INNKALLING TIL ÅRSMQITE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMQITE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING."

Transkript

1 Til husstandene i Askjellrud Huseierforening INNKALLING TIL ÅRSMQITE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING. Dato: 17. april Tid: Klokken Sted: Kantina på Røyslimoen skole SAKLISTE: 1. Opprop og fastsetting av stemmetall. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll 4. Årsberettning 5. Regnskap Budsjettforslag Valg av kasserer og et styremedlem 8. Valg av revisor 9. Renovasjon 10. Snøbrøyting 1 1. Fellesareal 12. Innkornmende saker Forslag til saker under pkt. 12 leveres styrets leder Bjørn E Brækkan ( nr 12 ) innen Dokumenter til sak 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, og 11 følger vedlagt. Revisors berettning og innkommende saker fremlegges på årsmøtet. For styret Bjørn Erik Braekkan leder

2 Årsmøte Sak nr 4 Styret har i 2006 bestått av følgende Bjørn Erik Brækkan, leder, Tonje Eggan, kasserer Svein Gunnar Moe, styremedlem Inger-Marie Berg, styremedlem Borghild Krossli, styremedlem Varamedlemmer Per Arne Andersen Fred Botten Styret har gjennomført 3 styremcater. Sentrale saker på mstene har vært P- plasser, veg vegvedlikehold, snøbrøyting og div forefallende oppgaver samt forberedelse av årsmøtet. Vårdugnad ble gjennomført i starten av mai, med vekslende deltagelse. Men styret ser seg fornøyd med resultatet. Containerene ble dog til en hvis grad " misbrukt" før dugnaden. Styret henstiller alle beboere om å vente til etter dugnaden med å kaste privat søppel. Da vår gamle brøyter ikke var interessert i ny kontrakt blev det tegnet en kontrakt med Øystein Andersen. Denne går ut i år, men styret innstiller på å skrive en 2 års avtale med Andersen. Det har da vært litt missnøye med utført jobb, men styret mener at det går an å ha en evaluering av dette og få bort evt barnesykdommer. Leder har hatt god dialog med brøyter i vår og det har fremkommet at brøyter vil gå til innkjøp av bedre utstyr og dermed vil produktet bil bedre. Det har vært litt for dårlige forhold for bil inne i feltet, men dette har styret gjort noe med og leid inn Teknisk Drift til skraping. Det ble gjennomført vedlikehold på veilys i sommer. Styret innstiller på at masseskift av pærer gjøres i kst, grunnet mange gamle pærer og samtidig vil reflektorer vaskes. Motorvarmerkontakter som ikke ble rep i sommer skal taes før vinteren Renovasjon har vært litt problematisk i vår. Det har vært for sporete og glatt for renovatøren. Leder hadde et marte med GLOR den 22 mars og gikk gjennom feltet vårt og fikk GLOR'S syn på dette med kjøring og tømming i feltet. Det er veldig trangt på våre veier, så det er ikke bygd for at denne type transportmidler. Sjåf~ren var veldig klar på sin sak, det er trangt, bratt og ikke lett og snu. I disse dager får også Glør nye biler med et 2 kammer system. De bilene er ikke noe særlig bredere, men lengre. Dette gjør da jobben inne i feltet vårt enda vankeligere.

3 Årsmøtet må ta en beslutning om at det skal bygges nye samlestasjoner for søppel. Dette er en ganske stor kostnad, men vil da avhjelpe GLØR og i tillegg slipper vi dunkene ved trappa og alt det fører med seg av ubehag for oss. Lukt, fluer osv. De nye oppsamlerplasser blir gravd delvis ned i bakken og derfor vil ikke matsøpla bli så oppvarmet som i dag. Ellers tar leder på seg skylden for at ikke reparasjon av p plasser ble gjort 100 % høsten Dette fulgte jeg ikke godt nok opp og det ble en misforståelse mellom grave entrepenør og asfaltleggere. Dette skal leder ha tett fokus på da det er mulig å gjøre noe med det. Det er også oppgradert lekearealer i feltet og styret syns ildsjeler har gjort en meget bra jobb. Det bør også sees på om dreneringen rundt veiene i feltet bør utbedres. Forslag tilvedtak Årsberetningen taes til orientering For styret Bjørn E drækkan

4 ASKJELLRUD HUSEIERFORENING Ufarbeidet av Mjøs Regnskap AS

5 ASKJELLRUD HUSEIERFORENING RESULTATREGNSKAP Inntekter felleskostnader Salg av tomt SUM DRIFTSINNTEKTER Lønnskostnad Avskrivninger Andre driftskostnader SUM DRIFTSKSTNADER DRIFTSRESULTAT Renteinntekter Rentekostnader PERIODENS RESULTAT

6 ASKJELLRUD HUSEIERFORENING BALANSE PR EIENDELER Varige driftsmidler Asfaltering Lysanlegglgrøfiing/rekverk Installasjoner/planering m.m Boder Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Omløpsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Kasse, bank, post SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Egenkapital Resultat hittil i år SUM EGENKAPITAL GJELD Langsiktig gjeld Lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

7 ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SPESIFIKASJONER TIL REGNSKAPET Lønnskostnader Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Sum lønnskostnader Andre driftskostnader Rengjøring, renovasjon Strøm Kostnader bomiljø Kommunaleloffenlige avgifter Snøbrøyting Leie maskiner, verktøy og lignende Verktøy, inventar, driftmateriell Vedlikehold/reparasjoner Honorar regnskap Honorar revisjon Honorar øvrig Kontorrekvisita Møtekostnader Telefon Gebyrer, omkostninger etc Tap på fordringer Sum andre driftskostnader Kortsiktig gjeld Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpte rentekostnader Sum kortsiktig gjeld

8 Årsmøte Sak 6 BUDSJETTFORSLAG Ordinert driftsbudsjett KornmentarerlBelbp Kostnader Renovasjon 5 000,OO Brøyting og grusing ,OO Styrehonorar inkl arb avg ,OO Honorar til regnskaplrevisjon ,OO Vedlikeholdlrep av utstyr ,OO Bobiljøtiltak ,OO Diverse 2 000,OO Renter lån ( asfalt ) 6 000,OO Avsktivninger ,OO Sum kostnader ,OO Inntekter Avgift 78 hustander ( a 1200 ) ,OO Avgift asfaltering ( a 620 ) ,OO Sum intekter ,OO Budsjettert resultat 2007 ( underskudd) ,001 I~riftsbudsjett motorvarmere Kostnader IStrøm Vedlikehold 8 000,OO Siim knstnader Id Inntekter Avgift 44 husstander ( a 200 ) Sum inntekter 8 800,OO 8 800,OO Budsjettert resultat 2007 ( underskudd) 5 200,00) Samlet budsjett Sum kostnader Sum inntekter Budsjettert resultat ( undreskudd ) ,OO ,OO l1 240,OO Komentarer til budsjett: 1 : Det ble ikke tatt alt på motorvarmere i fjor. Grunnet det var at styret mente at det kanskje var best å endre parkeringsplassen for å lage bedre plass til kjøring. 2: Avskrinvniger er høye da vi vil at asfalten skal stå i O da lånet er betalt. 3: Dette er nest siste år vi har med asfaltgebyr.

9 4: Underskuddet dekkes av driften. Budsjettforslaget gir underskudd og ingen endring av avgifter. Årsmøtet må ta stilling til om den ordinære avgiflen bør økes. Forslag til vedtak Årsavgiftene betales inn i en termin med forfall Lilleham & r Bjørn Erik Brækkan Leder Tonje Eggan Kasserer

10 Årsmrate Sak nr 7 VALG Følgende medlemmer av styretlvara er på valg. Kasserer Tonje Eggan ( felt c) Styremedlem Svein Gunnar Moe ( felt d) Styremedlem Inger Marie Berg ( felt a ) Varamedlem Fred Botten ( felt c) Primært bør alle felt være representert i styre Forslag til vedtak Som styret velges Kasserer ( 2 år ) 2x Styremedlemmer ( 2 år) Varamedlem ( 2 år ) Svein Gunnar Moe kan etter vedtekter gjenvelges

11 Årsmøte Sak nr 8 VALG AV REVISOR Revisor velges for et år av gangen. Det er ikke krav til at revisor skal bo i feltet. Håkon Hilde har vært valgt til dette i flere år. Hvis det er missnøye med at Hilde blir gjenvalgt ønsker styret forslag til ny revisor. Forslag til vedtak For styret

12 Årsmøte Sak nr 9 RENOVAS JON Etter at leder hadde møte med GLOR vil det være naturlig at årsmøte ser på denne sak. Det er pr i dag vanskelig for sjåf~rer og de føler det usikkert å kjøre de store bilene inne i feltet vårt. Det er trangt, veien er helt på grensen til at bilen kommer frem. I tillegg er det veldig risikofilt og kjøre her om vinteren. Dette for da de ikke vet hvor asfaltkanten er. Og kommer en lastebil utenfor kan det gå riktig ille. Det har da kommet frem et forslag om å etablere felles tømmestasjoner. Disse vil da bli gravd en del ned og da vil heller ikke matsøpla vår lukte som den gjør på sommeren rett ved trappen. Styret ser helt klart negative sider ved dette. Lengre å gå med søpla for alle og en vesentlig kostnad. Leder skal f"a tilbud på disse stasjoner. Dette vil legges frem på årsmøtet. Forslag til vedtak For styret

13 Det har vært litt delte meninger om brøytingen i vinter. Leder har fått noen telefoner og har gjort tiltak etter beste evne. Brøyteren har gjennomført sitt 1. år med sikkert litt vekslende resultat. Det første jeg som leder tar ansvaret for er p-plassene. Der gjorde jeg ikke en klar nok avtale med brøyter med en gang. Brøyteren ser også at feltet vårt er ganske komplisert å jobbe i. Det er smalt og kupert. Han har også innsett at fresen han har ikke fungerer optimalt. Den har vært for lett. Dette vil ikke være tema neste år da han har investert i ny og 1000 kg tyngre fies med en ekstra fies for å fiese mer mot det harde underlaget som blir. Dette underlag har gjort det til tider meget ufremkommelig. Dette tar leder ansvaret for og neste år vil det bli raskere skrapet som det er gjort enn i år. Styret er foniøyd med jobben til brøyter og vil innstille på at han også tar de 2 neste årene. Men vi vil da ta en gjennomgang på arbeidet og tar imot forslag på endringer med takk. Det er helt sikkert momenter som ikke styret har sett som dere har, og sammen vil det bli en bedre hverdag for alle beboere og brøyter. Forslag til vedtak For styret wn ~jøm.~'~rækkan leder

14 Årsmøte Sak nr 1 1 FELLESAREAL Fellesareal blir for lite tatt vare på i Askjellrud huseierforening. Det er bare øverst i feltet det ser bra ut. Der har beboeme tatt ansvar for sitt nærmiljø og leid inn gartner som klipper og holder det i orden. Styret har bestemt at det blir innleid samme gartner for å ta en skikkelig puss på de arealer som ser ille ut. Så foreslår styret at enten beboeme selv fikser opp da det trengs. Hvis ikke dette blir gjort, ser styret ingen annen løsning enn pålegg på kontingenten og at gartneren tar dette over hele feltet. Da vi holder det i orden rundt oss blir det hyggeligere å bo og samtidig et mer representativt felt. OG da er det selvfølgelig også letter og omsette boligen sin hvis en har bestemt å flytte. Det skal også asfalteres på de plasser som ikke det ble fullfsrt i Forslag til vedtak For Bjørn E Brækkan leder

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003 Protokoll Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L Ekrom skole 23.april 2003 Det var 34 stemmeberettigede tilstede, samt 6 fullmakter. Del 1: Åpning og konstituering Sak 1/03: Godkjenning av innkalling

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : Torsdag 14. april 2011 kl. 19:00 21:00 (NB: Dag endret fra 13. april) Sted: Lofsrud skole,

Detaljer

TORSDAG 18.MARS 2004 KL.19:00. (Regnskapet er dessverre forsinket i fra regnskapskontoret og et hefte med

TORSDAG 18.MARS 2004 KL.19:00. (Regnskapet er dessverre forsinket i fra regnskapskontoret og et hefte med Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ẋx INNKALLING TIL SAMEIEMØTE I LØVLIA BOLIGSAMEIE SAMEIEMØTET HOLDES I MUSIKKHYTTA TORSDAG 18.MARS 2004 KL.19:00 Minst en fra

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i, avholdes onsdag 30. juni 2010, kl. 19:00 hos Restaurant Olsen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg ÅRSMØTE 2015 Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Det innkalles med dette til årsmøte i Asker rideklubb tirsdag 24. mars 2015 kl. 19:00 i Sem grendehus.

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer