Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse Resultater fra kvartalsregnskapene Noter 1 Regnskapsprinsipper Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Endring i konsernstruktur Segmentinformasjon Kapitaldekning 19 6 Misligholdte og tapsutsatte engasjementer 20 7 Bokførte tap Tap fordelt på sektor og næring Utlån fordelt på sektor og næring SpareBank 1 Boligkreditt - likviditetsfasilitet Investeringer i obligasjoner Finansielle derivater Nettoføring finansielle instrumenter og motregningsordning Likviditetsrisiko Pensjoner Klassifisering av finansielle instrumenter verdsatt til virkelig verdi Datterselskap Andre eiendeler Annen gjeld Innskudd fordelt på sektor og næring Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital Egenkapitalbevis Hendelser etter balansedagen. 32 Erklæring fra styret og konsernsjef.. 33 Side 1 av 34

3 Nøkkeltall konsern Beløp i mill kroner og i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital % % % Fra resultatregnskapet Netto renteinntekter ,70 % ,60 % ,61 % Netto provisjons- og andre inntekter 922 1,21 % 656 0,90 % 506 0,72 % Netto inntekter på finansielle investeringer 346 0,46 % 260 0,36 % 184 0,26 % Sum inntekter ,37 % ,86 % ,59 % Sum kostnader ,59 % ,54 % ,47 % Resultat før tap ,78 % 962 1,32 % 783 1,11 % Tap 172 0,23 % 195 0,27 % 101 0,14 % Resultat før skatt ,55 % 767 1,05 % 682 0,97 % Skatt 215 0,28 % 172 0,24 % 157 0,22 % Minoritetsinteresser 1 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % Resultat etter skatt 963 1,27 % 595 0,82 % 525 0,75 % Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 13,0 % 9,0 % 8,5 % Rentemargin 2 1,70 % 1,60 % 1,61 % Kostnadsprosent 3 47,2 % 53,8 % 57,0 % Balansetall *) Brutto utlån Brutto utlån til kunder inkl.formidlingslån Utlånsvekst siste 12 mnd 5,2 % 5,6 % 5,3 % Utlånsvekst inkl.formidlingslån siste 12 mnd 6,3 % 11,6 % 7,4 % Andel utlån overført til Sp1 Boligkreditt av totale PM lån 40,8 % 41,1 % 35,0 % Andel utlån overført til Sp1 Boligkreditt av totale utlån 28,5 % 28,1 % 24,1 % Innskudd fra kunder Innskuddsvekst siste 12 mnd 3,1 % -1,3 % 6,0 % Innskuddsdekning 4 78,3 % 75,6 % 80,9 % Innskuddsdekning inkl. formidlingslån 55,7 % 54,3 % 61,4 % Gjennomsnittlig forvaltningskapital Sum eiendeler Tap og mislighold *) Tap på utlån i % av bto utlån inkl.formidlingslån 0,21 % 0,26 % 0,15 % Misligholdte engasjementer i % av bto utlån inkl.formidlingslån 0,60 % 0,52 % 0,69 % Tapsutsatte engasjementer i % av bto utlån inkl.formidlingslån 0,46 % 0,78 % 0,50 % Nto.misligholdte og tapsutsatte eng. i % av bto utlån inkl.formidlingslån 0,75 % 0,90 % 0,88 % Tapsavsetningsgrad 28,41 % 30,64 % 25,71 % Soliditet Kapitaldekning i % 6 13,91 % 13,19 % 12,50 % Kjernekapital i % 7 13,42 % 12,11 % 11,61 % Kjernekapital Ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Lokalisering og bemanning Antall kontorer Antall årsverk Egenkapitalbevis **) Egenkapitalbevisbrøk 8 42,91 % 42,07 % 38,74 % 34,54 % 34,54 % 34,54 % Børskurs NONG 35,50 27,75 32,30 45,00 41,25 16,50 Markedsverdi Egenkapital / totalkapital 9,48 % 7,63 % 7,46 % 6,74 % 6,72 % 5,66 % Egenkapital / totalkapital (konsern) 10,96 % 9,13 % 8,95 % 8,24 % 8,03 % 6,81 % Resultat per egenkapitalbevis 10 3,91 3,27 2,55 4,32 5,19 1,55 Resultat per egenkapitalbevis (konsern) 10 4,12 3,78 3,07 5,90 6,20 2,52 Utbytte per egenkapitalbevis 11 1,10 1,15 1,40 2,16 2,53 1,13 Pris/Resultat per egenkapitalbevis 12 9,1 8,5 12,7 10,4 7,9 10,7 Pris/Resultat per egenkapitalbevis (konsern) 12 8,6 7,3 10,5 7,6 6,6 6,6 Pris/bokført egenkapital 13 1,04 0,78 0,96 1,45 1,32 0,61 Pris/bokført egenkapital (konsern) 13 0,89 0,64 0,80 1,09 1,09 0,50 *) I formidlingslån inngår lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS **) Alle forholdstall er omregnet med hensyn til nytt totalt antall egenkapitalbevis 1 Resultat etter skatt i forhold til gjennomsnittlig egenkapital, beregnet som et snitt av kvartalsvis egenkapital og per og Sum rentemarginer hittil i år i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital 3 Sum kostnader i forhold til sum netto inntekter 4 Innskudd fra kunder i prosent av brutto utlån 5 Gjennomsnittlig forvaltningskapital er beregnet som et snitt av kvartalsvis forvaltningskapital og per og Netto ansvarlig kapital i prosent av beregnet risikovektet balanse 7 Kjernekapital i prosent av beregnet risikovektet balanse 8 Egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapitalen per Børskurs NONG multiplisert med antall egenkapitalbevis dividert med EK bevisbrøk Periodens resultat etter skatt hittil i år (konsern) multiplisert med egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapitalen , dividert på antall egenkapitalbevis 11 Hovedstyrets vedtatte kontantutbytte per egenkapitalbevis for regnskapsåret 12 Egenkapitalbevisets børskurs, dividert på resultat etter skatt per egenkapitalbevis 13 Egenkapitalbevisets børskurs, dividert på bokført egenkapital per egenkapitalbevis Side 2 av 34

4 Rapport 4. kvartal 2013 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2012) Hovedtrekk: Resultat før skatt mill kroner (767 mill kroner). Resultat etter skatt 963 mill kroner (525 mill kroner). Egenkapitalavkastning etter skatt på 13,0 % (9,0 %). Egenkapitalavkastning siste kvartal: 13,6 %. Resultat per egenkapitalbevis (konsern); kr 4,12 (kr 3,78). Meget god og ytterligere forbedret underliggende bankdrift for året med resultat før tap på mill kroner (702 mill kroner). Netto inntekter på finansielle eiendeler 346 mill kroner (260 mill kroner). Kostnadsprosent 47,2 % (53,8 %). Utlånstap 172 mill kroner (195 mill kroner). Utlånsvekst siste 12 måneder 6,3 % (11,6 %) inklusive formidlingslån. Personmarkedet 8,4 % (11,0 %). Bedriftsmarkedet 1,6 % (12,9 %). Innskuddsvekst siste 12 måneder 3,1 % (-1,3 %). Personmarkedet 6,1 % (8,8 %). Bedriftsmarkedet 5,0 % (3,4 %). Offentlig sektor 8,1 % (-32,5 %). Innskuddsdekning 78,3 % (75,6 %). Meget god likviditet. God soliditet; ren kjernekapitaldekning konsern 12,3 % (10,31 %). For å møte fremtidige kapitalkrav, og samtidig ta del i en lønnsom vekst i landsdelen, er det gjennomført en vellykket fortrinnsrettsemisjon på 750 mill kroner samt en rettet emisjon mot ansatte på 22,6 mill kroner. Emisjonen er bokført i begynnelsen av 4. kvartal Side 3 av 34

5 Makroøkonomisk utvikling Nord-Norge har siden 2010 vært inne i en periode med sterk vekst. Veksten har vært bredt fundert. Landsdelens tilgang til naturressurser har fått større betydning internasjonalt og har skapt grunnlag for økt eksport. Vekst i folketall, sysselsetting og reallønn har gitt økende etterspørsel fra lokalt næringsliv. Det samme har vekst i offentlig forbruk og investeringer. Den lavere veksttakten som nå preger norsk økonomi forventes i mindre grad å slå ut i nord. Dette skyldes dels at nordnorsk økonomi er mindre oljeavhengig enn resten av landet, dertil kommer at boligmarkedet i de største nordnorske byene forventes å holde seg oppe i Lysere utsikter internasjonalt forventes sammen med en noe svakere NOK å gi bedre vilkår for sjømat, reiseliv og mineralsektoren. Det ligger også an til fortsatt høye investeringer i landsdelen. Bankens prognose er at produksjonsveksten i 2014 vil ligge mellom 3 4 prosent i Nord-Norge, mot 2 prosent for landet. Sjømat er landsdelens sterkeste næring. I lakseoppdrett utgjør produksjonen i Nord-Norge nærmere 40 % av landets samlede produksjon. Rekordhøye priser førte til at 2013 ble et svært godt år. Også 2014 ser lovende ut for laksenæringen, selv om prisene skulle falle noe. I torskesektoren er fangstene høye, men prisene lave. Den tradisjonelle fiskeindustrien må effektivisere produksjonen for å kunne konkurrere lønnsomt. Reiselivet er i omstilling der tilrettelagte aktiviteter over hele året erstatter den tradisjonelle bussturismen om sommeren. Den maritime servicenæringen er i vekst fordi flere olje- og gassfelt kommer i drift og nye områder åpnes for letevirksomhet. Bygg og anlegg holder høy aktivitet på grunn av økt boligbygging og flere større anleggsprosjekter. Mineralnæringen har gjort lovende funn, men venter på offentlige tillatelser for å kunne utvinne forekomstene. Nordnorske husholdninger har solid økonomi. Vedvarende lav arbeidsledighet, vekst i reallønn og lave renter har gitt god vekst i privat forbruk så vel som i privat sparing. Veksten i reallønn forventes å avta i Sammen med økt pensjonssparing kan dette gi svakere utvikling i forbruket og slå negativt ut for varehandelen. Selv om de makroøkonomiske utsiktene for Nord-Norge er gode, må det bemerkes at det fortsatt er usikkerhet omkring den videre økonomiske utvikling. Dette skyldes tendensene til en noe fallende vekst i norsk økonomi, samt fortsatt usikkerhet omkring konjunkturene internasjonalt. Resultatutvikling Regnskapet per 4. kvartal 2013 viser et driftsresultat før skatt på mill kroner (767 mill kroner). Den underliggende bankdriften før tap er ytterligere forbedret siste året og viser et resultat på mill kroner sammenlignet med 702 mill kroner samme periode i fjor. Underliggende bankdrift karakteriseres som meget god. Konsernets egenkapitalavkastning etter skatt per er 13,0 % (9,0 %). Resultat per egenkapitalbevis er 4,12 kroner (3,78 kroner). For 4. kvartal isolert sett er konsernets egenkapitalavkastning 13,6 %. Netto renteinntekter Netto renteinntekter per er mill kroner. Dette er 124 mill kroner høyere enn for samme periode i Det er kostnadsført 35 mill kroner i sikringsfondsavgift klassifisert som rentekostnad per 4. kvartal I 2012 var bankene fritatt for denne avgiften. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør netto renteinntekter 1,70 %, 0,10 prosentpoeng høyere enn i fjor. Inntekter fra den overførte utlånsporteføljen til SpareBank 1 Boligkreditt (SP1BK) og SpareBank 1 Næringskreditt (SP1NK) føres som provisjonsinntekter. Per 4. kvartal 2013 utgjør disse provisjonsinntektene 332 mill kroner. Tilsvarende tall for samme periode i 2012 var 175 mill kroner. Netto renteinntekter inklusive ovennevnte provisjonsinntekter for 4. kvartal isolert sett viser en økning på 20 mill kroner sammenlignet med 3. kvartal Ved utgangen av 4. kvartal 2013 er det overført boliglån til SpareBank1 Boligkreditt på 23 mrd kroner (21 mrd kroner). Det er per overført lån til SpareBank 1 Næringskreditt med 0,3 mrd kroner. Sammenlignet med 3. kvartal 2013, har netto renteinntekter inklusive provisjonsinntekter fra overført utlånsportefølje utviklet seg som vist nedenfor: Side 4 av 34

6 Beløp i mill kroner 4. kv.13 endring 3. kv.13 Netto renteinntekter inkl. provisjon fra SB1BK og SP1NK Utlåns- og innskuddsvolum +8 Margineffekter +9 Andre effekter +3 Utvikling i utlåns- og innskuddsmargin (målt mot gjennomsnittlig 3 mnd. NIBOR) 0,40 % 0,20 % 0,19 % 0,19 % 0,11 % 0,00 % 0,01 % 0,02 % 0,04 % 0,07 % 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 0,20 % 0,15 % 0,06 % 0,11 % 0,16 % 0,17 % 0,40 % 0,36 % 0,33 % 0,60 % 0,47 % 0,46 % 0,49 % 0,46 % 0,50 % 0,68 % 0,80 % 0,74 % 0,82 % 0,82 % 0,83 % 1,00 % Margin innskudd BM Margin innskudd PM Margin innskudd OM Økte myndighetskrav til likviditet og egenkapital medfører økte kapitalkostnader og økte krav til inntjening i banker. Deler av dette må dekkes av økte priser på bankenes produkter, først og fremst utlån. Banken har på denne bakgrunn gjennomført ulike prisingstiltak innenfor både person- og bedriftsmarkedet. Sammen med lavere innlånskostnader som følge av reduserte pengemarkedsrenter, har dette medført betydelig økning av konsernets rentemargin og netto renteinntekter gjennom 2012 og Den videre utvikling i utlånsmarginer vil avhenge av konkurransesituasjonen samt utviklingen i innlånskostnader. Konkurransen innenfor personmarkedet og næringsengasjement med lav risiko synes for tiden noe økende. Innføringen av økte kapitalkrav tilsier isolert sett ytterligere økte marginer både innenfor bedriftsog personmarkedet. Netto provisjons- og andre inntekter Netto provisjons- og andre inntekter utgjør 922 mill kroner per 4. kvartal 2013, en økning på 266 mill kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor. Beløp i mill kroner per 4. kv.13 Endring per 4. kv.12 Netto provisjons- og andre inntekter Økte provisjonsinntekter fra SP1BK og SP1NK Økte provisjonsinntekter EiendomsMegler 1 Nord-Norge + 0 Økte inntekter fra SB1 Regnskapshuset Nord-Norge + 19 Økte øvrige provisjons- og andre inntekter + 90 Side 5 av 34

7 Inntekter på finansielle investeringer Samlede netto inntekter på finansielle investeringer per 4. kvartal 2013 utgjør 346 mill kroner (260 mill kroner). Disse har utviklet seg som følger: Beløp i mill kroner 4. kv.13 endring 4. kv.12 Netto inntekter fra finansielle investeringer Resultat SpareBank 1 Gruppen Resultat SpareBank 1 Boligkreditt Resultat Bank 1 Oslo Akershus Resultat BN Bank Resultat SpareBank 1 Næringskreditt Resultat SpareBank 1 Kredittkort Resultat SpareBank 1 Verdipapirservice Resultat SpareBank 1 Markets Aksjeutbytte Netto verdiendring aksjer Netto verdiendring obligasjoner Netto verdiendring valuta og finansielle derivater Resultatandel felleskontrollerte virksomheter SpareBank 1 Gruppen SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt per 4. kvartal 2013 utgjør mill kroner (443 mill kroner). I konsernet SpareBank 1 Nord-Norge er andel av resultatet innarbeidet med 210 mill kroner (96 mill kroner). SpareBank 1 Livsforsikring og SpareBank 1 Skadeforsikring er de vesentligste bidragsyterne til resultatet i SpareBank 1 Gruppen. SpareBank 1 Gruppen har i 3. kvartal solgt sin eierpost i SpareBank 1 Markets AS. SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt SpareBank 1 Boligkreditt er opprettet av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av kapitalmarkedsinnlån ved bruk av obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene overfører boliglån med svært god sikkerhet til dette selskapet. Dette gir reduserte innlånskostnader og økt konkurransekraft for SpareBank 1- bankene. Bankens eierandel i SpareBank 1 Boligkreditt er per på 13,15 %, og andel av resultatet i selskapet per 4. kvartal 2013 er 29 mill kroner (33 mill kroner). SpareBank 1-bankene etablerte i 2009 SpareBank 1 Næringskreditt etter samme modell og med samme administrasjon som SpareBank 1 Boligkreditt. SpareBank 1 Nord-Norges eierandel i selskapet er nå 20,92 %, og andel av resultat per 4. kvartal 2013 er 5 mill kroner (4 mill kroner). Bank 1 Oslo Akershus SpareBank 1 Nord-Norge hadde per en eierandel på 19,5 % i Bank 1 Oslo Akershus. Det ble i januar 2013 inngått avtale om nedsalg av bankens eierpost i Bank 1 Oslo Akershus til 4,8 %. Avtalen er inngått sammen med SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 SMN og med Sparebanken Hedmark som kjøper. Salgsprisen i transaksjonen tilsvarer bokført verdi av Bank 1 Oslo Akershus AS per Avtalen er godkjent av Finanstilsynet og Finansdepartementet. Transaksjonen ble formelt gjennomført i 2. kvartal Andel av resultatet er ikke innarbeidet per 4. kvartal 2013 (25 mill kroner). BN Bank SpareBank 1 Nord-Norge har en eierandel på 23,5 % i BN Bank per Andel av resultatet per 4. kvartal 2013 er på 67 mill kroner (52 mill kroner) inkl. amortiseringseffekt fra oppkjøpstidspunktet. BN Bank har i 2013 gjennomført lønnsomhetsforbedrende tiltak som har gitt betydelig økning i utlånsmarginger og reduserte kostnader. Resultatet etter skatt er økt fra 188 til 252 mill kroner. Tap på utlån er høyere enn forventet langsiktig nivå på grunn av spesifikke forhold ved et fåtall engasjement i bedriftsmarkedsporteføljen og tap i BN Banks tidligere portefølje i Ålesund (garantiporteføljen). Det arbeides både med strukturelle løsninger Side 6 av 34

8 og ytterligere interne tiltak med sikte på lønnsomhetsforbedring og reduksjon i risikovektet balanse. Godkjennelse av bankens søknad om avansert IRB er ett av disse tiltak. SpareBank 1 Markets SpareBank 1 Markets, som tidligere har hatt SpareBank 1 Gruppen AS som hovedaksjonær, eies per direkte av SpareBank 1 SMN (23,89 %), SpareBank 1 Nord Norge (23,89 %), SpareBanken Hedmark (14,33 %), Samspar (23,89 %), LO (12 %) og ansatte (2 %). I forbindelse med endringen i eierstruktur foretok SpareBank 1 Gruppen i andre kvartal 2013 en nedskriving av eierposten i SpareBank 1 Markets med 132 mill kroner. SpareBank 1 Nord-Norge sin andel av denne nedskrivingen utgjorde 26 mill kroner. Resultatet i SpareBank 1 Markets viste i siste kvartal 2013 et underskudd på 11,5 mill kroner og SpareBank 1 Nord-Norges andel av dette ble 2,8 mill kroner. Samlet resultatandel i 2013 er på -1 mill kroner. Andre selskap Allianseselskapene SpareBank 1 Verdipapirservice og SpareBank 1 Kundesenter ble etablert i slutten av 2. kvartal SpareBank 1 Nord-Norge har eierinteresser på henholdsvis 24,9 % og 14,91 % i disse to selskapene. Per 4. kvartal 2013 er det tatt inn resultatandeler på til sammen -2 mill kroner fra disse. I tillegg er eierandel i SpareBank 1 Kredittkort på 19,83 % med andel resultat per 4. kvartal på -5 mill kroner innarbeidet. Konsernets aksjeportefølje Konsernets aksjeportefølje per utgjør kr 712 mill kroner (533 mill kroner). I 2013 er det i konsernregnskapet inntektsført 27 mill kroner i utbytte på aksjeinvesteringer, og 57 mill kroner i netto kursgevinst på porteføljen. I netto kursgevinst inngår kurstap på 23 mill kroner fra datterselskapet SpareBank 1 Invest AS. I morbankens regnskap utgjør utbytte 25 mill kroner og netto kursgevinst 164 mill kroner. Det er inntektsført gevinst og verdiøkning på 99 mill kroner vedrørende salg av aksjeposten i Bank 1 Oslo. I konsolidert regnskap er deler av denne gevinsten eliminert og utgjør 18 mill kroner. Sertifikater og obligasjoner Konsernets beholdning av sertifikater og obligasjoner per utgjør mill kroner, mot mill kroner per samme tidspunkt i fjor. I beholdningen av rentebærende papirer inngår obligasjoner med fortrinnsrett utstedt under myndighetenes bytteordning. Banken omklassifiserte per store deler av rentebærende portefølje i handelsporteføljen fra kategorien Virkelig verdi over resultat til kategorier som vurderes til amortisert kost. Effekter av denne omklassifiseringen fremgår i note til kvartalsregnskapet. Den omklassifiserte porteføljen er fortløpende verdivurdert med hensyn til behov for varig verdifall. Det var per gjort slike nedskrivninger på 80 mill kroner. Det ble videre foretatt nedskrivninger i 1. kvartal 2013 med kr 7,6 mill kroner. Det er ikke gjort ytterligere nedskrivninger på denne del av porteføljen i Samlede netto verdiendringer i 2013 på total portefølje av sertifikater og obligasjoner utgjør -30 mill kroner. Valuta og derivater Netto verdiendring fra valuta og finansielle derivater utgjør - 11 mill kroner per 4. kvartal I posten inngår deler av inntekter fra bankens marketsavdeling, samt verdiendringer på bankens egne posisjoner i valuta og finansielle derivater. Side 7 av 34

9 Datter- og datterdatterselskaper innkonsolidert resultat (Beløp i hele tusen kroner) Resultat før skatt Eierandel i % SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS SpareBank 1 Nord-Norge Invest AS EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS EiendomsMegler 1 Lofoten AS SpareBank 1 Forvaltning AS SpareBank 1 Regnskapshuset AS North-West 1 Alliance Bank Nord-Norge Eiendom IV AS Alsgården AS Konsernets datterselskap har et samlet resultat før skatt per 4. kvartal 2013 på 91 mill kroner (-63 mill kroner) som er fullt ut konsolidert i konsernregnskapet. SpareBank 1 Finans Nord-Norge har et resultat før skatt på 99 mill kroner per 4. kvartal 2013 (76 mill kroner). Selskapet har en god inntjeningsbase og samlede inntekter hittil i år er på 246 mill kroner (212 mill kroner). Tap på leasing- og låneengasjement ble per 4. kvartal mill kroner (4 mill kroner). Selskapet forvaltet ved kvartalsskiftet leasing-, forbrukslån og salgspantavtaler for til sammen mill kroner (3 240 mill kroner). North West 1-Alliance Bank i St. Petersburg, Russland (eierandel 75 %) har et resultat før skatt per 4. kvartal 2013 på 1,6 mill kroner (0,6 mill kroner). Bankens hovedstyre har vedtatt at SpareBank 1 Nord-Norges eksponering i Russland ikke skal økes, og at strategien for tilstedeværelse og eksponering i Russland skal vurderes. SpareBank 1 Nord-Norge Invest AS (SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje AS fra ) har en portefølje av unoterte aksjeposter og investeringer i fond. Selskapet hadde et resultat før skatt per 4. kvartal 2013 på -30 mill kroner (-148 mill kroner). Selskapets nedskriving av aksjeporteføljen er kommentert ovenfor under avsnittet Konsernets aksjeportefølje. Som ledd i bankens økte fokus på kjernevirksomhet er selskapets tidligere virksomhet under omstrukturering/avvikling. Eksponering og kommittering tilknyttet etableringen av Nord Kapitalforvaltning vil således ikke bli økt. Av juridiske og praktiske grunner er SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje som juridisk enhet valgt videreført. Selskapets vedtektsfestede formål er endret i tråd med endret virksomhet. SpareBank 1 Nord-Norge Invest AS eier selskapet Nord-Norge Eiendom IV 100 % som igjen eier selskapet Alsgården AS 100 %. Begge selskapene er konsolidert inn i konsernregnskapet per EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS har et resultat før skatt per 4. kvartal 2013 på 15 mill kroner (7 mill kroner). Antall omsatte enheter per er (1 555) med samlet omsetningsverdi på 3,87 mrd kroner, en økning på 21 % sammenlignet med EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS eier per % av selskapet EiendomsMegler 1 Lofoten AS. Resultatandel i eierperioden er innarbeidet med 0,05 mill. SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning, som forvalter en portefølje på 1,8 mrd kroner, har et resultat før skatt på 2 mill kroner per 4. kvartal 2013 (1,3 mill kroner). SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge driver regnskapskontorer i Nord-Norge. Konsolidert resultat for selskapet (eks goodwill avskrivninger) i 2013 er 2,9 mill kroner (-0,5 mill kroner). Driftskostnader Ordinære driftskostnader per 4. kvartal 2013 utgjorde mill kroner. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2012 utgjør dette en økning på 87 mill kroner. Endringene i kostnadene er som følger: Side 8 av 34

10 Beløp i mill kroner 4. kv.13 endring 4. kv.12 Driftskostnader Personalkostnader Adm.kostnader Avskrivninger Andre kostnader I forhold til GFK utgjorde kostnadene per 4. kvartal ,59 %, en økning på 0,05 prosentpoeng sammenlignet med Konsernet har en kostnadsprosent på 47,2 % per 4. kvartal 2013 mot 47,4 % per 3. kvartal 2013 og 53,8 % per 4. kvartal Økte kostnader sammenlignet med 2012 skyldes økte personalkostnader, herunder generell lønnsøkning og høyere lønnskostnader for nyansatte sammenlignet med gjennomsnittet for alle ansatte. Per utgangen av 4. kvartal 2013 er det i konsernet ansatt 41 årsverk flere enn på samme tidspunkt i fjor, 66 flere i datterselskapene, mens det er 25 færre i morbanken. Økningen i antall ansatte i datterselskapene er hovedsaklig knyttet til konsernets datterselskap i Russland (7 årsverk), samt oppkjøp av regnskapskontorer (52 årsverk). Morbankens kostnader per 4. kvartal 2013 utgjør 975 mill kroner (954 mill kroner). Økningen er i hovedsak relatert til utviklings- og edb-kostnader, men også til økt merkevareaktivitet og nye tjenestetilbud. Det er for 4. kvartal 2013 avsatt 8,5 mill kroner til overskuddsdeling til ansatte. Antall årsverk i konsernet var 922 ved utgangen av 4. kvartal 2013, herav 647 i morbanken. Tilsvarende tall i fjor var henholdsvis 881 og 672. Morbanken har et mål om at gjennomsnittlig årlig kostnadsøkning maksimalt skal utgjøre 2 % for perioden Det ble i 2012 og i 2013 satt i gang kostnadsreduserende tiltak i morbanken som vil videreføres også i Dette inkluderer effektiviseringstiltak både innenfor bemanning og andre kostnader. Ekslusive avsatt beløp til overskuddsdeling utgjør morbankens kostnadsøkning for ,7 %. Netto tap og mislighold Konsernets netto tap på utlån per 4. kvartal 2013 utgjør 172 mill kroner (195 mill kroner), som fordeler seg med 146 mill kroner fra bedriftsmarkedet og 26 mill kroner fra personmarkedet. Tapene innenfor bedriftsmarkedet vurderes å være noe høyere enn konjunktursituasjonen skulle tilsi. Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement per utgjør 615 mill kroner (686 mill kroner), 0,76 % av brutto utlån inkl. formidlingslån. Dette er 0,14 prosentpoeng lavere enn per Konsernets samlede individuelle tapsnedskrivninger per er 244 mill kroner (303 mill kroner). Avsetningen er redusert med 23 mill kroner siste kvartal. Gruppevise nedskrivninger per utgjør 210 mill kroner (198 mill kroner), dette er en økning på 8 mill kroner fra forrige kvartal. Gruppevise nedskrivninger utgjør per ,37 % av konsernets samlede brutto utlån (0,26 % av brutto utlån inkl. formidlingslån). Konsernets risikoklassifiseringssystem viser at den samlede kredittrisiko i utlånsporteføljen fortsatt er god. Etter hovedstyrets arbeides det godt med mislighold og tapsutsatte engasjement i konsernet. Det vil fortsatt være stort fokus på dette arbeidet i tiden fremover. Det generelle tapsnivået forventes å være moderat den nærmeste tiden. Skatt Konsernets skattekostnad per 4. kvartal 2013 er estimert til 215 mill kroner. I morbankens regnskap er grunnlaget for skatt redusert med permanente forskjeller samt effekter av fritaksmodellen. Forvaltningskapital Konsernets forvaltningskapital er på mill kroner per De siste 12 månedene har forvaltningskapitalen økt med mill kroner, eller 2,9 %. Side 9 av 34

11 Utlån Per er utlån på til sammen 23 mrd kroner (21 mrd kroner) overført til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarer som omhandler vekst i utlån inkluderer disse formidlingslånene. Konsernets brutto utlån til kunder inklusive formidlingslån er mill kroner per Sammenlignet med representerer dette en økning på 6,3 %. Veksten fordeler seg med 8,4 % i personmarkedet, mens bedriftsmarkedet og offentlig sektor har en økning på 1,6 %. Ved nye utlån legges det i særlig grad vekt på betalingsevne og tilfredsstillende sikkerhetsdekning. Dette for å holde kredittrisikoen på et akseptabelt nivå. Konsernets portefølje av fastrente utlån utgjør per ,6 mrd kroner. Gjennomsnittlig løpetid på denne utlånsmassen er om lag 3,5 år. Disse utlånene vurderes i konsernets balanse til markedsverdi (virkelig verdi). Det er gjennomført en fornyet vurdering og justering av verdsettelsesmetodikken av denne låneporteføljen per Dette har gitt et fornyet estimat på verdien av porteføljen. Den nye vurderingen har ikke medført vesentlig endring i virkelig verdi, men netto verdi av fastrenteporteføljen med tilhørende sikringsforretninger er i 4. kvartal nedskrevet med 15 mill kroner. Sparing og plassering Konsernet har innskudd fra kunder på mill kroner per Økningen siste 12 måneder er på mill kroner eller 3,1 %. Økningen i innskudd fordeler seg med 6,1 % i personmarkedet, 5,0 % i bedriftsmarkedet, mens offentlig sektor viser en reduksjon på 8,1 %. Innskuddsdekningen (eksklusiv formidlingslån) var ved utgangen av 4. kvartal ,3 %, 2,7 prosentpoeng høyere enn i fjor. Likviditet Innskudd fra kunder er bankens viktigste finansieringskilde. Foruten ansvarlig kapital og kundeinnskudd representerer langsiktige innlån fra kapitalmarkedet i hovedsak bankens øvrige finansiering. Bankens likviditetssituasjon og tilgang på likviditet er meget god. Det er et mål for banken å holde likviditetsrisikoen på et lavt nivå. Soliditet og kapitaldekning gjennomførte emisjoner SpareBank 1 Nord-Norge benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approch) for kredittrisiko. Det lovbestemte minimumskravet til kapitaldekning for kredittrisiko er basert på bankens interne risikovurdering og godkjente regulatoriske risikomodeller. Regelverket gjør det lovbestemte minimumskravet til kapitaldekning mer risikosensitivt, slik at kapitalkravet i større grad samsvarer med risikoen i de underliggende porteføljer. Bruk av interne målemetoder stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. Konsernet benytter proporsjonal konsolidering i kapitaldekningsrapporteringen av eierandelene i SpareBank 1 Boligkreditt, SpareBank 1 Næringskreditt, BN Bank, SpareBank 1 Markets og SpareBank 1 Verdipapirservice AS. Som følge av overgangsregler i nye forskrifter skulle IRB-banker få full effekt av reduserte regulatoriske kapitalkrav fra og med Dette er utsatt til 2015, og overgangsreglene gjelder derfor også i Europaparlamentet vedtok CRD IV , og endelige CRD IV-tekster ble vedtatt i Rådet CRD IV gjelder fra og består av et direktiv og en forordning og erstatter gjeldende kapitaldekningsdirektiv. I Norge blir CRD IV gjort gjeldende gjennom EØS-avtalen. Finansdepartementet har vedtatt at kapitalog bufferkravene skal gjelde for norske institusjoner fra , dog med innfasing fram til Dette medfører forventede krav til de fleste norske bankers rene kjernekapital på minimum 13 % innen Finansdepartementet har nylig fremlagt endrede kapitalkrav for IRB-banker. I tillegg er det fastsatt videreføring av overgangsreglene ( gulvet ) ved beregning av risikovektet balanse (RWA). Det foreslås videre en skjerping av kravene til de beregningsmodellene bankene bruker for å beregne kapitalkravet for boliglån. Dette inkluderer en justering av minimumskravet for beregnet tapsgrad ved mislighold på boliglån (LGD loss given default ) fra 10 % til 20 %. Dette tilsvarer en minimums risikovekt for boliglån på om lag 20 %. Myndighetene signaliserer videre skjerpede krav for bankenes beregningsmodeller for fastsettelse for sannsynlighet for mislighold (PD probability of default) for boliglån. Bankens foreløpige beregninger viser at de fremsatte Side 10 av 34

12 forslagene ikke medfører endringer i konsernets kapitaldekning. Dette skyldes videreføring av overgangsreglene for beregning av risikovektet balanse samtidig som effekten av overgangsreglene ( gulvet ) overstiger den negative effekten av endret LGD-gulv. SpareBank 1 Nord-Norge leverte søknad om IRBA godkjenning til Finanstilsynet medio juni Søknaden forventes ferdigbehandlet av Finanstilsynet i løpet av 12 måneder. Tillatelse til bruk av IRBA ved beregning av kapitalkrav for utlån til bedriftsmarkedet er viktig sett mot bankens løpende tilpasning til nye kapitalkrav for norske finansinstitusjoner. Som nevnt ovenfor medfører nye myndighetskrav til bankers kapitaldekning behov for en betydelig styrking av bankenes soliditet. SpareBank 1 Nord-Norge har allerede gjennomført og vil fortsatt gjennomføre - en rekke tiltak for å styrke bankens kapitaldekning, herunder; ulike tiltak for økt inntjening, herunder økte marginer på utlån redusert utbyttegrad redusert utlånsvekst spesielt innenfor bedriftsmarkedet søknad om IRBA godkjenning tiltak for økt kapitalutnyttelse nedsalg av bankens eierskap i SpareBank 1 Oslo Akershus (gjennomført) utnyttelse av kapital tildelt Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge Etter bankens vurdering ville det være mulig å oppnå de nye kapitalkravene gjennom tiltakene nevnt ovenfor. Dette ville imidlertid kreve en sterk begrensning i konsernets utlånsvekst spesielt innenfor bedriftsmarkedet. En fortsatt betydelig innstramming av utlånsveksten ville gå på bekostning av kort- og langsiktige inntjeningsmuligheter og konsernets langsiktige markedsposisjon. I tillegg representerer en lønnsom deltakelse i veksten i Nord-Norge en viktig del av bankens samfunnsmessige rolle som landsdelens egen bank. På denne bakgrunn gjorde bankens representantskap vedtak om å styrke bankens egenkapital gjennom fortrinnsrettsemisjon på inntil 750 mill kroner. En vellykket fortrinnsrettemisjon på samme beløp ble på denne bakgrunn gjennomført ultimo september. På grunnlag av tidligere avgitt fullmakt fra representantskapet ble det samtidig gjennomført en rettet emisjon med rabatt mot konsernets ansatte. Sistnevnte medførte et brutto proveny på 22,2 mill kroner. Forfall på innbetaling av den nye egenkapitalen var , og den nye kapitalen er bokført i 4. kvartal De gjennomførte emisjonene gir konsernet nødvendig og ønsket mulighet for å delta i landsdelens vekst årene fremover. Det vurderes på denne bakgrunn ikke hensiktsmessig eller nødvendig med ytterligere emisjoner fram mot Konsernets kjernekapitaldekning per er 13,42 % (12,11 %) av beregningsgrunnlaget. Totalkapitaldekningen utgjør 13,91 % (13,19 %). Konsernets rene kjernekapitaldekning uten resultatandel per 4. kvartal 2013 er 12,29 % (10,31 %). Med full IRB-effekt (uten gulv ) ville ren kjernekapitaldekning inkludert andel av årets resultat vært 14,36 % (10,95). Det vises for øvrig til note i kvartalsregnskapet. Bankens soliditet per vurderes som god sett opp mot gjeldende regulatoriske minstekrav. Bankens egenkapitalbeviseiere Morbankens eierandelskapital utgjør mill kroner per Antall egenkapitalbevis per var à kr 18,- fullt innbetalt. Justert eierandelsbrøk per etter emisjonen er 42,91 %. I dette tallet er 2/12 av emisjonsprovenyet medregnet. Per er eierandelsbrøken beregnet til 47,86 %. Antall egenkapitalbeviseiere per var 7 839, en reduksjon på 176 siste 12 måneder. Andel nordnorske egenkapitalbeviseiere er 31 %. Oversikt over bankens 20 største egenkapitalbeviseiere fremgår av kvartalsregnskapets noteopplysninger. Bokført verdi per EK-bevis per var 34,23 kroner, og resultat per EK-bevis var 4,12 kroner. Per var kursen 35,50 kroner. Pris/Inntjening og Pris/Bok for konsernet per var henholdsvis 8,6 og 0,9 per Forslag til overskuddsdisponering Bankens utbyttepolitikk sier at tatt hensyn til bankens soliditet, tar banken sikte på at opp til 50 % av årets overskudd kan benyttes til utbyttemidler (kontantutbytte og gaver til allmennyttige formål). Økte regulatoriske krav til bankers egenkapital, medfører at det må påregnes en utbyttegrad lavere enn 50 % i årene fremover. Side 11 av 34

13 Morbankens overskudd etter skatt er fordelt mellom egenkapitalbeviseierne og bankens samfunnsmessige eide kapital i henhold til den relative fordeling av egenkapitalen mellom eiergrupperingene i morbanken. Eierbrøk per er som nevnt over 42,91 %. Hovedstyret foreslår overfor bankens representantskap et kontantutbytte på kroner 1,10 per egenkapitalbevis, totalt 110,4 mill kroner, og avsetning til utjevningsfond på 282,3 mill kroner. Det foreslås videre en samlet avsetning til allmennyttige formål på 43,1 mill kroner. Dette gir følgende forslag til overskuddsdisponering: Morbankens overskudd etter skatt Avsatt kontantutbytte Avsatt til utjevningsfond Sum til EK-beviseierne (42,91 %) Avsatt til gaver Avsatt til Sparebankens fond Sum til bankens samfunnseide kapital (57,09%) Sum disponert 915,1 mill kr 110,4 mill kr 282,3 mill kr 392,7 mill kr 43,1 mill kr 479,3 mill kr 522,4 mill kr 915,1 mill kr Utbytte utbetales til de egenkapitalbeviseiere som er registrert som eiere per Bankens egenkapitalbevis noteres ex utbytte Den foreslåtte overskuddsdisponeringen innebærer en utbyttegrad av konsernets resultat på 28,1 % til bankens EK-beviseiere og 8,2 % til samfunnskapitalen. Dette medfører at 83,2 % av konsernets resultat holdes tilbake i konsernet. Ovennevnte medfører videre at egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapitalen (eierbrøken) endres. Ny eierbrøk per er beregnet til 47,86 %. Avsluttende kommentarer - utsiktene fremover Bankens kjernevirksomhet viser meget god og ytterligere forbedret inntjening. Det er gode utsikter for nordnorsk økonomi og fortsatt optimisme i landsdelens næringsliv. Det må likevel nevnes at som følge av utsikter for en noe lavere vekst i norsk økonomi, og fortsatt usikkerhet omkring internasjonale konjunkturer, er det også usikkerhet tilknyttet fremtidig utvikling i landsdelens økonomi. Som nevnt innledningsvis gjenspeiles den gode makroøkonomiske utviklingen i bankens regnskap ved høy vekst i lån og innskudd i personmarkedet. Som følge av økte regulatoriske krav til bankers kjernekapital har banken vist tilbakeholdenhet med hensyn til utlånsvekst innenfor bedriftsmarkedet. Kombinert med en lavere utlånsetterspørsel blant foretakene medfører dette en redusert utlånsvekst i bedriftsmarkedet sammenlignet med Bankens innskuddsdekning forventes å være god også videre fremover. Innenfor offentlig sektor har banken ambisjon om fortsatt å ha en sterk posisjon. Innskudds- og utlånsmarginer forventes å være påvirket av konkurranse. På utlånssiden synes konkurransen for tiden å være noe økende. Banken har satt i verk, og vil videreføre, flere tiltak for ytterligere forbedret lønnsomhet, avkastning og kapitaldekning. Tromsø, 4. februar 2014 Hovedstyret i SpareBank 1 Nord-Norge Kjell Olav Pettersen Pål Andreas Pedersen Sonja Djønne (leder) (nestleder) Hans Tore Bjerkås Greger Mannsverk Ann-Christine Nybacka Anita Persen Vivi-Ann Pedersen Jan-Frode Janson (ansattevalgt) (konsernsjef) Side 12 av 34

14 Resultatregnskap Morbank Konsern (Beløp i mill kroner) KV.12 4.KV KV.13 4.KV Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Andre driftsinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Utbytte Inntekter av eierinteresser Netto verdiendringer på finansielle eiendeler Netto inntekter på finansielle investeringer Sum inntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum kostnader Resultat før tap Tap Resultat før skatt Skatt Resultat etter skatt Majoritetsinteresser Minoritetsinteresser Resultat per egenkapitalbevis 2,55 0,84 0,74 3,27 3,91 Resultat per egenkapitalbevis 4,12 3,78 1,16 1,00 0,03 2,55 0,84 0,74 3,27 3,91 Utvannet resultat per egenkapitalbevis 4,12 3,78 1,16 1,00 0,03 Utvidet resultatregnskap Resultat etter skatt Omregningsdifferanser Effektiv del av endring i virkelig verdi av kontantstrømsikring Aktuarielle gevinster/tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger Skatt på utvidede resultatposter Netto utvidede resultatposter Periodens totalresultat Majoritetsandel av periodens totalresultat Minoritetsandel av periodens totalresultat Totalresultat per egenkapitalbevis 2,52 0,85 0,74 3,27 3,92 Totalresultat per egenkapitalbevis 4,14 3,78 1,17 1,00 0,03 2,52 0,85 0,74 3,27 3,92 Utvannet totalresultat per egenkapitalbevis 4,14 3,78 1,17 1,00 0,03 Skatt på utvidede resultatposter: Aktuarielle gevinster/tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger Skatt på utvidede resultatposter Side 13 av 34

15 Balanse Morbank Konsern (Beløp i mill kroner) Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til og fordringer på kunder Aksjer Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Investering i konsernselskaper Investering i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet Eiendom, anlegg og utstyr Immatrielle eiendeler Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Annen gjeld Utsatt skatt Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Eierandelskapital Overkursfond Utjevningsfond Sparebankens fond Gavefond Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Resultat etter skatt Minoritetsinteresser Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Side 14 av 34

16 Endringer i egenkapitalen (Beløp i mill kroner) Konsern Sparebankens fond Gavefond Fond for urealiserte gevister Annen egenkapital Periodens resultat Eierandelskapital Overkursfond Utjevningsfond Sum majoritetsinteresser Minoritetsinteresser Sum egenkapital Egenkapital per Totalresultat for perioden Periodens resultat Utvidede resultatposter: Omregningsdifferanser Aktuarielle gevinster/tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger Skatt på utvidede resultatposter Sum utvidede resultatposter Totalresultat for perioden Transaksjoner med eierne Avsatt utbytte Tilbakeført utbytte Utbetalt utbytte Andre føringer mot EK Utbetalt fra gavefond Sum transaksjoner med eierne Egenkapital Egenkapital per Totalresultat for perioden Periodens resultat Utvidede resultatposter: Omregningsdifferanser Effektiv del av endring i virkelig verdi av kontantstrømsikring Aktuarielle gevinster/tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger Skatt på utvidede resultatposter Sum utvidede resultatposter Totalresultat for perioden Transaksjoner med eierne Emisjon Avsatt utbytte Tilbakeført utbytte Endringer i minoritetsinteresser Utbetalt utbytte Andre føringer mot EK Utbetalt fra gavefond Sum transaksjoner med eierne Egenkapital Eierbrøk Morbank (Beløp i mill kroner) ( ) ( ) ( ) (justert) Eierandelskapital Overkursfond Utjevningsfond Avsatt utbytte Andel fond for urealiserte gevinster A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital Sparebankens fond Avsatt til utdeling Gavefond Andel fond for urealiserte gevinster B. Sum samfunnseid kapital Eierbrøk (A/(A+B)) 34,54 % 34,54 % 38,74 % 42,07 % 41,59 % 42,91 % 47,86 % Side 15 av 34

17 Kontantstrømanalyse Morbank Konsern (Beløp i mill kroner) Resultat før skatt Ordinære avskrivninger Nedskrivninger og gevinst/ tap anleggsmidler Tap på utlån og garantier Skatt Utbytte/Utdelinger Tilført fra årets drift Endring diverse gjeld: + økning/ - nedgang Endring diverse fordringer: - økning/ + nedgang Endring utlån til og fordringer på kunder: - økning/ + nedgang Endring kortsiktige verdipapirer: - økning/ + nedgang Endring innskudd fra og gjeld til kunder: + økning/ - nedgang Endring gjeld til kredittinstitusjoner: + økning/ - nedgang A. Netto likviditetsendring fra virksomhet Investeringer i varige driftsmidler (inkl tilgang ved fusjon) Salg av varige driftsmidler Endring langsiktige verdipapirer: - økning/ + nedgang B. Likviditetsendring fra investeringer Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer: + økning/ - nedgang Endring i eierandelskapital/ansvarlig lånekapital: + økning/ - nedgang C. Likviditetsendring fra finansiering A + B + C. Sum endring likvider Likviditetsbeholdning ved periodens begynnelse = Likviditetsbeholdning ved periodens slutt Likviditetsbeholdningen er definert som kontanter, fordringer på sentralbanken og utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner. Side 16 av 34

18 Resultater fra konsernets kvartalsregnskaper (Beløp i mill kroner) 4.KV.13 3.KV.13 2.KV.13 1.KV.13 4.KV.12 3.KV.12 2.KV.12 1.KV.12 4.KV.11 Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Andre driftsinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Utbytte Inntekter av eierinteresser Netto verdiendringer på finansielle eiendeler Netto inntekter på finansielle investeringer Sum inntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum kostnader Resultat før tap Tap Resultat før skatt Skatt Minoritetsinteresser Resultat etter skatt Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 13,57 % 15,83 % 11,62 % 11,29 % 9,35 % 8,40 % 6,40 % 12,07 % -6,63 % Rentemargin 1,88 % 1,79 % 1,63 % 1,50 % 1,64 % 1,58 % 1,58 % 1,59 % 1,57 % Kostnadsprosent 46,56 % 42,06 % 49,43 % 51,67 % 54,73 % 48,90 % 62,53 % 50,72 % 113,06 % Balansetall Utlån til kunder Utlånsvekst inkl.formidlingslån siste 12 mnd 6,3 % 5,9 % 6,8 % 8,5 % 11,6 % 11,9 % 11,5 % 10,1 % 7,4 % Innskudd fra kunder Innskuddsvekst siste 12 mnd 3,1 % 1,6 % 5,2 % 9,0 % -1,3 % -2,5 % 6,0 % 0,7 % 6,0 % Innskuddsdekning 78,3 % 77,6 % 84,3 % 80,9 % 75,6 % 76,5 % 82,9 % 77,9 % 80,9 % Innskuddsdekning inkl. formidlingslån 55,7 % 55,6 % 59,5 % 56,9 % 54,3 % 54,8 % 60,5 % 56,7 % 61,4 % Gjennomsnittlig forvaltningskapital Forvaltningskapital Tap og mislighold Tap på utlån i % av bto utlån inkl.formidlingslån 0,25 % 0,18 % 0,25 % 0,21 % 0,17 % 0,63 % 0,03 % 0,24 % 0,31 % Misligholdte engasjementer i % av bto utlån inkl.formidlingslån 0,60 % 0,71 % 0,77 % 0,79 % 0,52 % 0,65 % 0,72 % 0,62 % 0,69 % Tapsutsatte engasjementer i % av bto utlån inkl.formidlingslån 0,46 % 0,36 % 0,36 % 0,52 % 0,78 % 0,67 % 0,24 % 0,38 % 0,50 % Nto.misligholdte og tapsutsatte eng. i % av bto utlån inkl.formidlingslån 0,75 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,90 % 0,92 % 0,71 % 0,69 % 0,88 % Soliditet Kapitaldekning i % 13,91 % 11,72 % 12,36 % 12,63 % 13,19 % 10,65 % 11,59 % 12,52 % 12,50 % Kjernekapital i % 13,42 % 11,14 % 11,35 % 11,88 % 12,11 % 10,14 % 10,88 % 11,67 % 11,61 % Kjernekapital Ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Side 17 av 34

19 Noter Note 1 - Regnskapsprinsipper Konsernets regnskap for 4. kvartal 2013 er utarbeidet i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering godkjent av EU, herunder IAS 34 - Delårsrapportering. Konsernets regnskapsprinsipper og beregningsmetoder er i all vesentlighet uendret fra årsregnskapet for Kvartalregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med årsregnskapet for Ny IAS 19 - Ytelser til ansatte gjelder fra og medfører at tidligere anvendt "korridorløsning" for estimatavvik på netto fremtidig pensjonsforpliktelse er avviklet. Estimatavviket ved årsskiftet er bokført mot egenkapitalen. Viser til egen note 15 om pensjoner, samt tabell om endringer i egenkapitalen. Nøkkeltall for 2012 er ikke omarbeidet pga. denne justeringen i forhold til avlagt årsregnskap for I henhold til forskrift fra Finansdepartementet av 16. oktober 2008 er det gitt anledning til omklassifisering av verdipapirer i handelsportefølje fra kategorien "Virkelig verdi over resultatet" til kategoriene "Holde til f orf all" og Lån og f ordringer. Konsernet besluttet å gjøre slik omklassifisering av store deler av den rentebærende portefølje holdt for omsetning fra Framtidige målinger beregnes til amortisert kost, som medfører at tidligere nedskrivninger og renter blir amortisert og inntektsført som renteinntekter over gjenværende løpetid. Viser til egen note. Kvartalsregnskapet er ikke revidert. Note 2 - Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Ved utarbeidelse av konsernregnskapet foretar ledelsen estimater, skjønnsmessige vurderinger og tar forutsetninger som påvirker effekten av anvendelsen av regnskapsprinsipper. Dette vil derfor påvirke regnskapsførte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. I fjorårets årsregnskap note 3 er det redegjort for vesentlige estimater og vurderingsposter. Note 3 - Endring i konsernstruktur SNN Økonomihus AS har endret navn til SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS. Selskapet har i år kjøpt opp følgende regnskapskontorer som er fusjonert inn i SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS i 4. kvartal: Økonomen Rana AS (100 %) Økonomen Mosjøen AS (100 %) Duett AS (100 %) Helgeland Økonomi AS (100 %) Folk i husan AS har endret navn til EiendomsMegler 1 Lofoten AS. Per er selskapene Nord-Norge Eiendom IV AS og Alsgården AS konsolidert inn 100 % i SpareBank 1 Nord-Norge Invest AS. Oppkjøp av virksomhet SpareBank 1 Nord-Norge har i tredje kvartal overtatt 23,89 % av aksjene i SpareBank 1 Markets AS. Banken eide tidligere indirekte 19,23 % av SpareBank 1 Markets gjennom sitt eierskap i SpareBank 1 Gruppen. Det er foretatt en endelig oppkjøpsanalyse i samsvar med IFRS 3 hvor anskaffelseskost, 35,3 mill kroner, er allokert til virkelig verdi av eiedeler og gjeld. Tidligere eierandel er videreført til kontinuitet. Differansen mellom identifiserbare netto eiendeler og anskaffelseskost for økt eierandel, 1,5 mill kroner, er i samsvar med IAS 28 ført som inntekt i tredje kvartal. Side 18 av 34

20 Note 4 - Segmentinformasjon Ledelsen har vurdert hvilke segmenter som er rapporterbare med utgangspunkt i distribusjonsform, produkter og kunder. Det primære rapporteringsformatet tar utgangspunkt i eiendelenes risiko og avkastningsprofil, og er delt opp i privatmarked (PM), bedriftsmarked (BM), leasing og Markets. Utover denne inndelingen har ikke banken selskaper eller segmenter som er av vesentlig betydning. Banken opererer i all hovedsak i et geografisk avgrenset område og rapportering foretas samlet. Konsern (Beløp i mill kroner) PM BM Leasing Markets Ufordelt Totalt Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån og garantier Resultat før skatt Utlån til kunder Individuell nedskrivning utlån Gruppenedskrivning utlån Andre eiendeler Sum eiendeler per segment Innskudd fra kunder Annen gjeld og egenkapital Sum egenkapital og gjeld per segment Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån og garantier Resultat før skatt Utlån til kunder Individuell nedskrivning utlån Gruppenedskrivning utlån Andre eiendeler Sum eiendeler per segment Innskudd fra kunder Annen gjeld og egenkapital Sum egenkapital og gjeld per segment Side 19 av 34

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008

Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008 Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008 God underliggende bankdrift. Konsernets resultat er likevel preget av urealiserte tap på verdipapirer. Hovedtrekk (samme periode 2007): Svakt resultat.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2011

Delårsrapport 1. kvartal 2011 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Vemork Foto: Wikipedia RESULTAT Resultat etter skatt viser et resultat på 3,00 MNOK, mot tilsvarende 5,00 MNOK på samme tid i fjor. Resultatet er noe svakere enn budsjettert

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 17,0 mill. før skatt første halvår 2015. Etter skatt ble resultatet kr 13,6 mill. tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 22 802 26 497 71 389 79 289 106 175 Rentekostnader og lignende kostnader 10 031 13 809 32 587 41 003 56 372 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 15,9 % 12,9 % 13,0 % Rentemargin 2 1,76 % 1,64 % 1,69 % Kostnadsprosent 3 41,8 % 47,4 % 47,2 %

Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 15,9 % 12,9 % 13,0 % Rentemargin 2 1,76 % 1,64 % 1,69 % Kostnadsprosent 3 41,8 % 47,4 % 47,2 % Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 10 Balanse... 11 Endringer i egenkapitalen 12 Eierbrøk. 12 Kontantstrømanalyse... 13 Resultater fra kvartalsregnskapene... 14 Noter 1

Detaljer

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 28.945 29.364 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 15.095 17.584 71.123 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 12,2 % 13,0 % 9,0 % Rentemargin 2 1,78 % 1,69 % 1,60 % Kostnadsprosent 3 44,4 % 47,2 % 53,8 %

Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 12,2 % 13,0 % 9,0 % Rentemargin 2 1,78 % 1,69 % 1,60 % Kostnadsprosent 3 44,4 % 47,2 % 53,8 % Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Ordinær bankdrift uten kursgevinster og ekstraordinære inntekter, har tilfredsstillende utvikling i forhold til fjoråret.

Ordinær bankdrift uten kursgevinster og ekstraordinære inntekter, har tilfredsstillende utvikling i forhold til fjoråret. Odal Sparebanks resultat før tap i 3.kvartal var 11,8 mill., en nedgang på 7,2 mill. fra 3.kvartal 2014. Nedgangen henger sammen med engangsgevinst ved salg av Nets-aksjer som i 2014 bidro med over kr.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har to heleide datterselskap, Fosen Eiendom AS og Austrått Innovasjon

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2013

Halvårsrapport 2. kvartal 2013 Halvårsrapport 2. kvartal 2013 Gaustatoppen fra Miland. Foto: Jan B. Håvardsrud RESULTAT Resultat før tap hiå. er 13,3 mill. mot budsjett på 14,3 mill. og 13,6 mill. i fjor. Rentenetto hiå. er på 23,9

Detaljer

Andebu Sparebank. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Andebu Sparebank. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Rapport for 2. kvartal 2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 2. kvartal utgjør 23,1 mill. kr eller 1,95 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 1. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 1. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal Kvartalsrapport 1. kvartal BALANSEN Pr. 31.3.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.857 mill. som gir en økning på kr. 91 mill. (5,2%) på de siste 12 måneder.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr.

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %.

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av andre kvartal (Q2) 2015 et resultat før tap og skatt på 25,3 MNOK (mot 26,7 MNOK per Q2 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,37

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Hovedtall konsern. 4. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 4. kvartal 2008 4. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 2008 2007 2006 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 2 241 7,05 % 1 573 5,64 % 1 001

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport pr 1. kvartal 2013 Hovedtall pr 1. kvartal Driftsresultat før tap og skatt: 38,0 mkr (40,7 mkr) Netto renteinntekter: 66,6 mkr (77,1 mkr)

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Pressemelding. Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge

Pressemelding. Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge Pressemelding Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge Regnskapet viser et overskudd før skatt på 601 millioner kroner, mot 510 millioner for samme periode i fjor. Stram

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer