A A A A5 2078t18805 A A / GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A4 2038118805 A7 4238118805 A6 1827118805 A5 2078t18805 A1 3277118805 A3 2344118805 3003/1 8805 GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET."

Transkript

1 Side 2 584'l Sjølyststranda Garasjesameie Siden forrige ordinære same ermøte har sameiets tillitsvalgte væd følgende: STYRET Leder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Reidar Knudsen A7 - Karenslyst Plass Bente Gjerstad A4 - Bestumkilen Hans P. Bjerring A6 - Sjølystgården Tore Strand Bernt Nordby Skøien A3 - Hoffselva Leila Lilja A1 - Skøyentorget A5 - Sjølystpromenaden GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET TILLITSVALGTE OG ANSATTE Av sameiets 6 styremedlemmer er det 2 kvinner og 4 menn. Sameiet er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorised regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Sameiets revisor er BDO AS. EIENDOMMEN Sameiet omfatter eiendommen gnr 33 bnr 2 i Oslo som inneholder et garasjeanlegg i en egen fradelt eiendom under bakkenivå innenfor Sjølyststranda. Eiendommen inneholder i tillegg boder, tekniske rom og anlegg for bebyggelsen i utbyggingsprosjektet Sjølyststranda Sameiet er et ideelt sameie hvor ingen av sameierne eier noen spesiell del av sameiets eiendom, men hvor sameierene iht. vedtektene er tildelt spesielle rettigheter og plikter til forskjellige deler av sameiet. Sameiet forurenser ikke det ytre miljø utover det som må anses normalt for et garasjesameie. Sameiet består av 7 sameiere med sameieandel og sameiebrøk som fordeler seg som følger: Sameiere Eiendom Bygg Bestumkilen Boligsameie, gnr. 3, bnr. 64 Karenslyst Plass Boligsameie, gnr. 3, bnr. 643 Sjølystgården Boligsameie, gnr. 3, bnr.642 Sjølystpromenaden Boligsameie, gnr. 3, bnr. 641 Skøyentorget Eierseksjonssameie, gnr. 3, bnr. 638 Hoffselva Boligsameie, gnr. 3, bnr. 639 Sjølyststranda Parkering AS, org. nr: Sameierbrøk A A A A5 278t1885 A A /1 885

2 Side Sjølyststranda Garasjesameie Skøyentorget borettslag eier en samleseksjon bolig i Skøyentorget Eierseksjonssameie og er indirekte representert i garasjesameiet gjennom styret i sitt eierseksjonssameie. Eiendommen har pr 1. juni 2OOT 59 p-plasser for bil og 37 p-plasser for motorsykkel, De som har ervervet bruksrett tíl disse p-plassene, og som ikke er sameiere iht. $ 2, skal få tinglyst sin bruksrett. Bruksrett til p-plasser Retten til bruk av parkeringsplasser er knyttet til en eierseksjon eller borettsandel gjennom en tinglyst erklæring på eiendommen gnr. 33, bnr.2. Dette betyr at det er den som til enhver tid av eierseksjonen eller borettsandelen som har rett til bruk av parkeringsplassen. De "téi"r ulike parkeringsplassene er tildelt bruksrettshaver ved kjøp. Det er styret i sameiet ved forretningsf ørér som fører en bruksplan med fordelingen. Denne anses som et vedlegg til vedtektene. lnternt bytte skal derfor meddeles styret og forretningsfører. Disposisjonsrett over p-plasser (salg og utleie) Tinglyst bruksrett til p-plass følger leiligheten ved salg. Hvis man likevel ønsker å selge brukérett til p-plass til en annen, kan den ikke overføres til andre enn eier av eierseksjon eller borettslagsandel i et av boligselskapene på Sjølyststranda. Slikt eierskifte er ikke gyldig, og kan ikke tinglyses, uten at det først foreligger godkjenning fra sameiets styre. Styret står fritt mht å nekte eierskifte. Overdragelse skjer ved at det tinglyses en ny erklæring hvor bruksretten overdras til ny bruksrettshaver. Erklæringen fås ved henvendelse til styret eller forretningsfører og må undertegnes av styret før tinglysing. Der hvor bod er plassert i bakkant av en p-plass, skal p-plass og bod alltid disponeres av samme rettighetshaver. Eierskifte av slik p-plass kan derfor ikke gjennomføres uten at bruksrett til boden følger med. Eierskifte av slik bruksrett kan ikke foretas uten at rettighetshaver påviser at den bolig som rettigheten har tilhørt disponerer bod i samsvar med offentlige krav også etter at eierskiftet er gjennomført. Parkeringsplassene kan leies eller lånes ut til beboere på Sjølyststranda uten styrets behand ling eller samtykke. En parkeringsplass i garasjeanlegget kan leies eller lånes ut til andre enn til beboere på Sj ø lyststra nd a etter fø lgend e retn i ng sli njer;. Ønske om utleie/utlån for mer enn 1 måned av gangen skal på forhånd skriftlig varsles til sameiets styre. Styret skal til enhver tid føre lister over dem som har meldt fra til styret ønske om å leie hhv leie ut parkeringsplass. Beboere på Sjølyststranda som står på listen som føres av Styret, skal ha fortrinnsrett til leie/lån på ellers like vilkår når utleie skjer for perioder ut over 1 måned av gangen. Bruk at fortrinnsretten forutsetter at styret gjør fortrinnsretten gjeldende innen 14 dager fra mottakelse av skriftlig varsel om utleie/utlån.. Ved en leietakers/låners gjentatte mislighold av sine rettigheter og plikter i forhold til sameiet, har sameiets styre rett til å kreve oppsigelse av leie-/låneforholdet. Ved utleie/utlån er utleier ansvarlig overfor sameiet for utleverte nøkler og solidarisk ansvarlig med låntaker/leietaker for dennes skadeforvoldelse på sameiets eller andre sameieres eiendom i garasjeanlegget.

3 Side Sjølyststranda Garasjesameie VAKTMESTERTJENESTE Vaktmester ISS ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i sameiet i henhold til stillingsbeskrivelse. FORSIKR NG Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i lf Skadeforsikring med polisenummer LP2232O-1. Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvaret for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen. Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS faks E-post Oppfølging av forsikringsaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installeft røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (lnternkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember'1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Sameiet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. AVTALE OM LEVERANSE AV ELEKTRISK KRAFT Sameiet får levert kraft til fellesanlegg fra Hafslund.

4 Side Sjølyststranda Garasjesameie Styrets a beid I perioden siden siste årsmøre har det vært avholdti altt styremøter. I tillegg er det avholdt flere -"t". og befaringer med Sjølyststranda Eiendom, renholds firma, Transnova prosjektet i Statens Vegvesen og andre. Vi har i perioden ferdigstilt 12 el-bil plasser. Plassene har kostet til sammen kr 31',-. Vi søkre Stätens Vegveseã ved Transnova om støtte og fìkk tildelt kr 248.,-. Sjølyststranda eiendom betalte kr. I,OO,-. Vi satt da igjen med en netto utgift på kr 52.,-. Plassene leies ut for kr 7,- pr. mnd. Et av kravene fra Siatens Vegvesen er at plassene bare skal brukes til Elbiler. Vi sliter enda med å få tettet inntrenging av vann mellom lu og 2U. Utbygger arbeider med saken. Enkelte garasjeeiere / bodeiere tar seg til rette ved å hensette private ting i fellesområdene' Det kan nevñes rnadrasser, bord, hyller, spylekanner, pappesker, trimsykkel, demonterte skap mm' Dette btir ryddet og kjørt bort av vakfmester. Garasjeeierne betaler for dette' Styret arbeider akrivt for å å ned strømutgiftene i garasjen. Vi har forskjellige prosjeher på gang, En annen stor utgift for garasjen er kameraovervfüing og Securitas sine runder i området om natten. Vi wrderer også denne utgiftsposten, Vi har avtale med Q-park A/S om parkeringsovervåking i garasjeanlegget. Enrekke bileiere og MC eiere har fått kontrollavgift på kr 7,-. De fleste som er ilagf tilleggsavgift er eiere av biler som ikke har kjøpt plass i garasjeanlegget, men har tatt seg til rette. Vårrengjøringen av garasjen med støvsuging, feiing og høytryktsspyling kevde stor innsats av styret. Bt,tott problõm ei alle bileierne som ikke flytter bilene og dermed hindrer vaskefirmaet i í'g øre en god jobb. Styret mottar flere henvendelser fra bileiere som ønsker oftere feiing av garasjen. For å styrke økonomien så styret seg nødt til å øke felleskostnadene med 2A Yo fra 1. januar 21 1

5 Side Sjølyststranda Garasjesameie BEM ERKNINGER T L ARSREGNSKAPET 2O1O Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. lnformasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for 2O11. SGS har pr negativ egenkapital. Styret har vedtatt å bedre dette ved 2o/o økning av felleskostnadene fra 1.O Et forventet årsresultat 21 1 vil være på kr ,-. Arsregnskapet for 21 er satt opp under forutsetning av forlsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. RESULTAT Arets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet foreslås overt ør1 til egenkapital. INNTEKTER lnntektene i 21 var til sammen kr ,- mot budsjetterl med kr 1 197,-. Vesentlige awik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak innkrevning av tilskudd fra Transnova til opprinnelig SGS fra SDS. KOSTNADER Driftskostnadene i 21 var på kr ,- mot budsjetted med kr 1 18,-. Vesentlige awik iforhold til budsjettet skyldes i hovedsak: Dríft og vedlikehold ble budsjettert med kr 175,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til awiket var kostnader til opprettelse av El- ladepunkt i garasjen kr 31,-. Revisors honorar for regnskapsåret 21 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsberetningen). Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet ivesentlig grad.

6 Side 7 584'l Sjølyststranda Garasjesameie KOSTNADSUTVIKLING RENTER Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto :,1o/o Renter på sparekonto: 3,% under kr 5. 3,5o/o fra kr 5. til kr 2 mill. 3,17o over kr 2 mill KOMMUNALE AVGIFTER Renovasjonsavgiften øker med 38%.lngen økning av de Øvrige avgiftene. øvrige KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning. INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 211 (Budsiett) Til orientering for sameiermøtet har styret satt opp en oversikt over beregnede driftinntekter og driftkostnader i 211. Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre for resu ltato ppstil I i n ge n. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på kr ,- og et forventet årsresultat på kr 12438,-. Oversikten er basert pä 2% økning av felleskostnader fra I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Oslo, I styret for Sjølyststranda Garasjesameie Reidar Knudsen/s/ Tore Strand/s/ Leila Lilja/s/ Bernt Nordby Skøien/s/ Hans P Bjerring/s/ Bente Gjerstad/s/

7 Sjølyststranda Garasjesameie IBDO i t ÉO /rs Fax: Postboks 174 Vika Munkedanrs'reì*'n 45 Ore.nr. 993 ó6 65 MVA 121 Oslo Ti[ årsmøte i Sjøtyststranda Garasjesameie REVISORS BERETNING Uttole Ise om årsregnskopet Vi har revidert årsregnskapet for Sjøtyststranda Garasjesameie, som består av balanse per 31. desember 21, resultatregnskap som viser et underskudd på kr ,-, for regnskapsåret avstuttet per denne datoen, og en beskrivetse av vesenttige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers onsvor for àrsregnskopet Styret og forretningsfører er ansvartig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bitde i samsvar med regnskapstovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for stik intern kontrotl som styret og forretningsfører finner nødvendig for å mutiggjøre utarbeidetsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesenttig feilinformasjon, verken som følge av misligheter etter feit. Revisors oppgover og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med [ov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder lnternationai Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og ptantegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke innehotder vesenttig feilinformasjon. En revisjon innebærer utføretse av handtinger for å innhente revisjonsbevis for betøpene og opptysningene i årsregnskapet. De vatgte handtingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet innehotder vesentlig feitinformasjon, enten det skytdes mistigheter etter feit. Ved en stik risikovurdering tar revisor hensyn tii den interne kontrolten som er retevant for sameiets utarbeidetse av et årsregnskap som gir et rettvisende bitde. Formåtet er å utforme revisjonshandtinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av sameiets interne kontro[t. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av forretningsfører er rimetige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis titstrekketig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til SjØlyststranda Garasjesameie per 31. desember 2L og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge

8 Sjølyststranda Garasjesameie IBDO Presisering Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, vil vi presisere at sameiet har negativ egenkapital og negativ arbeidskapital. Viser i den forbindelse tii omtale i styrets årsberetning. Budsjettattene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusj on om å r sbe r etni nge n Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentosjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrolthandlinger vi har funnet nødvendig i henhotd tii internasjonai standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3 "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon etter begrenset revisjon av historisk finansieti informasjond, mener vi at forretningsfører har oppfytt sin ptikt tit å sørge for ordenttig og oversikttig registrering og dokumentasjon av sameiets regnskapsopptysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 24. februar 711 BDO AS Merete Otterstad Sa ndsnes/s/ statsa utorisert revisor

9 Side' Sjølyststranda Garasjesameie RESULTATREGNSKAP Regnskap RegnskaP Note 2'1 29 Budsjett Budsjett DR FTSINNTEKTER: I nnkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER I DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretni n gsfø rerhono rar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Energi Andre driftskostnader I I s SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FI NANS I N NTE KTE R/.KOSTN ADER: Finansinntekter RES. FINANSINNT./.KOSTNADER ARSRESULTAT Overføringer: Fra opptjent egenkapital Udekket tap

10 Side Sjølyststranda Garasjesameie BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER OMLøPSMIDLER Restanser fel leskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto iobos SUM OMLøPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskudd sbetalte felleskostnad er Leverandørgjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar oslo, , STYRET FOR SJØLYSTSTRANDA GARASJESAMEIE REIDAR KNUDSEN/s/ TORE STRAND/s/ LEILA LILJA/s/ BERNT NORDBY SKØlEN/s/ HANS P BJERRING/s/ BENTE GJERSTAD

11 Side Sjølyststranda Garasjesameie NOTE:1 REGNSKAPSPRINSIPPER Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. lnntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven S Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE:2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Garasjeleie Teknisk rom SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Garasjeleie SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE:3 ANDRE INNTEKÏER Refusjon fra Sjølyststranda Drift (Tilskudd fra Transnova) 258 Portåpnere Tilskudd til parkering av el. Biler av Veidekke 1 SUM ANDRE INNTEKTER NOTE:4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. NOTE:5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 29121, og er på kr 6,-. NOTE:6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er på kr 7 52,- og er i sin helhet knyttet til revisjon. NOTE:7 KONSULENTHONORAR OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR -6 94

12 Side Sjølyststranda Garasjesameie NOTE:8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD DrifVved likehold byg n i n ger ( hovedsa keli g Lefdal ladepun kter) DrifVved likehold elektro DrifVvedlikehold utvend ig anlegg DrifUvedlikehold ventilasjonsan legg DrifUvedlikehold garasjeanlegg SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE:9 ENERGI Elektrisk energi SUM ENERGI NOTE: 1 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Driftsmateriell Lyspærer og sikringer VaktmesteÍjenester (feiing) And re frem mede tjenester (va kthold secu ritas ) Trykksaker -488 Andre kontorkostnader -735 Porto Gaver -384 Bankgebyr Konstaterte tap SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS 12 Renter av for sent innbetalte felleskostnader 3 SUM FINANSINNTEKTER 42 NOTE:12 KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskudd Purregebyr SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, betalte fakturaer som vedrører 211. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i211.

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til beboerne i Konglerudtoppen BS

Til beboerne i Konglerudtoppen BS 1 Konglerudtoppen Bs Til beboerne i Konglerudtoppen BS Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i, avholdes onsdag 30. juni 2010, kl. 19:00 hos Restaurant Olsen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Rognerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer