Uttalelse av 17. mars 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uttalelse av 17. mars 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer:"

Transkript

1 Sak nr. 16/ Sakens parter: A X kommune Uttalelse av 17. mars 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Susann Funderud Skogvang (møteleder) Thorkil H. Aschehoug Gislaug Øygarden Anne-Lise H. Rolland Kirsti Coward 1

2 Saken gjelder A har klaget på Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse datert 31. mars Spørsmålet i saken er om X kommune handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av etnisitet (språk) overfor A da hun søkte ledige lærerstillinger. Sakens bakgrunn X kommune utlyste flere ledige lærerstillinger ved Y barneskole, og en ledig lærerstilling ved Z oppvekstsenter med søknadsfrist 31. mai Spesifikke fagønsker var norsk, engelsk, matematikk, kroppsøving, musikk og spesialpedagogikk. Det var 21 søkere til stillingene, herunder A, som er polsk. I perioden fra 20. august til 24. november 2013 arbeidet A i et tre måneders vikariat som elevassistent ved Y skole i X kommune. Av tjenestebeviset fremgår det at hun «har utført jobben til vår tilfredstillelse». Det fremgikk blant annet følgende av stillingsutlysningen: «Vi søker allmennlærere som: Setter elevene sin læring og læringsresultat i sentrum Er tydelige og har evne til å bygge relasjoner Er løsnings- og utviklingsrelaterte Har evne til samarbeid med kollegaer og foresatte mot felles mål» Kommunen lyste ut stillingene på nytt med søknadsfrist 12. august A søkte også stillingen ved 2. gangs utlysning. A har en femårig utdannelse fra 2009 fra Polen. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) godkjente utdanningen som likestilt med akkreditert norsk mastergrad 24. oktober Utdanningen ble også godkjent av Utdanningsdirektoratet i vedtak av 10. april 2014, der det fremgår at A er kvalifisert til stilling som lærer i norsk grunnopplæring. Det fremgår også av vedtaket at fremtidige arbeidsgivere, i forkant av en eventuell ansettelse, blant annet må: «vurdere dine kunnskaper, ferdigheter og innsikt i norsk språk og i norske samfunnsforhold og skoleforhold som er nødvendig for stillingen, jf. forskrift til opplæringsloven 14-6 siste ledd.» Ingen søkere ble innkalt til intervju. A ble ikke innstilt til stillingen. X kommune utlyste året etter ledige lærerstillinger ved Y skole med søknadsfrist 27. april Spesifikke fagønsker var matematikk, kroppsøving, spesialpedagogikk, naturfag, kroppsøving, språkfag og norsk som andrespråk. Det var 22 søkere til stillingene, herunder A. A søkte alle tre gangene via et standard søknadskjema som kommunen bruker. Det var kun hennes arbeidserfaring og utdanning (med norsk godkjenning) som fremgikk av søknaden. Et eget motivasjonsbrev fulgte ikke med søknaden. A ble innkalt til intervju, men ble ikke innstilt til stillingen. Det fremgikk blant annet følgende av utlysningen: 2

3 «Vi søker primært allmennlærere. Søkere med annen pedagogisk utdanning vil kunne bli vurdert ved tilsetting. Søkere må: Sette elevene sin læring og læringsresultat i sentrum Være tydelige og ha evne til å bygge relasjoner Være løsnings- og utviklingsrelaterte Ha evne til samarbeid med kollegaer og foresatte mot felles mål» Språkkrav ble ikke spesifikt beskrevet i utlysningstekstene, men ved begge utlysninger ble det opplyst at: «skolene har behov for lærere med godkjent undervisningskompetanse i grunnskolen.» Hvilke krav som stilles for å ha godkjent undervisningskompetanse i grunnskolen, fremgår av opplæringsloven kapittel 10 (lov nr. 61/1998) og tilhørende forskrift (forskrift nr. 724/2006). For lærere med utdanning og praksis fra andre land oppstiller forskriften 14-6 siste ledd som krav til godkjenning at arbeidsgiver før ansettelse, i tillegg til godkjenning fra Utdanningsdirektoratet, skal stille krav om: «kunnskapar, dugleik og innsikt i norsk språk og i norske samfunnsforhold og skoleforhold som er nødvendige for stillinga.» A arbeider i dag i 100 % fast stilling som lærer i en annen kommune. Behandlingen hos Likestillings- og diskrimineringsombudet og videre saksgang A klaget X kommune inn for ombudet ved e-post 8. juni I uttalelse datert 16. mars 2016 la ombudet til grunn at X kommune hadde lagt vekt på språk i vurderingen av A, men at forskjellsbehandlingen var saklig, nødvendig og ikke uforholdsmessig inngripende overfor henne. Ombudet konkluderte derfor med at A ikke ble diskriminert på grunn av språk i forbindelse med ansettelsesprosessene i 2014 og Ombudet presiserte i uttalelsen at: «..kommunen ved fremtidige utlysninger av undervisningsstillinger bør klargjøre at det stilles et språkkrav. For å ivareta forbudet mot diskriminering må språkkravene tilpasses stillingens karakter. Eksempelvis vil det ved tilsetting av en gymlærer ikke kunne stilles samme krav til språkferdigheter, som ved tilsetting av en norsklærer.» A klaget over ombudets uttalelse ved brev datert 6. april Ombudet vurderte saken på nytt, men fastholdt sin konklusjon. Saken ble oversendt Likestillings- og diskrimineringsnemnda (nemnda) ved ombudets brev datert 11. mai Saken ble behandlet i nemndas møte 7. mars I behandlingen deltok nemndas medlemmer Susann Funderud Skogvang (møteleder), Thorkil H. Aschehoug, Gislaug Øygarden, Anne-Lise H. Rolland og Kirsti Coward. Ingen av partene deltok under nemndas møte. Nemndas sekretariat var representert ved Ingeborg Aas, Helena Jokila og Anette Klem Funderud. Partenes anførsler A har i hovedsak anført: X kommune handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av språk. 3

4 Det er forståelig at skolen stiller krav om at lærere må snakke norsk. Hun har imidlertid tilstrekkelige skriftlige og muntlige kvalifikasjoner i norsk for en lærerstilling, og er for øvrig godt kvalifisert. Hun har mastergrad som er godkjent av Utdanningsdirektoratet og NOKUT. Kommunen ansatte flere som ikke var kvalifisert til å inneha lærerstillinger, og flere fylte ikke kompetansekravene som følger av opplæringsloven og tilhørende forskrift. Etter intervjuet våren 2015, ga kommunen beskjed om at hun ikke fikk jobben fordi hun ikke snakket godt nok norsk. Hun stiller seg uforstående til dette. Intervjuet og all annen kommunikasjon i anledning ansettelsessaken foregikk på norsk. Kommunen hadde uansett ikke et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere hennes språkkunnskaper. Kommunen ansatte flere enn de søkerne som ble omtalt i ansettelsesutvalgets innstilling. Hun hadde oppgitt B fra Y skole som referanse. I samtale med ham 5. januar 2016 sa han at hun hadde utført en tilfredsstillende jobb ved Y skole høsten Han fortalte henne samtidig at han hadde opplyst til kommunen at hun ville ha behov for veiledning og opplæring dersom hun fikk tilbud om jobb. X kommune har i hovedsak anført: Etter en helhetlig vurdering av As formelle kvalifikasjoner, ferdigheter og innsikt i norsk språk, i norske samfunns- og skoleforhold, i tillegg til personlig egnethet, konkluderte ansettelsesutvalget med at hun ikke var en aktuell kandidat for de utlyste lærerstillingene. I forskrift til opplæringsloven 14-6 fastlås det at arbeidsgiver har ansvaret for å vurdere innsikt i norsk språk, og i norske samfunns- og skoleforhold. Det var praktiske årsaker til at kommunen ikke gjennomførte intervju med aktuelle kandidater i Grunnlaget for å vurdere A ble basert på skolens erfaringer med henne gjennom tidligere arbeidsforhold ved skolen, herunder hennes evne til samarbeid og selvstendighet, samt evne til formidling og relasjonsbygging. Dette ble vurdert opp mot de kvalifikasjonskrav som stilles til undervisning i grunnskolen. Da det ble søkt etter lærere i 2015, ble A innkalt til et intervju, på lik linje med andre søkere med godkjent utdanning. Referatet fra intervjuet er makulert. Den samlede vurdering av A ble imidlertid basert på kvalifikasjonskravene som stilles til undervisning i grunnskolen, intervju og referanseinnhenting. Det ble ansatt søkere som ikke fylte de formelle kompetansekravene i opplæringsloven med tilhørende forskrift. Det ble også ansatt flere enn de kandidatene som er omtalt i innstillingen. Erfaringen er at søkere som har fått tilbud om en stilling, har takket nei. Det har derfor vært nødvendig å tilby jobb til andre aktuelle søkere som ved den opprinnelige ansettelsen ikke sto på varamannslisten. Årsaken til dette er den begrensede tilgangen X kommune har til kvalifiserte søkere. Tilbud om ansettelse har uansett skjedd etter en helhetsvurdering ut fra vitnemål, attester, innhentede referanser og vurdering av skikkethet til stillingen. Sakens rettslige sider Hovedregel. Forbud mot diskriminering Diskrimineringsloven om etnisitet 6 (lov nr. 60/2013) oppstiller et forbud mot direkte og indirekte diskriminering: 4

5 «Diskriminering på grunn av etnisitet, religion eller livssyn er forbudt. Diskriminering på grunn av nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk regnes også som diskriminering på grunn av etnisitet. Forbudet gjelder diskriminering på grunn av faktisk, antatt, tidligere eller fremtidig etnisitet, religion eller livssyn. Forbudet gjelder også diskriminering på grunn av etnisitet, religion eller livssyn til en person som den som diskrimineres har tilknytning til. Med diskriminering menes direkte og indirekte forskjellsbehandling som ikke er lovlig etter 7 eller 8. Med direkte forskjellsbehandling menes en handling eller unnlatelse som har som formål eller virkning at en person eller et foretak blir behandlet dårligere enn andre i tilsvarende situasjon, og at dette skyldes etnisitet, religion eller livssyn. Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer stilles dårligere enn andre, og at dette skjer på grunn av etnisitet, religion eller livssyn.» Det fremgår direkte av loven at diskriminering på grunn av språk regnes som diskriminering på grunn av etnisitet. Lovforarbeidene til den tidligere diskrimineringsloven er også relevante ved tolkningen av någjeldende diskrimineringslov om etnisitet. Det fremgår av Ot.prp. nr. 33 ( ) side at det ikke stilles krav om diskriminerende hensikt eller motiv for å bli rammet av bestemmelsen. En handling rammes av lovens forbud når den har et diskriminerende formål eller en diskriminerende virkning, og dette skyldes for eksempel etnisitet. Diskrimineringsforbudet omfatter hele ansettelsesprosessen. Dette følger av diskrimineringsloven om etnisitet 16. Diskrimineringsforbudet kan derfor være overtrådt dersom den påståtte handlingen førte til at en søker ikke ble innstilt eller ikke vurdert som aktuell for stillingen. Unntaksregel. Adgang til forskjellsbehandling Det følger av diskrimineringsloven om etnisitet 7 at forskjellsbehandling i visse tilfeller kan være lovlig: «Forskjellsbehandling er ikke i strid med forbudet i 6 når: a) den har et saklig formål, b) den er nødvendig for å oppnå formålet og c) det er et rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå og hvor inngripende forskjellsbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere.» Bevisvurderingen Diskrimineringsloven om etnisitet 24 har regler om bevisbyrden. Første ledd lyder: «Det skal legges til grunn at diskriminering har funnet sted hvis: a) det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering, og b) den ansvarlige ikke sannsynliggjør at diskriminering likevel ikke har funnet sted.» Bestemmelsen fastsetter såkalt delt bevisbyrde. 5

6 Nemndas vurdering Nemnda har kommet til at X kommune ikke har handlet i strid med diskrimineringsloven om etnisitet overfor A. Nemnda har lagt følgende til grunn for sin vurdering: I utgangspunktet er det opp til arbeidsgiver i kraft av sin styringsrett å bestemme hvem som skal ansettes, og på hvilke vilkår. Arbeidsgiver i offentlig sektor må imidlertid ansette i tråd med det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet. Kvalifikasjonsprinsippet innebærer at den best kvalifiserte søkeren skal tilbys stillingen. Hvem som er best kvalifisert, avgjøres på bakgrunn av en samlet vurdering av utdanning, yrkeserfaring og personlige egenskaper, sammenholdt med fastsatte krav og ønskede kvalifikasjoner i en stillingsutlysning. X kommune anså ikke A som en aktuell kandidat for de utlyste lærerstillingene. Kommunens vurdering bygget på hennes kvalifikasjoner, hennes ferdigheter og innsikt i norsk språk, i norske samfunns- og skoleforhold, i tillegg til personlig egnethet. Nemnda er enig med ombudet i at kommunens vurdering av A, som søker i ansettelsessakene i 2014 og 2015, i utgangspunktet utgjør forskjellsbehandling på grunn av språk, se diskrimineringsloven om etnisitet 6. Det er derfor «grunn til å tro» at kommunen handlet i strid med loven. Bevisbyrden går derfor over på X kommune. Av diskrimineringsloven om etnisitet 7 følger det at en forskjellsbehandling likevel ikke vil være i strid med forbudet i 6 dersom den har et saklig formål og forskjellsbehandlingen er nødvendig for å oppnå formålet. I tillegg må det være et rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå og hvor inngripende forskjellsbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere. Det følger av lovforarbeidene til den tidligere diskrimineringsloven (lov nr. 33/2005) at det i mange typer arbeid kan være både saklig og nødvendig å kreve gode norskkunnskaper, se Ot.prp. nr. 33 ( ) side 90 og 103. Språkkravene må være begrunnet i den enkelte stilling. Det vil være avgjørende for lovligheten hvor sentralt språket er i forbindelse med utøvelsen av arbeidet. Hvor relevant det vil være å legge vekt på språket, vil avhenge av hvor utadrettet og verbal jobben er, og hvor viktig den interne kommunikasjonen er. Ombudet ga følgende vurdering i sin uttalelse datert 16. mars 2016 om forskjellsbehandlingen er saklig og nødvendig: «Var forskjellsbehandlingen saklig? Kravet til saklig formål innebærer at det må dreie seg om en beskyttelsesverdig interesse, og formålet må være av en slik art at prinsippet om ikke-diskriminering bør vike. I arbeidslivet vil språkkrav kunne være saklige dersom de begrunnes i den enkelte stilling. I enkelte yrker kan språk være et viktig arbeidsredskap, mens det i andre yrker ikke har avgjørende betydning. Det vil være avgjørende hvor sentralt språket er i utøvelsen av arbeidet. Denne saken gjelder undervisningsstillinger i grunnskolen. Etter ombudets vurdering vil kravet til språkkunnskaper være særlig skjerpet for denne type stillinger. Dette synspunktet støttes av forskrift til opplæringsloven 14-6: 'I tillegg til å krevje godkjenning frå Utdanningsdirektoratet skal arbeidsgivaren før tilsetjing stille krav om kunnskapar, dugleik og innsikt i norsk språk og i norske samfunnsforhold og skoleforhold som er nødvendige for stillinga'. 6

7 Undervisningsspråket i grunnskolen er bokmål eller nynorsk. Kravet om 'kunnskapar, dugleik og innsikt i norsk språk' er begrunnet i behovet for å sikre elever opplæringen de har krav på etter opplæringsloven. Ombudet mener etter dette at språkkrav har et saklig formål ved tilsetting i lærerstillinger. Var forskjellsbehandlingen nødvendig? Forskjellsbehandlingen er nødvendig når tiltaket er egnet eller hensiktsmessig for å oppnå formålet. I nødvendighetsvurderingen er det innfortolket et krav om at det ikke skal være andre egnede måter å oppnå formålet på. Hvis det finnes ikke-diskriminerende handlingsalternativer som er egnet til å oppnå formålet vil dette være et argument for at forskjellsbehandlingen ikke er nødvendig. Ombudet mener at språkkrav til lærere fremstår som et egnet og hensiktsmessig middel for å ivareta formålene. Ombudet kan heller ikke se hvordan formålet kan oppnås på annen måte. Språkkravet fremstår etter dette som nødvendig.» I vurderingen av om det var et rimelig forhold mellom det man ønsket å oppnå og hvor inngripende forskjellsbehandlingen var for A, uttalte ombudet videre at: «For at forskjellsbehandling skal være lovlig må det være et rimelig forhold mellom formålet man ønsker å oppnå, og hvor inngripende den er for den eller de som stilles dårligere. Ombudet må veie de positive effektene forskjellsbehandlingen har for å fremme formålet, mot konsekvensene for den som forskjellsbehandles. Desto mer inngripende forskjellsbehandlingen er, desto viktigere må formålet med forskjellsbehandlingen være. Ombudet legger til grunn at forskjellsbehandlingen det her er tale om er inngripende. A vil ikke kunne få jobb som lærer i X kommune inntil hun har bedret sine norskkunnskaper. Formålet med forskjellsbehandlingen er å sikre elevene til strekkelig kvalitet på opplæringen. Kravet om 'kunnskapar, dugleik og innsikt i norsk språk' er begrunnet i behovet for å sikre elevene opplæringen de har krav på etter opplæringsloven. Den enkelte lærer har ansvaret for elevenes faglige og språklige utvikling i fagene læreren underviser i. Som allmennlærer i grunnskolen vil språk være et svært viktig arbeidsredskap. Dersom skoler blir pålagt å ansette lærere uten tilstrekkelige språkkunnskaper, vil det få konsekvenser for kvaliteten og opplæringen. Kravet til språkkunnskaper er, som nevnt over, særlig skjerpet for denne type stillinger. Hensynene bak språkkravet veier etter ombudets syn tyngre enn individets interesser i dette tilfellet. Ombudet er etter dette kommet til at språkkravet ikke anses for uforholdsmessig inngripende overfor A.» Nemnda slutter seg i hovedsak til ombudets vurdering. Nemnda legger til grunn at språkferdigheter er helt sentralt for lærerstillinger i skolen, og at kravet til språkkunnskaper er særlig skjerpet for undervisningsstillinger i grunnskolen, slik dette også fremgår av forskrift til opplæringsloven 14-6 siste ledd. I likhet med ombudet har nemnda kommet til at X kommune har klart å sannsynliggjøre at vilkårene i lovens unntaksbestemmelse er oppfylt. Forskjellsbehandlingen av A var dermed lovlig. Når det gjelder spørsmålet om X kommune hadde et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere As språkferdigheter, er dette en skjønnsmessig vurdering som nemnda i utgangspunktet er 7

8 tilbakeholden med å overprøve. Nemndas adgang til å sette til side skjønnsmessige kvalifikasjonsvurderinger er begrenset til tilfeller der arbeidsgivers vurdering av søkerne er basert på utenforliggende og usaklige hensyn. Etter nemndas syn hadde kommunen et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere hennes språkferdigheter opp mot språkkravene for lærerstillingene. Kommunen var kjent med A gjennom et tidligere ansettelsesforhold høsten Dette arbeidsforholdet ble avsluttet noen måneder før A søkte lærerstilling i mai Da A søkte ny stilling i 2015, ble hennes språkferdigheter også vurdert på bakgrunn av et intervju. Nemndas konklusjon er at X kommune ikke handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av etnisitet (språk) overfor A. A har ikke fått medhold i sin klage på ombudets uttalelse. Nemndas uttalelse er enstemmig. 8

9 Sak 16/ Likestillings- og diskrimineringsnemnda har gitt følgende uttalelse: X kommune handlet ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av etnisitet (språk) overfor A. Susann Funderud Skogvang møteleder Thorkil H. Aschehoug Gislaug Øygarden Anne-Lise H. Rolland Kirsti Coward 9

Sak nr. 35/2015. Vedtak av 17. mars Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Sak nr. 35/2015. Vedtak av 17. mars Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sak nr. 35/2015 Vedtak av 17. mars 2016 Sakens parter: A - B Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Ivar Danielsen (møteleder) Usman Ivar Shakar Astrid Merethe Svele Anne Lise Rønneberg

Detaljer

13/618 05.09.2013. Stillingsinnehaveren skal bidra med å videreutvikle forsyningstjenesten gjennom analyse av logistikkprosessen.

13/618 05.09.2013. Stillingsinnehaveren skal bidra med å videreutvikle forsyningstjenesten gjennom analyse av logistikkprosessen. Vår ref.: Dato: 13/618 05.09.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn Høsten 2012 søkte A på ledig stilling som overingeniør KODE 1087 i Forsvarets logistikkorganisasjon/divisjon for forsyning/ Materiellstyringsavdelingen/Analyse-

Detaljer

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse.

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Klager mente seg forbigått til en stilling på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Det var tolv søkere

Detaljer

Sammendrag 11/620 04.04.2013. Saksnummer: 11/620. Lovgrunnlag: diskrimineringsloven 4 Dato for uttalelse: 18. juni 2012

Sammendrag 11/620 04.04.2013. Saksnummer: 11/620. Lovgrunnlag: diskrimineringsloven 4 Dato for uttalelse: 18. juni 2012 Vår ref.: Dato: 11/620 04.04.2013 Saksnummer: 11/620 Lovgrunnlag: diskrimineringsloven 4 Dato for uttalelse: 18. juni 2012 Sammendrag A hevdet at B stilte krav til norskkunnskaper i strid med diskrimineringsloven

Detaljer

Ombudets uttalelse i sak 12/666

Ombudets uttalelse i sak 12/666 Vår ref.: Dato: 12/666 27.06.2013 Ombudets uttalelse i sak 12/666 Saksnummer: 12/666 Lovgrunnlag: diskrimineringsloven 4 diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4 Dato for uttalelse: 21. februar 2013

Detaljer

Uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av nedsatt funksjonsevne

Uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av nedsatt funksjonsevne Vår ref.: Dato: 11/2038-27- 04.02.2013 Saksnummer: 11/2038 Lovgrunnlag: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4 Dato for uttalelse: 27. april 2012 Uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av nedsatt

Detaljer

11/547 07.03.2013. Klager hevdet at han ble diskriminert på grunn av etnisitet, språk og alder da han ikke fikk stillingen ved X.

11/547 07.03.2013. Klager hevdet at han ble diskriminert på grunn av etnisitet, språk og alder da han ikke fikk stillingen ved X. Vår ref.: Dato: 11/547 07.03.2013 Ombudets uttalelse Klager hevdet at han ble diskriminert på grunn av etnisitet, språk og alder da han ikke fikk stillingen ved X. Ombudet kom frem til at det ikke er grunn

Detaljer

Etnisitet og alder - tilsetting av kranførerstilling (Sak 30/2014)

Etnisitet og alder - tilsetting av kranførerstilling (Sak 30/2014) Etnisitet og alder - tilsetting av kranførerstilling (Sak 30/2014) Utskriftsdato: 3.1.2018 01:40:56 Status: Gjeldende Dato: 30.1.2014 Nummer: 30/2014 Utgiver: Likestillings- og diskrimineringsnemnda Dokumenttype:

Detaljer

12/1022-26.02.2013. Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven 4 første ledd og Arbeidsmiljøloven 13-1(1)

12/1022-26.02.2013. Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven 4 første ledd og Arbeidsmiljøloven 13-1(1) Dato: 12/1022-26.02.2013 Ombudets uttalelse Saksnummer: 12/1022 Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven 4 første ledd og Arbeidsmiljøloven 13-1(1) Uttalelsesdato: 18.12.2012 OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn

Detaljer

11/1198-54- ASI 26.06.2012

11/1198-54- ASI 26.06.2012 Vår ref.: Dato: 11/1198-54- ASI 26.06.2012 Ansettelse - helseopplysninger-sammendrag og anonymisering versjon av uttalelse En mann ble diskriminert på grunn av sin nedsatte funksjonsevne ved ansettelse

Detaljer

X søkte på stillingen, men fikk avslag på søknaden. Han ble heller ikke innkalt til intervju.

X søkte på stillingen, men fikk avslag på søknaden. Han ble heller ikke innkalt til intervju. NOTAT OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn X jobbet som bussjåfør hos Y i Trondheim. I selskapets internavis ble det i mai 2010 lyst ut stillinger som opplæringssjåfør/faddere. I utlysningsteksten stod følgende

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - språkkrav for flymekanikere

Anonymisert versjon av uttalelse - språkkrav for flymekanikere Anonymisert versjon av uttalelse - språkkrav for flymekanikere Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 2. september 2009 fra A. A hevder at han ble forskjellsbehandlet på grunn av språk

Detaljer

12/305-18- 23.11.2012

12/305-18- 23.11.2012 Vår ref.: Dato: 12/305-18- 23.11.2012 Ombudets uttalelse Klager hevdet å ha blitt diskriminert på grunn av etnisitet da han ikke ble innkalt til intervju til stillingen som Y i Statens vegvesen Z. Likestillings-

Detaljer

Ombudet fant at det var andre grunner enn mannens utenlandske bakgrunn som var årsaken til at han ikke ble tilsatt i stillingen.

Ombudet fant at det var andre grunner enn mannens utenlandske bakgrunn som var årsaken til at han ikke ble tilsatt i stillingen. NOTAT Til: Fra: Heidi Wyller Unntatt Offentlighet Offl 13 Opplysn som er underlagde teieplikt Vår ref. 09/319 19/SF 400, SF 512.1, SF 711, SF 822, SF 900//HW Dato: 29.12.2010 Sammendrag Overskrift: Ombudet

Detaljer

Uttalelse av 9. juni 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer:

Uttalelse av 9. juni 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Sak 36/2016-1 Sakens parter: A - X ungdomsskole Uttalelse av 9. juni 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Jon Østensvig (møteleder) Johans Tveit Sandvin Thorkil H. Aschehoug Gislaug

Detaljer

Vedtak av 14. februar 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer:

Vedtak av 14. februar 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Sak nr. 28/2016-1 Sakens parter: A - X kommune Vedtak av 14. februar 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Ivar Danielsen (møteleder) Usman Ivar Shakar Astrid Merethe Svele Jens

Detaljer

11/538-47- CAS 11.03.2013

11/538-47- CAS 11.03.2013 Vår ref.: Dato: 11/538-47- CAS 11.03.2013 Ombudets uttalelse Saken gjaldt spørsmål om et Nav-kontor handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av alder da en mann ikke ble innkalt på intervju

Detaljer

Uttalelse av 10. november 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer:

Uttalelse av 10. november 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Sak nr. 18/2017-1 Sakens parter: X bispedømmeråd - A Uttalelse av 10. november 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Susann Funderud Skogvang (møteleder) Thorkil H. Aschehoug Gislaug

Detaljer

Sak nr. 49/2015. Uttalelse av 24. mai Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Sak nr. 49/2015. Uttalelse av 24. mai Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sak nr. 49/2015 Uttalelse av 24. mai 2016 Sakens parter: A - B Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Ivar Danielsen (møteleder) Anne Lise Rønneberg Jens Kristian Johansen Anniken Sørlie

Detaljer

Spørsmål om diskriminering på grunn av språk i forbindelse med avslag på søknad på tollaspirantstilling

Spørsmål om diskriminering på grunn av språk i forbindelse med avslag på søknad på tollaspirantstilling Vår ref.: Dato: 11/1296-21- 14.08.2012 Spørsmål om diskriminering på grunn av språk i forbindelse med avslag på søknad på tollaspirantstilling Sakens bakgrunn I begynnelsen av 2010 ble A intervjuet av

Detaljer

UTTALELSE I SAK OM ALDERSDISKRIMINERING VED ANSETTELSE

UTTALELSE I SAK OM ALDERSDISKRIMINERING VED ANSETTELSE UTTALELSE I SAK OM ALDERSDISKRIMINERING VED ANSETTELSE Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra Skolenes Landsforbund på vegne av deres medlem A av 24. september 2007. Skolenes

Detaljer

Sak nr. 78/2015. Uttalelse av 26. oktober Sakens parter. A - X kommune. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Sak nr. 78/2015. Uttalelse av 26. oktober Sakens parter. A - X kommune. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sak nr. 78/2015 Uttalelse av 26. oktober 2016 Sakens parter A - X kommune Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Ivar Danielsen (møteleder) Usman Ivar Shakar Astrid Merethe Svele Anne

Detaljer

Sammendrag av uttalelse

Sammendrag av uttalelse Vår ref.: Dato: 12/2059 05.07.2013 Sammendrag av uttalelse Saksnummer: 12/2059 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven 13-1, likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 10. juni 2013 Klager mente seg forskjellsbehandlet

Detaljer

Hjelpepleier - gravid - får ikke forlenget vikariat - anonymisert uttalelse

Hjelpepleier - gravid - får ikke forlenget vikariat - anonymisert uttalelse Anonymisert versjon av uttalelse Vår ref. Dato: 10/35-29 /SF- / 07.11.2011 Hjelpepleier - gravid - får ikke forlenget vikariat - anonymisert uttalelse OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn X jobbet som hjelpepleier

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA Postboks 8049 Dep 0031 Oslo tlf. 95 19 68 00/01 mail: post@diskrimineringsnemnda.no hjemmeside: www.diskrimineringsnemnda.no Sak nr. 10/2010 Sakens parter: X kommune

Detaljer

13/7 18.09.2013. Klager hevdet at hun ble forbigått til stilling på grunn av alder i strid med arbeidsmiljøloven 13-1.

13/7 18.09.2013. Klager hevdet at hun ble forbigått til stilling på grunn av alder i strid med arbeidsmiljøloven 13-1. Vår ref.: Dato: 13/7 18.09.2013 Ombudets uttalelse Klager hevdet at hun ble forbigått til stilling på grunn av alder i strid med arbeidsmiljøloven 13-1. Likestillings- og diskrimineringsombudet kom frem

Detaljer

Uttalelse av 17. mars 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer:

Uttalelse av 17. mars 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Sak 39/2016-1 Sakens parter: A X kommune Uttalelse av 17. mars 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Susann Funderud Skogvang (møteleder) Thorkil H. Aschehoug Gislaug Øygarden Anne-Lise

Detaljer

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE 12/2338 09.10.2013

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE 12/2338 09.10.2013 Vår ref.: Dato: 12/2338 09.10.2013 Sammendrag Ombudet vurderte om en mann var forbigått på grunn av sin etnisitet i ansettelsesprosessen til tre ulike stillinger i Oslo kommune. Det er som utgangspunkt

Detaljer

Lovanvendelse: arbeidsmiljøloven 13-1 (1). diskrimineringsloven 4

Lovanvendelse: arbeidsmiljøloven 13-1 (1). diskrimineringsloven 4 NOTAT Saksnr.: 09/2308 Lovanvendelse: arbeidsmiljøloven 13-1 (1). diskrimineringsloven 4 Dato: 12.02.2011 OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige

Detaljer

NOTAT - FOR OPPFØLGING

NOTAT - FOR OPPFØLGING NOTAT - FOR OPPFØLGING Til: Fra: Arshad Khan Vår ref. Dato: 09/2329-27/SF-//AKH 15.03.2011 Ikke forbigått på grunn av alder ved ansettelse av konsulent på universitet Saken gjelder en 60 år gammel mann

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudets fremstilling av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser.

Likestillings- og diskrimineringsombudets fremstilling av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser. Vår ref.: Arkivkode: Dato: 11/863-15 / MH SF-LDO: 17.01.2012 Ombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudets fremstilling av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser. Videregående

Detaljer

Sak nr. 20/2014. Vedtak av 8. oktober Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet

Sak nr. 20/2014. Vedtak av 8. oktober Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Sak nr. 20/2014 Vedtak av 8. oktober 2014 Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sverre Erik Jebens (møteleder) Johans Tveit

Detaljer

Sak nr. 58/2015. Vedtak av 4. oktober Sakens parter. A - Likestillings- og diskrimineringsombudet

Sak nr. 58/2015. Vedtak av 4. oktober Sakens parter. A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Sak nr. 58/2015 Vedtak av 4. oktober 2016 Sakens parter A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Susann Funderud Skogvang (møteleder) Johans

Detaljer

Uttalelse i klagesak - påstand om diskriminering på grunn av graviditet ved ansettelse

Uttalelse i klagesak - påstand om diskriminering på grunn av graviditet ved ansettelse Vår ref.: Dato: 11/2288-19 01.08.2012 Uttalelse i klagesak - påstand om diskriminering på grunn av graviditet ved ansettelse Sakens bakgrunn Barneverntjenesten i en kommune lyste høsten 2011 ut en fast

Detaljer

11/2016-40- PCG 05.09.2013

11/2016-40- PCG 05.09.2013 Vår ref.: Dato: 11/2016-40- PCG 05.09.2013 Ombudets uttalelse Klager hevdet at hun ble diskriminert på grunn av etnisitet/nasjonal opprinnelse i forbindelse med ansettelsesprosess i Statens vegvesen. Likestillings-

Detaljer

Sak nr. 63/2015. Uttalelse av 14. september Sakens parter: X kommune - A. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Sak nr. 63/2015. Uttalelse av 14. september Sakens parter: X kommune - A. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sak nr. 63/2015 Uttalelse av 14. september 2016 Sakens parter: X kommune - A Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Ivar Danielsen (møteleder) Usman Ivar Shakar Astrid Merethe Svele Arve

Detaljer

Sak nr. 48/2015. Vedtak av 2. mai Sakens parter: A B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Sak nr. 48/2015. Vedtak av 2. mai Sakens parter: A B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sak nr. 48/2015 Vedtak av 2. mai 2016 Sakens parter: A B Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Susann Funderud Skogvang (møteleder) Thorkil H. Aschehoug Gislaug Øygarden Jon Østensvig

Detaljer

Webversjon av uttalelse i sak om forbigåelse i ansettelsesprosess

Webversjon av uttalelse i sak om forbigåelse i ansettelsesprosess Webversjon av uttalelse i sak om forbigåelse i ansettelsesprosess Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 4. september 2007 fra A. A mener seg forbigått til andregangsintervju ved Tollregion

Detaljer

A ble i august 2009 ansatt i et vikariat som apotektekniker ved B. Vikariatet ble forlenget med ett år i juni 2010.

A ble i august 2009 ansatt i et vikariat som apotektekniker ved B. Vikariatet ble forlenget med ett år i juni 2010. Vår ref.: Dato: 11/1459 16.04.2012 Saksnummer: 11/1459 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 12. mars 2012 OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn A ble i august 2009 ansatt i et vikariat som

Detaljer

Uttalelse i klagesak -Stillingsannonse med krav om skandinavisk statsborgerskap og gode norskkunnskaper for oppvaskmedarbeidere

Uttalelse i klagesak -Stillingsannonse med krav om skandinavisk statsborgerskap og gode norskkunnskaper for oppvaskmedarbeidere Hans Majestet Kongens Garde v/major Leif- Boye Erichsen Operasjonstøtteavdeling Huseby Røa 0754 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Dato: 12/805-16- MH 13.12.2012 Uttalelse i klagesak -Stillingsannonse med krav

Detaljer

Vedtak av 30. november 2016 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer:

Vedtak av 30. november 2016 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Sak 5/2016-1 Sakens parter: A - Likestilling- og diskrimineringsombudet Vedtak av 30. november 2016 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Susann Funderud Skogvang (møteleder) Thorkil

Detaljer

12/2434 03.09.2013. Stillingen Stillingen ble først utlyst i 2011 og videre utlyst to ganger til. Utlysningsteksten lød blant annet som følger:

12/2434 03.09.2013. Stillingen Stillingen ble først utlyst i 2011 og videre utlyst to ganger til. Utlysningsteksten lød blant annet som følger: Vår ref.: Dato: 12/2434 03.09.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn Ombudets fremstilling av sakens bakgrunn bygger på As klage og redegjørelsen som er fremlagt av Senter for internasjonalisering av

Detaljer

OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn. Partenes syn på saken NOTAT 11/ /SF-440, SF-512.1, SF-711, SF- 822, SF-904 /

OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn. Partenes syn på saken NOTAT 11/ /SF-440, SF-512.1, SF-711, SF- 822, SF-904 / NOTAT Vår ref. Dato: 11/852-13 /SF-440, SF-512.1, SF-711, SF- 822, SF-904 / 24.01.2012 OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn Våren 2011 annonserte X kommune at det var ledige vikariater som gartnerassistent

Detaljer

Anonymisert versjon av sak om aldersdiskriminering av kvinnelig jobbsøker

Anonymisert versjon av sak om aldersdiskriminering av kvinnelig jobbsøker Anonymisert versjon av sak om aldersdiskriminering av kvinnelig jobbsøker Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 11. oktober 2008. A hevder at en kommunes utlysningstekst strider

Detaljer

NOTAT - FOR OPPFØLGING

NOTAT - FOR OPPFØLGING NOTAT - FOR OPPFØLGING Fra: Arshad Khan Vår ref. Dato: 09/2104-19/SF-440, SF-513.5, SF- 711, SF-900//AKH 12.09.2011 Lærer ble ikke aldersdiskriminert i forbindelse med fordeling av fag. En mann klaget

Detaljer

Sammendrag av sak 12/1039 12/1093 18.09.2013. Saksnummer: 12/1093. Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05.

Sammendrag av sak 12/1039 12/1093 18.09.2013. Saksnummer: 12/1093. Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05. Vår ref.: Dato: 12/1093 18.09.2013 Saksnummer: 12/1093 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05.2013 Sammendrag av sak 12/1039 Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok

Detaljer

Sak nr. 64/2014. Vedtak av 28. mai Sakens parter. A - X borettslag. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Sak nr. 64/2014. Vedtak av 28. mai Sakens parter. A - X borettslag. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sak nr. 64/2014 Vedtak av 28. mai 2015 Sakens parter A - X borettslag Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Susann Funderud Skogvang (møteleder) Johans Tveit Sandvin Thorkil H. Aschehoug

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1280-7-AAS 11.11.2008 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV ALDER VED ANSETTELSE I DELTIDSSTILLINGER

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1280-7-AAS 11.11.2008 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV ALDER VED ANSETTELSE I DELTIDSSTILLINGER Kristiansand kommune Helse- og sosialdirektøren Serviceboks 417 4604 KRISTIANSAND S Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1280-7-AAS 11.11.2008 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV ALDER VED

Detaljer

Alder ikke avgjørende for ikke å bli kalt inn til intervju.

Alder ikke avgjørende for ikke å bli kalt inn til intervju. Alder ikke avgjørende for ikke å bli kalt inn til intervju. En professor ble ikke innkalt til intervju til en stilling han hevdes vel kvalifisert for. Den klagende part mistenker at han ikke ble objektivt

Detaljer

12/1314 01.11.2013. A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet.

12/1314 01.11.2013. A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet. Vår ref.: Dato: 12/1314 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet. Ombudet mente at skolens opplysninger

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudets avgjørelse

Likestillings- og diskrimineringsombudets avgjørelse Dok. ref. Dato: 06/1598-12/LDO-331//AKL 04.06.2007 Vår ref. Deres ref. Dato: 06/1598-12-AKL 04.06.2007 WEBVERSJON AV UTTALELSE I SAK 06/1598 Likestillings- og diskrimineringsombudets avgjørelse Likestillings-

Detaljer

Sak nr. 59/2015. Uttalelse av 20. juni Sakens parter: A X kommune. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Sak nr. 59/2015. Uttalelse av 20. juni Sakens parter: A X kommune. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sak nr. 59/2015 Uttalelse av 20. juni 2016 Sakens parter: A X kommune Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Susann Funderud Skogvang (møteleder) Johans Tveit Sandvin Thorkil H. Aschehoug

Detaljer

Klage på ansettelsesprosess - påstand om diskriminering på grunn av nasjonal opprinnelse

Klage på ansettelsesprosess - påstand om diskriminering på grunn av nasjonal opprinnelse Fra: Avirata Sitaula Vår ref.: Arkivkode: Dato: 11/207-23 / ASI SF-LDO: 30.01.2012 Klage på ansettelsesprosess - påstand om diskriminering på grunn av nasjonal opprinnelse En mann ble ikke diskriminert

Detaljer

Webversjon - uttalelse i sak 07/1061

Webversjon - uttalelse i sak 07/1061 Webversjon - uttalelse i sak 07/1061 Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 25. juni 2007 fra Universitets- og høyskoleutdannedes forbund, på vegne av A. A mener hun har blitt forskjellsbehandlet

Detaljer

Kvinne ikke diskriminert ved ansettelse grunnet etnisitet. En etnisk russisk kvinne hevdet at hun ble diskriminert grunnet sin etnisitet da hun

Kvinne ikke diskriminert ved ansettelse grunnet etnisitet. En etnisk russisk kvinne hevdet at hun ble diskriminert grunnet sin etnisitet da hun NOTAT Til: Fra: Dan Frøskeland Vår ref. 11/835-15 /SF-801, SF-422, SF-421, SF-512.1, SF-902, SF-821, SF-825, SF-833, SF-853 / Dato: 02.11.2011 Kvinne ikke diskriminert ved ansettelse grunnet etnisitet

Detaljer

Anonymisert versjon - sak om diskriminering ved tilsetting som sosialkurator

Anonymisert versjon - sak om diskriminering ved tilsetting som sosialkurator Anonymisert versjon - sak om diskriminering ved tilsetting som sosialkurator Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 3. juli 2007, samt etterfølgende korrespondanse i saken. A

Detaljer

Vedtak av 5. januar 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer:

Vedtak av 5. januar 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Sak 6/2016-1 Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Vedtak av 5. januar 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Ivar Danielsen (møteleder) Anne Lise Rønneberg

Detaljer

Sak nr. 62/2015. Uttalelse av 14. september Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Sak nr. 62/2015. Uttalelse av 14. september Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sak nr. 62/2015 Uttalelse av 14. september 2016 Sakens parter: A - B Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Ivar Danielsen (møteleder) Usman Ivar Shakar Astrid Merethe Svele Arve Martin

Detaljer

Uttalelse av 15. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer:

Uttalelse av 15. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Sak 24/2016-1 Sakens parter: A - X høgskole Uttalelse av 15. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Ivar Danielsen (møteleder) Usman Ivar Shakar Anne Lise Rønneberg Jens Kristian

Detaljer

Ikke forskjellsbehandlet på grunn av etnisk bakgrunn, men forskjellsbehandlet på grunn av språk ved tilsetting.

Ikke forskjellsbehandlet på grunn av etnisk bakgrunn, men forskjellsbehandlet på grunn av språk ved tilsetting. Ikke forskjellsbehandlet på grunn av etnisk bakgrunn, men forskjellsbehandlet på grunn av språk ved tilsetting. Lovgrunnlag: diskrimineringsloven 4 Saksnummer: 11/245 Dato: 21.06.2011 Kvinne X med annen

Detaljer

12/933-8- PCG 22.11.2012. Det ble hevdet at A er blitt utsatt for diskriminering på grunn av etnisitet i

12/933-8- PCG 22.11.2012. Det ble hevdet at A er blitt utsatt for diskriminering på grunn av etnisitet i Vår ref.: Dato: 12/933-8- PCG 22.11.2012 Ombudets uttalelse Det ble hevdet at A er blitt utsatt for diskriminering på grunn av etnisitet i forbindelse med søknad om familiegjenforening. Likestillings-

Detaljer

Mann ble ikke diskriminert på grunn av nasjonal opprinnelse da han ikke ble innkalt til intervju

Mann ble ikke diskriminert på grunn av nasjonal opprinnelse da han ikke ble innkalt til intervju Mann ble ikke diskriminert på grunn av nasjonal opprinnelse da han ikke ble innkalt til intervju Saksnr: 11/2205 Lovgrunnlag: diskrimineringsloven 4 Dato for uttalelse: 5. november 2011 X mener han er

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet og foreldrepermisjon ved ansettelse i stillinger og forlengelse av vikariat

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet og foreldrepermisjon ved ansettelse i stillinger og forlengelse av vikariat Vår ref.: Dato: 11/985 14.05.2013 Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet og foreldrepermisjon ved ansettelse i stillinger og forlengelse av vikariat A hevdet at NAV Regnskap Pensjon hadde forskjellsbehandlet

Detaljer

12/1251-23- RSO 20.12.2013

12/1251-23- RSO 20.12.2013 Vår ref.: Dato: 12/1251-23- RSO 20.12.2013 Sammendrag Klageren mente han var forbigått til en stilling på grunn av kjønn og/eller sin nedsatte funksjonsevne. Han mente han var best kvalifisert til stillingen

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 13/421 20.12.2013. Saksnummer: 13/421

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 13/421 20.12.2013. Saksnummer: 13/421 Vår ref.: Dato: 13/421 20.12.2013 Ombudets uttalelse Saksnummer: 13/421 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3. første ledd jf. 4. andre ledd Dato for uttalelse: 23.05.21013 Sakens bakgrunn A søkte på stilling

Detaljer

Vedtak av 12. juni 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer:

Vedtak av 12. juni 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Sak nr. 5/2017-1 Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Vedtak av 12. juni 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Jon Østensvig (møteleder) Johans Tveit Sandvin

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1222-23-SIG 10.11.2008

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1222-23-SIG 10.11.2008 Til rette vedkommende Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1222-23-SIG 10.11.2008 Anonymisert uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til møte med A 22. august 2008, og formell klage av 8. september

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1023-29-MBA 14.07.2009 OMGJØRING AV UTTALELSE I SAK OM RENHOLDER I KIRKE

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1023-29-MBA 14.07.2009 OMGJØRING AV UTTALELSE I SAK OM RENHOLDER I KIRKE Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1023-29-MBA 14.07.2009 OMGJØRING AV UTTALELSE I SAK OM RENHOLDER I KIRKE Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 9. juni 2009 på ombudets uttalelse

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 20. mai 2008.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 20. mai 2008. NOTAT Til: Fra: Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Dok. ref. 08/826-9/SF-440, SF-512.1, SF-821, SF- 900//KIM Dato: 31.10.2008 Webversjon av uttalelsen Likestillings- og diskrimineringsombudet viser

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 28. januar 2008.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 28. januar 2008. Anonymisert versjon Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 28. januar 2008. A mener at hun er blitt diskriminert på grunn av foreldrepermisjon og graviditet da hun ikke ble tilbudt

Detaljer

Vedtak av 17. mars 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer:

Vedtak av 17. mars 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Sak 14/2016-1 Sakens parter: A X kommune ved Hjemmetjenesten Vedtak av 17. mars 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Susann Funderud Skogvang (møteleder) Thorkil H. Aschehoug Gislaug

Detaljer

Vedtak av 9. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer:

Vedtak av 9. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Sak 9/2017-1 Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Vedtak av 9. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Ivar Danielsen (møteleder) Astrid Merethe Svele Anne

Detaljer

Sammendrag 12/1546 01.11.2013

Sammendrag 12/1546 01.11.2013 Vår ref.: Dato: 12/1546 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert på grunn av sin rombakgrunn da B skole informerte Nav om at hennes barn oppholdt seg i utlandet. A forklarte at dette ikke stemte,

Detaljer

Uttalelse av 1. desember 2016 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer:

Uttalelse av 1. desember 2016 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Sak nr. 73/2015 Sakens parter: Kunnskapsdepartementet Foreldrene til A og B Uttalelse av 1. desember 2016 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Susann Funderud Skogvang (møteleder) Thorkil

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak 07/1084

Anonymisert versjon av uttalelse i sak 07/1084 Anonymisert versjon av uttalelse i sak 07/1084 Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse av 28. juni 2007 fra A. A mener han er forbigått til rekrutteringsstilling som stipendiat ved

Detaljer

Sak nr. 88/2015. Uttalelse av 4. oktober Sakens parter A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Sak nr. 88/2015. Uttalelse av 4. oktober Sakens parter A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sak nr. 88/2015 Uttalelse av 4. oktober 2016 Sakens parter A - B Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Susann Funderud Skogvang (møteleder) Johans Tveit Sandvin Thorkil H. Aschehoug Gislaug

Detaljer

Uttalelse av 12. juni 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer:

Uttalelse av 12. juni 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Sak 3/2017-1 Sakens parter: A - B Uttalelse av 12. juni 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Jon Østensvig (møteleder) Johans Tveit Sandvin Thorkil H. Aschehoug Gislaug Øygarden

Detaljer

NOTAT. Til: Fra: Anne Jorun Ballangrud Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13

NOTAT. Til: Fra: Anne Jorun Ballangrud Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 NOTAT Til: Fra: Anne Jorun Ballangrud Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Dok. ref. 07/2050-24/SF-801, SF-821, SF-411, SF- 512.1//AJB Dato: 20.11.2008 Uttalelse i sak om forskjellsbehandling på grunn

Detaljer

Diskriminering på grunn av graviditet/foreldrepermisjon Iselin Huuse, rådgiver i LDO

Diskriminering på grunn av graviditet/foreldrepermisjon Iselin Huuse, rådgiver i LDO Diskriminering på grunn av graviditet/foreldrepermisjon Iselin Huuse, rådgiver i LDO Du har funnet drømmejobben og har blitt innkalt til intervju. Intervjuet går veldig bra, du føler dette er det rette

Detaljer

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE 12/985 08.10.2013

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE 12/985 08.10.2013 Vår ref.: Dato: 12/985 08.10.2013 Sammendrag Saken gjaldt spørsmål om en kvinne ble forskjellsbehandlet på grunn av graviditet da hun ikke fikk tilbud om lærlingplass i sykehjem. Spørsmålet for ombudet

Detaljer

Sak nr. 86/2015. Vedtak av 25. oktober Sakens parter: A - Stortinget v/stortingets administrasjon

Sak nr. 86/2015. Vedtak av 25. oktober Sakens parter: A - Stortinget v/stortingets administrasjon Sak nr. 86/2015 Vedtak av 25. oktober 2016 Sakens parter: A - Stortinget v/stortingets administrasjon Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Ivar Danielsen (møteleder) Usman Ivar Shakar

Detaljer

Ombudets uttalelse 12/

Ombudets uttalelse 12/ Vår ref.: Dato: 12/1430 23.04.2013 Ombudets uttalelse A ba ombudet vurdere om han ble forbigått til stilling som fagleder for kultur i Y kommune på grunn av sin alder. A mente han var blant de best kvalifiserte

Detaljer

Saksnr.: 09/2516 Lovanvendelse: Likestillingsloven 4 annet ledd, jf. 3 tredje ledd Dato: 13.09.10

Saksnr.: 09/2516 Lovanvendelse: Likestillingsloven 4 annet ledd, jf. 3 tredje ledd Dato: 13.09.10 SAMMENDRAG 11/1687 En kvinne mener [instituttet hun arbeidet på] la vekt på hennes uttak av foreldrepermisjon da de skulle ansette en prosjektmedarbeider for en forlenget prosjektperiode. Ombudet kom frem

Detaljer

12/541 28.02.2013. Saksnummer: 12/541. Lovgrunnlag: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4 Dato for uttalelse: 27.

12/541 28.02.2013. Saksnummer: 12/541. Lovgrunnlag: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4 Dato for uttalelse: 27. Vår ref.: Dato: 12/541 28.02.2013 Saksnummer: 12/541 Lovgrunnlag: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4 Dato for uttalelse: 27. februar 2013 Spørsmålet i saken var om headhuntingfirmaet Mosaique

Detaljer

Ombudet konkluderte med at firmaet ikke bryter diskrimineringsloven.

Ombudet konkluderte med at firmaet ikke bryter diskrimineringsloven. Sak 10/672 Lovanvendelse: diskrimineringsloven 4. Dato for uttalelse: 11. februar 2011. Sammendrag: Ombudet mottok tips om at et utleiefirma har en praksis hvor de ikke leier ut til andre enn svensker

Detaljer

Arbeidsgiver la ikke vekt på kvinnens omsorgsforpliktelser for små barn ved tilsetting

Arbeidsgiver la ikke vekt på kvinnens omsorgsforpliktelser for små barn ved tilsetting Arbeidsgiver la ikke vekt på kvinnens omsorgsforpliktelser for små barn ved tilsetting Saksnummer: 10/1720 Lovgrunnlag: likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 24. august 2011 Kvinne hevdet at arbeidsgiver

Detaljer

Tilsettingsprosesser - søkere med nedsatt funksjonsevne

Tilsettingsprosesser - søkere med nedsatt funksjonsevne Tilsettingsprosesser - søkere med nedsatt funksjonsevne PK-nettverket 4. mars 2015 v/ juridisk seniorrådgiver Berit Hernes Bakke, Avdeling for personalstøtte Disposisjon Hovedregelen og utgangspunktet

Detaljer

06/1051-24/LDO-//RLI 18.06.2007. Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage på brudd på diskrimineringsloven fra A.

06/1051-24/LDO-//RLI 18.06.2007. Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage på brudd på diskrimineringsloven fra A. Dok. ref. Dato: 06/1051-24/LDO-//RLI 18.06.2007 ANNONYMISERT FULLTEKSTVERSJON AV SAKEN Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage på brudd

Detaljer

Lovanvendelse: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4.

Lovanvendelse: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4. NOTAT Saksnr.:10/1095 Lovanvendelse: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4. Dato: 14.02.2011 Elever med nedsatt funksjonsevne ble permittert fra undervisning på grunn av streik ikke brudd Ombudet

Detaljer

Diskriminering grunnet religion ved ansettelse på sykehus. Mann diskriminert ved ansettelse til legestilling grunnet tilknytning til kirkesamfunn

Diskriminering grunnet religion ved ansettelse på sykehus. Mann diskriminert ved ansettelse til legestilling grunnet tilknytning til kirkesamfunn NOTAT Til: Fra: Dan Frøskeland Vår ref. 11/1146-16 /SF-450, SF-512.1, SF- 711, SF-822, SF-902 / Dato: 02.11.2011 Diskriminering grunnet religion ved ansettelse på sykehus Mann diskriminert ved ansettelse

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 21. juni 2007.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 21. juni 2007. NOTAT Til: Fra: Serap Helin Hartwig Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Dok. ref. Dato: 07/967-16/LDO-331//SHH 06.12.07 WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK 07/967 WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK 07/967 Likestillings-

Detaljer

Kvinne ble diskriminert pga graviditet i ansettelsesprosess

Kvinne ble diskriminert pga graviditet i ansettelsesprosess Vår ref.: Dato: 08/1902 18.03.2013 Kvinne ble diskriminert pga graviditet i ansettelsesprosess En gravid kvinne ble avskåret fra videre deltakelse i ansettelsesprosess etter at hun under første gangs intervju

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse av 18. desember 2007 fra en fagorganisasjon på vegne av medlemmet A.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse av 18. desember 2007 fra en fagorganisasjon på vegne av medlemmet A. Dok. ref. 07/2096-23/SF-414, SF-711, SF-821, SF- 900//CAS Dato: 05.03.2009 ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE I SAK 07/2096 Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse av 18. desember

Detaljer

Sammendrag av sak og uttalelse

Sammendrag av sak og uttalelse Vår ref.: Dato: 12/2419 24.09.2013 Sammendrag av sak og uttalelse Saksnummer: 12/2419 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 4 Dato for uttalelse: 29.08.2013 MannsForum klaget inn Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Uttalelse av 8. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer:

Uttalelse av 8. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Sak 61/2016-1 Sakens parter: A - B Uttalelse av 8. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Ivar Danielsen (møteleder) Usman Ivar Shakar Anne Lise Rønneberg Jens Kristian Johansen

Detaljer

LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA

LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA Postboks 8049 Dep 0031 Oslo tlf. 95 19 68 00/01 mail: post@diskrimineringsnemnda.no hjemmeside: www.diskrimineringsnemnda.no Sak nr. 17/2010 Sakens parter: A. Norsk

Detaljer

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. august 2007 fra A. A mener X AS (Selskapet) trakk tilbake et tilbud om

Detaljer

Vedtak av 11. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer:

Vedtak av 11. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Sak nr. 8/2017-1 Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Vedtak av 11. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Ivar Danielsen (møteleder) Anne Lise Rønneberg

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Dato:

Vår ref.: Deres ref.: Dato: (LDO Oslo kommune Sykehjemsetaten v/ Ane Nore Nyhus Postboks 435 Sentrum 0103 OSLO Unntatt offentlighet Offi 13 Oppiysn som er underlagde teieplikt Vår ref.: Deres ref.: Dato: 13/1872- i6- AKH 201301237-2

Detaljer

Uttalelse i sak om diskriminerende stillingsannonse og praksis - varsel om hastevedtak

Uttalelse i sak om diskriminerende stillingsannonse og praksis - varsel om hastevedtak Vår ref.: Deres ref.: Dato: 14/53 09.01.2014 Uttalelse i sak om diskriminerende stillingsannonse og praksis - varsel om hastevedtak Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til en rekke henvendelser,

Detaljer