Delårsrapport 1. kvartal 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport 1. kvartal 2011"

Transkript

1 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Vemork Foto: Wikipedia

2 RESULTAT Resultat etter skatt viser et resultat på 3,00 MNOK, mot tilsvarende 5,00 MNOK på samme tid i fjor. Resultatet er noe svakere enn budsjettert og dette skyldes i første rekke en lavere rentemargin og mindre vekst, samt høyere kostnader enn forutsatt i årets budsjett. Den øvrige drift viser tall som i hovedtrekk er godt i samsvar med årets opprinnelige budsjett, men likevel slik at provisjonsinntektene i 1. kvartal er noe lavere enn budsjettert på årsbasis. NETTO RENTEINNTEKTER Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter per 1. kvartal utgjør 12,83 MNOK mot tilsvarende 13,65 MNOK i Det er en reduksjon på 0,82 MNOK, og regnet i % av midlere forvaltningskapital utgjør netto renteinntekter 2,02 % i år mot 2,15% i fjor. Rentenettoen ligger så langt 0,1 %-poeng under det budsjetterte nivå, og reflekterer klart at det nå er en meget sterk priskonkurranse i markedet, der de store landsdekkende bankene går offensivt ut særlig mot privatkundemarkedet. Tradisjonelt har rentenettoen tatt seg noe opp utover i året, men utsiktene er i så måte er svært begrenset selv om det er forventninger i markedet om en viss generell renteøkning framover. ANDRE DRIFTSINNTEKTER Andre driftsinntekter er på 3,08 MNOK som er litt høyere enn budsjettert, men under det tilsvarende tall på 3,97 MNOK i Nedgangen skyldes i all hovedsak noe svakere resultat og utvikling i bankens verdipapirportefølje i år på netto ca. 0,72 MNOK, mot tilsvarende ca. 1,55 MNOK i fjor. Av årets tall er 0,43 MNOK realiserte gevinster og 0,29 MNOK urealiserte verdiendringer. Provisjonsinntektene holder seg på omtrent samme nivå som forrige år, og viser at bankens bevisste mål om økt breddesalg etter hvert ser ut til å gi de forventede resultater. DRIFTSKOSTNADER Sum driftskostnader er på 10,92 MNOK per 1. kvartal, opp fra tilsvarende 9,38 MNOK i fjor. Økningen utgjør hele16,4%, men reflekterer i hovedsak at 2010-regnskapet var preget av tilbakeføring av kostnader som medførte en engangseffekt. Dette illustreres godt ved at årets kvartalskostnader er lavere enn tilsvarende kostnader på kvartalsregnskapet for I % av midlere forvaltningskapital utgjør kostnadene 1,72% som er opp fra 1,47% forrige år. TAP PÅ UTLÅN Nedskrivninger på individuelle og grupper av utlån er tilbakeført med 0,9 MNOK. Det er kommet inn kr på tidligere perioders konstaterte tap. Kvartalets tapskostnader er kostnadsført med 1,12 MNOK. I samme periode i fjor ble det kostnadsført 1,20 MNOK. Brutto misligholdte engasjementer (over 90 dager) pr er 2,2 MNOK og utgjør 0,10 % av brutto utlån. Fjorårstall var 11,2 MNOK eller 0,51 % av brutto utlån. Øvrige tapsutsatte engasjementer er ikke misligholdt etter definisjonen i avsnittet over, men hvor det i henhold til utlånsforskriften er foretatt en nedskrivning. Pr er brutto øvrige tapsutsatte engasjementer 28,0 MNOK som utgjør 1,3 % av brutto utlån. Fjorårstall var 19,3 MNOK eller 0,89 %. Nedskrivninger på individuelle utlån utgjør 8,0 MNOK pr som er en reduksjon på 5,0 MNOK sammenlignet med fjorårstall. Gruppenedskrivninger utgjør 9,7 MNOK som er en økning på 0,6 MNOK sammenlignet med fjoråret.. FORVALTNINGSKAPITAL Ved utgangen av 1. kvartal 2011 forvaltet banken i alt MNOK. Dette er en økning på 16 MNOK (0,6%) siden årsskiftet. Veksten i forvaltningskapital er likevel noe lavere enn budsjettert per dette tidspunkt, og utgjør ca. 0,5% vekst i forhold til 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal

3 LIKVIDITET Banken har en tilfredsstillende likviditetssituasjon ved kvartalsskiftet med likviditetsindikatorer som ligger innenfor styrets fastsatte rammer. Det foretas en kontinuerlig avveining av fordeling mellom kort- og langsiktig markedsfinansiering og egen finansiering for å sikre banken tilstrekkelig likviditet til å kunne opprettholde sin utlånsvirksomhet på et forutsatt nivå framover. Bankens innskuddsdekning utgjør 74,8% mot 72,0% på tilsvarende tidspunkt i fjor. Banken har videre tatt opp et nytt 3-års lån på 50,0 MNOK i 1.kvartal, til erstatning for en tilsvarende innfrielse av lån. UTLÅN Pr utgjør brutto utlån 2.143,4 MNOK, og dette er en reduksjon på 58,4 MNOK (2,7 %) siden årsskiftet. På årsbasis er det en reduksjon på 29,5 MNOK (1,4 %). Reduksjonen i brutto utlån skyldes i stor grad en forventet volumreduksjon i Haugesund, samt økt bruk av Terra Boligkreditt som finansieringskilde. Bedriftsmarkedsandelen utgjør ved kvartalsskiftet 25,3 % som er en økning på 0,2 %-enheter sammenlignet med årsskiftet, men en reduksjon på 0,6%-enheter på årsbasis.. Utlån via Terra Boligkreditt (TBK) utgjør per. 1. kvartal 482,1 MNOK, mot 469,0 MNOK for ett år siden og 478,4 MNOK ved årsskiftet. INNSKUDD Innskudd fra kunder har siden årsskiftet blitt redusert med 19,5 MNOK som utgjør 1,2%. På årsbasis er veksten på 40,1 MNOK, tilsvarende 2,6%. Banken har ved kvartalsskiftet en innskuddsdekning på 74,8%, opp fra 73,6% ved årsskiftet. SOLIDITET Bankens netto ansvarlige kapital utgjør per 1. kvartal 274,9 MNOK med en kjernekapital på 225,2 MNOK. Dette gir en kapitaldekning på 17,70%, der kjernekapitalen utgjør 14,49%. Dette er en reduksjon siden årsskiftet som følge bl.a. av økt relativ utlånsandel til bedriftsmarkedet og medfølgende økt kapitalkrav til kredittrisiko. VIDERE UTVIKLING Det forventes fortsatt hard priskonkurranse i markedet framover, samtidig som veksten i utlånsetterspørselen i distriktet er relativt svak. Utviklingen i finansnæringen blir i stadig økende grad knyttet opp mot internasjonale forhold og utvikling, og i denne sammenheng får de mindre bankene økte utfordringer med gjeldende rammebetingelser enn det de større finansinstitusjonene opplever. Det ventes likevel en fortsatt god ordinær drift i resten av året med en forsiktig vekst i forvaltet kapital. Perioderegnskapet er ikke revidert av bankens eksterne revisor. Delårsrapport 1. kvartal

4 RESULTATREGNSKAP (beløp i 1000 ) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendr. - Gev/tap på verdipairer og valuta Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger varige driftsmidler/immaterielle eiend Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap på utlån, garantier m.v Nedskrivninger og gev./tap på verdipapirer - anlegg Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt BALANSE (beløp i 1000) EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanken Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til og fordringer på kunder nedskrivning på individuelle utlån nedskrivning på grupper av utlån Sum netto utlån til og fordringer på kunder Sertifikater, obl., og andre verdipapirer Aksjer, andeler og andre verdipapirer - variabel avk Eierinteresse i konsernselskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter SUM EIENDELER GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbet. Inntekter Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital SUM GJELD EGENKAPITAL Sparebankens fond Udisponert resultat SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Poster utenom balansen Garantier Rentebytteavtaler Delårsrapport 1. kvartal

5 NØKKELTALL (i % av gj.sn. Forvaltningskapital) Netto rente og kredittprovisjonsinntekter 2,02 % 2,15 % 2,05 % Netto andre driftsinntekter 0,49 % 0,62 % 0,57 % Sum driftskostnader 1,72 % 1,47 % 1,38 % Resultat før tap og nedskrivninger 0,79 % 1,30 % 1,25 % Tap på utlån garantier m.v 0,18% 0,19 % 0,24 % Resultat av ordinær drift før skatt 0,61 % 1,11 % 1,01 % Endring i netto utlån til kunder siste 12 måneder -1,35 % 7,68 % -0,06 % Endring i innskudd fra kunder siste 12 måneder 2,59 % 2,36 % -0,81 % Innskuddsdekning 74,79 % 71,98 % 73,64 % 1. Regnskapsprinsipper Kvartalsregnskapet er satt opp etter Forskrift om årsregnskap for banker mv. av fastsatt av Finansdepartementet. 2. Verdipapirer VERDIPAPIRER (beløp i 1000) Aksjer Grunnfondsbevis Aksjefonds Sum handelsportefølje Obligasjoner - offentlige Obligasjoner m/fortrinnsrett Obligasjoner - andre Fondsobligasjoner/ansvarlige lån Sum omløpsportefølje Anleggsaksjer Sum anleggsportefølje Sum verdipapirportefølje Utlån fordelt Sektor/nærings fordeling Bto. Utlån % Bto. Utlån % Bto. Utlån % Offentlig Jordbruk, skogbruk og fiske ,3 % ,3 % ,3 % Industri ,8 % ,0 % ,8 % Kraft, vann og renovasjon ,5 % ,0 % ,5 % Bygge- og anleggsvirksomhet ,0 % ,1 % ,5 % Varehandel, reparasjon av motorvogner ,4 % ,7 % ,4 % Transport og lagring ,3 % ,7 % ,4 % Overnattings- og serveringsvirksomhet ,3 % ,2 % ,3 % Forretnings- og finansiell tjenesteyting ,6 % ,6 % ,6 % Omsetning og drift av fast eiendom ,9 % ,2 % ,9 % Øvrige tjenesteytende næringer ,1 % ,1 % ,3 % Sum BM ,3 % ,9 % ,1 % Personmarked ,7 % ,1 % ,9 % Sum ,0 % ,0 % ,0 % Geografisk fordeling Bto. Utlån % Bto. Utlån % Bto. Utlån % Tinn og Vinje kommuner ,0 % ,2 % ,6 % Rogaland fylke ,9 % ,7 % ,8 % Oslo og Akershus fylke ,4 % ,9 % ,0 % Øvrige områder ,7 % ,2 % ,5 % Sum ,0 % ,0 % ,0 % Delårsrapport 1. kvartal

6 4. Tapskostnad Periodens endring i individuelle nedskrivninger periodens endring i gruppevise nedskrivninger periodens konstaterte tap som det tidligere år er avsatt indivuell nedskrivning for periodens konstaterte tap som tidligere ikke er avsatt som indivuell nedskrivning periodens inngang på tidligere kostnadsført tap = Periodens tapskostnad Misligholdte og øvrige tapsutsatte utlån Brutto misligholdte engasjementer Personmarked Bedriftsmarked Sum brutto misligholdte engasjementer Nedskrivning på utlån/spesifiserte tap Sum netto misligholdte engasjementer Øvrige tapsutsatte ikke misligholdte engasjementer Sum øvrige tapsutsatte ikke misligholdte engasjementer Nedskrivning på utlån/spesifiserte tap Sum netto øvrige tapsutsatte ikke misligholdte engasjementer Personmarked Bedriftsmarked Kapitaldekning Sparebankens fond Gavefond Hybridkapital Overfinansiert pensjonsforpliktelse Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Andre fradrag Kjernekapital Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital Andre fradrag Netto ansvarlig kapital Eksponeringskategorier (vektet verdi) Stater og sentralbanker 0 0 Lokale og regionale myndigheter Offentlig eide foretak Multilaterale utviklingsbanker Internasjonale organisasjoner Institusjoner Foretak Massemarkedssegment Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom Forfalte engasjementer Høy-risiko engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjement Risikovektet volum kredittrisiko Beregningsgrunnlag operasjonell risiko Fradrag Risikovektet volum Kapitaldekning i % 17,70 % 17,12 % 18,56 % Delårsrapport 1. kvartal

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1.kvartal 2015

Delårsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 1.kvartal 2015 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22 993 24 078 98 828 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %.

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av andre kvartal (Q2) 2015 et resultat før tap og skatt på 25,3 MNOK (mot 26,7 MNOK per Q2 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,37

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 2.kvartal 2015

Delårsrapport 2.kvartal 2015 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 2.kvartal 2015 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 21.905 24.661 44.899

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

2. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

2. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 2. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 2. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for andre kvartal 2012 før skatt ble på 6,1 millioner kroner. Dette er 2,5 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Fellesstarten for trimmerne har gått i avslutningsrennet på Raudsand. Innholdsfortegnelse 1 Beretning... 3 1.1 Resultatregnskapet... 3 1.2 Balansen... 3 1.3 Risikovurdering...

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 30. juni 2015

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 30. juni 2015 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. juni 2015 Resultatregnskap Driftsresultat før tap og skatt (beregning i % av gjennomsnittlige forvaltningskapital) Etter første halvår 2015 har Vang Sparebank

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer