Finansdepartementet har pa denne bakgrunn kommet til at de norske reglene bor endres for vre i overensstemmelse med E0S-avtalen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansdepartementet har pa denne bakgrunn kommet til at de norske reglene bor endres for vre i overensstemmelse med E0S-avtalen."

Transkript

1 Forslag til endringer i forskrift om avgiftsfri innforsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge - bruk av utenlandsregistrerte privatlante kjoretoy i Norge 1. Innledning - bakgrunn Pa oppdrag fra Finansdepartementet har Toll- og avgiftsdirektoratet utarbeidet forslag til endring av forskrift 20. juni 1991 nr. 381 om avgiftsfri innforsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge (midlertidigforskriften). Forslaget sendes med dette pa haring. Det foreslas at personer med fast oppholdssted i Norge skal kurme innfore og bruke et utenlandsregistrert privatlant kjoretoy her i inntil 25 dager i lopet av en 12 maneders periode. Bruken av kjoretoyet skal meldes til toll- og avgiftsetaten senest ved grensepassering. Bruken kan enten meldes elektronisk pa et skjema som gjores tilgjengelig pa toll.no eller direkte til toll- og avgiftsetaten ved grensepassering. Bakgrunnen for forslaget er at EFTAs overvakingsorgan i apningsbrev 21. november 2012 og grunngitt uttalelse 10. april 2013 har konkludert med at de norske reglene pa dette ormidet er i strid med E0S-avtalen artikkel 40 om fri flyt av kapital. EU-domstolen avga 26. april 2012 en prejudisiell uttalelse i forente saker fra Nederland, L.A.C. van Putten (C-578/10), P. Mook (C ) og G. Frank (C ). Finansdepartementet har pa denne bakgrunn kommet til at de norske reglene bor endres for vre i overensstemmelse med E0S-avtalen. 2. Gjeldende regelverk Det skal betales engangsavgift ved forste gangs registrering av kjoretoy i det sentrale motorvognregisteret, jf. Stortingets vedtak om engangsavgift pa motorvogner my. 1. Avgiftsplikt oppstar dessuten ved urettmessig bruk ay utenlandsregistrert kjoretoy, jf. 1 bokstav b. Videre skal det beregnes merverdiavgfft ved innforsel av varer til merverdiavgiftsomradet, jf. by 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgfft (meryerdiavgiftsloven) Kjoretoy regnes som en vare i henhold til dette regelverket. I enkelte tilfeller kan utenlandsregistrerte kjoretoy irmfores og brukes rettiiiessig, da bruken er ansett a vre av midlertidig karakter. Bestemmelser om nar silk bruk er tillatt filmes i midlertidigforskriften. Etter midlertidigforskriften 2 er avgiftsfri innforsel og midlertidig bruk tillatt i folgende tilfeller: personer som har fast oppholdssted i et annet land, jf. 3, personer som har midlertidig opphold i Norge, jf. 4, eller personer som har fast oppholdssted i Norge, med adgang til silk bruk etter 5. 1

2 Midlertidigforskriften 5 bokstav a i gjelder ulike situasjoner hvor ogsa personer som ikke oppfyller vilkarene i 3 og 4 kan bruke utenlandsregistrerte kjoretoy. Som hovedregel er dette tilfeller hvor det kreves soknad eller melding til toll- og avgfftsetaten. Alternativene i 5 omfatter ikke bruk av privatlante utenlandsregistrerte kjoretoy. Det innebrer at personer med fast oppholdssted i Norge ikke kan bruke utenlandsregistrerte privatlante kjoretoy avgiftsfritt her med mindre bruken omfattes av noen av de ovrige alternativene i 5. Paragraf 5 bokstav c om utleiekjoretoy gir personer med fast oppholdssted i Norge rett til irmfore og bruke et utenlandsregistrert utleiekjoretoy her i inntil 42 dager i lopet av en periode pa 12 maneder. Det er et vilkar at bruken av utleiekjoretoyet meldes til toll- og avgiftsetaten for kjoretoyet innfores til Norge. Det enkelte utleiekjoretoy kan ikke benyttes i trad med ordnirtgen i mer enn 182 dager i lopet av en 12 marteders periode. Begrepet «utleiekjoretoy» er definert som motorvogn som ledd i profesjonell virksomhet stilles til leietakers radighet mot vederlag for et bestemt tidsrom, jf. 1 fjerde ledd. Private leie-/ larieforhold forhold omfattes ikke av bestemmelsen. Ovennevnte innebrer at dersom personer med fast oppholdssted i Norge skal innfore og bruke et privatlant utenlandsregistrert kjoretoy ma det sokes om kjoretillatelse i medhold av 5 bokstav g. Etter bestemmelsen kan tollregionen gi tillatelse til kortvarig bruk i enkeltstaende tilfeller. Det foreligger ikke rettskrav pa kjoretillatelse i tilfeller der vilkarene er oppfylt, jf. formuleringen «kan». Praksis er restriktiv. Det er gift tillatelse til bruk til og fra hjemsted i enkeltstaende tilfeller, mens soknader om kjoring i ferie, helger og lignende privat bruk vanligvis ikke innvilges. 3. EOS-retten og dens betydning for de norske reglene for midlertidig bruk av utenlandsregistrerte kjoretoy Skatte- og avgiftspolitikken er ikke en del av E0S-avtalen, og i utgangspunktet er det derfor opp til Norge hvordan skatte- og avgiftssystemene skal innrettes. Regelverket pa dette omradet ma imidlertid ikke utformes slik at det kommer i strid med E0S-avtalens regler knyttet til de fire friheter. E0S-avtalen artikkel 40 omhandler fri bevegelighet av kapital i E0S-omradet. Bestemmelsen tilsvarer EF-traktatens artikkel 56 (na 63) og EU-domstolens fortolkning av denne artikkelen blir derfor relevant. EU-domstolen bar vurdert sporsmalet om bruk av utenlandsregistrerte privatlante kjoretoy i sak C-578/10 C- 580/10 van Putten m.fl. Saken gjaldt tre tilfeller der personer bosatt i Nederland hadde lant utenlandsregistrerte kjoretoy vederlagsfritt av bekjente i andre EU-land og benyttet disse i Nederland. Etter nederlandsk lovgivning skulle det oppkreves full registreringsavgift nar utenlandsregistrerte kjoretoy, lant vederlagsfritt av personer bosatt i andre medlemsland, ble tatt i bruk av personer bosatt i Nederland. Dette uten at det ble tatt hensyn til varigheten av bruken i Nederland. Etter forst A ha blitt gift en advarsel, ble dermed de nederlandske brukerne ilagt full registreringsavgfft. I dommen ble det slatt fast at vederlagsfrie Fan av kjoretoy fra personer bosatt i et medlemsland til personer bosatt i et annet, er A arise som bevegelse av kapital og omfattet av artikkel 2

3 56. Av premissene folger det ogsa at det nederlandske regelverket innebrer en faktisk forskjellsbehandling, siden en person bosatt i Nederland kan lane nederlandskregistrerte kjoretoy uten avgiftsmessige konsekvenser, mens tilsvarende lan av utenlandsregistrerte kjoretoy utloser full avgift. Det papekes at kjoretoy som er registrert i Nederland har betalt registreringsavgift, men at disse ogsa skal anvendes vesentlig og varig der. Retten konlduderer med at den nederlandske lovgivningen slik den er beskrevet over ikke er I overenstemmelse med artikkel Andre lands regelverk Danmark og Finland er relevante land a sammenligne seg med, da de har engangsavgfft og stort press pa muligheten for midlertidig bruk av utenlandsregistrert kjoretoy, pa samme mate som Norge. Vi har derfor pa sett pa deres regelverk pa omradet. Danmark og Finland har ikke gjort endringer i sin lovgivning som folge av nevnte avgjorelse. Det innebrer at personer med bosted i nevnte land som hovedregel skal registrere kjoretoyet der og betale avgifter. Landene har ulike ordninger for forholdsmessig registreringsavgift og fritak for avgift, men ingen av disse er rettet eksplisitt mot privatlan av kjoretoy. Den danske ordningen med forholdsmessig avgift omfatter firmabiler, leasingkjoretoy og sakalte utlxndingebiler. Sistnevnte er kjoretoy som tilhorer en person som ikke har dansk statsborgerskap og som personen bruker under et tidsbegrenset opphold i landet. Videre apner bade det danske og finske regelverket for refusjon av registreringsavgift ved eksport. Av aktuelle fritak nevnes at Danmark gir fritak for bruk av utenlandsregistrerte kjoretoy i inntil 30 dager. Fritaket er soknadsbasert og gjelder generelt for kjoretoy som ganske overveiende brukes i utlandet og som det foreligger srlige grurmer til ikke a kreve registrert i Danmark. Videre gis det fritak for kjoretoy som er leid i utlandet for en periode pa irmtil 7 dager. Det kreves at foreren etter leieavtalen har nett til a bruke kjoretoyet, og at kjoretoyet kun brukes i Danmark fra grensen og hjem. I Finland finnes en fritaksordning som innebrer at personer som er bosatt der kan bruke utenlandsregistrert kjoretoy i inntil 5 dager basert pa en deklarasjon til tollmyndighetene for bruken tar til. Vi har ogsa undersokt regelverket i Nederland. Tilbakemeldingen derfra tilsier at kjoretoy som leaset eller leid av personer med fast bosted i Nederland betaler forholdsmessig avgift for en periode pa &trail fire hr. Ordningen omfatter ogsa Pante kjoretoy. Videre kan personer bosatt i Nederland kan lane, leie eller lease et utenlandsregistrert kjoretoy for bruk i inntil 2 ulcer uten at det paloper avgifter. Ordningen er basert pa elektronisk deklarasjon overfor tollmyndighetene. 5. Forslag til regelverksendringer EU-domstolens dom i sak C-578/10 C- 580/10 van Putten m.fl. synes a. innebre at et system hvor det ilegges en forholdsmessig avgift basert pa bruken i det aktuelle landet vil kunne vane forenlig med artikkel 56 i EF-traktaten. Dette fremstar imidlertid ikke som en 3

4 hensiktsmessig losning ved privatlan av kjoretoy, siden slike lan antas a skje mer leilighetsvis og gjennomgaende for korte perioder. PA overmevnte bakgrunn foreslas en fritaksordning i form av et nytt fritak i midlertidigforskriften 5 om privatlante kjoretoy. Fritaket er utformet etter modell av midlertidigforskriften 5 bokstav c om utleiekjoretoy. Denne bestemmelsen ble endret i 2010 for A ivareta Norges forpliktelser etter E0S-avtalen med hensyn til fri flyt av tjenester. Som det bar fremgatt, er bestemmelsen i likhet med aktuelle fritak i Finland og Nederland basert pa deklarasjon til toll- og avgiftsetaten. Forslaget vil etter var oppfatning oppfylle Norges forpliktelser etter E0S-avtalen. Den midlertidige brukens omfang Etter forslaget vil personer med fast oppholdssted i Norge kurme lane et utenlandsregistrert kjoretoy av en privatperson i utlandet og bruke det her i en periode pa inntil 25 dager per 12 marteder. Tidsperioden pa 25 dager per 12 ma/leder kart deles opp etter onske. Det legges til grunn at tidsangivelsen er i tract med vire forpliktelser etter E0S-avtalen. Det legges ikke opp til noen tidsbegrensning pa bruken av kjoretoyet som sadan safremt brukeren er innenfor perioden pa 25 dager per 12 maneder. Date i motsetrting til fritaket for utleiekjoretoy der bruken av kjoretoyet som sadan er begrenset oppad ti1182 dager per 12 maneder. En slik begrensning anses ikke hensiktsmessig i denrte sammenheng da fritaket for privatlante kjoretoy vil omfatte privatpersoner som laner ut kjoretoy til vernier og bekjente og ikke profesjonelle utleiere. For ovrig omfatter fritaket privatlan bade med og uten vederlag. Det skal ikke vre noen begrensning pa bruken av kjoretoyet i Norge, men bruker ma innen utlopet av den irmmeldte perioden ha utfort kjoretoyet fra landet. Begre pet privatlante kjoretoy Definisjonen av motorvogn i midlertidigforskriften 1 tredje ledd gjelder tilsvarende for lante kjoretoy. Det folger av denne bestemmelsen at forskriften gjelder motorvogn med tilhorende reservedeler og utstyr. Som motorvogn anses ogsa tilhengere og campingvogner. Begrepet privatlante kjoretoy vil omfatte motorvogn som stiles til radighet for privatpersoner av privatpersoner med eller uten vederlag. Dette foreslas presisert i 1. Ikke begrensning til E0S-land Forslaget til fritak irmeholder ingen begrensning til E0S-land. Tilsvarende begrensning er heller ikke gjennomfort i fritaket for utleiekjoretoy og synes ikke hensiktsmessig da midlertidigforskriften generelt ikke opererer med et slikt skille. Videre antas det at de fleste kjoretoy som vil omfattes av ordningen kommer fra E0S-omradet og at konsekvensene av gjore ordnirtgen generell dermed vil vre minimale. 4

5 Elektronisk meldingslosning Det legges opp til at lantaker skal melde inn perioden hun/han skal bruke kjoretoyet i Norge elektronisk til toll- og avgiftsetaten for eller ved grensepassering til Norge. For det tilfellet at flere personer er lantakerne av samme kjoretoy kan de melde kjoretoyet til bruk i samme periode. Hver enkelt ma imidlertid melde inn sin bruk av kjoretoyet og perioden pa 25 dager per 12 marteder vil lope for hver enkelt av dem. For ovrig vil personer med fast oppholdssted i Norge som ikke er berettiget etter bestemmelsen, kunne bruke lanekjoretoyet sammen med berettiget person, nar denne er med i kjoretoyet, jf. midlertidigforskriften 5 bokstav a. I forbirtdelse med endringen av midlertidigforskriften 5 bokstav c om utleiekjoretoy ble det etablert en elektronisk meldingslosning som er tilgjengelig fra toll- og avgiftsetatens nettside. Vi foreslar A etablere en tilsvarende losning for privatlante kjoretoy. Meldingslosningen er basert pa at brukerne registrerer nodvendige data i et elektronisk skjema for kjoretoyet innfores. Det legges opp til at folgende data skal registreres i skjemaet for privatlante kjoretoy: Lantakers navn, fodselsnummer/d-nurnmer, kontaktinformasjon pa lantaker, kjoretoyets kjennemerke, utlaners navn, kontaktinformasjon pa utlaner og tidsperioden kjoretoyet skal brukes i Norge. I de tilfeller der utlaner er en amen enn eier ma ogsa eiers navn og kontaktinformasjon oppgis. I tillegg vil skjemaet inneholde informasjon om at lantaker er ansvarlig for at kjoretoyet har godkjent forsikring. Som det fremgar, ma brukerne etter forslaget oppgi fodselsnummer ved registrering i skjemaet. Tilsvarende gjelder for dagens losning tilknyttet bruk av utenlandsregistrert utleiekjoretoy. Bakgrunnen er at fodselsnummer er den eneste opplysningen som per dags dato entydig identifiserer en person. I mangel av fodselsnummer, vil toll- og avgiftsetaten ikke ha mulighet til a kontrollere om samme person har brukt utenlandskregistrert lanekjoretoy i Norge tidligere, eller om samlet bruk overstiger 25 dager. Dataene som registreres i skjemaet lagres i en intern database som inngar som en del av tollog avgiftsetatens rnett losning. Informasjonssikkerheten ivaretas ved at skjemaet ligger pa en server som benytter kryptografiske protokoller for sikker kommunikasjort med lantaker pa internett. Det gis en automatisk tilbakemelding pa at opplysningene bruker har registrert er sendt tollog avgiftsetaten. I denne tilbakemeldingen er fodselsnummer erstattet med fodselsdato, og problemstillingen som er nevnt over vil dermed ikke ywre aktuell her. Tilbakemeldingen regnes som bekreftelse pa at kjoretillatelse er gitt og skal medbringes i kjoretoyet under kjoring her i landet. Som et alternativ til egenregistrering kan lantaker henvende seg personlig til toll- og avgiftsetaten ved grensepassering. Toll- og avgiftsetaten vil da vre behjelpelig med a fylle ut skjemaet elektronisk. Brukeren kart korrigere de inrtmeldte opplysningene etter at registreringen er godkjent. Vedkommende ma da ta kontakt med betjent tollsted for a fa utfort endringene. Endringene kan innebeere for eksempel reduksjort eller forlengelse av den innmeldte perioden innenfor de rammer bestemmelsen oppstiller. 5

6 Dokumentasjon Midlertidigforskriften 8 oppstiller krav til at brukeren av et utenlandsregistrert kjoretoy pa betryggende mate dokumenterer at vedkommende fyller vilkarene for avgiftsfri innforsel og midiertidig bruk. Det er derfor ikke ansett nodvendig A ta inn et eget dokumentasjonskrav i fritaket for privatlante kjoretoy. Kravet til «betryggende mate» vil gjelde hele den perioden kjoretoyet brukes her. Dersom kjoretoyet stoppes i kontroll ma bruker fremvise kvittering for inruneldt bruk. Opplysningene som fremgar av kvitteringen vil ved behov kunne bli etterprovd nrmere. I den forbindelse vil det ogsa kunne bli etterspurt ytterligere dokumentasjon, for eksempel pa at det foreligger et laneforhold i tract med bestemmelsen. Reaksjoner ved overtredelse av regelverket Dersom det oppdages ved kontroll eller pa armen mate at bruken av kjoretoyet ikke er i samsvar med vilkarene, oppstar som hovedregel plikten til A betale avgifter i henhold til midlertidigforskriften 10 forste ledd. Avgiftskravet rettes mot den som innforer eller bruker motorvognen i strid med regelverket, jf. 10 annet ledd. I henhold til 10 tredje ledd kan tollregionen tillate gjenutforsel uten irmbetaling av ordineere avgifter nor det foreligger sxrlige omstendigheter knyttet til den ulovlige bruken, jf. 10 tredje ledd. Bestemmelsen angir kortvarig ulovlig bruk ved forste gangs overtredelse av regelverket og brudd pa meldeplikten etter 5 bokstav c som eksempler pa slike omstendigheter. Ved overtredelse av midlertidigforskriften blir det ogsa vurdert tilleggsavgift i medhold av by 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrorende motorkjoretoy og bater 3 og merverdiavgfftsloven 13-3, jf. by 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareforsel Dette gjelder uavhengig av om kjoretoyet tillates gjenutfort uten at fastsatte avgifter oppkreves. 6. Okonomiske og administrative konsekvenser Nedenfor folger en oversikt over omfanget av ordningen for utleiekjoretoy fra den tradte i kraft i mars 2010: Ar: Antall meldinger: Antall meldere: Ordningen for utleiekjoretoy hadde et omfang pa 730 meldinger fordelt pa 554 meldere i Basert pa likhetene mellom ordningen for utleiekjoretoy og den forslatte ordningen for privatlante kjoretoy vil tallene kunne ha overforingsverdi. Likevel er det forhold ved privatian av kjoretoy som kan tilsi at ordningen vil fa et noe stone omfang enn losningen for utleiekjoretoy. Blant annet antas derme type lan, i motsetning til leie, hovedsakelig A skje vederlagsfritt. Erfaring fra saksbehandling av saker tilknyttet utenlandsregistrerte kjoretoy 6

7 tilsier videre at privatlan av kjoretoy forekommer langt oftere enn leie av kjoretoy. Anslaget er derfor usikkert. Toll- og avgiftsetatens ressursbruk overfor publikum antas a oke marginalt i forhold til losningen for utleiekjoretoy. Ressursbruken tilknyttet administrering av den elektroniske losningen forventes ogsa a oke noe. Eventuelle administrative tiltak i tilknytning til forannevnte antas a kunne gjennomfores uten tilsetting av nytt personell. En utvidelse av eksisterende meldingslosning antas h ha en kostnadsramme pa cirka kroner. Basert pa ovennevnte anslag antas provenyvirkningene av forslaget til ny fritaksbestemmelse for privatlante kjoretoy a vwre minimale, men som det har fremghtt er grurmlaget usikkert. 7. Utkast til forskriftsendringer Det gjores folgende endringer i Finansdepartementets forskrift 20. juni 1991 om avgfftsfri innforsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge: 1 nytt femte ledd skal lyde: Med privatlant kjoretoy menes motorvogn som stilles til radighet for privatpersoner av privatpersoner med eller uten vederlag. Nagjeldende femte og sjette ledd blir nye sjette og sjuende ledd. 5 bokstav j skal lyde: j. PrivatlAnte kjoretoy Person med fast oppholdssted i Norge, kan innfore og midlertidig bruke et utenlandsregistrert privatlant kjoretoy her i landet. Den totale bruken av utenlandsregistrerte privatlante kjoretoyer etter derme bestemmelsen ma ikke overstige 25 dager i lopet av en 12 marteders periode. Bruk som nevnt i forste ledd skal meldes til tollmyndighetene for kjoretoyet innfores til Norge. Det er kun den eller de personer som har lant kjoretoyet som kan melde bruken til tollmyndighetene. Meldingen skal irmeholde: lantakers navn, fodselsnummer/d-nummer, kontaktinformasjon pa lantaker, kjoretoyets kjennemerke, utlaners navn, kontaktinformasjon pa utlaner og tidsperioden kjoretoyet skal brukes i Norge. Dersom utlaner er en annen enn eier ma ogsa eiers navn og kontaktinformasjon oppgis. Toll- og avgiftsdirektoratet kan gi nrmere bestemmelser om hvordan melding til tollmyndighetene skal skje. Lantaker ma gjenutfore kjoretoyet til utlandet innen utlopet av den innmeldte perioden. 7

Horingsnotat. Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift pa motorvogner

Horingsnotat. Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift pa motorvogner Horingsnotat Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift pa motorvogner Toll- og avgiftsdirektoratet august 2013 1 Innledning Toll- og avgiftsdirektoratet har pa vegne av Finansdepartementet

Detaljer

HORINGSNOTAT. 1. Innledning

HORINGSNOTAT. 1. Innledning HORINGSNOTAT 1. Innledning Avgiftsmyndighetene har siden Na-avgiften ble innfort 1. januar 2007 lagt til grunn at operatoren er avgiftssubjekt for alle Na-utslipp fra petroleumsvirksomhet. Dette omfatter

Detaljer

Høringsnotat - Omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer

Høringsnotat - Omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer Saksnr. 13/ 5262 18.12.2014 Høringsnotat - Omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer Innhold 1 Innledning - bakgrunn... 5 2 Gjeldende regelverk... 6 2.1 Årsavgift... 6 2.2 Vektårsavgift...

Detaljer

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester meldinger SKD 8/10, 7. september 2010 Rettsavdelingen, avgift Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester Denne meldingen omhandler avgiftsberegningen ved kjøp og salg av fjernleverbare tjenester

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT - et praktisk verktøy for norske bedrifter - Oppdatert pr. 12. februar 2009 0 Innledning 1 Ansettelse 2 Innleie 3 Innleie 4 Innleie 5 Avtale 6 Oppdragsavtale

Detaljer

Innledning til høringsuttalelse om politiregisterforskriften INNHOLD - KORT LISTE

Innledning til høringsuttalelse om politiregisterforskriften INNHOLD - KORT LISTE Innledning til høringsuttalelse om politiregisterforskriften INNHOLD - KORT LISTE Jeg har gjennom flere år arbeidet med soknader om politiattest og har derfor hatt nærkontakt med de prak6ske problemstillingene

Detaljer

av Ane Larsdatter Fladvad

av Ane Larsdatter Fladvad Fremstilling og sammenligning av arbeidsmiljøloven 14-9 femte ledd annet punktum og den ulovfestede regelen om fast ansettelse ved varig behov; med fokus på reglenes praktiske virkeområde. av Ane Larsdatter

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

INDRE MARKED. Kapittel 2. Innledning. Høydepunkter og prioriteringer

INDRE MARKED. Kapittel 2. Innledning. Høydepunkter og prioriteringer Kapittel 2 INDRE MARKED Innledning ESAs avdeling for det indre marked (IMA) har to hovedoppgaver: Den ene er å passe på at EFTA landene innfører nytt EØS-regelverk, for det meste forordninger og direktiver,

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring

Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 20. mars 2012 Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring De gjennomførte endringer i forsikringsvirksomhetslovens

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

Horingsnotat - endring i sveravgiftsforskriften innforing av avgift pa poser av plast og papir - utkast til forskrift

Horingsnotat - endring i sveravgiftsforskriften innforing av avgift pa poser av plast og papir - utkast til forskrift Horingsnotat - endring i sveravgiftsforskriften innforing av avgift pa poser av plast og papir - utkast til forskrift Pa vegne av Finansdepartementet forelegger direktoratet utkast til horingsdokumenter

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Kapittel 1 Forskriftens virkeområde. Definisjoner Til 1-1 Saklig virkeområde Bestemmelsen angir forskriftens saklige virkeområde. Til

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h.

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h. Lov og instruks om Riksrevisjonen Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h med kommentarer Qhjrqduhrinmdm Lov og instruks om Riksrevisjonen med kommentarer Lov 7. mai 2004

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven)

Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven) Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven) 1. Lovens virkeområde Denne loven gjelder leverandør av kassasystem som nevnt i 2 bokstav e. Loven fastsetter hvilke krav som gjelder for kassasystemer

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2 Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon Rapport 2012 2 FORORD Actecan har på oppdrag for Norsk Pensjon AS gjennomført en analyse av mulige løsninger som vil kunne bidra til at utenlandske

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 *

DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 * DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 * (Beskatning av kontrollerte utenlandske selskaper Etableringsfrihet Fri kapitalbevegelse Omgåelse av nasjonal lovgivning Rettferdiggjøring Forholdsmessighet) I forente saker

Detaljer