Var dato: I Deres dato: Motorvognavgiftsseksjonen Deres ref: 08/6778

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Var dato: 13.05.2013 I Deres dato: Motorvognavgiftsseksjonen Deres ref: 08/6778"

Transkript

1 TOLL CUSTOMS Toll- og avgiftsdirektoratet Var ref: 2013/24293 I Ark. nr.: 420 Sravgiftsavdelingen Var dato: I Deres dato: Motorvognavgiftsseksjonen Deres ref: 08/6778 Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Oppsummering av horing forslag til endringer i forskrift om engangsavgift og omregistreringsavgift Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest vart brev med vedlagt horingsnotat av 25. februar i ar der forslagene til forskriftsendringer ble sendt pa horing med horingsfrist 15. april. Det var ved horingsfristens utlop mottatt 17 horingssvar, hvorav 5 hadde merknader til horingen. 1 Oppsummering av horingssvarene 1.1 Generelle tilbakemeldinger Norges Automobil-Forbund er positive til endringsforslagene og har ingen kommentarer utover dette. Advokatforeningen har ingen materielle innvendinger til forslagene, men har kommet med konkrete innspill til ordlyden i enkelte bestemmelser. 1.2 Forslag til endring av forskrift om engangsavgift 2-3 (varebil klasse 2) Bilimportorenes landsforening er positive til forslaget om justering av kravet om at varebil klasse 2 ikke kan ha innmontert setef ester my. til et krav om at bilen ikke kan ha innmontert baksete. Tollregion Oslo og Akershus mener likeledes at en silk endring virker som en god limning, og at forslaget folger tidens utvikling pa omradet. Regionen stiller videre sporsmalstegn ved behovet og hensiktsmessigheten i a viderefore kravet til godsrommets storrelse («kassekravet»). I denne sammenheng anfores blant annet forenkling av tollvesenets kontrollmuligheter, at det blir lettere for eier av kjoretoyet a avklare om det er i forskriftsmessig stand og miljohensyn/hensynet til sma varebiler som dag ikke oppfyller kravet. En videreforing av kravet om beskyttelsesvegg ser regionen pa som en god limning som vil tydeliggjore at kjoretoyet er en varebil. -4 Postadresse: Besoksadresse: Org nr: Vat. saksbehandler: Postboks 8122 Dep Schweigaardsgt. 15 E-post: Kjell S. Skalbones 0032 Oslo Sentralbord: Internett: Tel.:

2 Side 2 Statens vegvesen poengterer at kraverte til bil med apent lasteplan i den foreslatte bestemmelsens tredje ledd er at alternativt krav i forhold til hovedregelen i armet ledd, og at dette ma fremkomme av bestemmelsen. Advokatforeningen er enig i at en mindre endring av avgfftsmessig definisjon av varebil klasse 2 er hensiktsmessig dersom dette forenkler muligheten for a gjennomfore norsk avgiftsklassifisering. Advokatforeningen er videre enig i at bestemmelsen fremstar som mer oversiktlig ved 5 dele den opp i tre ledd. En ser ikke at denne oppdelingen skulle medfore noen realitetsendring. Det foreslas a fjerne ordet <<dessutem> i bestemmelsens andre ledd forste punkt-um, da dette ordet fremstar som overflodig. Videre anfores at det at innledningen av artdre og tredje ledd i forslaget har en til dels muntlig utforming. Etter advokatforeningens syn vii det vre hensiktsmessig a legge utformingen namnere opp til navaerende bestemmelse. 1.3 Forslag til endringer i forskrift om engangsavgift 4-1 (ambulanser) Statens vegvesen anforer at bestemmelsens ordlyd konkret bor gjenspeile at det er en forutsetning for avgiftsfritak at motorvognen er tilknyttet helseforetakets ambulansetjeneste. Advokatforeningen har anfort at den foreslatte bestemmelsen er upresis i forhold til hvilken dokumentasjon som kreves og foreslar a viderefore ordlyden fra kjoretoyforskriften 6-3 nr 6. En er for ovrig enig i at henvisningen til leilighetsambulanser bor fjernes, ettersom disse har utgatt som gruppe. 1.4 Forslag til endring i forskrift om omregistreringsavgift 2 (henvisning til vegmyndighetenes regelverk) Advokatforeningen har ingen kommentarer til forslagets innhold, men har gitt innspill i forhold til bestemmelsens ordlyd. Det papekes at bruken av ordene «ved vurderingem kan gi inntrykk av at det skal skje en vurdering av hvilken kjoretoygruppe motorvognen hewer under, heller enn at dette defineres fast etter vegmyndighetenes regelverk. 1.5 Forslag til endring av forskrift om omregistreringsavgift 6 (fritak/korttids registrering) Advokatforeningen er enig i at den foreslatte tydeliggjoringen fremstar som hensiktsmessig, og er enig i at det bor tilstrebes sammenheng i regelverket. 2 Toll- og avgiftsdirektoratets kommentarer til horingsinnspillene 2.1 Forskrift om engangsavgift 2-3 Formalet med forslaget var a forenkle prosessen med godkjenning og avgiftsklassifisering av varebiler som er EU-typegodkjent (som N1-kjoretoy) kun med to seterader. Samtidig ble det foreslatt en mindre lovteknisk revisjon av bestemmelsen for a gjore den mer

3 Side 3 oversiktlig ved at dagens forste ledd deles i to. De grunnleggende vilkar om at alle varebiler klasse 2 ma vxre teknisk godkjent som Ni og kun kan ha 1 seterad kommer tydeligere frem som et selvstendig forste ledd i bestemmelsen. Resten av dagens forste ledd blir nytt annet ledd, mens de srlige krav som stifles 111 biler med apent lasteplan («pick-up») i dagens annet ledd blir nytt tredje ledd. To horingsinstanser bar pa generelt grunnlag gift uttrykk for at de er positive til forslaget om justering av bestemmelsen. En horingsinstans bar kommet med innspill i forhold til hensiktsmessigheten i kravet til varerommets storrelse og kravet til beskyttelsesvegg i dagens bestemmelser. Disse innspillene er relevante i forhold til en mer helhetlig vurdering av den avgiftsmessige definisjonen av varebil klasse 2, men faller utenfor hva som er formalet med dette konkrete forslaget til mindre justeringer i regelverket. Nar det gjelder Statens vegvesens anforsler vil vi presisere at det ikke var intensjonen at bestemmelsen skulle gjenspeile noen realitetsendring pa dette punktet. Utover den foreslatte endring med hensyn til setef ester og setearrangement er det ikke meningen at vurderingskriteriene ved Statens vegvesens avgiftsklassifisering av de aktuelle kjoretoyene skal endres. Direktoratet kan se at det kan vre grunnlag for en bredere gjennomgang av hele bestemmelsen, men dette faller utenfor rammene av denne horingsrunden og de mindre justeringer som er foreslatt her. Pa bakgrunn av blant annet innspill mottatt i horingsrunden vil direktoratet fores1a en ordlyd i bestemmelsens andre ledd som ligger nrmere opp til dagens ordlyd. Nar det gjelder bestemmelsens tredje ledd bar direktoratet notert seg de innspill som er mot-toff. Etter en totalvurdering sett i forhold til bestemmelsens helhet vurderer vi imidlertid den foreslatte ordlyd i tredje ledd som mest formalstjenlig. Blant annet kommer det da klarere frem at ogsa vilkarene i tredje ledd ikke star pa egne ben, men under enhver omstendighet kommer i tillegg til de generelle vilkarene i forste ledd. 2.2 Forslag til endringer i forskrift om engangsavgift 4-1 Direktoratet vil i trad med innspillene fra to horingsinstanser fores15 en justering av ordlyden som i storre grad tydeliggjor hvilke dokumentasjonskrav som gjelder. 2.3 Forslag til endring i forskrift om omregistreringsavgift 2 13a bakgrunn av innspill fra horingsinstansene vil direktoratet fores15 at dagens ordlyd i bestemmelsen viderefores, bortsett fra at henvisningen til kjoretoyteknisk regelverk byttes ut. Dette vil etter direktoratets syn tydeliggjore at forslaget til endret ordlyd ikke skal medfore noen realitetsendringer, men kun er ment a korrigere en foreldet henvisning til annet regelverk.

4 Side Forslag til endring av forskrift om omregistreringsavgift 6 Horingsinstansene har her ikke fremmet noen konkrete merknader til forslaget til bestemmelsens ordlyd. Direktoratet anbefaler at bestemmelsen endres i trad med forslaget i horingsnotatet. 3 Forslag til regelverksendringer Direktoratet foreslar at forskrift om engangsavgift 2-3 gis folgende ordlyd: Som varebil klasse 2 anses motorvogn som teknisk defineres som N1, hvor det bak forersetet ikke er innmontert sete eller setearrangement. Motorvognen skal ha fastmontert beskyttelsesvegg mellom forer-/passasjerrom og godsrom. Avstanden mellom beskyttelsesvegg og karosseri skal ikke overstige 5 cm. Beskyttelsesveggen eller festebraketter til denne skal ikke kunne komme i konflikt med kollisjonsputer. I slike tilfeller kan beskyttelsesveggen utformes slik at den i omradet fra seteryggens overside (i normal sitteposisjon) og opp til taket ikke dekker hele bredden mellom hodestottenes yttersider og karosseriet. Avstanden mellom beskyttelsesveggens yttersider og karosseriet i dette omradet skal likevel ikke overstige 20 cm. Godsrommet skal vxre utformet slik at det skal kunne romme en tenkt, rettvinklet kasse med lengde 140 cm, bredde 90 cm og hoyde 105 cm. For motorvogn med apent lasteplan (pick-up) ma godsrommets lengde vxre minst 100 cm og i tillegg utgjore minst 50 pst. av avstanden innvendig fra innvendig forkant av frontvindu til bakre begrensning av godsrom/lasteplan. Lengden males fra et vertikalt plan lagt vinkelrett pot bilens lengdeakse gjennom bakre punkt pa beskyttelsesveggen i halve veggens hoyde, uansett veggens form og plassering. Avstanden males horisontalt fra dette plan til innerkant av bakdor eller bakvegg. Det skal ikke males til/fra eventuelle vinduer eller utsparinger i beskyttelsesvegg eller bakdor. 4-1 foreslas endret med folgende ordlyd: Ambulanse er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift pa motorvogner m.m. 5 bokstavf Det er et vilkar for fritak at vedkommende motorvogn blir godkjent og registrert som ambulanse ved forste gangs registrering, og at det foreligger bekreftelse fra regionalt helseforetak eller den det bemyndiger om at ambulansebilen skal innga i helseforetakets ambulansetjeneste. Videre foreslas det at det i Finansdepartementets forskrift av 2. juli 1986 om omregistreringsavgift gjores folgende endringer: 2 foreslas endret med folgende ordlyd: Kjoretoygruppe og andre kjoretoydata som er bestemmende for avgiftsberegningen, defineres etter vegmyndighetenes regelverk sá langt det passer og ikke annet er bestemt. Avgiften beregnes pa grunnlag av registreringsmessig status kjoretoyet er/blir godkjent for ved omregistreringen og etter regler og avgiftssatser som gjelder pa omregistreringstidspunktet.

5 Side 5 6 nr 7 annet ledd foreslas endret med folgende ordlyd: Fritaket etter forste ledd gjelder ikke dersom foregfiende omregistrering var avgiftsfri etter bestemmelsene i avgiftsvedtakets 2 bolcstav a-c, e-i og m. Vi imoteser departementets tilbakemelding. Med hilsen Toril Hagri avdelingsdirektor Laila Bolstad anderdirektor Vedlegg: 1) Horingssvar fra Bilimportoreneres Landsforening 2) Horingssvar fra Tollregion Oslo og Akershus 3) Horingssvar fra Advokatforeningen 4) Horingssvar fra Statens vegvesen 5) Horingssvar fra Norges Automobil-Forbund

6 Archived: 2. april :48:34 From: Tore Lillemork Sent: 2. april :58:09 To: Toll- og avgiftsdirektoratet Cc: Bolstad, Laila; SU'bones, Kjell Sture; Erik Andresen Subject: Boring forslag til endringer i forskrift om engangsavgift og forskrift om omregistreringsavgift Importance: Normal Bilimportorenes Landsforening viser til nedenstaende hewing og horingsbrev, Deres ref. 2013/24293, av 25. februar Nar det gjelder horingsnotatets forslag (pkt. 4.1) om klargjoring av dagens praksis vedr. teknisk klassifisering av varebil klasse 2, stotter BIL dette fullt og helt. Nar det gjelder de andre elementene i horingen, har BIL ingen kommentarer. Med vennlig hilsen / Kind Regards Tore Lillemork, teknisk direktor Bilimportorenes Landsforening The Norwegian Automobile Importers' Association I TH./Phone:I Mobil/Ce//: Fra: Sendt: 26. februar :57 Til: Tore Lillemork Emne: Siste nytt fra Toll- og avgiftsdirektoratet Til: [ ] Nyhetsbrev fra toll.no Endringer: Omregistreringsavgift Hering forslag til endringer i forskrift om engangsavgift og forskrift om omregistreringsavgift Status: Oppdatert [ ] Toll- og avgiftsdirektoratet foreslar ph vegne av Finansdepartementet endringer i forskrift om engangsavgift pa motorvogner av 19. mars 2001 og forskrift om omregistreringsavgift av 2. juli Endringer: Engangsavgift Boring forslag til endringer i forskrift om engangsavgift og forskrift om omregistreringsavgift Status: Oppdatert [ ] Toll- og avgiftsdirektoratet foreslar pa vegne av Finansdepartementet endringer i forskrift om engangsavgift pa motorvogner av 19. mars 2001 og forskrift om omregistreringsavgift av 2. juli 1986.

7 Onsker du a gjore endringer i abonnementet, klikk lenken under. TAD/SubscribeLogin.aspx?id=17&epslanguage=no Onsker du a avslutte abonnementet, klikk lenken under. TAD/SubscribeDelete.aspx? id= &epsl

8 Archived: 15. april :56:24 From: Rams* Dag Hakon Sent: 15. april :06:01 To: Toll- og avgiftsdirektoratet Cc: Hovde, Wenche; Teksdal, Heidi Beate Subject: Offentlig horing - forslag til endringer i forskrift om engangsavgift og forskrift om omregistreringsavgift Importance: Normal Attachments: Horing.docx.docx Hei, Vedlagt folger tollregionens kommentarer til horingsforslaget. mvh Dag H. Ramsjo I kontorsjef t: I m: e: dag.hakonsamsjo(&,toll.no I Tollregion Oslo og Akershus Regelavdelingen I Arsavgiftskontoret Schweigaardsgate 15 I Postboks 8122, DEP I 0032 OSLO

9 Swravgiftskontoret (TOA) sine kommentarer til Offentlig horing forslag til endringer i forskrift om engangsavgift og forskrift om omregistreringsavgift. Vare kommentarer gj elder kun den delen av horingen som omhandler varebil klasse 2, dvs. punkt 4.1. Det fremgar av horingen at den nasjonale godkjenningen av kjoretoy vii bortfalle og at den nye EF-typegodkjenningen vii bli gjeldende for klassifiseringen av kjoretoy i Norge. Slik vi har forstatt dette sâ medforer denne endringen at et kjoretoy som blir innfort til Norge som varebil ikke kan ombygges/statusendres til en personbil pa et senere tidspunkt, og vice versa. Slik forskriften 2-3 fremstar pr. dags dato, sâ er det tre saarlige avgiftsmessige krav som er avgjorende for at et kjoretoy (som teknisk defineres som N1-kjoretoy) skal kunne ywre registrert som varebil ldasse 2: Bak forersete kan det ikke ywre et fast setearrangement eller fester, beslag, bronner my. for slikt Godsrommet ma kunne romme den tenkte rettvinklede kassen Ma ha en beskyttelsesvegg som oppfyller kravet etter forskriften Vi behandler disse punktene fortlopende nedenfor. Ikke innsatt setearrangement my. I horingen har dere tatt inn et forslag til endring i forskriften 2-3. Etter det nye forslaget skal det kun were et krav om at kjoretoyet ikke kan ha innmontert baksete. Vi mener at denne endringen virker som en god losning og den folger ogsa tidens utvikling pa dette onuidet. Godsrommets storrelse NAr det gjelder godsrommets storrelse, sa stiller vi sporsma1stegn om det fortsatt vii vxre behov for dette kravet i forskriften 2-3. Hvis kravet er begrunnet med at man vii sikre seg en viss storrelse pa godsrommet, sa er det en god regel a viderefore. Men hvis begrunnelsen er a sikre at avgiftslovgivningen ikke blir omgatt, slik det er pr. dags dato, sa vii dette formalet bortfalle da det ikke vii va3re mulig omklassifisere/statusendre en varebil til personbil. Etter den nye EFtypegodkjenningen vii et kjoretoy innfort som varebil forbli en varebil «livet ut». De som kjoper en varebil, gjor dette for at de onsker denne type kjoretoy. Det vii ikke lengre vxre mulig a kjope et dyrt kjoretoy med reduserte «varebilsatser», for deretter sette inn seter og bruke det som en personbil pa et senere tidspunkt. En annen ting er \Tare sanksjonsmuligheter ved kontroll av varebiler. Hvis en varebil klassifisert etter den nye EF-typegodkjenningen blir stoppet i kontroll og det viser seg at denne ikke oppfyller «kasse» kravet, sh kan ikke eieren bli palagt A betale tillegg i engangsavgiften og deretter statusendrer kjoretoyet til personbil. Som en konsekvens ay dette, sa bortfaller mulighetene til a ilegge administrativt tillegg. Man kan ikke si at eieren har unndratt eller kunne ha unndratt avgift fra statskassen. Hvis «kasse» kravet skal opprettholdes, sâ kan man se pa hvordan dette har blitt lost i saker som gar pa urettmessig bruk av merket mineralolje (sjablongsatser). 1

10 Hvis «kasse» kravet bortfaller, sá vii man sitte igjen med et krav om at kjoretoyet ikke kan ha innmonterte bakseter og at det ma were en fastmontert beskyttelsesvegg. Da vii kjoretoyet bli lettere a kontrollere, samt at det blir lettere for registrert eier a vite om kjoretoyet oppfyller kravet etter forskriften eller ikke. Man kan ogsa begrunne bortfallet av kassekravet ut fra et miljohensyn. Hvis kravet blir fjernet fra forskriften sa vii mindre og mer miljovennlig kjoretoy slik som Fiat Qubo, Citroen Nemo og Peugeot Bipper kunne innfores som varebiler. Men som nevnt tidligere, er begrunnelsen at man vii sikre seg en viss storrelse pa godsrommet, sa vii dette bli uaktuelt. Beskyttelsesvegg En videreforing av kravet til beslcyttelsesvegg ser vi pa som en god losning, og det vii ogsa tydeliggjore at kjoretoyet er en varebil. 2

11 Advokatforeningen Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 Oslo Ogsa sendt pr. e-post: tadptoll.no Deres ref.: Dok. nr.: Saksbehandler: Trude Molvik /24293 tm advokatforeningen.no T Horing forslag til endringer i forskrift om engangsavgift og forskrift om omregistreringsavgift 1. Innledning Vi viser til departementets horingsbrev av vedrorende ovennevnte horing. Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen a drive rettspolitisk arbeid gjennom horingsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagomrader. I vare lovutvalg sitter advokater med sxrskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg bestar av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagontradet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulonnet. Advokatforeningen ser det som sin oppgave a vre en uavhengig horingsinstans med fok-us pa rettssikkerhet og pa kvaliteten av den foreslatte lovgivningen. I saker som angar advokaters rammevilkar vii imidlertid regelendringen ogsa bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berort bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Arsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi onsker a opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen. I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for Samferdsel og sjo-, luft- og annen transportrett inklusive sjoforsikring. Lovutvalget bestar av Geir Gustavsson (leder), Jan Roar Flottre, Henrik Hagberg, Amund Bjoranger 'forum og Sindre Walderhaug. Advokatforeningen avgir folgende horingsuttalelse: 2. Bakgrunn Forslagene til endring har sin bakgrunn i behovet for A justere forskriftsverket etter EU-direktiv og a viderefore gjeldende rett. Endringene innebtrer i all hovedsak liten eller ingen realitetsendring. Advokatforeningen har ingen materielle innvendinger til forslagene. DEN NORSKE ADVOKATFORENING Kristian Augusts gate Oslo T NO MVA

12 3. Endringer i forskrift om engangsavgift 2-3 Bakgrunn og direktoratets forslag Som en konsekvens av implementeringen av Direktiv 2007/46/EF kan man ikke viderefore dagens system for teknisk godkjenning og avgiftsklassifisering av varebil klasse 2, og ordningen med nasjonal typegodkjenning vii bortfalle. Kjoretoy vii matte ywre gjenstand for EFtypegodkjenning, eventuelt enkeltgodkjenning eller smaseriegodkjenning etter direktivets bestemmelser. Flere biltyper som er i salg som varebil klasse 2 i Norge blir av fabrikanten kun typegodkjent med to seterader. Dette har den konsekvens at det for fremtiden kan matte utstedes ny EF-godkjenning i forbindelse med norsk avgiftsklassifisering, som igjen kan medfore merarbeid og lake kostnader for Statens vegvesen og bilbransjen. Direktoratet foreslar a gjore en mindre endring i avgiftsmessig definisjon av varebil klasse 2 i forskrift om engangsavgift 2-3. Endringen gar ut pa at dagens krav om at varebil klasse 2 ikke kan ha setefester, bronn, beslag my. for baksete, forandres til et krav om at bilen ikke kan ha innmontert baksete. Den tekniske godkjenningen av bilen endres 4. Advokatforeningens bemerkninger Advokatforeningen er enig i at en mindre endring ay avgiftsmessig definisjon av varebil klasse 2 er hensiktsmessig dersom dette gjor det mulig for Statens Vegvesen a gjennomfore norsk avgiftsklassifisering som varebil klasse 2, uten a matte ga veien om fly EF-typegodkjenning for de kjoretoy dette gjelder. Advokatforeningen er videre enig i at bestemmelsen fremstar som mer oversiktlig ved a dele den opp i tre ledd. Advokatforeningen kan ikke se at denne oppdelingen skulle medfore noen realitetsendring. Advokatforeningen foreslar imidlertid a erne ordet "dessuten" i bestemmelsens andre ledd forste punktum. Dette fremstar etter Advokatforeningens syn som et overflodig ord. Samme betegnelse er ikke brukt i bestemmelsens tredje ledd for motorvogn med &pent lasteplan. Advokatforeningen mener videre at den navaerende oppbyggingen av bestemmelsen fremstar som mer hensiktsmessig enn forslaget fra Direktoratet, som ved innledningen av andre og tredje ledd har en til dels muntlig utforming. Etter Advokatforeningens syn vii det ywre hensiktsmessig a legge utformingen av bestemmelsen nwrt opp til navrende bestemmelse. Advokatforeningen foreslar folgende utforming: Som varebil klasse 2 anses motorvogn som teknisk defineres som Ni, og hvor det bak forersetet ikke er innmontert sete el/er setearrangement. Motorvogn med g odsrom skal ha fastmontert beskyttelsesvegg mellomforer-/ passasjerrom og godsrom. Avstanden mellom beskyttelses-vegg og karosseri skal ikke overstige 5 cm. Beskyttelsesveggen el/er festebraketter tu denne skal ikke kunne komme i konflikt med kollisjonsputer. I slike ti/feller kan beslcyttelses-veggen utformes silk at den i omradet fra seteryggens overside (i normal sitteposisjon) og opp tu taket ikke dekker hele bredden mellom hodestottenes yttersider og karosseriet. Avstanden mellom beskyttelsesveggens yttersider og karosseriet i dette omradet skal likevel ikke overstige 20 CTII. Godsrommet skal v.tre utformet silk at det skal kunne romme en tenkt, DEN NORSKE ADVOKATFORENING 2

13 rettvinklet kasse med lengde 140 cm, bredde 90 cm og hoyde 105 cm. Motorvogn som teknisk defineres som Ni med &pent lasteplan (-pick-up») anses som varebil klasse 2 dersom godsrommets lengde er minst too cm og i Hllegg utajor minst 50 pst. av avstanden innvendig fra innvendig forkant av frontvindu Hi balcre begrensning av godsrom/ lasteplan. Lengden m&les fra et vertikalt plan lagt vinkelrett pa bilens lengdealcse gjennom bakre punkt p& beskyttelsesveggen i halve veggens hoyde, uansett vegg ens form og plassering. Avstanden males horisontalt fra dette plan Hl innerkant av bakdor eller bakvegg. Det skal ikke males fra eventuelle vinduer eller utsparinger i beskyttelsesvegg eller bakdor. Advokatforeningens forslag til fly tekst er markert med understrekning. 5. Endringer i forskrift om engangsavgift Bakgrunn og direktoratets forslag I kjoretoyforskriften av 4. oktober nr. 6 ble det stilt krav om at det ved registrering av ambulansebil ma dokumenteres at kjoretoyet skal innga i regionalt helseforetaks ambulansetjeneste. Dette kavet ble ikke viderefort i fly forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Direktoratet foreslar at kravet om tilknytning til helseforetakets ambulansetjeneste som et vilkar for a oppna registrering som amb-ulanse fritatt for engangsavgift, tas inn i forskriften 4-1. Forslaget medforer ingen realitetsendring, men er ment t sikre at det tidligere krav om tilknytning iii det offentlige helsevesenets ambulansetjeneste viderefores. Samtidig foreslas det at henvisningen til leilighetsambulanser oppheves Advokatforeningens bemerkninger Advokatforeningen har ingen innvendinger mot at kravet om tilknytning til helsevesenet plasseres i forskriften 4-1. Advokatforeningen mener at bestemmelsen er upresis i forhold til hvilken doktunentasjon som kreves, og foreslar a viderefore ordlyden fra kjoretoyforskriften av 4. oktober nr. 6. Advokatforeningen foreslar at bestemmelsen utformes som folger: Ambulanse er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift p& motorvogner m.m. 5 bokstavf. Det er et villcar for fritak at vedkommende motorvogn blir godkjent og registrert som ambulanse vedforste gangs registrering. Det skal foreliage bekreftelsefra reaionalt helseforetak eller den det gir myndighet om at ambulansebilen skal inng& iforetakets ambulanseheneste. Advokatforeningens forslag til ny tekst er markert med understrekning. Advokatforeningen er for ovrig enig i at henvisningen til leilighetsambulanser bor ernes fra bestemmelsen, ettersom disse har utgatt som gruppe. DEN NORSKE ADVOKATFORENING 3

14 6. Merimader til forskrift am omregistreringsavgift Bakgrunn og direktoratets forslag Forskriften 2 inneholder en konkret henvisning til vegdirektoratets forskrift av 25. januar I praksis vii de tekniske krav som er gjeldende, kunne variere avhengig av nar kjoretoyet ble registrert for forste gang. Direktoratet foreslar at den spesifikke henvisningen til vegdirektoratets forskrift av 25. januar 1990 erstattes med en mer generell henvisning til kjoretoyteknisk regelverk. 6.2 Advokatforeningens bemerkninger Advokatforeningen har ingen kommentarer til forslagets innhold, men onsker a papeke at bruk av ordene "ved vurderingen" i bestemmelsens innledning kan gi inntrykk av at det skal skje en vurdering av hvilken kjoretoygruppe vedkommende motorvogn horer under, heller enn at dette defineres fast etter veginyndighetenes regelverk. Advokatforeningen stiller derfor sporsmal ved om man burde velge en annen ordlyd, og foreslar folgende utforming: Kjeretoygruppe og hvilke kjoretoytekniske data som skal leg ges til grunn for avgiftsberegningen avqjores etter vegmyndighetenes regelverk. Avgiften beregnes pa grunnlag av motorvognens registreringsmessige status, og etter de regler og avgiftssatser som gjelder nar omregistreringenfinner sted. Advokatforeningens forslag til ny tekst er markert med understrekning. 7. Merknader til forskrift om omregistreringsavgift Bakgrunn og direktoratets forslag Det er ikke er anledning til a omregistrere kjoretoy avgiftsfritt etter forskriften 6 nr. 7 nar det har skjedd en endring i eierforholdet etter vedtaket 2 bokstav m, jf. forskriften 6 nr. 12. Hensynet til sammenhengen i regelverket og tydeliggjoring av rettstilstanden taler for a forskriftsfeste at fritaket i forskriften 6 nr. 7 ildce kommer til anvendelse nar den foregaende endring i eierposisjonen har skjedd i trad med forskriften 6 nr. 12. Direktoratet forestar a endre forskriften ved at ogsa fritak etter Stortingets avgiftsvedtak om omregistreringsavgift 2 bokstav m omfattes av unntakene fra bestemmelsen. 7.2 Advokatforeningens bemerkninger Advokatforeningen er enig at en slik tydeliggjoring fremstar som hensiktsmessig, og er enig i at det bor tilstrebes sammenheng i regelverket. Vennlig hilsen Erik Keiserud leder Merete Smith generalsekretwr DEN NORSKE ADVOKATFORENING 4

15 Statens vegvesen Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0022 OSLO Behandlende enhet Saksbehandlerfinnvalgsnr: Var referanse: Deres referanse: Vat. dato: Vegdirektoratet Hakon Rosendahl / , Horingssvar fra Statens Vegvesen Det vises til Toll- og avgiftsdirektoratets hering vedrorende forslag til endring av forskrift om engangsavgift pa motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift. Vegdirektoratet stotter generelt forslaget, men har folgende kommentarer: Til 2-3 For ordens skyld forutsetter vi at dere tenker paragrafen innde1t i tre ledd slik: Som varebil klasse 2 arises motorvogn som teknisk defmeres som Ni, og hvor det bak forersetet ikke er innmontert sete eller setean-angement. Motorvogn med godsrom skal dessuten ha fastmontert beskyttelsesvegg mellom forer-/passasjerrom og godsrom. Avstanden mellom beskyttelsesvegg og karosseri skal ikke overstige 5 cm. Beskyttelsesveggen eller festebraketter til denne skal ikke kunne komme i konflikt med kollisjonsputer. I slike tilfeller kan beskyttelsesveggen utformes silk at den i omradet fra seteryggens overside (i normal sitteposisj on) og opp til taket ikke dekker hele bredden mellom hodestottenes yttersider og karosseriet. Avstanden mellom beskyttelsesveggens yttersider og karosseriet i dette omradet skal likevel ikke overstige 20 cm, Godsrommet skal vxre utformet silk at det skal kunne romme en tenkt, rettvinklet kasse med lengde 140 cm, bredde 90 cm og hoyde 105 cm. For motorvogn med apent lasteplan (pick-up) m godsrommets lengde vxre minst 100 cm og i tillegg utgjore minst 50 pst. av avstanden innvendig fra innvendig forkant av frontvindu til bakre begrensning av godsrom/lasteplan. Lengden males fra et vertikalt plan lagt viukelrett pa bilens lengdeakse gjennom bakre ptmkt pa beskyttelsesveggen i halve veggens hoyde, uansett veggens form og plassering. Avstanden males horisontalt fra dette plan til innerkant av bakdor eller bakvegg. Det skal ikke males til/fra eventuelle vinduer eller utsparinger i beskyttelsesvegg eller bakdor. Nar det gjelder tredje ledd (vedrorende <Tick-up»), er det i praksis kassekravet nevnt i annet ledd som er hovedregelen. Regelen om godsrom beskrevet i tredje ledd er alternativt krav. Dette ma fremkomme av bestemmelsen. Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Brynsengfaret 6A Statens vegvesen Vegdirektoratet 0667 OSLO Regnskap Postboks 8142 Dep Batsfjordveien Oslo Org.nr: VADSO Telefon: Telefaks:

16 Iii 4-1 Vi legger til grunn at det er en forutsetning for avgiftsfritak at ambulansetjenesten er tilknyttet et Helseforetak. For a unnga mulig spekulasjon beg dette gjenspeiles i forskriften. Vart forslag: «Ambulanse er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift pa motorvogner m.m. 5 bokstav f. Det er et vilkar for fritak at vedkommende motorvogn blir godkjent og registrert som ambulanse ved forste gangs registrering. Det ma dokumenteres at motorvognen skal benyttes som ledd i Helseforetaks ambulansetjeneste.» 2 Seksjon for kjefretoyteknildc Med hilsen Kann Sohoel avdelingsdirektor 7--( Hdkon Rosendahl

17 NAF Norges Automobil-Forbund Medlem av Toll- og avgiftsdirektoratet Swravgiftsavdelingen Postboks 8122 Dep 0032 Oslo IND vapair' Var dato: Var ref: C.B. Deres dato: Fremsendt elektronisk: Deres ref: 2013/24293 Horingsuttalelse forslag til endringer i forskrift om engangsavgift og forskrift om omregistreringsavgift Norges Automobil-Forbund (NAF) visor til Toll- og avgiftsdirektoratets forslag til endringer i forskrift om engangsavgift og forskrift om omregistreringsavgift. Bakgrunnen for forslagene or norsk implementering av direktiv 2007/46, godkjenningsdirektivet, samt bestemmelsen om fritak ved korttidsregistrering i 6 nr. 7. Endringene or av teoretisk karakter og skal klargjere og/eller opprettholde dagens rettstilstand pa enkelte omrader der endringer i dot kjeretoytekniske regelverket gjor dot nedvendig. NAF stetter endringsforslagene, og har ingen kommentarer utover dette. Mod vennlig hilsen NORGES AUTOMOBIL-FORBUND Jon Olav Alstad seksjonsleder Politikk og Forbruker Postadresse: Gateadresse: Telefon: Telefaks: Bankkonto: Bankadresse: Swiftadresse: Foretaksnr.: Pb Etterstad Ostensjoveien Drift: Den norske Bank ASA DNBANOKK NO MVA NO-0609 Oslo Oslo IBAN: N Pb Sentrum Medlem: N Oslo IBAN: N Hering endring i forskrift engangs- og omreg.avgift

Vedlagt oversendes Advokatforeningens herinqsuttalelse ang. ovennevnte. Herinqsuttalelsen vii ogsa bli sendt underskrevet pr. post.

Vedlagt oversendes Advokatforeningens herinqsuttalelse ang. ovennevnte. Herinqsuttalelsen vii ogsa bli sendt underskrevet pr. post. Archived: 15. april2013 11:09:39 From: Trude Molvik Sent: 15. april2013 11:01:29 To: Toll- og avgiftsdirektoratet Subject: Hering - forslag til endringer i forskrift om engangsavgift og forskrift om ornregistreringsavgift

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift

Høringsnotat. Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift Høringsnotat Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift Toll- og avgiftsdirektoratet 2013 1 Innledning Toll- og avgiftsdirektoratet

Detaljer

Var dato: 28.10.2014 I Deres dato: Motorvognavgiftsseksjonen Deres ref: 11/1265

Var dato: 28.10.2014 I Deres dato: Motorvognavgiftsseksjonen Deres ref: 11/1265 '*4 TOLL CUSTOMS 4 Toll- og avgiftsdirektoratet Var ref: 2013/21064 I Ark, nr.: 423 Sravgiftsavdelingen Var dato: 28.10.2014 I Deres dato: Motorvognavgiftsseksjonen Deres ref: 11/1265 Finansdepartementet

Detaljer

Kapittel 4: Godkjenning av varebil med en og to seterader (kl. 1 og 2) med avgiftsklassifisering

Kapittel 4: Godkjenning av varebil med en og to seterader (kl. 1 og 2) med avgiftsklassifisering Kapittel 4: Godkjenning av varebil med en og to seterader (kl. 1 og 2) med avgiftsklassifisering Eksisterende nasjonale typegodkjenninger (før 29. april 2013): Eksisterende nasjonale typegodkjenninger

Detaljer

Saeraygiftsaydelingen Var dato: 05.08.14 I Deres dato: 29.11.13 Swravgiftsseksjonen Deres ref: 09/4120 SL ABR/KR 16

Saeraygiftsaydelingen Var dato: 05.08.14 I Deres dato: 29.11.13 Swravgiftsseksjonen Deres ref: 09/4120 SL ABR/KR 16 TOLL CUSTOMS 4 Toll- og avgiftsdirektoratet Var ref: 13/04841 I Ark. nr.: 471 Saeraygiftsaydelingen Var dato: 05.08.14 I Deres dato: 29.11.13 Swravgiftsseksjonen Deres ref: 09/4120 SL ABR/KR 16 Finansdepartementet

Detaljer

Finansdepartementet har pa denne bakgrunn kommet til at de norske reglene bor endres for vre i overensstemmelse med E0S-avtalen.

Finansdepartementet har pa denne bakgrunn kommet til at de norske reglene bor endres for vre i overensstemmelse med E0S-avtalen. Forslag til endringer i forskrift om avgiftsfri innforsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge - bruk av utenlandsregistrerte privatlante kjoretoy i Norge 1. Innledning - bakgrunn

Detaljer

Horingsnotat - forslag til endringer i tollforskriften vedrorende meldeplikt for fartoy - elektronisk oyerforing av fartoysopplysninger

Horingsnotat - forslag til endringer i tollforskriften vedrorende meldeplikt for fartoy - elektronisk oyerforing av fartoysopplysninger TOLL CUSTOMS 4 Toll- og avgiftsdirektoratet Avdeling for toll, merverdiavgift og vareforsel Toll- og merverdiavgiftseksjonen Var ref: 13/051411 Ark. nr.: 302 VAr dato: 30. april 20151 Deres dato: Deres

Detaljer

Høring - Forslag til ny lov om klageorganer for forbrukersaker. høringsbrev av 8.10.2014 vedrørende ovennevnte høring.

Høring - Forslag til ny lov om klageorganer for forbrukersaker. høringsbrev av 8.10.2014 vedrørende ovennevnte høring. Advokatforeningen Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Også sendt pr. e-post: ostmottak bld.de.no Deres ref.: Dok. nr.: 186730 Saksbehandler: Trude Molvik 04.12.2014

Detaljer

ENGANGSAVGIFT. Oslo 1. januar 2016

ENGANGSAVGIFT. Oslo 1. januar 2016 ENGANGSAVGIFT 2016 Oslo 1. januar 2016 Skattedirektoratet Særavgiftsseksjonen Fredrik Selmers vei 4, Helsfyr Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO www.skatteetaten.no INNHOLD side Endringer fra rundskrivet

Detaljer

Toll- og avgiftsdirektoratet Vår ref: 10/63888 I Ark. nr.: 008

Toll- og avgiftsdirektoratet Vår ref: 10/63888 I Ark. nr.: 008 ry TOLL CUSTOMS Toll- og avgiftsdirektoratet Vår ref: 10/63888 I Ark. nr.: 008 Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Vår dato: 15.10.10 I Deres dato: 07.07.10 Toll- og merverdiavgiftseksjonen

Detaljer

HORINGSNOTAT. 1. Innledning

HORINGSNOTAT. 1. Innledning HORINGSNOTAT 1. Innledning Avgiftsmyndighetene har siden Na-avgiften ble innfort 1. januar 2007 lagt til grunn at operatoren er avgiftssubjekt for alle Na-utslipp fra petroleumsvirksomhet. Dette omfatter

Detaljer

Meldeplikt for fartoy

Meldeplikt for fartoy Meldeplikt for fartoy 1 Innledning Toll- og avgiftsdirektoratet foreslar endring i tolloven 3-3 og 3-6, samt tollforskriften 3-3-1, 3-3-2 og 3-7-1, silk at fartoy skal meldes til tollmyndighetene for ankomst

Detaljer

Horingsnotat. Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift pa motorvogner

Horingsnotat. Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift pa motorvogner Horingsnotat Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift pa motorvogner (innforing av refusjonsordning for engangsavgift ved eksport av motorvogner) Toll- og avgiftsdirektoratet

Detaljer

Statens vegvesen. 2. Krav til kjørbarhet Høringsnotatets punkt 6.5 og foreslått 7-3 andre og tredje ledd.

Statens vegvesen. 2. Krav til kjørbarhet Høringsnotatets punkt 6.5 og foreslått 7-3 andre og tredje ledd. Statens vegvesen Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Hilde Haugen -22073861 2013/024838-017

Detaljer

HØRING NYE ENERGIKRAV FOR BYGG

HØRING NYE ENERGIKRAV FOR BYGG Direktoratet for byggekvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 Oslo Også sendt pr. e-post: post@dibk.no Deres ref.: 15/1311 Dato: 6. mai 2015 Vår ref.: 196753 HØRING NYE ENERGIKRAV FOR BYGG 1. Innledning

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn og gjeldende rett

1. Innledning. 2. Bakgrunn og gjeldende rett 1. Innledning Med virkning fra 1. september 2010 ble CO2-avgiften pa mineralske produkter utvidet til omfatte naturgass og LPG. Enkelte typer bruk er fritatt for avgift (visse kraftintensive prosesser

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2015 Rundskriv nr. 1/2015 Mo Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

Høring Forslag om merverdiavgift og fast eiendom

Høring Forslag om merverdiavgift og fast eiendom Finansdepartementet postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Også sendt pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: 13/4007 SL NKW/ KR 1 Dok. nr.: 169415 Saksbehandler: Trude Molv ik tm@adv okatf oreningen.no 06.01.2014

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2013 Rundskriv nr. 1/2013 Mo Oslo 1. januar 2013 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

HØRING OM ENDRING I FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD BACHELOR OG MASTER I RETTSVITENSKAP 3+2

HØRING OM ENDRING I FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD BACHELOR OG MASTER I RETTSVITENSKAP 3+2 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Også sendt pr. e-post: postmottak@kd.dep.no Deres ref.: 10/6077- Dato: 25. juni 2015 Vår ref.: 199135 HØRING OM ENDRING I FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2012 Rundskriv nr. 1/2012 Mo Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2010 Rundskriv nr. 1/2010 Mo Oslo 1. januar 2010 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00

Detaljer

OFFENTLIG HØRING AV FORSLAG TIL FORENKLINGER I SAK10 OG TEK10 VEDR. EKSISTERENDE BYGG

OFFENTLIG HØRING AV FORSLAG TIL FORENKLINGER I SAK10 OG TEK10 VEDR. EKSISTERENDE BYGG Direktoratet for byggekvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 Oslo Også sendt pr. e-post: post@dibk.no Deres ref.: 15/1248 Dato: 26. mai 2015 Vår ref.: 198079 OFFENTLIG HØRING AV FORSLAG TIL FORENKLINGER

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2011 Rundskriv nr. 1/2011 Mo Oslo 1. januar 2011 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2015 Rundskriv nr. 1/2015 Mo Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2014 Rundskriv nr. 1/2014 Mo Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2008

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2008 ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2008 Rundskriv nr. 1/2008 Mo II Oslo 27. august 2008 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2005

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2005 ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2005 Rundskriv nr. 1/2005 Mo Oslo 28. desember 2004 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00

Detaljer

~vr. Statens vegvesen

~vr. Statens vegvesen ~vr Statens vegvesen tbt.notifications@nhd.dep.no Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Håkon Rosendahi -22073757 20 10/057723-009 29.09.2011

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m. Saksbehandler: Hild Stokke Vår dato: 13.04.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1350 Deres referanse: Høringsinstansene Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag

Detaljer

Horingsnotat - endring i sveravgiftsforskriften innforing av avgift pa poser av plast og papir - utkast til forskrift

Horingsnotat - endring i sveravgiftsforskriften innforing av avgift pa poser av plast og papir - utkast til forskrift Horingsnotat - endring i sveravgiftsforskriften innforing av avgift pa poser av plast og papir - utkast til forskrift Pa vegne av Finansdepartementet forelegger direktoratet utkast til horingsdokumenter

Detaljer

Vår ref: #85102v11th-th Saksbehandler: Trude Hafslund 02.10.2009 th@jus.no T +47 22 03 50 61

Vår ref: #85102v11th-th Saksbehandler: Trude Hafslund 02.10.2009 th@jus.no T +47 22 03 50 61 Advokatforeningen ARBE1DS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT M OTTATT 07 OKT 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Deres ref: 200903742/JRS Vår ref: #85102v11th-th Saksbehandler:

Detaljer

Vår dato Vår referanse 28.11.2012 2012/3345-1/407. Tidligere dato Tidligere referanse

Vår dato Vår referanse 28.11.2012 2012/3345-1/407. Tidligere dato Tidligere referanse Forsvarsbygg 1 av 3 Vår dato Vår referanse 28.11.2012 2012/3345-1/407 Var saksbehandler Tod Faye-Schjøll 90689578 Tidligere dato Tidligere referanse Til Se adresseliste 1 Avhending av fast eiendom i Forsvarets

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Innledning Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014 ble det vedtatt å

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2009 Rundskriv nr. 1/2009 Mo II Oslo 1. januar 2009 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03

Detaljer

Direktiv 2007/46/EF Som senest endret ved forordning EF/678/2011. Ny norsk forskrift for bil og tilhenger til bil

Direktiv 2007/46/EF Som senest endret ved forordning EF/678/2011. Ny norsk forskrift for bil og tilhenger til bil Direktiv 2007/46/EF Som senest endret ved forordning EF/678/2011 Ny norsk forskrift for bil og tilhenger til bil Ny forskrift for bil og tilhenger Presentasjonen er sist revidert 29. mai 2012. Forskriften

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2012 Rundskriv nr. 1/2012 Mo Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00

Detaljer

~vr~ Statens vegvesen

~vr~ Statens vegvesen ~vr~ Statens vegvesen ltavdl@lovdata.no Att: Dag T. Hoelseth Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratec Håkon Rosendahi -22073757 2010/002091-010

Detaljer

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte.

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Bodil Rønning Dreyer, Jane Bordal, Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord Trafikksikkerhetsseksjonen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte.

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord Saksbehandler/innvalgsnr: Liv Marie Nygaard - 22073742 Vår dato: 27.06.2012 Vår

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2007

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2007 ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2007 Rundskriv nr. 1/2007 Mo Versjon II Oslo 26. september 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte.

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord, Bodil Rønning Dreyer, Jane Bordal Trafikksikkerhetsseksjonen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2007

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2007 ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2007 Rundskriv nr. 1/2007 Mo Oslo 22.desember 2006 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00 Telefaks

Detaljer

t. Skattedirektoratet

t. Skattedirektoratet t. Skattedirektoratet 25.06.2012 13.08.2012 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077744 11/3919 SL GHD/KR 2011/856278 FINANSDEPARTEMENTET Skattelovavdelingen Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Høring - fritak

Detaljer

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.02.2013 2012/34049 DERES DATO DERES REFERANSE 13.12.2011 12/4229 VÅR SAKSBEHANDLER Tonje Faanes tlf 970 67 266 Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo SVAR PÅ HØRING

Detaljer

Horingsnotat. Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift pa motorvogner

Horingsnotat. Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift pa motorvogner Horingsnotat Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift pa motorvogner Toll- og avgiftsdirektoratet august 2013 1 Innledning Toll- og avgiftsdirektoratet har pa vegne av Finansdepartementet

Detaljer

Likelydende iht liste

Likelydende iht liste DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Likelydende iht liste Deres ref Vår ref Dato 09/1170- LL 20.04.2009 Revidering av prikkbelastningsordningen - høring Samferdselsdepartementet nedsatte i november 2008

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2006 Rundskriv nr. 1/2006 Mo Oslo 22.desember 2005 VERSJON OPPDATERT PR. 08.03.2006 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2004

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2004 ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2004 Rundskriv nr. 1/2004 Mo Tollvesenets Inngående håndbok gruppe M-4, avgiftskode EM Oslo 22. desember 2003 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2009 Rundskriv nr. 1/2009 Mo Oslo 19. desember 2008 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00

Detaljer

22.05 Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt aromatiske planter eller smaksstoffer,

22.05 Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt aromatiske planter eller smaksstoffer, HØRINGSNOTAT 1. Innledning og gjeldende rett På vegne av Finansdepartementet foreslår Skattedirektoratet endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften, forkortet

Detaljer

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref. 12/2540

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref. 12/2540 DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Direktoratet for forvaltning og IKT 2 8 SEPT 2012 Sak Arkiv Direktoratet for forvaltning og IKT Postboks 8115 Dep 0032 OSLO Deres ref. 2012/498 Vår ref. 12/2540 Dato 27.09.2012

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Likelydende brev Se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Thomas Tangvik Magnussen - 2009/130753-001 13.07.2009

Detaljer

Tei: +47 22 Fax: +47 22 FIØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL NYE BESTEMMELSER I TOLLFORSKRIFTEN

Tei: +47 22 Fax: +47 22 FIØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL NYE BESTEMMELSER I TOLLFORSKRIFTEN Advokattirrna 4 CLP DA Akersgala 2 Postboks 1974 Vika N10-0125 eslo Tei: +47 22 Fax: +47 22 87 7100 87 71 01 Org.no. 991341129 www.cip no Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030

Detaljer

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Deres ref Vår ref Dato 15/996-06.07.2015 Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Vedrørende begrepet undervisningstime i introduksjonsloven

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften 1. Innledning: Skattedirektoratet foreslår endringer i

Detaljer

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Kristin Kotte 03.10.2014 21.11.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse 24 14 84 70 Kristine Baltzersen 2014/708814/KK/TJA ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS

Detaljer

3. Attestasjon for tollbehandling. Rapportering til tollvesenet om

3. Attestasjon for tollbehandling. Rapportering til tollvesenet om Registreringsfritak enduro/trialsykler Fra : Vegdirektoratet Til: Statens vegvesen Vegkontorene 906.0/232 NA-RUNDSKRIV NR. 97/14 Registreringsordning for lisensierte trial- og enduromotorsykler 1. Innledning

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I ARBEIDSMILJØLOVEN 1-2 OG FORSKRIFT AV 21. FEBRUAR 1986 NR. 540 OM ARBEIDSMILJØ OG ARBEIDERVERN M.V. FOR SIVIL LUFTFART

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I ARBEIDSMILJØLOVEN 1-2 OG FORSKRIFT AV 21. FEBRUAR 1986 NR. 540 OM ARBEIDSMILJØ OG ARBEIDERVERN M.V. FOR SIVIL LUFTFART VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.02.2011 2008/41698 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Trude Norevik 97 56 34 13 Tonje K. Vangen 40 24 12 05 Harald Sletten 91 76 98 04 Høringsinstanser HØRING - FORSLAG

Detaljer

Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven 4-2 og 4-3

Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven 4-2 og 4-3 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosial- og familieavdelingen Pb. 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2005/26732 S-BFS 200600929-/ACDS 18.10.2006 Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven

Detaljer

Sak/dok.: 13/05453-3. Høringsuttalelse - forenkling i plan og bygningsloven ( byggesaksdelen)

Sak/dok.: 13/05453-3. Høringsuttalelse - forenkling i plan og bygningsloven ( byggesaksdelen) Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep Kartverket 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 13/05453-3 21. 10. 2013 Ark.: 008 Høringsuttalelse - forenkling i plan og bygningsloven (

Detaljer

Klikk i det grå feltet i den cellen du skal fylle ut eller flytt fra felt til felt ved å bruke TAB-tasten. Trykk F1 for hjelp

Klikk i det grå feltet i den cellen du skal fylle ut eller flytt fra felt til felt ved å bruke TAB-tasten. Trykk F1 for hjelp Kjøretøybevis Bestillingsskjema Fremgangsmåte: 1) Fyll ut bestillingsskjemaet 2) Innbetal korrekt beløp til NMFs konto 5134 06 06462. Merk betalingen Kjøretøybevis + navn på utøver + medlemsnummer. 3)

Detaljer

UTTALELSE: Retningslinjer for ambulanser og andre helserelaterte kjøretøyer

UTTALELSE: Retningslinjer for ambulanser og andre helserelaterte kjøretøyer besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no Vedlegg 2: Beregning av samfunnsøkonomiske r for trafikant og miljø med et effektivt innfartsparkeringssystem langs hovedårene inn til Oslo Medlem av: Noen forutsetninger:

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Etter adresseliste. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Erik Neergaard 950 88 776 2013/105710 08.10.2014 E16, Nybakk Hedmark

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-3/2014 13/5059 C TS/ 27.01.2014

Nr. Vår ref Dato R-3/2014 13/5059 C TS/ 27.01.2014 Rundskriv R Til Samtlige departementer og Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-3/2014 13/5059 C TS/ 27.01.2014 Forberedelse av innføring av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift

Detaljer

Utvidelse av definisjonen av sykkel slik at den omfatter sykkel med elektrisk hjelpemotor

Utvidelse av definisjonen av sykkel slik at den omfatter sykkel med elektrisk hjelpemotor Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Utvidelse av definisjonen av sykkel slik at den omfatter sykkel med elektrisk hjelpemotor Høring om forslag til endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)

Detaljer

Høringsnotat forslag til forskrift om bruk av kjøretøy nytt kapittel 2.

Høringsnotat forslag til forskrift om bruk av kjøretøy nytt kapittel 2. Statens vegvesen Høringsnotat forslag til forskrift om bruk av kjøretøy nytt kapittel 2. Høring om forslag til endring i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy kapittel 2. Vegdirektoratet

Detaljer

Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 OSLO. Vedr. Saknr. 15-00690 Dokumentnr. 15-00690-2. Dokument fra Sørum kommune.

Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 OSLO. Vedr. Saknr. 15-00690 Dokumentnr. 15-00690-2. Dokument fra Sørum kommune. Sørum kommune Postboks 113 1921 Sørumsand Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 OSLO Vedr. Saknr. 15-00690 Dokumentnr. 15-00690-2 Dokument fra Sørum kommune. Sørum Kommune Byggesak

Detaljer

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Anne Elisabeth Katmo Fra: kg Sendt: 18. desember 2014 19:34 Til: Anne Elisabeth Katmo Emne: Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Hei Min far (Arvid Gaustad) fikk nettopp

Detaljer

Fastsettelse av endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser og i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Fastsettelse av endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser og i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer Landbruksdirektoratet Postboks 8140 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1558-19.12.2014 Fastsettelse av endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser og i forskrift om fordeling av tollkvoter

Detaljer

Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler

Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler Dokument dato 2010-04-09 Vår referanse Utarbeidet av Deres dato Deres referanse Ole Edvard Backe Til Arkivkode Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler Bakgrunn / Innledning. Dette dokumentet

Detaljer

Statens vegvesen. Presiserende notat om kontroll av vinterdekk etter utvidet påbud om vinterdekk fra 1. januar 2015

Statens vegvesen. Presiserende notat om kontroll av vinterdekk etter utvidet påbud om vinterdekk fra 1. januar 2015 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 0.Postmottak Vegdirektoratet, Vegdirektoratet Postmottak, Region øst Postmottak, Region sør Postmottak, Region vest Postmottak, Region midt Postmottak, Region nord

Detaljer

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Vår dato: 14.11.2014 Vår referanse: 14/54847 Deres dato: 22.09.2014 Deres referanse: 14/1029 Høringsuttalelse - endring

Detaljer

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør Fra: Kråkenes Anne Johanne [ajk@nve.no] Til: Post Randaberg [Post.Randaberg@randaberg.kommune.no] Kopi: Sendt: 07.09.2015 11:19:00 Emne: Uttale til offentlig ettersyn - Detaljregulering for Randaberg sentrum

Detaljer

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Mattilsynet utkast til ny forskrift om

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Mattilsynet utkast til ny forskrift om Deres ref: Vår ref: 2013/45734 Dato: 1. Oktober 2013 Org.nr: 985 399 077 HØRING - UTKAST TIL NY ATP-FORSKRIFT FORSKRIFT OM INTERNASJONAL FRAKT AV BEDERVELIGE MATVARER OG OM SPESIALUTSTYR TIL BRUK FOR SLIK

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Samtlige departement Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013 Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer

Detaljer

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/1624-18.12.2015 Klage på NVEs vedtak om kostnader ved endring av nettanlegg av 5. juni 2015 Det vises til Deres

Detaljer

Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag LK06 og LK06-samisk

Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag LK06 og LK06-samisk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk,

Detaljer

NOxutslipp. Motoreffekt

NOxutslipp. Motoreffekt www.pwc.no Bilavgifter Avgift på motorvogner mv. A. Engangsavgift Avgiftsgrupper Egenvekt (kg) Motoreffekt (kw) NOxutslipp (mg/km) CO 2 - utslipp (g/km) Slagvolum (cm³ ) Sats per enhet - 2015 Vrakpantavgift

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Dokka flyplass, Thomlevold

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Dokka flyplass, Thomlevold Iht. adresseliste Norge Saksbehandler: Karl-Erik Skjong Telefon direkte: +47 97755386 Vår dato: 26.10.2015 Vår referanse: 13/04492-5 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM OMLEGGING FRA DAGENS OMREGISTRERINGSAVGIFT TIL MERVERDIAVGIFT VED OMSETNING MV. AV KJØRETØY. Finansdepartementet 22.

HØRINGSNOTAT OM OMLEGGING FRA DAGENS OMREGISTRERINGSAVGIFT TIL MERVERDIAVGIFT VED OMSETNING MV. AV KJØRETØY. Finansdepartementet 22. HØRINGSNOTAT OM OMLEGGING FRA DAGENS OMREGISTRERINGSAVGIFT TIL MERVERDIAVGIFT VED OMSETNING MV. AV KJØRETØY Finansdepartementet 22. desember 2006 1 HØRINGSNOTAT OM OMLEGGING FRA DAGENS...1 OMREGISTRERINGSAVGIFT

Detaljer

Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte

Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte Høring om forslag til endring i: - forskrift 21. september 1979

Detaljer

Statens vegvesen. Forslag til gebyrendringer i forskrifter om førerkort, bruk av kjøretøy og kjøretøykontroll

Statens vegvesen. Forslag til gebyrendringer i forskrifter om førerkort, bruk av kjøretøy og kjøretøykontroll Statens vegvesen Høringsinstansene iht. vedlegg 5 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Walther Redisch - 22073316 2003/79591-022 11.05.2004

Detaljer

MOrTA'fl" 21 MAl 2012

MOrTA'fl 21 MAl 2012 GFYLKESMANNEN I REDMARK Saksbehandler, innvalgstelefon Se sist i brevet arkitektbua as Pb 161 2421 TRYSIL Var data 16.05.2012 Arkivnr. 421.4 Vor reftranse 2012/3393 (bes oppgitl ved svar) Deres referanse

Detaljer

RIKSARKIVAREN. Kulturdepartementet 2 4 JAN 2011 JC10 / 3S7(4 1/2. Høring - Endringer i arkivforskriften

RIKSARKIVAREN. Kulturdepartementet 2 4 JAN 2011 JC10 / 3S7(4 1/2. Høring - Endringer i arkivforskriften RIKSARKIVAREN Kulturdepartementet v/ Ingvar Engen Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Kulturdepartementet 2 4 JAN 2011 JC10 / 3S7(4 1/2 Deres ref 2010/03516 KV IE:amb Vår ref. 2010/61144 TOBR Dato 18.01.2011 Høring

Detaljer

Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for læreplan 2 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 30.03.2012 i Borgarting lagmannsrett, 12-048856SAK-BORG Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Anne Magnus Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Annen

Detaljer

Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted. Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall

Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted. Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall Dette er Tollvesenet Tollvesenet er en etat under Finansdepartementet.

Detaljer

Høringsfristen er 28. september 2012. Høringsuttalelser sendes som e-post i word-format til postmottak@sjofartsdir.no innen høringsfristen.

Høringsfristen er 28. september 2012. Høringsuttalelser sendes som e-post i word-format til postmottak@sjofartsdir.no innen høringsfristen. Vår dato Vår referanse og arkivkode 06.07.2012 201217223-1/342/186 Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Unn Caroline Lem 52 74 53 58 I henhold til høringsliste Høring: Forslag til endringer

Detaljer

Statens vegvesen. Saksbehandler/innvalgsnr: Tor-Erik Jule Lian - <tomt>

Statens vegvesen. Saksbehandler/innvalgsnr: Tor-Erik Jule Lian - <tomt> 13/5660 _2.3 H.OZ S'Ini9 z Statens vegvesen Melhus kommune ved Guro Ianssen 7224 MELHUS Behandlende enhet: Region midt Saksbehandler/innvalgsnr: Tor-Erik Jule Lian - Vår referanse: 20 12/0442 15-005

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 09/2927-1 ERA 1 l 'abo

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 09/2927-1 ERA 1 l 'abo DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Iht. adresseliste Deres ref Vår ref 09/2927-1 ERA 1 l 'abo ES 70[19 Rundskriv H-11/09 Ikraftsetting av endringer i kommuneloven (kjønnsbalanse i styrene i

Detaljer

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 3/05, 26. januar 2005 Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven I forbindelse med innføringen av ny lov 19.

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Statens vegvesen. 2. Hvorfor kan en bobil med tillatt totalvekt over 3500 kg kjøre i maksimalt 80 kmlt pa motorvei med tillatt hastighet 90 kmlt?

Statens vegvesen. 2. Hvorfor kan en bobil med tillatt totalvekt over 3500 kg kjøre i maksimalt 80 kmlt pa motorvei med tillatt hastighet 90 kmlt? v Statens vegvesen Rune Nilsson rue-ni @online.no fl Behandlende enhet. Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Vegdirekioraia Lars-Erik Kjellesvig 22073232 20! 1/003901-002

Detaljer

Utlendingsdirektoratets høringsuttalelse - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - Gjennomføring av Dublinforordningen

Utlendingsdirektoratets høringsuttalelse - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - Gjennomføring av Dublinforordningen Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 13/2403-3/STPE 03.09.2013 Utlendingsdirektoratets høringsuttalelse - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

0030 OSLO. av høringen Den 12. Vegdirektoratet. (inndelt vedlegg. Flere av. sykkel) får. (MC og. dessuten. Kjersti Bakken - 22073499 26.09.

0030 OSLO. av høringen Den 12. Vegdirektoratet. (inndelt vedlegg. Flere av. sykkel) får. (MC og. dessuten. Kjersti Bakken - 22073499 26.09. Statens vegvesen Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Behandlende enhet: Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr: Kjersti Bakken - 22073499 Vår referanse: Deres referanse: 2010/188164-034

Detaljer

Høring forslag til fastsettelse av forskrift om beregning av flaggkrav i den norske rederiskatteordningen mv. Skattedirektoratets kommentarer

Høring forslag til fastsettelse av forskrift om beregning av flaggkrav i den norske rederiskatteordningen mv. Skattedirektoratets kommentarer Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Katrine Stabell 15.11.2006 16.02.2007 Telefon Deres referanse Vår referanse 05/3804 SL RH/rla 2006/510426 /RR-NB/ KST/ 008 Finansdepartementet Postboks

Detaljer

Referat arsmete - Jomfruslettfjell loypelag

Referat arsmete - Jomfruslettfjell loypelag Referat arsmete - Jomfruslettfjell loypelag Tidspunkt: Lordag 4. oktober 2014 kl 17.00 Sted: Gamlestolen fjellstue Tilstede, fra interimsstyret: Erik Wilmar (Gamlestolen), Formann Hanne Werner (Gamlestolen),

Detaljer

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame Verdens Gang AS Postboks 1185 Sentrum 0107 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1123-1 20.05.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 468 18 063 Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame

Detaljer