STAVANGER REDERIFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STAVANGER REDERIFORENING"

Transkript

1 Stavanger Rederiforening STAVANGER REDERIFORENING 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

2 2 Årsberetning 2010 Stavanger Rederiforening Stavanger Rederiforening stiftelsesdato og forålsparagraf Foreningens navn er Stavanger rederiforening. Den er stiftet 11. april 1901 og har sitt sete i Stavanger. Foreningens forål er å sale edleene til faglig savær og til arbeide for skipsfarts- og offshorenæringenes interesse. Visjon/ Fokusoråder Stavanger Rederiforening og Maritit Foru har felles ålsetting og strategi. Vi skal være en aktiv pådriver for utvikling av offshore og ariti virksohet i SørVestNorge og sale edleene til faglig savær. Visjon: Sør Vest Norge er det est attraktive stedet å drive nasjonal og internasjonal offshore ariti virksohet fra. Fokusoråder for vår aktivitet: - forutsigbare, langsiktige og konkurransedyktige raevilkår - påvirkning, folkeopplysning og inforasjon o den aritie klyngen - ariti kopetanse og rekruttering til næringen - nettverk for å opprettholde og utvikle et langsiktig og bærekraftig aktivitetsnivå. - enkeltsaker og prosjekter so har betydning for den aritie næringen lokalt eller regionalt. Aktivitetene i 2010 har hatt fokus på de nevnte orådene. Saarbeid Stavanger Rederiforening har et godt og tett saarbeid ed Maritit Foru. Stort sett er alle aktiviteter og edlesøter felles. Vi har også et godt saarbeidet ed Norges Rederiforbund og deltar aktivt i både Rådsøter, seinarer og andre arrangeenter i regi av Norges Rederiforbund (NR). NR besøker kretsen 2 ganger i året for å treffe edleer og gi status o deres arbeid. På rekrutteringssiden har vi også i 2010 saarbeid ed OLF, Sjøforsvaret, Opplæringskontorene, Rådgiverforu og Rogaland Fylkeskoune. Saarbeidet ed YoungShip har også blitt videreført i YoungShip er en interesseforening for ansatte under 35 år innen aritie bedrifter. Saarbeidet ed våre edleer å også trekkes fre, flere av de deltar aktivt i edlesøter, rekrutteringsarrangeenter eller stiller seg til rådighet ed kopetanse i ulike saker.

3 3 Aktiviteter 2010 søter Mariti nettverkssaling hos Bergen Group Rosenberg torskeiddag ed foredrag fra Norges Rederiforbund Årsøte Maritit Foru/ edlesøte foredrag Mariti Verdiskapningsanalyse Årsøte/ Soertur Stavanger Rederiforening, tur til Helleren lutefiskiddag ed foredrag o Deep Water Horizon ulykken i Mexicogolfen. Foredragsholder: Ove Tobias Gudestad, professor i Marinteknologi UIS Logistikkdagen 2010 Logistikk, saferdsel og konkurransekraft Konferanse arrangert i saarbeid ed LTL, Logistikkforeningen og Næringsforeningen Mariti Nettverkssaling Norwegian Maritie Services i saarbeid ed Maritit Foru for Haugalandet og Sunnhordland Julelunsjøte.Tea: internasjonal piratvirksohet ved Sturla Henriksen, ad. dir. Norges Rederiforbund Julefest Rekrutteringsaktiviteter Rederiforeningen og Maritit Foru for Stavangerregionen og vært ansvarlig for utdanningsarrangeentene i Sørvestnorge i Deltakere i koitéarbeidet er følgende aktører: OLF, Maritit Opplæringskontor, Opplæringskontoret for oljerelaterte fag, representanter fra den aritie næringen, skoleverket og Forsvaret. Jenter for realfag 08. ars 2010 arrangerte vi Jenter for realfag. Forålet ed arrangeentet var å vise fra kvinnelige rolleodeller so inforerte o studieog karriereuligheter innenfor ariti næring og olje- og gassindustrien. Målgruppe: jenter i videregående skole, studenter, ødre, kvinnelige lærere, rådgivere og andre interesserte jenter og kvinner. På prograet stod korte foredrag av kvinner fra akadeia eller næringsliv. De fortalte o sin bakgrunn og utdanning, valgene de har tatt, hvordan de ko inn i bransjene de jobber i og hva de har arbeidet ed. Etter foredragene var det stands ed teknologi- og realfagsstudenter, unge ansatte i ariti næring og olje- og gassindustrien. Det var ca 300 deltakere på arrangeentet.

4 4 Skolerådgiverseinar Mer enn 100 skolerådgivere fra tre fylker (Rogaland, Vest-Agder, Hordaland) var salet til faglig oppdatering i Stavanger 9. og 10. septeber Forålet ed salingen er å øke kunnskapen o næringen hos rådgiverne ed eget seinar. Rådgiverne er en viktig ålgruppe for å nå ut til ungdoer vi ønsker å få inn i næringen. Vi saarbeider ed ulike organisasjoner og edlesbedrifter for å få til et godt arrangeent. Arrangeentet er for hele Vestlandet og Agderfylkene. Salingen ga skolerådgiverne en fin blanding av faglig oppdatering, sosialt savær og grundig gjennogang av offshore ariti næring. Offshore aritie dager Rundt 400 tiendeklassinger fra Egersund til Finnøy deltok på inforasjonsdager o den offshore aritie næringen septeber Utstillerne bestod av opplærings- institusjoner, opplæringskontorer og næringen selv. Elevene fikk først generell inforasjon i plenu og øte ed to flotte lærlinger so fortalte o sine valg og sin hverdag. Elevene ble deretter ledet fra stand til stand av elever fra bore og brønnlinjene ved Stavanger offshore tekniske skole. For at også de voksne skulle få sae inforasjon so ungdoen, ble eget foreldreøte arrangert ed ca 40 deltakere. Realfagstorget 450 elever fra Haugalandet i nord til Sokndal i sør deltok på realfagstorg på Norsk Oljeuseu og på Vitenfabrikken i Sandnes. Realfagstorget er en øteplass ello ungdoskoleelever, videregående skoler, universitet og bedriftene i ariti og oljerelatert sektor. Elevene fikk innsyn i hvordan olje blir til, seisikk, tolkning av kart ed etterfølgende boring ed hånddrill etter olje, konstruksjon av bro ello to plattforer, design av skip, drift av skip og hva so kreves av de forskjellige typene aritit personell. Våre edlesbedrifter foridlet ed entusiase og innlevelse uligheter i bransjen enten elevene interesser seg for ateatikk, fysikk, biologi og kjei eller aritie fag. Politiske saker Vi har engasjert oss i seg i følgende politiske saker: - Havneloven - Verftspakken - Lostjenesten - Nettolønn - Kontakt ed det politiske iljøet regionalt og nasjonalt er Pr. 1. januar 2011 bestod Stavanger Rederiforening av 28 bedriftsedleer og 23 personlige edleer, hvorav 4 er pensjonister.

5 5 Antall rederier, skip, tonnasje og rigger Stavanger flåten per Skip Totalt 101 skip, dwt. 30 av disse registrert i NOR dwt 24 NIS ute rigger, 2 norskregistrerte og 33 i utlandet. Nøkkeltall fra Norges Rederiforbund Den norskeide utenriksflåten bestod pr av totalt skip / 38,5 ill. dvt. Av disse seilte 795 skip / 19,5 ill. dvt. under norsk flagg. Norske utenriksrederier hadde en kontraktsasse på 189 skip / 4,7 ill. dvt. so er 35 skip færre enn på sae tid i fjor. Største byggeland i dvt. er Sør Korea ed 26 skip / 2,5 ill. dvt. I Norge skal det bygges 40 skip / dvt. Kontraktsassens verdi er NOK 66,6 illiarder. I tillegg koer 8 rigger til en verdi av NOK 21,5 illiarder. Total kontraktsasse koer da opp i 197 skip og rigger til en verdi av NOK 88 illiarder. Representasjon i styrer og utvalg i Norges Rederiforbund Antallet faste representanter pr Stavanger representasjon i styrer og utvalg pr Norges Rederiforbunds Styre Anne Jorunn Møkster Offshoreentreprenørenes Forhandlingsutvalg (OFU) Utenriksfart Forhandlingsutvalg Magne Morken Stein Rynning Aasund Erlandsen Jakob Korsgaard Peter Lytzen Sveinung Lofthus Terje Vatne Næs Varaedle Varaedle Varaedle Redernes Trygdefond Per Hara Varaedle Arbeidsgiverutvalg for offshore entreprenører Terje Helle Kjell Lea Lage Nordby Siri Ørland John Skancke

6 6 Helge Skjelbreid Driftsutvalg for offshore entreprenører Sverre Stenvaag Forann John E. Jørgenvåg Rune Askeland Jakob Odgaard Frank N. Tollefsen Einar Bekkevold Kopetanse- og innovasjonsstyret (BCI) Terje Vatne Næs Kari Jøssang Gruppe for offshore entreprenørvirksohet Jakob Korsgaard Aasund Erlandsen Sveinung Lofthus Peter Lytzen Øyvind Bruun Nils Berger Johannessen Terje Helle Siri Ørland Forann Gruppe deep sea Bernt Lilliestråle Magne Morken Gruppe for Undervannsentreprnørvirksohet Stuart Fitzgerald Viseforan n Siri Skaar Valgnevnden Stein Rynning Stavanger Rederiforenings styre Styrets saensetning i (juni juni 2011) Magne Morken, Solvang ASA Trond Førland, Gulf Offshore Norge AS Inger Aase, Transocean, Hilde Waaler, Seadrill Offshore Stein Rynning, Teekay Norway AS Egil Nylund, Stavangerske Styreleder Kontingent Kontingenten har vært uendret i 2010 i forhold til skap i Stavanger Rederiforening inkluderer fredeles edleskap i Maritit Foru. Regnskap Regnskapsfører er Visa Services Norge AS v/ Rune Bødalen. Revisjon Livar Voll, Seadrill Manageent. Styret har ikke ottatt honorar eller noen annen godtgjørelse. Styret ener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Stavanger Rederiforenings eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

7 7 Fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetning for fortsatt drift er til stede og at dette også er lagt til grunn i regnskapet for Regnskapet deles ut på årsøtet. Forskning og utvikling Stiftelsen har ikke igangsatt forskning og utvikling i egen regi i løpet av året. Likestilling Stiftelsen har en ansatt (kvinne). Styret består av 6 personer, hvorav 2 er kvinner. Arbeidsiljø Skader/Ulykker Det har ikke vært skader eller ulykker i løpet av året. Ytre iljø: Stavanger Rederiforening so edlesorganisasjon forurenser ikke det ytre iljø. Indre iljø: Arbeidsiljøet anses so tilfredsstillende. Ledelse og adinistrasjon Evelyn Rojas er ansatt so daglig leder for Maritit Foru/ Sekretær Stavanger Rederiforening. Stavanger Rederiforenings hederspris til beste rekrutt/ elev ved KNM Harald Hårfagre Foreningens hedersklokke ble i 2010 overrakt til 4 rekrutter ved KNM Harald Hårfagre, 2 elever ved Karsund teknisk fagskole og 1 elev ved Stavanger offshore teknisk fagskole. Styret og adinistrasjonen takker for et godt saarbeid i Stavanger, 14. juni Magne Morken Hilde Waaler Egil Nylund styreleder styreedle styreedle... Trond Førland Inger Aase Stein Rynning styreedle styreedle styreedle. Evelyn Rojas sekretær

Årsberetning 2014. Virksomhet. Nøkkeltall fra Haugesund Rederiforening. Styresammensetning. Nybyggingskontrakter pr. 31.12.

Årsberetning 2014. Virksomhet. Nøkkeltall fra Haugesund Rederiforening. Styresammensetning. Nybyggingskontrakter pr. 31.12. Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Virksomhet Haugesund Rederiforening har siden 1998 hatt felles sekretariat og daglig leder/sekretær med Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland (MFHS). Styresammensetning

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING 2014- Fiskeriforum Vest Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 2 OM FISKERIFORUM VEST... 2 STYRETS BERETNING... 3 MÅLOPPNÅELSE 2014... 6 PROSJEKTER OG AKTIVITETER

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler RAPPORT 18/2008 En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler Ellen Brandt NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Design: Trykk: Årsmelding 2014 Innhold Styrets beretning 05 Visjon og roller 08 Prosjekter og aktiviteter 2014 09 Raff Designuke 2014 Your Street Kompetansehevende tiltak Nettsamfunnet

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

Årsrapport for Midt i Blinken UB

Årsrapport for Midt i Blinken UB Årsrapport for Midt i Blinken UB Drammen videregående skole 2010/2011 Mentor: Grim Bjercke (HSH) Ansvarlig lærer: Anne K. Eggen Lervik Bedriftens navn Midt i Blinken UB Presentasjon av bedriften Midt i

Detaljer

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle ÅRSRAPPORT 2014 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser.

Detaljer

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4 Erfar ringsnotat fra Greaterr Stavanger 2008-2010 Notatets bakgrunn og innhold Greater Stavanger fikk høsten 2010 gjennomført en ekstern evaluering av virksomheten

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Norsk Sikkerhetsforening skal være landets viktigste sikkerhetsorganisasjon og en profesjonell møteplass for sikkerhetsinteresserte, hvor man gjennom faglige

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT)

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT) JULEBREV FRA TENK Hva har skjedd i det siste? I dette siste nyhetsbrevet for 2009 fra oss i TENK kan du lese om hva vi har tenkt på og drevet med i oktober, november og desember. God lesning! BEDRIFTS-

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007

Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap 2007 Omdømmeprosjektet Åpning av Papirbredden Medlem nr 700 LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv! Innholdsfortegnelse Styrets beretning for 2007 s 3 STYRET Daglig

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår!

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår! Årsmelding 2011 Hos ROS kan du snakke med en som forstår! ROS SKAL virke som en interesseorganisasjon for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende spre informasjon om spiseforstyrrelser

Detaljer

Tekna Nytt. NR 04 1. årg. 15. september 2004

Tekna Nytt. NR 04 1. årg. 15. september 2004 Tekna Nytt NR 04 1. årg. 15. september 2004 Tekna Teknisknaturvitenskapelig forening Tekna Bergen avdeling Nygårdsgaten 114 5008 BERGEN tlf. 55 32 00 52 fax. 55 32 62 16 dk.vest@tekna.no Ellen Hauge Daglig

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

Sivilingeniørstudiet i marin teknikk. Ta en utfordring skap verdens beste skip

Sivilingeniørstudiet i marin teknikk. Ta en utfordring skap verdens beste skip Sivilingeniørstudiet i marin teknikk Ta en utfordring skap verdens beste skip S I V I L I N G E N I Ø R - S T U D I E N E A R K I T E K T S T U D I E T H U M A N I S T I S K E FA G R E A L FA G S A M F

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD DIREKTØREN HAR ORDET... 2 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 3 VEST-AGDER-MUSEET IKS FORMÅL OG ORGANISASJONSFORM... 3 UTFORDRINGER... 6 TAKK TIL ANSATTE OG FRIVILLIGE...

Detaljer