Sak 30/2012. Vedtak av 20. desember Sakens parter. A. X skole B. Likestillings- og diskrimineringsombudet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 30/2012. Vedtak av 20. desember Sakens parter. A. X skole B. Likestillings- og diskrimineringsombudet"

Transkript

1 Sak 30/2012 Vedtak av 20. desember 2012 Sakens parter A. X skole B. Likestillings- og diskrimineringsombudet Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning Trude Haugli (leder) Ivar Danielsen Thom Arne Hellerslia Kåre Lilleholt 1

2 Saken gjelder Klage fra X skole over Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse av 3. april Spørsmål om X skole har handlet i strid med diskrimineringsloven 4, jf. 7, ved å lyse ut stilling som økonomileder med krav om kristent livssyn. Sakens faktiske forhold Ombudet mottok en henvendelse i mars 2011 med spørsmål om lovligheten av en stillingsutlysning for økonomileder ved X skole, annonsert på Navs nettside. Stillingen ble lyst ut med søknadsfrist 24. mars Det fremgår blant annet følgende av utlysningsteksten: «X skole skolen ligger idyllisk plassert mellom fjord og fjell. Skolen eies av Y indremisjon, har plass til 105 internatelever og har 21 ansatte. Skolen driver helårskurs med diverse linjer. Skolen har god elevsøkning, øvrige driftsområder er i fin utvikling og et større prosjekt med bygging av idrettshall er i storfasen.» Økonomileder Stillingen omfatter: Ansvar for regnskap, budsjett, fakturering, remittering og lønn Lederansvar for utvikling og drift av øvrige driftsområder, dvs virksomhet utenom selve skoledriften Økonomileder er med i skolens lederteam som i tillegg består av rektor og inspektør. Endelig utforming av ansvarsområder vil i noen grad tilpasses til kompetansen til den som tilsettes. Det kreves utdanning og praksis innen regnskap/revisjon. Vi ser etter deg som er glad i å omgås ungdom i alle aldre, som ønsker å arbeide i kristen skole og kan tenke deg å være med på å utvikle skolen de neste årene. Du er strukturert og løsningsorientert, deltar i lederteamet med kritiske spørsmål og framtidsrettede ideer. Vi kan tilby gode pensjonsordninger og lønn etter kompetanse og erfaring. Skolen kan være behjelpelig med bolig. Den som ansettes må dele skolens kristne livssyn og gå inn for å fremme skolens målsetting.» Det er fastsatt en instruks for økonomileder. Det fremgår av denne at økonomileder må arbeide i samsvar med skolens grunnsyn. Videre fremgår at økonomileder er med i skolens lederteam, har personalansvar og er medlem av skolens personalråd. Det fremgår også at økonomileder er rektors nærmeste medarbeider i den økonomiske driften av skolen og skoleanlegget. Formålet med X skole er gitt i 2 i skolens vedtekter: «Målet for X skole er å drive skolen i samsvar med Lov om skolen. X skole eies av Y Indremisjon som er tilsluttet Indremisjonsforbundet. Eierorganisasjonen bygger på et evangelisk luthersk kristendomssyn og dette danner grunnlag for arbeidet ved skolen. X skole vil arbeide for å føre videre den kristne skoletanken i samsvar med organisasjonens historie og tradisjoner og i møte med aktuelle impulser i en ny tid. Målsetting: a) Gi allmenndannende opplæring 2

3 b) Fremme personlig vekst og utvikling Skolen fremmer personlig vekst og utvikling hos elevene, som selvstendige mennesker og medmennesker, gjennom fellesskap med andre og i møte med praktiske oppgaver. c) Vekke og fremme personlig kristenliv Skolen forkynner evangeliet til frelse, fornyelse og tjeneste for slik å vekke og fremme personlig kristenliv. d) Inspirerer og ta ansvar Skolen inspirerer og utfordrer til å ta ansvar for eget liv og for andre mennesker, samfunn og miljø, lokalt og globalt. e) Være en ressurs Skolen er en ressurs i lokalmiljøet i kretsarbeidet og en samlingsplass for kristenfolket på Y.» Behandlingen hos Likestillings- og diskrimineringsombudet og videre saksgang Ombudet ga uttalelse i saken 3. april 2012 og konkluderte med at X skole hadde handlet i strid med diskrimineringsloven 4, jf. 7. X skole klaget over uttalelsen, ved brev datert 6. juni Ombudet fant ikke grunnlag for å omgjøre sin uttalelse. Saken ble oversendt Likestillings- og diskrimineringsnemnda ved ombudets brev av 28. juni Saken ble behandlet i nemndas møte 11. desember I behandlingen deltok nemndas medlemmer Trude Haugli (leder), Ivar Danielsen, Thom Arne Hellerslia og Kåre Lilleholt. X skole var representert ved rektor, representant fra Indremisjonsforbundet, pedagogisk konsulent i Norges kristelige skolelag og advokat. Likestillings- og diskrimineringsombudet var representert ved Elisabeth Lier Haugseth og Marte Bauge. Nemndas sekretariat var representert ved Anette Funderud og Else Anette Grannes. Partenes argumenter Likestillings- og diskrimineringsombudet har i hovedsak anført: Ombudet finner grunn til å påpeke at konklusjonen i saken har medført tvil, og mener det er hensiktsmessig at Likestillings- og diskrimineringsnemnda overprøver denne. Ombudet har hatt en rekke saker til behandling som gjelder retten til å utlyse stillinger med krav om kristent livssyn. I de fleste av sakene har ombudet konkludert med at forholdet ikke har vært i strid med diskrimineringsloven. Ombudet underkjenner ikke betydningen av X skoles formål og anerkjenner generelt den kollektive religionsfriheten. Ombudet er også forsiktig med å overprøve skolens egne vurderinger i denne type saker. Det er likevel et viktig prinsipp at ingen skal utestenges fra jobbmuligheter. Dette prinsippet gjelder ikke minst i distriktene, der jobbmulighetene ofte er færre enn i sentrale strøk. EUs rammedirektiv for likebehandling i arbeidslivet, rådsdirektiv 2000/78/EF (likebehandlingsdirektivet), inneholder forbud mot diskriminering på grunn av religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, eller alder. Direktivet er ikke en del av EØS-avtalen, men Norge har ønsket å innføre det samme vernet som følger av direktivet. 3

4 Høyesterett har lagt til grunn at bestemmelsene i norsk diskrimineringslovgivning må tolkes slik at de blir forenlig med direktivet, jf. Rt side 964. Likebehandlingsdirektivet har unntak for forskjellsbehandling på grunn av religion eller tro, jf. artikkel 4 nr. 2. I fortalen til direktivet er det understreket at EU respekterer tros- og livssynssamfunn og organisasjoner, og at medlemsstatene derfor har rom for å «opretholde eller fastsætte specifikke bestemmelser om regulære, legitime og berettigede erhversmæssige krav, der kan stilles til at udøve en erhvervsmæssig aktivitet». Til sammenlikning er forskjellsbehandling på grunn av kjønn og seksuell orientering kun tillatt dersom dette er et «avgjørende» yrkesmessig krav, jf. direktiv 2006/54/EF (kjønn) artikkel 14 nr. 2 og likebehandlingsdirektivet artikkel 4 nr. 1. Adgangen til å forskjellsbehandle på grunn av religion eller livssyn er altså noe videre enn adgangen til å forskjellsbehandle på grunn av kjønn eller seksuell orientering. I og med at artikkel 4 nr. 2 gjør unntak fra prinsippet om likebehandling, er det imidlertid understreket i fortalen at unntaket skal tolkes snevert. Ombudet legger til grunn at grunnlaget for å kunne kreve opplysninger om arbeidssøkeres religion eller livssyn etter 7 annet ledd er at arbeidsgiver har adgang til å legge vekt på dette etter unntaksbestemmelsen i 4. I forarbeidene til diskrimineringsloven, Ot.prp. nr. 33 ( ) side 114 er det uttalt at forbudet mot innhenting av opplysninger i 7 første ledd «kun vil innebære en presisering av det generelle forbudet og unntaket i lovforslagets 4 første og fjerde ledd. Bestemmelsen innebærer således ingen utvidelse eller innskrenkning av adgangen til å innhente opplysninger i forhold til det generelle diskrimineringsforbudet». Ombudet har på denne bakgrunn valgt å vurdere saken etter diskrimineringsloven 4. Ombudet legger til grunn at de krav til unntak for forskjellsbehandling som følger av EUs likebehandlingsdirektiv, også vil måtte vurderes når diskrimineringsloven skal tolkes i denne saken, jf. det som er nevnt ovenfor om direktivets forhold til norsk rett. Det er enighet mellom partene om at X skole praktiserer forskjellsbehandling på grunn av religion. Det må videre være klart at arbeidssøkere med et annet livssyn og en annen tro enn den kristne tro stilles dårligere enn arbeidssøkere som har et slikt livssyn. Disse andre fratas muligheten til å bli vurdert for stillingen, jf. diskrimineringsloven 4. Lovligheten av forskjellsbehandlingen avhenger av om vilkårene i diskrimineringsloven 4 fjerde ledd er oppfylt. For arbeidsforhold vil vurderingen av unntaksadgangen knytte seg til stillingens karakter og formålet med virksomheten. Det følger av lovens forarbeider at det kan være saklig å forskjellsbehandle for andre stillinger enn tradisjonelle forkynnerstillinger, dersom funksjonene kan sies å ha betydning for gjennomføringen av trossamfunnets religiøse formål, jf. Ot.prp. nr. 33 ( ) side 102. Det fremgår imidlertid av Vibeke Blaker Strands doktoravhandling «Diskrimineringsvernets rekkevidde i møte med religionsutøvelse» at et trossamfunn eller en virksomhet som driver på et religiøst grunnlag, ikke kan operere med et generelt krav om religiøs tilhørighet hos de ansatte, men må konkretisere behovet (side 129). I diskrimineringsloven er dette kommet til uttrykk gjennom at tillatt forskjellsbehandling må være nødvendig for å oppnå et saklig formål, og den må ikke være uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som rammes av den. 4

5 Det fremgår av stillingsannonsen at stillingen omfatter ansvar for regnskap og budsjett, fakturering og permittering og lønn. Stillingen fremstår i utgangspunktet som en administrativ stilling. Økonomileder har imidlertid en plass i lederteamet med rektor, og deltar i ledelsesspørsmål og drøftinger om hvordan skolen skal styres. Økonomileder er derfor ikke bare en administrasjonsstilling, men også en lederstilling på en religiøs skole. Spørsmålet er om det er nødvendig for å oppnå skolens religiøse formål å lyse ut stillingen som økonomileder med krav om kristent livssyn og vektlegge dette ved ansettelse. Spørsmålet er dermed om det er mulig å organisere seg annerledes ved X skole, slik at det er tilstrekkelig å kreve at økonomileder skal arbeide i samsvar med skolens kristne formål. De religiøse oppgavene som er tillagt økonomileder, fremgår ikke av stillingsinstruksen og er heller ikke den sentrale delen av stillingen, etter det ombudet forstår. Etter ombudets vurdering vil det derfor ikke være av avgjørende betydning for at skolen skal kunne gjennomføre sitt kristne formål at det stilles krav om kristent livssyn for økonomileder. Etter ombudets vurdering er det forskjell på å stille krav til arbeidstakerne om at disse skal være lojale mot arbeidsgivers formål, og det å stille krav til at de skal ha et bestemt livssyn. I denne saken er spørsmålet om skolen kan oppfylle sitt formål ved å kreve at økonomileder er lojal mot skolens verdigrunnlag, uten at det stilles eksplisitt krav om at vedkommende må ha et kristent livssyn selv. Ombudet fastholder derfor sin konklusjon om at forholdet er i strid med diskrimineringsloven. X skole har i hovedsak anført: Denne sakens kjerne gjelder retten til å drive en kristen skole. Ved utlysning av stillinger innen skolens ledelse er det nødvendig å kreve et kristent livssyn. Ombudet tar feil når det legges til grunn at økonomileder i tilstrekkelig grad kan bidra til skolens verdigrunnlag og identitetsbygging i ledergruppen uten å ha et kristent livssyn. Økonomileder representerer en av tre i skolens lederteam. Det er verken tale om en administrativ lederstilling eller en ren kontorstilling, slik ombudet legger til grunn. Skolens lederteam består av økonomileder, rektor og inspektør. Økonomileder er rektors drøftingsorgan i alle ledelsesspørsmål ved skolen og har ansvar for å ivareta og utvikle skolens identitet. X skole er en liten skole, med 21 ansatte. Økonomileder har personalansvar for alle kjøkkenansatte. Det stilles ikke krav om kristent livssyn for kjøkkenansatte. Det er dermed viktig at leder for denne gruppen kan representere og klargjøre skolens verdigrunnlag i samsvar med dens formål og representerer skolen utad overfor blant annet økonomiske bidragsytere. Det er avgjørende at økonomileder, på samme måte som lærerne, har et personlig tydelig kristent ståsted og den nødvendige tillit utad. Det vil være en vanskelig situasjon for alle om en person i en sentral stilling ofte må reservere seg fra å gå inn i saksområder der verdigrunnlag og skolens identitetsbygging kan bli tema. Skolens økonomileder har arbeidsoppgaver som medfører stor grad av personlig omgang med elever på skolen, samt kristne møter med elevene og aktiv medvirkning i den kristne forkynnelsen. I praksis foregår dette i ulike sammenhenger og møter. Styremøter ved skolen blir innledet med bibellesning og fri bønn. Økonomileder deltar i styremøtene og har en del av ansvaret for bibellesning og bønn i denne sammenheng. Skolen har videre morgensamling for kontorpersonalet og pedagogisk personale hver mandag. Disse morgensamlingene blir avsluttet med fri bønn som også går på omgang blant flere, herunder økonomileder. Videre holdes det hver dag såkalt «ord for dagen», der alle elever og 5

6 alle ansatte deltar. Samlingene har et kristent innhold, og økonomileder er jevnlig ansvarlig for disse. I tillegg til dette avholder skolen en rekke mer frivillige møter, gudstjenester osv., der det forutsettes at økonomileder deltar. Skolen er derfor av den oppfatning at økonomileder klart utøver stor grad av «religiøs aktivitet». Kravet om et kristent livssyn er imidlertid i like stor grad begrunnet med det faktum at en ansatt i skolens ledelse ikke kan være med å utvikle en skole og være en del av ledelsen for den uten å stå inne for skolens verdigrunnlag. Det er slik skolen har vært drevet i 98 år. Stillingsannonsen skolen benyttet for utlysning av økonomileder er tilnærmet identisk med utlysningstekst som tidligere er benyttet for denne stillingen, dog med noe større vekt på stillingens ledelsesansvar. I lovens formålsbestemmelse i 1 er det fastslått at: «Skolens formål er å fremme allmenndanning og folkeopplysning. Den enkelte folkehøyskole har ansvar for å fastsette verdigrunnlag innenfor denne rammen.» Alle skoler arbeider for en bred læringsarena der dannelse er hovedsak. Hele personalet har viktige oppgaver i omgang med elevene i internatlivet, ved daglige felles- og klassesamlinger og på turer i inn- og utland. Det kristne verdigrunnlaget er ment å prege hele denne læringsarenaen. Skolens ansatte skal aktivt fremme dette gjennom sitt arbeid med og for elevene. Skolen legger til grunn bekjennelse og praksis. Skolen legger også vekt på at søkeren har forståelse for, og vil arbeide ut ifra, eiers evangelisk-lutherske ståsted. Skolen leter derfor under rekrutteringsprosessen etter spor av engasjement og tilhørighet i menighetsliv og forsamlinger. Ansettelsesintervjuet benyttes til å avklare hva søker og skolen står for, slik at man gjensidig kjenner hverandre når noen tilsettes. Det fremgår tydelig at ombudets redegjørelse for diskrimineringsloven og EUs likebehandlingsdirektiv at det er adgang til forskjellsbehandling på grunn av religion eller tro når dette enten er begrunnet i stillingens karakter eller at arbeidstakers stilling vil være av betydning for virksomhetens religiøse og kulturelle formål. Dersom skolen hadde hatt en økonomimedarbeider som arbeidet utelukkende med økonomi, ville ikke en slik stilling bli utlyst med krav om kristent livssyn. Opprettelsen av en slik økonomifunksjon ville imidlertid nødvendiggjøre at skolen opprettet en ny 50 % stilling, noe det er ikke budsjettmessig dekning for. Basert på de arbeidsoppgaver og funksjoner som er lagt til økonomilederstillingen, samt det store antall andre økonomilederstillinger som for øvrig lyses ut i distriktet, er X skole av den oppfatning at det ikke er uforholdsmessig inngripende for arbeidssøkere med annet livssyn at skolen stiller krav om kristent livssyn for sin økonomileder. Nemndas bemerkninger Saken gjelder spørsmål om X skole har handlet i strid med diskrimineringsloven 4, jf. 7, ved å lyse ut stilling som økonomileder med krav om kristent livssyn. 6

7 Nemnda har kompetanse til å føre tilsyn med og medvirke til gjennomføringen av diskrimineringsloven, jf. lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillingsog diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven nr. 40/2005) 1 andre ledd nr. 2. Nemnda har kompetanse til å fatte bindende vedtak om hvorvidt det foreligger brudd på diskrimineringslovgivningen, jf. diskrimineringsombudsloven 7. EUs likebehandlingsdirektiv (rådsdirektiv 2000/78/EF) inneholder forbud mot diskriminering på grunn av religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, eller alder. Som ombudet har anført, har direktivet betydning for fastleggelsen av innholdet i diskrimineringsloven og rekkevidden av diskrimineringsvernet i norsk rett, jf. Rt side 964. Direktivet fastslår i artikkel 4 nr. 2 at: «I forbindelse med kirker og andre offentlige eller private organisasjoner, hvis etik er baseret på religion eller tro, kan medlemsstaterne, for så vidt angår disse organisasitioners erhvervsmæssige aktiviteter, i deres nationale lovgivning, som gælder på datoen for vedtagelsen af dette direktiv, opretholde eller i en kommende lovgivning, som er baseret på national praksis, som gælder på datoen for vedtagelsen af dette direktiv, fastsætte bestemmelser om, at ulige behandling på grund af en persons religion eller tro ikke udgør forskelsbehandling, når denne religion eller tro, under hensyn til disse aktiviteters karakter eller den sammenhæng de indgår i, udgør et regulært, legitimt og berettiget erhvervsmæssig krav på baggrund av organisationens etik». Som ombudet har anført, rekker adgangen etter EU-retten til å forskjellsbehandle på grunn av religion eller livssyn lenger enn adgangen til å forskjellsbehandle på grunn av kjønn eller seksuell orientering. Konsekvensen må bli at unntaksbestemmelsen i artikkel 4 nr. 2 kan påberopes for en videre krets stillinger. Samtidig utgjør også artikkel 4 nr. 2 et unntak fra forbudet mot forskjellsbehandling og skal etter direktivets fortale forstås snevert. Det må kreves en konkret begrunnelse for forskjellsbehandling. Utgangspunktet i norsk rett er at det er forbudt å forskjellsbehandle jobbsøkere i forbindelse med ansettelse, på grunnlag av deres religion eller livssyn. Dette følger av diskrimineringslovens generelle forbud i lovens 4 første ledd: «Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt.» Forskjellsbehandling vil likevel være tillatt dersom den er saklig, nødvendig og forholdsmessig. Dette følger av diskrimineringsloven 4 fjerde ledd: «Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles, anses ikke som diskriminering etter loven her.» Det følger av diskrimineringsloven 7 første ledd at det i utgangspunktet er forbudt å innhente opplysninger om jobbsøkeres religiøse og livssynsmessige ståsted: 7

8 «Arbeidsgiver må ikke i utlysning etter nye arbeidstakere eller på annen måte be om at søkerne skal gi opplysninger om hvordan de stiller seg til religiøse eller kulturelle spørsmål. Arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for å innhente slike opplysninger på annen måte.» Det følger av diskrimineringsloven 7 andre ledd at innhenting av slike opplysninger likevel er tillatt i visse tilfeller: «Forbudet i første ledd gjelder ikke dersom innhenting av opplysninger om hvordan søkerne stiller seg til religiøse eller kulturelle spørsmål er begrunnet i stillingens karakter, eller det inngår i formålet for vedkommende virksomhet å fremme religiøse eller kulturelle syn og arbeidstakerens stilling vil være av betydning for gjennomføringen av formålet. Dersom slike opplysninger vil bli krevet, må dette angis i utlysningen av stillingen.» Vibeke Blaker Strand omtaler forholdet mellom disse bestemmelsene slik i sin bok «Diskrimineringsvern og religionsutøvelse. Hvor langt rekker individvernet?» (2012) (side179): «Ordlyden i diskrimineringsloven 7 er utformet likt som arbeidsmiljøloven A (1). I odelstingsproposisjonen til diskrimineringsloven ble det fremhevet at det ikke skulle finne sted noen endring av rettstilstanden. Når det gjaldt det nærmere innholdet i adgangen til å innhente opplysninger om religiøst eller livssynsmessig ståsted, viste departementet uttrykkelig til de gamle forarbeidene til arbeidsmiljøloven A, der religionsfriheten, som kjent, ble satt i forgrunnen. Samtidig ble det fremhevet i proposisjonen at diskrimineringsloven skulle gi et like sterkt vern mot diskriminering som det som gjelder i EU. Som den tidligere fremstilling har vist legger EUs likebehandlingsdirektiv opp til at det må foretas konkrete avveininger mellom diskrimineringsvern og religionsfrihet i situasjoner med forskjellsbehandling, slik at ingen av rettighetene i utgangspunktet prioriteres. Dette gjør det nødvendig å ta stilling til om diskrimineringsvernet i dag rekker kortere i den nasjonale rett enn det som følger av direktivet. Diskrepansen underbygges også ved at det i ordlyden 7 (2) ikke er inntatt krav som konkretiserer hvordan den aktuelle forskjellsbehandling skal begrunnes, slik som i direktivets artikkel 4 nr. 2, der det kreves at forskjellsbehandlingen må bygge på et regulært, legitimt og berettiget ervervsmessig krav. Den nærmere sammenhengen mellom 7 (innhenting av opplysninger) og 4 (det generelle diskrimineringsforbudet) i diskrimineringsloven er uklar. I odelstingsproposisjonen het det at 7 om forbud mot innhenting av opplysninger «kun vil innebære en presisering av det generelle forbudet og unntaket i lovforslagets 4 første og fjerde ledd. Bestemmelsen innebærer således ingen utvidelse eller innskrenkning av adgangen til å innhente opplysninger i forhold til det generelle diskrimineringsforbudet.» Med dette settes 4 og 7 i nær sammenheng med hverandre, noe som fører til at uklarheten om diskrimineringsvernets rekkevidde gjelder i forhold til begge bestemmelser. Situasjonen der forarbeidene både peker tilbake til arbeidsmiljøloven A og til EUs likebehandlingsdirektiv gjør det nødvendig å ta stilling til betydningen av EU-direktivet ved fastleggelsen av diskrimineringsvernets rekkevidde.» Spørsmålet om rekkevidden av direktivets unntaksbestemmelse har ikke vært behandlet av EU-domstolen. 8

9 Det fremgår følgende i omtalen av diskrimineringsloven 4 og unntaksbestemmelsens anvendelse i forhold til diskrimineringsgrunnlagene religion og livssyn (Ot.prp. nr. 33 ( )) side : «Loven vil gjelde fullt ut i arbeidslivet; i arbeidsforhold er ingen handlinger eller aktiviteter i regi av tros- og livssynssamfunn og virksomheter med et religiøst eller livssynsmessig formål unntatt fra lovens virkeområde, jf. kapittel Det innebærer at eventuelle unntak fra diskrimineringsforbudet må vurderes etter den generelle unntaksbestemmelsen. For arbeidsforhold vil vurderingen av unntaksadgangen knytte seg til stillingens karakter og/eller formålet med virksomheten, samt hva som er nødvendig for å oppnå dette formålet. Anvendt på tros- og livssynssamfunn og virksomheter med et religiøst eller livssynsmessig formål betyr dette at bare ansettelser, oppsigelser osv. av personell i tilknytning til samfunnets eller virksomhetens religiøse eller livssynsmessige aktiviteter vil kunne unntas fra diskrimineringsforbudet. Eksempelvis vil det ved ansettelse av en forstander i et trossamfunn være saklig å stille krav om at den som ansettes bekjenner seg til samme religion som trossamfunnet er opprettet for. For kirkelig tilsatte og ombud og lærere ved teologisk fakultet er et slikt krav dessuten nedfelt i lov, jf. kirkeloven 29, som krever medlemskap i Den norske kirke. Det vil derimot ikke være saklig å forskjellsbehandle på grunn av religion ved ansettelser av vaktmester eller renholder i et trossamfunn, med mindre funksjonene kan sies å være av betydning for gjennomføringen av trossamfunnets religiøse formål. Det er presisert i forarbeidene til diskrimineringsloven at diskrimineringsloven 7 ikke innebærer en utvidelse eller innskrenkning i adgangen til å innhente opplysninger, sammenliknet med det generelle diskrimineringsforbudet i 4. Nemnda tar i sin behandling av saken utgangspunkt i diskrimineringsloven 4, jf. 7. Vurderingstemaet i henhold til diskrimineringsloven 7 er hvorvidt innhenting av visse typer opplysninger er «begrunnet i stillingens karakter, eller inngår i formålet for vedkommende virksomhet å fremme bestemte religiøse eller kulturelle sin og arbeidstakerens stilling vil være av betydningen for gjennomføringen av formålet». Nemnda legger til grunn at forutsetningen om at Norge skal ha et vern som er minst på høyde med EU, innebærer at diskrimineringslovens bestemmelser må tolkes slik at de blir forenlige med EUs likebehandlingsdirektiv. I henhold til artikkel 4 nr. 2 i direktivet er unntaksadgangen knyttet til at en eventuell forskjellsbehandling skal utgjøre «et regulært, legitimt og berettiget erhvervsmæssigt krav på baggrund af organisationens etik.». Nemnda forstår det slik at dette er et uttrykk for at det skal foretas en konkret avveining av religionsfrihet mot diskrimineringsvern. Nemnda viser i denne sammenheng også til EMK art 9 og art 14. I foreliggende sak tar nemnda utgangspunkt i at dersom det er adgang til å legge vekt på en søkers tro eller livssyn ved ansettelse, vil det også være adgang til å innhente informasjon om tro eller livssyn etter diskrimineringsloven 7. Det sentrale spørsmål er om den aktuelle stillingen er tillagt ansvar og oppgaver som i kvalifisert grad knytter den opp til virksomhetens formål. Nemnda mener at dette spørsmålet må besvares positivt. Skolens formål fremgår klart av skolens vedtekter og det faktum at eierorganisasjonen er Y Indremisjon. 9

10 Nemnda har videre merket seg at kravet om kristent livssyn bare gjelder ved utlysning av visse stillinger ved skolen. Ansatte med rent administrative oppgaver, rengjøringspersonale og kjøkkenpersonale er ikke stillinger der det kreves et kristent livssyn. Nemnda legger til grunn at økonomileder, rektor og inspektør utgjør skolens ledelse, og at det settes et særlig krav til disse om å ivareta eiers verdigrunnlag og målsettinger når det gjelder skoleutvikling, virksomhetsutvikling og oppfølging av medarbeidere. Nemnda legger videre til grunn at økonomileders rolle ved skolen er så sterkt knyttet til utøvelsen av en religiøs funksjon, både i den personlige omgang med enkeltelever, gjennom deltakelse i skolens forkynnelse og i utviklingen av skolens kristne identitet, at dette gir et tilstrekkelig grunnlag for å stille krav om kristent livssyn, og ikke bare krav om lojalitet. Slik sett har økonomileders trostilknytning betydning for vedkommendes gjøremål ved skolen som ligger utenfor de egentlige tjenesteplikter, for eksempel ledelse av andakter. I en slik situasjon må direktivets forutsetning om regulært, legitimt og berettiget ervervsmessig krav anses oppfylt. Nemnda viser også til Høyesteretts dom vedrørende Diakonhjemmets Sosialhøgskole (Rt side 1250). Høyesterett fastslo at skolen, med bakgrunn i sitt kristne formål, hadde adgang til å spørre om kristent livssyn innen visse stillingskategorier. Selv om dommen kom før diskrimineringsloven trådte i kraft, må den fremdeles ses som utslag av et bærende prinsipp i norsk rett. Nemndas konklusjon er følgelig at X skole ikke har handlet i strid med diskrimineringsloven 4, jf. 7 ved å utlyse stilling som økonomileder med krav om kristent livssyn. Klagen tas til følge. 10

11 Sak 30/2012 Likestillings- og diskrimineringsnemnda hat fattet slikt vedtak: X skole har ikke handlet i strid med diskrimineringsloven 4 ved å lyse ut stilling som økonomileder med krav om kristent livssyn. Trude Haugli Ivar Danielsen Thom Arne Hellerslia Kåre Lilleholt 11

Uttalelse i klagesak - utlysning av stilling som faglærere på kristen videregående skole

Uttalelse i klagesak - utlysning av stilling som faglærere på kristen videregående skole Vår ref.: Deres ref.: Dato: 10/761-17- 24.04.2012 Nødvendig å kreve kristent livssyn av faglærere på religiøs skole Ombudet konkluderte med at en privat, kristen videregående skole ikke handlet i strid

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Dato: 10/779 24.04.2012

Vår ref.: Deres ref.: Dato: 10/779 24.04.2012 Vår ref.: Deres ref.: Dato: 10/779 24.04.2012 UTTALELSE I KLAGESAK - KRAV OM KRISTENT LIVSSYN TIL STILLING SOM LARER I IDRETT/BALL PA KRISTEN FOLKEHOGSKOLE Likestillings- og diskrimineringsombudet viser

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1023-29-MBA 14.07.2009 OMGJØRING AV UTTALELSE I SAK OM RENHOLDER I KIRKE

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1023-29-MBA 14.07.2009 OMGJØRING AV UTTALELSE I SAK OM RENHOLDER I KIRKE Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1023-29-MBA 14.07.2009 OMGJØRING AV UTTALELSE I SAK OM RENHOLDER I KIRKE Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 9. juni 2009 på ombudets uttalelse

Detaljer

Menighet i Den norske kirke lyste ut stillingsannonse for kirkeverge i strid med arbeidsmiljøloven

Menighet i Den norske kirke lyste ut stillingsannonse for kirkeverge i strid med arbeidsmiljøloven Vår ref.: Deres ref.: Dato: 09/1639-15- 11.10.2012 Menighet i Den norske kirke lyste ut stillingsannonse for kirkeverge i strid med arbeidsmiljøloven Ombudet fant at formuleringen «samlivsform kan bli

Detaljer

Saklig forskjellsbehandling?

Saklig forskjellsbehandling? Saklig forskjellsbehandling? Om adgangen til saklig forskjellsbehandling ved ansettelser, i tilfeller der arbeidsgiver er et trossamfunn eller en virksomhet med religiøs tilknytning. Kandidatnummer: 632

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER - HØRING

FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER - HØRING Høringsinstanser i følge liste Deres ref Vår ref Dato 200902327-/EKH 25.06.2009 FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER - HØRING Forskrift om tilskudd

Detaljer

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse.

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Klager mente seg forbigått til en stilling på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Det var tolv søkere

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 11/521-10-MBA 01.12.2011 UTTALELSE I KLAGESAK - STILLING SOM ØKONOMILEDER FORBEHOLDT MENN I RELIGIØS ORGANISASJON

Vår ref. Deres ref. Dato: 11/521-10-MBA 01.12.2011 UTTALELSE I KLAGESAK - STILLING SOM ØKONOMILEDER FORBEHOLDT MENN I RELIGIØS ORGANISASJON Norsk Luthersk Misjonssamband Att: Øyvind Åsland Sinsenveien 25 0572 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 11/521-10-MBA 01.12.2011 UTTALELSE I KLAGESAK - STILLING SOM ØKONOMILEDER FORBEHOLDT MENN I RELIGIØS

Detaljer

A ble i august 2009 ansatt i et vikariat som apotektekniker ved B. Vikariatet ble forlenget med ett år i juni 2010.

A ble i august 2009 ansatt i et vikariat som apotektekniker ved B. Vikariatet ble forlenget med ett år i juni 2010. Vår ref.: Dato: 11/1459 16.04.2012 Saksnummer: 11/1459 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 12. mars 2012 OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn A ble i august 2009 ansatt i et vikariat som

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1280-7-AAS 11.11.2008 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV ALDER VED ANSETTELSE I DELTIDSSTILLINGER

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1280-7-AAS 11.11.2008 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV ALDER VED ANSETTELSE I DELTIDSSTILLINGER Kristiansand kommune Helse- og sosialdirektøren Serviceboks 417 4604 KRISTIANSAND S Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1280-7-AAS 11.11.2008 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV ALDER VED

Detaljer

Religiøs organisasjon bryter likestillingsloven

Religiøs organisasjon bryter likestillingsloven Vår ref. Deres ref. Dato: 11/521-10-MBA 02.12.2011 Religiøs organisasjon bryter likestillingsloven Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) lyste tidligere i år ut en stilling hvor de søkte etter en mannlig

Detaljer

Vedtak av 11. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer:

Vedtak av 11. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Sak nr. 8/2017-1 Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Vedtak av 11. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Ivar Danielsen (møteleder) Anne Lise Rønneberg

Detaljer

Vedtak av 9. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer:

Vedtak av 9. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Sak 9/2017-1 Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Vedtak av 9. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Ivar Danielsen (møteleder) Astrid Merethe Svele Anne

Detaljer

Uttalelse i klagesak - spørsmål om diskriminering på grunn av livssyn ved søknad om godkjenning av privatskole

Uttalelse i klagesak - spørsmål om diskriminering på grunn av livssyn ved søknad om godkjenning av privatskole Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep N-0032 Oslo Vår ref.: Deres ref.: Dato: 12/793-32- MBA 08.10.2013 Uttalelse i klagesak - spørsmål om diskriminering på grunn av livssyn ved søknad om godkjenning

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/363-6-AAS UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM UNIFORMSREGLEMENT ER I STRID MED DISKRIMINERINGSLOVEN

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/363-6-AAS UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM UNIFORMSREGLEMENT ER I STRID MED DISKRIMINERINGSLOVEN ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE I SAK: Vår ref. Deres ref. Dato: 08/363-6-AAS 16.07.2008 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM UNIFORMSREGLEMENT ER I STRID MED DISKRIMINERINGSLOVEN Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sak nr. 22/2012 Vedtak av 15. oktober 2013 Sakens parter: A - B Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Trude Haugli (leder) Ivar Danielsen Thom Arne Hellerslia Racha Maktabi Johans Tveit

Detaljer

Saksnr.: 09/2516 Lovanvendelse: Likestillingsloven 4 annet ledd, jf. 3 tredje ledd Dato: 13.09.10

Saksnr.: 09/2516 Lovanvendelse: Likestillingsloven 4 annet ledd, jf. 3 tredje ledd Dato: 13.09.10 SAMMENDRAG 11/1687 En kvinne mener [instituttet hun arbeidet på] la vekt på hennes uttak av foreldrepermisjon da de skulle ansette en prosjektmedarbeider for en forlenget prosjektperiode. Ombudet kom frem

Detaljer

Sak nr. 35/2015. Vedtak av 17. mars Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Sak nr. 35/2015. Vedtak av 17. mars Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sak nr. 35/2015 Vedtak av 17. mars 2016 Sakens parter: A - B Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Ivar Danielsen (møteleder) Usman Ivar Shakar Astrid Merethe Svele Anne Lise Rønneberg

Detaljer

Ombudets uttalelse i sak 12/666

Ombudets uttalelse i sak 12/666 Vår ref.: Dato: 12/666 27.06.2013 Ombudets uttalelse i sak 12/666 Saksnummer: 12/666 Lovgrunnlag: diskrimineringsloven 4 diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4 Dato for uttalelse: 21. februar 2013

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - språkkrav for flymekanikere

Anonymisert versjon av uttalelse - språkkrav for flymekanikere Anonymisert versjon av uttalelse - språkkrav for flymekanikere Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 2. september 2009 fra A. A hevder at han ble forskjellsbehandlet på grunn av språk

Detaljer

11/538-47- CAS 11.03.2013

11/538-47- CAS 11.03.2013 Vår ref.: Dato: 11/538-47- CAS 11.03.2013 Ombudets uttalelse Saken gjaldt spørsmål om et Nav-kontor handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av alder da en mann ikke ble innkalt på intervju

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/266-4-JLR 16.05.2008

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/266-4-JLR 16.05.2008 Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 08/266-4-JLR 16.05.2008 HØRING - NOU 2008 1 KVINNER OG HOMOFILE I TROSSAMFUNN Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. august 2007 fra A. A mener X AS (Selskapet) trakk tilbake et tilbud om

Detaljer

Sak nr. 58/2015. Vedtak av 4. oktober Sakens parter. A - Likestillings- og diskrimineringsombudet

Sak nr. 58/2015. Vedtak av 4. oktober Sakens parter. A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Sak nr. 58/2015 Vedtak av 4. oktober 2016 Sakens parter A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Susann Funderud Skogvang (møteleder) Johans

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/ AKL

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/ AKL Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1509-2-AKL 01.11.2007 HØRING - OM INNFØRING AV AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKT

Detaljer

Sak nr. 20/2014. Vedtak av 8. oktober Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet

Sak nr. 20/2014. Vedtak av 8. oktober Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Sak nr. 20/2014 Vedtak av 8. oktober 2014 Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sverre Erik Jebens (møteleder) Johans Tveit

Detaljer

13/7 18.09.2013. Klager hevdet at hun ble forbigått til stilling på grunn av alder i strid med arbeidsmiljøloven 13-1.

13/7 18.09.2013. Klager hevdet at hun ble forbigått til stilling på grunn av alder i strid med arbeidsmiljøloven 13-1. Vår ref.: Dato: 13/7 18.09.2013 Ombudets uttalelse Klager hevdet at hun ble forbigått til stilling på grunn av alder i strid med arbeidsmiljøloven 13-1. Likestillings- og diskrimineringsombudet kom frem

Detaljer

OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn. Partenes syn på saken NOTAT 11/ /SF-440, SF-512.1, SF-711, SF- 822, SF-904 /

OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn. Partenes syn på saken NOTAT 11/ /SF-440, SF-512.1, SF-711, SF- 822, SF-904 / NOTAT Vår ref. Dato: 11/852-13 /SF-440, SF-512.1, SF-711, SF- 822, SF-904 / 24.01.2012 OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn Våren 2011 annonserte X kommune at det var ledige vikariater som gartnerassistent

Detaljer

Uttalelse i klagesak -Stillingsannonse med krav om skandinavisk statsborgerskap og gode norskkunnskaper for oppvaskmedarbeidere

Uttalelse i klagesak -Stillingsannonse med krav om skandinavisk statsborgerskap og gode norskkunnskaper for oppvaskmedarbeidere Hans Majestet Kongens Garde v/major Leif- Boye Erichsen Operasjonstøtteavdeling Huseby Røa 0754 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Dato: 12/805-16- MH 13.12.2012 Uttalelse i klagesak -Stillingsannonse med krav

Detaljer

Vedtak av 6. januar 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer:

Vedtak av 6. januar 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Sak nr. 9/2016 Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Vedtak av 6. januar 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Ivar Danielsen (møteleder) Usman Ivar Shakar

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12/1922 04.09.2013

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12/1922 04.09.2013 Vår ref.: Dato: 12/1922 04.09.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn A er elev på Ulsrud videregående skole i Oslo. På vegne av flere muslimske elever har søkt om å få tildelt et eget rom som kan benyttes

Detaljer

Anonymisert versjon i sak om avslag av permisjon for å reise på pilgrimstur

Anonymisert versjon i sak om avslag av permisjon for å reise på pilgrimstur Anonymisert versjon i sak om avslag av permisjon for å reise på pilgrimstur Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok den 28. oktober 2008 en klage fra Islamsk Råd Norge, på vegne av A. A søkte om

Detaljer

Lovanvendelse: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4.

Lovanvendelse: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4. NOTAT Saksnr.:10/1095 Lovanvendelse: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4. Dato: 14.02.2011 Elever med nedsatt funksjonsevne ble permittert fra undervisning på grunn av streik ikke brudd Ombudet

Detaljer

Melhus Bil Trondheim AS handlet i strid med likestillingsloven

Melhus Bil Trondheim AS handlet i strid med likestillingsloven Saksnummer: 12/1623 Melhus Bil Trondheim AS handlet i strid med likestillingsloven Saksnummer: Saksnummer: 12/1623 Lovgrunnlag: likestillingsloven 3 jf. 4. Dato for uttalelse: 21.03.2013 Likestillings-

Detaljer

Vedtak av 14. februar 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer:

Vedtak av 14. februar 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Sak nr. 28/2016-1 Sakens parter: A - X kommune Vedtak av 14. februar 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Ivar Danielsen (møteleder) Usman Ivar Shakar Astrid Merethe Svele Jens

Detaljer

UTTALELSE I SAK OM ALDERSDISKRIMINERING VED ANSETTELSE

UTTALELSE I SAK OM ALDERSDISKRIMINERING VED ANSETTELSE UTTALELSE I SAK OM ALDERSDISKRIMINERING VED ANSETTELSE Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra Skolenes Landsforbund på vegne av deres medlem A av 24. september 2007. Skolenes

Detaljer

LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA

LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA Postboks 8049 Dep 0031 Oslo tlf. 95 19 68 00/01 mail: post@diskrimineringsnemnda.no hjemmeside: www.diskrimineringsnemnda.no Sak nr. 17/2010 Sakens parter: A. Norsk

Detaljer

10/737-7-AJB 11.02.2011

10/737-7-AJB 11.02.2011 Norges Fotballforbund 0840 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/737-7-AJB 11.02.2011 LDO Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til e-post av 27. april 2010 fra Kirkens Bymisjon, der Kirkens Bymisjon

Detaljer

X søkte på stillingen, men fikk avslag på søknaden. Han ble heller ikke innkalt til intervju.

X søkte på stillingen, men fikk avslag på søknaden. Han ble heller ikke innkalt til intervju. NOTAT OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn X jobbet som bussjåfør hos Y i Trondheim. I selskapets internavis ble det i mai 2010 lyst ut stillinger som opplæringssjåfør/faddere. I utlysningsteksten stod følgende

Detaljer

Diskriminering på grunn av graviditet/foreldrepermisjon Iselin Huuse, rådgiver i LDO

Diskriminering på grunn av graviditet/foreldrepermisjon Iselin Huuse, rådgiver i LDO Diskriminering på grunn av graviditet/foreldrepermisjon Iselin Huuse, rådgiver i LDO Du har funnet drømmejobben og har blitt innkalt til intervju. Intervjuet går veldig bra, du føler dette er det rette

Detaljer

Uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av nedsatt funksjonsevne

Uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av nedsatt funksjonsevne Vår ref.: Dato: 11/2038-27- 04.02.2013 Saksnummer: 11/2038 Lovgrunnlag: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4 Dato for uttalelse: 27. april 2012 Uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av nedsatt

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA Postboks 8049 Dep 0031 Oslo tlf. 95 19 68 00/01 e-post: post@diskrimineringsnemnda.no hjemmeside: www.diskrimineringsnemnda.no Sak nr. 32/2010 Sakens parter: A.

Detaljer

Dagens tema. Ombudet som lovhåndhever. Likestillings- og diskrimineringsrett. Diskriminering graviditet etnisitet/språk

Dagens tema. Ombudet som lovhåndhever. Likestillings- og diskrimineringsrett. Diskriminering graviditet etnisitet/språk Likestillings- og diskrimineringsrett Legeforeningen 12. mai 2015 Cathrine Sørlie og Emma Caroline Hermanrud Dagens tema Diskriminering graviditet etnisitet/språk Hvordan kan dere som tillitsvalgte bistå

Detaljer

Uttalelse - anonymisert versjon

Uttalelse - anonymisert versjon Til: Fra: Arshad Khan Dok. ref. Dato: 08/1345-11/SF-//AKH 23.02.2009 Uttalelse - anonymisert versjon UTTALELSE - ANONYMISERT VERSJON Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 25. september

Detaljer

Uttalelse i sak om diskriminerende stillingsannonse og praksis - varsel om hastevedtak

Uttalelse i sak om diskriminerende stillingsannonse og praksis - varsel om hastevedtak Vår ref.: Deres ref.: Dato: 14/53 09.01.2014 Uttalelse i sak om diskriminerende stillingsannonse og praksis - varsel om hastevedtak Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til en rekke henvendelser,

Detaljer

Ombudet konkluderte med at firmaet ikke bryter diskrimineringsloven.

Ombudet konkluderte med at firmaet ikke bryter diskrimineringsloven. Sak 10/672 Lovanvendelse: diskrimineringsloven 4. Dato for uttalelse: 11. februar 2011. Sammendrag: Ombudet mottok tips om at et utleiefirma har en praksis hvor de ikke leier ut til andre enn svensker

Detaljer

NYBEGYNNERSTILLING FOR LEGER - PRAKTISK OG PEDAGOGISK OPPFØLGING AV NYUTDANNEDE LEGER - HØRINGSSVAR

NYBEGYNNERSTILLING FOR LEGER - PRAKTISK OG PEDAGOGISK OPPFØLGING AV NYUTDANNEDE LEGER - HØRINGSSVAR Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/639-5 08/3813 25.06.2010 NYBEGYNNERSTILLING FOR LEGER - PRAKTISK OG PEDAGOGISK OPPFØLGING AV NYUTDANNEDE LEGER - HØRINGSSVAR

Detaljer

12/305-18- 23.11.2012

12/305-18- 23.11.2012 Vår ref.: Dato: 12/305-18- 23.11.2012 Ombudets uttalelse Klager hevdet å ha blitt diskriminert på grunn av etnisitet da han ikke ble innkalt til intervju til stillingen som Y i Statens vegvesen Z. Likestillings-

Detaljer

Hjelpepleier - gravid - får ikke forlenget vikariat - anonymisert uttalelse

Hjelpepleier - gravid - får ikke forlenget vikariat - anonymisert uttalelse Anonymisert versjon av uttalelse Vår ref. Dato: 10/35-29 /SF- / 07.11.2011 Hjelpepleier - gravid - får ikke forlenget vikariat - anonymisert uttalelse OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn X jobbet som hjelpepleier

Detaljer

Uttalelse av 17. mars 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer:

Uttalelse av 17. mars 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Sak nr. 16/2016-1 Sakens parter: A X kommune Uttalelse av 17. mars 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Susann Funderud Skogvang (møteleder) Thorkil H. Aschehoug Gislaug Øygarden

Detaljer

1 Ansettelsesretten. Retten til å velge sine ansatte 16/04/2015. Retten til å velge sine ansatte. Grunnleggende behov v/ansettelser

1 Ansettelsesretten. Retten til å velge sine ansatte 16/04/2015. Retten til å velge sine ansatte. Grunnleggende behov v/ansettelser Retten til å velge sine ansatte Partner, Jan Fougner, Advokat (H), Professor II Ph.D. Handelshøyskolen BI Arbeidsrettskonferansen HR Norge 16. april 2015 1 Ansettelsesretten Retten til å velge sine ansatte

Detaljer

Sammendrag: OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn

Sammendrag: OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn Sammendrag: Saken gjaldt en assistent i en barnehage som søkte arbeidsgiver om velferdspermisjon med lønn på Store Bededag. Klager er dansk statsborger, og medlem av den danske folkekirken. Kommunens personalreglement

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/990-8-AAS 08.11.2007

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/990-8-AAS 08.11.2007 Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Postboks 720 Sentrum 0106 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 07/990-8-AAS 08.11.2007 UTTALELSE - FORSKJELLSBEHANDLING PÅ GRUNN AV UTNYTTELSE AV PERMISJONSRETTIGHETER FORBEHOLDT

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsrett

Likestillings- og diskrimineringsrett Likestillings- og diskrimineringsrett Carl Fredrik Riise seniorrådgiver i Veiledningsavdelingen i LDO Målsettinger for dagen At dere vet hva diskriminering er. At dere vet litt om hvordan dere som tillitsvalgte

Detaljer

Uttalelse i klagesak - spørsmål om bruk av religiøse hodeplagg i sikkerhetskontroll

Uttalelse i klagesak - spørsmål om bruk av religiøse hodeplagg i sikkerhetskontroll Unntatt offentlighet Offl 15 Dok innh utanfrå for den int saksførebu Vår ref.: Deres ref.: Dato: 13/1837 05.12.2013 Uttalelse i klagesak - spørsmål om bruk av religiøse hodeplagg i sikkerhetskontroll Likestillings-

Detaljer

WEBVERSJON AV UTTALELSE I SAK 06/1208

WEBVERSJON AV UTTALELSE I SAK 06/1208 Dok. ref. Dato: 06/1208-44/LDO-331//MSOE 07.06.2007 WEBVERSJON AV UTTALELSE I SAK 06/1208 Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra

Detaljer

Webversjon - uttalelse i sak 07/1061

Webversjon - uttalelse i sak 07/1061 Webversjon - uttalelse i sak 07/1061 Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 25. juni 2007 fra Universitets- og høyskoleutdannedes forbund, på vegne av A. A mener hun har blitt forskjellsbehandlet

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse av 18. desember 2007 fra en fagorganisasjon på vegne av medlemmet A.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse av 18. desember 2007 fra en fagorganisasjon på vegne av medlemmet A. Dok. ref. 07/2096-23/SF-414, SF-711, SF-821, SF- 900//CAS Dato: 05.03.2009 ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE I SAK 07/2096 Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse av 18. desember

Detaljer

Uttalelse i sak om inndeling av klasser på videregående skole - kjønn og etnisk bakgrunn

Uttalelse i sak om inndeling av klasser på videregående skole - kjønn og etnisk bakgrunn Vår ref.: Deres ref.: Dato: 12/186-10 27.04.2012 Uttalelse i sak om inndeling av klasser på videregående skole - kjønn og etnisk bakgrunn Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til sitt brev av

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsrett - for Legeforeningens tillitsvalgte, 1. februar 2012

Likestillings- og diskrimineringsrett - for Legeforeningens tillitsvalgte, 1. februar 2012 Likestillings- og diskrimineringsrett - for Legeforeningens tillitsvalgte, 1. februar 2012 Helene Jesnes og Cathrine Sørlie Likestillings- og diskrimineringsombudet Frittstående offentlig forvaltningsorgan

Detaljer

Ombudet fant at det var andre grunner enn mannens utenlandske bakgrunn som var årsaken til at han ikke ble tilsatt i stillingen.

Ombudet fant at det var andre grunner enn mannens utenlandske bakgrunn som var årsaken til at han ikke ble tilsatt i stillingen. NOTAT Til: Fra: Heidi Wyller Unntatt Offentlighet Offl 13 Opplysn som er underlagde teieplikt Vår ref. 09/319 19/SF 400, SF 512.1, SF 711, SF 822, SF 900//HW Dato: 29.12.2010 Sammendrag Overskrift: Ombudet

Detaljer

Anonymisering - vikariat ikke forlenget

Anonymisering - vikariat ikke forlenget Anonymisering - vikariat ikke forlenget Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 12. desember 2010 fra NTL på vegne av A. NTL ber ombudet vurdere om A ble forskjellsbehandlet på grunn

Detaljer

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Vår ref. Deres ref. Dato: 10/735-20-MBA 05.10.2011 Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Postens PUM tjeneste er Personlig Utlevering

Detaljer

10/ /SF-511, SF-419//IG Uttalelse i sak om forskjellsbehandling av person som gjennomgår kjønnsbekreftende behandling

10/ /SF-511, SF-419//IG Uttalelse i sak om forskjellsbehandling av person som gjennomgår kjønnsbekreftende behandling NOTAT Til: Fra: Ingeborg Grimsmo Vår ref. Dato: 10/1741-12/SF-511, SF-419//IG 12.02.2011 Uttalelse i sak om forskjellsbehandling av person som gjennomgår kjønnsbekreftende behandling Kvinne ble diskriminert

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet har funnet til sammen syv stillingsannonser hvor det søkes etter salgskonsulenter.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har funnet til sammen syv stillingsannonser hvor det søkes etter salgskonsulenter. Dok. ref. Dato: 07/18-6/LDO-331//AKL 04.06.2007 WEBVERSJON AV UTTALELSE I SAK 07/18 Likestillings- og diskrimineringsombudets avgjørelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til annonser på Finn.no

Detaljer

Annonymisert utgave av uttalelse om aldersdiskriminering

Annonymisert utgave av uttalelse om aldersdiskriminering Annonymisert utgave av uttalelse om aldersdiskriminering BEGRUNNELSE FOR OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn Ombudets framstilling av saken er basert på partenes skriftlige framstilling til ombudet. A (A)

Detaljer

Sammendrag av sak 12/1039 12/1093 18.09.2013. Saksnummer: 12/1093. Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05.

Sammendrag av sak 12/1039 12/1093 18.09.2013. Saksnummer: 12/1093. Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05. Vår ref.: Dato: 12/1093 18.09.2013 Saksnummer: 12/1093 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05.2013 Sammendrag av sak 12/1039 Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok

Detaljer

Vedtak av 30. november 2016 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer:

Vedtak av 30. november 2016 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Sak 5/2016-1 Sakens parter: A - Likestilling- og diskrimineringsombudet Vedtak av 30. november 2016 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Susann Funderud Skogvang (møteleder) Thorkil

Detaljer

13/618 05.09.2013. Stillingsinnehaveren skal bidra med å videreutvikle forsyningstjenesten gjennom analyse av logistikkprosessen.

13/618 05.09.2013. Stillingsinnehaveren skal bidra med å videreutvikle forsyningstjenesten gjennom analyse av logistikkprosessen. Vår ref.: Dato: 13/618 05.09.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn Høsten 2012 søkte A på ledig stilling som overingeniør KODE 1087 i Forsvarets logistikkorganisasjon/divisjon for forsyning/ Materiellstyringsavdelingen/Analyse-

Detaljer

Diskrimineringsjussen i et nøtteskall. Stian Sigurdsen

Diskrimineringsjussen i et nøtteskall. Stian Sigurdsen Diskrimineringsjussen i et nøtteskall Stian Sigurdsen Diskrimineringsvernet Likestillings- loven Diskrimineringsloven Diskrimineringsog tilgjengelighetsloven (DTL) Arbeidsmiljøloven kapittel 13 kjønn verner

Detaljer

Høringsuttalelse - utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder

Høringsuttalelse - utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no NB! Dette brevet sendes kun per e-post! Vår ref.: Deres ref.: Dato: 15/319-2- EMA 23.03.2015 Høringsuttalelse - utvidet vern mot

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/ SIG /SLH

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/ SIG /SLH IDO Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO G / I I - ) LikestilHngs- og fl1iskrimineringsombudet Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1224-3-SIG 200702972-/SLH 18.11.2008 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Anonymisert versjon i sak om spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved vurdering av fornyelse av engasjement

Anonymisert versjon i sak om spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved vurdering av fornyelse av engasjement Anonymisert versjon i sak om spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved vurdering av fornyelse av engasjement Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok den 7. juni 2007 en henvendelse

Detaljer

Sak nr. 9/2013. Vedtak av 9. september Sakens parter: A Høgskolen i B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Sak nr. 9/2013. Vedtak av 9. september Sakens parter: A Høgskolen i B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sak nr. 9/2013 Vedtak av 9. september 2013 Sakens parter: A Høgskolen i B Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Trude Haugli (leder) Ivar Danielsen Britt Elin Strand Christian Fr Wyller

Detaljer

30.10.2014. Dagens tema. Ombudet som lovhåndhever. Likestillings- og diskrimineringsrett

30.10.2014. Dagens tema. Ombudet som lovhåndhever. Likestillings- og diskrimineringsrett Likestillings- og diskrimineringsrett Legeforeningen 4. november 2014 Cathrine Sørlie og Emma Caroline Hermanrud Dagens tema Diskriminering graviditet etnisitet/språk individuell tilrettelegging på grunn

Detaljer

Sammendrag av sak og uttalelse

Sammendrag av sak og uttalelse Vår ref.: Dato: 12/2419 24.09.2013 Sammendrag av sak og uttalelse Saksnummer: 12/2419 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 4 Dato for uttalelse: 29.08.2013 MannsForum klaget inn Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Vedtak av 16. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer:

Vedtak av 16. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Sak nr. 15/2017-1 Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Vedtak av 16. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Ivar Danielsen (møteleder) Anne Lise Rønneberg

Detaljer

KM 7.1.2/07. INNLEDNING Det vises til telefonsamtale med Gunnar Thelin samt e-post med vedlegg av 29 august 2007.

KM 7.1.2/07. INNLEDNING Det vises til telefonsamtale med Gunnar Thelin samt e-post med vedlegg av 29 august 2007. KM 7.1.2/07 N O T A T Til: Fra: Ansvarlig advokat: Kirkerådet v/ Gunnar Thelin ARNTZEN de BESCHE Advokatfirma AS v/anne Marie Due Anne Marie Due Dato: 5. september 2007 Vår ref: AMD\ KIRKEMØTETS BEHANDLING

Detaljer

Etnisitet og alder - tilsetting av kranførerstilling (Sak 30/2014)

Etnisitet og alder - tilsetting av kranførerstilling (Sak 30/2014) Etnisitet og alder - tilsetting av kranførerstilling (Sak 30/2014) Utskriftsdato: 3.1.2018 01:40:56 Status: Gjeldende Dato: 30.1.2014 Nummer: 30/2014 Utgiver: Likestillings- og diskrimineringsnemnda Dokumenttype:

Detaljer

12/1022-26.02.2013. Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven 4 første ledd og Arbeidsmiljøloven 13-1(1)

12/1022-26.02.2013. Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven 4 første ledd og Arbeidsmiljøloven 13-1(1) Dato: 12/1022-26.02.2013 Ombudets uttalelse Saksnummer: 12/1022 Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven 4 første ledd og Arbeidsmiljøloven 13-1(1) Uttalelsesdato: 18.12.2012 OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn

Detaljer

Taleflytvansker og arbeidslivet

Taleflytvansker og arbeidslivet Taleflytvansker og arbeidslivet Ikke alle med taleflytvansker møter forståelse i arbeidslivet, og finner det vanskelig å få utnyttet kompetansen sin. Norsk Interesseforening for Stamme(NIFS) har samlet

Detaljer

Assistent - barnehage - oppsigelse - nedsatt funksjonsevne - anonymisert uttalelse

Assistent - barnehage - oppsigelse - nedsatt funksjonsevne - anonymisert uttalelse NOTAT Vår ref. 11/53-15 /SF-471, SF-514.6, SF-711, SF-821, SF-826, SF-902 / Dato: 07.11.2011 Assistent - barnehage - oppsigelse - nedsatt funksjonsevne - anonymisert uttalelse OMBUDETS UTTALELSE: SAKENS

Detaljer

Religion på arbeidsplassen. Ronald Craig. Likestillings- og diskrimineringsombudet

Religion på arbeidsplassen. Ronald Craig. Likestillings- og diskrimineringsombudet Religion på arbeidsplassen Ronald Craig Likestillings- og diskrimineringsombudet Spørreforbud i ansettelse Diskrimineringsloven 7 Religiøse eller kulturelle spørsmål Likestillingsloven 4 graviditet, adopsjon

Detaljer

Dagens tema. Hva er LDO? Diskriminering. Hvordan kan dere som tillitsvalgte bistå i diskrimineringssaker

Dagens tema. Hva er LDO? Diskriminering. Hvordan kan dere som tillitsvalgte bistå i diskrimineringssaker Likestillings- og diskrimineringsrett Carl Fredrik Riise seniorrådgiver i Veiledningsavdelingen i LDO Diskriminering graviditet etnisitet/språk Dagens tema Hvordan kan dere som tillitsvalgte bistå i diskrimineringssaker

Detaljer

SPEKTER. Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo. Oslo,

SPEKTER. Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo. Oslo, Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Oslo, 141108 Vår ref KRJU/21153 Høringssvar endring av likestillingsloven 3 og 4 - forbud mot å spørre om graviditet mv Det vises til høringsbrev

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om vilkår om norsk personnummer og bostedsadresse for å bli kunde i bank

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om vilkår om norsk personnummer og bostedsadresse for å bli kunde i bank Dok. ref. Dato: 08/670-14/SF-422, SF-711, SF-902//CAS 08.05.2009 Anonymisert versjon av uttalelse i sak om vilkår om norsk personnummer og bostedsadresse for å bli kunde i bank Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA Postboks 8049 Dep 0031 Oslo tlf. 95 19 68 00/01 mail: post@diskrimineringsnemnda.no hjemmeside: www.diskrimineringsnemnda.no Sak nr. 10/2010 Sakens parter: X kommune

Detaljer

Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer

Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer Her følger et viktig dokument. Vi ser gjennom det, fremhever tekst og legger til enkelte kommentarer. (Les selv det originale dokumentet.) «Felles

Detaljer

Webversjon - Uttalelse i sak om diskriminering på grunn av kjønn og etnisitet

Webversjon - Uttalelse i sak om diskriminering på grunn av kjønn og etnisitet NOTAT Til: Fra: Anne Jorun Ballangrud Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Dok. ref. 08/190-16/SF-422, SF-551, SF-561, SF-801, SF-811, SF-821, SF-833, SF-902//AJB Dato: 05.11.2008 Webversjon - Uttalelse

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsrett

Likestillings- og diskrimineringsrett Likestillings- og diskrimineringsrett Carl Fredrik Riise seniorrådgiver i Veiledningsavdelingen i LDO Du har funnet drømmejobben og har blitt innkalt til intervju. og «Når har du tenkt å få barn da?» og

Detaljer

Et av punktene i meldingen var bekymring for at E kunne bli utsatt for kjønnslemlestelse. B sendte bekymringsmeldingen den 25. juni 2008.

Et av punktene i meldingen var bekymring for at E kunne bli utsatt for kjønnslemlestelse. B sendte bekymringsmeldingen den 25. juni 2008. NOTAT Til: «TilSbr_Navn» Fra: «Sbr_Navn» Vår ref. «Sdo_ArkivSakID»- «Sdo_DokNr»/«Sas_ArkivID»/«Sa s_objektid1»/«sdo_brukerid» Dato: «Sdo_DokDato» «Sdo_Tittel» OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn A har klaget

Detaljer

Sak nr. 64/2014. Vedtak av 28. mai Sakens parter. A - X borettslag. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Sak nr. 64/2014. Vedtak av 28. mai Sakens parter. A - X borettslag. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sak nr. 64/2014 Vedtak av 28. mai 2015 Sakens parter A - X borettslag Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Susann Funderud Skogvang (møteleder) Johans Tveit Sandvin Thorkil H. Aschehoug

Detaljer

Sammendrag 11/620 04.04.2013. Saksnummer: 11/620. Lovgrunnlag: diskrimineringsloven 4 Dato for uttalelse: 18. juni 2012

Sammendrag 11/620 04.04.2013. Saksnummer: 11/620. Lovgrunnlag: diskrimineringsloven 4 Dato for uttalelse: 18. juni 2012 Vår ref.: Dato: 11/620 04.04.2013 Saksnummer: 11/620 Lovgrunnlag: diskrimineringsloven 4 Dato for uttalelse: 18. juni 2012 Sammendrag A hevdet at B stilte krav til norskkunnskaper i strid med diskrimineringsloven

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 20. mai 2008.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 20. mai 2008. NOTAT Til: Fra: Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Dok. ref. 08/826-9/SF-440, SF-512.1, SF-821, SF- 900//KIM Dato: 31.10.2008 Webversjon av uttalelsen Likestillings- og diskrimineringsombudet viser

Detaljer

Ombudets uttalelse. Partenes syn på saken

Ombudets uttalelse. Partenes syn på saken Ombudets uttalelse A er ansatt ved fabrikken X. X har en bonusordning som består av to komponenter. Den første komponenten er et beregningsgrunnlag, som baserer seg på resultater oppnådd av bedriften i

Detaljer

Alder ikke avgjørende for ikke å bli kalt inn til intervju.

Alder ikke avgjørende for ikke å bli kalt inn til intervju. Alder ikke avgjørende for ikke å bli kalt inn til intervju. En professor ble ikke innkalt til intervju til en stilling han hevdes vel kvalifisert for. Den klagende part mistenker at han ikke ble objektivt

Detaljer

NOTAT. Til: Fra: Margrethe Søbstad Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13

NOTAT. Til: Fra: Margrethe Søbstad Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 NOTAT Til: Fra: Margrethe Søbstad Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Dok. ref. Dato: 06/809-12/LDO-//MSOE 23.04.2008 UTTALELSE - ANONYMISERT VERSJON UTTALELSE - ANONYMISERT VERSJON Likestillings-

Detaljer

07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007

07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007 Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Dok. ref. Dato: 07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007 Uttalelse i sak 07/16 Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok en henvendelse fra A den 13. mars 2007. I

Detaljer

Tilsettingsprosesser - søkere med nedsatt funksjonsevne

Tilsettingsprosesser - søkere med nedsatt funksjonsevne Tilsettingsprosesser - søkere med nedsatt funksjonsevne PK-nettverket 4. mars 2015 v/ juridisk seniorrådgiver Berit Hernes Bakke, Avdeling for personalstøtte Disposisjon Hovedregelen og utgangspunktet

Detaljer

NOTAT. Til: Fra: Dan Frøskeland 11/325-26 /SF-414, SF-512.1, SF- 821, SF-902 / 03.10.2011

NOTAT. Til: Fra: Dan Frøskeland 11/325-26 /SF-414, SF-512.1, SF- 821, SF-902 / 03.10.2011 NOTAT Til: Fra: Dan Frøskeland Vår ref. 11/325-26 /SF-414, SF-512.1, SF- 821, SF-902 / Dato: 03.10.2011 En kvinne anførte at hun hadde blitt diskriminert av et vikarbyrå, da et tilbud falt bort etter at

Detaljer