Transportøkonomisk Institutt beskriver lovens fundament slik, i ulike lokale utredninger:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transportøkonomisk Institutt beskriver lovens fundament slik, i ulike lokale utredninger:"

Transkript

1 1 Del 1, generell kommentar Norges Taxiforbund (NT) ser positivt på at Forbrukerrådet ønsker å gjøre et dypdykk i taximarkedene og forhåpentlig bidra til mer kunnskap om næringen og markedene. Det er nødvendig å ha som utgangspunkt at dagens lovgivning har forbrukerfokus. Tidligere samferdselslov og nåværende Yrkestransportlov har som uttalt hensikt å sikre forbrukerne et tilgjengelig drosjetilbud overalt og til alle døgnets tider. NT har i forbindelse med høring om loven 2012, bedt om at formålsparagrafen som sto i den gamle Samferdselsloven, gjeninnføres, nettopp for å understreke lovens hensikt: Føremålet med denne lova er, som ledd i den allmenne samfunnspolitikken, å fremje eit transporttilbod til ulike trafikantgrupper i alle delar av landet. Transportøkonomisk Institutt beskriver lovens fundament slik, i ulike lokale utredninger: I dagens norske regelverk blir drosjenæringen regulert ved en behovsprøving. Dette er en form for adgangsregulering i drosjemarkedet som skal sikre et tilbud også når og hvor det ikke er privatøkonomisk lønnsomt og som motytelse for dette sikre at de eksisterende drosjeløyvene har tilstrekkelig inntjening. Det er dette vi kaller samfunnskontrakten, og som vi mener er grunnleggende for å sikre et fungerende drosjemarked overalt, alltid. Om kort tid vil forbundet starte en informasjonskampanje om dette: Taxi overalt, alltid. I noen sammenhenger vil vi legge til et Eller? for å vise de truslene som er mot tilgjengeligheten i ulike sammenhenger, og som vi også kommer inn på videre her. Hele landet, ulike utfordringer, én lov NT mener den største utfordringen i norsk drosjepolitikk er å sikre et drosjetilbud alle steder, og til alle døgnets tider. Forbrukerrådets fokus på drosjemarkedene i konkurranseutsatte områder virker derfor litt snever. Vi mener at tilgjengeligheten av drosjer er det viktigste for forbrukerne, både i konkurranseutsatte og prisregulerte områder. Yrkestransportloven, som omfatter reguleringen av behovsprøvde drosjeløyver, er og må være nasjonal. En deregulering av drosjemarkedet vil få store konsekvenser for drosjetilbudet, også innenfor konkurranseutsatte områder. Det er bare i de tre-fire største byenes sentrumsområder det er grunnlag for et godt drosjetilbud døgnet rundt, uten noen form for subsidiering av ulønnsomme vakter. Erfaringen med deregulering i andre land viser overkapasitet i storbyenes sentrumskjerner, og svekket eller manglende tilgjengelighet utenfor. Prisen på taxitjenester er selvsagt også viktig for forbrukerne. Men konkurranse i seg selv kan ikke være et mål, dersom det ikke fører til effektive markedsløsninger. Igjen viser erfaringen med deregulering av drosjemarkedet i andre land uønskede konsekvenser. Dersom det gjennom økt konkurranse menes flere aktører i markedet, mener NT dette vil være prisdrivende, ikke prisdempende. Vi mener kombinasjonen av behovsprøving og kjøreplikt er forutsetningen for et velfungerende drosjemarked.

2 2 Markedssvikt I høringsbrevet erkjennes at drosjemarkedet har særegenheter som gjør det vanskelig å sammenligne med andre markeder. Begrepet markedssvikt benyttes gjerne dersom markedet ikke selv klarer å skape effektive utfall, noe som viser seg å være tilfellet i taximarkedet. Derfor er reguleringer nødvendig. Vi viser her til TØIs undersøkelse fra 2003 om taxireguleringene i Europa. Den ble utført av Jon Terje Bekken (TØI) på oppdrag fra IRU (International Road Transport Union). Rapporten er fortsatt den mest omfattende analyse av drosjemarkedene i Europa, og den tok også for seg erfaringer fra USA og New Zealand. Konklusjonene er helt entydige: Deregulering er mislykket, målt etter de mål tilhengerne selv sa de skulle oppnå. Oppsummeringskapitlet har som overskrift: Skuffende erfaringer med endringer i reguleringene. Bekken siterer en amerikansk studie fra 1987 som konkluderer slik: Deregulering av drosjemarkedet kan i de fleste tilfeller ikke sies å ha ført til de fordeler som forkjemperne forventet. Prisene faller vanligvis ikke, forbedringer i service er vanskelige å oppdage og nye kombinasjoner av pris og tilbud er ikke utviklet. Det er få bevis på at forbrukere eller tilbydere har fått det bedre. Det eneste unntaket er at de som tidligere ble nektet adgang, har fått den, men selv for dem er deregulering en blandet fornøyelse. Mange har ikke kunnet overleve i en hardere konkurranse, og de som har overlevd, har lav fortjeneste. (Teal & Berglund 1987, vår oversettelse fra engelsk). Jon Terje Bekken sier seg enig i en annen studie (Nelson/Nygaard fra 2001), som sa: Det er generell enighet i litteraturen om at deregulering ikke har vært vellykket, på grunn av uunngåelig markedssvikt i drosjemarkedene. Denne påstanden støttes av så vel teoretisk drøfting som empiriske bevis. Bekken konkluderer selv med at gjennomgangen av studier internasjonalt klart viser misforhold mellom forventede endringer, som i stor grad er basert på teoretiske vurderinger, og erfaringene. Teoretisk kunnskap må derfor behandles med forsiktighet. Den gir verdifull innsikt, men oftere enn det motsatte, er den virkelige verden utenfor den teoretiske rammen og teorien har derfor begrenset praktisk gyldighet. Noe av problemet i drosjedebatt, både i Norge og ellers, er at den etablerte kunnskapen om markedssvikt ikke alltid synes erkjent, og at debattanter legger til grunn at vanlig markedsteori gjelder. Det bør ikke være noen overraskelse at deregulering av drosjemarkedene gir økte priser, ikke lavere, dersom man legger etablert kunnskap til grunn. Menons rapport for Oslo og Akershus fra 2011 viste samme resultat, og forsker Sveinung Fjose viste under presentasjonen direkte til det markedsteoretiske paradoks at lavere etterspørsel gir økt tilbud, ikke lavere som i et normalt fungerende marked. Situasjonen i svenske storbyer viser det samme. Kombinasjonen av fri etableringsrett og frie priser er ikke til kundenes fordel. (Ref flere saker i bladet TAXI i 2012). De som har konkurranse som hovedfokus, eller ønsker å oppheve samfunnskontraktens balanse mellom antallsregulering (behovsprøving) og kjøreplikt fra stasjoneringssted, må åpent erkjenne at det politiske målet om tilgjengelighet overalt, alltid ikke lenger skal stå

3 3 fast, og at heller ikke kravene til anstendig inntjening i næringen, med tilhørende kvalitet og rekrutteringsmuligheter, skal stå fast. Dette er politiske valg. Tilgjengelighet Næringen må alltid tilpasse seg eksisterende regimer, og det er vår påstand at en undergraving eller fjerning av samfunnskontrakten i dagens lovgivning, vil være verre for norske forbrukere enn for næringen som sådan. Spesielt vil lavere tilgjengelighet gå ut over eldre, funksjonshemmede og andre som ikke kan transportere seg selv til enhver tid. I Sverige har den seriøse delen av næringen konsolidert seg, og ønsker ikke reregulering. På den annen side er drosjetilbudet borte i store deler av landet, og det opereres med ågerpriser fra friåkare, som igjen fører til kampanjer fra myndighetene om å velge taxi med omhu. Er dette virksom eller ikke virksom konkurranse? I høringsbrevet heter det: Vi er forberedt på at ulike aktører har svært ulikt fokus. De mange og åpne spørsmålene innbyr også i stor grad til synsing i øst og vest. Vi er redd dette fører til en ufokusert, lite kunnskapsbasert og fragmentert debatt. Norges Taxiforbund er en sakspart i dette, men vi forsvarer dagens lovgivning - med visse endringsforslag - fordi den ivaretar samfunnsinteressen. Ingen norsk lov vil kunne ha utgangspunkt i å ivareta særinteresser. Men loven sikrer også utøvernes interesse fordi tilgjengelighet overalt og alltid også har som premiss at drosjeyrket skal være til å leve av. Dette er også klart understreket fra øverste politiske hold flere ganger. Vi legger til grunn at norske sosiale standarder med hensyn til lønn, arbeidstid, arbeidsmiljø, etc, skal følges uansett organisering. Nettopp på grunn av markedsvikt i drosjemarkedene, vil uregulerte markeder og konkurranse som hovedmål føre til brudd på disse standardene og svekke kvalitet og sikkerhet i næringen. I stedet for å starte en fragmentert debatt med svært ulikt fokus, mener vi det må være formålstjenlig å samles om det grunnleggende fokus at drosjer skal være tilgjengelige når kundene har behov for det, til en lavest mulig pris - innenfor norske regler og standarder for lønns- og arbeidsforhold. Hvilket problem skal løses? I grunnlaget for høringen vises det til manglende tilfredshet med drosjetjenester og manglende prisopplysninger som grunnlag for en virksom konkurranse og til dårlige resultater i forbrukertilfredshetsundersøkelse fra Vi mener det ikke er dekning for disse påstandene. Både sistnevnte undersøkelse og egne undersøkelser fra vår side, viser stor grad av tilfredshet hos de som faktisk benytter drosjetjenestene. Synspunkter på markedsføring og andre forhold som ikke er knyttet til selve tjenesten, er lite relevante. I det store bildet fungerer det norske drosjemarkedet godt. Folk får tak i drosje når de trenger det, som regel svært raskt, både i bygd og by. Det er tilgjengelighet overalt, alltid. Prisnivået i prisregulerte områder gjenspeiler kostnadsnivå og må anses å være en grei rettesnor for hva tjenesten reelt bør koste.

4 4 I konkurranseutsatte områder er det antall løyver og sentraler som er prisdrivende. I Oslo har det altså, som i alle andre storbyer med mer eller mindre frislipp av løyver og sentraler, blitt økte priser av mange konkurrenter. Det er ingen uenighet mellom oss og Forbrukerrådet om god prisopplysning, men dette er et altfor snevert fokus i forhold til forbrukernes interesser som drosjekunder. NT ser likevel på ulike muligheter for å bidra til bedre prisopplysning. Hovedproblemet i dagens drosjepolitikk er mangel på respekt for Yrkestransportloven, spesielt løyvepolitikken, og det er ulike og motstridende krav fra ulike myndigheter. Anbud og konkurransekrav der det ikke er økonomisk grunnlag for det, er blant disse. Forslag som ikke tar inn over seg etablert kunnskap om markedene, eller som glemmer tilgjengeligheten som hovedmål, står i fare for å ødelegge et velfungerende tilbud og skape mye større problemer enn de man vil forsøke å løse. Vedlagt følger et notat som oppsummerer våre synspunkter og forslag til endringer av lovgivningen. Del 2, kommentar til de enkelte spørsmål 1. Generelle spørsmål om organisering av drosjemarkedet A. Hva fungerer etter deres mening bra ved dagens organisering av drosjemarkedet? I de områder der løyvemyndighetene setter løyveantallet basert på reell behovsprøving fungerer drosjemarkedet tilfredsstillende. Kjøreplikten sikrer forbrukerne et drosjetilbud til alle døgnets tider, mens reguleringen av antall løyver sikrer drosjeeierne en inntekt som gjør det mulig å ha drosjeyrket som en heltidsstilling. De fleste steder, utenom bykjernen i de største byene, er drosjenæringen avhengig av offentlige kjøreoppdrag for å sikre tilstrekkelig inntjening. Heldigvis vinner drosjenæringen fortsatt mange av anbudene på offentlig kjøring, slik at det stort sett finnes et drosjetilbud i hele landet. B. Hva fungerer etter deres mening mindre bra/dårlig ved dagens organisering av drosjemarkedet? I mangelen på nasjonale retningslinjer for reguleringen av antall løyver, blir beslutningene hos enkelte løyvemyndigheter basert på politisk skjønn framfor regler/modeller. Dersom løyveantallet vokser raskere enn etterspørselen etter taxitjenester, går det direkte utover inntjeningen til drosjeeiere- og sjåfører, gjennom at ledigtiden øker. Nasjonalt viser tall fra SSB at utnyttelsesgraden med passasjer i bilen per tilbudte time kun er på rundt 40 prosent. I Oslo kjører mange drosjer rundt i byen på jakt etter kunder fordi holdeplassene er fulle, med de konsekvenser dette har for miljø og trafikk. I siste nummer av vårt bransjeblad TAXI uttalte en

5 5 erfaren drosjeeier i Oslo Taxi at tre turer i timen var det normale for 20 år siden, mens det nå kun er halvannen tur i timen. Selv om taxiprisene har steget utover generell prisvekst de senere årene, kompenserer ikke dette for redusert utnyttelsesgrad. Resultatet er at drosjeeiere og sjåfører må jobbe lengre dager for å oppnå en anstendig lønn, noe som øker tilbudet ytterligere og dermed svekker utnyttelsesgraden. Er dette veien mot sunn konkurranse eller sosial dumping? Flere vil nok spørre seg hvorfor aktørene blir i drosjenæringen, hvis det er så dårlig betalt. Kan man ikke finne seg noe annet å gjøre? Hvorfor begrenses ikke tilbudet gjennom mekanismer man kjenner fra andre markeder? I Norge er det flere som er villig til å arbeide for vesentlig mindre enn hva som anses som anstendig lønn, kanskje fordi alternativene ikke er bedre. Det stilles dessuten få kompetansekrav til utøverne i drosjenæringen. I de fleste næringer omfattes lønnsvilkårene av tariffavtaler som sikrer arbeidstakerne minstelønn, mens det på grunn av drosjenæringens lønnsstruktur ikke finnes en slik minstelønn. Både drosjeeieres og sjåførers lønn avhenger av omsetningen de genererer, noe vi for så vidt mener er en god incentivordning for at aktørene skal arbeide og yte service. Desto viktigere er antallsreguleringen. Reguleringen av løyveantallet er nødvendig for å forhindre sosial dumping, og til en viss grad sikre kvaliteten til næringens utøvere. Som nevnt under 1A er drosjenæringen i størsteparten av Norge avhengig av offentlige kjøreoppdrag for å ha lønnsom drift. I den senere tid har det flere steder vært problemer med å besette drosjeløyver etter at drosjenæringen har tapt anbud på offentlige kjøreoppdrag til turbilselskaper. Fylkeskommunen fortviler, men har få virkemidler, siden det er helseforetakene som er oppdragsgiver på pasientkjøring. Vi mener det er nødvendig med samordning av innkjøp av offentlig transport, for å forhindre interessekonfliktene som oppstår mellom ulike offentlige instanser på dette feltet. Løyvemyndighet bør være oppdragsgiver for transporttjenestene i fylket, slik at det i større grad kan gjøres en helhetsvurdering av transporttilbudet i hvert fylke. Dette vil være av hensyn til forbrukerne, som ønsker et transporttilbud overalt, alltid. Vi mener at måten dagens anbud på offentlige kjøreoppdrag utformes, fører til konkurranse på ulike vilkår. Turbiloperatørene kan gi tilbud på kun den kjøringen som oppdraget går ut på, mens drosjenæringen gjennom kjøreplikten skal sørge for transport resten av døgnet også. Det stilles også gjennom lovgivning langt strengere krav til taksameter, kontroll og dokumentasjon for drosjene enn det gjøres for turbilene. Disse kravene er fordyrende i tjenesteproduksjonen, og fører derfor til ulik konkurranse. Vi ønsker derfor at kjøreplikt/drosjeløyve er et av anbudsvilkårene, slik at drosjetilbudet kan sikres i hele landet, til forbrukernes beste. I de områdene drosjene har monopol bør oppdragsprisen avtales gjennom forhandlinger. Dette vil gjelde i områder drosjene er underlagt maksimalpriser gjennom forskrift, noe som kan tjene som et godt utgangspunkt for forhandlingene. C. Hvilke tiltak mener dere kan bidra til at drosjemarkedet fungerer bedre? Det er fint om dere kan nevne tiltak i prioritert rekkefølge. Reell behovsprøving basert på en modell vil gi forutsigbarhet i markedet. Løyvehaveres frihet til å velge drosjesentral (vil bedre konkurransen om drosjeeiere mellom sentraler, i dag er det lang bindingstid). Taxisentralene får mer styringsrett, kan velge hvilke løyvehavere de vil ha tilknyttet og kan selv definere egne konsept og stille krav til de deltagende løyvehavere.

6 6 Strengere kvalitetskrav til drosjesjåfører gjennom offentlig kontroll. Bedre prisopplysning. Til det siste punktet kan Norges Taxiforbund opplyse om at vi er i en prosess der vi ønsker å utvikle en prisopplysningstjeneste for taxi. Denne tjenesten vil trolig bli tilgjengelig på web og på mobile enheter. Vi har større tro på en slik elektronisk form for prisopplysning enn på pristavler og oppslag på bilene. E. Kjenner dere til tiltak som andre aktører ønsker å iverksette og som dere mener vil fungere bra/dårlig? Enkelte taxisentraler, som ikke er eid av drosjeeierne, jobber for flere løyver i områdene de har sin virksomhet. Deres incentiv er kun å skaffe flere løyvehavere som kan belastes sentralavgift, noe sentralen tjener på. Dette vil ikke være det beste for verken drosjeeierne eller markedet som sådan. Erfaringen viser mer ledigtid og høyere priser ved frislipp av antall drosjer. F. I dag er det flere ulike myndigheter som forvalter ulike deler av regelverket på drosjeområdet. 1. Hva fungerer etter deres mening bra og hva fungerer mindre bra/dårlig med dagens organisering av forvaltningsmyndighet? Se 1B. Største konflikt, som vi ser det, er mellom løyvemyndighet og helseforetakene. 2. Har dere forslag til tiltak som kan bidra til at dette fungerer bedre? Sentrale retningslinjer/modell for behovsprøving/løyveantall. Fylkeskommune ansvarlig for all offentlig transport. Samordning av offentlige kjøp av transport. Løyvehavers frihet til å velge sentral. Sentralenes adgang til selv å definere konsept og tilslutningsavtaler. 2. Behovsprøving, kjøreplikt og løyve A. Hvilke fordeler og/eller ulemper ser dere ved dagens system for tildeling av løyver? I mange fylker foregår det reell behovsprøving. I noen fylker settes løyveantall etter politisk skjønn og en tro på at flere løyver fører til lavere priser. B. Hvilke positive og/eller negative konsekvenser ser dere som en følge av at behovsprøvingen blir opphevet? Overetablering i de største byene => dårligere utnyttelsesgrad => lavere inntjening => høyere priser for å kompensere C. Hvilke positive og/eller negative konsekvenser ser dere som en følge av at kjøreplikten oppheves?

7 7 Mister overalt, alltid. Dette vil i størst grad gå utover forbrukerne, som mister døgnberedskapen på transport. Tjenesteproduksjonen vil dreies over mot tider og steder det er bedriftsøkonomisk lønnsomt. Drosjeeiere og sjåfører vil muligens se det som positivt å slippe å jobbe på ugunstige tider med lav inntjening. D 1.Vil det være mulig og/eller hensiktsmessig å opprettholde kjøreplikten uten behovsprøving? Nei, det lar seg ikke kombinere. Med fri etableringsrett kan man ikke stille krav til ulønnsom drift. For å sikre tilgjengelighet overalt, alltid, måtte i så fall myndighetene subsidiere drift på steder og tider det ikke lønner seg. NT mener kombinasjonen av kjøreplikt og behovsprøving er en mer kostnadseffektiv måte å håndtere dette på. D 2. Vil det være mulig og/eller hensiktsmessig å opprettholde behovsprøving uten kjøreplikt? Det vil være mulig, men vil svekke/fjerne tilbudet mange steder og tidspunkt. TØI har foreslått kjøreplikt i tilknytning til anbud, noe som også forutsetter at kun drosjer kan gi tilbud på anbudene. Dette kan være en løsning, men det forutsetter da at man gjennom anbud får dekket kjøreplikt i alle dagens kjøreområder, dersom man ønsker et drosjetilbud overalt. E. I dag er hovedregelen ett foretak (en mann/kvinne), en bil, ett løyve. 1. Hva fungerer etter deres mening bra og hva fungerer mindre bra/dårlig ved dette systemet? Ett foretak, én bil bidrar til rekrutteringen. Mange som starter som sjåfører har ønske om å få eget løyve. Med dagens ordning må man ha vært sjåfør i to år før man kan få eget løyve. Dette er da en gulrot for flere til å starte som sjåfører. Dersom man fjerner denne regelen vil det sannsynligvis bli vanskeligere å få eget løyve, som kan svekke rekrutteringen av sjåfører. Bakgrunnen for denne regelen er trolig kjøreplikten. Man er personlig ansvarlig for å ha bilen i drift. Kan man ikke skaffe sjåfører, må man kjøre selv. Dette blir vanskelig dersom man har flere løyver. I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig å tillate flere løyver per drosjeeier. 2. Hvilke positive og/eller negative konsekvenser ser dere som følge av en endring til et system der et foretak kan ha flere løyver. Flere løyver per drosjeeier kan gi effektiviseringsgevinster i driften. Forutsetningen er at man har tilstrekkelig med kvalifiserte sjåfører ansatt. Ulempen med flerbilseiere kan være at man ikke har bilene i drift, dersom man ikke klarer å skaffe sjåfører. Norges Taxiforbund ønsker at drosjeeiere skal ha mulighet til å organisere seg som aksjeselskap. Ulempen med et slikt system kan, som allerede nevnt, være at man svekker incentivene til å starte som drosjesjåfør. For mindre steder kan én stor aktør med flere løyver gjøre både sentralen og taxitilbudet på stedet mer sårbart. Dersom dette foretaket går konkurs, kan det samme hende med sentralen, og taxitilbudet på stedet kan forsvinne. Fordelen med dagens system er at dersom én aktør går konkurs, forandres ikke tilbudet dramatisk.

8 8 3. Sentraler A. Hvilke fordeler og/eller ulemper ser dere ved dagens organisering av løyvehavere i sentraler? Det er bra at løyvehavere tilknyttes sentraler. Det sikrer i de fleste tilfeller forbrukerne et profesjonelt apparat å henvende seg til. Sentralene kan også sørge for egne kvalitetskrav til utøverne, med sanksjoneringsmuligheter dersom de ikke blir oppfylt. Men hvem kontrollerer sentralene? Vi har også sett eksempler på sentraler med meget dårlig drift, som blant annet fratar løyvehaverne kredittoppgjør de har rett på, eller ikke besvarer kundehenvendelser eller klager. Likevel får disse sentralene fortsette sin uforsvarlige drift. Med lang bindingstid til sentralen kan heller ikke løyvehaverne bytte sentral, slik at sentralen går konkurs. Enten må sentralene reguleres strengere enn i dag, ellers må løyvehaverne stå fritt til å velge mellom ulike sentraler. Vi mener det må være bedre konkurranse mellom sentralene om løyvehaverne. Løyvehaverne må kunne søke seg til hvilken sentral de ønsker å være i. Friåkere, drosjeeiere uten tilknytning til sentral, i byene har vi ingen tro på at er en god løsning. Erfaringer fra Stockholm viser at enkelte har tatt ågerpriser på turer fra flyplassen. Kundene som blir rammet er ofte intetanende turister. Dette vil ødelegge for hele taxinæringen, gjennom å skape et dårlig omdømme for næringen som helhet. Ordningen med bostedsløyver, som den er i dag, mener vi fungerer godt. Bostedsløyver eksisterer kun i områder det ikke er grunnlag for å ha en taxisentral, og de er uten unntak underlagt maksimalpriser. B. Hvilke fordeler og/eller ulemper ser dere ved at sentralene er: 1. eid/styrt av løyvehaverne Fordelen er at løyvehaverne har innflytelse på driften i sentralen, og kan motsette seg vedtak som ikke er i deres interesse. Sentralen og løyvehaverne trekker i samme retning, og har samme økonomiske interesse. Ulempen kan muligens være at det er problematisk for sentralen å pålegge løyvehaverne krav som er til sentralens beste. 2. eid/styrt av andre enn løyvehavere Åpenbart ulike incentiver mellom løyvehaver og sentral dersom ikke sentralen eies av løyvehaverne. Incentivet til drosjeeierne er størst mulig omsetning til seg selv, incentivet til sentralen kan være flest mulig løyver i sentralen, som går på bekostning av hver enkelt drosjeeiers omsetning dersom det totale antall løyver i områder økes. Normalt ville løyvehaverne forlatt sentralen dersom man opplevde at sentralen arbeidet for motstridende interesser, men på grunn av bindingstid og eventuelle andre restriksjoner på antall løyver per sentral etc, vil ikke det alltid være mulig. C. Har dere forslag til alternative måter å organisere drosjene/løyvehaverne på enn gjennom tilknytning til sentraler?

9 9 D. Har dere forslag til andre og/eller flere funksjoner som sentralene kan ha ut over dagens ordning? Sentralene må gis større frihet til å etablere eget konsept og kunne forvente at tilsluttede løyvehavere tiltrer det som fellesskapet har besluttet. E 1. Hvilke fordeler og/eller ulemper ser dere ved dagens system med tilknytningsplikt til sentraler? Mulighet til å bygge fellesskap og representere det samme konseptet. Ulempen med dagens regelverk er at en løyvehaver som ikke følger konseptet fremdeles har rett til å være tilsluttet sentralen. E 2. Hvilke positive og/eller negative konsekvenser ser dere som en følge av at tilknytningsplikten til sentralene oppheves? Friåkere vil trolig medføre dårlig kvalitet og kan ramme næringens og sentralenes omdømme. G 1. Hvilke fordeler og/eller ulemper ser du ved dagens system med regional regulering av antall sentraler og størrelse på sentralene? I prisregulerte områder ser det ut til å fungere bra. I konkurranseutsatte områder er det store variasjoner i seriøsiteten til sentralene. Store sentraler er det beste for kunden ved bestilling, pga større flåte og dermed kortere ventetid. Man kan også anta at det er stordriftsfordeler i sentralen. Dagens situasjon i Oslo er at man bygger ned en stor, velfungerende sentral (Oslo Taxi), som i tillegg tilbyr de laveste prisene til kundene, for så å styrke mange små. Dette kan ikke være det mest effektive. Det er lett å forstå at man er redd for at en sentral skal bli for dominerende, men det er likevel interessant å merke seg at de største sentralene i de konkurranseomsatte områdene gjerne tilbyr de laveste prisene. Det er vel ikke den typiske måten å utnytte markedsmakt på. G 2. Har dere forslag til andre måter å regulere dette på? Historien, som vi ikke kan forandre på, har gitt de største og mest etablerte sentralene, som vil ha nærmest et naturlig monopol i å tiltrekke seg løyvehavere dersom sentralenes størrelse ikke reguleres i det hele tatt. Vi tror likevel det er fornuftig å velge få store, enn å velge mange små. Det ligger litt i en taxisentrals natur å være av en viss størrelse. Vi tror dette også vil sørge for den beste konkurransen i markedet, der det er grunnlag for konkurranse. NT mener det må være minimum 100 løyver i et byområde før det er grunnlag for konkurranse. Vi mener man bør bestrebe at overganger foregår på frivillig basis. Om man skal beholde løyvehavernes bindingstid hos sentralene må det offentlige sørge for kontroll av sentralene, for å sikre at løyvehaverne får de rettigheter han/hun har krav på. 4. Kontraktsmarkedet A. I sammenheng med offentlig konkurranseutsetting har kontraktsmarkedet for drosjenæringen endret seg de siste årene.

10 10 1. Hvilke positive og/eller negative effekter har dere sett som følge av endringer i kontraktsmarkedet? Se 1B 2. Har dere forslag til tiltak som kan bedre situasjonen i kontraktsmarkedet? Se 1B 5. Prisstruktur A. Hvilke fordeler og/eller ulemper ser dere ved dagens system for prissetting i konkurranseutsatte områder? Ulike prismatriser (ulik definisjon av tidsrom) kan være problematisk for at kundene lett skal kunne sammenlikne priser. Fordelen er at sentralene kan prise sin kapasitet mer riktig for å møte etterspørselen. Eksempelvis er det egne rushtidspriser i Bergen, som effektivt forhindrer kødannelse. Kunne man ikke bare økt tilbudet for å dekke etterspørselen, kan man spørre seg. De samme bilene som skal dekke etterspørselen på en etterspørselstopp skal være i drift resten av døgnet og året. Det vil ikke være rasjonelt å ha en så stor flåte med drosjer. Da kan det være effektivt å styre dette gjennom prismekanismen, slik man også vurderer med rushtidsavgift på veier inn til de største byene. B. Hvilke positive og/eller negative konsekvenser ser dere som følge av disse tiltakene: - Innføring av makspris/prisregulering Sannsynligvis det beste for forbrukerne. Med den overkapasiteten man ser spesielt i Oslo måtte man i så fall redusere antall løyver betraktelig. En reduksjon i prisene ville mest sannsynlig ført til høyere etterspørsel etter taxi, men vi tror ikke kvantum øker mer enn den prosentvise prisreduksjonen. En innstramming av løyvepolitikken vil derfor være nødvendig for å sikre drosjenæringens aktører en anstendig lønn. - Felles takstsystem med lik definisjon av tidsrom for dag-, kveld-, natt- og helgetakst Se 5A - Lik starttakst Vi mener sentralene må få velge sin prisstrategi dersom man først skal ha konkurranse. - Bedre tilgjengeliggjøring av priser Vil gjøre det enklere for forbrukerne å vite hva taxituren koster. Norges Taxiforbund er i gang med å bedre dette, se 1C. - Verktøy for sammenligning av priser Se 1C

11 11 6. Kjøreområde NT mener det ville være en fordel med tydeligere definisjoner av begrepene løyvedistrikt, stasjoneringssted, kjøreområde, etc. Vi ser at det kan være ulike oppfatninger av disse begrepene. A. Hvilke fordeler og/eller ulemper ser dere ved dagens regulering av kjøreområde? Fordelen er at man sikrer taxitilbud overalt. Oslo og Akershus som felles kjøreområde kan ha noen uheldige konsekvenser ved at Akershus-drosjer velger å kjøre i Oslo, noe som forsterker overkapasiteten i hovedstaden. B. Har dere forslag til andre måter å regulere kjøreområdet på som etter din mening kan fungere bedre? B. Hvilke positive og/eller negative konsekvenser ser dere som følge av at en regulering av kjøreområde oppheves? De fleste drosjene vil trekke inn til bykjernen. Overkapasitet i bykjernen, få eller ingen utenfor. Man får da ikke taxitilbud overalt. Se til Sverige, der drosjetilbudet har forsvunnet på mange mindre steder. 7. Kjøreseddel og kompetanse NT er positive til kompetanseheving for drosjesjåfører og at det stilles krav fra det offentlige. Man bør i størst mulig grad utforme regler som omfatter alle yrkessjåfører som driver persontransport. Taxinæringen konkurrerer med turbiloperatører om kontrakter på offentlig transport, så særegne regler mot taxinæringens utøvere kan føre til konkurransevridning. A: Hvilke fordeler og/eller ulemper ser dere ved dagens system for tildeling av kjøreseddel? Ulempen er for få kompetansekrav. Strengere tildelingskrav ville sannsynligvis ført til bedre kvalitet på tjenesten. B. Hvem bør etter deres mening føre kontroll med tildeling av kjøreseddel? Politiet. Det må stilles krav til plettfri vandel. Politiet er myndigheten som kan vurdere dette og eventuelt trekke kjøreseddel tilbake. C 1. Er dere fornøyd med dagens system for skolering av sjåfører? Nei. C 2. Hvis nei, har dere forslag til tiltak som kan heve sjåførenes kompetanse? Statens vegvesen hadde et dialogmøte om kompetanseheving for taxisjåfører. Drosjenæringen stilte seg svært positive til krav om kompetanseheving. Vi ønsker at det stilles krav til språk, kjentmannskunnskaper, kjørekunnskaper og holdninger. Drosjenæringen transporterer blant annet barn, syke, funksjonshemmede og eldre. Derfor er det spesielt viktig at det stilles krav til kompetanse for å sikre bransjens profesjonalitet.

12 12 Så langt har det vært myndighetene som motsetter seg strengere krav. Det virker til å være manglende interesse/ressurser til å følge opp prøver og kontroller. Blant annet har Politiet ment at kjentmannsprøve ikke er nødvendig, siden det er GPS i alle nye biler. 8. Brudd på regelverk og retningslinjer - sanksjoner A. Hvem bør etter deres mening ha mulighet til å sanksjonere løyvehavers brudd på: 1. vilkår for tildeling av løyve, herunder brudd på vilkår om kjøreplikt og kjøreområde Det bør være løyvemyndighet, som i dag ligger hos fylkeskommunen. 2. vilkår for tildeling av kjøreseddel Kjøreseddelen må kontrolleres av Politiet. 3. Andre retningslinjer, eks vedtekter for sentralenes virksomhet Sentralen må selv kunne sanksjonere brudd på sentralens vedtekter. Løyvemyndighet må godkjenne sentralens vedtekter, slik som er tilfelle i dag. C. Er det etter deres mening nødvendig og/eller hensiktsmessig med en samordning av sanksjoneringsmyndighet? Vi ser allerede at ulike offentlige instanser samarbeider om felles kontroller. Det vil være en fordel med tettere samarbeid mellom ulike instanser om sanksjonering av sentral, drosjeeier og sjåfør. Vi mener det vil være viktig å bestrebe like spilleregler for alle, slik at man unngår ulik praksis i de ulike fylkene. D. Har dere forslag til tiltak som kan bidra til et bedre system for sanksjonering? Tydeliggjøre lov- og forskriftsverk for å sørge for hjemmel til kontroll for løyvemyndighet. Ressurser må også stilles til rådighet, slik at kontroll faktisk blir utført. Løyvehaver gis rett til å velge hvilken sentral en ønsker tilknytning til. Sentralen etablerer tilslutningsavtale. Ved eventuelt brudd på tilslutningsavtalen bør løyvemyndighet informeres, slik at løyvemyndighet kan reagere overfor løyvehaver. Det ville være en fordel med bedre kommunikasjon mellom taxisentral og løyvemyndighet.

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012 5Nr juni 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Økonomer avkler Konkurransetilsynet side 14-16 Georg fra Moss tok folket med storm side 9 Ber helseministeren gripe inn side 4-5 2 < TAXI

Detaljer

RAPPORT. Et drosjemarked for fremtiden

RAPPORT. Et drosjemarked for fremtiden RAPPORT Et drosjemarked for fremtiden KONKURRANSETILSYNET Et drosjemarked for fremtiden Konkurransetilsynet Innhold 1 Innledning... 2 2 Markedsbeskrivelse... 4 3 Beskrivelse av de forskjellige reguleringsmyndighetene...

Detaljer

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013 TAXI er limet i kollektivtransporten Bruk din lokale drosjesentral, se baksiden. 1Nr februar 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund - Eller? Tilbud overalt alltid er basert på en samfunnskontrakt.

Detaljer

4Nr. Her kommer prisinfoen. Frp modererer seg side 6-7. Oslo-forskrift vedtatt side 10-11. side 5. juni 2013

4Nr. Her kommer prisinfoen. Frp modererer seg side 6-7. Oslo-forskrift vedtatt side 10-11. side 5. juni 2013 4Nr juni 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Frp modererer seg side 6-7 Her kommer prisinfoen Oslo-forskrift vedtatt side 10-11 side 5 2 < TAXI 4-2013 TAXI 4-2013 > 3 Hvem skal eie

Detaljer

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013 3Nr april 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Fart i Ap? side 6 Drosjeeier eller Rema -ansatt? Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13 side 4-5 2 < TAXI 3-2013 Forutsigbarhet Forutsigbarhet

Detaljer

6NR. Nødrop fra. Oslo-sjåfører. Motstand mot nye småsentraler. Uber krever frislipp. Side 4-5 OKTOBER 2014

6NR. Nødrop fra. Oslo-sjåfører. Motstand mot nye småsentraler. Uber krever frislipp. Side 4-5 OKTOBER 2014 6NR OKTOBER 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Nødrop fra Motstand mot nye småsentraler side 6-7 Oslo-sjåfører Side 4-5 Uber krever frislipp side 14-15 2 < TAXI 6-2014 Nye generasjon

Detaljer

3Nr. Folk flest er fornøyd. med taxi. Grovt overdrevet fra Forbrukerrådet. Side 4-5. Bygger ikke på kunnskap side 10-11. mai 2015

3Nr. Folk flest er fornøyd. med taxi. Grovt overdrevet fra Forbrukerrådet. Side 4-5. Bygger ikke på kunnskap side 10-11. mai 2015 3Nr mai 2015 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Grovt overdrevet fra Forbrukerrådet side 6-7 Folk flest er fornøyd Bygger ikke på kunnskap side 10-11 med taxi Side 4-5 2 < TAXI 3-2015

Detaljer

Vi tester taxi-appene side 8-12. Provoserende fra departementet. november 2012. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund

Vi tester taxi-appene side 8-12. Provoserende fra departementet. november 2012. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund 9Nr november 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Køln-messe: Taxi-verden vil ha kvalitet side 4-6 Vi tester taxi-appene side 8-12 Provoserende fra departementet side 15 E 300 BlueTEC

Detaljer

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus.

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. Rapport Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. MENON-PUBLIKASJON NR. 15/2011 av Sveinung Fjose, Leo A. Grünfeld og Ove Skaug Halsos Innholdsfortegnelse Oppsummering og konklusjon... 3

Detaljer

8NR. Ytre Høyre mot drosjene. God Jul. Kamp mot piratene. Taxi i alle kollektivfelt. Side 4-11 DESEMBER 2014

8NR. Ytre Høyre mot drosjene. God Jul. Kamp mot piratene. Taxi i alle kollektivfelt. Side 4-11 DESEMBER 2014 8NR DESEMBER 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND God Jul Kamp mot piratene side 6-7-8-9-10 Ytre Høyre mot drosjene Side 4-11 Taxi i alle kollektivfelt side 15 2 < TAXI 8-2014 TAXI

Detaljer

mars 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund NT og FT med priskalkulator side 7 Taxipolitikk? side 4-5 Ski/Follo vant side 9

mars 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund NT og FT med priskalkulator side 7 Taxipolitikk? side 4-5 Ski/Follo vant side 9 2Nr mars 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund NT og FT med priskalkulator side 7 Taxipolitikk? side 4-5 Ski/Follo vant side 9 2 < TAXI 2-2013 TAXI 2-2013 > 3 Årsmøtene i gang De første

Detaljer

Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen. Alle bør bli medlem. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund.

Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen. Alle bør bli medlem. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. TAXI Nr MARS 0 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen side 8-9 Alle bør bli medlem side - Krav til oss selv og myndigheter innhold

Detaljer

nroktober 2012 MedleMs- og informasjonsblad for norges Taxiforbund Lurt av myndighetene Høyre støtter reguleringen Feiret 100 år

nroktober 2012 MedleMs- og informasjonsblad for norges Taxiforbund Lurt av myndighetene Høyre støtter reguleringen Feiret 100 år 8Nr oktober 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Lurt av myndighetene side 8-9-10 Høyre støtter reguleringen side 5 Feiret 100 år side 13 E 300 BlueTEC HyBrid en ny standard i segmentet

Detaljer

7Nr. De skal styre drosjepolitikken Side 4-5-6. Kurs gir kvalitet side 10-11. Bompenger til besvær side 16. november 2013

7Nr. De skal styre drosjepolitikken Side 4-5-6. Kurs gir kvalitet side 10-11. Bompenger til besvær side 16. november 2013 7Nr november 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Kurs gir kvalitet side 10-11 Bompenger til besvær side 16 De skal styre drosjepolitikken Side 4-5-6 2 < TAXI 7-2013 Ditt komplette

Detaljer

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013 5Nr august 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Offensiv mot pirater side 4-5 Velkommen til landsmøte! side 16-17-22 Løse påstander side 8-9-10 2 < TAXI 5-2013 Ditt komplette kontor

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Innhold. Side Sammendrag..4

Innhold. Side Sammendrag..4 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet gjennomgått fire statlige tilskuddsordninger der pengene følger brukeren. Hensikten har vært å vurdere om tilskuddsordninger

Detaljer

Drosjepolitikk ved et veiskille? side 4-5. Avreguleringens bakside. 3 prosent tips? side 18-19. april 2012

Drosjepolitikk ved et veiskille? side 4-5. Avreguleringens bakside. 3 prosent tips? side 18-19. april 2012 3Nr april 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Avreguleringens bakside side 8-9 Drosjepolitikk ved et veiskille? side 4-5 3 prosent tips? side 18-19 2 < TAXI 2-2012 / TEMATITTEL TAXI

Detaljer

Skal helsebyråkrater styre drosjepolitikken? Akershus tar hydrogen-ansvar. Vi besøker By-Taxi. side 4-5-6-7-22

Skal helsebyråkrater styre drosjepolitikken? Akershus tar hydrogen-ansvar. Vi besøker By-Taxi. side 4-5-6-7-22 7Nr september 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Akershus tar hydrogen-ansvar side 8-9 Skal helsebyråkrater styre drosjepolitikken? side 4-5-6-7-22 Vi besøker By-Taxi side 10-11-12

Detaljer

Frie yrker friere konkurranse?

Frie yrker friere konkurranse? Frie yrker friere konkurranse? 3/2005 Frie yrker friere konkurranse? Konkurransetilsynets skriftserie 3/2005 1 Innholdsfortegnelse Forord 3 1 Kort sammendrag 4 2 Innledning 6 2.1 Frie yrker 6 2.2 Bakgrunnen

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

6Nr. Gjenvalgt ledelse. Første Tesla-taxi side 13 og 18. Færre taxiulykker side 15. Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9.

6Nr. Gjenvalgt ledelse. Første Tesla-taxi side 13 og 18. Færre taxiulykker side 15. Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9. 6Nr september 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Første Tesla-taxi side 13 og 18 Færre taxiulykker side 15 Gjenvalgt ledelse Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9 2 < TAXI 6-2013 TAXI 6-2013

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

1NR. Stadig frekkere piratvirksomhet Side 12-13-14-15. Press for omorganisering. Urealistiske miljøkrav JANUAR 2014

1NR. Stadig frekkere piratvirksomhet Side 12-13-14-15. Press for omorganisering. Urealistiske miljøkrav JANUAR 2014 1NR JANUAR 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Stadig frekkere piratvirksomhet Side 12-13-14-15 Press for omorganisering side 4-5 Urealistiske miljøkrav side 6-7 2 < TAXI 1-2014 Medlemsfordeler

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering. Av Nils-Ola Widme 1

Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering. Av Nils-Ola Widme 1 Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering Av Nils-Ola Widme 1 1. opplag, mai 2008 Utgiver: CIVITA AS Formgivning, omslag og sats: Therese Thomassen Produksjon: F. J. Stenersen, Oslo ISBN 978-82-92581-23-0

Detaljer

Stein Stugu Roar Eilertsen

Stein Stugu Roar Eilertsen Stein Stugu Roar Eilertsen Kunnskapssenter for fagorganiserte Forord Rapporten Franchise i varehandelen: Makt uten ansvar ansvar uten makt er utarbeidet av Stein Stugu og Roar Eilertsen i De Facto Kunnskapssenter

Detaljer

Prisvirkninger og konkurransemessige virkninger av merverdiavgiftsreformen

Prisvirkninger og konkurransemessige virkninger av merverdiavgiftsreformen Skrifter fra Konkurransetilsynet 3/2001 Prisvirkninger og konkurransemessige virkninger av merverdiavgiftsreformen Forord 1. juli 2001 trådte merverdiavgiftsreformen i kraft. Reformen innebar at merverdiavgiften

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer