Var dato: I Deres dato: Motorvognavgiftsseksjonen Deres ref: 08/6778

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Var dato: 13.05.2013 I Deres dato: Motorvognavgiftsseksjonen Deres ref: 08/6778"

Transkript

1 TOLL CUSTOMS Toll- og avgiftsdirektoratet Var ref: 2013/24293 I Ark. nr.: 420 Sravgiftsavdelingen Var dato: I Deres dato: Motorvognavgiftsseksjonen Deres ref: 08/6778 Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Oppsummering av horing forslag til endringer i forskrift om engangsavgift og omregistreringsavgift Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest vart brev med vedlagt horingsnotat av 25. februar i ar der forslagene til forskriftsendringer ble sendt pa horing med horingsfrist 15. april. Det var ved horingsfristens utlop mottatt 17 horingssvar, hvorav 5 hadde merknader til horingen. 1 Oppsummering av horingssvarene 1.1 Generelle tilbakemeldinger Norges Automobil-Forbund er positive til endringsforslagene og har ingen kommentarer utover dette. Advokatforeningen har ingen materielle innvendinger til forslagene, men har kommet med konkrete innspill til ordlyden i enkelte bestemmelser. 1.2 Forslag til endring av forskrift om engangsavgift 2-3 (varebil klasse 2) Bilimportorenes landsforening er positive til forslaget om justering av kravet om at varebil klasse 2 ikke kan ha innmontert setef ester my. til et krav om at bilen ikke kan ha innmontert baksete. Tollregion Oslo og Akershus mener likeledes at en silk endring virker som en god limning, og at forslaget folger tidens utvikling pa omradet. Regionen stiller videre sporsmalstegn ved behovet og hensiktsmessigheten i a viderefore kravet til godsrommets storrelse («kassekravet»). I denne sammenheng anfores blant annet forenkling av tollvesenets kontrollmuligheter, at det blir lettere for eier av kjoretoyet a avklare om det er i forskriftsmessig stand og miljohensyn/hensynet til sma varebiler som dag ikke oppfyller kravet. En videreforing av kravet om beskyttelsesvegg ser regionen pa som en god limning som vil tydeliggjore at kjoretoyet er en varebil. -4 Postadresse: Besoksadresse: Org nr: Vat. saksbehandler: Postboks 8122 Dep Schweigaardsgt. 15 E-post: Kjell S. Skalbones 0032 Oslo Sentralbord: Internett: Tel.:

2 Side 2 Statens vegvesen poengterer at kraverte til bil med apent lasteplan i den foreslatte bestemmelsens tredje ledd er at alternativt krav i forhold til hovedregelen i armet ledd, og at dette ma fremkomme av bestemmelsen. Advokatforeningen er enig i at en mindre endring av avgfftsmessig definisjon av varebil klasse 2 er hensiktsmessig dersom dette forenkler muligheten for a gjennomfore norsk avgiftsklassifisering. Advokatforeningen er videre enig i at bestemmelsen fremstar som mer oversiktlig ved 5 dele den opp i tre ledd. En ser ikke at denne oppdelingen skulle medfore noen realitetsendring. Det foreslas a fjerne ordet <<dessutem> i bestemmelsens andre ledd forste punkt-um, da dette ordet fremstar som overflodig. Videre anfores at det at innledningen av artdre og tredje ledd i forslaget har en til dels muntlig utforming. Etter advokatforeningens syn vii det vre hensiktsmessig a legge utformingen namnere opp til navaerende bestemmelse. 1.3 Forslag til endringer i forskrift om engangsavgift 4-1 (ambulanser) Statens vegvesen anforer at bestemmelsens ordlyd konkret bor gjenspeile at det er en forutsetning for avgiftsfritak at motorvognen er tilknyttet helseforetakets ambulansetjeneste. Advokatforeningen har anfort at den foreslatte bestemmelsen er upresis i forhold til hvilken dokumentasjon som kreves og foreslar a viderefore ordlyden fra kjoretoyforskriften 6-3 nr 6. En er for ovrig enig i at henvisningen til leilighetsambulanser bor fjernes, ettersom disse har utgatt som gruppe. 1.4 Forslag til endring i forskrift om omregistreringsavgift 2 (henvisning til vegmyndighetenes regelverk) Advokatforeningen har ingen kommentarer til forslagets innhold, men har gitt innspill i forhold til bestemmelsens ordlyd. Det papekes at bruken av ordene «ved vurderingem kan gi inntrykk av at det skal skje en vurdering av hvilken kjoretoygruppe motorvognen hewer under, heller enn at dette defineres fast etter vegmyndighetenes regelverk. 1.5 Forslag til endring av forskrift om omregistreringsavgift 6 (fritak/korttids registrering) Advokatforeningen er enig i at den foreslatte tydeliggjoringen fremstar som hensiktsmessig, og er enig i at det bor tilstrebes sammenheng i regelverket. 2 Toll- og avgiftsdirektoratets kommentarer til horingsinnspillene 2.1 Forskrift om engangsavgift 2-3 Formalet med forslaget var a forenkle prosessen med godkjenning og avgiftsklassifisering av varebiler som er EU-typegodkjent (som N1-kjoretoy) kun med to seterader. Samtidig ble det foreslatt en mindre lovteknisk revisjon av bestemmelsen for a gjore den mer

3 Side 3 oversiktlig ved at dagens forste ledd deles i to. De grunnleggende vilkar om at alle varebiler klasse 2 ma vxre teknisk godkjent som Ni og kun kan ha 1 seterad kommer tydeligere frem som et selvstendig forste ledd i bestemmelsen. Resten av dagens forste ledd blir nytt annet ledd, mens de srlige krav som stifles 111 biler med apent lasteplan («pick-up») i dagens annet ledd blir nytt tredje ledd. To horingsinstanser bar pa generelt grunnlag gift uttrykk for at de er positive til forslaget om justering av bestemmelsen. En horingsinstans bar kommet med innspill i forhold til hensiktsmessigheten i kravet til varerommets storrelse og kravet til beskyttelsesvegg i dagens bestemmelser. Disse innspillene er relevante i forhold til en mer helhetlig vurdering av den avgiftsmessige definisjonen av varebil klasse 2, men faller utenfor hva som er formalet med dette konkrete forslaget til mindre justeringer i regelverket. Nar det gjelder Statens vegvesens anforsler vil vi presisere at det ikke var intensjonen at bestemmelsen skulle gjenspeile noen realitetsendring pa dette punktet. Utover den foreslatte endring med hensyn til setef ester og setearrangement er det ikke meningen at vurderingskriteriene ved Statens vegvesens avgiftsklassifisering av de aktuelle kjoretoyene skal endres. Direktoratet kan se at det kan vre grunnlag for en bredere gjennomgang av hele bestemmelsen, men dette faller utenfor rammene av denne horingsrunden og de mindre justeringer som er foreslatt her. Pa bakgrunn av blant annet innspill mottatt i horingsrunden vil direktoratet fores1a en ordlyd i bestemmelsens andre ledd som ligger nrmere opp til dagens ordlyd. Nar det gjelder bestemmelsens tredje ledd bar direktoratet notert seg de innspill som er mot-toff. Etter en totalvurdering sett i forhold til bestemmelsens helhet vurderer vi imidlertid den foreslatte ordlyd i tredje ledd som mest formalstjenlig. Blant annet kommer det da klarere frem at ogsa vilkarene i tredje ledd ikke star pa egne ben, men under enhver omstendighet kommer i tillegg til de generelle vilkarene i forste ledd. 2.2 Forslag til endringer i forskrift om engangsavgift 4-1 Direktoratet vil i trad med innspillene fra to horingsinstanser fores15 en justering av ordlyden som i storre grad tydeliggjor hvilke dokumentasjonskrav som gjelder. 2.3 Forslag til endring i forskrift om omregistreringsavgift 2 13a bakgrunn av innspill fra horingsinstansene vil direktoratet fores15 at dagens ordlyd i bestemmelsen viderefores, bortsett fra at henvisningen til kjoretoyteknisk regelverk byttes ut. Dette vil etter direktoratets syn tydeliggjore at forslaget til endret ordlyd ikke skal medfore noen realitetsendringer, men kun er ment a korrigere en foreldet henvisning til annet regelverk.

4 Side Forslag til endring av forskrift om omregistreringsavgift 6 Horingsinstansene har her ikke fremmet noen konkrete merknader til forslaget til bestemmelsens ordlyd. Direktoratet anbefaler at bestemmelsen endres i trad med forslaget i horingsnotatet. 3 Forslag til regelverksendringer Direktoratet foreslar at forskrift om engangsavgift 2-3 gis folgende ordlyd: Som varebil klasse 2 anses motorvogn som teknisk defineres som N1, hvor det bak forersetet ikke er innmontert sete eller setearrangement. Motorvognen skal ha fastmontert beskyttelsesvegg mellom forer-/passasjerrom og godsrom. Avstanden mellom beskyttelsesvegg og karosseri skal ikke overstige 5 cm. Beskyttelsesveggen eller festebraketter til denne skal ikke kunne komme i konflikt med kollisjonsputer. I slike tilfeller kan beskyttelsesveggen utformes slik at den i omradet fra seteryggens overside (i normal sitteposisjon) og opp til taket ikke dekker hele bredden mellom hodestottenes yttersider og karosseriet. Avstanden mellom beskyttelsesveggens yttersider og karosseriet i dette omradet skal likevel ikke overstige 20 cm. Godsrommet skal vxre utformet slik at det skal kunne romme en tenkt, rettvinklet kasse med lengde 140 cm, bredde 90 cm og hoyde 105 cm. For motorvogn med apent lasteplan (pick-up) ma godsrommets lengde vxre minst 100 cm og i tillegg utgjore minst 50 pst. av avstanden innvendig fra innvendig forkant av frontvindu til bakre begrensning av godsrom/lasteplan. Lengden males fra et vertikalt plan lagt vinkelrett pot bilens lengdeakse gjennom bakre punkt pa beskyttelsesveggen i halve veggens hoyde, uansett veggens form og plassering. Avstanden males horisontalt fra dette plan til innerkant av bakdor eller bakvegg. Det skal ikke males til/fra eventuelle vinduer eller utsparinger i beskyttelsesvegg eller bakdor. 4-1 foreslas endret med folgende ordlyd: Ambulanse er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift pa motorvogner m.m. 5 bokstavf Det er et vilkar for fritak at vedkommende motorvogn blir godkjent og registrert som ambulanse ved forste gangs registrering, og at det foreligger bekreftelse fra regionalt helseforetak eller den det bemyndiger om at ambulansebilen skal innga i helseforetakets ambulansetjeneste. Videre foreslas det at det i Finansdepartementets forskrift av 2. juli 1986 om omregistreringsavgift gjores folgende endringer: 2 foreslas endret med folgende ordlyd: Kjoretoygruppe og andre kjoretoydata som er bestemmende for avgiftsberegningen, defineres etter vegmyndighetenes regelverk sá langt det passer og ikke annet er bestemt. Avgiften beregnes pa grunnlag av registreringsmessig status kjoretoyet er/blir godkjent for ved omregistreringen og etter regler og avgiftssatser som gjelder pa omregistreringstidspunktet.

5 Side 5 6 nr 7 annet ledd foreslas endret med folgende ordlyd: Fritaket etter forste ledd gjelder ikke dersom foregfiende omregistrering var avgiftsfri etter bestemmelsene i avgiftsvedtakets 2 bolcstav a-c, e-i og m. Vi imoteser departementets tilbakemelding. Med hilsen Toril Hagri avdelingsdirektor Laila Bolstad anderdirektor Vedlegg: 1) Horingssvar fra Bilimportoreneres Landsforening 2) Horingssvar fra Tollregion Oslo og Akershus 3) Horingssvar fra Advokatforeningen 4) Horingssvar fra Statens vegvesen 5) Horingssvar fra Norges Automobil-Forbund

6 Archived: 2. april :48:34 From: Tore Lillemork Sent: 2. april :58:09 To: Toll- og avgiftsdirektoratet Cc: Bolstad, Laila; SU'bones, Kjell Sture; Erik Andresen Subject: Boring forslag til endringer i forskrift om engangsavgift og forskrift om omregistreringsavgift Importance: Normal Bilimportorenes Landsforening viser til nedenstaende hewing og horingsbrev, Deres ref. 2013/24293, av 25. februar Nar det gjelder horingsnotatets forslag (pkt. 4.1) om klargjoring av dagens praksis vedr. teknisk klassifisering av varebil klasse 2, stotter BIL dette fullt og helt. Nar det gjelder de andre elementene i horingen, har BIL ingen kommentarer. Med vennlig hilsen / Kind Regards Tore Lillemork, teknisk direktor Bilimportorenes Landsforening The Norwegian Automobile Importers' Association I TH./Phone:I Mobil/Ce//: Fra: Sendt: 26. februar :57 Til: Tore Lillemork Emne: Siste nytt fra Toll- og avgiftsdirektoratet Til: [ ] Nyhetsbrev fra toll.no Endringer: Omregistreringsavgift Hering forslag til endringer i forskrift om engangsavgift og forskrift om omregistreringsavgift Status: Oppdatert [ ] Toll- og avgiftsdirektoratet foreslar ph vegne av Finansdepartementet endringer i forskrift om engangsavgift pa motorvogner av 19. mars 2001 og forskrift om omregistreringsavgift av 2. juli Endringer: Engangsavgift Boring forslag til endringer i forskrift om engangsavgift og forskrift om omregistreringsavgift Status: Oppdatert [ ] Toll- og avgiftsdirektoratet foreslar pa vegne av Finansdepartementet endringer i forskrift om engangsavgift pa motorvogner av 19. mars 2001 og forskrift om omregistreringsavgift av 2. juli 1986.

7 Onsker du a gjore endringer i abonnementet, klikk lenken under. TAD/SubscribeLogin.aspx?id=17&epslanguage=no Onsker du a avslutte abonnementet, klikk lenken under. TAD/SubscribeDelete.aspx? id= &epsl

8 Archived: 15. april :56:24 From: Rams* Dag Hakon Sent: 15. april :06:01 To: Toll- og avgiftsdirektoratet Cc: Hovde, Wenche; Teksdal, Heidi Beate Subject: Offentlig horing - forslag til endringer i forskrift om engangsavgift og forskrift om omregistreringsavgift Importance: Normal Attachments: Horing.docx.docx Hei, Vedlagt folger tollregionens kommentarer til horingsforslaget. mvh Dag H. Ramsjo I kontorsjef t: I m: e: dag.hakonsamsjo(&,toll.no I Tollregion Oslo og Akershus Regelavdelingen I Arsavgiftskontoret Schweigaardsgate 15 I Postboks 8122, DEP I 0032 OSLO

9 Swravgiftskontoret (TOA) sine kommentarer til Offentlig horing forslag til endringer i forskrift om engangsavgift og forskrift om omregistreringsavgift. Vare kommentarer gj elder kun den delen av horingen som omhandler varebil klasse 2, dvs. punkt 4.1. Det fremgar av horingen at den nasjonale godkjenningen av kjoretoy vii bortfalle og at den nye EF-typegodkjenningen vii bli gjeldende for klassifiseringen av kjoretoy i Norge. Slik vi har forstatt dette sâ medforer denne endringen at et kjoretoy som blir innfort til Norge som varebil ikke kan ombygges/statusendres til en personbil pa et senere tidspunkt, og vice versa. Slik forskriften 2-3 fremstar pr. dags dato, sâ er det tre saarlige avgiftsmessige krav som er avgjorende for at et kjoretoy (som teknisk defineres som N1-kjoretoy) skal kunne ywre registrert som varebil ldasse 2: Bak forersete kan det ikke ywre et fast setearrangement eller fester, beslag, bronner my. for slikt Godsrommet ma kunne romme den tenkte rettvinklede kassen Ma ha en beskyttelsesvegg som oppfyller kravet etter forskriften Vi behandler disse punktene fortlopende nedenfor. Ikke innsatt setearrangement my. I horingen har dere tatt inn et forslag til endring i forskriften 2-3. Etter det nye forslaget skal det kun were et krav om at kjoretoyet ikke kan ha innmontert baksete. Vi mener at denne endringen virker som en god losning og den folger ogsa tidens utvikling pa dette onuidet. Godsrommets storrelse NAr det gjelder godsrommets storrelse, sa stiller vi sporsma1stegn om det fortsatt vii vxre behov for dette kravet i forskriften 2-3. Hvis kravet er begrunnet med at man vii sikre seg en viss storrelse pa godsrommet, sa er det en god regel a viderefore. Men hvis begrunnelsen er a sikre at avgiftslovgivningen ikke blir omgatt, slik det er pr. dags dato, sa vii dette formalet bortfalle da det ikke vii va3re mulig omklassifisere/statusendre en varebil til personbil. Etter den nye EFtypegodkjenningen vii et kjoretoy innfort som varebil forbli en varebil «livet ut». De som kjoper en varebil, gjor dette for at de onsker denne type kjoretoy. Det vii ikke lengre vxre mulig a kjope et dyrt kjoretoy med reduserte «varebilsatser», for deretter sette inn seter og bruke det som en personbil pa et senere tidspunkt. En annen ting er \Tare sanksjonsmuligheter ved kontroll av varebiler. Hvis en varebil klassifisert etter den nye EF-typegodkjenningen blir stoppet i kontroll og det viser seg at denne ikke oppfyller «kasse» kravet, sh kan ikke eieren bli palagt A betale tillegg i engangsavgiften og deretter statusendrer kjoretoyet til personbil. Som en konsekvens ay dette, sa bortfaller mulighetene til a ilegge administrativt tillegg. Man kan ikke si at eieren har unndratt eller kunne ha unndratt avgift fra statskassen. Hvis «kasse» kravet skal opprettholdes, sâ kan man se pa hvordan dette har blitt lost i saker som gar pa urettmessig bruk av merket mineralolje (sjablongsatser). 1

10 Hvis «kasse» kravet bortfaller, sá vii man sitte igjen med et krav om at kjoretoyet ikke kan ha innmonterte bakseter og at det ma were en fastmontert beskyttelsesvegg. Da vii kjoretoyet bli lettere a kontrollere, samt at det blir lettere for registrert eier a vite om kjoretoyet oppfyller kravet etter forskriften eller ikke. Man kan ogsa begrunne bortfallet av kassekravet ut fra et miljohensyn. Hvis kravet blir fjernet fra forskriften sa vii mindre og mer miljovennlig kjoretoy slik som Fiat Qubo, Citroen Nemo og Peugeot Bipper kunne innfores som varebiler. Men som nevnt tidligere, er begrunnelsen at man vii sikre seg en viss storrelse pa godsrommet, sa vii dette bli uaktuelt. Beskyttelsesvegg En videreforing av kravet til beslcyttelsesvegg ser vi pa som en god losning, og det vii ogsa tydeliggjore at kjoretoyet er en varebil. 2

11 Advokatforeningen Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 Oslo Ogsa sendt pr. e-post: tadptoll.no Deres ref.: Dok. nr.: Saksbehandler: Trude Molvik /24293 tm advokatforeningen.no T Horing forslag til endringer i forskrift om engangsavgift og forskrift om omregistreringsavgift 1. Innledning Vi viser til departementets horingsbrev av vedrorende ovennevnte horing. Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen a drive rettspolitisk arbeid gjennom horingsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagomrader. I vare lovutvalg sitter advokater med sxrskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg bestar av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagontradet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulonnet. Advokatforeningen ser det som sin oppgave a vre en uavhengig horingsinstans med fok-us pa rettssikkerhet og pa kvaliteten av den foreslatte lovgivningen. I saker som angar advokaters rammevilkar vii imidlertid regelendringen ogsa bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berort bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Arsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi onsker a opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen. I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for Samferdsel og sjo-, luft- og annen transportrett inklusive sjoforsikring. Lovutvalget bestar av Geir Gustavsson (leder), Jan Roar Flottre, Henrik Hagberg, Amund Bjoranger 'forum og Sindre Walderhaug. Advokatforeningen avgir folgende horingsuttalelse: 2. Bakgrunn Forslagene til endring har sin bakgrunn i behovet for A justere forskriftsverket etter EU-direktiv og a viderefore gjeldende rett. Endringene innebtrer i all hovedsak liten eller ingen realitetsendring. Advokatforeningen har ingen materielle innvendinger til forslagene. DEN NORSKE ADVOKATFORENING Kristian Augusts gate Oslo T NO MVA

12 3. Endringer i forskrift om engangsavgift 2-3 Bakgrunn og direktoratets forslag Som en konsekvens av implementeringen av Direktiv 2007/46/EF kan man ikke viderefore dagens system for teknisk godkjenning og avgiftsklassifisering av varebil klasse 2, og ordningen med nasjonal typegodkjenning vii bortfalle. Kjoretoy vii matte ywre gjenstand for EFtypegodkjenning, eventuelt enkeltgodkjenning eller smaseriegodkjenning etter direktivets bestemmelser. Flere biltyper som er i salg som varebil klasse 2 i Norge blir av fabrikanten kun typegodkjent med to seterader. Dette har den konsekvens at det for fremtiden kan matte utstedes ny EF-godkjenning i forbindelse med norsk avgiftsklassifisering, som igjen kan medfore merarbeid og lake kostnader for Statens vegvesen og bilbransjen. Direktoratet foreslar a gjore en mindre endring i avgiftsmessig definisjon av varebil klasse 2 i forskrift om engangsavgift 2-3. Endringen gar ut pa at dagens krav om at varebil klasse 2 ikke kan ha setefester, bronn, beslag my. for baksete, forandres til et krav om at bilen ikke kan ha innmontert baksete. Den tekniske godkjenningen av bilen endres 4. Advokatforeningens bemerkninger Advokatforeningen er enig i at en mindre endring ay avgiftsmessig definisjon av varebil klasse 2 er hensiktsmessig dersom dette gjor det mulig for Statens Vegvesen a gjennomfore norsk avgiftsklassifisering som varebil klasse 2, uten a matte ga veien om fly EF-typegodkjenning for de kjoretoy dette gjelder. Advokatforeningen er videre enig i at bestemmelsen fremstar som mer oversiktlig ved a dele den opp i tre ledd. Advokatforeningen kan ikke se at denne oppdelingen skulle medfore noen realitetsendring. Advokatforeningen foreslar imidlertid a erne ordet "dessuten" i bestemmelsens andre ledd forste punktum. Dette fremstar etter Advokatforeningens syn som et overflodig ord. Samme betegnelse er ikke brukt i bestemmelsens tredje ledd for motorvogn med &pent lasteplan. Advokatforeningen mener videre at den navaerende oppbyggingen av bestemmelsen fremstar som mer hensiktsmessig enn forslaget fra Direktoratet, som ved innledningen av andre og tredje ledd har en til dels muntlig utforming. Etter Advokatforeningens syn vii det ywre hensiktsmessig a legge utformingen av bestemmelsen nwrt opp til navrende bestemmelse. Advokatforeningen foreslar folgende utforming: Som varebil klasse 2 anses motorvogn som teknisk defineres som Ni, og hvor det bak forersetet ikke er innmontert sete el/er setearrangement. Motorvogn med g odsrom skal ha fastmontert beskyttelsesvegg mellomforer-/ passasjerrom og godsrom. Avstanden mellom beskyttelses-vegg og karosseri skal ikke overstige 5 cm. Beskyttelsesveggen el/er festebraketter tu denne skal ikke kunne komme i konflikt med kollisjonsputer. I slike ti/feller kan beslcyttelses-veggen utformes silk at den i omradet fra seteryggens overside (i normal sitteposisjon) og opp tu taket ikke dekker hele bredden mellom hodestottenes yttersider og karosseriet. Avstanden mellom beskyttelsesveggens yttersider og karosseriet i dette omradet skal likevel ikke overstige 20 CTII. Godsrommet skal v.tre utformet silk at det skal kunne romme en tenkt, DEN NORSKE ADVOKATFORENING 2

13 rettvinklet kasse med lengde 140 cm, bredde 90 cm og hoyde 105 cm. Motorvogn som teknisk defineres som Ni med &pent lasteplan (-pick-up») anses som varebil klasse 2 dersom godsrommets lengde er minst too cm og i Hllegg utajor minst 50 pst. av avstanden innvendig fra innvendig forkant av frontvindu Hi balcre begrensning av godsrom/ lasteplan. Lengden m&les fra et vertikalt plan lagt vinkelrett pa bilens lengdealcse gjennom bakre punkt p& beskyttelsesveggen i halve veggens hoyde, uansett vegg ens form og plassering. Avstanden males horisontalt fra dette plan Hl innerkant av bakdor eller bakvegg. Det skal ikke males fra eventuelle vinduer eller utsparinger i beskyttelsesvegg eller bakdor. Advokatforeningens forslag til fly tekst er markert med understrekning. 5. Endringer i forskrift om engangsavgift Bakgrunn og direktoratets forslag I kjoretoyforskriften av 4. oktober nr. 6 ble det stilt krav om at det ved registrering av ambulansebil ma dokumenteres at kjoretoyet skal innga i regionalt helseforetaks ambulansetjeneste. Dette kavet ble ikke viderefort i fly forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Direktoratet foreslar at kravet om tilknytning til helseforetakets ambulansetjeneste som et vilkar for a oppna registrering som amb-ulanse fritatt for engangsavgift, tas inn i forskriften 4-1. Forslaget medforer ingen realitetsendring, men er ment t sikre at det tidligere krav om tilknytning iii det offentlige helsevesenets ambulansetjeneste viderefores. Samtidig foreslas det at henvisningen til leilighetsambulanser oppheves Advokatforeningens bemerkninger Advokatforeningen har ingen innvendinger mot at kravet om tilknytning til helsevesenet plasseres i forskriften 4-1. Advokatforeningen mener at bestemmelsen er upresis i forhold til hvilken doktunentasjon som kreves, og foreslar a viderefore ordlyden fra kjoretoyforskriften av 4. oktober nr. 6. Advokatforeningen foreslar at bestemmelsen utformes som folger: Ambulanse er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift p& motorvogner m.m. 5 bokstavf. Det er et villcar for fritak at vedkommende motorvogn blir godkjent og registrert som ambulanse vedforste gangs registrering. Det skal foreliage bekreftelsefra reaionalt helseforetak eller den det gir myndighet om at ambulansebilen skal inng& iforetakets ambulanseheneste. Advokatforeningens forslag til ny tekst er markert med understrekning. Advokatforeningen er for ovrig enig i at henvisningen til leilighetsambulanser bor ernes fra bestemmelsen, ettersom disse har utgatt som gruppe. DEN NORSKE ADVOKATFORENING 3

14 6. Merimader til forskrift am omregistreringsavgift Bakgrunn og direktoratets forslag Forskriften 2 inneholder en konkret henvisning til vegdirektoratets forskrift av 25. januar I praksis vii de tekniske krav som er gjeldende, kunne variere avhengig av nar kjoretoyet ble registrert for forste gang. Direktoratet foreslar at den spesifikke henvisningen til vegdirektoratets forskrift av 25. januar 1990 erstattes med en mer generell henvisning til kjoretoyteknisk regelverk. 6.2 Advokatforeningens bemerkninger Advokatforeningen har ingen kommentarer til forslagets innhold, men onsker a papeke at bruk av ordene "ved vurderingen" i bestemmelsens innledning kan gi inntrykk av at det skal skje en vurdering av hvilken kjoretoygruppe vedkommende motorvogn horer under, heller enn at dette defineres fast etter veginyndighetenes regelverk. Advokatforeningen stiller derfor sporsmal ved om man burde velge en annen ordlyd, og foreslar folgende utforming: Kjeretoygruppe og hvilke kjoretoytekniske data som skal leg ges til grunn for avgiftsberegningen avqjores etter vegmyndighetenes regelverk. Avgiften beregnes pa grunnlag av motorvognens registreringsmessige status, og etter de regler og avgiftssatser som gjelder nar omregistreringenfinner sted. Advokatforeningens forslag til ny tekst er markert med understrekning. 7. Merknader til forskrift om omregistreringsavgift Bakgrunn og direktoratets forslag Det er ikke er anledning til a omregistrere kjoretoy avgiftsfritt etter forskriften 6 nr. 7 nar det har skjedd en endring i eierforholdet etter vedtaket 2 bokstav m, jf. forskriften 6 nr. 12. Hensynet til sammenhengen i regelverket og tydeliggjoring av rettstilstanden taler for a forskriftsfeste at fritaket i forskriften 6 nr. 7 ildce kommer til anvendelse nar den foregaende endring i eierposisjonen har skjedd i trad med forskriften 6 nr. 12. Direktoratet forestar a endre forskriften ved at ogsa fritak etter Stortingets avgiftsvedtak om omregistreringsavgift 2 bokstav m omfattes av unntakene fra bestemmelsen. 7.2 Advokatforeningens bemerkninger Advokatforeningen er enig at en slik tydeliggjoring fremstar som hensiktsmessig, og er enig i at det bor tilstrebes sammenheng i regelverket. Vennlig hilsen Erik Keiserud leder Merete Smith generalsekretwr DEN NORSKE ADVOKATFORENING 4

15 Statens vegvesen Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0022 OSLO Behandlende enhet Saksbehandlerfinnvalgsnr: Var referanse: Deres referanse: Vat. dato: Vegdirektoratet Hakon Rosendahl / , Horingssvar fra Statens Vegvesen Det vises til Toll- og avgiftsdirektoratets hering vedrorende forslag til endring av forskrift om engangsavgift pa motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift. Vegdirektoratet stotter generelt forslaget, men har folgende kommentarer: Til 2-3 For ordens skyld forutsetter vi at dere tenker paragrafen innde1t i tre ledd slik: Som varebil klasse 2 arises motorvogn som teknisk defmeres som Ni, og hvor det bak forersetet ikke er innmontert sete eller setean-angement. Motorvogn med godsrom skal dessuten ha fastmontert beskyttelsesvegg mellom forer-/passasjerrom og godsrom. Avstanden mellom beskyttelsesvegg og karosseri skal ikke overstige 5 cm. Beskyttelsesveggen eller festebraketter til denne skal ikke kunne komme i konflikt med kollisjonsputer. I slike tilfeller kan beskyttelsesveggen utformes silk at den i omradet fra seteryggens overside (i normal sitteposisj on) og opp til taket ikke dekker hele bredden mellom hodestottenes yttersider og karosseriet. Avstanden mellom beskyttelsesveggens yttersider og karosseriet i dette omradet skal likevel ikke overstige 20 cm, Godsrommet skal vxre utformet silk at det skal kunne romme en tenkt, rettvinklet kasse med lengde 140 cm, bredde 90 cm og hoyde 105 cm. For motorvogn med apent lasteplan (pick-up) m godsrommets lengde vxre minst 100 cm og i tillegg utgjore minst 50 pst. av avstanden innvendig fra innvendig forkant av frontvindu til bakre begrensning av godsrom/lasteplan. Lengden males fra et vertikalt plan lagt viukelrett pa bilens lengdeakse gjennom bakre ptmkt pa beskyttelsesveggen i halve veggens hoyde, uansett veggens form og plassering. Avstanden males horisontalt fra dette plan til innerkant av bakdor eller bakvegg. Det skal ikke males til/fra eventuelle vinduer eller utsparinger i beskyttelsesvegg eller bakdor. Nar det gjelder tredje ledd (vedrorende <Tick-up»), er det i praksis kassekravet nevnt i annet ledd som er hovedregelen. Regelen om godsrom beskrevet i tredje ledd er alternativt krav. Dette ma fremkomme av bestemmelsen. Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Brynsengfaret 6A Statens vegvesen Vegdirektoratet 0667 OSLO Regnskap Postboks 8142 Dep Batsfjordveien Oslo Org.nr: VADSO Telefon: Telefaks:

16 Iii 4-1 Vi legger til grunn at det er en forutsetning for avgiftsfritak at ambulansetjenesten er tilknyttet et Helseforetak. For a unnga mulig spekulasjon beg dette gjenspeiles i forskriften. Vart forslag: «Ambulanse er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift pa motorvogner m.m. 5 bokstav f. Det er et vilkar for fritak at vedkommende motorvogn blir godkjent og registrert som ambulanse ved forste gangs registrering. Det ma dokumenteres at motorvognen skal benyttes som ledd i Helseforetaks ambulansetjeneste.» 2 Seksjon for kjefretoyteknildc Med hilsen Kann Sohoel avdelingsdirektor 7--( Hdkon Rosendahl

17 NAF Norges Automobil-Forbund Medlem av Toll- og avgiftsdirektoratet Swravgiftsavdelingen Postboks 8122 Dep 0032 Oslo IND vapair' Var dato: Var ref: C.B. Deres dato: Fremsendt elektronisk: Deres ref: 2013/24293 Horingsuttalelse forslag til endringer i forskrift om engangsavgift og forskrift om omregistreringsavgift Norges Automobil-Forbund (NAF) visor til Toll- og avgiftsdirektoratets forslag til endringer i forskrift om engangsavgift og forskrift om omregistreringsavgift. Bakgrunnen for forslagene or norsk implementering av direktiv 2007/46, godkjenningsdirektivet, samt bestemmelsen om fritak ved korttidsregistrering i 6 nr. 7. Endringene or av teoretisk karakter og skal klargjere og/eller opprettholde dagens rettstilstand pa enkelte omrader der endringer i dot kjeretoytekniske regelverket gjor dot nedvendig. NAF stetter endringsforslagene, og har ingen kommentarer utover dette. Mod vennlig hilsen NORGES AUTOMOBIL-FORBUND Jon Olav Alstad seksjonsleder Politikk og Forbruker Postadresse: Gateadresse: Telefon: Telefaks: Bankkonto: Bankadresse: Swiftadresse: Foretaksnr.: Pb Etterstad Ostensjoveien Drift: Den norske Bank ASA DNBANOKK NO MVA NO-0609 Oslo Oslo IBAN: N Pb Sentrum Medlem: N Oslo IBAN: N Hering endring i forskrift engangs- og omreg.avgift

Høringsnotat. Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift

Høringsnotat. Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift Høringsnotat Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift Toll- og avgiftsdirektoratet 2013 1 Innledning Toll- og avgiftsdirektoratet

Detaljer

Var dato: 28.10.2014 I Deres dato: Motorvognavgiftsseksjonen Deres ref: 11/1265

Var dato: 28.10.2014 I Deres dato: Motorvognavgiftsseksjonen Deres ref: 11/1265 '*4 TOLL CUSTOMS 4 Toll- og avgiftsdirektoratet Var ref: 2013/21064 I Ark, nr.: 423 Sravgiftsavdelingen Var dato: 28.10.2014 I Deres dato: Motorvognavgiftsseksjonen Deres ref: 11/1265 Finansdepartementet

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2015 Rundskriv nr. 1/2015 Mo Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2014 Rundskriv nr. 1/2014 Mo Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2012 Rundskriv nr. 1/2012 Mo Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2009 Rundskriv nr. 1/2009 Mo Oslo 19. desember 2008 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2007

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2007 ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2007 Rundskriv nr. 1/2007 Mo Versjon II Oslo 26. september 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2004

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2004 ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2004 Rundskriv nr. 1/2004 Mo Tollvesenets Inngående håndbok gruppe M-4, avgiftskode EM Oslo 22. desember 2003 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards

Detaljer

Finansdepartementet har pa denne bakgrunn kommet til at de norske reglene bor endres for vre i overensstemmelse med E0S-avtalen.

Finansdepartementet har pa denne bakgrunn kommet til at de norske reglene bor endres for vre i overensstemmelse med E0S-avtalen. Forslag til endringer i forskrift om avgiftsfri innforsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge - bruk av utenlandsregistrerte privatlante kjoretoy i Norge 1. Innledning - bakgrunn

Detaljer

Horingsnotat - forslag til endringer i tollforskriften vedrorende meldeplikt for fartoy - elektronisk oyerforing av fartoysopplysninger

Horingsnotat - forslag til endringer i tollforskriften vedrorende meldeplikt for fartoy - elektronisk oyerforing av fartoysopplysninger TOLL CUSTOMS 4 Toll- og avgiftsdirektoratet Avdeling for toll, merverdiavgift og vareforsel Toll- og merverdiavgiftseksjonen Var ref: 13/051411 Ark. nr.: 302 VAr dato: 30. april 20151 Deres dato: Deres

Detaljer

Horingsnotat. Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift pa motorvogner

Horingsnotat. Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift pa motorvogner Horingsnotat Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift pa motorvogner Toll- og avgiftsdirektoratet august 2013 1 Innledning Toll- og avgiftsdirektoratet har pa vegne av Finansdepartementet

Detaljer

OFFENTLIG HØRING AV FORSLAG TIL FORENKLINGER I SAK10 OG TEK10 VEDR. EKSISTERENDE BYGG

OFFENTLIG HØRING AV FORSLAG TIL FORENKLINGER I SAK10 OG TEK10 VEDR. EKSISTERENDE BYGG Direktoratet for byggekvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 Oslo Også sendt pr. e-post: post@dibk.no Deres ref.: 15/1248 Dato: 26. mai 2015 Vår ref.: 198079 OFFENTLIG HØRING AV FORSLAG TIL FORENKLINGER

Detaljer

Høring forskrifter til ny jordskiftelov

Høring forskrifter til ny jordskiftelov Saksbehandler: Terje Karterud Direkte tlf.: 73567052 Dato: 20.04.2015 Saksnr.: 15/565-1 Arkivkode: - Deres ref.: Advokatforeningen Høring forskrifter til ny jordskiftelov Lov om jordskifte av 21. juni

Detaljer

HORINGSNOTAT. 1. Innledning

HORINGSNOTAT. 1. Innledning HORINGSNOTAT 1. Innledning Avgiftsmyndighetene har siden Na-avgiften ble innfort 1. januar 2007 lagt til grunn at operatoren er avgiftssubjekt for alle Na-utslipp fra petroleumsvirksomhet. Dette omfatter

Detaljer

Meldeplikt for fartoy

Meldeplikt for fartoy Meldeplikt for fartoy 1 Innledning Toll- og avgiftsdirektoratet foreslar endring i tolloven 3-3 og 3-6, samt tollforskriften 3-3-1, 3-3-2 og 3-7-1, silk at fartoy skal meldes til tollmyndighetene for ankomst

Detaljer

DET KONGELIGE OLTE- OG ENERGIDEPARTEMENT. The Royal Ministry of Petroleum and Energy

DET KONGELIGE OLTE- OG ENERGIDEPARTEMENT. The Royal Ministry of Petroleum and Energy EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 1040 Brussels Belgia Jl DET KONGELIGE OLTE- OG ENERGIDEPARTEMENT The Royal Ministry of Petroleum and Energy Your ref Our ref Date; 66755 08/00793-14 3.2.2010

Detaljer

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 5.2.5.2 Midlertidig bruk av virksomhetens 1.1 Innledning... 5 driftsmidler...

Detaljer

Vi er enige i den foreslåtte avgrensningen av avgiftsobjektet, som vi mener er en praktikabel avgrensning.

Vi er enige i den foreslåtte avgrensningen av avgiftsobjektet, som vi mener er en praktikabel avgrensning. TOLI- Toll- og avgiftsdirektoratet Vår ref: 14/103198 I Ark nr.: 008 Særavgiftsavdelingen Vår dato: 20.03.15 I Dere s dato: Særa vgiftsseksjonen Deres ref: Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO

Detaljer

Statens vegvesen. 2. Krav til kjørbarhet Høringsnotatets punkt 6.5 og foreslått 7-3 andre og tredje ledd.

Statens vegvesen. 2. Krav til kjørbarhet Høringsnotatets punkt 6.5 og foreslått 7-3 andre og tredje ledd. Statens vegvesen Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Hilde Haugen -22073861 2013/024838-017

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist: 30. september Vegdirektoratet Trafikant-

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven 1. Innledning Det vises til høringsnotat av desember 2011, samt brev av 22. desember 2011, med høringsfrist til 20. mars 2012.

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Norsk RegnskapsStiftelse Henrik Ibsensgate100 0255

Detaljer

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE 1.Bakgrunn. 1.1 Generelt I dag har vi ingen generell bestemmelse som angir høydebegrensning på kjøretøy i Norge. Høyden er kun begrenset

Detaljer

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester meldinger SKD 8/10, 7. september 2010 Rettsavdelingen, avgift Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester Denne meldingen omhandler avgiftsberegningen ved kjøp og salg av fjernleverbare tjenester

Detaljer

DI Utlendingsdirektoratet

DI Utlendingsdirektoratet DI Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Arbeidsmarkedsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEM MOTTATT 29 APR 2009 Deres ref: : 200900199 Vår ref:

Detaljer

Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO

Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 3422197/1 og 3329902/3 14/2676-7 05.09.14 Klage over pålegg om å gi opplysninger etter

Detaljer

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING 1. Innledning og sammendrag... 2 2. Bakgrunn behovet for forenklinger... 3 3. Gjeldende rett... 3 3.1. Innledning... 3 3.2. Hvilke persongrupper omfattes

Detaljer

Horingsnotat - endring i sveravgiftsforskriften innforing av avgift pa poser av plast og papir - utkast til forskrift

Horingsnotat - endring i sveravgiftsforskriften innforing av avgift pa poser av plast og papir - utkast til forskrift Horingsnotat - endring i sveravgiftsforskriften innforing av avgift pa poser av plast og papir - utkast til forskrift Pa vegne av Finansdepartementet forelegger direktoratet utkast til horingsdokumenter

Detaljer