Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til ordinært sameiermøte 2011"

Transkript

1 1 Ringnes Park Vest Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Ringnes Park Vest Sameie, avholdes onsdag , kl. 18:00 i sal 2 på Ringen Kino. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og en eller to seksjonseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2010 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG (vedlegg 1-9 Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg sammen med styrets innstilling til forslagene. For de forslagene som ikke trenger votering av sameiermøtet vil styret gi en redegjørelse på status. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1-2 år B) Valg av 1-4 styremedlemmer for 2 år C) Valg av varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité E) Valg av andre utvalg/komiteer Oslo, Styret i Ringnes Park Vest Sameie Hans Olav Bjørk /s/ Karan Farhangdoust /s/ Pål Cato Andersen /s/ Morten Brastad /s/ Torill Andreassen /s/ Erlend Aas /s/ Khurram Ali /s/ I sameiermøtet har sameierne stemmerett i hh. t. vedtektenes Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. Side 1 av 48

2 Side 2 Ringnes Park Vest Sameie TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2010 Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET Leder Hans Olav Bjørk Parkveien 33 Styremedlem Karan Farhangdoust Toftes Gate 23 Styremedlem Pål Cato Andersen Toftes Gate 21 A Styremedlem Morten Brastad Nordbergbakken 4 Styremedlem Torill Andreassen Thorvald Meyers Gate 16 A Styremedlem Khurram Ali Toftes Gate 13 A Styremedlem Erlend Aas (fratrådt) VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Øyvind Borgemoen Lyse Toftes Gate 17 Varamedlem Fuk-Tai Sundvor Melkeveien 8A GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET TILLITSVALGTE OG ANSATTE Av sameiets 7 styremedlemmer er det 1 kvinne og 6 menn. Sameiet er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. HJEMMESIDE Styrets hovedinformasjonskanal er hjemmesiden hvor generell informasjon fra styret til seksjonseiere og beboere publiseres. Informering via hjemmeside erstatter brev, oppslag i oppganger m.m. Eneste unntak er innkalling til sameiermøte og referat fra sameiermøte som fortsatt vil bli sendt pr. post. Bruk av Twitter som supplerende informasjonskanal evalueres ved prøveperiodens utløp 1. mai. KONTAKTINFORMASJON FOR STYRET Styret ber om at alle henvendelser gjøres elektronisk pr e-post til evt. har styret en egen mobiltelefon Det gjøres oppmerksom på at mobiltelefonen ikke er døgnbemannet, og vi ber derfor om at det legges igjen meldinger i talepostkassen. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Sameiets revisor er BDO AS. Side 2 av 48

3 Side 3 Ringnes Park Vest Sameie EIENDOMMEN Sameiet er et kombinert eierseksjonssameie som består av 502 boligseksjoner og 6 næringsseksjoner. Seksjon 504 og 505 utgjør parkeringsanleggene. Seksjonseiere som har kjøpt parkeringsplass har fått tinglyst bruksrett tilknyttet egen seksjon. Dersom parkeringsplassen ikke skal følge seksjonen ved et evt. salg må bruksretten overdras og tilknyttes en annen seksjon i sameiet. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med org. nr.: Sameiet ligger i Oslo kommune og har gnr. 225, bnr Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. VAKTMESTERTJENESTE Det er inngått vaktmesteravtale med ISS Landscaping. ISS nås best på vakttelefon 02317, som er døgnbemannet. Styret har vedtatt følgende rutiner for vaktmestertjenestene: 1. ISS rykker kun ut ved situasjoner som kan gi varig skade, og oppleves som akutt. Ved en slik utrykning skal det noteres navn på beboer, leilighetsnummer og utførelse av oppdrag må beskrives nøye. Styreleder skal uansett varsles på e-post eller mobil Dersom situasjonen ikke oppleves som akutt, skal styreleder kontaktes på mobil eller e-post for å kunne avgjøre om dette kan reklamers på ovenfor entreprenør / direkte på underleverandør i henhold til liste i DV. 3. Den enkelte beboer kan bestille vaktmestertjenester på egen regning. I disse tilfeller vil det være ISS sitt ansvar å inndrive dette. FORSIKRING Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvaret for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS tlf faks e-post : Oppfølging av forsikringsaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. Side 3 av 48

4 Side 4 Ringnes Park Vest Sameie BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Sameiet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. EIENDELER OG GJELD OMSETNING OG TAKSTER Sameierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkelte seksjons andel av sameiets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler. Ligningsverdien får den enkelte oppgitt på ligningskontoret. Omsetning av seksjonene skjer til markedspris. Det finnes ikke takster for seksjonene verken hos styret eller forretningsfører. Så langt forretningsføreren får oppgitt omsetningspriser, blir disse registrert. Forretningsfører kan, på bakgrunn av disse opplysningene, gi antydning om prisnivået for seksjonene. TELENOR Sameiet er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning om rabattordning på bruk av fasttelefon og bredbåndstelefon for beboere med abonnement i Telenor. Den enkelte beboer får også rabatt ved bestilling av ADSL bredbånd og bruk av mobiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- og internettjenester kan gjøres på KABEL-TV Canal Digital er leverandør av tv- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål vedrørende ditt kabel-tv-abonnement, digital-tv eller bredbånd, kan du ringe tlf Åpningstider hos kundeservice er mandag - fredag kl , lørdag kl Søndager er stengt. Oppstår det feil på kabelanlegget utenom normal åpningstid, kan dette rapporteres via telefon lørdager kl og søndager kl For ytterligere informasjon vises det til Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet på antenne-kontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. Side 4 av 48

5 Side 5 Ringnes Park Vest Sameie ENERGI Sameiet er tilknyttet Hafslund fjernvarme som leverer varmt vann til oppvarming og tappevann. Dette er inkludert i felleskostnadene. Det er ikke målere for individuelt forbruk av fjernvarme i leilighetene. BRANNALARM Ringnes Park Vest ligger oppå et næringsbygg på ca kvm bestående av kino, treningssenter og diverse butikker, samt et parkeringsanlegg på over 200 plasser. Dette har medført at Oslo Brannvesen har kategorisert bygget som et særskilt brannobjekt. På bakgrunn av dette er hele bygget sentralt alarmert, med direkte tilkobling til Oslo Brannvesen. Av denne grunn er det viktig å merke seg følgende (dette vil også bli hengt opp på oppslagstavlene): - Ved feil: (lav summelyd fra tablå og tekstet feil ) : Ring vaktmester og informer om feil, slik at denne kan bli rettet. Når feilen er meldt, kan man trykke på knappen avstill summer. - Ved alarm: Forlat bygningen, da alarmen er direkte tilkoblet mot Oslo Brannvesen. Styret planlegger å avholde en brannøvelse til høsten når alle leilighetene er overlevert. Generelt om brannalarmer Ved alarm vil uansett Oslo Brannvesen rykke ut, dersom man vet at det er en falsk alarm kan man ringe 110 og informere om dette. Slik at utrykningen blir nedtonet. Oslo Brannvesen vil uansett rykke. En utrykning fra Oslo Brannvesen vil bli belastet den enkelte seksjonseier med ca kr (den til en hver tid gjeldene sats fra Oslo Brannvesen). Styret er kjent man i enkelte forsikringsselskaper kan legge en tabbeforsikring inn i innboforsikringen, slik at den økonomiske belastningen ved evt. feil alarmering vil begrense seg til egenandel avtalt med det enkelte forsikringsselskap. Den enkelte beboer bes innrette seg slik at risikoen for å for falske alarmer minimeres. Sensoren i den enkelte sin leilighet reagerer på varme, støv og røyk. Det er derfor av betydning at man bruker ventilasjonsanlegget ved kraftig matlaging, samt dekker til sensoren ved for eksempel oppussing eller andre støvende arbeider. Man kan også kontakte vaktmester for å koble ut sløyfer dersom det er snakk om større ombygninger. NØKKELBESTILLING Nøkkelbestillingskjema for bolig er overlevert OBOS. Bestilling av nøkler til fellesarealet, bodarealer med mer, vil kunne gjøres gjennom Grete Jørgensen hos OBOS Eiendomsforvaltning på følgende e-post adresse kostnaden ved dette vil bli belastet den enkelte seksjonseier. POSTKASSESKILT Ved første utsendelse av brev fra OBOS Eiendomsforvaltning, ble det oppfordret til å fylle ut ønsket informasjon på postkasseskilt. Styret har i møte besluttet at en ny oppdatering av postkassekilt ikke vil være en kostnad som skal belastes sameiet. Vi gjør videre oppmerksom på at gratis postkasseskilt kan mottas fra posten ved flytting og adresseendring. Styret har vedtatt at alle andelseiere skal benytte en ensartet utforming av postkasseskiltene, hvitt med svart preg. Side 5 av 48

6 Side 6 Ringnes Park Vest Sameie Skiltet skal inneholde navn (maks 3 linjer a 20 tegn og seksjonsnummer, leilighetsnummer og H-nummer på siste linje (se eksempel nedenfor). Jernia, Ringnes Park har mål til skiltene (ulike mål for innendørs og utendørs postkasser) og tar ca kr. 225,- for et skilt. Norsk Nøkkelservice i Sinsenveien 4 på Sandaker, en liten spasertur unna, tar ca kr 120,-. Målene er 94x58 mm for de store, og 69x44 mm for de små. O L A K A R I N O R M A N N N O R M A N N S 1 / A / H Vedlagt denne årsmeldingen følger en oversikt over seksjonsnummer, leilighetsnummer og H-nummer (vedlegg 11). RINGETABLÅ Da det pga mange navneendringer i forbindelse med innflytting og overtagelse, er det et sterkt ønske fra mange seksjonseiere at ringetablåene blir omprogrammert med riktig navn. Styret har besluttet at dette vil bli bekostet av sameiet. Melding om endring sendes på e-post til Grete Jørgensen i OBOS Eiendomsforvaltning innen mandag Meldingen skal inneholde seksjonsnummer og ønsket navn på tablå (maksimalt 16 tegn). Fremtidige navneendringer ved eierskifte/utleie meldes inn på samme måte og vil bli belastet seksjonseier med kr 175,-. Programmering av tablået vil skje samlet av sameiets vaktmester 1 til 2 ganger pr. mnd. Det må derfor påregnes at dette kan ta noe tid etter bestilling. DV (Drift og vedlikeholdsinstruks) I forbindelse med overtagelse ble det overlevert en DV. Vi ber samtlige seksjonseiere sette seg inn i spesielt flik 1 i denne DV, hvor nødvendig kontaktinformasjon foreligger, samt tegning over området. ENERGIMERKING Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for implementeringen av ordningen. På kan seksjonseieren utarbeide en energiattest for sin bolig. STYRETS ARBEID - Etablering, utvikling og oppdatering av hjemmeside. - Analyse av nettrafikk vha analyseverktøyet Google Analytics. - Etablering og oppdatering av - Informering / oppslag om hjemmeside og Twitter. - Har undersøkt muligheter for å inngå kollektive rabattavtaler med Canal Digital. Å inngå kollektiv avtale krever 100% oppslutning i sameiet ettersom avtalene betinger at sameiet faktureres for alle seksjoner, altså en økning i fellesutgiftene. Det er ikke mulig å oppnå 100% oppslutning om kollektive avtaler og derfor heller ikke mulig å inngå slike avtaler. - Kontroll av rengjøring. Side 6 av 48

7 Side 7 Ringnes Park Vest Sameie - Behov for en "Stopp tagging"-avtale har løpende blitt vurdert og konklusjonen har vært at ISS håndterer tagging i det omfanget det er p.t.i det siste har det blitt noe mer tagging i området. Styret vil revurdere innføring av avtale med Oslo Kommune. - Oppfølging av ettårs befaring fellesarealer på syd området. - Oppslagstavler og reklame-/papirkasser i resterende bygg. - Innhenting av tilbud på renholdstjenester og innføring av nytt rengjøringsbyrå. - Oppfølging av diverse beboerhenvendelser. - Innehenting av tilbud samt innføring av: økt vakthold og bomiljøtjenester - Oppfølging og kvalitetssikring av samtlige driftsavtaler. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET 2010 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2010 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. RESULTAT Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet foreslås overført til egenkapital. INNTEKTER Inntektene i 2010 var til sammen kr ,- mot budsjettert med kr ,-. Nivået på felleskostnadene er ikke endret og avviket skyldes tidligere overtagelse av nye boliger enn opprinnelig estimert. KOSTNADER Driftskostnadene i 2010 var på kr ,- mot budsjettert med kr ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjett skyldes i hovedsak samme generelle årsak som nevnt vedrørende sameiets inntekter. Øvrige spesifikke avvik skyldes i hovedsak: Styrehonorar ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Årsaken til avviket skyldes at styreleders honorar på kr ,- er fakturert sameiet som en konsulenttjeneste og bokført under konsulenthonorar. Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var montering av dører på søppelskur og sikring av boder. Kostnader til drift og vedlikehold garasjeanlegg kr ,- er avregnet brukerne av anlegget og deler av dette er utfakturert i Kostnadene til energi/fyring herunder fjernvarme er avsatt med kr 10,- pr kvm/mnd i påvente av endelig avregning av målere for bolig og næring. Side 7 av 48

8 Side 8 Ringnes Park Vest Sameie For kommunale avgifter er det et avvik i forhold til det budsjetterte på kr ,- som skyldes høyere kostnader til renovasjon. Revisors honorar for regnskapsåret 2010 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsberetningen). Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOSTNADSUTVIKLING RENTER Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 0,10% Renter på sparekonto: 3,00% under kr ,05% fra kr til kr 2 mill. 3,10% over kr 2 mill KOMMUNALE AVGIFTER Renovasjonsavgiften øker med 38%. Ingen økning av de øvrige avgiftene. ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning. INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2011 (Budsjett) Til orientering for sameiermøtet har styret satt opp en oversikt over beregnede driftsinntekter og driftskostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre for resultatoppstillingen. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på kr ,- og et forventet årsresultat på kr ,-. Oversikten er basert på uendrede felleskostnader for året I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Oslo, I styret for Ringnes Park Vest Sameie Hans Olav Bjørk /s/ Karan Farhangdoust /s/ Pål Cato Andersen /s/ Morten Brastad /s/ Torill Andreassen /s/ Erlend Aas /s/ Khurram Ali /s/ Side 8 av 48

9 Tlf: Fax: Org.nr MVA BDO AS Postboks 1704 Vika Munkedamsveien Oslo Til årsmøte i Sameiet Ringnes Park Vest REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Sameiet Ringnes Park Vest, som består av balanse per 31. desember 2010, resultatregnskap som viser et overskudd på kr ,-, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for boligselskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av boligselskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av forretningsfører er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Sameiet Ringnes Park Vest per 31. desember 2010 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Side 9 av 48

10 Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at forretningsfører har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av boligselskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 31. mars 2011 BDO AS Merete Otterstad Sandsnes/s/ statsautorisert revisor Side 10 av 48

11 Side 11 Ringnes Park Vest Sameie RINGNES PARK VEST SAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Side 11 av 48

12 Side 12 Ringnes Park Vest Sameie BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar OSLO, , STYRET FOR RINGNES PARK VEST SAMEIE HANS OLAV BJØRK /s/ KARAN FARHANGDOUST /s/ PÅL CATO ANDERSEN /s/ MORTEN BRASTAD /s/ KHURRAM ALI /s/ TORILL ANDREASSEN /s/ ERLEND AAS /s/ Side 12 av 48

13 Side 13 Ringnes Park Vest Sameie NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Garasje Felleskostnader Oppstartsmidler Næring - Barnehageseksjon SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Opprydning reskontro 178 Salg portåpnere Salg skilt SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2009/2010, og er på kr I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr jfr. note 11. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OPAK AS OBOS Eiendomsforvaltning AS Ringnes Park Bolig DA SUM KONSULENTHONORAR Side 13 av 48

14 Side 14 Ringnes Park Vest Sameie NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Fjernvarme Gass For mye avsatt energi SUM ENERGI / FYRING NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold Snørydding Vekter- og bomiljøtjenester Trykksaker Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon Porto Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER Side 14 av 48

15 Side 15 Ringnes Park Vest Sameie NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Andre rentekostnader SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 VARIGE DRIFTSMIDLER Utemøbler Tilgang Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 15 KORTSIKTIGE FORDRINGER Utlegg viderefakturert Andre forskudd SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2011, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 16 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Avsatt fjernvarme SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD Side 15 av 48

16 RINGNES PARK VEST SAMEIE GARASJEREGNSKAP 2009/ / /203 DRIFTSKOSTNADER ÅR BELØP NORD SYD SYD BOL SYD NÆR Forsikring Forsikring Strøm Strøm Vaktmester - Fast oppdrag Vaktmester - Div. timeoppdrag Vaktmester - Vannsug Garasjerengjøring mai Garasjerengjøring juni Garasjerengjøring oktober TOTAL Andel sameiet 25% Andel parkering 75 % Pr. p-plass/mnd 62 Utfakturert 63 Differanse -1 TOTAL Andel sameiet 25% Andel parkering 75 % Pr. p-plass/mnd 149 Utfakturert 144 Differanse 5 Kostnadene som er ført i regnskapet (note 8) gjelder boligparkering sin andel av de totale kostnadene. Differansen i årsregnskapet og garasjeregnskapet gjelder utbyggers andel for p-plasser som ikke var i bruk. Dette er utfakturert og betalt i Næring har i perioden dekket samtlige kostnader vedr. garasjeporten uten å belaste bolig med sin andel. Side 16 av 48

17 Side 17 av 48

18 Side 18 av 48

19 Side 19 av 48

20 Side 20 av 48

21 Side 21 av 48

22 Side 22 av 48

23 Side 23 av 48

24 Side 24 av 48

25 Side 25 av 48

26 SAK 5 STYRETS INNSTILLING/KOMMENTAR TIL INNKOMNE FORSLAG 1.1 Utbygger har ovenfor entreprenør reklamert på vannansamlinger på dekket i garasjeanlegget, grunnet ujevnheter som er utenfor toleransekrav. Dekket ble målt av ett konsulentselskap og det ble funnet mindre avvik. Utbygger gjennom advokat fant det ikke riktig å gå videre med denne saken grunnet en rimelighetsvurdering. Styret vil i 2011 engasjere en uavhengig bygningskonsulent til å vurdere alle reklamasjoner i fellesarealer. Rapporten fra dette arbeidet vil fremlegges sameiet og dersom rapporten konkluderer med at sameiet har berettigede mangelskrav overfor utbygger vil styret søke juridisk bistand fra advokat til å forfølge dette. Det er avsatt ca kr ,- til dette i budsjettet (konsulenthonorar). 1.2 Saker som kun gjelder garasjeseksjonen skal i hh. t. vedtektenes 11.5 (iv) avgjøres av garasjeseksjonen alene. Styret ønsker derfor at det avholdes et særskilt møte for parkeringsseksjonen på syd hvor ny port og kameraovervåkning behandles. For at sameiet evt. skal kunne installere kameraovervåkning krever datatilsynet at dette vedtektsfestes. Styret foreslår derfor følgende endring tillagt sameiets vedtekter: 17 KAMERA/VIDEOOVERVÅKNING AV FELLESAREALER Styret har fullmakt til å installere og foreta kamera/videoovervåking av sameiets fellesarealer. Overvåking må skje i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, regler og retningslinjer. Styret skal melde fra til Datatilsynet før overvåking iverksettes og forpliktes til enhver tid til å benytte den minst krenkende form for overvåking. 1.3 Regnskap for garasjeseksjonene er vedlagt årsberetningen. På sameiermøtet vil regnskapet med samtlige bilag være tilgjengelig og deles ut til de som ønsker dette. Regnskapet vil gjennomgås i sameiermøtet, men kan også gjennomgås i detalj på møtet for parkeringsseksjonen dersom dette er ønskelig (ref 1.2). 1.4 Styret vil innhente nye tilbud og presentere disse på møtet for parkeringsseksjonen (ref.1.2). 1.5 Dette skal være utbedret. Vannet som leveres til veksler har i hh.t. Hafslund fjernvarmes retningslinjer en bestemt min/maks temperatur. Dette kan sameiet ikke påvirke. Det må også påregnes noe varmetap i de øverste etasjene. Dersom man opplever problemer med trykk og temperatur ber styret om at vaktmester kontaktes for å foreta justeringer/innregulering. 2.1 Saken tas opp til votering i sameiermøtet. Styret vil påpeke at samferdselsetaten fjernet de opprinnelige prosjekterte hindrene som var ment å regulere uønsket biltrafikk i indre bakgård. Et eventuelt vedtak vil være med forbehold om nødvendig godkjennelse. Kostnad er ikke estimert. 2.2 Styret har fått tilbud på ca kr ,- pr dør og vil bli iverksatt i løpet av kort tid. 2.3 Ref. sak 1.1. Side 26 av 48

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Rognerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Konglerudtoppen BS

Til beboerne i Konglerudtoppen BS 1 Konglerudtoppen Bs Til beboerne i Konglerudtoppen BS Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer