSPORTINDUSTRIENS LANDSFORENING Vedtekter for LTL Revidert på generalforsamlingen 12. juni 2010 Innhold 1 Navn...3 2 Formål...3 3 Lokalisering...3 4 Medlemskap...3 Type bedrifter

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING Vedtekter for Sossvika Båtforening, vedtatt på stiftelsesmøte i Båtforeningen den 20. november 2007 Skifte av navn til Stokkøy Marina AS, er innsatt i vedtektene 1 juli

Detaljer

Vedtatt 4. oktober 2010

Vedtatt 4. oktober 2010 Vedtatt 4. oktober 2010 Endret i styremøte 1. februar 2016 Innhold 1. Formålet med styrets arbeid 2. Generelle regler for alle tillitsvalgte 3. Reglene om styrets sammensetning 4. Organiseringen av styret

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg og instruks for klassekontakter ved Vallset skole 1 Vedtekter for foreldrerådet I følge 11-4 i opplæringsloven skal foreldrerådet fremme foreldrenes

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer