MØTEINNKALLING Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Kommunestyret"

Transkript

1 Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm Medlem Karl Nikodemussen Medlem Ingar Eira Medlem Robert Wilhelmsen Medlem Randi Solli Pedersen Medlem Catharina Stenersen Medlem Adrian Israelsen Dybvik Medlem Maria Aksberg Medlem Jorunn Mikkelsen Medlem Yngve Nilsen Medlem Bente Israelsen Medlem Alf Sakshaug Medlem Gunhild Hansen Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og biblioteket. Kvalsund

2 Ragnar Olsen ordfører

3 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 15/368 SNUHAVN - PORSANGER NORTHCAPE TURNAROUNDPORT AS 10/15 15/252 ØKT BEMANNING I HELSESEKTOREN /15 15/139 ANDERSEN FISKEBÅTREDERI 12/15 14/707 OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO- OG SERVICESENTER 13/15 13/1510 PROSJEKTPLAN ETABLERING AV MOTTAKSENHET 14/15 13/1510 FORSLAG TIL VELKOMSTPAKKE, ORDNING MED TILFLYTTERVERTER, M.M. I KVALSUND KOMMUNE 15/15 15/429 Off 13 13, Kl 31 nr. 3 KONSTITUERING AV RÅDMANN

4 Sak 9/15 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: P3 Arkivsaksnr.: 15/368 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/15 Formannskapet /15 Kommunestyret SNUHAVN - PORSANGER NORTHCAPE TURNAROUNDPORT AS Formannskapets innstilling: 1. Kvalsund kommune støtter prosjektet å går inn med kr i aksjekapital. 2. Midlene utbetales ikke før at prosjektet er fullfinansiert. 3. Kvalsund kommune krever også at kommunene som er aksjonærer blir representert i selskapets styre med minst 2 medlemmer.

5 Sak 9/15 VEDLEGG: Brev til kommuner av Stiftelsesdokument av Vedtekter av Ringvirkningsanalyse fra Horwath juni 2013 Prospekt NCTP utgave juli 2014 Invitasjon til emisjon av Budsjett Finansieringsoversikt SAKSOPPLYSNINGER: Det er sendt ut brev datert til ordførerne i kommunene Alta, Gamvik, Hammerfest, Karasjok, Lebesby, Måsøy og Nordkapp, i tillegg til Kvalsund, med invitasjon om å bli aksjonær i Northcape Turnaroundport AS. Northcape Turnaroundport AS ble stiftet med en aksjekapital på kr I de nye vedtektene av framkommer det at selskapet skal ha et styre på tre til syv personer. Foreløpig er alle tre styremedlemmene tilhørende i Porsanger. Nå er aksjekapitalen utvidet til kr ,-. Ringvirkningsanalysen fra Horwath HTL juni 2013 oppsummerer med at det naturligvis er utsikkerhet om estimat både for antall anløp og forbruk passasjerer, skip og mannskap. Størst usikkerhet er det rundt anløpstallene. De har estimert forbruket for skip, mannskap og passasjerer til ca. 109 mill kr i Nord- Norge, herav ca. 49 mill. kr. I Porsanger og nærområdene (ved bl.a. overland vil det være uklare grenser mellom Lakselv og Honningsvåg). I tillegg kommer virkningene i Sør-Norge estimert til ca. 86 mill. kr. I et eget forprosjekt datert 7. juli 2014 ledet av PK næringsselskap er de lokale merverdien oppjustert fra 49 til 64 mill. kr. årlig etter år 5.

6 Sak 9/15 I samme prosjekt er investeringsbehovet i fase 1 anslått til 19 mill. kr. og til 42,5 mill. kr. i fase 2. I invitasjonen til emisjonen framgår det at selskapet mangler 5,5 mill. kr. for å innfri Innovasjon Norges krav til egenkapital på 33 mill. kr. før de kan innvilge et lån på 10 mill. kr. Det er i emisjonsdokumentet og budsjettet lagt opp til underskudd i de tre første årene, for deretter å komme i balanse fra år fire. Tegningsomkostnadene er som følger: Tegningsbeløp Tegningsomkostninger 0 1 mill. kr. 2,0 % 1 2 mill. kr. 1,5 % 2 3 mill. kr. 1,0 % 3 mill. kr. og over Ingen Innbydelsen oppfordrer den enkelte investor til å innhente råd fra egne rådgivere, herunder i forbindelse med vurdering av eventuelle investeringsbegrensninger den enkelte investor måtte være underlagt. Innbydelsen er ikke gjennomgått eller godkjent av offentlig myndighet eller børs. SAKSVURDERING: Vi tar for oss de kommuner som er invitert og ser på størrelsen på disse. Hva må de inn med av aksjekapital for at prosjektet skal komme i mål med 5,5 mill. kr. Vi henter tall på Folkemengde fra SSB for Kommune Antall innbygger Aksjekapital Alta ,00 Gamvik ,00 Hammerfest ,00

7 Sak 9/15 Karasjok ,00 Kvalsund ,00 Lebesby ,00 Måsøy ,00 Nordkapp ,00 Sum ,00 For at Kvalsund skal bære sin part av spleiselaget må vi ut med kr ,-. Dette er en anselig sum for en liten kommune og som kunne vært benyttet til andre gode formål. Men selvfølgelig kan kommunen gå inn med et annet beløp. Vi ser av vedlagte prospekter at ringvirkningene ikke kommer utenfor Porsanger og deres nærområde. Ut fra dette er jeg ennå mer usikker på om kommunen bør gå inn i dette foretaket. Som det også framgår av prospektene er det knyttet stor usikkerhet til prognosene om å kunne gå i balanse fra I verste fall vil det medføre at eierne må inn med mer kapital for at selskapet skal kunne fortsette sin drift. Rådmannen synes en slik henvendelse om å gå inn som en del av et «spleiselag» er en utfordrende sak. Hvilke kriterier som vektlegges er viktige hovedmomenter i saken. Her menes egen kommunes «utbytte» av investeringen, herunder hvordan vi bruker «innbyggernes» penger eller ringvirkningene generelt for regionen og landsdelen. Skulle kommunen mot formodning velge å kjøpe aksjer i Northcape Turnaroundport AS må det i vedtektene klart komme fram at minst to av styremedlemmene skal komme fra de kommuner som her er spesielt invitert til å kjøpe aksjer i selskapet. Videre må det i vedtaket presiseres at utbetalingen ikke finner sted før prosjektet er fullfinansiert.

8 Sak 9/15 Rådmannens tilråding: Kvalsund kommune ser positivt på henvendelsen og syns dette er et spennende prosjekt. Kvalsund kommune velger allikevel etter en helhetlig vurdering å takke nei til tilbudet om bli aksjonær i Northcape Turnaroundport AS. Knut-Åge Amundsen fung. rådmann ###

9 Sak 10/15 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Gina Wikstrøm Arkiv: G2 &24 Arkivsaksnr.: 15/252 Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/15 Formannskapet /15 Kommunestyret ØKT BEMANNING I HELSESEKTOREN 2015 Formannskapets innstilling: Pleie- og omsorgstjenesten får styrket grunnbemanningen med to stillingshjemler på bakgrunn av merbelastningen som samhandlingsreformen medfører. Vi vil komme tilbake til formannskapet og kommunestyret med forslag til budsjettendringer ved fremleggelsen av regnskapet for 1. tertial.

10 Sak 10/15 VEDLEGG: Ingen SAKSOPPLYSNINGER: I 2008 ble demensavdelingen på sykehjemmet åpnet, fra å være en sykehjemsavdeling til å bli delt til 2 avdelinger, en somatisk og en dementavdeling. Bemanningen i pleien på sykehjemmet og hjemmetjenesten har kun blitt økt med ca 0,8 årsverk siden I denne perioden har vi jobbet med en turnus som har vært knapp. I 2013 og 2014 tok pleie og omsorgstjenesten i mot alle pasienter fra sykehuset. Dette betydde at vi hadde et overbelegg på sykehjemmet hele året med gjennomsnittlig 3 pasienter. Enkelte pasienter sendes direkte hjem fra sykehuset, fordi de er «friske» nok til dette, men har allikevel behov for pleie hjemme. Dette igjen medfører en merbelastning for hjemmesykepleien. Vi fikk og en type multiresistent bakterie på sykehjemmet i begynnelsen av 2014, noe som gjorde at vi så oss nødt til å stenge av 5 rom, og adskille de fra resten av sykehjemmet for å forhindre videre smitte. SAKSVURDERING: Samhandlingsreformen trådte i kraft , og vi merker det godt med tanke på å ta imot pasienter som er ferdigbehandlet fra sykehusene. Pasienter blir skrevet ut straks de er ferdig behandlet. De blir sendt tidligere hjem, og det forventes at pleie og omsorgstjenesten skal ta seg av disse pasientene. Det viser seg at sykdomsbildet er mere kompleks enn tidligere og det har krevd flere ressurser av oss i over to år nå. Det koster 4500,- kr pr døgn pr pasient som kommunen må betale i bot, dersom vi ikke klarer å ta i mot utskrivningsklare pasienter. For at Pleie og omsorgstjenesten (PLO) skal klare å ta imot disse pasientene har vi vært nødt til å ta inn ekstra vakter. Dette igjen medfører overtid, men det koster mer å ha pasientene liggende på sykehus.

11 Sak 10/15 PLO har gått med ekstra bemanning pr dag nå i ca 2 år for å klare å ta imot utskrivningsklare pasienter, jfr. kommentarer i årsmeldingen. Det er ekstra ressurskrevende å jobbe med smitte pasienter, det følger med ekstra ressurser som bemanning og alt det medisinske samt de hygiene forskriftene som følger med disse pasientene. Vi har hittil «klart oss» med ordinær bemanning for å ivareta dette mer arbeide, men vi ser at dette har medført stor belastning på de ansatte med der tilhørende økning i sykefravær. Det vi trenger er to nye Helsefagarbeider stillinger, så snart som mulig på grunn av at dette blir billigere for kommunen, sett i forhold til bruk av ekstravakter og overtid. Vi tar sikte på å lage en ny turnus hvor disse innplasseres. Mye bruk av overtid merkes over tid, da de ansatte blir fortere sliten. Samtidig må vi følge arbeidsmiljøloven med tanke på overtidsbruk. På sikt kan vi redusere sykefraværet, bedre arbeidsmiljøet enda mere, og gi pasientene et bedre og forsvarlig tilbud. De ansatte i pleie og omsorgstjenesten føler at de «svikter» pasientene når de må stresse for å komme seg videre til neste pasient, samtidig som arbeidspresset er stort. Stort arbeidspress over tid medfører sykefravær. En Helsefagarbeider med 10 års ansiennitet koster i turnus med lønn og sosiale utgifter kr ,- i året. Totalt for to stillinger i lønns og sosiale utgifter ,- i året. Regulativ lønn, ulempelønn, pensjon til klp og feriepenger= lønnsutgifter og sosiale utgifter. Det viser en drastisk økning i ekstrahjelp/overtidsbruk fra 2013 til Samhandlingsreformen startet for fullt , men for Kvalsund kommunes del merket vi mere til den fra I 2013 hadde vi ekstrahjelp/overtidsbruk i lønnsutgifter på kr ,- I 2014 hadde vi ekstrahjelp/overtidsbruk i lønnsutgifter på kr ,-

12 Sak 10/15 Første kvartal i år har vi hatt et ekstrahjelp/overtidsbruk k på kr ,- i lønnsutgifter. Dette tilsvarer at vi kommer til å ha et ca estimert ekstrahjelp/ overtidsbruk tidsbruk i 2015 på kr ,-. Vi ser at ekstrahjelp/overtidsbruken øker hvert år med de tjenester kommunen er pliktig å gi innbyggerne. Med de to årsverkene vi trenger kan vi spare inn ekstrahjelp/overtidsbruket. Samtidig er det stor sannsynlig at sykefraværet kan reduseres med økt grunnbemanning. To ekstra årsverk er ca estimert til kr ,-. Det vil alltid være overtidsbruk eri pleie og omsorgstjenesten på grunn av sykefravær, uforutsette hendelser etc. Ved å øke grunn bemanningen med 2 årsverk vil dette reduseres betraktelig. Vi har behov for å øke grunnbemanningen i pleie og omsorgstjenesten i Kvalsund. PLO trenger to årsverk for å møte utfordringene vi har. Vi kan ikke love at vi vil klare å holde oss innenfor vedtatt budsjett for 2015 når vi øker bemanningen, men det klarer vi uansett ikke med den ekstrahjelp/overtidsbruken som disse merbelastningene medfører. Hvis vi må vente til regnskapet for 1. tertial legges fram i kommunestyret i juni, før vi øker grunnbemanningen, vil vi miste minst halvannen måned før vi får bedre kontroll på ekstrahjelp/overtidsbruken. Rådmannens tilråding: Pleie og omsorgstjenesten får styrket grunnbemanningen med to stillingshjemler på bakgrunn av merbelastningen som samhandlingsreformen medfører. Vi vil komme tilbake til formannskapet og kommunestyret med forslag til budsjettendringer ved fremleggelsen av regnskapet for 1. tertial. ### Knut-Åge Amundsen fung. rådmann

13 Sak 11/15 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 255 &55 Arkivsaksnr.: 15/139 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/15 Formannskapet /15 Kommunestyret ANDERSEN FISKEBÅTREDERI Formannskapets innstilling: Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om hvordan innbetalingen av Kvalsund kommunes andel i Andersen Fiskebåtredri AS på kr ,- skal bli, jf vedtak i personal- og økonomiutvalget

14 Sak 11/15 VEDLEGG: Brev av 5. februar 2015 fra Odd Steinar Andersen SAKSOPPLYSNINGER: Kvalsund kommunestyre har med bakgrunn i sak 4/02 eierandeler i Andersens Fiskebåtrederi AS. Aksjekapitalen utgjorde kr ,-, men er nå satt ned til kr ,-. Først var aksjekapitalen på kr 4 mill, men ble satt ned til kr 1 mill, med andre ord har vi hele tiden hatt en eierandel på 12,5 %. Øvrige aksjeeiere er: Odd Stinar Andersen med 86,36 % og Holmen Invest AS med 0,87 %. Det ble undertegnet en gjenkjøpsavtale hvor det i pkt. III heter: «Odd Steinar Andersen har en rett og en plikt til å kjøpe ut Kvalsund kommunes aksjepost i selskapet for en sum tilsvarende aksjenes verdi, dog minimum kr ,-.» Personal- og økonomiutvalget fattet følgende vedtak i sak 17/13; «Rådmannen bes iverksette salg av kommunens eierandeler i Andersens Fiskebåtredri AS i tråd med gjenkjøpsavtalen av Salgssummen godskrives kapitalfondet» Egenkapitalutviklingen har de siste årene hatt følgende utvikling (avrundet): 2008: kr 4,3 mill 2009: kr 3,9 mill 2010: kr 3,1 mill 2011: kr 16,7 mill 2012: kr 11,7 mill 2013: kr 13,6 mill : kr 14,3 mill Andersen ble syk da vi skulle forhandle iverksettelesen av vedtaket, slik at vi avventet situasjoen. Dog bad vi høsten 2013 om utskrift av regnskapene, og fikk et oppsett pr

15 Sak 11/15 Rådmann og økonomileder hadde møte med Odd Steinar Andersen og hans regnskapsfører i Hammerfest 7. juli 2014 hvor vi gjennomgikk Andersens Fiskebåtrederi AS regnskaper. Vi har hatt kontakt med Andersen flere ganger i etterkant av dette møte, men har ikke funnet tiden inne til å sluttføre forhandlingene grunnet hans helsesituasjon før nå. Den 11. februar 2015 mottar vi et tilbud fra Andersen om å kjøpe vår aksjepost til kr ,- SAKSVURDERING: Det er etter rådmannens vurdering uaktuelt å godta Andersens tilbud om kjøp av aksjene til kr ,- da dette på langt nær gjenspeiler kommunens andel i verdiskapingen. Det vil være mest korrekt å bruke balanseverdien fra 31. august 2013, da grunnen til utsettelsen har vært helsemessige årsaker hos Andersen. Egenkapitalen på det tidspunktet viser kr 14,255 mill. inkl. aksjekapital på kr 4,0 mill. I møte med Andersen og hans regnskapsfører 7. juli 2014 gikk vi igjennom balansen og det viste seg at to av selskapene som stod oppført som eiendeler var insolvente eller allerede konkurs. Vi velger å redusere balansen med oppført verdi på disse to selskapene, totalt kr Egenkapitalen utgjør da kr 13,449 mill. Redusert for aksjekapitalen blir Opptjent egenkapital kr 9,449 mill. Som nevnt over har Kvalsund kommune en eierandel på 12,5 %. Kommunens andel av selskapet blir da kr 9,499 mill * 12,5 % = ,-. I tillegg utgjør vår aksjekapital i dag kr ,-, totalt utgjør vår andel av selskapet kr ,-. Hvis Andersen ikke har mulighet til å innfri dette beløpet tegnes et gjeldsbrev med ham.

16 Sak 11/15 Rådmannens tilråding: Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om hvordan innbetalingen av Kvalsund kommunes andel i Andersen Fiskebåtredri AS på kr ,- skal bli, jf vedtak i personal- og økonomiutvalget Knut-Åge Amundsen fung.rådmann ###

17 Sak 12/15 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Sigurd Beite Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 14/707 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/15 Formannskapet /15 Kommunestyret OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO- OG SERVICESENTER Formannskapets innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å inngå kontrakt med Nyboloft entreprenør AS for utførelse av KBSprosjektet. 2. Det gjennomføres avklaringsmøte med Nyboloft entreprenør AS med sikte på å komme frem til en verdi på kontrakten som er noe lavere enn korrigert pris på ca. kr. 29,6 mill. 3. En forutsetning for å inngå kontakt som nevnt i pkt. 1 er at prosjektet gis tilskudd fra Husbanken. Kommunestyret tar til etterretning at tilskuddet fra Husbanken trolig vil bli noe mindre enn tidligere anslått.

18 Sak 12/15 SAKSGRUNNLAG: Forprosjekt av desember 2014 fra Multiconsult AS, Tromsø Kunngjøringen av anbudskonkurransen Innkomne anbud Anbudsevaluering SAKSOPPLYSNINGER: Multiconsult as har på vegne av Kvalsund kommune innhentet anbud for totalentreprise på bygging av nytt Kokelv bo- og servicesenter. Anbudet ble utlyst som offentlig anbud på Doffin. Anbudskonkurransen ble avholdt som en åpen konkurranse med tildeling av kontrakt basert på det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Det ble levert inn ni anbud innen anbudsfristens utløp. Anbudsåpningen ble gjort av Kvalsund kommune og hvor det viste seg at følgende firma hadde levert anbud og med nevnte tilbudssum: Tilbyder nummer Navn på tilbyder Tilbudssum 1 T. Johansen Drift A/S ,- 2 SB2 Utvikling AS ,- 3 Peyma entreprenør AS ,- 4 Nord Norsk Bygg AS ,- 5 Geir Svendsen AS ,- 6 Harald Nilsen AS ,- 7 Nyboloft entreprenør AS ,- 8 TECTO entreprenør AS ,- 9 Ulf Kivijervi AS ,- Multiconsult as gått igjennom alle anbudene for å kontrollere om tilbyderne oppfyller kvalifikasjonskravene. Videre er det bl.a. kontrollert om alle punkter i konkurransegrunnlaget er besvart og priset som forutsatt. Videre har de i sin evaluering også kontrollert om det er tatt forbehold og om disse i så fall er priset. Evalueringen viste at alle de 9 tilbydere oppfylte kvalifikasjonskravene. Noen firma hadde tatt visse forbehold som ikke var priset og andre hadde ikke oppgitt enhetspriser som forutsatt. En av tilbyderne kunne ikke overlevere bygget innen det tidspunkt som var forutsatt. Av de 9

19 Sak 12/15 tilbyderne var det 3 som hadde besvart alle punkter i konkurransegrunnlaget og ikke tatt noen forbehold. Den ene av de tre er Nyboloft entreprenør AS, Hammerfest som rådmannen anbefaler at Kvalsund kommune inngår kontrakt med. Anbudsevalueringen til Multiconsult as ble gjennomgått i møte med Kvalsund kommune 8. april i Tromsø. Samme dag ble det sendt ut protokoll for anskaffelsen hvor det bl.a. fremgår hvem kommunen har intensjon å gå i forhandlinger med samt frist for eventuell klage (22.04). Ved gjennomgang og evalueringen av anbudene har man avdekket summeringsfeil samt korrigert/tatt med for enhetspriser og forbehold og som gir følgende sammenstilling: Tilbyder Justert anbudssum Enhetspriser Forbehold SUM anbud T. Johansen Drift A/S , , , ,- SB2 Utvikling AS , , , ,- Peyma entreprenør AS , , , ,- Nord Norsk Bygg AS , , , ,- Geir Svendsen AS , , , ,- Harald Nilsen AS , , , ,- Nyboloft entreprenør AS , , , ,- TECTO entreprenør AS , , , ,- Ulf Kivijervi AS , , , ,- Når det gjelder tildelingskriterier er det i konkurransegrunnlaget sagt at tildelingen skjer til den anbyder som samlet sett har det økonomisk mest fordelaktige tilbudet og vektes på følgende måte. Tildelingskriterier Vekting Totalkostnad 80 % Kompetanse hos tilbudt personell 20 % Generelle kommentarer og anbefalinger anses ikke som forbehold. Alle forbehold skal være listet opp i tilbudsbrevet og tilbyder skal angi priskonsekvens og eventuelle andre konsekvenser for sine forbehold. Manglende angivelse av priskonsekvenser for forbehold vil anses som ingen priskonsekvens. Det er presisert i konkurransegrunnlaget at forbehold ikke vil bli vurdert som «negativt» så lenge konsekvensene av forbeholdene er redegjort for på en helhetlig måte. Basert på ovennevnte ble anbyderne tildelt poeng basert på pris og tilbudt personell.

20 Sak 12/15 Kriteriene er definert slik at beste oppnåelige poengsum er 10 poeng for en anbyder som oppnår både laveste pris samt maksimum poeng for tilbudt personell. Poenggiving for pris ble basert på følgende kriterier: P=10*(Pb/Pt) P=Poeng Pb=laveste pris Pt er den prisen som evalueres Laveste pris vil da etter vekting (80 %) oppnå 8 poeng, mens de øvrige anbyders poengsum vil bli lineært og prosentvis større. Poenggiving for tilbudt personell pris ble basert på følgende kriterier: P=10*(Pm/Pt) P=Poeng Pm=Maksimalt mulig poeng (20) Pt er den poengsummen for den anbyderen som evalueres En anbyder som oppnår full uttelling vil kunne oppnå 2 poeng. Ut fra ovennevnte kriterier, vekting og poenggiving gir det til sammen følgende resultat og sammenstilling: Tilbyder Pris Personell Sum T. Johansen Drift A/S 11,3 5,7 17,0 SB2 Utvikling AS 10,9 3,1 14,0 Peyma entreprenør AS 9,8 6,7 16,5 Nord Norsk Bygg AS 8,4 2,9 11,3 Geir Svendsen AS 9,5 3,1 12,6 Harald Nilsen AS 11,1 2,7 13,8 Nyboloft entreprenør AS 8,0 2,4 10,4 TECTO entreprenør AS 9,7 2,9 12,6 Ulf Kivijervi AS 9,6 3,3 12,9 Det betyr at Nyboloft entreprenør AS har levert det beste anbudet i h.h.t. konkurransegrunnlaget og tildelingskriteriene der.

21 Sak 12/15 SAKSVURDERING: Kommunestyret behandlet i møte (sak 62/14) godkjennelse av forprosjekt Kokelv bo- og servicesenter og hvor det i pkt. 3 i vedtaket står følgende: «Valg av entreprenør legges frem som egen sak for kommunestyret». Rådmannen velger å tolke nevnte vedtak slik at kommunestyret ikke bare får saken til orientering, men at selve valget av entreprenør skal gjøres av kommunestyret. Rådmannen mener at den anbudsevaluering som Multiconsult as har gjort på vegne av Kvalsund kommune er meget grundig og for øvrig utført av en instans som har særlig god kompetanse innen dette felt. Dette inntrykk er basert på både den dokumentasjon som er fremlagt i forbindelse med evalueringen, men også ut fra den gjennomgang som kommunen har hatt med Multiconsult as om saken. Av nevnte grunn finner rådmannen det som riktig å legge evalueringen fra Multiconsult as til grunn og deres anbefaling om å inngå kontrakt med Nyboloft entreprenør AS om utførelse av KBS-prosjektet. Rådmannen tar til etterretning at Multiconsult as har som utgangspunkt at man i forhandlingene med Nyboloft AS søker å komme frem til en verdi på kontrakten som er noe lavere enn korrigert pris på ca. kr. 29,6 mill. Rådmannen er av den formening at vi fra kommunens side ikke har forutsetninger eller kompetanse til eventuelt å overprøve den anbefaling som Multiconsult as har fremlagt. De har tross alt ikke bare spisskompetanse innen dette området, men har i sin anbudsevaluering gått meget grundig igjennom hvert av tilbudene og sørget for at feil og mangler har blitt rettet opp. Først da har man grunnlag for å sammenligne tilbudene. Differansen mellom laveste og nest laveste korrigerte tilbudssum utgjør ca. kr. 1,5 mill. I Økonomiplan er den kommunale netto bevilgning på kr.20,5 mill., og i tillegg kommer kr. 0,3 mill. for Av Økonomiplanen fremgår det at størrelsen på tilskuddet fra Husbanken vil maksimalt bli på kr. 21 mill. Fordi kostnadene for prosjektet nå viser seg å bli noe lavere enn tidligere beregnet, vil det også bety at tilskuddet fra Husbanken vil bli redusert. For øvrig viser det seg at kommunen ikke vil få tilskudd til så mye areal til dagsenteret som tidligere antatt. Dersom man tar med forventet utgift til byggeledelse for KBS (anslått til kr. 0,5 mill.) og samlede utgifter ført pr. april 2015, viser det en brutto utgift på ca. kr. 1,95 mill. på prosjektet. Dette er inklusiv alt av utgifter til mulighetsstudie, forprosjekt, utarbeidelse av konkurransegrunnlag, bruk av egne ansatte samt ominnredning av midlertidige lokaler til KBS i byggeperioden. Ut fra den oversikt som man har i dag tyder alt på at kommunens nettoutgift til KBS-prosjektet vil være innenfor det beløp som er avsatt i kommunens Økonomiplan for Ved

22 Sak 12/15 behandlingen av neste Økonomiplan vil man kunne si mere konkret hva netto utgift vil bli i forhold til bevilgningen, for på det tidspunkt vet man størrelsen på statlig tilskudd og hva endelig sluttbeløpet til entreprenør ser ut til å bli. Rådmannens tilråding: 1. Kommunestyret vedtar å inngå kontrakt med Nyboloft entreprenør AS for utførelse av KBSprosjektet. 2. Det gjennomføres avklaringsmøte med Nyboloft entreprenør AS med sikte på å komme frem til en verdi på kontrakten som er noe lavere enn korrigert pris på ca. kr. 29,6 mill. 3. En forutsetning for å inngå kontakt som nevnt i pkt. 1 er at prosjektet gis tilskudd fra Husbanken. Kommunestyret tar til etterretning at tilskuddet fra Husbanken trolig vil bli noe mindre enn tidligere anslått. Knut-Åge Amundsen fung. rådmann ###

23 Sak 13/15 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Sigurd Beite Arkiv: 223 U01 Arkivsaksnr.: 13/1510 Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet /15 Kommunestyret PROSJEKTPLAN ETABLERING AV MOTTAKSENHET Formannskapets innstilling: 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til Prosjektplan for etablering av mottaksenhet m.m. for å øke tilflyttingen av personer og bedrifter til Kvalsund kommune. 2. Mottakskontoret bør i starten prioritere arbeid som går på å øke folketallet i kommunen. Men etter hvert bør også arbeidet med å skaffe flere arbeidsplasser samt boliger prioriteres; jfr. kapittel og i Prosjektplanen. 3. Det søkes om tilskudd til prosjektet fra Finnmark fylkeskommune i h.h.t. det som fremgår av Prosjektplanen; jfr. pkt Kommunens utgifter for mottaksenheten, m.m. i 2015 forutsettes dekket av midler fra LUK-prosjektet og Bolyst-prosjektet. 5. Dersom tilskuddet fra fylkeskommunen blir vesentlig lavere/ annerledes enn forutsatt i Prosjektplanen, bør saken fremlegges til ny behandling i Kvalsund kommune.

24 Sak 13/15 VEDLEGG: - Prosjektplanen SAKSOPPLYSNINGER: Grunnlagsdokumenter for saken: Sak 41/14 i Kvalsund kommunestyre. Forslag til Prosjektplan for etablering av mottaksenhet i Kvalsund kommune. Kommunestyret vedtok i sak 41/14 blant annet følgende: 1. Kommunestyret gir sin prinsipielle tilslutning til de ordninger som er foreslått i foreliggende sak om tiltak for å øke antallet tilflyttere til Kvalsund kommune. 2. Kommunestyret tar endelig stilling til forslaget om etablering av et prøveprosjekt med tilflytterkontor m.m. i 2-3 år når egen sak om dimensjonering og finansiering av kontoret fremlegges. Spørsmålet om etablering av et eventuelt mottakskontor, og om det i så fall delvis kan finansieres av resterende bevilgninger til LUK-prosjektet, ble behandlet av styringsgruppen for LUK i møte 25. september 2014 (sak 06), og hvor følgende enstemmige vedtak ble fattet: «1. Styringsgruppen gir sin tilslutning til den strategi og de tiltak som er beskrevet i foreliggende sak for å øke tilflyttingen til Kvalsund kommune. 2. Styringsgruppen ber PL om å utarbeide prosjektplan, samt budsjett- og finansieringsplan slik at det foreligger grunnlag for beslutning om finansiering fra LUK». Under henvisning til de ovennevnte vedtak er vedlagte forslag til prosjektplan for mottaksenheten utarbeidet. Hovedmålet for prosjektet er følgende: ØKE TILFLYTTINGEN TIL KVALSUND KOMMUNE BÅDE AV PERSONER OG BEDRIFTER, SAMT REDUSERE OMFANGET AV UTFLYTTING. Det innebærer at: Prosjektet skal legge til rette for at Kvalsund kommune, gjennom ulike tilbud og praktisk målrettet arbeid, skal bli mere attraktiv når man skal velge fremtidig bostedskommune.

25 Sak 13/15 Samarbeide med næringslivet om hva som kommunen bør gjøre for å få flere bedrifter / selskap til å etablere seg i Kvalsund kommune Prosjektet skal koordinere kommunen sitt arbeid og ulike tiltak som er/blir etablert, gjerne i samarbeid med næringslivet, og med sikte på å øke tilflyttingen av personer og nye bedrifter. I tillegg er det utarbeidet forslag til delmål for prosjektet, jfr. pkt i Prosjektplanen. Som det fremgår av planen foreslås det at mottaksenheten etableres som et prøveprosjekt for 2 år. Organisering og forankring av planen er nærmere beskrevet i kapittel 4. Her er det i tillegg sitert hvilke hovedoppgaver som var skissert for mottakskontoret i sak 41/14. I kapittel 4.2. i planen er det redegjort noe nærmere for hvordan en slik mottaksenhet er organisert i noen andre kommuner samt hvilke hovedoppgaver som er lagt til disse mottaksenhetene. I kapittel 4.3. redegjøres det noe nærmere for hvordan mottaksenheten kan/bør organiseres i Kvalsund i prøveperioden. Her står det bl.a. følgende: «Hvilken modell Kvalsund kommune bør velge for sitt tilflytterarbeid beror i stor grad på om hovedfokus skal legges på arbeid for å øke tilflyttingen eller om hovedfokus bør være å få flere bedrifter til å etablere seg her. Det som ser ut til å være en tendens rundt omkring i mange andre kommuner er at man i starten har hovedfokus på å få nye familier/innbyggere til kommunen, og da gjerne fra ett land/område. Flere kommuner har for eksempel satset på å rekruttere nye familier fra Nederland eller fra Polen, gjerne i samarbeid med private rekrutteringsfirma(bl.a. Placement AS). Men etter hvert har dette arbeidet dreid seg over til å bli et samarbeid med bedrifter i kommunen, bl.a. fordi arbeid er en avgjørende faktor for å kunne bli boende i kommunen. Samarbeidet mellom tilflytterkontoret og bedriftene i kommunen utvikler seg ofte til et felles selskap med vekt på næringsutvikling, men hvor tilflytterarbeidet også er en sentral oppgave. Dette er en utvikling som ikke bare Rauma kommune og Salangen kommune har hatt, men som også har skjedd i andre kommuner. PL for LUK mener at den sentrale oppgaven for prosjektlederen i startfasen bør være tiltaksarbeid innen ulike områder for å få flere til å flytte til Kvalsund kommune. Samtidig vil det være hensiktsmessig å innhente ytterligere informasjon om ulike modeller som er valgt rundt omkring i andre kommuner. Deretter bør det fremlegges en sak for styringsgruppen om opplegg og erfaringer i andre kommuner og om visse justeringer bør gjøres for mottakskontoret i Kvalsund kommune. Dette vil være et viktig arbeid i det som er beskrevet som hovedaktivitet i foreliggende plan». I kapittel 7 er det redegjort for hvilke hovedaktiviteter man ser for seg fra oppstart av prøveprosjektet og frem til avslutning. Her er det også gitt en kort beskrivelse av formål, resultat som ønskes og hvem som har ansvaret for de enkelte oppgaver.

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 4/2015 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 16.04.2015 klokka 12:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer, AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 3/15 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.04.2015 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl. 16.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen, AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2015 Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.04.2015 Tid: Fra kl.: 12:00-00:00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2015 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 18.08.2015 klokka 12:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag den 01.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.05.2015 Tid: Fra kl.: 12:00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.10.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 5/2015 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 12.11.2015 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR.5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.11.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Ragnar Olsen AP Nestleder Rita Dreyer

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato 26.04.2012: Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 9/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2015 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 10:25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 1/2017 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 01.06.2017 klokka 09:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret Møte nr. 7/2015 I henhold til Kommunelovens 17 inkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte torsdag 29.10.2015 kl.: 18:00 på rådhuset

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2014 Tid: Fra kl.: 16:00 - til kl.: 17:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2012 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2013 Tid: Fra kl.: 15.00 - til kl. 17.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte fredag 12.04.2013 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 7/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag den 05.09.2005 kl. 08.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder tirsdag møte den 14.06.2005 kl. 08.30 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 14:55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 11.02.2014 klokka 13:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.09.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 11:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.03.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.04.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Harald Bredesen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 14:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 3/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.09.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Ragnar Olsen AP Nestleder Rita

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 27.04.2017 klokka 09:00 i kommunestyresalen, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.10.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Rita Dreyer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr.3/2017 MØTEINNKALLING holder møte den 10.05.2017 klokka 10:00 på møterom, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Alf Stenersen

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 6/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 13.12.2012 kl 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 7/2015 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Fra kl.: 18:00 til kl.: 20:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Terje Wikstrøm, AP Randi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 6/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2015 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 14:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 9/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.12.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 11:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR.3/2017 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 20.04.2017 Tid: Fra kl. 15:00 til kl. 15:55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.09.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.06.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.06.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 05.04.2017 klokka 10:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.06.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2016 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 29.03.2016 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte Møte nr. 4/2007 I henhold til Kommunelovens 17 innkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte tirsdag 09.10.07 kl. 18.00 på rådhuset

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 23.04.2007 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 19.06.2007 kl. 08.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte tirsdag 09.04.2013 kl.12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 15:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2015 Tid: Fra kl.: 12:00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 18.06.2013 klokka 08.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 4/2015 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 11.12.2015 klokka 10:00 på lille møterom på rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.12.2011 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl.13.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 4/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.06.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl.: 12:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 7/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2016 Tid: Fra kl.: 11:00 til kl.: 14:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 3/2017 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 06.04.2017 Tid: Fra kl.10:00 til kl. 11:45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 04.09.2012 kl 16.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30)

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.05.2015 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl. 10.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 7/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.11.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen AP

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr.3/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 05.09.2013 klokka 12.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEI KALLI G Kommunestyret

MØTEI KALLI G Kommunestyret MØTEI KALLI G Kommunestyret Møte nr. 5/2009 Kommunestyret holder møte torsdag 22.10.2009 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem avn Tor Arvid Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2011 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.12.2011 Tid: Fra kl.: 08.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2013/1442-29 Saksbehandler: Wolfram Pretzsch Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Sandfjæra barnehage - valg av entreprenør Vedlegg: 1. Sandfjæra barnehage Tilbudsinnstilling

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/11 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.02.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2012 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 9/2015 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 18.11.2015 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Terje Wikstrøm Varaordfører Jan Arvid Johansen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 9/2016 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl.: 13:50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.03.2012 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2016 Tid: Fra kl.: 16:00 til kl.: 17:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm, AP Varaordfører

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 11/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 21.12.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2007 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.08.2012 Tid: Fra kl.: 17.00 - til kl. 18.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2009 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 17.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 6/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.06.2016 Tid: Fra kl.: 11:00 til kl. 11:50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm, AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.04.2011 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 1/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 07.02.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer