Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012"

Transkript

1 5Nr juni 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Økonomer avkler Konkurransetilsynet side Georg fra Moss tok folket med storm side 9 Ber helseministeren gripe inn side 4-5

2 2 < TAXI TAXI > 3 CenCom AS Spireaveien Oslo Tlf: Epost: Åpningstider: Man. - Fre. Servicehall: (15) Man. - Fre Helg Helligdgr Jul- og nyttårsaften Funksjonalitet og kvalitet i praksis TomTom Go live 820 Eu Drosjepung Whispbar takstativer - det stille alternativet Den utrolige Whispbar er verdens første stille avtakbare takstativ, slik at turen din blir mer behagelig. Whispbar er så stille at du ikke engang vil tenke på at den er der. Pris pr. par Kun kr ,- Kun kr 1.799,- Bytt ut din gamle drosjepung. Vi har både komplett med myntapparat og løse etuier. Pris komplett med myntapparat kr. 499,- Pris kun etui kr. 178,- Besøk våre hjemmesider og nettbutikk på: Hvis du ikke har brukernavn og passord, send en e-post til Oppgi navn, adresse, tlf. og e-postadresse. Du vil så få tilsendt br.navn og passord på e-post. Hvorfor trenger vi forbundet? Først og fremst trenger bransjen å stå samlet for å arbeide for gode rammebetingelser, slik at vi kan tilby våre mange millioner av reisende et best mulig transporttilbud. Dernest trenger vi å stå sammen for medlemsfordeler, hjelp til den daglige driften og solidaritet når den enkelte trenger ekstra ressurser for å løse problemer. Denne våren og forsommeren har det politiske arbeidet vært hovedprioritet. Mer omfattende enn tidligere er vi til stede i departementet, på Stortinget og i de ulike politiske partiene. Det kan med all tydelighet sies at mange av de som vedtar lover og forskrifter som avgjør taxinæringens vilkår, har mangelfull kunnskap om næringen og konsekvenser av ulike forslag. Noen politiske partier deler våre synspunkter på grunnlaget for en sunn næring, andre har aldri hatt et eneste ord i sitt program om taxinæringen, og har ingen eller liten kjennskap til næringen. Derfor trenger vi forbundet. Det politiske arbeidet er avgjørende viktig, og bidrar til at grunnlaget for fremtidens politiske beslutninger er befestet i virkeligheten. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. 80. årgang Ansvarlig utgiver og redaktør: Direktør Lars Hjelmeng Redaktør: Kommunikasjonssjef Atle Hagtun Tlf: / epost: Annonser: Ronny Lemoen Tlf: / epost: Opplag: eks. Design og trykk: Follotrykk AS. Forutsetningen er likevel at næringen fremstår samlet. Norges Taxiforbund har medlemmer, som totalt representerer ca løyver. Våre medlemmers tillitsvalgte har gitt oss klare føringer for hva vi skal stå for. I våre fylkesavdelinger arbeides det godt for å ivareta gode rammebetingelser, slik at vi kan være tilstede når kundene trenger oss. Løyvepolitikken er stadig til diskusjon i fylkene, og det er nødvendig å være på hugget så de lokale politikerne vet hva de vedtar. Den nylige saken i Vestfold omtalt bak i bladet, er et godt eksempel på det. Dette er Norges Taxiforbunds rettesnor for det politiske arbeidet, og vi trenger derfor at løyvehaverne slutter opp om dette arbeidet i fellesskap. Med ønske om en God Sommer til alle våre medlemmer og lesere! Lars Hjelmeng Direktør Norges Taxiforbund: Leder: Knut Thomassen tlf: Direktør: Lars Hjelmeng tlf: Besøksadresse: Karoline Kristiansensvei 7, 0661 Oslo Postadresse: P.b Etterstad, 0602 Oslo Tlf: Fax: e-post: web: Abonnement kr. 300,- pr år. innhold Krever samordning Lahnstein på bransjetreff Farsott om Georg fra Moss...9 KID kan bli trussel Løyvepolitikk i tre fylker Avkler Konkurransetilsynet Andres høringsuttalelser...17 Taxinæringen bryr de seg?...19 Faste spalter Knuts hjørne...22 Vi gratulerer...22 Forbundsnytt... 20, Taxi for 25 og 50 år siden...27 Juristen har ordet...29 Fylkeslagene...30 Medlemsfordeler...31 Neste utgave har deadline 2. august, og går i posten den 16. august. Tips og innspill sendes Forsidebildet av Georg Christiansen er sakset fra VGNett

3 4 < TAXI TAXI > 5 Enstemmig fylkesting i Møre og Romsdal: Ber helseministeren gripe inn Det er kortsiktig tenking, også for helsevesenet, å bidra til utradering av distriktsdrosjene. Møre og Romsdal fylkeskommune oppmodar helseministeren til å ta grep med tanke på samordning av offentleg betalte transportar, slik at vi i fellesskap kan sikre eksistensgrunnlag for distriktsdrosjene. Dette er konklusjonen i et enstemmig vedtak i Møre og Romsdal fylkesting, som en reaksjon på uklarheten med pasienttransporten i fylket. Drosjenæringen ville ikke gi anbud på de premissene Helse Midt- Norge hadde lagt. Saken er nå satt på vent, og eksisterende kontrakter forlenget, inntil en klagesak til organet for offentlige anskaffelser, KOFA, behandles. I søndre del av fylket, har Herøy Taxi fått kontrakt til nyttår, mens det er mer uvisst hva som skjer videre med resten av fylket, der Nordvest Taxi organiserer sentralene. Konflikten mellom helseforetaket og taxinæringen ble først tatt opp av samferdselsstyret, og deretter fremmet for fylketinget. Her er deres uttalelse i sin helhet, slik den er oversendt helseog omsorgsministeren og samferdselsministeren: Pasienttransport og drosjenæringa Møre og Romsdal fylkeskommune er sterkt uroa over den situasjonen som no har oppstått i samband med Helseføretaket sitt innkjøp av pasientransportar i fylket. Pasientoppdrag for helseføretaket har vore (og er) svært viktig for å oppretthalde drosjenæringa i fylket. Det er no ein reell fare for at drosjene mister mykje av sitt køyregrunnlag og dermed næringsgrunnlaget. Dei drosjene som blir ramma hardast er distriktsdrosjene. Drosjenæringa har stor betydning for dei som bur i distrikta. Når bruken av drosjer blir redusert, td i høve til pasienttransportar, blir det vanskeleg å oppretthalde eit drosjetilbod i deler av fylket vårt. Dette gir igjen ein dominoeffekt i og med at manglande drosjetilbod vil få konsekvensar for skuleskyssen (drosjer ofte nytta som undertransportørar), bestillingsdrosjer for rutekøyring, transport av funksjonshemma (TT-køyring) og sjølvsagt den ordinære drosjekøyringa. Møre og Romsdal fylkeskommune arbeider for at drosjenæringa skal vere liv laga, også i distrikta. For å sikre eit tilstrekkeleg køyregrunnlag for distriktsdrosjene, bør det ligge føringar som gjer at drosjenæringa skal ha ein sentral plass innan pasienttransporten. Omfanget av pasientkøyring er i konkurransegrunnlaget fastlagt til om lag 110 mill Fylkesordfører Jon Aasen (Ap) fikk et enstemmig fylketing med på alarmvarselet til helseministeren, og ber henne gripe inn for å bidra til samordning av offentlig betalte transporter. kr årleg i Møre og Romsdal. For fleire av distriktsdrosjene i fylket utgjer pasienttransportane opptil 80 % av køyregrunnlaget. Eit inntektsbortfall i denne storleiksorden vil måtte få dramatiske konsekvensar for drosjetilbodet i fylket vårt. Staten gjennom helseføretaka, fylkeskommunane og kommunane må vurdere heilskapen når dei kjøper transporttenester. Kortsiktige innsparingar for det enkelte budsjettområde, må vurderast i høve til samfunnsøkonomi. Det er kortsiktig tenking, også for helsevesenet, å bidra til utradering av distriktsdrosjene. Møre og Romsdal fylkeskommune oppmodar Helseministeren til å ta grep med tanke på samordning av offentleg betalte transportar, slik at vi i fellesskap kan sikre eksistensgrunnlag for distriktsdrosjene. Se også kommentar i Knuts hjørne, side 22. Avisdebatt om forståelsen Striden om pasienttransporten har vakt oppmerksomhet i Møre og Romsdal, også i mediene. En leder i Sunnmørsposten provoserte næringen. Norges Taxiforbunds fylkesavdeling fikk følgende innlegg på trykk i avisen: På leiarplass 31. mai tar Sunnmørsposten opp stoda for drosjene i distrikta. Frå det som står der, kan det sjå ut til at avisa trur at det er samordninga av drosjetrafikken som er problemet. Men det stemmer ikkje. Pasienttransporten har vore samordna snart 20 år og drosjene har plukka ein, to og tre pasientar opp på vegen før dei har svinga opp framfor sjukehuset som passasjerane skulle til. Drosjene er innstilte på å samordna trafikken med pasientar, men om dei mister sjølve pasientkøyringa er det kroken på døra for distriktsdrosjene. Helseforetaket la ut pasienttransporten på anbod for fire år sidan for andre gong, og drosjene fekk nesten all transporten. Så kjem det nytt anbod for transporten etter 30. juni Her sett helseforetaket slike vilkår at det største samarbeidsforetaket for drosjene, Nordvest Taxi As, ikkje legg inn tilbod. Grunngjevinga er at lønsemda innanfor rammene helseforetaket set, er så låg at det ikkje svarer seg å køyre på desse vilkåra. I første runde var det ingen som la inn tilbod. I vilkåra er det lagt inn straffetiltak ved for seint oppmøte og ved for seine rapportar. Desse er så høge at dei kan slå beina under den enkelte drosjeeigar på kort tid. (Og desse tiltaka er tatt bort i anbodet som det same helseforetaket har lagt ut i Trøndelag). Det er urimeleg at hardt pressa helseføretak skal ha som oppgåve å halde liv i drosjer i distrikta, står det i leiaren til Sunnmørsposten. Men det er drosjene som er hardt pressa, ikkje helseføretaket. Slik vilkåra er no, køyrer drosjene til priser godt under dei maksimalprisane som Konkurransetilsynet har fastsett. Men sjølv det er ikkje føretaket nøgd med, no vil dei skvise drosjene enda hardare slik det nye anbodet er laga. Men no er det ikkje meir å gå på for drosjene. Sjåførane på drosjene i distrikta tener mindre enn 140 kroner i timen i dag. Lenger ned er det ikkje anstendig å gå. Bussjåførar tener mykje meir og har regulert arbeidstid. Etter det vi høyrer kan det tenkjast at turbilar eller noko liknande får køyringa. Slike bilar har ikkje 24 timars køyreplikt 365 dagar i året slik drosjene har. Ein turbil stasjonert i ei bygd køyrer nok ikkje Lars frå Oppigarden og 2 kilometer fram til Nerestranda klokka tre sundags morgon. Eller tar med seg Petra som er skral til beins og treng skyss seks hundre meter til butikken. Det er i det heile mangel på overordna tenking når det gjeld drosjene. Drosjene er regulerte, fylket bestemmer kor mange løyver som skal være kvar enkel stad. Og sidan drosjene i teorien*) har monopol på passasjertrafikk mot betaling utanom rute, set Staten ved Konkurransetilsynet maksimalprisar for drosje. Vi får tru at dei set prisane slik at det skal være mogeleg å leve av dei. Så kjem Staten ved Helse Midt-Norge og seier at nei vi, vi skal ha vilkår monaleg under det som er maksimalprisane, vi. Først kjem altså Staten med rett pris, og så legg Staten ut anbod som ser heilt bort frå rett pris samstundes som dei krev auka beredskap og auka tilgang på bilar utan at dei skal betale noko tillegg for det. Ei drosje i distriktet skal i hovudsak fø to familiar, eigaren og leigesjåføren sin. Det skal dei gjere på 2/3 av løna til direktøren i Helse Møre og Romsdal, attåt at de skal dekke kostnadene ved å drive drosja. Det ser ut til at dei tre hovudkriteria som helseforetaket legg til grunn er: 1. Pris. 2. Pris. 3. Pris. Vi set stor pris på at samferdsleutvalet i fylket grip fatt i denne saken og freistar å gjere noko i heilskapeleg samanheng, der dei ser vidare enn berre på kostnadene i augneblinken. Vi voner dei lukkast med det. NORGES TAXIFORBUND AVD. MØRE OG ROMSDAL Per-Morten Bjørlykke Steinar Nilsen leiar fylkessekretær *) Piratbilar som køyrer hit og dit mot betaling helgekveldane er og med på å undergrava innteninga til drosjene. Og lag, firma og organisasjonar er snille og låner ut bilar til gode føremål. Mens drosja, som eigaren og sjåføren skal leve av, står stille. Men det er ei anna soge. Fylkesleiar Per-Morten Bjørlykke har hatt mye å gjøre i forbindelse med striden med Helse midt-norge. Hans eget selskap, Herøy Taxi, har nå fått forlenget avtale fram til nyttår.

4 6 < TAXI TAXI > 7 Statssekretær Erik Lahnstein: Departementet kan ikke overstyre - Løyvemyndighetene skal avveie balansen mellom behovet for drosjer og utøvernes inntekt. Det er deres ansvar, hvis ikke følger de ikke loven. Det må være et klart signal fra departementet. Det sa statssekretær Erik Lahnstein på bransjetreffet til Forum for taxisentraler den 5. juni. Foreløpig sa han ikke noe om han vil akseptere forbundets krav om å få løyvekriteriene inn i forskrifts form. Han la større vekt på lokal dialog og sa at både Samferdsels- og Helsedepartementet har begrenset styringsrett. Han svarte heller ikke direkte på Knut Thomassens oppfordring om å delta i møte med helseministeren om bedre samordning av offentlig betalt transport, men understreket at myndighetene må ta vare på helheten: - Det er ingen mening i å spare penger ett sted som tyter ut igjen et annet. Lahnstein sa at Samferdselsdepartementet har et enormt påtrykk av interessenter rundt de store pengene prosjekter for jernbane og vei. Det er langt mindre interesse for hvordan ting fungerer og hvordan vi styrer og utvikler transport-norge, sa Lahnstein, og syntes det er synd. Drosjer er avgjørende - Drosjer er en avgjørende del av et velfungerende transportsystem, for at folk skal komme seg dit de skal. Ikke alle kjører bil. Næringslivet er avhengig av drosjene og i distriktene er det ofte ikke noe annet alternativ. Utfordringen er at det er så stor forskjell på by og distrikt, mens regelsettet er gammelt. Verden har utviklet seg. By og distrikt er mer forskjellig enn før, sa Lahnstein. Han etterlyste mer offentlig debatt om tilgjengelighet og kvalitet. Hva er de reelle mekanismene i drosjemarkedene, hva er prisutviklingen? Lahnstein sa seg sterkt kritisk til Konkurransetilsynets tilnærming, som han fant lite nyansert, og ideologisk preget. Han understreket Yrkestransportlovens balanse mellom tilgjengelighet for kunder og anstendige arbeidsvilkår og lønn for utøverne. Det er en utfordring at lønnsomheten er for svak. Mange jobber litt for mye. Fikk det til med buss Lønns og arbeidsvilkår i næringen er avgjørende. Vi fikk det til med buss. De var inne i en markant nedadgående spiral, fordi anbud ble vunnet av selskaper med litt dårligere lønn, litt dårligere arbeidsvilkår og vesentlig dårligere pensjon. Det var ingen gevinst for samfunnet og grunnleggende urettferdig. Rekruttering ble et problem. Arbeidsgiverne så også problemene det skapte, og sa seg enig i en annen regulering. Departementet endret regleverket og vi fikk stoppet en negativ spiral. Lahnstein ser noe av det samme i drosjenæringen nå: - Det er ikke samme utvikling av lønns- og arbeidsvilkår som i andre bransjer. At det er 98 prosent ikke-etnisk norske søkere til næringen i byene, er et signal, sa Lahnstein. Men ingen lokalpolitikere eller interesseorganisasjoner utenom Norges Taxiforbund er opptatt av det. Mange aksepterer at sånn er det. Det er uheldig. Det er ikke et slikt samfunn jeg vil ha. Det er heller ikke fornuftig ressursbruk for samfunnet, sa Erik Lahnstein. Drosjeeiere og sjåfører skal være stolte av yrket og ha en skikkelig inntekt. Ikke fulgt opp Han innrømmet at departementet ikke har klart å følge opp de mange forslagene som er kommet fra næringen. Det er komplekst, med mange beslutningstakere, og ikke alle er nok inne i problemstillingene, innrømmet han. Han mente det var viktigst at fylkeskommunene er bevisste på loven og dens krav. Etter forbundets brev om løyvepolitikken i januar, er det skrevet brev til fylkeskommunene om hvordan de kan utdype metodikk og praksis slik at næringen får bedre forutsigbarhet. Lahnstein viste til København, der drosjene alltid er tilgjengelige, har høy kvalitet og er vesentlig billigere. Vi må få en kritisk diskusjon om hvordan vi organiserer oss hjemme. På en avideologisert og fordomsfri måte, sa statssekretæren. I debatten etterpå ble de sentrale problemstillingene tatt opp: Maktesløse Morten Eriksen, Stavanger Taxi, spurte hva departementet gjør når fylkene bryter loven? Han viste til at kravet til behovsprøving ble prøvd for retten i Rogaland i 1992, uten resultat. I år var politikerne i fylkeskommunen ute på nytt med løyveutvidelse på tvers av analyse som sa at behovet ikke var der. - De blåser i det, og vi er maktesløse, sa Eriksen. Fylkesleder i Møre og Drosjene er avgjørende viktig for totaliteten i transportsystemet. Kvalitet, god tilgjengelighet, fornuftig prisutvikling, og god lønnsevne og inntjening er stikkordene, sa statssekretær Erik Lahnstein til representanter for de fleste løyvehaverne i landet. Romsdal, Per Morten Bjørlykke, sa det var bra at Lahnstein snakket om helhet. Men da må også Pasientreiser styre etter samfunnspolitiske mål. Hvis drosjene forsvinner i utkantene, er all beredskap borte. Dette må dere bidra til å ta tak i! Terje Raanås i Taxisentalen Sarpsborg Fredrikstad, uttrykte at mangelen på transportkompetanse i fylkene er meget bekymringsfull. - Busstenkning dominerer, drosjer nevnes ikke og anbud vinnes av busselskaper som ikke klarer å levere og hvor ting blir mye dyrere enn forutsatt. Det handler ikke om å spare penger, jeg kan bevise at vi kan levere med lavere totalkostnad. Men det er ingen dialog mellom Østfold Kollektivtrafikk og taxinæringen. Det er tragisk, sa Raanås. Fylkesleder i Akershus, Tom Tysland, viste til at Sivilombudsmannen stanset deres klage på løyvepolitikken i Han konkluderte med at det var opp til fylkenes skjønn. Problemet vårt er at verken departementet eller lokale politikere tar ansvar for en samordna politikk, sa Tysland. Lokale diskusjoner Erik Lahnstein var i tvil om det blir bedre hvis departementet bestemmer. - Plutselig er det andre folk der. Vi har lik virkelighetsoppfatning, men den er ikke allment delt og erkjent. Det er bedre hvis fylkene blir enige om hvordan det gjøres, sa han. - Vi må få på plass forståelse og dialog. Fylkene må sette seg ned med helseforetakene. SD kan ikke overstyre det. Myndigheten er delegert ved lov. Heller ikke helsedepartementet kan overprøve regionale helseforetak. Det er bedre at kommuner og fylker sier fra hva som er riktig, mente statssekretæren. Til det svarte Bjørlykke: Vi har god dialog i Møre og Romsdal, med møter to ganger i året. Men helseforetakene bestemmer 70 prosent på pris. Drosjene kan ikke konkurrere på pris med 24 timers beredskap. Derfor må dette tas et nivå lenger opp. Derfor må vi få en dansk lov. Det er farlig slik det er i dag. AH

5 8 < TAXI TAXI > 9 Click a taxi -app gir Christiania-bil 12. juni ble taxi-appen Click A Taxi lansert i Norge. Oslo Taxi og Norgestaxi sa nei takk, så i Oslo vil appen lede til Christiana Taxi. Den danske appen for taxibestilling basert på GPS lanseres også i Storbritannia og Tyskland i sommer. - Vi satser på å dekke hele den vestlige verden innen et snaut år, sier Jostein Pedersen, som er selskapets sjef for det nordiske markedet. - Vi har forhåndsvalgt selskaper i hver by. Vi ønsker å bruke seriøse aktører med god pris og store flåter, som for eksempel ikke har ekstreme priser til og fra flyplassen. På den måten vil vi hjelpe forbrukeren til ikke å bli lurt, sier Pedersen. - På sikt er målet å inngå avtaler med flere selskaper, forteller han. De jobber blant annet med å få på plass en avtale med Taxusgruppen. Er du i et område i Norge eller resten av verden der Click A Taxi ikke har avtale med noe selskap, går bestillingen via et callsenter i Romania som ringer opp Ny statsråd Marit Arnstad har tatt over som ny samferdselsminister, etter Magnhild Meltveit Kleppa. Arnstad var olje- og energiminister i sentrumsregjeringen (Bondevik 1) fra 1997 til 2000, men har vært ute av politikken de siste årene. Hun er fra Nord-Trøndelag og utdannet jurist. Det er foreløpig ikke kjent om hun vil gjøre endringer i den øvrige politiske ledelsen. Statssekretærer er Lars Erik Bartnes og Erik bestillingen for deg, forklarer han. Norgestaxis daglige leder i Oslo, Erlend Eidsvoll, sier til dagbladet.no at de nettopp har lansert sin egen app. Han er spent på å se om forbrukernes reaksjon på de ulike appene: - Ikke minst gjelder det med tanke på begrensninger som følge av kostnader for forbrukeren ved nedlasting av datatrafikk på smarttelefonene utenfor Norges grenser. Oslo Taxi takket nei til et samarbeid med Click A Taxi: - Fordi vi mente det var uklart hvilket ansvar Click A Taxi har overfor kunden dersom turen går skeis, sier informasjonssjef i Oslo Taxi Lars Dolva, og legger til: - Vi vil ha direktekontakt med kunden selv, og lanserer en egen app i august som er fullt integrert med våre systemer, sier han til dagbladet.no Lahnstein. Sistnevnte har ansvaret for drosjesakene. Politisk rådgiver er Sigrid Brattabø Handegard. Foto: Olav Heggø Ny ledelse i Sverige Bo Bylund er valgt til ny leder i Svenska Taxiförbundet. Han etterfølger Lennart Hamnered, som nå blir pensjonist etter 18 år som leder. Bo Bylund er jurist og har tidligere vært generaldirektør for store etater som Arbetsförmedlingen, Banverket og Arbetarskyddsverket. Bo Bylund er ny leder. Forbud mot dieselbiler Oslo bystyre har vedtatt å forby bruk av dieselbiler i Oslo på dager med dårlig luftkvalitet. Drosjer og annen næringstransport blir unntatt. Tiltaket skal settes inn i begrensede områder på spesielt forurensende dager, foreløpig bare på kommunale veier. Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF sier vedtaket bare er et symboltiltak, som vil ha liten effekt på forurensingen, samtidig som det rammer mange på en dramatisk måte. Mercedes-Benz Norge Lennart Hamnered har mange gode venner i norsk taxinæring og i Norges Taxiforbund spesielt, som han har samarbeidet godt med. Se også kommentaren Knuts hjørne. Lennart Hamnered er gått av. mener i en pressemelding at virkemiddelbruken er feilslått. - Vi forstår og støtter bystyrets ambisjon om bedre luftkvalitet i Oslo, spesielt i vinterhalvåret. Men løsningen ligger i et tydelig skille mellom nye og miljøvennlige dieselbiler kontra eldre dieselbiler med unødvendig høyt utslipp, sier direktør Johnny K. Danielsen i Mercedes-Benz Norge personbil. - Det er urimelig å straffe nye lavutslippsbiler, for at eldre kjøretøy forårsaker forurensningsproblemer. Farsott om Georg fra Moss Drosjesjåfør Georg Christiansen (62) i Moss Taxi ble rikskjendis på et blunk etter et leserinnlegg i Moss Avis. Jeg gjør bare jobben min, er hans nøkterne kommentar. Georg Christiansen i Moss Taxi ble rikskjendis etter rosende omtale fra en takknemlig mamma. Her fra VG-nett. Først tok saken av på Facebook og andre sosiale medier, også på taxiforbundets side. Deretter tok en rekke medier på alle plattformer fatt i saken. Over hadde lest saken på nett eller mobil noen dager etter at den kom. I leserinnlegget er det mor til Bendik (15) som roser den gode sjåføren: Det finnes en drosjesjåfør i Moss som iblant henter min funksjonshemmede sønn og kjører ham til skolen. Han heter Georg. Georg er en drosjesjåfør som stanser motoren utenfor huset vårt og smilende spretter ut av bilen og går min sønn i møte. «Nei, men er det kameraten min, da? Har du noe å fortelle meg i dag, da?» Sønnen min hører stemmen hans og begynner å le: «Det er jo Georg, mamma! Tenk at det var Georg, da!» Min sønn kaster seg i armene hans, og rekker knapt å si ha det til sin mor før de to vennene kjører av gårde. For en start på dagen! Både for oss foreldre og vår sønn! Den ofte noe vanskelige overgangen fra hjem til skole er snudd til et øyeblikk av lykke. I dag ville min sønn at vi skulle si det til avisen. Så her kommer hans ord: «Til Georg. Du er så snill. Når det er du som henter meg blir jeg kjempeglad! Du vet at jeg sparer på spektralsteiner og diamanter. Også prater vi sammen hele veien til skolen. Også er du så blid og får meg til å le. Du er den beste drosjesjåføren i hele verden!» Takk til deg, Georg, for at du yter det lille ekstra, en liten hendelse i stort perspektiv, så uendelig viktig og stort i øyeblikket, konkluderte Bendiks mamma. Drosjesjåføren, som har kjørt i tre og et halvt år etter å ha gått av som purser i SAS, legger ikke skjul på at han er glad for ordene, men understreker at han bare gjør jobben sin. - Hun skrev på en så flott måte hva Bendik ville si til meg, sier taxisjåføren til Moss Avis. - Noe må du ha gjort? - Det er viktig å møte alle på samme nivå selv om vi alle er forskjellige, sier Georg. - For meg har dette vært helt vanlig. Men vi kjører mange turer og rekker å prate. Jeg forteller litt og tuller litt, og hører på det han forteller. Enhver jobb er det du gjør det til, så lenge jeg har det moro så trives jeg, sier Georg. Servicekrus - Det er sikkert at det er mange Georger blant norske drosjesjåfører. De gjør jobben sin, men har også det lille ekstra som sprer glede og takknemlighet. Ikke minst til de faste kundene som man rekker å bli kjent med. Det er tilfeldig hvem som kommer i mediene, men veldig positivt at det skjer fra tid til annen. Dette er et vel så riktig eksempel på drosjenæringens omdømme rundt i landet, som de negative historiene, sier kommunikasjonssjef Atle Hagtun, som sender forbundets servicekrus og diplom til Georg Christiansen. - Ved at han utløste den hyggelige reaksjonen fra Bendik og hans mamma, har han bidratt til en flott omtale av drosje-norge, som vi alle kan glede oss over, sier Hagtun. Georg Christiansen får forbundets servicekrus for bidraget til å vise drosjesjåføren som gir det lille ekstra.

6 10 < TAXI TAXI > 11 KID-utvidelse - ny trussel mot drosjetilbudet Utvidelse av prosjektet Kollektivtransport i distriktene (KID) til alle fylker kan bli en ny trussel mot drosjetilbudet, paradoksalt nok. Samtidig bygges det et nytt byråkrati for bestilling og turorganisering. Sentralstyremedlem og fylkesleder i Østfold, Bent Skogli, holdt innlegg på årets KID-seminar, som ble holdt i Østfold 5. og 6. juni. Han frykter utviklingen: - Der drosjene får denne kjøringen, er det flott og det vil styrke transporttilbudet til folk. Men der drosjene ikke får den, er det drepen for drosjetilbudet. Anbud gjelder også her, og igjen kan andre tilbydere konkurrere på pris uten drosjenes forpliktelser om heldøgns beredskap, sier Bent Skogli. Denne problemstillingen ble tatt opp etter hans innlegg, og etter et utsagn om at samferdselsmyndighetene måtte tenke pris, minnet Skogli om at de også hadde et annet ansvar at det skal finnes et tilbud døgnet rundt. Da svarte en representant fra samferdelsetaten i Akershus fylkeskommune at nei, det er ikke vårt ansvar, det er det andre som har. Jeg blir jo skremt av slike holdninger i forvaltningen, og det viser hva vi har å kjempe med, sier Bent Skogli. Nytt byråkrati Han er også skremt av hvordan staten ukritisk bruker penger på å bygge opp et nytt byråkrati som skal styre bestillinger og organisering av turene. Mens man skal spare på kronene for selve kjøringen, på bekostning av sjåførenes lønns- og arbeidsforhold, brukes det ukritisk med penger til å bygge opp et nytt bestillings- og trafikkstyringspparat som drosjenæringen allerede har fra før. Med Pasientreiser får vi da tre landsomfattende instanser for bestilling og organisering av turer to av dem betalt av det offentlige og med minimal kostnadskontroll, sier Skogli. KID-seminaret er et årlig seminar som Samferdselsdepartementet arrangerer for samferdselsavdelinger og kollektivselskaper i fylkene, for å diskutere kollektivtransport i distriktene (KID). Nærmere 60 personer deltok på årets seminar. Blant temaene var FLEXX som er et nytt konsept for bestillingstrafikk i Østfold, samordning av buss og bane, informasjon og markedsføring i Telemark, rollefordeling mellom rute- og bestillingstrafikk i framtiden og pasientreiser fra dagens organisering til kollektivtrafikk. Alltid en taxi? I innlegget sitt minnet Bent Skogli om at taxi er den fleksible delen av kollektivtilbudet. - Vi kjører fra der du er, til dit du skal, når du ønsker det. Hele døgnet, hele året. Et gammelt ordtak sier at det går alltid et tog. Det gjør ikke det. Men det går alltid en taxi. Enn så lenge. I distriktene opplever man fraflytting og butikker, bensinstasjoner og tilbud i nærmiljø forsvinner. Det som er igjen er drosjen og posten. Dette er også en sannhet med visse modifikasjoner da det er mange distrikt som ikke får dekket ledige drosjeløyver. Ingen vil ha dem. I 2012 er det ikke veldig attraktivt å være tilgjengelig døgnet rundt, 365 dager i året uten noen form for garantert kompensasjon. KID/Flex er jo fortsatt i begynnerstadiet, og den endelige formen er vel ikke bestemt. Men det reklameres med en fantastisk fleksibilitet. Helt opp i mot kjør dit du vil, når du vil. NES- TEN like bra som taxi. Dette er selvsagt et fantastisk tilbud. Da burde vel alle være positive, men jeg er faktisk noe skeptisk. Hva kan dette føre til? Hvem skal kjøre denne transporten? Hvem vinner anbud? Hvordan legges anbud ut, spurte Skogli, og fortsatte: Konkurrerer med staten - Vi opplever mange steder at buss / turbiler vinner anbud som drosjenæringen tidligere har hatt. Mens drosjenæringen må ta hensyn til at de plikter å ha døgndrift, legger turbiler inn pris på kun en spesifikk kjøring, og har ingen plikter eller ansvar ut over det. Det er således nesten utrolig at de ikke vinner flere anbud enn de gjør. I mange steder i landet konkurrerer drosjenæringen med Nettbuss, som igjen er eid av NSB som igjen er eid av staten. Bare dette er jo betenkelig. Vi opplever også at anbudene samler både rutekjøring og KID/ Flex i en pakke. Taxi kan bare legge inn anbud utenfor rute. Så sier buss-selskapet at dersom vi får ALT innrømmer de 3 4 prosent rabatt og det utgjør samlet så mye penger at taxi måtte kjørt mer eller mindre gratis for å få kunne konkurrere. I de distriktene som TAXI utfører KID/Flex er dette et godt tilbud til befolkningen samtidig som det er med på å sørge for at det faktisk er et taxitilbud i lokalsamfunnet. I de distriktene som KID /Flex tilfaller turbil- / bussnæringen vil dette være et alvorlig tap for taxinæringen og vil svært mange steder være den siste spikeren i kista. Taxitilbudet forsvinner. Tilbudet til befolkningen blir KID / Flex i åpningstiden til Flex/ Kid. Etter åpningstiden er det ikke noe tilbud. Har man da tilført lokalsamfunnet et gode? Egne kjørekontor - Alle drosjesentraler i Norge, store og små er tilgjengelig døgnet rundt. De fleste steder er det personer som tar i mot bestillinger, og videreformidler dette til bilene. For drosjebrukeren, være seg den private drosjekunde, eller det offentlige, betaler man ikke noe ekstra for denne tjenesten. Vi opplever nå at fylkeskommunene skal lage egne kjørekontor som skal fungere som en taxisentral. De skal selv ta i mot alle bestillinger, og deretter videreformidle dette til transportøren/taxisentralen. Taxisentralene har stor lokalkjennskap og kan transportlogistikk. Samkjøring er en del av hverdagen. Det er selvsagt ikke umulig for et offentlig fylkeskommunalt kjørekontor å opparbeide seg kunnskap, men både kunnskapene og ressursene er der fra før. HELT GRATIS! Det er jo slik at de dyreste ressurser vi har i dag, er de menneskelige med de lønningene vi har i Norge. Likevel skal fylkene ansette personer til en jobb de kan få utført gratis! Helseforetakene Som om ikke det er nok, opplever vi også at helseforetakene ansetter personer til sine kjørekontor. Dette også til en tjeneste de kunne få utført gratis. Helseforetakene sier at de har samkjøringer på tvers av taxisentralenes kjøreområder, og derfor må utføre tjenesten selv. Spør du meg er dette bare tull, da det er helt opp til hva du ber om i et anbud som styrer dette. Jeg er usikker på hva som er begrunnelsen til fylkeskommunen for å måtte ha egne kjørekontor. Det er utrolig mye transport som kunne vært utført for hva det koster å drifte et kjørekontor. For ikke å snakke om 19 fylkeskommunale kjørekontor og 19 helseforetak kjørekontor, sa Bent Skogli, men kunne slå fast at slike regner ikke det offentlige: - For meg virker det som om det ikke betyr noe. Kostnadene til kjørekontorene er ikke regnet med noen steder. Derimot har jeg et eksempel som viser hva som betyr noe. Riktig nok fra helseforetak, sa Skogli og viste til en bestilling av en tur fra Halden og helt til Rjukan for kontroll etter en operasjon. Feil å spare! - Dette er en tur på 300 km en vei. Kontrollen var fort gjort, og etter en time tok bilen med seg passasjeren hjem igjen til Halden. Bilen tok betalt for 1 time venting, men gratis retur da bilen uansett skulle hjem. Ikke lenge etter fikk vi klage fra oppgjørskontoret til helseforetaket. Vi skulle ikke ventet, men bare kjørt rett hjem, og så skulle pasienten tatt en ny drosje tilbake. Jeg protesterte og sa at dette ville blitt en kjempekostnad for det offentlige, og vi sparte samfunnet for mange tusen kroner med å gjøre det på denne måten. Svaret var, utrolig nok, at det betyr ingenting! Kostnaden til denne drosjen hjem igjen ville blitt belastet kjørekontoret i Telemark! Vi fikk betalt for turen denne gangen, men måtte love og ikke gjøre det samme igjen. Hurra for det offentlige Norge! Vi er der uansett - Kvalitet er bare ord uten vektlegging i de fleste offentlige anbud. Det er PRIS, PRIS og atter PRIS, understreket Skogli, og avsluttet med et tenkt og skremmende framtidssenario: Flex / KID utvikles videre. Videreutviklingen av KID kan bli spikeren i kista for distriktsdrosjene, sier Bent Skogli, som setter store spørsmålstegn ved pengebruken i det offentlige og enda et nytt byråkrati. Det er full flex, halv flex og flex ganger 2 eller flex ganger 3. Det offentlige har egne kjørekontor som betales av fylkeskommunen. Kjøringen utføres av Nettbuss som eies av staten. Kjøringen utføres i KID / Flex sin åpningstid. Dette er tilbudet i distriktet. Drosjesentralen / lokaldrosja er nedlagt og borte. Jeg tror ikke det er planen til dere her i salen. På ingen måte. Men jeg ber dere tenke dere godt om så ikke mitt fremtidssenario blir virkelighet, avsluttet Bent Skogli. I debatten etterpå ble det sagt at drosjene er monopolister mange steder. Skogli svarte at det er dere som bestillere også. Anbud er da kanskje ikke den beste egnede formen, når det er snakk om monopolister på begge sider av bordet? AH Få tariff-stemmer 88 prosent av de som avga stemme innen taxi, stemte ja til forslaget til ny overenskomst med Norges Taxiforbund for perioden Men deltakelsen i uravstemningen var så lav at LO måtte godkjenne resultatet, skriver Transportarbeiderforbundet på sin nettside.

7 12 < TAXI TAXI > 13 Drosjeanalyse for Trondheim: TØI anbefaler mer aktiv politikk Inntjening per løyve i Trondheim er normal sammenlignet med andre byområder. Det er kapasitetsproblemer i markedet, men de skyldes mer at for mange eiere kjørere alene enn for mange løyver. Det skriver Transportøkonomisk Institutt (TØI) i rapport om drosjemarkedet i Trondheim, som nylig ble overlevert Sør-Trøndelag fylkeskommune. Hvis politikerne ønsker mer konkurranse, må fordelingen mellom sentralene bli en annen, skriver TØI. Rapporten konkluderer med at fylkeskommunen bør sette klare mål for hvordan den ønsker å prioritere ulike gruppers interesser og bruke sin rolle som reguleringsmyndighet for å nå disse målene. Dårlig utnyttelse Forsker Jørgen Aarhaug i TØI står bak rapporten, sammen med Julie Krogstad og Kåre Skollerud. Aarhaug sier til TAXI at antallet drosjer i Trondheim er rimelig godt tilpasset. Det er kapasitetsproblemer i deler av døgnet, men det er mer et organiseringsproblem enn at det er for få løyver. For mange biler er ikke på gata når behovet er størst, mener han, og spør om eiernes rett til ikke å kjøre tidlig morgen eller på nettene i helgene skal beskyttes. - Politikerne kan stå overfor valget om å tvinge drosjeeierne mer ut, eller tillate flere løyver, mener Aarhaug. Det er rom for bedre kapasitetsutnyttelse innenfor dagens løyvetall. Aarhaug har ikke funnet belegg for at det er spesielt lange dager blant drosjene i Trondheim, slik det framgikk av NRK-sak om brudd på arbeidsmiljøloven i vinter. For stor forskjell Ulikheten i størrelse mellom sentralene er for stor til at det er reell konkurranse i bestillings- og kontraktsmarkedene i Trondheim. Norgestaxi sliter med kapasitetsproblemer etter å ha vunnet store anbud, skriver TØI. I dag har Trøndertaxi i underkant av 80 prosent av løyvene, Norgestaxi resten. Sentralstørrelse, målt i antall løyver påvirker konkurransen i betydelig grad. Forskerne finner også en grenseproblematikk som gjør seg gjeldende ved at sentraler i Trondheim vinner anbud i forsteder til Trondheim. Dette svekker inntektsgrunnlaget for løyvehaverne i de aktuelle distriktene. De kan i tillegg vanskeligere hente inn fortjeneste ved høyere priser i spotmarkedet, da de er underlagt maksimalprisforskriften. De mindre sentralene i distriktene har også vanskeligheter med å oppfylle enkelte krav til tilgjengelighet og kapasitet som settes i ulike anbud. De fleste av de mindre sentralene i Sør-Trøndelag er tilknyttet Sør-Trøndelag Taxi for aktivitet på kontraktsmarkedet og i varierende grad andre sentraltjenester. For å bedre kapasiteten kan fylkeskommunen prioritere løyvehavere som vil ha bilen gående døgnet rundt, fra for de som vil kjøre alene, mener TØI. Et mindretall småsentraler har tilsvarende avtaler med Trøndertaxi. Stort nok for tre I seg selv er markedet i Trondheim stort nok til å romme tre helt uavhengige sentraler, hvis en legger til grunn at minimumsstørrelse er på cirka 60 løyver for å kunne dekke de faste kostnadene ved uavhengig sentraldrift. Imidlertid vil et større antall løyver være nødvendig for å være en reell konkurrent på flere delmarkeder samtidig. Det er særlig enkelte kontrakter og telefonsegmentene som krever størrelse for å være en reell konkurrent. Felles regler Uavhengig av antallet løyver og antallet sentraler vil det være en fordel om hele det området som i praksis fungerer som byområdet ble regulert på samme måte. Det kan skje på to måter. Enten ved at de tilstøtende områdene inkluderes i de reguleringene som per i dag gjelder i Trondheim kommune, eller ved at Trondheim kommune får samme reguleringsregime som nabokommunene. Begge løsninger vil gi konkurranse på likere vilkår, mener TØI-forskerne. For å regulere den relative størrelsen på drosjesentralene kan det innføres et tak på andel løyver som kan være tilknyttet den største sentralen. Et slikt tak bør være på 75 prosent, eller lavere. En slik endret struktur kan oppnås enten ved en omfordeling av løyver, ved nyutsteding eller en kombinasjon av de to. En måte å øke kapasiteten i de kritiske tidspunktene på, er å prioritere løyvehavere som ønsker å ha bilen gående døgnet rundt, ved hjelp av innleide sjåfører framfor løyvehavere som ønsker å drive en bil alene. På generelt grunnlag konkluderer rapporten med at fylkeskommunen bør innta en mer aktiv rolle i drosjemarkedet, ved tydelig å definere mål og bruke de virkemidlene en har til rådighet for å nå disse målene. Tromsø: Åpner for flere sentraler: Fylkestinget i Troms åpner for flere sentraler i Tromsø by, men det skal skje innenfor behovsprøvingen. Ifølge TØI er det ikke grunnlag i behovsanalysen for å etablere en ny sentral basert på nye løyver. Fylkesrådet ( Fylkesregjeringen ) skal ta saken videre. Vedtaket ble fremmet i fellesskap av fylkesrådets partier, Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti og sier i pkt 1 at videre behovsprøving skal baseres på TØIs Buskerud-modell, pkt 2 med evt tilpasning. På det grunnlaget skal fylkesrådet fastsette kriterier for nyetablering av sentraler og bestemme senere behovsprøvinger. TØIs rapport for Tromsø konkluderte med at antall drosjeløyver er i dagens situasjon rimelig. Rapporten er derfor tydelig på at det ikke er grunnlag for å opprette en ny sentral basert på nye løyver innenfor Buskerud-modellen. En ny sentral må derfor baseres på en overføring av løyver. Fremskrittspartiet fremmet alternativt forslag, om at det åpnes for fri etablering av drosjesentraler under forutsetning av minst 15 skriftlig bekreftede overganger. Dette ble nedstemt med 29 mot 8 stemmer. Byrådet i Tromsø kommune sier i sin høringsuttalelse at de ønsker å overta løyvemyndigheten, at antall løyver bør økes med 5 prosent, at det innenfor dette tallet bør være frihet til å etablere sentral, og at løyvehaver og sentral skal ha avtalefrihet, i tråd med Norges Taxiforbunds syn. Kommunen mener også løyvene må styres strengere for å sikre tilbudet når behovet er størst. Mange i næringen peker på problemet med å skaffe sjåfører, blant annet innsenderen Egaren på nettsiden itromsø : Har vært taxisjåfør i 16 år, hvorav de 4 siste som drosjeeier her i Tromsø. Problemet er ikke at det er for få løyver i byen, men for få sjåfører. Hvis alle taxiene hadde vært på veien til enhver tid ville det ikke vært driftsgrunnlag for de løyvene som eksisterer per dags dato. Med flere løyver vil det bli tilstander der alle eierne kjører dagtid, og enda flere biler står på kvelden og natten fordi mangelen på leiesjåfører blir markant større fordi disse har fått seg eget løyve, og/eller fordi eierne ikke ser seg råd til å ta på seg lønnsutgifter når det ikke er lønnsomt å ha bilen i drift hele tiden. I praksis tror jeg dermed at dekningen på natten blir enda verre enn den er idag, og det er vel dette politikerne vil ha en forbedring på, men jeg tror de gjør seg selv en bjørnetjeneste ved å sende ut flere løyver. Hadde derimot politikerne gjort jobben sin og kontrollert at alle taxiene gikk som de skulle, de har faktisk kjøreplikt selv om mange av eierne ser ut til å ha glemt det, så ville de raskt skjønt at problemet er for få sjåfører. Hvordan man skal rekruttere flere til å begynne med dette yrket vet jeg ikke, for det er dessverre blitt slik at det å være taxisjåfør er et lav-statusyrke

8 14 < TAXI TAXI > 15 Fagøkonomer avkler Konkurransetilsynet Økonomer med innsikt i drosjenæringen feller en knusende dom over Konkurransetilsynets faglige vurderinger bak forslaget om å oppheve antallsreguleringen. I sitt svar i TAXI nr 4, innrømmer Konkurransetilsynet at prisene økte umiddelbart i de fleste land etter frislipp, men sier at de senere har steget mindre. At prisene skulle gå NED, har tilsynet åpenbart ingen eksempler på, men påstår likevel at det skal kunne skje med et norsk frislipp. Tvilsom bruk av OECD-rapport Transportøkonomisk Institutt (TØI) er det mest erfarne når det gjelder vurdering av drosjenæringen. De har gjort mange analyser både i Norge og utlandet, og står også bak deler av den OECD-rapporten fra 2007, som Konkurransetilsynet påberopte seg i forrige nr av TAXI. - Konklusjonen er en annen enn den tilsynet trekker. OECD-rapporten handler dessuten i hovedsak om byområder, og er fri for distriktsproblematikk, sier forsker Jørgen Aarhaug i TØI. Faglig feil Aarhaug sier klart at Konkurransetilsynet ikke har noe faglig grunnlag for å hevde at flere drosjer vil gi laver priser for kundene. Han mener også det er drøyt å si, som tilsynet gjør på spørsmål 4 i forrige TAXI, at i utgangspunkt vil økt drosjetilbud og bruk av prisdifferensiering sikre et drosjetilbud på tider og steder hvor etterspørselen er lavest. - Vi snakket med en drosjeeier i Salten som ga opp sitt bopelsløyve etter at et turbilselskap fikk pasientkjøringen. I teorien kunne folk i hans område bestille drosje fra kommunesenteret, med mange kilometers henting, men med en pris kanskje fire ganger det det kostet før, er jo tilbudet i praksis uinteressant, sier Aarhaug. Useriøse aktører - Hvis vi tar bort adgangsreguleringen forventer vi et problem med mange aktører som ikke vil I en kronikk i Dagbladet den 27. mai skrev seniorforsker Eric Nævdal i Frischsenteret blant annet at Konkurransetilsynet gjerne må mene at antallsbegrensningen for drosjer bør fjernes, men de får ikke lov til å begrunne dette med økonomisk teori og erfaringer fra utlandet. Sveinung Fjose i Menon Business Economics sier at tilsynet undervurderer markedssvikt i drosjemarkedene og overser erfaringene som er gjort med deregulering. TØIs Jørgen Aarhaug mener det ikke er noe faglig grunnlag for tilsynets påstand om at flere drosjer vil gi lavere priser. TAXI har snakket med disse tre uavhengig av hverandre. være tilstrekkelig seriøse. Teoretisk kan dette løses med en kvalitetsregulering, slik tilsynet også foreslår. I praksis har man ikke noe sted vi kjenner til funnet et system for dette som fungerer godt. Kvalitetsregulering vil definitivt bli dyrere enn dagens system, med oppbygging av et nytt byråkrati for kontroll. Jeg tror ikke det er praktisk gjennomførbart, sier Aarhaug. Svakt faglig grunnlag bak Konkurransetilsynets påstander, mener Jørgen Aarhaug i TØI. Hva er målene? Han mener det er vanskelig på et rent faglig grunnlag å gi entydige svar på hva som er best. - Det kommer an på hvilke mål man har. Men hvis det offentlige ønsker at det skal være et tilbud overalt, alltid, og samtidig at de som arbeider med drosjer skal ha en god inntekt, må drosjenæringen enten ha en form for beskyttelse eller motta direkte subsidier. Erfaring viser også at der adgangsreguleringen praktiseres godt, fungerer den bedre enn fri adgang. Der den praktiseres dårlig, kan det være motsatt. Prisinformasjon Konkurransetilsynet mener frislipp av løyver og bedre prisinformasjon sammen skal gi kundene lavere priser. Jørgen Aarhaug er enig med Norges Taxiforbund i at tilsynet, så vel som forbrukerrådet, synes å ha en overdreven tro på prisinformasjonens effekt: - Kunden vet ikke på forhånd eksakt pris på en taksametertur. Prisinformasjonen bør være god uansett, men undersøkelser blant drosjekunder viser at pris ikke er avgjørende for valg av drosje, sier TØIforskeren. Konkurransetilsynet undervurderer markedssvikten og overser empirien, sier Sveinung Fjose i Menon. - Deregulering ikke vellykket Forsker Sveinung Fjose i Menon Business Economics er forbauset over at Konkurransetilsynet påberoper seg OECD-rapporten fra 2007 for sitt syn: - Den viser jo at deregulering i mange tilfeller ikke har vært vellykket. Empirien (erfaringen) viser at liberalisert marked har gitt høyere priser og dårligere tilbud i deler av døgnet. Det skjedde blant annet i Dublin og Amsterdam Markedssvikt Økonomer snakker om markedssvikt når de enkle teoriene om tilbud og etterspørsel ikke fungerer slik det forventes. I spotmarkedet for drosjer sier Fjose det er tre slike: - Det ene er at svært mange kunder bryr seg lite om pris. Det andre at kundene har lite innsikt i hva de ulike drosjene koster. Til sist er det slik at når etterspørsel og lønnsomhet synker, så øker tilbudet. (Fordi sjåførene må kjøre lenger for å tjene pengene). I sum betyr dette at med økt tilbud øker priser og antall ledige biler, i stedet for det motsatte, som vil være en normal markedstilpasning. Fjose kritiserer Konkurransetilsynet for ikke å ta hensyn til erfaringene som viser at det er slik. Mislykket politikk - Jeg mener også at drosjemarkedene i prinsippet ikke burde reguleres, men de må det når markedssvikten er så sterk, sier Fjose, som mener politikken for økt konkurranse og flere biler i Oslo har vært mislykket sett fra kundenes ståsted. Ubalansen har også ført til dårligere kvalitet i deler av tilbudet. Tydeligere forskjell Fjose er enig med Konkurransetilsynet i at bedre prisinformasjon vil kunne styrke konkurransen mellom sentralene i Oslo. Han synes også at ulike sentraler bør se forskjellig ut, og slik gjøre konkurransen mer reell. Han tror også at man kunne ha økt etterspørselen noe med reduserte priser. Kollektivtrafikken i Oslo opplevde betydelig etterspørselsvekst da de reduserte prisene og gjorde tilbudet bedre. Det burde være en tankevekker for drosjenæringen, sier Sveinung Fjose.

9 16 < TAXI TAXI > 17 Tror alle problem er spiker - Konkurransetilsynet har ett redskap, en hammer. Så tror de at alle problemer er en spiker. Det sier seniorforsker Eric Nævdal, som synes tilsynet er mer drevet av ideologi enn fagøkonomisk teori. Det gjelder for eksempel påstanden om å legge press på en stor sentral gjennom å sette tak på den og etablere flere konkurrenter. Detter er i lys av økonomisk teori en problematisk påstand. Stordriftsfordeler skal man utnytte for å redusere kostnader, det lærer man første året på samfunnsøkonomstudiet. Tilsynet snur saken på hodet, sier Nævdal. Han mener også påstanden i svar nr 5, om minst like gode driftsresultat som i dag av økt konkurranse og lavere priser, er direkte i strid med innsikter fra økonomisk teori. - Dersom konkurransen fungerer, vil effektiviseringsgevinster bli spist opp av lavere priser, sier Nævdal. - Som generelt utsagn er det heller ikke sant at konkurranse er det beste middel for å oppnå effektiv bruk av samfunnets ressurser til fordel for forbrukerne, sier han. Billig regulering Eric Nævdal reagerte såpass sterkt på Konkurransetilsynets utspill at han skrev kronikk i Dagbladet om det. Der sier han at tilsynet er mer drevet av ideologi enn av økonomisk teori, og at deres påstander heller ikke kan begrunnes med erfaringer fra andre land. Tvert imot viser de at prisøkningen etter liberalisering er blitt permanent. Dersom teorien ikke stemmer så tar de på seg skylappene og roper på enda mer liberalisering, skrev Nævdal. Han mener antallsregulering og kjøreplikt er en svært billig måte for samfunnet å regulere på, og synes det er underlig at Konkurransetilsynet kan være så sikre på gevinst ved økt konkurranse at de vil anbefale å erstatte kjøreplikten med utgifter over statsbudsjettet. I likhet med Aarhaug fra TØI er Nævdal også kritisk til forutsetningen om en Konkurransetilsynet snur teorien på hodet, sier seniorforsker ved Frischsenteret, Eric Nævdal. (Foto: Privat). kvalitetskontroll som ikke er der i dag. Da er det i alle fall uansvarlig å øke antall drosjer uten at dette er på plass. Nævdal mener at enda mer dødtid vil oppmuntre drosjesjåfører til å kompensere ved å snyte kunder slik vi også ser i en rekke land med frislipp, sier han. Enkel regulering Nævdal mener at regulering av antall drosjer er ganske enkelt. Man kan bare se om det er kø av folk som vil ha drosje eller kø av biler som vil ha passasjerer. Han sier seg også enig med drosjeeier Geir Roar Netlandet i siste TAXI om hvordan drosjemarkedet fungerer i praksis, og at dette er noe oppegående mennesker i Konkurransetilsynet også burde være i stand til å se. Eric Nævdal mener myndighetene må se på årsaken til at visse ting en gang i tiden ble regulert. Det er ikke tilfeldig, men basert på erfaringer. - Disse årsakene kan av og til falle ut av den offentlige hukommelsen, men bør være et varsko om i alle fall å tenke seg om, sier Eric Nævdal, som mener hans argumenter er ukontroversielle blant fagøkonomer, uansett politisk ståsted. - Det er ingen ideologi for meg at taxi skal ha begrensning i antall løyver. Men som fagøkonom er jeg opptatt av effektive markeder, slutter han. AH Konkurransen kan fungere bedre der det er grunnlag for den. På et tilfeldig tidspunkt på Oslo S nylig var 10 av 13 biler uten prisoblat og flere kjører uten sideprofilering. Noen sentraler venter på ny profil. Advarsel mot for vide fullmakter 36 instanser har levert høringsuttalelser til revisjon av Yrkestransportloven. 15 fylkeskommuner, 8 offentlige instanser, 6 fra frivillig sektor og 7 fra transportnæringene. Mest kritisk er Norges Turbileierforbund, som mener drosjejukssaken er et altfor dominerende perspektiv i forslaget. De mener tiltakene synest å inkriminere heile transportnæringa i Noreg og vil krenke personvernet. Tiltakene rammer altfor vidt, mener de, og påpeker for eksempel at eventuell tilleggsskatt etter feilregning i en selvangivelse ikke har noen relevans for en løyvesøknad. - Det er uklart hva som skal ligge til grunn, og det kan bli like mye moralsk som juridisk vurdering, frykter NTF. De er også redd kravene som foreslås vil ramme små virksomheter, men ikke store, og viser til at korrupsjonssaken i Unibuss ikke har fått noen konsekvenser for selskapets turløyver. De reagerer også skarpt på forslaget om løyvefritak for frivillighetssentraler og mener det vil være dramatisk dersom kjøreseddel ikke kreves, i lys av stadig økende krav til etterutdanning for sjåfører av tunge biler. Norgestaxi uttaler at det må gis adgang til å justere løyvekapasitet i forbindelse med store anbud og kontraktsinngåelser. De vil også ha større adgang til å inneha flere hoveddrosjeløyver pr løyvehaver. De mener uregelmessig oppførsel fra sjåfør/løyvehaver skal gi sentralen plikt til å innrapportere dette til samferdselsmyndigheten. TAXI omtalte i forrige nr uttalelsene fra funksjonshemmedes organisasjoner. Noen frivillighetssentraler har uttalt seg i tillegg. De støtter også løyvefritak og mener også at sjåfører, som ofte er pensjonister, skal slippe kjøreseddel. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) skriver at de ikke tror et løyvefritak vil føre til økt kommersiell virksomhet fra frivillighetssentralers og organisasjoners side. Men hvis unntaket mot formodning skulle føre til en drosjelignende virksomhet fra deres side, som ytterligere marginaliserer drosjedriften i distriktene og medfører færre maxitaxier og et dårligere tilbud rundt arbeidsutdannings- og fritidsreiser med drosje, mener FFO man må se på unntaket på nytt. Det må da vurderes om det er nødvendig med strengere kriterier for unntak fra løyvekravet. Frivillighet Norge peker på de mange organisasjonene som arrangerer transport i ulike sammenhenger, blant annet Røde kors, som tilbyr kjøring til sjukehus, lege og fotpleie. De er prinsipielt kritisk til forslaget om gi bare frivillighetssentraler løyvefritak. - Dersom et fritak innføres, må det også inkludere frivillige organisasjoner, mener de. De går også mot krav til kjøreseddel og mener organisasjonene har tradisjon for å stille krav til folk som skal utføre spesielt krevende oppgaver. Noen av fylkeskommunene går i mot løyvefritak og krever at sjåfører har kjøreseddel dersom løyvefritak blir vedtatt. Vi kommer tilbake til fylkeskommunenes uttalelser i neste nr av TAXI. To drosjeeiere, begge fra Noresund i Buskerud, har sendt inn uttalelser. Geir A Finnevolden, Noresund, er opptatt av bopelsløyvehavernes utfordringer og ønsker lemping på taksameterplikt. Kjell Andersen kommenterer flere punkter. Han advarer mot løyvefritak og mener all erfaring tilsier at bruken av slike biler utarter til annen kjøring. Vestfold fulgte reglene Norgestaxi fikk nei til å etablere seg i Sandefjord. En eventuell ny søknad må dokumenteres med behov. Det var et enstemmig samferdselsstyre som sluttet seg til fylkesrådmannens innstilling i tre punkter: 1. Vestfold fylkeskommune er positiv til etablering av ny sentral i Vestfold, forutsatt at en behovsprøving viser at det er marked for flere drosjeløyver i løyvedistriktet. 2. Vestfold fylkeskommune avslår søknaden fra Norgestaxi slik den foreligger. Norgestaxi anmodes om å justere søknaden og komme med ytterligere dokumentasjon. 3. Ny sak fremlegges på basis av en evt. ny søknad og en bredere kartlegging av behovet for drosjeløyver i Vestfold. Leder i NT avdeling Vestfold, Øystein Trevland, er glad for vedtaket. Han mener det ikke er grunnlag for flere løyver i fylket eller i Sandefjord, og er fornøyd med at politikerne fulgte sine egne retningslinjer. De sier nettopp at reell behovsprøving skal ligge til grunn for søknader om nye løyver eller sentraler. Trevland sier at styret i Vestfold-avdelingen har samarbeidet godt med sentralene i fylket i denne saken, og har informert politikerne om konsekvensene av en løyveutvidelse på 40 prosent, som et ja ville ha medført for Sandefjord. Han mener forbeholdene i vedtaket gjør det uaktuelt med nye søknader, da det ikke vil være mulig å dokumentere behov for flere løyver. Norsk Transportarbeiderforbund er stort sett enig i forslagene, men mener løyvefritak til frivillighetssentraler bare skal gis etter søknad, slik som i dag og for begrenset tid. De støtter også krav til kjøreseddel. Skattedirektoratet støtter i hovedsak forslagene, men ønsker tydeligere forholdet mellom taushetsplikten og grensene for den. De mener overtredelse av bokføringsloven bør opplyses til løyvemyndigheten, og det før formelt vedtak har skjedd, for å unngå trenering. Justisdepartementet og politiet vil ha sentralt register for kjøreseddel, slik at det kan kontrolleres på stedet ved kontroller. De mener også at brukere av frivillighetssentraler har samme behov for beskyttelse som andre passasjerer og at det derfor må være krav til kjøreseddel for slik transport. Datatilsynet advarer mot en så vid og generell adgang til å utlevere opplysninger som forslagene innebærer. Det må presiseres hvilke opplysninger som kan utleveres. Datatilsynet bemerker at selvangivelse kan inneholde en rekke opplysninger av privat og sensitiv karakter, noe som tilsier at det bør vedtas strenge rammer for når en slik adgang skal kunne benyttes. Fylkesleder Øystein Trevland er fornøyd med vedtaket i Vestfold fylkeskommune.

10 18 < TAXI TAXI > 19 Flytaxi til Molde Sunndal Taxi og Sunndal Næringsselskap har inngått avtale om oppstart av flybusskjøring mellom Sunndalsøra og Molde lufthavn Årø. Tilbudet etableres som en prøveordning fra 1. september og vil i første omgang gå i ti måneder framover, før den skal evalueres og eventuelt videreføres. Sunndal Taxi skal være ansvarlig for drift av flybussen, mens næringsselskapet vil yte tilskudd til ordningen og bistå med tilrettelegging i oppstarten av prosjektet. En 17-seters minibuss skal brukes til kjøringen. Denne eies av Sunndal Taxi, og utgjør ett av reserveløyvene i Sunndal. Er det få som skal reise, kan vanlig taxi bli satt inn som erstatning for minibussen. Det vil koste 500 kroner per person tur/ retur flyplassen, 300 kroner for en enkelttur. Airport taxi ved Torp Vestfold Taxi etablerer nå et eget Airport taxi konsept på transport til og fra Sandefjord Lufthavn Torp. Konseptet er basert på publiserte faste priser på strekninger til og fra Torp. Airport Taxi vil gi kundene en forutsigbarhet med faste priser til og fra flyplassen, skriver Vestfold Taxi i en pressemelding. Bestilling av Airport Taxi kan gjøres ved å ringe kundesenteret på telefon , og be om Airport Taxi. Alle biler som er med i ordningen vil være profilert med egen logo på sidevinduet bak på bilen. «Vi har registrert den positive trafikkveksten Sandefjord Lufthavn Torp har hatt i 2012, og tror tidspunktet for etableringen av Airport Taxi er riktig», sier daglig leder i Vestfold Taxi, Erik Horn. Startskuddet for Airport Taxi gikk mandag 11. juni. Fredagen etter var det kickoff i terminalen med stor bløtkake til de reisende. Fastprisene på dagtid varierer fra 450 kroner til og fra Tønsberg og Larvik, til kroner til og fra Kristiansand. Ut for en 50-lapp Hjem for en 50-lapp har vist seg å fungere bra siden det ble lansert. Nå lanseres også Ut for en 50-lapp i Åfjord kommune. Ordningen er foreløpig en prøveordning som arrangeres av Åfjord kommune, Åfjord Frivilligsentral og Åfjord Taxi. Ideen er et initiativ fra Åfjord Eldreråd og går ut på å gi et skysstilbud til seniorene som vil komme seg til og fra ulike kulturarrangement innad i kommunen. Kriteriene for å bruke tjenesten er at man må være over 67 år og at man ikke benytter seg av et offentlig transportmiddel. - Ordningen gjelder foreløpig enkeltarrangement. Til å begynne med prøver vi ordningen på sommerfesten på Helsesenteret, De eldres kulturmønstring i september og Eldres dag i oktober, sier kultursjef Jan Ove Berdahl til avisen Fosna-Folket ikke nok Vågan Taxi innfører egne telefonnummer for taxibestilling i hver sone. - Det har vært et problem at folk i Vågan med drosjebehov har måttet vente lenge i perioder for å få svar på drosjesentral-nummeret 07550, som er Nordland Taxis sentral i Sulitjelma, selv om det har stått ledige biler ved taxisentralen i Svolvær, sier styreleder Rolf Dan Taxi er blitt Danmarks største taxiselskap, med 950 drosjer rundt i landet. Med samarbeidspartnere er tallet biler. Stadig flere K. Dahlberg ved Svolvær & Kabelvåg Taxi (Vågan Taxi) til Lofotposten. Nå har Vågan Taxi tatt i bruk såkalte sonetelefonnumre, ett mobilnummer for Svolvær, ett for Kabelvåg, ett for Henningsvær og ett for Austnesfjorden. Hvis det ikke er ledig bil i området, går telefonen videre til sentralen i Sulis. Frogne kjøper seg opp Den danske taksameterleverandøren Finn Frogne AS har kjøpt sin svenske konkurrent Structab AB i Halmstad, og satser på økt europeisk ekspansjon. Structab leverer taksameteret MegTax og har 12 ansatte i Halmstad. Firmaet ble grunnlagt i 1994, og vil lokale sentraler har gått inn i selskapet som ledes av John Lindbom, som også er leder for Dansk Taxi Råd, NTs søsterorganisasjon. drive videre som før. Direktør Kaare Frogne sier at selskapene leverer til forskjellige kundegrupper og derfor komplementerer hverandre. Sammen kan de stå sterkere når europeisk taxibransje i stigende grad følger etter Norden når det gjelder effektive løsninger, sier Frogne. Hva mener kundene om oss? Her er en som har tatt seg bryet med å skrive en bloggtekst om drosjer og service. Taxinæringen bryr de seg? Skrevet av Ole Konrad Fjeldstad Iversen på Euro Business Schools selgerbloggen.no den 24. mai Noen tjenester er der bare. De er noe vi alle trenger innimellom. Kanskje er de ikke i stand til å begeistre oss i hverdagen, men like fullt, de er nødvendige, og de er der. For meg er bruk av taxi en slik tjeneste. Enten det er hjem fra sommerfesten, i all hast for å nå et fly, eller med min kjære på vei til byen en lørdags kveld. De er der. Det jeg innimellom lurer på, er hva taxinæringen setter som kriterier for en god taxitur. Og er dette de samme kriteriene som kunden evaluerer dem på? Hva kan man forvente? Jeg vet heller ikke hva som er kriteriene for å bli taxisjåfør. Hva lærer de i inngangen av yrket? Kan man få ikke bestått på noe når man nærmer seg ferdig utdanning? Jeg vet ikke. Det jeg derimot vet, er at mine subjektive ønsker for turen endrer seg etter tidspunkt og situasjon. Jeg har likevel noen grunnleggende ønsker. Punktlighet I den grad jeg har forhåndsbestilt en taxi ønsker jeg at den skal komme til avtalt tid. Ikke fem minutter etter, men absolutt heller ikke før. Særlig ikke på morgenen. Taxiselskapene sender meg nå ofte en melding når de er på vei, uten at jeg vet hvor langt de er unna. Og plutselig står de der. Da får jeg også en melding, ofte syv minutter før avtalt tid. Dette er for meg definisjonen på stress kl på morgenen. Kjemi Jeg vil at sjåføren skal oppnå kjemi med meg. Det betyr ikke at han eller hun skal prøve å komme i prat med meg, eller være ekstra blid og hyggelig. For meg betyr det at vedkommende skal ta mine signaler når jeg setter meg inn i bilen. Noen ganger vil jeg prate, andre ganger ikke. For en stakket stund ønsker jeg at taxien er mitt rom, ikke sjåførens. Trygghet og komfort Som menn flest er jeg skeptisk til å sitte på når andre kjører. Jeg vil derfor at sjåføren holder fartsgrensen og ikke utsetter meg, eller andre, for fare. Det er sjelden jeg er redd i taxi, men ofte gjør kjørestilen til sjåføren det ukomfortabelt å sitte på. Stedskunnskap Skal jeg hjem, vet jeg stort sett hvor det er. Skal jeg imidlertid til et sted som er nytt for meg, ønsker jeg at sjåføren har den kunnskapen. Om han ikke vet, er det også greit. Da vil jeg gjerne vite det, samt forholde meg til taksameteret deretter. Og til sist: Høflighet Jeg vil at de jeg betaler for å bringe meg og mine fra A til B skal være høflige. Kall meg gjerne gammeldags, men jeg liker at de hilser, åpner døren, spør om det er OK at vi hører på P4 (og skrur av når jeg prater i telefonen), diskuterer politikk, tar inn/ut bagasjen og gir meg noe hardt å signere mot. Det er hva jeg ønsker. Du ønsker kanskje noe annet. Taxinæringen er en stor næring som lever av å levere tjenester vi alle trenger innimellom. Jeg har mange taxiturer i løpet av et år, og opplever stor variasjon fra tur til tur. Og ikke blir jeg spurt om hva jeg synes.. Jeg er jammen meg ikke sikker på om sjåføren vet hva han eller hun skal prestere på heller. Jeg skulle ønske at alle Norges taxiselskap kunne love noe. Og be om å bli evaluert. Det hadde nok vært bra for kunden og dem. Her er noen kommentarer til bloggen: Paal Rye-Holmboe: Et strålende innlegg, og helt på sin plass! Er selv en relativt stor bruker av taxi, og opplever sjelden de turene som kan kalles en «positiv opplevelse»! Det mest ekstreme var vel en sjåfør i som tydelig hadde vært på jobb alt for mange timer. Lite hyggelig å sitte med hjertet i halsen fra Sola til Stavanger sentrum. Med en sjåfør som stadig holder på å sovne! Det er i høyeste grad på tide at taxiselskapene ber om en evaluering fra sine kunder. I en konkurranseutsatt næring burde det være en selvfølge. Det er faktisk en forskjell på de ulike selskapenes service, men det vet vel bare vi som bruker dem ofte? Jeg er glad det er «fritt taxi valg» på holdeplassene da kan jeg alltids velge et selskap jeg har tillit til! Shahid: Veldig bra innlegg. Jeg har jobbet mange år i taxibransjen og har prøvd å formidle akkurat dette. Har sendt innlegget videre til opplæringsansvarlig hos Norgestaxi Oslo. Problemet er at veldig ofte er det sjåfører som bare skal ha denne jobben midlertidig, disse er vanskelige å overbevise at de må yte god service. Problemet med «fritt taxi valg» er at kunden ikke vet hva eller hvem som er best, bare overflaten. Kundene vet ikke hvem som er billigst, hvem som får mest klager, hvem som er mest punktlige, hvem som er mest serviceinnstilte. Morten Bakke: Super relevant derfor er vi «på ballen» med Agder Taxi (Kr.sand) som ønsker å ta dette på alvor. Det tikker inn altfor mange klager på sjåfører som «grisekjører» lukter for mye røyk el parfyme, som er uhøflige i bilen, spiller høy (tyrkisk) musikk etc etc. Ledelsen tar dette på ramme alvor og vi jobber med å styrke omdømmet samt å la en Taxitur bli en god opplevelse man ønsker å gjenta.

11 20 < TAXI TAXI > 21 KTT Taxi BA ønsker nye og gamle skyttervenner velkommen til dyst på Myhrespiten skytesenter i Hokksund. WGS84: N 59` / E 9` EUREF89: / I tiden 3-5 august 2012 avvikles årets NM. VEIFORKLARING Påmelding på tlf eller e-post til Påmeldingsfrist 1/ OVERNATTING Sanden Hotell tlf: Langebru Gjestegård tlf: Holth Pensjonat tlf: Taxiopprør i Oslo Taxieiere og sjåfører krever stans i utdeling av nye drosjeløyver. Oslo kommune deler i år ut 50 nye drosjeløyver til Norgestaxi. Drosjesjåførene i hovedstaden mener det blir stadig vanskeligere å leve av å kjøre drosje, og hevder flere nye løyver bare vil øke prisene. - Jeg har jobbet som drosjesjåfør i 13 år. Før var det færre løyver og bare to-tre sentraler. Da kunne kundene føle seg tryggere, drosjene var billigere, og det var nok å gjøre for oss som kjører. Nå jobber jeg 300 timer i måneden, men lønna har gått ned 30 prosent sammenliknet med hva den var for to år siden, forteller Arfan Ashgar, en av initiativtagerne til underskriftskampanjen. I begynnelsen av april leverte Ashgar 430 underskrifter fra drosjeeiere og sjåfører til samferdselsbyråd Ola Elvestuen. - Det var det vi klarte å samle sammen i løpet av en uke. Det er mange flere som støtter denne saken, sier Ashgar. I oppropet kommer taxisjåførene med en rekke krav til Oslo kommune. De ønsker ikke flere løyver, fordi det allerede er for mange drosjer som kjemper om kundene. Den lange ventetiden på holdeplassene gjør at sjåførene ikke klarer å få inn akseptabel inntekt i løpet av vanlig arbeidsdag. Selskaper med løyver utenfor Oslo, som Follo, Asker og Bærum og Nedre Romerike, bør helst kjøre i sitt eget område. Drosjeeierne ber også om å bli fritatt for bombenger, siden de driver kollektivtrafikk. Sjåførene mener dessuten at det må bygges flere drosjeholdeplasser. - Vi får stadig problemer med politi og parkeringsvakter fordi det ikke er plass til oss på holdeplassene. Vi får stadig parkeringsbøter. Det igjen fører til økte utgifter for oss. Men hvor skal vi egentlig vente på kunder når det er fullt over alt? lurer Ashgar. Han kjører for Norgestaxi, som om en måned får 50 nye løyver.- Sentralene vil selvsagt ha flere løyver. De tenker på seg selv, ikke på drosjeeierne eller kundene, hevder Ashgar over Aften. Ingen snytere i Danmark Enige om klimapolitikk Partiene på Stortinget, alle unntatt Frp, er enige om et klimapolitisk forlik. Om transportsektoren sier partiene blant annet dette: Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, støtter videre at det må utvikles et opplegg for utvidet miljøinformasjon ved salg av nye biler, herunder informasjon om drivstoffkostnader og avgiftsmessige ulemper ved kjøretøy med høyt utslipp, samt styrket kontroll med miljø- og energimerking ved salg av nye biler. Flertallet mener det er viktig at det utvikles gode rutiner for miljøbevisst anskaffelse av bil og drosjetjenester for offentlig sektor. Flertallet støtter forslaget om å bidra til utbygging av infrastruktur for elektrifisering og alternative drivstoff gjennom Transnova. Flertallet legger til grunn at dette også må gjelde LNG og tilrettelegging for landstrøm for ferger og skip. Flertallet mener at kollektivtransporten må styrkes betydelig. Flertallet har merket seg at regjeringen mener at kollektivtransporten må ha en viktig plass i Nasjonal transportplan for perioden , og slutter seg til dette. Flertallet mener at det må inkluderes en nasjonal kollektivtransportstrategi som en del av Nasjonal transportplan. Flertallet understreker at staten bør øke tilskuddet til investering og drift av fylkeskommunal kollektivtransport og andre miljøvennlige transportformer. Dette skal skje ved at byområder og staten inngår forpliktende avtaler. Avtalene må inneholde mål og virkemidler for økt kollektivandel, sykkel og gange og tiltak for redusert bilbruk. Det er en forutsetning at miljømål vektlegges og nås i slike forpliktende avtaler. Bensin ut av byen Kragerø by har mistet sin siste bensinstasjon for biler. For noen titall år siden var det fire, melder Kragerø Blad Vestmar. Nærmeste alternativ er i bydelen Kalstad og ved kjøpesenteret i Sannidal nærmere E 18. Men mange i Stockholm Hokksund Båt&Camping tlf: Ellers så blir det tilrettelagt for å campe på skytebanen med muligheter for strøm for de som ønsker det. Det vil bli en utvidet kiosk på banen i forbindelse med. Og hytta står til disposisjon hele helgen Vi TREFFES på Hokksund Fredag 8. juni gjennomførte skattemyndigheten en aksjon mot drosjene i Aalborg. Alt var i sin skjønneste orden. SKAT Nordjylland kontrollerte drosjesjåfører ved Aalborg Lufthavn, Aalborg Sygehus og andre steder i Nordjylland. Verken sosialt bedrageri eller svart lønn ble avslørt. 58 personer i 47 virksomheter ble kontrollert. Vi er veldig glad for at alle har styr på sjåførenes ansettelsesforhold, uttalte avdelingsleder Torben Frøslev fra SKAT Nordjylland. Også drosjeeierne var fornøyd med kontrollen, og ønsket flere, gjerne sene nattetimer eller tidlig om morgenen, da piratene opererer, mente de. 28 førere i 50 kontrollerte drosjer mistenkes for ulovligheter etter en kontroll i Stockholm i mai. Flere myndigheter, blant dem politi og skatteetaten, sto bak kontrollen. Fem førerkort ble beslaglagt, tre biler ble avskiltet. I tillegg fant de en mann som var på flukt fra fengselstraff, melder avisen Metro. Ifølge politiets koordinator for aksjonen, var hensikten å finne sjåfører som har gjort seg skyldige i organisert kriminalitet, og hele 28 av de kontrollerte er mistenkt for det. Svenska Taxiförbundet ser svært positivt på myndighetenes innsats mot kriminaliteten i bransjen. De mener den daglige kontrollen med yrkestrafikken, inkludert taxi, står langt tilbake å ønske.

12 22 < TAXI TAXI > 23 Knuts hjørne Møre og Romsdal forstår problemet Vedtaket fra Møre og Romsdal fylkesting er trasig og gledelig på én gang. Det er synd det må vedtas, fordi det handler om problematiske realiteter i dagens drosje-norge. Det er gledelig fordi andre enn drosjenæringa forstår problemet, og vil gjøre noe med det. Brevet fra et enstemmig fylkesting om møte med helseministeren kommer samtidig med at Norges Taxiforbund har bedt om det samme i kontakten med Samferdselsdepartementet. Vi tar derfor for gitt at regjeringen nå vil se på saken hvordan ulike former for samfunnstransport kan sees i sammenheng og tilbudet sikres. Det sto i Soria Moria 1, og det står i Arbeiderpartiets program for inneværende periode: Arbeiderpartiet vil se syketransport og drosjetilbud og evt. andre transporttilbud i distriktene sammenheng for å sikre et godt tilbud. Problemet er på ingen måte nytt, og det har vært møter med tidligere helseministre. Men ingenting skjer så lenge vi har aktører i helseforetakene som bare ser kortsiktig på eget område. Det vil jo være alvorlig også for helse-norge om drosjetilbudet i distriktene falt bort, men Pasientreiser ser kun på sitt budsjett og tar ikke samfunnsansvar. Regjeringspartiene møter oss med forståelse og kunnskap, men handling må til. Nå ser det ut til at de er på riktig vei. Opposisjonen har så langt ikke sagt klart hva de vil, men i våre møter med dem er forståelsen stor for våre synspunkter. Enstemmigheten fra Møre og Romsdal er et tegn på at også de borgerlige ser hva som står på spill. Respekt for behovsprøvingen i Vestfold er også et gledelig tegn, selv om det er naturlig at de følger sine egne retningslinjer. Til høsten må politikerne i alle partier tone flagg, og fortelle hva de ønsker fremover. Svenska Taxiförbundet har nettopp avholdt sitt landsmøte. Lennart Hamnered gikk av som leder etter mange år og etter eget ønske. Han ble takket grundig både av finske og norske kolleger, og ikke minst av sine egne. Norges Taxiforbund var representert med Arve Halvorsen og undertegnede. Lennart har vært en ruvende skikkelse i det svenske forbundet og en sann Norges-venn. Løyvekurs - Taxi UTVIKLET I SAMARBEID MED NORGES TAXIFORBUND Bli din egen sjef ta løyvekurs på nett, og søk eget løyve. Vi har også tilbud om klasseundervisning. START I DAG! Les mer på nki.no eller ring Styreleder Knut Thomassen Vi takker han for et godt samarbeid i alle år. Jeg ønsker alle medlemmer og drosje-norge for øvrig en riktig god sommer på arbeid og i ferie. Akershus C2381R Gausdal, Pål C148 Torkmani, Abdul Rashid C196 Majid, Walid C2209R Buer, Bjørn Sverre C1056R Soltanpanah, Salahaldin C4306F Chaudry, Tariq Pervaiz Aust-Agder I62 Skuland, May-Britt Bergen Bjordal, Sverre Kåre R13 Karlsen, Trygve R489 Hjertholm, Per Røed R654 Kalleklev, Per R631 Olsen, Sissel Elisabeth L R518 Podlesiecki, Boguslaw R529 Vik, Jan Arnljot Buskerud F933 Liahagen, Reidun Kaslegard Finnmark Y10 Fredriksen, Stenulf Hedmark D151 Pettersen, Grete Kari Hordaland R110 Hauge, Hilde Strøm Møre og Romsdal Kvalsvik, Thea T120 Haram, Ivar-Arne T225 Ohrstrand, Kurt BILGLASS SKADE? Kostnadsfri reparasjon av steinsprut v/kasko og delkasko. Meget gunstig avtale på ruteskift. Send sms BILGLASS til 2007 eller ring Vi kan bilglass T290 Tømmernes, Magnhild T27 Løvold, Per T1 Hansen, Trond Nedregaard Nordland W84 Willassen, Torstein W174 Halseth, Tor Arne W39 Myrseth, Cato W260 Skaget, Geir Morten W205 Jørgensen, Roald A Nord-Trøndelag Larsen, Vidar Oppland E41 Haverstad, Arild E151 Tosic, Michael Oslo Vargmo, Even Andresen, Ewald A182 Iversen, Tor-Egil Gundersen, Tom E A744 Jacobsen, Bjørn Syvertsen, Ronny A858 Strand, Tore A943 Hayat, Mohammad Safdar A393 Shamlou, Jahangir A114 Khan, Yousaf Clemetsen, Egil A322 Norlin, Arne Henrik A392 Utvoll, Steinar A1132 Paulsen, Jan Arild A257 Safdar, Mohammad A726 Michelsen, Frank A895 Tomulevski, Straso A325 Skogland, Andre Waldemar Vi gratulerer A847 Hansen, Tron W A732 Akram, Mohammad Rogaland L734 Hebnes, Odd L2524 Getahnn Gugssa, Melaku Sogn og Fjordane Lerum, Kjell S320 Jacobsen, Arne Sør-Trøndelag U321 Sand, Gisle U125 Remman, Per Olav U275 Kalland, Terje U191 Drøyvoll, Johnny U258 Bye, Snorre U269 Skordal, Anders Telemark H83 Bjerkseth, Bjørn Arve H152 Kihle, Grete Troms X239 Nymo, Jon X225 Fischer, Harald A X49 Johannessen, Bjørn Vest-Agder K5 Berg, Kay K209 Sørensen, John Einar K12 Eklund, Edel Marie Østfold B236 Jevanord, Mona Annonsere i TAXI? Str. Sort/hvitt 2 farger 4 farger Midtsidene ,- 2/1 side ,- Baksiden ,- 1/1 side 8.500, , ,- 1/2 side 4.300, , ,- 1/8 side (kun sort tekst på hvit bunn) Rubrikkannonse (kun tekst) 1/4 side 2.450, , ,- 550,- 300,- Nr. Materiellfrist Utsending Uke 5 14/6 28/ /8 16/ /9 20/ /10 18/ /11 15/ /11 13/12 50

13 24 < TAXI TAXI > 25 Kanonbra seminar! Fylkesforeningene i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold arrangerte et seminar/kurs for styrene i samme fylker. Denne gangen hadde de også invitert lederne i alle de andre fylkesforeningene, da man hadde fått tak i virkelig gode kursledere og ønsket at flest mulig skulle få være med på dette. Kurset ble holdt i flotte omgivelser på Fredriksten festning i Halden og været viste seg fra sin aller beste side med full sommer. Totalt var det ca 40 personer som valgte å bli med. På første kursdag var det omdømmeekspert Jarle Aabø som fortalte om egne erfaringer med taxi og hva vår næring snarest må gjøre for å bedre et heller skralt omdømme. Aabø har jobbet mange år som journalist og er en svært direkte person som kaller en spade for en spade. Her var det mye å lære! Dag 2 var forbeholdt Rune Gerhardsen som hadde tema politisk påvirkning. Rune Gerhardsen er levende opptatt av samferdselspolitikk og er en politiker som har satt seg godt inn i drosjenes problemer. Han har en utrolig kunnskap om det politiske Norge, og kunne gi meget gode råd om hva vi bør gjøre for å få bedre gjennomslag for våre synspunkter hos politikerne som faktisk styrer våre rammevilkår. Ønsker 6 prosent takstøkning Norges Taxiforbund ber om at satsene i maksimalprisene økes med 6 prosent fra 1. september i år Søknaden begrunnes i kostnadsøkningen siste år, samt et mindre tillegg for å utjevne inntektsforskjellen mellom regulert og uregulert del av taxinæringen. Det framgår av brev til Konkurransetilsynet av 18. juni. - Kanonbra seminar mente Rafiq Dutt på Fredriksten festning. Gjennomsnittlig timelønn har en nivåforskjell på 9 prosent mellom regulert og uregulert område. Ellers viser Norges Taxiforbunds kostnadsindeks en økning på 5,07 prosent fra mai 2011 til mai Da er virkningene av årets lønnsoppgjør mellom Norsk Transportarbeiderforbund og Norges Taxiforbund innarbeidet. Oppgjøret ga en gjennomsnittlig vekst i timelønn på 6,65 prosent. Dette motveies av nedgang i priser på andre innsatsfaktorer som f eks dieselprisene som har falt noe i løpet av våren. Det ble også tid til omvisning på Fredriksten Festning med en guide som kunne fortelle det meste om det historiske stedet, hvor den svenske kongen Karl den 12. ble skutt og drept i Kvelden ble deretter avsluttet med et festmåltid inne i Kongshallene i festningen. Dette ble servert som et 1700 talls måltid. I tillegg til å smake helt fortreffelig ble det en spesiell stemning av å måtte spise alt med hendene uten kniv og gaffel, som man faktisk ikke hadde på 1700 tallet. Deltagerne ga bare positive tilbakemeldinger og som Rafiq Dutt sa; Dette var kanonbra! BS Drosjefolk i fine omgivelser og godt vær i Halden. NT ber om at endringene tas ut likt på alle takstelementer i forskriften. Dette blant annet av hensyn til at full evaluering av overgangen til parallelltakst ikke vil være avsluttet innen 1. september. Forbundet ber samtidig om at denne evalueringen påbegynnes snarest mulig, som et samarbeid mellom tilsynet og Norges Taxiforbund. NT minner om at det ble avtalt at virkningene for utøvernes inntekter, prisvridninger mellom ulike kundegrupper (målt ved ulike typer turer) bør inngå i evaluering på linje med mulig effekt mht bedre prisopplysning. Ny og offensiv leder i Sør-Trøndelag Kristian Nilsen er eneste helt nye fjes blant fylkeslederne etter vårens årsmøtesesong. Det er stor stabilitet blant Norges Taxiforbunds fylkesledere. Den eneste nye i år, som ikke har vært leder før, er Kristian Nilsen i Sør- Trøndelag. Han er offensiv og ambisiøs og tar sikte på å øke forståelsen for en sterk organisasjon og dermed medlemstallet. Spesielt gjelder det storsentralen i Trondheim, Trøndertaxi, som trenger noen til - ikke minst Flere bør med i S og Fj Endre Råheim ble gjenvalgt for to år som leder under årsmøtet i NT avdeling Sogn og Fjordane. - for å beholde plassen i Forum for taxisentraler. - Jeg mener det er særdeles viktig at Trøndertaxi er en del av dette samarbeidsforumet, framfor å stå utenfor. Derfor ble jeg faktisk litt glad da det ble vedtatt krav om 65 prosents medlemskap i forbundet blant drosjeeierne for å kunne delta der. Det gjør det jo nødvendig å jobbe for at flere av taxieierne melder seg inn Bare 14 av 55 medlemmer møtte på årsmøtet i april, og møtet oppfordre styre og medlemmener til mer aktiv verving. Nestleder Arve Halvorsen representerte sentralstyret og var møteleder. Henning Karlsen var sekretær. Per Helge Bø, Hordaland, og æresmedlem Reidun Blaalid var også gjester på møtet. i forbundet. I tillegg er det viktig at man har en organisasjonstilknytning uansett hvor man befinner seg i arbeidsmarkedet, sier Nilsen, som vil være en synlig fylkesleder for medlemmer og potensielle medlemmer. I internbladet i Trøndertaxi var det nylig en negativ artikkel om taxiforbundet, som Nilsen og forbundsleder Knut Thomassen har svart på. - Det er nok noen forestillinger om at forbundet ikke gjør noe, men det kan bare god informasjon rette på. Vi som er med aktivt ser jo at det arbeides godt politisk med mange viktige saker. Vi ser også hvor viktig det er for medlemmer som kommer i trøbbel, at de har forbundets ekspertise i ryggen, sier Kristian Nilsen. Ny giv Han vil benytte anledningen til å fronte en ny giv for forbundet i sitt fylke, og vil særlig gjøre oppmerksom på forbundskontorets nye jurist, som vil være en viktig rådgiver for medlemmene. Han understreker at alle saker skal gå tjenestevei via fylkeslederen og gjerne lokalavdelingen først. Så bestemmes det hvordan forbundets ressurser kan brukes mest mulig effektivt. Informasjon og veiledning er stikkord. Halvorsen orienterte om forbundets saker og spesielt revisjon av Yrkestransportloven. Monica Årsnes deltok fra Samferdselskontoret i fylkeskommunen. Cen- Com, Norske Taxieieres innkjøpslag, Telenor, TTS, JPC yrkesbil var utstillere og fikk presentere seg. Fylkeskontingenten ble satt ned med Kr pr. år på grunn av Forbundsnytt Få møtte i Sør-Trøndelag Også i Sør-Trøndelag møtte bare 14 medlemmer på årsmøtet. Kristian Nilsen, Trondheim og Ola Inge Leraand, Melhus, byttet plass, som henholdsvis ny leder og nestleder. I styret sitter Kristian Nilsen har kjørt taxi siden 1994 og vært eier siden Han har seks drosjeløyver, hvorav to maxitaxier og to selskapsvogner. Han er 40 år og er gift med tre barn i alderen 5,10,16 år. Han sitter i styret i Trøndertaxi og har gjort det siden 2003 med et opphold i Han brenner for næringen både forretningsmessig og politisk, med hovedfokus på rammebetingelser og trivsel. Samspill Bompengeproblematikken er viktig for næringen i Trondheim. Nilsen vil ellers ha økt fokus på yrkesstolthet og kvalitet. - Det gjøres best gjennom holdningskapende arbeid og tilrettelegging av vilkår for drosjeeiere. Samspillet mellom eiere og sjåfører er også vesentlig for å lykkes. Her er det viktig med felles oppfatning av hvordan begge parter lykkes økonomisk. God dialog med sentralen er vesentlig, uavhengig av eierstruktur. Drosjeeieren har selv et stort ansvar for å lykkes. Tre kjernebegreper er å lytte, veilede/støtte og kontrollere, sier Kristian Nilsen, som ser fram til det videre arbeidet både med det som er påbegynt og andre ting som opptar medlemmene. foreningens gode økonomi. Nestleder Eva Hagen og styremedlem Ståle Nordal var ikke på valg. videre Jan Inge Blengsli, Osen, Rune Stenvik, Frøya, Lars Jonli, Melhus, og Hauk Lysholm, Trondheim. Simen Sterud var sentralstyrets representant på årsmøtet. Møtesekretær var Laila Hassel.

14 26 < TAXI TAXI > 27 CAN MB AS Org.nr *** TAXI-IMPORT *** E 200 cdi, Taxiutgave, St.v. Sort, 9000 km mars-2012, Aut. 7-tr, Kunstskinn sort. m.m. Ordinær taxi: kr ,- + mva E 200 cdi, Taxiutgave, st.v. Sort, 8000 km, jan-2012, Aut. 7-tr. Xenon, Kunstskinn sort Parktronic, Parameter styring, Stor tank m.m Ordinær taxi: kr ,- + mva 2 stk - 1 Sølv og 1 Sort E 200 cdi, Sedan km, juli-2011 Aut. 7-tr, Setevarme,NAVI, Parktronic, m.m. Ordinær taxi: kr ,- + mva Vi formidler også finansiering opptil 100% på 5 år DITT Annonsetekst ØNSKE i Norges - VÅR Taxiforbund OPPGAVE sitt blad. Tlf Tlf taxiløyvekurs får du hos oss. Vi er godkjent kursarrangør med eksamensrett fra Samferdselsdepartementet. Pris kr. 9960,- pluss eksamensavgift på kr. 800,- inkl. materiell. Undersøk våre finansieringsmuligheter. Løpende opptak. Ønsker du ytterligere opplysninger? REGNSKAPS- OG FAKTURAPROGRAM FOR DROSJEEIERE OG SENTRALER Det komplette system Regnskap Etterbehandling Årsoppgjør m/selvangivelse Pris fra kr ,- eks MVA Jærveien KLEPPE Telefon: / e-post: Hjemmeside: Realiser fremtiden En vis mann har en gang sagt: Du skal studere fortiden, vurdere nåtiden og realisere fremtiden. Vi befinner oss i nåtiden, med ett bein i det som har vært, med gangretning mot det som skal komme. Forhåpentligvis. Det er mulig det er nordmenns måte å være på, dette å gå med ryggen mot fremtiden, ivrig beskuende der man var, det som har vært. Det har hvertfall preget mange av denne næringens handlemåter - å stritte imot, tviholde på gårsdagen. Man vurderer nåtiden med gårsdagens øyne og skyver dagens forhold fra seg som om de ikke spilte noen rolle. Dette gjelder heldigvis ikke for flertallet, vel neppe for de som er valgt av sine likemenn til å forvalte de muligheter vi bys i dag, innover mot fremtiden. Vår organisasjons grunnpilarer. Landsmøtet får seg forelagt et forslag til å styrke denne grunnvoll. Det vil gå om økonomisk støtte i en eller annen form, en støtte medlemmene må betale. Det må betraktes som en investering i en fremtidig avkastning i form TAXI for 25 år siden av bedre lønnsomhet. Konsekvensanalysen anbefaler en justering av den nåværende hovedorganisasjonen. I tråd med disse, vil landsmøtet behandle forslag til nye vedtekter. Hvis disse blir vedtatt, har vi lagt grunnlaget for å bygge opp en strømlinjeformet organisasjon, bedre i stand til å arbeide ut veien fremover enn den nåværende modellen gir grunnlag for. Slike endringer hjelper lite hvis ikke det enkelte medlem selv føler et personlig ansvar for å trekke lasset sammen med de andre. Som det heter i en visetekst: Sammen er vi sterke. Den styrken er det nødvendig å vise hvis vi skal kunne realisere fremtiden. Den som kommer tilsyne i effektive, serviceinnstilte organisasjoner som løser transportproblemer. Som demonstrerer berettigelsen av å opprettholde vår løyveordning. Drosjebvilling Ledig drosjebevilling kan ikke overdras, må kunngjøres ledig. Fauske kommunstyre har behandlet søknad fra en drosjeeier om overdragelse av bevillingen til en leiesjåfør. Søknaden har passert Samferdselsnemnda som sier at en sik overføring bare rent unntagelsesvis kan komme på tale, og at det vanlige er at når en bevilling blir ledig, skal den averteres med adgang for alle til å søke. Politimester og lensmann har ikke noe å innvende mot overføringen, og i formannskapet var det samme tilfelle for flertallets vedkommende. Under sakens behandling i kommunestyret Fra historien TAXI for 50 år siden ble det fremholdt at selv om det ikke er kommunestyret som avgjør saken, vil kommunens innstilling ha stor betydning. Det bør stå alle sjåførene fritt å søke, og kommunen bør ikke finne seg i å bli stillet overfor et fait accompli. Kommunestyret må også ta rimelig hensyn til hva drosjeeierforeningen sier - de fremholder at det er for mange drosjer slik det er nå - og om bevillingen skal overføres, er det andre som har større ansiennitet enn søkeren. AUTOconsult AS Kontakt oss: Kompetanseteam vest AS Pb 6231 Bedriftssenter, 5893 Bergen. Tlf: , telefaks: Mandag - fredag: kl e-post: eller besøk vår hjemmeside: Bak enhver suksessfull drosjeeier finnes det en dyktig regnskapsfører. Kontakt oss på: drosjekjørte biler av alle merker ønskes kjøpt. ARVE EGGEN 7090 STØREN Mobil: KJØPer Taxi-kjørte biler med skader / defekter. Kontant. Telefon Faks Mobil

15 28 < TAXI TAXI > 29 Fylkesledere på Fornebu Forbundsnytt Juristen har ordet Bilkjøp til besvær NTs fylkesledere møttes til konferanse hos Telenor på Fornebu den 4. juni. Knut Thomassen gikk gjennom status i det politiske arbeidet, med innspill til departementet og politiske partier om lov- og forskriftsendringer og programarbeid. Fylkeslederne orienterte om situasjonen i sine fylker, spesielt om fylkeskommunenes høringsuttalelser om Yrkestransportloven. Direktør Lars Hjelmeng gikk gjennom interne kommunikasjonslinjer, saksbehandling og status for medlemsfordelene. Vertskapet orienterte litt om Telenors virksomhet og sørget for god bevertning. Samarbeidsavtale om trafikksikkerhet Norges Taxiforbund og Statens Vegvesen har inngått samarbeidsavtale om trafikksikkerhet. Den ble undertegnet 19. juni av de to direktørene Lars Hjelmeng og Terje Moe Gustavsen. Det er bare noen få organisasjoner som får æren av å være med på denne type avtaler, og den bidrar til å gi forbundets trafikksikkerhetsarbeid i drosjenæringen et ekstra puff, sier Lars Hjelmeng. Vegdirektøren sa på sin side at han var imponert over hvor fort forbundet og næringen fikk fart i bilbeltepåbudet i drosjene i sin tid. Fortsatt kan sjåførene være mer påpasselige med at også passasjerene bruker belte. Avtalen har utgangspunkt i at antall trafikkulykker fortsatt er for høyt, og begge parter forplikter seg til aktivt arbeid for å redusere dem ytterligere. Den forplikter partene til å fremme konkrete tiltak, drive informasjon og påvirkning, og ta temaet opp i ulike sammenhenger. Forbundets forpliktelser er listet opp i 9 punkter, blant annet skal forbundet bistå med vedlikeholdsplaner, kurs og opplæring. Biogass og hydrogen 21. juni ble Norges første tankstasjon for biogass til personbiler og lettere varebiler åpnet hos Møller Bil Asker og Bærum på Billingstad. Hynor Lillestrøm AS åpnet 13. juni sin hydrogenstasjon i Akershus EnergiPark i Lillestrøm. Møller-sjef Bjørn Erik Tangen håper etableringen blir den første i en kjede med biogasstasjoner fra Follo og Romerike, via Oslo, Asker og Bærum. AGA AS og Energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo kommune inngikk tidligere i år en avtale der hovedstaden øker sin Vegdirektør Terje Moe Gustavsen og NTs direktør Lars Hjelmeng under- satsing på biogass. Partene er blitt enige om en ny langsiktig avtale om å produsere, distribuere og markedsføre biogass som miljøvennlig drivstoff til bil, buss og lastebiler. Statens Vegvesen skal registrere og analysere per- tegnet samarbeidsavtalen 19. juni. sonskadeulykker der taxi er involvert og skal bidra med stoff og innspill til bladet Taxi og forbundets konferanser og møter. Det skal holdes et årlig møte mellom partene. Hydrogenstasjonen i Lillestrøm blir en av de første i verden som produserer hydrogen fra deponigass. Produksjonen baseres utelukkende på fornybar energi, og det skal demonstreres teknologi fra blant andre Institutt for energiteknikk og HYSTORSYS. Det er dessverre en gjenganger hos oss å få henvendelser fra frustrerte medlemmer på grunn av problemer de har med bilen sin. Av og til klarer ikke verkstedet å finne ut hva som er galt, andre ganger blir bilen stående fordi det må bestilles reservedeler fra utlandet, og det kan ta tid. Begge deler medfører tapte driftsinntekter mens bilen står. I denne sammenheng er to begreper sentrale: Det første er garantiansvar. En garanti er løfte fra selgeren om at visse ting skal fungere i et gitt tidsrom, enten uttrykt i antall kjørte kilometer eller i år. Det å avgi en garanti er en helt frivillig sak og det er selgeren som bestemmer hva og hvordan garantien ser ut. Når det gjelder biler, tilsier konkurransen i markedet at alle selgere gir en eller annen form for garanti ved bilkjøp. Tidligere forutsatte NYHET Inklusive Brosjyre med priser og annen informasjon finner du på: disse at alle servicer måtte utføres på merkeverksted. Slik er det ikke lenger, det har et gruppeunntak fra EUs konkurranseregler sørget for. Garantien medfører at feil blir reparert uten kostnad for eieren, men ståtiden koster jo penger. Det gis normalt ikke noen form for garanti på garantireparasjoner. Det reises av og til spørsmål om erstatning for tapet i ståtiden. Dette problemet er løst i den standard kjøpekontrakt bilbransjen bruker med liten skrift. Her fraskriver selgeren seg ansvar for følgeskader som følge av feil eller mangler. For oss betyr dette oftest tapet som oppstår på grunn av ståtiden. Man har således ikke krav på erstatning for denne. Men det går jo an å appellere til verkstedets dårlige samvittighet om ståtiden ble lang.. Drosjedød gir rattfyll Det er nesten ingen drosjer igjen i Nordvärmland, og det bekymrer politiet. Politisjef Peter Åkerström frykter at folk som ikke får taxi hjem velger å kjøre i påvirket tilstand. Risikoen for å bli tatt er svært liten. Siden Åkerstrøm ble sjef i SJÅFØRPAKKE Ytterjakke, varme-genser, 2 skjorter, bukse, lærbelte, slips 1360,- frakt. Eks. mva har antall politi i regionen blitt redusert med 25 prosent. Flere ulykker har skjedd med berusede førere, sier han til nwt.se. Det er anbudspolitikken som effektivt har fjernet drosjesentralene i svenske utkanter. Det andre begrepet er mangelsansvaret, som er regulert i kjøpsretten. Dette er et ansvar selgeren har, uansett hva slags garanti som følger bilen. En mangel foreligger når bilen ikke er levert i den stand kjøperen kan forvente. Det foreligger også en mangel når en reparasjon er utført på en slik måte at det oppstår en ny feil med bilen. Selgeren vil være ansvarlig for og har rett til å utbedre denne mangelen. Problemet her er ikke jussen. Den er grei. Det som derimot er et tilbakevendende tema, er spørsmålet om det foreligger en mangel. Det er et rent bevisspørsmål. Det er kjøperen som i praksis har bevisbyrden for at det foreligger en mangel, og den bevisbyrden er det ikke like enkelt å oppfylle. Siden dette ansvar bygger på ting som har skjedd forut for at feilen oppstod, må historien gjenskapes på en eller annen måte. Det er langt Advokat Runar Kehlin fra enkelt, typisk er den omstridte delen kastet. Slike tvister løses best ved en eller annen form for forlik mellom partene. En rettstvist om dette vil ofte være risikofylt og fru Justitias kvern maler som kjent ikke så veldig raskt. Slike rettsaker er derfor uegnet som tvisteløsning for oss. Avslutningsvis vil jeg benytte anledningen til å ønske alle en riktig GOD SOMMER! Taxiuniformer av ypperste kvalitet til importpriser! TAXIutstyr.no Advokatfirmaet Aurstad & Co yter juridiske tjenester og advokatbistand til både næringsdrivende og private. Vi bistår bl.a. med skatte- og avgiftsspørsmål, herunder bokettersyn, klagesaker, planlegging og rådgivning. Lille Grensen Oslo Tlf: Telefaks: Medlemmer av Advokatforeningen

16 30 < TAXI TAXI > 31 Sentralstyret Leder: Knut Thomassen Boks 435, 9750 Honningsvåg Mobil: Nestleder: Arve Halvorsen Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: Styremedlemmer: Øystein Trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: Simen Sterud Klinkenbergvn. 39, 2860 Hov Mobil: / vara Bent Skogli Kirkegt. 5, 1767 Halden Mobil: Bent Skogli Kirkegt. 5, 1767 Halden Mobil: Bente Stokkeland Olav Trygvasonv. 14, 4633 Kristiansand S Mobil: Oslo Glenn Tuxen Bånkallstubben 26 B, 0964 Oslo Mobil: Ali Rafaqat Høybråtenvn. 17 A, 1055 Oslo Mobil: Jan Johnsrud Ellen Gleditsch vei 6, 0987 Oslo Mobil: AKERSHUS Tom Tysland Jarenv. 2A, 1340 Skui Mobil: Ole Emil Johansen Hageveien 8 A, 1400 Ski Mobil: Vegar Bratlie P.b. 548, 2304 Hamar Mobil: OPPLAND Simen Sterud Klinkenbergvn. 39, 2860 Hov Mobil: BUSKERUD Per-Morten Bjørlykke Bergsdal, 6091 Fosnavåg Mobil: VEST-AGDER Bente Stokkeland Olav Trygvasonsv. 14, 4633 Kristiansand S Mobil: / ROGALAND Ole Henrik Olsen Pundsnes, 4130 Hjelmeland Mobil: Erik Galambos Postboks 256, 3301 Hokksund Mobil: BERGEN vestfold HORDALAND Øystein Trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: TELEMARK Per-Arne Aasmundstad Nyhusvn. 5, 3825 Lunde Mobil: AUST-AGDER Oddrun Gjeruldsen Waglesgårdvn Arendal Mobil: Arve Halvorsen Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: Tor Anders Hauge Kolabakkane 19, 5200 Os Mobil: SOGN OG FJORDANE Endre Noralf Råheim 6978 Viksdalen Mobil: MNA ANS 2. vara Roger Kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: HEDMARK ADVOKATFIRMA STORENG, BECK & DUE LUND Rafiq Dutt Hamangskogen 33, 1338 Sandvika Mobil: Landsstyret ØSTFOLD Medlemsfordeler SØR-TRØNDELAG Kristian Nilsen Nordre Husebytun 5A, 7097 Saupstad Mobil: NORD-TRØNDELAG Roger Kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: NORDLAND Jon Ragnar Nilsen Vassvikkaia 22, 8517 Narvik Mobil: TROMS Inge Jakobsen Røsand, 9392 Stonglandseidet Mobil: FINNMARK Arvid Haddal Blokkebærvn. 62, 9514 Alta Mobil: MØRE OG ROMSDAL Per-Morten Bjørlykke Bergsdal, 6091 Fosnavåg Mobil: Endringer? Gi beskjed til Nora M. Morken på telefon Taxiskolen telenor Mobilavtalen 30 % rabatt på månedsavgift og 30% rabatt på trafikk. Mobilt bredbånd 25 % rabatt på mobilt bredbånd - BEDRIFT Fastnettavtalen og Internettavtalen Avtalen gir deg som medlem i NT rabatt på samtalepris på fasttelefon og på internettoppkobling. Gjensidige Yrkesskadeforsikring Dekker tap som oppstår hvis arbeidstager blir skadet eller omkommer som følge av yrkesskade eller yrkessykdom. Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 pålegger alle arbeidsgivere, unntatt Staten, plikt til å tegne slik forsikring. Norges Taxiforbund har siden 2004 hatt tilbud om yrkes-skadeforsikring gjennom Gjensidige. sparebank 1 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) ble innført i Bedrifter må sørge for tjenestepensjon til sine ansatte. Samtlige ansatte over 20 år med arbeidstid som utgjør minst 20% av full arbeidstid, skal være medlem av pensjonsordningen. Gjennom forbundets gunstige avtale med Sparebank 1, kan du nå tegne avtale om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for din bedrift. Gruppeliv Gunstig ordning for medlemmer under 70 år i 100% stilling. Ikke krav om helsevurdering Vertikal Helseforsikring Rett behandling til garantert tid for medlemmer i Norges Taxiforbund. Garantert spesialistvurdering innen 10 dager Garantert behandling/operasjon innen 28 dager Komplett hjelp og oppfølging før, under og etter behandling Dekning av alle kostnader relatert til behandlingsløpet Second opinion - tilbud om uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt Egen pasientombud ivaretar dine pasientrettigheter Fysioterapi/kiropraktobehandling etter henvisning fra spesialist MOBILDATA NT s avtale gir deg bra betingelser på mobil, PC og tilbehør, navigasjon og andre produkter. Volvo Personbiler Norge Norges Taxiforbund har inngått en rammeavtale med Volvo Personbiler Norge på bilkjøp og verkstedtjenester. Dekk Partner Med ditt medlemsskap i Norges Taxiforbund får du rabatt på dekk, felger, kjetting, dekkhotell og arbeid over hele landet. Hotellavtaler Norges Taxiforbund har avtale med Rica Hotels, Thon Hotels og First Hotels. GLASSDRIVE Reparasjon av steinsprutskader og bilglass! Glassdrive er en landsdekkende kjede for deg som skal reparer/skifte bilglass og frontrute. Det eneste du trenger å gjøre er å bestille en time og møte opp. Vi fikser resten!! The Online Backup Company as tilbyr databackupløsninger til alle medlemmer i forbundet, samt store og små sentraler, til rabatterte priser. Storeng, Beck & Due Lund ANS og Norges Taxiforbund har inngått en samarbeidsavtale som gir rabatt på bistand til forbundet og medlemmene innen aktuelle rettsområder som yrkestransportlov og forskrifter kontakt med offentlige myndigheter, som Samferdselsdepartementet, fylker og kommuner (forvaltningen), også med arbeid for næringens rammevilkår yrkesskader bilsaker, eks. kjøp og garantivilkår kontraktsjuss selskapsrett Sjåførkompetanse as Meget gunstige priser for det lovpålagte etterutdanningkurset til yrkessjåfører. AktiMed Bedriftshelsetjeneste Hensikten med avtalen er å tilby drosjenæringen en skreddersydd løsning for verne- og helsepersonell som tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven. I tillegg til den lovpålagte verne- og helsetjenesten inneholder avtalen følgende: Enkel telefonisk rådgiving ved f.eks sykefravær og arbeidsrelaterte helseproblemer. Formidling av helsetjenester til lege, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog ved arbeidsog livsstilsrelaterte plager. Veiledning og telefonstøtte ved vold, ran, trusler og krise. Norges Taxiforbund kan tilby bedriftshelsetjeneste gjennom AktiMed, en landsdekkende kjede innen bedriftshelsetjeneste og HMS. AktiMed har et nettverk av spesialister innen ulike fagområder. Esso-avtalen Ny, eksklusiv avtale trådte i kraft 1/ med bedre betingelser på diesel, vask og rekvisita. Ved bruk av stasjonenes vaskekort kan de fleste stasjonene tilby hver 6. vask gratis. Søknadsskjemaer fås på stasjonene eller ved henvendelse til NT. Rabatt for kjøp over Esso Firmakort trekkes fra på fakturaen hver måned. ESSO firmakort (kredittkort) pumpepris ESSO Card (kredittkort minibuss/maxitaxi ) listepris Bensin 55 øre/l 45 øre/l Diesel 85 øre/l 160 øre/l Vask 35 % 35 % Rekvisita 15% 15% Taxiskolen Tilbyr kurs for medlemmer av Norges Taxiforbund: Arbeidsrett HMS Internkontroll (mulig å få på WEB også) Service og holdninger (også for dine sjåfører) Konflikthåndtering (også for dine sjåfører) Presentasjonsteknikk Anbudsforståelse Organisasjon og ledelse Regnskapsforståelse Sykepengeordningen ØKONor Regnskapstjenester for din drosjebedrift. Vi lager kurs etter ditt ønske! I tillegg har vi NKIs løyvekurs og vi kan kjøre kjennskaps-prøver for din sentral. For mer informasjon se vår nettside; elkjøp business Med ditt medlemsskap i Norges Taxiforbund får du rabatt på det meste hos ElKjøp Business på nett. NKI Nettstudier Norges Taxiforbund samarbeider med NKI for å holde en høy standard på Taxiløyvekurset. Gjennom dette samarbeidet vil en ny drosjeeier har en god grunnleggende kunnskap om drosjedrift. MERCEDES-BENZ NORGE Bertel O. Steen AS v/ Mercedes-Benz Norge og Norges Taxiforbund har inngått en landsdekkende avtale om rabatt ved kjøp av Mercedes og Peugeot. STENA LINE Rabbater på cruise med Stena Line NORGES TAXIFORBUND Juridisk bistand Etter gitte retningslinjer yter Norges Taxiforbund juridisk og faglig bistand til sine medlemmer innen områdene som omhandler: Yrkestransportloven med forskrifter Vedtekter og reglementer Løyvesaker Transportfaglige spørsmål Tvistesaker Ran- og voldssaker Trafikkskader og forsikrings forhold Arbeidsrettslige forhold Bilsaker, kjøp- og garantiforhold Ulike kontraktsforhold Økonomiske krav mm Fond Fond for etterlønn ved dødsfall og sluttvederlag: Etter søknad dekkes medlemmets utgifter, utbetalt i henhold til Taxioverenskomstens 8 og 9. 2 måneders lønn ved dødsfall etter 3 års heltidsansettelse og slutt i arbeidsforhold etter 10 års ansettelse og fyllte 50 år. Fond for etterlatte (kr ,-): Ved aktive medlemmers dødsfall. Fond for rans og voldsofre (kr.5000,-): Yter en engangsstøtte til medlemmer som har vært utsatt for ran og/eller overfall, etter gitte kriterier. Høybakkenfondet: Yter økonomisk støtte til medlemmer av NT som blir innblandet i trafikkuhell, som resulterer i tiltalebeslutning mot vedkommende. Fondet kan også iverksette andre hjelpetiltak etter uhell som dette. (Ekstern juridisk bistand) Fondet for markedsføring og informasjon (inntil kr ,-): Fondet har til oppgave å yte støtte til: - Informasjonstiltak rettet mot myndigheter, oppdragsgivere, media og medlemmer - Markedsføring - Produktutvikling - Organisasjonsutvikling Fond for bedriftsansvar (inntil kr ,-): Kan dekke erstatning ved skader i forbindelse med arbeidet som faller utenfor bilansvarsloven og som ikke dekkes av eventuelle andre forsikringer som løyvehaveren måtte ha. Skademelding fås hos NT, og skal behandles av fondsforvalterne i NT.

17 Returadresse: Norges Taxiforbund P.b Etterstad 0602 Oslo Gode tilbud til medlemmer i Norges Taxiforbund Bedrift Total mobilabonnementet som gir deg full kontroll Bedrift Total passer for deg som ringer mye og vil ha en forutsigbar og lav faktura. Du kan snakke og sende SMS omtrent så mye du vil med hele 3000 minutter og 3000 SMS inkludert hver måned! Du betaler heller ingen startpris per samtale innenfor de inkluderte minuttene. Som medlem av Norges Taxiforbund får du også spesialtilbud på Mobilt Bredbånd. Les mer om de gode tilbudene på taxiforbundet.no. Som bedriftskunde hos Telenor får du mange fordeler Uansett hvilket bedriftsabonnement du velger, får du mange fordeler hos Telenor, som døgnåpen kundeservice, selvbetjening via Min Bedrift og suveren dekning. Med mobilabonnementene som har inkluderte minutter og SMS koster det heller ingenting å ringe internt i bedriften. I tillegg er Mobilt Bredbånd kåret til best i test de siste fire årene. Ring eller besøk en Telenor-forhandler.

Generelt budskap: Helhetlig gjennomgang, fokus på drosjenes samfunnsrolle Tverrpolitisk revisjon av lovverket, forutsigbare rammevilkår.

Generelt budskap: Helhetlig gjennomgang, fokus på drosjenes samfunnsrolle Tverrpolitisk revisjon av lovverket, forutsigbare rammevilkår. 1 Notat, 22. februar 2013 NTs innspill til lov- og forskriftsendringer. Ref: Høringsuttalelse av 9. mai 2012, notat Oppfølging av dialog med Samferdselsdepartementet til politisk ledelse, 8. juni 2012.

Detaljer

Agenda. Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler. Regulering, virkning og tiltak. Manglende prisinformasjon og tiltak

Agenda. Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler. Regulering, virkning og tiltak. Manglende prisinformasjon og tiltak Tiltak for å styrke konkurransen i drosjemarkedet BECCLE 15. Mai 2012 Øyvind Nilssen Agenda Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler Regulering, virkning og tiltak Enkeltreisesegmentet Manglende

Detaljer

Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene?

Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene? TØI-rapport 1054/2010 Forfatter(e): Frode Longva, Oddgeir Osland, Merethe Dotterud Leiren Oslo 2010, 39 sider Sammendrag: Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene?

Detaljer

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold TØI rapport 646/2003 Forfatter: Jon-Terje Bekken Oslo 2003, 41 sider Sammendrag: Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold Bakgrunn og problemstilling Drosjenæringen har de siste

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal:

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.10.2015 62175/2015 Jan Eirik Søraas Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport Bakgrunn Faktatal

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER 2011 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER Vestfold fylkeskommune Regionalavdelingen 10.01.2011 INNHOLD Kap.I Generelt 1 Myndighet/delegasjon 2 Formål Kap.II Virkeområde

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen. Erfaringer fra det Skandinaviske markedet

Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen. Erfaringer fra det Skandinaviske markedet Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen Erfaringer fra det Skandinaviske markedet Min rolle Administrerende direktør i Norgestaxi AS Styremedlem i Taxikurir Stockholm AB Styreleder i Norgestaxis sentraler

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Transportøkonomisk Institutt beskriver lovens fundament slik, i ulike lokale utredninger:

Transportøkonomisk Institutt beskriver lovens fundament slik, i ulike lokale utredninger: 1 Del 1, generell kommentar Norges Taxiforbund (NT) ser positivt på at Forbrukerrådet ønsker å gjøre et dypdykk i taximarkedene og forhåpentlig bidra til mer kunnskap om næringen og markedene. Det er nødvendig

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014 Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12b - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014 Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12a - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

DROSJELØYVE MED SÆRSKILTE MILJØKRAV

DROSJELØYVE MED SÆRSKILTE MILJØKRAV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201203743-17 Arkivnr. 832 Saksh. Vedvik, Anne Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 26.11.2012 06.12.2012 DROSJELØYVE MED SÆRSKILTE MILJØKRAV

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Høringsuttalelse - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften

Høringsuttalelse - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften Mottaker Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Norge Deres ref.: Vår ref.: 2017/0330-2 Saksbehandler: Saksansvarlig: Elisabeth Steckmest Gjermund Nese Dato: 06.11.2017 Høringsuttalelse -

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling. Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole

TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling. Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole Kva er TT- ordninga? Tilrettelagd transport for funksjonshemma (TT- ordninga) er eit

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren Hovedutvalget har ingen merknader til øvrige forslag i høringsnotatet

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren Hovedutvalget har ingen merknader til øvrige forslag i høringsnotatet Saksframlegg Vår saksbehandler Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Vår referanse 2017/15075-5 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for samferdselssektoren 16.11.2017 Vedlegg: 1 Høringsbrev fra samferdselsdepartementet

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra RAKKESTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft / /68057/2015 EMNE N12 Telefon

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft / /68057/2015 EMNE N12 Telefon Se egen mottakerliste Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft 17.04.2015 2014/24198-2/68057/2015 EMNE N12 Telefon 22055481 Deres dato «REFDATO» Deres referanse «REF» Høring

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Politisk notat : 25. april 2012

Politisk notat : 25. april 2012 Politisk notat : 25. april 2012 NTs ønsker for drosjepolitikken Norges Taxiforbund mener de varslede endringer i Yrkestransportlov og tilhørende forskrift (høringsnotat av 9/2 2012) bør benyttes til en

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen

Detaljer

syke barn etter folketrygdloven kapittel 9.pdf

syke barn etter folketrygdloven kapittel 9.pdf Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 2. desember 2015 02:07 Til: Postmottak ASD Emne: Forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn etter folketrygdlova kapittel 9 Vedlegg: Høringssvar

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

2 Søndagsåpne butikker?

2 Søndagsåpne butikker? Dette notatet er et utdrag fra Norsk Ledelsesbarometer 13. Norsk Ledelsesbarometer publiseres normalt i to deler, en lønnsdel som ble publisert i vår, og en mer generell del som publiseres i sin helhet

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Saknr. ottlo^zz Dok.nr. O 3 APR Arkivnr. g J^ ^aksh. /< /A/V Eksp.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Saknr. ottlo^zz Dok.nr. O 3 APR Arkivnr. g J^ ^aksh. /< /A/V Eksp. HORDALAND FYLKESKOMMUNE 07000 BergenTaxL Hordaland Fylkeskommune Samferdselsavdelingen Postboks 7900 Bergen Ref: 200706922-16/832/KINY Saknr. ottlo^zz Dok.nr. O 3 APR 2008 Arkivnr. g J^ ^aksh. /< /A/V

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

TUSEN TAXIER PÅ TOMGANG

TUSEN TAXIER PÅ TOMGANG 1 Tekst: Anonymisert i forbindelse med eksamen / Foto: Anonymisert TUSEN TAXIER PÅ TOMGANG Krigen om kundene Stigende priser, dårlige arbeidsforhold, kriminalitet, en bransje der etterspørselen aldri møter

Detaljer

Transportordninger. Mindre transportkostnader - mer pasientbehandling. Rune Modell og Torstein Rønningen 16/5 07

Transportordninger. Mindre transportkostnader - mer pasientbehandling. Rune Modell og Torstein Rønningen 16/5 07 Pasientreiser Helse Nord-Trøndelag Transportordninger Mindre transportkostnader - mer pasientbehandling Rune Modell og Torstein Rønningen 16/5 07 AGENDA Litt om Pasientreise kostnader i Nord-Trøndelag

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS MARKER KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en

Detaljer

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune Pendlerundersøkelsen 213 Intervju med 5 pendlere i Dønna Kommune Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Undersøkelsen skal avdekke pendlerne i Dønna sin opplevelse og vurdering av forholdene

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Petter Hammarstrøm. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /6

SÆRUTSKRIFT. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Petter Hammarstrøm. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /6 SÆRUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/9052-2 Saksbehandler Petter Hammarstrøm Høring - endring av yrkestransportloven - Unntak fra løyveplikt for samkjøring, heving av øvre aldersgrense for å ha drosjeløyve og

Detaljer

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Oslo Taxi Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Sundvollenerklæringen «Drosjepolitikken skal ses på som en del av kollektivpolitikken, og bransjen har et viktig sammfunnsoppdrag.» «utarbeide

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Narvik kommune Avklaring nr. 3 Vikartjenester Helse

Narvik kommune Avklaring nr. 3 Vikartjenester Helse Ifbm. anbudskonkurransen har Narvik kommune fått følgende spørsmål; SPØRSMÅL 1. HVA ER EN DØGN? Prismatrise er basert på antall døgn og/eller dagsverk. Hva gjelder - døgn eller dagsverk? Dagsverk: Et dagsverk

Detaljer

Velkommen til Norges Samferdselsforbund

Velkommen til Norges Samferdselsforbund Velkommen til Norges Samferdselsforbund Dagens samferdselspolitikk! Harry Lysvand Gründer og grunnlegger av NSF Hva er målene med å innføre en ny teknologi innen samferdsel! Hovedmålet å arbeide / fremme

Detaljer

GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE

GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE Den offentlege grunn- og vidaregåande opplæringa skal vere gratis for elevane. Dette er lovfesta i opplæringslova 2-15 og 3-1. Begge lovreglane har vore endra

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Matvareportalen og forbrukervelferd fra et konkurranseperspektiv

Matvareportalen og forbrukervelferd fra et konkurranseperspektiv Matvareportalen og forbrukervelferd fra et konkurranseperspektiv Tommy Staahl Gabrielsen BECCLE seminar 20 november 2015 www.beccle.no post@beccle.uib.no Konsumentvelferd Hva bryr kundene seg om? Pris,

Detaljer

Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport

Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.01.2018 6707/2018 Jan Eirik Søraas Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 07.02.2018 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport - 2017 Bakgrunn

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Fylkeskommunen og inntektssystemet

Fylkeskommunen og inntektssystemet Fylkeskommunen og inntektssystemet Møte med KrF, 1.september 2014 Lånegjelda, utvikling 2010-14 Samla lånegjeld auka med over 1 mrd. kr frå 2010-14 Kapitalutgiftene, 2010-14 Brutto kapitalutgifter auka

Detaljer

Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens innstilling

Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201300222-21 Arkivkode:---/N00 Samferdselsavdelinga Saksbehandler: Ann-Kristin Johnsen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) 10.12.2014 Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft

Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft (LO- synlig -nær og stolt) mæ Først noen retoriske spørsmål: Hvor

Detaljer

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT MOLDE BY Fannefjord Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT FRAM FLEXX FANNEFJORD BESTILLINGSTRANSPORT I MOLDE VED STENGING AV FANNEFJORDTUNELLEN FRAM er det nye namnet på all kollektivtrafikk

Detaljer

Leserundersøkelse. NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes

Leserundersøkelse. NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes Leserundersøkelse NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes Om undersøkelsen Gjennomført via e-post. 1145 svar av 12899 kontaktede yrkesaktive medlemmer, ca 8,9 prosent deltakelse. Stort antall

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

FLEXX NATT Nyhet for ungdom!

FLEXX NATT Nyhet for ungdom! FREDRIKSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra 18. AUGUST FLEXX NATT Nyhet for ungdom! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Mer og bedre kollektivtrafikk

Mer og bedre kollektivtrafikk Møte med statssekretær Tom-Christer Nilsen Mer og bedre kollektivtrafikk Jofri Lunde, næringspolitisk sjef NHO Transport Jon H. Stordrange, administrerende direktør NHO Transport 22.09.16 Hvem er vi? NHO

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Norges Taxiforbunds kommentar til Forbrukerrådets taxiutredning av 2013.

Norges Taxiforbunds kommentar til Forbrukerrådets taxiutredning av 2013. Notat 9. september 2013 Norges Taxiforbunds kommentar til Forbrukerrådets taxiutredning av 2013. Sammendrag: Forbrukerrådets taxiutredning er generelt en god gjennomgang av drosjepolitikken og drosjemarkedene

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT VOLDA KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 04.01.2016 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

RYGGE 2014. Gyldig fra

RYGGE 2014. Gyldig fra RYGGE KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

HOBØL 2014. Gyldig fra

HOBØL 2014. Gyldig fra HOBØL KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Sammendrag og tilrådninger

Sammendrag og tilrådninger Sammendrag og tilrådninger Resymé I rapporten drøfter vi dagens regulering av drosjemarkedet i forhold til samferdselspolitiske og konkurransepolitiske målsettinger. Analysen viser at drosjemarkedet ikke

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer