Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no"

Transkript

1 Årsberetning 2014

2 Årsberetning 2014 for Askim Sparebank Innhold Innledning - Virksomhet, rammebetingelser m.v Redegjørelse for årsregnskapet - Resultatregnskapet Redegjørelse for årsregnskapet - Balansen Kontantstrøm Virksomhetsstyring Risikoforhold Fremtidig utvikling Årsresultat og disponering Regnskap Kontantstrømoppstilling Noter Regnskapstall siste 5 år Regnskapstall i % av GFVK siste 5 år Kontrollkomiteens melding Revisors beretning Opplag: 200 stk Trykk: Østfold Trykkeri Design: Dalsgren designbyrå

3 RAMMEBETINGELSER Bankens rammebetingelser er i hovedsak fastsatt i Sparebankloven og Finansieringsvirksomhetsloven, samt forskrifter fra Finanstilsynet og Bankenes Sikringsfond. Askim Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank uten kapital i form av egenkapitalbevis. Askim Sparebank er sterkt lokalt forankret gjennom forstanderskapets sammensetning. Medlemmene i forstanderskapet er valgt av innskyterne, Askim kommune, Skiptvet kommune og de ansatte. Askim Sparebank opererer i et marked med sterk konkurranse fra DNB, Nordea, SpareBank1, mfl. samt banker som utelukkende tilbyr sine tjenester via internett. Norsk økonomi 2014 Veksten i norsk fastlandsøkonomi anslås å ha økt med 2,25 % i 2014, ifølge Norges Bank, noe som er lavere enn trendveksten på om lag 2,5 %. Bedrifter i de fleste næringer i Norges Banks regionale nettverk har rapportert om mindre kapasitetsproblemer enn tidligere og lavere forventet vekst fremover. Dette gjelder særlig for oljeleverandørnæringen. Lavere oljeinvesteringer, med de ringvirkninger det har for fastlandsøkonomien, vil trekke ned veksten i inneværende år og trolig føre til en økning i arbeidsledigheten. På den andre siden har oljeprisfallet bidratt til kronesvekkelse og dermed bedret konkurransevilkårene for tradisjonell eksportindustri. Denne effekten ble forsterket ytterligere av kuttet i styringsrenten mot slutten av året. Den underliggende inflasjonen har ligget rundt inflasjonsmålet og kan øke videre ettersom en svakere krone vil øke prisen på importerte varer. Husholdningenes forbruk holder seg på et moderat nivå, mens spareraten forblir høy. Boligprisene har tatt seg opp etter et svakt 2013, uten at dette har bidratt til å bryte opp den svakt nedadgående trenden i husholdningenes gjeldsvekst. Norsk økonomi har over tid blitt mer og mer oljeavhengig og dermed mer sårbar for et omslag i petroleumssektoren. Selv om det har vært ventet at vi ville se et skift i denne sektoren, har den dramatiske nedgangen i oljeprisen kommet som et sjokk for mange. Fra et toppunkt i juni på rundt USD 115 per fat har oljeprisen falt ned til under USD 50 per fat. I tillegg til en lav oljepris indikerer anslag fra de sentrale prognosemiljøene at oljeinvesteringene vil falle så mye som 15 % i Selv om nivået fortsatt er veldig høyt (prognose for 2015 indikerer et investeringsnivå på 189 milliarder kroner i 2015, over ti ganger så mye som i industrien), vil oljeinvesteringer bidra negativt til veksten i norsk økonomi i motsetning til tidligere. Oljeprisen korrelerer i stor grad med den norske kronen og gjennom høsten har vi derfor sett en betydelig svekkelse mot de store valutaene. Eksempelvis så vi en kronesvekkelse gjennom fjoråret på i overkant av 22 % mot USD og rundt 8 % mot EUR, til tross for vedvarende trøbbel i eurosonen. Svekkelsen av kronen medfører redusert kjøpekraft for norske husholdninger gjennom økte priser på importerte varer, men gir også bedrede konkurransevilkår for tradisjonell eksportindustri ettersom norske varer blir billigere for utenlandske importører. Dette bidrar til å lette omstillingen til en mindre oljeavhengig økonomi. Den underliggende inflasjonen (KPI-JAE) har ligget rundt inflasjonsmålet på 2,5 % gjennom Desembertallet ble intet unntak med en annualisert vekst i KPI-JAE på 2,4 %, mens den «rene» konsumprisveksten (KPI) endte på 2,1 %. Importert inflasjon, som utgjør rundt 1/3 av KPI-JAE, steg med to tideler til 1,3 % og kan forventes å stige fremover i lys av den svake kronen. Husholdningenes forbruksvekst og sparing Privat konsum står for om lag halvparten av aktiviteten i norsk fastlandsøkonomi. Som i 2013 utviklet forbruket seg moderat i 2014, med en vekst i underkant av 2 %. Vekst i husholdningenes konsum vil i stor grad avhenge av utviklingen i husholdningenes inntekt, formue og renter. Finans Norges Forventningsbarometer viste en sterk tro på både landets og egen økonomi i husholdningene de tre første kvartalene i fjor, før indikatoren falt markert i 4. kvartal. Oljeprisfallet og meldinger om bemanningsreduksjoner særlig i olje- og gassindustrien gjør mange usikre på utviklingen fremover, særlig i landets økonomi. Til tross for det svært pessimistiske synet Kundereferanse: Familien Devold var vår kundereferanse fra privatmarkedet i den siste utgaven av kundemagasinet SALDO. Familien byttet Oslo med Askim for to og et halvt år siden, og stortrives i den nye hjembyen sin og med Askim Sparebank. på utviklingen i Norge samlet sett, holder forventningene til egen økonomi seg godt oppe. Dette skyldes nok en kombinasjon av at folk flest føler at de har sikre jobber, at lånerentene er svært lave og at mange har bygget opp solide buffere for å kunne stå i mot dårligere tider. Likevel vil nok mer usikre tider føre til videre vekst i sparingen som bare for bankinnskudd har passert 1000 milliarder kroner, tilsvarende om lag kroner per husholdning. Boligprisene stiger igjen Den svake utviklingen i boligprisene i 2013 ble reversert fullt ut i fjor med positiv månedsvekst (sesongjustert) gjennom hele året. I desember var boligprisene 8,1 % høyere enn i samme måned året før. Markedet for boliglån til husholdninger har vært, og er preget av sterk konkurranse. Utlånsrentene har blitt nedjustert en rekke ganger. Denne utviklingen ser også ut til å fortsette i Andre faktorer som urbanisering og lav bygging i pressområder taler også for en videre prisvekst. På den negative siden kan en svakere norsk økonomi og økt usikkerhet føre til lavere befolkningsvekst og et dårligere arbeidsmarked, noe som vil bidra til å trekke ned prisene på sikt. Lavere kredittvekst i husholdningene og de ikke-finansielle foretakene Kredittveksten har samlet sett fortsatt den svakt nedadgående tendensen fra 2013 også gjennom Både husholdningene og ikke-finansielle foretak har redusert sin vekst i gjeldsopptak i denne perioden. For husholdningene har veksten gått fra å ligge i overkant av 7 % på årsbasis til å ligge mellom 6 og 7 %. Ikke-finansielle foretak har redusert kredittveksten fra om lag 4 % til i underkant av 3 %. Konkurransen om boligkunder har vært sterk gjennom året, og alle banker har sett det nødvendig å kutte utlånsrentene for å opprettholde sin markedsandel. Dette har trolig bidratt til økte boligpriser, men ser ikke ut til å ha hatt nevneverdig effekt på gjeldsveksten hos husholdningene. Ifølge Norges Banks utlånsundersøkelse er det ventet at utlånsmarginene på utlån til husholdningene skal videre ned og at etterspørselen etter lån vil stige i første kvartal. Norges Bank kuttet styringsrenten Med svak vekst og lave renter hos våre viktigste handelspartnere, samt et stort fall i oljeprisen og en forventet nedgang i oljeinvesteringer, valgte Norges Banks hovedstyre å kutte styringsrenten med 0,25 % til 1,25 % på årets siste rentemøte i Dette var den første endringen i renten siden mars Rentekuttet ble av flere tolket som ÅRSBERETNING 2014 Askim Sparebank 3

4 Askim Sparebank sine primære markedsområder er Askim, Skiptvet og Folloregionen. Banken har hovedkontor i Askim og avdelingskontorer i Ski og Skiptvet. Banken driver sin virksomhet i egne eide lokaler i Askim. Banken leier lokaler til avdelingskontorene i Ski og Skiptvet. Banken har en profil som retter seg mot personmarkedet, jord- og skogbruk, små og mellomstore bedrifter samt offentlig sektor i primærområdene. Askim Sparebank er banken der du treffer mennesker. Askim Sparebank legger stor vekt på å være en pålitelig, fleksibel og offensiv samarbeidspartner for sine kunder. Personlig oppfølging og god rådgiving er viktig for oss i Askim Sparebank. Fusjon med Spydeberg Sparebank. Forstanderskapene i henholdsvis Askim Sparebank og Spydeberg Sparebank gav i møter den 23. oktober 2014 sin tilslutning til at bankene slås sammen, herunder til utstedelse av egenkapitalbevis og opprettelse av Sparebankstiftelsen Askim og Sparebankstiftelsen Spydeberg i samsvar med styrenes forslag. Oppegård IL: Askim Sparebank er stolt sponsor av mange ulike idretter og arrangementer, og her ser vi 3 engasjerte fotballspillere fra Oppegård IL., som er et av idrettslagene som blir sponset. et «føre var»-tiltak fra hovedstyrets side gitt de noe mørkere fremtidsutsiktene for norsk økonomi. Den svake kronen og hensynet til finansiell stabilitet trakk motsatt vei. Usikkerheten rundt videre vekst er fortsatt fremtredende og Norges Bank har gitt uttrykk for en 50 % sannsynlighet for ytterligere kutt på neste rentemøte i mars. Til tross for at styringsrenten aldri har vært lavere enn dagens nivå har imidlertid Norges Bank fortsatt et betydelig handlingsrom til forskjell fra våre svenske naboer og euroområdet for øvrig. Regulatoriske endringer EU vedtok den 27. juni 2013 nytt kapitaldekningsregelverk, CRD IV, som ble gjort gjeldende i EU fra 1. januar CRD IV er foreløpig ikke tatt inn i EØS- avtalen. Pr har det ikke kommet noe nasjonalt regelverk i Norge tilpasset CRD IV. CRD IV stiller imidlertid krav til fullharmonisering med hensyn til rapportering, dvs. at det ikke er rom for nasjonale tilpasninger. Rapportering etter CRD IV regelverket trådte i kraft for norske banker fra 1. juli Første rapporteringsperiode var 3. kvartal 2014, unntatt LCR der første rapporteringsperiode var 31. juli Finansinstitusjoner skal fra og med 1. juli 2014 ha en ren kjernekapitaldekning på 4,5 %, kjernekapitaldekning på 6 % og kapitaldekning på 8 % og kapitalbuffere bestående av ren kjernekapital i tillegg til disse minstekravene. Bufferkravet per 1. juli 2014 er 5,5 % (2,5 % bevaringsbuffer og 3 % systemrisikobuffer), slik at finansinstitusjoner fra nevnte dato må ha ren kjernekapitaldekning, kjernekapitaldekning og kapitaldekning på hhv. 10 %, 11,5 % og 13,5 % for å møte de samlede kapital- og bufferkravene. Askim Sparebank sin virksomhet Virksomhetens art og lokalisering Askim Sparebank driver bankvirksomhet og tjenestetilbud som står i naturlig tilknytning til dette. Askim Sparebank er en totalleverandør av produkter innenfor sparing, finansiering og betalingsformidling. I tillegg selger Askim Sparebank produkter innefor verdipapirfond og skade- og livsforsikring. Konsernet Askim Sparebank består av morselskapet Askim Sparebank og datterselskapet Estator Eiendomsmegling AS som driver sin virksomhet under merkevarenavnet «Aktiv Eiendomsmegling Follo». Askim Sparebank eier 66 % av aksjene i Estator Eiendomsmegling AS. Askim Sparebank eier også 27,5 % av Sparebankenes Eiendomsmegler AS i Askim. Målsetningen er å videreføre sparebankvirksomheten i Askim Sparebank og Spydeberg Sparebank gjennom den fusjonerte banken med lokal forankring i de kommunene bankene i dag driver virksomhet, sikre et godt banktilbud i disse kommunene og samtidig skape en regional bankenhet med betydelig konkurransekraft, lønnsomhet og evne til å bidra til lokalsamfunnenes videre utvikling. I forbindelse med fusjonsprosessen er det foreløpige navnet på den fusjonerte banken Askim og Spydeberg Sparebank og den skal videreføre virksomheten med forretningsadresse i Askim kommune, men med desentralisert kontorstruktur. Basert på regnskapstall for hver av bankene pr. 31. desember 2014, vil den fusjonerte banken kunne dra nytte av ressurser som til sammen utgjør: Full service bankvirksomhet med fem bankkontorer Forvaltningskapital på MRDNOK 7 Egenkapital på MNOK 650 I forbindelse med fusjonen vil det bli etablert to sparebankstiftelser som sikrer ivaretakelse av kapitalen som er bygd opp i de to sparebankene. Formålet med sparebankstiftelsene er å fremme sparebankvirksomhet ved å eie egenkapitalbevis i den fusjonerte banken og disponere utbytte til allmennyttige formål. Den fusjonerte banken skal ha en kapitalstruktur med grunnfondskapital og eierandelskapital. Grunnfondskapitalen i den fusjonerte banken skal utgjøre MNOK 100 og etableres med innskudd fra nåværende grunnfond i henholdsvis Askim Sparebank og Spydeberg Sparebank. Andel grunnfondskapital fordeles likt mellom bankene, slik av hver bank skyter inn MNOK 50. Finanstilsynet godkjente fusjonen i brev datert 23. januar Det tas sikte på gjennomføring av fusjonen i løpet av april Eika Gruppen styrker lokalbanken. Askim Sparebank er aksjonær i Eika Gruppen AS og en av 76 banker i Eika Alliansen. Eika Gruppens strategiske fundament er å styrke lokalbankene. Bankene i Eika Gruppen utgjør en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på mer enn 300 milliarder kroner (inkludert Eika Boligkreditt) og en million kunder. Lokalbankene, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt utgjør Eika Alliansen. Lokalbankene i Eika alliansen har en sterk, lokal posisjon med sin nærhet til kundene. De har blant landets mest tilfredse kunder både i personmarkedet og bedriftsmarkedet. Med 190 bankkontorer i 120 kommuner representerer lokalbankene en viktig aktør i norsk finansnæring og bidrar til næringslivets verdiskaping i mange norske lokalsamfunn. 4 ÅRSBERETNING 2014 Askim Sparebank

5 Fusjonering: Selv om vi blir større, er det viktig for oss at kundene fortsatt har en lokal sparebank å forholde seg til sier Ole Andreas Kvilesjø og Rune Hvidsten. Lokalbankenes viktigste kundegrupper er personkunder og det lokale næringslivet. Eika Gruppen styrker lokalbankene ved å utvikle og levere konkurransedyktige tjenester og produkter som dekker lokalbankene og lokalbank-kundenes behov. I en stadig mer digitalisert virkelighet, ønsker kundene tilgang til stadig flere digitale tjenester. En økende andel tjenester flytter seg derfor fra fysiske lokaler til digitale plattformer. Eika Gruppen har et profesjonalisert prosjekt- og utviklingsmiljø som investerer store ressurser i utvikling av nye, digitale løsninger. Løsninger som ivaretar lokalbankens nærhet til, og omsorg for, kunden der kunden er. Eika Gruppen har fire produktselskap som leverer produkter til alliansebankene. Eika Forsikring er blant Norges største forsikringsselskap og leverer de fleste produkter innen skade- og personforsikring. Eika Kredittbank leverer debet- og kredittkortprodukter samt finansieringsløsninger som leasing og salgspantlån. Eika Kapitalforvaltning leverer fondsprodukter for personkunder og bankene. Aktiv Eiendomsmegling er en landsdekkende eiendomsmeglerkjede, der mange kontorer samarbeider med lokalbanken. Eika Boligkreditt er direkte eid av aksjonærene i Eika Gruppen AS og er en del av Eika Alliansen. Selskapet har en forvaltningskapital på omlag 77 milliarder og er, med sin tilgang til det internasjonale markedet for Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF), en viktig finansieringskilde for alliansebankenes boliglånsportefølje. Utover produktleveransene sørger Eika Gruppen for at lokalbankene får tilgang til effektive og gode fellesskapsløsninger, i første rekke innen IT, digitalisering, infrastruktur og betalingsformidling. Utover det gir Eika lokalbanken tilgang til kompetanseutvikling med Eika skolen, virksomhetsstyring med Eika ViS, økonomi- og regnskapstjenester med Eika Økonomiservice og depottjenester med Eika Depotservice. Utover disse fellestjenestene arbeider Eika Gruppen for lokalbankene innenfor områder som kommunikasjon, marked og merkevare og næringspolitikk for å ivareta bankenes næringspolitiske interesser gjennom dialog med relevante myndigheter. Markedsområde Askim Sparebank har, og skal fortsatt ha, en sterk posisjon i Askim. DNB, Nordea og SpareBank1 har samlet sin bankvirksomhet for hele Indre Østfold i Askim. Dette er med på å øke konkurransen om bankkundene i Askim. At Nordea, DNB og SpareBank1 velger Askim som utgangspunkt for sin bankvirksomhet i Indre Østfold mener Askim Sparebank bare er med på å styrke Askim som det naturlige regionsenteret i Indre Østfold. Askim Sparebank opererer i noen av Norges mest sentrale vekstområder. Askim Sparebank er godt etablert i Ski med hele Follo som markedsområde. Follo er en region i vekst. Byggingen av «Follobanen», nytt dobbeltspor for jernbanen mellom Ski og Oslo S, er godt i gang. Follo vil bli ennå mer attraktivt som vekstområde når «Follobanen» er ferdig. Det vil åpne seg helt nye muligheter for Follo når reisetiden mellom Ski og Oslo S blir mindre enn 15 minutter. Indre Østfold er også en region med stor aktivitet. Nortura i Hærland og Glava i Askim har gjort større investeringer. Disse investeringene viser at næringslivet har tro på Indre Østfold som region. Askim Kommune gjør mye for å legge til rette for næringsutvikling i kommunen. Utbyggingen av E18 går sin gang og vil uten tvil være et stort aktivum for Indre Østfold når den blir ferdig. Askim Kommune legger også til rette for økt boligbygging og det er mange spennende utbyggingsprosjekter for boliger under planlegging. Askim Sparebank skal ha en aktiv rolle i denne utviklingen og mener at mye ligger til rette for god vekst og utvikling også i årene som kommer. I 2011 gjorde banken et strategisk kjøp av 66 % av aksjene i Estator Eiendomsmegling AS. Selskapet markedsføres under navnet Aktiv Eiendomsmegling Follo. Aktiv Eiendomsmegling Follo driver sin virksomhet i nabolokalene som Askim Sparebank leier i Torvgården på Ski. Aktiv Eiendomsmegling Follo har i 2014 vært med på å styrke og videreutvikle bankens posisjon i Follo, gjennom synergieffekter både for bank- og meglervirksomheten. Utviklingen i Skiptvet, etter etableringen av ny filial høsten 2008, er god. Filialen har også i 2014 styrket sin markedsposisjon i Skiptvet. Banken delte i 2014 ut totalt MNOK 3,7 i gaver og sponsormidler til nærmiljøet, og er på denne måten med på å bidra til livskraftig utvikling av både kultur og idrett for alle. Dette vil Askim Sparebank fortsette med også i I Follo er banken blant annet hovedsponsor til Oppegård IL, Ski IL håndball og Driv IL i Enebakk. I Skiptvet er banken hovedsponsor for Skiptvet IL. Av historiske årsaker er banken naturlig nok en enda større bidragsyter til mange grupper i Askim, blant annet Askim Fotballklubb, Askim IF, Askim Pike og Guttekorps og Askim Janitsjar. Fra 2012 har Askim Sparebank også vært hovedsponsor for Askim kulturhus. Bruk av boligkredittforetak Askim Sparebank har i 2014 hatt en noe mere balansert bruk av Eika Boligkreditt, ved at banken også har tatt en del godt sikrede boliglån på egen balanse. Askim Sparebank har ikke flyttet porteføljer av lån til Eika Boligkreditt i De lån som er formidlet til Eika Boligkreditt i 2014 har blitt etablert fortløpende ved opprettelse av nye kundeforhold eller refinansiering av løpende lån. ÅRSBERETNING 2014 Askim Sparebank 5

6 200-årsmarkeingen: Askim Sparebank var med å finansiere den flotte teateroppsettningen av «Henrich og Annichen i skyggen av Langnes» som var en del av 200-årsmarkeringen av slaget på Langnes i Askim. Arbeidsmiljø og personale Sykefraværet i banken var i 2014 på 2,54 % av total arbeidstid, mot 4,37 % av total arbeidstid i I 2014 var det 10 sykefravær lengre enn 2 uker, tilsvarende tall i 2013 var 17. Det har ikke vært spesielle årsakssammenhenger til langtidsfraværet. I løpet av året har det ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker, som har resultert i store materielle skader eller personskader. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Bankens sikkerhetsrutiner bedømmes som gode, og sikkerhetsarbeidet og HMS drives etter gjeldende lover og regler. Av bankens 40 ansatte er 22 kvinner. Bankens ledelse består av 4 menn og 1 kvinne. Bankens styre har 3 kvinnelige og 3 mannlige medlemmer. Banken jobber bevisst med å oppfylle de samfunnsmessige forventningene om likestilling i bankens ledelse og styre. I forbindelse med stillingsutlysning, avlønning, regulativer, mulighet til deltidsstillinger etc. er kjønnene likestilt. Ansettelsesutvalget fungerer etter intensjonen og ivaretar dermed interessene for likestilling mellom kjønnene. Forskning og utvikling, FoU Banken har ikke FoU-aktiviteter pågående og har ingen kostnadsførte utgifter av betydning relatert til dette for Miljørapportering Etter styrets oppfatning forurenser ikke bankens virksomhet det ytre miljø utover det som er normalt for kontordrift. Samfunnsansvar Askim Sparebank støtter og respekterer vern av internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og skal på ingen måte medvirke til brudd på menneskerettighetene. Askim Sparebank har sin virksomhet i Norge og møter ikke store utfordringer knyttet til menneskerettigheter i sin daglige virksomhet. Gjennom valg av produkter og leverandører ønsker banken å fremme støtte og respekt for anerkjente menneskerettigheter. Samarbeidet med de ansattes organisasjon har vært konstruktivt og bidratt positivt til driften i Askim Sparebank skal opptre ansvarlig i forhold til klima og miljø. Banken vil fremme bruk av miljøvennlige produkter i egen drift så langt dette lar seg gjøre. Banken har i lang tid jobbet aktivt for å få ned forbruket av papir og øke den elektroniske formidlingen av informasjon og den elektroniske lagringen av denne. Redusert papirmengde gir mindre transport- og arkiveringsbehov både internt i banken og hos bankens kunder. Det langsiktige målet er at all utveksling av informasjon med kunden skal skje elektronisk. Et slikt mål kan kun nås i et samarbeid med bankens underleverandører. Askim Sparebank skal også ha et kritisk blikk på hvilke reiser som kan erstattes med telefonmøter/ videokonferanser. Askim Sparebank sin drift skal kjennetegnes av en høy etisk standard. Banken skal etterleve gjeldende lover og forskrifter gitt i medhold av lov, og herunder å forvalte de midler den har rådighet over, på en trygg måte. Banken og dens ansatte skal ikke på noen måte anbefale eller ta initiativ til brudd på eller omgåelse av gjeldende lover og forskrifter. Det er null toleranse for mottak av «smøring» og «gaver» fra parter med egeninteresser. Ved opprettelsen av nye kundeforhold gjennomfører banken en omfattende identitetskontroll for å unngå at banken blir utnyttet i forbindelse med korrupsjon og hvitvaskingstransaksjoner. Banken gjennomfører en løpende kontroll av alle transaksjoner og mistenkelige transaksjoner blir rapportert til Økokrim. Fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for denne vurdering ligger bankens sunne økonomiske drift, finansielle stilling og strategisk beslutning om å fusjonere med Spydeberg Sparebank, samt styrets vurdering av fremtidsutsiktene. Etter styrets mening gir årsregnskap og årsberetning en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av bankens virksomhet og økonomiske stilling. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Driftsresultatet Resultatet av ordinær drift etter skatt ble på MNOK 41,5 for 2014, mot MNOK 38 for Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter økte med MNOK 7,6, noe som er hovedforklaringen på resultatforbedringen. Det har i 2014 påløpt MNOK 1,8 i kostnader knyttet til søknad om, og forberedelser til fusjon med Spydeberg Sparebank. Til tross for dette har bankens totale kostnader kun økt med 0,73 % fra 2013 til Netto tap på utlån til kunder økte med MNOK 2 men er fremdeles på et lavt nivå målt i % av GFVK, 0,08 % av GFVK i 2014 mot 0,02 % av GFVK i Netto rente- og kredittprovisjoner I kroner økte netto rente- og provisjonsinntekter med MNOK 7,6 fra totalt MNOK 70,7 i 2013 til totalt MNOK 78,3 i Målt i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFVK) har netto rente- og kredittprovisjonsinntekter økt fra 1,89 % til 2,06 % ÅRSBERETNING 2014 Askim Sparebank

7 Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjonsinntekt ble redusert med totalt TNOK 259 sammenlignet med Reduksjonen i garantiprovisjonsinntekter kommer fra ordinære kunder. Garantiprovisjoner fra Eika Boligkreditt er tilnærmet uendret. Askim Sparebank har ikke mottatt garantiprovisjoner fra deltagelse i garantikonsortium eller lignende i Andre gebyrer og provisjonsinntekter økte med MNOK 2,5 i 2014 sammenlignet med Målt i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital økte gebyrer og provisjonsinntekter fra 0,92 % i 2013 til 0,96 % i Banken har hatt økning i provisjonsinntekter på kredittformidling, skadeforsikring og verdipapirforvaltning. Provisjonsinntekter på kredittformidling økte med MNOK 1,3, provisjonsinntekter fra salg av forsikringsprodukter økte med MNOK 0,4 og provisjonsinntekter fra verdipapirforvaltning økte også med MNOK 0,4. Økningen på kredittformidling kommer fra økte provisjoner på lån formidlet til Eika Boligkreditt. Gebyrer og provisjonsinntekter på betalingsformidling økte med MNOK 0,3 i 2014 sammenlignet med Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Bankens provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester økte med MNOK 0,5 i 2014 sammenlignet med Netto verdiendring og gevinst tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Forvaltningen av obligasjonsporteføljen utføres av Eika Kapitalforvaltning AS. Forvaltningen utføres i henhold til mandat fra Askim Sparebank. I 2014 har banken inntektsført netto verdiendringer på TNOK 154 og netto realiserte gevinster på TNOK 814, i sum netto inntekt på TNOK 968 knyttet til obligasjonsporteføljen har obligasjonsporteføljen en ikke inntektsført gevinst på TNOK I 2013 kostnadsførte banken netto verdiendringer på TNOK 59 og netto realiserte gevinster på TNOK 457, i sum en netto inntekt på TNOK 398 knyttet til obligasjonsporteføljen hadde obligasjonsporteføljen en ikke inntektsført gevinst på TNOK Bankens plasseringer i pengemarkeds- og obligasjonsfond er definert som omløpsmiddel og bokført til markedsverdi. Plasseringene i pengemarkeds- og obligasjonsfond er bokført under balanseposten «aksjer, andeler og egenkapitalbevis» med en bokført verdi på MNOK 30,9. Banken har inntektsført til sammen TNOK i avkastning på plasseringer i pengemarkeds- og obligasjonsfond i Til sammenligning inntektsførte banken TNOK i avkastning på plasseringer i pengemarkeds- og obligasjonsfond i Andre driftsinntekter Bankens driftsinntekter på utleie av fast eiendom ble redusert med TNOK 100 i 2014 sammenlignet med Salg av overtatte leiligheter i 2013 og 2014 er årsaken til nedgangen. Banken har et kontorlokale på 250 kvm i Skolegata 3 B i Askim som har vært fult utleid fra 1. mai Gevinst ved salg av driftsmidler er inntektsført med TNOK 634 i Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn og administrasjonskostnader bestående av lønn, pensjoner, sosiale kostnader og adm. kostnader økte med MNOK 1,6 som er en økning på 3,3 % sammenlignet med Målt i % av GFVK utgjør lønn med mer og administrasjonskostnader 1,33 % pr mot 1,30 % pr Lønn har økt med TNOK 481 (2,1 %) sammenlignet med Bankens pensjonskostnader i 2014 er redusert med TNOK 632 sammenlignet med Administrasjonskostnadene har økt med TNOK (7,5 %) sammenlignet med Kostnader knyttet til søknad om fusjon med Spydeberg Sparebank, økte driftskostnader på IT drift hos bankens datasentral, SDC i Danmark, og økte utviklingskostnader knyttet til Eika alliansen er hovedforklaringen på kostnadsøkningen. NOK svekket seg vesentlig mot DKK i 2014, særlig i andre halvår, noe som er årsaken til økte kostnader på IT drift som blir fakturert i DKK. Smaafolkfestivalen: Smaafolkfestivalens barnetog hadde 100 påmeldte barn, noen med og noen uten kostymer. Fem av disse vant gavekort fra banken. Dette sjarmtrollet ville kle seg ut som klovn og dele ut ballonger. For da blir andre så glade mente hun. Andre driftskostnader Kostnader knyttet til forretningsbygget som banken eier i Askim har økt med TNOK 355 i 2014 sammenlignet med Årsaken til kostnadsøkningen sammenlignet med 2013 er planlagt vedlikehold. Andre driftskostnader har blitt redusert med TNOK sammenlignet med Bortfall av kostnader knyttet til feiringen av bankens 125 års jubileum i 2013 er årsaken til kostnadsreduksjonen fra 2013 til Tap og tapsavsetninger på utlån og garantier Lån og garantier er gjennomgått og vurdert i samsvar med retningslinjene fra Finanstilsynet. Samlet utgjør individuelle nedskrivninger på utlån, nedskrivninger på grupper av utlån og spesifisert avsetning på garantiansvar MNOK 25,575 pr mot MNOK 32,715 pr Banken har i 2014 bokført netto tap på utlån og garantier på til sammen TNOK (0,08 % av GFVK) mot TNOK 674 (0,02 % av GFVK) i Styret anser tapsavsetningene for å være tilstrekkelige i forhold til bankens risiko på utlån og garantier. BALANSEN Forvaltningskapitalen Forvaltningskapitalen økte i 2014 med MNOK 132 (3,5 %) mot MNOK 120 (3,28 %) i Innskudd Innskudd fra kunder ble i 2014 redusert med MNOK 109 (-3,44 %) mot en vekst på MNOK 218 (7,34 %) i Banken har ingen meglede innskudd. Banken har ingen fastrenteinnskudd. Banken har et innskudd fra Pengemarkedsfond stort MNOK 20 pr Innskuddene dekker ved årsskifte 97 % av brutto utlån, mot 109 % forrige år. Askim Sparebank har som målsetting at innskudd minimum skal dekke 90 % av brutto utlån. Brutto utlån Brutto utlån på egen balanse økte i 2014 med MNOK 257 (8,8 %). I 2013 økte utlån på egen balanse med MNOK 92 (3,26 %). Økningen i utlån på egen balanse på MNOK 257 i 2014 fordelte seg ÅRSBERETNING 2014 Askim Sparebank 7

8 med en økning på MNOK 207 (9,6 %) på utlån til personmarkedet mens utlån til næringslivskunder økte med MNOK 50 (6,6 %). Ved årsskiftet hadde banken formidlet en utlånsportefølje i Eika Boligkreditt på til sammen MNOK Bankens utlånsvekst i Eika Boligkreditt i 2014 endte på MNOK 57 (4,0 %). Hensyntatt utlånsporteføljen i Eika Boligkreditt er bankens totale utlånsvekst i 2014 på MNOK 314 (7,3 %). Forrige års vekst, inklusiv vekst i porteføljen hos Eika Boligkreditt, var MNOK 239 (5,85 %). Ovennevnte vekst i forvaltningskapital, innskudd og utlån i beløp og prosent fordeler seg slik: Endring Endring MNOK MNOK MNOK % Forvaltningskapital ,5 % Innskudd fra kunder ,4 % Brutto utlån ,8 % Eika Boligkreditt ,0 % Garantier Banken har stilt garantier for til sammen MNOK 273 pr. 31. desember 2014 mot MNOK 218 den 31. desember Garantier overfor kunder fordeler seg med MNOK 17 i betalingsgarantier, MNOK 23 i kontraktsgarantier, MNOK 4 i skattegarantier og MNOK 6 i andre garantier. Garantiene har god risikospredning og er generelt godt sikret etter de samme retningslinjer som for utlån. I tillegg har banken garantiansvar overfor Eika Boligkreditt på MNOK 223. Verdipapirer Banken hadde ikke omløpsaksjer Forvaltningen av obligasjonsporteføljen utføres av Eika Kapitalforvaltning. Forvaltningen utføres i henhold til mandat. Mandatet er i tråd med bankens retningslinjer for forvaltning av og handel med verdipapirer. Bankenes styre har fastsatt maksimumsrammer for disse aktivitetene. Det foretas en løpende kontroll og rapportering slik at virksomheten holdes innenfor gitte rammer. Bankens obligasjonsbeholdning har en bokført verdi på MNOK 354,9 pr. 31. desember Historisk kostpris på bankens obligasjonsbeholdning er MNOK 355,1. Obligasjonsbeholdningens pålydende er MNOK 354. Obligasjonsbeholdningen er nedskrevet med MNOK 0,2 pr var obligasjonsbeholdningen bokført til MNOK 439,5. Obligasjonsbeholdningen var da nedskrevet med MNOK 0,4. Bankens beholdning av pengemarkeds- og obligasjonsfond er ført under posten «aksjer, andeler og egenkapitalbevis». Bankens plasseringer i pengemarkeds- og obligasjonsfond har en kostpris på MNOK 30,9 inklusiv mottatt utbytte Markedsverdien på pengemarkeds- og obligasjonsfondene er MNOK 30,9 pr. 31. desember Bokført verdi er lik markedsverdi. Mottatt utbytte og verdiendringer utgjør til sammen TNOK i Beholdningen av egenkapitalbevis pr er bokført til en verdi på MNOK 6,3. Historisk kostpris på beholdningen av egenkapitalbevis er MNOK 7,3 pr Hvert enkelt papir er bokført til den laveste verdien av markedsverdi og historisk kostpris Tidligere nedskrivninger på egenkapitalbevisene i Høland og Setskog Sparebank er reversert med tilsammen TNOK 105 i regnskapet for Egenkapitalbevisene i Høland og Setskog Sparebank er etter reverseringen bokført til historisk kostpris. Det er ikke bokført verdiendringer på de øvrige egenkapitalbevisene i Porteføljen av unoterte anleggsaksjer er bokført til en verdi på MNOK 89,3 som tilsvarer historisk kostpris med fradrag av nedskrivninger på NOK som er bokført tidligere år. Av den totale beholdning av anleggsaksjer utgjør aksjer i Eika Boligkreditt AS MNOK 73,1 og aksjer i Eika-Gruppen AS MNOK 13,3. Bedriftsreferanse i SALDO: De tradisjonsrike produktene fra Askim Frukt- og Bærpresseri er populære i mange Østfold-hjem. Med Askim Sparebank på laget skal bærpresseriet nå gjøre resten av landet kjent med smaken av hageplukket frukt og bær. 8 ÅRSBERETNING 2014 Askim Sparebank

9 Banken har også aksjer og andeler i 6 forskjellige eiendomsfond. Disse aksjene har en bokført verdi på TNOK 319 som tilsvarer antatt markedsverdi Beholdningen av aksjer og andeler i eiendomsfond er nedskrevet med TNOK 125 i Beholdningen av aksjer og andeler i eiendomsfond er i sum nedskrevet med TNOK 731 pr. 31. desember Egenkapital, soliditet og kapitaldekning Bankens opptjente egenkapital, som består av sparebankens fond og gavefond, utgjør til sammen MNOK 420,9. Bankens opptjente egenkapital utgjør 10,8 % av forvaltningskapitalen Bankens opptjente egenkapital utgjorde 10,12 % av forvaltningskapital Inntjeningen i 2014 har vært tilstrekkelig til å øke den prosentvise uvektede egenkapitalandelen. Bankens rene kjernekapitaldekning er 19,13 %, kjernekapitaldekning er 19,97 % og kapitaldekning er 20,39 % pr Dette er godt over kapitaldeknings- og bufferkravene som gjelder fra 1. juli var bankens rene kjernekapitaldekning 17,69 %, kjernekapitaldekning 19,69 % og kapitaldekning 19,91 % etter det gamle Basel II regelverket. Etter å ha omarbeidet beregningen av ansvarlig kapital til CRD IV regelverket pr er bankens kjernekapitaldekning beregnet til 18,44 %, kjernekapitaldekning beregnet til 19,18 % og kapitaldekning beregnet til 19,66 % pr Basel III/CRD IV setter økte krav til egenkapital bankene og ren kjernekapital spesielt. Pr er Askim Sparebank solid med en ren kjernekapitaldekning godt over minimumskravene. Fusjonen med Spydeberg Sparebank vil bli gjennomført i 2. kvartal Beregninger viser at ren kjernekapitaldekning i den fusjonerte banken vil bli lavere enn det Askim Sparebank har alene pr Det er derfor nødvendig at styret i den nye banken har fokus på å styrke ren kjernekapitaldekning over tid. Dette kan gjøres gjennom solide resultater, en utbyttepolitikk noe lavere enn markedet generelt, balansert utlånsvekst og en optimalisering av sammensetningen av egenkapitalinstrumenter; egenkapitalbevis, hybridkapital og tilleggskapital. Forhold etter regnskapsårets slutt Det er ikke oppstått vesentlige forhold etter avslutning av regnskapsåret som har innvirkning på bedømmelsen og vurderingen av regnskapet for KONTANTSTRØM Bankens operasjonelle aktiviteter har en negativ kontantstrøm på MNOK 187 i Reduserte innskudd fra kunder på MNOK 109 og økte utlån til kunder på MNOK 264 er hovedårsaken til den negative kontantstrømmen. Likviditetsbehovet har blitt dekket ved opptak av sertifikat- og obligasjonslån og salg av verdipapirer. Bankens investeringsaktiviteter har vært svært begrenset i Bankens totale kontantstrøm for alle aktiviteter i regnskapsåret 2014 er positiv med MNOK 11. VIRKSOMHETSSTYRING (Corporate governance) Askim Sparebank har høy fokus på å etterleve strenge etiske prinsipper. Eierstyring og selskapsledelse omfatter de mål og overordnede prinsipper som banken styres etter for å sikre innskyterne, kapitalmarkedets og andre interesser som berøres av bankens virksomhet. Bankens virksomhetsstyring skal sikre en forsvarlig formuesforvaltning og gi økt trygghet for at kommuniserte mål blir realisert. Dette innbærer blant annet: Et kompetent og uavhengig styre, gode interne styringsprosesser, en objektiv og uavhengig eksternrevisjon og en åpen og god kommunikasjon med ansatte og omgivelsene for øvrig. Dansegledebussen: Petter Agnalt og Lillian Larsen fra Askim Sparebank (til høyre) sammen med representanter fra Dansegledebussen som vant kroner i årets BM kampanje fra Eika. Styret reviderer og vedtar bankens strategiplan årlig. Styret mottar løpende gjennom året rapporter for de forskjellige risikoområdene i banken. RISIKOFORHOLD Internkontroll Kontroll er etablert gjennom årets kontrollhandlinger i arbeidsplan for styret og kontrollkomiteen, og de rapporter som avgis. Internkontrollen rapporteres av banksjef og gjennomgås av styret og kontrollkomiteen. Bankens administrasjon har ansvar for den daglige risikostyring, som utøves gjennom instrukser, rapporter og kontroll. Ekstern revisor har avgitt uttalelse om at banken har etablert tilfredsstillende internkontroll. Finansiell risiko Summen av de risikoforhold som påvirker vår bank, og som normalt påvirker enhver bank, er etter styrets oppfatning håndtert tilfredsstillende i regnskapet for Til grunn for denne vurdering ligger bankens resultat for året, grunnleggende soliditet gjennom kjernekapital og kapitaldekningsprosent og profilen på de underliggende risikoforhold for øvrig. Kredittrisiko Bankens kredittrisiko er spesielt knyttet til utlån, garantier og verdipapirer. Kredittrisikoen ligger i at debitor ikke kan oppfylle sine forpliktelser. Banken følger Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål. Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål ble ytterligere innskjerpet i desember Banken utøver sin utlånsvirksomhet i henhold til Finanstilsynets siste utgave av retningslinjer for utlån til boligformål. Nedbetalingslån og fastrentelån er priset i forhold til kundenes økonomi og den sikkerhet som er etablert. Bankens utlån til kunder er preget av meget god sikkerhet. 78,3 % av lånene er sikret med pant i boligeiendom innenfor 80 % av forsvarlig verdigrunnlag. For 2013 var 76,2 % av utlånsmassen innenfor 80 % av forsvarlig verdigrunnlag. Utlån til næringslivskunder utgjør 25,4 % (25,9 % ) av totale utlån på egen balanse. ÅRSBERETNING 2014 Askim Sparebank 9

10 Likviditetsrisikoen må sees i sammenheng med bankens egenkapital og forholdet mellom innskudd og utlån. Store enkeltinnskudd som raskt kan flyttes ut av banken vil også påvirke bankens likviditetsrisiko. Askim Sparebank oppfyller kravene til Finansdepartementet sin forskrift om forsvarlig likviditetsstyring for banker. Banken oppdaterer sin likviditetspolicy minimum årlig. Banken har beredskapsplan for likviditet med tilhørende modell for stresstest. Brutto utlån til kunder er MNOK 95 høyere enn innskudd fra kunder. Bankens innskuddsdekning har i løpet av 2014 blitt redusert til 97 % pr Innskuddsmassen er i all hovedsak fordelt på et høyt antall kunder. Banken har over tid hatt et begrenset antall store innskuddskunder som har vært med på å øke bankens likviditetsrisiko. Innskuddsvolumet knyttet til store innskuddskunder er redusert i Banken har avtale med en vesentlig del av disse innskuddskundene om at de forplikter seg til å gi banken 10 dagers varsel før uttak. Innskudd i Norges Bank, som er en del av «kontanter og fordringer på sentralbanker» på til sammen MNOK 72,5, utgjorde MNOK 59 pr. 31. desember Askim Pike- og Guttekorps: Hans Majestet Kongens Gardes musikk- og drillkorps var hedersgjester under feiring av 100- års jubileumet til Askim Pike- og Guttekorps den 24 mai Vår kjennskap og nærhet til markedet er også vesentlig i forhold til vurderingen av kredittrisiko. Banken risikoklassifiserer sin utlån, både til næringslivskunder og privatkunder. Styret ser med utgangspunkt i nåværende strategi ingen vesentlige endringer i bankens fremtidige kredittrisiko. Styret vurderer kredittrisikoen til å være lav for personmarkedet og verdipapirer og moderat for næringsliv. Renterisiko Risikoen for at endringer i rentenivået kan påvirke bankens lønnsomhet i ugunstig retning er knyttet til utlån, innskudd og verdipapirer. Renterisiko oppstår dersom det ikke er samsvar mellom rentebindingsperioden på eiendelssiden og gjeldssiden i balansen. Av den samlede utlånsmassen utgjør utlån til kunder med fastrente MNOK 103,8. Renterisikoen er redusert gjennom renteswap avtaler på til sammen MNOK 102,2 med opprinnelig løpetid på 3, 5 og 10 år. Innskudd fra kunder løper med flytende rente i sin helhet. Styret vurderer renterisikoen i utlåns- og innskuddsmassen som liten. Bankens obligasjonslån, ansvarlige lån og fondsobligasjon løper med flytende rente, 3 mnd renteterminer med faste marginer over 3 mnd NIBOR i hele løpetiden. Banken har ikke obligasjoner med fastrente i sin obligasjonsbeholdning pr Styret har utarbeidet instruks for plassering og funding i verdipapirer og finansinstitusjoner. Renterisikoen i verdipapirer og funding er forsøkt dempet med sammensetning av type verdipapirer, volumfordeling og forfallsspredning. Styret vurderer renterisikoen i bankens likviditetsplasseringer og lån i obligasjonsmarkedet til å være begrenset. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at banken i en gitt situasjon ikke klarer å refinansiere seg i tilstrekkelig grad til at banken kan møte sine forpliktelser ved forfall. Banken hadde ved årsskifte også pantsatt obligasjoner og pengemarkedsfond i Norges Bank til en bokført verdi av MNOK 257 som gav en låneadgang etter «haircut» på MNOK 242. Låneadgangen i Norges Bank utgjør en vesentlig del av bankens likviditetsreserver. Innskudd i andre banker uten avtalt løpetid utgjorde MNOK 127, Askim Sparebank hadde også fire innskudd i andre banker på tilsammen MNOK 20,1 med løpetid til september Banken har obligasjoner og plasseringer i pengemarkeds- og obligasjonsfond som ikke er pantsatt pr på til sammen MNOK 120 som kan realiseres i løpet av 5-10 dager ved behov. Banken har en trekkrettighet på MNOK 150 knyttet til avregningskonto i DNB. Ingen del av denne trekkrettigheten var benyttet ved årsskifte. Banken anser likviditetsrisikoen for å være begrenset, men styret er samtidig opptatt av å minimere bankens likviditetsrisiko. Valutarisiko Valutarisiko er risikoen for tap når valutakursene endrer seg. Bankens kontantbeholdning av valuta utgjorde TNOK pr I tillegg hadde Askim Sparebank en innskuddskonto i DNB i DKK med en saldo omregnet til NOK på TNOK 92 pr Askim Sparebank har ikke lån til kunder eller innskudd fra kunder i annen valuta enn NOK. Askim Sparebank er ikke egen valutabank og all valutaomsetning blir kun gjort som kommisjonær for annen valutabank. Banken har en løpende valutarisiko knyttet til innkjøp av IT tjenester i DKK. I 2014 har dette, særlig i andre halvår, gitt seg utslag i økte kostnader knyttet til kjøp av IT tjenester i DKK fordi NOK svekket seg vesentlig mot DKK gjennom hele Valutarisikoen ansees likevel til å være begrenset i Askim Sparebank. Operasjonell risiko Operasjonell risiko kan defineres som risiko for tap som følge av mangelfulle eller mislykkede interne prosesser, menneskelige feil, systemfeil eller eksterne hendelser. I Eika Alliansen AS har det vært betydelig fokus på å sikre og forbedre egne og underleverandørers leveranser til bankene. Det har vært høy fokus på feilretting, stabilisering og videreutvikling både i banksystemene som benyttes internt i banken og selvbetjeningsområdet NettBank. 10 ÅRSBERETNING 2014 Askim Sparebank

11 FREMTIDIG UTVIKLING Askim Sparebank har en solid og god økonomi som legger et godt grunnlag for videre vekst og utvikling sammen med Spydeberg Sparebank i en ny og fusjonert lokalbank i Indre Østfold. Den fusjonerte banken vil fortsette arbeidet med å trygge sin posisjon som en selvstendig og lokal sparebank. Den fusjonerte banken, Askim og Spydeberg Sparebank skal fortsette å være en god arbeidsplass for sine medarbeidere og en god samarbeidspartner for våre kunder. Nye budsjetter og strategiplaner for de neste 3 år er vedtatt etter en lang og omfattende prosess der bankenes styre, ledelse og ansatte i begge banker har vært involvert. Banken forventer at 2015 vil bli et år med moderat kredittvekst og et fortsatt lavt rentenivå. Den fusjonerte banken vil være etablert i et meget attraktivt markedsområde hvor det forventes tilflytting og vekst. Gjennom målrettet arbeid mot eksisterende og nye kunder i våre markedsområder, skal banken oppnå en sterkere kredittvekst enn gjennomsnittet blant norske banker, og der i gjennom legge grunnlaget for økning både i markedsandeler og kredittvekst. Gjennom eierskapet i Eika Boligkreditt AS har banken god tilgang på prisgunstig funding for godt sikrede boliglån. Dette, sammen med høy innskuddsdekning, gjør at banken fremover er godt rustet til å ha konkurransedyktige priser både på utlån til og innskudd fra kunder. Marginene på boliglån har vært tilfredsstillende i 2014 noe som la grunnlaget for et godt resultat i Banken må være forberedt på at marginen på godt sikrede boliglån kan bli noe mindre i tiden fremover. I starten på 2015 har de store bankene gjennom betydelige rentereduksjoner på godt sikrede boliglån lagt press på marginene også i Askim Sparebank. Askim og Spydeberg Sparebank skal være totalleverandør av finansielle tjenester og forsikringstjenester. Målet er at Askim og Spydeberg Sparebank, gjennom god rådgivning og personlig service, skal dekke kundenes behov for bank-, forsikrings og andre finansielle produkter til alle sine kunder. Banken skal også jobbe målrettet mot små og mellomstore bedrifter i bankens naturlige markedsområde. Banken har en klar målsetning om å øke markedsandelen også innenfor dette segmentet, dog innenfor de risikorammer banken har satt på dette området. En slik jobbing på andre produkter enn rene innskudd- og utlånsprodukter, vil være nødvendig for å opprettholde en tilfredsstillende inntjening årene som kommer. Banken skal fortsette sin strategi med å bygge kompetanse blant de ansatte. God kompetanse blant de ansatte skal kjennetegne Askim og Spydeberg Sparebank som organisasjon. Askim Sparebank er stolte av at bankene i Eika Gruppen AS nok en gang er den grupperingen som er blant de som har de mest fornøyde bankkundene blant banker med ordinær filialstruktur. Gjennom gode rådgivningssamtaler, økt kompetanse, fokus på service i alle ledd samt dyktige ansatte, skal Askim og Spydeberg Sparebank gjøre sitt ytterste for å beholde sin ledende posisjon på kundetilfredshet også gjennom Det er en klar målsetning både for Askim Sparebank og den fusjonerte banken og fortsette det strategiske samarbeidet med Eika Gruppen AS. Styret vil takke bankens kunder og forretningsforbindelser for et godt samarbeid i Styret vil også rette en stor takk til bankens medarbeidere for en meget god innsats gjennom ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Styret foreslår følgende disponering av resultat for regnskapsåret 2014: Årets overskudd Disponering: Overført til sparebankens fond Overført til gaver Sum disponert Askim, den 31. desember 2014/ 9. februar ÅRSBERETNING 2014 Askim Sparebank 11

12 Årsregnskap 2014 Tall i hele Konsern Konsern Note ASKIM SPAREBANK Note Morbank Morbank Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter: Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn m.v Lønn 20, Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Forts. neste side 12 ÅRSBERETNING 2014 Askim Sparebank

13 forts. fra forrige side Tall i hele Konsern Konsern Note ASKIM SPAREBANK Note Morbank Morbank Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivninger Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Tap på utlån, garantier m.v Tap på utlån Tap på garantier m.v Sum tap på utlån, garantier m.v Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Nedskrivning/reversering av nedskrivning Gevinst/tap Sum nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer Overført fra annen egenkapital Sum overføringer 0 0 Disponeringer Utbytte på aksjer Overført til sparebankens fond Overført til gavefond og/eller gaver Overført til annen egenkapital Sum disponeringer ÅRSBERETNING 2014 Askim Sparebank 13

14 Tall i hele EIENDELER Konsern Konsern Note ASKIM SPAREBANK Note Morbank Morbank Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån til og fordringer på kunder før nedskrivninger Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Sertifikater og obligasjoner Andre rentebærende verdipapirer Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og egenkapitalbevis Andre verdipapirer Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskap Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper Sum eierinteresser i tilknyttede selskap Eierinteresser i konsern selskap 0 0 Eierinteresser i andre konsernselskaper Sum eierinteresser i konsern selskap Immatrielle eiendeler Goodwill 8 9 Utsatt skattefordel Sum immatrielle eiendeler 0 0 Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Andre eiendeler Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER ÅRSBERETNING 2014 Askim Sparebank

15 Tall i hele GJELD OG EGENKAPITAL GJELD ASKIM SPAREBANK GJELD Konsern Konsern Note Note Morbank Morbank Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder: Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Andre langsiktige låneopptak Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser 0 37 Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Spesifiserte avsetninger på garantiansvar Uspesifiserte avsetninger på garantiansvar Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Sum avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Evigvarende ansvarlig lånekapital Annen ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig lånekapital SUM GJELD EGENKAPITAL EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Sum innskutt egenkapital 0 0 Opptjent egenkapital Sparebankens fond Gavefond Annen egenkapital Minoritetsinteresse Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENFOR BALANSEN Betingede forpliktelser Forpliktelser 6, Askim, 31.desember 2014/ 9. februar 2015

16 Kontantstrømoppstilling Askim Sparebank Alle tall i NOK Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviterter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/ gevinst ved salg av anleggsmilder Ordinære avskrivninger Nedskrivning/reversering anleggsmidler Endring pensjoner Endring utlån finansinstitusjoner Endring utlån Endring gjeld til finansinstitusjoner Endring innskudd fra kunder Endringer verdipapirer Endring i andre tidsavgrensingsposter Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av annen gjeld (korts./langs.) Utbetalinger til gaver Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Denne består av: Bankinnskudd m.v I likviditetsbeholdning inngår innskudd i Norges Bank Ubenyttet trekkrettighet på oppgjørskonto ÅRSBERETNING 2014 Askim Sparebank

17 Noter Askim Sparebank Note 1 Generell informasjon rettvisende bilde Askim Sparebank sitt årsregnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998, forskrift om årsregnskap for banker samt god regnskapsskikk, og gir et rettvisende bilde av bankens resultat og stilling. Under enkelte noter er det inntatt ytterligere forklaring og henvisning til poster i resultatregnskap og balanse. Det er ikke gjort endringer i regnskapsprinsipper i Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner (TNOK) så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet. Note 2 Regnskapsprinsipper Utarbeidelse av konsernregnskap Konsernregnskapet omfatter morbanken Askim Sparebank og datterselskapet Estator Eiendomsmegling AS (66 % eiet). Opplysninger om datterselskapenes resultatposter er gitt i note 3. Andre opplysninger om konsernforhold er gitt i note der de er vurdert å være vesentlige. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskap følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Oppkjøpsmetoden er benyttet. Dersom summen av vederlaget, balanseført beløp av minoritetsinteresser og virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet av tidligere eierinteresser overstiger virkelig verdi av identifiserbare nettoeiendeler i det oppkjøpte selskapet, balanseføres differansen som goodwill. Er summen lavere enn selskapets nettoeiendeler, resultatføres differansen umiddelbart. Interne transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet blir eliminert. Minoritetsinteresser beregnes av resultatet etter skatt. Eiendeler og gjeld, samt alle resultatposter, er således vist inklusive minoritetsandel i konsernregnskapet. Oversikt over tilknyttede selskaper finnes i note 3. Tilknyttede selskaper vurderes til egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. I selskapsregnskapet vurderes tilknyttede selskaper til kostmetoden. Resultatposter Bruk av estimater Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelse av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelse av regnskapet i henhold til god regnskapsskikk. Periodisering av renter, provisjoner og gebyrer Renter, provisjoner og gebyrer føres i resultatregnskapet etter hvert som disse blir opptjent som inntekter eller påløper som kostnader. Foretatte beregninger viser at etableringsgebyrer ikke overstiger kostnadene som oppstår ved etablering av det enkelte utlån. De periodiseres derfor ikke over lånets løpetid. Periodisering inntektsføring/kostnadsføring Forskuddsbetalte inntekter ved slutten av året blir periodisert og ført som gjeld i balansen. Opptjente, ikke betalte inntekter ved slutten av året blir inntektsført og ført som eiendel i balansen. På engasjementer der det blir gjort nedskrivninger for tap, blir renteinntekter resultatført ved anvendelse av effektiv rentemetode. Aksjeutbytte fra datterselskapet Estator Eiendomsmegling AS blir inntektsført det året det det er opptjent. Aksjeutbytte fra alle andre selskaper blir inntektsført i det året utbytte blir utbetalt. Realisert kursgevinst/-tap resultatføres ifølge FIFU - prinsippet. Det vil si at den enkelte handel for vedkommende verdipapir reskontroføres og resultatføres separat. Kjøp og salg av verdipapirer blir bokført på oppgjørstidspunktet. Utlån beskrivelser og definisjoner Vurdering av utlån Bankens utlån er vurdert til virkelig verdi på utbetalingstidspunktet. I etterfølgende perioder vurderes utlån til amortisert kost ved anvendelse av effektiv rentemetode. Amortisert kost er anskaffelseskost med fradrag for betalt avdrag på hovedstol samt eventuelle nedskrivninger for verdifall. Gebyr ved etablering av lån overstiger ikke kostnadene og inntektsføres løpende. Utlån vurdert til amortisert kost vil derfor være tilnærmet lik pålydende av lånene. Boliglån overført til og formidlet til Eika Boligkreditt AS (EBK) er ikke balanseført. Den vesentlige risiko er vurdert å være overført til EBK, også for overførte lån som tidligere har vært på bankens balanse, og er derfor fraregnet. Behandling av engasjementer som ikke er misligholdt Banken foretar kvartalsvis vurdering av utlåns- og garantiporteføljen for både nærings- og personkunder. Engasjementer over MNOK 10 vurderes særskilt. For engasjementene er det verdien av bankens sikkerhet, låntakers betalingsevne etc. som vurderes. Dersom gjennomgangen viser at tap kan påregnes, bokføres tapet i bankens regnskap som individuell nedskrivning. Behandling av misligholdte engasjementer Et lån anses som misligholdt når låntaker ikke har betalt forfalte terminer innen 90 dager etter terminforfall, eller når rammekreditter ikke er inndekket innen 90 dager. Ved mislighold vurderes kundens samlede engasjement. Låntakers tilbakebetalingsevne og sikkerheter avgjør om et tap må påregnes. Sikkerheten vurderes til antatt laveste realisasjonsverdi på beregningstidspunktet, med fradrag for salgskostnader. Dersom det foreligger ÅRSBERETNING 2014 Askim Sparebank 17

18 objektive bevis på verdifall på bankens fordringer, føres dette som individuelle nedskrivninger. Behandling av konstaterte tap Ved mislighold over 90 dager, inntrådt konkurs, avvikling eller akkord, blir engasjementet vurdert med hensyn til sikkerhet og betalingsevne for å få oversikt over bankens risiko for tap. Ved objektive bevis på verdifall på engasjementet, behandles engasjementet normalt først som individuell nedskrivning. Engasjementet regnes som endelig tapt når konkurs eller akkord er stadfestet, tvangspant ikke har ført frem eller som følge av rettskraftig dom eller inngått avtale. Beregnet verdifall på engasjementet føres da som konstatert tap, eventuelle individuelle nedskrivninger føres til inntekt. Endelig konstaterte tap fjernes fra bankens låneportefølje og fra individuelle nedskrivninger måneden etter at alle sikkerheter er realisert og det er konstatert at kunden ikke er søkegod. Reversering av tidligere tapsavsatte engasjementer Reversering av tidligere tapsavsatte engasjementer skal skje i den utstrekning tapet er redusert og objektivt kan knyttes til en hendelse inntruffet etter nedskrivningstidspunktet. Behandling av nedskrivninger på grupper av utlån Nedskrivning på grupper av utlån vil si nedskrivning uten at det enkelte tapsengasjement er identifisert. Nedskrivningen er basert på objektive bevis for verdifall i bankens låneportefølje ut fra bankens vurdering av risiko for manglende betalingsevne basert på en analyse av risiko og historiske tapstall og med grunnlag i bankens risikoklassifiseringssystem. Andre forhold kan være verdifall på fast eiendom ved økte markedsrenter, svikt i betjeningsevne ved markert renteoppgang eller nedbemanning på større arbeidsplasser i bankens definerte markedsområder. Behandling av individuelle nedskrivninger på utlån Vurdering av om det foreligger objektive bevis for verdifall skal foretas enkeltvis av alle utlån som anses som vesentlige. Utlån som er vurdert individuelt for nedskrivning og hvor nedskrivning er gjennomført skal ikke medtas i gruppevurdering av utlån. Banken fordeler sine utlån på PM lån til personmarkedet og BM lån til bedriftsmarkedet. Finansielle instrumenter - finansielle derivater - rente- og valutainstrumenter. Banken klassifiserer finansielle eiendeler etter formålet med handelen. Finansielle eiendeler fordeles på følgende kategorier: Finansielle eiendeler holdt for handelsformål En finansiell eiendel klassifiseres i denne kategorien dersom den primært er anskaffet med henblikk på å gi fortjeneste fra kortsiktige prissvingninger. Banken har ingen eiendeler plassert i denne kategorien med unntak av andeler i pengemarkeds- og obligasjonsfond som er bokført til markedsverdi. Utlån og fordringer Utlån og fordringer er finansielle eiendeler med faste eller bestembare betalinger. Disse finansielle eiendelene omsettes ikke i et aktivt marked. Finansielle eiendeler vurdert etter laveste verdis prinsipp Aksjer, andeler, egenkapitalbevis, sertifikater og obligasjoner er plassert i denne kategorien. Første gangs regnskapsføring av finansielle instrumenter Finansielle instrumenter balanseføres til virkelig verdi på handelsdagen. Finansielle instrumenter som omsettes i et aktivt marked De fleste finansielle instrumenter som aksjer, andeler, egenkapitalbevis, sertifikater, obligasjoner og renteswapper handles i et aktivt marked. Markedet vurderes som aktivt dersom det er mulig å fremskaffe observerbare kurser og at disse kursene representerer faktiske og hyppige markedstransaksjoner. For instrumenter handlet i et aktivt marked benyttes den noterte prisen innhentet fra børs eller megler. Finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked Finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked omfatter i hovedsak innskudd/utlån og andre finansielle instrumenter som ikke er notert på Oslo Børs samt garantier. Verdipapirer Verdipapirer består av aksjer, andeler, egenkapitalbevis samt sertifikater og obligasjoner. Alle bankens verdipapirer er klassifisert til å være finansielle eiendeler tilgjengelig for salg. Verdipapirer er klassifisert som omløps- eller anleggsmidler Omløpsmidler vurderes til den laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Grunnlag for virkelig verdi for børsnoterte verdipapirer som er omløpsmidler, er børskurs på måletidspunktet. For ikke børsnoterte verdipapirer som enten er omløpsmidler eller anleggsmidler vil det foretas beregninger eller vurderinger som i størst mulig grad er basert på observerbare priser. Dersom virkelig verdi av verdipapirer klassifisert som anleggsmidler faller under anskaffelseskostnad, og verdifallet er vurdert ikke å være av forbigående karakter, nedskrives verdipapiret. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Banken har ikke aksjer definert som omløpsmidler Banken har fondsplasseringer i pengemarkedsfondet Eika Likviditet og obligasjonsfondet Eika Kreditt. Plasseringene i nevnte pengemarkeds- og obligasjonsfond er bokført i regnskapet under post 7.1 Aksjer, andeler og egenkapitalbevis. Plasseringene i pengemarkeds- og obligasjonsfond er av banken definert til å være omløpsmidler og er bokført til markedsverdi Plasseringene i pengemarkeds- og obligasjonsfondene er en del av bankens likviditetsbuffer. Øvrige aksjer, andeler og egenkapitalbevis er definert som anleggsmidler ÅRSBERETNING 2014 Askim Sparebank

19 Bankens beholdning av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer er definert som omløpsmidler. Porteføljen av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer er sammensatt i henhold til krav til avkastning og risiko og er en del av bankens likviditetsbuffer. Forvaltningen av obligasjonsporteføljen er satt ut til en profesjonell aktør, og forvalteren står også for verdifastsettelsen av virkelig verdi for de enkelte obligasjonene og sertifikatene. Det benyttes priser notert i markedet. Når noterte priser ikke foreligger, vil det bli beregnet virkelig verdi iht. spread-matrise utarbeidet av Verdipapirfondenes forening. Banken har eierinteresser i datterselskapet Estator Eiendomsmegling AS og tilknyttet selskap Sparebankenes Eiendomsmegler AS. Finansielle derivater Banken kan benytte seg av finansielle derivater for å kunne sikre eksponeringen mot renterisiko som oppstår gjennom bankens virksomhet. Resultatet av sikringsforretningene blir bokført parallelt med resultatet av de underliggende postene forretningene sikrer. For derivater benyttet i sikringsøyemed består risikoen hovedsakelig av motpartsrisiko. Dette er risiko for at avtalemotpart ikke oppfyller sine forpliktelser. Motpartsrisikoen vurderes som svært begrenset. Prinsipper for vurdering av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Varige driftsmidler vurderes i balansen til anskaffelseskostnad, fratrukket ordinære bedriftsøkonomiske avskrivninger og eventuelle nedskrivinger. Nedskrivninger foretas i den utstrekning gjenvinnbart beløp er lavere enn balanseført verdi. Det nedskrives da til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er den høyeste verdien av salgsverdi og bruksverdi. Ordinære avskrivninger beregnes på grunnlag av eiendelens antatte økonomiske levetid og eventuell restverdi. Banken benytter lineære avskrivninger. Banken benytter følgende avskrivningssatser: Kontormaskiner og EDB utstyr % Inventar og innredninger % Biler 20 % Bankbygg/fast eiendom 2-5 % Påkostning leide lokaler 10 % Goodwill 10 % Immaterielle eiendeler 20 % Prinsipper for vurdering av overtatte eiendeler Eiendeler overtatt ved inndrivelse av misligholdte engasjement skal etter 9 i Finanstilsynets forskrift klassifiseres som omløpsmiddel eller anleggsmiddel. Bankens overtatte eiendeler er klassifisert som anleggsmiddel. Overtatte eiendeler blir ført i balansen til anskaffelseskost med fradrag for eventuelle nedskrivninger slik at bokført verdi tilsvarer forventet markedsverdi. Markedsverdien er basert på kjente salgsverdier på tilsvarende objekter, takst eller verdivurderinger fra 3. part. I tillegg vurderes avkastningsevnen på den overtatte eiendelen. Overtatte eiendeler føres på egen linje i balansen. Nedskrivninger og tap ved salg av overtatte eiendeler klassifisert som omløpsmidler blir ført som konstatert tap. Nedskrivning og tap ved salg på overtatte eiendeler som er anleggsmiddel blir ført i samsvar med god regnskapsskikk. Prinsipper for kostnadsføring av skatt. Årets skattekostnad inneholder betalbar skatt regnet av årets resultat før skattekostnad, justert for permanente forskjeller og endringen i midlertidige forskjeller. Utsatt skatt blir regnet på grunnlag av de midlertidige forskjellene i de regnskapsmessige og skattemessige verdiene ved utgangen av regnskapsåret. Det blir benyttet en skattesats på 27 % ved beregning av utsatt skatt. Skatteøkende og skattereduserende forskjeller blir ført mot hverandre når de tilhører samme tidsrom. Utsatt skattefordel oppstår når midlertidige forskjeller gir grunnlag for skattefradrag i fremtiden. Utsatt skattefordel blir ført som en eiendel i balansen dersom det er sannsynlig at banken kan få realisert fordelen som er ført i balansen. Utsatt skatt oppstår når midlertidige forskjeller gir grunnlag for økt skattegrunnlag i fremtiden. Utsatt skatt blir ført som gjeld i balansen. Prinsipper for vurdering av gjeld. Gjeld er bokført til nominell verdi og reguleres ikke for rentejusteringer. Eventuelle transaksjonskostnader kostnadsføres på etableringstidspunktet. ÅRSBERETNING 2014 Askim Sparebank 19

20 Regnskapsprinsipper for utstedte sertifikater og obligasjoner. Utstedte sertifikater og obligasjoner er bokført i balansen til pålydende verdi med fradrag for egenbeholdning og underkurs eller tillegg av overkurs. Underkurs kostnadsføres gjennom lånets løpetid som en justering av de løpende rentekostnadene frem til forfall. Transaksjonskostnader kostnadsføres på etableringstidspunktet. Tilbakekjøp av egne obligasjoner for nedjustering av gjeld blir nettoført mot obligasjonsgjelden. Prinsipper for pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser. Askim Sparebank bruker Norsk Regnskapsstandard for bokføring av pensjonskostnader. Ytelsesordninger er gjenstand for årlig aktuarberegning og kostnadsføres under «lønn og generelle administrasjonskostnader». Askim Sparebank har en sikret ytelsesbasert pensjonsordning som ble lukket med virkning fra 1. januar Aktuarberegnet pensjonsforpliktelse, bestående av differanse mellom beregnet påløpt forpliktelse og verdien av pensjonsmidlene korrigert for avvik i estimater og effekt av endrede forutsetninger, føres i balansen enten som langsiktig gjeld (hvis negativ) eller som anleggsmiddel (hvis positiv). Forutsetningene som blir lagt til grunn for utregning av pensjonsforpliktelser, blir revurdert årlig. Ansatte som ikke har ytelsesbasert pensjonsordning har en innskuddsbasert pensjonsordning. Innskuddsordningen kostnadsføres med årets premiebetaling. Regnskapsmessig behandling av ny AFP-ordning (ytelsesbasert flerforetaksordning) vil, grunnet manglende informasjon og pålitelighet i beregninger, likestilles med innskuddsordning og kostnadsføres med årets premiebetaling inntil avklaring omkring beregningene foreligger. Prinsipper for risikovurdering og klassifisering av utlån og garantier. Risikoklassifisering er en integrert del av kredittvurderingsprosessen. I risikoklassifiseringen av personmarkedet inngår etablert sikkerhet og økonomi. Økonomi består av følgende elementer; samlet netto inntekt for husstand, samlet gjeldsbelastning og en sjablongmessig levekostnad pr. person i husstanden. Banken har som mål at alle næringsengasjementer over TNOK 200 skal risikoklassifiseres. Vurderingen baserer seg både på økonomi og sikkerhet. Bankens risikoklassifisering av kunder gir over tid en god oversikt over risikoutviklingen i bankens utlånsportefølje. Det poengteres det at banken vektlegger risiko ved prising av sine engasjementer. Tapsmerkede og misligholdte lån er definert som problemengasjement, jfr. note 6. I tillegg er misligholdte lån og kreditter vurdert iht. utlånsforskriften på vanlig måte. Prinsipper for omregning til NOK Eiendeler og gjeld i annen valuta er omregnet til midtkurser på balansedagen Inntekter og kostnader i valuta er omregnet til NOK etter kursene på transaksjonstidspunktet. Netto urealisert gevinst eller tap på balansedagen er resultatført. Banken hadde en valutabeholdning i kontanter tilsvarende TNOK Valutabeholdningen er i sin helhet for videresalg til kunder. Banken har ingen valutalån eller åpne terminhandler i valuta Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter defineres som kontanter og fordringer på Norges Bank. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonell drift av banken er definert som løpende renter fra utlåns- og innskuddsvirksomheten mot kunder, netto inn- og utbetalinger fra utlåns- og innskuddsvirksomheten, samt utbetalinger generert fra omkostninger knyttet til bankens ordinære virksomhet. Investeringsaktiviteter er definert som kontantstrømmer fra verdipapirtransaksjoner. I tillegg medtas kontantstrømmer knyttet til investeringer i driftsmidler og eiendommer. Finansieringsaktiviteter (funding) inneholder kontantstrømmer fra opptak og nedbetaling av obligasjonsgjeld og markedsinnlån. 20 ÅRSBERETNING 2014 Askim Sparebank

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.169,6 1.900,8 1.896,7 Siste 12

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

1.KVARTAL kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

1.KVARTAL kvartal Bank. Forsikring. Og deg. 1.KVARTAL 2008 1.kvartal 2008 Bank. Forsikring. Og deg. Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 31.03.08. I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2008 31.03.2007 2007 31.03.2008 31.03.2007 2007

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 7 Konsern...

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 4. kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL God underliggende

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 3. kvartal Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2013 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL Sterk underliggende bankdrift før tap og nedskrivninger Nedskrivning

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 12016 Resultatutvikling Netto renteinntekter hittil i år er høyere enn i 2015, i alt 19,1 mill. kroner (18,3 i 2015) som utgjør

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Delårsrapport pr 31. mars 2015

Delårsrapport pr 31. mars 2015 Delårsrapport pr 31. mars 2015 Stadsbygd Sparebank postboks 143 7101 RISSA Hovedkontor Rissa: Rådhusveien 21, 7100 RISSA telefaks 73 85 50 01 Bankkontor Stadsbygd: Handelsbakken 11, 7105 STADSBYGD telefaks

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer