Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse Resultater fra kvartalsregnskapene Noter 1 Regnskapsprinsipper Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Endring i konsernstruktur Segmentinformasjon Kapitaldekning 19 6 Misligholdte og tapsutsatte engasjementer 20 7 Bokførte tap Tap fordelt på sektor og næring Utlån fordelt på sektor og næring SpareBank 1 Boligkreditt - likviditetsfasilitet Investeringer i obligasjoner Finansielle derivater Nettoføring finansielle instrumenter og motregningsordning Likviditetsrisiko Pensjoner Klassifisering av finansielle instrumenter verdsatt til virkelig verdi Datterselskap Andre eiendeler Annen gjeld Innskudd fordelt på sektor og næring Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital Egenkapitalbevis Hendelser etter balansedagen. 32 Erklæring fra styret og konsernsjef.. 33 Side 1 av 34

3 Nøkkeltall konsern Beløp i mill kroner og i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital % % % Fra resultatregnskapet Netto renteinntekter ,70 % ,60 % ,61 % Netto provisjons- og andre inntekter 922 1,21 % 656 0,90 % 506 0,72 % Netto inntekter på finansielle investeringer 346 0,46 % 260 0,36 % 184 0,26 % Sum inntekter ,37 % ,86 % ,59 % Sum kostnader ,59 % ,54 % ,47 % Resultat før tap ,78 % 962 1,32 % 783 1,11 % Tap 172 0,23 % 195 0,27 % 101 0,14 % Resultat før skatt ,55 % 767 1,05 % 682 0,97 % Skatt 215 0,28 % 172 0,24 % 157 0,22 % Minoritetsinteresser 1 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % Resultat etter skatt 963 1,27 % 595 0,82 % 525 0,75 % Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 13,0 % 9,0 % 8,5 % Rentemargin 2 1,70 % 1,60 % 1,61 % Kostnadsprosent 3 47,2 % 53,8 % 57,0 % Balansetall *) Brutto utlån Brutto utlån til kunder inkl.formidlingslån Utlånsvekst siste 12 mnd 5,2 % 5,6 % 5,3 % Utlånsvekst inkl.formidlingslån siste 12 mnd 6,3 % 11,6 % 7,4 % Andel utlån overført til Sp1 Boligkreditt av totale PM lån 40,8 % 41,1 % 35,0 % Andel utlån overført til Sp1 Boligkreditt av totale utlån 28,5 % 28,1 % 24,1 % Innskudd fra kunder Innskuddsvekst siste 12 mnd 3,1 % -1,3 % 6,0 % Innskuddsdekning 4 78,3 % 75,6 % 80,9 % Innskuddsdekning inkl. formidlingslån 55,7 % 54,3 % 61,4 % Gjennomsnittlig forvaltningskapital Sum eiendeler Tap og mislighold *) Tap på utlån i % av bto utlån inkl.formidlingslån 0,21 % 0,26 % 0,15 % Misligholdte engasjementer i % av bto utlån inkl.formidlingslån 0,60 % 0,52 % 0,69 % Tapsutsatte engasjementer i % av bto utlån inkl.formidlingslån 0,46 % 0,78 % 0,50 % Nto.misligholdte og tapsutsatte eng. i % av bto utlån inkl.formidlingslån 0,75 % 0,90 % 0,88 % Tapsavsetningsgrad 28,41 % 30,64 % 25,71 % Soliditet Kapitaldekning i % 6 13,91 % 13,19 % 12,50 % Kjernekapital i % 7 13,42 % 12,11 % 11,61 % Kjernekapital Ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Lokalisering og bemanning Antall kontorer Antall årsverk Egenkapitalbevis **) Egenkapitalbevisbrøk 8 42,91 % 42,07 % 38,74 % 34,54 % 34,54 % 34,54 % Børskurs NONG 35,50 27,75 32,30 45,00 41,25 16,50 Markedsverdi Egenkapital / totalkapital 9,48 % 7,63 % 7,46 % 6,74 % 6,72 % 5,66 % Egenkapital / totalkapital (konsern) 10,96 % 9,13 % 8,95 % 8,24 % 8,03 % 6,81 % Resultat per egenkapitalbevis 10 3,91 3,27 2,55 4,32 5,19 1,55 Resultat per egenkapitalbevis (konsern) 10 4,12 3,78 3,07 5,90 6,20 2,52 Utbytte per egenkapitalbevis 11 1,10 1,15 1,40 2,16 2,53 1,13 Pris/Resultat per egenkapitalbevis 12 9,1 8,5 12,7 10,4 7,9 10,7 Pris/Resultat per egenkapitalbevis (konsern) 12 8,6 7,3 10,5 7,6 6,6 6,6 Pris/bokført egenkapital 13 1,04 0,78 0,96 1,45 1,32 0,61 Pris/bokført egenkapital (konsern) 13 0,89 0,64 0,80 1,09 1,09 0,50 *) I formidlingslån inngår lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS **) Alle forholdstall er omregnet med hensyn til nytt totalt antall egenkapitalbevis 1 Resultat etter skatt i forhold til gjennomsnittlig egenkapital, beregnet som et snitt av kvartalsvis egenkapital og per og Sum rentemarginer hittil i år i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital 3 Sum kostnader i forhold til sum netto inntekter 4 Innskudd fra kunder i prosent av brutto utlån 5 Gjennomsnittlig forvaltningskapital er beregnet som et snitt av kvartalsvis forvaltningskapital og per og Netto ansvarlig kapital i prosent av beregnet risikovektet balanse 7 Kjernekapital i prosent av beregnet risikovektet balanse 8 Egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapitalen per Børskurs NONG multiplisert med antall egenkapitalbevis dividert med EK bevisbrøk Periodens resultat etter skatt hittil i år (konsern) multiplisert med egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapitalen , dividert på antall egenkapitalbevis 11 Hovedstyrets vedtatte kontantutbytte per egenkapitalbevis for regnskapsåret 12 Egenkapitalbevisets børskurs, dividert på resultat etter skatt per egenkapitalbevis 13 Egenkapitalbevisets børskurs, dividert på bokført egenkapital per egenkapitalbevis Side 2 av 34

4 Rapport 4. kvartal 2013 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2012) Hovedtrekk: Resultat før skatt mill kroner (767 mill kroner). Resultat etter skatt 963 mill kroner (525 mill kroner). Egenkapitalavkastning etter skatt på 13,0 % (9,0 %). Egenkapitalavkastning siste kvartal: 13,6 %. Resultat per egenkapitalbevis (konsern); kr 4,12 (kr 3,78). Meget god og ytterligere forbedret underliggende bankdrift for året med resultat før tap på mill kroner (702 mill kroner). Netto inntekter på finansielle eiendeler 346 mill kroner (260 mill kroner). Kostnadsprosent 47,2 % (53,8 %). Utlånstap 172 mill kroner (195 mill kroner). Utlånsvekst siste 12 måneder 6,3 % (11,6 %) inklusive formidlingslån. Personmarkedet 8,4 % (11,0 %). Bedriftsmarkedet 1,6 % (12,9 %). Innskuddsvekst siste 12 måneder 3,1 % (-1,3 %). Personmarkedet 6,1 % (8,8 %). Bedriftsmarkedet 5,0 % (3,4 %). Offentlig sektor 8,1 % (-32,5 %). Innskuddsdekning 78,3 % (75,6 %). Meget god likviditet. God soliditet; ren kjernekapitaldekning konsern 12,3 % (10,31 %). For å møte fremtidige kapitalkrav, og samtidig ta del i en lønnsom vekst i landsdelen, er det gjennomført en vellykket fortrinnsrettsemisjon på 750 mill kroner samt en rettet emisjon mot ansatte på 22,6 mill kroner. Emisjonen er bokført i begynnelsen av 4. kvartal Side 3 av 34

5 Makroøkonomisk utvikling Nord-Norge har siden 2010 vært inne i en periode med sterk vekst. Veksten har vært bredt fundert. Landsdelens tilgang til naturressurser har fått større betydning internasjonalt og har skapt grunnlag for økt eksport. Vekst i folketall, sysselsetting og reallønn har gitt økende etterspørsel fra lokalt næringsliv. Det samme har vekst i offentlig forbruk og investeringer. Den lavere veksttakten som nå preger norsk økonomi forventes i mindre grad å slå ut i nord. Dette skyldes dels at nordnorsk økonomi er mindre oljeavhengig enn resten av landet, dertil kommer at boligmarkedet i de største nordnorske byene forventes å holde seg oppe i Lysere utsikter internasjonalt forventes sammen med en noe svakere NOK å gi bedre vilkår for sjømat, reiseliv og mineralsektoren. Det ligger også an til fortsatt høye investeringer i landsdelen. Bankens prognose er at produksjonsveksten i 2014 vil ligge mellom 3 4 prosent i Nord-Norge, mot 2 prosent for landet. Sjømat er landsdelens sterkeste næring. I lakseoppdrett utgjør produksjonen i Nord-Norge nærmere 40 % av landets samlede produksjon. Rekordhøye priser førte til at 2013 ble et svært godt år. Også 2014 ser lovende ut for laksenæringen, selv om prisene skulle falle noe. I torskesektoren er fangstene høye, men prisene lave. Den tradisjonelle fiskeindustrien må effektivisere produksjonen for å kunne konkurrere lønnsomt. Reiselivet er i omstilling der tilrettelagte aktiviteter over hele året erstatter den tradisjonelle bussturismen om sommeren. Den maritime servicenæringen er i vekst fordi flere olje- og gassfelt kommer i drift og nye områder åpnes for letevirksomhet. Bygg og anlegg holder høy aktivitet på grunn av økt boligbygging og flere større anleggsprosjekter. Mineralnæringen har gjort lovende funn, men venter på offentlige tillatelser for å kunne utvinne forekomstene. Nordnorske husholdninger har solid økonomi. Vedvarende lav arbeidsledighet, vekst i reallønn og lave renter har gitt god vekst i privat forbruk så vel som i privat sparing. Veksten i reallønn forventes å avta i Sammen med økt pensjonssparing kan dette gi svakere utvikling i forbruket og slå negativt ut for varehandelen. Selv om de makroøkonomiske utsiktene for Nord-Norge er gode, må det bemerkes at det fortsatt er usikkerhet omkring den videre økonomiske utvikling. Dette skyldes tendensene til en noe fallende vekst i norsk økonomi, samt fortsatt usikkerhet omkring konjunkturene internasjonalt. Resultatutvikling Regnskapet per 4. kvartal 2013 viser et driftsresultat før skatt på mill kroner (767 mill kroner). Den underliggende bankdriften før tap er ytterligere forbedret siste året og viser et resultat på mill kroner sammenlignet med 702 mill kroner samme periode i fjor. Underliggende bankdrift karakteriseres som meget god. Konsernets egenkapitalavkastning etter skatt per er 13,0 % (9,0 %). Resultat per egenkapitalbevis er 4,12 kroner (3,78 kroner). For 4. kvartal isolert sett er konsernets egenkapitalavkastning 13,6 %. Netto renteinntekter Netto renteinntekter per er mill kroner. Dette er 124 mill kroner høyere enn for samme periode i Det er kostnadsført 35 mill kroner i sikringsfondsavgift klassifisert som rentekostnad per 4. kvartal I 2012 var bankene fritatt for denne avgiften. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør netto renteinntekter 1,70 %, 0,10 prosentpoeng høyere enn i fjor. Inntekter fra den overførte utlånsporteføljen til SpareBank 1 Boligkreditt (SP1BK) og SpareBank 1 Næringskreditt (SP1NK) føres som provisjonsinntekter. Per 4. kvartal 2013 utgjør disse provisjonsinntektene 332 mill kroner. Tilsvarende tall for samme periode i 2012 var 175 mill kroner. Netto renteinntekter inklusive ovennevnte provisjonsinntekter for 4. kvartal isolert sett viser en økning på 20 mill kroner sammenlignet med 3. kvartal Ved utgangen av 4. kvartal 2013 er det overført boliglån til SpareBank1 Boligkreditt på 23 mrd kroner (21 mrd kroner). Det er per overført lån til SpareBank 1 Næringskreditt med 0,3 mrd kroner. Sammenlignet med 3. kvartal 2013, har netto renteinntekter inklusive provisjonsinntekter fra overført utlånsportefølje utviklet seg som vist nedenfor: Side 4 av 34

6 Beløp i mill kroner 4. kv.13 endring 3. kv.13 Netto renteinntekter inkl. provisjon fra SB1BK og SP1NK Utlåns- og innskuddsvolum +8 Margineffekter +9 Andre effekter +3 Utvikling i utlåns- og innskuddsmargin (målt mot gjennomsnittlig 3 mnd. NIBOR) 0,40 % 0,20 % 0,19 % 0,19 % 0,11 % 0,00 % 0,01 % 0,02 % 0,04 % 0,07 % 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 0,20 % 0,15 % 0,06 % 0,11 % 0,16 % 0,17 % 0,40 % 0,36 % 0,33 % 0,60 % 0,47 % 0,46 % 0,49 % 0,46 % 0,50 % 0,68 % 0,80 % 0,74 % 0,82 % 0,82 % 0,83 % 1,00 % Margin innskudd BM Margin innskudd PM Margin innskudd OM Økte myndighetskrav til likviditet og egenkapital medfører økte kapitalkostnader og økte krav til inntjening i banker. Deler av dette må dekkes av økte priser på bankenes produkter, først og fremst utlån. Banken har på denne bakgrunn gjennomført ulike prisingstiltak innenfor både person- og bedriftsmarkedet. Sammen med lavere innlånskostnader som følge av reduserte pengemarkedsrenter, har dette medført betydelig økning av konsernets rentemargin og netto renteinntekter gjennom 2012 og Den videre utvikling i utlånsmarginer vil avhenge av konkurransesituasjonen samt utviklingen i innlånskostnader. Konkurransen innenfor personmarkedet og næringsengasjement med lav risiko synes for tiden noe økende. Innføringen av økte kapitalkrav tilsier isolert sett ytterligere økte marginer både innenfor bedriftsog personmarkedet. Netto provisjons- og andre inntekter Netto provisjons- og andre inntekter utgjør 922 mill kroner per 4. kvartal 2013, en økning på 266 mill kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor. Beløp i mill kroner per 4. kv.13 Endring per 4. kv.12 Netto provisjons- og andre inntekter Økte provisjonsinntekter fra SP1BK og SP1NK Økte provisjonsinntekter EiendomsMegler 1 Nord-Norge + 0 Økte inntekter fra SB1 Regnskapshuset Nord-Norge + 19 Økte øvrige provisjons- og andre inntekter + 90 Side 5 av 34

7 Inntekter på finansielle investeringer Samlede netto inntekter på finansielle investeringer per 4. kvartal 2013 utgjør 346 mill kroner (260 mill kroner). Disse har utviklet seg som følger: Beløp i mill kroner 4. kv.13 endring 4. kv.12 Netto inntekter fra finansielle investeringer Resultat SpareBank 1 Gruppen Resultat SpareBank 1 Boligkreditt Resultat Bank 1 Oslo Akershus Resultat BN Bank Resultat SpareBank 1 Næringskreditt Resultat SpareBank 1 Kredittkort Resultat SpareBank 1 Verdipapirservice Resultat SpareBank 1 Markets Aksjeutbytte Netto verdiendring aksjer Netto verdiendring obligasjoner Netto verdiendring valuta og finansielle derivater Resultatandel felleskontrollerte virksomheter SpareBank 1 Gruppen SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt per 4. kvartal 2013 utgjør mill kroner (443 mill kroner). I konsernet SpareBank 1 Nord-Norge er andel av resultatet innarbeidet med 210 mill kroner (96 mill kroner). SpareBank 1 Livsforsikring og SpareBank 1 Skadeforsikring er de vesentligste bidragsyterne til resultatet i SpareBank 1 Gruppen. SpareBank 1 Gruppen har i 3. kvartal solgt sin eierpost i SpareBank 1 Markets AS. SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt SpareBank 1 Boligkreditt er opprettet av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av kapitalmarkedsinnlån ved bruk av obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene overfører boliglån med svært god sikkerhet til dette selskapet. Dette gir reduserte innlånskostnader og økt konkurransekraft for SpareBank 1- bankene. Bankens eierandel i SpareBank 1 Boligkreditt er per på 13,15 %, og andel av resultatet i selskapet per 4. kvartal 2013 er 29 mill kroner (33 mill kroner). SpareBank 1-bankene etablerte i 2009 SpareBank 1 Næringskreditt etter samme modell og med samme administrasjon som SpareBank 1 Boligkreditt. SpareBank 1 Nord-Norges eierandel i selskapet er nå 20,92 %, og andel av resultat per 4. kvartal 2013 er 5 mill kroner (4 mill kroner). Bank 1 Oslo Akershus SpareBank 1 Nord-Norge hadde per en eierandel på 19,5 % i Bank 1 Oslo Akershus. Det ble i januar 2013 inngått avtale om nedsalg av bankens eierpost i Bank 1 Oslo Akershus til 4,8 %. Avtalen er inngått sammen med SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 SMN og med Sparebanken Hedmark som kjøper. Salgsprisen i transaksjonen tilsvarer bokført verdi av Bank 1 Oslo Akershus AS per Avtalen er godkjent av Finanstilsynet og Finansdepartementet. Transaksjonen ble formelt gjennomført i 2. kvartal Andel av resultatet er ikke innarbeidet per 4. kvartal 2013 (25 mill kroner). BN Bank SpareBank 1 Nord-Norge har en eierandel på 23,5 % i BN Bank per Andel av resultatet per 4. kvartal 2013 er på 67 mill kroner (52 mill kroner) inkl. amortiseringseffekt fra oppkjøpstidspunktet. BN Bank har i 2013 gjennomført lønnsomhetsforbedrende tiltak som har gitt betydelig økning i utlånsmarginger og reduserte kostnader. Resultatet etter skatt er økt fra 188 til 252 mill kroner. Tap på utlån er høyere enn forventet langsiktig nivå på grunn av spesifikke forhold ved et fåtall engasjement i bedriftsmarkedsporteføljen og tap i BN Banks tidligere portefølje i Ålesund (garantiporteføljen). Det arbeides både med strukturelle løsninger Side 6 av 34

8 og ytterligere interne tiltak med sikte på lønnsomhetsforbedring og reduksjon i risikovektet balanse. Godkjennelse av bankens søknad om avansert IRB er ett av disse tiltak. SpareBank 1 Markets SpareBank 1 Markets, som tidligere har hatt SpareBank 1 Gruppen AS som hovedaksjonær, eies per direkte av SpareBank 1 SMN (23,89 %), SpareBank 1 Nord Norge (23,89 %), SpareBanken Hedmark (14,33 %), Samspar (23,89 %), LO (12 %) og ansatte (2 %). I forbindelse med endringen i eierstruktur foretok SpareBank 1 Gruppen i andre kvartal 2013 en nedskriving av eierposten i SpareBank 1 Markets med 132 mill kroner. SpareBank 1 Nord-Norge sin andel av denne nedskrivingen utgjorde 26 mill kroner. Resultatet i SpareBank 1 Markets viste i siste kvartal 2013 et underskudd på 11,5 mill kroner og SpareBank 1 Nord-Norges andel av dette ble 2,8 mill kroner. Samlet resultatandel i 2013 er på -1 mill kroner. Andre selskap Allianseselskapene SpareBank 1 Verdipapirservice og SpareBank 1 Kundesenter ble etablert i slutten av 2. kvartal SpareBank 1 Nord-Norge har eierinteresser på henholdsvis 24,9 % og 14,91 % i disse to selskapene. Per 4. kvartal 2013 er det tatt inn resultatandeler på til sammen -2 mill kroner fra disse. I tillegg er eierandel i SpareBank 1 Kredittkort på 19,83 % med andel resultat per 4. kvartal på -5 mill kroner innarbeidet. Konsernets aksjeportefølje Konsernets aksjeportefølje per utgjør kr 712 mill kroner (533 mill kroner). I 2013 er det i konsernregnskapet inntektsført 27 mill kroner i utbytte på aksjeinvesteringer, og 57 mill kroner i netto kursgevinst på porteføljen. I netto kursgevinst inngår kurstap på 23 mill kroner fra datterselskapet SpareBank 1 Invest AS. I morbankens regnskap utgjør utbytte 25 mill kroner og netto kursgevinst 164 mill kroner. Det er inntektsført gevinst og verdiøkning på 99 mill kroner vedrørende salg av aksjeposten i Bank 1 Oslo. I konsolidert regnskap er deler av denne gevinsten eliminert og utgjør 18 mill kroner. Sertifikater og obligasjoner Konsernets beholdning av sertifikater og obligasjoner per utgjør mill kroner, mot mill kroner per samme tidspunkt i fjor. I beholdningen av rentebærende papirer inngår obligasjoner med fortrinnsrett utstedt under myndighetenes bytteordning. Banken omklassifiserte per store deler av rentebærende portefølje i handelsporteføljen fra kategorien Virkelig verdi over resultat til kategorier som vurderes til amortisert kost. Effekter av denne omklassifiseringen fremgår i note til kvartalsregnskapet. Den omklassifiserte porteføljen er fortløpende verdivurdert med hensyn til behov for varig verdifall. Det var per gjort slike nedskrivninger på 80 mill kroner. Det ble videre foretatt nedskrivninger i 1. kvartal 2013 med kr 7,6 mill kroner. Det er ikke gjort ytterligere nedskrivninger på denne del av porteføljen i Samlede netto verdiendringer i 2013 på total portefølje av sertifikater og obligasjoner utgjør -30 mill kroner. Valuta og derivater Netto verdiendring fra valuta og finansielle derivater utgjør - 11 mill kroner per 4. kvartal I posten inngår deler av inntekter fra bankens marketsavdeling, samt verdiendringer på bankens egne posisjoner i valuta og finansielle derivater. Side 7 av 34

9 Datter- og datterdatterselskaper innkonsolidert resultat (Beløp i hele tusen kroner) Resultat før skatt Eierandel i % SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS SpareBank 1 Nord-Norge Invest AS EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS EiendomsMegler 1 Lofoten AS SpareBank 1 Forvaltning AS SpareBank 1 Regnskapshuset AS North-West 1 Alliance Bank Nord-Norge Eiendom IV AS Alsgården AS Konsernets datterselskap har et samlet resultat før skatt per 4. kvartal 2013 på 91 mill kroner (-63 mill kroner) som er fullt ut konsolidert i konsernregnskapet. SpareBank 1 Finans Nord-Norge har et resultat før skatt på 99 mill kroner per 4. kvartal 2013 (76 mill kroner). Selskapet har en god inntjeningsbase og samlede inntekter hittil i år er på 246 mill kroner (212 mill kroner). Tap på leasing- og låneengasjement ble per 4. kvartal mill kroner (4 mill kroner). Selskapet forvaltet ved kvartalsskiftet leasing-, forbrukslån og salgspantavtaler for til sammen mill kroner (3 240 mill kroner). North West 1-Alliance Bank i St. Petersburg, Russland (eierandel 75 %) har et resultat før skatt per 4. kvartal 2013 på 1,6 mill kroner (0,6 mill kroner). Bankens hovedstyre har vedtatt at SpareBank 1 Nord-Norges eksponering i Russland ikke skal økes, og at strategien for tilstedeværelse og eksponering i Russland skal vurderes. SpareBank 1 Nord-Norge Invest AS (SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje AS fra ) har en portefølje av unoterte aksjeposter og investeringer i fond. Selskapet hadde et resultat før skatt per 4. kvartal 2013 på -30 mill kroner (-148 mill kroner). Selskapets nedskriving av aksjeporteføljen er kommentert ovenfor under avsnittet Konsernets aksjeportefølje. Som ledd i bankens økte fokus på kjernevirksomhet er selskapets tidligere virksomhet under omstrukturering/avvikling. Eksponering og kommittering tilknyttet etableringen av Nord Kapitalforvaltning vil således ikke bli økt. Av juridiske og praktiske grunner er SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje som juridisk enhet valgt videreført. Selskapets vedtektsfestede formål er endret i tråd med endret virksomhet. SpareBank 1 Nord-Norge Invest AS eier selskapet Nord-Norge Eiendom IV 100 % som igjen eier selskapet Alsgården AS 100 %. Begge selskapene er konsolidert inn i konsernregnskapet per EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS har et resultat før skatt per 4. kvartal 2013 på 15 mill kroner (7 mill kroner). Antall omsatte enheter per er (1 555) med samlet omsetningsverdi på 3,87 mrd kroner, en økning på 21 % sammenlignet med EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS eier per % av selskapet EiendomsMegler 1 Lofoten AS. Resultatandel i eierperioden er innarbeidet med 0,05 mill. SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning, som forvalter en portefølje på 1,8 mrd kroner, har et resultat før skatt på 2 mill kroner per 4. kvartal 2013 (1,3 mill kroner). SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge driver regnskapskontorer i Nord-Norge. Konsolidert resultat for selskapet (eks goodwill avskrivninger) i 2013 er 2,9 mill kroner (-0,5 mill kroner). Driftskostnader Ordinære driftskostnader per 4. kvartal 2013 utgjorde mill kroner. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2012 utgjør dette en økning på 87 mill kroner. Endringene i kostnadene er som følger: Side 8 av 34

10 Beløp i mill kroner 4. kv.13 endring 4. kv.12 Driftskostnader Personalkostnader Adm.kostnader Avskrivninger Andre kostnader I forhold til GFK utgjorde kostnadene per 4. kvartal ,59 %, en økning på 0,05 prosentpoeng sammenlignet med Konsernet har en kostnadsprosent på 47,2 % per 4. kvartal 2013 mot 47,4 % per 3. kvartal 2013 og 53,8 % per 4. kvartal Økte kostnader sammenlignet med 2012 skyldes økte personalkostnader, herunder generell lønnsøkning og høyere lønnskostnader for nyansatte sammenlignet med gjennomsnittet for alle ansatte. Per utgangen av 4. kvartal 2013 er det i konsernet ansatt 41 årsverk flere enn på samme tidspunkt i fjor, 66 flere i datterselskapene, mens det er 25 færre i morbanken. Økningen i antall ansatte i datterselskapene er hovedsaklig knyttet til konsernets datterselskap i Russland (7 årsverk), samt oppkjøp av regnskapskontorer (52 årsverk). Morbankens kostnader per 4. kvartal 2013 utgjør 975 mill kroner (954 mill kroner). Økningen er i hovedsak relatert til utviklings- og edb-kostnader, men også til økt merkevareaktivitet og nye tjenestetilbud. Det er for 4. kvartal 2013 avsatt 8,5 mill kroner til overskuddsdeling til ansatte. Antall årsverk i konsernet var 922 ved utgangen av 4. kvartal 2013, herav 647 i morbanken. Tilsvarende tall i fjor var henholdsvis 881 og 672. Morbanken har et mål om at gjennomsnittlig årlig kostnadsøkning maksimalt skal utgjøre 2 % for perioden Det ble i 2012 og i 2013 satt i gang kostnadsreduserende tiltak i morbanken som vil videreføres også i Dette inkluderer effektiviseringstiltak både innenfor bemanning og andre kostnader. Ekslusive avsatt beløp til overskuddsdeling utgjør morbankens kostnadsøkning for ,7 %. Netto tap og mislighold Konsernets netto tap på utlån per 4. kvartal 2013 utgjør 172 mill kroner (195 mill kroner), som fordeler seg med 146 mill kroner fra bedriftsmarkedet og 26 mill kroner fra personmarkedet. Tapene innenfor bedriftsmarkedet vurderes å være noe høyere enn konjunktursituasjonen skulle tilsi. Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement per utgjør 615 mill kroner (686 mill kroner), 0,76 % av brutto utlån inkl. formidlingslån. Dette er 0,14 prosentpoeng lavere enn per Konsernets samlede individuelle tapsnedskrivninger per er 244 mill kroner (303 mill kroner). Avsetningen er redusert med 23 mill kroner siste kvartal. Gruppevise nedskrivninger per utgjør 210 mill kroner (198 mill kroner), dette er en økning på 8 mill kroner fra forrige kvartal. Gruppevise nedskrivninger utgjør per ,37 % av konsernets samlede brutto utlån (0,26 % av brutto utlån inkl. formidlingslån). Konsernets risikoklassifiseringssystem viser at den samlede kredittrisiko i utlånsporteføljen fortsatt er god. Etter hovedstyrets arbeides det godt med mislighold og tapsutsatte engasjement i konsernet. Det vil fortsatt være stort fokus på dette arbeidet i tiden fremover. Det generelle tapsnivået forventes å være moderat den nærmeste tiden. Skatt Konsernets skattekostnad per 4. kvartal 2013 er estimert til 215 mill kroner. I morbankens regnskap er grunnlaget for skatt redusert med permanente forskjeller samt effekter av fritaksmodellen. Forvaltningskapital Konsernets forvaltningskapital er på mill kroner per De siste 12 månedene har forvaltningskapitalen økt med mill kroner, eller 2,9 %. Side 9 av 34

11 Utlån Per er utlån på til sammen 23 mrd kroner (21 mrd kroner) overført til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarer som omhandler vekst i utlån inkluderer disse formidlingslånene. Konsernets brutto utlån til kunder inklusive formidlingslån er mill kroner per Sammenlignet med representerer dette en økning på 6,3 %. Veksten fordeler seg med 8,4 % i personmarkedet, mens bedriftsmarkedet og offentlig sektor har en økning på 1,6 %. Ved nye utlån legges det i særlig grad vekt på betalingsevne og tilfredsstillende sikkerhetsdekning. Dette for å holde kredittrisikoen på et akseptabelt nivå. Konsernets portefølje av fastrente utlån utgjør per ,6 mrd kroner. Gjennomsnittlig løpetid på denne utlånsmassen er om lag 3,5 år. Disse utlånene vurderes i konsernets balanse til markedsverdi (virkelig verdi). Det er gjennomført en fornyet vurdering og justering av verdsettelsesmetodikken av denne låneporteføljen per Dette har gitt et fornyet estimat på verdien av porteføljen. Den nye vurderingen har ikke medført vesentlig endring i virkelig verdi, men netto verdi av fastrenteporteføljen med tilhørende sikringsforretninger er i 4. kvartal nedskrevet med 15 mill kroner. Sparing og plassering Konsernet har innskudd fra kunder på mill kroner per Økningen siste 12 måneder er på mill kroner eller 3,1 %. Økningen i innskudd fordeler seg med 6,1 % i personmarkedet, 5,0 % i bedriftsmarkedet, mens offentlig sektor viser en reduksjon på 8,1 %. Innskuddsdekningen (eksklusiv formidlingslån) var ved utgangen av 4. kvartal ,3 %, 2,7 prosentpoeng høyere enn i fjor. Likviditet Innskudd fra kunder er bankens viktigste finansieringskilde. Foruten ansvarlig kapital og kundeinnskudd representerer langsiktige innlån fra kapitalmarkedet i hovedsak bankens øvrige finansiering. Bankens likviditetssituasjon og tilgang på likviditet er meget god. Det er et mål for banken å holde likviditetsrisikoen på et lavt nivå. Soliditet og kapitaldekning gjennomførte emisjoner SpareBank 1 Nord-Norge benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approch) for kredittrisiko. Det lovbestemte minimumskravet til kapitaldekning for kredittrisiko er basert på bankens interne risikovurdering og godkjente regulatoriske risikomodeller. Regelverket gjør det lovbestemte minimumskravet til kapitaldekning mer risikosensitivt, slik at kapitalkravet i større grad samsvarer med risikoen i de underliggende porteføljer. Bruk av interne målemetoder stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. Konsernet benytter proporsjonal konsolidering i kapitaldekningsrapporteringen av eierandelene i SpareBank 1 Boligkreditt, SpareBank 1 Næringskreditt, BN Bank, SpareBank 1 Markets og SpareBank 1 Verdipapirservice AS. Som følge av overgangsregler i nye forskrifter skulle IRB-banker få full effekt av reduserte regulatoriske kapitalkrav fra og med Dette er utsatt til 2015, og overgangsreglene gjelder derfor også i Europaparlamentet vedtok CRD IV , og endelige CRD IV-tekster ble vedtatt i Rådet CRD IV gjelder fra og består av et direktiv og en forordning og erstatter gjeldende kapitaldekningsdirektiv. I Norge blir CRD IV gjort gjeldende gjennom EØS-avtalen. Finansdepartementet har vedtatt at kapitalog bufferkravene skal gjelde for norske institusjoner fra , dog med innfasing fram til Dette medfører forventede krav til de fleste norske bankers rene kjernekapital på minimum 13 % innen Finansdepartementet har nylig fremlagt endrede kapitalkrav for IRB-banker. I tillegg er det fastsatt videreføring av overgangsreglene ( gulvet ) ved beregning av risikovektet balanse (RWA). Det foreslås videre en skjerping av kravene til de beregningsmodellene bankene bruker for å beregne kapitalkravet for boliglån. Dette inkluderer en justering av minimumskravet for beregnet tapsgrad ved mislighold på boliglån (LGD loss given default ) fra 10 % til 20 %. Dette tilsvarer en minimums risikovekt for boliglån på om lag 20 %. Myndighetene signaliserer videre skjerpede krav for bankenes beregningsmodeller for fastsettelse for sannsynlighet for mislighold (PD probability of default) for boliglån. Bankens foreløpige beregninger viser at de fremsatte Side 10 av 34

12 forslagene ikke medfører endringer i konsernets kapitaldekning. Dette skyldes videreføring av overgangsreglene for beregning av risikovektet balanse samtidig som effekten av overgangsreglene ( gulvet ) overstiger den negative effekten av endret LGD-gulv. SpareBank 1 Nord-Norge leverte søknad om IRBA godkjenning til Finanstilsynet medio juni Søknaden forventes ferdigbehandlet av Finanstilsynet i løpet av 12 måneder. Tillatelse til bruk av IRBA ved beregning av kapitalkrav for utlån til bedriftsmarkedet er viktig sett mot bankens løpende tilpasning til nye kapitalkrav for norske finansinstitusjoner. Som nevnt ovenfor medfører nye myndighetskrav til bankers kapitaldekning behov for en betydelig styrking av bankenes soliditet. SpareBank 1 Nord-Norge har allerede gjennomført og vil fortsatt gjennomføre - en rekke tiltak for å styrke bankens kapitaldekning, herunder; ulike tiltak for økt inntjening, herunder økte marginer på utlån redusert utbyttegrad redusert utlånsvekst spesielt innenfor bedriftsmarkedet søknad om IRBA godkjenning tiltak for økt kapitalutnyttelse nedsalg av bankens eierskap i SpareBank 1 Oslo Akershus (gjennomført) utnyttelse av kapital tildelt Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge Etter bankens vurdering ville det være mulig å oppnå de nye kapitalkravene gjennom tiltakene nevnt ovenfor. Dette ville imidlertid kreve en sterk begrensning i konsernets utlånsvekst spesielt innenfor bedriftsmarkedet. En fortsatt betydelig innstramming av utlånsveksten ville gå på bekostning av kort- og langsiktige inntjeningsmuligheter og konsernets langsiktige markedsposisjon. I tillegg representerer en lønnsom deltakelse i veksten i Nord-Norge en viktig del av bankens samfunnsmessige rolle som landsdelens egen bank. På denne bakgrunn gjorde bankens representantskap vedtak om å styrke bankens egenkapital gjennom fortrinnsrettsemisjon på inntil 750 mill kroner. En vellykket fortrinnsrettemisjon på samme beløp ble på denne bakgrunn gjennomført ultimo september. På grunnlag av tidligere avgitt fullmakt fra representantskapet ble det samtidig gjennomført en rettet emisjon med rabatt mot konsernets ansatte. Sistnevnte medførte et brutto proveny på 22,2 mill kroner. Forfall på innbetaling av den nye egenkapitalen var , og den nye kapitalen er bokført i 4. kvartal De gjennomførte emisjonene gir konsernet nødvendig og ønsket mulighet for å delta i landsdelens vekst årene fremover. Det vurderes på denne bakgrunn ikke hensiktsmessig eller nødvendig med ytterligere emisjoner fram mot Konsernets kjernekapitaldekning per er 13,42 % (12,11 %) av beregningsgrunnlaget. Totalkapitaldekningen utgjør 13,91 % (13,19 %). Konsernets rene kjernekapitaldekning uten resultatandel per 4. kvartal 2013 er 12,29 % (10,31 %). Med full IRB-effekt (uten gulv ) ville ren kjernekapitaldekning inkludert andel av årets resultat vært 14,36 % (10,95). Det vises for øvrig til note i kvartalsregnskapet. Bankens soliditet per vurderes som god sett opp mot gjeldende regulatoriske minstekrav. Bankens egenkapitalbeviseiere Morbankens eierandelskapital utgjør mill kroner per Antall egenkapitalbevis per var à kr 18,- fullt innbetalt. Justert eierandelsbrøk per etter emisjonen er 42,91 %. I dette tallet er 2/12 av emisjonsprovenyet medregnet. Per er eierandelsbrøken beregnet til 47,86 %. Antall egenkapitalbeviseiere per var 7 839, en reduksjon på 176 siste 12 måneder. Andel nordnorske egenkapitalbeviseiere er 31 %. Oversikt over bankens 20 største egenkapitalbeviseiere fremgår av kvartalsregnskapets noteopplysninger. Bokført verdi per EK-bevis per var 34,23 kroner, og resultat per EK-bevis var 4,12 kroner. Per var kursen 35,50 kroner. Pris/Inntjening og Pris/Bok for konsernet per var henholdsvis 8,6 og 0,9 per Forslag til overskuddsdisponering Bankens utbyttepolitikk sier at tatt hensyn til bankens soliditet, tar banken sikte på at opp til 50 % av årets overskudd kan benyttes til utbyttemidler (kontantutbytte og gaver til allmennyttige formål). Økte regulatoriske krav til bankers egenkapital, medfører at det må påregnes en utbyttegrad lavere enn 50 % i årene fremover. Side 11 av 34

13 Morbankens overskudd etter skatt er fordelt mellom egenkapitalbeviseierne og bankens samfunnsmessige eide kapital i henhold til den relative fordeling av egenkapitalen mellom eiergrupperingene i morbanken. Eierbrøk per er som nevnt over 42,91 %. Hovedstyret foreslår overfor bankens representantskap et kontantutbytte på kroner 1,10 per egenkapitalbevis, totalt 110,4 mill kroner, og avsetning til utjevningsfond på 282,3 mill kroner. Det foreslås videre en samlet avsetning til allmennyttige formål på 43,1 mill kroner. Dette gir følgende forslag til overskuddsdisponering: Morbankens overskudd etter skatt Avsatt kontantutbytte Avsatt til utjevningsfond Sum til EK-beviseierne (42,91 %) Avsatt til gaver Avsatt til Sparebankens fond Sum til bankens samfunnseide kapital (57,09%) Sum disponert 915,1 mill kr 110,4 mill kr 282,3 mill kr 392,7 mill kr 43,1 mill kr 479,3 mill kr 522,4 mill kr 915,1 mill kr Utbytte utbetales til de egenkapitalbeviseiere som er registrert som eiere per Bankens egenkapitalbevis noteres ex utbytte Den foreslåtte overskuddsdisponeringen innebærer en utbyttegrad av konsernets resultat på 28,1 % til bankens EK-beviseiere og 8,2 % til samfunnskapitalen. Dette medfører at 83,2 % av konsernets resultat holdes tilbake i konsernet. Ovennevnte medfører videre at egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapitalen (eierbrøken) endres. Ny eierbrøk per er beregnet til 47,86 %. Avsluttende kommentarer - utsiktene fremover Bankens kjernevirksomhet viser meget god og ytterligere forbedret inntjening. Det er gode utsikter for nordnorsk økonomi og fortsatt optimisme i landsdelens næringsliv. Det må likevel nevnes at som følge av utsikter for en noe lavere vekst i norsk økonomi, og fortsatt usikkerhet omkring internasjonale konjunkturer, er det også usikkerhet tilknyttet fremtidig utvikling i landsdelens økonomi. Som nevnt innledningsvis gjenspeiles den gode makroøkonomiske utviklingen i bankens regnskap ved høy vekst i lån og innskudd i personmarkedet. Som følge av økte regulatoriske krav til bankers kjernekapital har banken vist tilbakeholdenhet med hensyn til utlånsvekst innenfor bedriftsmarkedet. Kombinert med en lavere utlånsetterspørsel blant foretakene medfører dette en redusert utlånsvekst i bedriftsmarkedet sammenlignet med Bankens innskuddsdekning forventes å være god også videre fremover. Innenfor offentlig sektor har banken ambisjon om fortsatt å ha en sterk posisjon. Innskudds- og utlånsmarginer forventes å være påvirket av konkurranse. På utlånssiden synes konkurransen for tiden å være noe økende. Banken har satt i verk, og vil videreføre, flere tiltak for ytterligere forbedret lønnsomhet, avkastning og kapitaldekning. Tromsø, 4. februar 2014 Hovedstyret i SpareBank 1 Nord-Norge Kjell Olav Pettersen Pål Andreas Pedersen Sonja Djønne (leder) (nestleder) Hans Tore Bjerkås Greger Mannsverk Ann-Christine Nybacka Anita Persen Vivi-Ann Pedersen Jan-Frode Janson (ansattevalgt) (konsernsjef) Side 12 av 34

14 Resultatregnskap Morbank Konsern (Beløp i mill kroner) KV.12 4.KV KV.13 4.KV Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Andre driftsinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Utbytte Inntekter av eierinteresser Netto verdiendringer på finansielle eiendeler Netto inntekter på finansielle investeringer Sum inntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum kostnader Resultat før tap Tap Resultat før skatt Skatt Resultat etter skatt Majoritetsinteresser Minoritetsinteresser Resultat per egenkapitalbevis 2,55 0,84 0,74 3,27 3,91 Resultat per egenkapitalbevis 4,12 3,78 1,16 1,00 0,03 2,55 0,84 0,74 3,27 3,91 Utvannet resultat per egenkapitalbevis 4,12 3,78 1,16 1,00 0,03 Utvidet resultatregnskap Resultat etter skatt Omregningsdifferanser Effektiv del av endring i virkelig verdi av kontantstrømsikring Aktuarielle gevinster/tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger Skatt på utvidede resultatposter Netto utvidede resultatposter Periodens totalresultat Majoritetsandel av periodens totalresultat Minoritetsandel av periodens totalresultat Totalresultat per egenkapitalbevis 2,52 0,85 0,74 3,27 3,92 Totalresultat per egenkapitalbevis 4,14 3,78 1,17 1,00 0,03 2,52 0,85 0,74 3,27 3,92 Utvannet totalresultat per egenkapitalbevis 4,14 3,78 1,17 1,00 0,03 Skatt på utvidede resultatposter: Aktuarielle gevinster/tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger Skatt på utvidede resultatposter Side 13 av 34

15 Balanse Morbank Konsern (Beløp i mill kroner) Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til og fordringer på kunder Aksjer Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Investering i konsernselskaper Investering i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet Eiendom, anlegg og utstyr Immatrielle eiendeler Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Annen gjeld Utsatt skatt Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Eierandelskapital Overkursfond Utjevningsfond Sparebankens fond Gavefond Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Resultat etter skatt Minoritetsinteresser Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Side 14 av 34

16 Endringer i egenkapitalen (Beløp i mill kroner) Konsern Sparebankens fond Gavefond Fond for urealiserte gevister Annen egenkapital Periodens resultat Eierandelskapital Overkursfond Utjevningsfond Sum majoritetsinteresser Minoritetsinteresser Sum egenkapital Egenkapital per Totalresultat for perioden Periodens resultat Utvidede resultatposter: Omregningsdifferanser Aktuarielle gevinster/tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger Skatt på utvidede resultatposter Sum utvidede resultatposter Totalresultat for perioden Transaksjoner med eierne Avsatt utbytte Tilbakeført utbytte Utbetalt utbytte Andre føringer mot EK Utbetalt fra gavefond Sum transaksjoner med eierne Egenkapital Egenkapital per Totalresultat for perioden Periodens resultat Utvidede resultatposter: Omregningsdifferanser Effektiv del av endring i virkelig verdi av kontantstrømsikring Aktuarielle gevinster/tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger Skatt på utvidede resultatposter Sum utvidede resultatposter Totalresultat for perioden Transaksjoner med eierne Emisjon Avsatt utbytte Tilbakeført utbytte Endringer i minoritetsinteresser Utbetalt utbytte Andre føringer mot EK Utbetalt fra gavefond Sum transaksjoner med eierne Egenkapital Eierbrøk Morbank (Beløp i mill kroner) ( ) ( ) ( ) (justert) Eierandelskapital Overkursfond Utjevningsfond Avsatt utbytte Andel fond for urealiserte gevinster A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital Sparebankens fond Avsatt til utdeling Gavefond Andel fond for urealiserte gevinster B. Sum samfunnseid kapital Eierbrøk (A/(A+B)) 34,54 % 34,54 % 38,74 % 42,07 % 41,59 % 42,91 % 47,86 % Side 15 av 34

17 Kontantstrømanalyse Morbank Konsern (Beløp i mill kroner) Resultat før skatt Ordinære avskrivninger Nedskrivninger og gevinst/ tap anleggsmidler Tap på utlån og garantier Skatt Utbytte/Utdelinger Tilført fra årets drift Endring diverse gjeld: + økning/ - nedgang Endring diverse fordringer: - økning/ + nedgang Endring utlån til og fordringer på kunder: - økning/ + nedgang Endring kortsiktige verdipapirer: - økning/ + nedgang Endring innskudd fra og gjeld til kunder: + økning/ - nedgang Endring gjeld til kredittinstitusjoner: + økning/ - nedgang A. Netto likviditetsendring fra virksomhet Investeringer i varige driftsmidler (inkl tilgang ved fusjon) Salg av varige driftsmidler Endring langsiktige verdipapirer: - økning/ + nedgang B. Likviditetsendring fra investeringer Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer: + økning/ - nedgang Endring i eierandelskapital/ansvarlig lånekapital: + økning/ - nedgang C. Likviditetsendring fra finansiering A + B + C. Sum endring likvider Likviditetsbeholdning ved periodens begynnelse = Likviditetsbeholdning ved periodens slutt Likviditetsbeholdningen er definert som kontanter, fordringer på sentralbanken og utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner. Side 16 av 34

18 Resultater fra konsernets kvartalsregnskaper (Beløp i mill kroner) 4.KV.13 3.KV.13 2.KV.13 1.KV.13 4.KV.12 3.KV.12 2.KV.12 1.KV.12 4.KV.11 Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Andre driftsinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Utbytte Inntekter av eierinteresser Netto verdiendringer på finansielle eiendeler Netto inntekter på finansielle investeringer Sum inntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum kostnader Resultat før tap Tap Resultat før skatt Skatt Minoritetsinteresser Resultat etter skatt Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 13,57 % 15,83 % 11,62 % 11,29 % 9,35 % 8,40 % 6,40 % 12,07 % -6,63 % Rentemargin 1,88 % 1,79 % 1,63 % 1,50 % 1,64 % 1,58 % 1,58 % 1,59 % 1,57 % Kostnadsprosent 46,56 % 42,06 % 49,43 % 51,67 % 54,73 % 48,90 % 62,53 % 50,72 % 113,06 % Balansetall Utlån til kunder Utlånsvekst inkl.formidlingslån siste 12 mnd 6,3 % 5,9 % 6,8 % 8,5 % 11,6 % 11,9 % 11,5 % 10,1 % 7,4 % Innskudd fra kunder Innskuddsvekst siste 12 mnd 3,1 % 1,6 % 5,2 % 9,0 % -1,3 % -2,5 % 6,0 % 0,7 % 6,0 % Innskuddsdekning 78,3 % 77,6 % 84,3 % 80,9 % 75,6 % 76,5 % 82,9 % 77,9 % 80,9 % Innskuddsdekning inkl. formidlingslån 55,7 % 55,6 % 59,5 % 56,9 % 54,3 % 54,8 % 60,5 % 56,7 % 61,4 % Gjennomsnittlig forvaltningskapital Forvaltningskapital Tap og mislighold Tap på utlån i % av bto utlån inkl.formidlingslån 0,25 % 0,18 % 0,25 % 0,21 % 0,17 % 0,63 % 0,03 % 0,24 % 0,31 % Misligholdte engasjementer i % av bto utlån inkl.formidlingslån 0,60 % 0,71 % 0,77 % 0,79 % 0,52 % 0,65 % 0,72 % 0,62 % 0,69 % Tapsutsatte engasjementer i % av bto utlån inkl.formidlingslån 0,46 % 0,36 % 0,36 % 0,52 % 0,78 % 0,67 % 0,24 % 0,38 % 0,50 % Nto.misligholdte og tapsutsatte eng. i % av bto utlån inkl.formidlingslån 0,75 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,90 % 0,92 % 0,71 % 0,69 % 0,88 % Soliditet Kapitaldekning i % 13,91 % 11,72 % 12,36 % 12,63 % 13,19 % 10,65 % 11,59 % 12,52 % 12,50 % Kjernekapital i % 13,42 % 11,14 % 11,35 % 11,88 % 12,11 % 10,14 % 10,88 % 11,67 % 11,61 % Kjernekapital Ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Side 17 av 34

19 Noter Note 1 - Regnskapsprinsipper Konsernets regnskap for 4. kvartal 2013 er utarbeidet i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering godkjent av EU, herunder IAS 34 - Delårsrapportering. Konsernets regnskapsprinsipper og beregningsmetoder er i all vesentlighet uendret fra årsregnskapet for Kvartalregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med årsregnskapet for Ny IAS 19 - Ytelser til ansatte gjelder fra og medfører at tidligere anvendt "korridorløsning" for estimatavvik på netto fremtidig pensjonsforpliktelse er avviklet. Estimatavviket ved årsskiftet er bokført mot egenkapitalen. Viser til egen note 15 om pensjoner, samt tabell om endringer i egenkapitalen. Nøkkeltall for 2012 er ikke omarbeidet pga. denne justeringen i forhold til avlagt årsregnskap for I henhold til forskrift fra Finansdepartementet av 16. oktober 2008 er det gitt anledning til omklassifisering av verdipapirer i handelsportefølje fra kategorien "Virkelig verdi over resultatet" til kategoriene "Holde til f orf all" og Lån og f ordringer. Konsernet besluttet å gjøre slik omklassifisering av store deler av den rentebærende portefølje holdt for omsetning fra Framtidige målinger beregnes til amortisert kost, som medfører at tidligere nedskrivninger og renter blir amortisert og inntektsført som renteinntekter over gjenværende løpetid. Viser til egen note. Kvartalsregnskapet er ikke revidert. Note 2 - Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Ved utarbeidelse av konsernregnskapet foretar ledelsen estimater, skjønnsmessige vurderinger og tar forutsetninger som påvirker effekten av anvendelsen av regnskapsprinsipper. Dette vil derfor påvirke regnskapsførte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. I fjorårets årsregnskap note 3 er det redegjort for vesentlige estimater og vurderingsposter. Note 3 - Endring i konsernstruktur SNN Økonomihus AS har endret navn til SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS. Selskapet har i år kjøpt opp følgende regnskapskontorer som er fusjonert inn i SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS i 4. kvartal: Økonomen Rana AS (100 %) Økonomen Mosjøen AS (100 %) Duett AS (100 %) Helgeland Økonomi AS (100 %) Folk i husan AS har endret navn til EiendomsMegler 1 Lofoten AS. Per er selskapene Nord-Norge Eiendom IV AS og Alsgården AS konsolidert inn 100 % i SpareBank 1 Nord-Norge Invest AS. Oppkjøp av virksomhet SpareBank 1 Nord-Norge har i tredje kvartal overtatt 23,89 % av aksjene i SpareBank 1 Markets AS. Banken eide tidligere indirekte 19,23 % av SpareBank 1 Markets gjennom sitt eierskap i SpareBank 1 Gruppen. Det er foretatt en endelig oppkjøpsanalyse i samsvar med IFRS 3 hvor anskaffelseskost, 35,3 mill kroner, er allokert til virkelig verdi av eiedeler og gjeld. Tidligere eierandel er videreført til kontinuitet. Differansen mellom identifiserbare netto eiendeler og anskaffelseskost for økt eierandel, 1,5 mill kroner, er i samsvar med IAS 28 ført som inntekt i tredje kvartal. Side 18 av 34

20 Note 4 - Segmentinformasjon Ledelsen har vurdert hvilke segmenter som er rapporterbare med utgangspunkt i distribusjonsform, produkter og kunder. Det primære rapporteringsformatet tar utgangspunkt i eiendelenes risiko og avkastningsprofil, og er delt opp i privatmarked (PM), bedriftsmarked (BM), leasing og Markets. Utover denne inndelingen har ikke banken selskaper eller segmenter som er av vesentlig betydning. Banken opererer i all hovedsak i et geografisk avgrenset område og rapportering foretas samlet. Konsern (Beløp i mill kroner) PM BM Leasing Markets Ufordelt Totalt Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån og garantier Resultat før skatt Utlån til kunder Individuell nedskrivning utlån Gruppenedskrivning utlån Andre eiendeler Sum eiendeler per segment Innskudd fra kunder Annen gjeld og egenkapital Sum egenkapital og gjeld per segment Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån og garantier Resultat før skatt Utlån til kunder Individuell nedskrivning utlån Gruppenedskrivning utlån Andre eiendeler Sum eiendeler per segment Innskudd fra kunder Annen gjeld og egenkapital Sum egenkapital og gjeld per segment Side 19 av 34

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Årsrapport 2012 Forsidefoto: Gaute Bruvik INNHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning 2012 3 Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter til årsregnskapet 10 Note 1 - Regnskapsprinsipper

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2014 ble på nytt et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og rentemarginen

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 2. kvartal 2014. Feeling Norway

BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 2. kvartal 2014. Feeling Norway BOLIGKREDITT Resultatregnskap 2. kvartal 2014 1 Feeling Norway Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport for første halvår 2014...2 Erklæring fra styrets medlemmer og administrerende direktør...7 Resultatregnskap

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank)

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) 2009 2008 1. Børskurs 31.12. (Pr. egenkapitalbevis) 98,00 88,00 2. Antall utstedte egenkapitalbevis 31.12. (Hele tusen) 400 400 3. Innskutt egenkapital

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS. en alliansebank i eika.

Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS. en alliansebank i eika. Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS en alliansebank i eika. BIEN SPAREBANK AS ÅRSRAPPORT 2013 1885-2013 128 år Bankens ledergruppe Fra venstre: Leder BM Trygve Einerkjær, leder depot og kredittkontroll Lillian

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets sparebank

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets sparebank Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets sparebank ÅRSBERETNING FOR 2014 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin primære

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

NØKKELTALL. Resultatutvikling. Kapitaldekning

NØKKELTALL. Resultatutvikling. Kapitaldekning Årsrapport 2014 INNHOLD 4 Nøkkeltall 6 Klepp Sparebank 1921 2014 10 Årsberetning 16 Oppstilling av totalregnskap 17 Balanse 18 Oppstilling av endringer i egenkapital 19 Kontantstrømoppstilling 20 Noter

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 Innhold Styrets beretning side 3-16 Resultatregnskap og balanse side 17-20 Noter til regnskapet side 22-46 Revisors beretning side 48 Kontrollkomiteens uttalelse side 50 2 Styrets beretning for 2014 HOVEDTALL

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

INNHOLD STYRETS BERETNING 3 RESULTATREGNSKAPET 10 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 26 KONTROLLKOMITEENS MELDING 27

INNHOLD STYRETS BERETNING 3 RESULTATREGNSKAPET 10 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 26 KONTROLLKOMITEENS MELDING 27 1 INNHOLD STYRETS BERETNING 3 RESULTATREGNSKAPET 10 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 26 KONTROLLKOMITEENS MELDING 27 REVISORS BERETNING 28 2 Styrets STYRETS beretning BERETNING Viktige

Detaljer