Idédugnad for framtidige veg- og gatetrasear i og omkring Førde,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Idédugnad for framtidige veg- og gatetrasear i og omkring Førde,"

Transkript

1 Idédugnad for framtidige veg- og gatetrasear i og omkring Førde, Referat R A P P O R T Ressursavdelingen Region vest Leikanger, R.vegktr Planseksjonen

2 Innhald Program for kvelden Deltakarliste Velkomst og innleiingar/orienteringar Tidlegare idédugnadar v/ Statens vegvesen Gruppearbeid Presentasjon av oppgåve 1 og 2 for kvar gruppe Oppsummering Vedlegg 1 Resultat frå KVU-verkstad, 8. og 9. januar 2008 Vedlegg 2 Skisser idédugnad, 23. og 24. september 2008 Program for kvelden Middag 2

3 Velkommen og presentasjon v/ Statens vegvesen Om planarbeidet v/ ordførar Nils Gjerland, Førde kommune Om konseptvalutgreiing v/ Ingar Hals, Statens vegvesen Om BOTSFOR v/ Ellen Njøs Slinde, Statens vegvesen Gruppeoppgåve rundt gate- og vegnettet i sentrum av Førde Gruppeoppgåve rundt det overordna vegnettet Oppsummering v/ kommunane og Statens vegvesen Pausar m/kaffi, frukt og kake vart lagt inn undervegs Målet for kvelden Å ta utgangspunkt i idear som har kome fram under tidlegare idédugnadar rundt dette temaet som har vore halde i samband med konseptvalutgreiing (KVU) Lavik- Skei og seminar om By- og tettstadforum (BOTSFOR) for Førde. Målet for kvelden var at deltakarane skulle hjelpe planarbeidet ved å sjå om det kan finnast andre gode løysingar som bør vurderast, i tillegg til løysingar som er komne fram der. Førebuing Grunna avgrensa møtetid vart deltakarane på førehand bedne om å sette seg inn i kap. 1-4 i Planprogrammet. Desse kapitla gav bakgrunn og føringar for planarbeidet som no skal gjennomførast. Deltakarliste Bymarkas venner Gilmar Kjelsnes Langebruvn. 19, 6800 FØRDE Førde Elveeigarlag Torbjørn Berqvam Førde Bondelag Oddgeir Kvamsås Førde Historielag v/ Berit Gjerland Kåsen 8B Naturvernforbundet Indre Sunnfjord Oddvar Etnestad Norges Lastebileierforbund Inge Råheim Postboks 33 BoiVest AS Liv Judit Straume Postboks 234 Indre Sunnfjord Turlag Atle Holsen Sunnfjord Næringsutvikling AS Jan Støfring Postboks 133 Frode Fluge (sekretariat stamvegutvalet E39) 3

4 Representant for gåande og syklande Philip Butler (naturvernforbundet) Sunnfjord Energi Helge Robert Midtbø Fredrik Behrens Lensmannen i Førde og Naustdal Magne Faleide Førde kommune Reidar Hatlebrekke Odd Harry Strømsli Leiar byggesak/arealforv. Ole John Østenstad Rådmann Planutval Nils Gjerland Ordførar Eva Marie Halvorsen Varaordførar Margunn Masdal Olve Grotle Bjørn-Harald Haugsvær Bjørn Nordberg Gaular Kommune Jenny Følling Ordførar Anita Eide Kvamme Sølvi Søgnen Jens Otto Hestad Kommuneplanleggar Statens vegvesen Ingar Hals Planleggingsleiar Astri Taklo Møteleiar idedugnad Heidi Ravnestad Kommunikasjonsrådgjevar Vigdis Lobenz Oppgåveeigar Ellen Njøs Slinde Prosjektleiar Silje Aaberge Vegplanleggar Nora Helleland La.ark student Cornelis Erstad Student fys. planlegging Nils Magne Slinde Avd. direktør Prosjektgruppa Fylkeskommunen Ole Ingar Hæreid Samferdslesjef Øystein Wilkensen Planleggjar, samferdsleavd. Næringslivet John Helge Lunde Planleggarar/Andre Kjell Opseth 4

5 Velkomst og innleiingar/orienteringar Velkommen v/ Ellen Njøs Slinde Dei 40 deltakarane skal bruke ettermiddagen på idédugnad for å finne fram til framtidige veg- og gatetrasear i og omkring Førde. Deltakarane er til saman ein unik gjeng fordi dei representera interessegrupper, ulike relevante fagområder, erfaring og kompetanse, og i kraft av kvar enkelt personlegheit. Oppgåva er å finne framtidige vegtrasear for det overordna vegnettet (E39 og Rv5) for å få eit effektivt transportsystem nord/sør på Vestlandet og aust/vest i fylket. Oppgåva omfatta vidare å finne trasear for det lokale gatenettet i Førde. Formålet for kvelden er å ta utgangspunkt i planprogrammet, idear frå idédugnad for KVU Lavik-Skei og seminar om By- og tettstadforum i Førde. Har SVV fått med seg alle alternativa? Kva er dei gode løysingane? Oppfordringa er å tenkje høgt opp og langt fram. Gjerne å tenkje utanfor vanlege rammer! Dette er siste sjansen til innspel på kva alternativ som skal utgreiast. Ved presentasjon av programmet vart det understreka at det var ein kort kveld og at ein måtte har respekt for dei fastsette tidene. Astri Taklo vart presentert som kveldens leiar av gruppearbeida. Kommunikasjonsrådgjevar Heidi Ravnestad skulle syte for foto og dokumentasjon. Planansvarleg Ingar Hals skulle observere og hjelpe til å utfordre gruppene. Resten av representantane frå SVV skulle delta med idear i gruppene. Til sist var det ei runde med presentasjon av deltakarane med namn, kven dei representerte og tre ord om kvar enkelt sine forventingar til kvelden. Under følgjer eit utval av kvar enkelt sine forventingar: - Vere med og komme med gode idear. - Vonar vi finn gode løysingar, slik at vi kan vidareutvikle sentrum i Førde. - Vonar SVV kan bli litt mjukare i kantane. - Løyst opp nokre av knutane. - Vonar vi tar omsyn til friluftslivet. - Litt meir kunnskap om løysingar rundt og i Førde. - Best mogleg løysing E39. - Ta omsyn til kommunens planar for klima og sykkelby. - Sile ut urealistiske prosjekt slik at vi kan ta eit steg vidare. - Håpar på mykje god veg. - Gler meg til å høyre meiningar til samansett gruppe. - Godt grunnlag for at Førde kan gå vidare slik vi ønskjer. - Kan avklare infrastruktur er viktig for næringsutvikling. 5

6 - Viktig for heile fylket,, ikkje berre Førde. - Mål er å velje ei løysing som tener Førde. - Balansere samfunnet og Førdee sine ønskjer. - Avklaring av E39 utanfor plankartet vi ser her. - Vonar vi finn gode stamvegtrasear, gode løysingar i Førde. - Forventar trase som gir boost for Førde. - Aktuell sak for attraktive bumiljø. - Oppteken av korleis vi koplar på dei andre vegane. - Nærmare løysing minst moglegg skadeleg for miljø, møte kravv om Co2-utslepp. - Framleis mogleg å produsere mat i Førde sentrum.. - Gode løysingar som er økonomisk realiserbare. - Løysingar som er gode for alle trafikkgrupper. - Få fart i planprosess, komme oss ut av bakevja vi no n er i. - Løysingar som tek vare på miljø i vidt perspektiv (t. d. historiskk miljø). - Samordne stamveg, kommunal veg, gate, gang og sykkelveg. Om planarbeidet i Førde kommune v/ ordførar Nils Gjerland Det er eit omfattande prosjekt, med mange vegeigarar. Prosjektet skal vere framtidsretta, men samstundes realiserbart. Førde kommune ønskjer å komme i gang med planane. Ein skal ikkje gløyme miljøaspektet. Førde er ein motor for trafikkskapinga, og ein møteplass, folk f frå stort omland kjem hit, trafikk skal flyte optimalt. Førde skal vere ein sykkelby. Kommunen vonar at ein gjennom planarbeid kan redusere dei negative konsekven nsane, og auke dei positive. 6

7 Tidlegare idédugnadar v/ Statens vegvesen Konseptvalutgreiing for E39 Lavik Skei v/ Ingar Hals Som eit ledd i medverknadsprosessenn og framlegg av eventuelle nye konsept vart det arrangert ein arbeidsverkstad på Skei 8. og 9. januar Resultat presenterast i vedlegg 1. BOTSFOR v/ Ellen Njøs Slinde By- og tettstadsforum for Førde vart arrangert i Førde 23. og 24. september Idédugnaden var ei vidareføring av prosessen i konseptvalutgreiingaa for E39 Lavik Skei. Skisser presenterast i vedlegg 2. Gruppearbeid Deltakarane vart fordelt i 6 førehandsinndelte grupper medd 5-6 deltakarar i kvar. Det vart understreka at gruppedeltakaranee sjølv hadde eit ansvar for å ytre meiningane sine, men samstundes ikkje verte klubba ned av andre gruppemedg dlem. Klarer gruppene å fange heile biletet og sjå langt nok fram i tid? Oppgåve 1 Gruppe 1-3 skulle fokusere på omkøyringsalternativ. Gruppe 4-6 skulle fokusere på spreiing av sentrumstrafikken. 7

8 Oppgåve 2 Gruppene skulle teikne oppp eventuellee nye trasear for E399 og lage ei prioritert liste over kva ein såg som viktigast. Presentasjon av oppgåve 1 og 2 for kvarr gruppee Gruppe 1 Vigdis Lobenz Gilmar Kjelsnes Frode Fluge Eva M. Halvorsen Bjørn Nordberg Øystein Wilkensen Sølvi Søgnen 1 Sentrum, Omkøyringsalternativv La til grunn at E39 kjem inn ved Kronborg (frå området ved Halbrendsfossen) 8

9 2 Nye trasear for E39 og prioritering Å starte ein E39 tunnel sør for Langelandsvatnet vill ha liten effekt, m.a. for langt unna slakteriet på Reset. 1. prioritet er å avlaste Halbrendslia, så er tre lenker i sentrum (Hafstad bydel, Øyrane- tilknyting til Fv609 frå Øyrane) viktige, 3. prioritet er austover. Her Langebruvegen overr Løken ogg ønskjer ein ikkje alt i tunnel, men Kusslia kan vere vanskeleg?! Uavhengig av E39-utbygging er det viktig å leggjee til rette for gåandee og syklande i sentrum. Viktig å ta vare påå friluftsområdet og leggje dette betre til rettee med parkering. Området ved Halbrendsfossen bør skjermast. 9

10 Gruppe 2 Ellen Njøs Slinde Oddvar Etnestad Inge Råheim Nils Gjerland Margunn Masdal Jens Otto Hestad 1 Sentrum, Omkøyringsalternativv Viktig å tenkje på at eks. vegarr og skal ha ein funksjon i framtida! Samband frå Øyrane til Fv609 viktig for å avlaste krysset ved Sagelva. Kopling med tunnel Førde Sør gir samband som ikkje belastar Angedalsvegen. Omkjøringsveg till Fossbrua kan vere aktuelt, menn er dette i konflikt med eks. planar for Angedalsvegen med innføring av mange fartshumpar etc.? Er det nødvendign gvis rett med omkøyring/spreiing. Kan det vere ei løysing å konsentrere trafikken på rv. 5? 5 10

11 2 Nye trasear for E39 og prioritering Blått alternativ prioriterer E39- trafikken. Må ha kryss i fjell til Førde ved ei slik løysing! Raudt alternativ prioriterer Førde og utsikt dit. Begge alternativ bør utgreiast vidare. 1. prioritet er tiltakk i sentrum, nr. 2 er Halbrendslia, nr. 3 mot Moskog, Rv5 liggg litt lengree fram i tid 11

12 Gruppe 3 Nils Magne Slinde Jan Støfring Kjell Opseth Olve Grotle Silje Aaberge Magne Faleide 1 Sentrum, Omkøyringsalternativv Legg til grunn at det vert tilknyting For eventuell omkjøringstunnel for til E39 frå Storehagen bru. Rv5 kan det hende Bergum er langt ute som startpunkt, får meir trafikk frå f Øyrane? 12

13 2 Nye trasear for E39 og prioritering 1. prioritet er dei to sentrumslenkjene (Løken og Hafstad bydel), nr. 2 Halbrendslia inklusive opp til Bekkevatnet, nr. 3 Kronborg-Brulandsberget, nr. 4 mot Moskog, til slutt tunnel frå Fossbrua til Øyrane. I sentrum er det viktig å gå i gang med sykkelløysingar og fortetting av arealbruk medd ein gong!! 13

14 Gruppe 4 Reidar Hatlebrekke Atle Holsen John H. Lunde Jenny Følling Nora Helleland 1 Sentrum, Spreiing av trafikk t Veg frå Øyrane till Fv609 kan i tillegg til å avlastee sentrum utbyggings potensialee i Halbrend. og gi eit 14

15 2 Nye trasear for E39 og prioritering Ikkje start sør for Langeland, vegen langs Langelandsvatnett er den einaste brukbare i Sogn ogg Fjordane. Vi må og nærare sentrum. Må ivaretaa omsynet til Postvegen og til Bekkevatnet. Trafikkmaskin på Sanderplas ssen bør ligge m høgare enn nede på flata. Ved bompengefinansiering er det viktig å tenkje på at dette må ha nytte for dei lokale trafikantane, som skal betale dette. Har prøvd å redusere tunnellengder for r å gjere kostnadene mindre. 1. prioritet er sentrum. Viktig å løyse Halbrendslia.. Rv5 er lengre framm i tid. 15

16 Gruppe 5 Odd Harry Strømsli Philip Butler Liv Judit Straume Bjørn H. Haugsvær Cornelis Erstad Oddgeir Kvamsåss 1 - Sentrum, Spreiing av trafikk t Tenker vi langt nok fram, hugs på at alle ting veks Err det rett å plassere store kryss nært sentrum, lager vi eventuelt ein ny Danmarksplass oppe ved Plantasjen?! Sykkelvegar langs Jølstra Stamvegkrysset oppe ved Plantasjen, arm til Førde hotell. Då kan Fjellvegen verte ei miljøgate. Viktig å få vekk unødvendig lokaltrafikk i sentrum. Til dømes ved å byggje b tunnel opp til Fossbrua, ein kann da leggjee til rette ogg gjere det t trivelegaree for gåandee og syklande. 16

17 2 Nye trasear for E39 og prioritering Planlagt nytt kryss ved Plantasjen, men kan dette verte ein ny Danmarksplass? Fleirtalet går inn for lang l tunnel opp Halbrendslia, mindretalet vil ha ei løysing der ein kan sjå Førde sentrum. 1. prioritet er tunnel Førde Sør, vidare veg v over Løken til Øyrane, veg Hafstad bydel og tilknyting til Fv609. Nr. 2 er Halbrendslia, nr. 3 tunnel frå f Øyranee til Fossebrua. Lengre fram er løysingar mot Moskogg (vegvesenet har ikkje med løysing til Myra aust for Pinndalen, bør vere med!) og for Rv5. 17

18 Gruppe 6 Ole John Østenstad Torbjørn Berqvam Berit Gjerland Ole Ingar Hæreid Anita Eide Kvamme Helge Robert Midtbø Fredrik Behrens 1 - Sentrum, Spreiing av trafikk t Teikna inn eit tunnelinnslag frå Øyrane, sør for det som var på utdelt kart, men ser at dette kan gå inn i viktig kulturhistorisk del av Førde. 18

19 2 Nye trasear for E39 og prioritering Tilkomst til Reset er viktig. I dag er Førde ein flaskehals på E39, spesielt Halbrendslia og Sentrum Sør. Nye lenker i sentrum er det viktigaste tiltaket.. Som nemnt, Halbrendslia og Sentrum Sør må løysast. Austoverr mot Moskog er og viktig, kan gi utvikling forr næring/bustad austover For oppgåve 1 vart det gjennomfø ørt ei avstemming mellomm forslagaa til dei ulike gruppene, resultataa fordeltee seg slik: Gr. 1-6 stemmer Gr. 2-5 stemmer Gr. 3-7 stemmer Gr. 4-8 stemmer Gr. 5-3 stemmer Gr. 6-1 stemmer 19

20 Det var teikna inn svært mange ulike tiltak for kvar av gruppene, det var derfor svært vanskeleg å vite kvaa den enkelte har stemt s på. Resultatet er derfor vanskeleg å nytte til noko Oppsummering Førde kommune v/ ordførar Nils Gjerland Det har vore stortt engasjement i gruppene og ein har komme med gode løysingar. Kommunen er glad for at planarbeidet no er i gong og det er viktig å få med seg gode skisser vidare. Kommunen vert involvert gjennom styringsgrupper ogg prosjektgrupper og er klare til å gå inn i dette viktige og utfordrande arbeidet. Kommunen er oppteken av korleis løysingane kan tene Førde som lokalsamfunn. Det D er mange arbeidstakarar i Gaular som ynskjer å komme seg lettvint til Førde. Næringslivet lev av at det kjem folk til Førde, det er einn viktig del av næringsgrunnlaget. Samstundes må ein utarbeide løysingar som redusera ulempene ved trafikken. Løysingane skal vere fornuftige også i eit framtidig perspektiv, minst 50 år fram f i tid. Førde er ein sykkelby! Gjerland understreka at dett følgjande dag (torsdag 9. juni) ) skulle vere ein prinsippdebatt om bompengar i kommunestyret. Entusiasme for finansiering vil ikkje vere uavhengig av vegløysing. Statens vegvesen v/ prosjektleiar Ellen Njøs Slinde I oppgåve 1 hadde dei fleste med Rv5-tunnel mot Erdal. Mange hadde viktige kryss ved Plantasjen, men og litt kritiske merknadar til om dette er ei framtidsretta løysing. Fleire hadde med omkøyring ved Fjellveggen i tunnel. Dett er forventing om at 2-3 nye sentrumslenkjer skal komme raskt. Det vart peikt på at a til dømess eksisterande vegnettt skal ha ein funksjonn i framtida, dette må også takast med i vurderingane. I framtida skal endå fleire arbeide i eit fortetta sentrum. 20

21 I oppgåve 2 meinte mange at det var viktig å sjå Førde og skjerme Bekkevatnet. Mange hadde tiltak på gatenettet i sentrum som 1. prioritet. Halbrendslia er eit stort problem som må løysast raskt. Andre moment: - Feil å gå inn ved Langelandsvatnet trafikantane må sjå Førde. Ein vil bevare friluftsområdet. - Nye vegar i sentrum kombinert med fortetting er viktigare enn tunnel frå Rv5 i vest. Spreiing av trafikken gjev mulegheit for å lage gater. Førde kommune må utvikle byen G/S-veg. Ein vil unngå ein ny Danmarksplass ved Sanderplassen. - Nytt tunnelinnslag ved Hafstadfjellet kombinert med planskilt kryss ved Hafstadrundkøyringa gjev ei løysing som: Gjer at trafikken kjem ned til sentrum. Gjev få meter med tunnel. Skal vere mogeleg å gjennomføre. - Ein tunnel bak Movatnet gjev mulegheit for å utvikle næring/bustad i denne delen. På spørsmål frå planleggingsleiar om kvifor dei som ynskte dagløysing med utsikt ved Reset ville ha tunnel frå Langelandsvatnet og ned dit, kom det fram at det er viktig å avlaste Bymarka/Bekkevatnet for trafikk. Det var også sett som viktig å få vekk den øvste slyngen i Halbrendslia. Til sist vart det frå SVV si side spissformulert eit fyrsteinntrykk av gruppearbeida: reisande på E39 skal sjå Førde, men ikkje køyre i Førde. Takk for frammøtet og innsatsen! 21

22 Vedlegg 1 Resultat frå KVU-verkstad, 8. og 9. januar 2008

23 Resultat frå KVU-verkstad Idedugnad Førdehuset 8. juni 2011 Ingar Hals, Statens vegvesen (planleggingsleiar)

24 Nokre synspunkt på behov Rask og trygg E39 Byutvikling, sentrumsutvikling Bystien, Bymarka Tilkomstar til turistveg Sande- Eldalsosen-Moskog Balansert løysing mellom E39/rv. 5 og lokaltrafikken Tilretteleggje utfartsområde (raste/bade/tur/langeland) Krabbefelt Halbrendslia God kopling mellom E39 og rv. 5

25 Fleire synspunkt på behov Vegpakke for Førde Separering fjern/regional- og lokaltrafikk Verne friområdet ved Bekkjavatnet Gjere noko med mengda av trafikk i Førde. Kan reduserast ved å setje av ein del parkeringsplassar til kortidsparkering Bilen tek for mye plass i Førde, store rundkjøringar og parkeringsplassar og E39 gjennom Førde Sør. Dreg ned omdømmet med omsyn til reiseliv (førdianar) Andre ikkje-førdianarar syntest det var fint i Førde.

26 Tiltak «steg 1 og 2» Bybuss, parkeringsavgift, fortetting av arealbruk, gang-og sykkelvegar, større vogntog, logistikkstyring Flytte transportkrevjande næring frå sentrum til Storehaug/Moskog Hyppig, rimeleg og forutsigbart kollektivtilbod Flexitaxi, samordning, felleskøyring Venterom og langtidsparkering i samband med buss Haldningsendring persontransport i tettstader

27 Tiltak «steg 3»

28 Tiltak «steg 3» forts.

29 Tiltak «steg 3» forts.

30 Tiltak «steg 3» forts.

31 Tiltak «steg 3» forts.

32 Tiltak «steg 4»

33 Tiltak «steg 4» forts.

34 Tiltak «steg 4» forts.

35 Tiltak «steg 4» forts.

36 Tiltak «steg 4» forts.

37 Tiltak «steg 4» forts.

38 Vedlegg 2 Skisser idédugnad, 23. og 24. september 2008

39 P P Gangveg

40 Gangveg

41 Gangveg

42 Bygate m. bolig og småbutikke

43 Gangveg

44 Region vest Askedalen Leikanger

E39 Langeland-Moskog GAULAR KOMMUNE. Kortversjon av kommunedelplan med konsekvensutgreiing

E39 Langeland-Moskog GAULAR KOMMUNE. Kortversjon av kommunedelplan med konsekvensutgreiing E39 Langeland-Moskog GAULAR KOMMUNE Kortversjon av kommunedelplan med konsekvensutgreiing Region vest Leikanger Januar 2013 E39 Langeland Moskog Bakgrunn og målsetting E39 frå Kristiansand til Trondheim

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Formannskapet /13 Bystyret /13. Arkiv: FA-N99

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Formannskapet /13 Bystyret /13. Arkiv: FA-N99 Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Formannskapet 17.10.2013 054/13 Bystyret 24.10.2013 046/13 Sakshandsamar: Arve Seger Arkiv: FA-N99 Arkivsaknr.: 12/3206 Førdepakken - Godkjenning av bompengesøknaden

Detaljer

Lokal trafikk krev lokale tiltak Gjennomgangstrafikken har lite innverknad

Lokal trafikk krev lokale tiltak Gjennomgangstrafikken har lite innverknad Lokal trafikk krev lokale tiltak Gjennomgangstrafikken har lite innverknad Førdepakken - kva har skjedd/kva kan skje? Arve Seger Førdepakken Verktøy for ein moderne by Oddvar Flæte Førdepakken byggherre,

Detaljer

Møtebok for Gaular kommune

Møtebok for Gaular kommune Møtebok for Gaular kommune SAKSGANG Utvalssaksnr Utval Møtedato 022/13 Formannskapet 03.04.2013 Arkiv: FA-Q10 Saksmappe: 11/61 Sakshandsamar: JKB Dato: 22.03.2013 E39 Langeland - Moskog Rådmannen si tilråding

Detaljer

Førdepakken Frå sykkelfelt til sykkelveg med fortau

Førdepakken Frå sykkelfelt til sykkelveg med fortau Førdepakken Frå sykkelfelt til sykkelveg med fortau Kort om meg Silje Aaberge Aalbu Bur i Sogndal Utdanning: NTNU, Bygg og miljøteknikk 2003-2008 Jobbar i Statens vegvesen på Planseksjonen på Leikanger

Detaljer

Kommunedelplan trafikk Førde sentrum

Kommunedelplan trafikk Førde sentrum Kommunedelplan trafikk Førde sentrum Informasjonsmøte, Førdehuset 6. mai 2013 Arve Seger Prosjektleiar Kommunedelplan trafikk Førde sentrum Vedteke lagt ut til høyring/ offentleg ettersyn 4. april 2013

Detaljer

Ope møte om planar i Førde E39 Langeland - Moskog Ingar Hals, Statens vegvesen

Ope møte om planar i Førde E39 Langeland - Moskog Ingar Hals, Statens vegvesen Ope møte om planar i Førde E39 Langeland - Moskog Ope møte om planar i Førde Bakgrunn for planarbeidet Standard på E39 Kapasitet på vegnettet i sentrum Utbyggingar i sentrum vanskeleg Ope møte om planar

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/679 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 13.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet 21.01.2016 001/16 Bystyret 28.01.2016 Fastsetjing

Detaljer

Idedugnad om lokalt veg- og gatenett i Førde

Idedugnad om lokalt veg- og gatenett i Førde Idedugnad om lokalt veg- og gatenett i Førde 23.11.2011 i Førdehuset - 1 - Innhald Program for kvelden s. 2 Målsetjing for dugnaden s. 3 Deltakarliste s. 4 Opning v/ ordførar Olve Grotle s. 5 Rammer for

Detaljer

FØRDE TOMTESELSKAP. Brendeholten

FØRDE TOMTESELSKAP. Brendeholten FØRDE TOMTESELSKAP Brendeholten Plassering Slåttebakkane er eit godt etablert byggefelt i Førde, med ferdig utbygd infrastruktur. Det nye feltet ligg mellom den eldre delen av Brendeholten og Hjortefaret.

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 063/17 Planutvalet /17 Bystyret

Saksnr. utval Utval Møtedato 063/17 Planutvalet /17 Bystyret Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 17/20589 Sakshandsamar: Seger, Arve Dato: 07.11.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 063/17 Planutvalet 16.11.2017 067/17 Bystyret 23.11.2017 Detaljregulering

Detaljer

E39 Bogstunnelen Gaular grense

E39 Bogstunnelen Gaular grense E39 Bogstunnelen Gaular grense Ope møte om planprogram 7. mai 2012 http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/e39bogstunnelengaular Spørsmål eller innspel til planprogrammet: Høyanger kommune v/rådmannen, postboks

Detaljer

Møteprotokoll. Det vart orientert om prosjekt Elvekanten. Olve Grotle s Bjørn-Harald Haugsvær s Jan Taule s

Møteprotokoll. Det vart orientert om prosjekt Elvekanten. Olve Grotle s Bjørn-Harald Haugsvær s Jan Taule s Førde kommune Utval: Planutvalet Møtestad: Møterom Anga - Førde rådhus Dato: 20.04.2017 Tid: Kl. 09:00 11:20 Møteprotokoll Medlemmer: Nordhaug, Reidar Fugle Svensøy, Ivar Valle, Kari Grotle, Olve Haugsvær,

Detaljer

Sykkelbyen FØRDE. Tilltaksplan. Dok.ansv: Arve Seger

Sykkelbyen FØRDE. Tilltaksplan. Dok.ansv: Arve Seger Sykkelbyen FØRDE Tilltaksplan Dok.dato: 16.10. Rev.nr/ dato: Dok.ansv: Arve Seger Tiltaksplan pr. 16.10. Tiltaksplanen utarbeidd av Prosjektgruppa 16.10. Tiltaksplan godkjent av Styringsgruppa 23.10. Grunnlagsdokument

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 054/16 Planutvalet Planfagleg råd - detaljregulering Hafstadvegen 44 og 46, samt Fjellvegen 9

Saksnr. utval Utval Møtedato 054/16 Planutvalet Planfagleg råd - detaljregulering Hafstadvegen 44 og 46, samt Fjellvegen 9 Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/16305 Sakshandsamar: Strømsli, Odd Harry Dato: 14.09.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 054/16 Planutvalet 22.09.2016 Planfagleg råd - detaljregulering

Detaljer

Ny kommune i Indre Sunnfjord

Ny kommune i Indre Sunnfjord Ny kommune i Indre Sunnfjord Møteprotokoll Utval: Fellesnemnd for ny kommune i Indre Sunnfjord Møtestad: Møterom Sunnfjord - rådhus Dato: 15.11.2017 Tid: Kl. 10:00 Medlemmer: Anita Eide Kvamme Ivar Svensøy

Detaljer

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram Hareid kommune 21.11.2017 Kommunedelplan for vatn og avløp 2018-2030 Forslag til planprogram INNHALDSLISTE 1 Kort om planprogrammet... 3 2 Formål med planarbeidet... 3 3 Rammer og føringar... 3 4 Planområde...

Detaljer

Fellesnemnda Rådmann Ole John Østenstad

Fellesnemnda Rådmann Ole John Østenstad Fellesnemnda 15.11.2017 Rådmann Ole John Østenstad 15.11.2017 PROGRAM Visjon Organisering Utfordringar Økonomi Kva skjer i Førde? Førde kommune - samfunn og organisasjon Visjon og verdiar Førde kommune

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 053/17 Planutvalet /17 Bystyret

Saksnr. utval Utval Møtedato 053/17 Planutvalet /17 Bystyret Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 17/18412 Sakshandsamar: Seger, Arve Dato: 09.10.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 053/17 Planutvalet 19.10.2017 056/17 Bystyret 26.10.2017 Detaljregulering

Detaljer

Fellesnemnda. Møteprotokoll. Utval: Fellesnemnd for ny kommune i Indre Sunnfjord Møtestad: Gloppen Hotell Dato: Tid: Kl.

Fellesnemnda. Møteprotokoll. Utval: Fellesnemnd for ny kommune i Indre Sunnfjord Møtestad: Gloppen Hotell Dato: Tid: Kl. Fellesnemnda Møteprotokoll Utval: Fellesnemnd for ny kommune i Indre Sunnfjord Møtestad: Gloppen Hotell Dato: 20.09.2017 Tid: Kl. 10:30 Medlemmer: Anita Eide Kvamme Annlaug Birkeland Håkon Myrvang Ivar

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/1446 Løpenr.: 5195/2017 Arkivkode: 151/5 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 22.03.2017 17/61 Plan- og miljøutvalet 19.04.2017 17/85

Detaljer

SUND KOMMUNE. Innhald. Dok.dato: Vår Ref: 17/ Arkiv:

SUND KOMMUNE. Innhald. Dok.dato: Vår Ref: 17/ Arkiv: SUND KOMMUNE Dok.dato: 18.05.2017 Vår Ref: 17/1067-1 Arkiv: INFORMASJON OM TRAFIKKAVVIKLING FOR SUND KOMMUNE KNYTT TIL SYKKEL VM Innhald Dok.dato: 18.05.2017 Vår Ref: 17/1067-1 Arkiv:... 1 Informasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 90/2014 Utval for drift og utvikling PS /2014 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 90/2014 Utval for drift og utvikling PS /2014 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Anne-Lise Næs Olsen HistSak - 10/2055, Gbnr - 45/157, PlanID - 125620110002, FA - L13 14/2091 Saksnr Utvalg Type Dato 90/2014 Utval for drift og utvikling PS 14.10.2014

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2015/83 Løpenr.: 9123/2017. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 17/67 Ulstein formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2015/83 Løpenr.: 9123/2017. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 17/67 Ulstein formannskap ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2015/83 Løpenr.: 9123/2017 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 17/67 Ulstein formannskap 27.06.2017 KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL 2017-2029 - 1.

Detaljer

Ny kommune i indre Sunnfjord Fagutvikling og koordinering

Ny kommune i indre Sunnfjord Fagutvikling og koordinering Ny kommune i indre Sunnfjord Fagutvikling og koordinering Kommunane i indre Sunnfjord Dykkar referanse: Sakshandsamar: Øystein Høyvik Tlf. 57612650 Vår referanse: 16/3693-121-ØH- FE - 002 Dato: 28.06.2017

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Fast utval for plansaker 13.12.2012 055/12 Per Langnes Avgjerd av: Fast utval for plansaker Arkiv: L12 Arkivsaknr 12/806 Fv. 659 - Nordøyvegen - Delområde

Detaljer

1. Det blir oppretta to samarbeidsorgan, eit om forsking og innovasjon og eit om utdanning.

1. Det blir oppretta to samarbeidsorgan, eit om forsking og innovasjon og eit om utdanning. STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 09.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Hans K. Stenby SAKA GJELD: Samarbeidsorgan mellom Helse Vest RHF og utdanningsinstitusjonane ARKIVSAK: 2014/1272

Detaljer

Startar med ein kort orientering om Kommunedelplan forbi Førde (Langeland Moskog) Og kort orientering om parsellane lengre sør i Gaular

Startar med ein kort orientering om Kommunedelplan forbi Førde (Langeland Moskog) Og kort orientering om parsellane lengre sør i Gaular 1 Vi er i Lundegrenda, og hovudsaka i dag er oppstart av reguleringsplanarbeid for strekninga Myrmel Lunde. Vi vil nytte høvet til å seie litt om andre strekningar i Gaular i starten, dei som evt. ikkje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Framlegg til detaljregulering for Botn Aust 100/1 endring -1. gongs handsaming

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Framlegg til detaljregulering for Botn Aust 100/1 endring -1. gongs handsaming Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2014/2728 Løpenr.: 10072/2016 Arkivkode: 100/1 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg til detaljregulering

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 11/1482-5834/12 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 30/12 Formannskap/ plan og økonomi 29.03.2012 Astrid Rongen PLAN soneinndeling SAMLA SAK - OPPSTART

Detaljer

Jølster kommune Saksutgreiing

Jølster kommune Saksutgreiing Jølster kommune Saksutgreiing SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Utval for Plan og Utvikling 13.06.2012 032/12 TOF Kommunestyret 19.06.2012 050/12 TOF Sakshandsamar: Thor Ove

Detaljer

Senterstruktur og tettstadsutvikling. Annlaug Kjelstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Arne Kringlen, Norconsult

Senterstruktur og tettstadsutvikling. Annlaug Kjelstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Arne Kringlen, Norconsult Senterstruktur og tettstadsutvikling Annlaug Kjelstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Arne Kringlen, Norconsult Ny kunnskap inn i tettstadsutviklinga! Eit strategiarbeid - politisk Eit prosessarbeid

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune

Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune Dato: Avgrensing: Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune 23.9.2017 24.9.2017 (laurdag og søndag) Sykkel-VM 2017 vert halde i perioden 16.-24.sept, men det er berre avslutningshelga 23.-24.sept

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: TELENOR KABELNETT Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: 30.03.17 VARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLNES GNR. 15 BNR. 4, 8, 18 OG 22, SOLUND KOMMUNE (PLANID 1412-201203,

Detaljer

E16 Oppheim - Humlabrekke Voss kommune

E16 Oppheim - Humlabrekke Voss kommune E16 Oppheim - Humlabrekke Voss kommune Planprogram for reguleringsplanarbeid Region vest Høyringsutkast Planseksjonen Dato: 6. oktober 2011 E16 Oppheim Humlabrekke, Voss kommune Planprogram til reguleringsplanarbeid

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste

Møteprotokoll. Sakliste Sogn regionråd Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Eikum Hotell, Luster Møtedato: 17.06.2016 Tid: 09:30 12:10 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/16 16/1581 Nasjonal transportplan 2018-2029

Detaljer

Innkalling til møte i Studentparlamentet Måndag 14. mars 2016 Stad: Akutten i Førde Tid: 16:00 ca.19:00

Innkalling til møte i Studentparlamentet Måndag 14. mars 2016 Stad: Akutten i Førde Tid: 16:00 ca.19:00 Sogndal, 8.mars 2016 Vår ref: IMA Innkalling til møte i Studentparlamentet Måndag 14. mars 2016 Stad: Akutten i Førde Tid: 16:00 ca.19:00 Tidspunkt saksnr. 16:00 Velkommen v/ leiar Ingrid Moe Albrigtsen

Detaljer

UTGREIING OM VEGSAMBAND MELLOM AUSTLANDET OG VESTLANDET

UTGREIING OM VEGSAMBAND MELLOM AUSTLANDET OG VESTLANDET SAK 05-15 UTGREIING OM VEGSAMBAND MELLOM AUSTLANDET OG VESTLANDET Saksopplysning 21.1.2015 overleverte Statens vegvesen rapport «Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet» til samferdselsminister

Detaljer

6-åringar på skuleveg

6-åringar på skuleveg 6-åringar på skuleveg Rettleiing til foreldre med barn som skal begynne på skulen Førsteklassingane som trafikantar Det er store forskjellar i modning og erfaring hos barn på same alder. Vi ser likevel

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Omklassifisering av eksisterande strekningar på E134 i samband med bygging av Stordalstunnelen i Etne kommune - ny høyring

Omklassifisering av eksisterande strekningar på E134 i samband med bygging av Stordalstunnelen i Etne kommune - ny høyring SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/10276-15 Saksbehandlar: Knut Djuve Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 15.03.2017 Fylkesutvalet 30.03.2017 Omklassifisering av eksisterande

Detaljer

NTP NÆRINGSLIVET SITT SAMFERDSLEFORUM I SOGN OG FJORDANE v/ VIDAR GRØNNEVIK, LEIAR

NTP NÆRINGSLIVET SITT SAMFERDSLEFORUM I SOGN OG FJORDANE v/ VIDAR GRØNNEVIK, LEIAR NTP 2014 2023 NÆRINGSLIVET SITT SAMFERDSLEFORUM I SOGN OG FJORDANE v/ VIDAR GRØNNEVIK, LEIAR NÆRINGSLIVET SITT SAMFERDSLEFORUM Næringslivet sitt samferdsleforum i Sogn og Fjordane er eit fritt og uavhengig

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /102 Kommunestyret /86

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /102 Kommunestyret /86 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/2722 Løpenr.: 10512/2016 Arkivkode: 99/7 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 31.08.2016 16/102 Kommunestyret 15.09.2016 16/86 Sakshandsamar:

Detaljer

Kommunedelplan E39 Flatøy-Eikefettunnelen - Framlegg til planprogram og silingsrapport til offentleg ettersyn

Kommunedelplan E39 Flatøy-Eikefettunnelen - Framlegg til planprogram og silingsrapport til offentleg ettersyn Kommunedelplan E39 Flatøy-Eikefettunnelen - Framlegg til planprogram og silingsrapport til offentleg ettersyn Informasjonsmøter: 22. November 2016: Meland Rådhus 28. November 2016: Knarvik/Nordhordlandshallen

Detaljer

Innspel til NTP, nødvendig auka skredsikring av Rv.5

Innspel til NTP, nødvendig auka skredsikring av Rv.5 Innspel til NTP, nødvendig auka skredsikring av Rv.5 Saksh. Einar Årdalsbakke, Flora kommune Innleiing Samarbeidsforum i Sunnfjord (SIS) sender med dette eit samla innspel til NTP 2018 2029 (Nasjonal transportplan).

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

ETAT FOR LOKAL UTVIKLING. Utforming av kommuneplan

ETAT FOR LOKAL UTVIKLING. Utforming av kommuneplan Utforming av kommuneplan Plansamling 09.12.2014 Klepp sin kommuneplan 2014 25 blei vedteken i kommunestyret 17. november 2014. Planen består av: ETAT FOR LOKAL UTVIKLING Og dessutan av: ETAT FOR LOKAL

Detaljer

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Kommunestyret Eldrerådet 08.12.2014 014/14 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 08.12.2014 013/14 Formannskapet 11.12.2014 108/14 Sakshandsamar

Detaljer

Utv.saksnr.: Utval: Møtedato: 35/17 Formannskapet

Utv.saksnr.: Utval: Møtedato: 35/17 Formannskapet Kommuneplanen sin samfunnsdel i Aukra, melding om start av planarbeid Aukra formannskap har i møte den 3. april 2017 vedtatt å melde start av planarbeid, kommuneplanen sin samfunnsdel 2017-2015, i samsvar

Detaljer

Etne kommune SAKSUTGREIING

Etne kommune SAKSUTGREIING Utval Formannskap Etne kommune SAKSUTGREIING HORDALANDTYLKES KOMMUNE Arkivnr, S- To? 3 O NOV. 2006 Møtedato Saksh. 21.11.2006 09j0a?6ff. ELS Saksh.m*. Sakshandsamar: Elisabeth Silde Arkiv: N-700 Arkivsaknr:

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Utarbeida: 07.04.2017 Revidert 28.04.2017 I samband med

Detaljer

Rådmannen si rolle i arbeidet med klimatilpassing Rådmann Ole John Østenstad Dato:

Rådmannen si rolle i arbeidet med klimatilpassing Rådmann Ole John Østenstad Dato: Rådmannen si rolle i arbeidet med klimatilpassing Rådmann Ole John Østenstad Dato: 14.03.2017 Rådmannen si rolle i arbeidet med klimatilpassing Klimatilpasning - en ny type utfordring eller nok et krav

Detaljer

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl.

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl. FUSA KOMMUNE TILLEGGSSAK Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/6160-3 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.09.2012 Tid: Kl. 16:00 Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet 22.06.2017 051/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 17/535-2 Områderegulering for Erdal - oppstart

Detaljer

Kommuneplanen sin arealdel Folkemøte 13. januar 2015

Kommuneplanen sin arealdel Folkemøte 13. januar 2015 Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 Folkemøte 13. januar 2015 Det kommunale plansystemet Kommuneplanprosessen Kommuneplanen sin samfunnsdel Fram mot 2026 skal Førde ha ein årleg folketalsvekst på minimum

Detaljer

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND best i jordvern? Kva er Rogalands overordna strategi for jordvern? Planar om ny E39 Ålgård-Søgne Planar om Bybåndet Sør Planar om Sandnes Øst Planlegg dobbeltspor Sandnes Nærbø Langsiktig grense for landbruk

Detaljer

Statens vegvesen. Hordnesskogen. Vurdering av tilkomst til deponiet

Statens vegvesen. Hordnesskogen. Vurdering av tilkomst til deponiet Statens vegvesen Hordnesskogen Vurdering av tilkomst til deponiet Iversen Kelly Nesheim 18.08.2014 Vurdering av alternative tilkomster til Hordnesskogen Fylkestinget, sak 47/2014. Fylkestinget handsama

Detaljer

Statens vegvesen. Fv Forslag om etablering av fartshumpar - Øvre Langeneset, Svelgen - Bremanger kommune

Statens vegvesen. Fv Forslag om etablering av fartshumpar - Øvre Langeneset, Svelgen - Bremanger kommune Statens vegvesen Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Behandlande eining : Sakshandsamar / telefon : Vår referanse : Dykkar referanse : Vår dato : Region vest Linn Kathrin Bakke /

Detaljer

Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø,

Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø, FLORA KOMMUNE Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø, 08.05.17 Alternativ (# i arbeidet med konsekvensvurdering er strekninga delt i to: Del 1 er Fugleskjærskaia-Samfunnshuset

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker GISKE KOMMUNE Arkiv: K2 - L12 JournalpostID: 17/10395 Sakshandsamar: Bjarte Friis Friisvold Dato: 15.08.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker 22.08.2017

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 052/17 Planutvalet /17 Bystyret

Saksnr. utval Utval Møtedato 052/17 Planutvalet /17 Bystyret Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 17/18914 Sakshandsamar: Seger, Arve Dato: 10.10.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 052/17 Planutvalet 19.10.2017 058/17 Bystyret 26.10.2017 Detaljregulering

Detaljer

2015/396-7. Høyring - "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet"

2015/396-7. Høyring - Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Rv. 5 Lunde - Fjærlandstunnelen

Rv. 5 Lunde - Fjærlandstunnelen Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Rv. 5 Lunde - Fjærlandstunnelen Forbikøyringsfelt og kjettingplassar Oppsummering av innspel Føreord Etter avtale med Jølster kommune varsla Statens vegvesen

Detaljer

Kartskisser. Figur 1 - Fv. 55, Kvamsviki - Lotesnesbrui

Kartskisser. Figur 1 - Fv. 55, Kvamsviki - Lotesnesbrui Kartskisser Dei strekningane som kan vere aktuelle for bygging av gs-veg er presentert på kart. Dette er berre eit første steg mot ei prioriteringsliste. Det må i tillegg takast omsyn til lokale tilhøve,

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid Detaljreguleringsplan Vie, gnr 43, bnr 312, 313, og del av 242 og 243, Førde kommune

Varsel om oppstart av planarbeid Detaljreguleringsplan Vie, gnr 43, bnr 312, 313, og del av 242 og 243, Førde kommune Adresseliste Dykkar ref.: Vår ref.: Dato: 5170949/5170949_brev_Varsel om oppstart av.docx 2017-03-20 Varsel om oppstart av planarbeid Detaljreguleringsplan Vie, gnr 43, bnr 312, 313, 356 359 og del av

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd

Møteprotokoll. Sogn regionråd Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sogndal vidaregåande skule, møterom Stedje 3. etasje Møtedato: 06.05.2015 Tid: 10:00-16:05 A. Desse møtte Faste medlemmar

Detaljer

KVA MEINER INNBYGGJARANE I BYGDENE NORDDAL OG EIDSDAL OM KOMMUNETILKNYTING FOR FRAMTIDA?

KVA MEINER INNBYGGJARANE I BYGDENE NORDDAL OG EIDSDAL OM KOMMUNETILKNYTING FOR FRAMTIDA? KOMMUNEREFORM KVA MEINER INNBYGGJARANE I BYGDENE NORDDAL OG EIDSDAL OM KOMMUNETILKNYTING FOR FRAMTIDA? Resultat frå spørjegransking mellom innbyggjarane i bygdene 17. januar, 2016 Innbyggjarane i Norddal

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Møtet lovleg sett med følgjande tilstades:vilde

Detaljer

Regional transportplan Sogn og Fjordane

Regional transportplan Sogn og Fjordane Regional transportplan Sogn og Fjordane 2014-2023 Folkemøte Balestrand, Kviknes hotell 16.1.2013 Regional transportplan for Sogn og Fjordane Bakgrunn: Ny plan- og bygningslov 2010. Regional planstrategi:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912 Utviklingsprogrammet for Leikanger, Luster og Sogndal Rådmannen si tilråding: Luster kommune deltek i fase 1 av Utviklingsprogrammet

Detaljer

Forslag til forvaltningsplan for verneområda i Setesdal vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Uttale frå villreinnemnda

Forslag til forvaltningsplan for verneområda i Setesdal vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Uttale frå villreinnemnda Forvaltningssekretariatet SVR v/alf Odden DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2013/180-5 Jørn Trygve Haug 26.11.2014 Forslag til forvaltningsplan for verneområda i Setesdal vesthei, Ryfylkeheiane

Detaljer

2 av 7 Underskrift frå utvalsleiar og møtesekretær: Tysse, Underskrift utvalsleiar Underskrift møtesekretær

2 av 7 Underskrift frå utvalsleiar og møtesekretær: Tysse, Underskrift utvalsleiar Underskrift møtesekretær SAMNANGER KOMMUNE 1 av 7 MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 23.09.2014 Møtetid: 15:00-18.00 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 062/2016 Kommunestyret i Radøy PS 27.10.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/230 16/12590 Kommunal planstrategi Radøy kommune 2016-2020

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD

PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD 1. Mål og rammer 1.1 BAKGRUNN Stord kommune signerte 22.januar 2013 avtale om Stord som sykkelby. Avtalen er mellom Vegvesenet, Hordaland Fylkeskommune og Stord kommune.

Detaljer

Referanseliste: Liste over dei viktigaste oppdraga vi har hatt dei seinare åra.!! Elveforbygging Jølstra på Vie Byggherre: NVE. Tidsrom: 2014.!

Referanseliste: Liste over dei viktigaste oppdraga vi har hatt dei seinare åra.!! Elveforbygging Jølstra på Vie Byggherre: NVE. Tidsrom: 2014.! !! Liste over dei viktigaste oppdraga vi har hatt dei seinare åra.!! Elveforbygging Jølstra på Vie Byggherre: NVE. Tidsrom: 2014.!! Farsund 4 - bustadfelt Byggherre: Førde tomteselskap. Tidsrom: 2014-2015.!!

Detaljer

Statens vegvesen. Referat. E134 Espelandssvingane gong- og sykkelveg - Oppsummering frå gjennomført ope møte i Bygdahuset Ølensvåg

Statens vegvesen. Referat. E134 Espelandssvingane gong- og sykkelveg - Oppsummering frå gjennomført ope møte i Bygdahuset Ølensvåg Statens vegvesen Referat Dato: 04.05.2017 Tid: 18.00-19.30 Referent: Linda Skare Pryde Sakshandsamar/telefon: Linda Skare Pryde/ tlf.:51911533 Vår dato: 09.05.2017 Vår referanse: 16/73509 E134 Espelandssvingane

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og PS 16.05.2017 samfunnsutvalet Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20160109, K2 - L12 16/1824 Offentleg ettersyn av Detaljreguleringsplan

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID UTVIDING AV PLANGRENSE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID UTVIDING AV PLANGRENSE Dykkar ref: Vår ref.: Ard16035 Bergen: 23.11.16 VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID UTVIDING AV PLANGRENSE I medhald av plan og bygningslova (pbl) 12-8 vart det varsla i brev av 01.09.16 om at

Detaljer

Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal

Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.02.2012 10347/2012 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Fylkestrafikktryggingsutvalet 28.02.2012 Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for

Detaljer

Trygg og framtidsretta

Trygg og framtidsretta Trygg og framtidsretta Innovasjonsstrategi Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2014 Innhald 1 Innleiing 4 2 Kvifor innovasjon 5 3 Innovasjonsmetoden vår 5 4 Radikal innovasjon - prosjekt for innovasjon

Detaljer

Vegvurdering Langevåg

Vegvurdering Langevåg Vegvurdering Langevåg I samband med rulleringa av arealplanen vedtok planutvalet ei vegnemnd som skulle sjå på mogleg vegløysingar for Langevåg og i denne saka vart det lagt fram ei skisse frå administrasjonen

Detaljer

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/2973 Løpenr.: 12046/2016 Arkivkode: 141 Utval Møtedato Utval Saksnr Kommunestyret 16.06.2016 16/64 Plan- og miljøutvalet 29.06.2016 16/82 Oppvekst-

Detaljer

INFORMASJON OM SOTRASAMBANDET JANUAR 2008

INFORMASJON OM SOTRASAMBANDET JANUAR 2008 INFORMASJON OM SOTRASAMBANDET JANUAR 2008 HANDSAMING AV PLANPROGRAM PLANARBEID MED KOMMUNEDELPLAN OG KONSEKVENSUTGREIING. ENDRINGAR I TRASÉALTERNATIV SOM DEL AV PLANPROSESSEN DELPROSJEKT 1: FASTLANDSSAMBANDET

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Planutvalet 13.12.2012 021/12 SH Kommunestyret 07.02.2013 003/13 SH Saksansvarleg: Ståle Hatlelid Arkiv: 143

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 092/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/2118 16/15221 Plansak 12602016000800

Detaljer

PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM Datert

PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM Datert PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM 2010-2014. Datert 19.08.09. 1 INNHALD. 1 PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: LENGING AV TORVMYRVEGEN - ALTERNATIV TRASE TILRÅDING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer