Forfall: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth MEDL. Torgersen Caterina Kvaløsæter MEDL FLSP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth MEDL. Torgersen Caterina Kvaløsæter MEDL FLSP"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Strøm Medlem FLSP Olav Jørgen Bjørkås Ordfører FLSP Gry Hanssen Medlem FLSP Nils Myren Medlem FLAP Rita Stamnes Medlem FLAP Turid Kjendlie Medlem FLSV Liv Unni Fløan Medlem FLSV Arne Skorstad Medlem FLH Susann Aagård Skotnes Medlem FLH Reidar Lindseth Medlem FLV Birgit Fossvik Medlem FLV Lars Haagensen Medlem FLFRP Geir Tore Olsen Medlem FLFRP Forfall: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth MEDL FLAP Torgersen Caterina Kvaløsæter MEDL FLSP Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Trond Strøm Morten Strøm Caterina Kvaløsæter Ingunn Torgersen FLSP FLAP Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Rune Strøm Rådmann Gurid Halsvik Oppvekstsjef Hans Petter Teknisk sjef Haukø Liv Brønstad Helse-og omsorgssjef Gunnar Einvik Økonomikonsulent

2 Merknader - I og med at varaordfører hadde meldt forfall, ble det foretatt valgt på settevaraordfører. Arne Skorstad ble enstemmig valgt som settevaraordfører. - Kommunestyrets representanter var samstemte i at det godtgjøres en halv møtegodtgjørelse for dette møte. Dette som deldekning av kostnad ifbm etterfølgende julemiddag. - Enstemmig valgt til å skrive under protokoll: Lars Haagensen og Susann S. Aagård Merknad til sakliste: Ut fra saksomfang, der en hadde kort tid på å sette seg inn i en så omfattende sak som kommuneplanens arealdel, foreslo repr. Reidar Lindseth at sak 67/16 utsettes. Ordfører foretok da votering over utsettelsesforslaget. Dette falt med 12 mot 3 stemmer, og saken ble ut fra dette behandlet i møtet. Underskrift: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

3 Sakliste Utvalgssaksnr PS 66/16 RS 54/16 RS 55/16 RS 56/16 RS 57/16 Innhold Referatsaker Høring, Namdalseid Protokoll fra Representantskapsmøte Namdal Rehabilitering IKS Høring - Effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder- Trøndelag politidistrikt Referat fra Høstmøte om Regionalt utviklingsprogram Nord-Trøndelag RS 58/16 Protokoll fra Fylkesmøte, PS 67/16 PS 68/16 PS 69/16 Revidering av kommuneplanens arealdel - Flatanger kommune, Ny 2.gangs behandling etter mekling. Reguleringsplan Glasøya - Ny 2.gangs behandling Søknad om driftstilskudd 2017 Visit Namdalen SA, samt inngåelse av samarbeidsavtale. PS 70/16 Betalingssatser oppvekst og kultur 2017 PS 71/16 Fastsettelse av gebyr og betalingssatser 2017, pleie- og omsorgstjenesten PS 72/16 Planområde 4 - Næring, miljø og teknisk - Gebyrer/Avgifter 2017 PS 73/16 Utvidelse i tilslutning til interkommunal barnevernvakt. PS 74/16 Budsjett/årsplan 2017 PS 75/16 Økonomiplan PS 76/16 Opptak av lån PS 77/16 Sluttbehandling av Planstrategi PS 78/16 Nyvalg av politisk valgt medlem i styret for Flatanger Frivilligsentral PS 79/16 Møteplan, kommunestyret 2017 Lukket PS 66/16 Referatsaker Behandling i Flatanger Kommunestyre Innstilling Vedtak i Flatanger Kommunestyre

4 RS 54/16 Høring, Namdalseid RS 55/16 Protokoll fra Representantskapsmøte Namdal Rehabilitering IKS RS 56/16 Høring - Effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder- Trøndelag politidistrikt RS 57/16 Referat fra Høstmøte om Regionalt utviklingsprogram Nord- Trøndelag RS 58/16 Protokoll fra Fylkesmøte, PS 67/16 Revidering av kommuneplanens arealdel - Flatanger kommune, Ny 2.gangs behandling etter mekling. Rådmannens innstilling Innstilling legges fram i møtet. Behandling i Flatanger Formannskap I tillegg til utsendte saksdokument ble det i møte utdelt et kartutsnitt med justert soneinndeling over det området som Fylkesmannen hadde innsigelser til (Mursteinfjordområdet), samt tilhørende justerte bestemmelser og retningslinjer. Rådmannen fremmet i møtet følgende innstilling i saken: 1. Utkast til kommuneplanens arealdel , med endringer som nevnt i punkt 2 vedtas jfr Plan og bygningslovens (pbl) Planutkastet består av planbeskrivelse, konsekvensutredninger, planbestemmelser og en kartdel. Planen omfatter både land- og sjødel i Flatanger kommune. Planforslaget viser også hvilke reguleringsplaner som gjelder i planen. 2. Endringer, som følge av meklingsmøtet med Fylkesmannen og påfølgende dialog med Fylkesmannens Miljøvernavdeling og Nord-Trøndelag Fylkeskommune: - FFFN-området ved Nord-Ellingråsa utvides nord- og østover mot Vordsundet som vist på kart. - FFFNA1-Namsenfjorden utvides som vist på kart. - Det tas inn et FFFN-område mellom Riøya og Lindøya som vist på kart. - FFFN-område i Knottbukta utvides som vist på kart. - FFFNA 4 Utvorda-Bjørgan, FFFNA 5 Sitter og FFFNA 6 Lauvøya-Vollan tas inn som egne områder med retningslinjer om at dette er områder tenkt i forhold til lukkede oppdrettsanlegg i tilknytning til næringsarealer på land. - Planbestemmelsene for området FFFNA2 omarbeides i forhold til at dette området hjemler kun eksisterende lokaliteter til laks-og sjøaure, samt at det kan gis tillatelse til etablering av skjell- og tang/tare-oppdrett.

5 - Hensynssone på Lauvsnes i forhold til kvikkleire tilpasses i forhold til de kjente forekomster. Endringene anses ikke å være så omfattende at det kreves ny høring. 3. Vedtaket opphever gjeldende arealdel av kommuneplanen vedtatt Planvedtaket kunngjøres og dokumentene oppdateres og distribueres i samsvar med lovens Under forutsetning av at rådmannens innstilling blir vedtatt så legges kommuneplanens arealdel fram for kommunestyret med følgende innstilling: Forslag til kommuneplanens arealdel av for perioden vedtas jfr Plan og bygningslovens (pbl) Planutkastet består av planbeskrivelse, konsekvensutredninger, planbestemmelser og en kartdel. Planen omfatter både land- og sjødel i Flatanger kommune. Planforslaget viser også hvilke reguleringsplaner som gjelder i planen. Vedtaket opphever gjeldende arealdel av kommuneplanen vedtatt Planvedtaket kunngjøres og dokumentene oppdateres og distribueres i samsvar med lovens Hjemmel for vedtaket er: Plan og bygningslovens 5-6, og Hjemmel for vedtaket er: Plan og bygningslovens 5-6, og Ingen andre forslag enn rådmannens innstilling ble fremmet. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 3 mot 1 stemme som formannskapets innstilling til kommunestyret. Innstilling i Flatanger Formannskap Utkast til kommuneplanens arealdel , med endringer som nevnt i punkt 2 vedtas jfr Plan og bygningslovens (pbl) Planutkastet består av planbeskrivelse, konsekvensutredninger, planbestemmelser og en kartdel. Planen omfatter både land- og sjødel i Flatanger kommune. Planforslaget viser også hvilke reguleringsplaner som gjelder i planen. 2. Endringer, som følge av meklingsmøtet med Fylkesmannen og påfølgende dialog med Fylkesmannens Miljøvernavdeling og Nord-Trøndelag Fylkeskommune: - FFFN-området ved Nord-Ellingråsa utvides nord- og østover mot Vordsundet som vist på kart. - FFFNA1-Namsenfjorden utvides som vist på kart.

6 - Det tas inn et FFFN-område mellom Riøya og Lindøya som vist på kart. - FFFN-område i Knottbukta utvides som vist på kart. - FFFNA 4 Utvorda-Bjørgan, FFFNA 5 Sitter og FFFNA 6 Lauvøya-Vollan tas inn som egne områder med retningslinjer om at dette er områder tenkt i forhold til lukkede oppdrettsanlegg i tilknytning til næringsarealer på land. - Planbestemmelsene for området FFFNA2 omarbeides i forhold til at dette området hjemler kun eksisterende lokaliteter til laks-og sjøaure, samt at det kan gis tillatelse til etablering av skjell- og tang/tare-oppdrett. - Hensynssone på Lauvsnes i forhold til kvikkleire tilpasses i forhold til de kjente forekomster. Endringene anses ikke å være så omfattende at det kreves ny høring. 3. Vedtaket opphever gjeldende arealdel av kommuneplanen vedtatt Planvedtaket kunngjøres og dokumentene oppdateres og distribueres i samsvar med lovens Under forutsetning av at rådmannens innstilling blir vedtatt så legges kommuneplanens arealdel fram for kommunestyret med følgende innstilling: Forslag til kommuneplanens arealdel av for perioden vedtas jfr Plan og bygningslovens (pbl) Planutkastet består av planbeskrivelse, konsekvensutredninger, planbestemmelser og en kartdel. Planen omfatter både land- og sjødel i Flatanger kommune. Planforslaget viser også hvilke reguleringsplaner som gjelder i planen. Vedtaket opphever gjeldende arealdel av kommuneplanen vedtatt Planvedtaket kunngjøres og dokumentene oppdateres og distribueres i samsvar med lovens Hjemmel for vedtaket er: Plan og bygningslovens 5-6, og Hjemmel for vedtaket er: Plan og bygningslovens 5-6, og Behandling i Flatanger Kommunestyre På vegne av Flatanger FrP fremmet repr. Lars Hågensen følgende tilleggsforslag: Arealet mellom boligfelt ved Geir Tore Olsen og felt B2 i planforslaget tas inn i planen til boligformål. Ingen andre forslag ble fremmet.

7 Først ble det votert over formannskapets innstilling. Denne ble vedtatt med 13 mot 2 stemmer. Deretter ble det votert over tilleggsforslag fra Flatanger FrP: Dette falt med 5 stemmer for og 10 stemmer imot. Vedtak i Flatanger Kommunestyre Forslag til kommuneplanens arealdel av for perioden vedtas jfr Plan og bygningslovens (pbl) Planutkastet består av planbeskrivelse, konsekvensutredninger, planbestemmelser og en kartdel. Planen omfatter både land- og sjødel i Flatanger kommune. Planforslaget viser også hvilke reguleringsplaner som gjelder i planen. Vedtaket opphever gjeldende arealdel av kommuneplanen vedtatt Planvedtaket kunngjøres og dokumentene oppdateres og distribueres i samsvar med lovens Hjemmel for vedtaket er: Plan og bygningslovens 5-6, og ) PS 68/16 Reguleringsplan Glasøya - Ny 2.gangs behandling Rådmannens innstilling Flatanger kommune finner å kunne godkjenne reguleringsplanforslaget for Glasøya av med reguleringskart av på følgende vilkår: Planforslaget må revideres i henhold til eventuelle merknader fra geoteknisk fagkyndig etter befaring på felt G. Dette gjelder hensynssone knyttet til ras og skred. Revidert reguleringsplan med kart og bestemmelser fremmes for kommunestyret med følgende innstilling: Reguleringsplan for Glasøya med planbeskrivelse og bestemmelser stadfestes. Vedtaket er fattet i medhold av Plan- og bygningslovens Behandling i Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk E-post fra Dag Furuheim av ble fremlagt på møtet. Ingen andre forslag. Innstillingen enstemmig vedtatt. Innstilling i Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Flatanger kommune finner å kunne godkjenne reguleringsplanforslaget for Glasøya av med reguleringskart av på følgende vilkår:

8 Planforslaget må revideres i henhold til eventuelle merknader fra geoteknisk fagkyndig etter befaring på felt G. Dette gjelder hensynssone knyttet til ras og skred. Revidert reguleringsplan med kart og bestemmelser fremmes for kommunestyret med følgende innstilling: Reguleringsplan for Glasøya med planbeskrivelse og bestemmelser stadfestes. Vedtaket er fattet i medhold av Plan- og bygningslovens Behandling i Flatanger Kommunestyre I møtet fikk representantene framlagt innstilling fra HU-NMT i saken Ingen andre forslag enn HU-NMT s innstilling ble fremmet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Flatanger Kommunestyre Reguleringsplan for Glasøya med planbeskrivelse og bestemmelser stadfestes. Vedtaket er fattet i medhold av Plan- og bygningslovens ) PS 69/16 Søknad om driftstilskudd 2017 Visit Namdalen SA, samt inngåelse av samarbeidsavtale. Rådmannens innstilling Flatanger kommunestyre vedtar følgende: Kommunen inngår avtale om markedsføring innen turisme mellom Visit Namdalen SA i h.h.t. vedlagte avtaleformular Flatanger kommune bevilger inntil kr i driftstilskudd for 2017 (Beregnes i henhold til folketall). Behandling i Flatanger Kommunestyre Ingen andre forslag enn formannskapets innstilling ble fremmet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Flatanger Kommunestyre Flatanger kommunestyre vedtar følgende:

9 Kommunen inngår avtale om markedsføring innen turisme mellom Visit Namdalen SA i h.h.t. vedlagte avtaleformular Flatanger kommune bevilger inntil kr i driftstilskudd for 2017 (Beregnes i henhold til folketall). PS 70/16 Betalingssatser oppvekst og kultur 2017 Rådmannens innstilling Følgende egenbetalingssatser gjøres gjeldende fra : Foreldrebetaling i barnehagene: Tilbud/ Foreldrebetaling Månedspris fra , inkludert mat Månedspris fra , inkludert mat 3-dagers dagers Hel plass Kjøp av ekstra dag Betaling for mat er fastsatt til 56 kr. per ukedag pr mnd. (280 kr pr mnd. for hel plass). Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nummer to og 50% søskenmoderasjon f.o.m. barn nummer tre. Moderasjon beregnes av de rimeligste tilbudene. Juli er betalingsfri måned. Foreldrebetaling for skolemåltid og melk/juice: Prisen for skolemåltid videreføres med 9 kroner pr dag. I tillegg betales det for melk tilsvarende prisen for abonnementsordninga for lettmelk på skolemelk.no som er på kr 4,82 pr dag. Pris for juice settes tilsvarende som for melk. Foreldrebetalingen i skolefritidsordningene: Beløpet avrunda til nærmeste tier Tilbud/ Månedspris fra Foreldrebetaling Månedspris fra Følger skoleruta Følger skoleruta, halv plass

10 Kjøp av ekstra hel dag Det gis 25% søskenmoderasjon fra og med barn nr.2. Søskenmoderasjon gis av det rimeligste tilbudet. Det gis ikke søskenmoderasjon for kjøp av ekstra dag. Juli og august er betalingsfrie måneder. Gebyr ved for sein henting i barnehager og SFO: Ved henting mer enn 10 minutter etter stengetid, ilegges et gebyr på 231 kr Foreldrebetaling i kulturskolen: Foreldrebetaling pr undervisningsår, fra Foreldrebetaling pr undervisningsår Fra Det gis 50% søskenmoderasjon. For prosjektretta tilbud som varer over kortere tid, fastsettes egenbetaling ut fra tidsrommet tilbudet varer. Det gis 50% moderasjon for deltakelse et tilbud nummer to, dersom dette tilbudet gis ukentlig og kommer i tillegg til et tilbud i sang/musikk. Behandling i Flatanger Formannskap Ingen andre forslag enn rådmannens innstilling ble fremmet. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Innstilling i Flatanger Formannskap Følgende egenbetalingssatser gjøres gjeldende fra : Foreldrebetaling i barnehagene: Tilbud/ Foreldrebetaling Månedspris fra , inkludert mat Månedspris fra , inkludert mat 3-dagers dagers Hel plass Kjøp av ekstra dag Betaling for mat er fastsatt til 56 kr. per ukedag pr mnd. (280 kr pr mnd. for hel plass). Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nummer to og 50% søskenmoderasjon f.o.m. barn nummer tre. Moderasjon beregnes av de rimeligste tilbudene. Juli er betalingsfri måned.

11 Foreldrebetaling for skolemåltid og melk/juice: Prisen for skolemåltid videreføres med 9 kroner pr dag. I tillegg betales det for melk tilsvarende prisen for abonnementsordninga for lettmelk på skolemelk.no som er på kr 4,82 pr dag. Pris for juice settes tilsvarende som for melk. Foreldrebetalingen i skolefritidsordningene: Beløpet avrunda til nærmeste tier Tilbud/ Månedspris fra Foreldrebetaling Månedspris fra Følger skoleruta Følger skoleruta, halv plass Kjøp av ekstra hel dag Det gis 25% søskenmoderasjon fra og med barn nr.2. Søskenmoderasjon gis av det rimeligste tilbudet. Det gis ikke søskenmoderasjon for kjøp av ekstra dag. Juli og august er betalingsfrie måneder. Gebyr ved for sein henting i barnehager og SFO: Ved henting mer enn 10 minutter etter stengetid, ilegges et gebyr på 231 kr Foreldrebetaling i kulturskolen: Foreldrebetaling pr undervisningsår, fra Foreldrebetaling pr undervisningsår Fra Det gis 50% søskenmoderasjon. For prosjektretta tilbud som varer over kortere tid, fastsettes egenbetaling ut fra tidsrommet tilbudet varer. Det gis 50% moderasjon for deltakelse et tilbud nummer to, dersom dette tilbudet gis ukentlig og kommer i tillegg til et tilbud i sang/musikk.

12 Behandling i Flatanger Kommunestyre Ingen andre forslag enn formannskapets innstilling ble fremmet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Flatanger Kommunestyre Følgende egenbetalingssatser gjøres gjeldende fra : Foreldrebetaling i barnehagene: Tilbud/ Foreldrebetaling Månedspris fra , inkludert mat Månedspris fra , inkludert mat 3-dagers dagers Hel plass Kjøp av ekstra dag Betaling for mat er fastsatt til 56 kr. per ukedag pr mnd. (280 kr pr mnd. for hel plass). Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nummer to og 50% søskenmoderasjon f.o.m. barn nummer tre. Moderasjon beregnes av de rimeligste tilbudene. Juli er betalingsfri måned. Foreldrebetaling for skolemåltid og melk/juice: Prisen for skolemåltid videreføres med 9 kroner pr dag. I tillegg betales det for melk tilsvarende prisen for abonnementsordninga for lettmelk på skolemelk.no som er på kr 4,82 pr dag. Pris for juice settes tilsvarende som for melk. Foreldrebetalingen i skolefritidsordningene: Beløpet avrunda til nærmeste tier Tilbud/ Månedspris fra Foreldrebetaling Månedspris fra Følger skoleruta Følger skoleruta, halv plass Kjøp av ekstra hel dag Det gis 25% søskenmoderasjon fra og med barn nr.2. Søskenmoderasjon gis av det rimeligste tilbudet. Det gis ikke søskenmoderasjon for kjøp av ekstra dag. Juli og august er betalingsfrie måneder.

13 Gebyr ved for sein henting i barnehager og SFO: Ved henting mer enn 10 minutter etter stengetid, ilegges et gebyr på 231 kr Foreldrebetaling i kulturskolen: Foreldrebetaling pr undervisningsår, fra Foreldrebetaling pr undervisningsår Fra Det gis 50% søskenmoderasjon. For prosjektretta tilbud som varer over kortere tid, fastsettes egenbetaling ut fra tidsrommet tilbudet varer. Det gis 50% moderasjon for deltakelse et tilbud nummer to, dersom dette tilbudet gis ukentlig og kommer i tillegg til et tilbud i sang/musikk. PS 71/16 Fastsettelse av gebyr og betalingssatser 2017, pleie- og omsorgstjenesten Rådmannens innstilling Følgende egenbetalingssatser for kommunale tjenester innen omsorgsetaten vedtas gjeldende fra : 1. Egenbetaling for hjemmetjenester (hjemmehjelp, husmorvikar og annen praktisk bistand). Grunnbeløp Inntekt Sats for inntil 2 t/mnd. Sats for over 2 t/mnd. (Pt. Fastsatt til:)* 0-2 G ,- Fastsettes gjennomrundskriv Grunnbeløp Inntekt Innt.15t/mnd. Abb.pris t./mnd. Abb.pris over 45 t./mnd. 2-3 G ,- pr time 1 014,- pr. mnd ,- pr. mnd. 3-4 G ,- pr time 1 356,- pr. mnd ,- pr. mnd. 4-5 G ,- pr time 1 919,- pr. mnd ,- pr. mnd. Over 5 G ,- pr time 2 170,- pr. mnd ,- pr. mnd. 1 G = Folketrygdens grunnbeløp pr kroner * Gjeldende sats justeres/reguleres gjennom rundskriv fastsatt av sentrale myndigheter. 2. Egenbetaling for trygghetsalarm For leie av trygghetsalarm fastsettes en månedlig leie på kr 154,-. Evt. kostnader til ekstra sim-kort må dekkes av bruker selv. 3. Egenbetaling for mat

14 Frokost/aftens kr 40,- Middag kr 77,- Helpensjon kr 3 066,- Salg til annet f. eks mat til møter økes med 2,5 % på dagens priser. Kokk på kjøkkenet fastsetter prisene på det enkelte produkt. 4. Husleiesatser Stor omsorgsbolig kr 7 080,- pr måned. Liten omsorgsbolig kr 6 727,- pr måned. «Oppusset» leilighet i Trygdheim kr 6 063,- pr måned Øvrige trygdeboliger; husleien i trygdeboligene blir beregnet ut fra inntekt. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere differensiering av husleien etter boligens standard ut fra dette. 5. Egenbetaling for leie av rom/hybel brukere av pleie- og omsorgstjenesten. 2 nye hybler med fellesrom 2.etg ,- pr måned 1 «stor» hybel 2.etg 5 135,- pr måned 1 ny hybel sokkel 4 621,- pr måned 6. Egenbetaling for skyss Skyss av bruker av omsorgsetatens tjenester faktureres bruker med: Kr 4,10 pr km v/bruk av leasingbil/kommunal bil eller privat bil Kr 1,00 pr passasjer. Kjøring i forbindelse med ærend for bruker kr 4,10 pr km. 7. Egenandel for leie av Nordgårdstua til lag/foreninger. Det fastsettes en egenandel på kr 458,- for utleie til lag og foreninger. Det fastsettes en egenandel på kr 574,- for utleie til private. 8. Egenandel for utleie av hår-/fotrom. Det fastsettes en egenandel på kr 205,- pr. dag for leie av hår-/fotrom ved Flatanger pleie- og omsorgstun. 9. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold mv. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold, dag- og nattopphold i institusjon reguleres av den til enhver tid gjeldende sats fastsatt gjennom lov og forskrift. 10. Diverse helsetjenester Dette er gjeldende priser for innbyggere som ikke er hjemmesykepleiebrukere, men som ønsker å få utføret enkelte tjenester på sykeheimen i stedet for på legekontor. Betaler da for både utstyr og tjenester. Pr sårskift uten bruk av skiftesett: 110,- kr Pr sårskift ved bruk av skiftesett: 140,- kr Suturfjerning med/uten skiftesett: 140,-/110,- kr Injeksjon: 110,- kr Behandling i Flatanger Formannskap Ingen andre forslag enn rådmannens innstilling ble fremmet.

15 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Innstilling i Flatanger Formannskap Følgende egenbetalingssatser for kommunale tjenester innen omsorgsetaten vedtas gjeldende fra : 1. Egenbetaling for hjemmetjenester (hjemmehjelp, husmorvikar og annen praktisk bistand). Grunnbeløp Inntekt Sats for inntil 2 t/mnd. Sats for over 2 t/mnd. (Pt. Fastsatt til:)* 0-2 G ,- Fastsettes gjennomrundskriv Grunnbeløp Inntekt Innt.15t/mnd. Abb.pris t./mnd. Abb.pris over 45 t./mnd. 2-3 G ,- pr time 1 014,- pr. mnd ,- pr. mnd. 3-4 G ,- pr time 1 356,- pr. mnd ,- pr. mnd. 4-5 G ,- pr time 1 919,- pr. mnd ,- pr. mnd. Over 5 G ,- pr time 2 170,- pr. mnd ,- pr. mnd. 1 G = Folketrygdens grunnbeløp pr kroner * Gjeldende sats justeres/reguleres gjennom rundskriv fastsatt av sentrale myndigheter. 2. Egenbetaling for trygghetsalarm For leie av trygghetsalarm fastsettes en månedlig leie på kr 154,-. Evt. kostnader til ekstra sim-kort må dekkes av bruker selv. 3. Egenbetaling for mat Frokost/aftens kr 40,- Middag kr 77,- Helpensjon kr 3 066,- Salg til annet f. eks mat til møter økes med 2,5 % på dagens priser. Kokk på kjøkkenet fastsetter prisene på det enkelte produkt. 4. Husleiesatser Stor omsorgsbolig kr 7 080,- pr måned. Liten omsorgsbolig kr 6 727,- pr måned. «Oppusset» leilighet i Trygdheim kr 6 063,- pr måned Øvrige trygdeboliger; husleien i trygdeboligene blir beregnet ut fra inntekt. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere differensiering av husleien etter boligens standard ut fra dette. 5. Egenbetaling for leie av rom/hybel brukere av pleie- og omsorgstjenesten. 2 nye hybler med fellesrom 2.etg ,- pr måned 1 «stor» hybel 2.etg 5 135,- pr måned 1 ny hybel sokkel 4 621,- pr måned 6. Egenbetaling for skyss Skyss av bruker av omsorgsetatens tjenester faktureres bruker med:

16 Kr 4,10 pr km v/bruk av leasingbil/kommunal bil eller privat bil Kr 1,00 pr passasjer. Kjøring i forbindelse med ærend for bruker kr 4,10 pr km. 7. Egenandel for leie av Nordgårdstua til lag/foreninger. Det fastsettes en egenandel på kr 458,- for utleie til lag og foreninger. Det fastsettes en egenandel på kr 574,- for utleie til private. 8. Egenandel for utleie av hår-/fotrom. Det fastsettes en egenandel på kr 205,- pr. dag for leie av hår-/fotrom ved Flatanger pleie- og omsorgstun. 9. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold mv. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold, dag- og nattopphold i institusjon reguleres av den til enhver tid gjeldende sats fastsatt gjennom lov og forskrift. 10. Diverse helsetjenester Dette er gjeldende priser for innbyggere som ikke er hjemmesykepleiebrukere, men som ønsker å få utføret enkelte tjenester på sykeheimen i stedet for på legekontor. Betaler da for både utstyr og tjenester. Pr sårskift uten bruk av skiftesett: 110,- kr Pr sårskift ved bruk av skiftesett: 140,- kr Suturfjerning med/uten skiftesett: 140,-/110,- kr Injeksjon: 110,- kr Behandling i Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede Vedtak i Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede Enstemmig som rådmannens innstilling. Behandling i Flatanger Kommunestyre Ingen andre forslag enn formannskapets innstilling ble fremmet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Flatanger Kommunestyre Følgende egenbetalingssatser for kommunale tjenester innen omsorgsetaten vedtas gjeldende fra : 1. Egenbetaling for hjemmetjenester (hjemmehjelp, husmorvikar og annen praktisk bistand).

17 Grunnbeløp Inntekt Sats for inntil Sats for over 2 t/mnd. 2 t/mnd. (Pt. Fastsatt til:)* 0-2 G ,- Fastsettes gjennomrundskriv Grunnbeløp Inntekt Innt.15t/mnd. Abb.pris t./mnd. Abb.pris over 45 t./mnd. 2-3 G ,- pr time 1 014,- pr. mnd ,- pr. mnd. 3-4 G ,- pr time 1 356,- pr. mnd ,- pr. mnd. 4-5 G ,- pr time 1 919,- pr. mnd ,- pr. mnd. Over 5 G ,- pr time 2 170,- pr. mnd ,- pr. mnd. 1 G = Folketrygdens grunnbeløp pr kroner * Gjeldende sats justeres/reguleres gjennom rundskriv fastsatt av sentrale myndigheter. 2. Egenbetaling for trygghetsalarm For leie av trygghetsalarm fastsettes en månedlig leie på kr 154,-. Evt. kostnader til ekstra sim-kort må dekkes av bruker selv. 3. Egenbetaling for mat Frokost/aftens kr 40,- Middag kr 77,- Helpensjon kr 3 066,- Salg til annet f. eks mat til møter økes med 2,5 % på dagens priser. Kokk på kjøkkenet fastsetter prisene på det enkelte produkt. 4. Husleiesatser Stor omsorgsbolig kr 7 080,- pr måned. Liten omsorgsbolig kr 6 727,- pr måned. «Oppusset» leilighet i Trygdheim kr 6 063,- pr måned Øvrige trygdeboliger; husleien i trygdeboligene blir beregnet ut fra inntekt. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere differensiering av husleien etter boligens standard ut fra dette. 5. Egenbetaling for leie av rom/hybel brukere av pleie- og omsorgstjenesten. 2 nye hybler med fellesrom 2.etg ,- pr måned 1 «stor» hybel 2.etg 5 135,- pr måned 1 ny hybel sokkel 4 621,- pr måned 6. Egenbetaling for skyss Skyss av bruker av omsorgsetatens tjenester faktureres bruker med: Kr 4,10 pr km v/bruk av leasingbil/kommunal bil eller privat bil Kr 1,00 pr passasjer. Kjøring i forbindelse med ærend for bruker kr 4,10 pr km. 7. Egenandel for leie av Nordgårdstua til lag/foreninger. Det fastsettes en egenandel på kr 458,- for utleie til lag og foreninger. Det fastsettes en egenandel på kr 574,- for utleie til private. 8. Egenandel for utleie av hår-/fotrom.

18 Det fastsettes en egenandel på kr 205,- pr. dag for leie av hår-/fotrom ved Flatanger pleie- og omsorgstun. 9. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold mv. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold, dag- og nattopphold i institusjon reguleres av den til enhver tid gjeldende sats fastsatt gjennom lov og forskrift. 10. Diverse helsetjenester Dette er gjeldende priser for innbyggere som ikke er hjemmesykepleiebrukere, men som ønsker å få utføret enkelte tjenester på sykeheimen i stedet for på legekontor. Betaler da for både utstyr og tjenester. Pr sårskift uten bruk av skiftesett: 110,- kr Pr sårskift ved bruk av skiftesett: 140,- kr Suturfjerning med/uten skiftesett: 140,-/110,- kr Injeksjon: 110,- kr PS 72/16 Planområde 4 - Næring, miljø og teknisk - Gebyrer/Avgifter 2017 Rådmannens innstilling Flatanger kommune vedtar følgende økninger for kommunale gebyrer og avgifter for planområde 4; - Plan- og bygningslovssaker økning med 2,5% - Oppmåling - økning med 2,5% - Mindre avløpsanlegg - økning med 2,5% - Landbruksaker - økning med 2,5% - Tilsyn og feiing - økning med 2,5% - Renovasjon slamtømming - økning med 2,5% - Kommunal kloakk - økning med 2,5% - Renovasjon boliger - reduksjon med 3-7% - Renovasjon fritidsboliger - økning med 2,5% Behandling i Flatanger Formannskap Ingen andre forslag enn rådmannens innstilling ble fremmet. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Innstilling i Flatanger Formannskap Flatanger kommune vedtar følgende økninger for kommunale gebyrer og avgifter for planområde 4;

19 - Plan- og bygningslovssaker økning med 2,5% - Oppmåling - økning med 2,5% - Mindre avløpsanlegg - økning med 2,5% - Landbruksaker - økning med 2,5% - Tilsyn og feiing - økning med 2,5% - Renovasjon slamtømming - økning med 2,5% - Kommunal kloakk - økning med 2,5% - Renovasjon boliger - reduksjon med 3-7% - Renovasjon fritidsboliger - økning med 2,5% Behandling i Flatanger Kommunestyre Ingen andre forslag enn formannskapets innstilling ble fremmet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Flatanger Kommunestyre Flatanger kommune vedtar følgende økninger for kommunale gebyrer og avgifter for planområde 4; - Plan- og bygningslovssaker økning med 2,5% - Oppmåling - økning med 2,5% - Mindre avløpsanlegg - økning med 2,5% - Landbruksaker - økning med 2,5% - Tilsyn og feiing - økning med 2,5% - Renovasjon slamtømming - økning med 2,5% - Kommunal kloakk - økning med 2,5% - Renovasjon boliger - reduksjon med 3-7% - Renovasjon fritidsboliger - økning med 2,5% PS 73/16 Utvidelse i tilslutning til interkommunal barnevernvakt. Rådmannens innstilling Flatanger kommunestyre vedtar å følge barnevernleders anbefaling om å utvide tilslutning til den interkommunale barnevernvakta til å gjelde all tid på døgnet når barneverntjenestens kontor har stengt på hverdagene i tillegg til helg og høytid. Dette under forutsetning av at Midtre Namdal samkommunestyre beslutter det samme. Flatanger kommunes tidligere gitte delegering

20 til barnevernsleder i MNS kan av barnevernleder, i nødvendig utstrekning, videredelegeres til leder av den interkommunale barnevernvakta. Behandling i Flatanger Kommunestyre Ingen andre forslag enn rådmannens innstilling ble fremmet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Flatanger Kommunestyre Flatanger kommunestyre vedtar å følge barnevernleders anbefaling om å utvide tilslutning til den interkommunale barnevernvakta til å gjelde all tid på døgnet når barneverntjenestens kontor har stengt på hverdagene i tillegg til helg og høytid. Dette under forutsetning av at Midtre Namdal samkommunestyre beslutter det samme. Flatanger kommunes tidligere gitte delegering til barnevernsleder i MNS kan av barnevernleder, i nødvendig utstrekning, videredelegeres til leder av den interkommunale barnevernvakta. PS 74/16 Budsjett/årsplan 2017 Rådmannens innstilling Årsplan og driftsbudsjett for Flatanger kommune 2017 vedtas i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av og i samsvar med vedlagte skjema 1A og 1B, herunder tilhørende mål og premisser for bevilgningene. I medhold av eiendomskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2017: Faste eiendommer i hele kommunen, jfr 3 bokstav a. Eiendomsskattesatsen er 4,0 promille. Det innføres ikke bunnfradrag for boenheter av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b, fritas bygning av historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskattelovens 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Andre eiendommer som hadde fritak fra 2012 til 2016 har også fritak i Evt. andre eiendommer vil bli vurdert for fritak av kommunestyret etter søknad. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer slik rådmannen bestemmer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte skattevedtekter. I medhold av Lov om eiendomsskatt til kommunene av med endringer, 19, kan skatteyteren klage på den utskrevne eiendomsskatt, så fremt det ikke er klaget på samme grunnlag før.

21 Investeringsbudsjettet for 2017, vedtas i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av og i samsvar med vedlagte skjema 2A og 2B, herunder tilhørende mål og premisser for bevilgningen. Behandling i Flatanger Formannskap På vegne av SP, H og Ap fremmet ordfører følgende forslag på tillegg til rådmannens innstilling; På side 9 i budsjettdokumentet, «Kommunale fokusområder i 2017, tilføyes: - Øke innsatsen for målrettet rekruttering innen helse- og omsorgssektoren. Lærlingeordning innen helsefag vil være et ønsket og naturlig tiltak. - Planlegge enøktiltak innen oppvarming og utebelysning. Investeringsbudsjettet Brøndbo videreføres også i 2017, kr ,- under forutsetning av at dette ikke kommer i konflikt med PO-tunet. Fysioterapilokaler endres til Oppgradering Miljøbygget, kr ,-. Omfatter også tilgjengelighet og møterom. Ingen andre forslag til innstilling ble fremmet. Først foretok ordfører en votering over rådmannens innstilling. Denne ble enstemmig vedtatt. Deretter ble det votert over ordførers tilleggsforslag, som også ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Flatanger Formannskap Årsplan og driftsbudsjett for Flatanger kommune 2017 vedtas i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av og i samsvar med vedlagte skjema 1A og 1B, herunder tilhørende mål og premisser for bevilgningene med følgende tillegg i budsjettekst: På side 9 i budsjettdokumentet, «Kommunale fokusområder i 2017, tilføyes: - Øke innsatsen for målrettet rekruttering innen helse- og omsorgssektoren. Lærlingeordning innen helsefag vil være et ønsket og naturlig tiltak. - Planlegge enøktiltak innen oppvarming og utebelysning. I medhold av eiendomskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2017: Faste eiendommer i hele kommunen, jfr 3 bokstav a. Eiendomsskattesatsen er 4,0 promille. Det innføres ikke bunnfradrag for boenheter av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b, fritas bygning av historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskattelovens 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Andre eiendommer som hadde fritak fra 2012 til 2016 har også fritak i Evt. andre eiendommer vil bli vurdert for fritak av kommunestyret etter søknad. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer slik rådmannen bestemmer.

22 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte skattevedtekter. I medhold av Lov om eiendomsskatt til kommunene av med endringer, 19, kan skatteyteren klage på den utskrevne eiendomsskatt, så fremt det ikke er klaget på samme grunnlag før. Investeringsbudsjettet for 2017, vedtas i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av og i samsvar med vedlagte skjema 2A og 2B, herunder tilhørende mål og premisser for bevilgningen med følgende tillegg: Brøndbo videreføres også i 2017, kr ,- under forutsetning av at dette ikke kommer i konflikt med PO-tunet. Fysioterapilokaler endres til Oppgradering Miljøbygget, kr ,-. Omfatter også tilgjengelighet og møterom. Behandling i Flatanger Arbeidsmiljøutvalg Vedtak i Flatanger Arbeidsmiljøutvalg AMU vedtok enstemmig følgende uttalelse: AMU støtter formannskapets innstilling til budsjett/årsplan Sett ut fra kommunens økonomiske utfordringer mener AMU det er positivt at en har som mål å unngå oppsigelser. AMU vil samtidig påpeke utfordringer knyttet til at stadig flere oppgaver må fordeles på færre ansatte, og ut fra dette bør fokuset på IA og HMS ha høy prioritet. Behandling i Flatanger Administrasjonsutvalg Vedtak i Flatanger Administrasjonsutvalg Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt som administrasjonsutvalgets innstilling. Behandling i Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede

23 Vedtak i Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede Enstemmig som rådmannens innstilling. Behandling i Flatanger Kommunestyre Ordfører fremmet forslag på følgende tillegg til formannskapets innstilling : Formannskapets tilleggsbevilgninger i investeringsbudsjettet i finansieres med evt. mva-refusjon og låneopptak. På vegne av Flatanger FRP fremmet repr. Lars Haagensen følgende endringsforslag: Budsjett på helse reduseres med kr ,-. Reduksjon av eiendomsskatt med 0,5 promille. Ingen andre forslag enn ble fremmet. Først ble det votert over formannskapets innstilling. Denne ble enstemmig vedtatt. Deretter ble det votert over forslaget fra Flatanger FrP. Dette falt med 2 stemmer for og 13 stemmer imot. Til slutt ble det votert over ordførers forslag til tillegg til formannskapets innstilling. Dette ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Flatanger Kommunestyre Årsplan og driftsbudsjett for Flatanger kommune 2017 vedtas i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av og i samsvar med vedlagte skjema 1A og 1B, herunder tilhørende mål og premisser for bevilgningene med følgende tillegg i budsjettekst: På side 9 i budsjettdokumentet, «Kommunale fokusområder i 2017, tilføyes: - Øke innsatsen for målrettet rekruttering innen helse- og omsorgssektoren. Lærlingeordning innen helsefag vil være et ønsket og naturlig tiltak. - Planlegge enøktiltak innen oppvarming og utebelysning. I medhold av eiendomskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2017: Faste eiendommer i hele kommunen, jfr 3 bokstav a. Eiendomsskattesatsen er 4,0 promille. Det innføres ikke bunnfradrag for boenheter av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b, fritas bygning av historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskattelovens 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Andre eiendommer som hadde fritak fra 2012 til 2016 har også fritak i Evt. andre eiendommer vil bli vurdert for fritak av kommunestyret etter søknad. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer slik rådmannen bestemmer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte skattevedtekter.

24 I medhold av Lov om eiendomsskatt til kommunene av med endringer, 19, kan skatteyteren klage på den utskrevne eiendomsskatt, så fremt det ikke er klaget på samme grunnlag før. Investeringsbudsjettet for 2017, vedtas i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av og i samsvar med vedlagte skjema 2A og 2B, herunder tilhørende mål og premisser for bevilgningen med følgende tillegg: Brøndbo videreføres også i 2017, kr ,- under forutsetning av at dette ikke kommer i konflikt med PO-tunet. Fysioterapilokaler endres til Oppgradering Miljøbygget, kr ,-. Omfatter også tilgjengelighet og møterom. Disse tilleggsbevilgninger i investeringsbudsjettet i finansieres med evt. mva-refusjon og låneopptak. PS 75/16 Økonomiplan Rådmannens innstilling Økonomiplan , i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av , vedtas. Behandling i Flatanger Formannskap Ingen andre forslag enn rådmannens innstilling ble fremmet. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Innstilling i Flatanger Formannskap Økonomiplan , i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av , vedtas. Behandling i Flatanger Administrasjonsutvalg Vedtak i Flatanger Administrasjonsutvalg Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt som administrasjonsutvalgets innstilling.

25 Behandling i Flatanger Arbeidsmiljøutvalg Vedtak i Flatanger Arbeidsmiljøutvalg AMU vedtok enstemmig følgende uttalelse: AMU støtter formannskapets innstilling til økonomiplan Sett ut fra kommunens økonomiske utfordringer mener AMU det er positivt at en har som mål å unngå oppsigelser. AMU vil samtidig påpeke utfordringer knyttet til at stadig flere oppgaver må fordeles på færre ansatte, og ut fra dette bør fokuset på IA og HMS ha høy prioritet. Behandling i Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede Vedtak i Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede Enstemmig som rådmannens innstilling. Behandling i Flatanger Kommunestyre Ingen andre forslag enn formannskapets innstilling ble fremmet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Flatanger Kommunestyre Økonomiplan , i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av , vedtas. PS 76/16 Opptak av lån Rådmannens innstilling Det tas opp et lån inntil kr. 15 mill. til dekning av investeringsutgifter i regnskapet for 2016 og Forvaltning skjer iht reglementer for økonomi og finans.

26 Behandling i Flatanger Formannskap Ingen andre forslag enn rådmannens innstilling ble fremmet. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Innstilling i Flatanger Formannskap Det tas opp et lån inntil kr. 15 mill. til dekning av investeringsutgifter i regnskapet for 2016 og Forvaltning skjer iht reglementer for økonomi og finans. Behandling i Flatanger Kommunestyre Ingen andre forslag enn formannskapets innstilling ble fremmet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Flatanger Kommunestyre Det tas opp et lån inntil kr. 15 mill. til dekning av investeringsutgifter i regnskapet for 2016 og Forvaltning skjer iht reglementer for økonomi og finans. PS 77/16 Sluttbehandling av Planstrategi Rådmannens innstilling A. I medhold av 10-1 i plan- og bygningsloven vedtas framlagte forslag til planstrategi av som kommunens planstrategi for inneværende kommunestyreperiode. B. Med utgangspunkt i vedtatte planstrategi, og med hjemmel i 10-1 i plan- og bygningslov, tas ikke kommuneplanens samfunnsdel opp til revidering i inneværende kommunestyreperiode. Pågående revidering av kommuneplanens arealdel sluttføres 2016, evt. tidlig Behandling i Flatanger Formannskap Ingen andre forslag enn rådmannens innstilling ble fremmet. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.

27 Innstilling i Flatanger Formannskap C. I medhold av 10-1 i plan- og bygningsloven vedtas framlagte forslag til planstrategi av som kommunens planstrategi for inneværende kommunestyreperiode. D. Med utgangspunkt i vedtatte planstrategi, og med hjemmel i 10-1 i plan- og bygningslov, tas ikke kommuneplanens samfunnsdel opp til revidering i inneværende kommunestyreperiode. Pågående revidering av kommuneplanens arealdel sluttføres 2016, evt. tidlig Behandling i Flatanger Kommunestyre Ingen andre forslag enn formannskapets innstilling ble fremmet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Flatanger Kommunestyre E. I medhold av 10-1 i plan- og bygningsloven vedtas framlagte forslag til planstrategi av som kommunens planstrategi for inneværende kommunestyreperiode. F. Med utgangspunkt i vedtatte planstrategi, og med hjemmel i 10-1 i plan- og bygningslov, tas ikke kommuneplanens samfunnsdel opp til revidering i inneværende kommunestyreperiode. Pågående revidering av kommuneplanens arealdel sluttføres 2016, evt. tidlig PS 78/16 Nyvalg av politisk valgt medlem i styret for Flatanger Frivilligsentral Ordførers innstilling Ordfører vil redegjøre for saken og fremme innstilling i møtet. Behandling i Flatanger Kommunestyre Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak: Lars Haagensen får fritak som medlem av styret for Flatanger Frivilligsentral fra Som nytt medlem av styret velges Tone Merete Eian for resten av valgperioden. Styret velger selv leder. Ordfører vil redegjøre for saken og fremme innstilling i møtet.

28 Ingen andre forslag ble fremmet. Ordførers forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Flatanger Kommunestyre Lars Haagensen får fritak som medlem av styret for Flatanger Frivilligsentral fra Som nytt medlem av styret velges Tone Merete Eian for resten av valgperioden. Styret velger selv leder. PS 79/16 Møteplan, kommunestyret 2017 Rådmannens innstilling Kommunestyremøter avholdes på følgende torsdager i 2017: 16.februar, 27.april, 22.juni, 7.september, 26.oktober og 14.desember. I utgangspunktet settes møtestart til kl I møter med stor/omfattende saksmengde får ordfører i fullmakt til å vedta tidligere møtestart etter forutgående kunngjøring. Behandling i Flatanger Kommunestyre Ingen andre forslag enn rådmannens innstilling ble fremmet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Flatanger Kommunestyre Kommunestyremøter avholdes på følgende torsdager i 2017: 16.februar, 27.april, 22.juni, 7.september, 26.oktober og 14.desember. I utgangspunktet settes møtestart til kl I møter med stor/omfattende saksmengde får ordfører i fullmakt til å vedta tidligere møtestart etter forutgående kunngjøring.

Forfall: Navn Funksjon Representerer Turid Kjendlie MEDL FLSV. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Gry Hanssen Turid Kjendlie FLSP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Turid Kjendlie MEDL FLSV. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Gry Hanssen Turid Kjendlie FLSP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 01.12.2015 Tidspunkt: Fra 17:00 til 19:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Birgit Fossvik Medlem FLV Ingunn Torgersen Medlem FLAP Olav Jørgen Bjørkås Ordfører FLSP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Birgit Fossvik Medlem FLV Ingunn Torgersen Medlem FLAP Olav Jørgen Bjørkås Ordfører FLSP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: Fra 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Birgit Fossvik Medlem FLV Ingunn Torgersen

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven

Detaljer

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 15:00 til 19:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 15:00 til 19:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 17.12.2015 Tidspunkt: Fra 15:00 til 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Strøm Medlem FLSP

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: Fra 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Forfall: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Birgit Fossvik Medlem FLV Ingunn Torgersen Medlem FLAP Olav Jørgen Bjørkås Ordfører FLSP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Birgit Fossvik Medlem FLV Ingunn Torgersen Medlem FLAP Olav Jørgen Bjørkås Ordfører FLSP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Birgit Fossvik Medlem FLV Ingunn Torgersen

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Olav Jørgen Bjørkås MEDL ORD

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Olav Jørgen Bjørkås MEDL ORD Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: Fra 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Olav Jørgen Bjørkås MEDL

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ida Magrit Lindstad MEDL FLSV Ove Magne Ribsskog MEDL FLSP Geir Tore Olsen MEDL FLFRP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ida Magrit Lindstad MEDL FLSV Ove Magne Ribsskog MEDL FLSP Geir Tore Olsen MEDL FLFRP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: Fra 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth Medlem FLAP

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth Torgersen

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth Torgersen Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører FLSP

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av gebyr og betalingssatser 2017, pleie- og omsorgstjenesten

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av gebyr og betalingssatser 2017, pleie- og omsorgstjenesten Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2016/9768-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av gebyr og betalingssatser 2017, pleie- og omsorgstjenesten Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV Knut Staven VORD FLH Susann Aagård Skotnes MEDL FLH Tove Hasfjord Aagård MEDL FLV

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV Knut Staven VORD FLH Susann Aagård Skotnes MEDL FLH Tove Hasfjord Aagård MEDL FLV Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: Fra 16:00 til 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV Knut Lassemo MEDL FLAP Geir Tore Olsen MEDL FLFRP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV Knut Lassemo MEDL FLAP Geir Tore Olsen MEDL FLFRP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 18.12.2013 Tidspunkt: Fra 16:00 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth Medlem FLAP

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2016/9380-1 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Betalingssatser oppvekst og kultur 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 18.12.2014 Tidspunkt: Fra 14:00

Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 18.12.2014 Tidspunkt: Fra 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 18.12.2014 Tidspunkt: Fra 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth Medlem FLAP

Detaljer

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 14:00 til 18:30. Utvalg:

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 14:00 til 18:30. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 30.10.20133 Tidspunkt: Fra 14:00 til 18:30 Faste medlemmer som Ingunn Olaug Eikeseth Torgersen Ida Magrit Lindstad Olav Jørgen

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2015/9175-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe:2013/9359-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 52/ Flatanger Kommunestyre

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 52/ Flatanger Kommunestyre Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe:2013/8716-1 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Betalingssatser oppvekst og kultur 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2012/9228-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 47/15 01.12.2015 Flatanger Kommunestyre

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 47/15 01.12.2015 Flatanger Kommunestyre Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2015/8394-2 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Betalingssatser oppvekst og kultur 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: 16:00

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ida Magrit Lindstad

Detaljer

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 27.04.2017 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Strøm Medlem FLSP Olav Jørgen

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for Pleie- og omsorgstjenesten i 2010

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for Pleie- og omsorgstjenesten i 2010 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2009/8505-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for Pleie- og omsorgstjenesten i 2010 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe:2013/8716-1 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Betalingssatser oppvekst og kultur 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

Flatanger Kommunestyre

Flatanger Kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 14:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ingunn Torgersen Arne Skorstad Lars Haagensen Turid Kjendlie

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ingunn Torgersen Arne Skorstad Lars Haagensen Turid Kjendlie Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 20.10.2015 Tidspunkt: Fra 16:00 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ingunn Torgersen

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører FLSP Arne Skorstad Medlem FLH

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører FLSP Arne Skorstad Medlem FLH Møteprotokoll Utvalg: Flatanger næringsfond Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 13.06.2017 Tidspunkt: Fra 17:30 til 18:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Olav Jørgen Bjørkås Ingunn Torgersen Birgit Fossvik MEDL ORD MEDL MEDL

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Olav Jørgen Bjørkås Ingunn Torgersen Birgit Fossvik MEDL ORD MEDL MEDL Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 22.10.2013 Tidspunkt: Fra 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Olav Jørgen Bjørkås Ingunn

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV Reidar Lindseth MEDL FLV Ida Magrit Lindstad Angen MEDL FLSV Ove Magne Ribsskog MEDL FLSP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV Reidar Lindseth MEDL FLV Ida Magrit Lindstad Angen MEDL FLSV Ove Magne Ribsskog MEDL FLSP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: Fra 16:00 til 17:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 14:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 14:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 10.10.2007 Tidspunkt: Fra 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Reidar Lindseth Ordfører FLV Tove

Detaljer

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth Medlem FLAP

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Møterommet, Flatanger Pleie- og omsorgstun Dato: 06.03.2007 Tidspunkt: Fra 10:00 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Reidar

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Staven VORD FLH Ida Magrit Lindstad MEDL FLSV Geir Tore Olsen MEDL FLFRP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Staven VORD FLH Ida Magrit Lindstad MEDL FLSV Geir Tore Olsen MEDL FLFRP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: Fra 17:00 til 21:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth Medlem

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Haagensen MEDL FLFRP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Haagensen MEDL FLFRP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Valgstyret Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 12.04.2016 Tidspunkt: Fra 16:00 til 16:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Leder

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Tore Olsen MEDL FLFRP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Tore Olsen MEDL FLFRP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth Medlem FLAP

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Tove Hasfjord Aagård Lars Mårvik FLV

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Tove Hasfjord Aagård Lars Mårvik FLV Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 15.01.2013 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Medlem FLH Birgit Fossvik

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger

Oppvekst og kultur Flatanger Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/9158-1 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Betalingssatser oppvekst og kultur 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00 til

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00 til Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: sal II, Miljøbygget Dato: 04.09.2013 Tidspunkt: Fra 16:00 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: sal II, Miljøbygget Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: Fra 16:00 til 17:30.

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: sal II, Miljøbygget Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: Fra 16:00 til 17:30. Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: sal II, Miljøbygget Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: Fra 16:00 til 17:30. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00 til

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00 til Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: Fra 16:00 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ingunn Torgersen MEDL FLAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ingunn Torgersen MEDL FLAP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 05.02.2013 Tidspunkt: Fra 17:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Medlem FLH Birgit Fossvik

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra til 17.00

Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra til 17.00 Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 28.02.2013 Tidspunkt: Fra 15.00 til 17.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ole Martin Dahle MEDL FLAP. Torgersen Ida Magrit Lindstad Angen MEDL FLSV Geir Tore Olsen MEDL FLFRP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ole Martin Dahle MEDL FLAP. Torgersen Ida Magrit Lindstad Angen MEDL FLSV Geir Tore Olsen MEDL FLFRP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: Fra 16:00 til 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll. : Råd for likestilling av funksjonshemmede. : Kommunehuset, Kommunestyresalen. Dato : Tidspunkt : 12:00-13:30

Møteprotokoll. : Råd for likestilling av funksjonshemmede. : Kommunehuset, Kommunestyresalen. Dato : Tidspunkt : 12:00-13:30 Møteprotokoll Utvalg Møtested : Råd for likestilling av funksjonshemmede : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : 16.11.2016 Tidspunkt : 12:00-13:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 03.02.2014 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2010 Hovedutvalg Natur Tidspunkt: 13:00-15:20 Kantina, Inderøy Samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører FLSP Lars Haagensen Gry Hanssen. Medlem Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører FLSP Lars Haagensen Gry Hanssen. Medlem Medlem Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 28.11.2017 Tidspunkt: Fra 12:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV Geir Tore Olsen MEDL FLFRP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV Geir Tore Olsen MEDL FLFRP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: Fra 15:00 til 18:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth Medlem

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 06.12.2016 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Melbø, Siri Kleiven (HTV)

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: Fra 16:00 til 20:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Turid Kjendlie Medlem FLSV

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Sak 47/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2016, og økonomiplan for perioden 2016-2019 med de

Detaljer

Møteprotokoll. : Kommunehuset, Formannskapssalen. Dato : Tidspunkt : 09:00 13:10

Møteprotokoll. : Kommunehuset, Formannskapssalen. Dato : Tidspunkt : 09:00 13:10 Møteprotokoll Utvalg Møtested : Eldrerådet : Kommunehuset, Formannskapssalen Dato : 14.11.2017 Tidspunkt : 09:00 13:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Svein Arne Bruvoll Leder Solvor

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 11.12.2012 08:00-09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested:, UTVORDA OPPVEKSTSENTER Dato: Tidspunkt: Fra 16:15 til

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested:, UTVORDA OPPVEKSTSENTER Dato: Tidspunkt: Fra 16:15 til Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested:, UTVORDA OPPVEKSTSENTER Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: Fra 16:15 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut

Detaljer

Møteprotokoll. Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Medlem FLH Reidar Lindseth

Detaljer

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00 til. Utvalg:

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00 til. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: Fra 16:00 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører FLSP

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Grydeland MEDL RO-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Grydeland MEDL RO-SP Møteprotokoll Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Ordførerens kontor, Kommunehuset Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Erik Jakobsen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Kjetil Helgesen SP Olav Holmen AP Liv Inger Kvam Frøseth

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Kjetil Helgesen SP Olav Holmen AP Liv Inger Kvam Frøseth Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-15:00 Kantina, Inderøy Samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra til 18.00

Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra til 18.00 Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: Fra 12.00 til 18.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus. Dato: Tidspunkt: 08:30 -

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus. Dato: Tidspunkt: 08:30 - Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 08:30 - Kantina, Inderøy samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Maria

Detaljer

Møteprotokoll. Flatanger næringsfond Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00 til. Utvalg:

Møteprotokoll. Flatanger næringsfond Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00 til. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Flatanger næringsfond Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 23.08.2011 Tidspunkt: Fra 16:00 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Reidar Lindseth Ordfører FLV Knut

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Reidar Lindseth Lars Mårvik FLV

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Reidar Lindseth Lars Mårvik FLV Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 21.08.2012 Tidspunkt: Fra 16:00 til 19:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Medlem FLH Birgit

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Arne Skorstad MEDL FLH. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Nils Myren Arne Skorstad FLAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Arne Skorstad MEDL FLH. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Nils Myren Arne Skorstad FLAP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 18.04.2017 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Turid Kjendlie Medlem FLSV Olav Jørgen

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Christina

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 03.12.2013 08.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Kari Wiegaard, Siri Kleiven,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mads Arild Nervik AP Tore Wold H

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mads Arild Nervik AP Tore Wold H Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 11.11.2016 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnhild Lyngstad Astrid Stubbe Unni Bragstad

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 14:15 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helge Sandåker

Detaljer

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser.

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser. Saksprotokoll saksnr. 126/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 Behandling Følgende dokumenter ettersendt og/eller utdelt i møtet: - Budsjettinnspill fra HOU (ettersendt pr. e-post 28.11.11) - Avtale om erverv

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra til 18.00

Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra til 18.00 Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 14.11.2013 Tidspunkt: Fra 14.00 til 18.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik Knut Staven Olav Jørgen Bjørkås Ingunn E.Torgersen MEDL MEDL ORD MEDL

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik Knut Staven Olav Jørgen Bjørkås Ingunn E.Torgersen MEDL MEDL ORD MEDL Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: Fra 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik Knut Staven Olav Jørgen

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11.

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11. Arkivsak-dok. 13/00734 Arkivkode Saksbehandler Helge Høve Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret SAKSPROTOKOLL Budsjett 2014/økonomiplan 2015-2017 Formannskapet har

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og samhandling Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Alle innkalte medlemmer møtte. Forfall: Ingen Varamedlemmer:

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 22.11.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jostein Harm Nestleder Toril Marlene

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Møtested: Hasvåg Fritid (Hasvåg skole) Dato: Tidspunkt: Fra 10:00 til 16.

Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Møtested: Hasvåg Fritid (Hasvåg skole) Dato: Tidspunkt: Fra 10:00 til 16. Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Møtested: Hasvåg Fritid (Hasvåg skole) Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: Fra 10:00 til 16.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Møtested: Veststua Møtedato: 17.11.2014 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:50 Fra saknr.: 37/14 Til saknr.: 40/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Unni Fløan MEDL FLSV. Torgersen Caterina Kvaløsæter MEDL FLSP Geir Tore Olsen MEDL FLFRP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Unni Fløan MEDL FLSV. Torgersen Caterina Kvaløsæter MEDL FLSP Geir Tore Olsen MEDL FLFRP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 03.11.2016 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Strøm Medlem FLSP Olav Jørgen

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10 Sak 10/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 10/10 Sakstittel: ENDRING I SATSER - EGENBETALING FOR HJEMMEHJELP Arkivsaknr: 10/5561 Saksbehandler: PRO//BGJES Bård Gjestvang

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Dato: kl. 9:00 14:45 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00582

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Dato: kl. 9:00 14:45 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00582 MØTEPROTOKOLL Formannskap Dato: 26.11.2015 kl. 9:00 14:45 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00582 Tilstede: Dag Sigurd Brustind, Jim Kristiansen, Hugo Salomonsen, Marthe Stensen og Roy-Helge Andreassen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnhild Lyngstad Otte Vatn SP Kristian Austad

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnhild Lyngstad Otte Vatn SP Kristian Austad Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 13:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Svein Jørum Erna Markhus Ragnhild Lyngstad

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Karen Kleiven, Nils Nygård Vararepresentanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas J. Skiftesvik Nestleder AP

MØTEPROTOKOLL. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas J. Skiftesvik Nestleder AP MØTEPROTOKOLL Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Stabburet, 3. etg., Rådhuset Dato: 11.11.2013 Tidspunkt: 09:00 FRA SAKSNR: 13/13 TIL SAKSNR: 16/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 4

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 24.11.2011 kl 900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Gunnar Schulz (Frp) Anne Hagen Grimsrud

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN ALSTAHAUG KOMMUNE.

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN ALSTAHAUG KOMMUNE. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2016 Sak: 104/16 Resultat: Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2017. ØKONOMIPLAN 2017-2020. ALSTAHAUG KOMMUNE.

Detaljer

KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT 2013

KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT 2013 KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT 2013 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 89/12 den 20.11.2012. Behandling: Olav Olstad, V, satte på vegne av V og Ap fram

Detaljer

FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 23. februar 2012 Møtetid: 1000 1300 Møtested: Miljøbygget, Sal II Saker: 001 006/12

FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 23. februar 2012 Møtetid: 1000 1300 Møtested: Miljøbygget, Sal II Saker: 001 006/12 FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 23. februar 2012 Møtetid: 1000 1300 Møtested: Miljøbygget, Sal II Saker: 001 006/12 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte Ronald Geving

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 9/2016 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl.: 13:50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Per Bremnes Medlem RO-KRF Hanne Skjæggestad Medlem RO-V

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Per Bremnes Medlem RO-KRF Hanne Skjæggestad Medlem RO-V Møteprotokoll Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Roan kommunehus Dato: 15.11.2016 Tid: 09:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Per

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: 28.11.2016 Tidspunkt: 09:00 10:15 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu Jon Brun

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 7/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.11.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen AP

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: Tidspunkt:

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: Tidspunkt: RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 21.04.2016 Tidspunkt: 10.30-12.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Jan Birger Holth Leder Nestleder Medlem

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra til 19.00

Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra til 19.00 Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 28.06.2012 Tidspunkt: Fra 16.00 til 19.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 14.01.2015 Tidspunkt: Fra 11:20 til 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer